BiPAP Harmony. Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BiPAP Harmony. Användarhandbok"

Transkript

1 BiPAP Harmony

2 Det här BiPAP-systemet omfattas av ett eller flera av följande patent: Amerikanska patent 5,148,802; 5,313,937; 5,433,193; 5,632,269; 5,803,065; 6,029,664; 6,305,374 och 6,539,940. Australiska patent , , , , och Kanadensiska patent 2,162,981 och 2,259,795. Europeiska patent pub. nr B1. Japanska patent , och Andra sökta amerikanska och andra länders patent Respironics, Inc. och dess dotterbolag. Med ensamrätt.

3 Innehållsförteckning Kapitel 1: Förpackningens innehåll...1 Kapitel 2: Varningar och försiktighetsåtgärder Varningar Försiktighetsåtgärder Avsedd användning Kontraindikationer Försiktighetsåtgärder...4 Kapitel 3: Introduktion till Harmony Definitioner Vad är tvånivåventilation? Vad är Harmony? Symboler Hur du kontaktar Respironics...8 Kapitel 4: Harmonys kontroll- och displayfunktioner Tryck På/Av-knapp Harmonys kontrollpanel Kontrollknappar Larm- och strömindikatorer Displayfönster Andningskretsanslutning Bakpanel...15 Kapitel 5: Installation av Harmony ,1 Installera luftfiltren Placering av Harmony Ansluta andningskretsen Komplett Harmony-installation Inkoppling av Harmony Användning av växelström Användning av likström...22 Kapitel 6: Att använda Harmony Start av Harmony Ändra enhetens inställningar Ändring av luftfuktarens inställning Navigera på användarskärmarna Ändra Flex-inställningen Ändra inställning för stigtid Ändra rampstarttryck Ändra inställning för bakgrundsbelysning...32

4 Kapitel 7: Harmony-larm Introduktion till larm Vad man ska göra när ett larm utlösts Larmtabeller Högprioritetslarm Mellanprioritetslarm Lågprioritetslarm...37 Kapitel 8: Felsökning...38 Kapitel 9: Rengöring och underhålling Rengöring av Harmony Rengöring eller byte av inloppsfiltren Bärväska...44 Kapitel 10: Tillbehör Lägga till en luftfuktare Tillföra syrgas till Harmony...45 Kapitel 11: Specifikationer...46 Miljö...46 Fysiska...46 Elektriska...46 Tryck...47 Kontrollnoggrannhet...47 WEEE/RoHS återvinningsdirektiv...47 Bilaga A: Harmony EMC-information...48

5 Kapitel 1: Förpackningens innehåll Din BiPAP Harmony ska inkludera följande artiklar. Om någon av dessa poster saknas ska du kontakta din vårdpersonal. BiPAP Harmony med Encore Pro SmartCard Bärväska Grå skumplastfilter Ultrafint filter Filterlock Nätkabel Flexibel slang 1,83 m X 22 mm i.d. Extern växelströmsförsörjning

6 Kapitel 2: Varningar och försiktighetsåtgärder VARNING! FÖRSIKTIGHET! OBS! Anger risken för skador på användare eller operatör. Anger risk för skador på enheten. Betonar vissa driftsegenskaper hos apparaten. 2.1 Varningar Den här handboken fungerar som en referens. Instruktionerna i den här handboken är inte avsedda att ersätta instruktionerna från din vårdpersonal. Du skall läsa och till fullo förstå hela denna handbok innan du använder Harmony. Harmony är inte avsedd att fylla hela ditt andningsbehov. Venitlatorns inställningar får endast justeras av utbildat utlämningsställe. Använd endast den andningskrets som du erhållit av utlämningsstället. Vid användning av en andningskrets som innehåller en mask med en integrerad utandningsöppning eller en krets med en separat utandningsenhet, får man inte tejpa, täta eller på annat sätt blockera ventilöppningarna. Om syrgas används tillsammans med Harmony, måste syrgasflödet stängas av då Harmony inte används. Om du använder syrgas måste Harmony vara utrustad med Respironics tryckventil (artikelnummer ). Underlåtenhet att använda tryckventilen kan resultera i brandfara. Syrgas bidrar till förbränning. Syrgas får inte användas i samband med rökning eller i närheten av öppen låga. Använd inte Harmony där det förekommer brännbara anestesigasblandningar i kombination med syrgas eller luft eller i närvaro av lustgas. Använd inte Harmony om rumstemperaturen överstiger 35 C. Om enheten används vid rumstemperaturer över 35 C kan luftflödets temperatur överstiga 41 C vilket kan orsaka irritation i dina luftvägar. Använd inte Harmony i direkt solljus eller nära en uppvärmningskälla då dessa förhållanden kan öka den ur Harmony utgående luftens temperatur. Vid användande av den här produkten, måste kraven i IEC (säkerhetsbestämmelser för medicinska elektriska system) uppfyllas.

7 För att enheten ska kunna användas på rätt sätt måste strömförsörjningen placeras med fötterna nedåt i upprätt läge. När Harmony används tillsammans med en luftfuktare, ska luftfuktaren placeras så att vattennivån i luftfuktaren är lägre än du själv och så att luftfuktaren står på samma nivå som, eller lägre än, Harmony. Du får inte bära masken när enheten är avstängd. Gör du det kan det resultera i återinandning av CO 2. Om man upptäcker oförklarliga förändringar i Harmonys prestanda, om den ger ifrån sig ovanliga eller skarpa ljud, om den och/eller strömförsörjningen har tappats eller skadats, om höljet är trasigt eller om vatten har kommit in i apparaten, så ska man avbryta användandet och kontakta vårdpersonal. Reparationer och justeringar får endast utföras av Respironics auktoriserad servicepersonal. Icke godkänd service kan orsaka personskada, ogiltigförklara garantin eller resultera i kostsamma skador. Inspektera regelbundet elsladdar, kablar och strömförsörjningsenheten så att de inte är skadade eller utslitna. Undvik elektriska stötar genom att dra ur nätsladden till Harmony före rengöring. Kontaktstift som är märkta med ESD-varningssymbolen får inte vidröras. Dessa kopplingar skall inte användas om inte försiktighetsåtgärder mot elektrostatisk urladdning vidtas. Försiktighetsåtgärderna innehåller metoder för att förebygga ackumulering av statisk elektricitet (t.ex. luftkonditionering, ledande golvmaterial, icke syntetisk klädsel), urladdning av kroppen mot utrustningens ram, jord eller ett stort metallobjekt samt jordning av sig själv via en handledsrem till utrustningen, systemet eller jord. 2.2 Försiktighetsåtgärder OBS! Harmony får endast användas vid temperaturer mellan 5 C och 35 C. Ett korrekt installerat, intakt återanvändbart skumplastfilter krävs för korrekt drift. Sänk inte ner Harmony i någon vätska eller låt någon vätska tränga in i inneslutningen eller inloppsfiltret. Kondensation kan skada Harmony. Se alltid till att Harmony antar rumstemperatur före användning. Ytterligare varningar, försiktighetsåtgärder och observanda finns på andra ställen i den här handboken.

8 2.3 Avsedd användning BiPAP Harmony är avsedd som ett icke-invasivt andningsstöd för barn från 7 år och äldre >18,2 kg och vuxna >30 kg vid behandling av andningsinsufficiens eller obstruktiv sömnapné. Enheten kan användas på sjukhus eller i hemmet. OBS! Enheten är avsedd för användning med näsmask eller helmask enligt Respironics rekommendationer. OBS! VARNING! Enheten får endast användas när så instruerats av utbildad sjukvårdspersonal. Effektiviteten av Bi-Flex-behandling av barnpatienter har inte ännu bestämts. 2.4 Kontraindikationer Harmony får inte användas om du har allvarliga andningsstillestånd utan en spontan andningsdrift. Om något av följande förhållanden stämmer in på dig ska du kontakta din läkare innan du använder Harmony. Oförmåga att upprätthålla fria luftvägar eller adekvat avlägsna sekret Riskerar att aspirera maginnehåll Diagnostiserad med akut bihåleinflammation (sinuit) eller inflammation i mellanörat (otitis media) Allergi eller hyperkänslighet för maskmaterial där riskerna med den allergiska reaktionen överväger fördelarna med ventilationshjälp Näsblod som orsakar aspiration av blod ner i lungorna Lågt blodtryck 2.5 Försiktighetsåtgärder Rapportera omedelbart om du har onormala bröstobehag, andnöd eller svår huvudvärk. Om hudirritation eller skavsår utvecklas från användning av masken hänvisas till maskanvisningarna för lämplig åtgärd. Följande är möjliga biverkningar av icke-invasiv övertrycksbehandling: Öronobehag Konjunktivit Skavsår till följd av icke-invasiva patientkontaktytor Luftslukande (aerofagi)

9 Kapitel 3: Introduktion till Harmony Det här kapitlet innehåller följande information: Definitioner för allmänna termer som används i den här handboken En översikt av Harmony En förklaring av de symboler som används på Harmony och i den här handboken Kontaktinformation 3.1 Definitioner Följande termer finns i den här handboken: Apné Ett tillstånd som utmärks av att den spontana andningen upphör. BPM CPAP EPAP FLEX Högprioritetslarm IPAP Lysdiod Lågprioritetslarm Mellanprioritetslarm Driftsläge Standby-läge OSA Ramp Andetag per minut Kontinuerligt positivt luftvägstryck Positivt luftvägstryck vid utandning (Expiratory Positive Airway Pressure) En behandlingsfunktion som tillför trycklättnad vid utandning för att göra det bekvämare för patienten. Larmsignal som indikerar ett tillstånd som kräver omedelbar åtgärd. Positivt luftvägstryck vid inandning (Inspiratory Positive Airway Pressure) Lysdiod Larmsignal som indikerar ett informationsmeddelande. Larmsignal som indikerar ett tillstånd som kräver operatörens uppmärksamhet. Harmonys status när både enheten och luftflödet är på. Harmonys status när enheten är på men luftflödet är av. Obstruktiv sömnapné En funktion som kan göra det bekvämare för patienten när behandlingen startas. Rampfunktionen reducerar trycket och för att sedan öka det gradvis (ramp) upp till den ordinerade tryckinställningen så att du kan somna lättare.

10 Stigtid RR Spontan (S) Spontan/Tidsinställd (S/T) Tiden det tar för Harmony att växla från EPAP till IPAP. Du kan ställa in denna tid som du önskar. Andningsfrekvens Ett läge med två nivåer som svarar på både din in- och utandning genom att öka trycket när du börjar andas in och minska trycket när du börjar andas ut. Inandning kan inte ske automatiskt om du inte själv andas in. Ett läge med två nivåer som svarar på både din in- och utandning genom att öka trycket när du börjar andas in och minska trycket när du börjar andas ut. Om du inte andas in inom en inställd tidsperiod påbörjar Harmony automatiskt inandning. När Harmony påbörjar inandning styr den inandningstiden och sänker automatiskt utandningstrycket inom en inställd tidsperiod. 3.2 Vad är tvånivåventilation? Tvånivåventilation med Harmony-enheten hjälper dig att andas genom att ge två lufttrycksnivåer. Enheten tillför ett högre tryck så kallat IPAP (Inspiratory Positive Airway Pressure) när du andas in, och ett lägre tryck så kallat EPAP (Expiratory Positive Airway Pressure) när du andas ut. Det högre trycket gör det lättare att andas in och det lägre trycket gör det lättare att andas ut. IPAP-tryck Pressure EPAP- Pressure tryck Time Tid Rise Stigtid Time Figur 3 1 Andningsnivåer för IPAP och EPAP Du kan ändra stigtiden för att göra tryckförändringen behagligare. Enheten kan också ge en enda trycknivå, vilket kallas kontinuerligt positivt luftvägstryck, CPAP (Continuous Positive Airway Pressure).

11 3.3 Vad är Harmony? Harmony, se figur 3-2, tillhandahåller lufttryck genom en andningskrets. Figur 3-2 Harmony Kretsen, som visas i figur 3-3, består av: Kretsslang som levererar luft från Harmony till din kontaktyta (t.ex. mask) En mask eller annan patientkontaktyta för att tillföra ordinerat tryck till din näsa eller näsa och mun, beroende på vilken kontaktyta som ordinerats för dig En utandningsenhet för att släppa ut utandningsluft från kretsen Patientgränssnitt Interface (typiskt) (Typical) Utandningsenhet Device Mask's Exhalation Utandningsöppning Port Exhalation Connector Maskkoppling Kretsslang Circuit Flexible Anslutning Tubing Tubing för flexibel Connector slang Krets Circuit med with Separate separat Krets Circuit med with mask Mask med with utandningsenhet Exhalation Device integrerad Integrated utandningsventil Exhalation Port OBS! Figur 3-3 Vanliga andningskretsar Utandningsöppningen kan vara en del av masken eller en del av en separat utandningsventil, men är nödvändig för att minska risken för att återinandas CO 2. Systemet känner av dina andningsansträngningar och ändrar trycknivån när du andas in och ut, beroende på driftsläget. VARNING! Harmony kan användas med växel- eller likström. Likströmsförsörjningen är inte avsedd att vara ett reservbatteri. FÖRSIKTIGHET! Om likström erhålls från ett fordonsbatteri, får Harmony inte användas medan fordonets motor är igång.

12 3.4 Symboler Symbolerna som visas nedan finns på Harmony, växelströmsförsörjningen och används genomgående i den här handboken. Symbol Meaning Betydelse Obs! Caution, Se medföljande consult accompanying dokumentation documents Likström DC Power Tryck Pressure På/Av On/Off Type BF, BF applicerad Applied Part del Klass Class II II (dubbelisolering) (Double Insulated) Försäkran European om CE överensstämmelse Declaration of Conformity med CE Kanadensisk/amerikansk Canadian/US Safety Certification säkerhetscertifiering Elektrostatisk Electrostatic Discharge urladdning IPX1 Droppsäker Drip Proof Equipment utrustning UL-erkänd Recognized i Kanada for Canada och USAand the United States Uppfyllande TUV Safety Standard av TUV säkerhetsstandard Compliance Inga No User delar Serviceable kan servas Parts av användaren Uppfyller Compliant återvinningsdirektiven with the Waste Electrical Waste and Electrical and Electronic Equipment/Restriction of of the Use of Certain Hazardous of Certain Substances Hazardous in Electrical Substances and in Electronic Electrical Equipment (WEEE/RoHS) and Electronic Equipment (WEEE/RoHS) recycling directives 3.5 Hur du kontaktar Respironics Kontakta utlämningsstället om enheten behöver service. Om du behöver kontakta Respironics direkt ringer du Respironics kundtjänst på eller Respironics Deutschland på Du kan även använda en av följande adresser: Respironics Respironics Deutschland 1001 Murry Ridge Lane Gewerbestrasse 17 Murrysville, PA USA Herrsching, Tyskland Besök Respironics webbplats:

13 Kapitel 4: Harmonys kontroll- och displayfunktioner Figur 4-1 visar placeringen för Harmonys larm- och strömindikatorer, kontrollpanel, Tryck På/Av-knapp och anslutning för andningskrets. Alarm Larm- and och Power strömindikatorer Indicators Control Kontrollpanel Panel Breathing Circuit Andningskretsanslutning Connection Pressure On/Off Tryck På/Av-knapp Button 4.1 Tryck På/Av-knapp Figur 4-1 Harmonys fram- och ovandel Harmonys knapp, placerad på enhetens sida, startar och stoppar enhetens luftflöde. Tryck på knappen för att slå på luftflödet. Harmony går då in i sitt driftsläge. Tryck ut knappen för att stänga av luftflödet och ställa Harmony i viloläget. När Harmony befinner sig i viloläget avslutas pågående ramp, larmen återställs (gäller inte systemfelslarm) och luftfuktaren stängs av. -knappen är inte beroende av bildskärmen.

14 Harmonys kontrollpanel Kontrollpanelen består av följande kontrollknappar och indikatorer Kontrollknappar Kontrollpanelens kontrollknappar visas i figur 4-2. Display Displayfönster Screen HEAT RAMP SILENCE Pressure On/Off Tryck På/Av-knapp Button Humidifier Luftfuktarvärmeknapp Heat Button HEAT RAMP Användarknappar User Buttons Ramp Rampknapp Button RESET SILENCE Alarm Reset Larmåterställningsknapp Button Alarm Silence Knappen Tysta larm Button Figur 4-2 Harmonys kontrollpanel När tillvalet REMstar uppvärmd luftfuktare ordinerats, kontrollerar den här knappen inställningen för luftfuktarens värmeplatta. Följ instruktionerna som medföljer luftfuktaren. Du kan även använda den här knappen för att justera inställningarna som visas på användarmenyns bilder. När luftflödet är påslaget och rampfunktionen är aktiverad sänker den här knappen lufttrycket vilket gör det möjligt för dig att somna lättare. Du kan även använda den här knappen för att justera inställningarna som visas på användarmenyns bilder. Med vänster och höger användarknapp kan du navigera på displayfönstren. Den här knappen tystar den hörbara delen av ett larm i en minut. Du kan även använda den här knappen för att avsluta användarmenyns bilder. RESET Med den här knappen stänger du av ett larm och återställer enheten för larmavkänning.

15 Larm- och strömindikatorer Figur 4-3 visar Harmonys larm- och strömindikatorer. Växelströmsindikator AC Power Indicator (grön) (Green) High Lysdiod Priority för Alarm högprioritetslarm LED (Red)(röd) Likströmsindikator DC Power Indicator (grön) (Green) Low/Medium Lysdiod för Priority låg-/ Alarm mellanprioritetslarm LED (Yellow)(gul) Figur 4-3 Harmonys larm- och strömindikatorer Den gröna lysdioden för växelström tänds när Harmony är ansluten till växelström. Den gröna lysdioden för likström tänds när Harmony är ansluten till likström. Den röda lysdioden för högprioritetslarm tänds när ett högprioritetslarm lösts ut. Den gula lysdioden för låg-/mellanprioritetslarm tänds när ett låg- eller mellanprioritetslarm lösts ut. OBS! Alla lysdiodsindikatorer tänds tillfälligt då enheten först ansluts.

16 Displayfönster Displayerna visar dig uppmätt tryck och larmmeddelanden. En bakgrundsbelysning aktiveras när någon av användarknapparna trycks ned och förblir aktiverad tills ingen knapp trycks ned under en minut. Figur 4-4 visar Harmonys displayfönster. Figur 4-4 Harmonys displayfönster Informationen som visas på displayfönstret definieras enligt följande: A BPM CPAP cm H 2 O EPAP Indikerar att enheten erfordrar användarens uppmärksamhet enligt vad som indikeras på bildskärmen. Indikerar att ett apnélarm har utlösts. Indikerar att en inställning för andningsfrekvensen visas. Den här ikonen blinkar när Harmony levererar tidsbestämda stöttande andetag i S/T-läget. Indikerar att ett SmartCard sätts i och känns av. Indikerar att Harmony befinner sig i CPAP-läget (kontinuerligt övertryck i luftvägarna). Indikerar att de alfanumeriska tecknen visar ett tryckvärde. Indikerar att en inställning för EPAP-tryck visas. Indikerar att en inställning för Flex-komfort visas. Indikerar att luftfuktaren är på och/eller att dess inställning visas.

17 13 T i IPAP Indikerar att mätaren för behandlingstimmar visas. Indikerar att en inställning för inandningstid visas. Indikerar att en inställning för IPAP-tryck visas. Indikerar att inställningen för kontrollpanelens bakgrundsbelysning visas eller att bakgrundsbelysningen är aktiverad. Indikerar att bortkopplingslarmet för patienten är aktiverat. Indikerar att rampfunktionen är i drift. Indikerar att inställningen för rampstarttrycket visas. S S eller S/T Indikerar att en inställning för stigtiden visas. Det lilla S -et på displayens högra sida, ovanför cm H 2 O, indikerar att det alfanumeriska värdet som visas är ett tidsvärde i sekunder. Indikerar att Harmony befinner sig i spontanläget om endast S visas eller spontan/tidsbestämd-läget om S/T visas.

18 Andningskretsanslutning Figur 4-5 visar var kretsslangen ansluts till Harmony. Patientkontaktyta Interface Exhalation Utandningsöppning Port Circuit Kretsslang Tubing Bakteriefilter Bacteria Filter Andnings- Breathing (valfritt) (Optional) kretsanslutning Circuit Connection Figur 4-5 Typisk andningskretsanslutning

19 Bakpanel Figur 4-6 visar Harmonys bakpanel. Kommunikationsport Communications Connector Port SmartCard- Connector anslutning Ingående Power strömanslutningar Inlets Cord Retainer Kabelhållare Cord Kabelhållare Retainer Filterlock Cap Figur 4-6 Bakpanelen OBS! SmartCard-anslutningen sitter på Harmonys sida. VARNING! För att kunna säkerställa ordentligt skydd mot elchock får endast kommunikationstillbehör med en IEC godkänd strömförsörjning anslutas via SleepLink-gränssnittet. Alla IEC 950- enheter får endast anslutas till 7-pinnars anslutning med Respironics isoleringskabel (artikelnr ). Bakpanelen innehåller följande: Kommunikationsanslutning Ingående strömanslutning Filterlock Kabelhållare För anslutning av Respironics kommunikationskabel för PC och extern kommunikation eller ett fjärrlarm. (Använd endast med en IEC godkänd dator.) Det finns två ingående strömanslutningar på bakpanelen, en för anslutning av extern växelströmsförsörjning och en för anslutning av den externa likströmsadaptern. Filterlocket kan tas bort för inspektion av inloppsluftfiltren. Två kabelhållare finns placerade på baksidan för att avlasta nätkabeln.

20 16 Kapitel 5: Installation av Harmony Det här kapitlet innehåller instruktioner om hur man: installerar luftfiltren placerar Harmony ansluter andningskretsen kopplar in Harmony till växel- eller likström 5.1 Installera luftfiltren OBS! Ett korrekt installerat, intakt grått skumplastfilter krävs för korrekt drift. Harmony använder sig av ett grått skumplastfilter som kan tvättas och återanvändas samt ett vitt ultrafint filter för engångsbruk (tillval). Ett filter av vardera typen medföljer Harmony. Om vårdpersonalen inte har installerat inloppsfiltren måste du själv installera åtminstone det grå skumplastfiltret före användning av Harmony. 1. Lägg det grå skumplastfiltret ovanpå det ultrafina filtret (om du använder det ultrafina filtret). 2 Skjut in filtren i luftinloppet på Harmonys baksida och tryck ned dem i fickan, så som visas i figur 5-1. Återanvändbart Reusable Gray grått skumplastfilter Foam Filter (obligatoriskt) (required) Filter Filterlock Cap Disposable Ultrafint filter Ultra-fine för engångsbruk Filter (optional) (tillval) Figur 5-1 Installation av filtren

21 3. Montera filterlocket enligt figur 5-2. Placera locket så att den lilla öppningen är riktad nedåt. Sätt i lockets bottenflikar i öppningarna under filterfacket. Snäpp locket på plats. 17 Figur 5-2 Montering av filterlocket OBS! Filterlocket ska installeras med öppningen för luftinloppet i botten. Se kapitel 9 för rengöring och byte av filtren. 5.2 Placering av Harmony Ställ Harmony på dess bas någonstans inom bekvämt räckhåll där du kommer att använda den. Kontrollera att luftinloppet på enhetens baksida inte är blockerat. Ställ enheten på en hård, jämn yta. Om du hindrar luftflödet runt enheten kan det hända att Harmony inte fungerar korrekt. VARNING! Ställ luftfuktaren så att vattennivån är lägre än du själv är och så att luftfuktaren står på samma nivå som, eller lägre än Harmony. Se anvisningarna till luftfuktaren för fullständig installationsinformation.

22 Ansluta andningskretsen För att ansluta din andningskrets till Harmony utför du följande steg: 1. Anslut ena änden av kretsslangen till bakteriefiltrets utlopp (om sådant används) och anslut bakteriefiltrets inlopp till den stora anslutningen på Harmony som visas i figur 5-3. Om du inte använder ett bakteriefilter ansluter du kretsslangens ände direkt till utloppsanslutningen på Harmony. OBS! Följ utlämningsställets rekommendationer beträffande användning av det valfria bakteriefiltret. Kretsslang Circuit Tubing Bacteria Filter Bakteriefilter (tillval) (Optional) Figur 5-3 Anslutning av slangen till utloppet 2. Anslut slangen till masken. A. Om du använder en mask med inbyggd utandningsport, ska maskens kopplingsanordning anslutas till kretsslangen, enligt figur 5-4. Utandningsöppning Exhalation Port Mask's Maskanslutning Connector Flexible Anslutning Tubing för flexibel Connector slang Figur 5-4 Anslutning av en mask med en inbyggd utandningsventil

23 B. Om du använder en mask med en separat utandningsenhet, ansluter du kretsslangens öppna ände till utandningsenheten enligt figur 5-5. Placera utandningsenheten så att den ventilerade luften blåser bort från ditt ansikte. 19 Utandningsöppning Exhalation Port Kretsslang Circuit Tubing Figur 5-5 Anslutning av en utandningsenhet Anslut maskens anslutning till utandningsenheten enligt figur 5-6. Se maskens instruktioner för komplett installationsinformation. Mask or eller Other annan patientkontaktyta Interface Maskanslutning Connector Exhalation Utandningsport Port Figur 5-6 Anslutning av masken VARNING! Utandningsenheten är utformad för att ventilera ut CO 2 från patientkretsen. Blockera eller täta inte ventilerna på utandningsenheten. 3. Montera maskhållaren på masken. Se instruktionerna som medföljer maskhållaren.

24 Komplett Harmony-installation Figur 5-7 visar en komplett installation för Harmony. Patientkontaktyta Interface Utandningsöppning Exhalation Port Circuit Kretsslang Tubing Bakteriefilter Bacteria Filter (valfritt) (Optional) Andningskretsanslutning Circuit Breathing Connection Figur 5-7 Komplett Harmony andningskrets 5.5 Inkoppling av Harmony Du kan använda växel- eller likström för att driva Harmony. VARNING! Likströmsalternativet är inte avsett att användas som ett reservbatteri vid användning av växelström. VARNING! För korrekt användning måste strömsförsörjningen placeras med fötterna nedåt och i upprätt position enligt figur 5-8.

25 Användning av växelström Utför följande steg för att driva Harmony med växelström: 1. Anslut stickproppen på växelströmsförsörjningens kabel till ett eluttag. 2. Den externa växelströmsförsörjningen är utrustad med en kabelhållare som avlastar nätkabeln. Linda kabeln runt växelströmsförsörjningens kabelhållare med hjälp av remmen som medföljer strömkällan. VARNING! VARNING! Anslut aldrig Harmonys växelströmsförsörjning till ett uttag som regleras av en väggströmbrytare. Dra ledningarna så att man inte riskerar att snubbla över dem. 3. Se till att kabeln inte är spänd och anslut strömförsörjningens andra kabel till en av de ingående strömanslutningarna på Harmony, enligt figur 5-8. Nätkabeln har en låsande kontakt. Anslut kabeln på följande sätt: a. Dra tillbaka låsmekanismen. b. Tryck in kontakten på plats. c. Släpp låset. Figur 5-8 Anslutning av växelströmsförsörjningen

26 22 OBS! Du kan ansluta kabeln till vilken som helst av de ingående strömanslutningarna på Harmonys baksida. 4. Linda kabeln runt Harmonys kabelhållare som avlastar nätkabeln. 5. Kontrollera att alla anslutningar är korrekt utförda. OBS! Om du behöver koppla bort nätkabeln från Harmony, för du tillbaka anslutningens lås för att sedan avlägsna nätkabeln Användning av likström Du kan driva Harmony med likström genom att använda Respironics likströmsadapter. Se likströmsadapterns instruktioner för mer information. FÖRSIKTIGHET! Använd endast den Respironics likströmsadapter som du fått från utlämningsstället. Användning av andra system kan orsaka skada på Harmony eller fordonet. FÖRSIKTIGHET! Om likström erhålls från ett fordonsbatteri, får Harmony inte användas medan fordonets motor är igång. Harmony eller fordonet kan skadas.

27 23 Kapitel 6: Att använda Harmony Det här kapitlet förklarar hur man startar Harmony och ändrar enhetens inställningar. 6.1 Start av Harmony 1. Anslut Harmony till en växel- eller likströmförsörjning för att starta enheten. Ett bekräftelselarm hörs och kontrollpanelens knappar tänds. OBS! Om larmet inte hörs eller om tangentbordets knappar inte tänds så behöver Harmony service. Kontakta hemvårdspersonalen. Flera bilder visas under detta steg: a. Den första skärmen som visas är självtestskärmen som visas i figur 6-1. Det här är det interna testet som utförs av Harmony. Figur 6-1 Självtestbilden b. Nästa skärmbild visar programvaruversionen enligt figur 6-2. Figur 6-2 Programvaruversionsskärmen OBS! Version 1.0 som visas i figur 6-2 är ett exempel. Din enhet kan ha en högre programvaruversion installerad.

28 24 c. Den tredje skärmen som visas är bilden för fläktens driftstimmar, vilken visar fläktens driftstimmätare. Figur 6-3 Bild för fläktens driftstimmar OBS! Med undantag för -knappen, är kontrollpanelen inaktiv under tiden dessa tre första skärmbilder visas. Var och en av dessa bilder visas i cirka 1-3 sekunder. d. Nästa bild som visas är bilden för viloläget enligt figur 6-4. Detta indikerar att Harmony befinner sig i viloläget. Figur 6-4 Vilolägets fönster 2. Tryck på knappen för att ställa enheten i driftsläget. Övervakningsbilden visas enligt figur 6-5. Figur 6-5 Övervakningsbilden

29 25 Både övervaknings- och vilolägesskärmarna visar ikonerna för, A och om dessa funktioner är aktiverade. Dessutom visas ikonen om ett SmartCard finns isatt. Övervakningsbilden visar även verkligt uppmätt tryck och ikonen aktiverad. 3. Sätt på dig maskenheten när luftflödet startar. om Flex är 4. Kontrollera att ingen luft läcker ut från masken in i ögonen. Om den gör det justerar du masken så att det inte läcker längre. Se instruktionerna som medföljde masken för mer information. OBS! Ett mindre maskläckage är normalt och acceptabelt. Åtgärda större maskläckage eller ögonirritation orsakad av luftläckage så fort som möjligt. 5. Om du använder Harmony medan du sover kan du försöka lägga slangen från Harmony över sängens huvudände. Detta kan minska dragspänningen i masken. 6. Slappna av. Ta normala avslappnade andetag genom näsan. OBS! Om du har problem med masken, se kapitel 8, Felsökning för att få ytterligare råd.

30 Ändra enhetens inställningar Du kan se följande inställningar och indikatorer på Harmonys displayfönster: Uppmätt tryck Läge SmartCard Patientlarm Du kan även se och justera följande inställningar med hjälp av displayfönstren: Luftfuktarens värme Flex Stigtid Rampstarttryck Bakgrundsbelysning OBS! När man justerar någon inställning (förutom inställningen för rampstarttrycket) och kommer fram till dess maximala inställning, kommer den att växla tillbaka till dess minsta inställning. På samma sätt kommer den att växla tillbaka till dess maximala inställning när man stegar nedåt och kommer fram till dess minsta inställning. Exempelvis är minsta inställning för luftfuktare 1 och maximal inställning är 5. När luftfuktarens inställning har ökat till 5, kommer inställningen att gå tillbaka till 1 om du trycker på HEAT -knappen en gång till. Eller när luftfuktarens inställning har minskat till 1, kommer inställningen att gå tillbaka till 5 om du trycker på RAMP -knappen en gång till.

S8 Auto 25. User Guide. Svenska. Positive Airway pressure device

S8 Auto 25. User Guide. Svenska. Positive Airway pressure device S8 Auto 25 Positive Airway pressure device User Guide S8 Auto 25 ÖVERTRYCKSAPPARAT Bruksanvisning 2008 ResMed Ltd. 268224-Swe/1 08 09 Innehåll Inledning..................................................

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Som ett stöd för avsedd användning av den produkt som beskrivs i denna publikation tillåts inköparen av produkten

Läs mer

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-8 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-8-pulsoximetern. Allmän kännedom om

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B Möjligheter och fördelar Ger komfort och sparar energi RADIATOR UPPVÄRMNING-driften, som utökats med

Läs mer

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1 SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK 1 Icare tonometer PRO handbok Icare PRO (modell: TA03) ANVÄNDARHANDBOK TA03-003 SV-3.0 Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. I händelse

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Bruksanvisning KANMED Operatherm OP3

Bruksanvisning KANMED Operatherm OP3 KANMED Operatherm OP3 Bruksanvisning, art no OP3-074/3 2010-02-09 0413 Varning Felaktig användning av patientvärmeutrustning kan orsaka patientskador. Läs därför denna bruksanvisning noga. Tillverkad av:

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700 Ägarmanual Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

BRUKSANVISNING R410A FÖR TAK/VÄGGMONTAGE RJZ 14-18L FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP)

BRUKSANVISNING R410A FÖR TAK/VÄGGMONTAGE RJZ 14-18L FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) Köldmedium R410A BRUKSANVISNING RUMSKLIMATAGGREGAT FÖR TAK/VÄGGMONTAGE MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) RJZ 14-18L FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR FRAMTIDA REFERENS FUJITSU

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alla rättigheter förbehålles. Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier C 325BEE Stereo Integrated Amplifier ENGLISH ITALIANO PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS Owner s Manual Manuel d Installation Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Manual del Usuario

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro"

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump Allegro 42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro" Användarmanual Januari 2005 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQE 009-022, användarmanual Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer