Konventionell telefon med lur, sladd och larmfunktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konventionell telefon med lur, sladd och larmfunktion"

Transkript

1 Rapport December 2000 Konventionell telefon med lur, sladd och larmfunktion Handledare: Per Odenrick Ergonomi och Aerosolteknologi Kirsten Rassmus Gröhn - Certec Håkan Eftring - Certec Författare: Jenny Eliasson Josefina Brismar Bo Berggren

2 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning 1.1. Syfte 1.2. Metod 2. Teori 2.1. Belastningsergonomiskteori 2.2. Kognitionsergonomiskteori Designprocessen med fokus på användarorienterad design: Iterativ Design Interaktionsdesign Gränssnittsdesign Menyer 2.3. Gruppens teorier 3. Praktik 3.1. Frågeformulär 3.2. Studie av motsvarande telefon på marknaden 4. Slutsats 5. Källförtäckning

3 Sammanfattning En studie kring telefon med larmfunktion utifrån belastnings- och kognitionsergonomiska aspekter Rapporten behandlar utformningen av telefon med larmfunktion utifrån ett belastningsergonomiskt- och kognintionsergonomiskt perspektiv. Belastningsergonomiteorin har Lena Sperlings artikel A cube model for the classification of work with hand tools and the formulation of functional requirements som utgångspunkt. Efter en redogörelse för etablerade teorier samt gruppens egna antaganden görs en reflektion kring en existerande produkt på marknaden. Vi presenterar även en sammanställning av en utförd enkät ämnad att undersöks människors efterfrågan i nuläget. En slutsats är att telefonen måste utformas med användaren i fokus vad gäller såväl estetik, som användarfunktioner och belastningsergonomi. Människor är inte beredda att betala en alltför stor summa pengar för larmfunktionen så kostnaden för larmet måste vara relativt låg.

4 1. Inledning 1.1 Syfte Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka krav universella användare, inklusive friska äldre, ställer på en telefon. Utifrån resultatet skall vi sedanutforma en sladdburen telefon med larmfunktion ämnad för universalanvändare. Vårt mål är att skapa en telefon anpassad efter användarens behov när det gäller såväl ergonomi, funktion som estetik. 1.2 Metod För att undersöka vilka krav universella användare ställer på produkten vi använt oss av olika metoder. Från artiklar i ämnet belastningsergonomi har vi samlat forskningsdata. Sammandrag av föreläsningsanteckningar har fungerat som underlag för den kognitionsergonomiska teorin. Vi har även sökt information på Internet (bland annat Hjälpmedelsinstitutets hemsida, Ett frågeformulär utformades riktat till målgruppen, som även blev ombedd att rangordna telefonfunktioner. Existerande produkter studerades. Slutligen intervjuade vi en pensionerad sjuksköterska, Brita Eliasson. Fördelen med datainsamlingsmetoden är att man kan ta del av resultat från fleråriga forskningsprojekt. Det är därför en tidseffektiv metod där man även kan få reda på hur det såg ut långt tillbaka i tiden. Givetvis ska man inta ett kritisk förhållningssätt vid sammanställning av data och inte förutse att allt är sanningsenligt för att det finns på Internet eller är publicerat i en artikel. Fördelen med att utföra en enkät är att man får en uppfattning om människors åsikter i dagsläget. Det viktigt att personerna som utför undersökningen är representativa för den befolkningsgrupp man är intresserad av. En nackdel med metoden är att det är svårt utforma frågor som inte inbjuder till en viss grad av tolkningsfrihet. ( se frågeformulär ) Ett sätt att undersöka äldre människors behov vad gäller telefoner är att prata med någon som har erfarenhet av arbete med äldre, i vårt fall Brita Eliasson, utbildad sjuksköterska. Dock ska det anmärkas att denna information är subjektiv eftersom personliga värderingar alltid spelar in. Slutligen är studier av redan existerande produkter ett effektivt tillvägagångssätt. Man kan då bedöma hur stort intresset är för produkten genom att studera försäljningssiffror.

5 2 Teori 2.1 Belastningsergonomisk teori Vid utformning av handhållna redskap bör belastningsergonomiska aspekter beaktas. Då människan åldras förändras kroppens förutsättningar. Synförändringar uppstår samtidigt som rörelseomfång, rörelsehastighet och greppstyrka minskar. Vid 70 års ålder återstår endast 75 % av kroppens utgångsstyrka. Kvinnors maximala styrka uppskattas vara endast 65 % av mannens (Asmussen och Heeböll-Nielsen, 1961; Mital och Sanghavi, 1986). Då målgruppen består av universalanvändare ökar kraven på design. Aktiviteten ska styra valet av grepp. En telefons knappsats kräver givetvis precision av brukaren, men betoningen i denna studie ligger vid utformningen av luren i egenskap av handredskap. De mest kraftfulla greppen är i nedstigande ordning det transversella helhandsgreppet, det diagonala helhandsgreppet och det sfäriska helhandsgreppet. Gemensamt för dessa grepp är att arbetet är fördelat på fler och större muskelgrupper. Eftersom dessa grepp även ställer relativt låga krav på precision, kan de betraktas som passande för en större grupp användare. Storleken av det handhållna redskapet är av stor vikt. Omkretsen ska passa stora som små händer utan att tvinga användaren att anstränga handen i onaturliga positioner. Det är önskvärt att utformningen även tillåter variation. Telefonlurens form bör uppmuntra till att handleden vinklas optimalt, det vill säga 20 bakåtlutning av handen. Balansegenskaper hos luren spelar också stor roll. A hand tool with poor balance characteristics may affect the wrist position in an unfavorable way (Dahlman et al, 1993). För att minska fysiska påfrestningar ytterligare ska handenheten vara så lätt som möjligt. Olyckligtvis förknippas tyngd med god kvalitet, vilket medför att en kompromiss måste äga rum. Enligt kubmodellen, som analyserar förhållandet mellan kraft, precision och tid i relation till handburna redskap, befinner sig en normal privatperson inte i en belastningsergonomisk farozon. En sådan brukare använder telefonen mer än en timme (men mindre än fyra timmar) totalt per dag, men inte mer än10-30 minuter åt gången, i en stressfri miljö utan precisionskrav. Modellen var främst utformad att appliceras i arbetsmiljöer, men kan ge riktlinjer i denna studie. Friktion/yta är viktigt i två bemärkelser: dels ska materialets ytegenskaper medverka till att minska trycket i kontaktytorna, dels ska rörelsefriheten inte begränsas. Ett material som isolerar mot kyla och värme är också önskvärt. 2.2 Kognitionsergonomisk teori Designprocessen med fokus på användarorienterad design: Iterativ design Det är imperativt att designprocessen är en återkopplande process där ny kunskap får utrymme att påverka resultatet. En idé utvecklas till en prototyp som utvärderas av användare. Den nya kunskapen tillämpas på den ursprungliga idén och en ny prototyp skapas. Processen är cirkulär.

6 Testmetoderna måste ses över för att undvika inbyggda fällor. Iterationsprocessen garanterar inte en fullkomlig slutprodukt, utan kan resultera i att produkten blir den bästa tappningen av en sämre idé. Prototypen kan passa testmetoderna, men är de inte anpassade efter verkligheten blir inte heller resultatet det. Användargruppen måste vara väldefinierad för att resultatet ska vara väl förankrat. Att tänka på är även att ju grundligare iterationsprocessen är desto dyrare kommer projektet att bli. Ett sätt att gå tillväga för att hitta det mest lämpliga användargränssnittet är att låta en grupp människor testa olika gränssnitt. Det kan gå till så att man återger situationer ur verkligheten, försökspersonerna ombes tillexempel ringa moster Karin på ett tydligt och pedagogiskt sätt. När försökspersonerna sedan utför handlingen kan man videofilma (eller på annat sätt dokumentera) personerna samtidigt ber man dem tänka högt. På så sätt får man reda på hur användaren går till väga för att lösa ett problem och kan analysera och jämföra resultat i efterhand. Sedan kan man förbättra användargränssnittet för att utföra nya försök, den iterativa designprocessen appliceras tills man anser sig vara nöjd med resultatet Interaktionsdesign Interaktionsdesign är utformningen av mötet mellan människa och maskin. Enligt Shneiderman finns det åtta tumregler beträffande dialogen mellan brukare och maskin. Konstruktören ska sträva efter konsistens. I så stor omfattning som möjligt ska samma principer för exempelvis tecken och terminologi användas för att strukturera användargränssnittet. Likformighet är att eftersträva. Det är viktigt att informationen som endast nybörjare har behov av kan elimineras för erfarna användare. Exempelvis ska de som använder ett system ofta kunna använda sig av kortkommando för att förenkla processen. Informativ feedback ska erbjudas användaren. Respons vid varje enskild åtgärd är viktig. Var steg ska bekräftas så att användaren kan gå vidare med en känsla av trygghet. Dialogen ska ha tydliga avslutningar. Det är återigen viktigt att användaren får bekräftelse på utförd handling och avslutad process. Enkel felhantering ska finnas. Då ett fel begås måste information delges. På ett tidsbesparande sätt ska brukaren kunna återgå till tidigare steg för att åtgärda misstaget. Även en enkel reversering av handlingar ska tillåtas. För att återigen minska användarens oro ska ångerfunktion finnas. Användaren vet då att den lät kan åtgärda eventuella misstag. Användaren ska ges möjlighet att styra systemet, och därmed undvika att reduceras till en passiv position. Korttidsminnet ska belastas minimalt. Då människan endast kan hantera ungefär 7 informationsenheter åt gången, är det viktigt att hon inte behöver hantera systemet med korttidsminnet som främsta redskap Gränssnittsdesign Gränssnittsdesign kan delas in i fyra steg. Det första steget är design av applikationens tjänster. Vad ska användaren kunna göra med produkten? Vad ska användaren inte kunna göra? Det är viktigt att veta vem användaren är, så att behovet av specifika tjänster kan definieras. En funktionsanalys kan hjälpa vid bedömningen. Det andra steget i processen är konceptuell design. Hur ska användaren tänka och agera då den använder sig av applikationen? Val av terminologi, gruppering och den generella strukturen ska utvecklas i det konceptuella steget av designprocessen. Steget efter konceptuell design innefattar interaktionsdesign. Hur ska navigeringen mellan tjänster ske praktiskt? En detaljerad plan för händelseförlopp utvecklas här. Det sista steget i utformningen av gränssnittet är grafisk

7 design. I det slutliga steget väljs exempelvis färg, typografi, ljud och dimensionering med användbarhet som mål. Systemet ska vara lättillgängligt. Det finns enligt Norman två principer att utgå ifrån vid användaranpassad gränssnittsdesign: att sträva efter kunskap i världen, och att erbjuda en god förklaringsmodell. Begreppen synlighet, affordance, mapping och feedback används. De hjälper användaren att utnyttja kunskapen från sin omgivning för att uppnå förståelse med begränsad kognitiv belastning. Det som syns, hörs och upplevs med andra sinnen vid kontakten med ett användargränssnitt kallas synlighet. Enligt Norman ska allt som inte är ämnat att visas döljas. Finns för lite eller för mycket information blir användaren vilseledd. Konsekvens är en mycket viktig egenskap. De faktiska och upplevda egenskaperna hos ett föremål, de ledtrådar som avgör hur och till vad en produkt kan användas är objektets affordance. Det är viktigt att särskilja de handlingar som faktiskt utförs från dem som upplevs vara möjliga. Verklig och upplevd affordance ska vara identiska. En riktlinje för att minska problem är att begränsa ett föremåls affordance. Mapping är relationen mellan egenskaper. Ett exempel på mapping är en fjärrkontrolls knappar, deras utseende och handlingarna de faktiskt utför. Naturlig och lättförståelig mapping är att eftersträva. Ett vanligt problem är att det finns fler funktioner än knappar, vilket underminerar hanterbarheten. God synlighet och ibland även forcing functions är viktig vid mapping. Att användaren får relevant återkoppling efter utförd handling är viktigt. Mappingen mellan varje handling och svar ska vara tydlig. För stark eller för svag återkoppling är ett vanligt problem. Handlingens vikt ska reflekteras i återkopplingen - en viktig åtgärd ska ha en markant återkoppling Menyer Det finns fördelar med att använda menysystem. De medför att användaren inte behöver hålla en så stor mängd information i korttidsminnet. Mindre vana användare hjälps med ledsagning, och det är lätt att gå tillbaks och ändra beslut. Bland nackdelarna som menysystem medför är att de kräver relativt stort skärmutrymme och hög displayhastighet. En regel när det gäller semantisk gruppering är att utgå ifrån uppgiften och inte ifrån komponenterna man vill ska ingå. Menyer kan delas in enligt följande: enkla menyer, linjära menyer och trädstrukturerade menyer. Bland de enkla räknas binära (yes/no, cancel/ok), fleralternativsmenyer (radioknappar), flervalsmenyer (check boxes), rullgardinsmenyer och pop-up menyer. Enkla menyer är oftast lätta att förstå, men kan ge lite valmöjlighet. En fördel med linjära menyer är om en strukturerad beslutsprocess bestäms med likartade alternativ varje gång. Den kräver också mindre utrymme på skärmen. Bland nackdelar är att den kan upplevas som repetitiv, och att översikten är inte så god. Trädstrukturerade menyer kan hantera ett stort antal alternativ. Av vikt vid utformning av en meny är systemets uppbyggnad. Det är att föredra fler alternativ på var sida, och färre sidor i stället för motsatsen. Semantisk gruppering, alfabetisk ordning samt frekvensordning är några sätt att strukturera ett system. Enkel terminologi bör användas. Möjligheten att förflytta sig framåt och bakåt ska förmedlas med tydlighet. Eftersom människor är vana vid att fylla i formulär är datoriserade formulär ett tillvägagångssätt som kan fungera bra. Korttidsminnet belastas inte nämnvärt, och användaren får en känsla av kontroll. Givetvis måste stor vikt läggas vid utformningen så att de är lätta att

8 förstå och fylla i. För en van användare är användningen av kommandospråk fördelaktigt tack vare flexibiliteten och snabbheten systemet medför. Bland nackdelarna med systemet finns en avsaknad på felsökning och den mängd av information som måste läggas på minnet. Direktmanipulation är ett sätt för användaren att handgripligen utföra operationer. Ett exempel på systemet är filhantering inom Windowsprogrammet, då ett klick på en ikon motsvarar en handling. Korttidsminnet belastas inte nämnvärt och processen är snabb. Det man ser är det som sker. Några problem med direktmanipulering är att det är svårt att programmera och att det kräver mer hårdvara. Viktigt är att användaren står i fokus vid val av interaktionsstil. Vilken situation befinner sig användaren i? Valet av en interaktionsstil utesluter inte att den kan kombineras med andra stilar som har kompletterande egenskaper. 2.3 Gruppens teorier Vår teori lyder som följande: efterfrågan på trygghetslarm ökar i takt med att allt fler människor bor ensamma och därmed känner sig otrygga. Vi tror även att intresse finns för brandlarm som kontaktar larmcentralen om brand utbryter när man inte är hemma eller när man sover. Vår åsikt beträffande telefonens estetiska uttryck samt dess ergonomiska utformning är att vikten ligger vid första intrycket, det vill säga att telefonen måste dra till sig uppmärksamhet i jämförelse med andra telefoner. Användaren ska få lust att lyfta luren vid en första anblick och känslan mot handen och örat måste då uppfylla förväntningarna. Är telefonen utformad utifrån belastningsergonomiska kriterier kommer köparen att vara nöjd med telefonen även i fortsättningen. Först om telefonen uppfyller dessa grundläggande krav kommer folk vara beredda att betala den extra kostnad som larmfunktionen medför. Priset på larmtelefonen får inte vara nämnvärt högre än det för en vanlig telefon om det ska finnas intresse för den. Vad beträffar den kognitionsergonomiska aspekten av universaldesign tror vi att antalet funktioner ska begränsas. Vår telefon riktar sig till såväl barnfamiljer som friska äldre. Kraven på utformningen innefattar både enkel manövrering av funktionerna, och att de är lätta att förstå. Kraven på en bärbar larmenhet är ännu striktare i och med att personer som använder larmet inte kan förväntas vara i sina sinnens fulla bruk. Luren skall kännas skön att hålla i Luren skall medge en bekväm ställning för handen

9 3 Praktik 3.1 Frågeformulär För att undersöka huruvida våra teorier stämmer överens med verkligheten vad gäller ergonomi, estetik, funktioner, samt för att se vilken marknad som finns för en telefon med larmfunktion utförde vi en enkät. Vårt mål var att få en så bred spridning i ålder, kön, yrkeskategori samt ekonomisk ställning som möjligt. Då vi utförde undersökningen främst på vänner, grannar och släktingar och deras vänner representerade inte underlaget allmänheten. Medianåldern på de tillfrågade är 62,5 är och en stor del av de utfrågade var läkare eller studenter, vilket vinklar resultatet. Formuleringen av frågorna var ytterligare en felkälla. På vissa ställen var enkäten otydlig. Resultatet av undersökningen kan därför bara ses som en modell där man kan avläsa trender i önskemål och åsikter men inte som statistik. Tabell 1 Antal medverkande i undersökning 28 Varav kvinnor 15 Varav män 13 Medianålder 62.5 Har brandlarm 16 Har inbrottslarm 3 De flesta av de tillfrågade i undersökningen prioriterade kvaliteten på telefonen högst följt av pris och lurens komfort. Att telefonen har högtalare ansågs minst viktigt. Vid frågan om vad som var bra med den eller de telefoner försökspersonen har idag svarade man följande: stora siffror, saknar sladd, enkel att använda, billig, har två utgående och ingående linjer, ställbar ljudvolym, ställbar volym på ringsignal, bekväm lur, klart ljud, snygg, säker, många finesser. Följande egenskaper ansågs som mindre bra: komplicerad, vita knappar - blir smutsiga, saknar snabbknappar, stor och klumpig, låg ringsignal, obekväm, ramlar i golvet, knapparna är svåra att trycka in. 9 personer känner någon gång behov av ett bärbart överfallsalarm och 2 st har ett sådant idag. Av enkäten kan utläsas att man efterfrågar en estetiskt tilltalande, lättanvänd telefon med de viktigaste funktionerna såsom ställbar ringsignal, ljudvolym, snabbuppringning. Den ska vara bekväm att hantera och inte alltför dyr. Intresse verkar finnas för inbyggd larmfunktion om telefonen uppfyller alla användarens krav i övrigt. 3.2 Studie av motsvarande telefon på marknaden Idag finns redan en larmtelefon på marknaden under namnet DORO Secur. Denna telefon har inbrottslarm, trygghetsalarm samt brandlarm, som placeras ut i hemmet. Enligt utsago från DORO säljer den inte som förväntat och vi har diskuterat kring detta. Resultatet från marknadsundersökningen visar att vissa redan har inbrottslarm, något man ofta betalat en stor summa pengar för. Allmänheten kan väntas vara mindre beredd att betala det höga pris DORO satt för en telefon där inbrottslarm bara är en bifunktion.

10 3.3 Rangordning av funktioner För att få en uppfattning av vilka funktioner som vår målgrupp värderade högst, sammanställde vi en lista med tio möjliga alternativ. Vi bad sedan människor i vår målgrupp rangordna funktionernas betydelse med ett som högsta betyg. De funktioner med lägst sammanlagd poängsumma var mest populära. Tabell 2 Funktion Antal sammanlagda poäng Volymjustering 77 Telefonsvarare 89 Nummerpresentatör 96 Datum och tid inklusive väckarklocka 117 Lagra, spara i telefonbok 118 AXE (R1 osv.) 131 Återuppringning samt direktuppringning vid 133 nummerpresentatör Högtalarfunktion 164 Sekretessknapp 185 Olika ringsignaler 187 Tjugotre människor rangordnade funktionerna. Önskvärt vore om samma personer som svarade på det första frågeformuläret åter igen representerade målgruppen, vilket inte var fallet genomgående. En felkälla var bristfällig definition av begreppen. Avsaknad av volymjustering framställdes i några fall likvärdigt med avsaknad av lurvolym och i andra fall beskrevs volymjustering som ringsignalsjustering. Ibland betydde volymjustering möjligheten att ändra både lurvolymen och ringsignalen. På grund av definitionens variation kan inte svaret ses som entydigt.

11 4 Slutsats Efter att ha tilldelats en uppgift som vid första anblick främst avsåg att skapa en ny formgivning till en befintlig produkt, har gruppen genom diskussion och undersökningar ifrågasatt och omdefinierat problemet. Behovet av en larmtelefon är verkligt, även om målgruppen är begränsad. De larmfunktioner som efterfrågas är trygghetslarm och brandlarm. Intresset för en larmtelefon är dock inte stort nog att motivera en stor skillnad i pris jämfört med en vanlig telefon. Vad beträffar telefonens belastningsergonomiska egenskaper gäller samma krav för en larmtelefon som för en universaltelefon. Det innebär i praktiken att telefonen ska vara bekväm för användaren vid hanteringen, såväl grepp, lyft som känslan då luren hålls mot örat. Det kan vara svårt att tillgodose eftersom alla människor är olika, men det överordnade målet bör vara att tillfredsställa en så stor grupp människor som möjligt. För att göra en telefon lättanvänd och lättförståelig krävs omfattande kognitionsergonomiska studier. Fler funktioner innebär krav på en djupare undersökning, vilket i sig är kostsamt. Betydelsen av användarorienterad formgivning kan dock inte understrykas nog.

12 Källförteckning Asmussen, E och Heeböll-Nielsen, K 1961 Isometric muscle strength of adult men and women Communications from the Testing and Observations Institute of the Danish Association for the Infantile Paralysis 11 Dahlman, S, Kadefors, R, Kilbom, Å, Sperling, L, Wikström, L 1993 A cube model for the classification of work with hand tools and the formulation of functional requirements Appl Ergon 24(3), Hjälpmedelsinstitutets hemsida på Internet, Mital, A och Sanghavi, M 1986 Comparison of maximum volitional torque exertion: capabilities of males and females using common hand tools Hum Factors 28(3), Norman, Donald The design of everyday things, 1998 Shneiderman, B. (1992), Designing the User Interface, Addison-Wesley (andra upplagan) Muntliga källor: Brita Eliasson, pensionerad sjuksköterska

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Hälsokoll En virtuell coach

Hälsokoll En virtuell coach Högskolan i Halmstad IT-projekt 10p. VT 07 Hälsokoll En virtuell coach Handledare: Mats Lindqvist Författare: Jacob Wodzynski, 851230 Matija Prskalo, 860714 Frida Jantell, 820921 1 Inledning...4 1.1 Syfte...

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

Designerrollen i en webbdesignprocess

Designerrollen i en webbdesignprocess Designerrollen i en webbdesignprocess Erik Hjelm Minica Kraft Andreas Nilsson Institutionen för informatik Digital medieproduktion Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB 2014.22 Abstract This study investigates

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Mobilen först Framställning av en design för Östgötatrafikens mobila hemsida med fokus på användarna av Anna

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Sammanställning och utvärdering av riktlinjer gällande gränssnittsdesign för äldre personer. JAKOB JÖNSSON och MADELEINE KAZEMI

Sammanställning och utvärdering av riktlinjer gällande gränssnittsdesign för äldre personer. JAKOB JÖNSSON och MADELEINE KAZEMI Sammanställning och utvärdering av riktlinjer gällande gränssnittsdesign för äldre personer JAKOB JÖNSSON och MADELEINE KAZEMI Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sammanställning och utvärdering av riktlinjer

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:200 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie angående kommunikationen mellan gymnasieelever och banken JENS LAGERQVIST KRISTOFFER LUNDGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch kundrelationssystem för bilköp SAID EL SHOBAKI

Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch kundrelationssystem för bilköp SAID EL SHOBAKI Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch kundrelationssystem för bilköp SAID EL SHOBAKI Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch

Läs mer

Försäkringsbedrägerier

Försäkringsbedrägerier Philip Börjesson Jakob Claesson Försäkringsbedrägerier - En studie av sambandet mellan självrisk och oberättigade ersättningskrav Insurance fraud - A study of the relationship between deductibles and unjustified

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

När konsumenten sätter priset - En studie om prissättning på C2C- marknaden

När konsumenten sätter priset - En studie om prissättning på C2C- marknaden Uppsala Universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, VT 2014, 15 hp Handledare: David Sörhammar 2 juni 2014 När konsumenten sätter priset - En studie om prissättning på C2C- marknaden

Läs mer

Att bemöta en missnöjd kund

Att bemöta en missnöjd kund Att bemöta en missnöjd kund En studie av klagomålshantering i hotellbranschen Martina Bergsten Anna Hedberg Stockholm HT 2005 Kandidatuppsats Södertörns Högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande

Läs mer

Magisteruppsats i Interaktionsdesign. Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv. Anna Johansson

Magisteruppsats i Interaktionsdesign. Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv. Anna Johansson Magisteruppsats i Interaktionsdesign Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv Anna Johansson Göteborg, Sweden 2004 Institutionen för datavetenskap REPORT NO. xxxx/xxxx Evaluering

Läs mer

Mobilen i hemmet. Sammanfattning. En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet. Jenny Fådal. Saman Mottaghy

Mobilen i hemmet. Sammanfattning. En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet. Jenny Fådal. Saman Mottaghy Mobilen i hemmet En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet Jenny Fådal Saman Mottaghy Sammanfattning Majoriteten av den svenska befolkningen har en mobiltelefon idag 2011. Hur och i vilka situationer

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1. 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1. 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer...2 3. ANVÄNDAR- OCH UPPGIFTSANALYS...3 3.1 Användaranalys...3

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET HANDELSHÖGSKOLAN En studie i varumärkesbyggande Kandidatuppsats/ Marknadsföring Företagsekonomiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Höstterminen 2011 Carolina

Läs mer

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Marknadsakademien Kandidatuppsats VT 2002 Företagsekonomiska Institutionen Stockholms Universitet Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Handledare: Richard Gatarski Uppsatsförfattare:

Läs mer

Hjälp en blind. En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende.

Hjälp en blind. En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende. Uppsala Universitet Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats, 20p HT 2004 Hjälp en blind En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer