BiPAP Harmony. Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BiPAP Harmony. Användarhandbok"

Transkript

1 BiPAP Harmony

2 Det här BiPAP-systemet omfattas av ett eller flera av följande patent: Amerikanska patent 5,148,802; 5,313,937; 5,433,193; 5,632,269; 5,803,065; 6,029,664; 6,305,374 och 6,539,940. Australiska patent , , , , och Kanadensiska patent 2,162,981 och 2,259,795. Europeiska patent pub. nr B1. Japanska patent , och Andra sökta amerikanska och andra länders patent Respironics, Inc. och dess dotterbolag. Med ensamrätt.

3 Innehållsförteckning Kapitel 1: Förpackningens innehåll...1 Kapitel 2: Varningar och försiktighetsåtgärder Varningar Försiktighetsåtgärder Avsedd användning Kontraindikationer Försiktighetsåtgärder...4 Kapitel 3: Introduktion till Harmony Definitioner Vad är tvånivåventilation? Vad är Harmony? Symboler Hur du kontaktar Respironics...8 Kapitel 4: Harmonys kontroll- och displayfunktioner Tryck På/Av-knapp Harmonys kontrollpanel Kontrollknappar Larm- och strömindikatorer Displayfönster Andningskretsanslutning Bakpanel...15 Kapitel 5: Installation av Harmony ,1 Installera luftfiltren Placering av Harmony Ansluta andningskretsen Komplett Harmony-installation Inkoppling av Harmony Användning av växelström Användning av likström...22 Kapitel 6: Att använda Harmony Start av Harmony Ändra enhetens inställningar Ändring av luftfuktarens inställning Navigera på användarskärmarna Ändra Flex-inställningen Ändra inställning för stigtid Ändra rampstarttryck Ändra inställning för bakgrundsbelysning...32

4 Kapitel 7: Harmony-larm Introduktion till larm Vad man ska göra när ett larm utlösts Larmtabeller Högprioritetslarm Mellanprioritetslarm Lågprioritetslarm...37 Kapitel 8: Felsökning...38 Kapitel 9: Rengöring och underhålling Rengöring av Harmony Rengöring eller byte av inloppsfiltren Bärväska...44 Kapitel 10: Tillbehör Lägga till en luftfuktare Tillföra syrgas till Harmony...45 Kapitel 11: Specifikationer...46 Miljö...46 Fysiska...46 Elektriska...46 Tryck...47 Kontrollnoggrannhet...47 WEEE/RoHS återvinningsdirektiv...47 Bilaga A: Harmony EMC-information...48

5 Kapitel 1: Förpackningens innehåll Din BiPAP Harmony ska inkludera följande artiklar. Om någon av dessa poster saknas ska du kontakta din vårdpersonal. BiPAP Harmony med Encore Pro SmartCard Bärväska Grå skumplastfilter Ultrafint filter Filterlock Nätkabel Flexibel slang 1,83 m X 22 mm i.d. Extern växelströmsförsörjning

6 Kapitel 2: Varningar och försiktighetsåtgärder VARNING! FÖRSIKTIGHET! OBS! Anger risken för skador på användare eller operatör. Anger risk för skador på enheten. Betonar vissa driftsegenskaper hos apparaten. 2.1 Varningar Den här handboken fungerar som en referens. Instruktionerna i den här handboken är inte avsedda att ersätta instruktionerna från din vårdpersonal. Du skall läsa och till fullo förstå hela denna handbok innan du använder Harmony. Harmony är inte avsedd att fylla hela ditt andningsbehov. Venitlatorns inställningar får endast justeras av utbildat utlämningsställe. Använd endast den andningskrets som du erhållit av utlämningsstället. Vid användning av en andningskrets som innehåller en mask med en integrerad utandningsöppning eller en krets med en separat utandningsenhet, får man inte tejpa, täta eller på annat sätt blockera ventilöppningarna. Om syrgas används tillsammans med Harmony, måste syrgasflödet stängas av då Harmony inte används. Om du använder syrgas måste Harmony vara utrustad med Respironics tryckventil (artikelnummer ). Underlåtenhet att använda tryckventilen kan resultera i brandfara. Syrgas bidrar till förbränning. Syrgas får inte användas i samband med rökning eller i närheten av öppen låga. Använd inte Harmony där det förekommer brännbara anestesigasblandningar i kombination med syrgas eller luft eller i närvaro av lustgas. Använd inte Harmony om rumstemperaturen överstiger 35 C. Om enheten används vid rumstemperaturer över 35 C kan luftflödets temperatur överstiga 41 C vilket kan orsaka irritation i dina luftvägar. Använd inte Harmony i direkt solljus eller nära en uppvärmningskälla då dessa förhållanden kan öka den ur Harmony utgående luftens temperatur. Vid användande av den här produkten, måste kraven i IEC (säkerhetsbestämmelser för medicinska elektriska system) uppfyllas.

7 För att enheten ska kunna användas på rätt sätt måste strömförsörjningen placeras med fötterna nedåt i upprätt läge. När Harmony används tillsammans med en luftfuktare, ska luftfuktaren placeras så att vattennivån i luftfuktaren är lägre än du själv och så att luftfuktaren står på samma nivå som, eller lägre än, Harmony. Du får inte bära masken när enheten är avstängd. Gör du det kan det resultera i återinandning av CO 2. Om man upptäcker oförklarliga förändringar i Harmonys prestanda, om den ger ifrån sig ovanliga eller skarpa ljud, om den och/eller strömförsörjningen har tappats eller skadats, om höljet är trasigt eller om vatten har kommit in i apparaten, så ska man avbryta användandet och kontakta vårdpersonal. Reparationer och justeringar får endast utföras av Respironics auktoriserad servicepersonal. Icke godkänd service kan orsaka personskada, ogiltigförklara garantin eller resultera i kostsamma skador. Inspektera regelbundet elsladdar, kablar och strömförsörjningsenheten så att de inte är skadade eller utslitna. Undvik elektriska stötar genom att dra ur nätsladden till Harmony före rengöring. Kontaktstift som är märkta med ESD-varningssymbolen får inte vidröras. Dessa kopplingar skall inte användas om inte försiktighetsåtgärder mot elektrostatisk urladdning vidtas. Försiktighetsåtgärderna innehåller metoder för att förebygga ackumulering av statisk elektricitet (t.ex. luftkonditionering, ledande golvmaterial, icke syntetisk klädsel), urladdning av kroppen mot utrustningens ram, jord eller ett stort metallobjekt samt jordning av sig själv via en handledsrem till utrustningen, systemet eller jord. 2.2 Försiktighetsåtgärder OBS! Harmony får endast användas vid temperaturer mellan 5 C och 35 C. Ett korrekt installerat, intakt återanvändbart skumplastfilter krävs för korrekt drift. Sänk inte ner Harmony i någon vätska eller låt någon vätska tränga in i inneslutningen eller inloppsfiltret. Kondensation kan skada Harmony. Se alltid till att Harmony antar rumstemperatur före användning. Ytterligare varningar, försiktighetsåtgärder och observanda finns på andra ställen i den här handboken.

8 2.3 Avsedd användning BiPAP Harmony är avsedd som ett icke-invasivt andningsstöd för barn från 7 år och äldre >18,2 kg och vuxna >30 kg vid behandling av andningsinsufficiens eller obstruktiv sömnapné. Enheten kan användas på sjukhus eller i hemmet. OBS! Enheten är avsedd för användning med näsmask eller helmask enligt Respironics rekommendationer. OBS! VARNING! Enheten får endast användas när så instruerats av utbildad sjukvårdspersonal. Effektiviteten av Bi-Flex-behandling av barnpatienter har inte ännu bestämts. 2.4 Kontraindikationer Harmony får inte användas om du har allvarliga andningsstillestånd utan en spontan andningsdrift. Om något av följande förhållanden stämmer in på dig ska du kontakta din läkare innan du använder Harmony. Oförmåga att upprätthålla fria luftvägar eller adekvat avlägsna sekret Riskerar att aspirera maginnehåll Diagnostiserad med akut bihåleinflammation (sinuit) eller inflammation i mellanörat (otitis media) Allergi eller hyperkänslighet för maskmaterial där riskerna med den allergiska reaktionen överväger fördelarna med ventilationshjälp Näsblod som orsakar aspiration av blod ner i lungorna Lågt blodtryck 2.5 Försiktighetsåtgärder Rapportera omedelbart om du har onormala bröstobehag, andnöd eller svår huvudvärk. Om hudirritation eller skavsår utvecklas från användning av masken hänvisas till maskanvisningarna för lämplig åtgärd. Följande är möjliga biverkningar av icke-invasiv övertrycksbehandling: Öronobehag Konjunktivit Skavsår till följd av icke-invasiva patientkontaktytor Luftslukande (aerofagi)

9 Kapitel 3: Introduktion till Harmony Det här kapitlet innehåller följande information: Definitioner för allmänna termer som används i den här handboken En översikt av Harmony En förklaring av de symboler som används på Harmony och i den här handboken Kontaktinformation 3.1 Definitioner Följande termer finns i den här handboken: Apné Ett tillstånd som utmärks av att den spontana andningen upphör. BPM CPAP EPAP FLEX Högprioritetslarm IPAP Lysdiod Lågprioritetslarm Mellanprioritetslarm Driftsläge Standby-läge OSA Ramp Andetag per minut Kontinuerligt positivt luftvägstryck Positivt luftvägstryck vid utandning (Expiratory Positive Airway Pressure) En behandlingsfunktion som tillför trycklättnad vid utandning för att göra det bekvämare för patienten. Larmsignal som indikerar ett tillstånd som kräver omedelbar åtgärd. Positivt luftvägstryck vid inandning (Inspiratory Positive Airway Pressure) Lysdiod Larmsignal som indikerar ett informationsmeddelande. Larmsignal som indikerar ett tillstånd som kräver operatörens uppmärksamhet. Harmonys status när både enheten och luftflödet är på. Harmonys status när enheten är på men luftflödet är av. Obstruktiv sömnapné En funktion som kan göra det bekvämare för patienten när behandlingen startas. Rampfunktionen reducerar trycket och för att sedan öka det gradvis (ramp) upp till den ordinerade tryckinställningen så att du kan somna lättare.

10 Stigtid RR Spontan (S) Spontan/Tidsinställd (S/T) Tiden det tar för Harmony att växla från EPAP till IPAP. Du kan ställa in denna tid som du önskar. Andningsfrekvens Ett läge med två nivåer som svarar på både din in- och utandning genom att öka trycket när du börjar andas in och minska trycket när du börjar andas ut. Inandning kan inte ske automatiskt om du inte själv andas in. Ett läge med två nivåer som svarar på både din in- och utandning genom att öka trycket när du börjar andas in och minska trycket när du börjar andas ut. Om du inte andas in inom en inställd tidsperiod påbörjar Harmony automatiskt inandning. När Harmony påbörjar inandning styr den inandningstiden och sänker automatiskt utandningstrycket inom en inställd tidsperiod. 3.2 Vad är tvånivåventilation? Tvånivåventilation med Harmony-enheten hjälper dig att andas genom att ge två lufttrycksnivåer. Enheten tillför ett högre tryck så kallat IPAP (Inspiratory Positive Airway Pressure) när du andas in, och ett lägre tryck så kallat EPAP (Expiratory Positive Airway Pressure) när du andas ut. Det högre trycket gör det lättare att andas in och det lägre trycket gör det lättare att andas ut. IPAP-tryck Pressure EPAP- Pressure tryck Time Tid Rise Stigtid Time Figur 3 1 Andningsnivåer för IPAP och EPAP Du kan ändra stigtiden för att göra tryckförändringen behagligare. Enheten kan också ge en enda trycknivå, vilket kallas kontinuerligt positivt luftvägstryck, CPAP (Continuous Positive Airway Pressure).

11 3.3 Vad är Harmony? Harmony, se figur 3-2, tillhandahåller lufttryck genom en andningskrets. Figur 3-2 Harmony Kretsen, som visas i figur 3-3, består av: Kretsslang som levererar luft från Harmony till din kontaktyta (t.ex. mask) En mask eller annan patientkontaktyta för att tillföra ordinerat tryck till din näsa eller näsa och mun, beroende på vilken kontaktyta som ordinerats för dig En utandningsenhet för att släppa ut utandningsluft från kretsen Patientgränssnitt Interface (typiskt) (Typical) Utandningsenhet Device Mask's Exhalation Utandningsöppning Port Exhalation Connector Maskkoppling Kretsslang Circuit Flexible Anslutning Tubing Tubing för flexibel Connector slang Krets Circuit med with Separate separat Krets Circuit med with mask Mask med with utandningsenhet Exhalation Device integrerad Integrated utandningsventil Exhalation Port OBS! Figur 3-3 Vanliga andningskretsar Utandningsöppningen kan vara en del av masken eller en del av en separat utandningsventil, men är nödvändig för att minska risken för att återinandas CO 2. Systemet känner av dina andningsansträngningar och ändrar trycknivån när du andas in och ut, beroende på driftsläget. VARNING! Harmony kan användas med växel- eller likström. Likströmsförsörjningen är inte avsedd att vara ett reservbatteri. FÖRSIKTIGHET! Om likström erhålls från ett fordonsbatteri, får Harmony inte användas medan fordonets motor är igång.

12 3.4 Symboler Symbolerna som visas nedan finns på Harmony, växelströmsförsörjningen och används genomgående i den här handboken. Symbol Meaning Betydelse Obs! Caution, Se medföljande consult accompanying dokumentation documents Likström DC Power Tryck Pressure På/Av On/Off Type BF, BF applicerad Applied Part del Klass Class II II (dubbelisolering) (Double Insulated) Försäkran European om CE överensstämmelse Declaration of Conformity med CE Kanadensisk/amerikansk Canadian/US Safety Certification säkerhetscertifiering Elektrostatisk Electrostatic Discharge urladdning IPX1 Droppsäker Drip Proof Equipment utrustning UL-erkänd Recognized i Kanada for Canada och USAand the United States Uppfyllande TUV Safety Standard av TUV säkerhetsstandard Compliance Inga No User delar Serviceable kan servas Parts av användaren Uppfyller Compliant återvinningsdirektiven with the Waste Electrical Waste and Electrical and Electronic Equipment/Restriction of of the Use of Certain Hazardous of Certain Substances Hazardous in Electrical Substances and in Electronic Electrical Equipment (WEEE/RoHS) and Electronic Equipment (WEEE/RoHS) recycling directives 3.5 Hur du kontaktar Respironics Kontakta utlämningsstället om enheten behöver service. Om du behöver kontakta Respironics direkt ringer du Respironics kundtjänst på eller Respironics Deutschland på Du kan även använda en av följande adresser: Respironics Respironics Deutschland 1001 Murry Ridge Lane Gewerbestrasse 17 Murrysville, PA USA Herrsching, Tyskland Besök Respironics webbplats:

13 Kapitel 4: Harmonys kontroll- och displayfunktioner Figur 4-1 visar placeringen för Harmonys larm- och strömindikatorer, kontrollpanel, Tryck På/Av-knapp och anslutning för andningskrets. Alarm Larm- and och Power strömindikatorer Indicators Control Kontrollpanel Panel Breathing Circuit Andningskretsanslutning Connection Pressure On/Off Tryck På/Av-knapp Button 4.1 Tryck På/Av-knapp Figur 4-1 Harmonys fram- och ovandel Harmonys knapp, placerad på enhetens sida, startar och stoppar enhetens luftflöde. Tryck på knappen för att slå på luftflödet. Harmony går då in i sitt driftsläge. Tryck ut knappen för att stänga av luftflödet och ställa Harmony i viloläget. När Harmony befinner sig i viloläget avslutas pågående ramp, larmen återställs (gäller inte systemfelslarm) och luftfuktaren stängs av. -knappen är inte beroende av bildskärmen.

14 Harmonys kontrollpanel Kontrollpanelen består av följande kontrollknappar och indikatorer Kontrollknappar Kontrollpanelens kontrollknappar visas i figur 4-2. Display Displayfönster Screen HEAT RAMP SILENCE Pressure On/Off Tryck På/Av-knapp Button Humidifier Luftfuktarvärmeknapp Heat Button HEAT RAMP Användarknappar User Buttons Ramp Rampknapp Button RESET SILENCE Alarm Reset Larmåterställningsknapp Button Alarm Silence Knappen Tysta larm Button Figur 4-2 Harmonys kontrollpanel När tillvalet REMstar uppvärmd luftfuktare ordinerats, kontrollerar den här knappen inställningen för luftfuktarens värmeplatta. Följ instruktionerna som medföljer luftfuktaren. Du kan även använda den här knappen för att justera inställningarna som visas på användarmenyns bilder. När luftflödet är påslaget och rampfunktionen är aktiverad sänker den här knappen lufttrycket vilket gör det möjligt för dig att somna lättare. Du kan även använda den här knappen för att justera inställningarna som visas på användarmenyns bilder. Med vänster och höger användarknapp kan du navigera på displayfönstren. Den här knappen tystar den hörbara delen av ett larm i en minut. Du kan även använda den här knappen för att avsluta användarmenyns bilder. RESET Med den här knappen stänger du av ett larm och återställer enheten för larmavkänning.

15 Larm- och strömindikatorer Figur 4-3 visar Harmonys larm- och strömindikatorer. Växelströmsindikator AC Power Indicator (grön) (Green) High Lysdiod Priority för Alarm högprioritetslarm LED (Red)(röd) Likströmsindikator DC Power Indicator (grön) (Green) Low/Medium Lysdiod för Priority låg-/ Alarm mellanprioritetslarm LED (Yellow)(gul) Figur 4-3 Harmonys larm- och strömindikatorer Den gröna lysdioden för växelström tänds när Harmony är ansluten till växelström. Den gröna lysdioden för likström tänds när Harmony är ansluten till likström. Den röda lysdioden för högprioritetslarm tänds när ett högprioritetslarm lösts ut. Den gula lysdioden för låg-/mellanprioritetslarm tänds när ett låg- eller mellanprioritetslarm lösts ut. OBS! Alla lysdiodsindikatorer tänds tillfälligt då enheten först ansluts.

16 Displayfönster Displayerna visar dig uppmätt tryck och larmmeddelanden. En bakgrundsbelysning aktiveras när någon av användarknapparna trycks ned och förblir aktiverad tills ingen knapp trycks ned under en minut. Figur 4-4 visar Harmonys displayfönster. Figur 4-4 Harmonys displayfönster Informationen som visas på displayfönstret definieras enligt följande: A BPM CPAP cm H 2 O EPAP Indikerar att enheten erfordrar användarens uppmärksamhet enligt vad som indikeras på bildskärmen. Indikerar att ett apnélarm har utlösts. Indikerar att en inställning för andningsfrekvensen visas. Den här ikonen blinkar när Harmony levererar tidsbestämda stöttande andetag i S/T-läget. Indikerar att ett SmartCard sätts i och känns av. Indikerar att Harmony befinner sig i CPAP-läget (kontinuerligt övertryck i luftvägarna). Indikerar att de alfanumeriska tecknen visar ett tryckvärde. Indikerar att en inställning för EPAP-tryck visas. Indikerar att en inställning för Flex-komfort visas. Indikerar att luftfuktaren är på och/eller att dess inställning visas.

17 13 T i IPAP Indikerar att mätaren för behandlingstimmar visas. Indikerar att en inställning för inandningstid visas. Indikerar att en inställning för IPAP-tryck visas. Indikerar att inställningen för kontrollpanelens bakgrundsbelysning visas eller att bakgrundsbelysningen är aktiverad. Indikerar att bortkopplingslarmet för patienten är aktiverat. Indikerar att rampfunktionen är i drift. Indikerar att inställningen för rampstarttrycket visas. S S eller S/T Indikerar att en inställning för stigtiden visas. Det lilla S -et på displayens högra sida, ovanför cm H 2 O, indikerar att det alfanumeriska värdet som visas är ett tidsvärde i sekunder. Indikerar att Harmony befinner sig i spontanläget om endast S visas eller spontan/tidsbestämd-läget om S/T visas.

18 Andningskretsanslutning Figur 4-5 visar var kretsslangen ansluts till Harmony. Patientkontaktyta Interface Exhalation Utandningsöppning Port Circuit Kretsslang Tubing Bakteriefilter Bacteria Filter Andnings- Breathing (valfritt) (Optional) kretsanslutning Circuit Connection Figur 4-5 Typisk andningskretsanslutning

19 Bakpanel Figur 4-6 visar Harmonys bakpanel. Kommunikationsport Communications Connector Port SmartCard- Connector anslutning Ingående Power strömanslutningar Inlets Cord Retainer Kabelhållare Cord Kabelhållare Retainer Filterlock Cap Figur 4-6 Bakpanelen OBS! SmartCard-anslutningen sitter på Harmonys sida. VARNING! För att kunna säkerställa ordentligt skydd mot elchock får endast kommunikationstillbehör med en IEC godkänd strömförsörjning anslutas via SleepLink-gränssnittet. Alla IEC 950- enheter får endast anslutas till 7-pinnars anslutning med Respironics isoleringskabel (artikelnr ). Bakpanelen innehåller följande: Kommunikationsanslutning Ingående strömanslutning Filterlock Kabelhållare För anslutning av Respironics kommunikationskabel för PC och extern kommunikation eller ett fjärrlarm. (Använd endast med en IEC godkänd dator.) Det finns två ingående strömanslutningar på bakpanelen, en för anslutning av extern växelströmsförsörjning och en för anslutning av den externa likströmsadaptern. Filterlocket kan tas bort för inspektion av inloppsluftfiltren. Två kabelhållare finns placerade på baksidan för att avlasta nätkabeln.

20 16 Kapitel 5: Installation av Harmony Det här kapitlet innehåller instruktioner om hur man: installerar luftfiltren placerar Harmony ansluter andningskretsen kopplar in Harmony till växel- eller likström 5.1 Installera luftfiltren OBS! Ett korrekt installerat, intakt grått skumplastfilter krävs för korrekt drift. Harmony använder sig av ett grått skumplastfilter som kan tvättas och återanvändas samt ett vitt ultrafint filter för engångsbruk (tillval). Ett filter av vardera typen medföljer Harmony. Om vårdpersonalen inte har installerat inloppsfiltren måste du själv installera åtminstone det grå skumplastfiltret före användning av Harmony. 1. Lägg det grå skumplastfiltret ovanpå det ultrafina filtret (om du använder det ultrafina filtret). 2 Skjut in filtren i luftinloppet på Harmonys baksida och tryck ned dem i fickan, så som visas i figur 5-1. Återanvändbart Reusable Gray grått skumplastfilter Foam Filter (obligatoriskt) (required) Filter Filterlock Cap Disposable Ultrafint filter Ultra-fine för engångsbruk Filter (optional) (tillval) Figur 5-1 Installation av filtren

21 3. Montera filterlocket enligt figur 5-2. Placera locket så att den lilla öppningen är riktad nedåt. Sätt i lockets bottenflikar i öppningarna under filterfacket. Snäpp locket på plats. 17 Figur 5-2 Montering av filterlocket OBS! Filterlocket ska installeras med öppningen för luftinloppet i botten. Se kapitel 9 för rengöring och byte av filtren. 5.2 Placering av Harmony Ställ Harmony på dess bas någonstans inom bekvämt räckhåll där du kommer att använda den. Kontrollera att luftinloppet på enhetens baksida inte är blockerat. Ställ enheten på en hård, jämn yta. Om du hindrar luftflödet runt enheten kan det hända att Harmony inte fungerar korrekt. VARNING! Ställ luftfuktaren så att vattennivån är lägre än du själv är och så att luftfuktaren står på samma nivå som, eller lägre än Harmony. Se anvisningarna till luftfuktaren för fullständig installationsinformation.

22 Ansluta andningskretsen För att ansluta din andningskrets till Harmony utför du följande steg: 1. Anslut ena änden av kretsslangen till bakteriefiltrets utlopp (om sådant används) och anslut bakteriefiltrets inlopp till den stora anslutningen på Harmony som visas i figur 5-3. Om du inte använder ett bakteriefilter ansluter du kretsslangens ände direkt till utloppsanslutningen på Harmony. OBS! Följ utlämningsställets rekommendationer beträffande användning av det valfria bakteriefiltret. Kretsslang Circuit Tubing Bacteria Filter Bakteriefilter (tillval) (Optional) Figur 5-3 Anslutning av slangen till utloppet 2. Anslut slangen till masken. A. Om du använder en mask med inbyggd utandningsport, ska maskens kopplingsanordning anslutas till kretsslangen, enligt figur 5-4. Utandningsöppning Exhalation Port Mask's Maskanslutning Connector Flexible Anslutning Tubing för flexibel Connector slang Figur 5-4 Anslutning av en mask med en inbyggd utandningsventil

23 B. Om du använder en mask med en separat utandningsenhet, ansluter du kretsslangens öppna ände till utandningsenheten enligt figur 5-5. Placera utandningsenheten så att den ventilerade luften blåser bort från ditt ansikte. 19 Utandningsöppning Exhalation Port Kretsslang Circuit Tubing Figur 5-5 Anslutning av en utandningsenhet Anslut maskens anslutning till utandningsenheten enligt figur 5-6. Se maskens instruktioner för komplett installationsinformation. Mask or eller Other annan patientkontaktyta Interface Maskanslutning Connector Exhalation Utandningsport Port Figur 5-6 Anslutning av masken VARNING! Utandningsenheten är utformad för att ventilera ut CO 2 från patientkretsen. Blockera eller täta inte ventilerna på utandningsenheten. 3. Montera maskhållaren på masken. Se instruktionerna som medföljer maskhållaren.

24 Komplett Harmony-installation Figur 5-7 visar en komplett installation för Harmony. Patientkontaktyta Interface Utandningsöppning Exhalation Port Circuit Kretsslang Tubing Bakteriefilter Bacteria Filter (valfritt) (Optional) Andningskretsanslutning Circuit Breathing Connection Figur 5-7 Komplett Harmony andningskrets 5.5 Inkoppling av Harmony Du kan använda växel- eller likström för att driva Harmony. VARNING! Likströmsalternativet är inte avsett att användas som ett reservbatteri vid användning av växelström. VARNING! För korrekt användning måste strömsförsörjningen placeras med fötterna nedåt och i upprätt position enligt figur 5-8.

25 Användning av växelström Utför följande steg för att driva Harmony med växelström: 1. Anslut stickproppen på växelströmsförsörjningens kabel till ett eluttag. 2. Den externa växelströmsförsörjningen är utrustad med en kabelhållare som avlastar nätkabeln. Linda kabeln runt växelströmsförsörjningens kabelhållare med hjälp av remmen som medföljer strömkällan. VARNING! VARNING! Anslut aldrig Harmonys växelströmsförsörjning till ett uttag som regleras av en väggströmbrytare. Dra ledningarna så att man inte riskerar att snubbla över dem. 3. Se till att kabeln inte är spänd och anslut strömförsörjningens andra kabel till en av de ingående strömanslutningarna på Harmony, enligt figur 5-8. Nätkabeln har en låsande kontakt. Anslut kabeln på följande sätt: a. Dra tillbaka låsmekanismen. b. Tryck in kontakten på plats. c. Släpp låset. Figur 5-8 Anslutning av växelströmsförsörjningen

26 22 OBS! Du kan ansluta kabeln till vilken som helst av de ingående strömanslutningarna på Harmonys baksida. 4. Linda kabeln runt Harmonys kabelhållare som avlastar nätkabeln. 5. Kontrollera att alla anslutningar är korrekt utförda. OBS! Om du behöver koppla bort nätkabeln från Harmony, för du tillbaka anslutningens lås för att sedan avlägsna nätkabeln Användning av likström Du kan driva Harmony med likström genom att använda Respironics likströmsadapter. Se likströmsadapterns instruktioner för mer information. FÖRSIKTIGHET! Använd endast den Respironics likströmsadapter som du fått från utlämningsstället. Användning av andra system kan orsaka skada på Harmony eller fordonet. FÖRSIKTIGHET! Om likström erhålls från ett fordonsbatteri, får Harmony inte användas medan fordonets motor är igång. Harmony eller fordonet kan skadas.

27 23 Kapitel 6: Att använda Harmony Det här kapitlet förklarar hur man startar Harmony och ändrar enhetens inställningar. 6.1 Start av Harmony 1. Anslut Harmony till en växel- eller likströmförsörjning för att starta enheten. Ett bekräftelselarm hörs och kontrollpanelens knappar tänds. OBS! Om larmet inte hörs eller om tangentbordets knappar inte tänds så behöver Harmony service. Kontakta hemvårdspersonalen. Flera bilder visas under detta steg: a. Den första skärmen som visas är självtestskärmen som visas i figur 6-1. Det här är det interna testet som utförs av Harmony. Figur 6-1 Självtestbilden b. Nästa skärmbild visar programvaruversionen enligt figur 6-2. Figur 6-2 Programvaruversionsskärmen OBS! Version 1.0 som visas i figur 6-2 är ett exempel. Din enhet kan ha en högre programvaruversion installerad.

28 24 c. Den tredje skärmen som visas är bilden för fläktens driftstimmar, vilken visar fläktens driftstimmätare. Figur 6-3 Bild för fläktens driftstimmar OBS! Med undantag för -knappen, är kontrollpanelen inaktiv under tiden dessa tre första skärmbilder visas. Var och en av dessa bilder visas i cirka 1-3 sekunder. d. Nästa bild som visas är bilden för viloläget enligt figur 6-4. Detta indikerar att Harmony befinner sig i viloläget. Figur 6-4 Vilolägets fönster 2. Tryck på knappen för att ställa enheten i driftsläget. Övervakningsbilden visas enligt figur 6-5. Figur 6-5 Övervakningsbilden

29 25 Både övervaknings- och vilolägesskärmarna visar ikonerna för, A och om dessa funktioner är aktiverade. Dessutom visas ikonen om ett SmartCard finns isatt. Övervakningsbilden visar även verkligt uppmätt tryck och ikonen aktiverad. 3. Sätt på dig maskenheten när luftflödet startar. om Flex är 4. Kontrollera att ingen luft läcker ut från masken in i ögonen. Om den gör det justerar du masken så att det inte läcker längre. Se instruktionerna som medföljde masken för mer information. OBS! Ett mindre maskläckage är normalt och acceptabelt. Åtgärda större maskläckage eller ögonirritation orsakad av luftläckage så fort som möjligt. 5. Om du använder Harmony medan du sover kan du försöka lägga slangen från Harmony över sängens huvudände. Detta kan minska dragspänningen i masken. 6. Slappna av. Ta normala avslappnade andetag genom näsan. OBS! Om du har problem med masken, se kapitel 8, Felsökning för att få ytterligare råd.

30 Ändra enhetens inställningar Du kan se följande inställningar och indikatorer på Harmonys displayfönster: Uppmätt tryck Läge SmartCard Patientlarm Du kan även se och justera följande inställningar med hjälp av displayfönstren: Luftfuktarens värme Flex Stigtid Rampstarttryck Bakgrundsbelysning OBS! När man justerar någon inställning (förutom inställningen för rampstarttrycket) och kommer fram till dess maximala inställning, kommer den att växla tillbaka till dess minsta inställning. På samma sätt kommer den att växla tillbaka till dess maximala inställning när man stegar nedåt och kommer fram till dess minsta inställning. Exempelvis är minsta inställning för luftfuktare 1 och maximal inställning är 5. När luftfuktarens inställning har ökat till 5, kommer inställningen att gå tillbaka till 1 om du trycker på HEAT -knappen en gång till. Eller när luftfuktarens inställning har minskat till 1, kommer inställningen att gå tillbaka till 5 om du trycker på RAMP -knappen en gång till.

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Svenska

AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Svenska AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du valt AutoSet CS. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du använder apparaten. Modul-/adapterport

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

BRUKSANVISNING. Respireo Primo N NÄSMASK

BRUKSANVISNING. Respireo Primo N NÄSMASK BRUKSANVISNING Respireo Primo N NÄSMASK Respireo Primo N NÄSMASK - med kalibrerade utandningshål för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo N är en näsmask med

Läs mer

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Svenska. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Svenska. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs AutoSet & Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du har valt en S9 AutoSet eller S9 Elite. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet

Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet Svenska Sidan AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Serie 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 y S8 Serie

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

AutoSet CS-A. Welcome Guide. Svenska. ADAptive servo-ventilator

AutoSet CS-A. Welcome Guide. Svenska. ADAptive servo-ventilator AutoSet CS-A ADAptive servo-ventilator Welcome Guide Välkommen Tack för att du valt AutoSet CS-A. Innan du börjar använda produkten läs igenom välkomst- och informationsguiderna helt och hållet. Luftutsläpp

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

BEHANDLINGSMANUAL REF 1054171. 1072858 R01 DSF 02/02/2011 Swedish USA. Tyskland BEHANDLINGSMANUAL

BEHANDLINGSMANUAL REF 1054171. 1072858 R01 DSF 02/02/2011 Swedish USA. Tyskland BEHANDLINGSMANUAL USA Tyskland REF 1054171 1072858 R01 DSF 02/02/2011 Swedish BEHANDLINGSMANUAL BEHANDLINGSMANUAL ENDAST FÖR ANVÄNDNING AV KLINIKER Öppna skärmarna för ordinationsinställningar VARNING! Informationen på

Läs mer

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar Använd följande säkerhetsföreskrifter för att skydda dig själv och för att hjälpa till att skydda utrustningen och arbetsmiljön från skada. OBS! Ytterligare användarinformation

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer:

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Patientinformation för vård i hemmet Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Sårbehandling med negativt tryck, system för engångsbruk 2 Inledning I denna patienthandbok finns

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

RETROFITKIT FÖR KONE KRM. Generellt sett så räcker detta kit för att ta över larmhantering på en hiss med Kone KRM.

RETROFITKIT FÖR KONE KRM. Generellt sett så räcker detta kit för att ta över larmhantering på en hiss med Kone KRM. INSTALLATIONSMANUAL R E T RO F I T K I T FÖR KO N E K RM Ert installationspaket RETROFITKIT FÖR KONE KRM Artikelnummer: 252325 Vikt: 540gram Ingående artiklar: FältCom ECII Flex - 202187-01 Retrofit Kone

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0 Installationsanvisning samt Bruksanvisning för TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm Rev 3.0 Bruksanvisningen Denna bruksanvisning är gemensam för TSI Airgard 8603 och Alnor Airgard 200. Dessa larm är identiska

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer