Möte med Forum för Regional Utvecklingspolitik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möte med Forum för Regional Utvecklingspolitik"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR Forum för Regional Utvecklingspolitik Avsändarens tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Ledningsstaben Jan Sahlén Regional utveckling Mottagarens tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Möte med Forum för Regional Utvecklingspolitik Tid: Torsdag den 25 februari 2010 kl (lunch fr 12.00) Plats: Kommunförbundet Västernorrland, Härnösand Närvarande: Politiker: Glenn Nordlund Jonny Lundin Sten-Ove Danielsson Anita Bdioui Ewa Lindstrand Hans Brynielsson Lars Persson Thomas Tejle Hans Hedlund Benny Eriksson Kommunförbundet, Örnsköldsvik Kommunförbundet, Härnösand Kommunförbundet, Ånge Kommunförbundet, Sundsvall Kommunförbundet, Timrå Kommunförbundet, Sundsvall Kommunförbundet, Sundsvall Kommunförbundet, Sollefteå Landstinget Landstinget, ordförande Tjänstemän: May Andersson Kommunförbundet Anna Longueville Kommunförbundet Marita Skog Landstinget Jan Sahlén Landstinget Bo Källstrand Länsstyrelsen Sten Olov Altin Länsstyrelsen Susanne Sahlin Länsstyrelsen Anders Söderholm Mittuniversitetet, t o m 7 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Internet:

2 2 1 Mötets öppnande Ordförande Benny Eriksson hälsar välkommen och öppnar sammanträdet. Riktar sig särskilt till rektor Anders Söderholm från Mittuniversitetet som från detta möte deltar i Forums arbete. 2 Information om inriktning av samarbetet med en gemensam RUP Regionalt utvecklingsprogram i Västernorrland Föredragande: Sten Olov Altin På regeringens uppdrag har länsstyrelsen samordningsansvar för framtagandet av ett regionalt utvecklingsprogram (RUP) i Västernorrland. Betonas dock att framtagningen skall ske i samverkan med övriga aktörer i länet. En regional arbetsgrupp under ledning av Chanett Edlund har tillsatts med representanter från kommunerna, kommunförbundet, landstinget och länsstyrelsen. Det nya utvecklingsprogrammet avser att gälla och skall fastställas på länsstyrelsen, samt i kommun- respektive landstingsstyrelsen. Enligt tidsplanen skall RUP arbetas fram och fastställas under RUP är övergripande andra program, exempelvis RTP, men de olika programmen går in i varandra, mycket därför att de överlappar varandra tidsmässigt. Understryker vikten av att RUP-arbetet återrapporteras och förankras löpande hos respektive part och i exempelvis Forum. Under den efterföljande diskussionen betonas vikten av en flernivååterkoppling samt bra dokumentation från själva arbetsprocessen. Vidare efterlyses en dialog kring gemensam målbild med ett längre perspektiv 2020/ Rapport från RTP samordnarna Föredragande: 1 Stefan Paulsson, 2 Jan Sahlén, 3 Susanne Sahlin Strategigrupp 1. Ökad dynamik i länets näringsliv förutsättningar för tillväxt Jonny Lundin, politisk rapportör, Sofie Stark, näringslivschef och Stefan Paulsson, samordnare. Jonny L rapporterar i Stefan P:s frånvaro om bland annat koppling till E- länet och problemen i kapitalbildningsprocesserna. Diskussion om vari problemet ligger. Strategigrupp 2. Västernorrland Attraktivt och funktionellt Kenneth Westin, politisk rapportör, Bill Bengtsson, näringslivschef och Jan Sahlen, samordnare. Jan S rapporterar om viktiga projekt och processer inom respektive åtgärd: (2.1) Bästa resan, RTS och NECL II, (2.2) Leader Höga Kusten,

3 3 Mittland, Timråbygd och Sollefteå samt projekteringen inför Lokalproducerad Mat, (2.3) Norra Periferi-projektet Cinergy, (2.4) Ådalens Industrilandskap, Botnia Atlantica-projektet Kulturbro och MIUNs centrumbildning kring Digital Informationsförsörjning, (2.5) Arena Miljölänet, demonstrationsanläggningar, Clean Tech Region och Biogas Norr. Behovet av ökad trafiksamordning i norr diskuteras. Den nya trafikmyndigheten kommer att beslutas i juni och träda i kraft januari Idé att inrätta Norrtrafik istället för länsvisa trafikbolag skulle ge en besparingen som kan satsas på ökad trafik. Vidare kan de större städerna erbjudas att driva trafiken i egen regi. Konstateras många intressanta aktiviteter på miljö- och energiområdet men att det tycks sakna gemensam kraft och målbild. Processledare inom detta område har dock skapat ett nätverk för att lära och stötta varandra och förhoppningsvis formulera en gemensam målbild. Mycket talar för att centrumbildningen på Mittuniversitetet blir framgångsrik, mycket på grund av MIUNs ledande roll på arkivområdet och digital informationsförsörjning. Strategigrupp 3. Prioriterade kluster och innovationssystem Elisabeth Lassen, politisk rapportör, Peter Holmkvist, näringslivschef och Susanne Sahlin, samordnare. Susanne S rapporterar om flera klusterbildningar och strategigruppens arbete med att identifiera vilka processer, kluster som kan behöva stöd från det offentliga. SRR framstår där som ett mycket tydligt exempel även på nationell och internationell nivå. Även exempel på KYutbildningar som tagits fram utifrån behov identifierade i kluster. Inom besöksnäringen ser vi frukterna av de gemensamma projektsatsningarna i länet och där idén om en gemensam kommunikationsplattform för besöksnäringen ett bra exempel. Lokal Mat är en viktig process i antågande. På gång: Uppsökande verksamhet till nätverken. Fråga: när skall ett specifikt kluster anses vara självgående och lyftas ut för att ge plats åt nya? - att lägga rapporterna med godkännande till handlingarna 4 Arbetet med ungdomsarbetslösheten Föredragande: Monika Ljungmark, Åsa Claeson-Nordin. Sten Olov Altin rapporterar i Monika Ljungmarks frånvaro att det skett en kartläggning av aktuellt läge i respektive kommun. Vidare två projekt på närmare 40 milj kr för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Diskussion om hur Kommunförbundet kan engageras i denna fråga, bland annat i en seminarieserie där good practice presenteras och hur ungdomarna kan involveras i politik och samhällsutveckling/planering, exempelvis genom en ny ungdomsdialog i Söråker.

4 4 Konstateras att arbetet med gemensamma målbilder är avhängig en bra samverkan och att det finns arbete för ungdomarna. - att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna 5 Redovisning av Mål 2-ärenden Föredragande: Länsstyrelsen Bo Källstrand redovisar aktuella Mål 2-ärenden med koppling till länet. EU:s Revisionsrätt granskar för närvarande Mål 2 i Mellannorrland och därför sker nästan ingen handläggning i Östersund för tillfället. Resecentrum i Timrå och Kramfors (7 resp 10 milj) Inflyttningsprojekt i Sundsvalls arbetsmarknadsregion (11,5 milj) Materialteknik för ökad konkurrenskraft, MIUN Biogas projekt i Sundsvall med flera kommuner (23 milj) Konkurrenslyftet (varselsituationen), Länsstyrelsen Parolympics i Sollefteå Internationell Curlingarena i Härnösand (problem med Tillväxtverket och kopplingarna till utbildning/gymnasiet) Virtuella projektkontoret Packaging Mid Sweden, MIUN (6,5 milj) Packaging Mid Sweden International (2,4 milj) Timrå Hamnförbättringar tillsammans med Delta Terminal Centrumbildning för entreprenöriell forskning (del av nationell plan), MIUN - att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna 6 Deltagande vid Europaforum Norra Sverige, mars i Arvidsjaur - programmet och ev samordnat resande Föredragande: EFNS-rapportörer Glenn Nordlund ger en kort information om programmet för Europaforum (EFNS) i Arvidsjaur och ger exempel på frågor som EFNS arbetat med, bland annat svaveldirektivet. Frågan om ökat samarbete mellan Mid Sweden och North Sweden kontoren i Bryssel kommer att diskuteras i anslutning till Europaforum i Arvidsjaur. Konstateras att näringslivet i stort och specifikt företaget SCA har engagerat tydligt i frågan om svaveldirektivet. Vid infrastrukturministerns besök på SCA var detta en viktig fråga och på initiativ från Västra Götalandsregionen har ett nytt näringslivsnätverk bildats - Clean Shipping Network.

5 5 EFNS-dokumentet (positionen) i denna och andra frågor finns att hämta på EFNS hemsida (www.europaforum.nu) inför engagemang i internationella nätverk. 7 SKL på väg mot regionreform - dialog kring SKL:s brev till Finansdepartementet Föredragande: May Andersson May Andersson redogör för brev från SKL På väg mot en regionreform där SKL påtalar vikten av en arena för dialog med ledande regionpolitiker. Målsättningen är att under våren 2010 genomföra strategiseminarier med ledande politiska företrädare från de olika länen för astt diskutera den fortsatta regionaliseringsprocessen och förbundets arbete med att påverka staten. Här vill SKL samspela med de regionala företrädarna. Som ett led i detta föreslår MA en bättre återkoppling från Nationellt Forum till Forum för regional utvecklingspolitik i Västernorrland. Under diskussionen konstateras att Nationellt forum inte är rätt forum för regionfrågan och inte heller SKLs intresse har någon direkt bäring på regionfrågan ur vårt perspektiv. Vid sidan om SKL:s inbjudan till seminarieserie tillkommer Mats Sjöstrands turné kopplat till hans utredningsuppdrag. Viktigare att träffa utredaren Mats Sjöstrand, men kanske än viktigare att fokusera på ett gemensamt budskap. Förslag väcks att bjuda in parterna till Forum-mötet den 22 april. Vidare väcks frågan om ett kommunalt samverkansorgan skall aktualiseras? Ett kommunalt samverkansorgan är ett sätt att träna laget och komma fram till en gemensam syn. Ett framtidsscenario kan annars bli att Västnorrland blir den enda vita fläcken på kartan. På förslag från ordföranden beslutar Forum - att Forum för regional utvecklingspolitik är kan vara lämplig samtalspart i dialogen med utredaren och eventuellt vidare med SKL. 8 Internationell samverkan i Västernorrland A. Information om ansökan till ett gemensamt internationellt projektkontor Föredragande: xxx

6 6 Sten Olov Altin informerar att Mål 2-ansökan för det gemensamma internationella projektkontoret ( virtuella kontoret ) har lämnats in men ännu inga reaktioner från Tillväxtverket i Östersund. B. Rapport från NSPA-uppvaktning på DG Regio Föredragande: Glenn Nordlund Bilagor 1-3: NSPA - Position, Summary och Memo meeting Glenn Nordlund lämnar rapport om den process som lett fram till dialogen med DG Regio från uppdraget till Nordregio att ta fram visionsrapporten Towards a Vision för Northern Sparsely Populated Areas in 2020 till den politiskt framtagna positionen NSPA Political Statement. Konstaterar att kostnaden för detta arbete är väl använda pengar. Jan Sahlen redogör för de frågeställningar som diskuterades när NSPApositionen presenterades för DG Regios generaldirektör Dirk Ahner i Bryssel. Positionen och frågeställningarna har direkt bäring på EUkommissionens förslag till strategi för smart och hållbar tillväxt för alla EU att lägga rapporten med godkännande till handlingarna C. Lägesrapport angående utvärderingen av AER och CPMR Föredragande: Linda Hallgren Jan Sahlen ger en lägesrapport om utvärderingen av AER och CPMR i Linda Hallgrens frånvaro. Utvärderingen ska ligga till grund för nästa mandatperiod och vara ett underlag för det fortsatta arbetet i de internationella nätverken. Den genomförs dels som en enkätundersökning men också personliga intervjuer med politiker och tjänstemän. Sammanställningen beräknas vara klar i slutet av mars. - att lägga rapporten med godkännande till handlingarna D. Mittnordenkommitténs Vårmöte i Trondheim Föredragande: Benny Eriksson Benny Eriksson redogör för viktiga ärenden på MNKs vårmöte i Trondheim, bland annat förslaget som syftar till ökad delaktighet och kontinuitet i ledningen av Mittnordenkommittén. Kopplat till temadagen kommer kommittén att besluta om en energi- och miljöposition Diskussion om vilka som har bjudits in och vilka viktiga aktörer från Västernorrland som har möjlighet att delta i temadagen om energi och miljö.

7 7 9 Övriga frågor Inga övriga frågor 10 Avslut Mötesordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet. Vid anteckningarna Jan Sahlén

Möte med Forum för Regional Utvecklingspolitik

Möte med Forum för Regional Utvecklingspolitik MINNESANTECKNINGAR Forum för Regional Utvecklingspolitik Avsändarens tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Ledningsstaben 2009-11-19 1 Jan Sahlén Regional utveckling Mottagarens tjänsteställe, handläggare

Läs mer

Våra resultat. Med fokus på välfärden. Verksamhetsberättelse 2012 Kommunförbundet Västernorrland

Våra resultat. Med fokus på välfärden. Verksamhetsberättelse 2012 Kommunförbundet Västernorrland Om du har en smartphone; scanna koden och kom direkt till hemsidan. Med fokus på välfärden Våra resultat Box 3014 871 03 HÄRNÖSAND Besöksadress: Gånsviksvägen 4 Tfn: 0611-55 78 50 www.kfvn.se Verksamhetsberättelse

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 1 Effektmål - Deltagande

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Vår ordförande om 2005... 3. En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3. Årets händelser och verksamhet...5

Vår ordförande om 2005... 3. En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3. Årets händelser och verksamhet...5 Vår ordförande om 2005... 3 En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3 Årets händelser och verksamhet...5 En kort sammanfattning av året... 5 Ökad dialog med våra medlemmar... 6 Samverkan ger resultat...

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2008-01-23 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, FöretagarCentrum, Järnvägsgatan 12, Ånge onsdag 23 januari 2008 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman.

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 13 september 2007, klockan 09.00 12.30. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Forsmarks hamn. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare.

Läs mer

Regional utveckling på distans

Regional utveckling på distans Regional utveckling på distans Så stärker landstingets internationella arbete regionens konkurrenskraft LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten Landstinget verkar internationellt för att stärka regionen

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF)

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFÖRBUNDETS STYRELSE 2006-04-06 06-004 7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2006-03-28, 1, enligt nedan:

Läs mer

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-03-30 Dnr: 10-7697 1(13) Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer