Till. Härmed kallas till ordinarie årsstämma i Husarö Samfällighetsförening. Bystugan på Husarö. Finns anslaget intill denna kallelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till. Härmed kallas till ordinarie årsstämma i Husarö Samfällighetsförening. Bystugan på Husarö. Finns anslaget intill denna kallelse"

Transkript

1 Husarö Samfällighetsförening 4/1/11 Till Samtliga medlemmar i Husarö Samfällighetsförening KALLELSE Härmed kallas till ordinarie årsstämma i Husarö Samfällighetsförening Tid: Lördagen den 30 april 2011 kl Plats: Dagordning: Bystugan på Husarö Finns anslaget intill denna kallelse Följande till stämman hörande handlingar kan fås i Bystugan samtidigt med utdelning av posten eller finns att ta del av på Husarös hemsida (www.husaro.se/hsf) Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning Budget 2011 för S:1 och S:3 (S:2, S:3) Drift- och underhållsbudget 2011 för Ga:6 (Ga:6) Arrendeavtal för Åkermans Bod (S:1) Förbereda en försäljning av S:3 (S:3) Förbereda en försäljning av S:5 (S:5) Välkomna!

2 Husarö Samfällighetsförening 4/1/11 Ordinarie årsstämma lördagen den 30 april 2011 Förslag till Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Godkännande av dagordning 3) Val av ordförande vid stämman 4) Val av protokollförare 5) Val av justerare tillika rösträknare 6) Fråga om stämman blivit i stadgeordning utlyst 7) Föredragning av styrelsens årsredovisning 8) Föredragning av revisorernas berättelse 9) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 10) Beslut om resultatdisposition för S:1, S:3 respektive Ga:6 11) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 12) Beslut om budget för S:1 och S: ) Beslut om drift- och underhållsbudget för Ga: ch ) Val av styrelsens ledamöter, ordföranden och suppleanter i nämnd ordning 15) Val av revisorer, två ordinarie och en ersättare 16) Val av valberedning 17) Beslut om affärens interimsavtal (S:1) 18) Beslut att förbereda en försäljning av S:3 (S:3) 19) Beslut att förbereda en försäljning av S:5 (S:5) 20) Beslut om arrendeavtal för Åkermans Bod (S:1) 21) Beslut att bekosta en hjärtstarter (defibrillator) (S:1 och S:3) 22) Övriga frågor 23) Tid och plats för protokollets tillgänglighet 24) Stämmans avslutande Styrelsen

3 Husarö Samfällighetsförening Verksamhetsberättelse för perioden Styrelsen för Husarö Samfällighetsförening har under verksamhetsåret 2010 haft följande sammansättningar: Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Nilas Österman Anders Walter Bengt Palmbäck Torbjörn Modin Kristian Österman Eric Duhs Annette Svensson Conny Otteland Ragnar Nilsson Bertil Lindbäck Gustaf von Dewall Maria Fogelberg Nelson Revisorer Vid årsstämman 2010 valdes till ordinarie revisorer Angela Tranberg och Karl- Johan Severin med ersättare Håkan Annell. Årsstämman 2010 valde Agneta Bjurström och Arne Ringheim till att utgöra valberedningen. Verksamhetsområde Föreningen har via sin styrelse uppdrag av ägarna att förvalta samfälligheterna Husarö S:1, S:2, S:3, S:5 och Ga:6. På S:1 upplåtes mark med arrendekontrakt till till Fredrik Jansson för affärsverksamhet samt ägarna av Agnesberg för ett fritidshus. Bystugan, som ägs av Husarö S:1, är tillsammans med ett markområde på S:1, utarrenderad till Stiftelsen Husarö Hembygdsgård. S:2 utgörs av vissa vägar på Husarö. S:3 är en mark på Särsö och är utarrenderad till Carlmagnus Melldahl. S:5 är en strandmark, som ligger på Husarös norra sida mittemot Kastet. Marken disponeras idag av Karl-Johan Severin och Sven-Ivar Öhman. Ga:6, bildades 2006 genom en lantmäteriförrättning och omfattar Husarö brygga med angränsande bryggplan.

4 Husarö Samfällighetsförening Medlemmar Den 31 dec 2010 var antalet medlemmar i respektive verksamhetsgren S:1, S:2, S:3 och S:5, 35 st. Ga:6 ägs av 185 fastigheter på Husarö och kringliggande öar. Hela andelar för drift- och underhåll är 160 st. Antalet medlemmar är 308. Möten Styrelsen har under året haft sju protokollförda styrelsemöten. Ordinarie årsstämma hölls söndagen den 24 april 2010 i Bystugan på Husarö. Ekonomin Vid årsstämman beslutad budget för respektive verksamhetsgren har följts med följande undantag. Stiftelsen Husarö Hembygdsgård har under året löst sitt lån på 20-tusen kr till S:1. S:1 och S:3 har bekostat en installation av en luftvärmepump i Bystugans sammanträdesrum. Installationen gjordes med initialt syfte att förbättra förhållandena för den tillfälliga affärsverksamheten i Bystugan. För övrigt hänvisas till föreningens räkenskapsredovisning för respektive verksamhetsgren. Under respektive verksamhetsgren finns styrelsen förslag på hur dess resultat skall hanteras. Affären Under året har inget hänt med uppförandet av den nya affärsbyggnaden. Trots påtryckningar från föreningen har den av arrendatorn utlovade ansökan om nytt bygglov på affärstomten inte lämnats in. Under sommaren har en viss affärsverksamhet bedrivits i Bystugan. Kajen Under våren färdigställdes Kajen. Den 31 juli 2010 på Husarödagen invigdes Kajen med pompa och ståt Av Kajens totala uppförandekostnad på ca 1,5 mkr har medlemmarna i Ga:6 tillskjutit ca 0,6 mkr via utdebitering enligt andelstal för investering. Ekonomiska bidrag har erhållits av Landstinget och Länsstyrelsen med beslutade belopp om ca 0,9 mkr. Närmast återstående arbete är ett kompletterande bottenarbete för att medge bättre angöring för taxibåt. Arbetet är beställt och kommer att utföras under våren 2011.

5 Husarö Samfällighetsförening Uppförande av Kajen var det andra och sista investeringsobjektet, som fanns i Lantmäteriets förrättningsbeslut vid bildandet av gemensamhetsanläggningen Husarö Ga:6. Det första investeringsobjektet, som genomfördes, var ett borttagande av dykdalben utanför ångbåtsbryggans nock och ett iordningsställande av nocken för stävtillägg, vilket innebar att ny avfendring monterades. Vänthus och brandbod Styrelsen har under året arbetat med frågan om en upprustning av vänthuset, vilket bl a kan innebära att brandutrymmet får annan lokalisering. Frågan kommer att diskuteras vidare under Köp av mark av Husarö 2:5 I enlighet med ett tidigare stämmobeslut fortgår processen med att köpa en markbit på ca 310 kvm av ägarna av Husarö 2:5. Marken, som angränsar till S:2, kommer efter förvärvet att integreras med S:2. Lantmäteriet handlägger frågan i nuläget. Förvärvet förväntas bli slutfört under Ansökan om utträde Ägarna av Husarö 2:24, belägen på Storskär, har inkommit med en ansökan om utträde från Ga:6. Styrelsen har avslagit ansökan med motiveringen att inget förhållande har ändrats från tidpunkten vid bildandet av Ga:6 år Styrelsen för Husarö Samfällighetsförening Nilas Österman Ander Walter Bengt Palmbäck Ordförande Vice ordförande Kassör Torbjörn Modin Kristian Österman Annette Svensson Sekreterare Ledamot Ledamot Ragnar Nilsson Conny Otteland Eric Duhs Ledamot Ledamot Ledamot

6 Husarö Samfällighetsförening (HSF) Resultaträkning för perioden 1 januari 31 december respektive år, Intäkter S: Arrenden , , ,00 Intäkt postbox 2.200, ,00 0,00 Räntor 2.769,68 534,00 274,00 Summa intäkter , , ,00 Kostnader S:1 Renhållning 2.400,00 900, ,00 Underhåll/Rep. 0, , ,00 Administration 410, ,50 720,00 Styrelsen/Revision 2.000, , ,00 Försäkring 1.197, ,00 0,00 Gåvor ,00 200,00 0,00 Summa kostnader , , ,00 Resultat S: , ,50-949,00 Intäkter S:3 Arrenden , , ,00 Räntor 2.768,00 714,00 273,67 Summa intäkter , , ,67 Kostnader S:3 Renhållning 800,00 900, ,00 Underhåll/rep. 0,00 0, ,00 Administration 410, ,50 720,00 Styrelse/Revision 2.000, , ,00 Försäkring 1.197, ,00 0,00 Gåvor ,00 200,00 0,00 Summa kostnader , , ,00 Resultat S:3 41, , ,67 Resultatenheten Byalaget är avslutad, eftersom det inte har varit någon verksamhet 1

7 Resultaträkning för perioden 1 januari 31 december respektive år, Intäkter GA Utdebitering , ,00 0,00 Materialförsäljning 0,00 0, ,00 Räntor 2.269,00 317,90 0,00 Summa intäkter , , ,00 Kostnader GA6 Renhållning 2.309, , ,00 Underhåll 0, ,00 0,00 Bortskrivning Dykdalb 0, ,00 0,00 Övriga kostnader 1.623, ,00 0,00 Administration 4.858, , ,00 Styrelsen/Revision , , ,00 Gåvor 0, ,00 0,00 Summa kostnader , , ,00 Resultat GA , , ,00 Balansräkning per den 31 december 2010 Resultatenhet S:1 Tillgångar 2010 Byggnader 2.500,00 Kortfrist. fordran ,00 Proj. Husarö Handel ,00 Bankmedel ,69 Summa tillgångar ,69 Skulder, Eget kapital Balanserad vinst/förlust ,19 Vinst/förlust frg. år ,50 Redovisat resultat 949,00 Summa Eget kapital ,69 Kostn.ers. styrelse ,00 Övr.kortfrist. skulder -300,00 Deposition postboxar ,00 Summa kortfr skulder ,00 Summa skulder Eget kapital ,69 2

8 Balansräkning per den 31 december 2010 Resultatenhet S:3 Tillgångar 2010 Bankmedel ,68 Summa tillgångar ,68 Skulder Eget kapital Balanserad vinst/förlust ,51 Vinst/förlust frg. år ,50 Redovisat resultat ,67 Summa eget kapital ,68 Övr. kortfrist. skulder -100,00 Ers. styrelse/rev ,00 Summa kortfr. skulder ,00 Summa skulder Eget kapital ,68 3

9 Balansräkning per den 31 december 2010 Resultatenhet GA6 Tillgångar 2010 Proj. dykdalb ,00 Bidrag dykdalb ,00 Proj. avfendring ,00 Proj. kajanläggning ,00 Bidrag kajanläggning ,00 Bankmedel invest ,41 Bankmedel underhåll ,70 Summa tillgångar ,11 Skulder Eget kapital Balanserad vinst/förlust ,21 Vinst/förlust frg. år ,90 Redovisat resultat ,00 Summa eget kapital ,11 Internskuld S: ,00 Kostn.ers.styrelse/rev ,00 Summa kortfr. skulder ,00 Summa skulder Eget kapital ,11 Den samlade förlusten för Husarö Samfällighetsförening för år 2010 är ,33 och föreningens balanserade vinstmedel utgör ,48, vilket även framgår av revisionsberättelsen. 4

10 Förslag till budget 2011 för S:1, S:2, S:3, S:5 Intäkter S:1 Arrenden ,00 Räntor 500,00 Summa intäkter ,00 Kostnader S:1 Renhållning 1.000,00 Administration 2.000,00 Kostnadsersättning 2.000,00 Summa kostnader 5.000,00 Överskott S: ,00 Intäkter S:3 Arrenden ,00 Räntor 500,00 Summa intäkter ,00 Kostnader S:3 Renhållning 1.000,00 Administration 1.000,00 Kostnadsersättning 2.000,00 Summa kostnader 5.000,00 Överskott S: ,00 S:2 (Vägarna) ingen verksamhet S:5 Intäkt 400,00 som överlämnas till Husarö Lotsmuseum

11 Husarö Samfällighetsförening Ärende nr 13 vid Årsstämman den 30 april 2011 Delägarkrets Ga:6 Beslut om drift- och underhållsbudget för Ga:6 år 2011 och 2012 Utgångspunkt för nedanstående förslag till utdebitering för Ga:6 och avseende drift- och underhåll är 1) ett underskott på tillgångar per den 31 december 2010 på 50 tkr, 2) en årlig administrativ kostnad på ca 30 tkr och 3) en kompletterande avfendring av ångbåtsbryggans östra sida samt ytterligare bottenarbeten intill och längs nya kajen på ca 80 tkr Då det administrativt är att föredra en utdebitering vartannat år gäller sålunda för åren 2011 och 2012 att täcka en summerad utgiftspost på 160 tkr. Baserat på totalt 160 hela medlemsandelar för drift- och underhåll ger detta en utdebitering på kr per hel andel. Med anledning av ovanstående föreslås stämman besluta uppdra åt styrelsen att göra en utdebitering för drift och underhåll med kr per hel andel för täckande av förväntade kostnader för drift och underhåll under 2011 och Utdebiteringen föreslås ske augusti/september 2011 med inbetalning inom trettio dagar. Styrelsen

12 Husarö Samfällighetsförening Ärende nr 18 vid Årsstämman den 30 april 2011 Delägarkrets S:3 Förbereda en försäljning av S:3 I syfte att få tillgång till likvida medel för olika förestående satsningar, tex en upprustning av vänthuset eller en ny affär på Husarö, om nuvarande affärsinnehavare inte klarar detta, har tankar uppkommit att försälja den samfällda marken Husarö S:3 på Särsö. Den nu aktuella marken på ca 1200 kvm är sedan slutet av 1980-talet utarrenderad till ägaren av ett fritidshus på området. Samfälligheten tillkom i början på 1900-talet för att möjliggöra för boende på Husarö att på Särsö ha en allmän plats att angöra med båt. Delar av Särsö tillhörde hemman på Husarö och tex ängarna på Särsö användes ofta till sommarbeten. Numera finns inget sådant behov, varför ändamålet med den samfällda marken S:3 inte längre fyller någon funktion. Innan ett beslut fattas av ägarna av S:3 om en försäljning bör styrelsen ta fram ett beslutsunderlag som bl a innehåller följande - Förslag på ett förhandlat pris inkl eller exkl förrättningskostnader, - Förslag på administrering av försäljningssumman netto och - Förslag på erforderlig justering av stadgarna (med en försäljning följer att verksamhetsgrenen S:3 inte längre finns kvar i föreningen) Med hänvisning till vad som ovan anförts föreslår styrelsen att stämman beslutar ge styrelsen i uppdrag att att förbereda en försäljning av Husarö S:3 med framtagande av ett beslutsunderlag samt kalla delägarna av S:3 till en extra stämma för ett slutligt beslut att genomföra försäljningen. Styrelsen

13 Husarö Samfällighetsförening Ärende nr 19 vid Årsstämman den 30 april 2011 Delägarkrets S:5 Förbereda en försäljning av S:5 Till Styrelsen för Husarö Samfällighetsförening har inkommit en hemställan från nuvarande arrendatorer av Husarö S:5 (mitt emot Kastet) att köpa den samfällda marken. Samfälligheten tillkom i början på 1900-talet för att möjliggöra för boende på Kastet att nå Husarö med båt. Kastet hade vid tiden ingen landförbindelse med huvudön Husarö. Landhöjningen sedan dess har emellertid inneburit att det numera finns en landförbindelse varför ändamålet med den samfällda marken inte längre har någon funktion att fylla. Innan ett beslut fattas av ägarna av S:5 om en försäljning bör styrelsen ta fram ett beslutsunderlag som bl a innehåller följande - Förslag på ett förhandlat pris inkl eller exkl förrättningskostnader, - Förslag på administrering av försäljningssumman netto och - Förslag på erforderlig justering av stadgarna (med en försäljning följer att verksamhetsgrenen S:5 inte längre finns kvar i föreningen) Med hänvisning till vad som ovan anförts föreslår styrelsen att stämman beslutar ge styrelsen i uppdrag att att förbereda en försäljning av Husarö S:5 genom framtagande av ett beslutsunderlag samt kalla delägarna av S:5 till en extra stämma för ett slutligt beslut att genomföra försäljningen. Styrelsen

14 Husarö Samfällighetsförening Ärende nr 20 vid Årsstämman den 30 april 2011 Delägarkrets S:1 Beslut om arrendeavtal för Fredrik Jansson och Åkermans Bod Vid stämman 2010 fick styrelsen i uppdrag att ta fram ett arrendeavtal för Åkermans bod då boden fr o m 2009 ägs av Fredrik Jansson. Föregående ägare var Ragnar Nilsson. Något arrendeavtal för aktuell bod har hitintills inte förelegat, då boden före Fredrik Jansson ägts av en av Husarös stamfastighetsägare, som med hänvisning till hävd fått disponera marken utan avtal. Styrelsen föreslår att det aktuella arrendeavtalet följer föreningens tidigare gängse utformning av liknande arrendeförhållande med följande innehåll: 1) Avtalet är ett Anläggningsarrende med Fredrik Jansson, som arrendator 2) Arrendet rör endast det markområde som Åkermans Bod står på 3) Arrendeområdet upplåtes endast för privat ändamål. Inte någon form av boende på området får förekomma. Detsamma gäller verksamheter med kommersiellt syfte. 4) Arrendeavgiften är på kr per år med en indexuppräkning med KPI 5) Arrendetiden är 10 år med en förlängning med 10 år 6) Tillträdesdag är den 1 jan 2011 Styrelsen föreslår att stämman beslutar ge styrelsen mandat att teckna ett arrendeavtal med Fredrik Jansson rörande Åkermans Bod med ett upplägg och ett innehåll som redovisats ovan. Styrelsen

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014 FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014 Föreningens medlemmar kallas till ordinarie föreningsstämma lördagen den 12 april 2014 kl.11.00. Stämman hålls i kommunens möteslokal (samma lokal som 2013) bredvid polisstationen

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201 BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr Årsredovisning År 2014 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - Innehållsförteckning 3 - Kallelse och dagordning

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011.

Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011. Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011. Uppdrag Ur stadgarna 1998 12 07 3 Samfällighetens ändamål är tillsyn, underhåll och skötsel av gemensamhetsanläggning

Läs mer

Arsredovisning. för. BrfHugin

Arsredovisning. för. BrfHugin o Arsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2009 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens femte verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013 2012/13 2013/14-335 205-4 177 579 0-15 200 729 se anm. -1 922 981-6 107 593-600 000-1 798 892-4 468 904-4 994 941 Bildandet av Equmeniakyrkan har medfört att Svenska Missionskyr varande uppgifter begränsas

Läs mer

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus 32 Kallelse till föreningsstämma i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida www.visingelund.se

Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida www.visingelund.se sida 1/18 Årsstämma 17 november 2011 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste den närvarande ha med en fullmakt från den andre

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-07-01-2011-06-30. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen har ordet Sveriges ekonomi fick en vändning efter sommaren 2010.

Läs mer