Junfrau :31:45

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45"

Transkript

1 Junfrau :31:45

2 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter, finns det ingen bättre flykt från värme än de svala bekvämligheterna i ett hem. Din nya luftkonditionering ger ett slut på utmattande varma sommardagar och låter dig vila. Klara värmen bättre med din egen luftkonditionering i sommar. Kostnadseffektivt system Din nya luftkonditionering ger inte bara maximal kyleffekt på sommaren, men är även en effektiv uppvärmningsmetod på vintern med det avancerade "Värmepump"-systemet. "Värmepump"-systemet är 3 gånger mer effektivt jämfört med annan elektrisk uppvärmningsapparatur, så att du minska dina driftskostnader ytterligare. Möt dina behov av luftkonditionering året runt. Sök efter Everywhere Den eleganta och harmoniserade utformningen ger prioritet till estetik och ditt utrymme samt lyfter fram din redan existerande interiördekor. Med sin mjuka färg och rundade kanter, ger den nya luftkonditioneringen en ny klass till ett rum. Njut av vad din luftkonditionering erbjuder, både i funktionalitet och i estetik. -funktion -funktionen tillåter dig att ställa in en behaglig sovtemperatur medan du sparar energi och sover på ett sunt sätt. "d'light Cool"-funktion "d'light Cool"-funktionen tillåter dig att hålla temperaturen och luftfuktigheten på den behagligaste nivån. Innehåll DELAR ATT ANVÄNDA Säkerhetsföreskrifter... 3 Kontrollera innan användning Kontrollera namnen på delarna Kontrollera fjärrkontrollen Basfunktion Justera luftflödets riktning Använd turbofunktionen läge Ställ in aktuell tid Ställ in På/Av-tidtagare Använd "Smart Saver"-funktionen Använd "Auto Clean"-funktionen Använd "d'light Cool"-funktionen Använd "Quiet"-funktionen Använd applikationen "Smart A/C" Rengöra luftkonditioneringen Underhålla luftkonditioneringen Felsökning INSTALLATIONSDELAR Säkerhetsföreskrifter Välj plats för installationen Tillbehör Fästa installationsplattan Kabelmontering Installera och ansluta montenteringsröret för inomhusenheten Rensa inomhusenheten Kapa eller förlänga rören Installera och ansluta dräneringsslangen från inomhusenheten Ändra diktningen för dräneringsslangen Installera och ansluta dräneringsslangen till utomhusenheten Rensar de anslutna ledningarna Utför testerna för gasläckage Fästande av inomhusenheten Fästande av utomhusenheten Utför testerna för gasläckage "Pump down"-förfarandet (när du tar bort produkten) Hur du ansluter dina förlängda strömkablar Den här produkten har avgjorts att vara i enlighet med Lågspänningsdirektivet (2006/95/EC), och direktivet om Elektromagnetisk kompabilitet (2004/108/EC), från Europa Unionen. Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) (Gäller i länder med separata insamlingssystem) Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö. Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall. Junfrau :31:45

3 Säkerhetsföreskrifter Innan du använder din nya luftkonditionering, vänligen läs den här manualen noggrant för att säkerställa att du veta hur du på ett säkert och effektivt sätt ska använda tilläggsfunktionerna för din nya apparat. Eftersom följande driftsinstruktioner täcker olika modeller, kan de specifika karaktärsdragen på din modell skilja sig något från de som beskrivs i manualen. Om du har några frågor, ring ditt närmaste kontaktcenter eller få hjälp och information på internet på Viktiga säkerhetssymboler och föreskrifter: VARNING Risker eller osäkra förfaranden som kan resultera i svåra personskador eller dödsfall. Risker eller säkra förfaranden som resulterar i smärre personskador eller egendomsskada. SVENSKA FÖR INSTALLATION Följ riktlinjerna. Försök INTE. Stäng av nätaggregatet. Montera inte isär. Säkerställ att maskinen är jordad för att förebygga elchock. VARNING Använd strömledning med strömspecifikationerna för produkten eller högre och använd kontaktuttaget endast för den här enheten. Använd ej heller förlängningskabel. Att förlänga kabeln kan resultera elchock eller brand. Använd inte en el-adapter. Det kan resultera i elchock eller brand. Om spänningen/frekvensen/mätströmmen är annorlunda kan det orsaka brand. Installationen av den här apparaten måste utföras av en behörig tekniker eller ett serviceföretag. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan resultera i elchock, brand, explosion, problem med produkten eller skada. Installera en ström- eller kretsbrytare som är kopplad endast till luftkonditioneringen. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. Fäst utomhusenheten ordentligt så att den elektriska delen för utomhusenheten inte är exponerad. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. 3 Junfrau :31:45

4 Säkerhetsföreskrifter Installera inte den här apparaten nära ett element eller lättantändliga material. Installera inte apparaten på en fuktig, oljig eller dammig plats, eller en plats som är exponerad för direkt solljus och vatten (regndroppar). Installera inte den här apparaten på en plats där gas kan läcka. Det kan resultera i elchock eller brand. Installera aldrig utomhusenheten på en hög utomhusvägg där den kan falla ned. Om utomhusenheten faller ned kan det resultera i skada, dödsfall eller egendomsskada. Den här apparaten måste jordas ordentligt. Jorda inte apparaten till ett gasrör, ett plastvattenrör, eller telefonledning. Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan leda till elchock, brand och explosion. Säkerställ att du använder ett jordat kontaktuttag. FÖR INSTALLATION Installera din apparat på ett jämnt och hårt golv som kan stödja dess vikt. Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan resultera i onormala vibrationer, oljud, eller problem med produkten. Installera utloppsslangen ordentligt så att vattnet dräneras korrekt. Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan resultera i vattenöversvämning och egendomsskada. Vid installation av utomhusenheten, säkerställ att anslutningen till dräneringsslangen är sådan att dräneringen utförs korrekt. Vattnet som genereras under värmedriften av utomhusenheten kan översvämmas och resultera i egendomsskada. Särskilt på vintern om isblock faller, kan det resultera i skada, dödsfall eller egendomsskada. 4 Junfrau :31:45

5 FÖR STRÖMTILLFÖRSEL VARNING När kretsbrytaren är skadad, kontakta ditt närmaste servicecenter. Dra eller böj inte strömkabeln överdrivet. Vrid eller knyt inte strömkabeln. Häng inte heller strömkabeln över metallföremål, eller placera tunga föremål på strömkabeln, för in strömkabeln mellan föremål eller tryck in strömkabeln i mellanrum bakom apparaten. Det kan resultera i elchock eller brand. FÖR STRÖMTILLFÖRSEL När du inte använder luftkonditioneringen under en lång period eller under åska/storm, stänger du av strömmen via kretsbrytaren. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. SVENSKA FÖR ANVÄDNING VARNING Om apparaten utsätts för översvämning, vänligen kontakta ditt närmsta servicecenter. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. Om apparaten ger ifrån sig konstiga ljud, luktar bränt eller ryker, koppla genast ur nätaggregatet och kontakta ditt närmaste servicecenter. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. Av den händelse att en gasläcka sker (såsom propangas, LP-gas m.m.), ventilera omedelbart utan att vidröra strömkontakten. Rör inte apparaten eller strömkabeln. Använd inte en ventileringsfläkt. Gnistor kan resultera i explosion eller brand. Var vänlig att kontakta ditt närmaste servicecenter för att återinstallera luftkonditioneringen. Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan resultera i problem med produkten, vattenläckor, elchock eller brand. Leveranstjänst finns inte för produkten. Om du återinstallerar produkten på en annan plats, tillkommer ytterligare konstruktionskostnader och en nyinstallationsavgift att tillkomma. Särskilt när du vill installera produkten på en ovanlig plats såsom i en industrilokal eller böra havet där den utsätts för saltpartiklar i luften. För dessa ärenden ber vi dig kontakta servicecentret. 5 Junfrau :31:45

6 Säkerhetsföreskrifter Vidrör inte kretsbrytaren med våta händer. Detta kan leda till elektrisk chock. Vrid inte av luftkonditioneringen medan kretsbrytaren medan den arbetar. Stäng av luftkonditioneringen och sedan på igen med kretsbrytaren kan orsaka en gnista och resultera i elchock eller brand. After unpacking the air conditioner, keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children. Om ett barn placerar en påse över sitt huvud kan detta leda till kvävning. Sätt inte in dina fingrar eller främmande ämnen i uttaget när luftkonditioneringen är i drift. Var särskilt noga att barn inte skadar sig genom att sätta in fingrarna i produkten. Rör inte luftströmsbladet med händerna eller fingrarna under drift. Detta kan resultera i elchock eller brännskador. Sätt inte in dina fingrar eller främmande ämnen i luft in/ut-taget till luftkonditioneringen. Var särskilt noga att barn inte skadar sig genom att sätta in fingrarna i produkten. Slå inte på, eller dra luftkonditioneringen med överdriven stryka. Detta kan resultera i brand, skada, eller problem med produkten. 6 Junfrau :31:45

7 FÖR ANVÄDNING VARNING Placera inte föremål nära utomhusenheten så att barn kan klättra upp på maskinen. Det kan resultera i att barn skadar sig själva. Använd inte luftkonditioneringen under långa perioder i dåligt ventilerade platser eller nära personer med dålig hälsa. Detta beror på att syrehalten minskar, öppna ett fönster minst en gång i timman. Om främmande ämnen så som vatten har kommit in i apparaten, stäng av nätaggregatet och kontakta närmaste servicecenter. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. Försök inte att reparera, montera isär, eller förändra apparaten själv. Använd inte några andra säkringar (såsom koppar, stålvajer m.m.)än standardsäkringar. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan resultera i elchock, brand, problem med produkten eller skada. SVENSKA FÖR ANVÄDNING Placera inte föremål eller enheter under inomhusenheten. Vatten som rinner från inomhusenheten kan resultera i egendomsskada. Kontrollera att installationsramen för utomhusenheten inte har gått sönder, minst en gång varje år. Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan leda till skada, dödsfall eller egendomsskada. Maxströmmen är mätt i enlighet med IEC-standarden för säkerhet och strömmen är uppmätt till ISO-standarden för energieffektivitet. 7 Junfrau :31:45

8 Säkerhetsföreskrifter Stå inte ovanpå apparaten och placera inte föremål (såsom tvätt, ljus, tända cigaretter, disk, kemikalier, metallföremål m.m.) på apparaten. Detta kan resultera i en elchock, brand, problem med produkten, eller skada. Använd inte apparaten med våta händer. Detta kan leda till elektrisk chock. Spraya inte lättantändliga material så som insektsmedel på apparatens yta. Lika väl som det är skadligt för människor, kan det även resultera i elchock, brand eller problem med produkten. Drick inte vattnet från luftkonditioneringen. Vattnet kan vara skadligt för människor. Utsätt inte fjärrkontrollen för höga tryck och montera inte isär fjärrkontrollen. Vidrör inte rören som är anslutna med produkten. Det kan resultera i brännskador eller skada. Använd inte luftkonditionen för att förvara precisionsutrustning, mat, djur, plantor eller kosmetika, eller några andra ovanliga anledningar. Detta kan resultera i egendomsskada. Undvik att under långa tider direkt-exponera människor, djur eller plantor för luftflödet från luftkonditioneringen. Detta kan resultera i skada för människor, djur eller plantor. Denna apparat är inte avsedd för personer (inklusive barn) med reducerad fysisk-, neurologisk- eller mentalkapacitet, eller personer som inte har erfarenhet eller kunskap, såvida de inte är under övervakning eller ges instruktioner angående användande av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. 8 Junfrau :31:46

9 FÖR RENGÖRING VARNING Rengör inte apparaten genom att spraya vatten direkt på den. Använd inte bensen, tinner eller alkohol vid rengöring av apparaten. Detta kan leda till missfärgning, deformering, skador, elchock eller brand. Innan du rengör eller utför underhåll, stäng av nätaggregatet och vänta tills fläkten har stannat. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. SVENSKA FÖR RENGÖRING Var noga när du rengör ytan för värmeväxlaren på utomhusenheten eftersom den har vassa kanter. För att undvika att du skär dig bör du använda handskar när du rengör den. Rengör inte insidan av luftkonditioneringen själv. Kontakta ditt närmaste servicecenter om du vill rengöra insidan av din apparat. När du rengör de interna filtren, se beskrivningarna i avsnittet "Rengör luftkonditioneringen. Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan leda till skada, elchock eller brand. 9 Junfrau :31:46

10 Kontrollera innan användning Driftsintervall Tabellen nedan indikerar temperatur- och luftfuktighetsintervall som luftfuktaren kan arbeta inom. Se tabellen för effektivt användande. Läge Inomhustemperatur Utomhustemperatur Luftfuktighet inomhus Kylning 16 C~32 C -10 C~46 C Relativ luftfuktighet 80 % eller mindre Värmning 27 C eller mindre -25 C~24 C - Dry 18 C~32 C -10 C~46 C - Om luftkonditioneringen arbetar i ett kylande läge under en lägre period i hög luftfuktighet kan imma uppkomma. Om utomhustemperaturen går under -5 C, kan värmekapaciteten minska så mycket som 60%~70% av specificerad kapacitet enligt användarvillkoren. Underhåll av din luftkonditionering Interna skydd via enhetens styrsystem Detta interna skydd sätts in om ett internt fel uppstår i luftkonditioneringen. Typ Mot kall-luft Avfrostningscykel Anti-skydd för interna batterier Skydd för kompressor Beskrivning Den interna fläkten kommer att avstängd mot kall-luft när värmepumpen värmer. Den interna fläkten kommer vara avstängd för att avfrosta is när värmepumpen värmer. Kompressorn kommer vara avstängd för att skydda de interna batterierna när luftkonditioneringen arbetar i kylläge. Luftkonditioneringen börjar inte att arbetar direkt för att skydda kompressorn från utomhusenheten efter den har startat. Om värmepumpen drivs i värmeläge, blir avfrostningscykeln aktiverad för att ta bort frost from en utomhusenhet som kan ha satt in vid låga temperaturer. Den interna fläkten stängs av automatiskt och startas endast igen efter att avfrostningscykeln är avslutad. 10 Junfrau :31:46

11 Kontrollera namnen på delarna Din luftkonditionering kan se något annorlunda ut från bilderna som visas ovan, beroende på din modell. Huvuddelar SVENSKA Fuktighetssensor Rumstemperatursensor Fullt HD-filter(under panelen) Luftintag WiFi-modul Luftflödesblad (vänster och höger) Luftflödesblad (upp och ner) Skärm WiFi-indikator Mottagare för fjärrkontroll Strömbrytare Tidtagare/ "d'light Cool"-indikator -indikator 11 Junfrau :31:47

12 Kontrollera fjärrkontrollen Peka fjärrkontrollen mot mottagaren för fjärrkontrollen för inomhusenheten. När du trycker på knappen på fjärrkontrollen ordentligt, kommer du höra ett pipljud från inomhusenheten och en överföringsindikator ( ) visas på fjärrkontrollens skärm. Fjärrkontrollknappar Innan du använder funktionerna för fjärrkontrollen ska du ställa in den aktuella tiden. (Se sid.18) Skärm för fjärrkontroll SPi (Har inte den här funktionen.) "Smart Saver" Mindre energianvändning gör ditt utrymme kylt mellan temperaturerna 24 C~30 C. Turbo Körs med autofläktshastighet för att kyla av snabbt. Temp + - Öka/minska temperaturen med 1 C. "Auto Clean" "Auto clean"-funktionen Torka insidan av inomhusenheten för att avlägsna dofter. "d'light Cool" Ställ in "d'light Cool"-funktionen på/av. "On Timer" Ställ in "On timer" "Off Timer" Ställ in "Off Timer". Ström Slå på/av luftkonditioneringen. Läge Ställ in på ett av de 5 driftslägna (se sida 14~15 för instruktioner). Tyst Reducera ljud som genereras från en inomhusenhet under drift. "Air swing" Aktivera/Avaktivera rörelser för luftflödesblad automatiskt upp och ner. Fläkt Justera hur mycket luft som flödar genom luftkonditioneringen med de 4 olika fläkthastigheterna såsom Auto/Låg/Medium/Hög. Ställ in Ställ in/ Avbryt Avbryt tidtagaren/ -läget. 2 nd F Växla funktionen för knappen på fjärrkontrollen. -läget. SMART-luftkonditioneringsnätverk. Temp./Fukt Visa rummets luftfuktighetsnivå och temperaturvärde i 5 sekunder på inomhusenhetens skärm: - Hög: Hög (Om den generella luftfuktigheten är över 70 % eller högre) - Sd: Standard (Om den generella luftluktigheten är lägre än 70 %) - Som rumstemperatur kommer värdet att visas. 12 Pipljud av För att tysta det pipande ljudet när man trycker på knappen. Stänga av skärmen För att stänga av skärmljuset Tidsinställning Ställ in den aktuella tiden När du trycker på knappen [2ndF], kommer indikatorn att visas på fjärrkontrollen och du kan ändra funktionerna för fjärrkontrollen, såsom anges nedan. "d'light Cool" "Temp/Humi", "Auto Clean" "Beep Off", "good sleep" "Display Off", "On Timer " "Time Set function". Om du väljer funktionen under knappen medan knappen 2 nd F är på kommer 2ndF-funktionen att avbrytas. Junfrau :31:47

13 Skärm för fjärrkontroll "Quiet"-indikator "Turbo"-indikator SPi-indikator (Har inte den här funktionen.) "Smart Saver"-indikator "d'light Cool"-indikator 2 nd F-indikator Ställ in temperaturindikatorn "On Timer"-indikator "Off Timer"-indikator -indikator Time indicator Driftlägesindikator Indikator för lågt batteri Överföringsindikator "Air swing"-indikator Fläkthastighetsindikator Auto (Turbo) Låg Medium Hög SVENSKA Säkerställ att vatten inte kommer in i fjärrkontrollen. Dags att byta batteri När batteriet är slut kommer, ( ) visas på fjärrkontrollens skärm. Byt batterier när ikonen dyker upp. Fjärrkontrollen kräver två 1.5V AAA batterier. Lagring av fjärrkontrollen När du inte använder fjärrkontrollen under en lägre tid, ta då ur batterierna från fjärrkontrollen och lagra dem. Installera batterierna 1. Tryck alla spakar så som pilen indikerar på baksidan av fjärrkontrollen och dra upp. 2. Installera två AAA-batterier. Kontrollera att + och - tecken är placerade där de ska. Se till att batterierna sitter på rätt håll. 3. Stäng locket genom att placerade i sin ursprungliga position. Du bör höra ett klick när locket är låst ordentligt. Signalen kanske inte kan mottas lika bra av den elektroniska ljussorten av fluorescerande lampor såsom inverter-fluorecent-lampor på samma yta. Om andra elektriska produkter drivs från fjärrkontrollen bör du kontakta ditt närmaste kontaktcenter. Korrekt avfallshantering av batterierna i produkten (Gäller i länder med separata insamlingssystem) Denna symbol på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör kastas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66/ EG. Om batterierna inte kastas på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö. Hjälp till att skydda miljön och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation. 13 Junfrau :31:48

14 Basfunktion Basdrift är ett driftsläge som kan väljas genom att trycka på knappen Mode. Auto(Automatisk) I "Auto mode", kommer luftkonditioneringen automatsikt att ställa in temperaturen och fläkthastigheten beroende på temperaturen som angetts som rumstemperatur. Används ett multisystem, i autodrift väljer systemet en temperaturinställning och ett passande driftsläge ("COOL" eller HEAT) baserat på rumstemperaturen som var vid starten av driften. Cool(Kall) I "Cool"-läge kommer luftkonditioneringen att kyla ditt rum. Du kan justera temperaturen och fläkthastigheten för att få mer kyla under varma säsonger. Om de rådande utomhustemperaturerna är högre än de valda inomhus temperaturerna kan det ta tid att få inomhus temperaturen till önskad kyla. "Quiet"-läge (, ) reducerar ljudet av inomhusenheten under drift i "Cool"-läge. Dry(Torr) Luftkonditioneringen i "Dry"-läge fungerar som en avfuktare genom att ta bort fukt från inomhus luften. "Dry"-läget får luften att kännas färshare i ett fuktigt klimat. Fan(Fläkt) "Fan"-läget kan väljas för att ventilera ditt rum. Fläktläget kommer att vara bra för att förnya stillstående luft i ditt rum. Heat(Värme) Luftkonditioneringen värmer och kyler. Värm ditt rum med denna mångsidiga produkt under en kall vinter. Fläkten kanske inte arbetar under 3~5 minuter i början för att förebygga att kalla vindar medan luftkonditioneringen värmer upp. "Quiet"-läge (, ) gör ljuden tystare under driften av inomhusenheten i "heat"-läget. Eftersom luftkonditioneringen värmer rummet genom att ta värmeenergi från utomhusluft, kommer värmekapaciteten minska när utomhustemperaturen är extremt låg. Använd en extra värmeapparat i kombination med luftkonditioneringen om värmen inte är tillräcklig. 14 Junfrau :31:48

15 Tryck på knappen för att starta luftkonditioneringen. Tryck på knappen för att ställa in driftsläge. Varje gång du trycker på knappen "Mode" kommer läget att förändras i ordningen, Auto(Automatisk), Cool(Kall), Dry(Torr), Fan(Fläkt), Heat(Värme). SVENSKA Tryck på knappen för att ställa in önskad fläkthastighet. Auto(Automatisk) (Auto) Cool(Kall) (Auto), (Låg), (Med), (Hög) Dry(Torr) (Auto) Fan(Fläkt) (Låg), (Med), (Hög) Heat(Värme) (Auto), (Låg), (Med), (Hög) Tryck på knappen för att justera temperaturen. Auto(Automatisk) Cool(Kall) Dry(Torr) Fan(Fläkt) Heat(Värme) Du kan justera den önskade temperaturen med 1 C inom intervallet 16 C~30 C. Du kan justera den önskade temperaturen med 1 C inom intervallet 16 C~30 C. Justering av temperaturen är inte möjlig. Justering av temperaturen är inte möjlig. Du kan justera den önskade temperaturen med 1 C inom intervallet 8 C~30 C. Tryck på "Temp/Humi" -knappen på fjärrkontrollen för att kontrollera temperaturen och luftfuktigheten i ett rum. 15 Junfrau :09:07

16 Justera luftflödets riktning Luftflöde kan riktas mot din önskade position. Vertikalt luftflöde Luftflödesblad förflyttas upp och ner. Tryck på knappen "Air swing" på fjärrkontrollen. Indikatorn för luft växlingar kommer finnas på fjärrkontrollens skärm och luftflödesbladen flyttas upp och ned kontinuerligt för att cirkulera luften. Tryck på knappen "Air swing" på fjärrkontrollen igen, för att behålla luftflödes riktningen i en konstant position. Horisontellt luftflöde Luftflödesbladen förflyttar sig från vänster till höger. Tryck på knappen "Air swing" på fjärrkontrollen. "Air swing"-indikatorn visas på fjärrkontrollens skärm och luftflödesbladen kommer förflyttas konstant från vänster till höger för att cirkulera luften. Tryck på knappen "Air swing" på fjärrkontrollen igen för att hålla få luftflödesriktningen i en konstant position. Justering av luftflödesriktning finns inte tillgänglig i "good'sleep"-läget medan den är i "cool"-läge. Dock kan du justera luftflödets riktning i "good'sleep"-läget medan det är i "heat"-läge. Använd turbofunktionen Turbofunktionen hjälper till att kyla ditt rum snabbt och effektivt. Tryck på knappen Turbo på fjärrkontrollen i "Cool"-läget. Turbo-indikatorn visas på fjärrkontrollens skärm och luftkonditioneringen drivs av Turbo-funktionen i 30 minuter. Avbryt ryck på knappen Turbo igen. Turbo-funktionen är endast tillgänglig i "Cool"-läget. Om du trycker på knappen "Läge" medan Turbo-funktionen är på, kommer den att avsluta funktionen. Temperatur/Fläkthastighet kan inte justeras medan man använder den här funktionen. 16 Junfrau :31:50

17 " "-läge Innan du använder "good' sleep"-läget, ställ in den aktuella tiden. (För inställning av aktuell tid, se sidan 18.) För en behaglig sömn drivs luftkonditioneringen i insomnings- sovande och uppvakningslägen inom -läget. När luftkonditioneringen är på och i Kall/Värme-läge 1. Tryck på knappen på fjärrkontrollen. -indikatorns visas och "Off timer"-indikatorn börjar blinka på fjärrkontrollens skärm. SVENSKA 2. Tryck på knappen för att ställa in tiden. Du kan ställa in tiden i halvtimmas-enheter, från 30 minuter ~ 3 timmar och i timmar från 3 timmar ~ 12 timmar. Driftstid kan ställas in till minimum 30 minuter och till max 12 timmar. Standard inställningen är 8 timmar. 3. Tryck på knappen "Set/Cancel" för att aktivera den. "Off timer"-indikatorn slutar blinka och den reserverade tiden kommer visas i 3 sekunder. Sedan drivs luftkonditioneringen drivs i "good sleep"-läge. Om du inte trycker på knappen "Set/Cancel" inom 10 sekunder efter det att du tryckt på knappen kommer luftkonditioneringen att återgå till tidigare status. Markera "Off timer"-indikatorn och indikatorn på inomhusenheten. Avbryt Tryck på knappen "Set/Cancel" igen. DU kan ställa in den önskade temperaturen med 1 C i intervallet 16 C~30 C (Kall) / 8 C~30 C (Värme). Fläkthastigheten justeras automatiskt i enlighet med " "-läget. Om du väljer " "-läget när värmedriften är på kan du justera fläkthastigheten. När " "-läget är på. I "Cool"-läge: Luftflödesriktningen kan justeras automatiskt. I "Heat"-mode: Justering av luftflödesriktningen är tillgänglig. Temperatur och fläkthastighet ändras i " "-läge Insomning: Underlättar insomning genom att du sänker temperaturen. Hälsosam sömn: Slappnar av din kropp och höjer temperaturen något. Vakna upp ur " "-läge: Tillåter dig att vakna upp i en behaglig luft och den får dig att känna dig utvilad. Ställ in "Off timer" i " "-läge i över 5 timmar. Du kommer uppleva det störande om inställningen för " " är för kort eller för lång eftersom standarden är inställd på 8 timmar. Om " "-läget är inte ställt mindre än 4 timmar kommer driften avslutas samtidigt. Om " "-läget är inställt över 5 timmar, kommer det även fungera som uppvakningsstadie under den sista timman innan det avslutas. Det rekommenderas att ställa in temperaturen på 25 C~27 C för nedkylning och 21 C~23 C för värmning. 17 Junfrau :31:51

18 Ställ in aktuell tid Innan du använder funktionerna i luftkonditioneringen, ställ in den aktuella tiden. 1. Tryck på knappen 2 nd F 2 nd F-indikatorn visas på fjärrkontrollens skärm. 2. Tryck på knappen "Time Set" för att ställa in aktuell tid AM eller PM-indikator kommer blinka och du kan ställa in tiden genom att trycka på "Temp hr". + eller för timmar och knappen "Fan min". i minuter. 3. Tryck knappen "Time Set" för att aktivera den. Ställ in På/Av-tidtagare Kontrollera den aktuella tiden på fjärrkontrollen innan du använder den här funktionen. Standardtiden är 12 AM på fjärrkontrollen. Den aktuella tiden är inställd på standardtid efter laddning av batterierna. Du kan ställa in så att luftkonditioneringen sätts på och stänger av automatiskt vid önskade tider. Inställning av "On timer" medan luftkonditioneringen är av / "Off timer" medan luftkonditioneringen är på Inställning av "On timer" 1. Tryck på knappen" On Timer/Off Timer". På/av-indikatorn kommer blinka på fjärrkontrollens skärm. 2. Tryck på knappen "Temp hr. + eller och knappen "Fan min." för att ställa in tiden. Du kan ställa in tiden i timenheter från 1 timma ~ 12 timmar i AM, PM och i minutenheter från 1minut ~ 59 minuter. 18 Junfrau :31:51

19 Ställa in "Off timer" 3. Tryck på knappen "Set/Cancel" för att aktivera den. "On timer"-indikatorn slutar blinka och reserverad tid kommer att visas i 3 sekunder. Om du inte trycker på knappen "Set/Cancel" inom 10 sekunder efter att du valt tiden kommer luftkonditioneringen att återgå till föregående status. Markera "On timer" eller "Off timer"-indikator och indikator på inomhusenheten. Avbryt Tryck på knappen "Set/Cancel" igen. Ytterligare alternativ som är möjliga i "On timer"-läge SVENSKA Visar den senaste lägesinställningen innan enheten stängdes av. Justering av fläkthastighet är inte tillgängligt. Du kan justera temperaturen i "Auto/Cool/Heat"-läge. Inställning av tidtagare på och tidtagare av samtidigt Endast den senaste inställda timer kommer läggas till mellan "On Timer/Off Timer" och " " Off timer"-funktionerna. Följ samma process för inställning av på tidtagare och av tidtagare. "On timer" och "Off timer" inställningstid måste vara olika. Tryck på knappen "Set/Cancel" på fjärrkontrollen medan tidtagarkombinationen är på. Både på och av tidtagaren kommer avbrytas och indikatorn kommer att försvinna. 19 Junfrau :31:51

20 Använd "Smart Saver"-funktionen Den här funktionen kommer ställa in temperaturintervallets gränser för att hjälpa dig att spara energi medan luftkonditioneringen arbetar i "Cool"-läget. Tryck på knappen "Smart Saver" på fjärrkontrollen medan luftkonditioneringen arbetar i "Cool"-läge. "Smart Saver"-indikator och "air swing"-indikatorn fjärrkontrollens skärm. Luftflödesbladen förflyttas upp och ner. visas automatiskt på Om den aktuellt inställda temperaturen är lägre än 24 C, kommer den automatiskt att öka till 24 C. Avbryt Tryck på knappen "Smart Saver" igen. "Smart Saver"-funktionen är endast tillgänglig i "Cool"-läget. När "Smart Saver"-funktionen är aktiverad, kommer temperaturintervallet begränsas till 24 C~30 C. Om den önskade temperaturen är lägre än 24 C, stäng av "Smart Saver"- funktionen genom att trycka på knappen "Smart Saver" igen. Temperatur/Fläkthastigheten kan också justeras (för instruktioner, se sidan 15). Om du trycker in knappen "Mode" medan "Smart Saver"-funktionen är på, kommer det att avbryta funktionen. 20 Junfrau :31:52