Innehållsförteckning. Kalender

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Kalender"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2004

2 Innehållsförteckning Affärsidé, mål och vision 1 Verkställande direktör har ordet 2 Svensk spelmarknad 6 Affärsprinciper 8 Varumärken 10 Årliga event 12 Sponsorskap 13 Samhällsnytta 14 Förvaltningsberättelse Koncernöversikt 16 Flerårsöversikt 17 Sportspel 18 Turspel 20 Ombudskanal 22 Direktkanal 24 Spelkort 25 Restaurangspel 26 Casino Cosmopol 28 International 30 Miljö 31 Medarbetare 32 Riskhantering 34 Finansiella rapporter Resultaträkning 36 Balansräkning 37 Kassaflödesanalys 38 Förändring eget kapital 38 Notförteckning, noter 39 Förslag till vinstdisposition 47 Revisionsberättelse 48 Bolagsstyrning Styrning och kontroll 49 Styrelse 52 Koncernledning 54 Styrelseordförande har ordet 56 Kalender Läsanvisning Svenska Spel är ett svenskt aktiebolag som lyder under svenska lagar. Alla värden uttrycks i svenska kronor. Tusen kronor förkortas TSEK och miljoner kronor förkortas MSEK. Sifferuppgifter inom parentes avser 2003 om inte annat uppges. Data om marknader och konkurrenssituation är Svenska Spels egna bedömningar, om inte en specifi k källa anges. Dessa bedömningar baserar sig på bästa och senaste tillgängliga faktaunderlag från publicerade källor. Den formella årsredovisningen omfattas av sidorna Aktivitet Tidpunkt Ordinarie bolagsstämma 26 april 2005 Delårsrapport januari mars 20 april 2005 Delårsrapport januari juni 20 juli 2005 Delårsrapport januari september 20 oktober 2005 Bokslutskommuniké för 2005 jan feb 2006 Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 26 april 2005, kl på Svenska Spels huvudkontor, Norra Hansegatan 17, Visby. I år publicerar vi även en separat rapport om Svenska Spels samhällsansvar Svenska Spel i Samhället Såväl årsredovisning som övriga publicerade rapporter kan beställas i tryckt form från Svenska Spel eller läsas direkt på svenskaspel.se.

3 Svenska Spel i korthet 2004 SPORTSPEL ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING 2004 ANDEL AV KONCERNENS RESULTAT 2004 PRODUKTVARUMÄRKEN (EXEMPEL) MSEK (3 691) 18,6% av koncernens omsättning Förändring 1,6% 676 MSEK (757) 14,1% av koncernens resultat Förändring -2,1% TURSPEL MSEK (8 203) MSEK (2 759) RESTAURANGSPEL AFFÄRSOMRÅDEN 41,2% av koncernens omsättning Förändring 1,6% MSEK (6 919) 36% av koncernens omsättning 58,4% av koncernens resultat Förändring -0,5% 924 MSEK (908) 19,2% av koncernens resultat Förändring 5,1% Förändring ±0% CASINO COSMOPOL 853 MSEK (720) 309 MSEK (168) 4,2% av koncernens omsättning 6,4% av koncernens resultat Förändring 18,6% Förändring 2,8% INTERNATIONAL SVENSKA SPEL KONCERNEN MSEK (19 532) Förändring 3,5% MSEK (4 687) Förändring 2,5% Den operativa verksamheten inom Svenska Spel är idag fördelade på fem affärsområden: Sportspel, Turspel, Restaurangspel, Casino Cosmopol och International, samt stödjande funktioner och distributionskanaler.

4 HÄNDELSER UNDER 2004 PRIORITERINGAR FÖR 2005 Lansering av 13 Plus, Europatipset, spel på Oddset i 3G-nätet Oddset satte nytt försäljningsrekord med MSEK Cirka 8% av omsättningen sker på svenskaspel.se Lansering av Pick n Click Triss all-time-high samt hög tillväxt på Bingo på Internet Cirka 6% av omsättningen sker på svenskaspel.se Utveckling av ny värdeautomatdesign Jack Vegas spelas av restaurangbesökare Avvecklat 200 värdeautomater Fortsatt hög grad av produktförädling och förnyelse Vidareutveckling av spel i olika distributionskanaler Fortsatt satsning på TV-exponering av affärsområdets spelprodukter Fortsatt hög grad av produktförädling och förnyelse Vidareutveckling av spel i olika distributionskanaler Stärka våra spelprodukter genom att betona deras underhållningsvärde Lansera nya typer av underhållande spel och en ny egenutvecklad automatdesign Ytterligare optimera mellan intäkter, resultat och spelansvar Förändra attityder och associationer hos den breda allmänheten Från spelglädje till ungdomar och idrott Vi måste öka för att behålla ÅRET I SIFFROR Årets spelomsättning uppgick till miljoner kronor, vilket motsvarar cirka hälften av svenska spelmarknaden. Med en rad populära spel och ett betydande ekonomiskt stöd till samhällsnyttiga ändamål är vi hela svenska folkets spelbolag. MSEK Förändring Bruttoomsättning spel ,5% Nettoomsättning spel ,9% Rörelseresultat ,4% Rörelsemarginal 23,1% 23,3% - 0,2% Resultat efter skatt ,5% Medeltal anställda ,5% Nettoomsättning spel MSEK Återintroducerat medlemsclub Club Cosmopol samt lanserat Cosmopol Super Jackpot Intern spelansvarskonferens genomförts Fokus på medarbetarfrågor Styrelsebeslut i december 2004 om att bilda affärsområdet International Hög tillväxt för Internetspel Juridiska beslut för fortsatt reglering Spelansvar i fokus Etablera kasino som en välbesökt nöjesform Konsolidera verksamheten Undersöka förutsättningarna för ytterligare etablering Identifiera affärsmöjligheter och kontakta internationella samarbetspartners Kunden i centrum Offensiv satsning på nya attraktiva spelerbjudanden Satsa än mer på att utveckla spelansvaret Skärpa kostnadskontrollen och öka effektiviteten Ansvar går före vinst Koncernens rörelseresultat MSEK % Rörelseresultat Rörelsemarginal

5 Affärsidé Att sälja ett varierat utbud av spännande och underhållande spel med penningvinster på ett lättillgängligt, ansvarsfullt och säkert sätt. Mål Vision Vi ska på ett ansvarsfullt och säkert sätt skapa de mest attraktiva spelen, till glädje för spelarna och till nytta för samhället. AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH VISION På tio års sikt ska Svenska Spel, oaktat regleringsform, fortsatt vara Sveriges största och mest lönsamma spel- och lotteriföretag och som sådant årligen dela ut minst lika stora vinster till samhällsnyttiga ändamål som under

6 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR HAR ORDET Vi måste öka för att behålla Trots en påtagligt hårdnande konkurrens kan Svenska Spel se framtiden an med tillförsikt. Men vi måste nu fokusera hårdare på att bevara vår ledande position också i ett längre perspektiv. En rad politiska osäkerhetsfaktorer, liksom de konkurrensnackdelar som delar av spelregleringen innebär, gör att vi måste utvecklas på flera fronter för att säkerställa ett starkt Svenska Spel även om tio år. När jag tillträtt som verkställande direktör för Svenska Spel hösten 2004 gick det snabbt upp för mig vilket oerhört välskött företag detta är. Jag blev mycket imponerad av vad jag såg och vad som åstadkommits hittills, av min företrädare och av alla kunniga och engagerade medarbetare. Det ger oss ett starkt utgångsläge när vi nu går vidare, något som vi måste göra, eftersom vi påverkas av omvärlden i betydligt högre utsträckning idag än för bara några år sedan. Förändringstryck i branschen Internetspelandet skapar ett ökat förändringstryck, spelandet tar nya former och våra spelare anpassar sig till en ökad tillgänglighet inom nästan alla sektorer. Dessutom är spelbranschen alltid påpassad och spelandets negativa sidor lyfts ofta fram, inte minst i media. Det drabbar även oss, trots att Svenska Spel är det företag som länge gått i bräschen i frågan om spelansvar. Ytterligare en faktor som påverkar vår framtida färdriktning är att vi idag lever i en reglerad marknad. Men vi vet inte säkert vad som kommer att hända i framtiden på det juridiska området. Just nu pågår exempelvis en diskussion om det förslag till ett tjänstedirektiv som EUkommissionen lade fram i början av Vad resultatet blir, när direktivförslaget är färdigbehandlat, är naturligtvis omöjligt att sia om. Vi bedömer dock att majoriteten av EU:s 25 medlemsländer är för en fortsatt reglering. Den tolkningen fick också stöd när EU:s idrottsministrar diskuterade spelmarknaden i slutet av Samtliga ministrar var då överens om att det bör finnas en reglerad spelmarknad och att det är viktigt 2

7 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR HAR ORDET att intäkterna från spelandet framförallt kommer barn- och ungdomsverksamhet till nytta. Av stor betydelse för den framtida europeiska spelmarknaden är också det faktum att EU-kommissionen har inlett en särskild studie av spelområdet för att därefter komma med förslag till harmoniserade regler. En studie som väntas bli klar Ett antal domar under året gav också stöd för fortsatt reglering enligt nu gällande lagstiftning. Ett exempel är den svenska Regeringsrättens utlåtande att Lotterilagen inte strider mot EG-rätten. Den svenska regeringen har dessutom tillsatt en utredning under året, Lotteriutredningen, som ska undersöka hur man ytterligare kan stärka det svenska regelsystemet, mot bakgrund av bland annat den Både våra egna och andras undersökningar visar klart att svenska folket stöder en reglerad spelmarknad. tekniska utvecklingen och internationaliseringen. Vi tycker oss också märka rent generellt ett växande stöd för en reglerad spelmarknad. Både våra egna och andras undersökningar visar klart att svenska folket stöder en reglerad spelmarknad. Ett framgångsrikt år 2004 har varit ett förändringens år för företaget. Internetspel har fått ett rejält genombrott och omsättningen där närmar sig nu en miljard. Spel på mobiltelefoner börjar också göra insteg. Vi har lanserat en helt ny form av sannolikhetsspel, Pick n Click, som vi själva betraktar som början till en ny spelgeneration. Även det nya spelet Mixen har lanserats med stor framgång och kasinorörelsen har etablerat sig på allvar, samtidigt som vi lagt ned ett antal spel som blivit otidsenliga. Vi har också arbetat hårt med spelansvarsfrågorna, inte minst inom restaurangspelsverksamheten. De ansvariga för restaurangspelen har gjort ett mycket bra jobb under året och en ny generation värdeautomater är nu på väg, med nya spel och nya funktioner som gör dem mer lämpade för den svenska marknaden. Vi har också flyttat cirka 200 värdeautomater från restauranger som visat sig vara olämpliga miljöer, vi stänger av ombud som inte lever upp till våra krav, och vi utbildar kontinuerligt både nya och gamla ombud. Det är också glädjande att kunna konstatera, i samband med Internetspelens framväxt, vilken viktig funktion Spelkortet har i vårt arbete med spelansvar. Kortet är en förutsättning för att man ska kunna spela på Internet och jag skulle tro att vi, tack vare kortet, har den striktaste ålderskontrollen på nätet. Kortet är också ett sätt för spelaren att hålla sitt spelande under kontroll, exempelvis genom att lägga upp en månatlig spelbudget. På så vis hjälper vi spelaren att själv ta ansvar. Spelansvar genomsyrar allt vi gör, men för att ytterligare markera vikten av spelansvar har vi under året lyft upp samordningen av spelansvarsfrågor till en egen stabsfunktion i koncernen. Ett mycket viktigt strategiskt beslut fattades i styrelsen mot slutet av året, nämligen att företaget nu bildar ett nytt affärsområde, Svenska Spel International. Bakgrunden är att vi märkt en efterfrågan på vår kompetens, en kompetens som kan exporteras och generera ytterligare mervärde. Allt hårdare konkurrens Den internationella konkurrensen har varit fortsatt hård under året, även om den delvis ändrat karaktär efter Regeringsrättens dom. Även nya spel från de utländska spelkonkurrenterna påver- 3

8 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR HAR ORDET De åtgärder vi gör idag ska säkerställa att vi är fortsatt konkurrenskraftiga om tio år. kar situationen på marknaden. Den stora tillväxten sker på Internet, där vi fortfarande har en jämförelsevis liten marknadsandel. Bilden förstärks av att även avancerade spelare, till exempel pokerspelare, nu söker sig till nätet. Framförallt handlar det om yngre män, och på tio års sikt är det bekymmersamt om stora delar av föryngringen inom spelarkollektivet går till konkurrenterna. Den här utvecklingen påverkar hela vår affär eftersom vi inte kan konkurrera på lika villkor med Internetaktörerna. Därför måste vi ha nya regleringar som gör att vi kan erbjuda bästa produkt, bästa villkor och bästa distribution. Vi måste kunna locka tillbaka spelare genom att erbjuda samma villkor som konkurrenterna, till exempel genom att en större andel satsade spelpengar får gå tillbaka som vinst till spelarna, för vissa av våra spel. Strategier för framtiden Samtidigt kan vi inte bortse från att konkurrensen är här för att stanna och därför måste vi fortsätta utvecklas. Främst för att försvara vår position. Det kanske låter konstigt när man leder ett vinstdrivande företag, men vårt primära mål är inte att öka försäljning eller vinst utan att behålla den nivå vi har i dag. På så sätt kan vi nämligen fortsätta ta ett stort spelansvar och samtidigt generera betydande överskott till bland annat idrotten och folkrörelserna. Det ska vi göra genom att: Säkerställa att vi alltid kan erbjuda ett kommersiellt attraktivt men samtidigt säkert alternativ för de spelformer som etableras på Internet. Produktutveckla genom att lyssna mer till våra kunder. Vi har tidigare haft fokus på produkterna men vad kunderna vill ha är också fler kanaler, snabbare spel, snabbare resultat. Här har vi ett starkt verktyg i Spelkortet, med vars hjälp vi kan föra en ständig dialog med våra spelare. Vårda och utveckla varumärket. Historiskt har produktvarumärkena varit mest betydelsefulla, men i det nya klimatet blir det övergripande varumärket Svenska Spel allt viktigare. Människor ska veta vad det står för, nämligen engagemang, affärsmässighet, lyhördhet och ansvar våra värdegrunder. En tydligare profil för varumärket Svenska Spel ska också underlätta för kunder att hitta till www. svenskaspel.se. Ta ett fortsatt stort spelansvar. Detta är vår mest framträdande kvalitetsstämpel. Fortsatt vara en viktig aktör i det svenska samhället genom att vi ser till att upprätthålla vår vinstnivå. Det vill vi göra eftersom våra pengar är extremt viktiga för svensk idrott och det är också viktigt att vi kan kommunicera det tydligare. Internationalisera verksamheten. Svenska Spel International blir ett första steg på den vägen. Det är viktigt att vi fokuserar framåt och jag ser det som en övergripande tioårsstrategi för mig och företaget, att vi klarar av att gå i snabbare takt, så att vi kan behålla vår nuvarande position på marknaden, eller med andra ord, vi måste öka för att behålla. De åtgärder vi gör idag ska säkerställa att våra produkter är fortsatt konkurrenskraftiga om tio år, säkerställa nivån på överskottet som Svenska Spel levererar in till statskassan och till föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet, liksom vår position på den 4

9 svenska spelmarknaden. Våra produkter lever inte för evigt. Därför är det viktigt att vi får möjlighet att lansera nya spel som marknaden efterfrågar. Idag står några få produkter för en stor del av Svenska Spels vinst. En stagnation för någon av dem skulle slå hårt mot vår vinst och mot vår marknadsandel om vi inte då har nya produkter som kan kompensera ett intäktsbortfall. Det är också viktigt att vi kan erbjuda större vinstchanser på våra spel. Det kräver en ändring av våra speltillstånd, och är av stor betydelse om vi ska behålla vår marknadsandel och därmed en tyngdpunkt på ansvarsfullt spelande på den svenska marknaden. I det sammanhanget bör man betona att vi vet att detta inte behöver leda till ökat nettospelande. Nettospelandet, det vill säga vad spelaren de facto satsar när eventuella vinster dragits bort, ligger trots allt relativt stabilt över åren. Det är bruttospelandet som ökar, vilket ofta ställer Det är också viktigt att vi kan erbjuda större vinstchanser på våra spel. till förvirring i debatten. En ökad återbetalningsprocent skulle också ha den fördelen att vi kunde ändra våra marknadsföringskostnader, eftersom spelarna själva i hög grad räknar ut var det är billigast att spela. Mål och prioriteringar för 2005 För 2005 är det finansiella målet något lägre än för Målsättningen utgår från en bedömd begränsning i tillväxten 2005 och vissa redovisningseffekter Det kan låta blygsamt, men vår bedömning är att det kommer att innebära en mycket stor utmaning för oss att nå dit. Det måste åstadkommas genom att vi höjer effektiviteten och sänker våra kostnader och därför har vi också antagit ett nytt effektiviseringsprogram som ska reducera kostnaderna med 150 miljoner kronor de kommande tre åren. Vår framtid kommer också att påverkas av vad som blir slutresultatet av den statliga lokaliseringsutredningens rapport om omlokalisering av statlig verksamhet, där ju Svenska Spel hör till de verksamheter som berörs. För vår del har vi bedömt att ett 50-tal arbetstillfällen skulle kunna omlokaliseras till Gotland utan att vår konkurrenskraft påverkas. Därutöver menar vi att vi kan bidra till att skapa nya arbetstillfällen på Gotland genom att satsa på nya verksamheter. Vi ska också fortsätta vår höga utvecklingstakt och ta fram nya produkter under året. Produkter som ska bära företaget in i ett nytt decennium. Svenska Spel som bolag räds inte den nya konkurrensen. Får vi bara tillstånd att bedriva samma spelformer och rätt att själva bestämma våra vinstplaner kommer vi att framgångsrikt kunna konkurrera med Internetaktörerna. Efter min första tid i företaget vill jag tacka alla engagerade och kompetenta medarbetare för en god insats. Jag vill också tacka våra ombud, partners och de svenska folkrörelserna för ett gott samarbete. Tillsammans ska vi se till att Svenska Spel förblir den ledande aktören på den svenska spelmarknaden, till glädje för våra spelare, för svensk idrott, kultur- och ungdomsverksamhet. Jesper Kärrbrink Verkställande direktör och koncernchef VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR HAR ORDET 5

10 SVENSK SPELMARKNAD Hårdnande konkurrens och osäkra villkor Den svenska spelmarknadens utveckling under 2004 kännetecknades av en hårdnande konkurrens från utländska spelaktörer på Internet. Det råder också fortsatt stor osäkerhet om vilka regler som ska gälla på marknaden i framtiden, framförallt beroende på vad som händer inom EU de närmaste åren. Enligt Lotteriinspektionen omsatte under året den reglerade svenska spelmarknaden cirka 36,5 miljarder kronor vilket är en liten ökning med en procent jämfört med år Den största aktören på marknaden är AB Svenska Spel som inklusive värdeautomatspel och Casino Cosmopol står för 55 procent av marknaden, en ökning med nästan två procent jämfört med år För folkrörelserna är förhållandet det motsatta. Folkrörelsernas sammanlagda spel och lotterier fortsätter att tappa marknadsandelar från 14 procent år 2003 till cirka 12 procent år Den främsta anledningen till folkrörelsernas nedgång är Bingolottos minskade försäljningssiffror. AB Trav och Galopp har oförändrat 29 procent av den totala spelmarknaden och de privata aktörer som driver restaurangkasino utgör tre procent av spelmarknaden. Av den reglerade spelmarknadens aktörer har ATG, Svenska Spel och Spero haft försäljning över Internet. Det är samma aktörer som år 2003 och därmed har inga nya aktörer tillkommit under år ATG har försäljning av samtliga sina spelformer på Internet. Svenska Spel har de flesta av sina produkter till försäljning över Internet och dessutom spelformerna Mixen och Lången via mobil. Den sammanlagda försäljningen över Internet uppgick under år 2004 till cirka 1,7 miljarder kronor vilket är fem procent av den totala, reglerade försäljningen av spel i Sverige. Ungefär 55 procent av insatserna, det vill säga 20 miljarder kronor har gått tillbaka till spelarna. Nettoomsättningen, 15 miljarder kronor, är en liten minskning i förhållande till föregående år. Den svenska regleringen Målet för den svenska spelpolitiken är att det ska finnas en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen prioriteras, samtidigt som intresset för ett varierat spelutbud tillgodoses. Den svenska spelmarknaden är därför reglerad och verksamheten bedrivs av ett fåtal aktörer utan privata vinstintressen. Överskottet från spelverksamheten ska tillfalla allmännyttiga ändamål såsom barn- och ungdomsverksamhet, idrotts- och andra folkrörelser, kultur och statskassan. Lotterilagen och Kasinolagen reglerar i stort sett alla former av spel och lotterier där vinstmöjligheterna är beroende av slumpen, exempelvis tips, spel på hästar, bingospel, automatspel och roulettspel. Principen för regleringen är att spel och lotterier endast får anordnas efter tillstånd och att alla tillstånd ska stå under statlig kontroll. Denna kontroll bedrivs av Lotteriinspektionen. Lotterilagen är endast tillämplig på spel och lotterier som anordnas i Sverige. Utländska spelföretag som erbjuder sina spel på den svenska marknaden omfattas alltså inte. Därför tillsatte regeringen under 2004 en ny utredning, Lotteriutredningen, som ska utarbeta förslag till hur den svenska regleringen kan stärkas mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och internationaliseringen. Uppdraget ska redovisas i december EU och en reglerad spelmarknad I dagsläget finns ingen gemensam reglering av spel på EU-nivå utan det är en angelägenhet för de enskilda medlemsländerna. Däremot är de grundläggande bestämmelserna i EU- fördraget om frihet att tillhandahålla tjänster och etableringsrätt tillämpliga även på spelområdet. Inskränkningar i dessa friheter kan dock ske med hänvisning till allmän ordning, säkerhet och hälsa, vilket också visats av ett antal så kallade förhandsutlåtanden från EGdomstolen. Denna tillämpning har på senare tid ifrågasatts från framför allt privata spelaktörer. Flera klagomål har framförts till kommissionen och en rad rättsprocesser pågår på olika håll. I januari 2004 lade EU-kommissionen fram ett förslag till nytt direktiv på tjänsteområdet. Syftet är att på allvar öppna upp den inre marknaden även för tjänster. Enligt förslaget ska direktivet också omfatta speltjänster. Kommissionen har också påbörjat en särskild utredning av den europeiska spelmarknaden som ska läggas till grund för kommissionens fortsatta initiativ på spelområdet. Bland annat väntas ett särskilt direktiv som ska tydliggöra vilka delar av spelområdet som ska harmoniseras och vilka som varje medlemsstat själv får reglera. Aktörer på den svenska marknaden Den svenska spelmarknaden har historiskt varit relativt stabil, där varje aktör vuxit med sin del av marknaden. På senare år har det dock skett en del rejäla omfördelningar, framför allt orsakade av de Internetbaserade internationella aktörernas positionering och av tillbakagången för Bingolotto. Det totala nettospelandet i Sverige 6

11 DE SVENSKA REGLERADE SPELAKTÖRERNA ligger stadigt på drygt en procent av den disponibla inkomsten. Bruttospelandet har däremot historiskt ökat med upp till tio procent, som en effekt av större utbud, nyheter och marknadsföring. De internationella spelaktörerna De internationella aktörerna fortsätter sin inbrytning på den svenska marknaden. Under 2004 beräknades försäljningen hos dessa uppgå till 6 miljarder kronor. Spelandet på Internet har haft sin tyngdpunkt på vadslagning, men kasino och poker tar nu en allt större andel av spelandet. På oddsspelen erbjuder Internetaktörerna högre odds än vad Svenska Spels tillstånd medger. Kasino och poker är spelformer som Svenska Spel över huvudtaget inte får anordna på Internet. Även turspel, och då framförallt lotter, ökar på Internet. Ett annat nytt fenomen som fått fäste på marknaden är oddsbörsföretag. De erbjuder en handelsplats där spelarna kan slå vad direkt med varandra. Under 2004 har Internetaktörerna lanserat nya produkter direkt riktade mot Svenska Spel. Det handlar dels om ett poolspel i konkurrens med Stryktipset, dels om en skraplott riktad mot Triss. Kunder och allmänhet Av Sveriges vuxna befolkning spelar 87 procent någon gång under ett år. 33 procent spelar minst en gång per vecka. För Svenska Spel är motsvarande siffror 78 procent, respektive 21 procent. Tack vare sin breda produktportfölj har Svenska Spel således flest kunder och är väl representerat i alla kundgrupper. Männen spelar mest och står för två tredjedelar av omsättningen på spelmarknaden. Nytt är dock att framför allt Internetaktörerna lockar en yngre publik. En majoritet av spelarna köper produkter från flera spelföretag. De drivkrafter för spelande som framgår tydligast i Svenska Spels marknadsundersökningar är att det ska vara enkelt, billigt och spännande att spela. Framtidens spelmarknad Den svenska spelmarknaden kännetecknas idag av en stor osäkerhet om vilka regler som ska gälla i framtiden. Oavsett reglering går marknaden mot en ökande konkurrens. Internet har drivit på utvecklingen och den kommer ytterligare att förstärkas av mobiltelefoner och TV som nya distributionskanaler. Den svenska marknaden förändras också av den kraftiga tillbakagången för folkrörelsernas lotterier. Spel på värdeautomater, som vuxit kraftigt under de senaste fem åren, har nu nått en balanspunkt där det handlar om att optimera verksamheten snarare än att fortsätta växa. För Casino Cosmopol sker det en fortsatt stark tillväxt, men även här sätter antalet anläggningar och den fysiska kapaciteten på sikt en naturlig gräns för hur stora intäkter som kan genereras. Omsättning per företag före utbetalda vinster, MSEK Spelföretag ATG Svenska Spel Casino Cosmopol 1) Summa Folkrörelsernas spel och lotterier Folkspels lotterier Bingo Rikslotterier Lokala lotterier Regionala lotterier Varuspel på bingohallar Summa Övriga Restaurangkasino 2) Övriga varuspel 2) Summa Totalt ) Helägt dotterbolag till Svenska Spel. Nettoomsättningen redovisas. 2) En ändring av Lotterilagen innebär att varuspel efter utgången av år 2000 endast är tillåtna i samband med tivoli eller liknande. En följd av det är att det i december månad år 2003 fanns 6 stycken tillstånd till varuspel att jämföra med stycken i december månad år Det finns inga uppgifter tillgängliga om dess omsättning och det har heller inte gjorts någon uppskattning. Omsättning per spelform 1), MSEK Jack och Miss Vegas V Triss Lotto Oddset Dagens Dubbel Bingo Bingolotto Vinnare, Plats V Keno Restaurangkasinospel Stryktipset V Casino Cosmopol 2) Joker Trio Skrapbingo, tre olika Tia Miljonlotteriet ) Utvecklingen 1997 till 2004 för de spelformer som var de största omsättningsmässigt under år ) Helägt dotterbolag till Svenska Spel. Nettoomsättningen redovisas. Källa: Preliminär statistik från Lotteriinspektionen avseende år SVENSK SPELMARKNAD 7

