431 EC och 481 EC icontrol

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "431 EC och 481 EC icontrol"

Transkript

1 431 EC och 481 EC icontrol ELEKTRONISK FJÄRRKONTROLL INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

2 1. TEKNISKA SPECIFIKATIONER SunAIR 431 Aggregatets mått Höjd 575 mm + skiva för takmontering Bredd 585 mm Djup 620 mm Matningsspänning 230 V, 50 Hz Fläktar (2 st) Tilluftsfläkt 119 W / EC Frånluftsfläkt 119 W / EC Förvärme W, elektrisk Eftervärme W, elektrisk Kondensatutlopp CU 12 mm (yttermått) Temperaturverkningsgrad ~83% (q v = 60 dm 3 /s) Elektrisk anslutning Stickpropp (230 V/10 A) LUFTMÄNGDER FÖR VENTILATIONSAGGREGATET SunAIR 431 Intag Utsug SPF 2,5 kw/(m 3 /s) SPF 2,0 kw/(m 3 /s) Totaltryck, Pa Volymflöde av luft dm 3 /s Volymfl öde för ventilation

3 2. TEKNISKA SPECIFIKATIONER SunAIR 481 Aggregatets mått Höjd 575 mm + skiva för takmontering Bredd 585 mm Djup 620 mm Matningsspänning 230 V, 50 Hz Fläktar (2 st) Tilluftsfläkt 170 W / EC Frånluftsfläkt 170 W / EC Förvärme W, elektrisk Efter W, elektrisk Kondensatutlopp CU 12 mm (yttermått) Temperaturverkningsgrad ~83% (q v = 60 dm 3 /s) Elektrisk anslutning Stickpropp (230 V/10 A) LUFTMÄNGDER FÖR VENTILATIONSAGGREGATET SunAIR 481 Intag Utsug SPF 2,5 kw/(m 3 /s) SPF 2,0 kw/(m 3 /s) Totaltryck, Pa Volymflöde av luft dm 3 /s Volymfl öde för ventilation

4 3. DELAR AV AGGREGATET OBS! Aggregatet på bilden är högervänt. Detta aggregat tillverkas även som vänstervänd modell EC R 1. EFTERVÄRMARE 600 W 2. GROVFILTER G3 (frånluft) 3. STYRPANEL 4. GROVFILTER G3 (tilluft) 5. FÖRVÄRMARE 1000 W OCH ÖVERHETTNINGSSKYDD / ÅTERSTÄLLNING 6. FRÅNLUFTSFLÄKT (bakom VÅ-enheten) 7. VÄRMEÅTERVINNINGSENHET. SPJÄLLMOTORN FÖR FÖRBIKOPPLING SOMMARTID ÄR BELÄGEN BAKOM VÅ- ENHETEN 8. FINFILTER F7 9. TILLUFTSFLÄKT (bakom VÅ-enheten)

5 4. FUNKTIONER OCH ANVÄNDNING AV AGGREGATET UNDER- HÅLL 1 0 EFTERVÄRME Styrpanelen bakom aggregatets lucka 4.1 AGGREGATETS UNDERHÅLLSBRYTARE Underhållsbrytaren (1) är belägen på aggregatets styrpanel, bakom luckan. Brytaren möjl iggör att stänga av aggregatet för underhåll. 4.2 EFTERVÄRMEBRYTARE Brytaren (2) möjliggör att stänga av eftervärmen för sommarsäsongen. Värmeelementet för förvärme saknar separat brytare men automatiken försäkrar att elementet endast aktiveras vintertid och vid behov. 4.3 ÖVERHETTNINGSSKYDD Aggregatets eftervärmeelement är försett med ett återställbart överhettningsskydd. Återställningsknappen finns inne i aggregatet, på bakväggen vid eftervärmaren.

6 5. ANVÄNDNING OCH FUNKTIONSPRINCIP AV FJÄRRKONTROLLEN 5.1 FJÄRRKONTROLL Extraeffekt Höjning av effekten Signallampor för fläkteffekt Bras-tändningsfunktion Minskning av effekten 5.2 FJÄRRKONTROLL / FLÄKTAR Effe ktnivån kan väljas med hjälp av knapparna +/- på fjärrkontrollen. En tryckning på + -knappen höjer och en tryckning på - minskar effekten med ett s teg. De fem signallamporna i en vertikal rad visar den inställda effektnivån bara den nedersta lampan lyser vid den minsta effektnivån, vid maxeffekt lyser alla fem. 5.3 FJÄRRKONTROLL / TILLFÄLLIG EXTRAEFFEKT 1 knapptryckning: ventilationseffekten höjs för 0,5 timmar. 2 knapptryckningar: ventilationseffekten höjs för 1,0 timmar. 3 knapptryckningar: ventilationseffekten höjs för 1,5 timmar. 4 knapptryckningar: ventilationseffekten höjs för 2,0 timmar. 5 knapptryckningar: ventilationseffekten höjs för 2,5 timmar. 6 knapptryckningar: ventilationseffekten höjs för 3,0 timmar. 7 - lämnar inställningsläget Antalet knapptryckningar visas av signallamporna för ventilationseffekt. Signallamporna visar även tiden för extraeffekt en lampa släcks var halvtimme. I extraeffektläget arbetar ventilationsaggregatet på maxef fekt. 5.4 FJÄRRKONTROLL / BRASTÄNDNINGSFUNKTION Tryck på braständningsknappen på fjärrkontrollen för att aktivera braständningsfunktionen. Signallampan för braständningsfunktionen tänds. Braständningsfunktionen är aktiv för 15 minuter, sedan återgår aggregatet till det normala läget. Med upprepad tryckning på braständningsknappen kan man förlänga tiden för funktionen med steg på 15 minuter (15-90 min). Signallamporna för ventilationseffekt visar antalet knapptryckningar. När braständningsfunktionen är aktiv fungerar tilluftsfläkten på dess aktuella effektnivå medan frånluftsfläktens effekt minskas med 35%.

7 5.5 INSTÄLLNING AV TILLUFTSTEMPERATUR Denna funktion justerar tilluftens temperatur genom styrning av eftervärmen. Håll knapparna för effektjustering nedtryckta samtidigt i 3 sekunder för att komma åt funktionen. Signallampor för effektjustering övergår till visning av den inställda temperaturen. Signallampan för braständningsfunktion blinkar. Tabellen nedan förklarar funktionen av signallamporna för fläkteffekt. Signallamporna tolkas så här: Signallampan lyser inte Signallampan blinkar Signallampan lyser 10 C 12 C 14 C 16 C 18 C 20 C 22 C 24 C 26 C Inställning: 1. Håll knapparna för effektjustering (blå och röd pil) nedtryckta samtidigt i 3 sekunder. 2. Signallamporna för effektjustering övergår till visning av den inställda temperaturen, se tabellen ovan. 3. Temperaturen kan justeras med hjälp av +/- -knapparna. 4. Tryck på extraeffektsknappen för att bekräfta ändringarna.

8 6. FJÄRRKONTROLLENS INSTÄLLNINGSFUNKTIONER (SETUP) Fjärrkontrollens mönsterkortssida. SETUP-knappen Signallampor för SETUP-funktioner 6.1 FUNKTIONER Eventuella ändringar som krävs i samband med justering av ventiler (av en inställningsspecialist). 1. Inställning av fläktarnas effektnivåer (Perussäätö) 2. Justering av skillnaden mellan till- och frånluftsfläkten (Puhallinero) 3. Justering av effektnivåer vid extraeffekt (saknas hos denna modell) Användaren kan även justera underhållsintervallet vid behov: 4. Inställning av underhållsintervallet (Huoltoaika) Fabriksinställningar (VIKTIGT!! Dessa får inte ändras!) 5. Typ av värmeåtervinningsenhet (Kennotyyppi) 6. Val av eftervärmefunktion (Jälkilämmitys) 7. Frostskydd (Jäätym. esto) 8. Reserv (Anturityyppi) 6.2 ANVÄNDNING AV INSTÄLLNINGSLÄGET (SETUP) Tryck på mönsterkortets SETUP-knapp för att komma åt inställningsläget, den första signallampan tänds. Varje knapptryckning tänder signallampan för nästa inställning. När Du har kommit till den önskade funktionen, vänd om fjärrkontrollen. Signallampor för fläkteffekt visar den aktuella inställningen. Tryck på knappen för braständningsfunktion för att komma åt redigeringsläget för den aktuella inställningen. Ändring av inställningen aktiveras. Tryck på justeringsknappar för fläkteffekt så många gånger som det behövs för den önskade ändringen och bekräfta ändringen genom att trycka på extraeffektsknappen ändringen blir aktiv. SETUP-knappen på mönsterkortssidan fungerar inte efter att man har tryckt på knappen för braständningsfunktion.

9 6.3 INSTÄLLNING AV FLÄKTENS EFFEKTNIVÅER (Perussäätö) Fjärrkontrollen möjliggör att justera effektnivåer 1, 3 och 5. Effektnivå Ursprunglig inställning Lägst Högst 1 30% 10% 30% 2 48% 30% 50% 3 64% 50% 70% 4 80% 70% 90% 5 100% 80% 100% Inställning: 1. Tryck en gång på SETUP-knappen på fjärrkontrollens baksida, den översta signallampan (perussäätö) på mönsterkortet tänds. 2. Gå till fjärrkontrollens framsida och tryck på knapp en för braständningsfunktion, signallampan för braständningsfunktionen tänds och signallampan för effektjustering lyser grönt i 2 sekunde r. Sedan släcks signallampan och signallamporna för effektnivåer visar den aktuella inställningen för effektnivå enligt tabellen. Signallampan lyser inte Signallampan blinkar Signallampan lyser 3. Fläktarnas effektnivå kan justeras med hjälp av +/- -knapparna. 4. Tryck på extraeffektsknappen för att bekräfta ändringarna. 5. För att lämna inställningsläget: tryck på SETUP-knappen upprepade gånger tills alla lysdioder är släckta.

10 6.4 INSTÄLLNING AV EFFEKTSKILLNADEN MELLAN TILLUFTSFLÄK- TEN OCH FRÅNLUFTSFLÄKTEN (Puhallinero) Denna inställning möjliggör att justera effektskillnaden mellan till- och frånluftsfläkten. Skillnaden påverkar tilluftsfläktens varvtal, utom när tilluftsfläktens driftshastighet överskrider 90%; i så fall borde man vid behov ta hänsyn till att skillnaden ska förbli inom det inställda värdet, vilket kan kräva minskning av frånluftsfläktens effekt. Om tilluftsfläkten är inställd på 10% effekt och man försöker justera effektskillnaden så att skillnaden är större än 0% bör tilluftsfläktens effekt höjas för att skillnaden ska motsvara det inställda värdet. Signallampan lyser inte Signallampan blinkar Signallampan lyser Inställning: 1. Tryck på SETUP-knappen upprepade gånger tills signallampan puhallinero tänds. 2. Gå till fjärrkontrollens framsida och tryck en gång på knappen för braständningsfunktion. 3. Effektskillnaden kan justeras med +/- -knapparna. 4. Tryck på extraeffektsknappen för att bekräfta ändringarna. 5. För att lämna inställningsläget: tryck på SETUP-knappen upprepade gånger tills alla lysdioder är släckta.

11 6.6 INSTÄLLNIN G AV UNDERHÅLLSINTERVALL (Huoltoaika) Denna inställning möjliggör att justera larmet för underhållsintervall. Underhållsintervallet beräknas enligt fläktarnas rotation. Tiden till nästa underhåll räknas alltid när fläktarna roterar. Fabriksinställningen för underhållsintervall är 4 månader. Signallamporna tolkas på följande sätt. Signallampan lyser inte Signallampan blinkar Signallampan lyser Utför inställningen enligt följande: 1. Tryck på SETUP-knappen upprepade gånger tills signallampan huoltoaika tänds. 2. Gå till fjärrkontrollens framsida; signallampor för fläkteffekt visar intervallet för underhållslarm. Tryck en gång på knappen för braständningsfunktion för att ändra intervallet, signallampan för braständningsfunktion tänds. 3. Längden av underhållsintervallet kan justeras med +/- -knapparna. 4. Tryck på extraeffektsknappen för att bekräfta ändringarna. 5. För att lämna inställningsläget: tryck på SETUP-knappen upprepade gånger tills alla lysdioder är släckta.

12 6.7 VARNINGSLAMPOR PÅ FJÄRRKONTROLLEN Uppföljning av stopp av frånluftsfläkt Fjärrkontrollen följer upp fläktarnas varvtal. Om systemet registrerar att frånluftsfläkten inte roterar blockerar systemet för- och eftervärmen. Signallampan för fläktarnas effektnivå 5 börjar blinka rött på fjärrkontrollens framsida. Larmet återställs genom att stänga av värmeåtervinningsenheten från huvudströmbrytaren. Inget felmeddelande registreras om tilluftsfläkten stängs av av frostskyddsfunktionen Varning om stopp av tilluftsfläkten Fjärrkontrolle r följer upp fläktens varvtal. Om systemet registrerar att tilluftsfläkten inte roterar blockerar systemet för- och eftervärmen. Signallampan för fläktarnas effektnivå 4 börjar blinka rött på fjärrkontrollens framsida. Larmet återställs genom att stänga av värmeåtervinningsenheten från huvudströmbrytaren Fel i temperaturgivare Om fjärrkontrollen inte får några temperaturdata från den analoga brytaren börjar en av signallamporna för effektnivå bl inka. Givare Frånluftsgivare Tilluftsgivare Signallampan för felet Den första signallampan blinkar rött. Den andra signallampan blinkar rött. Om temperaturdata saknas blir för- och eftervärmen blockerade, till-/frånluftsfläkten ställs om till 50% ef fekt Underhållslarm När det är dags för underhåll enligt det inställda underhållsintervallet börjar samtliga signallampor för effekt på fjärrkontrollen blinka rött tills underhållslarmet accepteras. Larmet acce pteras med en knapptryckning på extraeffektsknappen.

13 Signallamporna vid larm Fel Inga data från frånluftsgivaren Inga data från tilluftsgivaren Frostskydd av vattenradiatorn Frånluftsfläkten roterar inte Tilluftsfläkten roterar inte Underhållslarm Indikation Signallampan för effektnivå 1 lyser Signallampan för effektnivå 2 lyser Signallampan för effektnivå 3 lyser Signallampan för effektnivå 4 lyser Signallampan för effektnivå 5 lyser Samtliga signallampor lyser 7. REKOMMENDERADE EFFEKTINSTÄLLNINGAR FÖR FLÄKTAR Driftshastigheter för fläkt: Användning: 1 2 Ingen hemma 2 4 Normal inställning dagtid 3 5 Ökad effekt, t ex vid bastubadande Underhållsbrytaren är i läget 0 Aggregatet är inte i drift, rengöring pågår

14 8. ELANSLUTNINGAR AV SUNAIR EC FÄLT EXTRAEFFEKT (extrautrustning) EXTRAUTRUSTNING FJÄRRSTYRNING Bandkabel 8*AWG26 medföljande kabel 15 m STICKPROPPSANSLUTNING Fuktgivare Mätomvandlare för Co2 CDT2000 TAKOMETER 12 V ut TAKOMETER 12 V ut J19 BRYTARE 1 J25 BRYTARE 2 DIP- SWITCHAR MÖNSTERKORT icontrol VA(R) = HÖGERVÄNT AGGREGAT VA(L) = VÄNSTERVÄNT AGGREGAT STYRUTGÅNG IN FJÄRRSTYRD GIVARSTYRD EXTRAEFFEKT EXTRAEFFEKT J TAG- KOPPLING FÖR- VÄRME EFTER- VÄRME UNDERHÅLLS- BRYTARE KLIXON, ÅTERSTÄLLBAR ÖVERHETTNING- SKYDD EFTERVÄRME SPJÄLLMOTOR (FÖRBIKOPPLING AV VÅ-ENHETEN SOMMARTID) FÖRVÄRME EFTERVÄRME ANSLUTNINGAR: J1. Frånluftsgivare. J2. Tilluftsgivare. J7. Givare för utomhusluft. J4. Fjärrkon troll (används inte). J5. Anslutning för reläkort (används inte). J6. Utvändig brytare för braständningsfunktionen (funktionen fungerar så länge kontakten är stängd). Ingår inte i leveransen. J V AC arbetsspänning för kort (N). J V AC arbetsspänning för kort (L). J10. Förvärme. J11. Eftervärme. J13. Frånluftsfläkt. J15. Tilluftsfläkt. J17. Potentiometer (används inte). J18. Spjällmotor. J12. Spjällmotor (rotationsriktning). J19. Fukt-/koldioxidgivare. (Potentialfri stängbar kontakt.) Extrautrustning. J20. Fjärrkontroll (används). J21. PC (test/programmering) J25. Hemma/ute-brytare. Aggregatet övergår till effektnivå 1. Ingår inte i leveransen. J26. Fuktgivare inne i ventilationsaggregatet. J27. Fjärrstyrning av fläktar. (0-10 V.) Förberedd. J28. Fjärrstyrning med hjälp av mätomvandlare för fukt eller koldioxid (0-10 V). Extrautrustning. J29. Styrutgång 0-10 V (out). (används inte) J30. RS-485 databuss. Förberedd. Aktivering av styringångar, J27 DIP-switch 1 och J28 DIP-switch 2 JTAG-koppling (används inte).

15 9. ELANSLUTNINGAR AV SUNAIR EC-W FÄLT EXTRAEFFEKT (extrautrustning) EXTRAUTRUSTNING FJÄRRSTYRNING Bandkabel 8*AWG26 medföljande kabel 15 m STICKPROPPSANSLUTNING Fuktgivare Mätomvandlare för Co2 CDT2000 TAKOMETER 12 V utgång TAKOMETER 12 V utgång J19 BRYTARE 1 J25 BRYTARE 2 DIP- SWITCHAR MÖNSTERKORT icontrol VA(R) = HÖGERVÄNT AGGREGAT VA(L) = VÄNSTERVÄNT AGGREGAT STYRUTGÅNG IN FJÄRRSTYRD GIVARSTYRD EXTRAEFFEKT EXTRAEFFEKT J TAG- KOPPLING FÖR- VÄRME EFTER- VÄRME UNDERHÅLLS- BRYTARE KLIXON, ÅTERSTÄLLBAR SPJÄLLMOTOR (FÖRBIKOPPLING AV VÅ-ENHETEN SOMMARTID) FÖRVÄRME ANSLUTNING AV FYLLANORDNINGEN FÖR VATTENRADIATOR TILL ANSLUTNINGSDOSAN På AGGREGATETS UNDERSIDA ANSLUTNINGAR: J1. Givare för frånluft. J2. Givare för tilluft. J7. Givare för utomhusluft. J4. Fjärrkontroll (används inte). J5. Anslutning för reläkort (används inte). J6. Utvändig brytare för braständningsfunktionen (funktionen fungerar så länge brytaren är stängd). Ingår inte i leveransen. J V AC arbetsspänning för kort (N). J V AC arbetsspänning för kort (L). J10. Förvärme. J11. Eftervärme. J13. Frånluftsfläkt. J15. Tilluftsfläkt. J17. Potentiometer används inte). J18. Spjällmotor. J12. Spjällmotor (rotationsriktning). J19. Fukt-/koldioxidgivare. (Potentialfri stängbar kontakt.) Extrautrustning. J20. Fjärrkontroll (används). J21. PC (test/programmering) J25. Hemma/ute-brytare. Aggregatet övergår till effektnivå 1. Ingår inte i leveransen. J26. Invändig fuktgivare i ventilationsaggregatet. J27. Fjärrstyrning av fläktar. (0-10 V.) Förberedd. J28. Fjärrstyrning med hjälp av mätomvandlaren för fukt eller koldioxid (0-10 V). Extrautrustning. J29. Styrutgång 0-10 V (out). (används inte) J30. RS-485 databuss. Förberedd. Aktivering av styringångar, J27 DIP-switch 1 och J28 DIP-switch 2 JTAG-koppling (används inte).

16 10. UTVÄNDIGA ANSLUTNINGAR 10.1 STRÖMMATNING (uppifrån) 230V / 10A 10.2 ANSLUTNING AV FJÄRRKONTROLLEN - Fjärrkontroll samt en 15 m bandkabel mellan aggregatet och fjärrkontrollen (8*AWG26-koppling, RJ45 utvändig gänga / utvändig gänga) medföljer aggregatet. - Fjärrkontrollens bandkabel ansluts till skarvkopplingen på aggregatets ovansida. - Ett 20 mm plaströr bör monteras mellan aggregatet och fjärrkontrollen för kabeln. - Fjärrkontrollens kabel får inte installeras i röret från RJ45-kopplingen. - RJ45-kopplingen som förblir ledig vid montering bör skyddas mot smuts. - Fjärrkontrollen installeras i ett lämpligt ställe där användare n bekvämt kan styra aggregatet ANSLUTNING AV FYLLANORDNINGEN FÖR V ATTENRADIATORN Fyllanordning en får 230 V styrspänning från ventilationsaggregatet. Anordningens kabel är ansluten vid leverans. Nödvändiga kabelförlängningar bör utföras i grendosor. Nolla och fas kan anslutas i båda riktningar. Givaren som styr funktionerna är belägen i aggregatet, i tilluftskanalen. Fyllanordningen är öppen medan den är spänningslös.

17 11. EXTRAUTRUSTNING / FUNKTIONER - Fuktgivare (%RH) 24 V/DC. Brytare 1 på mönsterkortet. - Koldioxidgivare (Co2) 24 V/DC. Brytare 1 på mönsterkortet. - Mätomvandlare för fukt (%RH) 0-10 V. Terminal J28 på mönsterkortet. - Mätomvandlare för koldioxid (Co2) 0-10 V. Terminal J28 på mönsterkortet. - Utvändig brytare för br aständningsfunktion. Terminal AD7 på mönsterkortet. (Medföljer ej.) - Hemma/ute-brytare. (Medföljer ej.) Brytare 2 på mönsterkortet STYRINGÅNGAR Kortet har två isolerade mätbara spänningsingångar för max 10V positiva spänningar. Jordningspunkten är gemensam för de övriga isolerade anslutningarna och avskild från den övriga jordningen av kortet. Anslutningar: J27-1: J27-2: J28-1: J28-2: V (IN) Fjärrstyrning av fläktar (förberedd). GND 0 10 V (IN) Fjärrstyrning med hjälp av mätomvandlare för fukt eller koldioxid. Extrautrustning. GND J27 Fjärrstyrning av fläktar Styrspänning Effektnivå 0,00-1,25 V 0 (off) 1,75-3,25 V 1 3,75-5,25 V 2 5,75-7,25 V 3 7,75-8,25 V 4 8,75-10,0 V J28 Fjärrstyrning av mätomvandlare för fukt eller koldioxid (extraeffekt) Styrspänning Effektnivå 0 (off) 0,00-1,75 V 1 2,00-2,75 V 2 3,00-4,00 V 3 4,25-5,00 V 4 5,25-10,0 V 5

18 11.2 Aktivering av styringångar Styringångarna aktiveras med DIP-switchar för respektive val. Används Används inte DIP-switch 1 DIP-switch 2 DIP-switch 3 DIP-switch 4 Bilden visar switcharnas position medan båda styringångar (DIP 1 och 2) är aktiva. Styringångar DIP-switch Styringång J27 DIP-switch 1 Styringång J28 DIP-switch 2 OBS! Om givaringångar inte används bör aktivering av styringångarna vara blockerad enligt bilden nedan. Styringångarna är inte aktiverade på denna bild.

19 12. EXTRAUTRUSTNING / EXTRAEFFEKT 12.1 FUKTGIVARE (%RH) 24 V DC. Extraeffekten för ventilation aktiveras 10 minuter efter att information om stängning av fuktgivarens (%RH) kontakt sändes till aggregatets kretskort. Aggregatet höjer automatiskt ventilationseffekten med 10 minuters intervall så länge kontakten är stängd. När kontakten öppnas igen sänks ventilationseffekten med 10 minuters intervall tills aggregatet uppnår den av användaren inställda effektnivån eller kontakten stängs på nytt. Aktivering av braständningsfunktionen avbryter extraeffekten för ventilation. Signallampan för den högsta effektnivån blinkar medan extraeffekten är på. Medan aggregatet är i läget för extraeffekt kan man ställa in effektnivån dit aggregatet återgår när den normala driften återställs MÄTOMVANDLARE FÖR KOLDIOXID (CO2) 0-10V, 24V DC. Mätomvandlaren m öjliggör att ställa in det övre och det nedre grän svärdet inom ett område på ppm. T ex ppm kan ställas in som utgångsvärden. Gränsvärdena kan ändras vid behov. Styrspänning Effektnivå ppm 0,00-1,75 V ,00-2,75 V ,00-4,00 V ,25-5,00 V ,25-10,0 V Funktion: Om ventilationsaggregatet har t ex ställts in på effektnivå 2 från fjärrkontrollen måste ppm-värdet höjas till nivån 900 ppm för att extraeffekten skulle aktivera effektnivån 3 av ventilationsaggregatet INSTALLATION AV EXTRAUTRUSTNING Fuktgivare (%RH) 24 V DC: installeras i ett fuktigt utrymme, t ex på väggen av ett tvättrum nedanför innertaket. OBS! Ej lämplig för installation i en bastu, en duschhörna eller u närheten av en dörröppning. Givaren bör riktas till sidan eller nedåt. Det rekommenderade gränsvärdet för fukt är 70-80%, ventilationseffekten höjs om gränsvärdet överskrids. Inställningen kan ändras med knappen under locket. Installeras med kabel KLM 4*0,8. Mätomvandlare för koldioxid (CO2) 24 V DC: installeras t ex i vardagsrummet i ca 1,6 m höjd, i en installationsdosa eller monterad på ytan. Installeras med kabel KLM 3*0,8.

20 13. MONTERING AV SKIVAN FÖR TAKMONTERING OCH AGGREGATET SunAIR 481-aggregat är avsedda för installation i upp värmda utrymmen inomhus (+8 C) utan direkt anslutning till bostadsutrymmen MONTERING AV SKIVAN FÖR TAKMONTERING Takmonteringsskivan monteras i samband med installation av kanalerna på takkonstruktionen med hjälp av särskilda sidofästen (medföljer). Takmonteringsskivans undersida ska vara i nivå med det färdiga innertakets yta eller nedanför denna. OBS! Montera takmonteringsskivan så att skivans framkant förblir 3 mm högre än bakkant. Även en monteringsuppsättning för väggmontering fi nns tillgänglig för takmonteringsskivan MONTERING AV ÅNGSPÄRR Sidofäste Ångspärren ska tätas noggrant t ex markera positioner av utgångsflänsar med hjälp av takmonteringsskivan på ångspärrets material och skär in hål som ska vara ca 15 mm mindre än det exakta måttet. Tryck ångspärret på plats i samband med montering av takmonteringsskivan och kanalerna. Dessutom kan ångspärret fästas med tejp och tätas mot kanter av takmonteringsskivan. En särskild tätningskrage för ångspärr finns tillgänglig MONTERING AV AGGREGATET Häng aggregatet på kr okarna på framkanten av takmonteringsskivan och vrid aggregatet rakt så att det fästs på fästen på bakkanten av takmonteringsskivan. Fixera ytterligare genom att skruva fast det vid takmonteringsskivan från insidan med fyra M5*25 skruvar (skruvarna medföljer). 750 mm utrymme bör lämnas för installation av aggregatet på takmonteringsskivan/under innertaket MONTERING AV KONDENSATRÖR Kondensatutloppet finns på aggregatets undersida. Vattenlåset som medföljer aggregatet ansluts till kondensatröret varifrån vattnet leds till en golvbrunn, avloppet eller (vid behov) en separat behållare. Fyll vattenlåset med vatten vid installation och framtida filterunderhåll.

21 14. MONTERING AV KANALER / SKIVAN FÖR TAKMONTERING 14.1 ANSLUTNINGAR PÅ AGGREGATET Utgångsflänsar 4 st 160 mm: Tilluft (in) Frånluft (ut) Spilluft (till taket) Utomhusluft (till aggregatet) Elanslutningar: Bandkabel 8*AWG26 Fuktgivare KLM 4*0,8 (extrautrustning) CO2 mätomvandlare KLM 3*0,8 (extrautrustning) Strömkabel 14.2 ANSLUTNINGAR PÅ AGGREGATETS UNDERSIDA Kondensatanslutning Cu KANALSYSTEMET TILLUFT SPILLUFT SPILLUFT TILLUFT Högervänt Vänstervänt FRÅNLUFT UTOMHUSLUFT UTOMHUSLUFT FRÅNLUFT LUCKA LUCKA

22 15. UNDERHÅLL Observera noga de föreskrivna underhållsintervallen för att försäkra felfri funktion av SunAIR-värmeåtervinningsenheten i alla driftsförhållanden. I praktiken inkluderar underhållet rengöring av aggregatets filter, värmeväxlare och invändiga komponenter. Innan Du utför någon underhållsåtgärd, försäkra Dig om att aggregatet har kopplats ur från strömnätet! 15.1 ATT ÖPPNA AGGREGATETS HÖLJE Öppna höljets låsanordning genom att trycka spärrarna på höljets nederkant sidlänges. Ta stadigt tag i höljet med båda händerna och dra det mot Dig själv och uppåt från nederkanten tills höljet kommer loss från stöden på överkanten. VIKTIGT! Höljet lossnar helt, se till att inte tappa det på golvet. Glöm inte att fläktarna fortfarande kan rotera och värmeelementen kan vara heta! 15.2 RENGÖRING AV FILTER Vi rekommenderar att byta fiberfiltret G3 i aggregatets utomhuslufts- och spilluftskanaler var fjärde månad. I samband med byte av fiberfiltren kan den smutsiga sidan av F7-kassettfiltret i tilluftskanalen rengöras försiktigt med en dammsugare. Kassettfiltret bör bytas en gång om året för att försäkra effektiv filtrering RENGÖRING AV VÄRMEVÄXLAREN Värmeväxlaren bör rengöras från ackumulerad smuts ca vartannat år för att undvi ka nedsättning av verkningsgraden. Dra ut värmeväxlaren försiktigt för att avlägsna det från aggregatet. Spruta lösning av ett rengöringsmedel på värmeåtervinningsenheten och låt verka för en stund. Skölj värmeåtervinningsenheten med hett vatten, t ex med hjälp av en handdusch RENGÖRING AV AGGREGATET Aggregatet kan vid behov rengöras med dammsugare och fuktig trasa. Vid underhållsåtgärder bör Du hålla i minnet att styrpanelen endast får öppnas av en kvalificerad elektriker.

23 16. FELSÖKNING Se checklistan nedan för att åtgärda eventuella funktionsfel hos aggregatet. 1. Ingendera av fläktarna roterar - Säkringen har gått - Huvudströmbrytaren är i läget 0 - Fjärrkontrollens koppling är smutsig 2. Frånluftsfläkten roterar inte, tilluftsfläkten roterar normalt - Fel i fläktmotorn eller styrspänning saknas. 3. Tilluftsfläkten roterar inte, frånluftsfläkten roterar normalt - Automatiken för frostskydd av värmeåtervinningsenheten kan vara aktiverad. Om inte kan det vara fel på fläktens motor eller styrspänning kan saknas. 4. Tilluften är för varm - Värmen har ställts in på en för hög nivå. - Brytaren för eftervärme är i läget 1 under sommarsäsongen och den inställda temperaturen är högre än lufttemperaturen utomhus. 5. Tilluften värms inte upp tillräckligt - Brytaren för eftervärme är i läget 0 eller det inställda temperaturvärdet är för lågt. - Överhettningsskyddet har aktiverats - Fel i värmeelementet eller avbrott i dess strömkontur 6. Svag ventilation / kvav inomhusluft - Fläktarna fungerar inte normalt - Filtren är tilltäppta - Värmeväxlaren är tilltäppt med is vintertid, avisa värmeväxlaren - Kontrollera att ventilationssystemet är korrekt inställt - Kontrollera att utomhusgallret för luftintag inte är tilltäppt - Kontrollera att genomföringen för spillånga i yttertaket inte är tilltäppt med is vintertid - Använd en tillräcklig effektnivå för ventilation

24 Air Wise Oy Lehmilaidantie 8, Orivesi Tel Fax

DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE

DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE Innehåll 1. INSTALLATION...3 1.1. Elanslutning...3 1.2. Anslutning av kontrollpanel...3 1.3. Anslutning till spiskåpa...4 1.4. Anslutning av extern

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B Möjligheter och fördelar Ger komfort och sparar energi RADIATOR UPPVÄRMNING-driften, som utökats med

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Air Star Comfort 20 / 30

Air Star Comfort 20 / 30 Friskluft med VÄRMEÅTERVINNING Air Star Comfort 20 / 30 Användarmanual Användarhandbok 1 Version 1.6 Innehållsförteckning Plocklista 3 Teknisk Data 3 Comfort 20 3 Comfort 30 3 Användning 4-5 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

IVT 490 ELEKTRO STANDARD

IVT 490 ELEKTRO STANDARD IVT 490 ELEKTRO STANDARD Handledning i montage drifttagning skötsel Art. nr: 9518055 Version 1.1 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro"

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump Allegro 42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro" Användarmanual Januari 2005 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQE 009-022, användarmanual Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP EVOLUTION 09 KMP EVOLUTION 13 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förord... 3 1.2 Viktig information... 3 1.3 Reservation... 3 1.4 Garanti...

Läs mer

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH Kyl/avfukt./värme modell Tillägg installationsmanual SAP-KRV,CRV123EH VIKTIGT OBS! Installera inte de

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt ett utomhusspabad från Camargue-serien Denna monterings- och bruksanvisning

Läs mer

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel för montering, drift och skötsel Mars 2010 Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) Funktioner... 3 Kontrollpanel, handhavande... 4 Skötsel och regöring av värmeväxlare och fläktar... 5 Filterbyte... 6

Läs mer

Observera: läs dessa anvisningar och säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder kylskåpet.

Observera: läs dessa anvisningar och säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder kylskåpet. ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUCCIONES DE USO INSTRUCTIONS D'UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ TB15-18_02_03-2013

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 10.1 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning 1. Aggregatuppbyggnad 2. Projektering och monteringsanvisning 3. Injustering 4. Drift- och skötselinstruktioner Datum 2011-10-01 1.

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN. Inverterstyrd värmepump i splitutförande DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL. Kyl/avfukt./värme modell DS165:1009

CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN. Inverterstyrd värmepump i splitutförande DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL. Kyl/avfukt./värme modell DS165:1009 AIR CONDITIONER DS165:1009 - DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN Kyl/avfukt./värme modell s. 1. Beskrivning 1 2. Namn på delar 2 3. Panel inomhusdel

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Bruksanvisning Luftvärmepump

Bruksanvisning Luftvärmepump Bruksanvisning Luftvärmepump Utomhusdel CU-XE9CKE CU-XE12CKE Inomhusdel CS-XE9CKE CS-XE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spar anvisningarna för framtida

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer