Fredrik Jonsson Ellika Nordström. Underskrifter Paragrafer Sekreterare Monica Sandgren. BEVIS Justering har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fredrik Jonsson Ellika Nordström. Underskrifter Paragrafer 104-118 Sekreterare Monica Sandgren. BEVIS Justering har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Byggnadsnämnden, Stadshuset, kl Beslutande Lennart Arvidsson, ordf (V) Lennart Johansson,v ordf (M) Kjell-Arne Jonsson (S) Catharina Danielsson (S) ers för C Nensén Ari Leinonen (S) Emma Mattsson (S) Åke Johansson (S) Carinne Sjöberg kl (FP) , (FP) ers för H-C Jonsson, Lars Reinus, 107, 108, (M) ers för C Sjöberg Solveig Granberg (C) Fredrik Jonsson (KD) Ellika Nordström (MP) Övriga deltagande Se sid 2 Utses att justera Solveig Granberg Underskrifter Paragrafer Sekreterare Monica Sandgren Ordförande Justerande Lennart Arvidsson Solveig Granberg BEVIS Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Umeå Fritid Monica Sandgren

2 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 (17) Ersättare Glenn Sjöström (S) Annicka Bäckström (S) Timo Fällman (S) Sandra Mattsson (S) Per Hedqvist (V) Gottner Holmberg (C) Philip Lindner (KD) Parasto Rosencrantz (MP) kl Övriga deltagare Stefan Hildingsson, fritidschef Hans-Erik Bergström, utredare Gunnar Isaksson, projektledare INAB, 105 Malin Ungar, arkitekt Erscus, 105 Anne-Christine Lejon, utvecklingsledare Lars Klefbohm, utvecklingsledare, 107 Stefan Ågren, fiskerikonsulent, 108 Roger Svärd, ekonomichef Peter Hörnemalm, avdelningschef Sara Nordström, fritidskonsulent, 106 Kjell Thelberg, utredare, 106 Linn Arvidsson, kommunikatör Peter Thuresson, Utvecklingsavdelningen, 106 Daniel Levisson, Utvecklingsavdelningen, 106 Monica Sandgren, nämndsekreterare

3 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 (17) FN 104 Godkännande av föredragningslista Fritidsnämnden godkänner föredragningslistan med följande komplettering: Badhus kv Nanna lokalprogram beslut

4 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 (17) FN 105 Dnr 454/2012 Program Umeå badhus information Malin Ungar, arkitekt Erscus och Gunnar Isaksson, projektledare INAB har inbjudits till fritidsnämnden för information om lokalprogrammet för Umeå Badhus i kv Nanna. Fritidsnämnden är i dagsläget involverad i bygget som samrådspart när det gäller utformning och innehåll. Tillsammans med INAB som är ansvarig för själva byggnationen, är uppdraget att göra underlag till en totalentreprenad. Fritidsnämndens ställningstagande till vilken driftsform som det nya badet ska ha sker i början på nästa år. Samtidigt, i början av nästa år, kommer ett förfrågningsunderlag för totalentreprenad att gå ut. Målet är att det nya badet är redo att invigas under Fritidsnämnden noterar informationen.

5 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 (17) FN 106 Dnr 446/2012 Fritidsrapport Fritid efter kön Peter Thuresson och Daniel Levisson, Utvecklingsavdelningen har sammanställt rapporten Fritid efter kön. I rapporten presenteras barn och ungdomars aktiviteter i de föreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister och har bidragsberättigad verksamhet inriktad mot barn och ungdomar. I Umeå kommun finns cirka 730 föreningar varav ungefär 230 har verksamhet som är bidragsberättigade för aktivitetsstöd. Dessa föreningar finns inom en rad olika idrotter, kultur- och minoritetsgrupper. Rapporten har till syfte att redovisa barns och ungdomars föreningsaktiviteter med avseende på kön, ålder och var man bor. Vidare att belysa hur det kommunala aktivitetsstöder fördelar sig mellan könen. Handlingar Fritid efter kön rapport Fritidsnämnden noterar redovisningen och lägger rapporten till handlingarna.

