BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 KYRKORÅDET (12) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 23 april kl Ledamöter Tjänstgörande ers Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne Knutsson, Ulf Ellnebrant, Jan Winberg, Mats Broström och Jan Bonander Margareta Lindqvist, Kristina Lemon Ersättare Kerstin Nilsson, Rolf Ericsson, Elisabeth Toller, Pär Lindfors Övriga Ekonomichef Karin A Widing, kyrkogårds- och fastighetschef Stefan Msson, verksamhetschef Marie Engström samt sekreterare Margareta Nelkenmark. Utses justera Justeringens plats och tid Protokollet är justerat Sekreterare Ordförande Justerande Margareta Nelkenmark Leif Törnquist Lars Starkerud BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ KYRKORÅDET Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Åkersberga Kyrkliga Centrum Underskrift Margareta Nelkenmark

2 KYRKORÅDET (12) KR 19 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE, NÄRVARO, VAL AV JUSTERARE Kyrkorådets ordförande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. Därefter läste kyrkoherden en av föregående söndags bibeltexter samt berättade kortfat om föreställningen Jesus Christ Superstar som nu spelas på Göta Lejon i Stockholm. Tjänstgörande noterades och Lars Starkerud utsågs tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

3 KYRKORÅDET (12) KR 20 TILLÄGGSÄRENDEN Följande tilläggsärenden/rapporter anmäldes: 1) Motioners hanterande Jan Winberg 2) Predikotursannonsering Kristina Lemon i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet med dessa tillägg fastställa dagens föredragningslista.

4 KYRKORÅDET (12) KR 21 PERSONALÄRENDEN Kyrkoherden informerade om Ledningsgruppens diskussioner kring receptionens framtid. Flera olika förslag lämnades. Kyrkoherden informerade om diakon Kenneth Flood slutar sin ordinarie tjänst sommaren Ett förslag är Kenneth Flood fr.o.m. i höst tar hand om frivilligprojektet (eftersom projektledare Rolf Gustafsons anställning tar slut i augusti i år) samt eventuellt den nya receptionsfunktionen och församlingen därför redan nu börjar rekryteringen av ny diakon. Diskussion följde. Marianne Knutsson tyckte förslaget var bra. Lars Starkerud ansåg det behövs ytterligare betänketid ang. en ny receptionsfunktion, men tillstyrkte rekrytering av ny diakon kan påbörjas. rekrytering av ny diakon kan påbörjas, fortsätta diskutera receptionens framtid, funktion och utformning, i övrigt notera informationen till protokollet.

5 KYRKORÅDET (12) AU 22 KR 22 EKONOMIÄRENDEN Kvartalsrapport januari-mars 2012/Värdepappersinnehav Ärende/Arbetsutskottets behandling Ekonomichefen delade ut en preliminär kvartalsrapport för perioden januarimars Fr.o.m är de ekonomiska rapporterna redovisade enligt den nya verksamhetsindelningen och har därför en helt ny uppställning. Diskussion följde, där det bland annat påpekades förväntat negativt resultat måste hanteras, den stora kostnaden är personalkostnaderna och det är nödvändigt försöka effektivisera verksamheten och alltid noggrant diskutera återbesättning av tjänster när någon i personalen slutar. Arbetsutskottet beslutade notera informationen till protokollet. Kyrkorådets behandling En preliminär kvartalsrapport hade bifogats kallelsen. En uppdaterad kvartalsrapport delades ut av ekonomichefen, som därefter gjorde en muntlig genomgång och besvarade frågor. Information om församlingens värdepappersinnehav hade bifogats kallelsen. Ekonomichefen gjorde en muntlig genomgång av dokumentet. notera informationen till protokollet.

6 KYRKORÅDET (12) KR 23 FASTIGHETSÄRENDEN På en fråga från Rolf Eriksson ang. ett läckage i ett av kontorsrummet svarade kyrkogårds- och fastighetschefen det för närvarande pågår arbete med upprustning av konvektorer i kontorskorridoren i Åkersberga Kyrkliga Centrum. På en fråga från Kerstin Nilsson ang. regnskydd på Östra Ryds kyrka svarade kyrkogårds- och fastighetschefen det ss upp nya hängrännor på Östra Ryds kyrka. notera informationen till protokollet.

7 KYRKORÅDET (12) KR 24 FÖRSAMLINGSKOLLEKTER Kyrkoherden lämnade (efter samråd med kyrkvärdarna) följande förslag på församlingskollekter för perioden maj-september maj Jourhavande medmänniska i Österåker 10 juni Svenska kyrkans projekt Rent ven Midsommarafton Kvinnojouren i Österåker Midsommardagen Kvinnojouren i Österåker 1 juli Svenska Kyrkans internationella arbete 15 juli Svenska Kyrkans internationella arbete 22 juli Svenska Kyrkans internationella arbete 29 juli Svenska Kyrkans internationella arbete 19 augusti Trädplantering i Fukeni, Tanzania 26 augusti Trädplantering i Fukeni, Tanzania 16 september Bibelskolan i Zhoukou, Kina 23 september Bibelskolan i Zhoukou, Kina Kyrkoherden föreslog kollekterna vid Musik i sommarafton under sommaren 2012 varannan gång ska gå till Mjölkprojektet i Tanzania och varannan gång till bibelskolan i Zhoukou. bifalla förslaget ang. församlingskollekter.

8 KYRKORÅDET (12) KR 25 TILLÄGGSÄRENDEN 1) Hur hanteras motioner som inkommer till Kyrkofullmäktige? Frågan ställdes av Jan Winberg och specifikt gällde frågan de motioner som lämnats in under senaste året gällande nvardsvin och gång- och cykelväg till Östra Ryds kyrka. Ordningen ska vara Kyrkorådet mottager motioner från Kyrkofullmäktige. Kyrkorådet överlämnar motionerna till kyrkoherden för utredning/beredning. Därefter överlämnar kyrkoherden motionerna till AU för vidare hantering i Arbetsutskott och Kyrkoråd. 2) Som svar på frågan om predikotursannonsering i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter hänvisades till protokoll från Arbetsutskottet den 2 april 2012, 24, där följande står: Kyrkoherden berättade han valt avstå från den annonseringen p.g.a. den höga kostnaden, kronor per år. Församlingen annonserar i stället utförligt i lokalpressen. Lars Starkerud ansåg det är bra församlingen sparar in den höga utgiften i år, men en återgång till annonsering i de stora dagstidningarna bör diskuteras i framtiden. uppdra åt kyrkoherden bereda samtliga inkomna motioner, i övrigt notera information till protokollet.

9 KYRKORÅDET (12) KR 26 RAPPORTER Kyrkoherden rapporterade om bilen som församlingen skänkt till Mjölkprojektet i Fukeni församling, Tanzania, nu har kommit fram. Några däck var stulna, men för övrigt fanns allt kvar i bilen. Bilen hade välsignats av biskopen. Foton visades. notera informationen till protokollet.

10 KYRKORÅDET (12) AU 22 KR 27 EKONOMIÄRENDEN forts ÅRSREDOVISNING 2011 Ärende/arbetsutskottets behandling Handling hade skickats ut per e-post. Ekonomichefen föredrog ärendet och lämnade förtydliganden i anslutning till arbetsutskottets genomgång av årsredovisningen. Ekonomichefen påpekade det är mycket viktigt Kyrkorådets samtliga ledamöter kommer till Kyrkorådssammanträdet den 23 april för underteckna årsredovisningen. Om någon ledamot inte har möjlighet närvara kan ersättare utses, men ordinarie ledamot måste i så fall först tillfrågas. Arbetsutskottet beslutade överlämna årsredovisningen till Kyrkorådet för godkännande och undertecknande samt därefter överlämna densamma till Kyrkofullmäktige. Kyrkorådets behandling Kyrkorådets ordförande poängterade såväl Årsredovisning samt Verksamhetsberättelse är dokument som beskriver vad som ägt rum. Aspekter på verksamheten kan antecknas nu, men bör tas upp först i samband med arbetet med Verksamhetsplan och Budget 2013 under hösten Ang Årsredovisningen framförde Lars Starkerud de tre sista raderna på sidan 8 bör kursiveras. Ingen hade något invända mot det förslaget. Jan Winberg ställde fråga om församlingen skulle informera om de stiftelser som finns, så församlingsbor kan ansöka om bidrag därifrån. Kyrkorådets ordförande svarade nej och menade sådan information kan ge falska förhoppningar, eftersom det finns så lite pengar fördela. Informerades om Kristina Lemon i egenskap av första ersättare i Moderata gruppen undertecknar Årsredovisningen i stället för ordinarie ledamot Carin Eriksson. efter föreslagen ändring på sidan 8, godkänna och underteckna Årsredovisningen 2011 och framlägga den för Kyrkofullmäktige.

11 KYRKORÅDET (12) AU 22 KR 27 EKONOMIÄRENDEN forts VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Ärende/Arbetsutskottets behandling Handling hade skickats ut per e-post. Kyrkoherden poängterade språklig granskning ej hade gjorts på grund av tidsbrist samt vissa statistikuppgifter ännu saknades, men korrekturläsning samt tillägg av statistik skulle göras inför utskicket till Kyrkorådssammanträdet. Arbetsutskottet beslutade notera informationen till protokollet samt efter kompletteringar och tillägg framlägga årsredovisningen för kyrkorådet för beslut. Kyrkorådets behandling Genomgång av Verksamhetsberättelsen gjordes sida för sida. Kyrkorådets ordförande ska skriva en inledning till Verksamhetsberättelsen. Den kommer skickas separat till gruppledarna i Kyrkorådet. Ordet slutfaktura gällande Luftvärmepump i Österåker ska strykas (sid 37). Lars Starkerud ansåg ett utvärderingssammanträde ang. Verksamhetsberättelsen bör planeras för Kyrkorådet. efter föreslagen ändring godkänna Verksamhetsberättelsen och framlägga den för Kyrkofullmäktige.

12 KYRKORÅDET (12) KR 25 KYRKORÅDETS AVSLUTNING Kyrkoherden läste ett vägmärke av Dag Hammarskjöld och vi bad tillsammans Välsignelsen. Ordförande avslutade sammanträdet kl

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 2012-03-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Anita Jonasson Kroon Anna Lundblad Mårtensson

Läs mer

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32 Sammanträdesprotokoll 22 32 Plats: Överås, Danska vägen 20, Göteborg Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Hans Andreasson Miriam Carlsson, deltog i 23 32 Lars Dalesjö Margareta Larsson Andreas Möller

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling 2014 2015 140915 1.

Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling 2014 2015 140915 1. Församlingsrådet i Värnamo församling 2014 2015 140915 1. Plats och tid: Prostgården i Värnamo kl. 18.30 21.20 Elsie Håkansson Helen Håkansson Sara Green Katarina Blomberg Victoria Liljeqvist Thomas Borgling

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81 Sammanträdesprotokoll 72 87 Plats: Bromma folkhögskola Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Christer Jonsson Hans Andreasson, deltog i andra halvan av Margareta Larsson, deltog i 73, 75, 76, 72.5

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 21.00. Justering: Vara församlingshem den 10 november kl. 18.00. Ordförande...

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 21.00. Justering: Vara församlingshem den 10 november kl. 18.00. Ordförande... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets Kyrkonämnd Sammanträdesdatum: 2009-12-09 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 21.00 Beslutande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 101-116

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer