Miljöbokslut för Vaggeryds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöbokslut för Vaggeryds kommun"

Transkript

1 Miljöbokslut för Vaggeryds kommun 2006 Miljöprogrammet med nyckeltal redovisas årligen som ett miljöbokslut i årsberättelsen. För varje miljökvalitetsmål i Miljöprogram för Vaggeryds kommun redovisas uppsatta mål/åtgärder och nyckeltal. Respektive ansvarig nämnd/förvaltning/bolag ansvarar för sina delar av uppsatta mål/åtgärder och nyckeltal. den 26 februari 2008 Sida 1 of 18

2 1 BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN Det nationella övergripande målet är att "Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet skall uppnås på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås". Växthusgaserna, som främst är koldioxid från förbränning av olja och kol, påverkar klimatet. Vi får globalt sett varmare klimat och denna förändring kan för stora områden ge drastiska följder med katastrofala effekter. 101 Kommunala fordon som införskaffas ska vara anpassade till miljömässigt bästa drivmedel Kommunstyrelsen Har inte köpt något fordon Inköper lätta lastbilar med dieselmotorer försedda med katalysator och partikelfilter. VEAB Inga fordon med alternativt drivmedel 102 Till år 2005 skall den normalproducerade energimängden vid värmeverken vara biobränslebaserad. (VEAB). Levererar skogsflis till värmeverket. VEAB 2004: 99,2 % producerades med biobränsle. 2005: 98, 3 % av energileveranserna skedde med biobränsle. 2006: Cirka 97 % av tillförd energi 2006 utgör biobränsle. 103 Kommunen ska förvaltningsvis erbjuda de anställda en utbildning i eco-driving (MBN tillsammans med resp. förvaltning) Kommunstyrelsen Ingen utbildning inom kommunledningskontoret Har genomfört utbildning av egen personal. den 26 februari 2008 Sida 2 of 18

3 Socialnämnden Har inte genomförts ännu, men finns med som rekommendation i trafiksäkerhetspolicy. Ordnar ny kurs till sommaren VEAB Inte genomförd. 104 Vid nyinvestering av en uppvärmningskälla (panna eller liknande) ska den nya anläggningen kunna konverteras till alternativ energikälla (VSBo, KS). Kommunstyrelsen Har investerats på ett flertal ställen med pelletseldade pannor som ersatt oljeeldade dito. VSBo 105 Nyinvestering av energikälla. Det var längesen vi byggde något som inte anslutits till fjärrvärme. Och vi har konverterat bort nästan all vår olja bara Hagshult kvar. Bergvärme alt luftvärmepump har ersatt oljan. På Gäddan börjar elpannorna bli gamla och vi planerar att ansluta till fjärrvärme i stället. Vid all upphandling skall kommunen använda bästa miljöanpassade alternativ. Vaggeryds kommun använder sig av den information och de kriterier som finns framtagna av EKU, verktyget för ekologisk hållbar upphandling. Miljöinformation och miljökrav för varugrupper kommer inte att tas fram specifikt för Vaggeryds kommun 106 Kommunen skall upprätta miljöinformation och miljökrav för varje varugrupp. Inköp skall granskas enligt EKU (ekologisk hållbar upphandling) miljökrav. (MBN, Upphandlingsenheten). Miljöinformation och miljökrav för varugrupper kommer inte att tas fram specifikt för Vaggeryds kommun 107 Allmänheten ska till ett reducerat pris erbjudas utbildning i eco-driving (MBN) Utbildningspaket för allmänheten har inte tagits fram den 26 februari 2008 Sida 3 of 18

4 2 FRISK LUFT Det nationella övergripande miljömålet är att "Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas". Frisk luft är en rättighet och dålig luft är inte bara otrevlig och skadlig utan kan vara direkt farlig för exempelvis astmatiker och personer med dålig syresättning. 201 Alla värmepannor för fastbränsle skall uppfylla Boverkets byggregler (BFS 1998:38) MBN tillämpar Boverkets byggregler (BFS 1998:38). Reglerna gäller för fastbränsleanläggningar både vid nybyggnad och vid utbyte av panna eller till ändring till änding med fastbränsle. 202 Kommunen ska verka för att det inom kommunen finns tankställen för alternativa drivmedel. (KS,MBN) Riksdagen har beslutat om ny lag där det krävs möjlighet till tankning av alternativa bränslen. Det finns två tankställen för alternativa bränslen (etanol) i kommunen Qstar i Hok och Statoil i Skillingaryd. 203 Vid all upphandling ska kommunen använda bästa miljöanpassade alternativ. Vaggeryds kommun använder sig av den information och de kriterier som finsn framtagna av EKU, verktyget för ekologisk hållbar upphandling Tyvärr får man inte tillgodoräkna sig miljövinster från minskade transporter vid upphandling, LOU 204 Kommun ska upprätta miljöinformation och miljökrav för varje varugrupp. Inköp ska granskas enligt EKU (ekologisk hållbar upphandling) (MBN, Upphandlingsenheten) Miljöinformation och miljökrav för varugrupper kommer inte att tas fram specifikt för Vaggeryds kommun 205 Kommunen ska fortsätta sin satsning på GCM-vägar Kommunstyrelsen Har fortsatt med anläggning av flera nya cykelbanor. Cykelkarta för Vaggeryd har tagits fram. den 26 februari 2008 Sida 4 of 18

5 Kommunstyrelsen GC-vägar till Tofteryd och Bäck senarelagda 206 Kommunen ska till allmänheten informera om fördelarna med att använda alkylatbensin (MBN) Information om alkylatbensin finns på hemsidan. 207 Inom all kommunal verksamhet ska enbart alkylatbensin användas i bensindrivna motorredskap Så är fallet i tk:s verksamhet VEAB Så görs 208 Minst ett tankställe för Biogas ska inrättas senast (KF:s övergripande mål). Kommunstyrelsen Riksdagen har beslutat om ny lag där det krävs möjlighet till tankning av alternativa bränslen. Det finns två tankställen för alternativa bränslen (etanol) i kommunen Qstar i Hok och Statoil i Skillingaryd. 209 Kommunen ska verka för att olika miljövänliga uppvärmningsalternativ kan erbjudas, t.ex. jord/berg/luftvärmepumpar Värmepump projekteras i reningsverket i Skillingaryd 211 Miljöstörande verksamheter ska placeras så att dessa inte skapar olägenheter för intilliggande bostadsområden Lokaliseringsprövning enligt reglerna i Miljöbalken den 26 februari 2008 Sida 5 of 18

6 3 BARA NATURLIG FÖRSURNING Det övergripande nationella målet är att "De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material, kulturföremål eller byggnader." Försurning av mark och vatten skapas främst genom dels det svavel som finns i oljeprodukter och som kommer ut i luften då oljan förbränns, dels genom de kväveoxider som bildas vid förbränning i en panna eller i en motor. De sura avgaspartiklarna försurar nederbörden som i sin tur försurar ytvatten, grundvatten och marken. Resultatet av försurningen är bl.a. att fisken i sjöarna försvinner, yt- och grundvattnet försämras och växtlighetens växtkraft försämras. Genom kalkning neutraliseras det sura vattnet. Förutom den kalk som sprids av jordbrukare och trädgårdsodlare sprider vaggeryds kommun årligen ca ton kalk genom sin kalkningsverksamhet. 301 Förslag till miljöinriktad transportpolicy ska presenteras för KF senast (KS, MBN) MBN har lagt fram ett förslag till kommunal rese- och transportpolicy och lämnat förslaget till kommunfullmäktige MBN ska senast 2003 lägga förslag till ett system för kommunala bidrag till åtgärder mot surt grundvatten. Kommunfullmäktige har infört ett kommunalt bidrag till åtgärder mot surt grundvatten den 26 februari 2008 Sida 6 of 18

7 4 GIFTFRI MILJÖ Det övergripande nationella målet är att "Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden". Vi lever i ett kemikaliesamhälle och vår myckna användning gör att vi överallt på jordklotet kan hitta rester av kemikalier och giftiga metaller. Förutom de kemikalier, med olika skadeverkningar, som vi vet om kan vi ana ett flertal som i framtiden kommer att konstateras leda till svåra följder. Försiktighet med användning är därför att rekommendera. 401 Vid all upphandling skall kommunen använda bästa miljöanpassade alternativ. Vaggeryds kommun använder sig av den information och de kriterier som finns framtagna av EKU, verktyget för ekologisk hållbar upphandling OK 402 Kommunen ska upprätta miljöinformation och miljökrav för varje varugrupp. Inköp ska granskas enligt EKU (ekologisk hållbar upphandling) (MBN, Upphandlingsenheten) Miljöinformation och miljökrav för varugrupper kommer inte att tas fram specifikt för Vaggeryds kommun 403 All kommunal förvaltning ska sträva efter att inte använda klorbaserade medel. Kultur- och fritidsnämnden Natriumhypoklorit används som en komponent vid rening av badvattnet i simhallen. Den totala förbrukningen uppgår till ca 4,5 m3/år. Att helt avstå från klorbaserade produkter i simhallens reningsanläggning är kostsamt och en relativt oprövad metod. OK 404 Kommunen ska förbättra reningsverksslammet så att det utan hinder kan spridas på åkermark. Tekniska kontoret ska kontinuerligt undersöka att abonnenter anslutna till VA-nätet följer kommunens ABVA-regler för maximala halter föroreningar i avloppsvatten. Materialet från vassbäddarna kan redan idag spridas på åkermark, men produkten efterfrågas inte. TK provar nu att framställa anläggningsjord av behandlade slammet. den 26 februari 2008 Sida 7 of 18

8 405 Kommunen ska för hushålls- och trädgårdsskötsel tillhandahålla skriftliga råd till hushållen om hur farliga kemikalier kan ersättas av mindre farliga eller bytas ut biologiska eller andra metoder (MBN) Arbetet har inte påbörjats 406 Inga kemiska bekämpningsmedel ska användas i kommunala parker och planteringar. Undantaget 2006 gäller ättika VSBo Kemiska bekämpningsmedel. Använder vi inte annat än i yttersta nödfal. Ska i princip inte finnas. den 26 februari 2008 Sida 8 of 18

9 5 SKYDDANDE OZONSKIKT Det nationella övergripande målet är att "Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig ultraviolett strålning". Ozonskiktet i stratosfären (10-15 km ovan jordskorpan) hindrar solens UV (ultravioletta) strålar att tränga ner till jordytan. Utan ozonskikt skulle inte växter eller djur leva på land. Genom utsläpp av olika ozonnedbrytande gaser håller skiktet på att tunnas ut och allt mer av den farliga strålningen når jordytan. 501 Minskning av utsläpp genom övergång till mer miljövänliga köldmedier Tillsyn och genonmgång av årsrapporter från företag och verksamheter 502 Kommunen ska om möjligt välja mer miljövänliga kylmedel än vad lagstiftningen kräver. Kultur- och fritidsnämnden Freon som har en nedbrytande effekt på ozonskiktet används inte längre i några system i kommunala idrottsplatser eller sim- och sprthallar den 26 februari 2008 Sida 9 of 18

10 6 SÄKER STRÅLMILJÖ Det övergripande nationella målet är att "Människans hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön". Allt levande utsätts för olika typer av strålning, till exempel från kraftledningar, radiomaster, berggrund och rymden. En del strålning är helt ofarlig, andra typer är enbart farlig i stora doser och vissa även små doser. Det finns även stora individuella skillnader i känslighet för olika typer av strålning från t.ex. kraftledningar och datorskärmar. Radon i mark och i byggmaterial ger en farlig radioaktiv strålning. 601 Vid upprättande av detaljplaner för nya bostadsområden ska markradonförekomsten inom området undersökas. (ÖP 2002) Kommunfullmäktige har infört ett kommunalt bidrag till åtgärder mot radon i grundvatten 603 MBN ska lägga fram förslag till ett system för kommunala bidrag till åtgärder mot radon i grundvatten Kommunfullmäktige har fastställt regler för kommunalt bidrag till åtgärder mot radon i grundvatten den 26 februari 2008 Sida 10 of 18

11 7 INGEN ÖVERGÖDNING Det nationella övergripande målet är att "Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten." Genom vår användning av mark och vatten är det vanligt att vi bidrar med en för hög näringsämnehalt i vårt inlandsvatten och i havet. De näringsämnen som skapar övergödning är fosfor och kväve. Resultatet blir att sjöar växer igen, mer algblomning än normalt och att bottenvattnet blir syrefritt. Genom övergödningen drabbas även rundvattnet av för höga halter av dessa ämnen. 702 ska inventera de enskilda avloppsanläggningarna och lämna villkor enligt gällande lagstiftning för de anläggningar som inte uppfyller Naturvårdsverkets krav (MBN) Under tiden renoverades 135 st enskilda avloppsanläggningar. Ca 200 enskilda avloppsanläggningar inventerades 703 Inget konstgödsel ska användas i kommunala parker och planteringar och mycket sparsamt på de kommunala gräsytor som används för idrottslig verksamhet. Där det är möjligt bör gräsklippet ligga kvar, eftersom gräsklippet i sig är naturlig gödsel. (TU, KFN, VSBo) Kultur- och fritidsnämnden Den totala mängden konstgödsel som används på de kommunala idrottsplatserna uppgår till drygt 5 ton/år varav häkften är av halvorganisk sort. Ur miljösynpunkt vore det bästa om en näst intill helt organisk gödsel kunde användas. Detta är av ekonomiska skäl inte möjligt. Den mängd konstgödsel som idag används bedöms inte ha någon nämnvärd övergödande effekt. Ingen NPK används i TK:s verksamhet VSBo Konstgödsel använder vi inte 704 Information ges till allmänheten för att dels minimera utsläpp av övergödande ämnen samt öka användningen av miljömärkta produkter (MBN) Infornation ges och krav ställs vid alla ansökningar och anmälningar om enskilt avlopp den 26 februari 2008 Sida 11 of 18

12 8 LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG Enligt det övergripande miljömålet ska "Sjöar och vattendrag vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas." 801 Hårdgjorda ytor ska minskas och i projektering ska alternativ till asfaltering övervägas och väljas om det är ekonomiskt och funktionellt möjligt. Vid nyetablering av hårdgjorda ytor ska dessa förses med lokalt omhändertagande av dagvatten. (KS, TU) Alla nya exploateringsområden (Västra Hjortsjön, Travområdet och Gärahovs Industriområde) har LOD 802 ska senast 30/ och till KS redovisa de punkter där en bortkoppling av dagvattenanslutning från spillvattennätet innebär en påtaglig förbättring av avloppsvattnets kvalité. Redovisningen ska även innehålla förslag till annan rening av dagvattnet vid den aktuella punkten (TU) Förteckning finns hos VA-chefen 803 Kommunen ska verka för införande av slutna fordonstvättar (MBN, KS) MBN har inte påbörjat detta arbete. Naturvårdsverkets råd om fordonstvättar har upphört att gälla 804 Information till allmänhet och industrier för att minimera utsläpp av kemikalier och tungmetaller via avlopp (TU, MBN) TK har gjort en informationsbroschyr som är utsänd till alla verksamheter den 26 februari 2008 Sida 12 of 18

13 9 GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET Det nationella miljömålet säger att "Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag." Vaggeryds kommun har gott grundvatten och alla våra kommunala vattentäkter är baserade på grundvatten. 901 KS och MBN ska senast 2005 lämna förslag till Vattenvårdsplan för Vaggeryds kommun. Arbetet har påbörjats och skall utföras enligt Vattendirektivet och Vattenvårdsmyndigheternas upplägg 902 Kommunen mimimera saltanvändningen samt aktivt påverka vägverket till en reducering av saltanvändningen inom sin verksamhet. Inget salt förekommer i kommunens regi, vägverket säger sig ha minskat saltanvändningen på allmänna vägnätet den 26 februari 2008 Sida 13 of 18

14 11 MYLLRANDE VÅTMARKER Det nationella övergripande målet är att "Våtmarkernas ekologiska och hydrologiska funktion i landskapet skall bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden." Vaggeryds landareal täcks till ca 24 % av våtmarker och av denna andel består 84 % av mossar. 5-6 % av kommunens yta täcks av våtmarker som utgör riksintresse för naturvården Kommunen ska verka för att faktaunderlag tas fram för mindre våtmarker i kommunen. Klart senast (MBN) Faktaunderlag för våtmarker lämpade för kalkning finns. den 26 februari 2008 Sida 14 of 18

15 12 LEVANDE SKOGAR Det nationella övergripande målet är att "Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas." Inom Vaggeryds kommun dominerar skogen eftersom berggrund, jordarter och klimat ger bättre förutsättningar för skogsbruk än växtodling. Inom Vaggeryds kommun består landarealen till 70 % av produktiv skogsmark varav 72 % är kopplat till jordbruksfastighet VEAB All biobränsleaska från kommunens fjärrvärmeanläggningar ska på sikt användas somnäring vid skogsgödsling. VEAB ska senast under 2004 utreda och till KS redovisa åtgärder för att uppfylla målet (VEAB). All aska återförs till skogen. Totalt återfördes 160 ton 1209 Kommunens eget skogsbruk ska senast vara miljöcertifierat enligt en allmänt vedertagen standard. (TU).. den 26 februari 2008 Sida 15 of 18

16 13 ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP Det övergripande nationella målet är att "Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks." Ängen och hagen är intimt sammanvävda med landskapets historia En levande landsbygd med aktiva brukare är en förutsättning för bevarandet av kvarvarande ängs- och hagmarker Kommunen ska aktivt samverka med natur- och miljörådet inom planering av drift och förändring för kommunala vatten-, skogsmarker, parkområden samt kommunala ängs- och hagmarker. (TU). Kommunfullmäktige har inrättat ett Natur- och miljöråd. Ett möte har hållits under året. den 26 februari 2008 Sida 16 of 18

17 15 GOD BEBYGGD MILJÖ Det övergripande nationella målet är att "Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en lokalt och globalt god miljö. Natur och kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas". Vad gäller avsnittet "God bebyggd miljö" avser kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden att inför nästa revidering lägga till mer preciserade mål inom delen "inomhusmiljö" då kommunen inväntar mer preciserade regionala mål inom området Samarbetet inom energicentrum A6 ska fortsätta men kommunen ska verka för att inriktningen på verksamheten mer bygger på information och rådgivning ute i kommunerna. Fastighetsenheten den 26 februari 2008 Sida 17 of 18

18 17 MILJÖANPASSAD LIVSSTIL Dagens slit och slängsamhälle, där konsumtion och det materiella välbefinnnandet räknas som det viktigaste, har skapat en ohållbar livsstil. Vi håller på att konsumera och jäkta ihjäl oss. I kommunens ansvar att verka för ett ekologiskt uthålligt samhälle ingår att skapa insikt om dels konskvenserna av en felaktig livsstil dels att varje individs beteende är viktigt i både det lilla och det stora sammanhanget. Här är det också viktigt att inse att ett mer miljöanpassat samhälle också ger ett mer medmänskligare samhälle, där även andra än de rena materiella värdena har en stor betydelse för känslan av välbefinnande. Genom nedanstående mål och åtgärder vill kommunen verka för en mer miöjöanpassad livsstil. Genom nedanstående 1701 Barn- och utbildningsnämnden ska fortsätta sitt arbete med Grön Flagg, miljöskolor, ISO14000 samt KRAV Barn- utbildningsnämnden Grön Flagg ansöks om för Slättens och Nyckelpigans förskolor samt för Svenarums skola och förskola 1702 Kommunen ska i sitt stöd till föreningar och ungdomar uppmuntra och öka förståelsen för verksamheter som syftar till att öka förståelsen för natur, djur och miljö (KFN) Kultur- och fritidsnämnden De kommunala föreningsbidragen riktar sig i första hand till föreningar som bedriver ungdomsverksamhet. Totalt rör det sig om ett 60-tal föreningar som får bidrag Varje person med politiskt uppdrag i kommunen ska i början av varje mandatperiod erbjudas en halvdags utbildning i miljö. Start under Kommunstyrelsen Bedöms i varje enskilt fall Arbetet har inte påbörjats 1704 Tätortsnära vandringsstigar ska, där det är ekonomiskt och miljömässigt rimligt handikappanpassas. (KS,MBN). Kommunstyrelsen Utbildning med extern medverkan skedde under 2006 den 26 februari 2008 Sida 18 of 18

Miljöbokslut i Landskrona kommun

Miljöbokslut i Landskrona kommun Miljöbokslut i Landskrona kommun 1 Landskrona och Miljön 2 Ofta får man rapporter om miljön i tidningar, radio och TV, och det är mest dåliga nyheter. Djur dör, gifter sprids ut, växthuseffekten ändrar

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 21 2 1(23) Förord Det är ytterst viktigt att ha mål för hur vi minskar vår klimatpåverkan och uppnår ett ekologiskt hållbart samhälle. Ännu viktigare är att följa upp målen

Läs mer

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3 - Miljömål Riksdagen antog i april 1999, 15 nationella miljökvalitetsmål som är formulerade utifrån den miljöpåverkan naturen tål och syftar till att överlämna en god miljö till nästa generation. Ett 16:e

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål Antaget av kommunfullmäktige 24 oktober 2002 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens

Läs mer

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Rapport 2007:01 Västernorrlands län 2007 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN LÄNSSTYRELSEN

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020 Program för Hållbar utveckling miljö Framtidens Jönköping 2015-2020 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 1.1 Arbetsprocess 1 1.2 Struktur och referenser 1 1.3 Globala, nationella och regionala mål 3 1.4

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer

14. Konsekvensbedömning

14. Konsekvensbedömning Omfattning och inriktning Syftet med konsekvensbedömningen är att underlätta förståelsen av planen och dess konsekvenser. Beskrivningen av planens konsekvenser skall utvecklas under hela planeringsprocessen,

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN Miljöspecial 2004 aktuellt på internet www.kristianstad.se 2 Heléne Svensson Kristianstad en miljökommun Kristianstad blir allt mer uppmärksammat som en

Läs mer

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015 STOCKHOLMS STAD Stockholms miljöprogram 2012 2015 Stockholms Miljöprogram 2012 2015 Innehåll STOCKHOLMS MILJÖPROGRAM 2012 2015... 4 PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING... 4 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län Remissupplaga oktober 2002 Förslag till Miljömål för Blekinge län Miljömål för Blekinge län - remissupplaga oktober 2002 Länsstyrelsen i Blekinge län Ronnebygatan 22 371 86 KARLSKRONA telefon: 0455-870

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3.3 Särskilt värdefulla naturmiljöer 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3.3 Särskilt värdefulla naturmiljöer 13 ÖVERSIKTSPLAN FÖR GNOSJÖ KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2001-03-29 3.3 Särskilt värdefulla naturmiljöer 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.1 Övergripande målsättningar Sid 4.1 Hälsa och säkerhet 14 4.2 Buller

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Bakgrund En översiktsplan antas alltid

Läs mer

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet GOLFEN & MILJÖN Svenska Golfförbundet Texten i denna broschyr är framtagen av Ellika Hermansson Török, Fyren Miljökommunikation i samarbete med SGF:s banenhet och är baserad på rapporten Golfsportens miljöpåverkan

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET kapitel 14 TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET Kapitlet behandlar energiförsörjning, avfallshantering och vatten- och avloppsfrågor. Dessa är alla sektorsintressen med viktiga grundläggande

Läs mer

Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 2014 1

Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 2014 1 Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 214 1 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Vår livsmiljö... 6 Boende och stadsutveckling... 9 Energi och transporter... 12 Produktion och konsumtion... 16 Jönköpings

Läs mer