SPECIALARBETE ODONTCLOGISK LITTERATUR : ANNOTERAD FORTECKNING RUNE NILSSON. HOGSKOLAN I BoRAs Institutionen bibliotekshogskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPECIALARBETE ODONTCLOGISK LITTERATUR : ANNOTERAD FORTECKNING RUNE NILSSON. HOGSKOLAN I BoRAs Institutionen bibliotekshogskolan"

Transkript

1 HOGSKOLAN I BoRAs Institutionen bibliotekshogskolan SPECIALARBETE ODONTCLOGISK LITTERATUR : EN ANNOTERAD FORTECKNING RUNE NILSSON Nr 198t:98~ ISSN

2 HOGSKOLAN I BORAS Insid tutionen biblio,tekshogskolan SPECIALAR:BETE 19~1:,8 ODONTOLOGISK LITTERATUR : EN ANNOTERAD FORTECKNING R e Nil8801l

3 INNEHALLSF~RTECKNING Inlednina: 1 Li ttera.tur 2-26 Periodica 27 Titelregister Upphovsmanna.regist.elt' 30-31

4 1 I N L E D N I N G Foljande forteckning har gjorts i syfte att underhi.tta arbetet med sokning av litteratur inom amnesomradet odontologi. Jag har forsokt valja ut litteratur sa att hela tandvardsteamets ( d.v.s. forutom tandlakaren aven tandskoterskan, tandhygienisten och tandteknikern ) intressen blir beaktade. Val medveten om manga personers motstand mot att lasa engela._ sprakig litteratur har jag valt ut sa manga becker som mojligt pa svenska. Jag har forsokt fa fram sa aktuell litteratur som mojligt, men pa grund av den begransade utgivningen av odontologisk litteratur pa svenska har jag for att tacka samtliga odontologiska specialiteter nagon gang tvingats ta med en publikation som vid forsta anblick kan verka alderstigen. Vid tvekan huruvida en bok fortfarande kan anses gangbar har jag dock alltid radfragat odontologisk expertis. Annotationerna ar inte kritiskt varderande - hartill ar min kunskap i amnet for liten - jag har emellertid forsokt informera om bockernas innehall. Vid sokning av litteratur har jag anvant mig av Svensk bokforteckning, dar jag sokt systematiskt pa avdelningen. Jag har aven utnyttjat boktips i tandlakartidningen, broschy~ rer fran forlagen och Spri:~ litteraturtjanst. I arbetet med forteckningen har jag anvant mig av landstingets vardskolas i Kristianstad bibliotek samt Universitetsbiblioteket i Lund (UB2)

5 2. LITTERATUR Ahlgren, Johan: Aktivatorterapi : teori och praktik : Grunder for funktions-kakortopedi enligt det norska systemet. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. s : Bibliografi. Syftet med denna bok ar att redogora for de teoretiska och praktiska grunderna for ortodontisk behandling med aktivator enligt det_norska systemet. I framstallningen har vissa delar av metoden, t.ex. aktivatorns verkningssatt - allts! hur den f'ungerar och vilken ef'f'ekt den har p! bettet - ing!ende behandlats, liksom den praktisk-kliniska tillampningen av systemet. Daremot har vissa andra avanitt om aktivatormetoden forenklats, t.e~ den histologiska vavnadsreaktionen. Vissa delar t.ex. den laboratormassiga f'ramstallningen av apparaten har till stor del forbig!tts. Kasuistiken har begransats till vissa t;ypfall. Illustrationer i svart-vitt. Alborn, Bo: Handikapptandv!rd f!'~lmb] ' s. : ill. torelasningskompendium. - Kompendiet behandlar tandv!rd tor personer med psykiska och/ eller- fysiska handikapp som forhindrar eller avsevart f'.orsv!rar tandv!rd p! ko~ventionellt satt. Haftet tar upp olika storningar och fysisk-psykiska faktorer som kan inverka p! tandhilsotillst!ndet. Vidare redogores for olika handikapptillst!nd och deras tand~rdsproble~ Premedicinering med psykof'armaka och biverkningar av kl1disktodontolog1skt intresse hos farmaka behandlas. Den organ~satoriska upplaggningen av tandhalsov!rden p! institutioner upptar andra delar av kompendiet. : Arnell, Sten: Hur skall man klara sina tilnder?. - Stockholm : ~orum, a. : 111. ~orfattaren redogor for ~ernas uppbyggnad, tandsjukdomarnas forlopp och hur tandlakaren behandlar dem. Med hjalp av instruktiva fotograf'ier ech teckningar beskrivs hur man med jacketkronor, stifttander, broar, avtagbara proteser och tandreglering kan_ hjalpa patienter med tandbesvar. En utforlig lista med ordforklaringar okar forst!elsen for vad som hander p! tandlakarpraktiken.

6 1 Ax~ll, Tony: Munslemhinneforandringar : klinisk diagnost!k och behandling. - Stockholm : Invest-Odont, a : ill. Boken presenterar pa ett overskadligt satt de vanligaste mun~ slemhinneforandringarnas klinik. Por flertalet forandringar anges prevalens-siffror. De viktigaste eller vanligaste forandringarna illustreras i 4-fargstryck med Atfoljande text. Badersten, Anita: Tillaggsutbildning for tandskoterskor : information och instruktion av munhygieniska Atgarder : elevparm I Anita Badersten, Jan Egelberg. - stockholm : Invest Odont, [197-j. - D 20s~ : ill. Arbetsmaterialet foljer den kursplan som Socialstyrelsen fast~ stallt skall galla for den tillaggsutbildning som erfordras for att tandskoterskor skall fa arbeta inom tandvardsforsakringens ram med patientinformation betraffande munhygieniska Atgarder. Undervisningsmaterialet ar uppdelat pa nio moment och for varje moment anges mal for undervisningen, foljt av momentets faktainformation som avslutas med sjalvforhors och ovningsfragor. De nio momenten ar: Identifiering av sjukdomsbilden vid karies och parodontit, plaquediagnostik, munhygieniska Atgarder, standardrutiner for munhygientraning, tandrengoringsskador, information och instruktion, samarbets~ rutiner med tandlakare. Barenthin, Inkeri: Samhallsmedicinska aspekter p! tandv!rden. ~ Uppsala, s. - (Acta Universitatis Upsaliensis) Diss. Uppsala. I denna avhandling studeras tandv!rden med avseende framfora~lt p! s!dana fragor som numera 1ntar en framtradande plats 1 SSJ!lhallsmedicinsk forskning 1 ovrigt. Hit her Tissa m!lfragor, tandhalsobegreppets 1nnebord-sarskilt skillnaden mellan de~ "objektiva"och"subjektiva"synsattet-och fragan om rattvis fordelning av v!rdresurserna. Sadan tandvardsforskning kan betraktas eom social- eller samhallsodontologisk forskning. Avhandlingens framsta syfte ar att reda ut vissa principiella begrepp inom samhallsodontologin och satta in tandvarden i ett bredare haleo- och sjukvardsperspektiv. Den bar darfor kunna anvandas av tandvardsplanerare som introduktion till samhallsodontologin.

7 4. Bidfunktion. Bettfysiologi I redaktiont w.krogh-poulsen. - Copenhagen : Munksgard. Bd 1. 1 Ortofunktion. - 2.udg. - cop s D~ forsta delen av verket behandlar tuggsystemets tillstand och funktioner under fysiologiska och patofysiologiska villkor. I inledningen gas tuggsystemets struktur,form och funktion igenom. Darefter avhandlas nervsystemets anatomi och fysiologi. Underkakens mobilitet och tandernas kontaktrelation.er forklaras liksom tuggsystemets naturliga motoriska funktioner. Hur man med artikulatorn arbetar med kakmodeller belyses, liksom registreringen av ansiktsbagen och underkakens lagen och rorelser medelst registreringsapparatur. Avslutningsvis behandlas naturligt slitage, abrasion och tandforflyttningar, migration liksom andra forandringar i kakar, kakleder och muskulatur. Illustrationer i svart-vitt. Utforliga litteraturforteckningar finns efter varje kapitel. Bidfunktion. Bettfysiologi I redaktion: w. Krogh-Poulsen. - Copenhagen : Munksgard. Bd 2 : Patofunktion udg. - cop s. : ill. Andra delen av verket inledes med en genomgang av patofunktionsbegreppet varefter man behandlar funktionsrelaterade sjukdomar i tuggsystemet och funktionsrelaterade vavnadsforandringar 1 muskler, senor och senfasten. I ett avsnitt om underslkning och diagnostik genomgas den kliniska undersokningen:, rontgendiagnostiken o~h stallandet av diagnos. Direfter beskrivs hur man behandlar funktionsrelaterade sjukdomar genom att utova intlytande dels pa d.e invol verade vavnaderna, dele pa _led och muskelfunktionen, dels pa patientens centralnervsystem och psyke. Mojligheten att skapa en artificiell terapeutisk ocklusion genomgas i avsnitt som handlar om ocklusionskorrigerande skenor, ocklusal slipning samt ocklusala rekonstruktioner. Utforliga litteraturforteckningar finns efter varje kapitel. Illustrationer i svart-vitt.

8 5. Birn, Herluf: Odontologisk kirurgi-atlas I H. Birn, J.E. Winter. - Kobenhavn : Munksgard l Stockholm : Laromedelaf orla~en, [1969] s. : ill. - (Scandinavian university books) Med denna atlas f!r man en vagledning i de oralkirurgiska ingrepp som normalt foretas i tandlakarpraxis. Man har koncentrerat sig pa en genomgang av sjalva operationsproceduren vid enklare ingrepp. och problem som diagnostik, indikationer och kontraindikationer ar endast berort i en begransad omfattning. lorutom en genomgang av saval de allmanna oralkirurgiska principerna som de olika operationstyperna finns en praktisk vagledning i instrumentval, sterilisation och aseptik. Avsikten med atlasen ar att tacka ett behov for icke-specialisten. Varje detalj i operationerna ar framstallt med sohematiserade teckningar som i samband med text gar atlasen anvandbar bade som handbok och larobok. Blomberg, Stig: Battre rontgenbilder : teknisk handledning for tandvardspersonal /. Stig Blomberg, Hans Goran Grondahl, Lars Hollender.- Malmo :.X-produkter, s. : 111. Detta laromedel ger elementara kunskaper om rontgenapparaten, rontgenstralningen och rontgenfilmen. Morkrumsproceduren behandlas likasa. Haftet avslutas med en genomgang av de vanligaste filmfelen.. Liromedlet kan tjana som handbok for tandvardspersonalen i det dagliga rontgenarbetet. Om man upptacker ett filmfel ooh tvekar om orsaken,.kan man i innehallsforteokningen so~ den rubrik aom beskriver felet. PA.anrtsade sidor finns en upprakning av tii.nkbara orsaker. Rikligt bildmaterial i avart-vitt.

9 6. Dental laboratorieteknik I redaktor: Olof Palmqvist. - Stockholm : Sveriges Tandlakarforbunds Forlagsforening. D. 1. I Bertil Holmboe-Sandberg s. c illo D. 2 I Carl Berthoff s ill. Verket ar omfattande och tacker undervisningsomrldet for saval tandlakarstuderande som tandteknikerelever. Porsta delen behandlar tandanatomi, odontologisk protetik samt saval den partiella som den totala plattprotesen. Andra delen omfattar guld och porslinsteknik samt tandregleringsapparater. Illustrationer i svart-vitt. Egelberg, Jan: Dentala plaque och tandsten : dentala plaque - bakteriebelaggning pa tanderna : tandsten - forkalkade bakteriebelaggningar : ett sjalvinstruerande undervisningsprogram I Jan Egelberg : programmodell och pedagogisk radgivning: Sture Bernmalm uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. Det ta ar ett sjalvinstruerande undervisningsprogram som ar uppbyggt av tre delar. I fore~ delen behandlas saliven och ide bada foljande avhandlas plaque och tandsten. Varje del bestar av ett antal avgransade avsnitt som fogats till varandra 1 en innehallsmassigt och pedagogiskt motiverad sekvens. Varje avsnitt borjar med ett tnformationaavanitt foljt av uppgifter aom skall loaaa i anslutning till den information aom gea. Genom hela programmet ar repetitionsfragor inlagda. Bilder i svart-titt. Egelberg Jan: MUnhygien : fragor och avar. - Stockholm : Inveat-Odont, a. Boken forsoker ge svar pa de fragor aom den rika floran av munhygieniska metoder och hjalpmedel har gett upphov till.

10 7. Framstallningen ar avsedd for tandvardspersonal som har till uppgift att undervisa och informera patienter om munhygien. Foljande frlgor behandlas: Bur rena kan tanderna bli?, vad betyder tidpunkten pa dygnet for tandborstningen?, hur ofta skall man borsta tanderna?, vilken tandborstningsmetod ar bast?, hur gar man rent tandernas approximalytor bast?, hur skall en bra tandborste se ut?, behover tandkram anvandas?, tar mundusch bort plaque?, blir tanderna rena av hardtuggad foda?, vilken effekt har munvatten,anticeptiska medel och antibiotika?, ar dalig andedrakt ett munhygienproblem?, behover tandkottet masseras?, ka~ man fora in bakterier i blodet Tid tandrengoring? Svaren pa fragorna ar grundade pa resul tat fran v.etenskapliga undersokningar i den utstrackning s!dana finns att Aberopa. Eriosson,Yngve: Kariesprofylax. - Stoo~olm, a. : ill. Skriften ger allmanna synpunkter pa kariesprofylaktisk verk Samhet. Vidare far man en beskrivning av tandvavnaderna och deras utveckling liksom av karies sjuk~omsbild. Salivens, munbakteriernas och fodans betydelse tor uppkomsten av karies tramtores liksom bevisen for sambandet mellan kolhydrattortaring och kariea. Huruvida andra kariesoraaker an bakteriernas ayrabildning ur kolhydrater finna diskuteras. Olika Jrofylaktiaka!tgarder mot tandrotan avslutar akriften. Frostell, Goran Oral mikrobiologi / Goran Proatell, Carl~Erik Bord. -Stockholm 1 Alaqviat & Wikaell, ill. Boken vander sig frimat till tandlakarstuderande aen kan ockal anvindaa!nom atbildningen av tandhygieniater och taridskoterakor. Framstallningen har en tamligen omfattande allmin mikrobiologisk inriktning med tonvikten lagd p! de kunskapsmoment de atuderande bor ha aktuella inom allman mikrobiologi nar de bor~ar studierna 1 oral mikrobiologi. Boken beskriver olika parasiter, svampar, Tirus.och bakterier med huvudvikten lagd p! de mikroroorganismer som forekommer i munhalan. ltort utrymme agnas At de tva stora tandajukdomarnas - karies och parodontit - mikrobiologi. Sarskilda kapitel behandlar sterilisation och desinfektion samt antibiotika. Illustrationer 1 svart-vitte

11 a. Frostell, Goran: Teoretisk-kliniak oariologi. - Lund : Studentlitteratur, a. Texten avser att tacka den kliniska kursen 1 oario1ogi vid tandlakarhogskolan. Bar redogores tor karie6 historia, geografi och utbredning bland olika befolkningsgrupper. Diagnostik, registrering och statistik betraffande karies upptar olika kapitel i boken liksom journalforing och patientbehandling. Utforligt belyses aven olika laboratoriemetoder for bedomning av kariessjukdomens intensitet och orsakstaktorer, liksom orsakssambandet mellan foda och karies. Boken avslutas med en redogorelse tor kariesprotylax. Jryklot, Carl: Plus : assistans Tid stolen, om dess ergonomi och teknik samt valda delar ur dess psykologi. - l., utokade och delvis omarbetade uppl. - (lb;y a E.. Jidhe & coj, : ill. Avsikten med detta arbete ar att diskutera och bel;ysa nagra sidor av assistanstunktionen Tid tandlakarstolen och darigenom bidraga till okad kannedom om vardet av assistans tor samtliga berorda parter, patient, skoterska och operator. Boken tar upp tandskoterskans arb.etaroll, och ger synpujlkter pa antagning och utbildning,anlag och engagemang. En stor del av boken agnas At lampliga utbildni~splaner tor tandskoterske elever.andra delar behandlar aasiatentteknik, tnst~entover!oring ooh ovriga arbetsrutiner. Pramstal~ingen konkrettseras &T ett rikligt bildmaterial som visar handgrepp och arbetagang i assistentfunktionen. Glickmaria clinical periodontology : prevention, diagnosis and treatment ot periodontal di.aease in the practice of general dentistry I [utgiven a~fermin A. Carransa. -Philadelphia : Saunders, a. 1 ill. Verket aom ar omfattande redogor tor de periodontal& vavnade~ och den periodontala patologin med gingivala och pertodontala sjukdomar aamt hur etiologiska!aktorer samverkar i pariodontala sjukdomar. Behandlingen av namnda sjukdomar avhandlas liksom stallandet av diagnos och upplaggningen av behandlingsplan. Den kirurgiska behandlingen och olika instrument i den periodontal& behandlingen upptar andra avsnitt. Utforliga litteraturreferenser finns efter varje kapitel. Illustrationer 1 svart-vi.tt.

12 9. Gr~ndahl, Hans G5ran: Teamrontgen I Hans Goran Gr5ndahl, Lars Hollender, Per lke Zill6n. - Stockholm : Invest Odont, s. : ill. I haftet ger forfattarna en sammanstallning over hur det praktisk-kl~ska arbetet bar utforas. En komplett beskrivning av rontgentekniken for bela tandv!rdsteamet finns. Syftet med haftet ar enligt forfattarna att sa koncentrerat aom mojligt ge underlag for vardering och vid behov forbattringar av den egria utrustningen och rutinerna. Gustafson, Gosta: Rattsodontologi. - Stockholm : Ala~Tist a: Wiksell, s. : ill. - (Odonto;l.ogiserien) Enligt forfattarna vander aig denna bok icke enbart till tandlakaren utan aven till rattsmedicinaren, juristen och polisen. Boken har darfor skrivits med nansyn tag~n till en forenkling av metodiken vid identifiering av avlidna och undersokning av bitmarken. De olika undersokningsmetoderna har i stor utstrackning illustrerats med beakrivning av verkliga fall. Haglund, J,,..Local anaeathuia in dentistry a u~-u.te4 handbook on dental local anaesthesia I J. Haglund, H. EYe~s uppl. - Sodertalje a Astra Likemedel, a. J ill. Handboken tar upp injektionsteknik, verkningssatt Tid netyblockering samt de krav man maate atalla i aamband med onl aneatesi.anatomisk information vad avaer de nerver som ir aktuella Tid tandbedotding ges. Darefter visas bur anesteai laggea p! olika tander i over och underkiken. Ver;ket avsl~tas med en redogorelse for olika komplikationer i aamband med aneateai Pramatallningen konkretiaeraa med illustrativa teckningar och fargfoton.

13 10. Hallstrom, Ulla: Barntand~rd for tandskoterskor I Ulla Hallstrom, Lara-Erik Granath. - Malmo : hermods, : ill. Hl:ir redogfsres :tor :torekomst av sjukdomar i tinder och omgivande v~vnader, olycksfallsskador, tandutvecklingsstorningar och tidiga bettutveckl1ngsstorningar hos barn. Hlii.r behandlas ~ven t1llvagag!ngssatt vid utredn1ng och diagnostik av olika tillstand aom kraver tand eller bettbehandl1ng hos barn. Hir orienteras ooksa kortfattat om barntandvardens roll ino den totala tandv!rden i samh~llet. Illustrat1oner 1 svart-vitt. Hamp, Sven Erik: Kompendium i parodontologi. - Linkaping : :tort., s. s : Bibliogra:ti. lorfattaren behandlar plaque, tandsten, gingivit och parodontit. Han Deskriver.Tidare bur man aed :rontgen kan d1agnost;l,aera.. den parodontala benhojden. Mob111teten eller tandrorl1gbeten ~ patolog1sk Tid parodontit Tilket forklaras, liksom tandvandrins T:ilket u en l!ngsam for~dring at tandena atillning 1 tandbagen. AvslutningsTis tar forfattaren upp diagnostik, konserverande parodontalbehandling. och kirurgisk parodontalbehandling. Handbok for tandsk;oterskor I forfattarea Clat!e:Be~~iJte., l redaktorer: Joban Aronsson, Kjell &rtensson I [utgiven vj Sveriges!andlakarforbund {&:JSvenska tandsk6terskeforbudet... 3., moderniaerade och OJU.rbetade uppl. - llalmo : Hermods, 1973e Be I ille I aamarbete med Sveriges!andlikarftsrbund ocb Svenska!andakoterskeforbundet gav Heraoda t1digare ut k;orreapondenaku:raen ~andskoterakek:urs", som till omtanget svarade mot den teore. tiska delen av utbildningen till tandsktsterska. :Pen kuraen har bar omarbetata ooh moderniserata till en handbok for tandakoterskor soa ser en utforlig beskrivning av alla verkaam. betsfalt inom tandvarden. Boken ar anv~dbar for alla kategorier av tandvardsperaonal.

14 11. HedegArd, Bjorn: Dental materiallara. - Stockholm Sveriges Tandlakarforbunds Forlagsforening, a. s ill. Boken redog8r utforligt for olika metalloider {icke metalliska material) och metalliska material tor odontologiskt bruk. Darutover behandlas materielens allmanna egenskaper, sasom dess kemiska, tysik~liska, mekaniska och teknologiska betingelser liksom dess natur och struktur. Illustrationer i svart-vitt. Hedin, MAns: Den odontologiska protetikens historia I Mlns Hedin, Rune Soremark. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. s : Bibliograti. Skriften utgores av en litteratur och bildsammanstallning ove1 protetikens historia fran antiken till va.r tid,. Illustrationer i svart-titt. Hekneby, Magne: Bettrehabilitering med partiell plattprotes / Magne Hekneby, under medverkan av Bjorn HedegArd. - Stockholm : Esselte Studium., ,24 ~ 1 ill. - (So8lldinarian 1ID1 1rersi ty books ). Detta ar en larobok 1 torsta hand tor odontologie studerande som soker information om kliniska och protetiaka faktorer av Tikt Tid bettrehabilitering.!eknologiska och tandtekniska problem och Asikter ir kort berorda, liksom taktorer gemensamma tor all rehabilitering. ~orfattarna har stravat etter att ge en ~orttattad tramstallning baserad pa de torskningsresultat som foreligger pl omr!det. NAgra av desaa finns kort retererade i bokena resonerand.e 11 tteraturtorteckning. Pramstallningen avslutas mecl ett anta.l tallbeskrivningar dar kliniska taktorer av betydelse vid rehabilitering med partiell plattprotea penetreras. Boken ar rikligt illustrerad med fotogratier och teokningar.

15 12. Henrikson Per-Ake: Oral kirurgi : 32 operationer I Per-lke Henrikson J teckningar: Mats Merstedt. - Stockholm : Invest Odont, s. : ill. I 4enna bok presenteras 32 enklare oralkirurgiska ingrepp i text och bild. Bildserierna baseras pa genomforda operationer, som fortlopande fotograferats. Potona har sedan anvants som underlag for stiliserade teckningar. Enligt forfattarna har ambitionen varit att i bildserier steg for steg visa, hur de genomfort ett antal vanliga oralkirurgiska ingrepp. Den korta kommenterande texten avaes ge ytterligare detaljer om varfor och bur ingreppet utforts, vilka instrument som anvants och ocksa peka p! nagra av de svarigheter som kan uppko.-a.!eckningarna ar i svart-vitt. Hollender, Lars1 Dental rbntgen : konaumentguide I Lars Hollender, Olle Johansson. -Stockholm& Invest-Odont, a. : ill. I det har baftet bar fbrfattarna forsokt ge en sa samlad bild som mojligt av de produkter som ar avsedda for det radiologiska arbetet. Man skildrar for och nackdelar med de olika produkterna. All~L tillgangliga fakta om produkterna redortsas i tabellform, Holm, Anna-Karin: Tandhilsa boa tre- till fea!riga avenska barn. UReA, s, Diss. UmeA. - :Med sammantattning pa engelaka. Undersokningena ayfte var att beskriva och analyaera tandatatus boa en grupp forskolebarn vid 3, 4 o.cb 5 Ara Alder aa:mt med ledning av dessa data uppskatta behandlingsbebovet. Avsikten var desautom att genom en longitudinell analya redovisa hur kariea, gingivit, ocklusionsforhlllanden och oral habits" utvecklas och forandras fran 3 till 5 Ars Alder, DA barnen var 4 Ar utvidgades undersokningen till att ocksa omfatta barnens allminhalsa, kostvanor och socioekonomiska forhallanden for att gora det mojligt att analyaera och redovisa aambandet mellan dessa faktorer och tandhalsa.

16 13. Intraoral rontgenunderaokning : handledning i installningsteknik for tandvardspersonal I Hans-Goran Grondahl - Malmo : X-produkter, s. : ill. Detta bildkompendium behandlar i detalj tekniken vid intraoral rontgenundersokning av tander och alveolarutskott. Inledningsvis berors delar av projektionslaran varvid huvudvikten laggs vid beskrivning av en standardiserad frihandsteknik. Tekniken vid underaokning med ocklusalfilm samt tillvagagangssattet vid lagesbestamning behandlas ocksa. Tamligen stor uppmarkaamhet agnas At de vanligaste felen vid intraoral rontgenundersokning. Pramstallningen avslutaa med exempel pa teknisk analys av intraorala rontgenbilder. Illustrationer i svart-vitt. Jacobson, Lars: Parodontologi : tandskoterskeutbildning. - Stockholm : Invest-Odont, s. : ill. Etter en allman introduktion med definitioner ooh historik klargores parodontiets anatomi, histologi och fysiologi. De parodontal& sjukdomarnas epidemiologi, symptom och behandling belyses likasa. Hur den bakteriella plaokbildningen. pa tandytan uppkommer, tillvaxer och mineraliseras forklaraa ocksa. Andra delar av boken tar upp gingivitens och parodontitens etiologi ooh patogenes. Avslutningsvis forklaras hur den parodontal& halsan Aterstalls och bevaras. Svart-vita illustrationer. Jacobson, Lara: Parodontologi. - Stockholm : Invest-Odont, s. : ill. Bar gas liksom 1 foregaende publikation en samlad tramstallning i&mnet parodontologi. Den teoretiska fordjupningen ar eaellertid 1 denna bok mera pataglig ln i ovanstaende. Enligt forlaget kan boken anvandas dels som bastext Tid fakulteterna. ooh dele vid utbildningen av tandhygienister. Janson.!romas : Tandana tomi I Tomas Janson, Morgan Olsson. - Gote'borg, s. : 111. Kompendiet ar avsett att tjana dele som handledning Tid modellerings:ovningar inom amnet tandanatomi for tandlakarstuderande oah dels att ge en oversiktlig presentation av tandernas normala morfologi ooh pulparumsanatomi. Kompendiet behandlar bade vad avser den primara som den permanent& detintionen de enskilda tandernas morfologi. Vidare tas ookluaionabegreppet upp liksom de enskilda tandernas pulparumsanatomi.

17 Kerr, Donald A.: Oral pathology san introdua~ion to general ana-oral pathology for hygienists I Donald A. Kerr, Major M. Ash. -Philadelphia : Lea & Pebiger, s. : ill. Boken handlar om organismens oeh da 1 synnerhet munregionens byggnad under sjukliga forhallanden. I ett avsnitt om utvecklingsrubbningar beskrives medfodda anomalier som harmynthet, fissurer samt kak-, tung- och tanddefekter. Hur vavnaderna reagerar Tid retning och p~verkan far vi veta i beskrivningen av inflammationer, infektioner och immunologiskt forsvar. lorfattarna redogor vidare for olika orala tumorsjukdomar, liksom for rubbningar beroende pa kemisk och mekanisk p!verkan 1 munnen. Amnesomsattningsrubbningar samt sjukdomar beroende pa narings- och vitaminbrist avhandlas liksom de mera k&nda och vanliga tandsjukdomarna karies och parodontit. Andra sjuk:domar och komplikationer som tas upp ar muns!r, funktionsrubbningar 1 inre sekretoriska organ samt blodsjukdomar. Utforliga litteraturforteckningar efter varje kapitel. Illustrationer 1 svart-vitt. Vel Kompendium i gerontologi for tandlakare I [utgiven avj Institutionen for Protetik. Karolinska Institutet : [utarbetad av Birgi tta Olausson]. - Stockholm, ;22 s. : 111. Detta kompendium ar 1 forsta hand avsett for undervisningen i protetik vid tandlakarhogskolan och utgor ett komplement till ovrig kurslitteratur. Det bar sammanstallts av seminarier fran en forskarutbildningskurs i gerontologi som halls Tid Karolinska Institutet Kompendiet ger biologiska, psykologiska och sociala aspekter pl lldrandet. Vidare behandlas det friska Aldrandet.och de olika kroppsliga och ps;ykiska lldestecken som upptrader hos gamla ~kor. Pensioneringen, bostad, sjukdomar eoh medicinvanor ir andra underrubriker som forekommer. lrasse, Bo: Kost ooh karies I av Bo Krasse och Lisa Swenander Lanke uppl. - Stockholm, s. : ill. - ( Meddelanden fran Socialstyrelsen J 8 )

18 15. Skriften avser att i oversiktlig och pedagogisk form redovisa kanda samband mellan kost och karies och att l~a de r!d betraffande kosten, som kan leda till en forbattrad tandhalsa. R!d ges aven betraffande munhygien och i kommentarer till de lamnade r!den behandlas angreppsfaktorer, resistensfaktorer och kariesforebyggande!tgarder. Boken ger &ven vagledning till olika kategorier av manskor t.ex. blivande och ammande mammor, v!rdare av spadbarn, foraldrar till barn i olika Aldrar samt vuxna yngre och aldre personer. Skriften riktar sig 1 forsta hand till larare i hemkunskap och kostlara men kan aven vara av intresse for tandv!rdspersonal. Kvint, Sven: Klinisk fotografering uppl. - Stockholm & Invest-Odont, [43]s. J 111. Detta kompendium l:i.r avsett som en handledidng :1 hur man aa.... 'Y'ElD;der sig av fotografisk registrering av forh!llanden och forem!l inom den orala regionen. Efter en allman foto och filmteoretisk genomg!ng formuleras de krav somber stallas p! en kamerautrustning.for klinisk fotografering.d!refter presenteras n!gra olika markesutrustningar, och deras tordelar och begransningar redovisas. Haftet formedlar aven n!gra tips tor fotograferingen bl. a. betraffande bildskalor samt intra och extraoral fotograferi~ 4 Bur man fotograferar modeller och rontgenbilder visas ocks!. Rutinarbetet kring fotograferingen s!som registrering, aontering och arkivering avslutar hlftet. Illustrationer i BT&r~vitt Landgren, Sven:!uggapparatens nervosa styrmekanismer : trigeminuskarnornas anatomi och ~ysiologi / Sven Landgren, Kurt 1. Oisson. - Lund 1 Studentlitteratur, t I ill. s : Bibliograti. PUblikationen ger grundlaggande kunskap om underlaget for tuggapparatens nervosa styrmekanismer. Har lamnas en samlad tramstallning av trigeminuskarnornas anatomi och varje huvud~ avsnitt avslutas med en oversikt over deras fysiologi. De fundamentala trigeminusreflexerna liksom de experimentella bevisen for deras organisation beskrivs i ett eget kapitel.

19 16 Larsson, Erik: Napp och fingersugningsvanor med sarekild hansyn till deras inverkan p! ansiktets och bettets ut Teckling, - Stockholm, s. (samman:fattning) + 5 uppa.atser. Dies. Stockholm. - Med sammantattning pa engelska. Unders6kaingebs ataikt var att belysa napp och fingersugningsvanor ur i huvudsak ortodontisk aynvinkel, Det som narmast intresserar odontologen ir dessa Tanors inverkan pa bettet och ansiktsskelettets utveckling, vilket behandlas i denna undersoknings huvuddel. Lysell, Lei~: Ml1formulering 1 odontologisk rontgendiagnostik / Leif ~sell, Mona Eriksson. - Malmo 1 X-J~odukter, s. : ill. MAlformuleringen ar avsedd som ett studietekniskt hjalpmedel i odontologisk rontgendiagnostik, framst for studier fram till tandlakarexamen, Huvuddelen av laromedlet upptar preciserade mal for undervisningen, grupperade inom amnets delomraden. Avslutningsvis ges exempel pa provfragor som ansluter till kraven i malformuleringen. Haftet bor ocksa kunna utgora ett hj&lpmedel for larares undervisningsplanering och som underlag for diskussion om undervisningsmalen. For studerande ar maltormuleringen av varde da den ger en oversikt over kursens innehl11. Den kan aven anvandas som arbe.tsbok i vilken anteckningar gores och inlasta moment repeteras. Lakemedel inom tandvarden 1 Tarfor, vilket, nar och hur? I Lennart Edvall,,,r- Stockholm z In..Test-Odont, 1978, - 47 s. Med sjutton vanliga och instruktiva patientfall belyser forfattarna anvandninge~ av lakemedel inom tandvlrden, Bokens upplaggning inbjuder till ett aktivt lasande da den inledande beskrivningen av varje patienttall avslutas med fragestallningent"lakemedel?" Varfor, det vill saga indikationerna for anvandande av lakemedel i det beskrivna patientfallet.vilket lakemedel i sa fall? Tankbara alternativ? Otankbara alternativ? Bar ska+l ~akamedlet ges? Bur skall lake~ medl.et ges och doseras?

20 17. Nilsson, Brita: Naringsfysiologi for tandlakare I Brita Nilsson, Rune Soremark, Per lke Zill~n. - Stockholm : Invest-Odont, s. Haftet behandlar utforligt matvanor, energi och naringsbehov. De niringsimnen kroppen maste tillforas genomgas noggrant, likasa dessa naringsamnens stabilitet och deras fordelning over dagen. Haftet tar aven upp speciella malgrupper och deras specifika problem t.ex. aldre och ensamstaende patienter, opererade patienter, ny protes patienter och blivande- nyblivna modrar. Nordenram, lke: Oral kirurgi : handbok for odontologisk personal - Stockholm : TandUikarforlaget, s. : ill. I deuna handbok ger forfattaren en kortfattad oversiktlig framstallning av aktuell klinisk oral kirurgi, lamplig som underlag for undervisning i forsta hand Tid tandskoterske och tandteknikerutbildningen. Forutom kirurgisk behandling av olika till ~- s!som infekt1e~r 1 cystor, tumorer, tand- och kakskador redogores for sarbehandling, hygien och patientpsykologi i aamband med oralkirurgisk verkaamhet. Andra avsnitt behandlar kirurgiska tnatrument, operationsassistans ooh anestesiologi. I slutet av boken finns en ordlista med forklaringar av de latinska och grekiska termer som forekomm~ Bilder i svart-vitt. Nordisk'klinisk odontologi I redaktiodskommitt': J. J. Holst - Stockholm : Almqvist & Wiksell. - 5 vol. : 111. Losbladspubl. Detta ar ett heltackande verk 1 amnet klinisk odontologi som successivt fornyas och tillvaxer genom utgivning av losblad.

Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning

Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning Forskningsetisk policy och organisation i Sverige F.d. Medicinska forskningsrådets nämnd för forskningsetik ISSN 1401-288X ISBN 91-85547-28-X

Läs mer

Sveriges Tandläkarförbund har under

Sveriges Tandläkarförbund har under LEDARE Avskaffa regler som försvårar undervisningen»om inte en ändring omgående kommer till stånd slår det hårt mot förutsättningarna att ge en god och patientsäker grundutbildning.«roland svensson Ordförande

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

The importance of a good oral health among elderly

The importance of a good oral health among elderly Högskolan i Skövde Institutionen för Vård och Natur Betydelsen av en god oral hälsa hos äldre en angelägenhet för sjuksköterskan En litteraturstudie The importance of a good oral health among elderly -

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

SVENSK TANDTEKNIK. En faktabok om vikten av kvalificerad tandteknik

SVENSK TANDTEKNIK. En faktabok om vikten av kvalificerad tandteknik SVENSK TANDTEKNIK En faktabok om vikten av kvalificerad tandteknik Denna faktabok har tillkommit på initiativ av medlemmarna inom Sveriges Tandteknikerförbund. Motivet är att upplysa patienter och beslutsfattare

Läs mer

BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2009/ÅRGÅNG 22

BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2009/ÅRGÅNG 22 BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2009/ÅRGÅNG 22 Barntandläkarbladet ISSN 1400-6324 Organ sedan 1989 för Svenska Pedodontiföreningen Swedish Society of Paediatric Dentistry

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06 Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-06 Dnr: 140072 Sida 1(2) Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 14/07 - Riktlinjer för all landstingsfinansierad tandvård inklusive barntandvårdspeng,

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblem Socialstyrelsen klassificerar

Läs mer

Vad är svårt med svåra ord?

Vad är svårt med svåra ord? Vad är svårt med svåra ord? En analys av Bolagsverkets facktermer på webben Författare: Lena Furberg Institutionen för nordiska språk Examensarbete 15 hp Tillgänglighet på webben Språkkonsultprogrammet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem EXAMENSARBETE 2005:060 SHU Elektroniskt patientjournalsystem Hur påverkar det vårdpersonalens arbetssituation? Peter Lundkvist Malin Stenvall Luleå tekniska universitet Informatik och systemvetenskap D-nivå

Läs mer

Barntandläkar bladet

Barntandläkar bladet S E N S K A P E O O N T I F Ö R E N I N G E N Barntandläkar bladet SENSKA PEOONTIFÖRENINGENS MELEMSBLA NMMER 1 2004 /ÅRGÅNG 17 årmöte i Skevik Projekt för förlossningsrädda Specialistenkäten 2003... och

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Skapa Undervisningsserien från Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet Nr 17 1999 Vetande Skapa Vetande Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Vetenskapa Skapa Vetande Britt-Marie

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

För alla elevers rätt till lärande och utveckling! Ett samverkansprojekt mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Specialpedagogiska

För alla elevers rätt till lärande och utveckling! Ett samverkansprojekt mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Specialpedagogiska För alla elevers rätt till lärande och utveckling! Ett samverkansprojekt mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) För alla elevers rätt till lärande och

Läs mer

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar och

Läs mer

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Sven Åke Hörte 2010 Innehåll Introduktion... 2 I. Allmänna tips och regler... 5 Skriv för läsaren och inte för dig själv... 5 Håll hårt i den "röda tråden"!...

Läs mer

Barns och Ungas rätt i vården

Barns och Ungas rätt i vården Barns och Ungas rätt i vården Maja Söderbäck (Red.) Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2010:3 Barns och ungas rätt i vården Maja Söderbäck Redaktör 1 Barns och Ungas rätt i vården ISBN 91-86678-04-3 Stiftelsen

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Ställer forskarna rätt frågor?

Ställer forskarna rätt frågor? nr 3 4/2010 NYA RAPPORTER Antibiotikaprofylax 4 Tandvård 6, 9 FAST 12 Hemblodtryck 18 Patientutbildning 22 TNF-alfahämmare 22 Ställer forskarna rätt frågor? Varje år publiceras miljoner artiklar inom biomedicinsk

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Våldsutsatta kvinnor Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Artikelnr. 2009-126-237 Tredje upplagan reviderad och publicerad www.socialstyrelsen.se, augusti 2009 Första tryckta upplagan publicerades

Läs mer

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Jens Laage-Hellman IMIT WP: 2001_121 Datum: 2001 Antal sidor: 82 Institute for Management of Innovation and Technology Kommersialisering

Läs mer

Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, fax: 08-690 95 50. E-postadress: skolutveckling@fritzes.

Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, fax: 08-690 95 50. E-postadress: skolutveckling@fritzes. Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, fax: 08-690 95 50. E-postadress: skolutveckling@fritzes.se www.skolutveckling.se Bestnr: U03:011 ISBN: 91-85128-06-6 ISSN:

Läs mer

Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys. Lars Harms-Ringdahl och Tommy Jansson

Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys. Lars Harms-Ringdahl och Tommy Jansson Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys Lars Harms-Ringdahl och Tommy Jansson IRS Institutet för Riskhantering och Säkerhetsanalys AB Stockholm 2000 STÖDMATERIAL FÖR ARBETSMILJÖN - ÖVERSIKT

Läs mer

Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En kvalitativ studie om målsättningar och utbud

Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En kvalitativ studie om målsättningar och utbud MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2004:28 Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En

Läs mer