Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Blomstergränd Fastighetsbeteckning: Vistatunet 1. Byggnadsår: Antal våningsplan: 1-2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Blomstergränd 1-65. Fastighetsbeteckning: Vistatunet 1. Byggnadsår: 1996. Antal våningsplan: 1-2"

Transkript

1 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Blomstergränd 1-65 Fastighetsbeteckning: Vistatunet 1 Byggnadsår: 1996 Antal våningsplan: 1-2 Bostadsyta (BOA): m 2 Lokalyta (LOA): 0 m 2 Antal lägenheter: 33 st. A temp : m 2 Uppvärmningsform: Ventilation: Frånluftsvärmepump, luftvärmepump samt direktverkande el Till- och frånluft med återvinning.

2 Mediastatistik Värmeanvändning: Värme- samt tappvarmvattenproduktion sker lägenhetsvis. I varje lägenhet finns en luftvärmepump, en frånluftsvärmepump med tappvarmvattenenhet samt direktverkande elpaneler. Underhållsgenomgång sker en gång per år av föreningen. Klimatskärmen har inga direkta svagheter, men kan ändå undersökas mera utförligt. Sprutisolering finns på vind. Alla fönster är av 3-glastyp. Där det kan bli kallt är vid entrédörren samt balkongdörren. Vid alla entréer finns en vattenburen radiator kopplad till frånluftsvärmepump. Det är därför viktigt att denna radiator är i funktion under värmesäsongen. Vid sidan av balkongdörren sitter det en luftvärmepump av invertertyp som blåser in varmluft eller kalluft. Spridningen på denna tillskottsvärme, är kanske inte den mest lämpliga. Varmluften rör sig rakt ut från balkongdörren i riktning mot toalettens/hallens frånluftsintag. Detta gör att värmen ej utnyttjas optimalt i hela rummet. En spridning av denna varmluft inåt i vardagsrummet, är något att rekommendera. Ur förbruknings- och optimeringssynpunkt är det svårt att centralt reglera de värmeproducerande enheterna. Varje boende kan ju själv reglera temperaturer på både tappvarmvatten och den direktverkande elvärmen. Men för att ändå försöka bibehålla en enhetlig förbrukning, nollställs alla värmepumpar vid den årliga genomgången. Idag finns det ingen separat mätning av hushållsel eller el till värmeproduktion. För att få fram en ungefärlig förbrukning byggnadsvis som Boverket begär i denna energideklaration, har förbrukningsuppgifter från de boende begärts in. Årliga värden på kallvatten och el ligger till grund för denna analys av byggnadernas energiförbrukning. Vattenanvändning: m Vattenanvändning Vatten 1m 3 =ca 10 kr Kallvatten Varav varmvatten

3 Kommentar: Enligt föreningens egen mätning har fastigheten en verklig årsförbrukning på m 3 vatten. Denna mängd används enbart till byggnaderna. Vi beräknar med nyckeltal att vattenanvändningen är normal med tanke på vad vi bedömer normalt för 33 stycken lägenheter. I varje lägenhet finns en vattenmätare som avläses årligen. Övrig vattenanvändning är t ex bevattning av gräsytor. Droppande vattenkranar och toalettstolar med läckande spolventil kan bidra till ökad vattenanvändning. Någon indikation på sådana påtagliga läckage finns således inte. Uppvärmning av m 3 varmvatten motsvarar ca 146 MWh värme vilket utgör ungefär 30 % av fastighetens totala värmebehov. Detta är en normal fördelning. Ingen separat förbrukningsmätare för tappvarmvatten är installerad varför tappvarmvattenförbrukningen istället är beräknad utifrån areafördelning samt antal lägenheter. I nedanstående graf finns en översikt över 2008 års kallvattenförbrukning. Av 33 st lägenheter är det två lägenheter som har en avvikande förbrukning. För att utesluta mätfel eller läckage, bör dessa lägenheters vattenförbrukning kontrolleras eller brukarna informeras. m³ vatten / m², Atemp Kallvattenförbrukning ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Bild: Statistik över 33 lägenheters kallvattenförbrukning år 2008 Fastighetselanvändning: Fördelning av elförbrukningen är dels gjord på basen av de enskilda hushållens användning och dels gjord efter kallvattenförbrukningen. Hushållens kallvattenförbrukning ger en fingervisning hur mycket energi åtgår till tappvarmvattenberedningen. Därmed kan en uppskattning göras på hela lägenhetens värmeförbrukning. I dessa lägenheter är dock produktionen av värme, till 100 % beroende av el samt utspridd på tre tillverkningsenheter.

4 Beroende på enheternas storlek och effektivitet, samt möjlighet för de boende att göra egna inställningar, har erfarenhetsvärden använts, för att uppskatta elanvändningen i lägenheterna. Fördelning av EL 26% 43% EL Värmepumpar EL Hushåll EL Direkt värme 31% Bild: Procentuell fördelning av lägenhetsel Tittar man byggnadsvis på hur elförbrukningen är fördelad, skiljer sig en del byggnader ifrån varandra. Om detta beror på sämre klimatskärm, lägenhetsinnehavarnas olika vanor eller andra tekniska egenskaper är svårt att bilda en uppfattning om. En enkät till dom boende är dock att rekommendera, för att få en uppfattning hur byggnadernas geografiska placering eventuellt påverkar uppvärmningen. Som stöd för denna undersökning kan även en termografering av alla byggnader ske. Därefter kan en samlad bild fås om klimatskärmens egenskaper i alla byggnader och utifall det skiljer sig från byggnad till byggnad. I nedanstående graf har en förbrukningssammanställning skett från ca. 70 % av lägenhetsbeståndet. Bild: Elförbrukning per byggnad år 2008

5 Enligt Boverket kan stöd för konvertering från eluppvärmd lägenhet med direktel, till fjärrvärme göras fram till Beslut om ansökan ges av länsstyrelserna. Stöd kan ansökas för maximalt kronor per lägenhet eller 30 % av arbets- och materialkostnaderna. Ett fjärrvärmealternativ skulle då teoretiskt kosta föreningen 2,3 miljoner, medan stöd skulle kunna erhållas för kronor. Det finns även andra förutsättningar, men viktigaste kravet är att 70 % av uppvärmningen då sker med fjärrvärme. Sammanfattningsvis kan det vara värt att göra en ansökan om stöd för konvertering, innan något beslut om ändring av uppvärmningsform görs. Ventilation Lägenheterna ventileras med både från- och tilluft. Frånluften har återvinning i form av en frånluftsvärmepump. Tilluften sker både mekaniskt och med intagsventiler. Mekaniskt förs friskluft in med luftvärmepumpen som finns placerad i balkongvägg. Icke-mekaniskt finns intagsventiler placerade i vägg. För att upprätthålla en god funktion i lägenheten är det viktigt att filter rengörs regelbundet både i intagsventiler och i frånluftsfläkt. I en tidigare gjord utredning om alternativa uppvärmningssätt, föreslogs fjärrvärme och bergvärmepump, som eventuella alternativ. Om målet är att bygga bort den direkta eluppvärmningen och samtidigt spara energi, kan en variant av fjärrvärmealternativet finnas. Tanken är då att använda vindsutrymmet för detta ändamål. Till varje byggnad dras fjärrvärme fram till en utbyggnad, som fungerar som fjärrvärmecentral. Från utbyggnaden dras värme- och vattenrör genom vindsutrymme till lägenheterna. Sammanställning av uppskattade kostnader för värmekonvertering: kr 6 st värmecentraler kr 6 st fjärrvärmeanslutningar kr 6 st utbyggnader för värmecentral kr 33 st rördragningar, injustering samt radiatorer kr 6 st reglercentraler för värme kr 33 st demonteringar av frånluftsvärmepump Totalt ca. 2,2 miljoner kr. Exakt kostnad bör inhämtas genom anbudsförfarande. I samband med detta kan sedan ventilationssystemet kompletteras med tilluftskanaler. På den plats där den gamla frånluftsvärmepumpen var placerad, kan ett FTX-aggregat placeras, med en återvinningsgrad på %. En överslagsberäkning för konvertering till FTX beräknas till 1,8 miljoner kr. Därmed skulle totalkostnaden för både en värme- och ventilationskonvertering bli ca. 4 miljoner kr.

6 Idag produceras värme för ca kwh/atemp. En övergång till fjärrvärme är kostsamt och ej försvarbart utan FTX-tillägget. FTX-ombyggnaden kräver större ingrepp i byggnaden, men kan tänkas vara ett alternativ i framtiden, ifall borttagning av elpaneler kommer att ske. En annan framtida lösning är att minska värmebehovet ytterligare. Att göra befintliga radhusbyggnader till att likna moderna passivhus är något som det idag sker tester med. Denna idé bygger också på ett FTX-tänkande, med solpaneler som står för tappvarmvattenuppvärmningen sommartid. En sådan lösning skulle innebära att luftvärmepumpen kunde demonteras, elpanelerna även dom och solpaneler som kopplas ihop med byggnadsvisa aggregat. Kostnadseffektiva energiåtgärder Förutsättningar: De föreslagna energibesparingsåtgärderna är baserade på livscykelkostnad med antagen livslängd och kalkylränta. Redovisade kostnader är erfarenhetsmässiga normalkostnader i dagens prisnivå, och bör endast nyttjas för överslagsmässiga kostnadsuppskattningar. För att inhämta exakta kostnadsunderlag bör ramhandlingar upprättas och anbudsförfarande tillämpas. Alla priser och besparingar är angivna exklusive moms. 1. Modernisering av frånluftsvärmepumpar Metod: Byta till modernt dito Investering: Beroende av underhållsbehovet och teknisk livslängd Besparing: Är nödvändigt av underhållsskäl Kommentar: Lönsamt på sikt Förklaring: Den tekniska livslängden på värmepumpar är år. Därefter bör komponenter bytas ut delvis eller till en helt ny värmepump. Ny värmepumpar har oftast en bättre effektivitet och ger på längre sikt en energibesparing. 2. Termografering av klimatskärm och sänkt innetemperatur Metod: Värmekamera Investering: kr engångskostnad samt kr i tätningsåtgärder Besparing: ca 10 MWh/år vilket motsvarar kr/år Kommentar: Lönsamt Förklaring: Termografering är en effektiv metod att upptäcka läckande tätningslister samt köldbryggor i klimatskärmen. Efter utförd termografering kan tätningsåtgärder ske av olika typer. Detta möjliggör därefter en generell sänkning av temperaturen i lägenheterna, då känslan av kallras försvinner. Storleken av tätningsåtgärderna är helt beroende av resultatet från termograferingen och är därför mycket svår att uppskatta. Stockholm den 22 Juni 2009

7 Fastighetsägarna Stockholm AB AO Energi & Miljö Stefan Huhtamäki

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus.

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Göran Svensson 2012-09-11 Förord Denna rapport är framtagen på uppdrag av BeBo. En styrgrupp med representanter

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning Sammanställning av energideklaration ÖVERSJÄLA 19:32 Allmänna data: Fastighetsbeteckning: Översjäla 19:32 Adress: Verksamhet: Byggnadstyp: Piastervägen 5, 89430 Själevad Bostadshus Friliggande byggnad

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Taltrasten 4, Lund Papegojevägen 37, Lund Reza Tehrani Täby 2014-02-04 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

Brf Runstenen i Landskrona

Brf Runstenen i Landskrona Datum 2009-01-21 1(7) i Landskrona Energideklaration ett samarbete mellan Landskrona och Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 www.evu.se Organisationsnr 556471-0423, Säte Lund

Läs mer

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 UTFÖRARE Företag: Energikonsult: Fastighetsägarna Stockholm AB AO Teknik Theres Kvarnström BESTÄLLARE Kund: Brf Kejsarkronan 33 Fastighetens adress: Norrtullsgatan 25 UPPDRAGSBESKRIVNING

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Fågelvik 1:335, Värmdö Gamla Fågelviksvägen 31, Ingarö 2015-02-11 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Lyftkranen 36, Lidingö Gåshaga Brygga 41, Lidingö Mats Olsson Täby 2014-02-20 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

BRF Ljuskärrsberget. Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22. K-Konsult Energi Stockholm AB

BRF Ljuskärrsberget. Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22. K-Konsult Energi Stockholm AB Energi Stockholm AB Slutrapport BRF Ljuskärrsberget Förstudie över möjligheter att konvertera från direktel till biobränsle via gemensamägt vattenburet värmesystem Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22

Läs mer

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation om rekommendationen Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell Mätning och

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Alvhem 2:61, Ale Alfs Väg 8, Alvhem Reza Tehrani Täby 2014-05-30 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Knipared 1:37, Göteborg Kniparedsvägen 2, Göteborg 2015-05-22 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 10/6-2015 Fastighetsbeteckning: Öppinge 2:17 Adress/ort: Öppinge Ängamossen 719, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447)

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2015-07-24 Sammanställning av energideklaration DOMSJÖ 4:125 Allmänna data: Fastighetsbeteckning: Domsjö 4:125 Adress: Verksamhet:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 28/8-14 Fastighetsbeteckning: Maglarp 63:19 Adress/ort: Stenhögsvägen 5, Trelleborg Byggnaden är besiktigad av: Caspar Skog Företag/ackreditering

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP Norrköping 2014-11-03 Projekt: 4029099000 SWECO AB Handläggare: Martin Bringner Granskad av: Fredrik Karlsson

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Viarp 5:96, Båstad Stationsvägen 47, Förslöv Claudio Gomez Bromma 2009-10-06 Actava AB Företaget innehar F-skattebevis Rörläggarv 12 Tfn 08-585 00 901 Säte

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Vallda 17:22, Kungsbacka Sandövägen 259 2015-06-11 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC TEMA Energi Allt fler väljer men många förra året gavs enbart i Stockholm över 90 tillstånd för stora värmepumpsanläggningar (kyleffekt över 10 kwh). Fram till och med september i år hade 74 ansökningar

Läs mer