431 EC och 481 EC icontrol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "431 EC och 481 EC icontrol"

Transkript

1 431 EC och 481 EC icontrol ELEKTRONISK FJÄRRKONTROLL INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

2 1. TEKNISKA SPECIFIKATIONER SunAIR 431 Aggregatets mått Höjd 575 mm + skiva för takmontering Bredd 585 mm Djup 620 mm Matningsspänning 230 V, 50 Hz Fläktar (2 st) Tilluftsfläkt 119 W / EC Frånluftsfläkt 119 W / EC Förvärme W, elektrisk Eftervärme W, elektrisk Kondensatutlopp CU 12 mm (yttermått) Temperaturverkningsgrad ~83% (q v = 60 dm 3 /s) Elektrisk anslutning Stickpropp (230 V/10 A) LUFTMÄNGDER FÖR VENTILATIONSAGGREGATET SunAIR 431 Intag Utsug SPF 2,5 kw/(m 3 /s) SPF 2,0 kw/(m 3 /s) Totaltryck, Pa Volymflöde av luft dm 3 /s Volymfl öde för ventilation

3 2. TEKNISKA SPECIFIKATIONER SunAIR 481 Aggregatets mått Höjd 575 mm + skiva för takmontering Bredd 585 mm Djup 620 mm Matningsspänning 230 V, 50 Hz Fläktar (2 st) Tilluftsfläkt 170 W / EC Frånluftsfläkt 170 W / EC Förvärme W, elektrisk Efter W, elektrisk Kondensatutlopp CU 12 mm (yttermått) Temperaturverkningsgrad ~83% (q v = 60 dm 3 /s) Elektrisk anslutning Stickpropp (230 V/10 A) LUFTMÄNGDER FÖR VENTILATIONSAGGREGATET SunAIR 481 Intag Utsug SPF 2,5 kw/(m 3 /s) SPF 2,0 kw/(m 3 /s) Totaltryck, Pa Volymflöde av luft dm 3 /s Volymfl öde för ventilation

4 3. DELAR AV AGGREGATET OBS! Aggregatet på bilden är högervänt. Detta aggregat tillverkas även som vänstervänd modell EC R 1. EFTERVÄRMARE 600 W 2. GROVFILTER G3 (frånluft) 3. STYRPANEL 4. GROVFILTER G3 (tilluft) 5. FÖRVÄRMARE 1000 W OCH ÖVERHETTNINGSSKYDD / ÅTERSTÄLLNING 6. FRÅNLUFTSFLÄKT (bakom VÅ-enheten) 7. VÄRMEÅTERVINNINGSENHET. SPJÄLLMOTORN FÖR FÖRBIKOPPLING SOMMARTID ÄR BELÄGEN BAKOM VÅ- ENHETEN 8. FINFILTER F7 9. TILLUFTSFLÄKT (bakom VÅ-enheten)

5 4. FUNKTIONER OCH ANVÄNDNING AV AGGREGATET UNDER- HÅLL 1 0 EFTERVÄRME Styrpanelen bakom aggregatets lucka 4.1 AGGREGATETS UNDERHÅLLSBRYTARE Underhållsbrytaren (1) är belägen på aggregatets styrpanel, bakom luckan. Brytaren möjl iggör att stänga av aggregatet för underhåll. 4.2 EFTERVÄRMEBRYTARE Brytaren (2) möjliggör att stänga av eftervärmen för sommarsäsongen. Värmeelementet för förvärme saknar separat brytare men automatiken försäkrar att elementet endast aktiveras vintertid och vid behov. 4.3 ÖVERHETTNINGSSKYDD Aggregatets eftervärmeelement är försett med ett återställbart överhettningsskydd. Återställningsknappen finns inne i aggregatet, på bakväggen vid eftervärmaren.

6 5. ANVÄNDNING OCH FUNKTIONSPRINCIP AV FJÄRRKONTROLLEN 5.1 FJÄRRKONTROLL Extraeffekt Höjning av effekten Signallampor för fläkteffekt Bras-tändningsfunktion Minskning av effekten 5.2 FJÄRRKONTROLL / FLÄKTAR Effe ktnivån kan väljas med hjälp av knapparna +/- på fjärrkontrollen. En tryckning på + -knappen höjer och en tryckning på - minskar effekten med ett s teg. De fem signallamporna i en vertikal rad visar den inställda effektnivån bara den nedersta lampan lyser vid den minsta effektnivån, vid maxeffekt lyser alla fem. 5.3 FJÄRRKONTROLL / TILLFÄLLIG EXTRAEFFEKT 1 knapptryckning: ventilationseffekten höjs för 0,5 timmar. 2 knapptryckningar: ventilationseffekten höjs för 1,0 timmar. 3 knapptryckningar: ventilationseffekten höjs för 1,5 timmar. 4 knapptryckningar: ventilationseffekten höjs för 2,0 timmar. 5 knapptryckningar: ventilationseffekten höjs för 2,5 timmar. 6 knapptryckningar: ventilationseffekten höjs för 3,0 timmar. 7 - lämnar inställningsläget Antalet knapptryckningar visas av signallamporna för ventilationseffekt. Signallamporna visar även tiden för extraeffekt en lampa släcks var halvtimme. I extraeffektläget arbetar ventilationsaggregatet på maxef fekt. 5.4 FJÄRRKONTROLL / BRASTÄNDNINGSFUNKTION Tryck på braständningsknappen på fjärrkontrollen för att aktivera braständningsfunktionen. Signallampan för braständningsfunktionen tänds. Braständningsfunktionen är aktiv för 15 minuter, sedan återgår aggregatet till det normala läget. Med upprepad tryckning på braständningsknappen kan man förlänga tiden för funktionen med steg på 15 minuter (15-90 min). Signallamporna för ventilationseffekt visar antalet knapptryckningar. När braständningsfunktionen är aktiv fungerar tilluftsfläkten på dess aktuella effektnivå medan frånluftsfläktens effekt minskas med 35%.

7 5.5 INSTÄLLNING AV TILLUFTSTEMPERATUR Denna funktion justerar tilluftens temperatur genom styrning av eftervärmen. Håll knapparna för effektjustering nedtryckta samtidigt i 3 sekunder för att komma åt funktionen. Signallampor för effektjustering övergår till visning av den inställda temperaturen. Signallampan för braständningsfunktion blinkar. Tabellen nedan förklarar funktionen av signallamporna för fläkteffekt. Signallamporna tolkas så här: Signallampan lyser inte Signallampan blinkar Signallampan lyser 10 C 12 C 14 C 16 C 18 C 20 C 22 C 24 C 26 C Inställning: 1. Håll knapparna för effektjustering (blå och röd pil) nedtryckta samtidigt i 3 sekunder. 2. Signallamporna för effektjustering övergår till visning av den inställda temperaturen, se tabellen ovan. 3. Temperaturen kan justeras med hjälp av +/- -knapparna. 4. Tryck på extraeffektsknappen för att bekräfta ändringarna.

8 6. FJÄRRKONTROLLENS INSTÄLLNINGSFUNKTIONER (SETUP) Fjärrkontrollens mönsterkortssida. SETUP-knappen Signallampor för SETUP-funktioner 6.1 FUNKTIONER Eventuella ändringar som krävs i samband med justering av ventiler (av en inställningsspecialist). 1. Inställning av fläktarnas effektnivåer (Perussäätö) 2. Justering av skillnaden mellan till- och frånluftsfläkten (Puhallinero) 3. Justering av effektnivåer vid extraeffekt (saknas hos denna modell) Användaren kan även justera underhållsintervallet vid behov: 4. Inställning av underhållsintervallet (Huoltoaika) Fabriksinställningar (VIKTIGT!! Dessa får inte ändras!) 5. Typ av värmeåtervinningsenhet (Kennotyyppi) 6. Val av eftervärmefunktion (Jälkilämmitys) 7. Frostskydd (Jäätym. esto) 8. Reserv (Anturityyppi) 6.2 ANVÄNDNING AV INSTÄLLNINGSLÄGET (SETUP) Tryck på mönsterkortets SETUP-knapp för att komma åt inställningsläget, den första signallampan tänds. Varje knapptryckning tänder signallampan för nästa inställning. När Du har kommit till den önskade funktionen, vänd om fjärrkontrollen. Signallampor för fläkteffekt visar den aktuella inställningen. Tryck på knappen för braständningsfunktion för att komma åt redigeringsläget för den aktuella inställningen. Ändring av inställningen aktiveras. Tryck på justeringsknappar för fläkteffekt så många gånger som det behövs för den önskade ändringen och bekräfta ändringen genom att trycka på extraeffektsknappen ändringen blir aktiv. SETUP-knappen på mönsterkortssidan fungerar inte efter att man har tryckt på knappen för braständningsfunktion.

9 6.3 INSTÄLLNING AV FLÄKTENS EFFEKTNIVÅER (Perussäätö) Fjärrkontrollen möjliggör att justera effektnivåer 1, 3 och 5. Effektnivå Ursprunglig inställning Lägst Högst 1 30% 10% 30% 2 48% 30% 50% 3 64% 50% 70% 4 80% 70% 90% 5 100% 80% 100% Inställning: 1. Tryck en gång på SETUP-knappen på fjärrkontrollens baksida, den översta signallampan (perussäätö) på mönsterkortet tänds. 2. Gå till fjärrkontrollens framsida och tryck på knapp en för braständningsfunktion, signallampan för braständningsfunktionen tänds och signallampan för effektjustering lyser grönt i 2 sekunde r. Sedan släcks signallampan och signallamporna för effektnivåer visar den aktuella inställningen för effektnivå enligt tabellen. Signallampan lyser inte Signallampan blinkar Signallampan lyser 3. Fläktarnas effektnivå kan justeras med hjälp av +/- -knapparna. 4. Tryck på extraeffektsknappen för att bekräfta ändringarna. 5. För att lämna inställningsläget: tryck på SETUP-knappen upprepade gånger tills alla lysdioder är släckta.

10 6.4 INSTÄLLNING AV EFFEKTSKILLNADEN MELLAN TILLUFTSFLÄK- TEN OCH FRÅNLUFTSFLÄKTEN (Puhallinero) Denna inställning möjliggör att justera effektskillnaden mellan till- och frånluftsfläkten. Skillnaden påverkar tilluftsfläktens varvtal, utom när tilluftsfläktens driftshastighet överskrider 90%; i så fall borde man vid behov ta hänsyn till att skillnaden ska förbli inom det inställda värdet, vilket kan kräva minskning av frånluftsfläktens effekt. Om tilluftsfläkten är inställd på 10% effekt och man försöker justera effektskillnaden så att skillnaden är större än 0% bör tilluftsfläktens effekt höjas för att skillnaden ska motsvara det inställda värdet. Signallampan lyser inte Signallampan blinkar Signallampan lyser Inställning: 1. Tryck på SETUP-knappen upprepade gånger tills signallampan puhallinero tänds. 2. Gå till fjärrkontrollens framsida och tryck en gång på knappen för braständningsfunktion. 3. Effektskillnaden kan justeras med +/- -knapparna. 4. Tryck på extraeffektsknappen för att bekräfta ändringarna. 5. För att lämna inställningsläget: tryck på SETUP-knappen upprepade gånger tills alla lysdioder är släckta.

11 6.6 INSTÄLLNIN G AV UNDERHÅLLSINTERVALL (Huoltoaika) Denna inställning möjliggör att justera larmet för underhållsintervall. Underhållsintervallet beräknas enligt fläktarnas rotation. Tiden till nästa underhåll räknas alltid när fläktarna roterar. Fabriksinställningen för underhållsintervall är 4 månader. Signallamporna tolkas på följande sätt. Signallampan lyser inte Signallampan blinkar Signallampan lyser Utför inställningen enligt följande: 1. Tryck på SETUP-knappen upprepade gånger tills signallampan huoltoaika tänds. 2. Gå till fjärrkontrollens framsida; signallampor för fläkteffekt visar intervallet för underhållslarm. Tryck en gång på knappen för braständningsfunktion för att ändra intervallet, signallampan för braständningsfunktion tänds. 3. Längden av underhållsintervallet kan justeras med +/- -knapparna. 4. Tryck på extraeffektsknappen för att bekräfta ändringarna. 5. För att lämna inställningsläget: tryck på SETUP-knappen upprepade gånger tills alla lysdioder är släckta.

12 6.7 VARNINGSLAMPOR PÅ FJÄRRKONTROLLEN Uppföljning av stopp av frånluftsfläkt Fjärrkontrollen följer upp fläktarnas varvtal. Om systemet registrerar att frånluftsfläkten inte roterar blockerar systemet för- och eftervärmen. Signallampan för fläktarnas effektnivå 5 börjar blinka rött på fjärrkontrollens framsida. Larmet återställs genom att stänga av värmeåtervinningsenheten från huvudströmbrytaren. Inget felmeddelande registreras om tilluftsfläkten stängs av av frostskyddsfunktionen Varning om stopp av tilluftsfläkten Fjärrkontrolle r följer upp fläktens varvtal. Om systemet registrerar att tilluftsfläkten inte roterar blockerar systemet för- och eftervärmen. Signallampan för fläktarnas effektnivå 4 börjar blinka rött på fjärrkontrollens framsida. Larmet återställs genom att stänga av värmeåtervinningsenheten från huvudströmbrytaren Fel i temperaturgivare Om fjärrkontrollen inte får några temperaturdata från den analoga brytaren börjar en av signallamporna för effektnivå bl inka. Givare Frånluftsgivare Tilluftsgivare Signallampan för felet Den första signallampan blinkar rött. Den andra signallampan blinkar rött. Om temperaturdata saknas blir för- och eftervärmen blockerade, till-/frånluftsfläkten ställs om till 50% ef fekt Underhållslarm När det är dags för underhåll enligt det inställda underhållsintervallet börjar samtliga signallampor för effekt på fjärrkontrollen blinka rött tills underhållslarmet accepteras. Larmet acce pteras med en knapptryckning på extraeffektsknappen.

13 Signallamporna vid larm Fel Inga data från frånluftsgivaren Inga data från tilluftsgivaren Frostskydd av vattenradiatorn Frånluftsfläkten roterar inte Tilluftsfläkten roterar inte Underhållslarm Indikation Signallampan för effektnivå 1 lyser Signallampan för effektnivå 2 lyser Signallampan för effektnivå 3 lyser Signallampan för effektnivå 4 lyser Signallampan för effektnivå 5 lyser Samtliga signallampor lyser 7. REKOMMENDERADE EFFEKTINSTÄLLNINGAR FÖR FLÄKTAR Driftshastigheter för fläkt: Användning: 1 2 Ingen hemma 2 4 Normal inställning dagtid 3 5 Ökad effekt, t ex vid bastubadande Underhållsbrytaren är i läget 0 Aggregatet är inte i drift, rengöring pågår

14 8. ELANSLUTNINGAR AV SUNAIR EC FÄLT EXTRAEFFEKT (extrautrustning) EXTRAUTRUSTNING FJÄRRSTYRNING Bandkabel 8*AWG26 medföljande kabel 15 m STICKPROPPSANSLUTNING Fuktgivare Mätomvandlare för Co2 CDT2000 TAKOMETER 12 V ut TAKOMETER 12 V ut J19 BRYTARE 1 J25 BRYTARE 2 DIP- SWITCHAR MÖNSTERKORT icontrol VA(R) = HÖGERVÄNT AGGREGAT VA(L) = VÄNSTERVÄNT AGGREGAT STYRUTGÅNG IN FJÄRRSTYRD GIVARSTYRD EXTRAEFFEKT EXTRAEFFEKT J TAG- KOPPLING FÖR- VÄRME EFTER- VÄRME UNDERHÅLLS- BRYTARE KLIXON, ÅTERSTÄLLBAR ÖVERHETTNING- SKYDD EFTERVÄRME SPJÄLLMOTOR (FÖRBIKOPPLING AV VÅ-ENHETEN SOMMARTID) FÖRVÄRME EFTERVÄRME ANSLUTNINGAR: J1. Frånluftsgivare. J2. Tilluftsgivare. J7. Givare för utomhusluft. J4. Fjärrkon troll (används inte). J5. Anslutning för reläkort (används inte). J6. Utvändig brytare för braständningsfunktionen (funktionen fungerar så länge kontakten är stängd). Ingår inte i leveransen. J V AC arbetsspänning för kort (N). J V AC arbetsspänning för kort (L). J10. Förvärme. J11. Eftervärme. J13. Frånluftsfläkt. J15. Tilluftsfläkt. J17. Potentiometer (används inte). J18. Spjällmotor. J12. Spjällmotor (rotationsriktning). J19. Fukt-/koldioxidgivare. (Potentialfri stängbar kontakt.) Extrautrustning. J20. Fjärrkontroll (används). J21. PC (test/programmering) J25. Hemma/ute-brytare. Aggregatet övergår till effektnivå 1. Ingår inte i leveransen. J26. Fuktgivare inne i ventilationsaggregatet. J27. Fjärrstyrning av fläktar. (0-10 V.) Förberedd. J28. Fjärrstyrning med hjälp av mätomvandlare för fukt eller koldioxid (0-10 V). Extrautrustning. J29. Styrutgång 0-10 V (out). (används inte) J30. RS-485 databuss. Förberedd. Aktivering av styringångar, J27 DIP-switch 1 och J28 DIP-switch 2 JTAG-koppling (används inte).

15 9. ELANSLUTNINGAR AV SUNAIR EC-W FÄLT EXTRAEFFEKT (extrautrustning) EXTRAUTRUSTNING FJÄRRSTYRNING Bandkabel 8*AWG26 medföljande kabel 15 m STICKPROPPSANSLUTNING Fuktgivare Mätomvandlare för Co2 CDT2000 TAKOMETER 12 V utgång TAKOMETER 12 V utgång J19 BRYTARE 1 J25 BRYTARE 2 DIP- SWITCHAR MÖNSTERKORT icontrol VA(R) = HÖGERVÄNT AGGREGAT VA(L) = VÄNSTERVÄNT AGGREGAT STYRUTGÅNG IN FJÄRRSTYRD GIVARSTYRD EXTRAEFFEKT EXTRAEFFEKT J TAG- KOPPLING FÖR- VÄRME EFTER- VÄRME UNDERHÅLLS- BRYTARE KLIXON, ÅTERSTÄLLBAR SPJÄLLMOTOR (FÖRBIKOPPLING AV VÅ-ENHETEN SOMMARTID) FÖRVÄRME ANSLUTNING AV FYLLANORDNINGEN FÖR VATTENRADIATOR TILL ANSLUTNINGSDOSAN På AGGREGATETS UNDERSIDA ANSLUTNINGAR: J1. Givare för frånluft. J2. Givare för tilluft. J7. Givare för utomhusluft. J4. Fjärrkontroll (används inte). J5. Anslutning för reläkort (används inte). J6. Utvändig brytare för braständningsfunktionen (funktionen fungerar så länge brytaren är stängd). Ingår inte i leveransen. J V AC arbetsspänning för kort (N). J V AC arbetsspänning för kort (L). J10. Förvärme. J11. Eftervärme. J13. Frånluftsfläkt. J15. Tilluftsfläkt. J17. Potentiometer används inte). J18. Spjällmotor. J12. Spjällmotor (rotationsriktning). J19. Fukt-/koldioxidgivare. (Potentialfri stängbar kontakt.) Extrautrustning. J20. Fjärrkontroll (används). J21. PC (test/programmering) J25. Hemma/ute-brytare. Aggregatet övergår till effektnivå 1. Ingår inte i leveransen. J26. Invändig fuktgivare i ventilationsaggregatet. J27. Fjärrstyrning av fläktar. (0-10 V.) Förberedd. J28. Fjärrstyrning med hjälp av mätomvandlaren för fukt eller koldioxid (0-10 V). Extrautrustning. J29. Styrutgång 0-10 V (out). (används inte) J30. RS-485 databuss. Förberedd. Aktivering av styringångar, J27 DIP-switch 1 och J28 DIP-switch 2 JTAG-koppling (används inte).

16 10. UTVÄNDIGA ANSLUTNINGAR 10.1 STRÖMMATNING (uppifrån) 230V / 10A 10.2 ANSLUTNING AV FJÄRRKONTROLLEN - Fjärrkontroll samt en 15 m bandkabel mellan aggregatet och fjärrkontrollen (8*AWG26-koppling, RJ45 utvändig gänga / utvändig gänga) medföljer aggregatet. - Fjärrkontrollens bandkabel ansluts till skarvkopplingen på aggregatets ovansida. - Ett 20 mm plaströr bör monteras mellan aggregatet och fjärrkontrollen för kabeln. - Fjärrkontrollens kabel får inte installeras i röret från RJ45-kopplingen. - RJ45-kopplingen som förblir ledig vid montering bör skyddas mot smuts. - Fjärrkontrollen installeras i ett lämpligt ställe där användare n bekvämt kan styra aggregatet ANSLUTNING AV FYLLANORDNINGEN FÖR V ATTENRADIATORN Fyllanordning en får 230 V styrspänning från ventilationsaggregatet. Anordningens kabel är ansluten vid leverans. Nödvändiga kabelförlängningar bör utföras i grendosor. Nolla och fas kan anslutas i båda riktningar. Givaren som styr funktionerna är belägen i aggregatet, i tilluftskanalen. Fyllanordningen är öppen medan den är spänningslös.

17 11. EXTRAUTRUSTNING / FUNKTIONER - Fuktgivare (%RH) 24 V/DC. Brytare 1 på mönsterkortet. - Koldioxidgivare (Co2) 24 V/DC. Brytare 1 på mönsterkortet. - Mätomvandlare för fukt (%RH) 0-10 V. Terminal J28 på mönsterkortet. - Mätomvandlare för koldioxid (Co2) 0-10 V. Terminal J28 på mönsterkortet. - Utvändig brytare för br aständningsfunktion. Terminal AD7 på mönsterkortet. (Medföljer ej.) - Hemma/ute-brytare. (Medföljer ej.) Brytare 2 på mönsterkortet STYRINGÅNGAR Kortet har två isolerade mätbara spänningsingångar för max 10V positiva spänningar. Jordningspunkten är gemensam för de övriga isolerade anslutningarna och avskild från den övriga jordningen av kortet. Anslutningar: J27-1: J27-2: J28-1: J28-2: V (IN) Fjärrstyrning av fläktar (förberedd). GND 0 10 V (IN) Fjärrstyrning med hjälp av mätomvandlare för fukt eller koldioxid. Extrautrustning. GND J27 Fjärrstyrning av fläktar Styrspänning Effektnivå 0,00-1,25 V 0 (off) 1,75-3,25 V 1 3,75-5,25 V 2 5,75-7,25 V 3 7,75-8,25 V 4 8,75-10,0 V J28 Fjärrstyrning av mätomvandlare för fukt eller koldioxid (extraeffekt) Styrspänning Effektnivå 0 (off) 0,00-1,75 V 1 2,00-2,75 V 2 3,00-4,00 V 3 4,25-5,00 V 4 5,25-10,0 V 5

18 11.2 Aktivering av styringångar Styringångarna aktiveras med DIP-switchar för respektive val. Används Används inte DIP-switch 1 DIP-switch 2 DIP-switch 3 DIP-switch 4 Bilden visar switcharnas position medan båda styringångar (DIP 1 och 2) är aktiva. Styringångar DIP-switch Styringång J27 DIP-switch 1 Styringång J28 DIP-switch 2 OBS! Om givaringångar inte används bör aktivering av styringångarna vara blockerad enligt bilden nedan. Styringångarna är inte aktiverade på denna bild.

19 12. EXTRAUTRUSTNING / EXTRAEFFEKT 12.1 FUKTGIVARE (%RH) 24 V DC. Extraeffekten för ventilation aktiveras 10 minuter efter att information om stängning av fuktgivarens (%RH) kontakt sändes till aggregatets kretskort. Aggregatet höjer automatiskt ventilationseffekten med 10 minuters intervall så länge kontakten är stängd. När kontakten öppnas igen sänks ventilationseffekten med 10 minuters intervall tills aggregatet uppnår den av användaren inställda effektnivån eller kontakten stängs på nytt. Aktivering av braständningsfunktionen avbryter extraeffekten för ventilation. Signallampan för den högsta effektnivån blinkar medan extraeffekten är på. Medan aggregatet är i läget för extraeffekt kan man ställa in effektnivån dit aggregatet återgår när den normala driften återställs MÄTOMVANDLARE FÖR KOLDIOXID (CO2) 0-10V, 24V DC. Mätomvandlaren m öjliggör att ställa in det övre och det nedre grän svärdet inom ett område på ppm. T ex ppm kan ställas in som utgångsvärden. Gränsvärdena kan ändras vid behov. Styrspänning Effektnivå ppm 0,00-1,75 V ,00-2,75 V ,00-4,00 V ,25-5,00 V ,25-10,0 V Funktion: Om ventilationsaggregatet har t ex ställts in på effektnivå 2 från fjärrkontrollen måste ppm-värdet höjas till nivån 900 ppm för att extraeffekten skulle aktivera effektnivån 3 av ventilationsaggregatet INSTALLATION AV EXTRAUTRUSTNING Fuktgivare (%RH) 24 V DC: installeras i ett fuktigt utrymme, t ex på väggen av ett tvättrum nedanför innertaket. OBS! Ej lämplig för installation i en bastu, en duschhörna eller u närheten av en dörröppning. Givaren bör riktas till sidan eller nedåt. Det rekommenderade gränsvärdet för fukt är 70-80%, ventilationseffekten höjs om gränsvärdet överskrids. Inställningen kan ändras med knappen under locket. Installeras med kabel KLM 4*0,8. Mätomvandlare för koldioxid (CO2) 24 V DC: installeras t ex i vardagsrummet i ca 1,6 m höjd, i en installationsdosa eller monterad på ytan. Installeras med kabel KLM 3*0,8.

20 13. MONTERING AV SKIVAN FÖR TAKMONTERING OCH AGGREGATET SunAIR 481-aggregat är avsedda för installation i upp värmda utrymmen inomhus (+8 C) utan direkt anslutning till bostadsutrymmen MONTERING AV SKIVAN FÖR TAKMONTERING Takmonteringsskivan monteras i samband med installation av kanalerna på takkonstruktionen med hjälp av särskilda sidofästen (medföljer). Takmonteringsskivans undersida ska vara i nivå med det färdiga innertakets yta eller nedanför denna. OBS! Montera takmonteringsskivan så att skivans framkant förblir 3 mm högre än bakkant. Även en monteringsuppsättning för väggmontering fi nns tillgänglig för takmonteringsskivan MONTERING AV ÅNGSPÄRR Sidofäste Ångspärren ska tätas noggrant t ex markera positioner av utgångsflänsar med hjälp av takmonteringsskivan på ångspärrets material och skär in hål som ska vara ca 15 mm mindre än det exakta måttet. Tryck ångspärret på plats i samband med montering av takmonteringsskivan och kanalerna. Dessutom kan ångspärret fästas med tejp och tätas mot kanter av takmonteringsskivan. En särskild tätningskrage för ångspärr finns tillgänglig MONTERING AV AGGREGATET Häng aggregatet på kr okarna på framkanten av takmonteringsskivan och vrid aggregatet rakt så att det fästs på fästen på bakkanten av takmonteringsskivan. Fixera ytterligare genom att skruva fast det vid takmonteringsskivan från insidan med fyra M5*25 skruvar (skruvarna medföljer). 750 mm utrymme bör lämnas för installation av aggregatet på takmonteringsskivan/under innertaket MONTERING AV KONDENSATRÖR Kondensatutloppet finns på aggregatets undersida. Vattenlåset som medföljer aggregatet ansluts till kondensatröret varifrån vattnet leds till en golvbrunn, avloppet eller (vid behov) en separat behållare. Fyll vattenlåset med vatten vid installation och framtida filterunderhåll.

21 14. MONTERING AV KANALER / SKIVAN FÖR TAKMONTERING 14.1 ANSLUTNINGAR PÅ AGGREGATET Utgångsflänsar 4 st 160 mm: Tilluft (in) Frånluft (ut) Spilluft (till taket) Utomhusluft (till aggregatet) Elanslutningar: Bandkabel 8*AWG26 Fuktgivare KLM 4*0,8 (extrautrustning) CO2 mätomvandlare KLM 3*0,8 (extrautrustning) Strömkabel 14.2 ANSLUTNINGAR PÅ AGGREGATETS UNDERSIDA Kondensatanslutning Cu KANALSYSTEMET TILLUFT SPILLUFT SPILLUFT TILLUFT Högervänt Vänstervänt FRÅNLUFT UTOMHUSLUFT UTOMHUSLUFT FRÅNLUFT LUCKA LUCKA

22 15. UNDERHÅLL Observera noga de föreskrivna underhållsintervallen för att försäkra felfri funktion av SunAIR-värmeåtervinningsenheten i alla driftsförhållanden. I praktiken inkluderar underhållet rengöring av aggregatets filter, värmeväxlare och invändiga komponenter. Innan Du utför någon underhållsåtgärd, försäkra Dig om att aggregatet har kopplats ur från strömnätet! 15.1 ATT ÖPPNA AGGREGATETS HÖLJE Öppna höljets låsanordning genom att trycka spärrarna på höljets nederkant sidlänges. Ta stadigt tag i höljet med båda händerna och dra det mot Dig själv och uppåt från nederkanten tills höljet kommer loss från stöden på överkanten. VIKTIGT! Höljet lossnar helt, se till att inte tappa det på golvet. Glöm inte att fläktarna fortfarande kan rotera och värmeelementen kan vara heta! 15.2 RENGÖRING AV FILTER Vi rekommenderar att byta fiberfiltret G3 i aggregatets utomhuslufts- och spilluftskanaler var fjärde månad. I samband med byte av fiberfiltren kan den smutsiga sidan av F7-kassettfiltret i tilluftskanalen rengöras försiktigt med en dammsugare. Kassettfiltret bör bytas en gång om året för att försäkra effektiv filtrering RENGÖRING AV VÄRMEVÄXLAREN Värmeväxlaren bör rengöras från ackumulerad smuts ca vartannat år för att undvi ka nedsättning av verkningsgraden. Dra ut värmeväxlaren försiktigt för att avlägsna det från aggregatet. Spruta lösning av ett rengöringsmedel på värmeåtervinningsenheten och låt verka för en stund. Skölj värmeåtervinningsenheten med hett vatten, t ex med hjälp av en handdusch RENGÖRING AV AGGREGATET Aggregatet kan vid behov rengöras med dammsugare och fuktig trasa. Vid underhållsåtgärder bör Du hålla i minnet att styrpanelen endast får öppnas av en kvalificerad elektriker.

23 16. FELSÖKNING Se checklistan nedan för att åtgärda eventuella funktionsfel hos aggregatet. 1. Ingendera av fläktarna roterar - Säkringen har gått - Huvudströmbrytaren är i läget 0 - Fjärrkontrollens koppling är smutsig 2. Frånluftsfläkten roterar inte, tilluftsfläkten roterar normalt - Fel i fläktmotorn eller styrspänning saknas. 3. Tilluftsfläkten roterar inte, frånluftsfläkten roterar normalt - Automatiken för frostskydd av värmeåtervinningsenheten kan vara aktiverad. Om inte kan det vara fel på fläktens motor eller styrspänning kan saknas. 4. Tilluften är för varm - Värmen har ställts in på en för hög nivå. - Brytaren för eftervärme är i läget 1 under sommarsäsongen och den inställda temperaturen är högre än lufttemperaturen utomhus. 5. Tilluften värms inte upp tillräckligt - Brytaren för eftervärme är i läget 0 eller det inställda temperaturvärdet är för lågt. - Överhettningsskyddet har aktiverats - Fel i värmeelementet eller avbrott i dess strömkontur 6. Svag ventilation / kvav inomhusluft - Fläktarna fungerar inte normalt - Filtren är tilltäppta - Värmeväxlaren är tilltäppt med is vintertid, avisa värmeväxlaren - Kontrollera att ventilationssystemet är korrekt inställt - Kontrollera att utomhusgallret för luftintag inte är tilltäppt - Kontrollera att genomföringen för spillånga i yttertaket inte är tilltäppt med is vintertid - Använd en tillräcklig effektnivå för ventilation

24 Air Wise Oy Lehmilaidantie 8, Orivesi Tel Fax

RW 130EC och RW 150EC icontrol

RW 130EC och RW 150EC icontrol RW 130EC och RW 150EC icontrol ELEKTRONISK FJÄRRKONTROLL INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING 2013-05-28 1. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Aggregatets mått Höjd 550 mm + utgångsflänsar Bredd 585 mm Djup 515 mm

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Systemair Designkåpa (EC) Installationsinstruktion

Systemair Designkåpa (EC) Installationsinstruktion 2067951-SE 15-12-2011V.A001 Innehåll 1 Varning... 1 2 Installation... 1 3 Montering... 1 4 Elanslutning... 1 5 Skötsel... 2 6 Tekniska data... 2 7 Kontrollpanel... 3 7.1 Funktioner... 3 7.2 Programmering...

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION Yttermått Längd Bredd Höjd 1510 mm 707 mm 720 mm Spänning 220-230 V / 50 Hz 1~ fast matningskabel Säkring 10 A, snabb (ACW-modellerna) Säkring 16 A, snabb (ACE-modellerna),

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel Luftvärmeaggregat ACJB för montering, drift och skötsel Mjukvaruversion: 1.2 November 2011 Luftvärmeaggregat ACJB Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) System, funktioner, huvuddelar... 3 Kontrollpanel,

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

SAVE VTC 700. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion

SAVE VTC 700. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion 2075811-SE 23-08-2011V.A001 Innehåll 1 Varningar... 1 2 Inledning... 2 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Kontrollpanel... 3 3.2 Symboler på displayen...

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU 2 INNEHÅLL 1. FÖRE INSTALLATIONEN... 2 2. INSTALLATION AV STYRENHET UKU... 3 SYRPANEL - UKU... 4 KONTAKTORLÅDA... 4 TEMPERATURGIVARE

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Installationsmanual - 2 - Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Innehåll Sida KOMPONENTER 4 SÄKERHET 5 INSTALLATION 5 Erforderliga verktyg 5 Rekommenderat minimiavstånd

Läs mer

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION .09.7S 9.05.005 VALLOX BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION Modeller: K OK BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION K OK HUVUDDELAR KALENDER Vår: Tvätta eller byt ut grovfiltret och rengör eller byt ut finfiltret

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001 Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Drift... 2 4 Beskrivning av gränssnitt... 3 4.1 Symboler på displayen...

Läs mer

Montering av glasskivor. Borttagning av glasskivor SE 02 SE 01

Montering av glasskivor. Borttagning av glasskivor SE 02 SE 01 Libretto d istruzioni Instruction manual Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Instruções de instala ção Gebruiksaanwijzingen Bruksanvisning KTS75/KTS75C Montering av glasskivor Ta ut

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Instruktion för drift och skötsel av Minimaster

Instruktion för drift och skötsel av Minimaster V entilationssystemet vi har i våra lägenheter är Minimaster som är avsett för bostadsventilation med värmeåtervinning. För att bibehålla god funktionen och energispareffekt behövs en viss skötsel av värmeåtervinningsaggregatet.

Läs mer

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Allmänt Tryckgivaren används i anläggningar där man eftersträvar variabelt flöde genom att konstanthålla trycket i kanalsystemet. Tryckgivaren

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av bl.a dimbara 230V LED - lampor, lågenergilampor, glödlampor

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Modell: DH-400/A 87 460 31. Bruksanvisning avfuktare

Modell: DH-400/A 87 460 31. Bruksanvisning avfuktare Modell: DH-400/A 87 460 31 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 8 Förberedelser inför användning 10 Användning 12 Underhåll

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

Swegon CASA 400M. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA 400M. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA 400M Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare för villor, radhus och fritidsbostäder under 160 m². Även lämplig

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB FÖR EUR INNEHÅLL Introduktion... Beskrivning av delar... Drift instruktioner... Installationsanvisning... Felsökning... Underhåll... Specifikationer...

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA Instruktion Roterande värmeväxlare 1. Allmänt Värmeåtervinnaren är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad på upp till 82% vid lika

Läs mer

Användarmanual - Regulator Mini

Användarmanual - Regulator Mini Användarmanual - Regulator Mini Regulatorn är ämnad för reglering av elektriska handdukstorkar som används till torkning av textilier tvättade i vatten samt till rumsuppvärmning. All annan användning är

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI STONET 6kW 907230 NARVI STONET 9kW 907232 1. PAKETET MED ELEKTRISKT BASTUAGGREGAT INNEHÅLLER: 1. Bastuaggregat med styrenhet 2. Fästplattor + fästskruvar 3. Temperaturgivare

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

Patientguide. Tillhör:

Patientguide. Tillhör: Patientguide Tillhör: Icare HOME (modell: TA022) PATIENTGUIDE TA022-035 SV-3.1 3 Inledning I den här guiden får du lära dig hur du använder Icare HOME-tonometern. Läs noga alla anvisningar i guiden innan

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Telis 4 RTS fjärrkontroll

Telis 4 RTS fjärrkontroll Telis 4 RTS fjärrkontroll Bruksanvisning Telis 4 RTS Pure Artnr. 8063 Telis 4 RTS Silver Artnr. 80638 Telis 4 RTS Patio Artnr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Artnr. 8065 Telis 4 RTS fjärrkontroll 5 Kanal fjärrkontroll

Läs mer

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA 3000 CODE Manual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Innehållsförteckning Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE 3 Kom igång med ditt

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

Ventilationsaggregat. 5 års garanti

Ventilationsaggregat. 5 års garanti Ventilationsaggregat A70T 5 års garanti Produktbeskrivning Ventilationsaggregat A70T är av typ kryddhyllemodell och monteras i kök tillsammans med spiskåpa eller i annat utrymme med separat styrenhet.

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7.

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7. INSTRUKTIONSMANUAL ANTENNROTATIONSMOTOR OBSERVERA: Läs noga igenom alla SÄKERHETSFÖRESKRIFTER i denna manual samt all övrig information rörande säkerhet, installation och användning som medföljer både

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR Bruks- och installationsanvisning D18067Ar Innehållsförteckning 1. Funktionssätt 4 2. Användning 5 3. Installation 6 4. Funktionsläge 8 5. Service 9 6.

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

121MC. Vallox. Lågenergiventilationsaggregat med värmeåtervinning. Bruks-, underhålls- och tekniska instruktioner. Vallox 1.09.420 S 14.5.

121MC. Vallox. Lågenergiventilationsaggregat med värmeåtervinning. Bruks-, underhålls- och tekniska instruktioner. Vallox 1.09.420 S 14.5. Typ 3561 Modeller VALLOX 121 MC R VALLOX 121 MC L Lågenergiventilationsaggregat med värmeåtervinning Vallox 1.09.420 S 14.5.2013 Bruks-, underhålls- och tekniska instruktioner 1 Frånluftsfl äkt 2 Tilluftsfl

Läs mer

096MC. Vallox. Bruks-, underhålls- och tekniska instruktioner

096MC. Vallox. Bruks-, underhålls- och tekniska instruktioner Vallox Typ 7 Modeller VALLOX 096 MC R VALLOX 096 MC L Lågenergiventilationsaggregat med värmeåtervinning och behovsanpassad avfrostningsautomatik Vallox.09.60 SWE Uppdaterad 0..0 Gäller från:..0 Bruks-,

Läs mer