ehälsa ehemtjänst i Norrtälje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ehälsa ehemtjänst i Norrtälje"

Transkript

1 ehälsa ehemtjänst i Norrtälje Förstudierapport Version 1.0 Sjukvårds- och omsorgskontoret

2 Innehåll 1 Inledning Dokumentets användning Definitioner Referenser Sammanfattning Bakgrund och effektmål Organisation Förstudiemål Måluppfyllelse Rekommendation/förslag till beslut Hälsoekonomi Risker Intressenter Förslag till fortsatt arbete Beslutsunderlag Lösningsalternativ Förutsättningar för förändring Antaganden och beroenden Styrkor Svagheter Risker Nyttokalkyl Finansieringsplan Övrig redovisning Bilagor: ehälsotablå Risklista version Finansieringsplan Intressentlista Förstudieorganisationen Samhällsekonomiska analyser Sid: 2(15)

3 Revisionshistorik Version Beskrivning Datum Författare 1.0 Första giltiga version Kerstin Stambert 0.5 Utkast Kerstin Stambert 0.4 Utkast Kerstin Stambert 0.3 Utkast Kerstin Stambert 0.2 Utkast Kerstin Stambert 0.1 Utkast Kerstin Stambert Sid: 3(15)

4 1 Inledning Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutade (SON 21), att påbörja processen med att övergå till digital teknik inom området ehälsa. Nämnden beslutade då bland annat att ge Sjukvårds- och omsorgskontoret i uppdrag att göra en förstudie i syfte att undersöka förutsättningarna och för att ta fram en plan för långsiktig finansiering. Organisation och samverkan inom området ehälsa. Förstudien har begränsat till att omfatta området ehemtjänst. Digitalisering av trygghetslarmen och införandet av nyckelfri hemtjänst sker i särskild ordning. Se bilaga ehälsotablå 1.1 Dokumentets användning Dokumentet beskriver hur arbetet i förstudien har bedrivits, vilka som deltagit och vilka resultat som framkommit. Förstudien har bedrivits enligt Norrtälje kommuns projektmodell. 1.2 Definitioner Begrepp/förkortning Kund/Kund Anhörig Närstående Sköra äldre/ Mest sjuka äldre Förklaring/definition Avser användaren av hemtjänst/ehemtjänst. Avser den som har beviljats hemtjänst. Är anhörig eller nära vän till den som beviljats hemtjänst. Omfattar personer som är 65 år och äldre med omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av ålder, skada eller sjukdom. ehälsa ehemtjänst - etjänster i kundvalet Bildtelefon Att inom vård och omsorg ta hjälp av elektroniska processer och kommunikation. Begreppet kan omfatta en rad tjänster i gränslandet mellan medicin, sjukvård och informationsteknik. En etjänst förmedlas elektroniskt. Handläggningen är interaktiv vilket innebär att den sker i någon form av dialog mellan kund och handläggare. Den är offentligt finansierad och riktas i första hand till kundvalets kund. Närstående erbjuds möjligheten att använda etjänster för att hålla tätare kontakt med sin anhöriga. Tjänsten kan utföras av såväl kommunala som privata aktörer. En telefon med bildskärm och webbkamera alt. läsplatta, vilket gör att man kan se den man talar med i realtid. Bildtelefonens överföring är krypterad för hög säkerhet till skillnad från liknande gratis tjänster som finns idag. Sid: 4(15)

5 Mörkerseende kamera Ippi (elektronisk brevlåda) Ledljus nattetid GPS-larm Påminnelselarm KSL MSB IKT RAKEL Risklista En tjänst för vårdtagare, som har behov av tillsyn eller extra omsorg och trygghet i sitt hem nattetid. Mörkerseende kamera ger möjlighet att, på med kunden avtalade tider, genom ett digitalt titthål (inga bilder eller filmer skapas) titta till personen i behov av nattillsyn. Ersätter fysiskt besök i sovrummet som normalt utförs av nattpatrullen. Ippi är ett kommunikationsstöd som underlättar för äldre och personer med funktionsnedsättning att hålla kontakt med släkt, vänner, vård- och omsorgsgivare m.fl. via den vanliga TV:n. Tekniskt är det en dosa som kopplas till TV:n. Genom att ippi har ett mobilnummer och en e-postadress kan den ta emot och skicka sms, mms och e-post (bild, ljud och text) till/från alla datorer och mobiltelefoner. Enklaste sättet att svara på ett meddelande är att prata in ett röstmeddelande, men man kan också skriva ett svar med bild och text. Ledljuset är lågt placerade lampor som tänds nattetid med hjälp av en rörelsesensor. Ledljuset lyser exempelvis upp vägen till toaletten i fallpreventivt syfte. Mobila larm kallas även GPS-larm. GPS är en förkortning för Global Positioning System. Det är ett system för satellitnavigering som drivs av det amerikanska försvarsdepartementet. 24 satelliter ger möjlighet för alla med en GPS-mottagare att bestämma sin position (longitud, latitud och altitud) oavsett väder, tid på dygnet och var man befinner sig på jorden. GPS-larmet kan ställas in så att det larmar när kunden går för långt ifrån hemmet. Programeras för att påminna om exempelvis medicinintag, balansövningar och motion. Kommunförbundet Stockholms Län Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Informations- och KommunikationsTeknik, är den del av IT som bygger på kommunikation mellan människor. Rakel är ett nationellt kommunikationssystem för samverkan och ledning. Det har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med ordning, säkerhet eller hälsa. I Norrtälje används RAKEL av bland andra räddningstjänsten. Risklistan tas fram för att synliggöra risker i bl.a. projekt. Genom att identifiera risker ges möjlighet att i god tid planera Sid: 5(15)

6 åtgärder som kan vidtas om risken inträffar. Finansieringsplan Digital vårdplanering Dokument som beskriver planerade kostnader för exempelvis projekt. Vårdplanering sker bland annat efter sjukhusvistelse. Vårdplaneringsteamet kan bestå av många intressenter utöver den enskilde kunden ex. kundvalsutförare, läkare, kommunrepresentant och anhöriga. Om inte alla har möjlighet att komma på mötet så kan man koppla upp digitalt via en bildtelefon och ända delta i mötet. Bildtelefonens överföring är krypterad för god säkerhet. 1.3 Referenser Dokument Version Sökväg Tjänsteutlåtande av avdelningschef Tomas Sjöberg samt beslut i SON Slutrapport ippi Nattfrid i Norrtälje..\..\Beslut\Tjänsteutlåtande pdf..\..\Beslut\Nämndbeslut förstudie.pdf pi%20slutrapport.pdf tfrid.pdf etjänster i socialtjänsten en vägledning edad e9cabccfcda7&ownertype=0&propertyname=em beddedimg_d6af21a8-b95a-4567-afbed &filename=vagledning_etjanster pdf&Attachment=False Nacka Innocare-test av teknikprodukter i Nacka Informationsfilm /innocare/documents/rapport_innocare_ pd f https://www.youtube.com/watch?v=rhq_dxd4i48 &list=uubv-hq0xgy29gbqvostjxuq Västerås Sid: 6(15)

7 e-hemtjänst rapport Täby Säkerhetsgranskning av Nattro Förstudiedirektiv 0.2 Handlingsplan för förstudie ehemtjänst..\e-hemtjänst_rapport2012.pdf Säkerhetsaspekter gällande ehemtjänstprodukter..\rapport-it-säkerhet-hjälpmedel-inomehemtjänst-generella-krav.pdf..\täby Säkerhetsgranskning Tunstall Nattro.pdf Förstudiedirektivutkast 0.2.docx Handlingsplan förstudie ehemtjäns1.pdf 2 Sammanfattning Allt fler äldre väljer att bo kvar i sitt eget hem långt upp i åren. Skälen till detta är många, men en allt bättre bostadsstandard med moderna bekvämligheter har starkt bidragit till denna utveckling. Väl fungerande hemtjänst, hemsjukvård och trygghetslarm har också varit viktiga förutsättningar för kvarboende. Modern informations- och kommunikationsteknik samt medicinsk-tekniska landvinningar kommer successivt göra det än enklare och tryggare att bo kvar hemma, för alla dem som så önskar långt upp i åren. Som ett komplement till vården och omsorgen finns teknikstöd som kan göra vardagen enklare för den äldre och frigöra personella resurser för att täcka det ökande behovet av omsorg. Befolkningsunderlaget från januari 2014 visar att antalet personer över 80 år beräknas öka från 3508 personer 2014 till personer En ökning med 22 %. Detta bör ses i relation till den brist på vård- och omsorgspersonal som arbetsförmedlingens statistik 2015 visar. Åldersgrupp w w w % 80-w % 85-w Norrtälje kommun har sedan 2010 testat olika former av teknik inom hemtjänsten (ippi-projektet och projektet Nattfrid i Norrtälje 2013). Kommunen lyfts i olika nationella samanhang fram som en kommun i framkant när det gäller teknik för Sid: 7(15)

8 äldre. Det märks en tydlig skillnad på teknikmognaden både i samhället och inom kommunen idag jämfört med när ippi-projekten startade inom hemtjänsten i Norrtälje hösten Förstudien har visat på möjligheter att öka trygghet, delaktighet och service i hemmet för gruppen Sköra äldre. Inom ramen för förstudien har följande tekniska lösningar diskuterats: nattillsyn via mörkerseende kamera ger möjlighet att få tillsyn fler gånger under natten än vid traditionell nattillsyn. Detta ökar tryggheten för den som är orolig nattetid. med bildtelefoni finns möjlighet till kontakt med rörlig bild och ljud såväl med hemtjänstens personal, som med nära och kära vilket ger möjlighet till ökad social kontakt och därigenom ökat välbefinnande. I en elektronisk brevlåda (ippi) kan kunden ta emot påminnelser från hemtjänsten, bilder och hälsningar från vänner och anhöriga, inbjudningar till aktiviteter från exempelvis frivilligorganisationer via en mobiltelefonteknik som använder en vanlig TV som bildskärm. Ger möjlighet till trygghet, social kontakt och aktivare liv. Vid diskussioner med projektledaren för projektet Sköra äldre har framkommit att sköra äldre skulle även kunna vara hjälpta av annan teknik, exempelvis påminnelselarm som kan hjälpa den äldre att komma ihåg sin medicin, ledljus nattetid för att undvika fallskador och GPS-larm för en tryggare utevistelse är några områden förstudien tagit fram. Som ett resultat av förstudien föreslås en provperiod på ett år med tre olika tekniska lösningar, bildtelefoni, mörkerseende kamera och ippi. Inom ramen för projektet föreslås också tester med andra tekniska lösningar som skulle kunna vara extra gynnsamma för gruppen sköra äldre. I förstudien presenteras också en risklista och en finansieringsplan. 2.1 Bakgrund och effektmål På uppdrag av Sjukvårds- och omsorgsnämnden har en förstudie om ehemtjänst genomförts under april december Syftet med arbetet har varit att hitta hållbara lösningar på ett eventuellt införande av ehemtjänst i Norrtälje. I förstudiearbetet har omvärldsspaning varit ett stort arbete. Arbetsgruppen har tittat framför allt på Västerås stad, Nacka- och Ösersunds kommuns ehemtjänstarbete. Alla dessa kommuner ligger i framkant när det gäller teknikanvändande i hemtjänsten. Västerås har vänt och vridit på alla juridiska- och säkerhetsaspekter på ehemtjänst. Nacka kommun har ett arbetssätt som in mångt och mycket påminner om Norrtäljes. Sid: 8(15)

9 Östersunds kommun är precis som Norrtälje en landsbygd (glesbygd). Sammantaget har dessa tre kommuners arbete hjälpt Norrtäljes förstudie framåt. 2.2 Organisation Ansvaret för förstudien har legat på Sjukvårds- och omsorgskontorets administrativa avdelning. Inför starten av förstudien tillsattes en arbetsgrupp med syfte att skapa en så bred förankring som möjligt av förstudien. Arbetsgruppens deltagare och deras närvaro på möten har varierat över tid. Se bilaga Förstudieorganisation 2.3 Förstudiemål Att undersöka förutsättningarna och ta fram en plan för långsiktig finansiering, organisation och samverkan inom området ehälsa. Att undersöka möjligheten att öka trygghet, delaktighet och servicen i hemmet för de sköra äldre. 2.4 Måluppfyllelse Förstudien har undersökt förutsättningarna för användandet av olika tekniska lösningar i hemtjänsten som komplement till traditionell hemtjänst. Förstudien har inte kunnat presentera en plan för långsiktig finansiering av ehemtjänst. En finansieringsplan och förslag till organisation och samverkan är framtagen. Förslag på användningsområden för att öka tryggheten och delaktighet för gruppen Sköra äldre presenteras i förstudien. 2.5 Rekommendation/förslag till beslut Förstudien visar att det finns ett behov av att genomföra ett implementeringsprojekt under ett år i syfte att starta implementering, utvärdera och säkra upp användandet av i första hand tre olika tekniska lösningar som komplement till traditionell hemtjänst, bildtelefoni, mörkerseende kamera och elektronisk brevlåda. Inom ramen för projektet ska en långsiktig finansieringsplan och en hållbar organisation kring ehemtjänst i Norrtälje kommun tas fram. Beräknad start andra kvartalet 2015 med slutrapport tredje kvartalet Innan projektet startar måste en information- och kommunikationsplan och en handlingsplan för biståndsbeslut tas fram. Den nuvarande riskanalysen behöver fördjupas genom att fler intressenter involveras och information till och utbildning av berörda måste utföras. De olika tekniska lösningarna i ehemtjänsten kommer av olika skäl inte kunna erbjudas till alla kundvalskunder. Användandet av etjänster i det egna hemmet måste alltid vara frivilligt. Sid: 9(15)

10 2.6 Hälsoekonomi För den enskilde kundvalskunden finns hälsoekonomiska vinster att göra i form av självbestämmande, ökad trygghet och social stimmulans via möjlighet till bildsamtal, bildmeddelanden med nära och kära. Ökad livskvalitet genom bättre, tryggare och ostörd sömn genom nattillsyn via mörkerseende kamera istället för fysiska tillsynsbesök. Tryggare medicinhantering genom påminnelselarm. Fallolyckor representerar idag en stor kostnad inom sjukvården för äldre. Av alla personer över 65 år som behöver vård på sjukhus till följd av skador utgör fallolyckor 59 % 1 Att undvika fall genom exempelvis ledljus nattetid och påminnelse om fysiskoch/eller balansträning kan därför ses som en viktig satsning. Skapa trygghet genom påminnelser via elektronisk brevlåda och även där öka möjligheten till social kontakt från närstående genom bilder och meddelanden samt inbjudan till olika caféverksamheter m.m. Tryggare och säkrare utevistelser genom användandet av GPS-larm. Omvärldsspaningen har visat att andra kommuner, ex. Nacka, ser vinster i form av möjlighet till ökat kvarboende.( se rapporten, Innocare test av teknikprodukter i Nacka kommun, under rubriken Referenser) 2.7 Risker Se bilaga Risklista 2.8 Intressenter Projektets viktigaste intressenter är kunder/kund, närstående, hemtjänst, hemrehabilitering, basal hemsjukvård, trygghetsjouren/nattpatrullen, sjukvårds- och omsorgskontoret, kommunstyrelsekontoret, intresseorganisationer, frivilligorganisationer och teknikleverantörer. Se bilaga Intressentlista. 2.9 Förslag till fortsatt arbete 3 Beslutsunderlag Under förstudien har arbetsgruppen träffats vid fem tillfällen. Utöver dessa tillfällen har arbetsgruppsdeltagarna träffats vid ett antal tillfällen i små grupper för att diskutera specifika områden. Arbetsgruppen har bl.a. arbetat med: riskanalys och åtgärdsplan ta hem upphandlingsavtalen från Västerås och granska dessa 1 Enligt TioHundra ABs presentation om Fallprevention på Kommunala Handikapp- och Pensionärsråden 16 dec 2014 Sid: 10(15)

11 diskuterat vilka tjänster inom hemtjänsten som skulle kunna helt eller delvis ersättas med tekniska lösningar fördelar/nackdelar ur ett brukarperspektiv vilka frågor som är relevanta i en utvärdering finansieringsplan vilka tekniska lösningar som finns för fallprevention ehemtjänst som biståndsbedömd insats eller inte vilket stöd gruppen sköra äldre kan få genom tekniska lösningar begärt in teknisk beskrivning från de olika leverantörerna på respektive teknisk lösning Inom ramen för förstudien har tre studiebesök och ett antal träffar på KSL samt en hearing på Socialdepartementet genomförts. Säkerhet De olika tekniska lösningarna i ehemtjänsten inte kommer av olika skäl inte kunna erbjudas till alla kundvalskunder. Idag finns inte tillräcklig bredbands/mobil täckning på alla platser i kommunen. Först efter en utbyggnad av bredband/mobilnäten kommer möjligheten med ehemtjänst att kunna ses som säker i hela kommunen. I de områden där man idag känner till att det är problem med mobiltäckningen ges inom ramen för projektet möjlighet att olika tekniska lösningar prövas och utvärderas exempelvis olika signalförstärkande antenner. Även de olika tekniska lösningarnas säkerhet och skydd för integriteten behöver utvärderas i samarbete med andra kommuner, bland annat med Täby kommun. Biståndsbeslut Som ett resultat av förstudien föreslås att testet av teknisk utrustning hos kund under projekttiden föregås av ett biståndsbeslut. Undantaget tekniska lösningar som rör fallprevention, medicin- och övriga påminnelser som används i samarbete med hemsjukvården och hem rehabiliteringen. Ersättningar/avgifter Som ett resultat av förstudien föreslås att ersättningen till utförarna under projekttiden ligger kvar på samma nivå som för motsvarande hemtjänstinsats. Kundvalsutförarna får också ersättning för införandet av elektronisk brevlåda för att bygga en bra grund för framtida användande och visa på goda exempel. För kunden föreslås avgiften bli densamma som för traditionella insatser. Utvärdering För att ha ett utgångsläge kommer upplevelser hos kund, anhöriga och personal undersökas. Utvärderingen är tänkt att ske var sjätte vecka under projekttiden. Även biståndshandläggarnas upplevelser och erfarenheter följs upp några gånger projekttiden. Relevanta utvärderingsfrågor tas fram i samarbete representanter från målgrupperna, kundvalsutförarna och biståndshandläggare. Sid: 11(15)

12 För att få en samlad bild av säkerheten i användandet av teknik som komplement till traditionell hemtjänst bör alla problem som uppstår dokumenteras av respektive kundvalsutförare och nattpatrullen. Även tidsanvändningen kommer att undersökas. Utvärderingen av tekniken kommer att ske i nära samarbete med leverantörerna så att uppkomna problem kan lösas efter hand. Organisation Projektledaren (75 % tjänst) koordinera alla aktiviteter och funktioner inom projektet. I rollen ingår att stämma av de olika delarna i projektet, rapportera till styrgrupp och se till att fånga upp viktiga frågor så att de inte faller mellan stolarna. Till sin hjälp har projektledaren en projektsamordnare och en projektgrupp Projektledaren ser till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi med hjälp av bland annat tidsplaner med beslutspunkter, riskanalyser, utvärderingar, del- och slutrapporter. En projektledare har också till uppgift att leda, engagera och motivera sina medlemmar i projektgruppen så att de utför ett bra arbete och levererar rätt sak i rätt tid, till rätt kvalité. Projektsamordnaren (100 % tjänst) Gemensam resurs som ansvarar för att bistå projektledarna med att samordna alla projekt inom ramen för ehälsa bl.a. införandet av digitala trygghetslarm och sammanhållen vård och omsorg av de mest sjuka äldre och införandet av nyckelfri hemtjänst. Projektgruppen består förutom av projektledaren och projektsamordnaren av specialister inom sina respektive områden, exempelvis hemtjänstpersonal, personal från nattpatrullen, kundvalsutförare, Trygghetsjouren, teknik leverantörer, strategiska kvalitetsutvecklare, kommunikatör och ekonom. Projektgruppens roll är att utifrån sina specialistkunskaper föra projektet framåt och bidra till arbetet med riskanalyser, utvärderingar, långsiktiga finansieringsplaner och organisationsplaner samt att förankra projektarbetet i sina arbetsgrupper. Styrgrupp Består av styrgruppsordförande och styrgruppsmedlemmar. Styrgruppen stöttar projektledaren som bollplank i olika frågor, följer och stödjer projektet, bidrar till förankring av projektarbetet och projektresultatet, förbereder för projektresultatets övertagande i linjeorganisationen, för tillbaka frågor som projektet identifierat till rätt instans i linjen för beslut, kommunicera med uppdragsgivaren för projektet och fatta beslut vid beslutspunkter Styrgruppsordförande Sammankallar till styrgruppsmöten och skriver agendan på dessa möten. Ansvarar för att styrgruppsmötena protokollförs. Sid: 12(15)

13 3.1 Lösningsalternativ Att starta ett implementeringsprojekt för långsamt införande med möjlighet att skaffa förbättrad kunskap och erfarenhet om fördelar och kostnader med tekniska produkter och tjänster i hemtjänsten undersöka förutsättningarna för att använda teknik i hemtjänsten s.k. ehemtjänst. Under en period på 1 år bedriva ett projekt där nattillsyn via mörkerseende kamera, bildtelefoni och elektronisk brevlåda (ippi) provas. I ett samarbete med kundvalsutförarna undersöka om dessa tekniska lösningar är optimala som ett komplement till traditionell hemtjänst och om man genom dessa ökar medbestämmandet, ger möjlighet till ökad trygghet och social kontakt för kunderna. Att undersöka nyttan med att i gruppen Sköra äldre komplettera nattillsyn, dagtillsyn och social kontakt med de föreslagna tekniska lösningarna. Förstudien visar att den tekniska utvecklingen går framåt i snabb takt. Allt fler tekniska lösningar som möjliggör att kunden på ett tryggt sätt kan bo kvar i det egna hemmet tas fram. Exempel på sådana tekniska lösningar som vi redan nu ser är GSP-larm (har testats i mycket liten skala i Norrtälje), påminnelselarm (ex. för medicin, rörelse- och balanstärning), rörelsestyrt ledljus nattetid. Förstudien föreslår att Sjukvårds- och omsorgsnämnden lämnar öppet för att under 2015 bedriva projekt för att testa och utvärdera användandet även av denna och annan teknisk utrustning. I finansieringsplanen finns några förslag redovisade. Dessa insatser är inte biståndsbedömda utan sker i samarbete med hemsjukvård och hemrehabilitering Förutsättningar för förändring En handlingsplan för biståndsbeslut och dokumentation för ehemtjänst tas fram av biståndsavdelningen i samarbete med projektledningen i uppstarten på projektet. Under projekttiden sker en omfattande utbildningsinsats av personalen. Fortlöpande utbildning av ny personal sköts av respektive kundvalsutförare. Nattpatrullen ansvarar för den fortlöpande utbildningen av sin personal. Under förutsättning att projektet faller väl ut, i slutet av projekttiden låta Beställaravdelningen påbörja arbetet med att formulera en kravspecifikation och ett förfrågningsunderlag för upphandling av de olika tekniska lösningarna Antaganden och beroenden Finansieringsplanen förutsätter att inga kostnader för datorer och lokaler läggs på projektet. ehemtjänst är beroende av en väl utbyggd organisation kring installation, information, och ansvar för den tekniska utrustningen. Att arbeta fram och starta upp en hållbar organisation är en av de stora utmaningarna under projekttiden. Förstudien har två förslag på organisationslösningar. Om Sjukvårds och omsorgsnämnden väljer att gå på projektalternativ 2 måste en organisationslösning tas fram omgående. Sid: 13(15)

14 Organisationsförslag 1 Arbetsgruppen föreslår att en utförare samlat ges i uppdrag att tillhandahålla en teknisk organisation som står för ev. installation, att informera och ansvara för att all teknisk utrustningen hos kund fungerar tillfredsställande. Organisationsförslag 2 Sjukvård- och omsorgskontoret ges i uppdrag att tillhandahålla en teknisk organisation som står för ev. installation, att informera, utbilda och ansvara för att den tekniska utrustningen hos kund fungerar tillfredställande. Under projekttiden tas en krisberedskapsplan för ehemtjänst fram. Ansvar Utifrån förstudien föreslår arbetsgruppen att ansvaret i båda alternativen ser likadant ut för ehemtjänst när det gäller tillsynen natt- och dagtid via teknisk utrustning som för de traditionella insatserna. Ansvaret för informationsflödet via elektronisk brevlåda, fallprevention via ledljus, medicin och träningspåminnelse faller på respektive kundvalsutförare. (hemtjänst, hemrehabilitering och hemsjukvård) Styrkor Teknikmognaden i kommunen har gått ordentligt framåt sen vi startade arbetet med teknik och äldre. Att Norrtälje har en gemensam nämnd för kommun och landsting är en stor styrka i arbetet med etjänster i vård och omsorg Svagheter Förstudien har undersökt möjligheten att använda teknik för att underlätta vardagen för gruppen Sköra äldre. Nacka har i sitt projekt Innocare haft just gruppen Sköra äldre som sin målgrupp (se rapporten, Innocare test av teknikprodukter i Nacka kommun, under rubriken Referenser). Det man i Nacka konstaterade var att det är svårt att genomföra ett projekt med en hållbar utvärdering där denna grupp ingår. Av naturliga skäl blir en del avhopp på grund av sjukhusinläggningar, flyttningar till äldreboenden och även dödsfall bland de Sköra äldre. Detta är något som vi i vårt projekt måste ta hänsyn till. Att vara noga i urvalet av deltagare för att kunna utvärdera användandet av tekniska lösningar under hela projekttiden Risker Se bilaga Risklista Sid: 14(15)

15 3.1.6 Nyttokalkyl Mot bakgrund av den personalbrist som förutspåtts i vård och omsorg tvingas kommunerna att tänka i nya banor. Användandet av tekniska lösningar kan vara en möjlighet att frigöra personella resurser. Kundvalsutförarna ges på så sätt större möjlighet att möta det ökande antalet äldre med behov av omsorg i det egna hemmet. När ehemtjänst används på ett bra sätt, hos de kunder som trivs med teknik, frigörs händer så att händerna kan vara där händerna bäst behövs Finansieringsplan Bilaga Finansieringsplan 3.2 Övrig redovisning Ytterligare målgrupper som skulle kunna belysas i användandet av teknik är: digital vårdplanering via bildtelefoni med krypterad överföring äldre inom finskt förvaltningsområde personer inom socialpsykiatrin personer inom LSS 4 Bilagor: ehälsotablå Risklista version 1.0 Finansieringsplan Intressentlista Förstudieorganisationen Samhällsekonomiska analyser Sid: 15(15)

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE innocare För EU projektet Innocare handlade det om att ge sig ut på oplöjd mark och börja skapa något nytt. Mänskliga möten Innovativ teknik Trygghet i hemmet Ledorden i rubriken speglar

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Inledning Syfte med planen Kommunstyrelsen beslutade 2008 att anta den nationella IT-strategin för vård och omsorg och gav samtidigt

Läs mer

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Sammanfattning Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre med omsorgsbehov kommer att öka, samtidigt som det kommer att bli svårt och

Läs mer

Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst. baserat på erfarenheter från Västerås stad

Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst. baserat på erfarenheter från Västerås stad Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst baserat på erfarenheter från Västerås stad Denna skrift är en kort version av Att införa e-hemtjänst erfarenheter från Västerås stad, art.nr 12366. Ladda ner den

Läs mer

Projektbeskrivning Lugn och trygg natt

Projektbeskrivning Lugn och trygg natt Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument Namn på projekt Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Tydligare beskrivning av dokumentets

Läs mer

Teknikstöd för äldre. Förslag till beslut. Sammanfattning 2014-05-05 TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2014/308-739. Social och äldrenämnden

Teknikstöd för äldre. Förslag till beslut. Sammanfattning 2014-05-05 TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2014/308-739. Social och äldrenämnden 2014-05-05 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2014/308-739 Social och äldrenämnden Teknikstöd för äldre Förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden påbörjar införandet av teknikstöd för äldre under 2015. 2.

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Maria Gill

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Maria Gill Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Maria Gill Agenda Myndigheten för delaktighet Definition Olika möjligheter Förutsättningar - Vad behövs Regeringsuppdrag

Läs mer

Några citat ur verkligheten och digitalt stöd som kan göra skillnad

Några citat ur verkligheten och digitalt stöd som kan göra skillnad Välfärdsteknologi i ordinärt boende ur ett användarperspektiv Några citat ur verkligheten och digitalt stöd som kan göra skillnad Jag vaknar alltid när personalen ska titta till om jag sover gott. Fjärrtillsyn

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Anna-Greta Brodin Projektledare

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Anna-Greta Brodin Projektledare Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Anna-Greta Brodin Projektledare Agenda Myndigheten för delaktighet Framtiden = Mer empati och high tech Definition

Läs mer

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Jenny Sjöberg September 2013 Dnr Son 2013/658 2013-09-11 1 (8) Innehåll 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATTFRID I JÄRFÄLLA...

Läs mer

TRYGGHETSKAMERA ett komplement till fysiska tillsynsbesök. Skurups kommuns erfarenheter

TRYGGHETSKAMERA ett komplement till fysiska tillsynsbesök. Skurups kommuns erfarenheter TRYGGHETSKAMERA ett komplement till fysiska tillsynsbesök Skurups kommuns erfarenheter Tillsynsbesök* En trygghetsskapande insats som innebär att personal tittar till den enskilde mellan övriga besök.

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Teknikprojekt mobilitet 1 Dokumentbeskrivning: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna

Läs mer

Trollhättan, Partille och Munkedal

Trollhättan, Partille och Munkedal Trollhättan, Partille och Munkedal PROJEKTETS MÅL Projektet Trygg natt" handlar om att testa tillsyn på natten med hjälp av en webbkamera som ett komplement till eller istället för tillsyn genom personligt

Läs mer

MVT. Kistamässan

MVT. Kistamässan MVT Kistamässan 170124 RemoAge Projektperiod 150501-180430 Northern Periphery and Arctic Programme (NPA)- Programme Area Norrbotten Kiruna sjukhus 1 hälsocentral + 1 privat 1 kommun Gällivare sjukhus 3

Läs mer

E-hemtjänst - ökad trygghet och stopp för kostnadsökningar

E-hemtjänst - ökad trygghet och stopp för kostnadsökningar E-hemtjänst - ökad trygghet och stopp för kostnadsökningar Sammanfattning Västerås stads föregångssatsning på att införa e-hemtjänst som stöd till personer som beviljats hemtjänst eller boendestöd har

Läs mer

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa Center för esamhället, Avdelningen för digitalisering Centrala utgångspunkter Digitalisering det handlar

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård"

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård" Anna-Greta Brodin" Projektledare Agenda! Myndigheten för delaktighet" Definition Välfärdsteknologi" Regeringsuppdraget"

Läs mer

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s)

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Plats och tid Kommunkontoret 2014-03-10 kl 8.00 11:00 Beslutande Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Övriga deltagare David

Läs mer

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Bergkvara 2014-12-03 Ort och datum Pär Ahlgren Projektledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund till projektet 3 1.1 Projektets

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun

Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun 2016-2019 Antagen av FLG 2016-03-16 Dnr: SN 2015-89 1(5) Handlingsplan för ehälsa i Söderköpings kommun 2016-2019 Bakgrund Kommunerna i Östergötland och Region

Läs mer

Uppdragsidé ehälsa 2013

Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 1 (6) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Presentation av regeringsuppdraget "Välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård"

Presentation av regeringsuppdraget Välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Presentation av regeringsuppdraget "Välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård" Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Anna-Greta Brodin Projektledare

Läs mer

Välkommen! Samlade erfarenheter från kommuner som digitaliserat - de mest värdefulla tipsen att ta med hem

Välkommen! Samlade erfarenheter från kommuner som digitaliserat - de mest värdefulla tipsen att ta med hem Välkommen! Samlade erfarenheter från kommuner som digitaliserat - de mest värdefulla tipsen att ta med hem Jag berättar om: Detta gör föreningen Hälsans nya verktyg Resultat fallstudier: Samlade lärdomar

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Trygg Hemma med digital teknik går det att samordna?

Trygg Hemma med digital teknik går det att samordna? Trygg Hemma med digital teknik går det att samordna? FÖRSTUDIERAPPORT 2014-12-19 Arbe ts gr u p p ; Car ina Berg, Håkan G erhar d sso n, Jonas Dahlin, Ma r ia N ilsson, Åse G us tafsso n o ch Ann-Char

Läs mer

Slutrapport Trygg Hemma med digital teknik går det att samordna?

Slutrapport Trygg Hemma med digital teknik går det att samordna? 0.03 Utgåva (1)7 Dokumenttyp: Projekt: Slutrapport 1401-13 Dokumentbeskrivning: Slutrapport etjänster Trygg Hemma med digital teknik -går det att samordna? Skaraborgskommuner Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Slutrapport Teknikprojekt mobilitet

Slutrapport Teknikprojekt mobilitet 0.00 Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Teknikprojekt i Strömstad och Tanum kommun Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

kvalitet nattfrid nattfrid trygghet integration välfärdsteknik nattillsyn uppföljning nattkamera verkställighet äldreomsorg bistånd sömn äldreboende

kvalitet nattfrid nattfrid trygghet integration välfärdsteknik nattillsyn uppföljning nattkamera verkställighet äldreomsorg bistånd sömn äldreboende e-tillsyn trygghet kvalitet beslut nattkamera nattfrid äldreomsorg sömn nattfridskamera omsorg bistånd uppföljning integration sömn nattkamera nattfrid välfärdsteknik nattillsyn trygghet kvalitet äldreboende

Läs mer

Intervjuer med personal till brukare med personligt stöd enligt LSS, före installation av digitalt stöd i hemmet

Intervjuer med personal till brukare med personligt stöd enligt LSS, före installation av digitalt stöd i hemmet Intervjuer med personal till brukare med personligt stöd enligt LSS, före installation av digitalt stöd i hemmet Projektmedverkande från OF (omsorg om personer med funktionsnedsättning) i Hultsfreds kommun

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Uppdragsidé ehälsa 2013

Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 0.1 Utkast/Utgåva (1)7 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning E-tjänst Särskilt boende Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Införa e-tjänst särskilt

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Äldreriksdagen, Sigtuna 13 november, 2013 Vad är Hjälpmedelsinstitutet HI?

Läs mer

Case: Trygghetskamera Ostörd och trygg tillsyn både natt och dag

Case: Trygghetskamera Ostörd och trygg tillsyn både natt och dag Case: Trygghetskamera Ostörd och trygg tillsyn både natt och dag SAMMANFATTNING För den med beviljad tillsyn som sover oroligt, är lättväckt eller inte vill ha besök i sitt hem är tillsyn via trygghetskamera

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Tillsyn med kamera. Sammanställning av workshop för erfarenhetsutbyte, MVT2015 (2015-01-22)

Tillsyn med kamera. Sammanställning av workshop för erfarenhetsutbyte, MVT2015 (2015-01-22) Tillsyn med kamera Sammanställning av workshop för erfarenhetsutbyte, MVT2015 (2015-01-22) Workshopens utformning Personer med och utan erfarenhet av att införa tillsyn med kamera blandades i grupper runt

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn 508 05 411 Dnr - - 2006 Sammanträde 25 april 2006 Tjänsteutlåtande 7 april 2006 1 (4) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2016-2017

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2016-2017 Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2016-2017 Uppföljning av genomförda insatser 2014-2015 Planerade insatser 2016-2017 Antagen av Nätverket för ehälsa 2015-10-20 Antagen av ledningsgrupp för vård

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1

Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1 Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1 1 I hemmet med meningen i kommunen, i och i närheten av bostaden. 1 (8) Innehållsförteckning 1 Syfte och omfattning...

Läs mer

hlhlk Nordic Tool Box for Welfare Technology Åsa Wall Strategiledare Attraktiv hemtjänst / Införa Välfärdsteknik

hlhlk Nordic Tool Box for Welfare Technology Åsa Wall Strategiledare Attraktiv hemtjänst / Införa Välfärdsteknik Nordic Tool Box for Welfare Technology hlhlk Åsa Wall Strategiledare Attraktiv hemtjänst / Införa Välfärdsteknik asa.wall@intraservice.goteborg.se 1 Intraservice Service för dig som arbetar i Göteborgs

Läs mer

Digitala Trygghetslarm

Digitala Trygghetslarm ÄLDREFÖRVALTNINGEN Stockholms Trygghetsjour Tjänsteutlåtande DNR 330-170/2014 Sida 1 (6) 2014-05-02 Handläggare Annelie Svensson: 08-508 36 277/ Patrik Simonsson: 08-508 36 250 Till Äldrenämnden 2014-05-20

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Välfärdsteknologi inom funktionshinderområdet

Välfärdsteknologi inom funktionshinderområdet Välfärdsteknologi inom funktionshinderområdet Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället. Vårt uppdrag styrs av mål och strategier

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik

Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik OSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(12) Sammanträdesdatum 2014-09-30 Socialnämnden 70 Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik Dnr2014.sn0198

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Välfärdsteknologi Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Vad menas med välfärdsteknologi? Kärt barn har många namn, välfärdsteknologi utgör sammanväxten mellan traditionella hjälpmedel och ny teknik.

Läs mer

Nyhetsbrev Trygghetsteam

Nyhetsbrev Trygghetsteam Nyhetsbrev Trygghetsteam Utfärdad av: Marie-Louise Pilemalm, Sida 1 av 5 Innehållsförteckning 1 Start av Trygghetsteam... 3 2 Vilka ingår i Trygghetsteamet... 3 3 Bakgrund varför Trygghetsteam... 3 4 Målgrupp...

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

ehälsa Sidan 0 av 20

ehälsa Sidan 0 av 20 ehälsa? Sidan 0 av 20 Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Säkerhet

Läs mer

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR!

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! ÄLDREFÖRVALTNINGEN Version 1.0 Karin Gens/Johan Schuber SID 1 (6) 2012-03-15 STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! OpenLab projekt - inom området: Ett värdigt åldrande Uppdragsgivare

Läs mer

IDÉBESKRIVNING. Innocare - innovativ teknik inom äldreomsorgen i Nacka. 2012-10-02 Gabriella Nyhäll

IDÉBESKRIVNING. Innocare - innovativ teknik inom äldreomsorgen i Nacka. 2012-10-02 Gabriella Nyhäll IDÉBESKRIVNING Innocare - innovativ teknik inom en i Nacka 2012-10-02 Gabriella Nyhäll 2 (8) Innehållsförteckning 1 Idén med projektet... 4 2 Syfte... 4 3 Bakgrund... 4 4 Förväntat resultat... 4 5 Önskade

Läs mer

Jonas Ek Projektledare välfärdsteknik E-hälsosamordnare Nacka kommun

Jonas Ek Projektledare välfärdsteknik E-hälsosamordnare Nacka kommun Jonas Ek Projektledare välfärdsteknik E-hälsosamordnare Nacka kommun Projektpartners Södertälje kommun Huddinge kommun Stockholms stad Nacka kommun Upplands Väsby kommun Stockholms läns landsting SICS

Läs mer

Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation. ehälsa 2014 Västra Götaland

Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation. ehälsa 2014 Västra Götaland Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation ehälsa 2014 Västra Götaland Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation Agenda Mötet öppnas Presentation Föregående mötesanteckningar Information

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Styrgrupp, projekt. Tieto PPS AH018, 7.4.1, Sida 1

Styrgrupp, projekt. Tieto PPS AH018, 7.4.1, Sida 1 Sida 1 Om styrgrupp projekt Styrgruppen är ansvarig för att säkerställa att projektet lyckas, dvs säkerställa projektets bidrag till beställarens effektmål. Styrgruppen är den beslutande instans dit projektledningen

Läs mer

Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något?

Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något? Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något? Anders Magnusson Owe Eriksson 2016-12-02 Begreppet e-hälsa Begreppet innefattar användningen av informations- och kommunikations-teknologin med utgångspunkt

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Att använda välfärdsteknologi -vad behövs?

Att använda välfärdsteknologi -vad behövs? Att använda välfärdsteknologi -vad behövs? Ett samverkansprojekt mellan SKL och IT&Telekomföretagen eförvaltningsdagarna 2014-10-08 Välfärdsteknologi Vad är välfärdsteknologi? Produkter och IKT-tjänster

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2013-04-05 VOHJS13-032 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensamma nämndens vård, omsorg

Läs mer

Uppföljning av Team trygg hemgång

Uppföljning av Team trygg hemgång Uppföljning av Team trygg hemgång Februari - september 2016 Handläggare: Hanna Henningsson Innehåll Bakgrund... 3 Effekter... 3 Inskrivning och vårdplanering... 3 Tillfälliga vistelser och betalningsansvar...

Läs mer

e-hemtjänst och Välfärdsbredband - ett sätt att skapa välfärd

e-hemtjänst och Välfärdsbredband - ett sätt att skapa välfärd e-hemtjänst och Välfärdsbredband - ett sätt att skapa välfärd e-hemtjänst Utmaning 1 - Demografi Utmaning 2 - Ekonomi Utmaning 3 - Kompetensförsörjning Produktifiering Kommunens uppdrag Övrigt 25 % Äldre

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Rapport om sänkt avgiftsnivå på trygghetslarm i ordinärt boende

Rapport om sänkt avgiftsnivå på trygghetslarm i ordinärt boende 2016-08-11 Handläggare Åsa Ahlsved & Erik Vallström Omsorg och välfärdssektorn Utvecklingsavdelningen 2016VON/0095 Rapport om sänkt avgiftsnivå på trygghetslarm i ordinärt boende Besöksadress: Skogsbovägen

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Var inte rädd för tekniken!

Var inte rädd för tekniken! RPG-distrikt Småland-Öland Nätverket KPR lyssnar på oss! e-hälsa och välfärdsteknik fortsätter att växa och utvecklas. Allt fler kommuner deltar i olika projekt. Genomgående beskrivs tekniken på ett positivt

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projekbeskrivning IT- och teknikcoach Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa Din ehälsa Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid Tillgänglighet Din journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånare Medarbetaren Beslutsfattare Ansöka om vård Tidsbokning Individuellt

Läs mer

Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa

Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa Kjell Monéus 2014-02-13 1 (3) Utvecklingsledare ehälsa 073-950 60 23 Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa Bakgrund Som ett led

Läs mer

Kostnadsminskningar i samband med införande av ehemtjänst

Kostnadsminskningar i samband med införande av ehemtjänst Sociala nämndernas stab Behovsstyrt IKT-stöd Projekt Behovsstyrt IKT-stöd Prognos aug 0 Kostnadsminskningar i samband med införande av ehemtjänst Mats Rundkvist INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... Metod...

Läs mer

Redovisning av projektet Brandsäkerhet hos äl d- re i Stockholms stad

Redovisning av projektet Brandsäkerhet hos äl d- re i Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN UTVECKLING OCH UTBIL DNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2013-01-08 Handläggare: Git Skog Telefon: +46 8-508 36 217 Till Äldrenämnden 19 februari 2013 Redovisning av projektet Brandsäkerhet

Läs mer