6 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 (17) FN 107 IT-applikationer Umeå Fritid - information Aktivitetskort på Nätet, ApN Lars Klefbohm, utvecklingsledare informerar och visar hur applikationen Aktivitetskort på nätet, ApN, fungerar i praktiken. Applikationen har rönt stort intresse bland kommunerna i Sverige och i dagsläget använder 16 kommuner Aktivitetskort på nätet. Synpunkter och förslag 2.0 Umeå fritid har sedan länge satsat på en aktiv dialog med våra kunder. Det har dock funnits flera kanaler för detta och rutiner för hur vi arbetar med dialogen har saknats. Därför satsar vi nu på att ta fram en gemensam ingång där tanken är att vi ska samla alla de kommentarer, åsikter och förslag som kommer in för våra verksamheter. Några av fördelarna med systemet är: - En ingång. Detta skapar tydlighet gentemot våra kunder samtidigt som vi själva har möjlighet att följa upp och utvärdera våra verksamheter på ett bättre sätt. - Tydlig ansvarsfördelning. När en synpunkt eller förslag kommer in är tanken att det ska besvaras av utsedd person på den avdelning synpunkten rör. - Kategorisering och sortering av information. I systemet är det lätt att sortera synpunkterna utifrån avdelning, geografiskt område, anläggning och andra kategorier. Detta ger oss stora möjligheter att utvärdera specifika delar av verksamheten. Fritidsnämnden noterar informationen.

7 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 (17) FN 108 Sävaråprojektet information Stefan Ågren, Fiskerikonsulent informerar om Sävaråprojektet där man sedan 2010 arbetat med biologisk återställning av vattendragen bl a genom att åtgärda vandringshinder och säkerställa fria vandringsvägar för lax. Tidigare år har man även utfört kalkningsåtgärder i ån med goda resultat. Åtgärderna görs för att säkerställa att vattendragen inte begränsar laxens populationsutveckling. Fritidsnämnden noterar informationen.

8 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 (17) FN 109 Dnr 303/2012 Ansökan om investeringsbidrag till luftbehandlingsanläggning, badmintonstadion Beslut Fritidsnämnden beslutar att ur investeringsbidraget bevilja IFK Umeå kr till kostnader för uppdatering och effektivisering av luftbehandlingsanläggning i badmintonstadion. Ärendebeskrivning Anläggningen för luftbehandlingen i badmintonstadion är över 20 år gammal och behöver omgående uppgraderas vad gäller funktion och tillhörande styr- och övervakningssystem. Föreningen söker bidrag till akuta åtgärder som översyn av VVXenhet och utbyte av VVX-filter-anläggningar för ökad återvinningsgrad, ny styr- och reglerutrustning till luftbehandlingsaggregatet samt åtgärder för omfördelning av luftflödet i hallen. Kostnader: VVX-enhet, VVX-filtertätningar samt styr- och reglerutrustning kr Tilluftsdon med insatser, omfördela luftflöde kr Beslutet expedieras till IFK Umeå Badminton

9 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 (17) FN 110 Dnr 454/2012 Badhus kv Nanna Lokalprogram Beslut Fritidsnämnden beslutar att godkänna lokalprogram avseende storlek och placering av badytor för badhus i kv Nanna enligt bilaga. Ärendebeskrivning Näringslivs- och planeringsutskottet ( tillika Badhus AB) har beslutat att uppdra till INAB att ta fram alternativa lösningar för bad och parkeringar på kv Nanna. Fritidsnämnden anses vara beställare av baddelen eftersom badet kommer att belasta fritidsnämndens budget. Bilaga Badhus kv Nanna - Lokalprogram

10 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 (17) FN 111 Dnr 303/2012 Ansökan om investeringsbidrag för reparation av luftvärmepump, Röbäcks 4H gård. Beslut Fritidsnämnden beslutar att ur investeringsbidraget bevilja Röbäcks 4H gård kr till reparationskostnader av luftvärmepump i föreningslokalen. Bakgrund Föreningen driver verksamhet i kommunens fastighet på Röbäck under primitiva förhållanden. Föreningsbyrån har inlett en dialog med fastighetsavdelningen om framtida avsikter med gården. Under vårterminen 2012 redovisade föreningen 93 sammankomster och 467 deltagartillfällen Föreningen söker bidrag för att reparera luftvärmepumpen. Kostnaden för reparation samt utbytesdelar är 4100 kr. Beslutet expedieras till Röbäcks 4 H gård

11 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 (17) FN 112 Dnr 421/2012 Yttrande över utställning Strandskydd Beslut Fritidsnämnden anser att planen om Strandskydd i Umeåregionen är väl genomarbetad och beslutar att lämna förslaget utan erinran. Ärendebeskrivning Umeregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs har i ett samfällt planeringsprojekt tagit fram ett tematiskt tillägg i översiktsplanen. Det gemensamma tillägget anger områden för landsbygdsutveckling inom strandskyddade områden s k LIS-områden, samt de gemensamma planeringsgrunder som legat till grund för utpekandet av dessa områden. Planen avgränsar strategiska områden för utvecklingsåtgärder i strandnära läge vars syfte är att förstärka en levande landsbygd. Det handlar om områden för verksamheter, service, fritid, boende men också bevarande. Syftet med det tematiska tillägget grundas i ändringen av strandskyddslagstiftningen som innebär ett ökat lokalt och regionalt inflytande över strandskyddet för att bättre ta hänsyn till de olika förutsättningar och behov av utveckling som råder på olika platser i landet. Planen är väl genomarbetad och anger ett antal LISområden i Umeå kommun med både möjligheter och hänsynstaganden. Det tematiska tillägget till översiktsplanen har varit ute på samråd under tiden Beredningsansvarig Hans-Erik Bergström Beslutet expedieras till Umeå kommun, utvecklingsavdelningen

12 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 (17) FN 113 Dnr 439/2012 Fritidsnämndens kvalitetsdeklarationer Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att fastställa fritidsnämndens kvalitetsdeklarationer enligt bilaga. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige fattade i mars 2003 beslut om en kvalitetsstrategi för kommunens verksamheter. I strategin ställs krav på att samtliga nämnder ska arbeta fram kvalitetsdeklarationer där det tydligt framgår vad medborgarna kan förvänta sig av kommunens tjänster. Kvalitetsdeklarationerna ska sedan revideras varje år i samband med budgetarbetet, vilket gör det enklare att lova en realistisk kvalitet. Tanken med kvalitetsarbetet är att det ska hänga ihop från fullmäktige som antagit kvalitetsstrategin, via nämnderna och verksamhetsområdena, till varje enskild enhet. Vidare ska kvalitetsdeklarationerna tas fram i samråd mellan nämnden, verksamheterna och brukarna. Fritidsnämndens kvalitetsdeklarationer har tagits fram i nära samverkan med personalen. Arbetet med delaktighet och medskapande sker med utgångspunkt från kommunens samverkansavtal med de fackliga organisationerna där basen är återkommande arbetsplatsträffar, medskapande i verksamhetsplaneringen och samverkansgrupper på verksamhetsnivå. En sak som är viktig när det gäller kvalitetsarbetet är att man följer upp sina kvalitetsdeklarationer genom att fånga in synpunkter från brukare/ medborgare, att man jämför sig med goda exempel och att man mäter den upplevda kvaliteten. Umeå fritid genomför därför årligen ett 10-tal brukarundersökningar där verksamhet som utlovats i de olika kvalitetsdeklarationerna följs upp. Resultat redovisas på kommunens hemsida (under Kultur och fritid). Beredningsansvariga Anne Christine Lejon Bilaga Kvalitetsdeklarationer

13 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 (17) FN 114 Dnr 455/2012 Avskrivning av osäkra kundfordringar 2012 Beslut Fritidsnämnden beslutar att avskriva osäkra kundfordringar, 5 890,- kronor, enligt bifogad förteckning. Ärendebeskrivning Umeå kommun tillämpar sedan ett antal år tillbaka en rutin med bokföringsmässiga avskrivningar av äldre obetalda fakturor. Avskrivningen innebär inte att ansträngningar att få fordringarna betalda upphör. Bevakning och åtgärder i det avseende sker genom kommunens inkassosystem. Kundreskontraenheten inom ekonomifunktionen ansvarar för detta. Handlingar Avskrivningar 2012

14 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 (17) FN 115 Dnr 2/2012 Anmälningsärenden Anmälningsärenden anmäls enl bilaga. Beslut Fritidsnämnden godkänner redovisning av anmälningsärenden enligt bilaga.

15 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 (17) FN 116 Fritidschefen informerar Certifiering ISO 9001 Umeå Fritid har under 2012 arbetat med att upprätta processkartor och arbetsrutiner inom respektive enhet. Under december månad granskades kvalitetsarbetet av utsedda revisorer. Ett antal avvikelser ska åtgärdas innan diplom utdelas februari Inpasseringskort Fritidsnämndens ledamöter och ersättare erhåller inpasseringskort till kommunens idrottsanläggningar. SM veckan vinter 2014 SM-veckan vinter 2014 kommer att arrangeras januari Eftersom OS i Sotji startar första veckan i februari läggs SMveckan lite tidigare än vanligt för att så många idrottare som möjligt ska kunna delta. En SM-vecka burkar vanligtvis innefatta omkring 20 olika idrotter och cirka 1500 aktiva idrottsutövare en riktig folkfest och en av Sveriges största idrottsfester. SM-veckan är ett arrangemang som ägs av RF och SVT och Umeå är utsedd till värdstad Plan för fritidsnämnden 2013 Syftet med planen är att tillgodose fritidsnämndens behov av kompetensutveckling, omvärldsanalys samt nätverksarbete. De strategiska områdena är kopplade till fritidsnämndens uppdrag och beslutad verksamhet för och omfattar: - Arrangemangsutveckling - Benchmarking nationellt/internationellt - Kultur- och fritidschefskonferens - Anläggning och teknikutveckling - Ungdomsfrågor - Temanämnd Fritidsnämnden noterar informationen.

16 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 (17) FN 117 Frågor/ärenden till nästa nämnd Följande frågor aktualiseras: L Johansson (M) - Judiska föreningens lokalsituation i Umeå - Uppvärmningskostnader för befintliga konstgräsplaner?

17 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 (17) FN 118 Avslutning Ordförande Lennart Arvidsson önskar ledamöter och personal GOD JUL och GOTT NYTT ÅR. Vice ordförande Lennart Johansson framför ledamöternas tack och önskar alla GOD JUL och GOTT NYTT ÅR.

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

2015-01-26. Pernilla Boström (S) Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (FP) Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Jan Lilja, Kommunchef

2015-01-26. Pernilla Boström (S) Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (FP) Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Jan Lilja, Kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:45 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Göran Eriksson (S) Stellan Andersson (C) Mikael Edvardsson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Utses att justera Ewa Jäderberg Justeringsdatum 22 september Paragrafer 43-57. Håkan Sundblad Ordförande Hans Peters Justerande Ewa Jäderberg

Utses att justera Ewa Jäderberg Justeringsdatum 22 september Paragrafer 43-57. Håkan Sundblad Ordförande Hans Peters Justerande Ewa Jäderberg 1 (22) Plats och tid Nacka stadshus Kl 18.00 19.15 BESLUTANDE Hans Peters (C) ordförande Susann Markow (M) 1:e v ordförande Mattias Qvarsell (S) 2:e v ordförande Dominique Faymonville (M) Monika Segerman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer