BiPAP Harmony. Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BiPAP Harmony. Användarhandbok"

Transkript

1 BiPAP Harmony

2 Det här BiPAP-systemet omfattas av ett eller flera av följande patent: Amerikanska patent 5,148,802; 5,313,937; 5,433,193; 5,632,269; 5,803,065; 6,029,664; 6,305,374 och 6,539,940. Australiska patent , , , , och Kanadensiska patent 2,162,981 och 2,259,795. Europeiska patent pub. nr B1. Japanska patent , och Andra sökta amerikanska och andra länders patent Respironics, Inc. och dess dotterbolag. Med ensamrätt.

3 Innehållsförteckning Kapitel 1: Förpackningens innehåll...1 Kapitel 2: Varningar och försiktighetsåtgärder Varningar Försiktighetsåtgärder Avsedd användning Kontraindikationer Försiktighetsåtgärder...4 Kapitel 3: Introduktion till Harmony Definitioner Vad är tvånivåventilation? Vad är Harmony? Symboler Hur du kontaktar Respironics...8 Kapitel 4: Harmonys kontroll- och displayfunktioner Tryck På/Av-knapp Harmonys kontrollpanel Kontrollknappar Larm- och strömindikatorer Displayfönster Andningskretsanslutning Bakpanel...15 Kapitel 5: Installation av Harmony ,1 Installera luftfiltren Placering av Harmony Ansluta andningskretsen Komplett Harmony-installation Inkoppling av Harmony Användning av växelström Användning av likström...22 Kapitel 6: Att använda Harmony Start av Harmony Ändra enhetens inställningar Ändring av luftfuktarens inställning Navigera på användarskärmarna Ändra Flex-inställningen Ändra inställning för stigtid Ändra rampstarttryck Ändra inställning för bakgrundsbelysning...32

4 Kapitel 7: Harmony-larm Introduktion till larm Vad man ska göra när ett larm utlösts Larmtabeller Högprioritetslarm Mellanprioritetslarm Lågprioritetslarm...37 Kapitel 8: Felsökning...38 Kapitel 9: Rengöring och underhålling Rengöring av Harmony Rengöring eller byte av inloppsfiltren Bärväska...44 Kapitel 10: Tillbehör Lägga till en luftfuktare Tillföra syrgas till Harmony...45 Kapitel 11: Specifikationer...46 Miljö...46 Fysiska...46 Elektriska...46 Tryck...47 Kontrollnoggrannhet...47 WEEE/RoHS återvinningsdirektiv...47 Bilaga A: Harmony EMC-information...48

5 Kapitel 1: Förpackningens innehåll Din BiPAP Harmony ska inkludera följande artiklar. Om någon av dessa poster saknas ska du kontakta din vårdpersonal. BiPAP Harmony med Encore Pro SmartCard Bärväska Grå skumplastfilter Ultrafint filter Filterlock Nätkabel Flexibel slang 1,83 m X 22 mm i.d. Extern växelströmsförsörjning

6 Kapitel 2: Varningar och försiktighetsåtgärder VARNING! FÖRSIKTIGHET! OBS! Anger risken för skador på användare eller operatör. Anger risk för skador på enheten. Betonar vissa driftsegenskaper hos apparaten. 2.1 Varningar Den här handboken fungerar som en referens. Instruktionerna i den här handboken är inte avsedda att ersätta instruktionerna från din vårdpersonal. Du skall läsa och till fullo förstå hela denna handbok innan du använder Harmony. Harmony är inte avsedd att fylla hela ditt andningsbehov. Venitlatorns inställningar får endast justeras av utbildat utlämningsställe. Använd endast den andningskrets som du erhållit av utlämningsstället. Vid användning av en andningskrets som innehåller en mask med en integrerad utandningsöppning eller en krets med en separat utandningsenhet, får man inte tejpa, täta eller på annat sätt blockera ventilöppningarna. Om syrgas används tillsammans med Harmony, måste syrgasflödet stängas av då Harmony inte används. Om du använder syrgas måste Harmony vara utrustad med Respironics tryckventil (artikelnummer ). Underlåtenhet att använda tryckventilen kan resultera i brandfara. Syrgas bidrar till förbränning. Syrgas får inte användas i samband med rökning eller i närheten av öppen låga. Använd inte Harmony där det förekommer brännbara anestesigasblandningar i kombination med syrgas eller luft eller i närvaro av lustgas. Använd inte Harmony om rumstemperaturen överstiger 35 C. Om enheten används vid rumstemperaturer över 35 C kan luftflödets temperatur överstiga 41 C vilket kan orsaka irritation i dina luftvägar. Använd inte Harmony i direkt solljus eller nära en uppvärmningskälla då dessa förhållanden kan öka den ur Harmony utgående luftens temperatur. Vid användande av den här produkten, måste kraven i IEC (säkerhetsbestämmelser för medicinska elektriska system) uppfyllas.

7 För att enheten ska kunna användas på rätt sätt måste strömförsörjningen placeras med fötterna nedåt i upprätt läge. När Harmony används tillsammans med en luftfuktare, ska luftfuktaren placeras så att vattennivån i luftfuktaren är lägre än du själv och så att luftfuktaren står på samma nivå som, eller lägre än, Harmony. Du får inte bära masken när enheten är avstängd. Gör du det kan det resultera i återinandning av CO 2. Om man upptäcker oförklarliga förändringar i Harmonys prestanda, om den ger ifrån sig ovanliga eller skarpa ljud, om den och/eller strömförsörjningen har tappats eller skadats, om höljet är trasigt eller om vatten har kommit in i apparaten, så ska man avbryta användandet och kontakta vårdpersonal. Reparationer och justeringar får endast utföras av Respironics auktoriserad servicepersonal. Icke godkänd service kan orsaka personskada, ogiltigförklara garantin eller resultera i kostsamma skador. Inspektera regelbundet elsladdar, kablar och strömförsörjningsenheten så att de inte är skadade eller utslitna. Undvik elektriska stötar genom att dra ur nätsladden till Harmony före rengöring. Kontaktstift som är märkta med ESD-varningssymbolen får inte vidröras. Dessa kopplingar skall inte användas om inte försiktighetsåtgärder mot elektrostatisk urladdning vidtas. Försiktighetsåtgärderna innehåller metoder för att förebygga ackumulering av statisk elektricitet (t.ex. luftkonditionering, ledande golvmaterial, icke syntetisk klädsel), urladdning av kroppen mot utrustningens ram, jord eller ett stort metallobjekt samt jordning av sig själv via en handledsrem till utrustningen, systemet eller jord. 2.2 Försiktighetsåtgärder OBS! Harmony får endast användas vid temperaturer mellan 5 C och 35 C. Ett korrekt installerat, intakt återanvändbart skumplastfilter krävs för korrekt drift. Sänk inte ner Harmony i någon vätska eller låt någon vätska tränga in i inneslutningen eller inloppsfiltret. Kondensation kan skada Harmony. Se alltid till att Harmony antar rumstemperatur före användning. Ytterligare varningar, försiktighetsåtgärder och observanda finns på andra ställen i den här handboken.

8 2.3 Avsedd användning BiPAP Harmony är avsedd som ett icke-invasivt andningsstöd för barn från 7 år och äldre >18,2 kg och vuxna >30 kg vid behandling av andningsinsufficiens eller obstruktiv sömnapné. Enheten kan användas på sjukhus eller i hemmet. OBS! Enheten är avsedd för användning med näsmask eller helmask enligt Respironics rekommendationer. OBS! VARNING! Enheten får endast användas när så instruerats av utbildad sjukvårdspersonal. Effektiviteten av Bi-Flex-behandling av barnpatienter har inte ännu bestämts. 2.4 Kontraindikationer Harmony får inte användas om du har allvarliga andningsstillestånd utan en spontan andningsdrift. Om något av följande förhållanden stämmer in på dig ska du kontakta din läkare innan du använder Harmony. Oförmåga att upprätthålla fria luftvägar eller adekvat avlägsna sekret Riskerar att aspirera maginnehåll Diagnostiserad med akut bihåleinflammation (sinuit) eller inflammation i mellanörat (otitis media) Allergi eller hyperkänslighet för maskmaterial där riskerna med den allergiska reaktionen överväger fördelarna med ventilationshjälp Näsblod som orsakar aspiration av blod ner i lungorna Lågt blodtryck 2.5 Försiktighetsåtgärder Rapportera omedelbart om du har onormala bröstobehag, andnöd eller svår huvudvärk. Om hudirritation eller skavsår utvecklas från användning av masken hänvisas till maskanvisningarna för lämplig åtgärd. Följande är möjliga biverkningar av icke-invasiv övertrycksbehandling: Öronobehag Konjunktivit Skavsår till följd av icke-invasiva patientkontaktytor Luftslukande (aerofagi)

9 Kapitel 3: Introduktion till Harmony Det här kapitlet innehåller följande information: Definitioner för allmänna termer som används i den här handboken En översikt av Harmony En förklaring av de symboler som används på Harmony och i den här handboken Kontaktinformation 3.1 Definitioner Följande termer finns i den här handboken: Apné Ett tillstånd som utmärks av att den spontana andningen upphör. BPM CPAP EPAP FLEX Högprioritetslarm IPAP Lysdiod Lågprioritetslarm Mellanprioritetslarm Driftsläge Standby-läge OSA Ramp Andetag per minut Kontinuerligt positivt luftvägstryck Positivt luftvägstryck vid utandning (Expiratory Positive Airway Pressure) En behandlingsfunktion som tillför trycklättnad vid utandning för att göra det bekvämare för patienten. Larmsignal som indikerar ett tillstånd som kräver omedelbar åtgärd. Positivt luftvägstryck vid inandning (Inspiratory Positive Airway Pressure) Lysdiod Larmsignal som indikerar ett informationsmeddelande. Larmsignal som indikerar ett tillstånd som kräver operatörens uppmärksamhet. Harmonys status när både enheten och luftflödet är på. Harmonys status när enheten är på men luftflödet är av. Obstruktiv sömnapné En funktion som kan göra det bekvämare för patienten när behandlingen startas. Rampfunktionen reducerar trycket och för att sedan öka det gradvis (ramp) upp till den ordinerade tryckinställningen så att du kan somna lättare.

10 Stigtid RR Spontan (S) Spontan/Tidsinställd (S/T) Tiden det tar för Harmony att växla från EPAP till IPAP. Du kan ställa in denna tid som du önskar. Andningsfrekvens Ett läge med två nivåer som svarar på både din in- och utandning genom att öka trycket när du börjar andas in och minska trycket när du börjar andas ut. Inandning kan inte ske automatiskt om du inte själv andas in. Ett läge med två nivåer som svarar på både din in- och utandning genom att öka trycket när du börjar andas in och minska trycket när du börjar andas ut. Om du inte andas in inom en inställd tidsperiod påbörjar Harmony automatiskt inandning. När Harmony påbörjar inandning styr den inandningstiden och sänker automatiskt utandningstrycket inom en inställd tidsperiod. 3.2 Vad är tvånivåventilation? Tvånivåventilation med Harmony-enheten hjälper dig att andas genom att ge två lufttrycksnivåer. Enheten tillför ett högre tryck så kallat IPAP (Inspiratory Positive Airway Pressure) när du andas in, och ett lägre tryck så kallat EPAP (Expiratory Positive Airway Pressure) när du andas ut. Det högre trycket gör det lättare att andas in och det lägre trycket gör det lättare att andas ut. IPAP-tryck Pressure EPAP- Pressure tryck Time Tid Rise Stigtid Time Figur 3 1 Andningsnivåer för IPAP och EPAP Du kan ändra stigtiden för att göra tryckförändringen behagligare. Enheten kan också ge en enda trycknivå, vilket kallas kontinuerligt positivt luftvägstryck, CPAP (Continuous Positive Airway Pressure).

11 3.3 Vad är Harmony? Harmony, se figur 3-2, tillhandahåller lufttryck genom en andningskrets. Figur 3-2 Harmony Kretsen, som visas i figur 3-3, består av: Kretsslang som levererar luft från Harmony till din kontaktyta (t.ex. mask) En mask eller annan patientkontaktyta för att tillföra ordinerat tryck till din näsa eller näsa och mun, beroende på vilken kontaktyta som ordinerats för dig En utandningsenhet för att släppa ut utandningsluft från kretsen Patientgränssnitt Interface (typiskt) (Typical) Utandningsenhet Device Mask's Exhalation Utandningsöppning Port Exhalation Connector Maskkoppling Kretsslang Circuit Flexible Anslutning Tubing Tubing för flexibel Connector slang Krets Circuit med with Separate separat Krets Circuit med with mask Mask med with utandningsenhet Exhalation Device integrerad Integrated utandningsventil Exhalation Port OBS! Figur 3-3 Vanliga andningskretsar Utandningsöppningen kan vara en del av masken eller en del av en separat utandningsventil, men är nödvändig för att minska risken för att återinandas CO 2. Systemet känner av dina andningsansträngningar och ändrar trycknivån när du andas in och ut, beroende på driftsläget. VARNING! Harmony kan användas med växel- eller likström. Likströmsförsörjningen är inte avsedd att vara ett reservbatteri. FÖRSIKTIGHET! Om likström erhålls från ett fordonsbatteri, får Harmony inte användas medan fordonets motor är igång.

12 3.4 Symboler Symbolerna som visas nedan finns på Harmony, växelströmsförsörjningen och används genomgående i den här handboken. Symbol Meaning Betydelse Obs! Caution, Se medföljande consult accompanying dokumentation documents Likström DC Power Tryck Pressure På/Av On/Off Type BF, BF applicerad Applied Part del Klass Class II II (dubbelisolering) (Double Insulated) Försäkran European om CE överensstämmelse Declaration of Conformity med CE Kanadensisk/amerikansk Canadian/US Safety Certification säkerhetscertifiering Elektrostatisk Electrostatic Discharge urladdning IPX1 Droppsäker Drip Proof Equipment utrustning UL-erkänd Recognized i Kanada for Canada och USAand the United States Uppfyllande TUV Safety Standard av TUV säkerhetsstandard Compliance Inga No User delar Serviceable kan servas Parts av användaren Uppfyller Compliant återvinningsdirektiven with the Waste Electrical Waste and Electrical and Electronic Equipment/Restriction of of the Use of Certain Hazardous of Certain Substances Hazardous in Electrical Substances and in Electronic Electrical Equipment (WEEE/RoHS) and Electronic Equipment (WEEE/RoHS) recycling directives 3.5 Hur du kontaktar Respironics Kontakta utlämningsstället om enheten behöver service. Om du behöver kontakta Respironics direkt ringer du Respironics kundtjänst på eller Respironics Deutschland på Du kan även använda en av följande adresser: Respironics Respironics Deutschland 1001 Murry Ridge Lane Gewerbestrasse 17 Murrysville, PA USA Herrsching, Tyskland Besök Respironics webbplats:

13 Kapitel 4: Harmonys kontroll- och displayfunktioner Figur 4-1 visar placeringen för Harmonys larm- och strömindikatorer, kontrollpanel, Tryck På/Av-knapp och anslutning för andningskrets. Alarm Larm- and och Power strömindikatorer Indicators Control Kontrollpanel Panel Breathing Circuit Andningskretsanslutning Connection Pressure On/Off Tryck På/Av-knapp Button 4.1 Tryck På/Av-knapp Figur 4-1 Harmonys fram- och ovandel Harmonys knapp, placerad på enhetens sida, startar och stoppar enhetens luftflöde. Tryck på knappen för att slå på luftflödet. Harmony går då in i sitt driftsläge. Tryck ut knappen för att stänga av luftflödet och ställa Harmony i viloläget. När Harmony befinner sig i viloläget avslutas pågående ramp, larmen återställs (gäller inte systemfelslarm) och luftfuktaren stängs av. -knappen är inte beroende av bildskärmen.

14 Harmonys kontrollpanel Kontrollpanelen består av följande kontrollknappar och indikatorer Kontrollknappar Kontrollpanelens kontrollknappar visas i figur 4-2. Display Displayfönster Screen HEAT RAMP SILENCE Pressure On/Off Tryck På/Av-knapp Button Humidifier Luftfuktarvärmeknapp Heat Button HEAT RAMP Användarknappar User Buttons Ramp Rampknapp Button RESET SILENCE Alarm Reset Larmåterställningsknapp Button Alarm Silence Knappen Tysta larm Button Figur 4-2 Harmonys kontrollpanel När tillvalet REMstar uppvärmd luftfuktare ordinerats, kontrollerar den här knappen inställningen för luftfuktarens värmeplatta. Följ instruktionerna som medföljer luftfuktaren. Du kan även använda den här knappen för att justera inställningarna som visas på användarmenyns bilder. När luftflödet är påslaget och rampfunktionen är aktiverad sänker den här knappen lufttrycket vilket gör det möjligt för dig att somna lättare. Du kan även använda den här knappen för att justera inställningarna som visas på användarmenyns bilder. Med vänster och höger användarknapp kan du navigera på displayfönstren. Den här knappen tystar den hörbara delen av ett larm i en minut. Du kan även använda den här knappen för att avsluta användarmenyns bilder. RESET Med den här knappen stänger du av ett larm och återställer enheten för larmavkänning.

15 Larm- och strömindikatorer Figur 4-3 visar Harmonys larm- och strömindikatorer. Växelströmsindikator AC Power Indicator (grön) (Green) High Lysdiod Priority för Alarm högprioritetslarm LED (Red)(röd) Likströmsindikator DC Power Indicator (grön) (Green) Low/Medium Lysdiod för Priority låg-/ Alarm mellanprioritetslarm LED (Yellow)(gul) Figur 4-3 Harmonys larm- och strömindikatorer Den gröna lysdioden för växelström tänds när Harmony är ansluten till växelström. Den gröna lysdioden för likström tänds när Harmony är ansluten till likström. Den röda lysdioden för högprioritetslarm tänds när ett högprioritetslarm lösts ut. Den gula lysdioden för låg-/mellanprioritetslarm tänds när ett låg- eller mellanprioritetslarm lösts ut. OBS! Alla lysdiodsindikatorer tänds tillfälligt då enheten först ansluts.

16 Displayfönster Displayerna visar dig uppmätt tryck och larmmeddelanden. En bakgrundsbelysning aktiveras när någon av användarknapparna trycks ned och förblir aktiverad tills ingen knapp trycks ned under en minut. Figur 4-4 visar Harmonys displayfönster. Figur 4-4 Harmonys displayfönster Informationen som visas på displayfönstret definieras enligt följande: A BPM CPAP cm H 2 O EPAP Indikerar att enheten erfordrar användarens uppmärksamhet enligt vad som indikeras på bildskärmen. Indikerar att ett apnélarm har utlösts. Indikerar att en inställning för andningsfrekvensen visas. Den här ikonen blinkar när Harmony levererar tidsbestämda stöttande andetag i S/T-läget. Indikerar att ett SmartCard sätts i och känns av. Indikerar att Harmony befinner sig i CPAP-läget (kontinuerligt övertryck i luftvägarna). Indikerar att de alfanumeriska tecknen visar ett tryckvärde. Indikerar att en inställning för EPAP-tryck visas. Indikerar att en inställning för Flex-komfort visas. Indikerar att luftfuktaren är på och/eller att dess inställning visas.

17 13 T i IPAP Indikerar att mätaren för behandlingstimmar visas. Indikerar att en inställning för inandningstid visas. Indikerar att en inställning för IPAP-tryck visas. Indikerar att inställningen för kontrollpanelens bakgrundsbelysning visas eller att bakgrundsbelysningen är aktiverad. Indikerar att bortkopplingslarmet för patienten är aktiverat. Indikerar att rampfunktionen är i drift. Indikerar att inställningen för rampstarttrycket visas. S S eller S/T Indikerar att en inställning för stigtiden visas. Det lilla S -et på displayens högra sida, ovanför cm H 2 O, indikerar att det alfanumeriska värdet som visas är ett tidsvärde i sekunder. Indikerar att Harmony befinner sig i spontanläget om endast S visas eller spontan/tidsbestämd-läget om S/T visas.

18 Andningskretsanslutning Figur 4-5 visar var kretsslangen ansluts till Harmony. Patientkontaktyta Interface Exhalation Utandningsöppning Port Circuit Kretsslang Tubing Bakteriefilter Bacteria Filter Andnings- Breathing (valfritt) (Optional) kretsanslutning Circuit Connection Figur 4-5 Typisk andningskretsanslutning

19 Bakpanel Figur 4-6 visar Harmonys bakpanel. Kommunikationsport Communications Connector Port SmartCard- Connector anslutning Ingående Power strömanslutningar Inlets Cord Retainer Kabelhållare Cord Kabelhållare Retainer Filterlock Cap Figur 4-6 Bakpanelen OBS! SmartCard-anslutningen sitter på Harmonys sida. VARNING! För att kunna säkerställa ordentligt skydd mot elchock får endast kommunikationstillbehör med en IEC godkänd strömförsörjning anslutas via SleepLink-gränssnittet. Alla IEC 950- enheter får endast anslutas till 7-pinnars anslutning med Respironics isoleringskabel (artikelnr ). Bakpanelen innehåller följande: Kommunikationsanslutning Ingående strömanslutning Filterlock Kabelhållare För anslutning av Respironics kommunikationskabel för PC och extern kommunikation eller ett fjärrlarm. (Använd endast med en IEC godkänd dator.) Det finns två ingående strömanslutningar på bakpanelen, en för anslutning av extern växelströmsförsörjning och en för anslutning av den externa likströmsadaptern. Filterlocket kan tas bort för inspektion av inloppsluftfiltren. Två kabelhållare finns placerade på baksidan för att avlasta nätkabeln.

20 16 Kapitel 5: Installation av Harmony Det här kapitlet innehåller instruktioner om hur man: installerar luftfiltren placerar Harmony ansluter andningskretsen kopplar in Harmony till växel- eller likström 5.1 Installera luftfiltren OBS! Ett korrekt installerat, intakt grått skumplastfilter krävs för korrekt drift. Harmony använder sig av ett grått skumplastfilter som kan tvättas och återanvändas samt ett vitt ultrafint filter för engångsbruk (tillval). Ett filter av vardera typen medföljer Harmony. Om vårdpersonalen inte har installerat inloppsfiltren måste du själv installera åtminstone det grå skumplastfiltret före användning av Harmony. 1. Lägg det grå skumplastfiltret ovanpå det ultrafina filtret (om du använder det ultrafina filtret). 2 Skjut in filtren i luftinloppet på Harmonys baksida och tryck ned dem i fickan, så som visas i figur 5-1. Återanvändbart Reusable Gray grått skumplastfilter Foam Filter (obligatoriskt) (required) Filter Filterlock Cap Disposable Ultrafint filter Ultra-fine för engångsbruk Filter (optional) (tillval) Figur 5-1 Installation av filtren

21 3. Montera filterlocket enligt figur 5-2. Placera locket så att den lilla öppningen är riktad nedåt. Sätt i lockets bottenflikar i öppningarna under filterfacket. Snäpp locket på plats. 17 Figur 5-2 Montering av filterlocket OBS! Filterlocket ska installeras med öppningen för luftinloppet i botten. Se kapitel 9 för rengöring och byte av filtren. 5.2 Placering av Harmony Ställ Harmony på dess bas någonstans inom bekvämt räckhåll där du kommer att använda den. Kontrollera att luftinloppet på enhetens baksida inte är blockerat. Ställ enheten på en hård, jämn yta. Om du hindrar luftflödet runt enheten kan det hända att Harmony inte fungerar korrekt. VARNING! Ställ luftfuktaren så att vattennivån är lägre än du själv är och så att luftfuktaren står på samma nivå som, eller lägre än Harmony. Se anvisningarna till luftfuktaren för fullständig installationsinformation.

22 Ansluta andningskretsen För att ansluta din andningskrets till Harmony utför du följande steg: 1. Anslut ena änden av kretsslangen till bakteriefiltrets utlopp (om sådant används) och anslut bakteriefiltrets inlopp till den stora anslutningen på Harmony som visas i figur 5-3. Om du inte använder ett bakteriefilter ansluter du kretsslangens ände direkt till utloppsanslutningen på Harmony. OBS! Följ utlämningsställets rekommendationer beträffande användning av det valfria bakteriefiltret. Kretsslang Circuit Tubing Bacteria Filter Bakteriefilter (tillval) (Optional) Figur 5-3 Anslutning av slangen till utloppet 2. Anslut slangen till masken. A. Om du använder en mask med inbyggd utandningsport, ska maskens kopplingsanordning anslutas till kretsslangen, enligt figur 5-4. Utandningsöppning Exhalation Port Mask's Maskanslutning Connector Flexible Anslutning Tubing för flexibel Connector slang Figur 5-4 Anslutning av en mask med en inbyggd utandningsventil

23 B. Om du använder en mask med en separat utandningsenhet, ansluter du kretsslangens öppna ände till utandningsenheten enligt figur 5-5. Placera utandningsenheten så att den ventilerade luften blåser bort från ditt ansikte. 19 Utandningsöppning Exhalation Port Kretsslang Circuit Tubing Figur 5-5 Anslutning av en utandningsenhet Anslut maskens anslutning till utandningsenheten enligt figur 5-6. Se maskens instruktioner för komplett installationsinformation. Mask or eller Other annan patientkontaktyta Interface Maskanslutning Connector Exhalation Utandningsport Port Figur 5-6 Anslutning av masken VARNING! Utandningsenheten är utformad för att ventilera ut CO 2 från patientkretsen. Blockera eller täta inte ventilerna på utandningsenheten. 3. Montera maskhållaren på masken. Se instruktionerna som medföljer maskhållaren.

24 Komplett Harmony-installation Figur 5-7 visar en komplett installation för Harmony. Patientkontaktyta Interface Utandningsöppning Exhalation Port Circuit Kretsslang Tubing Bakteriefilter Bacteria Filter (valfritt) (Optional) Andningskretsanslutning Circuit Breathing Connection Figur 5-7 Komplett Harmony andningskrets 5.5 Inkoppling av Harmony Du kan använda växel- eller likström för att driva Harmony. VARNING! Likströmsalternativet är inte avsett att användas som ett reservbatteri vid användning av växelström. VARNING! För korrekt användning måste strömsförsörjningen placeras med fötterna nedåt och i upprätt position enligt figur 5-8.

25 Användning av växelström Utför följande steg för att driva Harmony med växelström: 1. Anslut stickproppen på växelströmsförsörjningens kabel till ett eluttag. 2. Den externa växelströmsförsörjningen är utrustad med en kabelhållare som avlastar nätkabeln. Linda kabeln runt växelströmsförsörjningens kabelhållare med hjälp av remmen som medföljer strömkällan. VARNING! VARNING! Anslut aldrig Harmonys växelströmsförsörjning till ett uttag som regleras av en väggströmbrytare. Dra ledningarna så att man inte riskerar att snubbla över dem. 3. Se till att kabeln inte är spänd och anslut strömförsörjningens andra kabel till en av de ingående strömanslutningarna på Harmony, enligt figur 5-8. Nätkabeln har en låsande kontakt. Anslut kabeln på följande sätt: a. Dra tillbaka låsmekanismen. b. Tryck in kontakten på plats. c. Släpp låset. Figur 5-8 Anslutning av växelströmsförsörjningen

26 22 OBS! Du kan ansluta kabeln till vilken som helst av de ingående strömanslutningarna på Harmonys baksida. 4. Linda kabeln runt Harmonys kabelhållare som avlastar nätkabeln. 5. Kontrollera att alla anslutningar är korrekt utförda. OBS! Om du behöver koppla bort nätkabeln från Harmony, för du tillbaka anslutningens lås för att sedan avlägsna nätkabeln Användning av likström Du kan driva Harmony med likström genom att använda Respironics likströmsadapter. Se likströmsadapterns instruktioner för mer information. FÖRSIKTIGHET! Använd endast den Respironics likströmsadapter som du fått från utlämningsstället. Användning av andra system kan orsaka skada på Harmony eller fordonet. FÖRSIKTIGHET! Om likström erhålls från ett fordonsbatteri, får Harmony inte användas medan fordonets motor är igång. Harmony eller fordonet kan skadas.

27 23 Kapitel 6: Att använda Harmony Det här kapitlet förklarar hur man startar Harmony och ändrar enhetens inställningar. 6.1 Start av Harmony 1. Anslut Harmony till en växel- eller likströmförsörjning för att starta enheten. Ett bekräftelselarm hörs och kontrollpanelens knappar tänds. OBS! Om larmet inte hörs eller om tangentbordets knappar inte tänds så behöver Harmony service. Kontakta hemvårdspersonalen. Flera bilder visas under detta steg: a. Den första skärmen som visas är självtestskärmen som visas i figur 6-1. Det här är det interna testet som utförs av Harmony. Figur 6-1 Självtestbilden b. Nästa skärmbild visar programvaruversionen enligt figur 6-2. Figur 6-2 Programvaruversionsskärmen OBS! Version 1.0 som visas i figur 6-2 är ett exempel. Din enhet kan ha en högre programvaruversion installerad.

28 24 c. Den tredje skärmen som visas är bilden för fläktens driftstimmar, vilken visar fläktens driftstimmätare. Figur 6-3 Bild för fläktens driftstimmar OBS! Med undantag för -knappen, är kontrollpanelen inaktiv under tiden dessa tre första skärmbilder visas. Var och en av dessa bilder visas i cirka 1-3 sekunder. d. Nästa bild som visas är bilden för viloläget enligt figur 6-4. Detta indikerar att Harmony befinner sig i viloläget. Figur 6-4 Vilolägets fönster 2. Tryck på knappen för att ställa enheten i driftsläget. Övervakningsbilden visas enligt figur 6-5. Figur 6-5 Övervakningsbilden

29 25 Både övervaknings- och vilolägesskärmarna visar ikonerna för, A och om dessa funktioner är aktiverade. Dessutom visas ikonen om ett SmartCard finns isatt. Övervakningsbilden visar även verkligt uppmätt tryck och ikonen aktiverad. 3. Sätt på dig maskenheten när luftflödet startar. om Flex är 4. Kontrollera att ingen luft läcker ut från masken in i ögonen. Om den gör det justerar du masken så att det inte läcker längre. Se instruktionerna som medföljde masken för mer information. OBS! Ett mindre maskläckage är normalt och acceptabelt. Åtgärda större maskläckage eller ögonirritation orsakad av luftläckage så fort som möjligt. 5. Om du använder Harmony medan du sover kan du försöka lägga slangen från Harmony över sängens huvudände. Detta kan minska dragspänningen i masken. 6. Slappna av. Ta normala avslappnade andetag genom näsan. OBS! Om du har problem med masken, se kapitel 8, Felsökning för att få ytterligare råd.

30 Ändra enhetens inställningar Du kan se följande inställningar och indikatorer på Harmonys displayfönster: Uppmätt tryck Läge SmartCard Patientlarm Du kan även se och justera följande inställningar med hjälp av displayfönstren: Luftfuktarens värme Flex Stigtid Rampstarttryck Bakgrundsbelysning OBS! När man justerar någon inställning (förutom inställningen för rampstarttrycket) och kommer fram till dess maximala inställning, kommer den att växla tillbaka till dess minsta inställning. På samma sätt kommer den att växla tillbaka till dess maximala inställning när man stegar nedåt och kommer fram till dess minsta inställning. Exempelvis är minsta inställning för luftfuktare 1 och maximal inställning är 5. När luftfuktarens inställning har ökat till 5, kommer inställningen att gå tillbaka till 1 om du trycker på HEAT -knappen en gång till. Eller när luftfuktarens inställning har minskat till 1, kommer inställningen att gå tillbaka till 5 om du trycker på RAMP -knappen en gång till.

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Behandlingsguide. En enkel guide för att sköta din behandling av obstruktiv sömnapné

Behandlingsguide. En enkel guide för att sköta din behandling av obstruktiv sömnapné Behandlingsguide En enkel guide för att sköta din behandling av obstruktiv sömnapné Behandlingsguide för OSA: sköt din behandling effektivt a Du har fått diagnosen obstruktiv sömnapné (OSA) b Vad är obstruktiv

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

BiPAP Synchrony. Snabbinställningsguide

BiPAP Synchrony. Snabbinställningsguide BiPAP Synchrony Snabbinställningsguide Några definitioner IPAP Inspiratoriskt tryck EPAP PEEP = Positivt endexpiratoriskt tryck PS Tryckunderstöd = IPAP EPAP Ti Inspirationstid för de kontrollerade andetagen

Läs mer

Min CoughAssist. Patienthandbok för CoughAssist E70

Min CoughAssist. Patienthandbok för CoughAssist E70 Min CoughAssist Patienthandbok för CoughAssist E70 En naturlig del av livet Att hosta. Vi ser ofta en hostning som ett symptom på en förkylning eller ett sätt att rensa halsen. Sanningen är att förmågan

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Min BiPAP-ventilator. Min hjälpguide

Min BiPAP-ventilator. Min hjälpguide Min BiPAP-ventilator Min hjälpguide Inandning. Utandning. Och allt däremellan. Hur fungerar det? Kort översikt Lungorna är vitala organ som för in friskt syre i kroppen och avlägsnar koldioxid och andra

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

S9 Escape. Welcome Guide. Svenska POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE

S9 Escape. Welcome Guide. Svenska POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE S9 Escape POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du har valt S9 Escape. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du använder apparaten. 8 Luftutsläpp

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB FÖR EUR INNEHÅLL Introduktion... Beskrivning av delar... Drift instruktioner... Installationsanvisning... Felsökning... Underhåll... Specifikationer...

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER SV ANVÄNDARHANDBOK PowerMust 400/600/1000 urkopplad Avbrottsfri elkälla (UPS) VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna användarhandbok innehåller viktiga instruktioner för modellerna

Läs mer

Liberator. Low Loss L I B E R A T O R L O W L O S S PAT I E N T B R U K S A N V I S N I N G

Liberator. Low Loss L I B E R A T O R L O W L O S S PAT I E N T B R U K S A N V I S N I N G Liberator L I B E R A T O R Low Loss PAT I E N T B R U K S A N V I S N I N G L O W L O S S Liberator/Low Loss Varningsföreskrifter Läs noggrant denna sida innan användning av apparaten. Apparaten innehåller

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

OptiCell 3 Dynamisk växeltrycksmadrass

OptiCell 3 Dynamisk växeltrycksmadrass Återförsäljare i Sverige: Bromsvägen 3, 891 60 ÖRNSKÖLDSVIK Tel: +46 660 22 28 50 OptiCell 3 Dynamisk växeltrycksmadrass Bruksanvisning Art nr.: OC3-085200, OC3-090200, OC3-105200 Datum: 2013-11-01 Art

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION

BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION Art.nr 94.4235 OBS! Brandvarnaren skall installeras av en behörig installatör. Läs bruksanvisningen noggrant innan installationen.

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

INTEGRA E-Z BRUKSANVISNING

INTEGRA E-Z BRUKSANVISNING Syrgaskoncentrator INTEGRA E-Z BRUKSANVISNING Modell 6323A-OM-10 Modell 6323A-10 Art.nr 7040-2, ver. A Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Varningar och försiktighetsåtgärder... 3 2. Användningsområde...

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Svenska

AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Svenska AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du valt AutoSet CS. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du använder apparaten. Modul-/adapterport

Läs mer

Min BiPAP-ventilator. Min hjälpguide

Min BiPAP-ventilator. Min hjälpguide Min BiPAP-ventilator Min hjälpguide Inandning. Utandning. Och allt däremellan. Hur fungerar det? Kort översikt Lungorna är vitala organ som för in friskt syre i kroppen och avlägsnar koldioxid och andra

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V KYL-/FRYSBOX 12/24/230V Bruksanvisning HN nr. 8896 Lycka till med Er nya kylbox kom ihåg att noggrannt läsa igenom denna bruksanvisning före användning och spara den för eventuellt senare bruk. Kylboxen

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

BiPAP ASV Advanced System One. Snabbinställningsguide

BiPAP ASV Advanced System One. Snabbinställningsguide BiPAP ASV Advanced System One Snabbinställningsguide Beskrivning av frontpanel Inställningar för luftfuktarvärde Luftfuktarikon LCDbildskärm Larmavstängningsknapp Kontrollvred/Tryckknapp Rampknapp 1. När

Läs mer

Kortinfo. Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass. OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk.

Kortinfo. Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass. OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk. Kortinfo 56-895-K1 Brukarvikt 0-230 kg Air Express Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk. Återförsäljare i Sverige: Gate

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

heated humidifier H5i Welcome Guide Svenska

heated humidifier H5i Welcome Guide Svenska H5i heated humidifier Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du har valt H5i. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du använder H5i. Tätning till lock Luftutsläpp Lock ClimateLine/

Läs mer

Mojo VENTILERAD hel ansiktsmask med bruksanvisning för Mojo maskhållare

Mojo VENTILERAD hel ansiktsmask med bruksanvisning för Mojo maskhållare Mojo VENTILERAD hel ansiktsmask med bruksanvisning för Mojo maskhållare 0123 90195 Rev. D SleepNet Corporation 5 Merrill Industrial Drive Hampton, NH 03842 USA Tel: (603) 758-6600 Fax: (603) 758-6699 Toll

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

Trilogy ventilator. Patientfolder

Trilogy ventilator. Patientfolder Trilogy ventilator Patientfolder Din ventilator Trilogy ventilator ger dig kontinuerligt stöd Trilogy ger kontinuerligt andningsstöd i upp till 24 timmar per dag, 7 dagar per vecka. Trilogy ventilator

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Teknisk support

Teknisk support Teknisk support För teknisk support eller support i nödfall ber vi dig kontakta den lokala leverantör av medicintekniska produkter som levererade eller sålde LifeChoice Activox POC-enheten till dig. www.inovalabs.com

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

SVENSKA. Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A TB41-TB41A TB51-TB51A. Anslutningssladd för AC 230 volt

SVENSKA. Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A TB41-TB41A TB51-TB51A. Anslutningssladd för AC 230 volt Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A 380mm 350mm 585mm TB41-TB41A 350mm 585mm TB51-TB51A 530mm 445mm 350mm 585mm 189A0469 189A0470 Anslutningssladd för

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Dessa riktlinjer är avsedda att komplettera de specifika instruktioner du får av din sjukvårdspersonal.

Dessa riktlinjer är avsedda att komplettera de specifika instruktioner du får av din sjukvårdspersonal. v ON-Q* smärtlindringssystem Riktlinjer För Patient Pump A Select-A-Flow * Variabel hastighetskontroll Klämma Filter Fastsättes På Kateter Slang B ONDEMAND * Bolusknapp Flödes-Kontroll C Fast Flödeshastighet

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

MEMOday. Art.nr Rev A SE

MEMOday. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning MEMOday Art.nr 508260 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Komma igång... 3 3. Talstöd... 4 4. Byt bakgrundsfärg... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup... 4 7. Sätta

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Ultraljudsbaserad nivåmätare för nivåstyrning, volymberäkning och alarm i vätskor och fasta media. Med eller utan display. Utrustas med nivågivare i db-serien

Läs mer

Spirit PAT I E N T B R U K S A N V I S N I N G

Spirit PAT I E N T B R U K S A N V I S N I N G Spirit PAT I E N T B R U K S A N V I S N I N G S PIRIT 300/600/1200 Varningsföreskrifter Läs noggrant denna sida innan användning av apparaten. Apparaten innehåller flytande syre, vilket är extremt kallt;

Läs mer

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Svenska. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Svenska. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs AutoSet & Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du har valt en S9 AutoSet eller S9 Elite. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du

Läs mer

1. Styrenhet: (Bild A) NeoPod T styrenhet är den elektroniska enhet som styr LavaBed befuktningskammare och som övervakar systemets temperatur.

1. Styrenhet: (Bild A) NeoPod T styrenhet är den elektroniska enhet som styr LavaBed befuktningskammare och som övervakar systemets temperatur. SWEDISH Beskrivning: NeoPod TM T befuktningssystem för transport och tillhörande andningskrets är ett uppvärmnings- och befuktningssystem för gas som är avsett att användas för spädbarn vid transport i

Läs mer

OptiCell 4 Dynamisk växeltrycksmadrass

OptiCell 4 Dynamisk växeltrycksmadrass Återförsäljare i Sverige: Bromsvägen 3, 891 60 ÖRNSKÖLDSVIK Tel: +46 660 22 28 50 OptiCell 4 Dynamisk växeltrycksmadrass Bruksanvisning Art nr.: OC4-085200 Datum: 2013-11-01 Art nr.: OC4-Q3032 ------------------------

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer