, /!. Förberedande undersöknjng angående förutsättningarna för mera kontinuerliga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ", /!. Förberedande undersöknjng angående förutsättningarna för mera kontinuerliga"

Transkript

1 KONFDENTELL., /!. / ) Förberedande undersöknjng angående förutsättnngarna för mera kontnuerlga transporter tll och från de norrländska skogsndustrerna under tdsperodc.r, då sjötransportvägarna äro avspärrade på grund av shnder utförd av amanuens Bengt Söör. ) )

2 2. för kontnuerlga transporter. Materal tll denna undersöknng har lämnats av följande företag: Svenska cellulosa AB, StockholmJ Sundsvallsbolagens Gemensamma Förvaltnng AB, Sundsvall; Krrunfors AB, Kramfors; Mo & Domsjö AB, StockhC'lm; \'uxksunds AB, Luleå, Huvudparten av mo.teral0t har särsklt nsamlats för denna undersbknng,men en del uppgfter ha även hämtats från AEF:s undersöknng om de norrländska hemmamarknadsndustrernas transportkostnader. Undersöknngen har omfattat följande produkter: trävaror, pappersmassa, konstslkemassa, papper och wallboard. De flesta sffe+uppgfterna ha hämtats från vntern 1936/37, som ur sjöfartens synpunkt kan anses som normal. Även uppgfter från senare år ha vssa fall begagnats.. Trävaror, a) Råvaru.anskaffnng. Sågverksndustrens råvaru.försörjnng beröres ej av sjöfartens upphörande vntertd. b) Produktonsförlo;ppet. Sågnngen av trävaror kan numera bedrvas året runt. Vanlgen göres endast ett kortare uppehåll sågnngen mellan ) jul och mtten av januar. Att en vss produktonsnskränknng äger rum ) vntertd framgår av, att av de tll Svenska Trävaruexportförenngen anslutna sågverkens totalprodukton 1937 endast 18 procent kom på månaderna janua1 aprl. 1 ) Genom att nföra tmmer varmvattenbassänger, kan råvarutllförse tll sågverken ske på samma sätt året om. Ett dylkt förfarngssätt ställex sg vntertd ca tre gånger så bllgt, som om sågtmmer för vntersågnnger behov skulle lagras på lmd. Sågade trävaror kunna ej skeppas, förrän deras fuktghetshalt nedbrnga tll en vss procent. Genom att flertalet större sågverk numera äro utrustade med ångtorkanläggnngnr, förefnnas förutsättnngarna för att kunna 1) Betänkande med förslag tll ordnande av Statens sbrytnngsverksrunhet. (sou 1942/53). Sthlm 1942.

3 erhålla skeppnngstorra trävaror även vntertd. c) Avskeppnngsförloppet. Skeppnng av träva:ror har emellertd httlls flertalet fdl skett med trampbåt drekt från produktonsplatsen. Lastnng av trävaror sker som bekant oftast medelst pråmnng. Då detta lastnngsförfarando omöjlggöres även vd ett tunt stäcke, äro skeppnngssäsongerna för trävaror betydlgt kortare än för övrga här behandlade produkter. Sjöfrakterna för trävaror från mellersta Norrland tll England överstega år 1937 genomsntt ej 15:- kr per ton. Frakterna från norra Norrlond voro ej märkbart högre. Enlgt uppgft kan mon också räkna med. att stort sett samma fraktläge var rådmde vd skeppnng från västkusthamnarna.. l\fon bör därvd även taga hänsyn tll, att skeppnngarna härfrån oft2st avse mndre parter. De trävaror, som sågats upp vntertd, ha alltd lagrats brädgårdo.rnc. väntm på skeppnng vd första. öppet vatten. Exempel på lagerutvecklngen under vntermånaderna vd några olka produktonsplatser fnnas blaga 1. Det framgår, att lagrens storlek vd de sydlgare företagen vart mnst jonuar eller t.0.m. fobruo.r men vd det nordlgaste företaget ) J däremot mnst december. Växlngarna trävarulagren ha ej vart särsklt stora. Lageröknngen från tdpunkten för skeppnngens avslutande tll ngången av m2..j månad uppgck tll mellan 30 och 45 procent av lagrens storlek vd förstnämnda tdpunkt. Någun beräknng av de ev. merkostnader 1 som uppstått genom denna lagrng,hclr ej gjorts. Sådana.me:rkostnader (räntekostnader, försäkrngskostnader etc.) böra endast beräkno.s på de kvontteter, som överstga. företagens "normo.18." lo.gerhållnng. Gcmomsn ttslagren under peroden december-aprl ha för ntet föret=:cg överstgt genomsnttslagren under resp. kalenderår. Även om genomsnttslagrens storlek något påverko.ts höjande rktnng av skeppnngarnas ojämn.'1 fördelnng på årets olko.. måno.der, synas merkostno.der endast ho. belo.st8.t relatvt begränsade kvojj tteter. De besökta företagen ha ej heller ansett, att några dylka merkostno.der vart av betydelse.

4 TrD!lsport med järnväg och för skeppnng över assesorsk hamn har ej förekommt före krgsutbrottet. Orsakerna härtll ha vart flera. Lastnng av trävaror fordrar en specell teknk och sådana anordnngar och utrymmen, som för närvarande huvudsak endast kunna erbjudas vd företagens egan utskeppnngsplatser. Omlastnng ev trävaror är förenad med avsevärt högre kostnader än för flertalet andra produkter. Då köpare av trävnror ofto taga hela fartygslaster är behovet av transport med lnjetonnage ej heller så stort som för papper eller wallboard. Som en följd av de exceptonella förbåll3llden, som nträdde efter krgsutbrottet, ha emellertd vssa kvantteter trävaror sänts med j&rnväg vntertd tll olka sfra h['.jtllar. Av särsklt ntresse är därvd 9 att norskg hn.mnar anltats som utskeppnngshamncr under krgets första sju måreder. Från Sundsvall ha trävaror sänts över hrunnar vd Trondhemsfjordcn ( Trondhem, Hommel vk, Levanger). Då anordnngarna hamnarno. vart mycket dålga, ha förbättrngar måst vdtagas, vlket starkt fördyrat skeppnngc.rna. Från Munksund o.nvändes No.rvk som utskcppnngsharnn, men efter Norges ockupaton ha trävaror skeppats bl.a. även över Göteborg. De på de ttc. sätt levererade kvantteterna uppgngo åren tll mellan och ton per år. En av ncockdelarna vd skeppnng över de nord-norska hamnarna ha bestått svårghefon att anskedfa lämplgt tonnage. Någon regul jär lnjetrafk förekomme r lmappast på dessa hamnar och vd befraktnng av ett helt fartyg uppstå svårgheter vd l agrng och lastnng utskeppnngshamnen av större kvantteter. Den merkostno.d, som förorsake.s av omlastnnge ~ kompenseras någon mån för företag, som äro belägna vd järnväg, det lo.stnng från brädgård tll järnvägsvagn ken göras bllgare än lastnng från brädgård tll fartyg. Froktkostnadernn för trävaror nkl. täclmngsavgft utgjorde den lägsta vngnslo.sttarffen (tarff 12 ) följande b0lopp kr. per ton:

5 5. / tll Narvk Trondhem Göteborg från Pteå 18: 23 28:60 33:22 " Örnsköldsvk 25:05 21:34 25:52 " Sundsvall 29:78 18:59 20:02 Fraktkostnadsuppgfterna tll de norska hrunru:.ma ~ något ~säkrlt 0 pa grund av svårgheterna att erhålla exakta uppgfter, men de torde med all beräknngen sannolkhet vara rätt på 1:- kr när. Det b:5r oserveras att fraktkostn~dcrna för de norska bans träckorna ställa sg rätt högn, bl. a. därför att frn.ktdär sker helt frstående från fraktberäknngen på den svenska bonsträckan. Trafkanterna k~l11ll8. därför ej åtnjutcmde av de med avståndet sjunkande klometerkostnaderna på tronsportsträck[jj1 dess helhet Några expnrttarffer för trävaror ha httlls ej funnts och hd. ej heller föreslagts av 1938 års järnvägstaxekommtte (SOU 1939/8). d) Verknngarna av en övergång tll kontnuerlga transporter. Ovnn har framhållts, att det ur produktonssynpunkt numera ej möter några hnder att anordna kontnuerlga leveranser. Ur socal synpunkt är des~utom en så jämn sysselsättnng snm möjlgt att föredraga. drves Någon prncpell förändrng tllverknngsplanerngen torde knappast följa med en ev. övergång tll kontnuerlga leveranser. Vntersågnng beredcm vd flertalet företag ~ch nnebä~ sålunda ngen nyhet. Att såsom en del andra grenar ~v sk0gsndustren nrkta tllverknngen efter kundkretsens önskemål och ngångna order är ej tänkbart. Det vd sågnng utfallande s~rtmentet är allt för hög grad beroende av vrkesfångstens samrnans ättnng. Det har ~von framgått, att järnvägstranspcrter av trävaror tll sfr hamn medföra m8rkostnader, som bästa fall uppgå tll ca 20 procent av VCJ'.'uvärdet. nbesparngar av betydelse form av mnskade l~grngskostnader och lägre frakter från västkus tharrmor synas knappast kunna påräknas. E'ndast möjlgheterna tll ett avsevärt högre försäljnngsprs skulle alltså kunna motvera ett dylkt transportsätt. Köpore av trävaror äro sedd.n gammalt vana att köpa st(')ra parter och äro

6 6. därför försedda med stora lagrngsutrymmen. Lagrng av trävaror behöver ej heller företagas lagerlokaler, som kräva särsklda nvesternge.r. Det f tordo därför vara ganska sannolkt, att erbjudande av kontnuerlga leveranser ej kommer köparna vllga att betala de högst avsevärt högre prser, som säljarna då måste komma att begära. Två av de besökta företagen ha helt avvsat tanken på att under normala förhållanden anordna kontnuerlga transporter av trävaror med anl tande av järnväg. Munksunds AB, som på grund av stt nordlga läge :vart särsklt mssgynnat fråga om skeppnngssäsongens längd, har vsat sg mera ntresserat av tanken. Förutsättnngarna för att dylka transporter skola kunna genomföras annat än rena undantagsfall uppges dels vara anläggande av järnväg Munk sund-pteå, dels anordnande av ändamålsenlga brädgårds- och utskeppnngsanordnngar t.ex. Narvk. Möjlgheterna att ertålla fraktnedsä ttnngar vd transport tll norska hamnar synas å andra sdan vara ganska små. En dylk trafk måste konuna att bl av enkelrktad karaktär och följaktlgen bdraga tll en ökad tornvagnstrafk.. Pappersmassa (sulft- och sulfatmassa). a) Råvaruanskaffnng. Vd tllverknng av pappersmassa erfordras en del råvaror, som måste hämtas utom Norrland. De tll kvantteten största prödukterna utgöras av stenkol, som mporterats från tyska Östersjöhamnar och från England samt kalksten, som vanlgen erhållts från Gotland. Dessa transporter ha httlls hela sn utsträcknng gått sjövägen. Vnterbehovet bar sn helhet nförts före skeppnngssäsongens slut. Såväl stenkol som kalksten äro typska exempel på lågvärdgt massgods, som ej tål höga frakter och därför ej onödgtvs transporteras med järnväg. Dessutom erfordras ej några nvesterngar lagerbyggnader. Lagrngskostnaderna komma därför nästan uteslutande att bestå av ränta på ett relatvt lågt van.värde. Dessa kostnaders höjd motverar under nga omständgheter några alternatva järnvägstransporter vntertd. Vd dskussonen om anskaffnng av ytterlgare sbrytartonnage för norrldndssjöfarten spela de även en obetydlg roll.

7 b) Produktonsförloppet. Produktonen av pappersmassa kan fortgå utan hnder av årstdernas växlngar. Då tllverlmng på ordgr vanlgen ej förekorruner, möter det ur produktonssynpunkt nga drekta hnder att lagra vnterhalvårets produkton på produktonsorten tll första öppet vatten, vl ket också skett stor utsträcknng. c) Avskeppnngsförlt" ppet. Skeppnng av pappersmassa skedde under förkrgsåren huvudsak på följande sätt. ]en övervägande delen eller vanlgen bortåt 90 procent av exportförsäljnngen tra.nsporterad0s med trampbåt drekt från produktonsplatserna. övrgt användes lnjebåtar drekt från preduktonsplatsen, kustbåtar eller lokalbåtar tll vdstkust- eller nordsjöhrunn f.v. b. där från med lnjebåt. Järnvägs tran sporter ha mycket sällan använts från Sundsvall och Örnsköldsvk men däremot vss mndre utsträcknng från Pteå (Munksund). Dessa sstnämnda transporter ha ej endast gått över Göteborg utan även öv0r Narvk. Sjöfrakterna för torr kemsk massa tll engelska ostkusthamn8j'.', nordsjö- och kanalhamn2.r utgjorde 1937 från Sundsvall/Härnösand ca 10:- kr per ton och från Umeå/Pteå ca 12~- kr per ton. För våt massa lågo frakterna något lägre. Även för skeppnngar över Stockholm vntertd betalades 10:- kr per ton för torr massa. Frakterna tll Kan.edas och USA: s ostkuster uppgngo för torr kemsk massa och våt mekansk massa tll 14:- - 16:- kr per ton. Från svenska västkusthamnar gällde lksom beträffande trävaror stort sett ovan nämnda frakter. Då huvudparten av massaproduktonen norrmlt skeppats drekt från produktonsplatscrna har lagrng förekommt av de under vntern producerade kvanttete;rna. Lagrngsutvecklngen under några av förkrgsårens vntrar hos företag olka delar av Norrland återfnnas blaga 2. En jämförelse med blyga 1 vsar ganska klart, att skeppnngssäsongerna för pa~persmassa vart längre än för trävaror. Växlngarna massalagren ha vart betydlgt större än beträffmde trävaror. Detta synes sammanhänga med, att produktonen bedrvts relatvt lkformgt året om. Lagren ha flera fall mångdubblats mollru tden för skeppnngens avslutande och öppnande. G8nomsnttslagret

