Inbjudan till teckning av Konvertibler i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av Konvertibler i Stockwik Förvaltning AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av Konvertibler i Stockwik Förvaltning AB (publ) Januari-februari 2015 VIKTIG INFORMATION Vänligen observera att detta dokument endast utgör ett kort utdrag ur Prospektet, upprättat av styrelsen för Stockwik Förvaltning AB (publ) med anledning av förestående Företrädesemission, och att varje beslut att investera i Stockwik Förvaltning AB (publ) ska baseras på Prospektet i sin helhet. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet finns tillgängligt på Stockwik Förvaltnings hemsida, på Consensus Asset Managements hemsida, samt på Aqurat Fondkommissions hemsida, Om aktieägare eller potentiella investerare kostnadsfritt önskar ta del av Prospektet i pappersformat, vänligen kontakta Stockwiks huvudkontor via e-post,

2 Bakgrund och motiv till emissionen Stockwik Förvaltning vill ge sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, lönsamma, mindre, svenska bolag. Stockwiks övergripande affärsidé är att växa organiskt samt via prisvärda förvärv inom befintliga och nya verksamheter under lönsamhet. Bolaget skall erbjuda en bas för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv och ta tillvara på de mindre bolagens spetskompetens samt erbjuda det stora bolagets trygghet liksom utgöra en stabil plattform för framtida tillväxt för portföljbolagen. Stockwik avser skapa en portfölj av välskötta bolag med god, långsiktig och uthållig lönsamhet samt äga dessa bolag på lång sikt. Målet är förvärva mindre, svenska bolag (100 %) med rörelsevärden (värden på företag på skuld-/kassafri basis) om MSEK. Stockwik utgår ifrån tre ledord; rätt människor, rätt värderingar samt rätt företag. Förvärvet av BergFast AB inom markskötsel den 1 oktober 2014 utgör det första steget inom ramen för Stockwiks övergripande affärsidé. Genom förvärvet adderar Stockwik en ny verksamhet inom skötsel av utemiljöer och ytor i större bostadsområden och kring kommersiella fastigheter samt kompletterande anläggningsarbeten, samtidigt som basen i Bolaget kompletteras med hög kompetens, höga rörelsemarginaler samt ett starkt resultat och kassaflöde och god potential att växa organiskt och via förvärv. Köpeskillingen uppgår till 23,75-25,0 MSEK (beroende på BergFasts utveckling), varav 12,5 MSEK erlades kontant vid tillträdet den 1 oktober För resterande del, 11,25-12,5 MSEK, har reverser ställts ut till säljaren av BergFast, GLSE Invest AB. Förvärvet av BergFast hade preliminärt redan under 2014 en positiv nettoresultatpåverkan på Bolaget. Stockwik räknar med en stabil och positiv utveckling för BergFasts omsättning och rörelseresultat före avskrivningar under innevarande år och ser goda möjligheter att även fortsättningsvis expandera såväl omsättning som rörelseresultatet före avskrivningar genom organisk tillväxt och kompletterande förvärv av liknande verksamheter. Stockwik har för att uppnå en uthållig lönsamhet för Bolagets övriga helägda portföljbolag, Comsystem Mobility och Stjärna Fyrkant Svenska, en målsättning att växa organiskt samt genom förvärv. I syfte att stärka dessa två portföljbolag genomfördes vidare ett antal lönsamhetshöjande åtgärder under 2014 med full resultateffekt Inom Comsystem Mobility omfattade dessa åtgärder främst en kostnadseffektivisering och i första hand på personalsidan. För Stjärna Fyrkant Svenska omfattade de lönsamhetshöjande åtgärderna en förstärkning av intäktsbasen, varvid franchisekonceptet utvecklats och tjänsteerbjudandet mot mindre företag utökats, samt en effektivisering av kostnadsbasen inom främst callcenter-verksamheten. Bolaget räknar med stigande omsättning och ett förbättrat rörelseresultat före avskrivningar för Comsystem Mobility och Stjärna Fyrkant Svenska under innevarande år och ser goda möjligheter att även fortsättningsvis expandera såväl omsättning som rörelseresultatet före avskrivningar genom både organisk tillväxt och kompletterande förvärv av liknande, mindre verksamheter. Extra bolagsstämma i Stockwik Förvaltning den 15 december 2014 beslutade om dels en Företrädesemission av Konvertibler, dels en Riktad Emission av Konvertibler under förutsättning av och i den utsträckning Företrädesemissionen övertecknas, där skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att vid överteckning i Företrädesemissionen tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungligen bedömda, vilket skulle utöka basen för framtida satsningar. Stockwik Förvaltning har från huvudaktieägare, en styrelseledamot, koncernledning samt ett antal investerare erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande 100 % av det totala beloppet i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen kan tillföra Bolaget högst 10,97 MSEK före emissionskostnader (beräknas uppgå till knappt 1,8 MSEK ), varav 2,16 MSEK i en kvittning av lån upptagna av Stockwik Förvaltning i en bryggfinansieringslösning om 12,5 MSEK, omfattande lån upptagna i månadsskiftet september/oktober 2014, för att initialt finansiera den kontanta delen av köpeskillingen för aktierna i BergFast, och den Riktade Emissionen kan tillföra Bolaget högst 1,65 MSEK före emissionskostnader (beräknas uppgå till under 0,1 MSEK vid full teckning). Denna kvittning om 2,16 MSEK omfattar ingångna teckningsförbindelser. I det fall garantierna behöver tas i anspråk fullt ut i Företrädesemissionen kommer ytterligare högst 4,81 MSEK att kvittas i Företrädesemissionen, där kvittningen avser lån i nämnd bryggfinansieringslösning samt del av skuld till säljaren av BergFast, GLSE Invest, i form av revers (högst 1,5 MSEK). Bolaget kan i Företrädesemissionen tillföras högst 4,0 MSEK kontant efter full kvittning enligt ovan (2,18 + 4,81 MSEK = 6,97 MSEK) och före emissionskostnader. I det fall Företrädesemissionen tecknas till fullo utan garanters medverkan tillförs Stockwik högst 8,81 MSEK kontant före emissionskostnader. Den föreliggande Företrädesemissionen är en väsentlig byggsten i finansieringen av det framåtriktade förvärvet av BergFast. Syftet med Företrädesemissionen är att dels amortera del av lån upptagna av Bolaget vid förvärvet av BergFast, dels att stärka Stockwiks rörelsekapital och eget kapital för fortsatt expansion. Den del av lånen, upptagna vid förvärvet av BergFast, som ej kvittats enligt ovan, avser Bolaget amortera främst via det internt genererade kassaflödet. En del av kapitalet kan komma att allokeras även till fortsatta förvärv, i synnerhet om medel tillförs också i den Riktade Emissionen. Ju större andel i Företrädesemissionen, som tecknas utan att ta garantier i anspråk, desto mer kontanta medel kommer att tillföras i Företrädesemissionen, vilket ökar Stockwiks möjligheter att allokera kapital till expansion och eventuella, fortsatta förvärv i närtid.

3 Stockwiks verksamhet, marknad, tendenser och finansiella ställning VERKSAMHET Stockwik innehar i dagsläget tre helägda rörelsedrivande portföljbolag - BergFast AB, Comsystem Mobility AB och Stjärna Fyrkant Svenska AB. Portföljbolaget BergFast är verksamt inom markskötsel, vilket omfattar skötsel av utemiljöer och ytor i större bostadsområden och kring kommersiella fastigheter samt kompletterande anläggningsarbeten. Arbetena utförs främst i Stockholmsområdet. BergFast bedriver en stabil verksamhet av hög kvalitet gentemot en stabil kundbas och som ett resultat uppvisar företaget god lönsamhet. Nuvarande kunder omfattar fastighetsbolag och kommuner. Stockwik ser god potential till fortsatt expansion. Möjligheter finns att växa såväl organiskt som via ytterligare förvärv i en bransch med ett stort antal mindre aktörer. Kundnyttan är betydande till följd av att samtliga tjänster utförs av en stabil, erfaren och välutbildad personalstyrka med en modern maskinpark samt p.g.a. att tjänsteerbjudandet utgörs av ett brett fullserviceutbud till konkurrenskraftiga priser, vilket ger hög kvalitet till kunden - viktiga parametrar för BergFasts tillväxt och resultat. BergFast omsatte 34,3 MSEK under 2013 och 25,2 MSEK under perioden januari-september 2014 samt redovisade ett rörelseresultat före avskrivningar för motsvarande perioder om 5,7 MSEK respektive 3,7 MSEK. Comsystem Mobility är en rikstäckande, operatörs- och terminaloberoende leverantör av tjänster och produkter inom mobiltelefoni till större företag och offentlig sektor i Sverige. Comsystem Mobility erbjuder i syfte att avlasta kundernas interna IT enkla, snabba, pålitliga och användarvänliga produkter och tjänster till konkurrenskraftiga priser. Erbjudandet möjliggör ökad effektivitet samt tids- och kostnadsbesparingar inom investeringar, implementering och drift av kunders mobiltelefoniparker, mobiltelefonabonnemang samt övriga mobiltelefonikringtjänster. Comsystem Mobility erbjuder sina kunder outsourcad hantering av dylika ärenden via tjänsten Mobile outsourcing liksom tjänsten Mobile Management Systems, där kunderna själva kan hantera detta. Comsystem Mobility avser bibehålla en position som en ledande, oberoende leverantör av mobiltelefoniprodukter/-tjänster och outsourcingpartner för optimering av kunders investeringar, implementering och drift av mobiltelefonparker etc. inom detta segment av mobiltelefonin. Comsystem Mobility omsatte 65,0 MSEK under 2013 och 41,0 MSEK under perioden januari-september 2014 samt redovisade ett rörelseresultat före avskrivningar för motsvarande perioder om -2,1 MSEK respektive 0,01 MSEK. Stjärna Fyrkant Svenska erbjuder mindre företag telefoni- och IT-produkter samt tjänster. Stjärna Fyrkant Svenska bedriver försäljning i Sverige till mindre företag av mobiltelefoner, mobiltelefoniabonnemang, mobiltelefontillbehör och mobiltelefonikringtjänster via butiker enligt ett franchisingkoncept och rikstäckande via ett callcenter, vilket även erbjuder support-, service- och helpdesktjänster inom mobiltelefoni och IT till Stjärna Fyrkant Svenskas kunder och franchisetagare. Butikerna inom ramen för Stockwiks franchisekoncept svarar för huvuddelen av verksamheten, där Stockwiks intäkter utgörs av franchiseavgifter från franchisetagarna samt bonus från leverantörer. Stockwik är genom Stjärna Fyrkant Svenska en av Sveriges största oberoende återförsäljare av mobiltelefoner etc. till mindre företag med 14 operatörs- och terminaloberoende franchisebutiker i 14 städer. Stjärna Fyrkant Svenska omsatte 42,2 MSEK under 2013 och 12,4 MSEK under perioden januari-september 2014 samt redovisade ett rörelseresultat före avskrivningar för motsvarande perioder om -9,7 MSEK respektive 0,3 MSEK. MARKNAD Omsättningen inom markskötsel- och anläggningstjänster på den svenska marknaden bedöms till stor del bero på den rådande konjunkturen. Konjunkturinstitutet prognosticerar en ökning i Sveriges BNP för 2014 och 2015, vilket förväntas innebära en ökad efterfrågan på markskötsel- och anläggningstjänster. Telekomverksamheten i Bolaget, som bedrivs i Sverige, styrs bl.a. av tillväxten för mobila abonnemang på samtals- och datatjänster för företag, antalet sålda mobiltelefoner, churn (när en abonnent avbryter sitt abonnemang med sin operatör och därmed ofta byter till en annan operatör), komplexiteten i telefonisystemen och tillväxten av datatrafik i näten. Dessa parametrar visar på en fortsatt tillväxt på den underliggande marknaden för Stockwiks telekomverksamhet. TENDENSER Stockwik bedömer att marknaden för markskötsel- och anläggningstjänster kommer att fortsätta växa, givet fortsatt god konjunktur i Sverige, vilket förväntas för Stockwik förväntar sig även en fortsatt positiv utveckling på den underliggande marknaden för Bolagets telekomverksamhet, då efterfrågan på snabbare mobila tjänster, säkrare informationslagring och administrativt enkla system ökar över tid. Även marknadsförutsättningarna för försäljning av mobiltelefoner, mobiltelefoniabonnemang, mobiltelefontillbehör och mobiltelefonikringtjänster bedöms fortsatt positiva. Vidare är det Stockwiks bedömning att Bolagets tre portföljbolag kan ta marknadsandelar på de konkurrensutsatta marknader Bolaget verkar på till följd av Bolagets styrkor samt det faktum att de marknader Stockwik verkar på är fortsatt fragmenterade, vilket ger möjligheter till förvärv. Bolagets rörelseresultat (före avskr.) påverkas av tre huvudparametrar, BergFasts relativt övriga portföljbolags höga rörelsemarginal, välrationaliserade portföljbolag inom telekom samt förväntad tillväxt på portföljbolagens underliggande marknader. Stockwik förväntas - efter förvärvet av BergFast med höga rörelsemarginaler och de lönsamhetshöjande åtgärderna inom Comsystem Mobility och Stjärna Fyrkant Svenska under 2014 med full resultateffekt 2015 samt förväntad tillväxt på portföljbolagens underliggande marknader och potentiellt fortsatta förvärv - gå in i en ny fas med god tillväxt, goda kassaflöden och ett bra resultat samt med potential att höja dessa och kunna växa från en stabil bas och därmed bygga ytterligare värden.

4 Räkenskaper i sammandrag Koncernens resultaträkning i sammandrag Jan.-sept. Jan.-sept. Jan.-dec. Jan.-dec. Jan.-dec. Intäkter Rörelseresultat före avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Periodens resultat Koncernens balansräkning i sammandrag 30 sept. 30 sept. 31 dec. 31 dec. 31 dec. Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Jan.-sept. Jan.-sept. Jan.-dec. Jan.-dec. Jan.-dec. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut Koncernens nyckeltal i sammandrag Jan.-sept. Jan.-sept. Jan.-dec. Jan.-dec. Jan.-dec. Rörelsemarginal före avskrivningar Neg. Neg. Neg. 1,0% 2,8% Nettoskuld (TSEK) Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 0,51 0,34 0,08-0,05 0,16 Soliditet 40% 51% 44% 52% 49% Eget kapital per aktie (SEK) 0,02 0,05 0,03 0,06 0,07 Vinst per aktie (SEK) -0,01-0,02-0,03-0,01 0,01 Utdelning per aktie (SEK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EGET KAPITAL, SKULDSÄTTNING, LIKVIDITET, ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH INVESTERINGAR Stockwiks verksamhet har under perioden 1 januari till 30 november 2014 i huvudsak finansierats genom eget kapital och till en icke oväsentlig del genom lån från huvudaktieägare, styrelse och koncernledning samt genom banklån. Per den 30 november 2014 uppgick eget kapital i Bolaget till 18,6 MSEK, en minskning från 19,3 MSEK den 30 september 2014 som en följd av ett negativt resultat efter skatt för perioden 1 oktober till 30 november Den 30 november 2014 hade Bolaget totala skulder om 52,8 MSEK. De uppvisade under perioden 1 oktober till 30 november 2014 en ökning med 23,7 MSEK från 29,1 MSEK genom ökad upplåning om 21,1 MSEK till 35,0 MSEK samt genom en ökning av icke-finansiella skulder, bl.a. leverantörsskulder, om 2,6 MSEK till 17,8 MSEK. Ökningen står att relatera till främst förvärvet av BergFast den 1 oktober Stockwiks kassa och bank uppgick per den 30 november 2014 till 0,2 MSEK, en minskning från 4,0 MSEK per den 30 september 2014, ett resultat av utbetalningar i samband med förvärvet av BergFast. Under perioden 1 oktober till 30 november 2014 ökade anläggningstillgångarna med 22,5 MSEK till 47,1 MSEK, där goodwill utgjorde en väsentlig del av ökningen, vilken ökning till allra största delen är hänförbar till förvärvet av BergFast. De finansiella anläggningstillgångarna låg oförändrat kvar på 7,0 MSEK. Under samma period genomfördes investeringar om 25,0 MSEK, vilka främst är att hänföra till förvärvet av BergFast. Storleken på slutköpeskillingen för BergFast i spannet 23,75-25,0 MSEK beror på företagets utveckling. Utöver detta har Stockwik inga väsentliga pågående investeringar och har heller inte gjort några åtaganden om väsentliga investeringar.

5 Teckning med stöd av teckningsrätter Information till direktregistrerade aktieägare För de aktieägare eller företrädare för aktieägare, som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Stockwik Förvaltnings räkning förda aktieboken, tillika VP-konto, skall teckning med stöd av teckningsrätter ske genom samtidig kontant betalning senast den 3 februari I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning, skall den till emissionsredovisningen bifogade förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för teckning. I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad, som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen, utnyttjas för teckning, skall Särskild anmälningssedel med bifogad inbetalningsavi användas som underlag för teckning (kan erhållas från Aqurat Fondkommission på nedanstående adress eller telefonnummer). Ifylld Särskild anmälningssedel skall i samband med erlagd betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast kl. 15:00 den 3 februari Aqurat Fondkommission AB Ärende: Stockwik Box 7461, Stockholm Fax: Tfn: (inskannad anmälningssedel) Information till förvaltarregistrerade aktieägare De aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltarregistrerade hos bank eller fondkommissionär erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning skall i detta fall ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller fondkommissionär. Teckning utan stöd av teckningsrätter, tilldelning och betalning Anmälan om teckning av Konvertibler utan stöd av teckningsrätter skall göras på Anmälningssedel för teckning utan stöd av företrädesrätt (kan erhållas från Aqurat Fondkommission på ovanstående adress eller telefonnummer eller laddas ned från Ifylld och undertecknad anmälningssedel skall vara Aqurat Fondkommission tillhanda på ovanstående adress senast kl. 15:00 den 3 februari Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning skall ske i enlighet med anvisningarna på denna. Aktieägare bosatta utanför Sverige Aktieägare bosatta utanför Sverige, som äger rätt att teckna Konvertibler i Erbjudandet, kan vända sig till Aqurat Fondkommission på telefonnummer enligt ovan för information om teckning och betalning. Erbjudandet i korthet Totalt emissionsbelopp: ,60 SEK, varav ,60 SEK avser Företrädesemissionen och SEK avser den Riktade Emissionen, i båda fallen före emissionskostnader. Företrädesrätt: Åtta (8) befintliga aktier på avstämningsdagen berättigar till teckning av fem (5) Konvertibler, tillika Units, om nominellt 0,02 (2/100) SEK per Konvertibel. Teckningsrätter, tillika Uniträtter: För varje på avstämningsdagen innehavd aktie erhålles en (1) teckningsrätt. Det krävs åtta (8) teckningsrätter för teckning av fem (5) Konvertibler KV /18. Avstämningsdag: 15 januari Teckningskurs: 0,02 (2/100) SEK per Konvertibel. Teckningstid: 20 januari 3 februari Handel i teckningsrätter: januari Handel i Betald Tecknad Unit, BTU: 20 januari 2015 till och med registrering av Erbjudandet hos Bolagsverket (beräknas ske under v. 9). Teckning med företrädesrätt: Teckning utan företrädesrätt: Betalning för Konvertibler tecknade utan företrädesrätt: Övrigt: Teckning sker under teckningstiden genom samtidig betalning. Anmälan om önskemål om teckning skall ske på anmälningssedel under teckningstiden, d.v.s. senast den 3 februari Teckning utan företrädesrätt sker i poster om Konvertibler motsvarande SEK. Betalning skall ske i enlighet med utskickad avräkningsnota. ISIN-kod för aktien: SE ISIN-kod för Konvertibeln: SE ISIN-kod för teckningsrätten, tillika Uniträtt (UR): SE Stockwik Förvaltning avser ansöka om att de Konvertibler, som emitteras i Erbjudandet, upptas till handel på Nasdaq Stockholm Small Cap. Konvertibeln i korthet ISIN-kod för BTU: SE Aktiens kortnamn (Nasdaq): STWK Kortnamn för Konvertibeln i Euroclear: KV 1 Nominellt lånebelopp: Det nominella lånebeloppet uppgår till högst ,60 SEK. Konvertibelns löptid: 9 februari februari Ränta: Fast ränta om åtta (8) % på årsbasis under Lånets hela löptid. Ränteutbetalning: Ränta skall erläggas i efterskott den sista dagen i februari, maj, augusti och november, med början i maj 2015, samt på Lånets förfallodag den 8 februari Konverteringsperioder: Konvertibelinnehavare äger rätt att konvertera hela eller delar av sin fordran på Stockwik Förvaltning till aktier under tolv (12) konverteringsperioder; 1-15/5 2015, 1-15/8 2015, 1-15/ , 1-15/2 2016, 1-15/5 2016, 1-15/8 2016, 1-15/ , 1-15/2 2017, 1-15/5 2017, 1-15/8 2017, 1-15/ , 15/ / Konverteringskurs: 0,02 (2/100) SEK per aktie. VIKTIG INFORMATION För fullständiga villkor och instruktioner för hur du tecknar i Företrädesemissionen, se Villkor och anvisningar i Prospektet. Prospektet finns tillgängligt på Stockwik Förvaltnings hemsida, på Consensus Asset Managements hemsida, samt på Aqurat Fondkommissions hemsida, Om aktieägare eller potentiella investerare kostnadsfritt önskar ta del av Prospektet i pappersformat, vänligen kontakta Stockwiks huvudkontor via e-post, Stockwik Förvaltning AB (publ) Consensus Asset Management AB (publ) Besöksadress: Catalinatorget 8, Täby Krokslätts Parkgata 4, Box 234, Mölndal, Postadress: Box 2860, Täby Strandvägen 7B, Entré 3, Stockholm, Telefon: E-post: E-post: Aqurat Fondkommission AB Besöksadress: Målargatan 7, Stockholm Postadress: Box 7461, Stockholm Telefon: E-post:

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Inbjudan till teckning av Konvertibler i Stockwik Förvaltning AB (publ) Årsredovisning 2013. Asset Management. Januari-februari 2015

Inbjudan till teckning av Konvertibler i Stockwik Förvaltning AB (publ) Årsredovisning 2013. Asset Management. Januari-februari 2015 Inbjudan till teckning av Konvertibler i Stockwik Förvaltning AB (publ) Januari-februari 2015 Årsredovisning 2013 Asset Management Information till investerare Väsentlig information och definitioner Med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2006

Bokslutskommuniké januari december 2006 Bokslutskommuniké januari december 2006 Nordic Campings tillväxt fortsätter och nettoomsättningen ökade med 40 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för 2006 uppgick till 1 180 KSEK vilket är

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2000

Halvårsrapport Januari juni 2000 Halvårsrapport Januari juni 2000 HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Resultatet efter finansiella poster 20,0 MSEK (59,6) Substansvärde 30 juni 296 kronor (190) Substansvärde 10 augusti 316 kronor SäkI AB

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015 STARK UTVECKLING INOM MARKSERVICE UNDER ÅRETS FÖRSTA KVARTAL Koncernens siffror för första kvartalet har påverkats positivt av den starka utvecklingen inom portföljbolaget

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Stockwik Förvaltning AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Stockwik Förvaltning AB (publ) Asset Management Information till investerare Väsentlig information och definitioner Med Stockwik Förvaltning,

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK Rörelsemarginalen blev -382% Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2017.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2017. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 november - Mobile Loyalty, som är ett innovativt företag inom media-teknologi med strävan

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014 Fortsatt fokusering av verksamheten och utveckling av franchisekonceptet Första kvartalet 2014 har kännetecknats av en fortsatt fokusering av bolagets kärnverksamhet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ( Venue Retail Group eller Bolaget ) kallas härmed till

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2014

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2014 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december LÖNSAMHET I ALLA PORTFÖLJBOLAG UNDER ÅRETS SISTA KVARTAL Koncernens helårssiffror har påverkats kraftigt av den svaga utvecklingen inom portföljbolaget Comsystem

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer