Generator G11 (GEN11) Användarmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generator G11 (GEN11) Användarmanual"

Transkript

1 Generator G11 (GEN11) Användarmanual Ska användas med programvaruversion 2013_1

2 Denna sida ska lämnas tom.

3 Innehållsförteckning Översikt 1 Standardkonventioner som används 1 Kapitel 1 - Allmän information 1 Indikationer 1 Kontraindikationer 1 Beskrivning av instrumentet 1 Leverans 1 Illustration och nomenklatur 2 Allmänna varningar 3 Allmänna försiktighetsmått 4 Kundtjänst 4 Kapitel 2 - Bruksanvisning - Harmonic-instrument 5 Installation 5 Funktioner på redoskärmen 6 Användning 7 7 Varning 9 Kapitel 3 - Bruksanvisning - EnSeal-instrument 9 Installation 9 Funktioner på redoskärmen 11 Användning Kapitel 4 - Felsökning och skärmvägledning 13 Allmän felsökning 13 Felsökning för Harmonic 14 Felsökning för EnSeal 17 Skärmvägledning 19 Kapitel 5 - Rengöring, desinficering, förebyggande underhåll och reparation 26 Elsäkerhetskontroller 26 Anvisningar för rengöring och desinficering 26 Underhåll och reparation 29 Kassering av Generator G11 från Ethicon Endo-Surgery (miljöskydd) 29 Kapitel 6 - Tillämpliga standarder 29 Bilaga 30 Systemspecifikationer 30 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 31 Symboler 34 Generator G11

4 Denna sida ska lämnas tom.

5 Översikt Läs noga igenom all information. Om man inte noga följer anvisningarna kan det få allvarliga kirurgiska följder. Denna manual innehåller viktig information om hur man använder GEN11. Den ska förvaras där den är lättillgänglig under användningen, särskilt för översättning av skärmarna. Skriv ut eller kopiera sidor efter behov för att förvara i närheten. Viktigt: Denna manual är avsedd att fungera som en bruksanvisning till Generator G11. Den beskriver inte några kirurgiska metoder. Den senaste versionen av denna manual finns på Harmonic och EnSeal är varumärken som ägs av Ethicon Endo-Surgery. Standardkonventioner som används Användningen av termerna Försiktighet, Varning och OBS Information som rör utförandet av en uppgift på ett säkert och noggrant sätt utmärks av att informationen föregås av termen Försiktighet, Varning eller OBS. Dessa termer återfinns i hela dokumentationen. Läs informationen innan du går vidare till nästa steg i en procedur. Varning! Varningsinformation visar på en drift- eller underhållsprocedur, praxis eller villkor som måste följas strikt. I annat fall kan följden bli personskada eller dödsfall. Försiktighet: Försiktighetsinformation visar på en drift- eller underhållsprocedur, praxis eller villkor som måste följas strikt. I annat fall kan utrustningen skadas eller förstöras. Obs! OBS-information visar på ett drift- eller underhållsproblem, praxis eller villkor som är nödvändigt för att en uppgift ska utföras effektivt. Kapitel 1 - Allmän information Indikationer Generator G11 levererar radiofrekvenseffekt som driver elektrokirurgiska EnSeal-instrument som används under öppen eller laparoskopisk allmän och gynekologisk kirurgi för att skära och tillsluta kärl och för att skära, gripa tag om och dissekera vävnader. Dessutom levererar generatorn ström som driver Harmonic-instrument för ultraljudskirurgi som är indicerade för snitt i mjukdelar när blödningskontroll och minimal termisk skada är önskvärda. EnSeal- och Harmonic-instrument har inte visat sig vara effektiva vid steriliseringsprocedurer eller tubarkoagulation vid användning med Generator G11. Använd inte dessa instrument för denna typ av ingrepp. Kontraindikationer Användningen av Generator G11 och de tillhörande instrumenten är kontraindicerade om läkaren bedömer att radiofrekvenskirurgi eller ultraljudskirurgi skulle strida mot patientens bästa. Instrumenten är inte avsedda för incisioner i ben. Beskrivning av instrumentet Generator G11 levererar energi till kirurgiska Harmonic- och EnSeal-instrument. På generatorn finns en pekskärm och en unik honuttagsport som passar till antingen ett Harmonic- eller ett EnSeal-instrument. Kopplingar (HGA11 för Harmonic och EGA11 för EnSeal) används för att generatorn ska kunna driva äldre typer av instrument. Leverans Generator G11 levereras halvt användningsklar. Kartongen innehåller Generator G11, nätsladd och användarmanual. EnSeal- eller Harmonic-instrument från Ethicon Endo-Surgery som är avsedda för engångsbruk ingår inte i förpackningen utan måste köpas separat. Harmonic-instrumentkopplingen (HGA11), EnSeal-instrumentkopplingen (EGA11), fotbrytaren (FSW11) och vagnen (CRT11) kan också köpas separat. 1 Generator G11

6 Illustration och nomenklatur Framsidan på generatorn Figur 1 1 STRÖMBRYTARE Lyser grönt när generatorn är i drift. 2 SKÄRM/PEKSKÄRM Visar systeminformation och tjänar som gränssnitt för justering av kontroller och inställningar. 3 KOPPLING/HONUTTAG FÖR INSTRUMENT Honuttag som används för att ansluta kopplingar eller instrument till generatorn. Baksidan på generatorn Figur 2 4 HONUTTAG FÖR NÄTSLADD Honuttag som används för att ansluta nätsladden till generatorn. 5 HONUTTAG FÖR FOTBRYTARE Honuttag som används för att ansluta fotbrytaren till generatorn. 6 POTENTIAL- UTJÄMNINGSPOL Möjliggör anslutning till en potentialutjämningsledare. Generator G11 2

7 Fotbrytare Figur 3 7 MIN (VÄNSTER PEDAL) Aktiverar effekt för EnSeal eller minimal effekt för Harmonic. 8 MAX (HÖGER PEDAL) Aktiverar maximal effekt för Harmonic. Allmänna varningar Kontrollera att enheten är fullständigt funktionsduglig innan någon uteffekt administreras för vävnadstillslutning. Utrustningen får endast användas av behörig medicinsk personal som utbildats i ultraljudskirurgi eller elektrokirurgi. Om utrustningen används på olämpligt sätt av outbildad medicinsk personal kan det leda till farlig elektrisk uteffekt. Använd inte i närheten av brandfarliga anestetika eller oxiderande gaser som lustgas (N 2 O) och syre eftersom explosioner kan inträffa. Ej brandfarliga medel ska om möjligt användas för rengöring och desinficering. Brandfarliga medel som används för rengöring eller desinficering, eller för att lösa upp adhesiver, måste få avdunsta innan någon HF-kirurgi används. Det finns en risk för att brandfarliga lösningar ansamlas under patienten och i kroppsfördjupningar, t.ex. i naveln, och i kroppshåligheter, t.ex. i slidan. All vätska som ansamlats i dessa områden ska torkas upp innan någon elektrokirurgi används. Var uppmärksam på risken för antändning av endogena gaser eller andra brandfarliga gaser. När vissa material, t.ex. bomull och gasväv, är mättade med syrgas kan de antändas av gnistor som framställs vid normal användning under elektrokirurgi. Använd inte Generator G11 i fuktiga miljöer eftersom det då finns risk för elstötar. Om vätskor har trängt in i Generator G11 måste enheten returneras till tillverkaren för testning innan den används. Använd inte enheten i närheten av flyktiga lösningsmedel som metanol eller alkohol eftersom explosioner kan inträffa. Undvik att använda Generator G11 i nära anslutning till eller staplad tillsammans med annan utrustning. Om det är nödvändigt att använda generatorn i nära anslutning till eller staplad med annan utrustning ska Generator G11 och den övriga utrustningen övervakas för att garantera normal drift. Störningar som orsakas av användning av högfrekvent kirurgisk utrustning kan påverka användningen av annan medicinsk elektronisk utrustning som monitorer och bildåtergivningssystem. Kontrollera om patienten har en pacemaker eller implanterad defibrillator (ICD) inopererad. Vänd dig till tillverkaren av pacemakern eller den implanterade defibrillatorn för att få information om vilka effekter radiofrekvent energi har på dessa anordningar. Användning av andra tillbehör och kablar än de som anges kan leda till oförutsägbar prestanda, ökad elektromagnetisk emission eller minskad elektromagnetisk tålighet. Kunden får inte modifiera denna utrustning på något sätt. Om denna utrustning modifieras kan det påverka elsäkerheten och elektromagnetisk emission negativt. Inga inre delar kan servas av användaren. För service ska generatorn skickas till en serviceverkstad som auktoriserats av Ethicon Endo- Surgery. För att undvika risken för elstötar får denna utrustning endast anslutas till ett skyddsjordat nätuttag. För att isolera Generator G11 från nätströmmen drar du ut nätsladden antingen från baksidan på generatorn eller från vägguttaget. Se till att det alltid är lätt att komma åt dessa punkter. 3 Generator G11

8 Denna enhet är inte MR-säker och inte heller MR-kompatibel. Enheten tillsluter kärl med en diameter på max 7 mm beroende på vilket instrument som används. Se instrumentets bruksanvisning för mer information. Som med alla energikällor (elektrokirurgisk utrustning, laserenheter och ultraljudsutrustning) finns det anledning att begrunda biprodukternas (t.ex. vävnadsrök och aerosoler) karcinogena och infektiösa potential. Lämplig skyddsutrustning såsom skyddsglasögon, filtreringsmasker och effektiv rökevakueringsutrustning ska användas vid både öppna och laparoskopiska ingrepp. Se till att lämplig reservutrustning för aktuellt ingrepp finns tillgänglig i händelse av systemfel. Efter att instrumentet avlägsnats skall det kontrolleras att hemostas föreligger i vävnaden. Om hemostas inte föreligger, ska lämpliga metoder för att åstadkomma hemostas användas. Allmänna försiktighetsmått Pekskärmen på generatorn är mycket känslig. Använd inte vassa metallföremål på pekskärmen. Om skruvarna på undersidan avlägsnas eller om anordningen öppnas blir garantin ogiltig och farliga tillstånd kan uppstå. Läs alla anvisningar före användning och följ sjukhusets riktlinjer för klinisk praxis i samband med ultraljudskirurgi, elektrokirurgi samt gynekologiska och laparoskopiska ingrepp. Ersätt säkringar med rätt säkringstyp och märkdata. Se Systemspecifikationer. Sterilisera inte Generator G11. Sterilisering skadar enheten. Blockera inte öppningarna på undersidan och baksidan av Generator G11 eftersom de ombesörjer luftkylningen av enheten. Vid misstänkta elektromagnetiska störningar från annan utrustning ska anordningen riktas om eller de tänkbara störningskällorna (t.ex. mobiltelefoner eller radioapparater) avlägsnas från rummet. Övervakningselektroder ska placeras så långt bort från instrumentspetsar för engångsbruk som möjligt när högfrekvent kirurgisk utrustning och fysiologisk övervakningsutrustning används samtidigt. Övervakningssystem utrustade med högfrekvensströmbegränsande anordningar rekommenderas. Nålövervakningselektroder rekommenderas inte. Om ett radiofrekvensinstrument aktiveras utan att vara i kontakt med målvävnad eller i läge för energimatning kan det leda till kapacitiv koppling. Patienten ska inte komma i kontakt med jordade metalldelar eller delar som har märkbar jordkapacitans (t.ex. underrede till operationsbord). Kablarna till de kirurgiska elektroderna ska placeras så att kontakt med patienten eller andra ledningar undviks. CRT11 rekommenderas om Generator G11 flyttas ut ur operationssalen. Håll kontroll över generatorn och vagnen vid förflyttning över trösklar. Kundtjänst Garanti Denna garanti samt rättigheterna och förpliktelserna häri lyder under lagstiftningen i delstaten Ohio, USA, och ska tolkas i enlighet därmed. Ethicon Endo-Surgery garanterar att produkten är fri från defekter i material och utförande vid normal användning och utförande av förebyggande underhåll för de respektive garantiperioder som anges nedan. Ethicon Endo-Surgerys ansvar under denna garanti begränsas till reparation eller utbyte, efter eget gottfinnande, av produkter eller delar av produkter som har returnerats till Ethicon Endo-Surgery eller dess distributör inom tillämplig tidsperiod (se nedan) och visat sig vara defekt(a) efter en undersökning till Ethicon Endo-Surgerys belåtenhet. Denna garanti gäller inte någon produkt, eller del därav, som har: (1) påverkats negativt genom användning tillsammans med anordningar som tillverkas eller distribueras av parter som inte har auktoriserats av Ethicon Endo-Surgery, (2) reparerats eller ändrats utanför Ethicon Endo-Surgerys fabrik på sätt som enligt Ethicon Endo-Surgerys bedömning påverkar dess stabilitet eller driftsäkerhet, (3) utsatts för felaktig användning, försummelse eller oavsiktlig skada eller (4) använts på sätt som står i strid med konstruktions- och användningsparametrar, anvisningar och riktlinjer för produkten eller branschens allmänt godtagna funktions-, drifts- eller miljömässiga standarder för liknande produkter. Ethicon Endo-Surgerys produkter omfattas av en garanti under följande tidsperioder efter leverans till den ursprunglige köparen: Generator och nätsladd Ett (1) år för reservdelar och utförande Fotbrytare Ett (1) år för reservdelar och utförande Vagn Ett (1) år för reservdelar och utförande Generator G11 4

9 UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT GÄLLANDE LAGSTIFTNING TILLÅTER DET ERSÄTTER DENNA GARANTI ÖVRIGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER FÖR KURANS OCH ÄNDAMÅLSENLIGHET SAMT ETHICON ENDO-SURGERYS ÖVRIGA SKYLDIGHETER OCH UTGÖR KÖPARENS ENDA GOTTGÖRELSE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA ETHICON ENDO-SURGERY HÅLLAS ANSVARIGT FÖR SÄRSKILD ELLER TILLFÄLLIG SKADA ELLER FÖLJDSKADA, SÅSOM SKADA SOM UPPSTÅR SOM ETT RESULTAT AV OFÖRMÅGA TILL ANVÄNDNING, UTEBLIVEN VINST ELLER FÖRLORAD AFFÄRSMÖJLIGHET ELLER GOODWILL UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I SPECIFIK LAGSTIFTNING. Ethicon Endo-Surgery varken påtar sig eller auktoriserar annan person att för dess räkning påta sig något ytterligare ansvar i samband med försäljning eller användning av produkter från Ethicon Endo-Surgery. Inga andra garantier utöver dessa villkor föreligger. Ethicon Endo-Surgery förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter som de tillverkar och/ eller säljer utan att vara skyldiga att utföra samma eller liknande ändringar på tidigare tillverkade och/eller sålda produkter. Kundtjänst Kontakta Ethicon Endo-Surgerys kundtjänstavdelning eller den lokala återförsäljaren när det gäller kundtjänst eller teknisk support. Ring USE-ENDO ( ) inom USA. Kapitel 2 - Bruksanvisning - Harmonic-instrument Installation Försiktighet: Blockera inte ventilationsöppningarna på generatorn så undviker du att generatorn överhettas. 1 Kontrollera att Generator G11 och Harmonic-instrumentet inte är skadade. Använd inte skadade instrument. 2 Sätt fast generatorn på vagnen eller med någon annan lämplig fästanordning i den lämpliga positionen. 3 Anslut nätsladden till honuttaget för nätsladden på baksidan av generatorn och sedan till ett jordat vägguttag. Strömkraven för Generator G11 anges på etiketten på baksidan av generatorn. 4 Anslut fotbrytarkopplingen till fotbrytaruttaget på baksidan av generatorn om tillämpligt. 5 Anslut Harmonic-instrumentet till Generator G11. Om stickproppen ser ut som på bilden nedan ska instrumentet anslutas direkt till Generator G11-honuttaget. Figur 4 Om stickproppen ser ut som på bilden nedan ska kopplingen användas som ett gränssnitt mellan instrumentet och generatorn. 5 Generator G11

10 Koppling Stickpropp Figur 5 Försiktighet: Kontrollera att generatorn är fastsatt vid vagnen eller med någon annan lämplig fästanordning innan du slår på strömmen. 6 Sätt på generatorn med på/av-knappen på framsidan av generatorn. 7 Den gröna standby-lampan tänds och systemet kör sin startsekvens. En ton hörs under startsekvensen. När startsekvensen är klar visas skärmen med testinstruktioner. 8 Följ instruktionerna på skärmen för att köra testet. 9 Redoskärmen för Harmonic visas och generatorn är klar att använda. Funktioner på redoskärmen Det finns följande funktioner på redoskärmen för Harmonic: Figur 6 1 INSTÄLLNINGAR Tryck på den här knappen för att komma till systeminställningarna. 2 INSTRUMENTUPPGIFT Visar vilket instrument som används. Generator G11 6

11 3 MIN Visar den minimala effektnivåinställningen som kan justeras av användaren. När denna effektnivå aktiveras (med fotbrytaren eller handbrytaren) blinkar lampan MIN. Systemet går till standardinställningen för MIN, effektnivå 3. Se bipacksedlarna i den enskilda instrumentförpackningen när det gäller den rekommenderade minimala effektnivån. 4 MAX Visar den maximala effektnivåinställningen. Den här inställningen är alltid 5. När denna effektnivå aktiveras (med fotbrytaren eller handbrytaren) blinkar lampan MAX. 5 ÖKA EFFEKTNIVÅN Tryck på den här knappen om du vill öka den minimala (MIN) effektinställningen till önskad nivå (från 1 till 5). Den valda nivån visas på skärmen. Effektnivån kan justeras när generatorn är redo. 6 MINSKA EFFEKTNIVÅN Tryck på den här knappen om du vill minska den minimala (MIN) effektinställningen till önskad nivå (från 1 till 5). Den valda nivån visas på skärmen. Effektnivån kan justeras när generatorn är redo. 7 VOLYM Använd knapparna plus och minus för att justera volymen för aktiveringstonerna. Det hörs en ton som visar vilken volymnivå som har valts. Användning Minimal eller maximal effekt aktiveras från Harmonic-instrumentet eller med fotbrytaren. Använd vänster pedal på fotbrytaren för att aktivera minimal effekt och höger pedal för maximal effekt. Medan minimal effekt är aktiverad lyser området MIN på generatorskärmen grönt och pulserar. Medan maximal effekt är aktiverad lyser området MAX grönt och pulserar. När effekten aktiveras startas även ljudrespons. Det standardinställda värdet för effektnivån är 3 för minimiinställningen. Tryck på knappen öka effektnivån eller på knappen minska effektnivån om du vill öka eller minska effektnivån som ska framställas i det här driftsättet. Obs! Det går bara att justera inställningen för effektnivån MIN. Inställningen för effektnivån MAX är alltid 5. Volym Justera volymen med knapparna plus och minus. Standardinställning för volym är 5. Avstängning Stäng av generatorn med på/av-knappen på framsidan av enheten. Sekvensen för avstängning kan inte inledas medan effektaktivering pågår. Under avstängning rensar generatorn bort innehåll från skärmen, informerar användaren om det finns 10 eller färre användningar kvar för den anslutna kopplingsenheten och visar en avstängningsanimation. Grundläggande navigering Tryck på knappen om du vill göra ändringar i systeminställningarna och komma åt systeminformation. Skärmen öppnas. Rulla nedåt för ytterligare alternativ. Obs! Om effekt aktiveras medan menyn är öppen, stängs fönstret automatiskt och generatorn återgår till redoskärmen. Tryck på avstängningsknappen X om du vill avsluta medan du är inne i menyn. Tryck på bakåtpilen om du vill gå till den föregående menyn från undermenyskärmarna. 7 Generator G11

12 Ljusstyrka på skärmen Hand-/fotaktivering Språk Tonförändring PÅ/AV Konvertera MIN till Adv Hemostasis Figur 7 Ljusstyrka på skärmen Välj Ljusstyrka på skärmen om du vill se en förhandsvisning av redoskärmen medan du justerar ljusstyrkan. Tryck på knapparna plus och minus för att justera ljusstyrkan. Tryck på bakåtpilen eller avstängningsknappen för att avsluta när du har justerat inställningarna. När en ny inställning för ljusstyrka har valts blir den inställningen den nya systemstandarden. Hand-/fotaktivering Välj aktivering med handbrytaren eller med fotbrytaren eller båda på skärmen Hand-/fotaktivering under starten. Detta val kan ändras under användningen. En punkt används för att ange den aktuella inställningen medan ett grönt ljus markerar det aktuella valet. Tryck på bakåtpilen eller avstängningsknappen för att avsluta när du har justerat inställningarna. Språk Välj önskat språk bland alternativen på skärmen Språk. Det finns flera språk att välja på med engelska som standardinställning. När användaren väljer och bekräftar valet av ett nytt språk blir det språket den nya systemstandarden. Tryck på önskat alternativ så öppnas en skärm där du ska bekräfta valet. Tryck på OK om du vill bekräfta valet eller på Cancel om du vill avbryta språkändringen. Tonförändring PÅ/AV Med vissa instrument kan du ändra fler toner inom generatorn. När det här alternativet har valts visas skärmen Tonförändring PÅ/AV där användaren kan välja alternativet Tonförändring PÅ eller Tonförändring AV. Det står i bruksanvisningen för instrumentet om instrumentet har den här funktionen. Konvertera MIN till Adv Hemostasis På vissa instrument finns det här menyalternativet. När det här alternativet väljs fungerar MIN-knappen som knapp för Driftsättet avancerad hemostas och knappen för Driftsättet avancerad hemostas inaktiveras. Det står i bruksanvisningen för instrumentet om instrumentet har den här funktionen. Generator G11 8

13 Test av kopplingsenhet Systeminformation Biomed-information Figur 8 Varning Test av kopplingsenhet Välj Test av kopplingsenhet för att kontrollera om kopplingsenheten fungerar som den ska genom att installera en testspets och köra testet utan något anslutet instrument. På skärmen visas instruktioner och resultat för den specifika kopplingsenheten som ska testas. Systeminformation Välj Systeminformation om du vill se information på hög nivå om generatorn och instrumentet som just nu är kopplat till generatorn. Sjukhuspersonalen kan använda informationen för att fastställa om en ny kopplingsenhet ska beställas. Det går även att se på skärmen vilken version av generatorprogramvaran som just nu är installerad. Biomed-information Biomed-information gör det möjligt för teknikerna att komma åt information om alla fel som har uppstått på generatorn och ger åtkomst till skärmen Driftsättet Biomed som direktsänder data under instrumentanvändning. Tryck på bakåtpilen eller på avstängningsknappen om du vill avsluta. Det aktiva bladet på ett Harmonic-instrument hettar upp vävnaden genom friktion och är avsett att leverera tillräcklig friktion och skäreffekt för att skära och koagulera vävnad som är i kontakt med det aktiva bladet. På grund av detta bör användaren vara försiktig med bladet, klämarmen och skaftets distala del då dessa kan bli varma under användning. Det kan finnas mer temperaturinformation i bruksanvisningen till det enskilda instrumentet. Kapitel 3 - Bruksanvisning - EnSeal-instrument Installation Försiktighet: Blockera inte ventilationsöppningarna på generatorn så undviker du att generatorn överhettas. 1 Kontrollera att Generator G11 och EnSeal-instrumentet inte är skadade. Använd inte skadade instrument. 2 Sätt fast generatorn på vagnen eller med någon annan lämplig fästanordning i den lämpliga positionen. 3 Anslut nätsladden till honuttaget för nätsladden på baksidan av generatorn och sedan till ett jordat vägguttag. Strömkraven för Generator G11 anges på etiketten på baksidan av generatorn. 4 Anslut fotbrytarkopplingen till fotbrytaruttaget på baksidan av generatorn om tillämpligt. 5 Anslut EnSeal vävnadstillslutningsinstrument till Generator G11. Se bruksanvisningarna till instrumentet. Om stickproppen ser ut som på bilden nedan ska instrumentet anslutas direkt till Generator G11-honuttaget. 9 Generator G11

14 Figur 9 Om stickproppen ser ut som på bilden nedan ska kopplingen användas som ett gränssnitt mellan instrumentet och generatorn. Koppling Stickpropp Figur 10 Försiktighet: Kontrollera att generatorn är fastsatt vid vagnen eller med någon annan lämplig fästanordning innan du slår på strömmen. 6 Sätt på generatorn med på/av-knappen på framsidan av generatorn. 7 Den gröna standby-lampan tänds och systemet kör sin startsekvens. En ton hörs under startsekvensen. När startsekvensen är klar visas redoskärmen för EnSeal och generatorn är redo att användas. Generator G11 10

15 Funktioner på redoskärmen Det finns följande funktioner på redoskärmen för EnSeal: 2 Redo Figur 11 1 INSTÄLLNINGAR Används om du vill öppna systeminställningarna. 2 INSTRUMENTUPPGIFT Visar vilket instrument som används. 3 REDO Skärm för System redo. 4 VOLYM Använd knapparna plus och minus för att justera volymen för aktiveringstonerna. Det hörs en ton som visar vilken volymnivå som har valts. Användning Effekt aktiveras från EnSeal-instrumentet eller med den vänstra pedalen på fotbrytaren. EnSeal-instrumentet har bara ett driftsätt. Det finns inga inställningar av effektnivå. När effekten aktiveras startas även ljudrespons. När den övre impedanströskeln uppnås och innan kniven har förts fram helt och hållet, ändras ljudresponsen till en högre tonhöjd. När både den övre impedanströskeln har uppnåtts och kniven har förts fram helt och hållet (handtaget är helt stängt), hörs en enstaka ton, vilken indikerar en fullständig cykel. För alltid kniven framåt med effekten på. Den enstaka tonen för en fullständig cykel är det enda som indikerar en fullständig cykel och skärning. Volym Justera volymen med knapparna plus och minus. Standardinställning för volym är 7. Avstängning Stäng av generatorn med på/av-knappen på framsidan av enheten. Sekvensen för avstängning kan inte inledas medan effektaktivering pågår. Under avstängning rensar generatorn bort innehåll från skärmen och visar avstängningsanimationen. 11 Generator G11

16 Grundläggande navigering Tryck på knappen om du vill göra ändringar i systeminställningarna och komma åt systeminformation. Skärmen öppnas. Rulla nedåt för ytterligare alternativ. Obs! Om effekt aktiveras medan menyn är öppen, stängs fönstret automatiskt och generatorn återgår till redoskärmen. Tryck på avstängningsknappen X om du vill avsluta medan du är inne i menyn. Tryck på bakåtpilen om du vill gå till den föregående menyn från undermenyskärmarna. Ljusstyrka på skärmen Hand-/fotaktivering Språk Systeminformation Biomed-information Figur 12 Ljusstyrka på skärmen Välj Ljusstyrka på skärmen om du vill se en förhandsvisning av redoskärmen medan du justerar ljusstyrkan. Tryck på knapparna plus och minus för att justera ljusstyrkan. Tryck på bakåtpilen eller avstängningsknappen för att avsluta när du har justerat inställningarna. När en ny inställning för ljusstyrka har valts blir den inställningen den nya systemstandarden. Hand-/fotaktivering Välj aktivering med handbrytaren eller med fotbrytaren eller båda på skärmen Hand-/fotaktivering under starten. Detta val kan ändras under användningen. En punkt används för att ange den aktuella inställningen medan ett grönt ljus markerar det aktuella valet. Tryck på bakåtpilen eller avstängningsknappen för att avsluta när du har justerat inställningarna. Språk Välj önskat språk bland alternativen på skärmen Språk. Det finns flera språk att välja på med engelska som standardinställning. När användaren väljer och bekräftar valet av ett nytt språk blir det språket den nya systemstandarden. Tryck på önskat alternativ så öppnas en skärm där du ska bekräfta valet. Tryck på OK om du vill bekräfta valet eller på Cancel om du vill avbryta språkändringen. Systeminformation Välj Systeminformation om du vill se information på hög nivå om generatorn och instrumentet som just nu är kopplat till generatorn. Det går även att se på skärmen vilken version av generatorprogramvaran som just nu är installerad. Biomed-information Biomed-information gör det möjligt för teknikerna att komma åt information om varje fel som har uppstått på generatorn. Generator G11 12

17 Kapitel 4 - Felsökning och skärmvägledning Allmän felsökning Information Användargränssnittet för Generator G11 har ett flertal informationsskärmar som vägledning för en effektiv användning av generatorn. Informationsskärmar har alltid en enhetlig mörk bakgrund för att kunna åtskiljas från larmskärmarna som visas nedan. Larmsystem Generator G11 har en inbyggd diagnostikfunktion som övervakar driften av generatorn och tillbehören och visar antingen informationsskärmar eller larm utan fördröjning. Förutom ljudlarm är det lätt för kirurgen eller vårdpersonalen att se larmvisningen på frontpanelen från operationsområdet. Alla larm är tekniska larm och grundas på elektriska parametrar. Generator G11 framställer inga fysiologiska larm. Larminställningar kan inte justeras av operatören och inte heller kan prioriteten omfördelas. Larminställningar ändras inte heller enligt operatörens inmatningar och de förändras inte vid strömavbrott. POST (Power on Self Test) är ett test som bekräftar att generatorn är funktionsduglig. Eftersom larmen är inbyggda i programvarualgoritmerna som styr de tillämpliga instrumenten, så bekräftar POST-testet även larmdriften. Därför behövs inget separat test för att bekräfta larmframställningen. Under POST-testet avger generatorn en ljudton så att användaren kan bekräfta att ljudframställningen fungerar. Visuell framställning kan även bekräftas via startskärmarna. Larmljud går inte att pausa men ljudet tystnar automatiskt när användaren avbryter aktiveringen av instrumentet. Larm och andra händelser loggas i generatorn. Loggen sparas när strömmen har stängts av och kan läsas via skärmen Biomed. Det finns ingen påminnelsesignal. Ljudtrycksnivåer Larm på medelnivå: Högre än 75 dba (kan inte justeras) Larm på låg nivå: dba (kan inte justeras) Larmdefinitioner Följande larmprioriteringar används för Generator G11. Alla larm stoppar generatorns uteffekt och larm med hög prioritet har företräde framför larm med lägre prioritet. Endast ett larm visas i taget eftersom alla larm stoppar uteffekten. Larm med låg prioritet Kräver åtgärder från den kirurgiska personalen för att ingreppet ska kunna fortsätta på ett effektivt sätt. Ett problem med låg prioritet brukar vanligtvis inte utvecklas till ett risktillstånd även om det inte åtgärdas omedelbart men det måste åtgärdas för att ingreppet ska kunna fortsätta. På skärmen visas en enhetlig gul bakgrund med symbolen för larm med låg prioritet. Vid ett larm med låg prioritet hörs ett larmljud med två toner. Larm med medelprioritet Måste snabbt åtgärdas av den kirurgiska personalen för att minska eller dämpa ett risktillstånd. Om detta larm ignoreras kan följden bli en allvarlig skada eller dödsfall. På skärmen visas en enhetlig gul bakgrund med symbolen för larm med medelprioritet. Vid ett larm med medelprioritet hörs ett larmljud med tre toner. Larm med hög prioritet Det finns inga larmtillstånd med hög prioritet i Generator G11. Följande är de allmänna larmen med låg prioritet: Visuella larm Beskrivning Felsökningsåtgärder Aktivera igen Två brytaraktiveringar upptäcktes: HANDBRYTARE FOTBRYTARE Aktivera instrumentet igen för att fortsätta. Två aktiveringsbrytare är stängda i systemet. Detta kan bero på att en brytare har fastnat eller på en oavsiktlig stängning av ytterligare en brytare. Återaktivera instrumentet för att fortsätta. Om operationspersonalen har aktiverat endast en brytare ska instrumentet eller den fotbrytare som kan ha en brytare som fastnat bytas ut. 13 Generator G11

18 Starta om generatorn Starta om generatorn för att återställa systemet och fortsätta. Om problem kvarstår kontaktar du EES-återförsäljaren. Systemåterställning krävs. Avlägsna instrumentet från snittet och slå av och på strömmen till generatorn med strömbrytaren på/av på frontpanelen. Skicka generatorn till ett auktoriserat Ethicon Endo-Surgery servicecenter om problemet kvarstår. Tryck på OK för att fortsätta Tryck på OK för att återställa systemet och fortsätta. Om problem kvarstår kontaktar du EES-återförsäljaren. OK Systemåterställning krävs. Tryck på OK för att återgå till det läge systemet befann sig i när felet inträffade. Skicka generatorn till ett auktoriserat Ethicon Endo-Surgery servicecenter om problemet kvarstår. Kontakta EES-återförsäljaren Fel på kylfläkt upptäckt. Visar att det är något internt fel på kylfläktarna i generatorn. Skicka generatorn till ett auktoriserat Ethicon Endo-Surgery servicecenter. Generatorn är överhettad Ta bort allt som blockerar ventilationsöppningarna. Generatorn är överhettad. Ta bort allt som blockerar ventilationsöppningarna på generatorns baksida och undersida. Om öppningarna inte är blockerade och problemet kvarstår ska generatorn skickas till en serviceverkstad som auktoriserats av Ethicon Endo-Surgery. Programvaran måste uppgraderas för att instrumentet ska kunna användas Kontakta EES-återförsäljaren Instrumentet kräver att generatorns programvara uppgraderas. Kontakta återförsäljaren för Ethicon Endo-Surgery för uppgradering av programvaran. Kontakta EESåterförsäljaren Alla allmänna problem med systemet. Kontakta återförsäljaren för Ethicon Endo-Surgery. Felsökning för Harmonic Obs! Följande larm är specifika för Harmonic-instrument som används med Generator G11. Larm Generator G11 har stöd för följande larm som ska hjälp till att identifiera och felsöka komponentproblem vid användning av ett Harmonicinstrument. Listan nedan är endast avsedd att komplettera men inte ersätta kliniskt omdöme och egna observationer. Generator G11 14

19 Utöver säkringar finns det inga delar i Generator G11 som operatören kan utföra service på. När det gäller byte eller service kontaktar du kundtjänstavdelningen hos Ethicon Endo-Surgery eller den lokala återförsäljaren. Visuella larm Beskrivning Felsökningsåtgärder Inga fler användningar Byt ut kopplingsenheten. Inga fler användningar Byt ut kopplingsenheten. Kopplingsenheten har nått slutet av användningstiden. Byt ut kopplingsenheten. Kontakta kundtjänstavdelningen hos Ethicon Endo-Surgery (ring USE- ENDO ( ) inom USA) eller kontakta den lokala återförsäljaren angående lokala regler för avfallshantering. Instrumentet kan inte användas fler gånger Koppla från och byt ut instrumentet. Byt ut Instrumentet kan inte användas fler gånger Koppla från och byt ut instrumentet. Byt ut Instrumentet har nått slutet av användningstiden. Koppla från och byt ut instrumentet. Kassera instrumentet i enlighet med bruksanvisningen för instrumentet. Byt ut kopplingsenheten Byt ut kopplingsenheten Kopplingsenheten klarade inte de interna diagnostikrutinerna och generatorn kan inte driva kopplingsenheten på ett pålitligt sätt. Byt ut kopplingsenheten. Kontakta kundtjänstavdelningen hos Ethicon Endo-Surgery (ring USE- ENDO ( ) inom USA) eller kontakta den lokala återförsäljaren angående lokala regler för avfallshantering. 15 Generator G11

20 Släpp efter på trycket mot bladet Aktivera instrumentet igen för att fortsätta. Instrumentet har belastats till den punkt där uteffekten har stoppats. Släpp efter på trycket mot instrumentet eller flytta det så att mängden vävnad i käftarna minskar. Frigör aktiveringsbrytaren och aktivera instrumentet igen för att fortsätta. Ta bort instrumentet från patienten Nästa Den här skärmen är inledningen till ytterligare diagnostik. För att undvika oavsiktlig vävnadsskada under diagnostik uppmanas kirurgen att ta bort instrumentet från snittet innan han/hon fortsätter. Ta bort instrumentet från snittet. När instrumentet är fritt trycker du på knappen Nästa för ytterligare diagnostisk vägledning. Byt ut instrumentet Bladfel upptäckt. Dra ut kopplingsenheten och byt ut instrumentet. Harmonic-instrumentet kan vara skadat och får inte aktiveras. Dra ut stickproppen till kopplingsenheten och byt ut instrumentet. Skruva åt instrumentet Skruva åt instrumentet Nästa Instrumentet är eventuellt inte riktigt fastsatt vid kopplingsenheten. Tryck på knappen Nästa för att fortsätta. Spänn åt instrumentet igen. Se till att du med ena handen håller i lämplig momentnyckel och med andra handen håller i kopplingsenheten (inte i instrumentet). Nästa Öppna käftar under test Om sax används ska käftarna på enheten hållas öppna under testet. Tryck på Nästa för att gå vidare och göra om testet med käftarna öppna. Nästa Öppna käftar under test Om sax används ska käftarna på enheten hållas öppna under testet. Tryck på Nästa för att gå vidare och göra om testet med käftarna öppna. Nästa Generator G11 16

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Som ett stöd för avsedd användning av den produkt som beskrivs i denna publikation tillåts inköparen av produkten

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Automatisk mikrotom Följande varunamn på produkter har registrerats eller varumärkts och ägs av Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. och Sakura Finetek Europe B.V.: Accu-Edge Paraform

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-8 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-8-pulsoximetern. Allmän kännedom om

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig

Läs mer

WavSTAT4 Optiskt Biopsisystem. Internationell bruksanvisning

WavSTAT4 Optiskt Biopsisystem. Internationell bruksanvisning WavSTAT4 Optiskt Biopsisystem Internationell bruksanvisning 1 OBSERVERA: LOKALA LAGAR KAN FÖRESKRIVA ATT DETTA INSTRUMENT ENDAST FÅR SÄLJAS TILL ELLER PÅ BESTÄLLNING AV LÄKARE ELLER ANNAN FÖR DETTA LEGITIMERAD

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1 SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK 1 Icare tonometer PRO handbok Icare PRO (modell: TA03) ANVÄNDARHANDBOK TA03-003 SV-3.0 Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. I händelse

Läs mer

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700 Ägarmanual Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder

Läs mer

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. maj 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition Användarmanual 440507-001 Rev F Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Läs mer

Xuri Cell Expansion System W25

Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Om denna handbok... 1.2 Viktig användarinformation...

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning A800 Alesco International AB Service/Support Svenska Ver. 2.2 BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

Fishfinder 400C. användarhandbok

Fishfinder 400C. användarhandbok Fishfinder 400C användarhandbok 2006, 2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

OBS! FÖR ATT ERHÅLLA BÄSTA

OBS! FÖR ATT ERHÅLLA BÄSTA SMD-426/427 PG2 Övervakad Trådlös PowerG Rökdetektor / Värmeoch rökdetektor 1. INTRODUKTION Installationsinstruktioner SMD-426 PG2 (rökdetektor) och SMD-427 PG2 (värme- och rökdetektor) är automatiska

Läs mer

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2011 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. januari 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer