Landstingsfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsfullmäktige"

Transkript

1 1 (36) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 26 februari, kl , Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 1 Landstingsfullmäktiges öppnande Enligt utfärdad kungörelse från den 15 februari 2013, sammanträder landstingsfullmäktige denna dag på Konserthuset i Växjö. Landstingsfullmäktiges ordförande Rolf Sällryd förklarade landstingsfullmäktiges sammanträde öppnat. 2 Upprop Upprop genomfördes av landstingsfullmäktiges ledamöter för mandatperioden vilka för innevarande period är: Förnamn Efternamn Partibeteckning Suzanne Frank M Anna Fransson S Lena Karlsson C Eva Johnsson KD Charlotte Branting FP Lennart Värmby V Michael Öberg MP Börje Tranvik SD Kent Alriksson M Rolf Andersson FP Britt-Louise Berndtsson C Hugo Carlsson M Annelill Davidsson C Ginger Ekwurtzel M Sonja Emilsson M Ann-Christin Eriksson V Sofie Erlandsson S Yngve Filipsson FP Peter Freij S Göran Giselsson M Åke Gummesson S Kjell Gustafsson C Ola Gustafsson S Monica Haider S John Hed M

2 2(36) Christer Henriksson KD Kjell Jormfeldt MP RosMarie Jönsson Neckö S Ann-Charlotte Kakoulidou S Håkan Klasson SD Marie Liljedahl S Ragnar Lindberg S Vidar Lundbäck C Jessica Lyckvall M Peter Löfström M Marianne Nordin S Joakim Pohlman S Ricardo Salsamendi S Margareta Schlee M Henrietta Serrate S Pernilla Sjöberg M Michael Sjöö S Ingemar Swalander M Tryggve Svensson V Rolf Sällryd KD Vid uppropet var samtliga ordinarie ledamöter närvarande förutom Monica Haider (S), Jessica Lyckvall (M) och Pernilla Sjöberg (M). I deras ställe hade kallats in Valbone Hasani (S), Ulla Hansson (M) och Carl Geijer (M). Sofie Erlandsson (S) och Marie Liljedahl (S) var frånvarande vid uppropet utan ersättare. Annette Severinsson-Åstrand (S) ersatte Sofie Erlandsson (S) från och med 18 till och med 35. Kjell Jormfeldt (MP) och Tryggve Svensson (V) var närvarande till och med 33. Christer Henriksson (KD) var närvarande till och med 34. Ulla Hansson (M) var närvarande till och med Justering av protokollet Till att justera fullmäktiges protokoll jämte ordföranden utsågs Yngve Filipsson och Henrietta Serrate. Fullmäktige beslöt att justeringen ska ske den 5 mars kl på landstingets kansli.

3 3(36) 4 Entledigande som ledamot i landstingsfullmäktige Dnr 13LTK15 Landstingsfullmäktige beslöt att entlediga Sofie Erlandsson (S) från uppdrag som ledamot i landstingsfullmäktige och överlämna ärendet till Länsstyrelsen för ny räkning. Ärendet Sofie Erlandsson, Växjö har i skrivelse begärt entledigande från uppdrag som ledamot i fullmäktige. 5 Förändring i kungörelsen Landstingsfullmäktige beslutade enhälligt att ej kungjort ärende Inkommen begäran om entledigande som ersättare i landstingsfullmäktige från Per-Inge Olsson (MP) får tas upp till behandling vid dagens fullmäktige. 6 Entledigande som ersättare i landstingsfullmäktige Dnr 13LTK15 Landstingsfullmäktige beslöt att entlediga Per-Inge Olsson (MP) från uppdrag som ersättare i landstingsfullmäktige och överlämna ärendet till Länsstyrelsen för ny räkning Ärendet Per-Inge Olsson, Lessebo har i skrivelse begärt entledigande från uppdrag som ersättare i fullmäktige. 7 Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande: Angående den strukturutredning som genomförts avseende sjukvården i länet Dnr 13LTK107 Landstingfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och att landstingsstyrelsens ordförande kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Angående den strukturutredning som genomförts avseende sjukvården i länet. Landstinget Kronoberg har genomfört en strukturutredning angående den slutna somatiska vården i länet som resulterat i två förslag till organisation av den framtida akutverksamheten. Båda förslagen går ut på att akut operationsverksamhet koncentreras till Växjö och att planerade operationer

4 4(36) kommer att utföras i Ljungby. I det för Ljungby mest fördelaktiga alternativet kommer akutsjukvård endast att erbjudas dagtid, vilket innebär att Ljungby inte längre har ett fullvärdigt akutsjukhus. Ända sedan den fatala nedläggningen av förlossningsverksamheten i Ljungby har det funnits farhågor för att akutverksamheten skulle vara hotad i nästa skede. Den finns en oro bland befolkningen över den pågående avlövningen av Ljungby lasarett och i november anordnades en manifestation för att protestera mot eventuella nedläggningsplaner av akuten i Ljungby. Företrädare för Alliansen har vid upprepade tillfällen försäkrat att det inte finns några planer på nedläggning av akuten i Ljungby. Trots detta läggs det alltså fram förslag som just innebär en sådan förändring. Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor: 1. Har tjänstemännen fått direktiv om att genomföra en utredning som innebär att akutverksamheten vid Ljungby lasarett läggs ned? 2. Om inte, vad anser du om att tjänstemän på eget initiativ företar kostsamma utredningar som saknar såväl politiskt som medborgerligt stöd? 3. Vilka åtgärder avser du att vidta för att styra upp förvaltningsorganisationen så att inte dylika misstag upprepas i fortsättningen? För Miljöpartiet de gröna Kjell Jormfeldt 8 Interpellation till ordförande i landstingsstyrelsens personalutskott: Strategisk personal- och kompetensförsörjningsplan för Landstinget Kronoberg Dnr 13LTK133 Landstingfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och att ordförande i landstingsstyrelsens personalutskott kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Strategisk personal- och kompetensförsörjningsplan för Landstinget Kronoberg. Landstinget Kronoberg står inför stora utmaningar, både gällande ekonomi och behov av nyrekrytering. Stora pensionsavgångar, drygt 900 personer fram till 2015 samt beslut om personalneddragningar och minskad användning av hyrpersonal/bemanningsföretag gör att personalfrågor kommer att vara i fokus framöver. Vi vet att det idag finns svårigheter att besätta vakanta platser samtidigt som det tyvärr finns ett minskat intresse för vårdutbildningar. Landstinget Kronobergs

5 5(36) attraktivitet som arbetsgivare riskerar att minska genom att majoriteten genomför personalneddragningar samtidigt som stora rekryteringsbehov finns inom vår verksamhet. Mina frågor till Lena Karlsson (C) är följande: Hur många tjänster är idag vakanta på grund av att man inte lyckats rekrytera personal med rätt kompetens för arbetsuppgifterna? Anser du att arbetet med nyrekryteringar följer personal- och kompetensförsörjningsplanens riktlinjer och målsättningar? Hur anser du att den pågående strukturöversynen påverkar personal- och kompetensförsörjningsplanen för Landstinget Kronoberg i syfte att säkra kompetens och verksamhet på både Växjö och Ljungby lasarett? Anna Fransson, landstingsråd (S) 9 Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande: Angående fakturabetalning och självservice Dnr 13LTK134 Landstingfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och att landstingsstyrelsens ordförande kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Angående fakturabetalning och självbetjäning Bakgrund Vid landstingsstyrelsens möte presenterades förslaget om fakturabetalning. I protokollet är rubriken: 113 Ankomstregistrering i självserviceterminal och betalning med faktura enklare för patienten Dnr LTK/ Med facit i handen kan man konstatera att riktigt så enkelt blev det inte! Som projektet presenterades verkade det ändå vara genomtänkt och möjligt. Socialdemokraterna yrkade trots det på att frågan skulle utredas ytterligare. Vi övriga röstade ner detta och nu kan man konstatera att de hade rätt. Förslaget skulle innebära: att patienter slipper hantera betalkort och kontanter vid besöket effektivare patientflöde - snabbare service att det blir mindre administration - vårdpersonalen kan lägga mer tid på vård och omsorg bättre integritet behöver inte uppge vem jag är och lämna information om mitt besök för receptionist bättre arbetsmiljö för personalen då hantering av kontanter är förenat med en stor säkerhetsrisk en enklare administrativ process, vilket bland annat betyder färre felkällor, bättre intern kontroll genom en mer lika behandling vid betalning, enklare att följa gällande regelverk

6 6(36) Systemet infördes med viss fördröjning från den 1 november i höstas. Många har med rätta klagat på hur det i praktiken fungerat. Patienter har fått fem eller fler fakturor på en månad. Möjligheten till autogiro kommer först under februari månad i år. Samlingsfaktura för samtliga besök under en månad kan i bästa fall genomföras under april! E-faktura ligger ännu senare. En fördel med den självbetjäning, som systemet bygger på, är att man automatiskt blir registrerad och får helkostnadsskydd. Detta frikort kommer först enligt vad som sagts under Frågor: 1. Varför har systemet inte från dag 1 fungerat fullt ut med autogiro, samlingsfaktura, e-faktura och frikortsregistrering? 2. Landstingsstyrelsen i januari lyssnade på alla som hört av sig och beslöt att se över möjligheten att betala med kort. När blir det klart? 3. Är du liksom jag beredd att medge att självbetjäningen och fakturasystemet hade mått bra av ett senare och bättre underbyggt genomförande? Växjö Lennart Värmby landstingsledamot (V) 10 Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande: Hur många anställda finns inom psykiatrin? Dnr 13LTK138 Landstingfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och att landstingsstyrelsens ordförande kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Hur många anställda finns inom psykiatrin Den borgerliga majoriteten i landstinget har under många år sagt att Landstinget Kronoberg måste spara inom den psykiatriska verksamheten, nuvarande psykiatricentrum. För att modernisera den psykiatriska verksamheten har man velat minska på antalet vårdplatser och istället erbjuda patienterna öppnare vårdformer. Tanken med detta är god, men när man gör förändringarna för att spara pengar, istället för att förbättra vården för patienterna, tappar man fokus. Den personal som skulle jobba i den öppna vårdformen sparas in och istället får man överbeläggningar på de vårdavdelningar som finns kvar. Det är svårt att få en överblick över hur besparingar och minskning av antalet vårdplatser och antalet tjänster har utvecklats över tid. Mina frågor till Suzanne Frank blir därför: 1) Hur har det ekonomiska resultatet för den länspsykiatriska- respektive den rättspsykiatriska verksamheten förändrats mellan 2007, 2010 och 2012?

7 7(36) 2) Hur har antalet slutenvårdsplatser förändrats för den länspsykiatriskarespektive den rättspsykiatriska verksamheten mellan 2007, 2010 och 2012? 3) Hur många Kronobergare vårdas inom den rättspsykiatriska verksamheten 2007, 2010 och 2012? 4) Hur många tjänster har vi inom den länspsykiatriska- respektive rättspsykiatriska verksamheten 2007, 2010 och 2012 fördelat på yrkeskategori? Anna Fransson (S) Landstingsråd 11 Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande: Är det rätt att man kan köpa sig före i kön till röntgen? Dnr 13LTK139 Landstingfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och att landstingsstyrelsens ordförande kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Är det rätt att man kan köpa sig före i kön till röntgen? Den borgerliga majoriteten i landstinget har under många år sagt sig värna hälso- och sjukvårdslagens kriterier för God vård. I definitionen på god vård finns bland annat kriterierna tillgänglig vård och jämlik vård. Det har kommit till min kännedom att man inom Landstinget Kronoberg tecknat avtal och ska sälja tjänster till patienter med privata sjukförsäkringar. Enligt detta avtal ska dessa patienter undersökas inom en vecka. För att sälja denna tjänst tvingas anställda förskjuta sin arbetstid. Normalt har man öppet mellan nu ska några istället jobba mellan Däremot tillsätts ingen extra personal. Det innebär att man säljer kapacitet som skulle användas för Kronobergare. Mina frågor till Suzanne Frank är därför: 1) Har vi överkapacitet inom röntgenverksamheten? 2) Hur långa är väntetiderna för t ex MR-kamera undersökningar? 3) Anser du att det är bra att personer med privat sjukförsäkring kan köpa sig före i kön till exempelvis MR-kamera undersökningar hos Landstinget Kronoberg? 4) Är det förenligt med kriterierna för God vård att man kan köpa sig före i kön till exempelvis MR-kamera undersökningar? Anna Fransson (S) Landstingsråd

8 8(36) 12 Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande: Angående Landstinget Kronoberg + World Trade Center = sant? Dnr 13 LTK142 Landstingfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och att landstingsstyrelsens ordförande kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Ang. Landstinget Kronoberg + World Trade Center = sant? Landstinget står inför omfattande investeringar kommande år. I år är det mer än 300 miljoner kronor och fram till år 2020 uppskattas investeringarna ligga på 2,4 miljarder. Det mesta är naturligtvis lokaler för vård. Det är så stora investeringar att de inte klaras utan upplåning. World Trade Center? Ett möte äger rum den 26 april tillsammans med Växjö kommun och Landstinget Kronoberg. Syftet är att byta varandras visioner för att kunna samarbeta kring stationsområdet. Det gäller att tänka p-hus, vårdcentral, tandvård och administrativa lokaler och gifta ihop för en gemensam vision. Ledningsgruppen minnesanteckningar onsdag den 13 april 2011 kl Av senare datum finns ett underlag i form av en powerpointpresentation en bild på World Trade Center, som planeras vid stationsområdet i Växjö. En bild utan text och utan förklaring i de tabeller som redovisas över investeringarna fram till Enda kopplingen till minnesanteckningen från april 2011 är att nuvarande kanslilokaler vid Ingelstadvägen 9 finns med som en möjlig försäljning för 20 miljoner kronor. Växjö kommun har antagit en plan för exploatering av stationsområdet för bostäder, kommersiella lokaler och ett World Trade Center. Några beslut är vad jag kunnat utforska inte tagna inom landstinget för ett engagemang i området vare sig vad gäller vårdcentral, tandvård eller administrativa lokaler. Centrala Växjö har god tillgång till vårdcentraler och tandvård i lokaler som betingar en relativt rimlig hyreskostnad. Administration behövs för landstinget, men om det ska bli i dyra lokaler i ett World Trade Center måste verkligen ifrågasättas. Min fråga: Finns det verkligen förslag om att flytta landstingets administration till World Trade Center och pågår ett aktivt arbete med detta som mål?

9 9(36) Växjö Lennart Värmby (V), landstingsledamot 13 Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande: Vuxenpsykiatrin satsning eller besparing? Dnr LTK13146 Landstingfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och att landstingsstyrelsens ordförande kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Vuxenpsykiatrin satsning eller besparing? Enligt utvecklingsplanen för länets vuxenpsykiatri ska leda till ökade öppenvårdsinsatser, tillgänglighet, kontinuitet, mobilitet, samverkan med kommunerna och privata vårdgivare samt skapa en ekonomi i balans. I budget 2013 är särskilda medel avsatta till utvecklingsplanen. För att planeringsmässigt klara en ekonomi i balans under 2013 krävs ett antal övergripande åtgärder utöver de förslag som psykiatricentrum har planerat för i sin verksamhetsplan. I dagsläget ska det göras en översyn av bemanningsstrukturen inom Landstinget Kronoberg med omfattande besparingar som kommer drabba vuxenpsykiatrin hårt. Bland annat minskade kostnader för egen bemanning (22 mnkr). Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till landstingsstyrelsens ordförande Hur har dessa medel använts? Är det relevant att tala om satsningar inom psykiatrin när det samtidigt ska göras betydande besparingar utifrån det åtgärdsprogram för en ekonomi i balans? Anser du verksamhetsplanen för vuxenpsykiatrin är realistisk, som till exempel bantning av kostnaderna för egen personal? Älmhult den 12 februari 2013 Michael Öberg (MP)

10 10(36) 14 Svar på medborgarförslag Att kunna använda sig av sjukresa för att åka till optiker Dnr LTK/ Landstingsfullmäktige beslutade att avslå förslaget att åka sjukresa till optiker då dessa besök inte är frikortsgrundande. Ärendet Karin Cederqvist, Urshult, har kommit in med medborgarförslag där hon föreslår att resa till optiker ska omfattas av sjukresereglerna. I svar anges att i Sverige ingår inte optikverksamheten i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Optiker har inte avtal med landstingen och besök hos optiker är heller inte frikortsgrundande. Av den anledningen kan inte heller sjukresa beviljas för dessa besök. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat rekommendera landstingsfullmäktige besluta att avslå förslaget att åka sjukresa till optiker då dessa besök inte är frikortsgrundande. Ledamöternas yrkande Suzanne Frank yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag. Yttrande Anna Fransson yttrade sig. 15 Vårdval Kronoberg, reviderad uppdragsspecifikation för 2013 Dnr LTK/ Landstingsfullmäktige beslutade att godkänna reviderad uppdragsspecifikation samt ekonomiska regleringar, att därmed höja den i Finansplan 2013 tidigare fastställda vårdersättningen inom Vårdval Kronoberg med 172 kronor till kronor. Ärendet Ändringar som kan noteras är vårdgivarens ansvar för att verksamheten har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, förtydligande av kompetenskrav för specialist i allmänmedicin, ett nytt avsnitt om miljö resp. filialverksamhet. Nya föreskrifter, för livsuppehållande behandling och för läkemedelsgenomgångar.

11 11(36) Efter senast tio behandlingar görs en rehabplan och sjukgymnast kontaktar läkare på vårdcentral där patienten är listad. Välinställda vuxna patienter med neuro-psykiatrisk problematik kommer att följas upp hos sjuksköterska i primärvård. Nyckeltal har tagits bort och nya har tillkommit. Nya nyckeltal markeras med + framför och kvalitetsmål för ersättning markeras med *. T.ex. följer nya nyckeltal med äldresatsningen, rökare som gör spirometri, telefontillgänglighet och nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, tobaksfri inför operation och läkarkontinuitet i enlighet med budgeten. Tillgång till Barn- och ungdomshälsan förtydligar uppdraget Psykisk ohälsa. Avtal skrivet med samtliga kommuner om sammanhållen journal i Cambio Cosmic. Rehabiliteringsgarantin finns numera som tilläggsuppdrag. Förfrågningsunderlagets handlingar och bilagor omarbetas. Olika jämställd-hetsperspektiv har och kommer att beaktas i uppföljning där så är relevant. I Ekonomiska regleringar Vårdval Kronoberg redovisas de ersättningar som utgår för genomförande av uppdraget. För 2013 kommer ingen besöksersättning att utgå. Istället förstärks ersättningen för särskilda boenden, barnhälsovård, målrelaterad ersättning samt förebyggande vård. Vidare sker en uppjustering av vårdersättningen. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat rekommendera landstingsfullmäktige besluta att godkänna reviderad uppdragsspecifikation samt ekonomiska regleringar, att därmed höja den i Finansplan 2013 tidigare fastställda vårdersättningen inom Vårdval Kronoberg med 172 kronor till kronor. Ledamöternas yrkande Suzanne Frank yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag. Anna Fransson yrkade Att följande punkter arbetas in i uppdragsspecifikationen: Att landstingets revisorer skall ha möjlighet till insyn och granskning av vårdenheters verksamhet såväl landstingsdrivna som de i alternativ driftsform Att ersättningssystemet ändras till 80 % vårdtyngd och 20 % socioekonomiska faktorer. Att meddelarfrihet ska skrivas in i driftavtal. Att alla vårdenheter inom Vårdval Kronoberg ska erbjuda kollektivavtalsliknande förhållanden för sina anställda. Att landstingsstyrelsen skall fatta beslut om vart och när en ny vårdenhet får etableras inom Vårdval Kronoberg. Så kallad fri etablering skall alltså inte gälla

12 12(36) Att i övrigt godkänna reviderad uppdragsspecifikation samt ekonomiska regleringar I Anna Franssons yrkande instämde Lennart Värmby. Börje Tranvik yrkade på återremiss med motivering att komplettering sker i Bilaga 1: Ekonomiska regleringar under punkten 3.3, 3.4 samt 3.5 med krontal i stället för x. Lennart Värmby yrkade avslag till återremiss. Yttrande Ingemar Swalander, Britt-Louise Berndtsson och Göran Giselsson yttrade sig. sgång Landstingsfullmäktige godkände följande propositionsordning: 1. Börje Tranviks yrkande om återremiss ställs mot att ärendet avgörs idag. Röstning Efter genomförd röstning beslutade landstingsfullmäktige att ärendet avgörs idag. Landstingsfullmäktige godkände därefter följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens förslag till beslut 2. Anna Fransson med fleras yrkande. Och att förslagen ställs mot varandra. Röstning Förslag 1 och 2 Efter genomförd röstning konstaterade ordföranden att landstingsfullmäktige beslutat i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. Omröstning begärdes Landstingsfullmäktige godkände följande propositionsordning: Den som stödjer landstingsstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej. Om nej vinner har landstingsfullmäktige beslutat i enlighet med Anna Fransson med fleras yrkande. Förnamn Efternamn Ja Nej Avst Från v Suzanne Frank X Anna Fransson X Lena Karlsson X Lennart Värmby X Eva Johnsson X Charlotte Branting X Michael Öberg X Börje Tranvik X Kent Alriksson X

13 13(36) Rolf Andersson X Britt-Louise Berndtsson X Hugo Carlsson X Annelill Davidsson X Ginger Ekwurtzel X Sonja Emilsson X Ann-Christin Eriksson X Sofie Erlandsson X Yngve Filipsson X Peter Freij X Göran Giselsson X Åke Gummesson X Kjell Gustafsson X Ola Gustafsson X Valbone Hasani X John Hed X Christer Henriksson X Kjell Jormfeldt X RosMarie Jönsson Neckö X Ann-Charlotte Kakoulidou X Håkan Klasson X Marie Liljedahl X Ragnar Lindberg X Vidar Lundbäck X Ulla Hansson X Peter Löfström X Marianne Nordin X Joakim Pohlman X Ricardo Salsamendi X Margareta Schlee X Henrietta Serrate X Carl Geijer X Michael Sjöö X Ingemar Swalander X Tryggve Svensson X Rolf Sällryd ordf X Totalt Resultatet av omröstningen blev 23 ja-röster och 18 nej-röster, 2 avstod samt 2 var frånvarande. Skriftlig reservation Börje Tranvik (SD) och Håkan Klasson (SD) reserverade sig mot beslutet och meddelade att de före justering avser att komma in med skriftlig reservation.

14 14(36) 16 Justering av kapiteringsersättning, Vårdval Kronoberg Dnr 13LTK56 Landstingsfullmäktige beslutade att justera kapiteringsersättning Vårdval Kronoberg med 53,75 kr per listad, ny kapiteringsersättning 3 564,25 kr. Ärendet Inom kapiteringsersättning Vårdval Kronoberg föreslås en minskning om 10 mkr som är direkt kopplad till den del av kapiteringsersättning som avser läkemedel, vilket innebär en justering av kapiteringsersättningen med minus 53,75 kronor per listad till totalt 3 564, 25 per listad. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat rekommendera landstingsfullmäktige besluta att justera kapiteringsersättning Vårdval Kronoberg med 53,75 kr per listad, ny kapiteringsersättning 3 564,25 kr. Ledamöternas yrkande Suzanne Frank och Anna Fransson yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag. 17 Likabehandlingsprogram och handlingsplan Återremitterat ärende Dnr LTK/ Landstingsfullmäktige beslutade att fastställa likabehandlingsprogram och handlingsplan Ärendet I april 2011 undertecknade Landstinget Kronoberg den europeiska jämställdhetsdeklarationen med de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation, CEMR. Underskrift av deklarationen innebär en förbindelse att politiskt arbeta med frågan och ta fram en likabehandlingsplan det vill säga, motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Landstinget Kronobergs likabehandlingsprogram är det politiska styrdokument där mål, prioriteringar och tidsramar för likabehandlingsarbetet definieras. I landstingets handlingsplan beskrivs mål och aktiviteter för de sju diskrimineringsgrunderna. Likabehandlingsprogrammet och handlingsplanen klargör att likabehandling ska integreras i all verksamhet och på alla nivåer i organisationen utifrån delegationsordningen. Likabehandlingsprogrammet och handlingsplanen återremitterades från landstingsfullmäktige med motiveringen för att de, inom

15 15(36) remisstiden, inkomna synpunkterna från partigrupperna ska beaktas av arbetsgruppen för programmet. Arbetsgruppen har därefter gjort justeringar. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa likabehandlingsprogram och handlingsplan Ledamöternas yrkande Charlotte Branting, Anna Fransson, Michael Öberg, Britt-Louise Berndtsson, Lennart Värmby, Eva Johnsson och Yngve Filipsson yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag. Börje Tranvik yrkade tillägg av politisk uppfattning under de sju diskrimineringsgrunderna sid 6 i Likabehandlingsprogram Eva Johnsson, Yngve Filipsson och Britt-Louise Berndtsson yrkade avslag på Börje Tranviks tilläggsyrkande. Yttrande Ola Gustafsson yttrade sig. sgång Landstingsfullmäktige godkände följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens förslag till beslut 2. Börje Tranviks tilläggsyrkande ställs mot avslag Röstning Förslag 1 Efter genomförd röstning beslutade landstingsfullmäktige i enlighet med landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förslag 2 Efter genomförd röstning konstaterade ordföranden att landstingsfullmäktige beslutat avslå Börje Tranviks tilläggsyrkande. Omröstning begärdes Landstingsfullmäktige godkände följande propositionsordning: Den som stödjer avslag till tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. Om nej vinner har landstingsfullmäktige beslutat bifalla Börje Tranviks tilläggsyrkande. Förnamn Efternamn Ja Nej Avst Från v Suzanne Frank X Anna Fransson X Lena Karlsson X Lennart Värmby X Eva Johnsson X

16 16(36) Charlotte Branting X Michael Öberg X Börje Tranvik X Kent Alriksson X Rolf Andersson X Britt-Louise Berndtsson X Hugo Carlsson X Annelill Davidsson X Ginger Ekwurtzel X Sonja Emilsson X Ann-Christin Eriksson X Sofie Erlandsson X Yngve Filipsson X Peter Freij X Göran Giselsson X Åke Gummesson X Kjell Gustafsson X Ola Gustafsson X Valbone Hasani X John Hed X Christer Henriksson X Kjell Jormfeldt X RosMarie Jönsson Neckö X Ann-Charlotte Kakoulidou X Håkan Klasson X Marie Liljedahl X Ragnar Lindberg X Vidar Lundbäck X Ulla Hansson X Peter Löfström X Marianne Nordin X Joakim Pohlman X Ricardo Salsamendi X Margareta Schlee X Henrietta Serrate X Carl Geijer X Michael Sjöö X Ingemar Swalander X Tryggve Svensson X Rolf Sällryd ordf X Totalt Resultatet av omröstningen blev 41 ja-röster, 2 nej-röster samt 2 var frånvarande.

17 17(36) Skriftlig reservation Börje Tranvik (SD) och Håkan Klasson (SD) reserverade sig mot beslutet och meddelade att de före justering avser att komma in med skriftlig reservation. 18 Svar på motion angående rätten till heltid med heltidsschema Återremitterat ärende Dnr LTK/ Landstingsfullmäktige beslutade att motionen anses besvarad. Ärendet Anna Fransson (S) föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att landstinget ska erbjuda alla anställda heltid med heltidsschema. I svar anges bland annat att rätten till heltid är en aktuell fråga och Landstinget Kronoberg arbetar för att de medarbetare som önskar arbeta heltid ska ges möjlighet till detta. Detta som ett led i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare men också ur ett arbetsmiljö och jämställdhetsperspektiv. Landstinget arbetar kontinuerligt med att möjliggöra rätten till heltid och arbetet kommer att fortsätta inom ramen för arbetet med strategiskt personaloch kompetensförsörjning. Heltidstjänstgöring på arbetsplatser som bedriver dygnet runt verksamhet innebär dock krav på stor flexibilitet hos den enskilde medarbetaren för att landstinget utifrån gällande arbetstidslag ska kunna upprätthålla god kvalitet och patientsäkerhet inom befintlig budget. Ärendet återremitterades med stöd av minst en tredjedel av ledamöterna vid landstingsfullmäktige i november Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat rekommendera landstingsfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. Ledamöternas yrkande Anna Fransson yrkade bifall till motionen. Yttrande Lena Karlsson, Ola Gustafsson och Britt-Louise Berndtsson yttrade sig. sgång Landstingsfullmäktige beslutade godkänna följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens förslag till beslut 2. Anna Franssons yrkande Och att förslagen ställs mot varandra.

18 18(36) Röstning Förslag 1 och 2 Efter genomförd röstning beslutade landstingsfullmäktige i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. Reservation Socialdemokraterna Anna Fransson, Peter Freij, Åke Gummesson, Ola Gustafsson, Valbone Hasani, RosMarie Jönsson Neckö, Ann-Charlotte Kakoulidou, Annette Severinsson-Åstrand, Ragnar Lindberg, Marianne Nordin, Joakim Pohlman, Ricardo Salsamendi, Henrietta Serrate och Michael Sjöö reserverade sig till förmån för eget yrkande. 19 Svar på motion Gör Egenvårdsguiden lättillgänglig i mobilen Dnr LTK/ Landstingsfullmäktige beslutade att motionen anses besvarad i och med att anpassningen av Egenvårdsguiden för mobila enheter sker under första halvåret Ärendet Yngve Filipsson (FP) föreslår i en motion att Landstinget Kronoberg tar initiativ till att Egenvårdsguiden blir tillgänglig i mobilen som en app. I svar anges att materialet i egenvårdsguiden finns på webbplatsen 1177.se: som man redan i dag kan nå via mobila enheter. Webbplatsen 1177.se förvaltas av Inera AB, som just nu arbetar med att anpassa hela webbplatsen med hjälp av responsiv design. Det innebär att webbplatsen inklusive egenvårdstexterna blir mer användarvänliga via mobiltelefon och läsplatta. Anpassningen kommer att vara klar första halvåret Mer om utvecklingen finns här: Ett gemensamt nationellt samarbete pågår mellan landstingen för att hela tiden förbättra tillgängligheten av 1177.se. Tillgängligheten i mobila enheter av Egenvårdsguiden under första halvåret 2013 kommer att vara tillfyllest och att det på så vis är möjligt att i både stationära och mobila enheter var helst man befinner sig söka efter informationen i Egenvårdsguiden 1177.se. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat rekommendera landstingsfullmäktige besluta att motionen anses besvarad i och med att anpassningen av Egenvårdsguiden för mobila enheter sker under första halvåret 2013.

19 19(36) Ledamöternas yrkande Yngve Filipsson yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag. 20 Reviderad förbundsordning för Växjö Samordningsförbund Dnr LTK/ Landstingsfullmäktige beslutade att godkänna den i förbundsordningen föreslagna ändringen under förutsättning att samtliga myndigheter godkänner förbundsordningen. Ärendet Växjö Samordningsförbund har inkommit med förslag till ändrad förbundsordning. Föreslagen förändring: 6 Uppgifter och beslutanderätt Styrelsen är beslutför när en majoritet av parterna är representerade. Tidigare förbundsordning: Styrelsen är beslutsför när samtliga parter är representerade. i frågan om ändrad förbundsordning kräver samtliga myndigheters godkännande. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat rekommendera landstingsfullmäktige besluta att godkänna den i förbundsordningen föreslagna ändringen under förutsättning att samtliga myndigheter godkänner förbundsordningen. Ledamöternas yrkande Börje Tranvik och Michael Öberg yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag. 21 Ansökan om förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Kronobergs län Dnr LTK/ Landstingsfullmäktige beslutade att hos regeringen ansöka om att från och med 1 januari 2015 överta det regionala utvecklingsansvaret i Kronobergs län och därmed få status som regionkommun i enlighet med Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) att ge landstingsdirektören i uppdrag att skriva fram en ansökan om övertagande av det regionala utvecklingsansvaret i Kronobergs län.

20 20(36) Ärendet I budget 2013 beslutades att landstinget under 2013 ska påbörja arbetet för att föra över det regionala utvecklingsansvaret i länet till landstinget och bilda egen regionkommun i Kronobergs län genom en sammanslagning med Regionförbundet Södra Småland. Motiven till detta är att det blir ett starkare demokratiskt inflytande över utvecklingsfrågorna genom ett direktvalt fullmäktige, bättre samordning och större kraft genom att koncentrera utvecklingsfrågorna till en myndighet, en bättre möjlighet att från regionens förutsättningar genomföra en i grunden nationell politik genom att landstinget i rollen som regional myndighet betraktas som tydligare och starkare samverkanspartner för kommunerna, staten och övriga organisationer. Det är även en bra förberedelse för det påbörjade arbetet för att bilda en Sydsvensk region tillsammans med Skåne, Blekinge och Kalmar. Vid landstingsfullmäktige i oktober 2012 ( 104) beslutades att ansöka om en förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Kronoberg, och bildandet av Region Kronoberg. Landstinget Kronoberg skickade i november 2012 en remiss till länets kommuner avseende förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Kronobergs län. Remissen har beretts i kommunerna och efter beslut i respektive kommunfullmäktige har fem av länets åtta kommuner ställt sig bakom landstingets avsikt att lämna en ansökan till regeringen om att bilda egen regionkommun. De fem kommunerna som har ställt sig bakom förslaget representerar 74 procent av länets befolkning. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, 39, beslutat rekommendera landstingsfullmäktige besluta att hos regeringen ansöka om att från och med 1 januari 2015 överta det regionala utvecklingsansvaret i Kronobergs län och därmed få status som regionkommun i enlighet med Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630), att ge landstingsdirektören i uppdrag att skriva fram en ansökan om övertagande av det regionala utvecklingsansvaret i Kronobergs län. Ledamöternas yrkande Suzanne Frank, Anna Fransson, Lennart Värmby, Michael Öberg, Eva Johnsson, Yngve Filipsson och Britt-Louise Berndtsson yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag till beslut. Börje Tranvik yrkade avslag till landstingsstyrelsens förslag. Yttrande Kjell Jormfeldt yttrade sig sgång Landstingsfullmäktige beslutade godkänna följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens förslag till beslut 2. Börje Tranviks yrkande om avslag Och att förslagen ställs mot varandra.

21 21(36) Röstning Förslag 1 och 2 Efter genomförd röstning beslutade landstingsfullmäktige i enlighet med landstingsstyrelsen förslag till beslut. 22 Överlåtelse av medborgarförslag till landstingsstyrelsen Ompröva beslutet att inte införa flermikrofonsystem 2013 Dnr 13LTK5 Landstingsfullmäktige beslutade att överlåta åt landstingsstyrelsen att besluta i ärendet. Ärendet En medborgare har lämnat in förslag angående Ompröva beslutet att inte införa flermikrofonsystem I fullmäktiges arbetsordning under 27 punkt 5 anges Om ärendet anses vara av sådant slag att det normalt inte avgörs av fullmäktige kan fullmäktige besluta, utan föregående beredning, överlåta till landstingsstyrelsen att besluta i ärendet. Fullmäktiges presidium har i sitt ställningstagande bedömt att medborgarförslaget är av sådant slag. 23 Överlåtelse av medborgarförslag till landstingsstyrelsen Återinför möjligheten att betala med kort när man besöker vårdcentral/sjukhus Dnr 13LTK16 Landstingsfullmäktige beslutade att överlåta åt landstingsstyrelsen att besluta i ärendet. Ärendet En medborgare har lämnat in förslag angående - Återinför möjligheten att betala med kort när man besöker vårdcentral/sjukhus. I fullmäktiges arbetsordning under 27 punkt 5 anges Om ärendet anses vara av sådant slag att det normalt inte avgörs av fullmäktige kan fullmäktige besluta, utan föregående beredning, överlåta till landstingsstyrelsen att besluta i ärendet. Fullmäktiges presidium har i sitt ställningstagande bedömt att medborgarförslaget är av sådant slag.

22 22(36) 24 Överlåtelse av medborgarförslag till landstingsstyrelsen Riv upp landstingsstyrelsens beslut om att ej ta emot betalkort eller motsvarande vid besök på lasarett och vårdcentraler Dnr 13LTK74 Landstingsfullmäktige beslutade att överlåta åt landstingsstyrelsen att besluta i ärendet. Ärendet En medborgare har lämnat in förslag angående Riv upp landstingsstyrelsens beslut om att ej ta emot betalkort eller motsvarande vid besök på lasarett och vårdcentraler. I fullmäktiges arbetsordning under 27 punkt 5 anges Om ärendet anses vara av sådant slag att det normalt inte avgörs av fullmäktige kan fullmäktige besluta, utan föregående beredning, överlåta till landstingsstyrelsen att besluta i ärendet. Fullmäktiges presidium har i sitt ställningstagande bedömt att medborgarförslaget är av sådant slag. 25 Överlåtelse av medborgarförslag till landstingsstyrelsen Angående betalningar mot faktura vid sjukvårdsinrättningarna Dnr 13LTK78 Landstingsfullmäktige beslutade att överlåta åt landstingsstyrelsen att besluta i ärendet. Ärendet Braås PRO-avdelning har genom medlemmar lämnat in förslag angående betalningar mot faktura vid sjukvårdsinrättningarna. I fullmäktiges arbetsordning under 27 punkt 5 anges Om ärendet anses vara av sådant slag att det normalt inte avgörs av fullmäktige kan fullmäktige besluta, utan föregående beredning, överlåta till landstingsstyrelsen att besluta i ärendet. Fullmäktiges presidium har i sitt ställningstagande bedömt att medborgarförslaget är av sådant slag.

23 23(36) 26 Val av ledamöter i styrelsen för RyssbyGymnasiet AB Dnr 13LTK15 Landstingsfullmäktige beslutade att välja om nedanstående fyra ledamöter att ingå i styrelsen för RyssbyGymnasiet AB, för tiden från bolagsstämman 2013 till och med bolagsstämman 2014: - Jan Bengtsson, Fyllerydsvägen 15, Växjö - Eva Simonsson, Strömgatan 13, Ljungby - Kerstin Björck, Lövängsvägen 9, Växjö - Lars-Ove Johansson, Torlarp, Ödegård 2, Lagan Ärendet I bolagsordningen för RyssbyGymnasiet AB står att landstingsstyrelsen ska utgöra beredningsorgan och nominera de ledamöter som ska utses av fullmäktige. Fyra kandidater från näringslivet väljs in för varje år, utöver de som tidigare valts in för hela mandatperioden. Efter telefonsamtal är personerna som valdes föregående år positiva till att kvarstå ytterligare ett år, varför omval föreslås. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, 40, beslutat att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att välja om nedanstående fyra ledamöter att ingå i styrelsen för RyssbyGymnasiet AB, för tiden från bolagsstämman 2013 till och med bolagsstämman 2014: - Jan Bengtsson, Fyllerydsvägen 15, Växjö - Eva Simonsson, Strömgatan 13, Ljungby - Kerstin Björck, Lövängsvägen 9, Växjö - Lars-Ove Johansson, Torlarp, Ödegård 2, Lagan. 27 Val Dnr 13LTK15 Landstingsfullmäktige beslutade att godkänna valberedningens förslag enligt nedanstående. Valberedningens förslag val av ledamöter och ersättare Valberedningen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar

24 24(36) att entlediga och utse ledamöter och ersättare i nedanstående organ och tid enligt nedan. Val till nedanstående organ, tid Ordinarie Ersättare Hälso- och sjukvårdsberedningen Avgående ersättare: Sofie Erlandsson, Skidsvängen 10 D, Växjö (S) Styrelsen Smaland Airport AB Från ordinarie bolagsstämma Förvaltningsrätten Avgående nämndeman: Birgitta Ågren, Seglarevägen 51, Växjö (M) Ny nämndeman: Tor Lejdfors, Brantebogränd 5, Växjö (M) Stefan Söderberg, c/o Sandström Norra Esplanaden 20 A, Växjö (M) Ny ersättare: Magnus Carlberg, Hagen 7, Väckelsång (S) Pernilla Tornéus, Harsövägen 16, Växjö (M) Avgående ersättare: Stefan Bergström, Grönsångarevägen 23, Växjö (FP) Ny ersättare: Eva R Ericsson, Stamvägen 27, Växjö (FP) Göran Giselsson Ordförande Ragnar Lindberg Vice ordförande 28 Skriftlig information: Bokslutskommuniké för år 2012 Dnr 13LTK54 Landstingsfullmäktige beslutade att notera informationen till protokollet. Ärendet Landstingsfullmäktiges budgeterade resultat för 2012 är 5 miljoner kronor. År 2012 redovisas dock ett resultat på minus 53 miljoner kronor. I resultatet ingår engångsintäkter på 94 miljoner kronor. Det innebär att den ordinarie verksamheten istället har ett resultat på minus 147 miljoner kronor. Engångsintäkterna avser återbetalning av tidigare AFA-premier på 63 miljoner kronor och 31 miljoner kronor i realisationsvinster vid försäljning av fastigheter.

25 25(36) Justerat resultat enligt balanskravet uppgår för 2012 till minus 88 miljoner kronor. I det justerade resultatet är årets effekt av realisationsvinster och återföring av tidigare års nedskrivning av pensionsförvaltningen borttagen. I och med 2012 års negativa justerade resultat finns nu ett återställandekrav. Det innebär att årets negativa resultat på minus 88 miljoner kronor måste regleras inom de närmaste följande tre åren. Landstingsfullmäktiges fastställda finansiella mål för en god ekonomisk hushållning 2012 är 0,1 procent i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag, men utfallet 2012 blev minus 2,1 procent. För att bedöma huruvida Landstinget Kronoberg uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning, måste resurserna ställas mot vårdens resultat. Resultatet i sin tur behöver vara kopplat till hälso- och sjukvårdens respektive tandvårdens övergripande mål. Vårdens resultat visar på en förbättring inom ett flertal områden. Landstinget Kronoberg har ökat produktionen och generellt förbättrat tillgängligheten. Väntetider till fördjupad utredning inom barn och ungdomspsykiatrin är dock ett förbättringsområde. En sammanvägning av måluppfyllelsen för verksamhetsmål för god vård och landstingets finansiella mål, resulterar dock i bedömningen att Landstinget Kronoberg inte uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning för Verksamhetens nettokostnad uppgår 2012 till miljoner, vilket är en ökning med 220 miljoner kronor jämfört med I nettokostnaderna ingår engångsintäkterna med 94 miljoner kronor. Sett till verksamhetens ordinarie drift, exklusive engångsintäkterna, blir ökningen istället 314 miljoner kronor. Det motsvarar en ökning med 7,6 procent. Ökningstakten för nettokostnaden är därmed betydligt högre än den för skatteintäkter och generella statsbidrag som uppgår till 2,0 procent. Den genomsnittliga likviditeten var i december 695 miljoner kronor. Investeringsutgifterna för året uppgick till 247 miljoner kronor. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat att överlämna bokslutskommuniké 2012 till landstingsfullmäktige för kännedom. 29 Skriftlig information: Revisionsrapport Granskning av samverkansavtal mellan Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg avseende Onkologi och Thorax samt landstingsstyrelsens svar Dnr 13LTK64 Landstingsfullmäktige beslutade

26 26(36) att notera informationen till protokollet. Ärendet Granskning har skett, på uppdrag av förtroendevalda revisorerna i Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg, av avtal mellan landstingen avseende Onkologi och Thorax. Syftet med granskningen har varit att bedöma om vårdkedjorna inom onkologi och thorax är effektiva samt om samverkan mellan landstingen inom dessa områden fungerar på ett tillfredsställande sätt. Revisorerna har utifrån granskningen gett gemensamma rekommendationer till landstingsstyrelserna i Kronoberg och Blekinge. I svar till revisorerna anges pågående och planerade åtgärder. Landstingsfullmäktiges presidium har tillsammans med revisorernas presidium beslutat att missiv och sammanfattning av revisorernas granskningsrapporter samt landstingsstyrelsens svar på rapporter ska delges fullmäktige. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , beslutat att informera landstingsfullmäktige om rapport och svar. 30 Interpellationssvar till Kjell Jormfeldt (MP) angående den strukturutredning som gjorts avseende sjukvården i länet Landstingsstyrelsens ordförande Suzanne Frank besvarade den under 7 ställda interpellationen. Interpellationssvar Sammanfattning av interpellationen Interpellanten upplever oro över den pågående utredningen om sjukvårdens framtida struktur i Kronobergs län. Framför allt refererar han till de modeller/förslag, som tjänar som diskussionsunderlag i verksamheten, och ställer följande frågor: 1. Här tjänstemännen fått direktiv om att genomföra en utredning som innebär att akutverksamheten vid Ljungby lasarett läggs ned? 2. Om inte, vad anser du om att tjänstemännen på eget initiativ företar kostsamma utredningar som saknar såväl politiskt som medborgerligt stöd? 3. Vilka åtgärder avser du att vidta för att styra upp förvaltningsorganisationen så att inte dylika misstag upprepas i fortsättningen? Svar på fråga 1-3 Strukturutredningen pågår alltjämt. Den 15 februari gick remisstiden ut för synpunkter från verksamheten. En mängd synpunkter rapporteras ha inkommit och måste beaktas, analyseras och diskuteras noga.

27 27(36) Strukturutredningen har tillsatts genom direktiv i respektive centrums verksamhetsplaner Verksamhetsplanerna har fastställts i landstingsstyrelsen den 13 dec I verksamhetsplanerna ges centrumchefer i uppdrag att - i samverkan med övriga berörda centrumchefer delta i en vårdplatsöversyn när det gäller såväl somatisk akut som somatisk planerad verksamhet - i samverkan med övriga berörda centrumchefer, under 2012, ta ett helhetsgrepp på den geografiska fördelningen av olika operationer för att öka produktionen och beläggningen på operationssalarna. Detta görs som en del av den produktions- och kapacitetsplanering som pågår. Vi har en högkvalitativ och välfungerande hälso- och sjukvård i vårt län. Vårt uppdrag är att utveckla den för att möta också framtidens utmaningar ur en mängd perspektiv till exempel medicinsk utveckling, bemanning och en hållbar ekonomi. Våra medborgare har rätt till en likvärdig hälso- och sjukvård oavsett bostadsort. Alliansen har varit tydlig med att båda sjukhusen ska ha en kirurgisk akutmottagning öppen dygnets alla timmar. Vi måste nu gå vidare på med strukturutredningen på ett sätt som tar tillvara utredningsmaterial, inkomna synpunkter och det tydliga engagemang för framtidsfrågor som manifesterat sig. Många frågor lämpar sig bäst att diskuteras vidare i brett förankrade arbetsgrupper i verksamheten. Suzanne Frank Landstingsstyrelsens ordförande Ajournering Landstingsfullmäktige beslutade om ajournering för lunch kl och därefter Allmänhetens frågestund 31 Allmänhetens frågestund Inga frågor ställdes. 32 Interpellationssvar till Anna Fransson (S) angående strategisk personal- och kompetensförsörjningsplan för Landstinget Kronoberg Dnr 13LTK133 Ordförande i landstingsstyrelsens personalutskott Lena Karlsson besvarade den under 8 ställda interpellationen. Interpellationssvar Anna Fransson skriver i en interpellation att Landstinget Kronoberg står inför stora utmaningar, både gällande ekonomi och nyrekrytering av personal.

28 28(36) Vidare skriver Anna Fransson att det finns svårigheter att besätta vakanta tjänster och att det finns ett minskat intresse för vårdutbildningar och att Landstinget Kronoberg minskar i attraktivitet som arbetsgivare. Frågorna som Anna Fransson ställer är: - Hur många tjänster är idag vakanta på grund av att man inte lyckats rekrytera personal med rätt kompetens för arbetsuppgifterna? - Anser du att arbetet med nyrekryteringar följer personal- och kompetensförsörjningsplanens riktlinjer och målsättningar? - Hur anser du att den pågående strukturöversynen påverkar personal- och kompetensförsörjningsplanen för Landstinget Kronoberg i syfte att säkra kompetens och verksamhet på både Växjö och Ljungby lasarett? Svar på fråga 1: Idag finns det 30 vakanta tjänster där det just handlar om att rätt kompetens saknas; majoriteten av dessa är läkartjänster, de flesta inom PRC (primärvård- o rehabcentrum), men även inom psykiatrin saknas såväl läkare som psykologer. Specialistläkare inom vissa områden som neurologi, endokrinologi, gastroenterologi och infektion är en bristvara både hos oss och nationellt. Även vissa specialistsjuksköterskor är svårt att rekrytera. Svar på fråga 2: Ja, jag anser att vi följer de planer och målsättningar som finns. Genom ett långsiktigt arbete och ökad anställning av såväl AT- som ST- läkare är avsikten att vi ska klara de behov som finns i Landstinget Kronoberg. Ekonomiska resurser har under senare år tillförts för att klara av dessa anställningar. Ökade satsningar har också gjorts då det gäller att utbilda specialistsjuksköterskor, och över tid är det ca 35 sjuksköterskor som utbildas per år. Den psykologutbildning som startats på Linnéuniversitetet kommer inom några år förhoppningsvis att förbättra rekrytering av den yrkesgruppen. Svar på fråga 3: Den pågående strukturöversynen i Landstinget Kronoberg är en av alla de genomlysningar som ständigt pågår i alla liknande verksamheter, och jag tror inte att den har någon påverkan på personal- och kompetensförsörjningsplanen; tvärtom syftar alla genomlysningar till att vi på bästa sätt ska tillvarata den kompetens som finns och bedriva en sjukvård som är både kvalitéts- och patientsäker, och samtidigt använda de ekonomiska resurser som finns på bästa sätt. Lena Karlsson ordf. personalutskottet i Landstinget Kronoberg

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (8) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 mars, kl. 16.15 18.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 40 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (14) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 30 september, kl. 09.00 12.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 103 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (35) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 12 april, kl. 09.00 12.45, 13.45 17.10 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 32 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (11) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 19 april, kl. 13.30 14.30 Plats: Mobergsalen, Utvandrarnas hus i Växjö 60 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (42) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 23 oktober, kl. 09.00 12.40, 13.40 18.40 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 94

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (32) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 juni, kl. 09.00 12.30, 13.30 20.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 69 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (24) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 14 februari, kl. 09.00 12.20, 13.30 15.35 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 1

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 15 november 2011 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 3 april 2012 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet,

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (44) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 24 april, kl. 09.00 12.30, 13.30 18.40 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 26 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (32) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 28 november kl. 09.00 12.30, 13.30 16.10 och tisdagen den 29 november, kl. 09.00 12.45, 13.45 16.45

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-05-29 LSAU 5/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-06-05 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 maj 2012 kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-10-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (30) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 23 april, kl. 09.00 12.30, 13.30 16.30 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 39 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-03-27 LSAU 3/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-04-03 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16 1(6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS kl 09.00 12.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-12-18 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 18 december, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2011-01-25 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-12-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 11 december 2013 kl. 9.00-11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2014-01-27 Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-03 SB 1/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 27 januari 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (41) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 25 november kl. 09.00 12.45, 13.45 16.00 och tisdagen den 26 november, kl. 09.00 12.35, 13.35 17.15

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (29) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 25 oktober, kl. 09.00 12.40, 13.40 19.30 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 105

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli 2011-06-20 SB 3 /2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-06-27 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 juni 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö PROTOKOLL 1(18) Landstingets kansli 2012-12-11 LS 9/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 11 december, kl. 09.00 12.45 Plats Närvarande ledamöter Oden, Sigfridsområdet,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 7 december 2011 kl. 12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-04-09 09:00 12:30 Plats Apollon Centrallasarettet Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Charlotta Svanberg (S), ordförande

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-04-10 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 10 april, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen, Ingelstadsvägen

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2016-05-10 09:00-12:05 Plats Beslutande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen (S) (vice ordförande) Suzanne Frank (M) (2:e

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-06-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 20 juni, 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (19) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 21 juni, kl. 09.00 12.30, 13.30 18.50 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 75

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-08-24 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 augusti 2010, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 19 mars 2014 kl. 9.00 11.15 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 1 (6) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 oktober 2006, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011. Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.40

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011. Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.40 PROTOKOLL LS 2011-02-01 1(23) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.40 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor YTTRANDE 2012-03-07 LK11-0521 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-06-05 Justerat 07-06-18 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 5 juni 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 4/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 4/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-04-06 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-09-15 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 2 september 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-09-02 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 27 augusti kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-11-07 LSAU 09/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-11-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 7 november 2011 kl. 08.30 11.30 Plats

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-02-16 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 02/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 februari 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli FU 5/2014 Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat

PROTOKOLL. Landstingets kansli FU 5/2014 Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-09 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 december, 2014 kl. 13.00 15.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Konferensrum

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 15 februari, kl. 09.00 11.50 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 6 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2008-09-02 JUSTERAT 2008-09-11 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 2 september 2008, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Frånvarande

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 2013-01-28 Bokslutskommuniké 2012 Landstingets kompletta årsredovisning 2012 behandlas av landstingsfullmäktige den 23 april 2013 Ökad efterfrågan på vård ger ett minusresultat för 2012 Landstinget Kronoberg

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-01-29 JUSTERAT 08-02-11 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 januari 2008, kl.08.30 10.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga Sekreterare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-12-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 12 december 2012 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-06-18 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 11 juni 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Utvandrarnas hus, Växjö

Utvandrarnas hus, Växjö Regionfullmäktige Tid 2016-03-02 09:00-17:45 Plats Beslutande ledamöter Utvandrarnas hus, Växjö RosMarie Jönsson Neckö (S) (ordförande) Kjell Jormfeldt (MP) (vice ordförande) Bo Frank (M) Anna Fransson

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Kansliavdelningen, Ingrid Holmér 2005-08-30 ÄU 3/05. Tid Tisdagen den 30 augusti kl. 9.30-14.00. Olle Håkansson (mp), observatör

Kansliavdelningen, Ingrid Holmér 2005-08-30 ÄU 3/05. Tid Tisdagen den 30 augusti kl. 9.30-14.00. Olle Håkansson (mp), observatör PROTOKOLL Justeringsdatum 2005-09-08 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen, 2005-08-30 ÄU 3/05 Protokoll från sammanträde med äldreutskottet Tid Tisdagen den 30 augusti kl. 9.30-14.00 Plats Närvarande

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Annelie Bengtsson Siw Lundkvist Alf Lundin Stefan Wikén Yngve Hamberg

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-01 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 18 maj 2011 kl. 13.00 16.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-10-20 2008-10-07 FU7/08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (8) Landstingets kansli 2012-08-28 LSAU 6/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-09-04 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 augusti 2012 kl. 09.00 12.00 Plats

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-03-08 09:00-10:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 129 Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 127 Utdelning av Folkhälsopriset Regionens folkhälsopris delas 2015 ut till Aneby kommun för deras arbete med ungas

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3

Läs mer

Folkhälsoutskottet. Tid Tisdagen den 8 oktober 2013 kl. 9.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Folkhälsoutskottet. Tid Tisdagen den 8 oktober 2013 kl. 9.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-10-21 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 8 oktober 2013 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/2008. Tid Måndagen den 18 augusti 2008, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/2008. Tid Måndagen den 18 augusti 2008, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2008-08-18 1(17) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/2008 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 18 augusti 2008, kl. 09.00 12.30. Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers

Läs mer

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad Håkan Blomgren 2014-03-18 Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad 2014-03-21 Reviderad 2014-04-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Politisk organisation i Landstinget Blekinge 2015-2018 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-06-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 12 juni 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 8-18 Tid: , 10:00-16:50 Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 8-18 Tid: , 10:00-16:50 Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Närvarande: Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen Beslutande: Urban Blomberg, ordförande (M) Eva Lundemo (C) Annika Nordin (S) Magnus Lagerqvist (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla Sessionssalen, landstingshuset Frösön, kl 09.00-17.30 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Anna Gundersson (s) Annelie Bengtsson (m) Björn Karlsson (s) Alf Lundin (v) Stefan Wikén

Läs mer