Förslag på verksamhetsplan för Fältbiologerna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag på verksamhetsplan för Fältbiologerna"

Transkript

1 Förslag på verksamhetsplan för Fältbiologerna Den här verksamhetsplanen Den här verksamhetsplanen beskriver vad som ska hända i föreningen den kommande tiden. Verksamhetsplanen inleds med en generell text om föreningen och utgår sedan från de fyra huvudrubrikerna: Fältbiologerna är utbildande, Fältbiologerna verkar för ett hållbart samhälle, Fältbiologerna är demokratiskt folkbildande och Fältbiologerna samarbetar. Varje stycke består av en allmän text som sammanfattar vad Fältbiologerna strävar efter inom varje område. Sedan kommer uppunktat vad vi specifikt ska göra inom varje område under de olika tidsperioderna som den här verksamhetsplanen omfattar. Eftersom budget och verksamhetsplan hänger ihop, och budgeten läggs halvårsvis, har även verksamhetsplanen delats upp i halvår. Den här verksamhetsplanen är dock lite förvirrande, eftersom vi slagit ihop det första halvåret med andra halvåret Det beror på att det på riksårsmötet 2013 togs en budget för det första halvåret, men inte en verksamhetsplan. I framtiden kommer alltså riksårsmötet bara fatta beslut om de två kommande halvåren, inte om det halvår som redan påbörjats.

2 Fältbiologerna Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar. Vi är en medlemsburen organisation, vilket innebär att medlemmarna själva bestämmer vilka aktiviteter vi ska ha och vad vi i övrigt ska syssla med i föreningen. Vi har inga vuxna ledare och inga partipolitiska eller religiösa bindningar. Vi är Naturskyddsföreningens fristående ungdomsförening. Fältbiologernas arbete utgår från kunskap och känsla för naturen, som vi använder för att värna om naturen och kämpa för miljön. Biologi är kul, men fältbiologi är desto roligare. Fältbiologi betyder att vara ute i fält och ägna sig åt allt som finns i naturen, alltifrån minsta blompistill till största älg. Att lära sig om naturen är fantastiskt; att känna igen växterna och fåglarna, veta var ugglan bor eller hur vattnet strömmar om våren. Med Fältbiologerna kan vi uppleva saker vi aldrig gjort annars. Tillsammans är vi ute i naturen så mycket vi kan! Fältbiologerna har stor kunskap om naturen och hur den påverkas av människan. I allt Fältbiologerna gör utgår vi från respekt för livet och naturens mångfald. En bra miljöpolitik ser till naturens, och därmed också människan och andra levande varelsers, bästa i ett långsiktigt perspektiv. Vi måste ta ansvar för att bevara och skydda den biologiska mångfalden. En rättvis fördelning av resurser globalt är viktigt, vi menar att ett rättvisetänkande är självklart för att kunna skapa en hållbar global miljöpolitik. Fältbiologerna påverkar lokalt och globalt. Genom att driva miljöfrågor på hemmaplan kan vi påverka i ett större perspektiv. Förändringen börjar där vi själva står den börjar med oss och med Fältbiologerna. Vår miljö står inför enorma utmaningar i framtiden. Samtidigt är vi unga framtiden och därför är det viktigt att vi formar den som vi vill ha den. Tillsammans kan vi förändra vi är en viktig röst i miljörörelsen!

3 Fältbiologerna är utbildande I Fältbiologerna lär vi oss allt vi behöver veta tillsammans. Alltifrån hur en känner igen spåren efter en reliktbock till hur klimatförändringar ska motverkas. Som medlem behöver du bara vara nyfiken på att lära dig. Fältbiologerna ska ge dig allt du behöver veta för att kunna vara ute i naturen och inne i miljödebatten. Aktiviteter Fältbiologerna ska ordna aktiviteter för dess natur- och miljöintresserade medlemmar. Tillsammans kan vi lära oss mycket mer om det vi brinner för, dela med oss av det vi kan och hålla kurser, läger och aktiviteter ute i naturen och inne i miljödebatten. Fältbiologernas aktiviteter arrangeras av Fältbiologernas klubbar, distrikt, nätverk och riksförening. Huvuddelen av aktiviteterna ska ske så lokalt som möjligt i Fältbiologernas olika organ. Riksföreningen ska stödja aktiviteten i Fältbiologernas olika organ och utöver det ordna två större riksaktiviteter öppna för fältbiologer i hela landet, Fältstation Öland och Fältstation Falsterbo. Fältbiologerna ska utöver det genomföra de aktiviteter som röstas igenom på RÅM och läggs som en bilaga till den här verksamhetsplanen. Fältbiologen Fältbiologen är Fältbiologernas medlemstidning som skriver om natur- och miljörelaterade ämnen av och för unga. Fältbiologen är en kunskapsbank, inspirationskälla och ska spegla föreningen i stort. Tidningen är även föreningens största ansikte inåt och utåt och en viktig kommunikationskanal. Fältbiologen ska ges ut med fyra nummer per kalenderår. Förlaget Fältbiologernas förlag ska fortsätta att ge ut material och litteratur på temat natur och miljö. Förlaget ska ge unga en möjlighet att producera egen litteratur som kanske inte får plats hos de stora förläggarna men som är minst lika viktig för att sprida kunskap, inspiration och kampanda för naturen. Förlaget har inte gett ut så många böcker på sista tiden och rutinerna för hur utgivningar går till är otillräckliga. I förhållande till vilka stora resurser vi lägger på det, en betydande del av en kanslisttjänst, så är förlaget värt långt större uppmärksamhet. I år vill vi lägga tid och kraft på att utvärdera och utveckla förlaget. -Förlaget ska ge ut en ny version av Knuffa för kryptogamer.

4 -En arbetsgrupp ska tillsättas för att få förlaget aktivt och återigen bli en självklar del av föreningen. Fältbiologerna verkar för ett hållbart samhälle Fältbiologerna står upp för natur, miljö och kommande generationer. Vi ska samla den unga miljörörelsen och ta aktiv del i debatten. Fältbiologerna verkar för ett hållbart samhälle genom politisk påverkan, uppvisande av andra alternativ och opinionsskapande hos allmänheten. En ung miljörörelse Fältbiologerna har ambitionen att samla den unga miljörörelsen och är en aktiv och radikal röst i miljöpolitiken. Vi jobbar med opinionsbildning för att påverka samhället, politiker, företag och allmänhet för en bättre miljö. Vi använder oss av aktioner, demonstrationer, manifestationer, debattartiklar, utspel, uppvaktande av politiker, direkt aktion och civil olydnad om så behövs. Till vår hjälp har vi en gemensam miljöpolitisk plattform. Vi påverkar lokalt, nationellt och internationellt. Alla medlemmar har möjlighet att aktivera sig miljöpolitiskt i klubbar, distrikt och nätverk för att påverka i de miljöfrågor som engagerar dem. Tillsammans bildar vi en ung livaktig folkrörelse för förändring. Skogsnätverket, klimatnätverket, gruvnätverket och jordbruksnätverket har ansvar för att driva sina frågor nationellt inom respektive område. Riksföreningen ska stödja det politiska arbetet som sker i Fältbiologernas olika organ och utöver det arrangera Fältbiologernas deltagande på politikerveckan i Almedalen. Under 2014 är det kommun-, landstings-, riksdags- och EU-val. Fältbiologerna ska aktivt verka för att miljöfrågorna lyfts i valrörelsen samt presentera och praktisera ickeparlamentariska alternativ i miljöpolitiken. Speciellt ska vi fokusera på att lyfta, skogs-, gruv-, klimat- och jordbrukspolitik. - En arbetsgrupp ska tillsättas i början av året med syfte att utforma en nationell kampanj inför valet.

5 Fältbiologerna är demokratiskt folkbildande Fältbiologernas verksamhet ska främja organiseringskunskap och föreningsdemokrati i klubbar, distrikt och nätverk. Vi ska hjälpa alla medlemmar att kunna ta del i aktiviteter och påverka både inom och utom föreningen. Fältbiologerna är öppna för alla barn och ungdomar oavsett kön, klass, etnicitet och sexualitet. Föreningens struktur Grunden i Fältbiologernas verksamhet bygger på lokalt engagemang. Målsättningen är att det arbete som sker på riksnivå ska vara lokalt förankrat och syfta till att stötta lokala aktiviteter. Föreningens medlemmar engagerar sig i antingen klubbar, distrikt, nätverk, riksföreningen och externa föreningar. På så sätt lär sig alla aktiva medlemmar att arrangera aktiviteter och att ta ansvar. Föreningens struktur syftar till att skapa aktiva och självgående enheter. Riksföreningen ska uppmuntra att klubbar på egen hand samarbetar direkt med varandra och nätverken. Att utforma och stödja en hållbar föreningsstruktur är en av riksföreningens viktigaste uppgifter. Riksföreningen ska jobba på ett föredömligt sätt så att föreningens olika organ lätt kan ta efter. - Den nya klubbguiden ska börja användas och förankras i föreningen - Vi ska arbeta med att stärka de redan existerande klubbarna och arbeta för att antalet klubbar runt om i landet ökar. - Antalet nätverk ska ligga stabilt på dagens nivå eller möjligtvis öka något för att omfatta fler av de områden våra medlemmar är intresserade av Vi ska arbeta med att stärka de redan existerande klubbarna och arbeta för att antalet klubbar runt om i landet ökar. Distrikt Fältbiologerna har en föreningsuppbyggnad där klubbar, distrikt och riksförening samverkar och har olika uppgifter för att skapa en hållbar föreningsstruktur. De senaste åren har distrikt lagts ner där underlaget för att ha distrikt inte funnits. Samtidigt har andra distrikt stärkts och fortsatt spela en stor roll. I områden där distriktsambitioner funnits, men distrikt ändå lagts ner har klubbar och medlemmar kommit i kläm, och problem har uppstått som varit svåra för riksföreningen att hantera. I framtiden vill vi fortsätta verka för att distrikt ska finnas och stödjas i områden där verksamhet finns. Däremot ska distrikt läggas ned där verksamhet inte finns. - Riksföreningen ska stödja Västsvenskas ambitioner att bilda distrikt igen.

6 - Riksföreningen ska stötta klubbar utan distrikt samt hjälpa klubbar att starta upp distrikt om viljan finns lokalt. - Riksföreningen ska stödja Mellansvenska distriktet i deras nuvarande situation. Fler klubbar, fler fältbiologer På 80- och 90-talen var Fältbiologerna knutna organisatoriskt till hundratals skolor i Sverige, vilket är mycket mer än idag. På samma sätt engagerar många studenter sig i Fältbiologerna med det skulle kunna bli många fler. Som följd av samhällets förändring har många unga avskärmats från natur och föreningsliv. Drför behöver Fältbiologerna nu arbeta på nya sätt för att engagera fler. Det behöver anordnas aktiviteter som anpassas och riktas till yngre medlemmar. - Vi ska utreda vilka arenor som är bäst för att engagera studenter, skolelever och andra ungdomar i Fältbiologerna Vi påbörjar det nya arbetet med att engagera ungdomar i Fältbiologerna. Minifältisar Föreningen ska verka för att minifältisar, medlemmar i åldern 6-12 år, känner sig välkomna på lämpliga aktiviteter som anordnas av riksföreningen. Riksföreningen ska stötta och utbilda minifältisledare för minifältisverksamhet på lokal nivå. - Vi ska ha minifältisverksamhet på åtta orter, i nuläget har vi sju. - Vi ska hålla en minifältisledarutbildning Vi ska ha minifältisverksamhet på minst nio orter - Vi ska hålla en minifältisledarutbildning Kunskap om organisering Fältbiologerna ska vara en demokratisk, aktiv och folkbildande förening, både när det gäller de sakfrågor vi jobbar med och i hur vi organiserar oss. Att vara med och driva en förening och själv kunna påverka sin omgivning är en viktig del i demokratin. Ungdomars egna handlingskraft utan vuxna pekpinnar är central i vår förening. Fältbiologerna ska fortsatt vara en plats där kunskap om föreningsorganisering lärs ut och praktiseras.

7 - Fyra organiseringskurser ska hållas för klubb- och distriktsstyrelser och nya medlemmar. - En årsplan för när, hur och av vem organiseringskurser hålls ska tas fram för att långsiktigt säkra att sådana kurser hålls. Engagemang Det ideella engagemanget värdesätts högt i föreningen. Utmaningen för Fältbiologerna är att engagera långt fler än idag. Det görs genom riksföreningens stöd till Fältbiologernas olika organ, kunskapsutjämning om föreningsorganisering och arbete med att inkludera fler. Men det finns mycket engagemang som Fältbiologerna inte lyckas fånga upp idag. Möjligheterna att engagera sig i Fältbiologerna kortare tidsperioder och göra insatser utan att behöva ha föreningen som livsstil bör utvecklas parallellt. - Alternativa arbetssätt för att fånga upp mer engagemang ska utredas - Utifrån vad vi kommer fram till ska de alternativa sätten att fånga upp engagemang testas i praktiken De alternativa sätten att fånga upp engagemang som testats utvärderas och slutsatser dras hur Fältbiologerna ska fortsätta jobba. Medlemsutveckling Fältbiologerna ska under året arbeta för ett stabilt medlemsantal jämnt fördelat över landet. Detta för att alla ungdomar kontinuerligt ska ges möjlighet att ta plats och hitta sitt forum för sina intressen inom natur och miljö, i föreningen Fältbiologerna. Fältbiologernas förmåga att ge ungdomar kraft att förändra genom självorganisering och engagemang för viktiga frågor ska spridas till fler i unga åldrar. Vi ska sträva efter att nya medlemmar ska hitta föreningen och känna sig välkomna. - Vi ska ha minst 3300 medlemmar i åldern 6-25 år. Jämställdhet och mångfald Fältbiologerna ska kontinuerligt utveckla sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Föreningens aktiviteter ska vara öppna för alla. Föreningen ska jobba normkritiskt, granska interna normer och förstå hur normer inkluderar och exkluderar människor. All verksamhet som riksföreningen arrangerar ska genomsyras av en strävan efter ökad jämställdhet och mångfald. I arbetet med att på lika villkor inkludera alla i föreningen ingår även att ta väl hand om nya medlemmar på samtliga aktiviteter. Föreningen ska verka för att alla intresserade av natur och miljö och engagemang i föreningsform ska vara välkomna och

8 välkomnas av ett sunt diskussionsklimat med en bas i respekt för varandras olikheter och bakgrund. Vi ska sträva efter att ta till vara våra medlemmars engagemang, trots medlemmarnas olika förutsättningar. - En aktivitetsplan för alla riksaktiviteter ska tas fram och börja användas i föreningen, bland annat för att införliva arbete med mångfald, nya medlemmar och tillgänglighet på aktiviteter - Arbetsgruppen för makt- och normer ska avsluta sitt arbete och komma fram till hur föreningen i fortsättningen ska arbeta kontinuerligt med dessa frågor - VI ska sträva efter att fortsätta projekt Mötesplats: Naturen och söka medel för projektet - Vi ska sträva efter att på bästa sätt samarbeta med Naturskyddsföreningens mångfaldsprojekt bland ungdomar: Sjysst sommar Informationsspridning Hur Fältbiologerna kommunicerar både utåt och internt har stor betydelse för föreningens utveckling och för medlemmarnas möjligheter att engagera sig. Vår medlemstidning Fältbiologen är den enda kommunikationskanal som når ut till alla medlemmar fyra gånger per år. Det är också ett stort ansikte utåt, då fler än bara tidningens medlemmar prenumererar på tidningen. Ett annat stort ansikte utåt är Fältbiologernas hemsida, där den mesta informationen för både medlemmar och allmänhet ska finnas. Aktuella nyheter i föreningen annonseras ut i nyhetsbrevet, som kommer ut en gång i veckan. Fältbiologerna har också ett omfattande arbete i sociala medier där det som händer i föreningen realtidsrapporteras. Kommunikationen syftar till att visa vad vi gör för oss själva och för allmänheten. Utgångspunkten är att all kommunikation som görs ska gå att nå från Fältbiologernas hemsida. Finansieringsplan Fältbiologerna växer och har stora ambitioner. Vi har idag två stora finansiärer till vår verksamhet, Naturskyddsföreningen samt Ungdomsstyrelsen. Bidragsnivån har legat på ungefär samma nivå de senaste åren. Detta är både sårbart och svarar inte för föreningens visioner. - Vi ska ta fram en långsiktig finansieringsstrategi där nya möjligheter till finansiering utreds. - Vi ska under året ta tag i finansieringsfrågan och söka mer pengar till riksföreningen.

9 Fältbiologerna samarbetar Fältbiologerna ska vara en drivande och aktiv del i både den svenska och globala miljörörelsen. Detta gör vi genom att vara med i större paraplyorganisationer och samarbeta med andra föreningar. Samarbetena ska både berika den större miljörörelsen och Fältbiologerna som förening. Fältbiologerna samarbetar med en lång rad olika parter. Här nedan följer en beskrivning av våra mer stabila och långsiktiga samarbeten. Naturskyddsföreningen Naturskyddsföreningen är vår systerorganisation. Vi har en plats i Naturskyddsföreningens riksstyrelse, vilket fungerar som vår tydliga samarbetskanal mellan de båda riksföreningarna. Det finns många anledningar att samarbeta med Naturskyddsföreningen, särskilt i frågor om politisk påverkan, hur vi skapar en aktiv folkrörelse för natur och miljö i alla åldrar, mångfaldsfrågor och rent administrativa lösningar båda föreningarna kan ha nytta av. Chemsec, Fish, Airclim Fältbiologerna bygger tillsammans med tre andra föreningar upp Kemikaliesekretariatet (Chemsec), Internationella fiskesekretariatet (Fish), Luftförorenings- och klimatsekretariatet (Airclim). Sekretariaten bedriver påverkansarbete i sina respektive frågor kemikalier, hav- och fiske, klimat och luftföroreningar. Fältbiologerna har en plats i styrelsen och styr de olika sekretariaten tillsammans med WWF, Jordens Vänner och Naturskyddsföreningen. MKG Fältbiologerna bygger tillsammans med fyra andra föreningar upp Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) som har sitt syfte att granska kärnkraftindustrin arbete med planerat slutförvar av kärnavfall, så att slutförvaret blir så säkert som möjligt. Fältbiologerna har en plats i styrelsen och styr MKG tillsammans med Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen i Kalmar län, Naturskyddsföreningen i Uppsala län och Opinionsgruppen för Säkert Slutförvar (OSS). KRAV Vi är medlemsorganisation i KRAV, kontrollföreningen för ekologisk odling, vilket innebär att vi har kontakt med krav och har rätt att vara med på deras medlemsmöten. Färnebo folkhögskola Fältbiologerna driver tillsammans med övriga freds-, miljö- och solidaritetsrörelsen en folkhögskola i Österfärnebo, Göteborg och Gävle. Fältbiologerna har en plats i styrelsen och kan vara med och komma med idéer och påverka vilka kurser som hålls på skolan.

10 LSU Fältbiologerna är medlemsförening i LSU, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, som jobbar med ungdomspolitiska frågor, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Fältbiologerna kan skicka en medlemsrepresentant till årsmötet samt delta i LSU:s organisationsutbildningar. YEE Fältbiologerna är medlemsförening i Youth and Environment Europe, YEE, som är en paraplyorganisation för miljöorganisationer för unga i Europa. Fältbiologerna har skickat en medlemsrepresentant på YEE:s årsmöten varje år men i övrigt inte deltagit i organisationens aktiviteter. Till mångt och mycket beroende på att Fältbiologerna skiljer sig i både storlek och verksamhet från de flesta av medlemsföreningarna. - Vi ska utreda om Fältbiologerna fortsatt ska vara medlem i YEE eller inte. - Vi ska arbeta för att se över riksföreningens samarbeten samt kartlägga samarbeten på regional och lokal nivå. - Vi ska arbeta för att alla medlemmar i föreningen får och har tillgång till en översikt över dessa samarbeten. T.ex. genom hemsidan. - Vi ska ta fram rutiner för hur representanter till våra samarbetsorganisationer väljs.

Förslag på verksamhetsplan för Fältbiologerna

Förslag på verksamhetsplan för Fältbiologerna Förslag på verksamhetsplan för Fältbiologerna Den här verksamhetsplanen Den här verksamhetsplanen beskriver vad som ska hända i föreningen den kommande tiden. Verksamhetsplanen inleds med en generell text

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Information om förtroendeuppdrag 2017

Information om förtroendeuppdrag 2017 Information om förtroendeuppdrag 2017 Såhär års börjar proceduren att välja folk till de olika förtroendeuppdragen inom Fältbiologerna. I det här dokumentet fnns all information som du behöver för att

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ALLA BESLUT FÄLTBIOLOGERNAS RIKSÅRSMÖTE 2014

SAMMANFATTNING AV ALLA BESLUT FÄLTBIOLOGERNAS RIKSÅRSMÖTE 2014 SAMMANFATTNING AV ALLA BESLUT FÄLTBIOLOGERNAS RIKSÅRSMÖTE 2014 Alla bilagor finns att hitta i sin helhet i Viktiga papper och alla ändrings- och tilläggsyrkanden finns i Viktigare papper, som båda finns

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 !!!

Verksamhetsplan 2015 !!! Verksamhetsplan 2015 Den här verksamhetsplanen gäller för perioden 2015-03-01 till 2016-02-28. Fältbiologerna har egentligen brutet verksamhetsår som går från 1 sep till 31 aug, men eftersom verksamheten

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi.

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Närvarande: Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Utom styrelsen: Jenny Luukkonen ( 17) Ej närvarande: Jakob Andrén Bilagor:

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete.

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete. Medlemsveckan arrangeras två gånger per år och innebär att vi lyfter fram allt det fantastiska en får ut av att vara engagerad i Latinamerikagrupperna med syftet att värva fler medlemmar till föreningen

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

Foto: Olof Åström Information om förtroendeuppdrag 2016

Foto: Olof Åström Information om förtroendeuppdrag 2016 Foto: Olof Åström Information om förtroendeuppdrag 2016 Såhär års börjar proceduren att välja folk till de olika förtroendeuppdragen inom Fältbiologerna. I det här dokumentet finns all information som

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan för Stockholmsdistriktet 2017

Förslag på verksamhetsplan för Stockholmsdistriktet 2017 Förslag på verksamhetsplan för Stockholmsdistriktet 2017 INLEDNING Under det kommande året vill vi arbeta med att implementera nya arbetssätt så att styrelsen kan fokusera mer på frågor i Amnesty Sveriges

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Övergripande prioriteringar 2016. Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016

Verksamhetsplan 2016. Övergripande prioriteringar 2016. Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016 Verksamhetsplan 2016 Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016 Den här verksamhetsplanen gäller för perioden 2016-03- 01 till 2017-02- 28. Fältbiologerna har egentligen brutet verksamhetsår som går från 1 september

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av ca 20 lokalföreningar & hälsoråd, med totalt 2000 unga medlemmar. Föreningar som ansluter sig till

Läs mer

Praktisera med inriktning verksamhetsutveckling

Praktisera med inriktning verksamhetsutveckling Praktisera med inriktning verksamhetsutveckling Är du intresserad av ungas samhällsengagemang, att skapa mötesplatser, frågor som rör civilsamhället, antirasism och mångfald? Ansök då om att göra din praktik

Läs mer

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna STARTA SCOUTKÅR Så här startar du en lokalförening i Scouterna 2016 Hej! Vad roligt att just du är nyfiken på Scouterna! I det här materialet hittar du information om vad Scouterna är och vilka möjligheter

Läs mer

INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN. Om kandidaturer till förtroendeuppdrag 2014

INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN. Om kandidaturer till förtroendeuppdrag 2014 INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN Om kandidaturer till förtroendeuppdrag 2014 Kontakt: valberedning@faltbiologerna.se Linn Andersson, 070 147 20 66 Johan Runesson, 076 808 52 46 Olof Åström, 076 204 65 20

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning 2014 2015 Antagen vid kongressen i Borås 2013 Inledning IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass för hela vår organisation och vad vi gör. Genom

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Extern fokusfråga 1 Snabbt ut till rätt jobb. Utbildning för framtidens arbetsmarknad och välfärd. 1 Intern fokusfråga

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan för Stockholmsdistriktet 2016

Förslag på verksamhetsplan för Stockholmsdistriktet 2016 Förslag på verksamhetsplan för Stockholmsdistriktet 2016 INLEDNING 2016 års verksamhetsplan har tagit sin utgångpunkt i den vision som styrelsen har arbetat fram. Syftet med visionen är att ge kommande

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald Biblioteken på Gotland Handlingsplan för mångfald 2016-02-05 1 Visionsmål, bibliotekslagen och Region Gotlands likabehandlingspolicy Biblioteken på Gotland är angelägna och tillgängliga för alla. De bidrar

Läs mer

Prövning av stöd till nya ungdomsorganisationer

Prövning av stöd till nya ungdomsorganisationer Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Prövning av stöd till nya ungdomsorganisationer 1 FÖRSLAG TILL BESLUT Kulturnämnden föreslås besluta att godkänna att Syrianska ungdomsförbundet

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2015 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2015 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

HUR KAN DET KOMMUNALA STÖDET TILL UNGDOMSFÖRENINGAR UTFORMAS?

HUR KAN DET KOMMUNALA STÖDET TILL UNGDOMSFÖRENINGAR UTFORMAS? HUR KAN DET KOMMUNALA STÖDET TILL UNGDOMSFÖRENINGAR UTFORMAS? Mirjam Olsson LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER Samlings- och intresseorganisationen för ungdomsorganisationer Samlar 83 nationella, självständiga

Läs mer

IOGT-NTO är en stark folkrörelse

IOGT-NTO är en stark folkrörelse Arbetsplan 2012 IOGT-NTO Kalmar län Utvecklingsplanen utgår från IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010-2015, som antogs vid kongressen 2009. IOGT-NTO Kalmar län har valt att prioritera några av punkterna

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna

VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna 2015-2017 Vad är ArkitektStudenterna och varför finns vi? ArkitektStudenterna är Sveriges Arkitekters studentorganisation och det samlande organet för Sveriges Arkitekters

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSÅR 2016 Verksamhetsplan 2016 Sverok är Sveriges största ungdomsförbund med ideella föreningar verksamma inom spelhobbyn, exempelvis rollspel, levande rollspel, E-sport,/LAN,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer P6 Handläggare: Styrelsen Datum: 2016-03-02 Dnr: O412-6/1516 Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer Innehåll 1. Inledning... 2 2. Om LSU... 2 2.1 Medlemsvillkor...

Läs mer

INTERFEMS VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUS INTERN ORGANISERING

INTERFEMS VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUS INTERN ORGANISERING INTERFEMS VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUS INTERN ORGANISERING INTERFEMS VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUS INTERN ORGANISERING Aktivism och politik Under 2016 har det politiska klimatet förändrats och Interfems röst

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

KOMIN. UNF:s policy för intern kommunikation

KOMIN. UNF:s policy för intern kommunikation KOMIN UNF:s policy för intern kommunikation Om KOMIN Detta är UNF-förbundets policy för kommunikationen internt i organisationen, KO- MIN helt enkelt. Syftet med dokumentet är att säkerställa en tydlig,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Organisation RFSU Halland är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening för sexualupplysning och sexualpolitik som verkar i Hallands län. Lokalföreningen

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2010-2011

VERKSAMHETSÅRET 2010-2011 VERKSAMHETSPLAN FÖR FÄLTBIOLOGERNA VERKSAMHETSÅRET 2010-2011 VERKSAMHETSPLAN FÖR FÄLTBIOLOGERNA VERKSAMHETSÅRET 2010-2011 FÄLTBIOLOGI Fältbiologerna ämnar vara en förening för naturintresserade barn och

Läs mer

Mål och verksamhetsinriktning Antagen av kongressen 2015

Mål och verksamhetsinriktning Antagen av kongressen 2015 Mål och verksamhetsinriktning 2016 2017 Antagen av kongressen 2015 1 IOGT-NTO:s mål och verksamhetsinriktning 2016 2017 Ideologisk ram IOGT-NTO:s arbete utgår alltid från IOGT-NTO-rörelsens grundsatser.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 1 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter ut fokusområden för kommande verksamhetsår. Det finns frågor som Linnéstudenterna prioriterar utöver

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Hållbart ledarskap. Diplomutbildning Inspirationsträffar Workshops lokalt Bollplank Traineeprogram

Hållbart ledarskap. Diplomutbildning Inspirationsträffar Workshops lokalt Bollplank Traineeprogram Hållbart ledarskap Diplomutbildning Inspirationsträffar Workshops lokalt Bollplank Traineeprogram Om du vill påverka så vill du utöva ledarskap Naturskyddsföreningen är en ideell förening för naturskydd

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING PROPOSITIONER 2015 PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016-2017 Svenska Kyrkans Unga vill bygga kyrka Svenska Kyrkans Unga är en rörelse inom Svenska kyrkan och vill bidra till bygga en kyrka där

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Inledning Aktiviteter inom vattenråden är en av hörnstenarna för lokal förankring av den svenska vattenförvaltningen.

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Sveriges elevråd SVEAs verksamhetsplan 2017

Sveriges elevråd SVEAs verksamhetsplan 2017 Sveriges elevråd SVEAs verksamhetsplan 2017 ÖVERGRIPANDE PRIORITERING Sveriges elever ska vara en tung instans i skolfrågor på både lokal och nationell nivå. För att åstadkomma det här ska Sveriges elevråd

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Ungdomspolitiskt program Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

Verksamhetsplan Rimforsa IF 2015

Verksamhetsplan Rimforsa IF 2015 Verksamhetsplan Rimforsa IF 2015 Verksamhetsidé RIF ska erbjuda barn, ungdomar och vuxna meningsfull fritid i form av olika aktiviteter, där varje individ kan utvecklas tillsammans med andra och efter

Läs mer