12 AFFÄRSPRINCIPER Ansvar går före vinst Våra vägval och strategier ska alltid prioritera ansvar före vinst. Samtidigt som vi fortsatt ska sträva efter högsta möjliga överskott, till nytta för idrott, kultur och barn- och ungdomsverksamhet, får detta inte ske på bekostnad av en sund utveckling av spelmarknaden. Målet för den svenska spelpolitiken såsom den uttalats av riksdagen, är att det ska finnas en sund och säker spelmarknad där sociala skyddshänsyn prioriteras, samtidigt som intresset av ett varierat spelutbud beaktas. Svenska Spels verksamhet är särskilt utsatt Ansvar Svenska Spels fyra värdegrunder Affärsmässighet Lyhördhet och det är viktigt att vi arbetar och uppträder på ett sätt som man kan förvänta sig av ett företag i vår position. Därför har vi lagt en mycket stor vikt vid att formulera och förankra en gemensam värdegrund som ska genomsyra allt vi gör. Den värdegrund vi står Engagemang på kan sammanfattas med begreppen affärsmässighet, lyhördhet, engagemang och ansvar. Starkt fokus på lönsamhet Vår värdegrund innebär att vi alltid har starkt fokus på lönsamhet. Vi har i uppdrag att bedriva en affärsmässig verksamhet som ska generera ett överskott till uppdragsgivaren. Våra överskott har allt sedan företaget startade inneburit ett viktigt ekonomiskt stöd till samhällsnyttiga ändamål, framförallt barn- och ungdomsverksamheten i Sverige. För att vi fortsatt ska kunna upprätthålla nivån på överskottet kräver det att vi kontinuerligt jobbar vidare med vår lönsamhet, effektivitet och ständigt ser över våra kostnader. Det innebär också att vi satsar på att utveckla och sälja konkurrenskraftiga spel. Vi ska alltid ha det bredaste utbudet, de mest innovativa spelprodukterna och den största kunskapen om vad spelarna efterfrågar. Detta kräver nytänkande och en vilja att ständigt bli bättre! Balans mellan lönsamhet och ansvar Vår värdegrund kräver också att vi har en balans mellan lönsamhet och spelansvar. Maximal vinst är inget självändamål och eftersträvas inte på bekostnad av att vi erbjuder produkter som innebär att människor får svårt att kontrollera sitt spelande. Under året har det i praktiken inneburit för oss att vi har reducerat marknadsföringskostnaderna med 20 procent på utomhus- och TV-reklam och är åter på den nivån som rådde Vi har också avstått från intäkter genom att flytta nästan 200 värdeautomater från restauranger där spelandet blivit ett allt för dominerande inslag. Vi ska alltid ha det bredaste utbudet, de mest innovativa spelprodukterna och den största kunskapen om vad spelarna efterfrågar. Spelansvar i praktiken Spelansvar ska genomsyra hela vår verksamhet, från produktutveckling till marknadsföring. Vi går i täten för att utveckla spelansvar och har som långsiktig ambition att uppfattas som världsledande på området. Under 2004 antogs en spelansvarspolicy för hela koncernen och det inrättades också en särskild stabsfunktion, Samhälle och ansvar. Andra konkreta åtgärder vi gör idag inom spelansvar omfattar bland annat att erbjuda mindre aggressiva alternativ till känsliga spelprodukter som dyker upp på marknaden. Andra exempel är insatsbegräns- 8

13 ningar, lansering av Spelkortet, frivillig avstängning, registrering av personlig spelbudget, möjlighet att spärra konton och begränsade öppettider. Känsliga spel har också åldersgränser, vi Vi går i täten för att utveckla spelansvar och har som långsiktig ambition att uppfattas som världsledande på området. genomför så kallade provköp, motverkar kreditspel och arbetar för sunda spelmiljöer. Information om Folkhälsoinstitutets stödlinje finns alltid där våra produkter säljs och på våra lotter och kuponger. Vi tillhandahåller i tryckt och digital form unika självtester om problemspelande, där spelvanor och riskbeteende kartläggs. Samhället ansvarar för vård av spelberoende Det är inte Svenska Spels ansvar att vårda människor med ett problematiskt spelande. Svenska Spels ansvar innebär att vi ska arbeta förebyggande och erbjuda spelarna de bästa möjligheterna att kontrollera sitt spelande samt fatta beslut grundade på den informationen vi tillhandahåller. I Sverige finns det idag cirka människor som har stora problem med sitt spelande. Denna grupp människor behöver professionell hjälp och stöd, något som idag tillhandahålls av samhället framförallt via kommunerna. Nytt strategiskt program För att stärka och utveckla Svenska Spels marknadsledarskap och spelansvar inför framtidens spelmarknad så lade styrelsen i december 2004 fast ett strategiskt program. Programmet innehåller strategiska initiativ på kort, medellång och lång sikt. Huvudinriktningen i det strategiska programmet kan sammanfattas i fyra punkter: Vi sätter kunden i centrum för att ge ökad speltillfredsställelse och glädje. Vi gör en offensiv satsning på nya attraktiva spelerbjudanden på de områden där spelarnas efterfrågan ger största tillväxt. Vi satsar än mer på att utveckla spelansvaret i hela verksamheten för att bli världsledande inom detta område. Vi skärper kostnadskontrollen med ökad effektivitet i hela verksamheten för fortsatt god lönsamhet. Ökat stöd för regleringen Svenska Spels affärsmodell har inneburit stor glädje såväl för den svenska idrottsrörelsen som för många lyckosamma spelare runt om i landet. Även människor med problemrelaterat spelande vinner på att vi fortsatt vårdar, utvecklar och förvaltar nuvarande modell så att vi även i framtiden kan bidra till samhällsnyttiga ändamål. Vi märker ett växande stöd bland politiker och opinionsbildare för vårt sätt att bedriva spelverksamheten. Även Riksidrottsförbundet tog under året ställning för en reglerad spelmarknad. Vår roll i samhället I år publicerar vi en särskild rapport om vår roll i samhället. Det har kanske funnits skäl att göra det tidigare också, men eftersom vi nu lever i en tid där spelregleringen ifrågasätts och konkurrensen hårdnar från oreglerade aktörer, finns större skäl än någonsin, på grund av den viktiga roll som Svenska Spel tilldelats på den svenska spelmarknaden. Rapporten går att läsa på vår webbplats eller kan beställas direkt från vår informationsavdelning. AFFÄRSPRINCIPER 9

14 VARUMÄRKEN Goda betyg från den svenska allmänheten Svenska Spel är ett effektivt, modernt och pålitligt företag. Vi har attraktiva produkter, ett brett och varierat produktsortiment och god service. Däremot är kunskapen låg om att överskottet till stor del går till föreningslivets barnoch ungdomsverksamhet. Spelansvaret är viktigt och stödet för en reglerad marknad är starkt. Så kan man sammanfatta svenskarnas uppfattningar om Svenska Spel. I arbetet med att stärka Svenska Spels varumärke genomfördes 2004 en postenkät med svenskar i åldern år om deras uppfattningar av Svenska Spel. Resultatet visar på ett gott förtroende för verksamheten där cirka 40 procent är positiva eller mycket positiva medan endast åtta procent är negativa eller mycket negativa till Svenska Spel. De påståenden som flest instämmer i är att Svenska Spel är ett pålitligt, modernt och effektivt företag. Totalt är det 81 procent av de tillfrågade som har en positiv bild av Svenska Spel på dessa områden. Dessutom upplevs produktsortimentet som brett och varierat och produkterna som attraktiva. Sportintresserade kvinnor är mest nöjda. Allmänheten ger också Svenska Spel högre betyg än Internetkonkurrenterna vad gäller brett spelutbud, men man tycker samtidigt att Svenska Spel inte ger tillbaka tillräckligt mycket till spelarna i form av vinster. Det allra viktigaste för allmänheten är att Svenska Spel tar sitt ansvar för att motverka spelberoende. Där tycker de svarande att Svenska Spel kunde göra mer. Ansvarsfrågan är dock komplicerad. Två tredjedelar tror att fler skulle få problem med sitt spelande om Internetkonkurrenterna släpptes in på den svenska marknaden, och en majoritet tror att det skulle bli värre med en avreglering. Men frågan har ingen koppling till vad man tycker om Svenska Spel, som heller inte får några pluspoäng för att försvara den nuvarande situationen. Samtidigt är det ändå så att nära 60 procent av de tillfrågade tycker att det är bra med en reglerad svensk spelmarknad. Endast 17 procent tycker att utländska spelbolag ska få etablera sig i Sverige. Detta är uppfattningar som blir viktiga att ta hänsyn till i det fortsatta varumärkes- och informationsarbetet. Slutligen visar undersökningen att allmänheten har liten kunskap om Svenska Spels överskott. Hela 46 procent tror att mindre än tio miljoner kronor går till idrotten och hela 89 procent gissar på mindre än en miljard, medan fakta är att cirka 1,2 miljarder kronor går till idrott och föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet. Oavsett kunskapsnivå har frågan låg koppling till vad man tycker om Svenska Spel. Även detta är uppfattningar som är viktiga att påverka i det kommande arbetet med information och varumärken. 10

15 Stora värden att vårda VARUMÄRKEN % Triss Stryktipset Tia Måltipset Skrap-Bingo Negativ Neutral Positiv Svenska Spels fem mest populära varumärken. Attityder bland svenska folket år. Svenska Spels främsta styrka är de välkända varumärkena. Varje vecka deltar miljoner svenskar i våra spel och ännu många fler exponeras för våra varumärken, varav några är bland Sveriges allra mest kända och uppskattade. Denna kännedom och de positiva attityder som förknippas med varumärkena representerar stora värden. Att vårda och utveckla konsumentvärdena i de olika spelen är kärnan i varumärkesarbetet. Det kräver djup och bred kunskap om aktuella och potentiella uppfattningar i olika målgrupper. Därför satsar Svenska Spel betydande resurser på konsumentundersökningar för att utröna svenska folkets uppfattningar i en rad frågeställningar, alltifrån spelansvar till upplevelserna av de olika spelen. Denna marknadskunskap är avgörande för den framtida konkurrenskraften. Undersökningarna visar att kunderna har tydliga uppfattningar om spelens karaktär och personlighet och gör sina val utifrån artikulerade behov. Här följer några vanliga uppfattningar om våra stora spelvarumärken som framkommit ur våra undersökningar: Stryktipset, Sveriges äldsta sportspel startat 1934, är i synnerhet spelet för dem som älskar fotboll. Spelarna anser att det ger mycket underhållning för pengarna och Stryktipset har landets mest nöjda kunder av samtliga spel. Kunderna uppfattar Stryktipset som ett mycket socialt spel. Man tävlar i grupper, i kompisgänget, på jobbet, i familjen, har kul tillsammans när man plitar ned stryktipsraderna och likaså när resultaten kommer. Triss är Sveriges i särklass mest kända spel och ett av landets mest välkända varumärken. Inget annat spel möter så stor andel positiva i befolkningen. Två tredjedelar av alla vuxna svenskar köper Trisslotter och lotter köps varje dag, vilket innebär fyra sålda Trisslotter per sekund. Spelet uppskattas därför att det är snabbt, enkelt och lättillgängligt. Lotto har en stor och mycket trogen publik bland något äldre personer, både män och kvinnor, som värdesätter enkelheten och framförallt möjligheten till de verkligt höga vinsterna. Imagen är tydlig Lotto är spelet där man vinner mest pengar. Av de tio största spelvinsterna som betalats ut i Sverige har sex vunnits på Lotto. Casino Cosmopol är ett av de nyare varumärkena hos Svenska Spel som snabbt slagit igenom med sina fyra etablerade kasinon. Kundernas associationer till varumärket är starkt knutna till spänning. Kundernas förtroende för Svenska Spels varumärken är en av de viktigaste framtidsfrågorna för företaget. Under 2004 har varumärkesportföljen och varumärkesstrategin analyserats inför ett utvecklingsarbete som tar fart Syftet är att ytterligare lägga tonvikten på budskap och åtgärder som stärker kunskapen och uppfattningen om det ansvar Svenska Spel tar för att utveckla ett sunt spelande och den roll överskottet spelar för svensk idrott och ungdomsverksamhet; ett budskap som säger att med det personliga nöjet följer en nytta för samhället. Det mesta av företagets marknadsföring av varumärkena sker med produktvarumärken som Stryktipset, Lotto, Triss och Keno. Det är därför av ökad betydelse hur dessa produktvarumärken kopplas ihop med modervarumärket för att också skapa en starkare relation med Svenska Spel och dess värden. 11

16 ÅRLIGA EVENT Engagerar oss i och premierar våra partners Årligen genomför vi events för att informera, inspirera och premiera våra partners och övriga branschkollegor. Tilldragelser som vi alla ser fram emot och med stor glädje tänker tillbaka på. Som stor aktör på den svenska spelmarknaden agerar vi många gånger talesman och pådrivare för en sund marknadsutveckling. Vi samlar årligen våra branschkollegor och även våra partners i form av ombud och krögare för kompetens- och erfarenhetsutbyte. Tre samlingar är mer omfattande än andra och där har vi också valt ett något mer festligt inslag för att avrunda våra sammankomster. Galorna har allt en gala värd namnet ska ha: Tommy Wahlgren som eminent debattledare, konferencier och estradör, i utsökt kombination med en fantastisk måltid, blåsorkester på scen, strålkastare på vinnarna, enastående artister, prisutdelare från den svenska idrottseliten och tacktal från rörda vinnare. Spelgalan Spelgalan äger rum i samband med den TV-sända Idrottsgalan. Spelgalan anordnas av vårt affärsområde Restaurangspel som bjuder in cirka 400 gäster. Krögare och bingohallar premieras för extraordinära insatser under det gångna året. Priser delas ut under pompa och ståt till: Årets krog, Årets bingohall, Årets spelansvarige samt Årets nykomling. Ombudsgalan Ombudsgalan pågår i två dagar med debatter, föreläsningar och utställningar där bland annat kommande produktnyheter presenteras. Av ursprungliga ombud i Sverige så har cirka 400 genom goda prestationer kvalificerat sig till Ombudsgalan. I samband med galan så utses en vinnare i varje ombudskategori, det vill säga åtta klasser. Ny kategori för i år var Årets kedja. Respektive vinnare bedöms i stort på en positiv utveckling av verksamheten samt i vilken mån ombudet kan agera god förebild för andra ombud. Spelakademin 110 intressenter från den svenska spelbranschen hade samlats i Visby i år för att belysa och diskutera Spelet inom gränserna, med fokus på den reglerade svenska spelmarknaden och dess utmaningar. Bertil Vagnhammar från EU-kommissionen redogjorde för sitt uppdrag att skapa en fungerande inre marknad för både aktörer och konsumenter. Jan Francke, ordförande i Lotteriutredningen, berättade vidare att det i hans direktiv ingår att ge de inhemska aktörerna möjlighet att bemöta utländsk konkurrens på lika villkor. Frågan om vinstutbetalning har förtur i utredningen som ska presenteras 15 december Gunnar Larsson, ordförande i Riksidrottsförbundet, informerade om hur beroende den svenska idrottsrörelsen är av spelregleringen. Under ämnet Det illegala spelet och kontrollen tydliggjorde Lotteriinspektionens jurist ansvarsfördelningen mellan marknadens aktörer, lagstiftarna och rättsväsendet. Paneldiskussionen mellan Meg Tivéus, Svenska Spel, Remy Nilson, ATG och Bengt Almqvist, Folkspel, efterlyste en större svensk vilja att driva spelfrågor inom EU. Riksdagsman Lars Wegendal och Folkhälsoinstitutets Anders Stymne samt forskare Per Binde från Göteborgs universitet debatterade marknadsföringen av spel. Spelinstitutets chef, psykolog Thomas Nilsson berättade om sina och institutets erfarenheter av den 020-hjälplinje man bedriver. 12

17 Berör, engagerar och sponsrar mångfald Som det svenska folkets spelbolag syns och agerar vi på såväl lokala som nationella arenor. Som en av Sveriges största sponsorer nöjer vi oss inte enbart med att stödja idrotten utan vi är en viktig aktör även för svensk kultur och underhållning. SPONSORSKAP Svenska Spel ser sin sponsringsverksamhet som en av flera komponenter i företagets marknadskommunikation och som en investering i företagets och därmed det övergripande varumärkets profil och attityd. Bred och betydande sponsring Svenska Spel är idag en av landets allra största sponsorer. Sponsorverksamheten sker framförallt inom idrott, kultur och underhållning. Idrotten är dominerande, genom sponsringsavtal med svensk fotboll, ishockey, handboll och bandy. Att stödja svensk idrott är naturligt för Svenska Spel med tanke på den nära kopplingen mellan vår verksamhet och idrotten och det gör också att våra spelprodukter kan exponeras flitigt i nationella och internationella sammanhang. Störst och äldst bland våra sponsorskap är fotbollen. Detta samarbete har pågått ända sedan 1934 och omfattar landslagen, de högsta serierna och talangprojektet Tipselit för både herrar Det sista tillskottet bland våra stipendier har fått namnet AllFair och ska syfta till att uppmuntra positiva värden i idrotten. och damer. Satsningarna gäller både landslags- och klubbnivå inom såväl hockeyn, fotbollen (Allsvenskan, Superettan, Tipselit), som innebandyn, bandyn och handbollen. Vi sponsrar också Sveriges största, till antalet deltagare, golftävling Triss Lady. Vidare stödjer vi den så kallade Tipskliniken på S:t Görans Sjukhus i Stockholm samt ett antal kulturarrangemang och institutioner. Så har vi exempelvis ett mångårigt kontrakt med gotländska Romateatern och ger även bidrag till Medeltidsveckan på Gotland. Som medlem av OperaAkademien ingår Svenska Spel också i en sammanslutning av företag som stöder Kungliga Operan i Stockholm. Detsamma gäller det svenska Kocklandslaget, där vår närvaro i restaurangmiljöer runt om i landet, liksom våra kasinon, gör oss till en naturlig samarbetspartner. Svenska Spel har sedan 2002 sponsrat Melodifestivalen. Genom en schlagerturné i samarbete med mediepartner Expressen, besöker Svenska Spel alla melodifestivalstäder där besökare i olika tävlingar kan vinna biljetter till de olika melodifestivalarrangemangen. Stipendium till unga idrottare och studenter Tillsammans med Riksidrottsförbundet delar Svenska Spel ut stipendier till unga elitidrottare för att de ska kunna förena idrottande på landslagsnivå med eftergymnasiala studier på lägst halvfart. Läsåret 2004/2005 har 50 stipendier beviljats om sammanlagt kronor per stipendiat. Vid högskolan i Visby bidrar Svenska Spel till att kunskapen om spel utvecklas, detta genom ett stipendium som ska stimulera till spelforskning i bred mening. Årets stipendium tilldelades två studenter på vardera kronor för en studie om svenska spelvanor. Det sista tillskottet bland våra stipendier har fått namnet AllFair och ska syfta till att uppmuntra positiva värden i idrotten. Detta stipendium kommer att delas ut under 2005 för första gången. 13

18 SAMHÄLLSNYTTA Från spelglädje till ungdomar och idrott Svenska Spels vinst går oavkortat till samhällsnyttiga ändamål i Sverige. Folkrörelsernas barn- och ungdomsverksamhet, idrotten och kulturen tillhör förmånstagarna års vinst innebär att nästan 1,2 miljarder kronor delas ut till dessa verksamheter. Sedan företagets start 1997 har Svenska Spel bidragit med cirka 32,7 miljarder kronor, hela sin vinst, till samhällsnyttiga ändamål i Sverige. En del av överskottet går till statskassan, men en del, närmare bestämt 4,3 miljarder kronor har tillfallit folkrörelsernas barn- och ungdomsverksamhet, idrotten och kulturen. Ju lönsammare Svenska Spel är, desto MSEK Fördelning av Svenska Spels överskott, mer pengar att fördela. Svenska Spels vinst 2004 uppgick till cirka 4,8 miljarder kronor. Efter införandet av den så kallade vinstdelningsmodellen mellan staten och föreningslivet fördelas en betydande del av detta till föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet via Riksidrottsförbundet och Ungdomsstyrelsen. Sammanlagt föreslås bolagsstämman i april 2005 ÅR Till Ungdomsstyrelsen Till Riksidrottsförbundet Idrottsmiljarden Stöd till idrotten fatta beslut om att Riksidrottsförbundet erhåller cirka en miljard kronor och Ungdomsstyrelsen 153 miljoner kronor från årets överskott. I denna fördelning till Riksidrottsförbundet ingår även 60 miljoner kronor som särskilt bidrag till idrotten och det bidrag som kallas Handslaget, som uppgår till 300 miljoner kronor för Handslaget innebär att en miljard kronor ska tilldelas idrotten under perioden 2003 till och med Det är välbehövda pengar som är till glädje och nytta för verksamheter alltifrån knattefotboll till scoutrörelser, för att ta några exempel. Bolagsstämman föreslås även fatta beslut om att 1/26 av överskottet från Penninglotten, kronor, fördelas som bidrag att användas inom konst, teater och för andra kulturella ändamål. Landets bingoallianser, som också är folkrörelseknutna, erhöll även 169 miljoner kronor som resultatandel från bingohallarnas värdeautomater. Svenska Spels bidrag är därmed större än det överskott som genereras av rörelsernas egna spelverksamhet, bland annat idrottsrörelsens Bingolotto. 14

19 Brommapojkarna en dryg miljon till 233 lag SAMHÄLLSNYTTA Brommapojkarnas ungdomsverksamhet finansieras av Svenska Spels överskott. Sammanlagt 233 lag får dela på 1,1 miljoner kronor. Pengarna går till materiel och utbildning av ledare och tränare. Om inte det här stödet fanns skulle vi inte kunna växa som vi gjort, utan istället få dra ner på verksamheten eller höja medlemsavgifterna rejält. Det är genom stödet från Svenska Spel som vi finansierar vår ungdomsverksamhet. Det säger Ola Danhard, klubbdirektör i Brommapojkarna, en av de många ungdomsverksamheter som får bidrag ur Svenska Spels överskott. Samtliga lag får tröjor, västar, bollar, koner med mera. Vi kan dessutom genomföra utbildningar för ledare och hålla med ett kansli som servar dem, säger Ola Danhard. Brommapojkarna har Europas största ungdomsverksamhet. Sammanlagt pojkar och flickor i åldrarna 8 18 år var under 2004 aktiva i 217 lag. Under de senaste två åren har Brommapojkarna fått del av Svenska Spels överskott, vilket lett till att deras verksamhet kunnat växa med ungefär tio lag per år. Förra året var stödet från Svenska Spel till Brommapojkarna 1,1 miljoner kronor och ungdomsverksamheten kommer att omfatta 233 lag den kommande säsongen. Men även andra satsningar planeras. Vi kommer att satsa mer på utbildning av tränare och ledare, så att de kan ta hand om alla våra ungdomar ännu bättre. Nittio procent av våra tränare är föräldrar som ställer upp ideellt och vanligtvis tränar det lag där deras kille eller tjej spelar. Bland annat kommer de att få åka till Barcelona för att studera ungdomsträning på plats där nere, säger Ola Danhard. Förra året var dessutom ett bra år rent sportsligt för klubbens ungdomsverksamhet. Brommapojkarna vann tre pojkklasser och en flickklass i Sankt Erikscupen och utsågs till Bästa Om inte det här stödet fanns skulle vi inte kunna växa som vi gjort, utan istället få dra ner på verksamheten eller höja medlemsavgifterna rejält. Förening i Gothia Cup, världens största turnering för ungdomslag som hålls årligen i Göteborg. Brommapojkarnas ungdomsverksamhet fostrar även talanger som når elitnivå. I årets upplaga av Allsvenskan kommer Pontus Segerström spela för Landskrona. Han kom upp via ungdomsverksamheten och har även spelat flera säsonger i Brommapojkarnas A-lag. Men den mest omtalade spelaren ur klubbens ungdomsled på senare år är Bojan Djordjic. Han gick direkt från Brommapojkarna till Manchester United. 15

20 KONCERNÖVERSIKT FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Koncernöversikt Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, organisationsnummer , med säte i Visby, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004 omfattande sidorna På följande sidor i denna årsredovisning beskrivs det ekonomiska resultatet, koncernens ställning, affärsförhållanden och förväntad framtida utveckling för verksamheten. Kommentarer till den ekonomiska utvecklingen för koncernen återfinns i anslutning till resultaträkning och balansräkning. Tillstånd för koncernens verksamhet Försäljning av spel och lotterier inom Sveriges gränser kan bedrivas efter tillstånd från Regeringen. Svenska Spel har tillstånd till och med den 31 december 2006 att anordna lotterier och vadhållning om pengar samt spel på värdeautomater. Tillstånden omfattar följande: Vadhållning i samband med idrottstävlingar. Vadhållning i samband med hundkapplöpning. Vadhållning i samband med nummerdragningar. Vadhållning (inom ramen för oddset) i samband med årliga Eurovisionsschlagerfestivalen samt den svenska Melodifestivalen. Traditionella lotterier. Anordna spel på värdeautomater. Vidare har Svenska Spel eller helägt dotterbolag tillstånd att till och med den 31 december 2007 anordna kasinospel. Koncernens legala struktur I koncernen Svenska Spel ingår moderbolaget AB Svenska Spel och dotterbolaget Casino Cosmopol och i en underkoncern Svenska Spels Förvaltnings AB med dotterbolagen, Svenska Spels Fastighets AB, Casino Cosmopols Fastighets AB och CC Casino Restaurang AB. AB Svenska Spel ägs till 100 procent av den svenska staten (se not tio och elva). Operativ verksamhet Den operativa verksamheten inom Svenska Spel är idag fördelade på fem affärsområden: Sportspel, Turspel, Restaurangspel, Casino Cosmopol och International, samt stödjande funktioner och distributionskanaler. IT Sportspel Turspel Ombudskanal Distributionskanaler Direktkanal Distributionskanaler Spelkort Kundprogram Styrelse VD och koncernchef Styrelsens sammansättning och arbete Styrelsen ansvarar inför aktieägaren för organisation och ledning av bolaget enligt Aktiebolagslagen. Årligen fastställs en arbetsordning för styrelsen och en instruktion för verkställande direktör i samband med det konstituerande sammanträdet i anslutning till ordinarie bolagsstämma. Arbetsordningen och instruktionen gäller till det konstituerande sammanträdet i samband med nästa ordinarie bolagsstämma. Vid extra bolagsstämma den 30 september fattades beslutet att entlediga Meg Tivéus från uppdraget som styrelseledamot från och med den 1 oktober Verkställande direktören ingår därmed ej längre i styrelsen. Vidare utökades styrelsen per den 1 oktober till nio ledamöter. Svenska Spels styrelseledamöter, valda av bolagsstämman, är: Anders Gustafzon (ordförande), Jan Blomberg, Lars-Åke Lagrell, Karin Johansson, Curt Malmborg, Kjell Nordström, Marianne Samuelsson, Magdalena Gerger, Lena Melinder. Två ledamöter med två suppleanter har utsetts av de anställda: Gerd Hedberg, Berra Sandström, Håkan Bergström, Britta Höglund. Styrelsen ska enligt arbetsordningen ha minst fem styrelsemöten per år. Under 2004 sammanträdde styrelsen Staber Restaurangspel International Casino Cosmopol Affärsområde Revisionskommitté Kompensationskommitté Affärsområde Affärsområde Affärsområde Affärsområde Ekonomi Juridik Personal Affärsutveckling Information Administration Säkerhet Spelansvar Svenska Spels operativa verksamhet tio gånger. Styrelsen har inom sig inrättat en kompensationskommitté och en revisionskommitté. Kompensationskommittén handlägger och bereder frågor rörande lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktör och övriga personer i företagsledningen. Revisionskommittén har huvudsakligt syfte att utöva tillsyn av rutinerna för redovisning, finansiell rapportering, riskhantering och internkontroll hos AB Svenska Spel och dess dotterbolag. Företagets självbedömning av den interna kontrollen rapporteras till revisionskommittén. Såväl kompensations- som revisionskommittén rapporterar till styrelsen. Inom Svenska Spel finns ingen nomineringskommitté. Nomineringsprocessen hanteras av ägaren. Utförligare redogörelse av styrelsens ledamöter och arbete finns att läsa i bolagsstyrningsrapporten. 16

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor, eller 2,7 procent,

Läs mer

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen Tabell 1 - Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor Spelbolagen ATG 10502 10680 10177 10534 10776 10988 11278 11869 Svenska Spel inkl Poker 1) 13949 15557 17685 18813 19354 18664 19069

Läs mer

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 Jag heter Meta Persdotter och tog över ansvaret för Svenska Spel den 1 februari i år. Jag kommer att berätta om de viktigaste händelserna

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

Preliminär sammanställning av svensk

Preliminär sammanställning av svensk Preliminär sammanställning av svensk SPELMARKNAD 2015 Innehållsförteckning Inledning 1 Nyckeltal 1 Preliminär statistik 1 Marknadsandelar 4 Spel på internet 7 Svenska Spel 8 ATG 9 Folkrörelsernas spel

Läs mer

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar 3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar Introduktion I praktikfallet redogörs för Svenska Spel ABs uppdrag, verksamhet och mål. Svenska Spel, som är statligt ägt, förväntas generera intäkter

Läs mer

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till 6 412

Läs mer

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden vilket sker fortlöpande under året genom insamling av statistik.

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISKT KALENDARIUM 2006 Aktivitet Tidpunkt Årsstämma 27 april 2006 Delårsrapport januari mars 20 april 2006 Delårsrapport januari juni 20 juli 2006 Delårsrapport

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2010

Den svenska spelmarknaden 2010 Den svenska spelmarknaden 2010 Innehåll Brutto- och nettoomsättning... 4 Spelandets andel av hushållens inkomster... 5 Slutlig behållning... 6 Spelmarknadens aktörer... 7... 7... 7... 7... 7... 8 2) Bingo...

Läs mer

MED OSS BLIR ALLA VINNARE

MED OSS BLIR ALLA VINNARE EnEN PRESENTATION MED OSS BLIR ALLA VINNARE Med oss blir alla vinnare All långsiktigt framgångsrik spelreglering kräver en ändamålsenlig tillståndsgivning och en effektiv tillsyn. I Sverige är det Lotteriinspektionen

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

Sveriges spelmarknad på 55 minuter

Sveriges spelmarknad på 55 minuter Sveriges spelmarknad på 55 minuter Föreningen SPER Spelbranschens Etiska Råd Historien Spel har länge varit debatterat i Sverige som I så många andra länder Attityder har skiftat över tid. Från stigmatisering

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004.

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Kommittédirektiv Översyn av lotterilagen Dir. 2004:76 Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppdrag att se över lagstiftningen

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värde automatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Samtliga spelformer har en åldersgräns på

Läs mer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer den svenska spelmarknaden Svensk spelmarknad i behov av reformer Det behöver bli ordning och reda på spelmarknaden. Flera av de åtgärder den statliga spelutredningen presenterade den 15 december 2008 är

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2012 I SIFFROR Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden. Vi har arbetat med att förbättra kvalitén och utöka, statistiken.

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / SPELFORMER Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värdeautomatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Man måste

Läs mer

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA SCB Hej! Du är en av 21 000 personer i Sverige som har blivit slumpmässigt utvald för en undersökning om spel och hälsa. Folkhälsomyndigheten genomför studien för att ta

Läs mer

Den svenska spelmarknaden

Den svenska spelmarknaden Den svenska spelmarknaden 2011 Innehåll Förord...4 Den svenska spelmarknaden 2011...6 Nyckeltal...6 Brutto- och nettoomsättning...6 Tillväxt på den svenska spelmarknaden 2006-2011...7 Omsättning på spel

Läs mer

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden Pressmeddelande Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden År 2014 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning (före utbetalda vinster) på 44,9 miljarder kronor.

Läs mer

Spel ska vara till glädje för alla!

Spel ska vara till glädje för alla! Spel ska vara till glädje för alla! Svenska Spels vision SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2015 Innehåll Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2015 i korthet 1 Vad? Om Svenska

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2007

Delårsrapport januari mars 2007 Svenska Spel Delårsrapport januari mars KONCERNEN SVENSKA SPEL I koncernen Svenska Spel ingår moderbolaget AB Svenska Spel och dotterbolagen Casino Cosmopol AB och UAB Winloto samt i en underkoncern Svenska

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2 013 I SIFFROR Förord... 1 Den svenska spelmarknaden 2013... 2 Bruttoomsättning...2 Nettoomsättning... 3 Marknadsandelar... 3 Omsättning före och efter utbetalda vinster... 4

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion Svenska Spel Allmänheten om spel Rapport från opinionsundersökning mars 2009 Arne Modig, Novus Opinion Sammanfattning: Svagt stöd för att tillåta privata spelföretag i Sverige Stödet för att tillåta privata

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2006

Delårsrapport Januari mars 2006 KVARTALET I KORTHET (jämfört med motsvarande period föregående år) Bruttospelintäkterna uppgick till 4 848 (5 070) MSEK, minskning med 4,4% Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med

Läs mer

Strategisk inriktning och mål

Strategisk inriktning och mål FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / STRATEGI OCH MÅL Strategisk inriktning och mål Svenska Spel har fyra strategiska målområden: Kund, Ansvar, Affärsmässighet och Medarbetare. Liksom visionen och värdegrunden utgår

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2007

Delårsrapport Januari juni 2007 Svenska Spel Delårsrapport januari juni Januari juni Januari-juni Bruttospelintäkterna ökade med 7 % till 10 350 MSEK (9 691). Nettospelintäkterna (bruttospelintäkt minskad med vinnarnas andel) ökade med

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Slopandet av det svenska spelmonopolet

Slopandet av det svenska spelmonopolet Slopandet av det svenska spelmonopolet Den 31 mars 2017 presenterade regeringen ett nytt förslag som kommer att rita om den svenska spelmarknaden totalt. Förslaget innebär att spelmonopolet slopas till

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

HALVÅRET I KORTHET Bruttospelintäkterna uppgick till 9 691 MSEK (9 760), minskning med 0,7 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter

HALVÅRET I KORTHET Bruttospelintäkterna uppgick till 9 691 MSEK (9 760), minskning med 0,7 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter HALVÅRET I KORTHET Bruttospelintäkterna uppgick till 9 691 MSEK (9 760), minskning med 0,7 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till 4 251 MSEK

Läs mer

Vegas - värdeautomat från Svenska Spel.

Vegas - värdeautomat från Svenska Spel. Vegas - värdeautomat från Svenska Spel. visitkort Vegas är en del av Svenska Spel Vegas är ett värdeautomatspel från Svenska Spel där den maximala insatsen är 5 kronor och högsta vinsten är 500 kronor.

Läs mer

SVENSKA SPEL I SAMHÄLLET 2005

SVENSKA SPEL I SAMHÄLLET 2005 I SAMHÄLLET 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Samhälle 3 Spelansvar 6 Säkerhet 12 Medarbetare 14 Miljö 16 Överskott 17 VD har ordet 20 Läshänvisningar 22 LÄSANVISNING Svenska Spel är ett svenskt aktiebolag som

Läs mer

innehåll Kalendarium Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Kalendarium Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2012 ii Svenska Spel Årsredovisning 2012 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2012, ett annorlunda spelbolag 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden

Läs mer

Bakgrund till riksdagens mål

Bakgrund till riksdagens mål datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 Bakgrund

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Kanalisering Viktigast av allt utan kanalisering misslyckas reformen De utländska spelbolagen är redan här. Även om de gärna vill ha en svensk licens är man inte beredd

Läs mer

R A P P O R T TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen s i d. 0 5

R A P P O R T TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen s i d. 0 5 R A P P O R T 2 016 A L L M Ä N H E T E N O M D E N SV E N S K A S PE L M A R K N A D EN K Ä N N E D O M O C H AT T I T Y D TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen

Läs mer

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd Hammarby IF DFF En förening som satsar både på Topp & Bredd Innehållsförteckning - Historik och Fakta - Organisation - Bredd & Elit - Spelar, ledar - och föräldraroller - Fotbollsstegen - Ekonomi - Marknad

Läs mer

Allmänheten om spel

Allmänheten om spel - 2017 1 2016-10-xx Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten ansvarar för att se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 Period januari - mars 2011 Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick till 1 952 miljoner kronor (+29 MSEK/+1,5 %). Rörelseresultatet uppgick till 1 210 miljoner

Läs mer

Viktiga händelser 2002

Viktiga händelser 2002 Årsredovisning 2002 Viktiga händelser 2002 Koncernen Svenska Spels omsättning ökar med 15 procent till 17 990 Mkr. Resultatet ökar med 9,6 procent till 4 210 Mkr. Omsättningen via svenskaspel.se fördubblas

Läs mer

Vinstandelar. Delbetänkande av Lotteriutredningen. Stockholm 2005 SOU 2005:21

Vinstandelar. Delbetänkande av Lotteriutredningen. Stockholm 2005 SOU 2005:21 Vinstandelar Delbetänkande av Lotteriutredningen Stockholm 2005 SOU 2005:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Svensk spelhistoria på en sida

Svensk spelhistoria på en sida Presentation vid RFMAs konferens Spel och spelmissbruk, Stockholm, 28 november, 2012 Per Binde, docent Svensk spelhistoria på en sida Vikingatiden Ca. 1500 1930 Oreglerat tärningsspel Förbud, restriktioner

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Utredningsdirektivens utgångspunkter i sammandrag Regleringen ska bygga på ett licenssystem Aktörer utan licens ska utestängas Spelandet ska inte öka och skadeverkningar

Läs mer

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon En översikt av den svenska spel- och lotterimarknaden Ebba Henrekson och Torbjörn Einarsson 23 juni 2016 Stockholm Center for Civil Society Studies Handelshögskolan

Läs mer

Svenska Spels affärsområden. Svenska Spels organisation omfattar tre affärsområden: Spel & Lotterier, Vegas och Casino Cosmopol.

Svenska Spels affärsområden. Svenska Spels organisation omfattar tre affärsområden: Spel & Lotterier, Vegas och Casino Cosmopol. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / Affärsområden Svenska Spels affärsområden Svenska Spels organisation omfattar tre affärsområden: Spel & Lotterier, Vegas och Casino Cosmopol. Nettospelintäkter per affärsområde

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

2007: Ansvar Lönsamhet Organisation

2007: Ansvar Lönsamhet Organisation Svenska Spel 2007 2007: Ansvar Lönsamhet Organisation Lyckad kanalisering Butik 5.307 MSEK, + 1,6% Restaurang 1.928 MSEK, + 5,8% Internet 1.181 MSEK, + 38,3% Kasino 1.153 MSEK, + 15,1% Förening 21 MSEK,

Läs mer

Kalendarium 2011. Årsstämma 19 april. Delårsrapporter 2011. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby.

Kalendarium 2011. Årsstämma 19 april. Delårsrapporter 2011. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby. Årsredovisning 2010 Kalendarium 2011 Årsstämma 19 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby. Delårsrapporter 2011 januari mars 18 april januari juni 15 juli januari september 25

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2011

Delårsrapport Januari - september 2011 Delårsrapport Januari - september DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Delårsrapport januari - september Tredje kvartalet juli - september Nettospelintäkterna uppgick till 2 347 miljoner kronor (2 379), en

Läs mer

Delårsrapport januari mars

Delårsrapport januari mars Delårsrapport januari mars Delårsrapport januari mars Kvartalet januari mars Nöjd-kund-index uppgick till 69 (66). Svenska Spel har högst imagevärde i spelbranschen 60 % (61). Spelansvarsimage uppgick

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Ds 2015:46 Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

och underhållande spel med penningvinster på ett lättillgängligt, ansvarsfullt och säkert sätt.

och underhållande spel med penningvinster på ett lättillgängligt, ansvarsfullt och säkert sätt. AFFÄRSIDÉ Vi skall sälja ett varierande utbud av spännande och underhållande spel med penningvinster på ett lättillgängligt, ansvarsfullt och säkert sätt. VISION Vi skall på ett ansvarsfullt och säkert

Läs mer

Delårsrapport. januari september 2008

Delårsrapport. januari september 2008 Delårsrapport januari september 2008 Delårsperioden januari - september 2008 Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgår till 5 921 MSEK (5 788), en ökning med 133 MSEK. Rörelseresultatet, exklusive

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST ATG ska trygga en långsiktig utveckling för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Så lyder uppdraget från trav- och galoppsporten, som äger

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Vision - En galoppör i varje stall Värderingar Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Respekt Vi tillåter olika åsikter,

Läs mer

Svenska Spel Delårsrapport jan mars 2009

Svenska Spel Delårsrapport jan mars 2009 Svenska Spel Delårsrapport jan mars 2009 Viktiga händelser Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgår till 1 983 MSEK (2 062), en minskning med 79 MSEK. Rörelseresultatet uppgår till 1 216 MSEK

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Svenska Spels affärsområden

Svenska Spels affärsområden Svenska Spels affärsområden Svenska Spels organisation 2011 omfattade tre affärsområden: Spel & Lotterier, Vegas och Casino Cosmopol. Nettospelintäkter per affärsområde 2011 Nettospelintäkter, MSEK 2011

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2008

Delårsrapport. januari mars 2008 januari mars 2008 Första kvartalet januari mars 2008 Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. ökade med 3,9 % till 2 062 MSEK (1 985). Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster ökade med 1 % till

Läs mer

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud.

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. Allmänt: Idag finns flera lagstadgade åldersgränser för spel om pengar, dock inga för lotter. Från

Läs mer

Kalendarium 2010. Årsstämma 20 april. Delårsrapporter. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 20 april i Visby.

Kalendarium 2010. Årsstämma 20 april. Delårsrapporter. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 20 april i Visby. Årsredovisning 2009 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / DEN SVENSKA SPELMARKNADEN Kalendarium 2010 Årsstämma 20 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 20 april i Visby. Delårsrapporter januari mars januari

Läs mer

Spelregler Lotto och Joker

Spelregler Lotto och Joker Spelregler Lotto och Joker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Lotto och Joker...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

Sponsorarbetet i klubben

Sponsorarbetet i klubben Sponsorarbetet i klubben Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång sponsorarbete i klubben. v2.indd1 1 2009-02-05 14:16:24 Sponsorarbetet i klubben Det är nog de flesta klubbars mål att hitta

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Svenska Spel Årsredovisning 2008

Svenska Spel Årsredovisning 2008 Svenska Spel Årsredovisning 2008 Innehåll Verksamhetsbeskrivning 2 28 Svenska Spel i sammandrag 2 VD-ord 4 Den svenska spelmarknaden 6 Den statliga spelutredningen presenterades 15/12 6 Svenska Spels verksamhet

Läs mer

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com TYRINGE HOCKEY VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com VI HAR EN STOLT TRADITION GRUNDLÄGGANDE MÅL OCH POLICY Tyringe SoS bildades 1936 och har genom åren fostrat många duktiga spelare. Föreningen är

Läs mer

www.svenskaspel.se 15.6 miljarder Omsättning Skrapa här! Årets koncernresultat 3 841 587 119 kronor Verksamhetsberättelse 2001

www.svenskaspel.se 15.6 miljarder Omsättning Skrapa här! Årets koncernresultat 3 841 587 119 kronor Verksamhetsberättelse 2001 www.svenskaspel.se Skrapa här! Årets koncernresultat 3 841 587 119 kronor Verksamhetsberättelse 2001 Omsättning AB Svenska Spel 621 80 Visby Besöksadress: Norra Hansegatan 17 Tel: 0498-26 35 00 Fax: 0498-26

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Hur man blir en av svensk fotbolls viktigaste spelare

Hur man blir en av svensk fotbolls viktigaste spelare Hur man blir en av svensk fotbolls viktigaste spelare Sverige älskar fotboll Inledning Hur mycket kan man älska fotboll? Mycket. Det finns en stor grupp svenska supportrar som följer våra landslag på

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Delårsrapport januari september Kvartalet juli september Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 185 (2 095), en ökning med 4,3

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Spel- och lotterifrågor särskild ordning

Spel- och lotterifrågor särskild ordning Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU19 Spel- och lotterifrågor särskild ordning Sammanfattning Kulturutskottet behandlar i betänkandet närmare 50 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2005 med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000)

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut ID 2 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/3102 Finansdepartementet AB Svenska Spel 106 10 Stockholm Dnr. Il L l 5512 -sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer