ehälsa ehemtjänst i Norrtälje

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ehälsa ehemtjänst i Norrtälje"

Transkript

1 ehälsa ehemtjänst i Norrtälje Förstudierapport Version 1.0 Sjukvårds- och omsorgskontoret

2 Innehåll 1 Inledning Dokumentets användning Definitioner Referenser Sammanfattning Bakgrund och effektmål Organisation Förstudiemål Måluppfyllelse Rekommendation/förslag till beslut Hälsoekonomi Risker Intressenter Förslag till fortsatt arbete Beslutsunderlag Lösningsalternativ Förutsättningar för förändring Antaganden och beroenden Styrkor Svagheter Risker Nyttokalkyl Finansieringsplan Övrig redovisning Bilagor: ehälsotablå Risklista version Finansieringsplan Intressentlista Förstudieorganisationen Samhällsekonomiska analyser Sid: 2(15)

3 Revisionshistorik Version Beskrivning Datum Författare 1.0 Första giltiga version Kerstin Stambert 0.5 Utkast Kerstin Stambert 0.4 Utkast Kerstin Stambert 0.3 Utkast Kerstin Stambert 0.2 Utkast Kerstin Stambert 0.1 Utkast Kerstin Stambert Sid: 3(15)

4 1 Inledning Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutade (SON 21), att påbörja processen med att övergå till digital teknik inom området ehälsa. Nämnden beslutade då bland annat att ge Sjukvårds- och omsorgskontoret i uppdrag att göra en förstudie i syfte att undersöka förutsättningarna och för att ta fram en plan för långsiktig finansiering. Organisation och samverkan inom området ehälsa. Förstudien har begränsat till att omfatta området ehemtjänst. Digitalisering av trygghetslarmen och införandet av nyckelfri hemtjänst sker i särskild ordning. Se bilaga ehälsotablå 1.1 Dokumentets användning Dokumentet beskriver hur arbetet i förstudien har bedrivits, vilka som deltagit och vilka resultat som framkommit. Förstudien har bedrivits enligt Norrtälje kommuns projektmodell. 1.2 Definitioner Begrepp/förkortning Kund/Kund Anhörig Närstående Sköra äldre/ Mest sjuka äldre Förklaring/definition Avser användaren av hemtjänst/ehemtjänst. Avser den som har beviljats hemtjänst. Är anhörig eller nära vän till den som beviljats hemtjänst. Omfattar personer som är 65 år och äldre med omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av ålder, skada eller sjukdom. ehälsa ehemtjänst - etjänster i kundvalet Bildtelefon Att inom vård och omsorg ta hjälp av elektroniska processer och kommunikation. Begreppet kan omfatta en rad tjänster i gränslandet mellan medicin, sjukvård och informationsteknik. En etjänst förmedlas elektroniskt. Handläggningen är interaktiv vilket innebär att den sker i någon form av dialog mellan kund och handläggare. Den är offentligt finansierad och riktas i första hand till kundvalets kund. Närstående erbjuds möjligheten att använda etjänster för att hålla tätare kontakt med sin anhöriga. Tjänsten kan utföras av såväl kommunala som privata aktörer. En telefon med bildskärm och webbkamera alt. läsplatta, vilket gör att man kan se den man talar med i realtid. Bildtelefonens överföring är krypterad för hög säkerhet till skillnad från liknande gratis tjänster som finns idag. Sid: 4(15)

5 Mörkerseende kamera Ippi (elektronisk brevlåda) Ledljus nattetid GPS-larm Påminnelselarm KSL MSB IKT RAKEL Risklista En tjänst för vårdtagare, som har behov av tillsyn eller extra omsorg och trygghet i sitt hem nattetid. Mörkerseende kamera ger möjlighet att, på med kunden avtalade tider, genom ett digitalt titthål (inga bilder eller filmer skapas) titta till personen i behov av nattillsyn. Ersätter fysiskt besök i sovrummet som normalt utförs av nattpatrullen. Ippi är ett kommunikationsstöd som underlättar för äldre och personer med funktionsnedsättning att hålla kontakt med släkt, vänner, vård- och omsorgsgivare m.fl. via den vanliga TV:n. Tekniskt är det en dosa som kopplas till TV:n. Genom att ippi har ett mobilnummer och en e-postadress kan den ta emot och skicka sms, mms och e-post (bild, ljud och text) till/från alla datorer och mobiltelefoner. Enklaste sättet att svara på ett meddelande är att prata in ett röstmeddelande, men man kan också skriva ett svar med bild och text. Ledljuset är lågt placerade lampor som tänds nattetid med hjälp av en rörelsesensor. Ledljuset lyser exempelvis upp vägen till toaletten i fallpreventivt syfte. Mobila larm kallas även GPS-larm. GPS är en förkortning för Global Positioning System. Det är ett system för satellitnavigering som drivs av det amerikanska försvarsdepartementet. 24 satelliter ger möjlighet för alla med en GPS-mottagare att bestämma sin position (longitud, latitud och altitud) oavsett väder, tid på dygnet och var man befinner sig på jorden. GPS-larmet kan ställas in så att det larmar när kunden går för långt ifrån hemmet. Programeras för att påminna om exempelvis medicinintag, balansövningar och motion. Kommunförbundet Stockholms Län Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Informations- och KommunikationsTeknik, är den del av IT som bygger på kommunikation mellan människor. Rakel är ett nationellt kommunikationssystem för samverkan och ledning. Det har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med ordning, säkerhet eller hälsa. I Norrtälje används RAKEL av bland andra räddningstjänsten. Risklistan tas fram för att synliggöra risker i bl.a. projekt. Genom att identifiera risker ges möjlighet att i god tid planera Sid: 5(15)

6 åtgärder som kan vidtas om risken inträffar. Finansieringsplan Digital vårdplanering Dokument som beskriver planerade kostnader för exempelvis projekt. Vårdplanering sker bland annat efter sjukhusvistelse. Vårdplaneringsteamet kan bestå av många intressenter utöver den enskilde kunden ex. kundvalsutförare, läkare, kommunrepresentant och anhöriga. Om inte alla har möjlighet att komma på mötet så kan man koppla upp digitalt via en bildtelefon och ända delta i mötet. Bildtelefonens överföring är krypterad för god säkerhet. 1.3 Referenser Dokument Version Sökväg Tjänsteutlåtande av avdelningschef Tomas Sjöberg samt beslut i SON Slutrapport ippi Nattfrid i Norrtälje..\..\Beslut\Tjänsteutlåtande pdf..\..\Beslut\Nämndbeslut förstudie.pdf pi%20slutrapport.pdf tfrid.pdf etjänster i socialtjänsten en vägledning edad e9cabccfcda7&ownertype=0&propertyname=em beddedimg_d6af21a8-b95a-4567-afbed &filename=vagledning_etjanster pdf&Attachment=False Nacka Innocare-test av teknikprodukter i Nacka Informationsfilm /innocare/documents/rapport_innocare_ pd f https://www.youtube.com/watch?v=rhq_dxd4i48 &list=uubv-hq0xgy29gbqvostjxuq Västerås Sid: 6(15)

7 e-hemtjänst rapport Täby Säkerhetsgranskning av Nattro Förstudiedirektiv 0.2 Handlingsplan för förstudie ehemtjänst..\e-hemtjänst_rapport2012.pdf Säkerhetsaspekter gällande ehemtjänstprodukter..\rapport-it-säkerhet-hjälpmedel-inomehemtjänst-generella-krav.pdf..\täby Säkerhetsgranskning Tunstall Nattro.pdf Förstudiedirektivutkast 0.2.docx Handlingsplan förstudie ehemtjäns1.pdf 2 Sammanfattning Allt fler äldre väljer att bo kvar i sitt eget hem långt upp i åren. Skälen till detta är många, men en allt bättre bostadsstandard med moderna bekvämligheter har starkt bidragit till denna utveckling. Väl fungerande hemtjänst, hemsjukvård och trygghetslarm har också varit viktiga förutsättningar för kvarboende. Modern informations- och kommunikationsteknik samt medicinsk-tekniska landvinningar kommer successivt göra det än enklare och tryggare att bo kvar hemma, för alla dem som så önskar långt upp i åren. Som ett komplement till vården och omsorgen finns teknikstöd som kan göra vardagen enklare för den äldre och frigöra personella resurser för att täcka det ökande behovet av omsorg. Befolkningsunderlaget från januari 2014 visar att antalet personer över 80 år beräknas öka från 3508 personer 2014 till personer En ökning med 22 %. Detta bör ses i relation till den brist på vård- och omsorgspersonal som arbetsförmedlingens statistik 2015 visar. Åldersgrupp w w w % 80-w % 85-w Norrtälje kommun har sedan 2010 testat olika former av teknik inom hemtjänsten (ippi-projektet och projektet Nattfrid i Norrtälje 2013). Kommunen lyfts i olika nationella samanhang fram som en kommun i framkant när det gäller teknik för Sid: 7(15)

8 äldre. Det märks en tydlig skillnad på teknikmognaden både i samhället och inom kommunen idag jämfört med när ippi-projekten startade inom hemtjänsten i Norrtälje hösten Förstudien har visat på möjligheter att öka trygghet, delaktighet och service i hemmet för gruppen Sköra äldre. Inom ramen för förstudien har följande tekniska lösningar diskuterats: nattillsyn via mörkerseende kamera ger möjlighet att få tillsyn fler gånger under natten än vid traditionell nattillsyn. Detta ökar tryggheten för den som är orolig nattetid. med bildtelefoni finns möjlighet till kontakt med rörlig bild och ljud såväl med hemtjänstens personal, som med nära och kära vilket ger möjlighet till ökad social kontakt och därigenom ökat välbefinnande. I en elektronisk brevlåda (ippi) kan kunden ta emot påminnelser från hemtjänsten, bilder och hälsningar från vänner och anhöriga, inbjudningar till aktiviteter från exempelvis frivilligorganisationer via en mobiltelefonteknik som använder en vanlig TV som bildskärm. Ger möjlighet till trygghet, social kontakt och aktivare liv. Vid diskussioner med projektledaren för projektet Sköra äldre har framkommit att sköra äldre skulle även kunna vara hjälpta av annan teknik, exempelvis påminnelselarm som kan hjälpa den äldre att komma ihåg sin medicin, ledljus nattetid för att undvika fallskador och GPS-larm för en tryggare utevistelse är några områden förstudien tagit fram. Som ett resultat av förstudien föreslås en provperiod på ett år med tre olika tekniska lösningar, bildtelefoni, mörkerseende kamera och ippi. Inom ramen för projektet föreslås också tester med andra tekniska lösningar som skulle kunna vara extra gynnsamma för gruppen sköra äldre. I förstudien presenteras också en risklista och en finansieringsplan. 2.1 Bakgrund och effektmål På uppdrag av Sjukvårds- och omsorgsnämnden har en förstudie om ehemtjänst genomförts under april december Syftet med arbetet har varit att hitta hållbara lösningar på ett eventuellt införande av ehemtjänst i Norrtälje. I förstudiearbetet har omvärldsspaning varit ett stort arbete. Arbetsgruppen har tittat framför allt på Västerås stad, Nacka- och Ösersunds kommuns ehemtjänstarbete. Alla dessa kommuner ligger i framkant när det gäller teknikanvändande i hemtjänsten. Västerås har vänt och vridit på alla juridiska- och säkerhetsaspekter på ehemtjänst. Nacka kommun har ett arbetssätt som in mångt och mycket påminner om Norrtäljes. Sid: 8(15)

9 Östersunds kommun är precis som Norrtälje en landsbygd (glesbygd). Sammantaget har dessa tre kommuners arbete hjälpt Norrtäljes förstudie framåt. 2.2 Organisation Ansvaret för förstudien har legat på Sjukvårds- och omsorgskontorets administrativa avdelning. Inför starten av förstudien tillsattes en arbetsgrupp med syfte att skapa en så bred förankring som möjligt av förstudien. Arbetsgruppens deltagare och deras närvaro på möten har varierat över tid. Se bilaga Förstudieorganisation 2.3 Förstudiemål Att undersöka förutsättningarna och ta fram en plan för långsiktig finansiering, organisation och samverkan inom området ehälsa. Att undersöka möjligheten att öka trygghet, delaktighet och servicen i hemmet för de sköra äldre. 2.4 Måluppfyllelse Förstudien har undersökt förutsättningarna för användandet av olika tekniska lösningar i hemtjänsten som komplement till traditionell hemtjänst. Förstudien har inte kunnat presentera en plan för långsiktig finansiering av ehemtjänst. En finansieringsplan och förslag till organisation och samverkan är framtagen. Förslag på användningsområden för att öka tryggheten och delaktighet för gruppen Sköra äldre presenteras i förstudien. 2.5 Rekommendation/förslag till beslut Förstudien visar att det finns ett behov av att genomföra ett implementeringsprojekt under ett år i syfte att starta implementering, utvärdera och säkra upp användandet av i första hand tre olika tekniska lösningar som komplement till traditionell hemtjänst, bildtelefoni, mörkerseende kamera och elektronisk brevlåda. Inom ramen för projektet ska en långsiktig finansieringsplan och en hållbar organisation kring ehemtjänst i Norrtälje kommun tas fram. Beräknad start andra kvartalet 2015 med slutrapport tredje kvartalet Innan projektet startar måste en information- och kommunikationsplan och en handlingsplan för biståndsbeslut tas fram. Den nuvarande riskanalysen behöver fördjupas genom att fler intressenter involveras och information till och utbildning av berörda måste utföras. De olika tekniska lösningarna i ehemtjänsten kommer av olika skäl inte kunna erbjudas till alla kundvalskunder. Användandet av etjänster i det egna hemmet måste alltid vara frivilligt. Sid: 9(15)

10 2.6 Hälsoekonomi För den enskilde kundvalskunden finns hälsoekonomiska vinster att göra i form av självbestämmande, ökad trygghet och social stimmulans via möjlighet till bildsamtal, bildmeddelanden med nära och kära. Ökad livskvalitet genom bättre, tryggare och ostörd sömn genom nattillsyn via mörkerseende kamera istället för fysiska tillsynsbesök. Tryggare medicinhantering genom påminnelselarm. Fallolyckor representerar idag en stor kostnad inom sjukvården för äldre. Av alla personer över 65 år som behöver vård på sjukhus till följd av skador utgör fallolyckor 59 % 1 Att undvika fall genom exempelvis ledljus nattetid och påminnelse om fysiskoch/eller balansträning kan därför ses som en viktig satsning. Skapa trygghet genom påminnelser via elektronisk brevlåda och även där öka möjligheten till social kontakt från närstående genom bilder och meddelanden samt inbjudan till olika caféverksamheter m.m. Tryggare och säkrare utevistelser genom användandet av GPS-larm. Omvärldsspaningen har visat att andra kommuner, ex. Nacka, ser vinster i form av möjlighet till ökat kvarboende.( se rapporten, Innocare test av teknikprodukter i Nacka kommun, under rubriken Referenser) 2.7 Risker Se bilaga Risklista 2.8 Intressenter Projektets viktigaste intressenter är kunder/kund, närstående, hemtjänst, hemrehabilitering, basal hemsjukvård, trygghetsjouren/nattpatrullen, sjukvårds- och omsorgskontoret, kommunstyrelsekontoret, intresseorganisationer, frivilligorganisationer och teknikleverantörer. Se bilaga Intressentlista. 2.9 Förslag till fortsatt arbete 3 Beslutsunderlag Under förstudien har arbetsgruppen träffats vid fem tillfällen. Utöver dessa tillfällen har arbetsgruppsdeltagarna träffats vid ett antal tillfällen i små grupper för att diskutera specifika områden. Arbetsgruppen har bl.a. arbetat med: riskanalys och åtgärdsplan ta hem upphandlingsavtalen från Västerås och granska dessa 1 Enligt TioHundra ABs presentation om Fallprevention på Kommunala Handikapp- och Pensionärsråden 16 dec 2014 Sid: 10(15)

