SPECIALARBETE ODONTCLOGISK LITTERATUR : ANNOTERAD FORTECKNING RUNE NILSSON. HOGSKOLAN I BoRAs Institutionen bibliotekshogskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPECIALARBETE ODONTCLOGISK LITTERATUR : ANNOTERAD FORTECKNING RUNE NILSSON. HOGSKOLAN I BoRAs Institutionen bibliotekshogskolan"

Transkript

1 HOGSKOLAN I BoRAs Institutionen bibliotekshogskolan SPECIALARBETE ODONTCLOGISK LITTERATUR : EN ANNOTERAD FORTECKNING RUNE NILSSON Nr 198t:98~ ISSN

2 HOGSKOLAN I BORAS Insid tutionen biblio,tekshogskolan SPECIALAR:BETE 19~1:,8 ODONTOLOGISK LITTERATUR : EN ANNOTERAD FORTECKNING R e Nil8801l

3 INNEHALLSF~RTECKNING Inlednina: 1 Li ttera.tur 2-26 Periodica 27 Titelregister Upphovsmanna.regist.elt' 30-31

4 1 I N L E D N I N G Foljande forteckning har gjorts i syfte att underhi.tta arbetet med sokning av litteratur inom amnesomradet odontologi. Jag har forsokt valja ut litteratur sa att hela tandvardsteamets ( d.v.s. forutom tandlakaren aven tandskoterskan, tandhygienisten och tandteknikern ) intressen blir beaktade. Val medveten om manga personers motstand mot att lasa engela._ sprakig litteratur har jag valt ut sa manga becker som mojligt pa svenska. Jag har forsokt fa fram sa aktuell litteratur som mojligt, men pa grund av den begransade utgivningen av odontologisk litteratur pa svenska har jag for att tacka samtliga odontologiska specialiteter nagon gang tvingats ta med en publikation som vid forsta anblick kan verka alderstigen. Vid tvekan huruvida en bok fortfarande kan anses gangbar har jag dock alltid radfragat odontologisk expertis. Annotationerna ar inte kritiskt varderande - hartill ar min kunskap i amnet for liten - jag har emellertid forsokt informera om bockernas innehall. Vid sokning av litteratur har jag anvant mig av Svensk bokforteckning, dar jag sokt systematiskt pa avdelningen. Jag har aven utnyttjat boktips i tandlakartidningen, broschy~ rer fran forlagen och Spri:~ litteraturtjanst. I arbetet med forteckningen har jag anvant mig av landstingets vardskolas i Kristianstad bibliotek samt Universitetsbiblioteket i Lund (UB2)

5 2. LITTERATUR Ahlgren, Johan: Aktivatorterapi : teori och praktik : Grunder for funktions-kakortopedi enligt det norska systemet. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. s : Bibliografi. Syftet med denna bok ar att redogora for de teoretiska och praktiska grunderna for ortodontisk behandling med aktivator enligt det_norska systemet. I framstallningen har vissa delar av metoden, t.ex. aktivatorns verkningssatt - allts! hur den f'ungerar och vilken ef'f'ekt den har p! bettet - ing!ende behandlats, liksom den praktisk-kliniska tillampningen av systemet. Daremot har vissa andra avanitt om aktivatormetoden forenklats, t.e~ den histologiska vavnadsreaktionen. Vissa delar t.ex. den laboratormassiga f'ramstallningen av apparaten har till stor del forbig!tts. Kasuistiken har begransats till vissa t;ypfall. Illustrationer i svart-vitt. Alborn, Bo: Handikapptandv!rd f!'~lmb] ' s. : ill. torelasningskompendium. - Kompendiet behandlar tandv!rd tor personer med psykiska och/ eller- fysiska handikapp som forhindrar eller avsevart f'.orsv!rar tandv!rd p! ko~ventionellt satt. Haftet tar upp olika storningar och fysisk-psykiska faktorer som kan inverka p! tandhilsotillst!ndet. Vidare redogores for olika handikapptillst!nd och deras tand~rdsproble~ Premedicinering med psykof'armaka och biverkningar av kl1disktodontolog1skt intresse hos farmaka behandlas. Den organ~satoriska upplaggningen av tandhalsov!rden p! institutioner upptar andra delar av kompendiet. : Arnell, Sten: Hur skall man klara sina tilnder?. - Stockholm : ~orum, a. : 111. ~orfattaren redogor for ~ernas uppbyggnad, tandsjukdomarnas forlopp och hur tandlakaren behandlar dem. Med hjalp av instruktiva fotograf'ier ech teckningar beskrivs hur man med jacketkronor, stifttander, broar, avtagbara proteser och tandreglering kan_ hjalpa patienter med tandbesvar. En utforlig lista med ordforklaringar okar forst!elsen for vad som hander p! tandlakarpraktiken.

6 1 Ax~ll, Tony: Munslemhinneforandringar : klinisk diagnost!k och behandling. - Stockholm : Invest-Odont, a : ill. Boken presenterar pa ett overskadligt satt de vanligaste mun~ slemhinneforandringarnas klinik. Por flertalet forandringar anges prevalens-siffror. De viktigaste eller vanligaste forandringarna illustreras i 4-fargstryck med Atfoljande text. Badersten, Anita: Tillaggsutbildning for tandskoterskor : information och instruktion av munhygieniska Atgarder : elevparm I Anita Badersten, Jan Egelberg. - stockholm : Invest Odont, [197-j. - D 20s~ : ill. Arbetsmaterialet foljer den kursplan som Socialstyrelsen fast~ stallt skall galla for den tillaggsutbildning som erfordras for att tandskoterskor skall fa arbeta inom tandvardsforsakringens ram med patientinformation betraffande munhygieniska Atgarder. Undervisningsmaterialet ar uppdelat pa nio moment och for varje moment anges mal for undervisningen, foljt av momentets faktainformation som avslutas med sjalvforhors och ovningsfragor. De nio momenten ar: Identifiering av sjukdomsbilden vid karies och parodontit, plaquediagnostik, munhygieniska Atgarder, standardrutiner for munhygientraning, tandrengoringsskador, information och instruktion, samarbets~ rutiner med tandlakare. Barenthin, Inkeri: Samhallsmedicinska aspekter p! tandv!rden. ~ Uppsala, s. - (Acta Universitatis Upsaliensis) Diss. Uppsala. I denna avhandling studeras tandv!rden med avseende framfora~lt p! s!dana fragor som numera 1ntar en framtradande plats 1 SSJ!lhallsmedicinsk forskning 1 ovrigt. Hit her Tissa m!lfragor, tandhalsobegreppets 1nnebord-sarskilt skillnaden mellan de~ "objektiva"och"subjektiva"synsattet-och fragan om rattvis fordelning av v!rdresurserna. Sadan tandvardsforskning kan betraktas eom social- eller samhallsodontologisk forskning. Avhandlingens framsta syfte ar att reda ut vissa principiella begrepp inom samhallsodontologin och satta in tandvarden i ett bredare haleo- och sjukvardsperspektiv. Den bar darfor kunna anvandas av tandvardsplanerare som introduktion till samhallsodontologin.

7 4. Bidfunktion. Bettfysiologi I redaktiont w.krogh-poulsen. - Copenhagen : Munksgard. Bd 1. 1 Ortofunktion. - 2.udg. - cop s D~ forsta delen av verket behandlar tuggsystemets tillstand och funktioner under fysiologiska och patofysiologiska villkor. I inledningen gas tuggsystemets struktur,form och funktion igenom. Darefter avhandlas nervsystemets anatomi och fysiologi. Underkakens mobilitet och tandernas kontaktrelation.er forklaras liksom tuggsystemets naturliga motoriska funktioner. Hur man med artikulatorn arbetar med kakmodeller belyses, liksom registreringen av ansiktsbagen och underkakens lagen och rorelser medelst registreringsapparatur. Avslutningsvis behandlas naturligt slitage, abrasion och tandforflyttningar, migration liksom andra forandringar i kakar, kakleder och muskulatur. Illustrationer i svart-vitt. Utforliga litteraturforteckningar finns efter varje kapitel. Bidfunktion. Bettfysiologi I redaktion: w. Krogh-Poulsen. - Copenhagen : Munksgard. Bd 2 : Patofunktion udg. - cop s. : ill. Andra delen av verket inledes med en genomgang av patofunktionsbegreppet varefter man behandlar funktionsrelaterade sjukdomar i tuggsystemet och funktionsrelaterade vavnadsforandringar 1 muskler, senor och senfasten. I ett avsnitt om underslkning och diagnostik genomgas den kliniska undersokningen:, rontgendiagnostiken o~h stallandet av diagnos. Direfter beskrivs hur man behandlar funktionsrelaterade sjukdomar genom att utova intlytande dels pa d.e invol verade vavnaderna, dele pa _led och muskelfunktionen, dels pa patientens centralnervsystem och psyke. Mojligheten att skapa en artificiell terapeutisk ocklusion genomgas i avsnitt som handlar om ocklusionskorrigerande skenor, ocklusal slipning samt ocklusala rekonstruktioner. Utforliga litteraturforteckningar finns efter varje kapitel. Illustrationer i svart-vitt.

8 5. Birn, Herluf: Odontologisk kirurgi-atlas I H. Birn, J.E. Winter. - Kobenhavn : Munksgard l Stockholm : Laromedelaf orla~en, [1969] s. : ill. - (Scandinavian university books) Med denna atlas f!r man en vagledning i de oralkirurgiska ingrepp som normalt foretas i tandlakarpraxis. Man har koncentrerat sig pa en genomgang av sjalva operationsproceduren vid enklare ingrepp. och problem som diagnostik, indikationer och kontraindikationer ar endast berort i en begransad omfattning. lorutom en genomgang av saval de allmanna oralkirurgiska principerna som de olika operationstyperna finns en praktisk vagledning i instrumentval, sterilisation och aseptik. Avsikten med atlasen ar att tacka ett behov for icke-specialisten. Varje detalj i operationerna ar framstallt med sohematiserade teckningar som i samband med text gar atlasen anvandbar bade som handbok och larobok. Blomberg, Stig: Battre rontgenbilder : teknisk handledning for tandvardspersonal /. Stig Blomberg, Hans Goran Grondahl, Lars Hollender.- Malmo :.X-produkter, s. : 111. Detta laromedel ger elementara kunskaper om rontgenapparaten, rontgenstralningen och rontgenfilmen. Morkrumsproceduren behandlas likasa. Haftet avslutas med en genomgang av de vanligaste filmfelen.. Liromedlet kan tjana som handbok for tandvardspersonalen i det dagliga rontgenarbetet. Om man upptacker ett filmfel ooh tvekar om orsaken,.kan man i innehallsforteokningen so~ den rubrik aom beskriver felet. PA.anrtsade sidor finns en upprakning av tii.nkbara orsaker. Rikligt bildmaterial i avart-vitt.

9 6. Dental laboratorieteknik I redaktor: Olof Palmqvist. - Stockholm : Sveriges Tandlakarforbunds Forlagsforening. D. 1. I Bertil Holmboe-Sandberg s. c illo D. 2 I Carl Berthoff s ill. Verket ar omfattande och tacker undervisningsomrldet for saval tandlakarstuderande som tandteknikerelever. Porsta delen behandlar tandanatomi, odontologisk protetik samt saval den partiella som den totala plattprotesen. Andra delen omfattar guld och porslinsteknik samt tandregleringsapparater. Illustrationer i svart-vitt. Egelberg, Jan: Dentala plaque och tandsten : dentala plaque - bakteriebelaggning pa tanderna : tandsten - forkalkade bakteriebelaggningar : ett sjalvinstruerande undervisningsprogram I Jan Egelberg : programmodell och pedagogisk radgivning: Sture Bernmalm uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. Det ta ar ett sjalvinstruerande undervisningsprogram som ar uppbyggt av tre delar. I fore~ delen behandlas saliven och ide bada foljande avhandlas plaque och tandsten. Varje del bestar av ett antal avgransade avsnitt som fogats till varandra 1 en innehallsmassigt och pedagogiskt motiverad sekvens. Varje avsnitt borjar med ett tnformationaavanitt foljt av uppgifter aom skall loaaa i anslutning till den information aom gea. Genom hela programmet ar repetitionsfragor inlagda. Bilder i svart-titt. Egelberg Jan: MUnhygien : fragor och avar. - Stockholm : Inveat-Odont, a. Boken forsoker ge svar pa de fragor aom den rika floran av munhygieniska metoder och hjalpmedel har gett upphov till.

10 7. Framstallningen ar avsedd for tandvardspersonal som har till uppgift att undervisa och informera patienter om munhygien. Foljande frlgor behandlas: Bur rena kan tanderna bli?, vad betyder tidpunkten pa dygnet for tandborstningen?, hur ofta skall man borsta tanderna?, vilken tandborstningsmetod ar bast?, hur gar man rent tandernas approximalytor bast?, hur skall en bra tandborste se ut?, behover tandkram anvandas?, tar mundusch bort plaque?, blir tanderna rena av hardtuggad foda?, vilken effekt har munvatten,anticeptiska medel och antibiotika?, ar dalig andedrakt ett munhygienproblem?, behover tandkottet masseras?, ka~ man fora in bakterier i blodet Tid tandrengoring? Svaren pa fragorna ar grundade pa resul tat fran v.etenskapliga undersokningar i den utstrackning s!dana finns att Aberopa. Eriosson,Yngve: Kariesprofylax. - Stoo~olm, a. : ill. Skriften ger allmanna synpunkter pa kariesprofylaktisk verk Samhet. Vidare far man en beskrivning av tandvavnaderna och deras utveckling liksom av karies sjuk~omsbild. Salivens, munbakteriernas och fodans betydelse tor uppkomsten av karies tramtores liksom bevisen for sambandet mellan kolhydrattortaring och kariea. Huruvida andra kariesoraaker an bakteriernas ayrabildning ur kolhydrater finna diskuteras. Olika Jrofylaktiaka!tgarder mot tandrotan avslutar akriften. Frostell, Goran Oral mikrobiologi / Goran Proatell, Carl~Erik Bord. -Stockholm 1 Alaqviat & Wikaell, ill. Boken vander sig frimat till tandlakarstuderande aen kan ockal anvindaa!nom atbildningen av tandhygieniater och taridskoterakor. Framstallningen har en tamligen omfattande allmin mikrobiologisk inriktning med tonvikten lagd p! de kunskapsmoment de atuderande bor ha aktuella inom allman mikrobiologi nar de bor~ar studierna 1 oral mikrobiologi. Boken beskriver olika parasiter, svampar, Tirus.och bakterier med huvudvikten lagd p! de mikroroorganismer som forekommer i munhalan. ltort utrymme agnas At de tva stora tandajukdomarnas - karies och parodontit - mikrobiologi. Sarskilda kapitel behandlar sterilisation och desinfektion samt antibiotika. Illustrationer 1 svart-vitte

11 a. Frostell, Goran: Teoretisk-kliniak oariologi. - Lund : Studentlitteratur, a. Texten avser att tacka den kliniska kursen 1 oario1ogi vid tandlakarhogskolan. Bar redogores tor karie6 historia, geografi och utbredning bland olika befolkningsgrupper. Diagnostik, registrering och statistik betraffande karies upptar olika kapitel i boken liksom journalforing och patientbehandling. Utforligt belyses aven olika laboratoriemetoder for bedomning av kariessjukdomens intensitet och orsakstaktorer, liksom orsakssambandet mellan foda och karies. Boken avslutas med en redogorelse tor kariesprotylax. Jryklot, Carl: Plus : assistans Tid stolen, om dess ergonomi och teknik samt valda delar ur dess psykologi. - l., utokade och delvis omarbetade uppl. - (lb;y a E.. Jidhe & coj, : ill. Avsikten med detta arbete ar att diskutera och bel;ysa nagra sidor av assistanstunktionen Tid tandlakarstolen och darigenom bidraga till okad kannedom om vardet av assistans tor samtliga berorda parter, patient, skoterska och operator. Boken tar upp tandskoterskans arb.etaroll, och ger synpujlkter pa antagning och utbildning,anlag och engagemang. En stor del av boken agnas At lampliga utbildni~splaner tor tandskoterske elever.andra delar behandlar aasiatentteknik, tnst~entover!oring ooh ovriga arbetsrutiner. Pramstal~ingen konkrettseras &T ett rikligt bildmaterial som visar handgrepp och arbetagang i assistentfunktionen. Glickmaria clinical periodontology : prevention, diagnosis and treatment ot periodontal di.aease in the practice of general dentistry I [utgiven a~fermin A. Carransa. -Philadelphia : Saunders, a. 1 ill. Verket aom ar omfattande redogor tor de periodontal& vavnade~ och den periodontala patologin med gingivala och pertodontala sjukdomar aamt hur etiologiska!aktorer samverkar i pariodontala sjukdomar. Behandlingen av namnda sjukdomar avhandlas liksom stallandet av diagnos och upplaggningen av behandlingsplan. Den kirurgiska behandlingen och olika instrument i den periodontal& behandlingen upptar andra avsnitt. Utforliga litteraturreferenser finns efter varje kapitel. Illustrationer 1 svart-vi.tt.

12 9. Gr~ndahl, Hans G5ran: Teamrontgen I Hans Goran Gr5ndahl, Lars Hollender, Per lke Zill6n. - Stockholm : Invest Odont, s. : ill. I haftet ger forfattarna en sammanstallning over hur det praktisk-kl~ska arbetet bar utforas. En komplett beskrivning av rontgentekniken for bela tandv!rdsteamet finns. Syftet med haftet ar enligt forfattarna att sa koncentrerat aom mojligt ge underlag for vardering och vid behov forbattringar av den egria utrustningen och rutinerna. Gustafson, Gosta: Rattsodontologi. - Stockholm : Ala~Tist a: Wiksell, s. : ill. - (Odonto;l.ogiserien) Enligt forfattarna vander aig denna bok icke enbart till tandlakaren utan aven till rattsmedicinaren, juristen och polisen. Boken har darfor skrivits med nansyn tag~n till en forenkling av metodiken vid identifiering av avlidna och undersokning av bitmarken. De olika undersokningsmetoderna har i stor utstrackning illustrerats med beakrivning av verkliga fall. Haglund, J,,..Local anaeathuia in dentistry a u~-u.te4 handbook on dental local anaesthesia I J. Haglund, H. EYe~s uppl. - Sodertalje a Astra Likemedel, a. J ill. Handboken tar upp injektionsteknik, verkningssatt Tid netyblockering samt de krav man maate atalla i aamband med onl aneatesi.anatomisk information vad avaer de nerver som ir aktuella Tid tandbedotding ges. Darefter visas bur anesteai laggea p! olika tander i over och underkiken. Ver;ket avsl~tas med en redogorelse for olika komplikationer i aamband med aneateai Pramatallningen konkretiaeraa med illustrativa teckningar och fargfoton.

13 10. Hallstrom, Ulla: Barntand~rd for tandskoterskor I Ulla Hallstrom, Lara-Erik Granath. - Malmo : hermods, : ill. Hl:ir redogfsres :tor :torekomst av sjukdomar i tinder och omgivande v~vnader, olycksfallsskador, tandutvecklingsstorningar och tidiga bettutveckl1ngsstorningar hos barn. Hlii.r behandlas ~ven t1llvagag!ngssatt vid utredn1ng och diagnostik av olika tillstand aom kraver tand eller bettbehandl1ng hos barn. Hir orienteras ooksa kortfattat om barntandvardens roll ino den totala tandv!rden i samh~llet. Illustrat1oner 1 svart-vitt. Hamp, Sven Erik: Kompendium i parodontologi. - Linkaping : :tort., s. s : Bibliogra:ti. lorfattaren behandlar plaque, tandsten, gingivit och parodontit. Han Deskriver.Tidare bur man aed :rontgen kan d1agnost;l,aera.. den parodontala benhojden. Mob111teten eller tandrorl1gbeten ~ patolog1sk Tid parodontit Tilket forklaras, liksom tandvandrins T:ilket u en l!ngsam for~dring at tandena atillning 1 tandbagen. AvslutningsTis tar forfattaren upp diagnostik, konserverande parodontalbehandling. och kirurgisk parodontalbehandling. Handbok for tandsk;oterskor I forfattarea Clat!e:Be~~iJte., l redaktorer: Joban Aronsson, Kjell &rtensson I [utgiven vj Sveriges!andlakarforbund {&:JSvenska tandsk6terskeforbudet... 3., moderniaerade och OJU.rbetade uppl. - llalmo : Hermods, 1973e Be I ille I aamarbete med Sveriges!andlikarftsrbund ocb Svenska!andakoterskeforbundet gav Heraoda t1digare ut k;orreapondenaku:raen ~andskoterakek:urs", som till omtanget svarade mot den teore. tiska delen av utbildningen till tandsktsterska. :Pen kuraen har bar omarbetata ooh moderniserata till en handbok for tandakoterskor soa ser en utforlig beskrivning av alla verkaam. betsfalt inom tandvarden. Boken ar anv~dbar for alla kategorier av tandvardsperaonal.

14 11. HedegArd, Bjorn: Dental materiallara. - Stockholm Sveriges Tandlakarforbunds Forlagsforening, a. s ill. Boken redog8r utforligt for olika metalloider {icke metalliska material) och metalliska material tor odontologiskt bruk. Darutover behandlas materielens allmanna egenskaper, sasom dess kemiska, tysik~liska, mekaniska och teknologiska betingelser liksom dess natur och struktur. Illustrationer i svart-vitt. Hedin, MAns: Den odontologiska protetikens historia I Mlns Hedin, Rune Soremark. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. s : Bibliograti. Skriften utgores av en litteratur och bildsammanstallning ove1 protetikens historia fran antiken till va.r tid,. Illustrationer i svart-titt. Hekneby, Magne: Bettrehabilitering med partiell plattprotes / Magne Hekneby, under medverkan av Bjorn HedegArd. - Stockholm : Esselte Studium., ,24 ~ 1 ill. - (So8lldinarian 1ID1 1rersi ty books ). Detta ar en larobok 1 torsta hand tor odontologie studerande som soker information om kliniska och protetiaka faktorer av Tikt Tid bettrehabilitering.!eknologiska och tandtekniska problem och Asikter ir kort berorda, liksom taktorer gemensamma tor all rehabilitering. ~orfattarna har stravat etter att ge en ~orttattad tramstallning baserad pa de torskningsresultat som foreligger pl omr!det. NAgra av desaa finns kort retererade i bokena resonerand.e 11 tteraturtorteckning. Pramstallningen avslutas mecl ett anta.l tallbeskrivningar dar kliniska taktorer av betydelse vid rehabilitering med partiell plattprotea penetreras. Boken ar rikligt illustrerad med fotogratier och teokningar.

15 12. Henrikson Per-Ake: Oral kirurgi : 32 operationer I Per-lke Henrikson J teckningar: Mats Merstedt. - Stockholm : Invest Odont, s. : ill. I 4enna bok presenteras 32 enklare oralkirurgiska ingrepp i text och bild. Bildserierna baseras pa genomforda operationer, som fortlopande fotograferats. Potona har sedan anvants som underlag for stiliserade teckningar. Enligt forfattarna har ambitionen varit att i bildserier steg for steg visa, hur de genomfort ett antal vanliga oralkirurgiska ingrepp. Den korta kommenterande texten avaes ge ytterligare detaljer om varfor och bur ingreppet utforts, vilka instrument som anvants och ocksa peka p! nagra av de svarigheter som kan uppko.-a.!eckningarna ar i svart-vitt. Hollender, Lars1 Dental rbntgen : konaumentguide I Lars Hollender, Olle Johansson. -Stockholm& Invest-Odont, a. : ill. I det har baftet bar fbrfattarna forsokt ge en sa samlad bild som mojligt av de produkter som ar avsedda for det radiologiska arbetet. Man skildrar for och nackdelar med de olika produkterna. All~L tillgangliga fakta om produkterna redortsas i tabellform, Holm, Anna-Karin: Tandhilsa boa tre- till fea!riga avenska barn. UReA, s, Diss. UmeA. - :Med sammantattning pa engelaka. Undersokningena ayfte var att beskriva och analyaera tandatatus boa en grupp forskolebarn vid 3, 4 o.cb 5 Ara Alder aa:mt med ledning av dessa data uppskatta behandlingsbebovet. Avsikten var desautom att genom en longitudinell analya redovisa hur kariea, gingivit, ocklusionsforhlllanden och oral habits" utvecklas och forandras fran 3 till 5 Ars Alder, DA barnen var 4 Ar utvidgades undersokningen till att ocksa omfatta barnens allminhalsa, kostvanor och socioekonomiska forhallanden for att gora det mojligt att analyaera och redovisa aambandet mellan dessa faktorer och tandhalsa.

16 13. Intraoral rontgenunderaokning : handledning i installningsteknik for tandvardspersonal I Hans-Goran Grondahl - Malmo : X-produkter, s. : ill. Detta bildkompendium behandlar i detalj tekniken vid intraoral rontgenundersokning av tander och alveolarutskott. Inledningsvis berors delar av projektionslaran varvid huvudvikten laggs vid beskrivning av en standardiserad frihandsteknik. Tekniken vid underaokning med ocklusalfilm samt tillvagagangssattet vid lagesbestamning behandlas ocksa. Tamligen stor uppmarkaamhet agnas At de vanligaste felen vid intraoral rontgenundersokning. Pramstallningen avslutaa med exempel pa teknisk analys av intraorala rontgenbilder. Illustrationer i svart-vitt. Jacobson, Lars: Parodontologi : tandskoterskeutbildning. - Stockholm : Invest-Odont, s. : ill. Etter en allman introduktion med definitioner ooh historik klargores parodontiets anatomi, histologi och fysiologi. De parodontal& sjukdomarnas epidemiologi, symptom och behandling belyses likasa. Hur den bakteriella plaokbildningen. pa tandytan uppkommer, tillvaxer och mineraliseras forklaraa ocksa. Andra delar av boken tar upp gingivitens och parodontitens etiologi ooh patogenes. Avslutningsvis forklaras hur den parodontal& halsan Aterstalls och bevaras. Svart-vita illustrationer. Jacobson, Lara: Parodontologi. - Stockholm : Invest-Odont, s. : ill. Bar gas liksom 1 foregaende publikation en samlad tramstallning i&mnet parodontologi. Den teoretiska fordjupningen ar eaellertid 1 denna bok mera pataglig ln i ovanstaende. Enligt forlaget kan boken anvandas dels som bastext Tid fakulteterna. ooh dele vid utbildningen av tandhygienister. Janson.!romas : Tandana tomi I Tomas Janson, Morgan Olsson. - Gote'borg, s. : 111. Kompendiet ar avsett att tjana dele som handledning Tid modellerings:ovningar inom amnet tandanatomi for tandlakarstuderande oah dels att ge en oversiktlig presentation av tandernas normala morfologi ooh pulparumsanatomi. Kompendiet behandlar bade vad avser den primara som den permanent& detintionen de enskilda tandernas morfologi. Vidare tas ookluaionabegreppet upp liksom de enskilda tandernas pulparumsanatomi.

17 Kerr, Donald A.: Oral pathology san introdua~ion to general ana-oral pathology for hygienists I Donald A. Kerr, Major M. Ash. -Philadelphia : Lea & Pebiger, s. : ill. Boken handlar om organismens oeh da 1 synnerhet munregionens byggnad under sjukliga forhallanden. I ett avsnitt om utvecklingsrubbningar beskrives medfodda anomalier som harmynthet, fissurer samt kak-, tung- och tanddefekter. Hur vavnaderna reagerar Tid retning och p~verkan far vi veta i beskrivningen av inflammationer, infektioner och immunologiskt forsvar. lorfattarna redogor vidare for olika orala tumorsjukdomar, liksom for rubbningar beroende pa kemisk och mekanisk p!verkan 1 munnen. Amnesomsattningsrubbningar samt sjukdomar beroende pa narings- och vitaminbrist avhandlas liksom de mera k&nda och vanliga tandsjukdomarna karies och parodontit. Andra sjuk:domar och komplikationer som tas upp ar muns!r, funktionsrubbningar 1 inre sekretoriska organ samt blodsjukdomar. Utforliga litteraturforteckningar efter varje kapitel. Illustrationer 1 svart-vitt. Vel Kompendium i gerontologi for tandlakare I [utgiven avj Institutionen for Protetik. Karolinska Institutet : [utarbetad av Birgi tta Olausson]. - Stockholm, ;22 s. : 111. Detta kompendium ar 1 forsta hand avsett for undervisningen i protetik vid tandlakarhogskolan och utgor ett komplement till ovrig kurslitteratur. Det bar sammanstallts av seminarier fran en forskarutbildningskurs i gerontologi som halls Tid Karolinska Institutet Kompendiet ger biologiska, psykologiska och sociala aspekter pl lldrandet. Vidare behandlas det friska Aldrandet.och de olika kroppsliga och ps;ykiska lldestecken som upptrader hos gamla ~kor. Pensioneringen, bostad, sjukdomar eoh medicinvanor ir andra underrubriker som forekommer. lrasse, Bo: Kost ooh karies I av Bo Krasse och Lisa Swenander Lanke uppl. - Stockholm, s. : ill. - ( Meddelanden fran Socialstyrelsen J 8 )

18 15. Skriften avser att i oversiktlig och pedagogisk form redovisa kanda samband mellan kost och karies och att l~a de r!d betraffande kosten, som kan leda till en forbattrad tandhalsa. R!d ges aven betraffande munhygien och i kommentarer till de lamnade r!den behandlas angreppsfaktorer, resistensfaktorer och kariesforebyggande!tgarder. Boken ger &ven vagledning till olika kategorier av manskor t.ex. blivande och ammande mammor, v!rdare av spadbarn, foraldrar till barn i olika Aldrar samt vuxna yngre och aldre personer. Skriften riktar sig 1 forsta hand till larare i hemkunskap och kostlara men kan aven vara av intresse for tandv!rdspersonal. Kvint, Sven: Klinisk fotografering uppl. - Stockholm & Invest-Odont, [43]s. J 111. Detta kompendium l:i.r avsett som en handledidng :1 hur man aa.... 'Y'ElD;der sig av fotografisk registrering av forh!llanden och forem!l inom den orala regionen. Efter en allman foto och filmteoretisk genomg!ng formuleras de krav somber stallas p! en kamerautrustning.for klinisk fotografering.d!refter presenteras n!gra olika markesutrustningar, och deras tordelar och begransningar redovisas. Haftet formedlar aven n!gra tips tor fotograferingen bl. a. betraffande bildskalor samt intra och extraoral fotograferi~ 4 Bur man fotograferar modeller och rontgenbilder visas ocks!. Rutinarbetet kring fotograferingen s!som registrering, aontering och arkivering avslutar hlftet. Illustrationer i BT&r~vitt Landgren, Sven:!uggapparatens nervosa styrmekanismer : trigeminuskarnornas anatomi och ~ysiologi / Sven Landgren, Kurt 1. Oisson. - Lund 1 Studentlitteratur, t I ill. s : Bibliograti. PUblikationen ger grundlaggande kunskap om underlaget for tuggapparatens nervosa styrmekanismer. Har lamnas en samlad tramstallning av trigeminuskarnornas anatomi och varje huvud~ avsnitt avslutas med en oversikt over deras fysiologi. De fundamentala trigeminusreflexerna liksom de experimentella bevisen for deras organisation beskrivs i ett eget kapitel.

19 16 Larsson, Erik: Napp och fingersugningsvanor med sarekild hansyn till deras inverkan p! ansiktets och bettets ut Teckling, - Stockholm, s. (samman:fattning) + 5 uppa.atser. Dies. Stockholm. - Med sammantattning pa engelska. Unders6kaingebs ataikt var att belysa napp och fingersugningsvanor ur i huvudsak ortodontisk aynvinkel, Det som narmast intresserar odontologen ir dessa Tanors inverkan pa bettet och ansiktsskelettets utveckling, vilket behandlas i denna undersoknings huvuddel. Lysell, Lei~: Ml1formulering 1 odontologisk rontgendiagnostik / Leif ~sell, Mona Eriksson. - Malmo 1 X-J~odukter, s. : ill. MAlformuleringen ar avsedd som ett studietekniskt hjalpmedel i odontologisk rontgendiagnostik, framst for studier fram till tandlakarexamen, Huvuddelen av laromedlet upptar preciserade mal for undervisningen, grupperade inom amnets delomraden. Avslutningsvis ges exempel pa provfragor som ansluter till kraven i malformuleringen. Haftet bor ocksa kunna utgora ett hj&lpmedel for larares undervisningsplanering och som underlag for diskussion om undervisningsmalen. For studerande ar maltormuleringen av varde da den ger en oversikt over kursens innehl11. Den kan aven anvandas som arbe.tsbok i vilken anteckningar gores och inlasta moment repeteras. Lakemedel inom tandvarden 1 Tarfor, vilket, nar och hur? I Lennart Edvall,,,r- Stockholm z In..Test-Odont, 1978, - 47 s. Med sjutton vanliga och instruktiva patientfall belyser forfattarna anvandninge~ av lakemedel inom tandvlrden, Bokens upplaggning inbjuder till ett aktivt lasande da den inledande beskrivningen av varje patienttall avslutas med fragestallningent"lakemedel?" Varfor, det vill saga indikationerna for anvandande av lakemedel i det beskrivna patientfallet.vilket lakemedel i sa fall? Tankbara alternativ? Otankbara alternativ? Bar ska+l ~akamedlet ges? Bur skall lake~ medl.et ges och doseras?

20 17. Nilsson, Brita: Naringsfysiologi for tandlakare I Brita Nilsson, Rune Soremark, Per lke Zill~n. - Stockholm : Invest-Odont, s. Haftet behandlar utforligt matvanor, energi och naringsbehov. De niringsimnen kroppen maste tillforas genomgas noggrant, likasa dessa naringsamnens stabilitet och deras fordelning over dagen. Haftet tar aven upp speciella malgrupper och deras specifika problem t.ex. aldre och ensamstaende patienter, opererade patienter, ny protes patienter och blivande- nyblivna modrar. Nordenram, lke: Oral kirurgi : handbok for odontologisk personal - Stockholm : TandUikarforlaget, s. : ill. I deuna handbok ger forfattaren en kortfattad oversiktlig framstallning av aktuell klinisk oral kirurgi, lamplig som underlag for undervisning i forsta hand Tid tandskoterske och tandteknikerutbildningen. Forutom kirurgisk behandling av olika till ~- s!som infekt1e~r 1 cystor, tumorer, tand- och kakskador redogores for sarbehandling, hygien och patientpsykologi i aamband med oralkirurgisk verkaamhet. Andra avsnitt behandlar kirurgiska tnatrument, operationsassistans ooh anestesiologi. I slutet av boken finns en ordlista med forklaringar av de latinska och grekiska termer som forekomm~ Bilder i svart-vitt. Nordisk'klinisk odontologi I redaktiodskommitt': J. J. Holst - Stockholm : Almqvist & Wiksell. - 5 vol. : 111. Losbladspubl. Detta ar ett heltackande verk 1 amnet klinisk odontologi som successivt fornyas och tillvaxer genom utgivning av losblad.

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Tandsköterska Utbildning till tandsköterska inom yrkeshögskolan avser att ge den kompetens som motsvarar kraven för arbetet som tandsköterska. Som förkunskapskrav

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter för att utbildningar med inriktning tandsköterska ska ha nationellt likvärdigt innehåll;

Läs mer

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng Malmö Vård- och Hälsogymnasium Kursplan Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng 2005 2006 KY - utbildning till tandsköterska 60 p Utbildningens övergripande mål Den studerande skall efter

Läs mer

Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård

Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Örebro Läns Landsting Huvudhandledare Maria Holmgren Övertandläkare Legitimation 1989 Certifieringskompetens

Läs mer

Tandhygienistprogrammet

Tandhygienistprogrammet Tandhygienistprogrammet Studiehandledning Odontologisk profylaktik 1 Teoretisk kurs, 7,5 högskolepoäng 1TH002 Termin 1 Höstterminen 2010 Kursansvarig och examinator Universitetsadjunkt, Med.dr., Lena Karlsson

Läs mer

KURSER 2012 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2012 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2012 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro Innehållsförteckning 2012 Aktuella utbildningar Ansvarig Datum Sista anmälningsdag Professionell hållning Bettfysiologi

Läs mer

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet Dnr 3-2831/2014 Utbildningsplan för tandläkarprogrammet 2TL13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-09-22

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI THKN40 Klinisk praktik IV, 17 högskolepoäng Clinical Practice IV, 17 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén för odontologi 2008-11-10

Läs mer

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter,

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter, Indexering av ett antal facktidskrifter inom ämnet arbetsterapiaför arbetsterapiverksamheten vid Regionsjukhuset i Linkopinq Tidskriften Arbetsterapeuten är det fackliga organet för Förbundet Sveriges

Läs mer

Nationellt likvärdigt innehåll i utbildningar till tandsköterska inom yrkeshögskolan

Nationellt likvärdigt innehåll i utbildningar till tandsköterska inom yrkeshögskolan YH1008, v1.7, 2013-05-15 1 (13) Dnr MYH 2014/1502 Remiss Nationellt likvärdigt innehåll i utbildningar till tandsköterska inom yrkeshögskolan Er organisation/myndighet/bransch ges här möjlighet att lämna

Läs mer

Institutionen för odontologi. 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670

Institutionen för odontologi. 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670 Prislista 2011 och Led i sjukdomsbehandling Undersökning 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 750 618 103

Läs mer

CERTIFIERINGSTJÄNSTGÖRING I CARIOLOGI

CERTIFIERINGSTJÄNSTGÖRING I CARIOLOGI Utbildningsplan för CERTIFIERINGSTJÄNSTGÖRING I CARIOLOGI för att erhålla kompetensbevis som certifieringstandläkare i cariologi utfärdat av Svensk Förening för Cariologi. Svensk Förening för Cariologi

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Göran Friman 1. Tandvårdsförordningen (SFS 1998:1338) 2011 Göran Friman 2. 2011 Göran Friman 1. 2011 Göran Friman 4. 2011 Göran Friman 3

Göran Friman 1. Tandvårdsförordningen (SFS 1998:1338) 2011 Göran Friman 2. 2011 Göran Friman 1. 2011 Göran Friman 4. 2011 Göran Friman 3 Tandvårdsförordningen (SFS 1998:1338) Nödvändig tandvård Uppsökande verksamhet inom tandvård Uppsökande verksamhet Munhälsobedömning Munbedömning Uppsökande munhälsovård Uppsökande tandvård / hemtandvård

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI THOHN2 Oral Hälsa II, 17 högskolepoäng Oral Health Level II, 17 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén för odontologi 2007-04-01

Läs mer

Prislista från 15 januari 2016 Folktandvården, Region Jönköpings län

Prislista från 15 januari 2016 Folktandvården, Region Jönköpings län Prislista 15 januari 2016 Folktandvården, Region Jönköpings län Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Vad betyder orden i prislistan? Attachments kopplingsdel mellan tand och protes. Benaugmentation

Läs mer

Programme in Dental Hygiene education

Programme in Dental Hygiene education Dnr: G217 4696/06 Utbildningsplan för Tandhygienistprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Dental Hygiene education Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan

Läs mer

Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård

Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård Folktandvården Dalarna Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård Reviderad 2016-04-05 Innehåll Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård 2 Syfte Remiss Ansvar Beskrivning av

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng

Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng Dnr G 2016/146 Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng Complementary Programme for Dentists with a dental

Läs mer

Utbildningsplan. I arbetsgruppen har ingått: Dan Ericsson, Malmö Pia Gabre, Göteborg Ingegerd Johansson, Umeå Marianne Kjaeldgaard, Stockholm

Utbildningsplan. I arbetsgruppen har ingått: Dan Ericsson, Malmö Pia Gabre, Göteborg Ingegerd Johansson, Umeå Marianne Kjaeldgaard, Stockholm Utbildningsplan Under våren 2012 har en arbetsgrupp bestående av representanter från de fyra fakulteterna tagit fram en gemensam utbildningsplan som ska beskriva en utbildning i cariologi som motsvarar

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 783 660 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng Dnr 5867/2008-400 Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng Study programme in Dentistry 200 credits (=300 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2006-05-17 Senast reviderad av Styrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng. Programme in Dental Surgery. Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng. Programme in Dental Surgery. Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng Programme in Dental Surgery Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för tandläkarprogrammet,

Läs mer

KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Innehållsförteckning kurser 2013 Kurser Datum Sista anmälningsdag Introduktionskurs i forskningsmetodik 7 mars 15 januari Rutiner

Läs mer

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 103 Akut eller

Läs mer

Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6

Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6 Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6 INLEDNING Immigrant-Institutet, som grundades 1973 i Stockholm, är en ideell förening

Läs mer

Målbeskrivningar och kursplaner i relation till de nationella målen för Kursen:TSB, Tandvård för patienter med särskilda behov..

Målbeskrivningar och kursplaner i relation till de nationella målen för Kursen:TSB, Tandvård för patienter med särskilda behov.. Målbeskrivningar och kursplaner i relation till de nationella målen för Kursen:TSB, Tandvård för patienter med särskilda behov.. Datum:2015 03 23 För tandläkarexamen ska studenten: Kunskap och förståelse

Läs mer

330 500 enstaka problem, tandläkare 103e Kompletterande eller akut undersökning eller utredning av enstaka tand eller

330 500 enstaka problem, tandläkare 103e Kompletterande eller akut undersökning eller utredning av enstaka tand eller Tandvårdstaxa Folktandvården Örebro läns landsting 2011-10-01 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 660 725 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Inbjudan till: 2011-06-28 Klinisk Gren

Inbjudan till: 2011-06-28 Klinisk Gren Inbjudan till: 2011-06-28 Klinisk Gren För dig som är tandsköterska och önskar vidareutveckla/uppdatera dig i tandsköterskans roll inom det kliniska arbetet på Folktandvårdskliniken 1 Välkommen! till ett

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Vårterminen 2011 Odontologiska utbildningsenheten Centrum för specialisttandvård Örebro TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN

Läs mer

Utbildningsplan för Tandhygienistprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Dental Hygiene education

Utbildningsplan för Tandhygienistprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Dental Hygiene education Dnr: G217 4696/06 Utbildningsplan för Tandhygienistprogrammet 180 Programme in Dental Hygiene education Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan

Läs mer

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård,, Örebro Innehållsförteckning 2011 Aktuella utbildningar Ansvarig Datum Sista anmälningsdag Panoramakurs för tandläkare Odontologisk radiologi 26 28 oktober 2011

Läs mer

Göran Friman Leg. Tandläkare Karolinska Institutet Karlstads universitet

Göran Friman Leg. Tandläkare Karolinska Institutet Karlstads universitet Göran Friman Leg. Tandläkare Karolinska Institutet Karlstads universitet Mobil klinik komplett vårdutbud Mobil utrustning komplett vårdutbud Bärbar utrustning begränsat vårdutbud 2013-03-21 Göran Friman

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Vårterminen 2010 Odontologiska utbildningsenheten Centrum för specialisttandvård Örebro TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN

Läs mer

Utbildningsplan för tandteknikerprogrammet, 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för tandteknikerprogrammet, 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för tandteknikerprogrammet, 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2002-06-12. Reviderad

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård

Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård Regional medicinsk riktlinje Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-A 47-2014) giltigt till september 2016 Utarbetad av Sektorsrådet i odontologi Huvudbudskap Riktlinjen beskriver vilken vård

Läs mer

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende antibiotikaprofylax inför tandbehandling, rekommendationer som i princip innebär att de flesta patienter med hjärtfel relaterat

Läs mer

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av REFERENSPRISLISTA 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Kod Åtgärd Pris t.o.m 30 juni 2010 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016

Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016 1(5) Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016 Undersökning I undersökningsåtgärderna ingår: - upptagande av anamnes- och statusuppgifter som är nödvändiga

Läs mer

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Sida 1/7 Utskriven 14-1-14 22:3 11 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 12 Fullständig undersökning och diagnostik utförd av tandhygienist 13 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Apollonia Dentalklinik. Prislista

Apollonia Dentalklinik. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 600 820 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

PRISLISTA. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris

PRISLISTA. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris PRISLISTA Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Vårterminen 2016 Centrum för specialisttandvård Örebro Reviderat 15-12-14 TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN CENTRUM

Läs mer

Tandköttsinflammation och tandlossning

Tandköttsinflammation och tandlossning Tips och information om Tandköttsinflammation och tandlossning Tandlossning är en dold folksjukdom. Ca 40% av den vuxna befolkningen har tandlossning i någon grad många utan att veta om det. Ju tidigare

Läs mer

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Anatomi och fysiologi samt grundläggande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr:5.2-896/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning:

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr:5.2-896/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning: Dnr: Dnr:5.2-896/06 UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen Utbildning: Program: Utbildningsnivå: Biomedicinsk analytikerexamen samt filosofie kandidatexamen med huvudområdet

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro ÖREBRO LÄNS LANDSTING Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING I ORTODONTI VID ODONTOLOGISKA UTBILDNINGSENHETEN

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne Prislista Specialisttandvård Folktandvården 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Diagnostik 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 858 660 103 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Bastandvård 1. Undersökning, diagnostik, rådgivning m.m. Avgift Grund- Patavg Grund- Patavg 111 Undersökning 20-29 år 535 106 429 112 Undersökning helprotes

Läs mer

prislista Specialisttandvård

prislista Specialisttandvård lista Specialisttandvård Välkommen till Folktandvården! Här följer en beskrivning av vad det kostar att göra olika slags behandlingar på alla Folktandvårdens kliniker i Västra Götaland. Prislistan är förändrad

Läs mer

Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER

Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Pristagare av IADR:s stora internationella kariespris 2007 Dowen Birkhed Sahlgrenska akademin Ann-Marie

Läs mer

2015 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS Undersökning Röntgenåtgärder mm Sjukdomsförebyggande åtgärder

2015 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS Undersökning Röntgenåtgärder mm Sjukdomsförebyggande åtgärder 2015 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS F 04 Behandling av tandvårdsrädda, per timme 990 Ingår ej 07 Narkos, per tillfälle inkl för- och efterbehandling 7 125 7 125 7 125 07-1 IV-sedering 4 765 3 926 3 812

Läs mer

tandläkare jens müller, bragegatan 3, 281 39 hässleholm 0451-818 00 www.jensmuller.se

tandläkare jens müller, bragegatan 3, 281 39 hässleholm 0451-818 00 www.jensmuller.se Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Tandläkarsiffror. Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård. Varav antal specialister

Tandläkarsiffror. Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård. Varav antal specialister 8000 Tandläkarsiffror 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1997 2002 2007 2012 I din hand håller du en presentation av hur Tandläkarsverige

Läs mer

Tandvårdsgruppen. Prislista

Tandvårdsgruppen. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Utbildningsplan för Tandhygienistprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Tandhygienistprogrammet 180 högskolepoäng SAHLGRENSKA AKADEMIN G 2016/167 Utbildningsplan för Tandhygienistprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Dental Hygiene 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse 2016-08-31

Läs mer

Prislista 2015. Referenspris specialisttandvård. Referenspris allmäntandvård

Prislista 2015. Referenspris specialisttandvård. Referenspris allmäntandvård lista 2015 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 950 103 - Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Prislista Landskronatandläkarna

Prislista Landskronatandläkarna Prislista Landskronatandläkarna Gäller från och med 2007-07-01 På begäran lämnas skriftligt intyg med uppgifter om vilka material som använts vid protetiska arbeten och tandfyllningar Landskronatandläkarna

Läs mer

Parodontologi 1 Periodontology 1

Parodontologi 1 Periodontology 1 Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.umu.se Dnr 513-3107-12 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Parodontologi 1 Periodontology 1 Högskolepoäng:

Läs mer

3M ESPE. Behaglig tandvård. Ett friskt leende. lekande lätt. Clinpro Prophy Powder BR61/0003-1(070727)

3M ESPE. Behaglig tandvård. Ett friskt leende. lekande lätt. Clinpro Prophy Powder BR61/0003-1(070727) 3M ESPE Behaglig tandvård Ett friskt leende lekande lätt. BR61/3-1(7727) Clinpro Prophy Powder 999-3M_Clinpro_ProphyPowder_F.i1 1 8-8-7 16:19:21 Systematisk profylax med ett komplett produktprogram I forskningens

Läs mer

Kursprogram 2012-2013 interna kurser. Sista ansökningsdag 29 juni 2012!

Kursprogram 2012-2013 interna kurser. Sista ansökningsdag 29 juni 2012! Kursprogram 2012-2013 interna kurser Sista ansökningsdag 29 juni 2012! 1 U T B I L D N I N G Så här fungerar det Titta igenom listan och de kurser som vänder sig till din målgrupp och som du tycker ser

Läs mer

Norrbottens läns landsting Tandvårdstaxa från den 1 januari 2015 Specialisttandvård

Norrbottens läns landsting Tandvårdstaxa från den 1 januari 2015 Specialisttandvård Åtgärd Norrbottens läns landsting Tandvårdstaxa från den 1 januari 2015 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Tandvård Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare

Läs mer

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Prislista, gäller från den 1 september 2010

Prislista, gäller från den 1 september 2010 Prislista, gäller från den 1 september 2010 Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 650 700

Läs mer

Prislista från 2016-01-15 - Beställarenheten för tandvård

Prislista från 2016-01-15 - Beställarenheten för tandvård Prislista från 2016-01-15 - Beställarenheten för tandvård Baserad på folktandvården Gävleborg AB's prislista. S-tandvård - Tandvård som led i en sjukdomsbehandling. Läkarremiss/förhandsbedömning krävs,

Läs mer

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ = 300 kronor per år Tandvårdscheck 30-74 år = 150 kronor per år Högkostnadsskydd beräknas på referenspris: 3000-15000

Läs mer

City Tandvård. Prislista

City Tandvård. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Bredgränds Tandläkeri. Prislista

Bredgränds Tandläkeri. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 890,00 810,00 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Prislista. Gäller från den 15 januari 2016

Prislista. Gäller från den 15 januari 2016 Prislista Gäller från den 15 januari 2016 Innehåll 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 3 200 Sjukdomsförebyggande åtgärder 4 300 Sjukdomsbehandlande åtgärder 4 400 Kirurgiska åtgärder

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN ST-UTBILDNING PEDODONTI

UTBILDNINGSPLAN ST-UTBILDNING PEDODONTI VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING SPECIALISTTANDVÅRDEN 2010-11-09 UTBILDNINGSPLAN ST-UTBILDNING PEDODONTI SPECIALISTTANDVÅRDEN TANDLÄKARHÖGSKOLAN 901 85, UMEÅ ST-UTBILDNING PEDODONTI ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING

Läs mer

Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro

Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro O S M Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro dontologiska utbildningsenheten i Örebro har bedrivit specialistutbildning för tandläkare sedan 1966. Sammanlagt har cirka

Läs mer

Referenspris. Referenspris allmäntandvård. specialisttandvård Anna & Mikael Nilsson Åtgärd fr o m 15 jan 2016 fr o m 15 jan 2016 2 016

Referenspris. Referenspris allmäntandvård. specialisttandvård Anna & Mikael Nilsson Åtgärd fr o m 15 jan 2016 fr o m 15 jan 2016 2 016 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 810 950 103 - Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 355

Läs mer

Äldre tänder behöver mer omsorg

Äldre tänder behöver mer omsorg Äldre tänder behöver mer omsorg Förbättra bevara fördröja lindra Att hjälpa människor, i olika livsskeden, till god munhälsa ligger Folktandvården varmt om hjärtat. Därför kan också den som nått en mer

Läs mer

Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014

Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014 Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014 Ny åtgärd i blå text ALLMÄNTANDVÅRD (ATV) SPECIALISTTANDVÅRD (STV) Åtgärd spec spec 101 Basundersökning

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 823 730 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

AKUT- OCH AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

AKUT- OCH AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-644/2009 Sida 1(6) AKUT- OCH AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Emergency and Ambulance Care Programme, 120 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

för Nödvändig tandvård (N) Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F) Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S)

för Nödvändig tandvård (N) Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F) Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S) Dnr HSS2012-0156 Prislista för landstingets sstöd Nödvändig (N) Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F) Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S) Gäller från den 15 januari

Läs mer

FTV pris valt län. Snittpri s övriga PTJ. Snittpri s Addera. Referen spris. Snittpri s PTJ. Kod Åtgärdsnamn Teamet

FTV pris valt län. Snittpri s övriga PTJ. Snittpri s Addera. Referen spris. Snittpri s PTJ. Kod Åtgärdsnamn Teamet Kod Åtgärdsnamn Teamet Alla kostnadsställets åtgärder (tar ej hänsyn till antal rum) Referen spris FTV pris valt län Snittpri s PTJ 11, 7, -3, Snittpri s Addera Snittpri s övriga PTJ Undersökning, riskbedömning

Läs mer

Kursplan TP3MO1, Människan i ohälsa 1: Fysiologi, patologi, invärtesmedicin och öron-, näs- och halssjukdomar, 24 högskolepoäng

Kursplan TP3MO1, Människan i ohälsa 1: Fysiologi, patologi, invärtesmedicin och öron-, näs- och halssjukdomar, 24 högskolepoäng Dnr: G 25 50/10 Kursplan TP3MO1, Människan i ohälsa 1: Fysiologi, patologi, invärtesmedicin och öron-, näs- och halssjukdomar, 24 högskolepoäng Grundnivå Man in Un-health 1: Physiology, General Pathology,

Läs mer

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGS- TJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGS- TJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING SPECIALISTTANDVÅRDEN 2012-09-01 UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGS- TJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK SPECIALISTTANDVÅRDEN TANDLÄKARHÖGSKOLAN 901 85 UMEÅ Innehållsförteckning ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet 1TH13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (8) 1. Basdata 1.1. Programkod 1TH13 1.2. Programmets

Läs mer

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor. lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 900 950 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Tandläkarna Dellborg Nordin AB - Tandvårdstaxa Pris. Åtgärd

Tandläkarna Dellborg Nordin AB - Tandvårdstaxa Pris. Åtgärd 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 103 - Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 355 107 -

Läs mer

Prislista 2015 Gäl er från 1 februari 2015 1

Prislista 2015 Gäl er från 1 februari 2015 1 Prislista 2015 Gäller från 1 februari 2015 1 Folktandvården Skånes prislista Så beslutas Folktandvården Skånes priser Folktandvården Skånes priser på åtgärder är beslutade av Regionfullmäktige i Region

Läs mer

Detta företag är medlem i Privattandläkarna Läs mer på www.ptl.se

Detta företag är medlem i Privattandläkarna Läs mer på www.ptl.se A Amalgam Material för tandfyllning, en blandning av silver, kvicksilver med mera, används mycket sällan idag. Analgetika Smärtstillande preparat. Anestesi Bedövning. Antibiotika Bakteriedödande preparat,

Läs mer

Programutvärdering Tandläkarprogrammet T10, Ht 2015

Programutvärdering Tandläkarprogrammet T10, Ht 2015 Programutvärdering Tandläkarprogrammet T, Ht 0 Termin, HT0 Results of survey Startade: den december 0 Avslutad: den januari 0 Svarsfrekvens: % ( / ) Elektroniskt utvärderingssystem Programutvärdering Tandläkarprogrammet

Läs mer

Prislista. Per-Olof Jansson

Prislista. Per-Olof Jansson Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Västra Götalandregionens ersättningslista vid Nödvändig tandvård och Tandvård som led i sjukdomsbehandling.

Västra Götalandregionens ersättningslista vid Nödvändig tandvård och Tandvård som led i sjukdomsbehandling. Västra Götalandregionens ersättningslista vid Nödvändig tandvård och Tandvård som led i sjukdomsbehandling. Gäller från 2009-01-01 Reviderad 2009-10-01 Ny utgåva 2009-07-01 Ersättningslistan är baserad

Läs mer

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting Cirkulärnr: 07:39 Diarienr: 07/2235 Handläggare: Håkan Vestergren Avdelning: Avd för vård och omsorg Sektion/Enhet: Hälsa och jämställdhet Datum: 2007-09-03 Mottagare: Kommunernas socialnämnder/äldreomsorgsnämnder

Läs mer

Rutiner för journalföring i T4

Rutiner för journalföring i T4 Rutiner för journalföring i T4 1. Med patienten i behandlingsstolen öppnas patientjournalen i T4. Fråga patienten efter personnumret och jämför med den öppnade journalen. 2. Rubrikerna i fliken Daganteckningar

Läs mer

Allmäntandvård. Folktandvården Östergötland prislista 2015-01-01

Allmäntandvård. Folktandvården Östergötland prislista 2015-01-01 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 101 L Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare, enkel 500 775 101

Läs mer

Prislista från 2014-09-01 - Beställarenheten för tandvård

Prislista från 2014-09-01 - Beställarenheten för tandvård Prislista från 2014-09-01 - Beställarenheten för tandvård Baserad på folktandvården Gävleborg AB's prislista. S-tandvård - Tandvård som led i en sjukdomsbehandling. Läkarremiss/förhandsbedömning krävs,

Läs mer

riser & åtgärder 2012

riser & åtgärder 2012 P riser & åtgärder 2012 sida 2/12 Folktandv. BASUNDERSÖKNING 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 660 690 960 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 605 630 630 103 Akut eller

Läs mer