Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 11 november 2003 kl (Observera att kvalitetsuppföljningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 11 november 2003 kl 19.00 (Observera att kvalitetsuppföljningen"

Transkript

1 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 11 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 11 november 2003 kl (Observera att kvalitetsuppföljningen på gymnasiet är flyttad till den 16 december) Förvaltningschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Vallentuna den 5 november 2003 Elisabeth Rydström Ordförande Anna Liss-Daniels Sekreterare Telefon: Justerande:... 1 (18)

2 Innehållsförteckning: Sid 1. Justerande: Utbildning information Verksamhetsplan Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider Budgetuppföljning efter nio månader (BUF 3) samt prognos för Regler och riktlinjer för hantering av interkommunala kostnader samt beräkning av prislistor och ersättningsnivåer till fristående gymnasieskolor Slutrapport från projekt Utveckling av vuxenutbildningen inom NOS (Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker) Förslag till förändring i nämndsreglementen och förvaltningsorganisation för utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden barn- och ungdomsnämnden och kommunstyrelsen Barn och ungdomar med behov av särskilt stöd, BUS-utredningens förslag till gemensam policy för Stockholms läns kommuner och landsting - remiss Ansökan från MQA AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasiesärskola i Danderyds kommun remiss från Skolverket Anmälningar Ev övriga ärenden (18)

3 2. Utbildning information Den 7 oktober inleddes nämndens sammanträde med en genomgång av gymnasieskolans utveckling, hur den ser ut i dag och i framtiden och vad som styr elevernas val. Som utgångspunkt användes skriften Gymnasieskola för politiker. Till de ledamöter som ej var närvarande bifogas häftet, samt en sammanfattning av innehållet. På grund av tidsbrist den 11 november kommer nästa utbildningstillfälle bli första sammanträdet i2004 och kommer att behandla komvux. Häftet Komvux för politiker har tidigare sänts ut. 3 (18)

4 3. Verksamhetsplan AU 49 Dnr Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utan eget ställningstagande. Ärendet Förutsättningarna för nämnders och förvaltningars planeringsarbete har fastställts av kommunfullmäktige i form av Kommunplan Bostadsbyggnadsprognos 03A för perioden samt befolkningsprognos 03A ska ligga som underlag för den fortsatta planeringen. Kommunfullmäktiges beslut innebär att definitiva rambelopp för driftoch investeringsbudget har fastställts för år För år har kommunfullmäktige fastställt rambelopp för drift- och investeringsplan. Förvaltningschefernas ledningsgrupp har utarbetat en gemensam struktur för nämndernas verksamhetsplaner med gemensamma mål och åtaganden. Förvaltningarnas förslag har överlämnats till kommunstaben för samordning av ledningsgruppen. Vissa Kompletteringar har gjorts i utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag jämfört med det förslag som redovisades i nämnden den 7 oktober då nämnden fastställde vilka åtaganden som särskilt skulle följas upp under Bland annat har planen under 3.3 Barn och ungdom, samordnats med andra nämnders åtaganden och inriktningsmål enligt kommunledningskontorets andvisningar. Kompletteringarna är markerade med streck i kanten. Planen har även kompletterats med besparingsförslag för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har att ta ställning till förslaget inför KSAU:s behandlings av ärendet den 13 november. Ändringar har dessutom gjorts utifrån förslag i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 7 oktober. Nämndernas verksamhetsplaner med detaljbudget för 2004 ska lämnas till kommunstaben senast 26 november. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 4 (18)

5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner utbildningsoch arbetsmarknadsförvaltningens förslag till Verksamhetsplan I förslaget ingår följande besparingar: Neddragning av budget för gymnasial vuxenutbildning 300 Rektor för gymnasiet åläggs ytterligare sparbeting Löneöversyn 2003 genomförs på lägre nivå Intagningsstopp för elever som söker individuellt program i annan kommun Under 2004 kommer följande, ytterligare besparingar att göras: Rektorstjänsten och studievägledartjänsterna på komvux tas bort. Rektor för gymnasiet kommer att vara ansvarig rektor även för komvux. Studievägledningen kommer att överflyttas till Nosvux och för Vallentunas del utgöras av 0,75 % tjänst 300 Tjänsten som förvaltningschef återbesätts inte 850 Gymnasiet kommer inte att få någon uppräkning av sin budget med anledning av minskat elevunderlag Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen kommer att föreslå måltidsavgifter för gymnasieskolan Total besparing Kvarstår att finansiera Samtliga besparingar utom måltidsavgifter har beaktats i det ekonomiska sammandraget i Verksamhetsplanen på sidan 11. Ärendets tidigare handläggning Ett första förslag till verksamhetsplan behandlades i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 7 oktober. Nämnden fastställde då vilka åtaganden som speciellt skulle följas upp under Handlingar i ärendet Verksamhetsplan daterad (18)

6 4. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider 2004 AU 50 Dnr Arbetsutskottet tisdagar kl Lokal: Kragstarummet Arbetsutskottets förslag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer förvaltningens förslag till sammanträdestider Ärendet Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för Tiderna är samordnade med KSAU:s sista dag för inlämnande av handlingar. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tisdagar kl Lokal: Bällstarummet Utskick Sammanträde Utskick Sammanträde Aktivitet Till KSAU 7 januari 13 januari 14 januari 20 januari Detaljbudget februari 24 februari 25 februari 2 mars Verksamhetsberättelse mars 24 mars 25 mars 30 mars PLU jan 9 mars 6 april 14 april 21april 22 april 27 april BUF 1 27 april 2 juni 8 juni 9 juni 15 juni 3 augusti Sommarlov 8 september 14 september 15 september 21 september Delårsbokslut BUF 2 24 september 13 oktober 19 oktober 20 oktober 26 oktober VP november 10 november 16 november 17 november 23 november OBS! Heldag BUF 3, kvalitetsuppföljning gymnasiet 30 november 1 december 7 december 8 december 14 december 13 januari Jullov Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer förvaltningens förslag till sammanträdestider (18)

7 Ärendets tidigare handläggning Ovanstående förslag till sammanträdestider presenterades vid nämndens sammanträde den 7 oktober. Eftersom nämnden inte hade hunnit ta ställning till ärendet, beslöt nämnden att ta upp ärendet på nytt den 11 november. 7 (18)

8 5. Budgetuppföljning efter nio månader (BUF 3) samt prognos för 2003 AU 51 Dnr Arbetsutskottets förslag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag och överlämnar det till kommunstyrelsen. Ärendet Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har upprättat ett förslag till budgetuppföljning efter nio månader enligt kommunledningskontorets anvisningar om VASARU. Materialet har lämnats till kommunledningskontoret enligt anvisningar för att sammanställas till KSAU den13 november. Protokoll från nämnderna får lämnas in i efterskott. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens nettoram för 2003 uppgår till tkr. I budgeten ingår inte det tidigare tilldelade, och sedan tillbakatagna anslaget för höjda politikerarvoden. Efter nio månader är nettoförbrukningen totalt för nämndens verksamhet tkr vilket är 80 % av årsbudgeten jämfört med 74 % föregående år. Prognostiserade utfallet för hela 2003 beräknas till tkr, ett nettounderskott med tkr. Det prognostiserade underskottet härrör sig till interkommunala ersättningar, huvudsakligen gymnasiet och påbyggnadsutbildningar. Elevökningen totalt beräknas bli något lägre än mellan 2001 och 2002 men däremot så är antalet elever i interkommunala ersättningar fler och antalet elever i Vallentuna gymnasium färre än vad vi förutspådde i våras. Vad gäller gymnasiesärskolan så har elevantalet ökat med ca 40 % och utbildningsplatserna blivit dyrare jämfört med Vi har därför utökat budgeten för särgymnasium med 1,3 mkr för Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag och överlämnar det till kommunstyrelsen. Handlingar i ärendet 1. VASARU-rapport t o m med bilagor 8 (18)