11 diskuterat vilka tjänster inom hemtjänsten som skulle kunna helt eller delvis ersättas med tekniska lösningar fördelar/nackdelar ur ett brukarperspektiv vilka frågor som är relevanta i en utvärdering finansieringsplan vilka tekniska lösningar som finns för fallprevention ehemtjänst som biståndsbedömd insats eller inte vilket stöd gruppen sköra äldre kan få genom tekniska lösningar begärt in teknisk beskrivning från de olika leverantörerna på respektive teknisk lösning Inom ramen för förstudien har tre studiebesök och ett antal träffar på KSL samt en hearing på Socialdepartementet genomförts. Säkerhet De olika tekniska lösningarna i ehemtjänsten inte kommer av olika skäl inte kunna erbjudas till alla kundvalskunder. Idag finns inte tillräcklig bredbands/mobil täckning på alla platser i kommunen. Först efter en utbyggnad av bredband/mobilnäten kommer möjligheten med ehemtjänst att kunna ses som säker i hela kommunen. I de områden där man idag känner till att det är problem med mobiltäckningen ges inom ramen för projektet möjlighet att olika tekniska lösningar prövas och utvärderas exempelvis olika signalförstärkande antenner. Även de olika tekniska lösningarnas säkerhet och skydd för integriteten behöver utvärderas i samarbete med andra kommuner, bland annat med Täby kommun. Biståndsbeslut Som ett resultat av förstudien föreslås att testet av teknisk utrustning hos kund under projekttiden föregås av ett biståndsbeslut. Undantaget tekniska lösningar som rör fallprevention, medicin- och övriga påminnelser som används i samarbete med hemsjukvården och hem rehabiliteringen. Ersättningar/avgifter Som ett resultat av förstudien föreslås att ersättningen till utförarna under projekttiden ligger kvar på samma nivå som för motsvarande hemtjänstinsats. Kundvalsutförarna får också ersättning för införandet av elektronisk brevlåda för att bygga en bra grund för framtida användande och visa på goda exempel. För kunden föreslås avgiften bli densamma som för traditionella insatser. Utvärdering För att ha ett utgångsläge kommer upplevelser hos kund, anhöriga och personal undersökas. Utvärderingen är tänkt att ske var sjätte vecka under projekttiden. Även biståndshandläggarnas upplevelser och erfarenheter följs upp några gånger projekttiden. Relevanta utvärderingsfrågor tas fram i samarbete representanter från målgrupperna, kundvalsutförarna och biståndshandläggare. Sid: 11(15)

12 För att få en samlad bild av säkerheten i användandet av teknik som komplement till traditionell hemtjänst bör alla problem som uppstår dokumenteras av respektive kundvalsutförare och nattpatrullen. Även tidsanvändningen kommer att undersökas. Utvärderingen av tekniken kommer att ske i nära samarbete med leverantörerna så att uppkomna problem kan lösas efter hand. Organisation Projektledaren (75 % tjänst) koordinera alla aktiviteter och funktioner inom projektet. I rollen ingår att stämma av de olika delarna i projektet, rapportera till styrgrupp och se till att fånga upp viktiga frågor så att de inte faller mellan stolarna. Till sin hjälp har projektledaren en projektsamordnare och en projektgrupp Projektledaren ser till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi med hjälp av bland annat tidsplaner med beslutspunkter, riskanalyser, utvärderingar, del- och slutrapporter. En projektledare har också till uppgift att leda, engagera och motivera sina medlemmar i projektgruppen så att de utför ett bra arbete och levererar rätt sak i rätt tid, till rätt kvalité. Projektsamordnaren (100 % tjänst) Gemensam resurs som ansvarar för att bistå projektledarna med att samordna alla projekt inom ramen för ehälsa bl.a. införandet av digitala trygghetslarm och sammanhållen vård och omsorg av de mest sjuka äldre och införandet av nyckelfri hemtjänst. Projektgruppen består förutom av projektledaren och projektsamordnaren av specialister inom sina respektive områden, exempelvis hemtjänstpersonal, personal från nattpatrullen, kundvalsutförare, Trygghetsjouren, teknik leverantörer, strategiska kvalitetsutvecklare, kommunikatör och ekonom. Projektgruppens roll är att utifrån sina specialistkunskaper föra projektet framåt och bidra till arbetet med riskanalyser, utvärderingar, långsiktiga finansieringsplaner och organisationsplaner samt att förankra projektarbetet i sina arbetsgrupper. Styrgrupp Består av styrgruppsordförande och styrgruppsmedlemmar. Styrgruppen stöttar projektledaren som bollplank i olika frågor, följer och stödjer projektet, bidrar till förankring av projektarbetet och projektresultatet, förbereder för projektresultatets övertagande i linjeorganisationen, för tillbaka frågor som projektet identifierat till rätt instans i linjen för beslut, kommunicera med uppdragsgivaren för projektet och fatta beslut vid beslutspunkter Styrgruppsordförande Sammankallar till styrgruppsmöten och skriver agendan på dessa möten. Ansvarar för att styrgruppsmötena protokollförs. Sid: 12(15)

13 3.1 Lösningsalternativ Att starta ett implementeringsprojekt för långsamt införande med möjlighet att skaffa förbättrad kunskap och erfarenhet om fördelar och kostnader med tekniska produkter och tjänster i hemtjänsten undersöka förutsättningarna för att använda teknik i hemtjänsten s.k. ehemtjänst. Under en period på 1 år bedriva ett projekt där nattillsyn via mörkerseende kamera, bildtelefoni och elektronisk brevlåda (ippi) provas. I ett samarbete med kundvalsutförarna undersöka om dessa tekniska lösningar är optimala som ett komplement till traditionell hemtjänst och om man genom dessa ökar medbestämmandet, ger möjlighet till ökad trygghet och social kontakt för kunderna. Att undersöka nyttan med att i gruppen Sköra äldre komplettera nattillsyn, dagtillsyn och social kontakt med de föreslagna tekniska lösningarna. Förstudien visar att den tekniska utvecklingen går framåt i snabb takt. Allt fler tekniska lösningar som möjliggör att kunden på ett tryggt sätt kan bo kvar i det egna hemmet tas fram. Exempel på sådana tekniska lösningar som vi redan nu ser är GSP-larm (har testats i mycket liten skala i Norrtälje), påminnelselarm (ex. för medicin, rörelse- och balanstärning), rörelsestyrt ledljus nattetid. Förstudien föreslår att Sjukvårds- och omsorgsnämnden lämnar öppet för att under 2015 bedriva projekt för att testa och utvärdera användandet även av denna och annan teknisk utrustning. I finansieringsplanen finns några förslag redovisade. Dessa insatser är inte biståndsbedömda utan sker i samarbete med hemsjukvård och hemrehabilitering Förutsättningar för förändring En handlingsplan för biståndsbeslut och dokumentation för ehemtjänst tas fram av biståndsavdelningen i samarbete med projektledningen i uppstarten på projektet. Under projekttiden sker en omfattande utbildningsinsats av personalen. Fortlöpande utbildning av ny personal sköts av respektive kundvalsutförare. Nattpatrullen ansvarar för den fortlöpande utbildningen av sin personal. Under förutsättning att projektet faller väl ut, i slutet av projekttiden låta Beställaravdelningen påbörja arbetet med att formulera en kravspecifikation och ett förfrågningsunderlag för upphandling av de olika tekniska lösningarna Antaganden och beroenden Finansieringsplanen förutsätter att inga kostnader för datorer och lokaler läggs på projektet. ehemtjänst är beroende av en väl utbyggd organisation kring installation, information, och ansvar för den tekniska utrustningen. Att arbeta fram och starta upp en hållbar organisation är en av de stora utmaningarna under projekttiden. Förstudien har två förslag på organisationslösningar. Om Sjukvårds och omsorgsnämnden väljer att gå på projektalternativ 2 måste en organisationslösning tas fram omgående. Sid: 13(15)

14 Organisationsförslag 1 Arbetsgruppen föreslår att en utförare samlat ges i uppdrag att tillhandahålla en teknisk organisation som står för ev. installation, att informera och ansvara för att all teknisk utrustningen hos kund fungerar tillfredsställande. Organisationsförslag 2 Sjukvård- och omsorgskontoret ges i uppdrag att tillhandahålla en teknisk organisation som står för ev. installation, att informera, utbilda och ansvara för att den tekniska utrustningen hos kund fungerar tillfredställande. Under projekttiden tas en krisberedskapsplan för ehemtjänst fram. Ansvar Utifrån förstudien föreslår arbetsgruppen att ansvaret i båda alternativen ser likadant ut för ehemtjänst när det gäller tillsynen natt- och dagtid via teknisk utrustning som för de traditionella insatserna. Ansvaret för informationsflödet via elektronisk brevlåda, fallprevention via ledljus, medicin och träningspåminnelse faller på respektive kundvalsutförare. (hemtjänst, hemrehabilitering och hemsjukvård) Styrkor Teknikmognaden i kommunen har gått ordentligt framåt sen vi startade arbetet med teknik och äldre. Att Norrtälje har en gemensam nämnd för kommun och landsting är en stor styrka i arbetet med etjänster i vård och omsorg Svagheter Förstudien har undersökt möjligheten att använda teknik för att underlätta vardagen för gruppen Sköra äldre. Nacka har i sitt projekt Innocare haft just gruppen Sköra äldre som sin målgrupp (se rapporten, Innocare test av teknikprodukter i Nacka kommun, under rubriken Referenser). Det man i Nacka konstaterade var att det är svårt att genomföra ett projekt med en hållbar utvärdering där denna grupp ingår. Av naturliga skäl blir en del avhopp på grund av sjukhusinläggningar, flyttningar till äldreboenden och även dödsfall bland de Sköra äldre. Detta är något som vi i vårt projekt måste ta hänsyn till. Att vara noga i urvalet av deltagare för att kunna utvärdera användandet av tekniska lösningar under hela projekttiden Risker Se bilaga Risklista Sid: 14(15)

15 3.1.6 Nyttokalkyl Mot bakgrund av den personalbrist som förutspåtts i vård och omsorg tvingas kommunerna att tänka i nya banor. Användandet av tekniska lösningar kan vara en möjlighet att frigöra personella resurser. Kundvalsutförarna ges på så sätt större möjlighet att möta det ökande antalet äldre med behov av omsorg i det egna hemmet. När ehemtjänst används på ett bra sätt, hos de kunder som trivs med teknik, frigörs händer så att händerna kan vara där händerna bäst behövs Finansieringsplan Bilaga Finansieringsplan 3.2 Övrig redovisning Ytterligare målgrupper som skulle kunna belysas i användandet av teknik är: digital vårdplanering via bildtelefoni med krypterad överföring äldre inom finskt förvaltningsområde personer inom socialpsykiatrin personer inom LSS 4 Bilagor: ehälsotablå Risklista version 1.0 Finansieringsplan Intressentlista Förstudieorganisationen Samhällsekonomiska analyser Sid: 15(15)

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE innocare För EU projektet Innocare handlade det om att ge sig ut på oplöjd mark och börja skapa något nytt. Mänskliga möten Innovativ teknik Trygghet i hemmet Ledorden i rubriken speglar

Läs mer

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Sammanfattning Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre med omsorgsbehov kommer att öka, samtidigt som det kommer att bli svårt och

Läs mer

Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst. baserat på erfarenheter från Västerås stad

Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst. baserat på erfarenheter från Västerås stad Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst baserat på erfarenheter från Västerås stad Denna skrift är en kort version av Att införa e-hemtjänst erfarenheter från Västerås stad, art.nr 12366. Ladda ner den

Läs mer

Teknikstöd för äldre. Förslag till beslut. Sammanfattning 2014-05-05 TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2014/308-739. Social och äldrenämnden

Teknikstöd för äldre. Förslag till beslut. Sammanfattning 2014-05-05 TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2014/308-739. Social och äldrenämnden 2014-05-05 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2014/308-739 Social och äldrenämnden Teknikstöd för äldre Förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden påbörjar införandet av teknikstöd för äldre under 2015. 2.

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Teknikprojekt mobilitet 1 Dokumentbeskrivning: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna

Läs mer

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Jenny Sjöberg September 2013 Dnr Son 2013/658 2013-09-11 1 (8) Innehåll 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATTFRID I JÄRFÄLLA...

Läs mer

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Bergkvara 2014-12-03 Ort och datum Pär Ahlgren Projektledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund till projektet 3 1.1 Projektets

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s)

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Plats och tid Kommunkontoret 2014-03-10 kl 8.00 11:00 Beslutande Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Övriga deltagare David

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Uppdragsidé ehälsa 2013

Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR!

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! ÄLDREFÖRVALTNINGEN Version 1.0 Karin Gens/Johan Schuber SID 1 (6) 2012-03-15 STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! OpenLab projekt - inom området: Ett värdigt åldrande Uppdragsgivare

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Trollhättan, Partille och Munkedal

Trollhättan, Partille och Munkedal Trollhättan, Partille och Munkedal PROJEKTETS MÅL Projektet Trygg natt" handlar om att testa tillsyn på natten med hjälp av en webbkamera som ett komplement till eller istället för tillsyn genom personligt

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik

Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik OSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(12) Sammanträdesdatum 2014-09-30 Socialnämnden 70 Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik Dnr2014.sn0198

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 0.1 Utkast/Utgåva (1)7 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning E-tjänst Särskilt boende Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Införa e-tjänst särskilt

Läs mer

Redovisning av projektet Brandsäkerhet hos äl d- re i Stockholms stad

Redovisning av projektet Brandsäkerhet hos äl d- re i Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN UTVECKLING OCH UTBIL DNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2013-01-08 Handläggare: Git Skog Telefon: +46 8-508 36 217 Till Äldrenämnden 19 februari 2013 Redovisning av projektet Brandsäkerhet

Läs mer

Jonas Ek Projektledare välfärdsteknik E-hälsosamordnare Nacka kommun

Jonas Ek Projektledare välfärdsteknik E-hälsosamordnare Nacka kommun Jonas Ek Projektledare välfärdsteknik E-hälsosamordnare Nacka kommun Projektpartners Södertälje kommun Huddinge kommun Stockholms stad Nacka kommun Upplands Väsby kommun Stockholms läns landsting SICS

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

ehälsa Sidan 0 av 20

ehälsa Sidan 0 av 20 ehälsa? Sidan 0 av 20 Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Säkerhet

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Välfärdsteknologi Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Vad menas med välfärdsteknologi? Kärt barn har många namn, välfärdsteknologi utgör sammanväxten mellan traditionella hjälpmedel och ny teknik.

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Tillsyn med kamera. Sammanställning av workshop för erfarenhetsutbyte, MVT2015 (2015-01-22)

Tillsyn med kamera. Sammanställning av workshop för erfarenhetsutbyte, MVT2015 (2015-01-22) Tillsyn med kamera Sammanställning av workshop för erfarenhetsutbyte, MVT2015 (2015-01-22) Workshopens utformning Personer med och utan erfarenhet av att införa tillsyn med kamera blandades i grupper runt

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget

Dokumenttyp. Namn på uppdraget Uppdragsidé 1 (6) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Anor från 1700-talet

Anor från 1700-talet Anor från 1700-talet Vegahusen Änggårdsbacken Otium Fattighuset Kommunfullmäktige utser Tre Stiftelsers styrelse Resurs för hela Göteborg Samma förutsättningar som Göteborgs andra äldreboenden 360 boende,

Läs mer

GPS-larm ökar tryggheten

GPS-larm ökar tryggheten GPS-larm ökar tryggheten för bärare, anhöriga och samhälle Ett larm kan bli till accessoar Vad är GPS-larm för något? Mobila larm kallas även GPS-larm. GPS är en förkortning för Global Positioning System.

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Förstudie e-tjänst försörjningsstöd samt sms-avisering Projektplan. 2014-07-09 Version 0.2

Förstudie e-tjänst försörjningsstöd samt sms-avisering Projektplan. 2014-07-09 Version 0.2 Förstudie e-tjänst försörjningsstöd samt sms-avisering Projektplan 2014-07-09 Version 0.2 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-06-26 0.1 Utkast Josephine Andersson 2014-07-01 0.2

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 januari 2015 2 Information om avgifter Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015 Du som har svårt

Läs mer

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Habilitering & Hjälpmedel TJÄNSTEUTLÅTANDE D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-05-11 SOVIS15-053 Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Förslag till beslut Den gemensamma nämnden för samverkan

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité

Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité Under hösten kommer alla befintliga trygghetslarm att bytas ut. De som har trygghetslarm kommer

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01)

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Västerås-modellen Införa trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg

Västerås-modellen Införa trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg Västerås-modellen Införa trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg Den 21 januari 2015 MVT2015 Jeanna Thorslund Stadsjurist Västerås stad (tj.ledig) Jurist, Avdelningen för Digitalisering, Sveriges

Läs mer

Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen.

Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen. Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen. Mari Johansson, Projektledare 2013-09-10 Projektidé Använda informationsteknikens möjligheter för att skapa effektiva och säkra möten på

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

e-hemtjänst och Välfärdsbredband - ett sätt att skapa välfärd

e-hemtjänst och Välfärdsbredband - ett sätt att skapa välfärd e-hemtjänst och Välfärdsbredband - ett sätt att skapa välfärd e-hemtjänst Utmaning 1 - Demografi Utmaning 2 - Ekonomi Utmaning 3 - Kompetensförsörjning Produktifiering Kommunens uppdrag Övrigt 25 % Äldre

Läs mer

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: (1)7 Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Införa Mobil journal via Tietos koncept Lifecare Procapita Kristina Lignell, Carina Johansson, Kennet Sundström

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping 0.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping Utfärdat av: Utf

Läs mer

Innehåll SAMMANFATTNING... 2 Bakgrund... 5 Syfte med projektet... 6 Frågeställningar, grundläggande för projektet... 6 Mål...

Innehåll SAMMANFATTNING... 2 Bakgrund... 5 Syfte med projektet... 6 Frågeställningar, grundläggande för projektet... 6 Mål... HEMTJÄNST & HEMSJUKVÅRD TRYGGHETSJOUREN Nattfrid i Norrtälje Mörkerseende kameror som komplement till nattlig tillsyn Göran Bergh Juni 2013 SAMMANFATTNING Trygghetsjouren och Tio100 AB:s nattpatruller

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

Uppdragsidé ehälsa 2013

Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 1 (9) Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 2 (9) Innehåll 1. Mål Dokumentera och komma åt information mobilt...3 1.1 Bakgrund och uppdragsidé...3 1.2 Avgränsningar...5 1.3 Kompetensbehov...5

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Mobilitet - Direkt informationsåtkomst. Lena Brännmar Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Mobilitet - Direkt informationsåtkomst. Lena Brännmar Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Mobilitet - Direkt informationsåtkomst Lena Brännmar Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direkt informationsåtkomst inom hemtjänst och hemsjukvård - Ett förändrat arbetssätt med hjälp av IT Lena Brännmar

Läs mer

Projektbeskrivning läkemedelsgenomgångar på särskilda boenden, för äldre med hemsjukvård m.fl.

Projektbeskrivning läkemedelsgenomgångar på särskilda boenden, för äldre med hemsjukvård m.fl. Malmö stad Centrum stadsdelsförvaltning 2007-04-25 Projektbeskrivning läkemedelsgenomgångar på särskilda boenden, för äldre med hemsjukvård m.fl. Ronny Gullberg Vård och omsorgschef, Centrum stadsdelsförvaltning

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projekbeskrivning IT- och teknikcoach Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

BO-IT ett samverkansprojekt för att möta utmaningen i en åldrande befolkning

BO-IT ett samverkansprojekt för att möta utmaningen i en åldrande befolkning BO-IT ett samverkansprojekt för att möta utmaningen i en åldrande befolkning Teknik för självständighet, social samvaro och trygghet. Individer önskar i de allra flesta fall klara sig själva så långt det

Läs mer

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Den länsgemensamma samverkan för verksamhetsutveckling med stöd av IT har verkat för effektivisering genom gemensamma

Läs mer

Telia Healthcare Information-PTS, Samordnad efterfrågan 150326 Jörgen Fredriksson, Telia

Telia Healthcare Information-PTS, Samordnad efterfrågan 150326 Jörgen Fredriksson, Telia Telia Healthcare Information-PTS, Samordnad efterfrågan 150326 Jörgen Fredriksson, Telia Fenomenalt mottagande i media har positionerat Telia som ledande inom e-hälsa DN den 1 januari, 2015 DI den 26 juni,

Läs mer

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm med många vinnare erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm på nytt sätt Allt fler äldre efterfrågar trygghetslarm och det finns idag många alternativ på marknaden för

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014 Utveckling av e-samhället i Stockholms län IT-forums verksamhetsplan 2014 Innehåll Inledning... 2 E-Förvaltning... 3 Framtida regional samverkan kring e-utvecklingsfrågor 4 Regional digital agenda 4 Öppna

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

E-hemtjänst. Rapport aug 2012. Maria Gill Mats Rundkvist Västerås stad

E-hemtjänst. Rapport aug 2012. Maria Gill Mats Rundkvist Västerås stad E-hemtjänst Rapport aug 2012 Maria Gill Mats Rundkvist Västerås stad Sociala nämndernas stab Behovsstyrt IKT-stöd Dnr 2012/228-NF-752 Dnr 2012/340-ÄN-752 Projekt Behovsstyrt IKT-stöd Rapport augusti 2012

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Införande av ehemtjänst

Införande av ehemtjänst Sociala nämndernas stab Behovsstyrt IKT-stöd Dnr 2012/228-NF-752 Dnr 2012/340-ÄN-752 Projekt Behovsstyrt IKT-stöd Rapport augusti 2012 Införande av ehemtjänst Maria Gill Mats Rundkvist INNEHÅLL Sammanfattning...

Läs mer

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Dag: Tisdag 9 mars 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Plats: Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Närvarande: Ledamöter Pia Karlsson, ordf. VON Leif Andersson VON Marianne Sjögren KS (kommunstyrelsen) Britt

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Yttrande över motion Hur gör vi för att skydda de allra sköraste och mest förvirrade i äldreomsorgen med hjälp av teknik

Yttrande över motion Hur gör vi för att skydda de allra sköraste och mest förvirrade i äldreomsorgen med hjälp av teknik 1 (2) 2011-08-08 Tjänsteskrivelse Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Sofie Somers 08-523 063 78 sofie.somers@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Enhörna kommundelsnämnd Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Järna

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11. Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.30 Närvarande: Hans Sternbro, Ordförande Socialnämnden Ann-Marie Fröjd,

Läs mer

Projekt: Fallprevention Svedala kommun

Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projektperiod: 110901-121231 Projektledare: Sofia Fredriksson, Leg sjukgymnast Projektansvarig: Anita Persson, Mas Yvonne Lenander, Enhetschef Hemsjukvården Beskrivning

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 19 Utvärdering av den kommunaliserade hemsjukvården, redovisning

Läs mer

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26 Trygghetslarm inom äldre och Trygghetslarm handikappomsorgen inom äldre- 2006 och handikappomsorgen Meddelande 2006:26 Länsstyrelsen Halland Meddelande 2006:26 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M-2006/26-SE Tryckt

Läs mer

Tomelilla kommun kan ge en vård som ger trygghet för den sjuke?

Tomelilla kommun kan ge en vård som ger trygghet för den sjuke? Tomelilla kommun kan ge en vård som ger trygghet för den sjuke? Vården i hemmet ska ge trygghet för den äldre personen och anhöriga. Hemsjukvården ska fungera dygnet runt, året runt Vårdtagare i hemsjukvården

Läs mer