Generator G11 (GEN11) Användarmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generator G11 (GEN11) Användarmanual"

Transkript

1 Generator G11 (GEN11) Användarmanual Ska användas med programvaruversion 2013_1

2 Denna sida ska lämnas tom.

3 Innehållsförteckning Översikt 1 Standardkonventioner som används 1 Kapitel 1 - Allmän information 1 Indikationer 1 Kontraindikationer 1 Beskrivning av instrumentet 1 Leverans 1 Illustration och nomenklatur 2 Allmänna varningar 3 Allmänna försiktighetsmått 4 Kundtjänst 4 Kapitel 2 - Bruksanvisning - Harmonic-instrument 5 Installation 5 Funktioner på redoskärmen 6 Användning 7 7 Varning 9 Kapitel 3 - Bruksanvisning - EnSeal-instrument 9 Installation 9 Funktioner på redoskärmen 11 Användning Kapitel 4 - Felsökning och skärmvägledning 13 Allmän felsökning 13 Felsökning för Harmonic 14 Felsökning för EnSeal 17 Skärmvägledning 19 Kapitel 5 - Rengöring, desinficering, förebyggande underhåll och reparation 26 Elsäkerhetskontroller 26 Anvisningar för rengöring och desinficering 26 Underhåll och reparation 29 Kassering av Generator G11 från Ethicon Endo-Surgery (miljöskydd) 29 Kapitel 6 - Tillämpliga standarder 29 Bilaga 30 Systemspecifikationer 30 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 31 Symboler 34 Generator G11

4 Denna sida ska lämnas tom.

5 Översikt Läs noga igenom all information. Om man inte noga följer anvisningarna kan det få allvarliga kirurgiska följder. Denna manual innehåller viktig information om hur man använder GEN11. Den ska förvaras där den är lättillgänglig under användningen, särskilt för översättning av skärmarna. Skriv ut eller kopiera sidor efter behov för att förvara i närheten. Viktigt: Denna manual är avsedd att fungera som en bruksanvisning till Generator G11. Den beskriver inte några kirurgiska metoder. Den senaste versionen av denna manual finns på Harmonic och EnSeal är varumärken som ägs av Ethicon Endo-Surgery. Standardkonventioner som används Användningen av termerna Försiktighet, Varning och OBS Information som rör utförandet av en uppgift på ett säkert och noggrant sätt utmärks av att informationen föregås av termen Försiktighet, Varning eller OBS. Dessa termer återfinns i hela dokumentationen. Läs informationen innan du går vidare till nästa steg i en procedur. Varning! Varningsinformation visar på en drift- eller underhållsprocedur, praxis eller villkor som måste följas strikt. I annat fall kan följden bli personskada eller dödsfall. Försiktighet: Försiktighetsinformation visar på en drift- eller underhållsprocedur, praxis eller villkor som måste följas strikt. I annat fall kan utrustningen skadas eller förstöras. Obs! OBS-information visar på ett drift- eller underhållsproblem, praxis eller villkor som är nödvändigt för att en uppgift ska utföras effektivt. Kapitel 1 - Allmän information Indikationer Generator G11 levererar radiofrekvenseffekt som driver elektrokirurgiska EnSeal-instrument som används under öppen eller laparoskopisk allmän och gynekologisk kirurgi för att skära och tillsluta kärl och för att skära, gripa tag om och dissekera vävnader. Dessutom levererar generatorn ström som driver Harmonic-instrument för ultraljudskirurgi som är indicerade för snitt i mjukdelar när blödningskontroll och minimal termisk skada är önskvärda. EnSeal- och Harmonic-instrument har inte visat sig vara effektiva vid steriliseringsprocedurer eller tubarkoagulation vid användning med Generator G11. Använd inte dessa instrument för denna typ av ingrepp. Kontraindikationer Användningen av Generator G11 och de tillhörande instrumenten är kontraindicerade om läkaren bedömer att radiofrekvenskirurgi eller ultraljudskirurgi skulle strida mot patientens bästa. Instrumenten är inte avsedda för incisioner i ben. Beskrivning av instrumentet Generator G11 levererar energi till kirurgiska Harmonic- och EnSeal-instrument. På generatorn finns en pekskärm och en unik honuttagsport som passar till antingen ett Harmonic- eller ett EnSeal-instrument. Kopplingar (HGA11 för Harmonic och EGA11 för EnSeal) används för att generatorn ska kunna driva äldre typer av instrument. Leverans Generator G11 levereras halvt användningsklar. Kartongen innehåller Generator G11, nätsladd och användarmanual. EnSeal- eller Harmonic-instrument från Ethicon Endo-Surgery som är avsedda för engångsbruk ingår inte i förpackningen utan måste köpas separat. Harmonic-instrumentkopplingen (HGA11), EnSeal-instrumentkopplingen (EGA11), fotbrytaren (FSW11) och vagnen (CRT11) kan också köpas separat. 1 Generator G11

6 Illustration och nomenklatur Framsidan på generatorn Figur 1 1 STRÖMBRYTARE Lyser grönt när generatorn är i drift. 2 SKÄRM/PEKSKÄRM Visar systeminformation och tjänar som gränssnitt för justering av kontroller och inställningar. 3 KOPPLING/HONUTTAG FÖR INSTRUMENT Honuttag som används för att ansluta kopplingar eller instrument till generatorn. Baksidan på generatorn Figur 2 4 HONUTTAG FÖR NÄTSLADD Honuttag som används för att ansluta nätsladden till generatorn. 5 HONUTTAG FÖR FOTBRYTARE Honuttag som används för att ansluta fotbrytaren till generatorn. 6 POTENTIAL- UTJÄMNINGSPOL Möjliggör anslutning till en potentialutjämningsledare. Generator G11 2

7 Fotbrytare Figur 3 7 MIN (VÄNSTER PEDAL) Aktiverar effekt för EnSeal eller minimal effekt för Harmonic. 8 MAX (HÖGER PEDAL) Aktiverar maximal effekt för Harmonic. Allmänna varningar Kontrollera att enheten är fullständigt funktionsduglig innan någon uteffekt administreras för vävnadstillslutning. Utrustningen får endast användas av behörig medicinsk personal som utbildats i ultraljudskirurgi eller elektrokirurgi. Om utrustningen används på olämpligt sätt av outbildad medicinsk personal kan det leda till farlig elektrisk uteffekt. Använd inte i närheten av brandfarliga anestetika eller oxiderande gaser som lustgas (N 2 O) och syre eftersom explosioner kan inträffa. Ej brandfarliga medel ska om möjligt användas för rengöring och desinficering. Brandfarliga medel som används för rengöring eller desinficering, eller för att lösa upp adhesiver, måste få avdunsta innan någon HF-kirurgi används. Det finns en risk för att brandfarliga lösningar ansamlas under patienten och i kroppsfördjupningar, t.ex. i naveln, och i kroppshåligheter, t.ex. i slidan. All vätska som ansamlats i dessa områden ska torkas upp innan någon elektrokirurgi används. Var uppmärksam på risken för antändning av endogena gaser eller andra brandfarliga gaser. När vissa material, t.ex. bomull och gasväv, är mättade med syrgas kan de antändas av gnistor som framställs vid normal användning under elektrokirurgi. Använd inte Generator G11 i fuktiga miljöer eftersom det då finns risk för elstötar. Om vätskor har trängt in i Generator G11 måste enheten returneras till tillverkaren för testning innan den används. Använd inte enheten i närheten av flyktiga lösningsmedel som metanol eller alkohol eftersom explosioner kan inträffa. Undvik att använda Generator G11 i nära anslutning till eller staplad tillsammans med annan utrustning. Om det är nödvändigt att använda generatorn i nära anslutning till eller staplad med annan utrustning ska Generator G11 och den övriga utrustningen övervakas för att garantera normal drift. Störningar som orsakas av användning av högfrekvent kirurgisk utrustning kan påverka användningen av annan medicinsk elektronisk utrustning som monitorer och bildåtergivningssystem. Kontrollera om patienten har en pacemaker eller implanterad defibrillator (ICD) inopererad. Vänd dig till tillverkaren av pacemakern eller den implanterade defibrillatorn för att få information om vilka effekter radiofrekvent energi har på dessa anordningar. Användning av andra tillbehör och kablar än de som anges kan leda till oförutsägbar prestanda, ökad elektromagnetisk emission eller minskad elektromagnetisk tålighet. Kunden får inte modifiera denna utrustning på något sätt. Om denna utrustning modifieras kan det påverka elsäkerheten och elektromagnetisk emission negativt. Inga inre delar kan servas av användaren. För service ska generatorn skickas till en serviceverkstad som auktoriserats av Ethicon Endo- Surgery. För att undvika risken för elstötar får denna utrustning endast anslutas till ett skyddsjordat nätuttag. För att isolera Generator G11 från nätströmmen drar du ut nätsladden antingen från baksidan på generatorn eller från vägguttaget. Se till att det alltid är lätt att komma åt dessa punkter. 3 Generator G11

8 Denna enhet är inte MR-säker och inte heller MR-kompatibel. Enheten tillsluter kärl med en diameter på max 7 mm beroende på vilket instrument som används. Se instrumentets bruksanvisning för mer information. Som med alla energikällor (elektrokirurgisk utrustning, laserenheter och ultraljudsutrustning) finns det anledning att begrunda biprodukternas (t.ex. vävnadsrök och aerosoler) karcinogena och infektiösa potential. Lämplig skyddsutrustning såsom skyddsglasögon, filtreringsmasker och effektiv rökevakueringsutrustning ska användas vid både öppna och laparoskopiska ingrepp. Se till att lämplig reservutrustning för aktuellt ingrepp finns tillgänglig i händelse av systemfel. Efter att instrumentet avlägsnats skall det kontrolleras att hemostas föreligger i vävnaden. Om hemostas inte föreligger, ska lämpliga metoder för att åstadkomma hemostas användas. Allmänna försiktighetsmått Pekskärmen på generatorn är mycket känslig. Använd inte vassa metallföremål på pekskärmen. Om skruvarna på undersidan avlägsnas eller om anordningen öppnas blir garantin ogiltig och farliga tillstånd kan uppstå. Läs alla anvisningar före användning och följ sjukhusets riktlinjer för klinisk praxis i samband med ultraljudskirurgi, elektrokirurgi samt gynekologiska och laparoskopiska ingrepp. Ersätt säkringar med rätt säkringstyp och märkdata. Se Systemspecifikationer. Sterilisera inte Generator G11. Sterilisering skadar enheten. Blockera inte öppningarna på undersidan och baksidan av Generator G11 eftersom de ombesörjer luftkylningen av enheten. Vid misstänkta elektromagnetiska störningar från annan utrustning ska anordningen riktas om eller de tänkbara störningskällorna (t.ex. mobiltelefoner eller radioapparater) avlägsnas från rummet. Övervakningselektroder ska placeras så långt bort från instrumentspetsar för engångsbruk som möjligt när högfrekvent kirurgisk utrustning och fysiologisk övervakningsutrustning används samtidigt. Övervakningssystem utrustade med högfrekvensströmbegränsande anordningar rekommenderas. Nålövervakningselektroder rekommenderas inte. Om ett radiofrekvensinstrument aktiveras utan att vara i kontakt med målvävnad eller i läge för energimatning kan det leda till kapacitiv koppling. Patienten ska inte komma i kontakt med jordade metalldelar eller delar som har märkbar jordkapacitans (t.ex. underrede till operationsbord). Kablarna till de kirurgiska elektroderna ska placeras så att kontakt med patienten eller andra ledningar undviks. CRT11 rekommenderas om Generator G11 flyttas ut ur operationssalen. Håll kontroll över generatorn och vagnen vid förflyttning över trösklar. Kundtjänst Garanti Denna garanti samt rättigheterna och förpliktelserna häri lyder under lagstiftningen i delstaten Ohio, USA, och ska tolkas i enlighet därmed. Ethicon Endo-Surgery garanterar att produkten är fri från defekter i material och utförande vid normal användning och utförande av förebyggande underhåll för de respektive garantiperioder som anges nedan. Ethicon Endo-Surgerys ansvar under denna garanti begränsas till reparation eller utbyte, efter eget gottfinnande, av produkter eller delar av produkter som har returnerats till Ethicon Endo-Surgery eller dess distributör inom tillämplig tidsperiod (se nedan) och visat sig vara defekt(a) efter en undersökning till Ethicon Endo-Surgerys belåtenhet. Denna garanti gäller inte någon produkt, eller del därav, som har: (1) påverkats negativt genom användning tillsammans med anordningar som tillverkas eller distribueras av parter som inte har auktoriserats av Ethicon Endo-Surgery, (2) reparerats eller ändrats utanför Ethicon Endo-Surgerys fabrik på sätt som enligt Ethicon Endo-Surgerys bedömning påverkar dess stabilitet eller driftsäkerhet, (3) utsatts för felaktig användning, försummelse eller oavsiktlig skada eller (4) använts på sätt som står i strid med konstruktions- och användningsparametrar, anvisningar och riktlinjer för produkten eller branschens allmänt godtagna funktions-, drifts- eller miljömässiga standarder för liknande produkter. Ethicon Endo-Surgerys produkter omfattas av en garanti under följande tidsperioder efter leverans till den ursprunglige köparen: Generator och nätsladd Ett (1) år för reservdelar och utförande Fotbrytare Ett (1) år för reservdelar och utförande Vagn Ett (1) år för reservdelar och utförande Generator G11 4

9 UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT GÄLLANDE LAGSTIFTNING TILLÅTER DET ERSÄTTER DENNA GARANTI ÖVRIGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER FÖR KURANS OCH ÄNDAMÅLSENLIGHET SAMT ETHICON ENDO-SURGERYS ÖVRIGA SKYLDIGHETER OCH UTGÖR KÖPARENS ENDA GOTTGÖRELSE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA ETHICON ENDO-SURGERY HÅLLAS ANSVARIGT FÖR SÄRSKILD ELLER TILLFÄLLIG SKADA ELLER FÖLJDSKADA, SÅSOM SKADA SOM UPPSTÅR SOM ETT RESULTAT AV OFÖRMÅGA TILL ANVÄNDNING, UTEBLIVEN VINST ELLER FÖRLORAD AFFÄRSMÖJLIGHET ELLER GOODWILL UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I SPECIFIK LAGSTIFTNING. Ethicon Endo-Surgery varken påtar sig eller auktoriserar annan person att för dess räkning påta sig något ytterligare ansvar i samband med försäljning eller användning av produkter från Ethicon Endo-Surgery. Inga andra garantier utöver dessa villkor föreligger. Ethicon Endo-Surgery förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter som de tillverkar och/ eller säljer utan att vara skyldiga att utföra samma eller liknande ändringar på tidigare tillverkade och/eller sålda produkter. Kundtjänst Kontakta Ethicon Endo-Surgerys kundtjänstavdelning eller den lokala återförsäljaren när det gäller kundtjänst eller teknisk support. Ring USE-ENDO ( ) inom USA. Kapitel 2 - Bruksanvisning - Harmonic-instrument Installation Försiktighet: Blockera inte ventilationsöppningarna på generatorn så undviker du att generatorn överhettas. 1 Kontrollera att Generator G11 och Harmonic-instrumentet inte är skadade. Använd inte skadade instrument. 2 Sätt fast generatorn på vagnen eller med någon annan lämplig fästanordning i den lämpliga positionen. 3 Anslut nätsladden till honuttaget för nätsladden på baksidan av generatorn och sedan till ett jordat vägguttag. Strömkraven för Generator G11 anges på etiketten på baksidan av generatorn. 4 Anslut fotbrytarkopplingen till fotbrytaruttaget på baksidan av generatorn om tillämpligt. 5 Anslut Harmonic-instrumentet till Generator G11. Om stickproppen ser ut som på bilden nedan ska instrumentet anslutas direkt till Generator G11-honuttaget. Figur 4 Om stickproppen ser ut som på bilden nedan ska kopplingen användas som ett gränssnitt mellan instrumentet och generatorn. 5 Generator G11

10 Koppling Stickpropp Figur 5 Försiktighet: Kontrollera att generatorn är fastsatt vid vagnen eller med någon annan lämplig fästanordning innan du slår på strömmen. 6 Sätt på generatorn med på/av-knappen på framsidan av generatorn. 7 Den gröna standby-lampan tänds och systemet kör sin startsekvens. En ton hörs under startsekvensen. När startsekvensen är klar visas skärmen med testinstruktioner. 8 Följ instruktionerna på skärmen för att köra testet. 9 Redoskärmen för Harmonic visas och generatorn är klar att använda. Funktioner på redoskärmen Det finns följande funktioner på redoskärmen för Harmonic: Figur 6 1 INSTÄLLNINGAR Tryck på den här knappen för att komma till systeminställningarna. 2 INSTRUMENTUPPGIFT Visar vilket instrument som används. Generator G11 6

11 3 MIN Visar den minimala effektnivåinställningen som kan justeras av användaren. När denna effektnivå aktiveras (med fotbrytaren eller handbrytaren) blinkar lampan MIN. Systemet går till standardinställningen för MIN, effektnivå 3. Se bipacksedlarna i den enskilda instrumentförpackningen när det gäller den rekommenderade minimala effektnivån. 4 MAX Visar den maximala effektnivåinställningen. Den här inställningen är alltid 5. När denna effektnivå aktiveras (med fotbrytaren eller handbrytaren) blinkar lampan MAX. 5 ÖKA EFFEKTNIVÅN Tryck på den här knappen om du vill öka den minimala (MIN) effektinställningen till önskad nivå (från 1 till 5). Den valda nivån visas på skärmen. Effektnivån kan justeras när generatorn är redo. 6 MINSKA EFFEKTNIVÅN Tryck på den här knappen om du vill minska den minimala (MIN) effektinställningen till önskad nivå (från 1 till 5). Den valda nivån visas på skärmen. Effektnivån kan justeras när generatorn är redo. 7 VOLYM Använd knapparna plus och minus för att justera volymen för aktiveringstonerna. Det hörs en ton som visar vilken volymnivå som har valts. Användning Minimal eller maximal effekt aktiveras från Harmonic-instrumentet eller med fotbrytaren. Använd vänster pedal på fotbrytaren för att aktivera minimal effekt och höger pedal för maximal effekt. Medan minimal effekt är aktiverad lyser området MIN på generatorskärmen grönt och pulserar. Medan maximal effekt är aktiverad lyser området MAX grönt och pulserar. När effekten aktiveras startas även ljudrespons. Det standardinställda värdet för effektnivån är 3 för minimiinställningen. Tryck på knappen öka effektnivån eller på knappen minska effektnivån om du vill öka eller minska effektnivån som ska framställas i det här driftsättet. Obs! Det går bara att justera inställningen för effektnivån MIN. Inställningen för effektnivån MAX är alltid 5. Volym Justera volymen med knapparna plus och minus. Standardinställning för volym är 5. Avstängning Stäng av generatorn med på/av-knappen på framsidan av enheten. Sekvensen för avstängning kan inte inledas medan effektaktivering pågår. Under avstängning rensar generatorn bort innehåll från skärmen, informerar användaren om det finns 10 eller färre användningar kvar för den anslutna kopplingsenheten och visar en avstängningsanimation. Grundläggande navigering Tryck på knappen om du vill göra ändringar i systeminställningarna och komma åt systeminformation. Skärmen öppnas. Rulla nedåt för ytterligare alternativ. Obs! Om effekt aktiveras medan menyn är öppen, stängs fönstret automatiskt och generatorn återgår till redoskärmen. Tryck på avstängningsknappen X om du vill avsluta medan du är inne i menyn. Tryck på bakåtpilen om du vill gå till den föregående menyn från undermenyskärmarna. 7 Generator G11

12 Ljusstyrka på skärmen Hand-/fotaktivering Språk Tonförändring PÅ/AV Konvertera MIN till Adv Hemostasis Figur 7 Ljusstyrka på skärmen Välj Ljusstyrka på skärmen om du vill se en förhandsvisning av redoskärmen medan du justerar ljusstyrkan. Tryck på knapparna plus och minus för att justera ljusstyrkan. Tryck på bakåtpilen eller avstängningsknappen för att avsluta när du har justerat inställningarna. När en ny inställning för ljusstyrka har valts blir den inställningen den nya systemstandarden. Hand-/fotaktivering Välj aktivering med handbrytaren eller med fotbrytaren eller båda på skärmen Hand-/fotaktivering under starten. Detta val kan ändras under användningen. En punkt används för att ange den aktuella inställningen medan ett grönt ljus markerar det aktuella valet. Tryck på bakåtpilen eller avstängningsknappen för att avsluta när du har justerat inställningarna. Språk Välj önskat språk bland alternativen på skärmen Språk. Det finns flera språk att välja på med engelska som standardinställning. När användaren väljer och bekräftar valet av ett nytt språk blir det språket den nya systemstandarden. Tryck på önskat alternativ så öppnas en skärm där du ska bekräfta valet. Tryck på OK om du vill bekräfta valet eller på Cancel om du vill avbryta språkändringen. Tonförändring PÅ/AV Med vissa instrument kan du ändra fler toner inom generatorn. När det här alternativet har valts visas skärmen Tonförändring PÅ/AV där användaren kan välja alternativet Tonförändring PÅ eller Tonförändring AV. Det står i bruksanvisningen för instrumentet om instrumentet har den här funktionen. Konvertera MIN till Adv Hemostasis På vissa instrument finns det här menyalternativet. När det här alternativet väljs fungerar MIN-knappen som knapp för Driftsättet avancerad hemostas och knappen för Driftsättet avancerad hemostas inaktiveras. Det står i bruksanvisningen för instrumentet om instrumentet har den här funktionen. Generator G11 8

13 Test av kopplingsenhet Systeminformation Biomed-information Figur 8 Varning Test av kopplingsenhet Välj Test av kopplingsenhet för att kontrollera om kopplingsenheten fungerar som den ska genom att installera en testspets och köra testet utan något anslutet instrument. På skärmen visas instruktioner och resultat för den specifika kopplingsenheten som ska testas. Systeminformation Välj Systeminformation om du vill se information på hög nivå om generatorn och instrumentet som just nu är kopplat till generatorn. Sjukhuspersonalen kan använda informationen för att fastställa om en ny kopplingsenhet ska beställas. Det går även att se på skärmen vilken version av generatorprogramvaran som just nu är installerad. Biomed-information Biomed-information gör det möjligt för teknikerna att komma åt information om alla fel som har uppstått på generatorn och ger åtkomst till skärmen Driftsättet Biomed som direktsänder data under instrumentanvändning. Tryck på bakåtpilen eller på avstängningsknappen om du vill avsluta. Det aktiva bladet på ett Harmonic-instrument hettar upp vävnaden genom friktion och är avsett att leverera tillräcklig friktion och skäreffekt för att skära och koagulera vävnad som är i kontakt med det aktiva bladet. På grund av detta bör användaren vara försiktig med bladet, klämarmen och skaftets distala del då dessa kan bli varma under användning. Det kan finnas mer temperaturinformation i bruksanvisningen till det enskilda instrumentet. Kapitel 3 - Bruksanvisning - EnSeal-instrument Installation Försiktighet: Blockera inte ventilationsöppningarna på generatorn så undviker du att generatorn överhettas. 1 Kontrollera att Generator G11 och EnSeal-instrumentet inte är skadade. Använd inte skadade instrument. 2 Sätt fast generatorn på vagnen eller med någon annan lämplig fästanordning i den lämpliga positionen. 3 Anslut nätsladden till honuttaget för nätsladden på baksidan av generatorn och sedan till ett jordat vägguttag. Strömkraven för Generator G11 anges på etiketten på baksidan av generatorn. 4 Anslut fotbrytarkopplingen till fotbrytaruttaget på baksidan av generatorn om tillämpligt. 5 Anslut EnSeal vävnadstillslutningsinstrument till Generator G11. Se bruksanvisningarna till instrumentet. Om stickproppen ser ut som på bilden nedan ska instrumentet anslutas direkt till Generator G11-honuttaget. 9 Generator G11

14 Figur 9 Om stickproppen ser ut som på bilden nedan ska kopplingen användas som ett gränssnitt mellan instrumentet och generatorn. Koppling Stickpropp Figur 10 Försiktighet: Kontrollera att generatorn är fastsatt vid vagnen eller med någon annan lämplig fästanordning innan du slår på strömmen. 6 Sätt på generatorn med på/av-knappen på framsidan av generatorn. 7 Den gröna standby-lampan tänds och systemet kör sin startsekvens. En ton hörs under startsekvensen. När startsekvensen är klar visas redoskärmen för EnSeal och generatorn är redo att användas. Generator G11 10

15 Funktioner på redoskärmen Det finns följande funktioner på redoskärmen för EnSeal: 2 Redo Figur 11 1 INSTÄLLNINGAR Används om du vill öppna systeminställningarna. 2 INSTRUMENTUPPGIFT Visar vilket instrument som används. 3 REDO Skärm för System redo. 4 VOLYM Använd knapparna plus och minus för att justera volymen för aktiveringstonerna. Det hörs en ton som visar vilken volymnivå som har valts. Användning Effekt aktiveras från EnSeal-instrumentet eller med den vänstra pedalen på fotbrytaren. EnSeal-instrumentet har bara ett driftsätt. Det finns inga inställningar av effektnivå. När effekten aktiveras startas även ljudrespons. När den övre impedanströskeln uppnås och innan kniven har förts fram helt och hållet, ändras ljudresponsen till en högre tonhöjd. När både den övre impedanströskeln har uppnåtts och kniven har förts fram helt och hållet (handtaget är helt stängt), hörs en enstaka ton, vilken indikerar en fullständig cykel. För alltid kniven framåt med effekten på. Den enstaka tonen för en fullständig cykel är det enda som indikerar en fullständig cykel och skärning. Volym Justera volymen med knapparna plus och minus. Standardinställning för volym är 7. Avstängning Stäng av generatorn med på/av-knappen på framsidan av enheten. Sekvensen för avstängning kan inte inledas medan effektaktivering pågår. Under avstängning rensar generatorn bort innehåll från skärmen och visar avstängningsanimationen. 11 Generator G11

16 Grundläggande navigering Tryck på knappen om du vill göra ändringar i systeminställningarna och komma åt systeminformation. Skärmen öppnas. Rulla nedåt för ytterligare alternativ. Obs! Om effekt aktiveras medan menyn är öppen, stängs fönstret automatiskt och generatorn återgår till redoskärmen. Tryck på avstängningsknappen X om du vill avsluta medan du är inne i menyn. Tryck på bakåtpilen om du vill gå till den föregående menyn från undermenyskärmarna. Ljusstyrka på skärmen Hand-/fotaktivering Språk Systeminformation Biomed-information Figur 12 Ljusstyrka på skärmen Välj Ljusstyrka på skärmen om du vill se en förhandsvisning av redoskärmen medan du justerar ljusstyrkan. Tryck på knapparna plus och minus för att justera ljusstyrkan. Tryck på bakåtpilen eller avstängningsknappen för att avsluta när du har justerat inställningarna. När en ny inställning för ljusstyrka har valts blir den inställningen den nya systemstandarden. Hand-/fotaktivering Välj aktivering med handbrytaren eller med fotbrytaren eller båda på skärmen Hand-/fotaktivering under starten. Detta val kan ändras under användningen. En punkt används för att ange den aktuella inställningen medan ett grönt ljus markerar det aktuella valet. Tryck på bakåtpilen eller avstängningsknappen för att avsluta när du har justerat inställningarna. Språk Välj önskat språk bland alternativen på skärmen Språk. Det finns flera språk att välja på med engelska som standardinställning. När användaren väljer och bekräftar valet av ett nytt språk blir det språket den nya systemstandarden. Tryck på önskat alternativ så öppnas en skärm där du ska bekräfta valet. Tryck på OK om du vill bekräfta valet eller på Cancel om du vill avbryta språkändringen. Systeminformation Välj Systeminformation om du vill se information på hög nivå om generatorn och instrumentet som just nu är kopplat till generatorn. Det går även att se på skärmen vilken version av generatorprogramvaran som just nu är installerad. Biomed-information Biomed-information gör det möjligt för teknikerna att komma åt information om varje fel som har uppstått på generatorn. Generator G11 12

17 Kapitel 4 - Felsökning och skärmvägledning Allmän felsökning Information Användargränssnittet för Generator G11 har ett flertal informationsskärmar som vägledning för en effektiv användning av generatorn. Informationsskärmar har alltid en enhetlig mörk bakgrund för att kunna åtskiljas från larmskärmarna som visas nedan. Larmsystem Generator G11 har en inbyggd diagnostikfunktion som övervakar driften av generatorn och tillbehören och visar antingen informationsskärmar eller larm utan fördröjning. Förutom ljudlarm är det lätt för kirurgen eller vårdpersonalen att se larmvisningen på frontpanelen från operationsområdet. Alla larm är tekniska larm och grundas på elektriska parametrar. Generator G11 framställer inga fysiologiska larm. Larminställningar kan inte justeras av operatören och inte heller kan prioriteten omfördelas. Larminställningar ändras inte heller enligt operatörens inmatningar och de förändras inte vid strömavbrott. POST (Power on Self Test) är ett test som bekräftar att generatorn är funktionsduglig. Eftersom larmen är inbyggda i programvarualgoritmerna som styr de tillämpliga instrumenten, så bekräftar POST-testet även larmdriften. Därför behövs inget separat test för att bekräfta larmframställningen. Under POST-testet avger generatorn en ljudton så att användaren kan bekräfta att ljudframställningen fungerar. Visuell framställning kan även bekräftas via startskärmarna. Larmljud går inte att pausa men ljudet tystnar automatiskt när användaren avbryter aktiveringen av instrumentet. Larm och andra händelser loggas i generatorn. Loggen sparas när strömmen har stängts av och kan läsas via skärmen Biomed. Det finns ingen påminnelsesignal. Ljudtrycksnivåer Larm på medelnivå: Högre än 75 dba (kan inte justeras) Larm på låg nivå: dba (kan inte justeras) Larmdefinitioner Följande larmprioriteringar används för Generator G11. Alla larm stoppar generatorns uteffekt och larm med hög prioritet har företräde framför larm med lägre prioritet. Endast ett larm visas i taget eftersom alla larm stoppar uteffekten. Larm med låg prioritet Kräver åtgärder från den kirurgiska personalen för att ingreppet ska kunna fortsätta på ett effektivt sätt. Ett problem med låg prioritet brukar vanligtvis inte utvecklas till ett risktillstånd även om det inte åtgärdas omedelbart men det måste åtgärdas för att ingreppet ska kunna fortsätta. På skärmen visas en enhetlig gul bakgrund med symbolen för larm med låg prioritet. Vid ett larm med låg prioritet hörs ett larmljud med två toner. Larm med medelprioritet Måste snabbt åtgärdas av den kirurgiska personalen för att minska eller dämpa ett risktillstånd. Om detta larm ignoreras kan följden bli en allvarlig skada eller dödsfall. På skärmen visas en enhetlig gul bakgrund med symbolen för larm med medelprioritet. Vid ett larm med medelprioritet hörs ett larmljud med tre toner. Larm med hög prioritet Det finns inga larmtillstånd med hög prioritet i Generator G11. Följande är de allmänna larmen med låg prioritet: Visuella larm Beskrivning Felsökningsåtgärder Aktivera igen Två brytaraktiveringar upptäcktes: HANDBRYTARE FOTBRYTARE Aktivera instrumentet igen för att fortsätta. Två aktiveringsbrytare är stängda i systemet. Detta kan bero på att en brytare har fastnat eller på en oavsiktlig stängning av ytterligare en brytare. Återaktivera instrumentet för att fortsätta. Om operationspersonalen har aktiverat endast en brytare ska instrumentet eller den fotbrytare som kan ha en brytare som fastnat bytas ut. 13 Generator G11

18 Starta om generatorn Starta om generatorn för att återställa systemet och fortsätta. Om problem kvarstår kontaktar du EES-återförsäljaren. Systemåterställning krävs. Avlägsna instrumentet från snittet och slå av och på strömmen till generatorn med strömbrytaren på/av på frontpanelen. Skicka generatorn till ett auktoriserat Ethicon Endo-Surgery servicecenter om problemet kvarstår. Tryck på OK för att fortsätta Tryck på OK för att återställa systemet och fortsätta. Om problem kvarstår kontaktar du EES-återförsäljaren. OK Systemåterställning krävs. Tryck på OK för att återgå till det läge systemet befann sig i när felet inträffade. Skicka generatorn till ett auktoriserat Ethicon Endo-Surgery servicecenter om problemet kvarstår. Kontakta EES-återförsäljaren Fel på kylfläkt upptäckt. Visar att det är något internt fel på kylfläktarna i generatorn. Skicka generatorn till ett auktoriserat Ethicon Endo-Surgery servicecenter. Generatorn är överhettad Ta bort allt som blockerar ventilationsöppningarna. Generatorn är överhettad. Ta bort allt som blockerar ventilationsöppningarna på generatorns baksida och undersida. Om öppningarna inte är blockerade och problemet kvarstår ska generatorn skickas till en serviceverkstad som auktoriserats av Ethicon Endo-Surgery. Programvaran måste uppgraderas för att instrumentet ska kunna användas Kontakta EES-återförsäljaren Instrumentet kräver att generatorns programvara uppgraderas. Kontakta återförsäljaren för Ethicon Endo-Surgery för uppgradering av programvaran. Kontakta EESåterförsäljaren Alla allmänna problem med systemet. Kontakta återförsäljaren för Ethicon Endo-Surgery. Felsökning för Harmonic Obs! Följande larm är specifika för Harmonic-instrument som används med Generator G11. Larm Generator G11 har stöd för följande larm som ska hjälp till att identifiera och felsöka komponentproblem vid användning av ett Harmonicinstrument. Listan nedan är endast avsedd att komplettera men inte ersätta kliniskt omdöme och egna observationer. Generator G11 14

19 Utöver säkringar finns det inga delar i Generator G11 som operatören kan utföra service på. När det gäller byte eller service kontaktar du kundtjänstavdelningen hos Ethicon Endo-Surgery eller den lokala återförsäljaren. Visuella larm Beskrivning Felsökningsåtgärder Inga fler användningar Byt ut kopplingsenheten. Inga fler användningar Byt ut kopplingsenheten. Kopplingsenheten har nått slutet av användningstiden. Byt ut kopplingsenheten. Kontakta kundtjänstavdelningen hos Ethicon Endo-Surgery (ring USE- ENDO ( ) inom USA) eller kontakta den lokala återförsäljaren angående lokala regler för avfallshantering. Instrumentet kan inte användas fler gånger Koppla från och byt ut instrumentet. Byt ut Instrumentet kan inte användas fler gånger Koppla från och byt ut instrumentet. Byt ut Instrumentet har nått slutet av användningstiden. Koppla från och byt ut instrumentet. Kassera instrumentet i enlighet med bruksanvisningen för instrumentet. Byt ut kopplingsenheten Byt ut kopplingsenheten Kopplingsenheten klarade inte de interna diagnostikrutinerna och generatorn kan inte driva kopplingsenheten på ett pålitligt sätt. Byt ut kopplingsenheten. Kontakta kundtjänstavdelningen hos Ethicon Endo-Surgery (ring USE- ENDO ( ) inom USA) eller kontakta den lokala återförsäljaren angående lokala regler för avfallshantering. 15 Generator G11

20 Släpp efter på trycket mot bladet Aktivera instrumentet igen för att fortsätta. Instrumentet har belastats till den punkt där uteffekten har stoppats. Släpp efter på trycket mot instrumentet eller flytta det så att mängden vävnad i käftarna minskar. Frigör aktiveringsbrytaren och aktivera instrumentet igen för att fortsätta. Ta bort instrumentet från patienten Nästa Den här skärmen är inledningen till ytterligare diagnostik. För att undvika oavsiktlig vävnadsskada under diagnostik uppmanas kirurgen att ta bort instrumentet från snittet innan han/hon fortsätter. Ta bort instrumentet från snittet. När instrumentet är fritt trycker du på knappen Nästa för ytterligare diagnostisk vägledning. Byt ut instrumentet Bladfel upptäckt. Dra ut kopplingsenheten och byt ut instrumentet. Harmonic-instrumentet kan vara skadat och får inte aktiveras. Dra ut stickproppen till kopplingsenheten och byt ut instrumentet. Skruva åt instrumentet Skruva åt instrumentet Nästa Instrumentet är eventuellt inte riktigt fastsatt vid kopplingsenheten. Tryck på knappen Nästa för att fortsätta. Spänn åt instrumentet igen. Se till att du med ena handen håller i lämplig momentnyckel och med andra handen håller i kopplingsenheten (inte i instrumentet). Nästa Öppna käftar under test Om sax används ska käftarna på enheten hållas öppna under testet. Tryck på Nästa för att gå vidare och göra om testet med käftarna öppna. Nästa Öppna käftar under test Om sax används ska käftarna på enheten hållas öppna under testet. Tryck på Nästa för att gå vidare och göra om testet med käftarna öppna. Nästa Generator G11 16

MEMOday. Art.nr Rev A SE

MEMOday. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning MEMOday Art.nr 508260 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Komma igång... 3 3. Talstöd... 4 4. Byt bakgrundsfärg... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup... 4 7. Sätta

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Nav-X styrbara RF-enheter DFU-0177 NY REVISION 5

Nav-X styrbara RF-enheter DFU-0177 NY REVISION 5 Nav-X styrbara RF-enheter DFU-0177 NY REVISION 5 A. BESKRIVNING Nav-X styrbara RF-enheter ger en monopolär kirurgisk effekt på målvävnad och styrs med en fotpedal som är fäst vid den elektrokirurgiska

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HeartSine samaritan PAD Konfiguration HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tillbehör 3 Inställning och programmering

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

Viktig produktsäkerhetsinformation

Viktig produktsäkerhetsinformation 2011-10-13 Viktig produktsäkerhetsinformation UniCel DxI system för immunanalys* Alla versioner av programvaran * Inklusive de fristående UniCel DxI 600 och 800-systemen, och de integrerade UniCel DxC

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW Svensk Manual NPW Elrond Komponent AB 2017-01-27 Sida 2(8) NPW NPW INLEDNING Gratulerar till ert köp av en UPS Vision produkt från Riello UPS och Elrond. Fler produkter kan hittas hos www.elrond.se och

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Handbok Gysmi Tiginverter

Handbok Gysmi Tiginverter Handbok Gysmi Tiginverter Överensstämmelsedeklaration Den här utrustningen överensstämmer med direktiv 83/336/EEG, avseende elektromagnetisk kompatibilitet, och 73/23/EEG, om lågspänningsapparater. Den

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual User manual HC5440/80 HC5440/16 HC5440/15 HC3424/80 HC3420/80 HC3420/17 HC3420/15 1 98 SVENSKA Introduktion Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

Användarhandledning Stege Lars , och

Användarhandledning Stege Lars , och Användarhandledning Stege Lars 160-00102-00, 160-00102-01 och 160-00102-02 2009-0068 utgåva 1 Tel +46-8-594 Innehållsförteckning 1. Rini Stege 160-00102-00/-01/-02... 3 2. Registrering... 3 3. Viktigt

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Appen

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Appen BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Appen BEYOND Touch -APPEN För att få den optimala spelupplevelsen i BEYOND: Two Souls rekommenderar vi att du använder den trådlösa handkontrollen DUALSHOCK 3. Ovana spelare

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPARA DESSA INSTRUKTIONER bruksanvisning för keramikskål Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för keramikskål Viktiga säkerhetsföreskrifter...5 Använda keramikskålen Sätta fast keramikskålen...6 Ta loss keramikskålen...7

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

ERSÄTT KLOCKBATTERIET ENLIGT ANVISNINGARNA MED Maxell 43 ELLER MOTSVARANDE BATTERI. GRÖN KONTROLLAMPA ANGER ATT ELNÄTET ÄR ANSLUTET TILL ANORDNINGEN.

ERSÄTT KLOCKBATTERIET ENLIGT ANVISNINGARNA MED Maxell 43 ELLER MOTSVARANDE BATTERI. GRÖN KONTROLLAMPA ANGER ATT ELNÄTET ÄR ANSLUTET TILL ANORDNINGEN. Tack för inköpet av Welch Allyn 3,5 V 767 Väggtransformator. Avsikten med denna handbok är att tillhandahålla produktspecifikationer samt bruksanvisning och anvisningar för underhåll. Tillämpas bruksanvisningen

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399 ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) Innehållsförteckning Förord 2 Funktionsbeskrivning 2 Display 2 Knappar & indikatorer 2 Att mäta ph 3 Övriga inställningar 4 Automatisk temperatur-kompensation (ATC)

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE För mer information, se Användarhandboken som är tillgänglig på vår webbplats (www.monarch.com). Läs noga igenom skrivarens säkerhetsinformation i Säkerhetsbladet som medföljer

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 135x77x16 mm. Vikt:230 gram. :Startström:150 A/peak 300 A Laddtid:3 tim. Kapacitet: 6000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Kortinfo. Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass. OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk.

Kortinfo. Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass. OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk. Kortinfo 56-895-K1 Brukarvikt 0-230 kg Air Express Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk. Återförsäljare i Sverige: Gate

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

2. Byt ut batterierna i fjärrkontrollen (du behöver inte fjärrkontrollen för att använda enheten - det är upp till dig)

2. Byt ut batterierna i fjärrkontrollen (du behöver inte fjärrkontrollen för att använda enheten - det är upp till dig) Komma igång - SÄKERHETSINFORMATION : Bör inte användas av kvinnor i den första perioden av graviditeten, av personer som är utrustade med en pacemaker eller annan inopererad medicinsk enhet, eller någon

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Din manual NOKIA BH-601

Din manual NOKIA BH-601 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA BH-601. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA BH-601 instruktionsbok (information,

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Wellness. Type 6090. shiatsu 3D long back // back massage with heat and vibration // Shiatsu massage // Rolling massage //

Wellness. Type 6090. shiatsu 3D long back // back massage with heat and vibration // Shiatsu massage // Rolling massage // Wellness shiatsu 3D long back // back massage with heat and vibration // Extra long back adjustable to your height // Shiatsu massage // Rolling massage // Quick heat // 3D function // 6 programs // Type

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara:

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara: Användarmanual Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör Förbrukad vara: Kära kund Hjälp till att hålla vår natur ren! När du vill slänga produkten i framtiden ber vi dig betänka att den innehåller värdefulla

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

MANUAL - SF6 V.1 2015-10-13

MANUAL - SF6 V.1 2015-10-13 MANUAL - SF6 V.1 2015-10-13 1 1 MANUAL SF6 1. Produktspecifikation för SF6...3 2. Installation av SF6...4 3. Handhavandeinstruktion...5 3.1 Ljuspil...6 4. Felkoder...7 5. Underhåll...8 5.1 Månadsunderhåll...8

Läs mer