Marknadsundersökning för Boxplay Alleato AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsundersökning för Boxplay Alleato AB"

Transkript

1 Marknadsundersökning för Boxplay Alleato AB Mälardalens Högskola Institutionen för Datavetenskap och Elektronik Examensarbete C nivå, 10p Utfört av: Johanna Andersson, Anna Larsson Handledare: Annika Jonsson Examinator: Maria Lindén

2 Abstract Boxplay Alleato AB is a company which develops systems for geriatric care. Their goal is to offer the medical staff a tool which will ease and secure the quality of their work. Boxplay Alleato AB finds, as do many other minor companies, that the market for geriatric care is stagnant when it comes to changes. The goal for this thesis was to make a market research about two of Boxplay Alleato AB s safety alarms for seniors. The goal for the market research was to find out if there was an interest for their products and if there was a need for heightened security within and outside the seniors home. One of Boxplay Alleato AB s safety alarms is more technical advanced than its competitors. The other safety alarm is very similar to a mobile phone and is equipped with a GPS. The market research consisted of two parts, interviews and a questionnaire. The questionnaire was answered principally of seniors and the interviews were made of seniors and concerned people in Västerås commune. The result showed that there was a need for added security for the seniors and that there was a market for Boxplay Alleato AB s products.

3 Sammanfattning Boxplay Alleato AB är ett företag som verkar inom äldrevården och deras mål är att ge personalen ett verktyg som ska underlätta samt kvalitetssäkra deras arbete. Boxplay Alleato AB, som många andra mindre företag, finner trygghetslarmsmarknaden mycket trög när det kommer till förändringar. Syftet med detta examensarbete var att göra en marknadsundersökning på två av Boxplay Alleato ABs trygghetslarm för att se om det fanns en marknad för dem på den befintliga marknaden samt att undersöka om det fanns ett behov för ökad trygghet och frihet hos seniorer i och utanför hemmet. Det ena larmet påminner mycket om dagens larm men är mer tekniskt avancerat och erbjuder flera funktioner som en automatisk larmfunktion vid medvetslöshet. Det andra larmet har snarlika funktioner som en mobiltelefon samt att den har en GPS inbyggd. Marknadsundersökningen bestod av en enkät och intervjuer. Enkäten besvarades främst av seniorer och intervjuerna gjordes dels med seniorer och dels med berörd personal inom Västerås kommun. Resultatet visade att det finns en önskan för seniorer att tryggare kunna röra sig utanför sitt hem samt ett behov av att känna sig tryggare i sitt hem. Resultatet visade även att det finns en marknad för Boxplay Alleato ABs trygghetslarm.

4 1. Inledning Bakgrund Syfte Problemformulering Avgränsningar Teori Definition av problemet och undersökningsmålet Utveckling av en undersökningsplan Primär data Enkät Intervju Sekundär data Genomförandet av undersökningsplanen Tolkning av rapporten Metod Marknadsöverblick Organisation och tillvägagångssätt Offentlig upphandling Relaterade projekt Hur fungerar ett vanligt trygghetslarm idag Boxplay Alleato AB Historik Affärsidé Vision Produkter Hälsoarmbandet Vivago Mobila larmet Marknadsöversikt konkurrenter CareTech AB Gina Gloria Eric Elliot STT Care AB... 18

5 Reflex II och Reflex III Larmsändare Tx Bosch Telealarm AP Larmsändare RB Larmsändare S Tunstall AB Caress Larmsändare Accept BOX Solutions AB Easy Resultat Intervju med Catharina Carenheim, enhetschef för Dygnet Runt Patrullen, i Västerås Intervju med Elsie Wijk, enhetschef för Skallbergets servicehem Intervju med Lennart Andersson, inköpare för ProAros E post intervju med Peter Bokström, tidigare verksam inom trygghetslarmsbranchen Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Skarpnäck Hälsoarmbandet Vivago Mobila larmet Södertälje Hälsoarmbandet Vivago Mobila larmet Gamla Stan Hälsoarmbandet Vivago Mobila larmet Enkätundersökningen Analys Hälsoarmbandet Vivago Mobila larmet Slutsats... 33

6 1. Inledning 1.1. Bakgrund Mindre företag finner trygghetslarmsmarknaden mycket trög när det kommer till att fatta beslut och att marknaden är ytterst ovillig till förändringar. Företagens egen finansiering och kommunernas ekonomiska situationer ställer hinder i vägen. Unga och mindre företag finner även att Lagen om offentlig upphandling innebär ett hinder för dem Syfte Syftet med detta arbete är att ta reda på om det finns en marknad för Alleatos produkter på befintlig marknad, samt undersöka behovet för ökad trygghet och frihet för seniorer utanför och i hemmet. Detta innebär att undersökningen görs främst bland pensionärer och administrativ personal inom vården Problemformulering Alleato anser att dagens trygghetslarm har brister när det gäller larmfunktioner. Alleato har därför tagit fram mer avancerade varianter av dagens trygghetslarm vilka främst används inom vård och omsorg. Ett av problemen är att pga. att Alleatos trygghetslarm är mer tekniskt avancerade är kostnaden högre. Detta innebär att när kommunerna gör nya upphandlingar hamnar Alleato i ett mycket svårt läge Avgränsningar Marknadsundersökningen är utförd i Stockholm, Södertälje och Västerås. Enkätundersökningen genomfördes i Södertälje och Västerås. 1 6

7 2. Teori Marknadsundersökningsprocessen består av fyra steg: 1. Definition av problemet och undersökningsmålet 2. Utveckling av en undersökningsplan 3. Genomförandet av undersökningsplanen och analys av data 4. Tolkning av resultatet 2.1. Definition av problemet och undersökningsmålet Att definiera problemet och undersökningsmålet är oftast det svåraste steget i marknadsförningsprocessen. Marknadsföraren vet oftast att något är fel men kan inte peka ut den specifika orsaken. Även om det genom diverse undersökningar har konstaterats att kunderna svarar på företagets reklam kan försäljningen misslyckas. Det kan bero på att tjänsterna/produkterna inte levererar vad informationen lovar. Efter att problemet blivit noggrant definierat måste tydliga undersökningsmål sättas upp. En marknadsundersökning kan ha tre olika typer av mål: Undersökande Insamling av information, primärdata, för att bättre kunna fastställa och definiera problemet samt föreslå möjliga hypoteser. Beskrivande Insamling av information för att få en beskrivning över potentialen för en viss produkt, kundattityder och demografi. Orsak/verkan Marknadsundersökning till för att testa hypoteser om förhållanden mellan orsak och verkan. Fastställandet av problemet och undersökningsmål styr hela undersökningsprocessen. 2 2 Kotler P, Principles of marketing, 2001,sid

8 2.2. Utveckling av en undersökningsplan Det andra steget i undersökningsprocessen är att utveckla en plan över hur insamlandet av primäroch sekundärdata skall ske på ett effektivt sätt. Planen ger en sammanfattning av existerande data och förklarar kontaktmetod, undersökningsmetod, urvalsmetod samt val av undersökningsinstrument såsom primär och sekundärdata Primär data Primärdata är information som ursprungligen är insamlad för just den undersökning som genomförs. Den kan samlas in genom olika former av insamlingsteknik så som enkäter och intervjuer Enkät Enkät är ett frågeformulär bestående av öppna och slutna frågor som respondenten själv får besvara. Slutna frågor besvaras genom att responden kryssar för ett eller flera av de på förhand givna alternativen. Enkäten skickas ut per post eller lämnas ut vid besök. Syftet med en enkätundersökning är att samla in beskrivande information som exempelvis människors attityder och preferens. Det är dock svårt att få ett fullständigt resultat Intervju En intervju kan vara antingen strukturerad, där frågor ställs på samma sätt till alla respondenter, eller ostrukturerad, där intervjuaren styr intervjun beroende på svaren. Intervjuer kan genomföras med flera personer i en grupp, personligen med en person eller per telefon. Fördelen med gruppintervjuer är att respondenterna själva driver tankarna framåt och därmed kan nå fram till många lösningar och synpunkter, som inte hade kommit fram vid en enskild intervju. 5 Intervjufrågorna kan vara direkta eller indirekta. I ett direkt bemötande ställs frågor om behov och tankar t ex Varför köper du varan X? Medan indirekta frågor är sådana som: Vilken kategori av människor köper varan X? Syftet med intervjuer är att få en större förståelse och mer information om människors attityder, åsikter och kunskap. 6 3 Kotler P, Principles of marketing, 2001,sid Christensen, L., Andersson, N. mfl. Marknadsundersökning en handbok, 2001, sid Christensen, L., Andersson, N. mfl. Marknadsundersökning en handbok, 2001, sid Kotler P, Principles of marketing, 2001, sid

9 Sekundär data Sekundärdata är den information som redan existerar, som tidigare samlats in men då för ett annat syfte än den aktuella undersökningen. Det kan vara information som uppdragsgivaren har, böcker, tidigare gjorda undersökningar eller forskningsrapporter. Det är en bra startpunkt för undersökning och hjälper ofta till att definiera problem och undersökningsmål. Det går att gruppera sekundärdata på flera olika sätt, men det vanligaste är att dela in det i intern och extern. Intern sekundärdata är den information som finns i organisationen, som kund, kostnad, och försäljningsinformation medan extern sekundärdata finns utanför organisationen, så som böcker och forskningsrapporter. Fördelarna med att använda sekundärdata är den låga kostnaden för insamlandet av informationen, stort urval och att det är mindre tidskrävande än primärdata. Nackdelarna är att informationen många gånger inte passar det aktuella undersökningsområdet och att data kan vara inaktuell Genomförandet av undersökningsplanen Nästa steg i processen är genomförandet av undersökningsplanen. Information samlas in och analyseras. Undersökaren måste se till att planen genomförts korrekt, samt att eventuella intervjuer genomförs utan misstag Tolkning av rapporten Undersökaren tolkar och drar slutsatser utifrån insamlad data. 7 Då respondenterna angav ett blankt svar räknades inte deras röst med i beräkningen för den frågan. Detta innebär att antalet respondenter varierar på enkätfrågorna. 7 Kotler P, Principles of marketing, 2001,sid

10 3. Metod Detta arbete grundar sig på litteraturstudier, intervjuer, diskussioner med intressenter samt en enkätundersökning. Förfrågningar till olika intresseorganisationer gjordes via telefonsamtal och e post. Vi valde att göra denna marknadsundersökning hos dem som visade intresse. På grund av att trygghetslarmens funktioner är så komplexa, ansåg vi att det vore lämpligast att först presentera larmen för respondenterna, så att de själva fick bilda sig en uppfattning om Alleatos larm. Därefter svarade de närvarande på en enkät. Enkäten är uppdelad i två delar, den första delen består av generella frågor kring trygghetslarm och den andra delen handlar om respondenternas åsikter om Alleatos två trygghetslarm. Enkätfrågorna som har ställts är baserade på Alleatos önskemål om information. Det gjordes även tre intervjuer med berörd personal inom Västerås kommun. Målet med intervjuerna av de kommunalanställda var att få en inblick hur marknaden för trygghetslarm ser ut, samt vad som prioriteras vid inköp av trygghetslarm. 10

11 4. Marknadsöverblick Trygghetslarm är ett hjälpmedel för att personer lätt ska kunna tillkalla hjälp i en nödsituation. Majoriteten av användarna är pensionärer (seniorer), men även människor med hjärtproblem och personer med funktionshinder använder trygghetslarm Organisation och tillvägagångssätt När en person vill ha ett trygghetslarm idag skickas en ansökan till en biståndshandläggare på kommunen. Biståndshandläggaren gör en bedömning av den sökandes situation och fattar därefter ett beslut. Det vanligaste är att användaren hyr ett subventionerat trygghetslarm av kommunen och betalar en månadskostnad för det. Kostnaden varierar från kommun till kommun men ligger oftast mellan kr/månad. Trygghetslarm används i olika boendeformer så som servicehem och är ett bra samt enkelt hjälpmedel för både personal och boende att kunna få kontakt med varandra. Det är av stor betydelse om boendet är privatägt, kommunalt ägt eller drivet av ett vårdföretag då valet av leverantör för trygghetslarm skall göras. Då boendet är kommunalägt faller valet av leverantören på de företag som har vunnit upphandlingen med kommunen. Ett privat ägt boende är inte bundet till kommunens ramavtal och har därför fler valmöjligheter i valet av leverantör. 9 I Stockholm kan stadsdelsförvaltningarna välja till vilken larmcentral de vill ha sina larm kopplade. Till Stockholms äldre och handikappjour, som består av Trygghetsjouren, Larmcentralen och Jourpatrullen har 16 av 18 stadsdelar valt att koppla sina trygghetslarm. Stockholms kommun har ramavtal med tre stycken leverantörer av trygghetslarm; CareTech, STT Care och Tunstall. Detta innebär att varje stadsdel kan välja bland dessa aktörer. Stockholm har ca larmkunder. 10 I Västerås har kommunen valt att använda sig av Tunstalls trygghetslarm samt deras larmcentral i Örebro. Larmcentralen tar emot larmen och gör en bedömning om användaren är i behov av hjälp och i sådana fall vilken prioritering larmet har. Larmcentralen skickar ett meddelande med information om position och prioritering till Dygnet runt patrullen, vilken är den enhet som följer upp och åtgärdar larmen. Detta gäller för användare som bor kvar i sitt hem medan personalen på de olika boendeformerna själva svarar på sina boendens larmanrop. I Västerås använder sig ca 2000 personer av trygghetslarm Intervju med Alleato, Intervju med Elsie Wijk, Intervju via mejl med Marianne Hedström, chef för Stockholms äldre och handikappsjour, ( alt ) 11 Intervju med Catharina Carenheim,

12 Offentlig upphandling Lagen om offentlig upphandling är en lag som reglerar hur en offentlig myndighet får agera när myndigheten köper varor och tjänster av andra aktörer. Detta innebär att myndigheten måste annonsera om de inköp som ska göras, för att ge de företag som är intresserade en chans att lämna in ett anbud. Anbuden ska sedan utvärderas och detta ska ske på sakliga grunder utan några avvikelser. Det företag som vinner utvärderingen får kontraktet med myndigheten. Lagen om offentlig upphandling gäller för myndigheter samt andra organisationer som är finansierade med allmänna medel Relaterade projekt Från mars 2005 till mars 2006 genomfördes projektet Mobila Trygghetslarmsprojektet, några av dem som deltog i projektet var Tunstall, och Luleås Tekniska Universitet. Syftet med projektet vara att testa ett mobilt trygghetslarm. 13 Antalet testdeltagarna var 9 personer och de fick pröva på larmet under tre veckor. Testpersonerna intervjuades och fick besvara två enkäter kring funktion, användarvänlighet och graden av rörelsefrihet. Resultatet som framgick var att larmknappen skulle vara användarvänlig, att kostnaden kunde vara som en mobiltelefon och testpersonerna även upplevde en högre grad av trygghet och frihet Hur fungerar ett vanligt trygghetslarm idag Idag fungerar larmet så att användaren oftast har dels en tryckknapp och dels en trygghetstelefon inkopplad i sin lägenhet. Trygghetstelefonen är oftast uppkopplad till telefonanslutningen, detta innebär att vid ett larm debiteras ett vanligt telefonsamtal på telefonräkningen samt att man inte kan ringa samtidigt som man larmar. När användaren är i behov av hjälp trycker hon/han på knappen som sänder en signal till trygghetstelefonen. Trygghetstelefonen ringer i sin tur, via telefonnätet, upp någon form av larmcentral. Larmcentralen tar emot samtalet och försöker kommunicera med användaren för att få en uppfattning av situationen, varefter personalen på larmcentralen meddelar rätt enhet som ska hjälpa användaren. Trygghetslarmet fungerar bara så länge användaren befinner sig inom en viss radie pga. sändarens och mottagarens räckvidd /2006/07/

13 5. Boxplay Alleato AB Boxplay Alleato AB är ett företag som vill öka trygghetskänslan hos sina kunder med hjälp av sina produkter Historik I slutet av 90 talet startade Ericsson ett internt projekt som de namngav till ErikCare och med sig fick Ericsson Skandia och Huddinge Universitetssjukhus. År 2001 grundades Alleato och tillsammans med bostadsföretaget JM började de titta på tekniklösningar för seniorboende. Under årsskiftet 2002/2003 beslutade sig både Ericsson och Skandia för att dra sig ur projektet. I början av 2004 tog AB Boxplay över ägandeskapet av Alleato. Alleato är verksam främst inom Stockholmsregionen Affärsidé Alleatos affärside är att: Genom att ge äldreomsorgens personal verktyg för att effektivisera och kvalitetssäkra omsorgen kan man uppnå den budgetbalans som utförarna eftersträvar och den trygghet brukaren och deras närstående har behov utav. Effektivisering uppnås dessutom av sammanförandet av information som ger tillgänglighet och ger möjlighet till integrering mot andra system. Alleato kan erbjuda utföraren verktyg som består både av verksamhetsutveckling och datorstödda system beroende på verksamhetens behov Vision Alleatos vision är att ge alla människor oavsett ålder, sjukdomar eller fysiska förutsättningar möjlighet till att leva ett bättre liv Produkter Alleato är ett företag som levererar skräddarsydda helhetslösningar/helhetssystem där trygghetslarm ingår som en del av det. Man samarbetar med sina kunder för att ta fram den bästa och anpassningsbara lösningen åt dem. Alleatos systemet är webbaserat vilket innebär att man inte behöver installera någon form av mjukvara. Det som krävs är att man har tillgång till en dator med internetuppkoppling samt någon form av antingen handdator eller mobiltelefon med en webbläsare. Alleato har utrustat sitt system med många verktyg till att förenkla personalens arbete, så som möjligheten att enkelt föra patientjournaler samt planera i sitt schema Intervju med Alleato,

14 En annan funktion är passagekontrollen för rymningsbenägna personer. Detta innebär att när en person börjar närma sig ett område där personen inte bör vistas går ett larm till personalen. Alleato gör även produkter för säkrare hem, vilket är främst för patienter som exempelvis har haft en hjärnblödning och behöver lite extra tillsyn. Det kan vara en röst som påminner en om att stänga dörren, spisen, vattenkranen, etc. Alleato samarbetar med ett finländskt hälsovårdsföretag som heter IST, International Security Technology Oy. Alleato har även samarbete med ett annat utländskt företag, vars namn Alleato inte vill nämna, där de tillsammans arbetar med det mobila larmet. I det här projektet står Alleato för mjukvaran och det andra företaget för hårdvaran. 15 Hälsoarmbandet och det mobila larmet är de två produkter som ska undersökas i detta examensarbete Hälsoarmbandet Vivago Alleato har tillsammans med IST utvecklat ett trygghetslarm som man önskar ska leda till att användaren känner sig tryggare. För att hälsoarmbandet ska få ett mera diskret utseende har man valt att designa om den till en klocka, se Figur 1. Figur 1: Hälsoarmbandet Vivago. Hälsoarmbandet är utrustat med de vanliga funktionerna som dagens traditionella trygghetslarm har, dvs. en larmknapp med vilken användaren manuellt, med ett tryck kan larma och automatiska tester varvid olika funktioner, såsom batteriet, kontrolleras. Trygghetslarmet fungerar bara en viss radie från sin basstation/trygghetstelefon som i sin tur är uppkopplad till en telefonlina och automatiska tester sker för att kontrollerar att båda enheterna fungerar som de ska. Radien varierar beroende på hur stark sändaren och mottagaren är, oftast är det anpassat till användarens boende. Olika protokoll till vem det är som ska ta emot larmet kan programmeras in och som en 16 extra finess har en kalorimätare tillagts hälsoarmbandet. Alleato hoppas att kalorimätaren ska sporra användaren till mer fysisk aktivitet. Batteriet räcker i ca 6 månader varefter man måste ladda upp batteriet. Man behöver inte byta batterier och detta gör att hälsoarmbandet är vattentätt inte bara vattentåligt. 15 Intervju med Alleato, IST, svenskpresentation 2005, erhållits av Alleato. 14

15 Hälsoarmbandet har på undersidan sensorer som kan avläsa olika parametrar hos användaren, men sensorerna måste vara i kontakt med huden för att den ska fungera korrekt. Detta innebär att armbandet inte kan bäras på något annat sätt än kring handleden. De parametrar som sensorerna bland annat läser av är hudens temperatur, mikro /makrorörelser, konduktivitet, dessutom får man information om användaren har på sig larmet eller inte, samt om användaren befinner sig i sitt hem eller har lämnat sin bostad. När användaren lämnar lägenheten bryts förbindelsen mellan larmet och trygghetstelefonen och detta kan indikeras genom en varningssignal i systemet. Varningssignal skickas även då användaren inte har haft på sig larmet under en längre tidsperiod. All data samlas in och visas upp i en grafisk aktivitetskurva. Det tar tre dygn för att systemet ska få tillräckligt mycket information om användarens aktivitet, för att kunna avgöra vad som är användarens normala dygnsrytm. Ur kurvan kan man läsa hur aktiv användaren har varit under dagen och hur bra användaren har sovit. Alleatos system sparar användarens aktivitetsinformation och om någonting händer som gör att användarens aktivitet avviker kraftigt från den normala dygnsaktiviteten skickas det ett automatiskt larm, t.ex. o m användaren ramlar och slås medvetslös skickas det iväg ett automatiskt larm efter 15 min. Hälsoarmbandet kan också vara en hjälp till en preventvård, dvs. man kan tidigt upptäcka ett avvikande beteendemönster hos användaren och på så sätt få en indikation att det inte står rätt till. Alla de olika larmfunktionerna är frivilliga och kan väljas bort. Hälsoarmbandet kan göras kompatibelt med andra protokoll. Detta innebär att hälsoarmbandet kan användas ihop med andra leverantörers system. Försäljningspriset ligger på ca 6000kr per hälsoarmband Mobila larmet Det som skiljer Alleatos mobila larm från de vanliga installerade trygghetslarm idag, är att användaren även kan larma utanför sitt hem samt att den är utrustad med GPS, vilket kan underlätta i arbetet att hitta användaren. Med hjälp av GPS kan en persons geografiska position fastställas. Detta är till stor hjälp dels vid navigering av olika typer av fordon, dels för att underlätta lokalisering av en människa i nöd.18det mobila larmet, se Figur2, fungerar som en mobiltelefon med högtalartelefon, dvs. man måste ha ett simkort i den för att det ska fungera och man kan ringa där det finns täckning. 17 IST, svenskpresentation 2005 Figur 2: Det mobila larmet

16 Det mobila larmet har fyra knappar som kan kopplas till fyra olika telefonnummer samt en avstängningsknapp. Användaren kan själv välja vilket förprogrammerat nummer varje knapp skall ha eller om alla knappar skall ges samma nummer. Det går även att ha ett förprogrammerat sms istället för ett telefonsamtal eller så kan man ha både och. Om man vill nå användaren kan man även ringa till det mobila larmet, man kan välja att bara låta vissa telefonnummer nå larmet eller så kan man ha det så att vem som helst kan ringa upp användaren. Användaren kan välja om han/hon vill ha en automatisk svarsfunktion eller om han/hon vill svara genom att trycka på en knapp. Standbytiden för larmet med GPS är ca 2 dygn, varefter det måste laddas upp på nytt. En lysdiodslampa indikerar när den behöver laddas samt att det skickas ett meddelande när den är i behov av laddning till förvald person. Det mobila larmet kan bäras kring halsen, i fickan eller kring handleden. Försäljningspriset kommer att vara ca 4000kr per styck. Alleatos ide är att sälja det på liknande sätt som dagens mobiltelefoner Intervju med Fredrik Björklund,

17 6. Marknadsöversikt konkurrenter Det som skiljer Alleatos hälsoarmband från konkurrenterna är att Alleato har valt att ha sensorer på undersidan av klockan medan konkurrenterna har valt att lägga in olika tilläggsfunktioner på själva trygghetstelefonen. Några av konkurrensfördelarna för Alleatos mobila larm är att det fungerar utomhus och att den är utrustad med GPS. Nedan följer några av Alleatos konkurrenter och lite om deras trygghetslarm 6.1. CareTech AB CarTech är ett företag som funnits sedan 1988 och är idag verksam i 15 länder. CareTech levererar både kompletta system samt enstaka produkter till kunder inom äldre och hemvård och även kunder inom annan offentlig och privat verksamhet. CareTech har dessutom flera företag som de samarbetar med, bland annat Triator Larm Tele Data AB, Zenita AB, och Itel AB. CareTech har två olika trygghetstelefoner, Gina och Gloria, med valbara tillbehör Gina Gina är en trygghetstelefon med en inbyggd realtidsklocka. Med realtidsklocka menas att det finns en klocka som har en egen strömkälla och som inte påverkas av olika avbrott. Med realtidsklockans hjälp man kan styra olika typer av tidsstyrda larm så som passivlarm. Ett exempel på passivlarm är att det skickas ett automatiskt larm om användaren inte spolat på toaletten under en viss tid. Gina har räckviddskontroll, logglarm (händelser som sker lagras för kvalitetssäkring), testlarm, linjefelsdetektering och callback funktion. Larm kan skickas till larmcentraler, privatpersoner och mobila telefoner. Gina kan besvara inkommande samtal med hjälp av den bärbara knappen. Radioalarmknappen Eric medföljer. Figur 3: Trygghetstelefonen Gina Gloria Gloria har en inbyggd realtidsklocka och larm kan skickas till larmcentraler, privatpersoner eller mobila telefoner. Nät och linjefelsdetektering finns och även callback funktion, den levereras med radioalarmknappen Eric. 20 Figur 4: Trygghetstelefonen Gloria

18 Eric Eric är en av CareTechs olika tryckknappar och har fem olika funktionsprofiler lagrade som standard, några exempel är trygghetslarm och överfallslarm, automatiskt batteri samt självkontroll. Det finns två separata tryckknappar, den ena används som larmknapp medan den andra används för återställning. Det är enkelt att själv byta batterier på Eric, den har en lysdiod som indikerar sändning och att batteriet fungerar. Figur 5: Tryckknappen Eric Elliot Elliot är en annan av CareTechs tryckknappar och är mycket lik Eric både funktions och utseendemässigt. Den är utrustad med en lysdiod som indikerar att både sändning och att batteriet är ok. Elliot har fem olika funktionsprofiler lagrade som standard, några exempel är trygghetslarm och överfallslarm. Den har två separata tryckknappar, den ena används som larmknapp medan den andra används för återställning. Eliot ger även en bekräftelse vid lyckad larmöverföring. 21 Figur 6: Tryckknappen Elliot 6.2. STT Care AB STT grundades under 1986 av Elektrolux och erbjuder kompletta lösningar/system för olika former av vård och omsorg där trygghetslarm ingår. STT Care har flera samarbetspartners, nämnas kan SYSteam och Phoniro AB. STT Care har två stycken trygghetstelefoner Reflex II och Reflex III Reflex II har en automatisk test där funktioner och telefonanslutning prövas. Larm kan skickas till sex förprogrammerade larmmottagare, dessa kan vara larmcentraler, lokala trådlösa telefoner och mobila telefoner. Även trådlösa larm kan anslutas såsom dörr, rörelse och brandlarm. Vid strömavbrott har Reflex II en inbyggd ackumulator med en reservdrift på ca 80 timmar. Reflex III har samma funktioner som Reflex II men har fler anslutningsingångar samt ett extrakort där man kan ansluta extra larm såsom dörrlarm och sänglarm

19 Figur 7: Reflex III Larmsändare Tx3 Larmsändaren Tx3 är en av STT Cares tryckknappar och kan bäras som klocka eller halssmycke. Den bekräftar en lyckad larmöverföring i form av att en lysdiod tänds och har ett automatiskt testlarm för att kontrollera att den fungerar som den ska. Figur 8: Tryckknappen Tx Bosch Telealarm Den 29 september 2006 köpte Bosch upp Telealarm och förstärkte på sätt sitt utbud inom trygghetssystem. Bosch Telealarm erbjuder helhetslösningar och har flera distributörer, bl.a. Telenta AB, Flexibel teleservice AB och Elteknik Svenska AB AP 2000 Trygghetstelefonen är kompatibel med de flesta av de vanligaste protokollen och kan kopplas samman med flera olika larmfunktioner, såsom passivlarm, brandlarm, medicinlarm, etc. AP 2000 kan ringa upp till 6 olika larmmottagare och den larmar automatiskt vid batterifel. Figur 9: Trygghetstelefonen AP Larmsändare RB1091 Larmsändare RB1091 kan bäras kring hals eller handled och har en stark radiosändare med optimal räckvidd. Tryckknappen är anpassad för personer som bor ensamma, på sjuk eller servicehem. 19

20 Figur 10: Tryckknappen RB Larmsändare S37 Larmsändaren S37 är en av Boschs tryckknappar och kan bäras kring både hals och handled. Tryckknappen är vattentät och den larmar då det är dags att byta batteri. 23 Figur 11: Tryckknappen S Tunstall AB Attendo Care AB gick samman med brittiska Tunstall Group den 1 april 2007 och heter numera Tunstall AB. Sammanslagningen har bidragit till att Tunstall AB förstärkt sin position på både den svenska och den internationella marknaden Caress Caress radiofunktion använder sig av den EU anpassade frekvensen, 870 MHz, mellan knappen och trygghetstelefonen vilket gör den mindre känslig mot störningar. Den har automatiska säkerhetsfunktioner så som batteriövervakning och kommunikationslarm, andra larm så som brandlarm, dörrlarm och spislarm kan enkelt anslutas. Olika typer av larm kan skickas till olika mottagare. 24 Figur 14: Trygghetstelefonen Caress Figur 15: Tryckknappen Accept

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE innocare För EU projektet Innocare handlade det om att ge sig ut på oplöjd mark och börja skapa något nytt. Mänskliga möten Innovativ teknik Trygghet i hemmet Ledorden i rubriken speglar

Läs mer

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade Mobilt trygghetslarm För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade TRYGGHETSLARM ÄR FÖR MÅNGA DEN LÖSNING SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT BO KVAR HEMMA TROTS FUNKTIONSHINDER ELLER KRONISK SJUKDOM. SYFTET MED ETT

Läs mer

Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg.

Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg. Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg. LARMSYSTEM 5000 TILLBEHÖR ARBETSVERKTYG FAST TELEFONI TRÅDLÖS RADIO LEDNINGSVERKTYG IP-TELEFONI GSM 5000 LARMSYSTEM E-HÄLSA SÄNGLARM HANDENHET STOLLARM

Läs mer

CareLine Trygghetstelefoner. Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet

CareLine Trygghetstelefoner. Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet CareLine Trygghetstelefoner Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet Trygghetstelefonen gör det tryggt att bo kvar i det egna hemmet Tryggt och säkert i hemmet Med moderna trygghetshjälpmedel

Läs mer

Trygghetslarm. För att få talkontakt med personalen på trygghetscentralen måste du trycka på din larmknapp.

Trygghetslarm. För att få talkontakt med personalen på trygghetscentralen måste du trycka på din larmknapp. Trygghetslarm Trygghetslarm Med trygghetslarm kan du få kontakt med personal i situationer då du inte kan nå fram till din vanliga telefon. Du använder larmet för att kalla på hjälp om du blir hastigt

Läs mer

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Trygghetslarm Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Ansökan av trygghetslarm Du som har behov av trygghetslarm kan ansöka om det med hjälp av förenklad biståndsbedömning.

Läs mer

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1 Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1. Rutiner för installation av trygghetstelefon... 2 1.1 Viktigt att tänka på om vårdtagaren har... 2 ADSL-modem... 2 villalarm...

Läs mer

Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö

Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö Attendos Vår helhetssyn ger Med en växande andel äldre och ökad livslängd ökar vårdbehoven samtidigt som samhället önskar utveckla effektiva och säkra

Läs mer

Du har ansökt om ett trygghetslarm och här nedan finns viktig information som är bra att känna till. Syfte

Du har ansökt om ett trygghetslarm och här nedan finns viktig information som är bra att känna till. Syfte TRYGGHETSLARM Larminformation Du har ansökt om ett trygghetslarm och här nedan finns viktig information som är bra att känna till. Syfte Trygghetslarmet är beviljat för att skapa trygghet utifrån var och

Läs mer

i Hudiksvalls kommun

i Hudiksvalls kommun 1 (7) 2014-11-12 i Hudiksvalls kommun Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress: Trädgårdsgatan 4 E-post: omsorg@hudiksvall.se Tfn växel: 0650-190 00 Fax: 0650-381 90 www.hudiksvall.se Org. Nr: 212000-2379

Läs mer

KOSTNAD FÖR TRYGGHETSLARM

KOSTNAD FÖR TRYGGHETSLARM Om trygghetslarm OM TRYGGHETSLARM Du kan ansöka om trygghetslarm om du upplever otrygghet och osäkerhet i ditt boende eller har svårigheter att påkalla hjälp. För att använda trygghetslarm behövs ett fast

Läs mer

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning Trygghetstelefon Classic Bruksanvisning Allmänt Classic är liten, lätt och kan enkelt passas in i alla hemmiljöer. Den är högtalande och har mycket bra ljudkvalitet som ger klar och tydlig talkommunikation.

Läs mer

E-tjänster för äldre med demenssjukdom och deras anhöriga - mobila larm

E-tjänster för äldre med demenssjukdom och deras anhöriga - mobila larm E-tjänster för äldre med demenssjukdom och deras anhöriga - mobila larm Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson Med stöd av: Mobila larmet Består av följande två delar: trygghetstelefonen Posifon TM4 med mobilabonnemang

Läs mer

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1997-02-25 Art.nr. 64CSE005

Läs mer

Vad är ett trygghetslarm? En installatör kopplar in trygghetslarmet hos dig. Nycklar till din ytterdörr

Vad är ett trygghetslarm? En installatör kopplar in trygghetslarmet hos dig. Nycklar till din ytterdörr Larmet troget Vad är ett trygghetslarm? Trygghetslarm är till för dig vars hälsotillstånd gör att du kan behöva hjälp omedelbart, och där du har svårt att tillkalla hjälp på annat sätt. Är du 75 år eller

Läs mer

Hjälpmedelscentrum. Information om GPS-larm

Hjälpmedelscentrum. Information om GPS-larm Hjälpmedelscentrum Information om GPS-larm Vad är ett GPS-larm? Mobila larm kallas även för GPS-larm. GPS betyder Global Positioning System, det är ett system för satellitnavigering. 24 satelliter ger

Läs mer

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26 Trygghetslarm inom äldre och Trygghetslarm handikappomsorgen inom äldre- 2006 och handikappomsorgen Meddelande 2006:26 Länsstyrelsen Halland Meddelande 2006:26 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M-2006/26-SE Tryckt

Läs mer

Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov

Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov 2 Förbättrad säkerhet för oberoende boende hemma Vi har utvecklat vårt trygghetslarm för människor som vill leva ett självständigt

Läs mer

NEO IP Användarmanual

NEO IP Användarmanual NEO IP Användarmanual NE41 09003-01 v2.1 Alarmknapp (röd) Återställningsknapp (grön) Extraknapp (grå) ❷ ❸ ❻ ❶ ❹ ❺ Strömbrytare (undersida) ❼ NEO IP kit innehåll Listan nedan visar vilka delar som ingår

Läs mer

Intervjuer med personal till brukare med personligt stöd enligt LSS, före installation av digitalt stöd i hemmet

Intervjuer med personal till brukare med personligt stöd enligt LSS, före installation av digitalt stöd i hemmet Intervjuer med personal till brukare med personligt stöd enligt LSS, före installation av digitalt stöd i hemmet Projektmedverkande från OF (omsorg om personer med funktionsnedsättning) i Hultsfreds kommun

Läs mer

Information om GPS-larm Förskrivningsbart hjälpmedel för personer i eget och särskilt boende

Information om GPS-larm Förskrivningsbart hjälpmedel för personer i eget och särskilt boende Information om GPS-larm Förskrivningsbart hjälpmedel för personer i eget och särskilt boende Vad är ett GPS-larm? Mobila larm kallas även för GPS-larm. GPS betyder Global Positioning System, det är ett

Läs mer

Frågor och svar 3 Mobila larmenheter, dnr A /2016

Frågor och svar 3 Mobila larmenheter, dnr A /2016 Frågor och svar 3 1 (5) Datum 2016-11-17 Diarienr (åberopas vid korresp) A262.555/2016 Upphandlande myndighet Polismyndigheten Frågor och svar 3 Mobila larmenheter, dnr A262.555/2016 Nedanstående svar

Läs mer

Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm

Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm Så fungerar ditt trygghetslarm Trygghetslarmet består av en larmdosa med inbyggd högtalare och antenn, samt en larmknapp att ha runt halsen eller

Läs mer

Trygghetslarmen installeras av personal från vård och äldreomsorgens larmgrupp. De ger dig råd om vilken lösning som fungerar hos dig.

Trygghetslarmen installeras av personal från vård och äldreomsorgens larmgrupp. De ger dig råd om vilken lösning som fungerar hos dig. Trygghetslarm Allmänt Efter beslut från biståndshandläggare kan du hyra ett trygghetslarm av Alingsås kommun. Larmet är personligt och ska användas av dig i din bostad. Du ska använda trygghetslarmet vid

Läs mer

Ökad trygghet i det egna hemmet med. Trygghetslarm

Ökad trygghet i det egna hemmet med. Trygghetslarm Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm April 2014 Så här fungerar Trygghetslarmet Trygghetslarmet är en högtalartelefon och består av två delar, en huvuddel som placeras i ditt fasta telenät

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och din anhöriga

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och din anhöriga Trygghetslarm Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och din anhöriga Varför trygghetslarm? Trygghetslarm är en tjänst för dig som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver

Läs mer

PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer. Söder Gävle

PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer. Söder Gävle PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer Söder Gävle Omvårdnad Gävle Föreningen NIX-Telefon Omvårdnad Gävle har ansvar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Smarta Trygghetstillbehör

Smarta Trygghetstillbehör Smarta Trygghetstillbehör Enskilt boende Moderna och effektiva hjälpmedel Äldre och rörelsehindrade har svårt att klara vardagen utan hjälp. Med moderna och effektiva hjälpmedel kan tillvaron förenklas

Läs mer

Nya generationens trygghetslarm

Nya generationens trygghetslarm Nya generationens trygghetslarm CareIP är nya generationens trygghetslarm, där kommunikationen sker via IP eller mobilt via GSM/GPRS. CareIP är enkel att installera, med äkta Plug&Play, utvecklingsbar

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Trygghets Centralen Trygghetscentralen med mänskligt bemötande

Trygghets Centralen Trygghetscentralen med mänskligt bemötande Trygghets Centralen Trygghetscentralen med mänskligt bemötande Trygghetscentralens operatörer tar alltid emot ditt larm, dygnet runt. De är utbildade undersköterskor och har erfarenhet från arbete med

Läs mer

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013?

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Åsa Lindskog Konsumentmarknadsavdelningen Post- och telestyrelsen Johnny Leidegren Leidegren Consulting Projektledare, storskaliga projektet i Sjuhärad

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Möte rörande trygghetslarm och IP

Möte rörande trygghetslarm och IP MINNESANTECKNINGAR 2008-02-26 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Björn Björk Möte rörande trygghetslarm och IP Plats: Hornsgatan 15, Bellman Tid: 13.00 16.00 Närvarande: Björn Björk Sven Lusensky

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm

Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm Så här fungerar Trygghetslarmet Trygghetslarmet är en högtalartelefon som kopplas in i ett strömuttag och fungerar tillsammans med en larmklocka som du

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Meddelande 2005:17 Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Utgiven av: Meddelande

Läs mer

Övning i intervjuteknik och. olika faktorer som kan påverkar en intervjun

Övning i intervjuteknik och. olika faktorer som kan påverkar en intervjun Övning i intervjuteknik och olika faktorer som kan påverkar en intervjun Cecilia Gustafsson & Moa Haglund 1. Introduktion Övningen går ut på att studera olika faktorer som kan påverka utfallet av en intervju.

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm med många vinnare erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm på nytt sätt Allt fler äldre efterfrågar trygghetslarm och det finns idag många alternativ på marknaden för

Läs mer

Underlag för upphandling av Trygghetslarm

Underlag för upphandling av Trygghetslarm Underlag för upphandling av Trygghetslarm Dokumentet är ett kravdokument för upphandling av trygghetslarm i ordinärt boende. Underlaget för dokumentet är intervjuer av personer inom kommunerna, intervjuer

Läs mer

System 5000 Framtidens trygghetskoncept

System 5000 Framtidens trygghetskoncept System 5000 Framtidens trygghetskoncept CareTechs internsystem för vårdboenden System 5000 anpassas utifrån verksamhet och personal. Den boende kan röra sig helt fritt i huset och personalen kan ta emot

Läs mer

Tunstalls erbjudande. Vi ger dig plattformen för den moderna vården och. omsorgen.

Tunstalls erbjudande. Vi ger dig plattformen för den moderna vården och. omsorgen. Tunstalls erbjudande Vi ger dig plattformen för den moderna vården och omsorgen! Med Tunstall som din samarbetspartner får du en stark leverantör som erbjuder marknadens mest kompletta helhetslösning för

Läs mer

Fortsatt aktivt och tryggt liv med GPS larm

Fortsatt aktivt och tryggt liv med GPS larm Fortsatt aktivt och tryggt liv med GPS larm Sammanfattning Östersunds kommun erbjuder positioneringslarm med GPS-funktion till personer med demenssjukdom i kommunen vilket ger individen möjlighet att med

Läs mer

Bra att veta om trygghetslarmet

Bra att veta om trygghetslarmet tt i M trygghetslarm Bra att veta om trygghetslarmet Ditt trygghetslarm kostar max kronor per månad. Hjälp är på plats hos dig inom en timme vid normala väderförhållanden om du har larmat. Vi gör en skriftlig

Läs mer

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG Utredning av Miljöledningssystem och Koldioxidkartläggning EMC Sverige Undersökning och rapport utförd av Annlie Zell och Syfte, målgrupp/urval och tillvägagångssätt

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång.

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång. LARMPAKET GSM Larm för olika behov Induo Home har fem larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag, fritidsbostäder, hobbygarage,

Läs mer

Case: Fortsatt aktivt och tryggt liv med GPSlarm

Case: Fortsatt aktivt och tryggt liv med GPSlarm Case: Fortsatt aktivt och tryggt liv med GPSlarm SAMMANFATTNING Östersunds kommuns satsning på positioneringslarm med GPS-funktion ger kommunens demenssjuka möjlighet att med större trygghet fortsätta

Läs mer

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Jenny Sjöberg September 2013 Dnr Son 2013/658 2013-09-11 1 (8) Innehåll 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATTFRID I JÄRFÄLLA...

Läs mer

Tillsyn med kamera. Sammanställning av workshop för erfarenhetsutbyte, MVT2015 (2015-01-22)

Tillsyn med kamera. Sammanställning av workshop för erfarenhetsutbyte, MVT2015 (2015-01-22) Tillsyn med kamera Sammanställning av workshop för erfarenhetsutbyte, MVT2015 (2015-01-22) Workshopens utformning Personer med och utan erfarenhet av att införa tillsyn med kamera blandades i grupper runt

Läs mer

Digitala Trygghetslarm

Digitala Trygghetslarm ÄLDREFÖRVALTNINGEN Stockholms Trygghetsjour Tjänsteutlåtande DNR 330-170/2014 Sida 1 (6) 2014-05-02 Handläggare Annelie Svensson: 08-508 36 277/ Patrik Simonsson: 08-508 36 250 Till Äldrenämnden 2014-05-20

Läs mer

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar...

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... I A P Tunstall AB, 2008 Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... 7 Personalapparatens delar... 8 Apparatfunktioner

Läs mer

Användarhandledning - Skogsappen

Användarhandledning - Skogsappen Användarhandledning - Skogsappen Detta dokument utgör användarhandledningen till mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i n g S y s t e m s A B, D r o t t n

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Bruksanvisning IOR. Kommunikationsenhet

Bruksanvisning IOR. Kommunikationsenhet Bruksanvisning IOR Kommunikationsenhet 2 Innehåll Viktig information... 4 Översikt... 5 Installation... 6 Konfiguration... 7 Strömförsörjning... 7 Ingångar... 8 Reläutgång... 9 Koppla larmsändare till

Läs mer

Smarta Trygghetstillbehör

Smarta Trygghetstillbehör Smarta Trygghetstillbehör Särskilt boende Moderna och effektiva hjälpmedel Äldre och rörelsehindrade har svårt att klara vardagen utan hjälp. Med moderna och effektiva hjälpmedel kan tillvaron förenklas

Läs mer

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program

Läs mer

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22 Snabbhjälp IT sip86 Detta är en hjälpmanual för IT och nätverkstekniker för att snabbt kunna få en överblick på hur sip86 kan användas i olika nätverk. Om Larmsändare sip86 sip86 Generation 2 är nästa

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 En utvärdering genomförd under hösten 2009 För Terapikolonier AB Ulrika Sundqvist Sammanfattning föräldraenkäter Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg En service- och är ett löfte om innehåll och kvalitet på dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att

Läs mer

Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga.

Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga. INTELLIGENT OMSORGSSYSTEM FÖR ÄLDREBOENDE LÄGENHET 2 LÄGENHET 4 LÄGENHET 1 LÄGENHET 8 LÄGENHET 7 INGVAR Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga. Trygghet för boende, personal

Läs mer

YOYOCare Vanliga Frågor & Svar

YOYOCare Vanliga Frågor & Svar 1 december 2010 YOYOCare Vanliga Frågor & Svar 1. Vad är YOYOCare? 2 2. Hur fungerar YOYOCare? 2 3. Vilka använder YOYOCare? 2 4. Vad är skillnaden mellan YOYOCare och en vanlig mobiltelefon? 3 5. Hur

Läs mer

Bilaga 6 - Kravspecifikation Larm

Bilaga 6 - Kravspecifikation Larm Bilaga 6 - Kravspecifikation Larm Datum: 2013-06-26 Dokumentet har tagits fram för att snabbt och enkelt få en överblick över vad som krävs för installation av ett komplett överfallslarm/larmsystem på

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Rörelsevakt 869 MHz 67007/97 V1.01 PLa 100921 Inledning Rörelsevakten är en TeleCare-sensor som ansluts till Tunstalls trygghetstelefoner och andra system från Tunstall

Läs mer

Trygga larm i Växjö kommun. Digitala trygghetslarm i stadsnät kommunen köper kommunikationen

Trygga larm i Växjö kommun. Digitala trygghetslarm i stadsnät kommunen köper kommunikationen Trygga larm i Växjö kommun Digitala trygghetslarm i stadsnät kommunen köper kommunikationen Växjö Kommun 85 000 invånare Rottne Lammhult Braås Växjö Gemla Ingelstad Vederslöv Omsorgsnämnden 15 ledamöter

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Kvalitetsuppföljning, Magnoliagården (2010-11-18) Bilaga 1. 1(5) Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Urval På Magnoliagården finns åtta avdelningar, av dessa är fyra renodlade demensavdelningar. De boende

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

White paper. Så här möter kommunen behovet av vård i hemmet och ökar livskvaliteten för äldre med framtidens trygghetslarm

White paper. Så här möter kommunen behovet av vård i hemmet och ökar livskvaliteten för äldre med framtidens trygghetslarm White paper Emanuel Vedefors CEO, Innovation push Så här möter kommunen behovet av vård i hemmet och ökar livskvaliteten för äldre med framtidens trygghetslarm När kommunen inte längre har råd och det

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Trygga larm i Växjö kommun Från analogt till digitalt stadsnät, GSM, roaming och ScaIP

Trygga larm i Växjö kommun Från analogt till digitalt stadsnät, GSM, roaming och ScaIP Trygga larm i Växjö kommun Från analogt till digitalt stadsnät, GSM, roaming och ScaIP 2015-01-20 Växjö Kommun 85 000 invånare Rottne Lammhult Braås Växjö Gemla Ingelstad Vederslöv Organisation ca 1540

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN

BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN BEST IQ systemet som växer med uppgiften! Idag sker förändringar snabbare än någonsin. Inte minst inom vården. För att kunna möta morgondagens

Läs mer

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet har sitt pris, men det behöver inte kosta en förmögenhet. Centralapparaterna DS7220 V2 och DS7240

Läs mer

Lyra. En presentation av marknadens mest innovativa flexibla och driftsäkra trygghetslarm.

Lyra. En presentation av marknadens mest innovativa flexibla och driftsäkra trygghetslarm. Lyra En presentation av marknadens mest innovativa flexibla och driftsäkra trygghetslarm. Lyra kommer från det finska företaget Innovativt finskt företag med huvudkontor i Åbo (svenskspråkigt) Finns i

Läs mer

Omgivningskontroll. Jenny Jansson 2013-03-20. KLOK Kommunikation Larm Omgivningskontroll Kognition

Omgivningskontroll. Jenny Jansson 2013-03-20. KLOK Kommunikation Larm Omgivningskontroll Kognition Omgivningskontroll Jenny Jansson 2013-03-20 KLOK Kommunikation Larm Omgivningskontroll Kognition IR-styrning I det här materialet presenteras olika hjälpmedel som gör det möjligt att styra olika elektriska

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no EPILEPSI OCH LARM ABILIA SKRÄDDARSYR KOMPLETTA LÖSNINGAR Vi har många års erfarenhet och en rad hjälpmedel inom området. Ta gärna kontakt med oss så hjälper våra konsulenter och tekniker till att hitta

Läs mer

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod Bruksanvisning Läs den här bruksanvisningen före användning. Illustrationerna i denna instruktionsbok är för referens vi hänvisar till den faktiska produkten. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS:

Läs mer

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete

Läs mer

Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet

Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet Bilaga 6 Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet Personalen som deltog i projektet och därmed skulle omfattas av de nya arbetsrutinerna för testpersonerna, var det som arbetar

Läs mer

Kartläggning gällande nuläge av trygghetstelefoner för: Bengtsfors Dals Ed Färgelanda Lysekil Mellerud Munkedal Sotenäs Trollhättan Åmål

Kartläggning gällande nuläge av trygghetstelefoner för: Bengtsfors Dals Ed Färgelanda Lysekil Mellerud Munkedal Sotenäs Trollhättan Åmål Projekt: Digitala trygghetstelefoner i Fyrbodal Kartläggning gällande nuläge av trygghetstelefoner för: Bengtsfors Dals Ed Färgelanda Lysekil Mellerud Munkedal Sotenäs Trollhättan Åmål November 2014 Projektledare:

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att bli bra. Äldreomsorgens insatser ska vara individuellt anpassade

Läs mer

Trygghetslarm. Enköpings kommun

Trygghetslarm. Enköpings kommun Trygghetslarm Enköpings kommun Enköpings kommun 2014, Vård- och omsorgsförvaltningen, Bild omslag IBL Bildbyrå Trygghetslarm - så fungerar det i Enköpings kommun I den här broschyren hittar du information

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android För Android SmartPhones rev 5 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Rapport om sänkt avgiftsnivå på trygghetslarm i ordinärt boende

Rapport om sänkt avgiftsnivå på trygghetslarm i ordinärt boende 2016-08-11 Handläggare Åsa Ahlsved & Erik Vallström Omsorg och välfärdssektorn Utvecklingsavdelningen 2016VON/0095 Rapport om sänkt avgiftsnivå på trygghetslarm i ordinärt boende Besöksadress: Skogsbovägen

Läs mer

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator Styrning från telefon Styrning mellan två Robofonsändare (Robofon/Googol) Styrning via SMS Styrning via dator Styrning lokalt INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN BESKRIVNING... 3 2. FJÄRRSTYRNING I ALLMÄNHET...

Läs mer

SafeLine 1000 R2 Manual

SafeLine 1000 R2 Manual SafeLine 1000 R2 Sve Rev 2.4 Manual Innehåll Innehåll Introduktion 1 Monteringsanvisning 3 Tips/Felsökning 4 Programmera med handenheten 5 Förenklad programmering 7 Tonvalsprogrammering 9 Vanliga inställningar

Läs mer