431 EC och 481 EC icontrol

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "431 EC och 481 EC icontrol"

Transkript

1 431 EC och 481 EC icontrol ELEKTRONISK FJÄRRKONTROLL INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

2 1. TEKNISKA SPECIFIKATIONER SunAIR 431 Aggregatets mått Höjd 575 mm + skiva för takmontering Bredd 585 mm Djup 620 mm Matningsspänning 230 V, 50 Hz Fläktar (2 st) Tilluftsfläkt 119 W / EC Frånluftsfläkt 119 W / EC Förvärme W, elektrisk Eftervärme W, elektrisk Kondensatutlopp CU 12 mm (yttermått) Temperaturverkningsgrad ~83% (q v = 60 dm 3 /s) Elektrisk anslutning Stickpropp (230 V/10 A) LUFTMÄNGDER FÖR VENTILATIONSAGGREGATET SunAIR 431 Intag Utsug SPF 2,5 kw/(m 3 /s) SPF 2,0 kw/(m 3 /s) Totaltryck, Pa Volymflöde av luft dm 3 /s Volymfl öde för ventilation

3 2. TEKNISKA SPECIFIKATIONER SunAIR 481 Aggregatets mått Höjd 575 mm + skiva för takmontering Bredd 585 mm Djup 620 mm Matningsspänning 230 V, 50 Hz Fläktar (2 st) Tilluftsfläkt 170 W / EC Frånluftsfläkt 170 W / EC Förvärme W, elektrisk Efter W, elektrisk Kondensatutlopp CU 12 mm (yttermått) Temperaturverkningsgrad ~83% (q v = 60 dm 3 /s) Elektrisk anslutning Stickpropp (230 V/10 A) LUFTMÄNGDER FÖR VENTILATIONSAGGREGATET SunAIR 481 Intag Utsug SPF 2,5 kw/(m 3 /s) SPF 2,0 kw/(m 3 /s) Totaltryck, Pa Volymflöde av luft dm 3 /s Volymfl öde för ventilation

4 3. DELAR AV AGGREGATET OBS! Aggregatet på bilden är högervänt. Detta aggregat tillverkas även som vänstervänd modell EC R 1. EFTERVÄRMARE 600 W 2. GROVFILTER G3 (frånluft) 3. STYRPANEL 4. GROVFILTER G3 (tilluft) 5. FÖRVÄRMARE 1000 W OCH ÖVERHETTNINGSSKYDD / ÅTERSTÄLLNING 6. FRÅNLUFTSFLÄKT (bakom VÅ-enheten) 7. VÄRMEÅTERVINNINGSENHET. SPJÄLLMOTORN FÖR FÖRBIKOPPLING SOMMARTID ÄR BELÄGEN BAKOM VÅ- ENHETEN 8. FINFILTER F7 9. TILLUFTSFLÄKT (bakom VÅ-enheten)

5 4. FUNKTIONER OCH ANVÄNDNING AV AGGREGATET UNDER- HÅLL 1 0 EFTERVÄRME Styrpanelen bakom aggregatets lucka 4.1 AGGREGATETS UNDERHÅLLSBRYTARE Underhållsbrytaren (1) är belägen på aggregatets styrpanel, bakom luckan. Brytaren möjl iggör att stänga av aggregatet för underhåll. 4.2 EFTERVÄRMEBRYTARE Brytaren (2) möjliggör att stänga av eftervärmen för sommarsäsongen. Värmeelementet för förvärme saknar separat brytare men automatiken försäkrar att elementet endast aktiveras vintertid och vid behov. 4.3 ÖVERHETTNINGSSKYDD Aggregatets eftervärmeelement är försett med ett återställbart överhettningsskydd. Återställningsknappen finns inne i aggregatet, på bakväggen vid eftervärmaren.

6 5. ANVÄNDNING OCH FUNKTIONSPRINCIP AV FJÄRRKONTROLLEN 5.1 FJÄRRKONTROLL Extraeffekt Höjning av effekten Signallampor för fläkteffekt Bras-tändningsfunktion Minskning av effekten 5.2 FJÄRRKONTROLL / FLÄKTAR Effe ktnivån kan väljas med hjälp av knapparna +/- på fjärrkontrollen. En tryckning på + -knappen höjer och en tryckning på - minskar effekten med ett s teg. De fem signallamporna i en vertikal rad visar den inställda effektnivån bara den nedersta lampan lyser vid den minsta effektnivån, vid maxeffekt lyser alla fem. 5.3 FJÄRRKONTROLL / TILLFÄLLIG EXTRAEFFEKT 1 knapptryckning: ventilationseffekten höjs för 0,5 timmar. 2 knapptryckningar: ventilationseffekten höjs för 1,0 timmar. 3 knapptryckningar: ventilationseffekten höjs för 1,5 timmar. 4 knapptryckningar: ventilationseffekten höjs för 2,0 timmar. 5 knapptryckningar: ventilationseffekten höjs för 2,5 timmar. 6 knapptryckningar: ventilationseffekten höjs för 3,0 timmar. 7 - lämnar inställningsläget Antalet knapptryckningar visas av signallamporna för ventilationseffekt. Signallamporna visar även tiden för extraeffekt en lampa släcks var halvtimme. I extraeffektläget arbetar ventilationsaggregatet på maxef fekt. 5.4 FJÄRRKONTROLL / BRASTÄNDNINGSFUNKTION Tryck på braständningsknappen på fjärrkontrollen för att aktivera braständningsfunktionen. Signallampan för braständningsfunktionen tänds. Braständningsfunktionen är aktiv för 15 minuter, sedan återgår aggregatet till det normala läget. Med upprepad tryckning på braständningsknappen kan man förlänga tiden för funktionen med steg på 15 minuter (15-90 min). Signallamporna för ventilationseffekt visar antalet knapptryckningar. När braständningsfunktionen är aktiv fungerar tilluftsfläkten på dess aktuella effektnivå medan frånluftsfläktens effekt minskas med 35%.

7 5.5 INSTÄLLNING AV TILLUFTSTEMPERATUR Denna funktion justerar tilluftens temperatur genom styrning av eftervärmen. Håll knapparna för effektjustering nedtryckta samtidigt i 3 sekunder för att komma åt funktionen. Signallampor för effektjustering övergår till visning av den inställda temperaturen. Signallampan för braständningsfunktion blinkar. Tabellen nedan förklarar funktionen av signallamporna för fläkteffekt. Signallamporna tolkas så här: Signallampan lyser inte Signallampan blinkar Signallampan lyser 10 C 12 C 14 C 16 C 18 C 20 C 22 C 24 C 26 C Inställning: 1. Håll knapparna för effektjustering (blå och röd pil) nedtryckta samtidigt i 3 sekunder. 2. Signallamporna för effektjustering övergår till visning av den inställda temperaturen, se tabellen ovan. 3. Temperaturen kan justeras med hjälp av +/- -knapparna. 4. Tryck på extraeffektsknappen för att bekräfta ändringarna.

8 6. FJÄRRKONTROLLENS INSTÄLLNINGSFUNKTIONER (SETUP) Fjärrkontrollens mönsterkortssida. SETUP-knappen Signallampor för SETUP-funktioner 6.1 FUNKTIONER Eventuella ändringar som krävs i samband med justering av ventiler (av en inställningsspecialist). 1. Inställning av fläktarnas effektnivåer (Perussäätö) 2. Justering av skillnaden mellan till- och frånluftsfläkten (Puhallinero) 3. Justering av effektnivåer vid extraeffekt (saknas hos denna modell) Användaren kan även justera underhållsintervallet vid behov: 4. Inställning av underhållsintervallet (Huoltoaika) Fabriksinställningar (VIKTIGT!! Dessa får inte ändras!) 5. Typ av värmeåtervinningsenhet (Kennotyyppi) 6. Val av eftervärmefunktion (Jälkilämmitys) 7. Frostskydd (Jäätym. esto) 8. Reserv (Anturityyppi) 6.2 ANVÄNDNING AV INSTÄLLNINGSLÄGET (SETUP) Tryck på mönsterkortets SETUP-knapp för att komma åt inställningsläget, den första signallampan tänds. Varje knapptryckning tänder signallampan för nästa inställning. När Du har kommit till den önskade funktionen, vänd om fjärrkontrollen. Signallampor för fläkteffekt visar den aktuella inställningen. Tryck på knappen för braständningsfunktion för att komma åt redigeringsläget för den aktuella inställningen. Ändring av inställningen aktiveras. Tryck på justeringsknappar för fläkteffekt så många gånger som det behövs för den önskade ändringen och bekräfta ändringen genom att trycka på extraeffektsknappen ändringen blir aktiv. SETUP-knappen på mönsterkortssidan fungerar inte efter att man har tryckt på knappen för braständningsfunktion.

9 6.3 INSTÄLLNING AV FLÄKTENS EFFEKTNIVÅER (Perussäätö) Fjärrkontrollen möjliggör att justera effektnivåer 1, 3 och 5. Effektnivå Ursprunglig inställning Lägst Högst 1 30% 10% 30% 2 48% 30% 50% 3 64% 50% 70% 4 80% 70% 90% 5 100% 80% 100% Inställning: 1. Tryck en gång på SETUP-knappen på fjärrkontrollens baksida, den översta signallampan (perussäätö) på mönsterkortet tänds. 2. Gå till fjärrkontrollens framsida och tryck på knapp en för braständningsfunktion, signallampan för braständningsfunktionen tänds och signallampan för effektjustering lyser grönt i 2 sekunde r. Sedan släcks signallampan och signallamporna för effektnivåer visar den aktuella inställningen för effektnivå enligt tabellen. Signallampan lyser inte Signallampan blinkar Signallampan lyser 3. Fläktarnas effektnivå kan justeras med hjälp av +/- -knapparna. 4. Tryck på extraeffektsknappen för att bekräfta ändringarna. 5. För att lämna inställningsläget: tryck på SETUP-knappen upprepade gånger tills alla lysdioder är släckta.

10 6.4 INSTÄLLNING AV EFFEKTSKILLNADEN MELLAN TILLUFTSFLÄK- TEN OCH FRÅNLUFTSFLÄKTEN (Puhallinero) Denna inställning möjliggör att justera effektskillnaden mellan till- och frånluftsfläkten. Skillnaden påverkar tilluftsfläktens varvtal, utom när tilluftsfläktens driftshastighet överskrider 90%; i så fall borde man vid behov ta hänsyn till att skillnaden ska förbli inom det inställda värdet, vilket kan kräva minskning av frånluftsfläktens effekt. Om tilluftsfläkten är inställd på 10% effekt och man försöker justera effektskillnaden så att skillnaden är större än 0% bör tilluftsfläktens effekt höjas för att skillnaden ska motsvara det inställda värdet. Signallampan lyser inte Signallampan blinkar Signallampan lyser Inställning: 1. Tryck på SETUP-knappen upprepade gånger tills signallampan puhallinero tänds. 2. Gå till fjärrkontrollens framsida och tryck en gång på knappen för braständningsfunktion. 3. Effektskillnaden kan justeras med +/- -knapparna. 4. Tryck på extraeffektsknappen för att bekräfta ändringarna. 5. För att lämna inställningsläget: tryck på SETUP-knappen upprepade gånger tills alla lysdioder är släckta.

11 6.6 INSTÄLLNIN G AV UNDERHÅLLSINTERVALL (Huoltoaika) Denna inställning möjliggör att justera larmet för underhållsintervall. Underhållsintervallet beräknas enligt fläktarnas rotation. Tiden till nästa underhåll räknas alltid när fläktarna roterar. Fabriksinställningen för underhållsintervall är 4 månader. Signallamporna tolkas på följande sätt. Signallampan lyser inte Signallampan blinkar Signallampan lyser Utför inställningen enligt följande: 1. Tryck på SETUP-knappen upprepade gånger tills signallampan huoltoaika tänds. 2. Gå till fjärrkontrollens framsida; signallampor för fläkteffekt visar intervallet för underhållslarm. Tryck en gång på knappen för braständningsfunktion för att ändra intervallet, signallampan för braständningsfunktion tänds. 3. Längden av underhållsintervallet kan justeras med +/- -knapparna. 4. Tryck på extraeffektsknappen för att bekräfta ändringarna. 5. För att lämna inställningsläget: tryck på SETUP-knappen upprepade gånger tills alla lysdioder är släckta.

12 6.7 VARNINGSLAMPOR PÅ FJÄRRKONTROLLEN Uppföljning av stopp av frånluftsfläkt Fjärrkontrollen följer upp fläktarnas varvtal. Om systemet registrerar att frånluftsfläkten inte roterar blockerar systemet för- och eftervärmen. Signallampan för fläktarnas effektnivå 5 börjar blinka rött på fjärrkontrollens framsida. Larmet återställs genom att stänga av värmeåtervinningsenheten från huvudströmbrytaren. Inget felmeddelande registreras om tilluftsfläkten stängs av av frostskyddsfunktionen Varning om stopp av tilluftsfläkten Fjärrkontrolle r följer upp fläktens varvtal. Om systemet registrerar att tilluftsfläkten inte roterar blockerar systemet för- och eftervärmen. Signallampan för fläktarnas effektnivå 4 börjar blinka rött på fjärrkontrollens framsida. Larmet återställs genom att stänga av värmeåtervinningsenheten från huvudströmbrytaren Fel i temperaturgivare Om fjärrkontrollen inte får några temperaturdata från den analoga brytaren börjar en av signallamporna för effektnivå bl inka. Givare Frånluftsgivare Tilluftsgivare Signallampan för felet Den första signallampan blinkar rött. Den andra signallampan blinkar rött. Om temperaturdata saknas blir för- och eftervärmen blockerade, till-/frånluftsfläkten ställs om till 50% ef fekt Underhållslarm När det är dags för underhåll enligt det inställda underhållsintervallet börjar samtliga signallampor för effekt på fjärrkontrollen blinka rött tills underhållslarmet accepteras. Larmet acce pteras med en knapptryckning på extraeffektsknappen.

13 Signallamporna vid larm Fel Inga data från frånluftsgivaren Inga data från tilluftsgivaren Frostskydd av vattenradiatorn Frånluftsfläkten roterar inte Tilluftsfläkten roterar inte Underhållslarm Indikation Signallampan för effektnivå 1 lyser Signallampan för effektnivå 2 lyser Signallampan för effektnivå 3 lyser Signallampan för effektnivå 4 lyser Signallampan för effektnivå 5 lyser Samtliga signallampor lyser 7. REKOMMENDERADE EFFEKTINSTÄLLNINGAR FÖR FLÄKTAR Driftshastigheter för fläkt: Användning: 1 2 Ingen hemma 2 4 Normal inställning dagtid 3 5 Ökad effekt, t ex vid bastubadande Underhållsbrytaren är i läget 0 Aggregatet är inte i drift, rengöring pågår

14 8. ELANSLUTNINGAR AV SUNAIR EC FÄLT EXTRAEFFEKT (extrautrustning) EXTRAUTRUSTNING FJÄRRSTYRNING Bandkabel 8*AWG26 medföljande kabel 15 m STICKPROPPSANSLUTNING Fuktgivare Mätomvandlare för Co2 CDT2000 TAKOMETER 12 V ut TAKOMETER 12 V ut J19 BRYTARE 1 J25 BRYTARE 2 DIP- SWITCHAR MÖNSTERKORT icontrol VA(R) = HÖGERVÄNT AGGREGAT VA(L) = VÄNSTERVÄNT AGGREGAT STYRUTGÅNG IN FJÄRRSTYRD GIVARSTYRD EXTRAEFFEKT EXTRAEFFEKT J TAG- KOPPLING FÖR- VÄRME EFTER- VÄRME UNDERHÅLLS- BRYTARE KLIXON, ÅTERSTÄLLBAR ÖVERHETTNING- SKYDD EFTERVÄRME SPJÄLLMOTOR (FÖRBIKOPPLING AV VÅ-ENHETEN SOMMARTID) FÖRVÄRME EFTERVÄRME ANSLUTNINGAR: J1. Frånluftsgivare. J2. Tilluftsgivare. J7. Givare för utomhusluft. J4. Fjärrkon troll (används inte). J5. Anslutning för reläkort (används inte). J6. Utvändig brytare för braständningsfunktionen (funktionen fungerar så länge kontakten är stängd). Ingår inte i leveransen. J V AC arbetsspänning för kort (N). J V AC arbetsspänning för kort (L). J10. Förvärme. J11. Eftervärme. J13. Frånluftsfläkt. J15. Tilluftsfläkt. J17. Potentiometer (används inte). J18. Spjällmotor. J12. Spjällmotor (rotationsriktning). J19. Fukt-/koldioxidgivare. (Potentialfri stängbar kontakt.) Extrautrustning. J20. Fjärrkontroll (används). J21. PC (test/programmering) J25. Hemma/ute-brytare. Aggregatet övergår till effektnivå 1. Ingår inte i leveransen. J26. Fuktgivare inne i ventilationsaggregatet. J27. Fjärrstyrning av fläktar. (0-10 V.) Förberedd. J28. Fjärrstyrning med hjälp av mätomvandlare för fukt eller koldioxid (0-10 V). Extrautrustning. J29. Styrutgång 0-10 V (out). (används inte) J30. RS-485 databuss. Förberedd. Aktivering av styringångar, J27 DIP-switch 1 och J28 DIP-switch 2 JTAG-koppling (används inte).

15 9. ELANSLUTNINGAR AV SUNAIR EC-W FÄLT EXTRAEFFEKT (extrautrustning) EXTRAUTRUSTNING FJÄRRSTYRNING Bandkabel 8*AWG26 medföljande kabel 15 m STICKPROPPSANSLUTNING Fuktgivare Mätomvandlare för Co2 CDT2000 TAKOMETER 12 V utgång TAKOMETER 12 V utgång J19 BRYTARE 1 J25 BRYTARE 2 DIP- SWITCHAR MÖNSTERKORT icontrol VA(R) = HÖGERVÄNT AGGREGAT VA(L) = VÄNSTERVÄNT AGGREGAT STYRUTGÅNG IN FJÄRRSTYRD GIVARSTYRD EXTRAEFFEKT EXTRAEFFEKT J TAG- KOPPLING FÖR- VÄRME EFTER- VÄRME UNDERHÅLLS- BRYTARE KLIXON, ÅTERSTÄLLBAR SPJÄLLMOTOR (FÖRBIKOPPLING AV VÅ-ENHETEN SOMMARTID) FÖRVÄRME ANSLUTNING AV FYLLANORDNINGEN FÖR VATTENRADIATOR TILL ANSLUTNINGSDOSAN På AGGREGATETS UNDERSIDA ANSLUTNINGAR: J1. Givare för frånluft. J2. Givare för tilluft. J7. Givare för utomhusluft. J4. Fjärrkontroll (används inte). J5. Anslutning för reläkort (används inte). J6. Utvändig brytare för braständningsfunktionen (funktionen fungerar så länge brytaren är stängd). Ingår inte i leveransen. J V AC arbetsspänning för kort (N). J V AC arbetsspänning för kort (L). J10. Förvärme. J11. Eftervärme. J13. Frånluftsfläkt. J15. Tilluftsfläkt. J17. Potentiometer används inte). J18. Spjällmotor. J12. Spjällmotor (rotationsriktning). J19. Fukt-/koldioxidgivare. (Potentialfri stängbar kontakt.) Extrautrustning. J20. Fjärrkontroll (används). J21. PC (test/programmering) J25. Hemma/ute-brytare. Aggregatet övergår till effektnivå 1. Ingår inte i leveransen. J26. Invändig fuktgivare i ventilationsaggregatet. J27. Fjärrstyrning av fläktar. (0-10 V.) Förberedd. J28. Fjärrstyrning med hjälp av mätomvandlaren för fukt eller koldioxid (0-10 V). Extrautrustning. J29. Styrutgång 0-10 V (out). (används inte) J30. RS-485 databuss. Förberedd. Aktivering av styringångar, J27 DIP-switch 1 och J28 DIP-switch 2 JTAG-koppling (används inte).

16 10. UTVÄNDIGA ANSLUTNINGAR 10.1 STRÖMMATNING (uppifrån) 230V / 10A 10.2 ANSLUTNING AV FJÄRRKONTROLLEN - Fjärrkontroll samt en 15 m bandkabel mellan aggregatet och fjärrkontrollen (8*AWG26-koppling, RJ45 utvändig gänga / utvändig gänga) medföljer aggregatet. - Fjärrkontrollens bandkabel ansluts till skarvkopplingen på aggregatets ovansida. - Ett 20 mm plaströr bör monteras mellan aggregatet och fjärrkontrollen för kabeln. - Fjärrkontrollens kabel får inte installeras i röret från RJ45-kopplingen. - RJ45-kopplingen som förblir ledig vid montering bör skyddas mot smuts. - Fjärrkontrollen installeras i ett lämpligt ställe där användare n bekvämt kan styra aggregatet ANSLUTNING AV FYLLANORDNINGEN FÖR V ATTENRADIATORN Fyllanordning en får 230 V styrspänning från ventilationsaggregatet. Anordningens kabel är ansluten vid leverans. Nödvändiga kabelförlängningar bör utföras i grendosor. Nolla och fas kan anslutas i båda riktningar. Givaren som styr funktionerna är belägen i aggregatet, i tilluftskanalen. Fyllanordningen är öppen medan den är spänningslös.

17 11. EXTRAUTRUSTNING / FUNKTIONER - Fuktgivare (%RH) 24 V/DC. Brytare 1 på mönsterkortet. - Koldioxidgivare (Co2) 24 V/DC. Brytare 1 på mönsterkortet. - Mätomvandlare för fukt (%RH) 0-10 V. Terminal J28 på mönsterkortet. - Mätomvandlare för koldioxid (Co2) 0-10 V. Terminal J28 på mönsterkortet. - Utvändig brytare för br aständningsfunktion. Terminal AD7 på mönsterkortet. (Medföljer ej.) - Hemma/ute-brytare. (Medföljer ej.) Brytare 2 på mönsterkortet STYRINGÅNGAR Kortet har två isolerade mätbara spänningsingångar för max 10V positiva spänningar. Jordningspunkten är gemensam för de övriga isolerade anslutningarna och avskild från den övriga jordningen av kortet. Anslutningar: J27-1: J27-2: J28-1: J28-2: V (IN) Fjärrstyrning av fläktar (förberedd). GND 0 10 V (IN) Fjärrstyrning med hjälp av mätomvandlare för fukt eller koldioxid. Extrautrustning. GND J27 Fjärrstyrning av fläktar Styrspänning Effektnivå 0,00-1,25 V 0 (off) 1,75-3,25 V 1 3,75-5,25 V 2 5,75-7,25 V 3 7,75-8,25 V 4 8,75-10,0 V J28 Fjärrstyrning av mätomvandlare för fukt eller koldioxid (extraeffekt) Styrspänning Effektnivå 0 (off) 0,00-1,75 V 1 2,00-2,75 V 2 3,00-4,00 V 3 4,25-5,00 V 4 5,25-10,0 V 5

18 11.2 Aktivering av styringångar Styringångarna aktiveras med DIP-switchar för respektive val. Används Används inte DIP-switch 1 DIP-switch 2 DIP-switch 3 DIP-switch 4 Bilden visar switcharnas position medan båda styringångar (DIP 1 och 2) är aktiva. Styringångar DIP-switch Styringång J27 DIP-switch 1 Styringång J28 DIP-switch 2 OBS! Om givaringångar inte används bör aktivering av styringångarna vara blockerad enligt bilden nedan. Styringångarna är inte aktiverade på denna bild.

19 12. EXTRAUTRUSTNING / EXTRAEFFEKT 12.1 FUKTGIVARE (%RH) 24 V DC. Extraeffekten för ventilation aktiveras 10 minuter efter att information om stängning av fuktgivarens (%RH) kontakt sändes till aggregatets kretskort. Aggregatet höjer automatiskt ventilationseffekten med 10 minuters intervall så länge kontakten är stängd. När kontakten öppnas igen sänks ventilationseffekten med 10 minuters intervall tills aggregatet uppnår den av användaren inställda effektnivån eller kontakten stängs på nytt. Aktivering av braständningsfunktionen avbryter extraeffekten för ventilation. Signallampan för den högsta effektnivån blinkar medan extraeffekten är på. Medan aggregatet är i läget för extraeffekt kan man ställa in effektnivån dit aggregatet återgår när den normala driften återställs MÄTOMVANDLARE FÖR KOLDIOXID (CO2) 0-10V, 24V DC. Mätomvandlaren m öjliggör att ställa in det övre och det nedre grän svärdet inom ett område på ppm. T ex ppm kan ställas in som utgångsvärden. Gränsvärdena kan ändras vid behov. Styrspänning Effektnivå ppm 0,00-1,75 V ,00-2,75 V ,00-4,00 V ,25-5,00 V ,25-10,0 V Funktion: Om ventilationsaggregatet har t ex ställts in på effektnivå 2 från fjärrkontrollen måste ppm-värdet höjas till nivån 900 ppm för att extraeffekten skulle aktivera effektnivån 3 av ventilationsaggregatet INSTALLATION AV EXTRAUTRUSTNING Fuktgivare (%RH) 24 V DC: installeras i ett fuktigt utrymme, t ex på väggen av ett tvättrum nedanför innertaket. OBS! Ej lämplig för installation i en bastu, en duschhörna eller u närheten av en dörröppning. Givaren bör riktas till sidan eller nedåt. Det rekommenderade gränsvärdet för fukt är 70-80%, ventilationseffekten höjs om gränsvärdet överskrids. Inställningen kan ändras med knappen under locket. Installeras med kabel KLM 4*0,8. Mätomvandlare för koldioxid (CO2) 24 V DC: installeras t ex i vardagsrummet i ca 1,6 m höjd, i en installationsdosa eller monterad på ytan. Installeras med kabel KLM 3*0,8.

20 13. MONTERING AV SKIVAN FÖR TAKMONTERING OCH AGGREGATET SunAIR 481-aggregat är avsedda för installation i upp värmda utrymmen inomhus (+8 C) utan direkt anslutning till bostadsutrymmen MONTERING AV SKIVAN FÖR TAKMONTERING Takmonteringsskivan monteras i samband med installation av kanalerna på takkonstruktionen med hjälp av särskilda sidofästen (medföljer). Takmonteringsskivans undersida ska vara i nivå med det färdiga innertakets yta eller nedanför denna. OBS! Montera takmonteringsskivan så att skivans framkant förblir 3 mm högre än bakkant. Även en monteringsuppsättning för väggmontering fi nns tillgänglig för takmonteringsskivan MONTERING AV ÅNGSPÄRR Sidofäste Ångspärren ska tätas noggrant t ex markera positioner av utgångsflänsar med hjälp av takmonteringsskivan på ångspärrets material och skär in hål som ska vara ca 15 mm mindre än det exakta måttet. Tryck ångspärret på plats i samband med montering av takmonteringsskivan och kanalerna. Dessutom kan ångspärret fästas med tejp och tätas mot kanter av takmonteringsskivan. En särskild tätningskrage för ångspärr finns tillgänglig MONTERING AV AGGREGATET Häng aggregatet på kr okarna på framkanten av takmonteringsskivan och vrid aggregatet rakt så att det fästs på fästen på bakkanten av takmonteringsskivan. Fixera ytterligare genom att skruva fast det vid takmonteringsskivan från insidan med fyra M5*25 skruvar (skruvarna medföljer). 750 mm utrymme bör lämnas för installation av aggregatet på takmonteringsskivan/under innertaket MONTERING AV KONDENSATRÖR Kondensatutloppet finns på aggregatets undersida. Vattenlåset som medföljer aggregatet ansluts till kondensatröret varifrån vattnet leds till en golvbrunn, avloppet eller (vid behov) en separat behållare. Fyll vattenlåset med vatten vid installation och framtida filterunderhåll.

21 14. MONTERING AV KANALER / SKIVAN FÖR TAKMONTERING 14.1 ANSLUTNINGAR PÅ AGGREGATET Utgångsflänsar 4 st 160 mm: Tilluft (in) Frånluft (ut) Spilluft (till taket) Utomhusluft (till aggregatet) Elanslutningar: Bandkabel 8*AWG26 Fuktgivare KLM 4*0,8 (extrautrustning) CO2 mätomvandlare KLM 3*0,8 (extrautrustning) Strömkabel 14.2 ANSLUTNINGAR PÅ AGGREGATETS UNDERSIDA Kondensatanslutning Cu KANALSYSTEMET TILLUFT SPILLUFT SPILLUFT TILLUFT Högervänt Vänstervänt FRÅNLUFT UTOMHUSLUFT UTOMHUSLUFT FRÅNLUFT LUCKA LUCKA

22 15. UNDERHÅLL Observera noga de föreskrivna underhållsintervallen för att försäkra felfri funktion av SunAIR-värmeåtervinningsenheten i alla driftsförhållanden. I praktiken inkluderar underhållet rengöring av aggregatets filter, värmeväxlare och invändiga komponenter. Innan Du utför någon underhållsåtgärd, försäkra Dig om att aggregatet har kopplats ur från strömnätet! 15.1 ATT ÖPPNA AGGREGATETS HÖLJE Öppna höljets låsanordning genom att trycka spärrarna på höljets nederkant sidlänges. Ta stadigt tag i höljet med båda händerna och dra det mot Dig själv och uppåt från nederkanten tills höljet kommer loss från stöden på överkanten. VIKTIGT! Höljet lossnar helt, se till att inte tappa det på golvet. Glöm inte att fläktarna fortfarande kan rotera och värmeelementen kan vara heta! 15.2 RENGÖRING AV FILTER Vi rekommenderar att byta fiberfiltret G3 i aggregatets utomhuslufts- och spilluftskanaler var fjärde månad. I samband med byte av fiberfiltren kan den smutsiga sidan av F7-kassettfiltret i tilluftskanalen rengöras försiktigt med en dammsugare. Kassettfiltret bör bytas en gång om året för att försäkra effektiv filtrering RENGÖRING AV VÄRMEVÄXLAREN Värmeväxlaren bör rengöras från ackumulerad smuts ca vartannat år för att undvi ka nedsättning av verkningsgraden. Dra ut värmeväxlaren försiktigt för att avlägsna det från aggregatet. Spruta lösning av ett rengöringsmedel på värmeåtervinningsenheten och låt verka för en stund. Skölj värmeåtervinningsenheten med hett vatten, t ex med hjälp av en handdusch RENGÖRING AV AGGREGATET Aggregatet kan vid behov rengöras med dammsugare och fuktig trasa. Vid underhållsåtgärder bör Du hålla i minnet att styrpanelen endast får öppnas av en kvalificerad elektriker.

23 16. FELSÖKNING Se checklistan nedan för att åtgärda eventuella funktionsfel hos aggregatet. 1. Ingendera av fläktarna roterar - Säkringen har gått - Huvudströmbrytaren är i läget 0 - Fjärrkontrollens koppling är smutsig 2. Frånluftsfläkten roterar inte, tilluftsfläkten roterar normalt - Fel i fläktmotorn eller styrspänning saknas. 3. Tilluftsfläkten roterar inte, frånluftsfläkten roterar normalt - Automatiken för frostskydd av värmeåtervinningsenheten kan vara aktiverad. Om inte kan det vara fel på fläktens motor eller styrspänning kan saknas. 4. Tilluften är för varm - Värmen har ställts in på en för hög nivå. - Brytaren för eftervärme är i läget 1 under sommarsäsongen och den inställda temperaturen är högre än lufttemperaturen utomhus. 5. Tilluften värms inte upp tillräckligt - Brytaren för eftervärme är i läget 0 eller det inställda temperaturvärdet är för lågt. - Överhettningsskyddet har aktiverats - Fel i värmeelementet eller avbrott i dess strömkontur 6. Svag ventilation / kvav inomhusluft - Fläktarna fungerar inte normalt - Filtren är tilltäppta - Värmeväxlaren är tilltäppt med is vintertid, avisa värmeväxlaren - Kontrollera att ventilationssystemet är korrekt inställt - Kontrollera att utomhusgallret för luftintag inte är tilltäppt - Kontrollera att genomföringen för spillånga i yttertaket inte är tilltäppt med is vintertid - Använd en tillräcklig effektnivå för ventilation

24 Air Wise Oy Lehmilaidantie 8, Orivesi Tel Fax

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Swegon CASA 400M. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA 400M. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA 400M Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare för villor, radhus och fritidsbostäder under 160 m². Även lämplig

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA Instruktion Roterande värmeväxlare 1. Allmänt Värmeåtervinnaren är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad på upp till 82% vid lika

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Allmänt Tryckgivaren används i anläggningar där man eftersträvar variabelt flöde genom att konstanthålla trycket i kanalsystemet. Tryckgivaren

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR Bruks- och installationsanvisning D18067Ar Innehållsförteckning 1. Funktionssätt 4 2. Användning 5 3. Installation 6 4. Funktionsläge 8 5. Service 9 6.

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R

FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R 94137S-05 2005-10 FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R Monteringsanvisning Luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning S = Skåpaggregat V = Vindsaggregat X = Plattärmeväxlare

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE

DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE Innehåll 1. INSTALLATION...3 1.1. Elanslutning...3 1.2. Anslutning av kontrollpanel...3 1.3. Anslutning till spiskåpa...4 1.4. Anslutning av extern

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR SMÅHUS OCH KONTOR Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder Du mår bättre då inneluften är hälsosam I vårt nordiska klimat tillbringar vi en stor

Läs mer

Manual Simatek Filterstyrning GFC 16

Manual Simatek Filterstyrning GFC 16 Manual Översättning av bruksanvisning i original 1400003_SE Ver. 2014.01.09 Index 1. Huvuddrag 3 2. Tekniska egenskaper 3 3. Installationsvägledning 4 4. Kontroller före användning 5 5. Elektriska anslutningar

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400)

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400) Drift- och skötselanvisning. Rökgastemperatur ER-rt Rökgastemperatur med larm typ ER-rt. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av display,

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning Installations- och Bruksanvisning Torkskåp ETS 600/650 Nimo-Verken AB Box 124 SE-54822 Hova, Tel. 0506 488 00 Fax. 0506 488 10 E-mail: nimo@nimoverken.com www.nimoverken.com Gematech Innovation INNEHÅLL

Läs mer

PORTEO. Monteringsanvisning

PORTEO. Monteringsanvisning PORTEO Monteringsanvisning Innehåll i förpackningen 5 7 1 790 50 1 2 6 A 4 8 12 10 9 11 1 14 a) 1x 2x 2x 1x 1x b) 1x 2x 2x 2x a) 15 17 b) Använd medföljande verktyg för att justera vridpotentiometrar 1

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Sida 1 Översikt: 2. Innehåll 3. Teknisk data 4. Funktionsbeskrivning 5. Manöverpanel funktioner/indikatorer 6. Bild av manöverpanel 7. Procedur

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0 Installationsanvisning samt Bruksanvisning för TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm Rev 3.0 Bruksanvisningen Denna bruksanvisning är gemensam för TSI Airgard 8603 och Alnor Airgard 200. Dessa larm är identiska

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning 1. Aggregatuppbyggnad 2. Projektering och monteringsanvisning 3. Injustering 4. Drift- och skötselinstruktioner Datum 2011-10-01 1.

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Kundnummer. Inteno FG500 installation

Kundnummer. Inteno FG500 installation Kundnummer Inteno FG500 installation Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno FG500 Mediabox Startlådan Kontrollera att följande finns med i startlådan. Inteno FG500 Mediabox Strömadapter

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764096_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Xzone

Funktionsguide GOLD, Xzone Funktionsguide GOLD, Xzone 1. Allmänt Funktionen Xzone är avsedd att kunna styra en extra temperaturzon via ventilationsanläggningen. Det finns ibland behov av att reglera en del av anläggningen med andra

Läs mer

Larmlista. Huvudstyrning VEX Enhet. Fel nr. Kategori. Felavhjälpning. Larmbeskrivning. xx yy z 00 01 1

Larmlista. Huvudstyrning VEX Enhet. Fel nr. Kategori. Felavhjälpning. Larmbeskrivning. xx yy z 00 01 1 lista Huvudstyrning VEX 00 01 1 Strömförsörjningen ansluten till styrningen 00 02 1 Okänd omstart av styrningen 00 03 1 En watchdog startade om styrningen 00 04 1 Programvaran startade om styrningen AHUC

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel!

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Bruksanvisning Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för

Läs mer