8 unc~er peroden decem1wr-aprl har för ntet av företagen överstgt genomsnttslagret under resp. kalendert1r. Även om lagrng av pa:))ersmassa å e. produktonsorten ställer sg d;yrare än lagrng av trävaror (högre varuvärde, lagrngen mås~e ske magasn), torde man aj l:jehöva räkna med några mera bet~rc1ande rwrkostnader. Denna uppfattnng' har även delats av de besökta företagen. Vd en fortsatt undersb1mng kan c:et emellertd vara av ett vsst ntresse att närmare studera dessa kostnader. Beträffande lagrngen utlandet ha de olka företagens up:pgfter clvergerat högst väsentlgt. Det vanlgaste synes ha vart att överlåta åt körarna att själva ordna lagrngen av massabehovet fär vntern. 1 ) Ett sådant förarande förutsätter emellertd att köpa:rna - pappersbruken förfoga över tllräcklgt stora lagrnzsutrymmen. Pappersbrukens lagrngskc:tp,h tet har varerat högst betydlgt olka länder. USA sakna pappersbruk,n större lagrngslokaler. Detta sammanhänger med att de kunna räkna med kontnuerlga järnvägstransporter av massa såväl från nhemska som från kan3,densska massafabrker. Mo Cc D(')msjö,cB har emellertd meddelat, att mycket blls lagrng kunnat erbjudas företaget de nordamerkanska kuststäderna, där jämvägsbolagen dsponera stora magasnslokaler. Även omlastnngskostnaderna bl på grund av stort tllmötesgd.ende ftån järnvägsbolagens sda mycket låga. Några ytterlgare fördelar 9 som skullg motsvara merkostnadcrn:c vd järnvägstransport av massa Sverge, amcr lfo & Domsjö AB ej stj. att vnna. 1'c engelska pappersl:jru}::en ha s tö::.:tc lagrngsmöjlghotgr och -<;aga själ va n massan egna magasn. Dett;: beror på att crngelska papporsbruk alltd erhåller massa sjöväc;cn. Detta medför sändnngar s törro kvant tetc.:r och med mndre regoll:jundenhgt än vd drekta järnvägstransporter från massafabrker tll pappersbruk, Do engelska pappersbruk, som köpa norrländsk massa, taga därför hem hela vnter.,. behovut uno.er höstens lopp för lagrng ogna magasn. Även vd lgvorans av massa tll England enser Ho ~~ Domsjö AJ3 att järnvägstransporter nom Sverge 1) Lndast vd u tsändande av smärre kons0llatons parter omedelbart föra skeppnngs säsongens slut har säljaren brukat ordna lagrngen utlandet

9 ej äro tllräcklgt motverade. Däremot anser bolaget att det är av stor betydelse att den norrländska sbrytarfrågan snarast avgöres på ett för ndustren fördelaktgt sätt. Här[;onom komrra möjlgheterna för ökade 9 drektleveranser utan dyrbara omlastnngar att stegras. - Den prncpella skllnaden mellan dessa båda spörsmål bör emellertd oj förbgås. :~n förstt.rknng av sbrytarbercdskapen kan ondast leda tll en kortare förlängnng av skcppnngssäsongcrna, Järnvgstransportor under vntorn tll sfr hamn ge däremot möjlghet tll kontnuerlga skeppnngar c1ret runt Fraktkostnaderna för transport av pappersmassa nkl. täclmngsavgft ut gj ordo enl. den lägsta vagnsl asttarffen (med reservaton för avgfterna på noj1ka bansträckor) Torr pappcrs~assa (tarff 11): tll Narvk Trondhom Göteborg Från Pteå 20:69 32:59 34:54 11 Örnsköldsvk 27: 51 25:33 27:06 11 Sundsvall 32:24 22:58 21: 34 Våt papnorsmassa (tarff 13L: tll Narvk Trondhc;m Göteborg från Gamrnelstad (Karlshäll) 16:05 28:85 l Ön1sköldsvk 24:19 21:15!1 Sundsvall 28~92 18:51 )2:3~ 24t42 18:70 Vd transport från Örnsköldsvk tll Göte borg betalades för såväl torr som våt massa 13: 20 kr por ton nkl. täcknngsavgft. Nedsättnngens storlek förhålla."ldo tll don drekta ~rakten (exkl. täcknngsavgft) ut... gjorde 51 resp. 46 procent. Den sålunda nedsatta frakten för forr "trämassa undorstog såväl tdgare gällande som av 1938 års järnvägstaxokommttc föreslagna fralct efter.)xporttarff med ungefär sarmna procentsats. Någon export... tarff för våt trämassa har varken funnts dlor föroslag ts. Dot är detta sammanhang cw ett vsst ntresse att beröra vssa erbjudanden om fraktnodsättnngar, som gjorts av järnvägsstyrclscn och för vlka redogjorts 1941 års sbrytarutrcdnnr s betänkande. Omkrng år hade vssa frakt -

10 lndrngar uppgå.ondo tll crka 40 procent medgvts vd transport av massa 10. från norrländska fabrker tll Göteborg. Dessa f:raktlndrngar hade tll synes uppskattats ocl' cke obetydlg omfattnng utnyttjats av ett antal av d o sydlgaste Norrland ooläc;n2. företagen. Ett förslag att utöka dessa transporter genom att sänka frakterna tll endast 10 a 12 kr por ton mötte däremot ntet ntresse. d) Vg_r~nnga.rn,p. av en övorgång a1 kontnuerlga transporter. Ej heller f0r massandustrens vdkorrnnande möter dot något hnder ur produktons"- synpunkt att genomföra knntnucrlga leverans er. Det är mycket trolgt 1 att ett allmänt genomförande av dylka transportarrangomang slrulle öka de norrländska fabrkernas möjlgheter att tll- frodsställa köparnas krav på olka kvalteter genom en ökad ordertllverknng. Obcroon:le härav är t emellertd sannolkt, att bättre prser skulle kunna erhållas vd kontnuerlga lcveran.sor året runt. En ny marknad skulle von kunna upparbetas "bland pap)orsbruk, vlka t.ex. på grund av sna bogränsade lagrn;sutry-r.unen httlls ej vart ntresserade av att köpa norrländsk massa. Morfrakten vd järnvägstransport av pappersmassa tll sfr hamn uppgår tll ca procent av varuvärdet de gynnsamrrnste rel atorn:rna. De före krget medgvna fraktnedsättnngarna mnskade merkostnaden tll ca 7 procent Denna morkos ~ nad uppväges vsserlgen oj av lägre lagrngsko stnader eller lägre sjöfrakter från västkusthamn, men torde gengäld medföra större förutsättndgar att erhålla höcro försäljnngsprsor. J~tt flertal fö:rutag ha vsat sg rn;y-cket ntresserade av att närmare utröna möjlgheterna för ökade levoran.ser av pappersmassa vntertd. J)et ~...- _.,_.. _ ~~- ~ ~ _ -... ~ - -. l förefaller ej otänkoart, att företag rnollersta och norra Norrland sköla l'1 vara vllga att betala t.ox. 7:- a 8:- kr por ton resp. 10:- a 12:- kr per ton fdr fördelen att kunna sl::eppa papporsmassa kontnuerlgt under vntern. Det oör också beaktas, att on cylk merkostnad ondast kommer att "belasta en mndre del av årsförsäljnngen. :Det fortsatta utrednngsarbotot dessa frågor synos därför första hand oöra ägna pappcrsmassetransportorna upp... märksamhot.

11 11.. Konstslkemassa. Produktonen av konstslkernassa skor motsats tll produktonen av pappersnussa enlghet mod ngångna order. Vd tllverknng av papper rvas massa"balarna ner, varför deras storlek är av mndre betydelse för köparen. Köpare av konstslko:massa ha däremot olka fordrngar på balar- nas dmensoner, vlka sannnanhänga med den fortsatta :!:Jroduktonsprcccsson. (~ Trots att tllverknngen av konstslkomassa lkhet med tdnngspapporstllverknngon alltså skor på order, och trots att konstslkemassan är "betydlgt mora högvärdg än t.ex. tdnngspappcr, ha nugra järnvägstransportor för export normalt httlls ej ägt rum. äro annars desamma scm för torr pappersmassa. De absoluta järnvägsfraktcrna Do kvantteter, som tllverkat un:ler 'vntorn, ha lagrats och för skeppnng vd f örsta öppet vatten. Orsakerna tll don httllsvarande transportorgansatonen vd export av konstslkomassa synas dels vara att söka där, att konkurrensen oj vart hårdare än att köparna tvngats placera sna order mycket god. td, dels där att lagrngsmöjlghcterna synas vara bättre hos konstslkondustren än hos t.ex. don grafska ndustren. don mån konkurrensen mellan fabrkanterna av kcnstslkomassa ökar kun m dessa ej räkna med att erhålla order lka god tcc som httlls. Det är då mycket s snnolkt c, tt transporterna av konstslkemassa vntertd stor omfattnng kommer att ske med järnväg tll sfr hamn på samma sätt som fallet vart med tdnngspap1;or '\se nedan!) _V. Tdnngspap-eer. a) ~varuanskaffnnf Vd produkton av t dnngspapper erfordras relatvt s to:ra mängder stenkol. Boträffan:le transporterna härav gäller vad som ovan framhållts rörande papporsmassa. b) Produkt onsförloppct. Frmnställnng av tdnngspappcr fortgår samma om:l attnng under hela årot. Tdnngspappor tllverkas ej på lager uton först s:;dan order ngått. Förutom på papperets kvaltet ha köparna bestämda fordrngar på papporsbrodd och på rullarnas dmcnsoncr, då enhetlg

12 12. standards ok:nas fråga om pappcrsmaskner och t:ryckprcssar. En av förutsättnngarna för ordertllverknng uppges va:ra, att leverans skall kunna ske så snart papperet är få~dgt. Konkurrensen på tdnngspapporsmarknadon är så hårdj att cm tdnng oj behöver lämna sna order tll fabrkanten halvårsvs före leveransen. c) Avskeppnngsförloppo t. Transporterna från Matfors pappersbruk ha fortgått kontnuerlgt D:rot runt och någon lngrng av tdnngspo.ppor ho.r oj fö~ okornm t. Skeppnngarna från Matfors ha huvudsak ordnats på följ3llde ' sätt under slutet av 1930-talot. Ca hälften av exportproduktonen transporterades mod lnjebåtar drekt från Sundsvall. Hälften tll en tredjedel o,v oxportproduktonon sändes mod järnväg tll Göteborg och mndre kranttotor tll StocyJlol~, f.v.b. därfrån mod lnjo'båt. Dessa transporter voro huvudsak koncentrerade tll vnterhalvåret. Dessutom förekommo smärre transporter mod lokalbåt tll tyska, holländsy'2. och belgska hamnor f.v. b. därfrån mod lnjebåt, :m:;d trampbåt drekt från Sundsvall eller slutlgen mod kustbåt och för omlastnng tll lnjebåt ost- ollor västkustharrm. Huvudparten av allt pappor skeppas sålunda mod lnj cfartyg, bero onde på att varje sändnng onast omfo,ttar en mndre kvanttet. Orsaken tll att #, järnväg förodra,::,es framför kustbåt även sommartd vd tronsport tll Göteborg f.v.b. därfrån mod lnjvbåt är dels don, att man vll undvka en extra omlc:,stnng Sundsvall, dels den, ;:, tt det förglggor stora svårgheter att erhållo. kusttonnage, som po.dsar tderna för lnjefartygons avgång. Pappor är mycket lätt att skada vd lastnng och lossnng, varför antalet omlastnngar bär göras så l tot som möjlgt, Sjöfrakterna från Sundsvall tll England för tdnnc; spappcr utgjorde före krget 25s- - 30:- kr per ton. Kostnaderna för tro,nsport från Matfors tll Sundsval 1 jämte omlastnng utgj ordo runt tal 5 :- kr per ton. Tdnngspapporsbru.kcm västra och mellorsto, Sverge kunde skeppa tll Jllgland året om uto:n oml.jstnng tll en ondast hälften så hög sjöfrakt. Kvarnsveden måste vsserlgen tllgrpo, järnvägstro,nsport men har närmare tll såväl

13 Gävle som Göteborg. Vd järnvägstransport o,v papper för export tll Göteborg, Stockholm och Gävle åtnjöts väsentlg<:>. froktnedsä ttnngar. Dessa up)gnco tll resp. 48, 36 och 27 procent av ordnare fro.kt, dock under förutsättnng att srunmonlagt mnst ton per år transporterades på detta sätt. De sålunda nedsatto. frakterna utgjorde resp. 11:50 kr, n:50 kr och 9:50 kr per ton tdnngspapper, vartll kom vonlg täcknngsovgft med 5 cl ler 10 procent p& den nedsatta frakten. Dessa ndvcluollo. nedsättnngar lågo avsevärt under de ordnare cxporttarfforn."' för po.pp och pa'~x: r, Under förutsättnng o. tt ' sjöfroktcn frun Götcoorg tll :-;nglon<l vo.r lk.'l hög som för de sydl0are fä,brk:mterna som vss utsträcknyj6' skeppade på ognn kölor, lmn m.'.),n :rälma mod att kostn.'1dcrno. nooräknat omlc:.stnngskostnador för dettn transportsät t voro mnst llm höga som vd drekt sjötransport. :::lossa ogynnsamma relatoner fraktkostnadcrn[l, tll :Cngland förhållmdo tll l:>,ndots övrga pappor.soruk har c;j ort, ott försäljnngen av tdnngspappcr från fatfors största möjlga utsträclmng nrktats på trnnsocoona rnarlmadorna och då främst på Syd- och Nordamerka. På dessa långa avstånd, "bl sklln.:'1,dorna froktkostno.clor mellan de olko. bruken m:rdro än vd tro.nsport tll ~ngl211d, De nmcrk1::nsk.'1 t d.yj.~ arna ha J11YCkot små lagrngsmöjlghctcr. De ho. dessutom möjlghc' o.tt köpe. tclnngspappcr från KMada för drekt leverans med järnväg. ' Genom 11tt t dnngsupplc.gorna o.llt mora stegrats, so,dtdgt som l:::.grn2;sutrymmom oochållhs oföränd.rc-.clo; ha tdnngarm,s krav på s naooo. och kontnuerlcc, levor['.nsor s tän:::lgt stegrats. Förutsättnngarna för o.tt Matfors skall kunno. "bedrva försäljnng är o.tt kontnuorlgo. transporter övor Göteborg kunna cmvändas. Don öknng av fr2jdkostnmen 1 som uppstår vd lovcrms övor Götoborg1 har oj motsvccrds av en lke', stor höjnng c.v försäljnllbsprsct (nkl. frokt). Matfors pr.,pporsbruk har allmänhet oj fåct sna kostroder täckte', vd försäljnng på export. Utskterna fö~ en fro.mtdo., oxpo.nson L'cV t dnngspapforstllverknn2;cn

14 14. Norrland måsto betoclmas som mörka. Tr:::msportornns organsaton efter lcrgot måste bl beroende av köp om.as lngrngsmöjlghotor. Producenterna hn oj och komma säkert oj att logra tdnngspapper avnämarländorna. Man måste därför vara beredd att skoppj. ännu större kvont totar än tdgare över Göteborg. Några större f:tutsättnnzar för dt loda trnnsportor nv tdnngspa1jpor ä vor Trondhom synas oj förol en, då brsten på mora reguljära tr8j1socoano, sjöförbndelser är för stor. Det är a -v- storvkt, att do tdgare bevljade höga frak:tncdsättnngarna tll oxportharrmarna så snart s cm möjlgt åter komma "b:r:uk!_._j!.. oj l b?_~:r! Lv de up:pgftslämncjlde föteto.gcn bedrver endast Mo ev Domsjö }_] tllvorlmnc; av vmllboard, nämlgen on fabrk vd Hörnoborg nära Örnsköldsvk. Vd dem10. fabrk fnms järnvägsspår framdro.gna tll lo.gorlokalernd. a) Råvaruf_ö!sörjnn;;en. Ylallboo.rdr.dustren förbrulmr förutom sågverks c:::,vfall och massaved även stenkol och olko_ s lac o.v lrnmlrnlcr. Stenkolst:co..1s portorn11 h0, beho.ndl0,ts tdgo.ro. Transporterna o.v kemko.lor ho. huvuds[1j: c;~'tt t s jövä(gen. De spclcc också an kvo.nt to.t vt fögn 'oetydando roll. b) Produktonsförloppot. Produkton av wo.llboo.r d pågår snrnrna om :f2..ttnnc åtct runt. Donna. tllvorknn;; skor för lnger på förhand ro stämda kvo.l tctcr. c) Avs~cppn!)S_sförlo21x;J.. Vlo.llboard hör tll de högvärdgaste nv 1 r studerade produkter och bör därför lc\.jjlff bäro. proport onsvs högn fro.ktkostn::c1er. Av AEF: s utrednng om hormmmo.rknorlsndustrerno..s tronsportkostnc,a_er frorng!h också 9 dt så Gott som 8.llo. nhemska tro.nsporter gå t t lo.ndvägen 2ret runt. Även vd export är jär nvägstr::msport tll Göteborg för omlostnng tll lnj cbåt det vcmlg::.stc. Någon l c:grn[; vntertd förekommer därför ej. Härtll bdrar också, o,tt wnllbos.rd skcp:pns se1 små kvo.nt t otor, o.tt c rf ordc :;_~lg't l::cstrurn l njetonnage morn säll:.m Yu. 'l.n crhållo.s Örnsköldsvk.

15 15. Don ordmre jä.rnvägsfrak.ten från Örnsköldsvk tll Göteborg utgjorde enlgt lägsta tarff (10) 27:- kr per ton jämte täcknngsavgft. Genom medgven :nedsättnng tll tarff 14 utgjorde frakten 20:40 kr per ton eller ca 7 procent av försäljnngsprsot, 1938 års järnvägstaxekommttcs betänkande med förslag tll exporttarffer har förcslag ts, att exporttarff nförcs för wallbcard. Den nuvarande organsatonen vd dstrbuton av wallboard är tll stor del nrktad på järnvägstransporter. Det fnns allo. skäl att antaga att så kommor att bl fallet stort sett även frmnledes. Några åtgärder avskt att förändra transportvägarna för wal lboard synn.s därför ej vara erfordcrlr,a. Däremot är det vktgt, att järnvägsfrakterna c,cnom ndvduella nedsättnngar eller genom exporttarffer nedbrnga~ tll mnst förkrgsnvå så snart förhållandena så medgva

16 Blaga, Trävaror, A: Sundsve,llsbol2.gen B: D:o C: Kramfors AB D: Munksunds AB ''uson ton ~ Genomsn ttslager r--- 70, - \-1/ H-)0/±±-1~-3g \ B, 60 \ / 1V 50!- Tu.sen! ton 70 L 65 L 60 ' 55 ~~ ~: 50 tslager 1/ / ~ ' 'l\lsen stds \ Genomsnttslager ,,_ l \ - \ / \ -~ 15 l A 10 l - l [--! 01/z--1/r- 1/2 r/3.. TJ4 1/5 30 l-- Genomsn t tslager ~ 1/ /.fl ~ 5 L c. 10 ~ s..,, 0 /:r7r -172-T73 - -"7.r 175

17 Blaga. Pappersmassa. E: Sundsvallsbolagen F: D:o G: Mo & Domsjö AB H: Munksunds AB Tusen. ton 80 : r ' Genoms n. tt s- ~ 50 ~~_),_ ~;:: J,}).g _l JQj) l 1938 l 40 L 30 ~ 20 l ~- 10 ~- ' ' F, ~Sulf t) l Tusen ton Genomsnttslager / ::: H. (Sulfat) ~----- Tt1son ton ~! ; Tusen ton t \ 30 ~ '\ "0,_ - \ \ 10 l- E. ( Sulf t och sulfat),.._.j.. ~--' L- -.L 0 L L _ 1/12 1/1 1/2 1/3 1/ 4 1/5

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni Utvecklng av en optmerngsmodell för upphandlngar nom telefon Examensarbete vd Insttutonen för teknsk ekonom och logstk, avdelnngen för produktonsekonom. Lunds Teknska Högskola, Lunds Unverstet Handledare:

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri Framtdens Karrär Att utveckla verksamheten och affären har drvt mg framåt Martn Lundstedt, vd och koncernchef Scana Våga pröva olka typer av arbetsuppgfter Kerstn Konradsson, affärsområdeschef på Bolden

Läs mer

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör Framtdens Karrär Kombnerar konsultkarrär med kvnnlgt ledarskap Sverges främste tentreprenör mot nya mål Affärssystem ett brett och mångfacetterat yrkesområde Ett tungt vägande skäl tll att välja 4 en konsultkarrär

Läs mer

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen Matematsk statstk Stockholms unverstet Undersöknng av vssa försäkrngsantaganden efterlevandepenson för anställda kommuner och landstnget och dess påverkan på prssättnngen Ilkay Gölcük Eamensarbete 7:5

Läs mer

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete 1 Tll dg som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete Copyrght 2014 Handkappförbunden Projektledare: Fredrk Lndgren Manus: Lena Henrkson, Textbolaget Stockholm HB Illustratoner: Sofa Wrangsjö

Läs mer

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt Jag tror knappt mna ögon Det s händer nära är vktgt Anders Hvdfeldt häpnar över mängden artklar ESC. nr 9 31 maj 2013 Interntdnng för Televson Tas Skoglund betydelsen av lokala nyheter. Sdan 5 Sdan 10

Läs mer

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG.

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG. ' ~ REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK CGDTEBORGS HAltNDAG 26/9-85) ATT 6E REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK ÄR NTE BARA. SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLGT - PA DET STADUM., SOM PROJEKTET F N BEFNNER SG. DE

Läs mer

GårdVilla. Familjeliv och egna lösningar i Englunds svarta hus. Med Cadillacen tar Hennings semester. De bytte villan mot sommarhus vid sjön

GårdVilla. Familjeliv och egna lösningar i Englunds svarta hus. Med Cadillacen tar Hennings semester. De bytte villan mot sommarhus vid sjön s k a r a b o r g Nr 4 jun 2015 Famljelv egna lösnngar nglunds svarta hus Med Cadllacen tar Hennngs semester De bytte vllan mot sommarhus vd sjön samarbete med Vllaägarna Skaraborg Vllaägarna Skaraborg

Läs mer

Nr 4 2005. Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg 66, 85462 Sundsvall tel: 060-155030. God Jul och Gott Nytt släktforskarår

Nr 4 2005. Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg 66, 85462 Sundsvall tel: 060-155030. God Jul och Gott Nytt släktforskarår Nr 4 2005 Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg 66, 85462 Sundsvall tel: 060-155030 God Jul och Gott Nytt släktforskarår 1 Innehåll Faddrar nom vårt område... 2 Malavserng om att ny tdnng kommer!... 3

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Guide till Grön Flagg. Förskola

Guide till Grön Flagg. Förskola Gude tll Grön Flagg Förskola Innehållsförtecknng 1. Om Grön Flagg... 3 2. Bestäm er... 4 3. Kontaktpoltker... 5 3.1 Htta en kontaktpoltker... 5 4. Anmälan... 6 4.1 Anmäl er... 6 4.2 Hur anmäler v oss?...

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN

INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN 1. SAMMANFATTNING...3 2. BAKGRUNDEN TILL INDUSTRIBUD...5 3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EFFEKTREDUKTIONER...7 3.1 Företag som redan har incitament

Läs mer

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE!

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE! Ät aldrg mangon hel fyra tumregler för god personlg struktur LÄS VIDARE! Ha koll på läget och få mer td över! Vsst skulle det vara fnt med mer td över? Mer td över, tll det som verklgen utvecklar dn verksamhet?

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Utländska studenter. - Vilka samhällsekonomiska effekter kan motivera att deras utbildning i Sverige subventioneras?

Utländska studenter. - Vilka samhällsekonomiska effekter kan motivera att deras utbildning i Sverige subventioneras? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universitet Examensarbete C Författare: Johan Wikström Handledare: Bengt Assarsson Vårterminen 2008 Utländska studenter - Vilka samhällsekonomiska effekter kan

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Krav på snökedjor på tunga fordon?

Krav på snökedjor på tunga fordon? 1 Krav på snökedjor på tunga fordon? 2007-11-14 Göran Forssén 2 Krav på snökedjor på tunga fordon? Innehåll 0. Sammanfattning sid 2 1. Frågeställning 3 2. Utredningens genomförande 4 3. Bestämmelser i

Läs mer

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 manual Drftanvsnng 1 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 0 12 24 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 Innehåll 1 2 3 1 Allmänna anvsnngar 4 2 Säkerhetsanvsnngar 5 3 Manövrerng

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:4 2001-02-27 Dnr A 14/99

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:4 2001-02-27 Dnr A 14/99 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:4 2001-02-27 Dnr A 14/99 1 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 1999-11-12, dnr 902/1998, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Konsortiet Scandinavian Airlines System,

Läs mer