9 6. Regler och riktlinjer för hantering av interkommunala kostnader samt beräkning av prislistor och ersättningsnivåer till fristående gymnasieskolor AU 52 Dnr Arbetsutskottets förslag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till regler och riktlinjer. Ärendet Komrev har på uppdrag av kommunens revisorer granskat interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Ärendet behandlades i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 7 oktober. I sin rapport anförde Komrev bl a följande: Vi rekommenderar nämnden att fastställa ett tydligt resursfördelningssystem för gymnasieverksamheten, liknande skolpeng, som kopplas till dokumenterade regler/riktlinjer för beräkning av interkommunala ersättningar och ersättningar till friskolor. Av kalkylmodellen ska framgå hur olika programkostnader är beräknade, Det finns inget formellt krav på att kalkylmodell ska fastställas. Vår bedömning är däremot att en fastställd kalkylmodell tydliggör på vilka grund peng/pris tas fram och även underlättar själva framtagandet av peng/pris. Det är ett fåtal person vid förvaltningen som handlägger interkommunala ersättningar och ersättning till friskolor, vilket gör att rutinen är sårbar. Vi rekommenderar därför nämnden att ta fram dokumenterade regler/riktlinjer för handläggning av interkommunala ersättningar och ersättning till friskolor. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har nu redovisat de rutiner och beräkningsmetoder som används i dokumentet Regler och riktlinjer för handläggning och beräkning av interkommunala ersättningar och ersättningar till fristående gymnasieskolor. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till regler och riktlinjer. Handlingar i ärendet Regler och riktlinjer för handläggning och beräkning av interkommunala ersättningar och ersättningar till fristående gymnasieskolor. 9 (18)

10 7. Slutrapport från projekt Utveckling av vuxenutbildningen inom NOS (Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker) AU 53 Dnr Arbetsutskottets förslag Då rapporten presenterades vid sammanträder beslutar arbetsutskottet att överlämna rapporten till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utan eget ställningstagande. Ärendet Kommunerna inom Nordostsektorn (Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker) ansökte om och beviljades ca 6,3 mkr i statsbidrag för att bygga upp en infrastruktur för vuxnas lärande. Av dessa pengar satsades 1,4 mkr (22 %) på ett kommungemensamt projekt med följande resultatmål gemensamt Vägledningscenter i Täby ökad service till kommuninvånare med professionell vägledning om utbildningar/kurser oberoende av anordnare ökad service vad gäller kursutbud, kurstider, öppettider och vägledning bildande av en gemensam marknad för vuxenutbildningen med gemensamma intagningsregler och en samordnad intagning fler efterfrågestyrda flexibla utbildningar efter deltagarnas behov att vuxenutbildningen drivs på ett rationellt sätt i förhållande till insatta resurser Då projektet redan vid start behövde ökad budget för finansiering av inventarier, datorer och lokalhyra satsade Täby kommun ytterligare av sina infrastrukturpengar i projektet. Ansvaret för det kommungemensamma projektet ligger på berörd nämnd i respektive kommun. Projektet leds av en styrgrupp bestående av berörda förvaltningschefer, som har rapporteringsskyldighet till den egna nämnden. Arbetet i projektet leds av en projektledare på heltid och drivs i nära samarbete med skolledare och övrig personal vid respektive kommuns vuxenutbildning. Uppgiften är att arbeta mot uppsatta mål. Även en resurs för vägledning/validering har knutits till projektet. Vaxholms och Österåkers kommuner deltar till vissa delar i projektet. En slutrapport har överlämnats från projektledaren. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten och lägger den till handlingarna. 10 (18)

11 8. Förslag till förändring i nämndsreglementen och förvaltningsorganisation för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden barn- och ungdomsnämnden och kommunstyrelsen AU 54 Dnr Arbetsutskottets beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden lägga ett förslag till remissyttrande. Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 20 oktober 2003 beslutat att remittera kommunstabens förslag till förändring av reglemente och förvaltningsorganisation för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och kommunstyrelsen för synpunkter senast den 26 november Kommunstaben föreslår följande förändringar i utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens organisation: 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden får en gemensam förvaltningschef placerad på barn- och ungdomsförvaltningen. Ekonomiskt belastar förvaltningschefen barn- och ungdomsnämnden. 2. Administrationen överförs personellt och ekonomiskt till barnoch ungdomsförvaltningen. Barn- och ungdomsförvaltningen svarar fortsättningsvis för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens administration. 3. Arbetsmarknadsenheten överförs personellt och ekonomiskt till kommunstaben. 4. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen kvarstår personellt och ekonomiskt under utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens synpunkter Punkt 1 bör ändras så att det är utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samt barn- och ungdomsförvaltningen som får en gemensam förvaltningschef, vilken är placerad på barn- och ungdomsförvaltningen. Att förvaltningschefen ekonomiskt belastar barn- och ungdomsförvaltningen kan strykas Punkt 2 kan tas bort som en följd av ändringarna i punkt 1. Punkt 3 ändras till att arbetsmarknadsenheten överförs personellt och ekonomiskt till kommunstyrelsen och inte till kommunstaben. Kom 11 (18)

12 munstaben har tidigare i sitt förslag skrivit att dessa arbetsuppgifter skall som ansvar tillkomma kommunstyrelsen. Punkt 4 kan tas bort då personal och administration för gymnasieskolan och vuxenutbildningen flyttats ihop med barn- och ungdomsförvaltningen. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen samlas under en gemensam förvaltningschef. 2. Punkt 2 stryks. 3. Ansvaret för arbetsmarknadsenheten förs över till kommunstyrelsen. 4. Ansvaret för gymnasiet och vuxenutbildningen ligger kvar under utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som byter namn till utbildningsnämnden. Barn- och ungdomsnämnden behåller sitt namn. Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 oktober : Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt den 2 oktober 2003 att ge kommundirektören i uppdrag att komma med förslag till fördelning av utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens arbetsuppgifter till andra förvaltningar. Synpunkter från berörda nämnden ska inhämtas. Bakgrunden är att i samband med att Göran Nydahl lämnade tjänsten som förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen anställdes Roland Beijer den 1 juli 2003 som förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen samt ansvarig över rektor för Vallentuna gymnasium och Komvux. Roland Beijer är dessutom tillförordnad förvaltningschef för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen till organisationen för kommunens utbildningsverksamhet setts över, dock längst till och med 31 december Kommunens står nu i valet mellan att rekrytera en ny chef för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen eller att fördela nuvarande förvaltningsuppgifter på kommunens övriga förvaltningar. Forts 54 I underhandsdiskussioner med den politiska kommunledningen har besked givits att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska vara kvar. 12 (18)

13 Kommunstaben anser att även om nämnden består så finns det såväl ekonomiska som effektivitetsmässiga skäl att förändra nuvarande förvaltningsorganisation. En förändrad organisation innebär dock även en översyn av nämndernas reglementen. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens nuvarande ansvarsområde är skolverksamheten (gymnasieskolan och komvux), arbetsmarknadsfrågor och flyktingfrågor. Om nämnden består bör den även fortsättningsvis svara för skolverksamheten. Däremot kan med fördel nämndens ansvar för arbetsmarknadsfrågor överföras till kommunstyrelsen för att samordnas med kommunstyrelsens ansvar för att främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen. Ansvaret för flyktingfrågor är personalmässigt samordnat med arbetsmarknadsfrågorna vilket gör det naturligt att även för över detta ansvar på kommunstyrelsen. Ett alternativ kan dock vara att överföra detta ansvar till socialnämnden. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förvaltningsorganisation är uppdelat i administration, arbetsmarknadsenhet, gymnasieskola och vuxenutbildning. Om förändringarna genomförs bör utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ändra namn till exempelvis utbildningsnämnden eller gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Förändringarna föreslås genomföras den 1 januari Förslag till justering av den budget för 2004 som har fastställts av kommunfullmäktige kommer att tas fram i samband med att kommunstyrelsen föreläggs det slutliga organisationsförslaget. 13 (18)

14 9. Barn och ungdomar med behov av särskilt stöd, BUS-utredningens förslag till gemensam policy för Stockholms läns kommuner och landsting - remiss AU 55 Dnr Arbetsutskottets förslag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avstår från eget yttrande men ställer sig positiv till en förlängning av överenskommelsen. Ärendet Kommunförbundet Stockholms län har översänt en rekommendation att förlänga överenskommelsen med landstinget om BUS-policy samordning av insatserna kring barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från både kommun och landsting. Kommunstyrelsen har översänt rekommendationen till utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden för yttrande. Ärendets tidigare handläggning Kommunförbundet Stockholms län och landstingets Hälso- och sjukvårdnämnd bildade våren 2000 en gemensam politisk styrgrupp för att utarbeta ett policydokument med riktlinjer för samarbete och ansvarsgränser mellan huvudmännen för barn och ungdomar med psykiska/psykiatriska problem och fysiska funktionshinder. Arbetet har resulterat i förslag till gemensam policy med riktlinjer, Barn och ungdomar med behov av särskilt stöd. Förslaget översändes på remiss under 2001 och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden yttrade sig enligt följande 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avstår från att yttra sig över förslaget om inrättande av ett särskilt politiskt forum med karaktär av skiljenämnd. Kompetensen att uttala sig om detta finns hos socialtjänsten och grundskolans resurscentrum. 2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden välkomnar en fortsatt utredning av handledningsstödet från landstingets specialister till personal som i dag arbetar med barn och ungdomar med diagnosen autism, Aspergers syndrom samt ADHD/DAMP. 3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden vill att metoder att nå hemmasittarna utreds ytterligare och att former för informationsspridning mellan vård, skola och socialtjänst särskilt belyses. BUS-utredningens slutdokument för eventuellt yttrande översändes hösten 2001.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden konstaterade att inga förändringar förelåg i slutdokumentet och avstod från att yttra sig. 14 (18)

15 Policyn antogs av Stockholms länds landsting och 24 av länets 26 kommuner. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avstår från att yttra sig. Handlingar i ärendet 1 Skrivelse från Kommunförbundet Stockholms län (18)

16 10. Ansökan från MQA AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasiesärskola i Danderyds kommun remiss från Skolverket AU 56 Dnr Arbetsutskottets förslag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ingen erinran mot ansökan. Ärendet MQAAB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasiesärskola i Danderyds kommun fr o m läsåret 2004/2005. Ansökan avser inrättande av fristående gymnasiesärskola i Danderyd för estetiska programmet med inriktningen äventyr. Planerat elevantal är fullt utbyggd 10 elever läsåret 2006/07. Ansökan har tidigare remitterats med Täby som lägeskommun. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden hade då ingen erinran mot ansökan. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ingen erinran mot ansökan. 16 (18)

17 11. Anmälningar UAN 75 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut Meddelas och läggs till handlingarna: 1. Inkomna och upprättade skrivelser Utdrag ur diariet enligt bilaga. 2. Cirkulär m m Från Kommunförbundet enligt förteckning. 3. Avsägelse John Droguett Salinas har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden på grund av flyttning 4. Övriga skrivelser Från KSL, Underhandsinformation avseende avtalen för naturbruksprogrammet och den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen Från skolverket, Barnomsorg, skola och vuxenutbildningen Jämförelsetal för huvudmän Del 2, Från Skolverket, Nyhetsbrev 7 Från Danderyds kommun, samarbetsavtal mellan Danderyd, Täby och Vallentuna kommuner för gemensam administration av vuxenutbildning Nosvux Kunskapscenter, antaget av barnoch utbildningsnämnden Från Nosvux Kunskapscenter, underlag till beslut om nytt administrativt system för vuxenutbildningen i nordostsektorn Från Stockholms Universitet, SU-Nytt 5/2003 Från Myndigheten för skolutveckling, NOTbladet nr (18)

18 12. Ev övriga ärenden 18 (18)

KALLELSE. Justerande:... Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 7 oktober 2003

KALLELSE. Justerande:... Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 7 oktober 2003 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 7 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 7 oktober 2003 kl 19.00 Förvaltningschef

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004 Utbildningsnämnden 21 september 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 21 september 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 september 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 september 2003 kl Utbildnings- och arbetsmarknads 2 september 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 september 2003 kl 19.00-19.55 Beslutande Ersättare Övriga deltagare

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 10 juni 2003

KALLELSE. Justerande:... Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 10 juni 2003 Utbildnings- och arbetsmarknads 10 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 10 juni 2003 kl 19.00 Utbildnings- och arbetsmarknadschef

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 26 september kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 26 september kl 2000-09-26 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 26 september kl 19.00-21.20 Lars Rundgren (m), ordförande Erik Sköldeberg (kd)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2001 kl 19.00-21.10

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2001 kl 19.00-21.10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2001 kl 19.00-21.10 Erik Sköldeberg

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna L Utbildningsämndens arbetsutskott 8 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Kragstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 8 juni 2004 kl 08.15 09.20 Elisabeth

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor Vallentuna kommun Augusti 2003 Carin Markström (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Ann Charlotte Höglund (c) Johan Liberson (m) ej 75, 79, 82 och 83

Ann Charlotte Höglund (c) Johan Liberson (m) ej 75, 79, 82 och 83 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 11 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 15 juni 2004 kl Förvaltningschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 15 juni 2004 kl Förvaltningschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 15 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 15 juni 2004 kl 19.00 Förvaltningschef Roland Beijer Administrativ

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 2006-06-15

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 2006-06-15 Utbildningsnämnden 2006-06-15 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän OBS Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 15 juni kl. 19.00 Förvaltningschef Roland Beijer Administrativ

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-04 3 UNAU 1 Dnr UN 14-018 042 Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013 Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-10-16 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 26 november kl Utbildningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Lotta Lann

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 26 november kl Utbildningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Lotta Lann Utbildningsnämnden 2007-11-20 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 26 november kl. 18.00 Utbildningschef Roland Beijer Nämndsekreterare

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 31 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna fredagen den 31 oktober 2003 kl. 07.30-10.45 Beslutande Jörgen Hellberg

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Vallentuna den 30 oktober OBS! Borgerlig grupp kl , Vargmötet, barn- och ungdomsförvaltningen

Vallentuna den 30 oktober OBS! Borgerlig grupp kl , Vargmötet, barn- och ungdomsförvaltningen Barn- och ungdomsnämnden 2007-11-06 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tuna torg 2, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 6 november kl.19.00 Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin.

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl Utbildningsnämnden 2009-10-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl. 17.00-19.00 Beslutande Elisabeth Rydström (C),ordförande Jörgen

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden 25 november 2003

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden 25 november 2003 Barn- och ungdomsnämnden 25 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Borgens förskola, Ormstavägen, Röda skolhuset, Vallentuna tisdagen den 25 november 2003 kl 18:00 Förvaltningschef

Läs mer

Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7, Tyresö, samling utanför expeditionen innanför huvudentrén Torsdagen den 26 april 2012, kl 18.30

Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7, Tyresö, samling utanför expeditionen innanför huvudentrén Torsdagen den 26 april 2012, kl 18.30 Tyresö Kommun Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Plats och tid: Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7, Tyresö, samling utanför expeditionen innanför huvudentrén Torsdagen den 26 april 2012, kl 18.30 18 Månadsrapport

Läs mer

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 KALLELSE Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna Tisdag 5 februari 2002 kl 19.00 Göran Nydahl, förvaltningschef

Läs mer

Elisabeth Rydström(C), ordförande Karin Unnerstad (FP), ledamot Agneta Westerberg (S), ledamot

Elisabeth Rydström(C), ordförande Karin Unnerstad (FP), ledamot Agneta Westerberg (S), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-03-24 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

5 Remiss dnr 32-2013:817; Ansökan från ThorénGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Karlstads kommun

5 Remiss dnr 32-2013:817; Ansökan från ThorénGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Karlstads kommun BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, tisdag 26 mars 2013, kl. 15.30 FÖREDRAGNINGSLISTA OBS! Samling kl. 15.30 vid grindarna

Läs mer

Nämndens beslut. Informationen noteras. Ärendebeskrivning. 31 Studiestöd för invandrare DNr 2007 GAN 020. Nämndens beslut. Informationen noteras.

Nämndens beslut. Informationen noteras. Ärendebeskrivning. 31 Studiestöd för invandrare DNr 2007 GAN 020. Nämndens beslut. Informationen noteras. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Torsdagen den 3 maj 2007, kl 15.00-20.10 30 C3L:s verksamhet Nämndens sammanträde inleds med en genomgång och redovisning av verksamheten vid C3L. 31 Studiestöd för

Läs mer

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m)

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m) Barn- och ungdomsnämnden 2003-04-29 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 29 april 2003 kl 19:00-22:00 Beslutande Jerker Sjögren (kd)

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 2010-04-15 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 april kl. 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadministrativ

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-09-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.00-20.30 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12 Tid och plats Onsdagen den 12 september. 2012, kl 17.00 20.00 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lena Gerby (M), ordförande Hanna Svensson (S)

Läs mer

PROTOKOLL VALLENTUNA KOMMUN 1999-01-12 1(17) BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

PROTOKOLL VALLENTUNA KOMMUN 1999-01-12 1(17) BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. AB VALLENTUNA KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknads 1999-01-12 1(17) BEVIS Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildnings- och arbetsmarknads 2 (17) Innehållsförteckning: Sid Konstituering

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildnings- och arbetsmarknads 2002-06-04 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Kraftiga nedskärningar i gymnasieskolan Skrivelse av Mikael Söderlund (m)

Kraftiga nedskärningar i gymnasieskolan Skrivelse av Mikael Söderlund (m) PM 2004 RIV (Dnr 323-3049/2003) Kraftiga nedskärningar i gymnasieskolan Skrivelse av Mikael Söderlund (m) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Mikael Söderlund

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl Utbildningsnämnden 2005-11-17 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl.19.00 21.00 ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 29 september 1998 kl 19.00-21.20

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 29 september 1998 kl 19.00-21.20 AB VALLENTUNA KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknads 1998-09-29 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset,

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

samhällsbyggnadsförvaltningen

samhällsbyggnadsförvaltningen KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 18 NOV EMBER 2010 Tid och plats Kl. 19.00 i Angarnsrummet, samhällsbyggnadsförvaltningen Kallade tjänstemän Utbildningschef Roland Beijer, Ekonomiadministrativ

Läs mer

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Vallentuna Teamwork, Fabriksvägen 1C, Vallentuna tisdagen den 8 april 2003 kl 19.00 21.55

Vallentuna Teamwork, Fabriksvägen 1C, Vallentuna tisdagen den 8 april 2003 kl 19.00 21.55 Utbildnings- och arbetsmarknads 8 april 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teamwork, Fabriksvägen 1C, Vallentuna tisdagen den 8 april 2003 kl 19.00 21.55 Beslutande Ersättare Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 14 juni 2007 kl. 19.00 20.35

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 14 juni 2007 kl. 19.00 20.35 Utbildningsnämnden 2007-06-14 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 14 juni 2007 kl. 19.00 20.35 ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

Angarnsrummet Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 31 augusti kl. 19.00 Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Tomas Anderson

Angarnsrummet Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 31 augusti kl. 19.00 Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Tomas Anderson Utbildningsnämnden 2006-08-31 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 31 augusti kl. 19.00 Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg Utvecklingsledare Eva Lod

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg Utvecklingsledare Eva Lod Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2005-02-08 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Barn - och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr., Vallentuna tisdagen den 8 februari kl. 08.00 12.30 Jerker

Läs mer

PROTOKOLL VALLENTUNA KOMMUN 1998-10-27 1(17) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

PROTOKOLL VALLENTUNA KOMMUN 1998-10-27 1(17) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknads 1998-10-27 1(17) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Team-Works lokaler,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Tjänsteskrivelse Information om utredning av intresse av samarbete kring särskild utbildning för vuxna inom Nordostkommunerna

Tjänsteskrivelse Information om utredning av intresse av samarbete kring särskild utbildning för vuxna inom Nordostkommunerna TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-04-02 DNR UN 2012.203 BIRGITTA TALLRYD SID 1/2 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information om utredning av

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2008-12-09 1 (15) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Bolgakov (m) Thomas Carlsson (c) Maria Toll

Läs mer

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Henrik Lennermark, tf kanslichef Marita Holmgren, assistent Mats Lundström,

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 1 september kl. 19.00 Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 1 september kl. 19.00 Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Utbildningsnämnden 2005-09-01 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 1 september kl. 19.00 Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 30 januari 2001 kl 19.00 20.50

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 30 januari 2001 kl 19.00 20.50 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 30 januari 2001 kl 19.00 20.50 Lars Rundgren

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008 Socialnämnden 20 maj 2008 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20 maj 2008 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer

Ärende Beteckning Sidnummer Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-18 Plats: Lilla Sess Tid: 2012-01-24 kl. 19:00 Kl. 18.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Vargmötet, 15.00-17.05 ande närvarade Roswitha Melzer (FP), ordförande, Zarah Sjökvist (M), Agneta Westerberg (S) Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2010-01-26

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2010-01-26 Socialnämnden 2010-01-26 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 26 januari 2010, kl. 18.30. Genomgång av handlingar

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2016-04-26 Sammanträdets plats och tid: Kommunhuset i Märsta Sammanträdeslokal: Skölden Tisdagen den 26 april 2016, kl. 18.30

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-06-08

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-06-08 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-06-08 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 30 oktober 2001 kl 19.00-20.20 Lars Rundgren

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr /2014)

Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr /2014) Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr 333-878/2014) Revidering av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Etablering av friskola i Vallentuna kommun

Etablering av friskola i Vallentuna kommun 07-11-14 Etablering av friskola i Vallentuna kommun Policy Ett valbart utbud av skolverksamhet av hög kvalité för barn och ungdomar är en viktig service till kommunens invånare. Utbudet skapas genom en

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Rönnegymnasiet, konferensrummet vid expeditionen, 2014-09-18, kl. 09:00 10.10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 oktober 2004 kl 19:00. Borgerliggrupp kl 18:00. Utbildning för nämnden kl 14:00

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 oktober 2004 kl 19:00. Borgerliggrupp kl 18:00. Utbildning för nämnden kl 14:00 Barn- och ungdomsnämnden 19 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 oktober 2004 kl 19:00 Borgerliggrupp kl 18:00 Utbildning för nämnden

Läs mer

Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller Annika Hellberg

Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller Annika Hellberg Barn- och ungdomsnämnden 2006-12-19 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller

Läs mer

Uppsättande: 2010-12-17 Nedtagande: 2011-01-07

Uppsättande: 2010-12-17 Nedtagande: 2011-01-07 1(6) KS-rummet, kommunhuset, kl 17:00 18:00 Tema: Marknadsföringsplan Plats och tid 44-51 Mats Lennartsson (M) Kaisa Blank Nordmark (S) Adam Algotsson (M) Kaj Nämvik (FP) Marcus Lund (KD) Zehaie Keleta

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2008-10-14 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 14 oktober 2008, kl. 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

Stockholms län och Försäkringskassan, beträffande personer i behov av andningshjälp

Stockholms län och Försäkringskassan, beträffande personer i behov av andningshjälp PM 2009:184 RVI (Dnr 327-1363/2009) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Kommunförbundet Stockholms län och Försäkringskassan beträffande personer i behov av andningshjälp i hemmet Rekommendation

Läs mer

Kommunchefens rapport december Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut. - Informationen noteras

Kommunchefens rapport december Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut. - Informationen noteras 1 208 Kommunchefens rapport december 2007 s beslut - Informationen noteras I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag. 2 209 Månadsuppföljning

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2009-04-21 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 21 april 2009, kl. 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ändring av administrativ huvudman för FOU Seniorium

Tjänsteskrivelse Ändring av administrativ huvudman för FOU Seniorium Ärende 11 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-05-16 DNR SN 2013.099 HELENA ÅHMAN SID 1/2 AVDELNINGSCHEF 08-58785000 HELENA.AHMAN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ändring

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer