Junfrau :31:45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45"

Transkript

1 Junfrau :31:45

2 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter, finns det ingen bättre flykt från värme än de svala bekvämligheterna i ett hem. Din nya luftkonditionering ger ett slut på utmattande varma sommardagar och låter dig vila. Klara värmen bättre med din egen luftkonditionering i sommar. Kostnadseffektivt system Din nya luftkonditionering ger inte bara maximal kyleffekt på sommaren, men är även en effektiv uppvärmningsmetod på vintern med det avancerade "Värmepump"-systemet. "Värmepump"-systemet är 3 gånger mer effektivt jämfört med annan elektrisk uppvärmningsapparatur, så att du minska dina driftskostnader ytterligare. Möt dina behov av luftkonditionering året runt. Sök efter Everywhere Den eleganta och harmoniserade utformningen ger prioritet till estetik och ditt utrymme samt lyfter fram din redan existerande interiördekor. Med sin mjuka färg och rundade kanter, ger den nya luftkonditioneringen en ny klass till ett rum. Njut av vad din luftkonditionering erbjuder, både i funktionalitet och i estetik. -funktion -funktionen tillåter dig att ställa in en behaglig sovtemperatur medan du sparar energi och sover på ett sunt sätt. "d'light Cool"-funktion "d'light Cool"-funktionen tillåter dig att hålla temperaturen och luftfuktigheten på den behagligaste nivån. Innehåll DELAR ATT ANVÄNDA Säkerhetsföreskrifter... 3 Kontrollera innan användning Kontrollera namnen på delarna Kontrollera fjärrkontrollen Basfunktion Justera luftflödets riktning Använd turbofunktionen läge Ställ in aktuell tid Ställ in På/Av-tidtagare Använd "Smart Saver"-funktionen Använd "Auto Clean"-funktionen Använd "d'light Cool"-funktionen Använd "Quiet"-funktionen Använd applikationen "Smart A/C" Rengöra luftkonditioneringen Underhålla luftkonditioneringen Felsökning INSTALLATIONSDELAR Säkerhetsföreskrifter Välj plats för installationen Tillbehör Fästa installationsplattan Kabelmontering Installera och ansluta montenteringsröret för inomhusenheten Rensa inomhusenheten Kapa eller förlänga rören Installera och ansluta dräneringsslangen från inomhusenheten Ändra diktningen för dräneringsslangen Installera och ansluta dräneringsslangen till utomhusenheten Rensar de anslutna ledningarna Utför testerna för gasläckage Fästande av inomhusenheten Fästande av utomhusenheten Utför testerna för gasläckage "Pump down"-förfarandet (när du tar bort produkten) Hur du ansluter dina förlängda strömkablar Den här produkten har avgjorts att vara i enlighet med Lågspänningsdirektivet (2006/95/EC), och direktivet om Elektromagnetisk kompabilitet (2004/108/EC), från Europa Unionen. Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) (Gäller i länder med separata insamlingssystem) Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö. Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall. Junfrau :31:45

3 Säkerhetsföreskrifter Innan du använder din nya luftkonditionering, vänligen läs den här manualen noggrant för att säkerställa att du veta hur du på ett säkert och effektivt sätt ska använda tilläggsfunktionerna för din nya apparat. Eftersom följande driftsinstruktioner täcker olika modeller, kan de specifika karaktärsdragen på din modell skilja sig något från de som beskrivs i manualen. Om du har några frågor, ring ditt närmaste kontaktcenter eller få hjälp och information på internet på Viktiga säkerhetssymboler och föreskrifter: VARNING Risker eller osäkra förfaranden som kan resultera i svåra personskador eller dödsfall. Risker eller säkra förfaranden som resulterar i smärre personskador eller egendomsskada. SVENSKA FÖR INSTALLATION Följ riktlinjerna. Försök INTE. Stäng av nätaggregatet. Montera inte isär. Säkerställ att maskinen är jordad för att förebygga elchock. VARNING Använd strömledning med strömspecifikationerna för produkten eller högre och använd kontaktuttaget endast för den här enheten. Använd ej heller förlängningskabel. Att förlänga kabeln kan resultera elchock eller brand. Använd inte en el-adapter. Det kan resultera i elchock eller brand. Om spänningen/frekvensen/mätströmmen är annorlunda kan det orsaka brand. Installationen av den här apparaten måste utföras av en behörig tekniker eller ett serviceföretag. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan resultera i elchock, brand, explosion, problem med produkten eller skada. Installera en ström- eller kretsbrytare som är kopplad endast till luftkonditioneringen. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. Fäst utomhusenheten ordentligt så att den elektriska delen för utomhusenheten inte är exponerad. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. 3 Junfrau :31:45

4 Säkerhetsföreskrifter Installera inte den här apparaten nära ett element eller lättantändliga material. Installera inte apparaten på en fuktig, oljig eller dammig plats, eller en plats som är exponerad för direkt solljus och vatten (regndroppar). Installera inte den här apparaten på en plats där gas kan läcka. Det kan resultera i elchock eller brand. Installera aldrig utomhusenheten på en hög utomhusvägg där den kan falla ned. Om utomhusenheten faller ned kan det resultera i skada, dödsfall eller egendomsskada. Den här apparaten måste jordas ordentligt. Jorda inte apparaten till ett gasrör, ett plastvattenrör, eller telefonledning. Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan leda till elchock, brand och explosion. Säkerställ att du använder ett jordat kontaktuttag. FÖR INSTALLATION Installera din apparat på ett jämnt och hårt golv som kan stödja dess vikt. Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan resultera i onormala vibrationer, oljud, eller problem med produkten. Installera utloppsslangen ordentligt så att vattnet dräneras korrekt. Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan resultera i vattenöversvämning och egendomsskada. Vid installation av utomhusenheten, säkerställ att anslutningen till dräneringsslangen är sådan att dräneringen utförs korrekt. Vattnet som genereras under värmedriften av utomhusenheten kan översvämmas och resultera i egendomsskada. Särskilt på vintern om isblock faller, kan det resultera i skada, dödsfall eller egendomsskada. 4 Junfrau :31:45

5 FÖR STRÖMTILLFÖRSEL VARNING När kretsbrytaren är skadad, kontakta ditt närmaste servicecenter. Dra eller böj inte strömkabeln överdrivet. Vrid eller knyt inte strömkabeln. Häng inte heller strömkabeln över metallföremål, eller placera tunga föremål på strömkabeln, för in strömkabeln mellan föremål eller tryck in strömkabeln i mellanrum bakom apparaten. Det kan resultera i elchock eller brand. FÖR STRÖMTILLFÖRSEL När du inte använder luftkonditioneringen under en lång period eller under åska/storm, stänger du av strömmen via kretsbrytaren. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. SVENSKA FÖR ANVÄDNING VARNING Om apparaten utsätts för översvämning, vänligen kontakta ditt närmsta servicecenter. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. Om apparaten ger ifrån sig konstiga ljud, luktar bränt eller ryker, koppla genast ur nätaggregatet och kontakta ditt närmaste servicecenter. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. Av den händelse att en gasläcka sker (såsom propangas, LP-gas m.m.), ventilera omedelbart utan att vidröra strömkontakten. Rör inte apparaten eller strömkabeln. Använd inte en ventileringsfläkt. Gnistor kan resultera i explosion eller brand. Var vänlig att kontakta ditt närmaste servicecenter för att återinstallera luftkonditioneringen. Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan resultera i problem med produkten, vattenläckor, elchock eller brand. Leveranstjänst finns inte för produkten. Om du återinstallerar produkten på en annan plats, tillkommer ytterligare konstruktionskostnader och en nyinstallationsavgift att tillkomma. Särskilt när du vill installera produkten på en ovanlig plats såsom i en industrilokal eller böra havet där den utsätts för saltpartiklar i luften. För dessa ärenden ber vi dig kontakta servicecentret. 5 Junfrau :31:45

6 Säkerhetsföreskrifter Vidrör inte kretsbrytaren med våta händer. Detta kan leda till elektrisk chock. Vrid inte av luftkonditioneringen medan kretsbrytaren medan den arbetar. Stäng av luftkonditioneringen och sedan på igen med kretsbrytaren kan orsaka en gnista och resultera i elchock eller brand. After unpacking the air conditioner, keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children. Om ett barn placerar en påse över sitt huvud kan detta leda till kvävning. Sätt inte in dina fingrar eller främmande ämnen i uttaget när luftkonditioneringen är i drift. Var särskilt noga att barn inte skadar sig genom att sätta in fingrarna i produkten. Rör inte luftströmsbladet med händerna eller fingrarna under drift. Detta kan resultera i elchock eller brännskador. Sätt inte in dina fingrar eller främmande ämnen i luft in/ut-taget till luftkonditioneringen. Var särskilt noga att barn inte skadar sig genom att sätta in fingrarna i produkten. Slå inte på, eller dra luftkonditioneringen med överdriven stryka. Detta kan resultera i brand, skada, eller problem med produkten. 6 Junfrau :31:45

7 FÖR ANVÄDNING VARNING Placera inte föremål nära utomhusenheten så att barn kan klättra upp på maskinen. Det kan resultera i att barn skadar sig själva. Använd inte luftkonditioneringen under långa perioder i dåligt ventilerade platser eller nära personer med dålig hälsa. Detta beror på att syrehalten minskar, öppna ett fönster minst en gång i timman. Om främmande ämnen så som vatten har kommit in i apparaten, stäng av nätaggregatet och kontakta närmaste servicecenter. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. Försök inte att reparera, montera isär, eller förändra apparaten själv. Använd inte några andra säkringar (såsom koppar, stålvajer m.m.)än standardsäkringar. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan resultera i elchock, brand, problem med produkten eller skada. SVENSKA FÖR ANVÄDNING Placera inte föremål eller enheter under inomhusenheten. Vatten som rinner från inomhusenheten kan resultera i egendomsskada. Kontrollera att installationsramen för utomhusenheten inte har gått sönder, minst en gång varje år. Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan leda till skada, dödsfall eller egendomsskada. Maxströmmen är mätt i enlighet med IEC-standarden för säkerhet och strömmen är uppmätt till ISO-standarden för energieffektivitet. 7 Junfrau :31:45

8 Säkerhetsföreskrifter Stå inte ovanpå apparaten och placera inte föremål (såsom tvätt, ljus, tända cigaretter, disk, kemikalier, metallföremål m.m.) på apparaten. Detta kan resultera i en elchock, brand, problem med produkten, eller skada. Använd inte apparaten med våta händer. Detta kan leda till elektrisk chock. Spraya inte lättantändliga material så som insektsmedel på apparatens yta. Lika väl som det är skadligt för människor, kan det även resultera i elchock, brand eller problem med produkten. Drick inte vattnet från luftkonditioneringen. Vattnet kan vara skadligt för människor. Utsätt inte fjärrkontrollen för höga tryck och montera inte isär fjärrkontrollen. Vidrör inte rören som är anslutna med produkten. Det kan resultera i brännskador eller skada. Använd inte luftkonditionen för att förvara precisionsutrustning, mat, djur, plantor eller kosmetika, eller några andra ovanliga anledningar. Detta kan resultera i egendomsskada. Undvik att under långa tider direkt-exponera människor, djur eller plantor för luftflödet från luftkonditioneringen. Detta kan resultera i skada för människor, djur eller plantor. Denna apparat är inte avsedd för personer (inklusive barn) med reducerad fysisk-, neurologisk- eller mentalkapacitet, eller personer som inte har erfarenhet eller kunskap, såvida de inte är under övervakning eller ges instruktioner angående användande av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. 8 Junfrau :31:46

9 FÖR RENGÖRING VARNING Rengör inte apparaten genom att spraya vatten direkt på den. Använd inte bensen, tinner eller alkohol vid rengöring av apparaten. Detta kan leda till missfärgning, deformering, skador, elchock eller brand. Innan du rengör eller utför underhåll, stäng av nätaggregatet och vänta tills fläkten har stannat. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. SVENSKA FÖR RENGÖRING Var noga när du rengör ytan för värmeväxlaren på utomhusenheten eftersom den har vassa kanter. För att undvika att du skär dig bör du använda handskar när du rengör den. Rengör inte insidan av luftkonditioneringen själv. Kontakta ditt närmaste servicecenter om du vill rengöra insidan av din apparat. När du rengör de interna filtren, se beskrivningarna i avsnittet "Rengör luftkonditioneringen. Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan leda till skada, elchock eller brand. 9 Junfrau :31:46

10 Kontrollera innan användning Driftsintervall Tabellen nedan indikerar temperatur- och luftfuktighetsintervall som luftfuktaren kan arbeta inom. Se tabellen för effektivt användande. Läge Inomhustemperatur Utomhustemperatur Luftfuktighet inomhus Kylning 16 C~32 C -10 C~46 C Relativ luftfuktighet 80 % eller mindre Värmning 27 C eller mindre -25 C~24 C - Dry 18 C~32 C -10 C~46 C - Om luftkonditioneringen arbetar i ett kylande läge under en lägre period i hög luftfuktighet kan imma uppkomma. Om utomhustemperaturen går under -5 C, kan värmekapaciteten minska så mycket som 60%~70% av specificerad kapacitet enligt användarvillkoren. Underhåll av din luftkonditionering Interna skydd via enhetens styrsystem Detta interna skydd sätts in om ett internt fel uppstår i luftkonditioneringen. Typ Mot kall-luft Avfrostningscykel Anti-skydd för interna batterier Skydd för kompressor Beskrivning Den interna fläkten kommer att avstängd mot kall-luft när värmepumpen värmer. Den interna fläkten kommer vara avstängd för att avfrosta is när värmepumpen värmer. Kompressorn kommer vara avstängd för att skydda de interna batterierna när luftkonditioneringen arbetar i kylläge. Luftkonditioneringen börjar inte att arbetar direkt för att skydda kompressorn från utomhusenheten efter den har startat. Om värmepumpen drivs i värmeläge, blir avfrostningscykeln aktiverad för att ta bort frost from en utomhusenhet som kan ha satt in vid låga temperaturer. Den interna fläkten stängs av automatiskt och startas endast igen efter att avfrostningscykeln är avslutad. 10 Junfrau :31:46

11 Kontrollera namnen på delarna Din luftkonditionering kan se något annorlunda ut från bilderna som visas ovan, beroende på din modell. Huvuddelar SVENSKA Fuktighetssensor Rumstemperatursensor Fullt HD-filter(under panelen) Luftintag WiFi-modul Luftflödesblad (vänster och höger) Luftflödesblad (upp och ner) Skärm WiFi-indikator Mottagare för fjärrkontroll Strömbrytare Tidtagare/ "d'light Cool"-indikator -indikator 11 Junfrau :31:47

12 Kontrollera fjärrkontrollen Peka fjärrkontrollen mot mottagaren för fjärrkontrollen för inomhusenheten. När du trycker på knappen på fjärrkontrollen ordentligt, kommer du höra ett pipljud från inomhusenheten och en överföringsindikator ( ) visas på fjärrkontrollens skärm. Fjärrkontrollknappar Innan du använder funktionerna för fjärrkontrollen ska du ställa in den aktuella tiden. (Se sid.18) Skärm för fjärrkontroll SPi (Har inte den här funktionen.) "Smart Saver" Mindre energianvändning gör ditt utrymme kylt mellan temperaturerna 24 C~30 C. Turbo Körs med autofläktshastighet för att kyla av snabbt. Temp + - Öka/minska temperaturen med 1 C. "Auto Clean" "Auto clean"-funktionen Torka insidan av inomhusenheten för att avlägsna dofter. "d'light Cool" Ställ in "d'light Cool"-funktionen på/av. "On Timer" Ställ in "On timer" "Off Timer" Ställ in "Off Timer". Ström Slå på/av luftkonditioneringen. Läge Ställ in på ett av de 5 driftslägna (se sida 14~15 för instruktioner). Tyst Reducera ljud som genereras från en inomhusenhet under drift. "Air swing" Aktivera/Avaktivera rörelser för luftflödesblad automatiskt upp och ner. Fläkt Justera hur mycket luft som flödar genom luftkonditioneringen med de 4 olika fläkthastigheterna såsom Auto/Låg/Medium/Hög. Ställ in Ställ in/ Avbryt Avbryt tidtagaren/ -läget. 2 nd F Växla funktionen för knappen på fjärrkontrollen. -läget. SMART-luftkonditioneringsnätverk. Temp./Fukt Visa rummets luftfuktighetsnivå och temperaturvärde i 5 sekunder på inomhusenhetens skärm: - Hög: Hög (Om den generella luftfuktigheten är över 70 % eller högre) - Sd: Standard (Om den generella luftluktigheten är lägre än 70 %) - Som rumstemperatur kommer värdet att visas. 12 Pipljud av För att tysta det pipande ljudet när man trycker på knappen. Stänga av skärmen För att stänga av skärmljuset Tidsinställning Ställ in den aktuella tiden När du trycker på knappen [2ndF], kommer indikatorn att visas på fjärrkontrollen och du kan ändra funktionerna för fjärrkontrollen, såsom anges nedan. "d'light Cool" "Temp/Humi", "Auto Clean" "Beep Off", "good sleep" "Display Off", "On Timer " "Time Set function". Om du väljer funktionen under knappen medan knappen 2 nd F är på kommer 2ndF-funktionen att avbrytas. Junfrau :31:47

13 Skärm för fjärrkontroll "Quiet"-indikator "Turbo"-indikator SPi-indikator (Har inte den här funktionen.) "Smart Saver"-indikator "d'light Cool"-indikator 2 nd F-indikator Ställ in temperaturindikatorn "On Timer"-indikator "Off Timer"-indikator -indikator Time indicator Driftlägesindikator Indikator för lågt batteri Överföringsindikator "Air swing"-indikator Fläkthastighetsindikator Auto (Turbo) Låg Medium Hög SVENSKA Säkerställ att vatten inte kommer in i fjärrkontrollen. Dags att byta batteri När batteriet är slut kommer, ( ) visas på fjärrkontrollens skärm. Byt batterier när ikonen dyker upp. Fjärrkontrollen kräver två 1.5V AAA batterier. Lagring av fjärrkontrollen När du inte använder fjärrkontrollen under en lägre tid, ta då ur batterierna från fjärrkontrollen och lagra dem. Installera batterierna 1. Tryck alla spakar så som pilen indikerar på baksidan av fjärrkontrollen och dra upp. 2. Installera två AAA-batterier. Kontrollera att + och - tecken är placerade där de ska. Se till att batterierna sitter på rätt håll. 3. Stäng locket genom att placerade i sin ursprungliga position. Du bör höra ett klick när locket är låst ordentligt. Signalen kanske inte kan mottas lika bra av den elektroniska ljussorten av fluorescerande lampor såsom inverter-fluorecent-lampor på samma yta. Om andra elektriska produkter drivs från fjärrkontrollen bör du kontakta ditt närmaste kontaktcenter. Korrekt avfallshantering av batterierna i produkten (Gäller i länder med separata insamlingssystem) Denna symbol på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör kastas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66/ EG. Om batterierna inte kastas på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö. Hjälp till att skydda miljön och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation. 13 Junfrau :31:48

14 Basfunktion Basdrift är ett driftsläge som kan väljas genom att trycka på knappen Mode. Auto(Automatisk) I "Auto mode", kommer luftkonditioneringen automatsikt att ställa in temperaturen och fläkthastigheten beroende på temperaturen som angetts som rumstemperatur. Används ett multisystem, i autodrift väljer systemet en temperaturinställning och ett passande driftsläge ("COOL" eller HEAT) baserat på rumstemperaturen som var vid starten av driften. Cool(Kall) I "Cool"-läge kommer luftkonditioneringen att kyla ditt rum. Du kan justera temperaturen och fläkthastigheten för att få mer kyla under varma säsonger. Om de rådande utomhustemperaturerna är högre än de valda inomhus temperaturerna kan det ta tid att få inomhus temperaturen till önskad kyla. "Quiet"-läge (, ) reducerar ljudet av inomhusenheten under drift i "Cool"-läge. Dry(Torr) Luftkonditioneringen i "Dry"-läge fungerar som en avfuktare genom att ta bort fukt från inomhus luften. "Dry"-läget får luften att kännas färshare i ett fuktigt klimat. Fan(Fläkt) "Fan"-läget kan väljas för att ventilera ditt rum. Fläktläget kommer att vara bra för att förnya stillstående luft i ditt rum. Heat(Värme) Luftkonditioneringen värmer och kyler. Värm ditt rum med denna mångsidiga produkt under en kall vinter. Fläkten kanske inte arbetar under 3~5 minuter i början för att förebygga att kalla vindar medan luftkonditioneringen värmer upp. "Quiet"-läge (, ) gör ljuden tystare under driften av inomhusenheten i "heat"-läget. Eftersom luftkonditioneringen värmer rummet genom att ta värmeenergi från utomhusluft, kommer värmekapaciteten minska när utomhustemperaturen är extremt låg. Använd en extra värmeapparat i kombination med luftkonditioneringen om värmen inte är tillräcklig. 14 Junfrau :31:48

15 Tryck på knappen för att starta luftkonditioneringen. Tryck på knappen för att ställa in driftsläge. Varje gång du trycker på knappen "Mode" kommer läget att förändras i ordningen, Auto(Automatisk), Cool(Kall), Dry(Torr), Fan(Fläkt), Heat(Värme). SVENSKA Tryck på knappen för att ställa in önskad fläkthastighet. Auto(Automatisk) (Auto) Cool(Kall) (Auto), (Låg), (Med), (Hög) Dry(Torr) (Auto) Fan(Fläkt) (Låg), (Med), (Hög) Heat(Värme) (Auto), (Låg), (Med), (Hög) Tryck på knappen för att justera temperaturen. Auto(Automatisk) Cool(Kall) Dry(Torr) Fan(Fläkt) Heat(Värme) Du kan justera den önskade temperaturen med 1 C inom intervallet 16 C~30 C. Du kan justera den önskade temperaturen med 1 C inom intervallet 16 C~30 C. Justering av temperaturen är inte möjlig. Justering av temperaturen är inte möjlig. Du kan justera den önskade temperaturen med 1 C inom intervallet 8 C~30 C. Tryck på "Temp/Humi" -knappen på fjärrkontrollen för att kontrollera temperaturen och luftfuktigheten i ett rum. 15 Junfrau :09:07

16 Justera luftflödets riktning Luftflöde kan riktas mot din önskade position. Vertikalt luftflöde Luftflödesblad förflyttas upp och ner. Tryck på knappen "Air swing" på fjärrkontrollen. Indikatorn för luft växlingar kommer finnas på fjärrkontrollens skärm och luftflödesbladen flyttas upp och ned kontinuerligt för att cirkulera luften. Tryck på knappen "Air swing" på fjärrkontrollen igen, för att behålla luftflödes riktningen i en konstant position. Horisontellt luftflöde Luftflödesbladen förflyttar sig från vänster till höger. Tryck på knappen "Air swing" på fjärrkontrollen. "Air swing"-indikatorn visas på fjärrkontrollens skärm och luftflödesbladen kommer förflyttas konstant från vänster till höger för att cirkulera luften. Tryck på knappen "Air swing" på fjärrkontrollen igen för att hålla få luftflödesriktningen i en konstant position. Justering av luftflödesriktning finns inte tillgänglig i "good'sleep"-läget medan den är i "cool"-läge. Dock kan du justera luftflödets riktning i "good'sleep"-läget medan det är i "heat"-läge. Använd turbofunktionen Turbofunktionen hjälper till att kyla ditt rum snabbt och effektivt. Tryck på knappen Turbo på fjärrkontrollen i "Cool"-läget. Turbo-indikatorn visas på fjärrkontrollens skärm och luftkonditioneringen drivs av Turbo-funktionen i 30 minuter. Avbryt ryck på knappen Turbo igen. Turbo-funktionen är endast tillgänglig i "Cool"-läget. Om du trycker på knappen "Läge" medan Turbo-funktionen är på, kommer den att avsluta funktionen. Temperatur/Fläkthastighet kan inte justeras medan man använder den här funktionen. 16 Junfrau :31:50

17 " "-läge Innan du använder "good' sleep"-läget, ställ in den aktuella tiden. (För inställning av aktuell tid, se sidan 18.) För en behaglig sömn drivs luftkonditioneringen i insomnings- sovande och uppvakningslägen inom -läget. När luftkonditioneringen är på och i Kall/Värme-läge 1. Tryck på knappen på fjärrkontrollen. -indikatorns visas och "Off timer"-indikatorn börjar blinka på fjärrkontrollens skärm. SVENSKA 2. Tryck på knappen för att ställa in tiden. Du kan ställa in tiden i halvtimmas-enheter, från 30 minuter ~ 3 timmar och i timmar från 3 timmar ~ 12 timmar. Driftstid kan ställas in till minimum 30 minuter och till max 12 timmar. Standard inställningen är 8 timmar. 3. Tryck på knappen "Set/Cancel" för att aktivera den. "Off timer"-indikatorn slutar blinka och den reserverade tiden kommer visas i 3 sekunder. Sedan drivs luftkonditioneringen drivs i "good sleep"-läge. Om du inte trycker på knappen "Set/Cancel" inom 10 sekunder efter det att du tryckt på knappen kommer luftkonditioneringen att återgå till tidigare status. Markera "Off timer"-indikatorn och indikatorn på inomhusenheten. Avbryt Tryck på knappen "Set/Cancel" igen. DU kan ställa in den önskade temperaturen med 1 C i intervallet 16 C~30 C (Kall) / 8 C~30 C (Värme). Fläkthastigheten justeras automatiskt i enlighet med " "-läget. Om du väljer " "-läget när värmedriften är på kan du justera fläkthastigheten. När " "-läget är på. I "Cool"-läge: Luftflödesriktningen kan justeras automatiskt. I "Heat"-mode: Justering av luftflödesriktningen är tillgänglig. Temperatur och fläkthastighet ändras i " "-läge Insomning: Underlättar insomning genom att du sänker temperaturen. Hälsosam sömn: Slappnar av din kropp och höjer temperaturen något. Vakna upp ur " "-läge: Tillåter dig att vakna upp i en behaglig luft och den får dig att känna dig utvilad. Ställ in "Off timer" i " "-läge i över 5 timmar. Du kommer uppleva det störande om inställningen för " " är för kort eller för lång eftersom standarden är inställd på 8 timmar. Om " "-läget är inte ställt mindre än 4 timmar kommer driften avslutas samtidigt. Om " "-läget är inställt över 5 timmar, kommer det även fungera som uppvakningsstadie under den sista timman innan det avslutas. Det rekommenderas att ställa in temperaturen på 25 C~27 C för nedkylning och 21 C~23 C för värmning. 17 Junfrau :31:51

18 Ställ in aktuell tid Innan du använder funktionerna i luftkonditioneringen, ställ in den aktuella tiden. 1. Tryck på knappen 2 nd F 2 nd F-indikatorn visas på fjärrkontrollens skärm. 2. Tryck på knappen "Time Set" för att ställa in aktuell tid AM eller PM-indikator kommer blinka och du kan ställa in tiden genom att trycka på "Temp hr". + eller för timmar och knappen "Fan min". i minuter. 3. Tryck knappen "Time Set" för att aktivera den. Ställ in På/Av-tidtagare Kontrollera den aktuella tiden på fjärrkontrollen innan du använder den här funktionen. Standardtiden är 12 AM på fjärrkontrollen. Den aktuella tiden är inställd på standardtid efter laddning av batterierna. Du kan ställa in så att luftkonditioneringen sätts på och stänger av automatiskt vid önskade tider. Inställning av "On timer" medan luftkonditioneringen är av / "Off timer" medan luftkonditioneringen är på Inställning av "On timer" 1. Tryck på knappen" On Timer/Off Timer". På/av-indikatorn kommer blinka på fjärrkontrollens skärm. 2. Tryck på knappen "Temp hr. + eller och knappen "Fan min." för att ställa in tiden. Du kan ställa in tiden i timenheter från 1 timma ~ 12 timmar i AM, PM och i minutenheter från 1minut ~ 59 minuter. 18 Junfrau :31:51

19 Ställa in "Off timer" 3. Tryck på knappen "Set/Cancel" för att aktivera den. "On timer"-indikatorn slutar blinka och reserverad tid kommer att visas i 3 sekunder. Om du inte trycker på knappen "Set/Cancel" inom 10 sekunder efter att du valt tiden kommer luftkonditioneringen att återgå till föregående status. Markera "On timer" eller "Off timer"-indikator och indikator på inomhusenheten. Avbryt Tryck på knappen "Set/Cancel" igen. Ytterligare alternativ som är möjliga i "On timer"-läge SVENSKA Visar den senaste lägesinställningen innan enheten stängdes av. Justering av fläkthastighet är inte tillgängligt. Du kan justera temperaturen i "Auto/Cool/Heat"-läge. Inställning av tidtagare på och tidtagare av samtidigt Endast den senaste inställda timer kommer läggas till mellan "On Timer/Off Timer" och " " Off timer"-funktionerna. Följ samma process för inställning av på tidtagare och av tidtagare. "On timer" och "Off timer" inställningstid måste vara olika. Tryck på knappen "Set/Cancel" på fjärrkontrollen medan tidtagarkombinationen är på. Både på och av tidtagaren kommer avbrytas och indikatorn kommer att försvinna. 19 Junfrau :31:51

20 Använd "Smart Saver"-funktionen Den här funktionen kommer ställa in temperaturintervallets gränser för att hjälpa dig att spara energi medan luftkonditioneringen arbetar i "Cool"-läget. Tryck på knappen "Smart Saver" på fjärrkontrollen medan luftkonditioneringen arbetar i "Cool"-läge. "Smart Saver"-indikator och "air swing"-indikatorn fjärrkontrollens skärm. Luftflödesbladen förflyttas upp och ner. visas automatiskt på Om den aktuellt inställda temperaturen är lägre än 24 C, kommer den automatiskt att öka till 24 C. Avbryt Tryck på knappen "Smart Saver" igen. "Smart Saver"-funktionen är endast tillgänglig i "Cool"-läget. När "Smart Saver"-funktionen är aktiverad, kommer temperaturintervallet begränsas till 24 C~30 C. Om den önskade temperaturen är lägre än 24 C, stäng av "Smart Saver"- funktionen genom att trycka på knappen "Smart Saver" igen. Temperatur/Fläkthastigheten kan också justeras (för instruktioner, se sidan 15). Om du trycker in knappen "Mode" medan "Smart Saver"-funktionen är på, kommer det att avbryta funktionen. 20 Junfrau :31:52

Kontrollera fjärrkontrollen

Kontrollera fjärrkontrollen Kontrollera fjärrkontrollen en överföringsindikator ( ) visas på fjärrkontrollens skärm. Fjärrkontrollknappar Innan du använder funktionerna för fjärrkontrollen ska du ställa in den aktuella tiden. (Se

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Användarhandbok MODELLER FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB INNEHÅLL LÄS INNAN ANVÄNDNING Säkerhetsföreskrifter... 2 Delarnas namn... 5 SKÖTSEL Skötsel och rengöring...

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

Användarmanual. Samsung luft/luft värmepump

Användarmanual. Samsung luft/luft värmepump Användarmanual Samsung luft/luft värmepump Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter, finns det ingen bättre

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

1 Säkerhetsföreskrifter

1 Säkerhetsföreskrifter Svenska Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...1 2. Beskrivning av produkten...3 3. Namn på delar och funktioner...4 4. Före användning...5 5. Grundläggande funktioner...7 5.1 Ändra inställd temperatur...7

Läs mer

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUKSANVISNING 1. Beskrivning av pekskärmen (Touch LCD Wall Controller) Väggkontrollen är ett tillbehör till adaptern KKRP01A som möjliggör enkel

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A Drift- och skötselmanual Avfuktare KCC-10A Tack för att Du har valt en produkt från KCC. Läs användarhandboken noga innan användning och spara den för framtida bruk. DS227:1410 1 Innehåll Viktiga instruktioner

Läs mer

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare)

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Mitsubishi Lossnay-fläkt MODELL: VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Driftsinstruktioner Läs dessa anvisningar noggrant för att garantera säker och korrekt användning. Se till

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSELSMANUAL AIRWELL TYP HHF

DRIFT OCH SKÖTSELSMANUAL AIRWELL TYP HHF DRIFT OCH SKÖTSELSMANUAL AIRWELL TYP HHF 15-01-29 1/9 INNEHÅLL Egenskaper och Funktioner...3 Skyddsåtgärder...3 Beteckning...4 Driftstips...5 Internt skydd...6 Skötsel och underhåll...7,8 Felsökning...9

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

Installations & Användarmanual. X3-serien

Installations & Användarmanual. X3-serien Installations & Användarmanual X3-serien MAFX96R5I/GRFX96R5I MAFX126R5I/GRFX126R5I MAFX186R5I/GRFX186R5I MAFX246R5I/GRFX246R5I Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license Användarinformation

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

Modell: DH-400/A 87 460 31. Bruksanvisning avfuktare

Modell: DH-400/A 87 460 31. Bruksanvisning avfuktare Modell: DH-400/A 87 460 31 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 8 Förberedelser inför användning 10 Användning 12 Underhåll

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Trådlös fjärrkontroll YB1FA

Trådlös fjärrkontroll YB1FA Change for life 02/2015, ed. 1 Trådlös fjärrkontroll YB1FA Bruksanvisning Luftkonditioneringsanläggningar för bostäder Distributör: Tillfällavägen 15 433 63 Sävedalen www.scanmont.se Tack för att du valde

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

A B D C E F G H I J K L 3

A B D C E F G H I J K L 3 KETTLE WK 5040 SV A B C D E F G H I J K L 3 SVENSKA 20-24 4 SÄKERHET OCH INSTALATION Snälla läst denna instruktionsmanual noggrant innan använda denna produkt! Följ alla säkerhets instruktioner för att

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB FÖR EUR INNEHÅLL Introduktion... Beskrivning av delar... Drift instruktioner... Installationsanvisning... Felsökning... Underhåll... Specifikationer...

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

BRUKSANVISNING FUJITSU GENERAL LIMITED KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP)

BRUKSANVISNING FUJITSU GENERAL LIMITED KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) BRUKSANVISNING KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR FRAMTIDA REFERENS FUJITSU GENERAL LIMITED Sv-1 EGENSKAPER

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNINGAR

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNINGAR SPLITGGREGT FÖR KYLDRIFT. REVERSIBL SPLITGGREGT 2004 Utgåva DRIFT- OCH SKÖTSELNVISNINGR SLZ-09R SLZ-2R SLZ-8R / / / SUZ-09VR SUZ-2VR SUZ-8VR h FN UTO HET VNE Innehåll. Säkerhetsåtgärder... 50 2. Drift...

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på.

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på. SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL Art: 25-2300 Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 2: Utförande & komponenter 3: Viktigt att tänka på 4: Handhavande 5: Rengöring & underhåll 6: Tekniska uppgifter

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

Produktmanual Purezone 3-i-1 Plasma

Produktmanual Purezone 3-i-1 Plasma Produktmanual Purezone 3-i-1 Plasma Sa ha r fungerar Purezone 3-i-1 Plasma Tack för att du valt en luftrenare från Purezone! Viktigt! Läs igenom innan användning! När Clean Mode används så avger luftrenaren

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9 INSTALLATIONS MANUAL FJM NEO FORTE MH FNEA Series MH VF1- Series FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) 11-11-01 D99324R0 1/9 Innehåll Kontroll och utförande...3 Placering och serviceutrymme...3

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FAB28. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG FAB28 instruktionsbok (information,

Läs mer

Skötselanvisning COOLMAN. Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S

Skötselanvisning COOLMAN. Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S COOLMAN Skötselanvisning Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S Traktorgatan 2 745 37 Enköping Tel: 0171-47 90 75 Fax: 0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se www.kinnan.se Innehåll Att tänka på...1 Aggregatdelar...2

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

BASIC / MAXI. LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKONTROLLSMANUAL RG35/

BASIC / MAXI.  LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKONTROLLSMANUAL RG35/ LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKTROLLSMANUAL BASIC / MAXI www.investliving.se RG5/6 0005 Tack för att du valt en av våra produkter. Vänligen läs användarmanualen innan användning. Innehållsförteckning Hantering

Läs mer

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan. Flyttbar luftkonditionering 23S Instruktionsmanual Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00

Läs mer

Tryck. COMFORT CONTROL Digital termohygrometer. Art.nr: 10 08 07

Tryck. COMFORT CONTROL Digital termohygrometer. Art.nr: 10 08 07 Tryck Denna manual är utgiven av Voltcraft. Det är inte tillåtet att reproducera detta material (inkl. översättningen), såsom att kopiera, fotokopiera, mikrofilma eller förvara i elektronisk form utan

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B INNEHÅLL LÄS FÖRE ANVÄNDNING Försiktighetsåtgärder... 2 Delarnas namn... 4 Förberedelser före användning... 7 DRIFT Drift

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara:

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara: Användarmanual Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör Förbrukad vara: Kära kund Hjälp till att hålla vår natur ren! När du vill slänga produkten i framtiden ber vi dig betänka att den innehåller värdefulla

Läs mer

Modell: DH-320/A Bruksanvisning avfuktare

Modell: DH-320/A Bruksanvisning avfuktare Modell: DH-320/A 87 460 32 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 8 Förberedelser inför användning 10 Användning 12 Underhåll

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer