, /!. Förberedande undersöknjng angående förutsättningarna för mera kontinuerliga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ", /!. Förberedande undersöknjng angående förutsättningarna för mera kontinuerliga"

Transkript

1 KONFDENTELL., /!. / ) Förberedande undersöknjng angående förutsättnngarna för mera kontnuerlga transporter tll och från de norrländska skogsndustrerna under tdsperodc.r, då sjötransportvägarna äro avspärrade på grund av shnder utförd av amanuens Bengt Söör. ) )

2 2. för kontnuerlga transporter. Materal tll denna undersöknng har lämnats av följande företag: Svenska cellulosa AB, StockholmJ Sundsvallsbolagens Gemensamma Förvaltnng AB, Sundsvall; Krrunfors AB, Kramfors; Mo & Domsjö AB, StockhC'lm; \'uxksunds AB, Luleå, Huvudparten av mo.teral0t har särsklt nsamlats för denna undersbknng,men en del uppgfter ha även hämtats från AEF:s undersöknng om de norrländska hemmamarknadsndustrernas transportkostnader. Undersöknngen har omfattat följande produkter: trävaror, pappersmassa, konstslkemassa, papper och wallboard. De flesta sffe+uppgfterna ha hämtats från vntern 1936/37, som ur sjöfartens synpunkt kan anses som normal. Även uppgfter från senare år ha vssa fall begagnats.. Trävaror, a) Råvaru.anskaffnng. Sågverksndustrens råvaru.försörjnng beröres ej av sjöfartens upphörande vntertd. b) Produktonsförlo;ppet. Sågnngen av trävaror kan numera bedrvas året runt. Vanlgen göres endast ett kortare uppehåll sågnngen mellan ) jul och mtten av januar. Att en vss produktonsnskränknng äger rum ) vntertd framgår av, att av de tll Svenska Trävaruexportförenngen anslutna sågverkens totalprodukton 1937 endast 18 procent kom på månaderna janua1 aprl. 1 ) Genom att nföra tmmer varmvattenbassänger, kan råvarutllförse tll sågverken ske på samma sätt året om. Ett dylkt förfarngssätt ställex sg vntertd ca tre gånger så bllgt, som om sågtmmer för vntersågnnger behov skulle lagras på lmd. Sågade trävaror kunna ej skeppas, förrän deras fuktghetshalt nedbrnga tll en vss procent. Genom att flertalet större sågverk numera äro utrustade med ångtorkanläggnngnr, förefnnas förutsättnngarna för att kunna 1) Betänkande med förslag tll ordnande av Statens sbrytnngsverksrunhet. (sou 1942/53). Sthlm 1942.

3 erhålla skeppnngstorra trävaror även vntertd. c) Avskeppnngsförloppet. Skeppnng av träva:ror har emellertd httlls flertalet fdl skett med trampbåt drekt från produktonsplatsen. Lastnng av trävaror sker som bekant oftast medelst pråmnng. Då detta lastnngsförfarando omöjlggöres även vd ett tunt stäcke, äro skeppnngssäsongerna för trävaror betydlgt kortare än för övrga här behandlade produkter. Sjöfrakterna för trävaror från mellersta Norrland tll England överstega år 1937 genomsntt ej 15:- kr per ton. Frakterna från norra Norrlond voro ej märkbart högre. Enlgt uppgft kan mon också räkna med. att stort sett samma fraktläge var rådmde vd skeppnng från västkusthamnarna.. l\fon bör därvd även taga hänsyn tll, att skeppnngarna härfrån oft2st avse mndre parter. De trävaror, som sågats upp vntertd, ha alltd lagrats brädgårdo.rnc. väntm på skeppnng vd första. öppet vatten. Exempel på lagerutvecklngen under vntermånaderna vd några olka produktonsplatser fnnas blaga 1. Det framgår, att lagrens storlek vd de sydlgare företagen vart mnst jonuar eller t.0.m. fobruo.r men vd det nordlgaste företaget ) J däremot mnst december. Växlngarna trävarulagren ha ej vart särsklt stora. Lageröknngen från tdpunkten för skeppnngens avslutande tll ngången av m2..j månad uppgck tll mellan 30 och 45 procent av lagrens storlek vd förstnämnda tdpunkt. Någun beräknng av de ev. merkostnader 1 som uppstått genom denna lagrng,hclr ej gjorts. Sådana.me:rkostnader (räntekostnader, försäkrngskostnader etc.) böra endast beräkno.s på de kvontteter, som överstga. företagens "normo.18." lo.gerhållnng. Gcmomsn ttslagren under peroden december-aprl ha för ntet föret=:cg överstgt genomsnttslagren under resp. kalenderår. Även om genomsnttslagrens storlek något påverko.ts höjande rktnng av skeppnngarnas ojämn.'1 fördelnng på årets olko.. måno.der, synas merkostno.der endast ho. belo.st8.t relatvt begränsade kvojj tteter. De besökta företagen ha ej heller ansett, att några dylka merkostno.der vart av betydelse.

4 TrD!lsport med järnväg och för skeppnng över assesorsk hamn har ej förekommt före krgsutbrottet. Orsakerna härtll ha vart flera. Lastnng av trävaror fordrar en specell teknk och sådana anordnngar och utrymmen, som för närvarande huvudsak endast kunna erbjudas vd företagens egan utskeppnngsplatser. Omlastnng ev trävaror är förenad med avsevärt högre kostnader än för flertalet andra produkter. Då köpare av trävnror ofto taga hela fartygslaster är behovet av transport med lnjetonnage ej heller så stort som för papper eller wallboard. Som en följd av de exceptonella förbåll3llden, som nträdde efter krgsutbrottet, ha emellertd vssa kvantteter trävaror sänts med j&rnväg vntertd tll olka sfra h['.jtllar. Av särsklt ntresse är därvd 9 att norskg hn.mnar anltats som utskeppnngshamncr under krgets första sju måreder. Från Sundsvall ha trävaror sänts över hrunnar vd Trondhemsfjordcn ( Trondhem, Hommel vk, Levanger). Då anordnngarna hamnarno. vart mycket dålga, ha förbättrngar måst vdtagas, vlket starkt fördyrat skeppnngc.rna. Från Munksund o.nvändes No.rvk som utskcppnngsharnn, men efter Norges ockupaton ha trävaror skeppats bl.a. även över Göteborg. De på de ttc. sätt levererade kvantteterna uppgngo åren tll mellan och ton per år. En av ncockdelarna vd skeppnng över de nord-norska hamnarna ha bestått svårghefon att anskedfa lämplgt tonnage. Någon regul jär lnjetrafk förekomme r lmappast på dessa hamnar och vd befraktnng av ett helt fartyg uppstå svårgheter vd l agrng och lastnng utskeppnngshamnen av större kvantteter. Den merkostno.d, som förorsake.s av omlastnnge ~ kompenseras någon mån för företag, som äro belägna vd järnväg, det lo.stnng från brädgård tll järnvägsvagn ken göras bllgare än lastnng från brädgård tll fartyg. Froktkostnadernn för trävaror nkl. täclmngsavgft utgjorde den lägsta vngnslo.sttarffen (tarff 12 ) följande b0lopp kr. per ton:

5 5. / tll Narvk Trondhem Göteborg från Pteå 18: 23 28:60 33:22 " Örnsköldsvk 25:05 21:34 25:52 " Sundsvall 29:78 18:59 20:02 Fraktkostnadsuppgfterna tll de norska hrunru:.ma ~ något ~säkrlt 0 pa grund av svårgheterna att erhålla exakta uppgfter, men de torde med all beräknngen sannolkhet vara rätt på 1:- kr när. Det b:5r oserveras att fraktkostn~dcrna för de norska bans träckorna ställa sg rätt högn, bl. a. därför att frn.ktdär sker helt frstående från fraktberäknngen på den svenska bonsträckan. Trafkanterna k~l11ll8. därför ej åtnjutcmde av de med avståndet sjunkande klometerkostnaderna på tronsportsträck[jj1 dess helhet Några expnrttarffer för trävaror ha httlls ej funnts och hd. ej heller föreslagts av 1938 års järnvägstaxekommtte (SOU 1939/8). d) Verknngarna av en övergång tll kontnuerlga transporter. Ovnn har framhållts, att det ur produktonssynpunkt numera ej möter några hnder att anordna kontnuerlga leveranser. Ur socal synpunkt är des~utom en så jämn sysselsättnng snm möjlgt att föredraga. drves Någon prncpell förändrng tllverknngsplanerngen torde knappast följa med en ev. övergång tll kontnuerlga leveranser. Vntersågnng beredcm vd flertalet företag ~ch nnebä~ sålunda ngen nyhet. Att såsom en del andra grenar ~v sk0gsndustren nrkta tllverknngen efter kundkretsens önskemål och ngångna order är ej tänkbart. Det vd sågnng utfallande s~rtmentet är allt för hög grad beroende av vrkesfångstens samrnans ättnng. Det har ~von framgått, att järnvägstranspcrter av trävaror tll sfr hamn medföra m8rkostnader, som bästa fall uppgå tll ca 20 procent av VCJ'.'uvärdet. nbesparngar av betydelse form av mnskade l~grngskostnader och lägre frakter från västkus tharrmor synas knappast kunna påräknas. E'ndast möjlgheterna tll ett avsevärt högre försäljnngsprs skulle alltså kunna motvera ett dylkt transportsätt. Köpore av trävaror äro sedd.n gammalt vana att köpa st(')ra parter och äro

6 6. därför försedda med stora lagrngsutrymmen. Lagrng av trävaror behöver ej heller företagas lagerlokaler, som kräva särsklda nvesternge.r. Det f tordo därför vara ganska sannolkt, att erbjudande av kontnuerlga leveranser ej kommer köparna vllga att betala de högst avsevärt högre prser, som säljarna då måste komma att begära. Två av de besökta företagen ha helt avvsat tanken på att under normala förhållanden anordna kontnuerlga transporter av trävaror med anl tande av järnväg. Munksunds AB, som på grund av stt nordlga läge :vart särsklt mssgynnat fråga om skeppnngssäsongens längd, har vsat sg mera ntresserat av tanken. Förutsättnngarna för att dylka transporter skola kunna genomföras annat än rena undantagsfall uppges dels vara anläggande av järnväg Munk sund-pteå, dels anordnande av ändamålsenlga brädgårds- och utskeppnngsanordnngar t.ex. Narvk. Möjlgheterna att ertålla fraktnedsä ttnngar vd transport tll norska hamnar synas å andra sdan vara ganska små. En dylk trafk måste konuna att bl av enkelrktad karaktär och följaktlgen bdraga tll en ökad tornvagnstrafk.. Pappersmassa (sulft- och sulfatmassa). a) Råvaruanskaffnng. Vd tllverknng av pappersmassa erfordras en del råvaror, som måste hämtas utom Norrland. De tll kvantteten största prödukterna utgöras av stenkol, som mporterats från tyska Östersjöhamnar och från England samt kalksten, som vanlgen erhållts från Gotland. Dessa transporter ha httlls hela sn utsträcknng gått sjövägen. Vnterbehovet bar sn helhet nförts före skeppnngssäsongens slut. Såväl stenkol som kalksten äro typska exempel på lågvärdgt massgods, som ej tål höga frakter och därför ej onödgtvs transporteras med järnväg. Dessutom erfordras ej några nvesterngar lagerbyggnader. Lagrngskostnaderna komma därför nästan uteslutande att bestå av ränta på ett relatvt lågt van.värde. Dessa kostnaders höjd motverar under nga omständgheter några alternatva järnvägstransporter vntertd. Vd dskussonen om anskaffnng av ytterlgare sbrytartonnage för norrldndssjöfarten spela de även en obetydlg roll.

7 b) Produktonsförloppet. Produktonen av pappersmassa kan fortgå utan hnder av årstdernas växlngar. Då tllverlmng på ordgr vanlgen ej förekorruner, möter det ur produktonssynpunkt nga drekta hnder att lagra vnterhalvårets produkton på produktonsorten tll första öppet vatten, vl ket också skett stor utsträcknng. c) Avskeppnngsförlt" ppet. Skeppnng av pappersmassa skedde under förkrgsåren huvudsak på följande sätt. ]en övervägande delen eller vanlgen bortåt 90 procent av exportförsäljnngen tra.nsporterad0s med trampbåt drekt från produktonsplatserna. övrgt användes lnjebåtar drekt från preduktonsplatsen, kustbåtar eller lokalbåtar tll vdstkust- eller nordsjöhrunn f.v. b. där från med lnjebåt. Järnvägs tran sporter ha mycket sällan använts från Sundsvall och Örnsköldsvk men däremot vss mndre utsträcknng från Pteå (Munksund). Dessa sstnämnda transporter ha ej endast gått över Göteborg utan även öv0r Narvk. Sjöfrakterna för torr kemsk massa tll engelska ostkusthamn8j'.', nordsjö- och kanalhamn2.r utgjorde 1937 från Sundsvall/Härnösand ca 10:- kr per ton och från Umeå/Pteå ca 12~- kr per ton. För våt massa lågo frakterna något lägre. Även för skeppnngar över Stockholm vntertd betalades 10:- kr per ton för torr massa. Frakterna tll Kan.edas och USA: s ostkuster uppgngo för torr kemsk massa och våt mekansk massa tll 14:- - 16:- kr per ton. Från svenska västkusthamnar gällde lksom beträffande trävaror stort sett ovan nämnda frakter. Då huvudparten av massaproduktonen norrmlt skeppats drekt från produktonsplatscrna har lagrng förekommt av de under vntern producerade kvanttete;rna. Lagrngsutvecklngen under några av förkrgsårens vntrar hos företag olka delar av Norrland återfnnas blaga 2. En jämförelse med blyga 1 vsar ganska klart, att skeppnngssäsongerna för pa~persmassa vart längre än för trävaror. Växlngarna massalagren ha vart betydlgt större än beträffmde trävaror. Detta synes sammanhänga med, att produktonen bedrvts relatvt lkformgt året om. Lagren ha flera fall mångdubblats mollru tden för skeppnngens avslutande och öppnande. G8nomsnttslagret

8 unc~er peroden decem1wr-aprl har för ntet av företagen överstgt genomsnttslagret under resp. kalendert1r. Även om lagrng av pa:))ersmassa å e. produktonsorten ställer sg d;yrare än lagrng av trävaror (högre varuvärde, lagrngen mås~e ske magasn), torde man aj l:jehöva räkna med några mera bet~rc1ande rwrkostnader. Denna uppfattnng' har även delats av de besökta företagen. Vd en fortsatt undersb1mng kan c:et emellertd vara av ett vsst ntresse att närmare studera dessa kostnader. Beträffande lagrngen utlandet ha de olka företagens up:pgfter clvergerat högst väsentlgt. Det vanlgaste synes ha vart att överlåta åt körarna att själva ordna lagrngen av massabehovet fär vntern. 1 ) Ett sådant förarande förutsätter emellertd att köpa:rna - pappersbruken förfoga över tllräcklgt stora lagrnzsutrymmen. Pappersbrukens lagrngskc:tp,h tet har varerat högst betydlgt olka länder. USA sakna pappersbruk,n större lagrngslokaler. Detta sammanhänger med att de kunna räkna med kontnuerlga järnvägstransporter av massa såväl från nhemska som från kan3,densska massafabrker. Mo Cc D(')msjö,cB har emellertd meddelat, att mycket blls lagrng kunnat erbjudas företaget de nordamerkanska kuststäderna, där jämvägsbolagen dsponera stora magasnslokaler. Även omlastnngskostnaderna bl på grund av stort tllmötesgd.ende ftån järnvägsbolagens sda mycket låga. Några ytterlgare fördelar 9 som skullg motsvara merkostnadcrn:c vd järnvägstransport av massa Sverge, amcr lfo & Domsjö AB ej stj. att vnna. 1'c engelska pappersl:jru}::en ha s tö::.:tc lagrngsmöjlghotgr och -<;aga själ va n massan egna magasn. Dett;: beror på att crngelska papporsbruk alltd erhåller massa sjöväc;cn. Detta medför sändnngar s törro kvant tetc.:r och med mndre regoll:jundenhgt än vd drekta järnvägstransporter från massafabrker tll pappersbruk, Do engelska pappersbruk, som köpa norrländsk massa, taga därför hem hela vnter.,. behovut uno.er höstens lopp för lagrng ogna magasn. Även vd lgvorans av massa tll England enser Ho ~~ Domsjö AJ3 att järnvägstransporter nom Sverge 1) Lndast vd u tsändande av smärre kons0llatons parter omedelbart föra skeppnngs säsongens slut har säljaren brukat ordna lagrngen utlandet

9 ej äro tllräcklgt motverade. Däremot anser bolaget att det är av stor betydelse att den norrländska sbrytarfrågan snarast avgöres på ett för ndustren fördelaktgt sätt. Här[;onom komrra möjlgheterna för ökade 9 drektleveranser utan dyrbara omlastnngar att stegras. - Den prncpella skllnaden mellan dessa båda spörsmål bör emellertd oj förbgås. :~n förstt.rknng av sbrytarbercdskapen kan ondast leda tll en kortare förlängnng av skcppnngssäsongcrna, Järnvgstransportor under vntorn tll sfr hamn ge däremot möjlghet tll kontnuerlga skeppnngar c1ret runt Fraktkostnaderna för transport av pappersmassa nkl. täclmngsavgft ut gj ordo enl. den lägsta vagnsl asttarffen (med reservaton för avgfterna på noj1ka bansträckor) Torr pappcrs~assa (tarff 11): tll Narvk Trondhom Göteborg Från Pteå 20:69 32:59 34:54 11 Örnsköldsvk 27: 51 25:33 27:06 11 Sundsvall 32:24 22:58 21: 34 Våt papnorsmassa (tarff 13L: tll Narvk Trondhc;m Göteborg från Gamrnelstad (Karlshäll) 16:05 28:85 l Ön1sköldsvk 24:19 21:15!1 Sundsvall 28~92 18:51 )2:3~ 24t42 18:70 Vd transport från Örnsköldsvk tll Göte borg betalades för såväl torr som våt massa 13: 20 kr por ton nkl. täcknngsavgft. Nedsättnngens storlek förhålla."ldo tll don drekta ~rakten (exkl. täcknngsavgft) ut... gjorde 51 resp. 46 procent. Den sålunda nedsatta frakten för forr "trämassa undorstog såväl tdgare gällande som av 1938 års järnvägstaxokommttc föreslagna fralct efter.)xporttarff med ungefär sarmna procentsats. Någon export... tarff för våt trämassa har varken funnts dlor föroslag ts. Dot är detta sammanhang cw ett vsst ntresse att beröra vssa erbjudanden om fraktnodsättnngar, som gjorts av järnvägsstyrclscn och för vlka redogjorts 1941 års sbrytarutrcdnnr s betänkande. Omkrng år hade vssa frakt -

10 lndrngar uppgå.ondo tll crka 40 procent medgvts vd transport av massa 10. från norrländska fabrker tll Göteborg. Dessa f:raktlndrngar hade tll synes uppskattats ocl' cke obetydlg omfattnng utnyttjats av ett antal av d o sydlgaste Norrland ooläc;n2. företagen. Ett förslag att utöka dessa transporter genom att sänka frakterna tll endast 10 a 12 kr por ton mötte däremot ntet ntresse. d) Vg_r~nnga.rn,p. av en övorgång a1 kontnuerlga transporter. Ej heller f0r massandustrens vdkorrnnande möter dot något hnder ur produktons"- synpunkt att genomföra knntnucrlga leverans er. Det är mycket trolgt 1 att ett allmänt genomförande av dylka transportarrangomang slrulle öka de norrländska fabrkernas möjlgheter att tll- frodsställa köparnas krav på olka kvalteter genom en ökad ordertllverknng. Obcroon:le härav är t emellertd sannolkt, att bättre prser skulle kunna erhållas vd kontnuerlga lcveran.sor året runt. En ny marknad skulle von kunna upparbetas "bland pap)orsbruk, vlka t.ex. på grund av sna bogränsade lagrn;sutry-r.unen httlls ej vart ntresserade av att köpa norrländsk massa. Morfrakten vd järnvägstransport av pappersmassa tll sfr hamn uppgår tll ca procent av varuvärdet de gynnsamrrnste rel atorn:rna. De före krget medgvna fraktnedsättnngarna mnskade merkostnaden tll ca 7 procent Denna morkos ~ nad uppväges vsserlgen oj av lägre lagrngsko stnader eller lägre sjöfrakter från västkusthamn, men torde gengäld medföra större förutsättndgar att erhålla höcro försäljnngsprsor. J~tt flertal fö:rutag ha vsat sg rn;y-cket ntresserade av att närmare utröna möjlgheterna för ökade levoran.ser av pappersmassa vntertd. J)et ~...- _.,_.. _ ~~- ~ ~ _ -... ~ - -. l förefaller ej otänkoart, att företag rnollersta och norra Norrland sköla l'1 vara vllga att betala t.ox. 7:- a 8:- kr por ton resp. 10:- a 12:- kr per ton fdr fördelen att kunna sl::eppa papporsmassa kontnuerlgt under vntern. Det oör också beaktas, att on cylk merkostnad ondast kommer att "belasta en mndre del av årsförsäljnngen. :Det fortsatta utrednngsarbotot dessa frågor synos därför första hand oöra ägna pappcrsmassetransportorna upp... märksamhot.

11 11.. Konstslkemassa. Produktonen av konstslkernassa skor motsats tll produktonen av pappersnussa enlghet mod ngångna order. Vd tllverknng av papper rvas massa"balarna ner, varför deras storlek är av mndre betydelse för köparen. Köpare av konstslko:massa ha däremot olka fordrngar på balar- nas dmensoner, vlka sannnanhänga med den fortsatta :!:Jroduktonsprcccsson. (~ Trots att tllverknngen av konstslkomassa lkhet med tdnngspapporstllverknngon alltså skor på order, och trots att konstslkemassan är "betydlgt mora högvärdg än t.ex. tdnngspappcr, ha nugra järnvägstransportor för export normalt httlls ej ägt rum. äro annars desamma scm för torr pappersmassa. De absoluta järnvägsfraktcrna Do kvantteter, som tllverkat un:ler 'vntorn, ha lagrats och för skeppnng vd f örsta öppet vatten. Orsakerna tll don httllsvarande transportorgansatonen vd export av konstslkomassa synas dels vara att söka där, att konkurrensen oj vart hårdare än att köparna tvngats placera sna order mycket god. td, dels där att lagrngsmöjlghcterna synas vara bättre hos konstslkondustren än hos t.ex. don grafska ndustren. don mån konkurrensen mellan fabrkanterna av kcnstslkomassa ökar kun m dessa ej räkna med att erhålla order lka god tcc som httlls. Det är då mycket s snnolkt c, tt transporterna av konstslkemassa vntertd stor omfattnng kommer att ske med järnväg tll sfr hamn på samma sätt som fallet vart med tdnngspap1;or '\se nedan!) _V. Tdnngspap-eer. a) ~varuanskaffnnf Vd produkton av t dnngspapper erfordras relatvt s to:ra mängder stenkol. Boträffan:le transporterna härav gäller vad som ovan framhållts rörande papporsmassa. b) Produkt onsförloppct. Frmnställnng av tdnngspappcr fortgår samma om:l attnng under hela årot. Tdnngspappor tllverkas ej på lager uton först s:;dan order ngått. Förutom på papperets kvaltet ha köparna bestämda fordrngar på papporsbrodd och på rullarnas dmcnsoncr, då enhetlg

12 12. standards ok:nas fråga om pappcrsmaskner och t:ryckprcssar. En av förutsättnngarna för ordertllverknng uppges va:ra, att leverans skall kunna ske så snart papperet är få~dgt. Konkurrensen på tdnngspapporsmarknadon är så hårdj att cm tdnng oj behöver lämna sna order tll fabrkanten halvårsvs före leveransen. c) Avskeppnngsförloppo t. Transporterna från Matfors pappersbruk ha fortgått kontnuerlgt D:rot runt och någon lngrng av tdnngspo.ppor ho.r oj fö~ okornm t. Skeppnngarna från Matfors ha huvudsak ordnats på följ3llde ' sätt under slutet av 1930-talot. Ca hälften av exportproduktonen transporterades mod lnjebåtar drekt från Sundsvall. Hälften tll en tredjedel o,v oxportproduktonon sändes mod järnväg tll Göteborg och mndre kranttotor tll StocyJlol~, f.v.b. därfrån mod lnjo'båt. Dessa transporter voro huvudsak koncentrerade tll vnterhalvåret. Dessutom förekommo smärre transporter mod lokalbåt tll tyska, holländsy'2. och belgska hamnor f.v. b. därfrån mod lnjebåt, :m:;d trampbåt drekt från Sundsvall eller slutlgen mod kustbåt och för omlastnng tll lnjebåt ost- ollor västkustharrm. Huvudparten av allt pappor skeppas sålunda mod lnj cfartyg, bero onde på att varje sändnng onast omfo,ttar en mndre kvanttet. Orsaken tll att #, järnväg förodra,::,es framför kustbåt även sommartd vd tronsport tll Göteborg f.v.b. därfrån mod lnjvbåt är dels don, att man vll undvka en extra omlc:,stnng Sundsvall, dels den, ;:, tt det förglggor stora svårgheter att erhållo. kusttonnage, som po.dsar tderna för lnjefartygons avgång. Pappor är mycket lätt att skada vd lastnng och lossnng, varför antalet omlastnngar bär göras så l tot som möjlgt, Sjöfrakterna från Sundsvall tll England för tdnnc; spappcr utgjorde före krget 25s- - 30:- kr per ton. Kostnaderna för tro,nsport från Matfors tll Sundsval 1 jämte omlastnng utgj ordo runt tal 5 :- kr per ton. Tdnngspapporsbru.kcm västra och mellorsto, Sverge kunde skeppa tll Jllgland året om uto:n oml.jstnng tll en ondast hälften så hög sjöfrakt. Kvarnsveden måste vsserlgen tllgrpo, järnvägstro,nsport men har närmare tll såväl

13 Gävle som Göteborg. Vd järnvägstransport o,v papper för export tll Göteborg, Stockholm och Gävle åtnjöts väsentlg<:>. froktnedsä ttnngar. Dessa up)gnco tll resp. 48, 36 och 27 procent av ordnare fro.kt, dock under förutsättnng att srunmonlagt mnst ton per år transporterades på detta sätt. De sålunda nedsatto. frakterna utgjorde resp. 11:50 kr, n:50 kr och 9:50 kr per ton tdnngspapper, vartll kom vonlg täcknngsovgft med 5 cl ler 10 procent p& den nedsatta frakten. Dessa ndvcluollo. nedsättnngar lågo avsevärt under de ordnare cxporttarfforn."' för po.pp och pa'~x: r, Under förutsättnng o. tt ' sjöfroktcn frun Götcoorg tll :-;nglon<l vo.r lk.'l hög som för de sydl0are fä,brk:mterna som vss utsträcknyj6' skeppade på ognn kölor, lmn m.'.),n :rälma mod att kostn.'1dcrno. nooräknat omlc:.stnngskostnador för dettn transportsät t voro mnst llm höga som vd drekt sjötransport. :::lossa ogynnsamma relatoner fraktkostnadcrn[l, tll :Cngland förhållmdo tll l:>,ndots övrga pappor.soruk har c;j ort, ott försäljnngen av tdnngspappcr från fatfors största möjlga utsträclmng nrktats på trnnsocoona rnarlmadorna och då främst på Syd- och Nordamerka. På dessa långa avstånd, "bl sklln.:'1,dorna froktkostno.clor mellan de olko. bruken m:rdro än vd tro.nsport tll ~ngl211d, De nmcrk1::nsk.'1 t d.yj.~ arna ha J11YCkot små lagrngsmöjlghctcr. De ho. dessutom möjlghc' o.tt köpe. tclnngspappcr från KMada för drekt leverans med järnväg. ' Genom 11tt t dnngsupplc.gorna o.llt mora stegrats, so,dtdgt som l:::.grn2;sutrymmom oochållhs oföränd.rc-.clo; ha tdnngarm,s krav på s naooo. och kontnuerlcc, levor['.nsor s tän:::lgt stegrats. Förutsättnngarna för o.tt Matfors skall kunno. "bedrva försäljnng är o.tt kontnuorlgo. transporter övor Göteborg kunna cmvändas. Don öknng av fr2jdkostnmen 1 som uppstår vd lovcrms övor Götoborg1 har oj motsvccrds av en lke', stor höjnng c.v försäljnllbsprsct (nkl. frokt). Matfors pr.,pporsbruk har allmänhet oj fåct sna kostroder täckte', vd försäljnng på export. Utskterna fö~ en fro.mtdo., oxpo.nson L'cV t dnngspapforstllverknn2;cn

14 14. Norrland måsto betoclmas som mörka. Tr:::msportornns organsaton efter lcrgot måste bl beroende av köp om.as lngrngsmöjlghotor. Producenterna hn oj och komma säkert oj att logra tdnngspapper avnämarländorna. Man måste därför vara beredd att skoppj. ännu större kvont totar än tdgare över Göteborg. Några större f:tutsättnnzar för dt loda trnnsportor nv tdnngspa1jpor ä vor Trondhom synas oj förol en, då brsten på mora reguljära tr8j1socoano, sjöförbndelser är för stor. Det är a -v- storvkt, att do tdgare bevljade höga frak:tncdsättnngarna tll oxportharrmarna så snart s cm möjlgt åter komma "b:r:uk!_._j!.. oj l b?_~:r! Lv de up:pgftslämncjlde föteto.gcn bedrver endast Mo ev Domsjö }_] tllvorlmnc; av vmllboard, nämlgen on fabrk vd Hörnoborg nära Örnsköldsvk. Vd dem10. fabrk fnms järnvägsspår framdro.gna tll lo.gorlokalernd. a) Råvaruf_ö!sörjnn;;en. Ylallboo.rdr.dustren förbrulmr förutom sågverks c:::,vfall och massaved även stenkol och olko_ s lac o.v lrnmlrnlcr. Stenkolst:co..1s portorn11 h0, beho.ndl0,ts tdgo.ro. Transporterna o.v kemko.lor ho. huvuds[1j: c;~'tt t s jövä(gen. De spclcc också an kvo.nt to.t vt fögn 'oetydando roll. b) Produktonsförloppot. Produkton av wo.llboo.r d pågår snrnrna om :f2..ttnnc åtct runt. Donna. tllvorknn;; skor för lnger på förhand ro stämda kvo.l tctcr. c) Avs~cppn!)S_sförlo21x;J.. Vlo.llboard hör tll de högvärdgaste nv 1 r studerade produkter och bör därför lc\.jjlff bäro. proport onsvs högn fro.ktkostn::c1er. Av AEF: s utrednng om hormmmo.rknorlsndustrerno..s tronsportkostnc,a_er frorng!h också 9 dt så Gott som 8.llo. nhemska tro.nsporter gå t t lo.ndvägen 2ret runt. Även vd export är jär nvägstr::msport tll Göteborg för omlostnng tll lnj cbåt det vcmlg::.stc. Någon l c:grn[; vntertd förekommer därför ej. Härtll bdrar också, o,tt wnllbos.rd skcp:pns se1 små kvo.nt t otor, o.tt c rf ordc :;_~lg't l::cstrurn l njetonnage morn säll:.m Yu. 'l.n crhållo.s Örnsköldsvk.

15 15. Don ordmre jä.rnvägsfrak.ten från Örnsköldsvk tll Göteborg utgjorde enlgt lägsta tarff (10) 27:- kr per ton jämte täcknngsavgft. Genom medgven :nedsättnng tll tarff 14 utgjorde frakten 20:40 kr per ton eller ca 7 procent av försäljnngsprsot, 1938 års järnvägstaxekommttcs betänkande med förslag tll exporttarffer har förcslag ts, att exporttarff nförcs för wallbcard. Den nuvarande organsatonen vd dstrbuton av wallboard är tll stor del nrktad på järnvägstransporter. Det fnns allo. skäl att antaga att så kommor att bl fallet stort sett även frmnledes. Några åtgärder avskt att förändra transportvägarna för wal lboard synn.s därför ej vara erfordcrlr,a. Däremot är det vktgt, att järnvägsfrakterna c,cnom ndvduella nedsättnngar eller genom exporttarffer nedbrnga~ tll mnst förkrgsnvå så snart förhållandena så medgva

16 Blaga, Trävaror, A: Sundsve,llsbol2.gen B: D:o C: Kramfors AB D: Munksunds AB ''uson ton ~ Genomsn ttslager r--- 70, - \-1/ H-)0/±±-1~-3g \ B, 60 \ / 1V 50!- Tu.sen! ton 70 L 65 L 60 ' 55 ~~ ~: 50 tslager 1/ / ~ ' 'l\lsen stds \ Genomsnttslager ,,_ l \ - \ / \ -~ 15 l A 10 l - l [--! 01/z--1/r- 1/2 r/3.. TJ4 1/5 30 l-- Genomsn t tslager ~ 1/ /.fl ~ 5 L c. 10 ~ s..,, 0 /:r7r -172-T73 - -"7.r 175

17 Blaga. Pappersmassa. E: Sundsvallsbolagen F: D:o G: Mo & Domsjö AB H: Munksunds AB Tusen. ton 80 : r ' Genoms n. tt s- ~ 50 ~~_),_ ~;:: J,}).g _l JQj) l 1938 l 40 L 30 ~ 20 l ~- 10 ~- ' ' F, ~Sulf t) l Tusen ton Genomsnttslager / ::: H. (Sulfat) ~----- Tt1son ton ~! ; Tusen ton t \ 30 ~ '\ "0,_ - \ \ 10 l- E. ( Sulf t och sulfat),.._.j.. ~--' L- -.L 0 L L _ 1/12 1/1 1/2 1/3 1/ 4 1/5

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Ett bidrag till frågan om gånggriftstidens havsnivå vid Östergötland Nerman, Birger Fornvännen 22, 247-250

Ett bidrag till frågan om gånggriftstidens havsnivå vid Östergötland Nerman, Birger Fornvännen 22, 247-250 Ett bdrag tll frågan om gånggrftstdens havsnvå vd Östergötland Nerman, Brger Fornvännen 22, 247-250 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1927_247 Ingår : samla.raa.se Smärre meddelanden. Ett bdrag

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Föreskrfter Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) F Ö RE S K RI F T E R Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ . Nummer DT 1224 l (9) 000AD01.SAM Överklagat avgörande Trelleborgs tngsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se blaga A Klagande Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ Ombud Bolagsjursten Lef

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Bankernas kapitalkrav med Basel 2

Bankernas kapitalkrav med Basel 2 RAPPORT DEN 16 jun 2006 DNR 05-5630-010 2006 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R A P P o r t 2 0 0 6 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R a p p o r t 2 0 0 6 : 6 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 31 RESULTAT

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG.

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG. ' ~ REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK CGDTEBORGS HAltNDAG 26/9-85) ATT 6E REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK ÄR NTE BARA. SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLGT - PA DET STADUM., SOM PROJEKTET F N BEFNNER SG. DE

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 BOLLNÄS Q âwâcøoøog Ögøwmzq äommøoomg cçözøfzåq- - I/l//I/lg/Ö, göz/møa/kmgoqåswoltoa/nøåwffnwqw, ågmöomø- 80 âäføtøqåøgøøyf/fâ/l. 300%- ådøføgza/faazøoo: Ãlâe/føå/Imqfa/I/Lâo

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Göteborg

2013-01-29 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad Göteborg 1 PARTER (Antal tlltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kennert Lundgren Ekobrottsmyndgheten Första ekobrottskammaren Göteborg Målsägande Arne Tlltalad Ragnar Demetr, 730201 Astronomgatan

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy Blanchard kaptel 18-19 19 Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad 2009-05-04 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Strategisk Planering! Varför det?

Strategisk Planering! Varför det? Strategsk Planerng! Varför det? Strategsk planerng är processen för att utveckla och behålla en lvskraftg kombnaton av organsatonens mål, kompetenser, resurser och dess föränderlga marknadsmöjlgheter"

Läs mer

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5 Expermentella metoder 04, Räkneövnng 5 Problem : Två stokastska varabler, x och y, är defnerade som x = u + z y = v + z, där u, v och z är tre oberoende stokastska varabler med varanserna σ u, σ v och

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Fastigheten upplåts för vandrarhems- och däred saranängande verksamet.

Fastigheten upplåts för vandrarhems- och däred saranängande verksamet. rh \.)1' Y' '/ ()(j,'- -r '.' P- -c., (l/ V) '--~-.~. (0 / v.' ç.(úo 9- d t. 1')/ Kommunstyrelsens handlng nr 54/2007 Mellan Svenska Turstförenngen STF AB, org.nr 556415-4259, Box 25, 101 20 Stockholm,

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola Handlngsplan Grön Flagg Saxnäs skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-05 09:27: Jättefnt att n jobbat utfrån elevernas önskemål när n satt hop er handlngsplan för att måna om deras nflytande. N

Läs mer

Redovisning av demonstrationsodling Optimal kvävegödsling till blandvallar Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad

Redovisning av demonstrationsodling Optimal kvävegödsling till blandvallar Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad Redovsnng av demonstratonsodlng Optmal kvävegödslng tll blandvallar Jan Jansson Hushållnngssällskapet Sjuhärad 2007-12-12 Syfte Att vsa på effekten av tllfört N tll blandvallar med avseende på klöverandel,

Läs mer

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag RAPPORT 9 2011 Hjortdjurens nverkan på tllväxt av produktonsträd och rekryterng av betesbegärlga trädslag - problembeskrvnng, orsaker och förslag tll åtgärder Jonas Bergqust, Chrster Kalén, Hasse Berglund

Läs mer

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y F12: sd. 1 Föreläsnng 12 Sammanfattnng V har studerat ekonomn påp olka skt, eller mer exakt, under olka antaganden om vad som kan ändra sg. 1. IS-LM, Mundell Flemmng. Prser är r konstanta, växelkurs v

Läs mer

DAGLIGVARUPRISERNA PÅ ÅLAND

DAGLIGVARUPRISERNA PÅ ÅLAND Rapport 2000:1 DAGLIGVARUPRISERNA PÅ ÅLAND - EN KOMPARATIV ANALYS I pdf-versonen av denna rapport saknas enkätblanketterna (blaga 2). En fullständg rapport pappersformat kan beställas från ÅSUB, tel. 018-25490,

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning

Riktlinjer för biståndshandläggning Rktlnjer för bståndshandläggnng Enlgt Socaltjänstlagen Fnspångs kommun 2012-11-19 KS 2012.04.45.730 Rktlnjer för bståndshandläggnng Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post:

Läs mer

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss?

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss? Att dentfera systemvktga banker Sverge vad kan kvanttatva ndkatorer vsa oss? Elas Bengtsson, Ulf Holmberg och Krstan Jönsson* Författarna är verksamma vd Rksbankens avdelnng för fnansell stabltet. Elas

Läs mer

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning.

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning. Uppsala Unverstet Företagsekonomska nsttutonen Magsteruppsats HT 2009 Fond--fonder med global placerngsnrktnng Ett konkurrenskraftgt alternatv tll globalfonder? En jämförelse med fokus på rsk och avkastnng.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-07 14:13: N har en bra rapport och det är nte långt från ett godkännande. V skulle vlja

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Avfallsplan 2014-2018 Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) A V F A L L S P L A N 2 0 1 4-2 0 1 8 Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola Handlngsplan Grön Flagg Sagomossens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 12:42: Det låter som en bra dé att ntegrera mljörådet förskolerådet som har en sån bred representaton. N har vktga

Läs mer

2014 års brukarundersökning inom socialtjänstens vuxenavdelning i Halmstads kommun

2014 års brukarundersökning inom socialtjänstens vuxenavdelning i Halmstads kommun Halmstads kommun Socalförvaltnngen Vuxenavdelnngen 2014 års brukarundersöknng nom socaltjänstens vuxenavdelnng Halmstads kommun Sammanställnng av enkätresultat För rapport svarar Danel Johansson, Utvärderngsrngen

Läs mer

4 tillfällen under 2014 köpa IT-installationer och begagnade surfpiattor utan att

4 tillfällen under 2014 köpa IT-installationer och begagnade surfpiattor utan att KONKU RRENSVERKET MST LL BESLUT Swedsh Competton Authorty 2016-10-07 Dnr 27012015 1 (5) ;. A Tmrå kommun TÉ?%r 1ë~E&.g:\a~.monïßfeï ~ a~~:atsassr. kom '* 49- W 1 D?-í.'"'" pls'-1-fr ' 0* Tmrå kommun -

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Gärdesängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 20121012 11:04: Lte fler uppgfter tack... 20121023 15:38: N har vktga och relevanta mål samt aktvteter som kan göra alla delaktga

Läs mer

Ny renhållningsordning för Finspångs kommun, yttrande till Finspångs kommun

Ny renhållningsordning för Finspångs kommun, yttrande till Finspångs kommun 1 (1) Mljö och samhällsbyggnadsförvaltnngen ToS, Mare Hägglund 2013-05-16 Dnr KS 2013-318 Dnr Sbn 2013-185 Kommunstyrelsen Ny renhållnngsordnng för Fnspångs kommun, yttrande tll Fnspångs kommun Förslag

Läs mer

Lönebildningen i Sverige 1966-2009

Lönebildningen i Sverige 1966-2009 Rapport tll Fnanspoltska rådet 2008/6 Lönebldnngen Sverge 1966-2009 Andreas Westermark Uppsala unverstet De åskter som uttrycks denna rapport är författarens egna och speglar nte nödvändgtvs Fnanspoltska

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL Lekton 8 Specalfall, del I (SFI) Rev 0151006 HL Produktvalsproblem och cyklsk planerng Innehåll Nvå 1: Produktval (LP-problem) (SFI1.1) Cyklsk planerng, produkter (SFI1.) Nvå : Maxmera täcknngsbdrag (produktval)

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vndelälvsskolan 27 maj 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-27 15:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande ADVIA Centaur -nstrumenten Dmenson Vsta -nstrumenten IMMULITE -nstrumenten CC 17-06.A.OU Januar 2017 Förhöjda resultat patentprover på grund av korsreaktvtet med DHEA- vd progesteronanalys Enlgt våra noterngar

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Viltskadestatistik 2014 Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda

Viltskadestatistik 2014 Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda Vltskadestatstk 214 Skador av fredat vlt på tamdjur, hundar och gröda RAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER, SLU 215-1 Vltskadestatstk 214 Skador av fredat vlt på tamdjur, hundar och gröda Rapport från Vltskadecenter,

Läs mer

RP 174/2009 rd. utgående från kommunens kalkylerade kostnader

RP 174/2009 rd. utgående från kommunens kalkylerade kostnader Regerngens proposton tll Rksdagen med förslag tll lag om statsandel för kommunal basservce, lag om fnanserng av undervsnngs- och kulturverksamhet och lagar om ändrng av vssa lagar som har samband med dem

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegets författnngssamlng ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgvare: Bertl Kallner, Kammarkolleget Trafkanalys föreskrfter om uppgfter tll statstk om bantrafk m.m.; beslutade den 21mars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2013 1/1 Sammanträdestd Tsdagen den 19 februar 2013 kl. 13.00-14.40 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Broända, Helena Wstbacka, Inger Enfors, Vdar Furu, Danel,

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 J H 9 D A N 1E L ä s E Ng l IQLSTOCKHOLM; Kontoroch Expostonslokál L; Telegrafadress: o o CI-:AMPIÖN Crgø Brunkebergstorg16 8a 18. 55 50 Allmffelefon dákâäââlfâfâff

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola Handlngsplan Grön Flagg Hamregårds förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-30 15:23: Fna och spännande utvecklngsområden n valt! Så bra att n har ambtonen att ha Grön Flagg-råd veckovs med de

Läs mer

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( )

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( ) Tentamen Matematsk statstk Ämneskod-lnje S1M Poäng totalt för del 1 5 (8 uppgfter) Poäng totalt för del 3 (3 uppgfter) Tentamensdatum 9-3-5 Kerstn Vännman Lärare: Robert Lundqvst Mkael Stenlund Skrvtd

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-09 16:38: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.det

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

Skolbelysning. Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch

Skolbelysning. Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch Skolbelysnng Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch Skolan är Sverges vanlgaste arbetsplats. En arbetsplats för barn, ungdomar och vuxna. Skolmljön ska skapa förutsättnngar för kreatvtet och stmulera nlärnng.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Förklaring:

Förklaring: rmn Hallovc: EXTR ÖVNINR ETIND SNNOLIKHET TOTL SNNOLIKHET OEROENDE HÄNDELSER ETIND SNNOLIKHET Defnton ntag att 0 Sannolkheten för om har nträffat betecknas, kallas den betngade sannolkheten och beräknas

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-11-14 09:03: Ännu en gång har n skckat n en mponerande rapport. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm I' ~~ KAMARRTTEN I STOCKHOLM Mgratonsöverdomstolen Avdelnng 1 DOM 2010-05-06 Meddelad Stockholm Sda 1 (3) Mål nr UM 1259-10 KLAGANE Offentlgt btrde: ÖVERKAGAT AVGORANDE Länsrättens Stockholms län, mgrtonsdomstolen,

Läs mer

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08 Prmär- och sekundärdata Undersöknngsmetodk Prmärdataundersöknng: användnng av data som samlas n för första gången Sekundärdata: användnng av redan nsamlad data Termeh Shafe ht01 F1-F KD kap 1-3 Olka slag

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

Utvärdering av "Monoaxeln" 8/1-93

Utvärdering av Monoaxeln 8/1-93 Utvärderng av "Monoaxeln" 8/1-93 Vd genomgång och provkörnng av monoaxeln fann v att den fungerade som det var avsett. V märkte dock att det krävs tränng och vana för att få flyt hanterngen. Vd körnng

Läs mer

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25%

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25% SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superprser gäller t.o.m 30.07.2015-20 % Från 2.600:- -18 % PÅ KÖPET! Blvårdskt (värde 450:-). Vd köp för mnst 3.500:- 1.964:- ÄR DIN LEVERANTÖR MILJÖCERTIFIERAD I

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsolderad verson av Styrelsens för ackredterng och teknsk kontroll föreskrfter (STAFS 1993:16) om EEG-märknng av flaskor som tjänar som mätbehållare (STAFS 2011:7). Ändrng nförd t.o.m. STAFS 2011:7 Föreskrfternas

Läs mer

Ensamma kan vi inte förändra

Ensamma kan vi inte förändra 2013, vnter/vår Behandlngsföreståndaren har ordet Drogtestnng Ultmatum på jobbet ledde tll nyktert lv Vårdutbldnngsprogram för företagshälsovården Ideella resurser vd mssbruk för företagshälsovården Arbetsplatsprogram

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-08-25 10:58: En mycket bra och kreatv handlngsplan - med väldgt många aktvteter - som säkert kommer att locka fram många

Läs mer

GRÄNSBETECKNINGAR _. --- --- ALLMÄN PLATS KVARTERSMARK :B,H ' =-'.=.' ~ 1-~.1-._. - J. K Ll_... +000,0 Föreskriven höjd över nollplanet.

GRÄNSBETECKNINGAR _. --- --- ALLMÄN PLATS KVARTERSMARK :B,H ' =-'.=.' ~ 1-~.1-._. - J. K Ll_... +000,0 Föreskriven höjd över nollplanet. DETALJPLAN FÖR DELAR AV Hötorget Hötorgsgatan och kv Sgyn SKARA TÄTORT SKARA KOMMUN UPPRÄTTAD DEN 3 FEBRUAR OCH REVDERAD DEN 10 MARS 1994 ÖSTEN ANDERSSON STADSARKTEKT Planbestämmelser ERK WESTLN PLANARKTEKT

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0 socalen.nfo 1. Artklar om socalpoltk mm Socaltjänsten.nfo har en egen redakton som skrver och publcerar artklar om socalpoltk, socalförsäkrngar, arbetsmarknad, ntegraton mm. Artklarna publceras på nätet

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

Folkrätten och kriget mot terrorismen

Folkrätten och kriget mot terrorismen Mänsklga demokrat Folkrätten FN I den här teorbakgrunden: presenterar v en överskt av folkrätten de hot den har utsatts för genom det onskränkta krget mot terrorsmen åskådlggör v FN:s roll ett väl fungerande

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-04 10:52: Gratts tll er första godkända rapport och en toppenbra sådan! N har bra och

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL Arbetsgruppsrapport 16.12.2005 Duplkat 3/2006 Utbldnngsstyrelsen och författarna Tm Eja Högman ISBN 952-13-2767-7 (nb.) ISBN 952-13-2768-5 (pdf) ISSN 1237-6590

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Frdhems förskola 24 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-24 10:39: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

PLUSVAL PRISLISTA 2016

PLUSVAL PRISLISTA 2016 PLUSVAL PRISLISTA 2016 PÅ 5 ÅR Det här är PLUSVAL Med KBAB:s plusval kan drömmen om ett personlgare boende bl verklghet. Modernt, klassskt, vågat eller stlrent; gör om dtt hem så att det passar just dg.

Läs mer

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126 Projekt transformetoder Rkke Apelfröjd Sgnaler och System rkke.apelfrojd@sgnal.uu.se Rum 72126 Målsättnng Ur kursplanen: För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna använda transformmetoder nom något

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författnngssamlng Förordnng om ändrng trafkförordnngen (1998:1276); SFS 2007:235 Utkom från trycket den 23 maj 2007 utfärdad den 10 maj 2007. Regerngen föreskrver fråga om trafkförordnngen (1998:1276)

Läs mer

INLEDNING. inom sitt område utarbeta och uppdatera en sådan plan för utvecklandet av vattentjänsterna som täcker dess område.

INLEDNING. inom sitt område utarbeta och uppdatera en sådan plan för utvecklandet av vattentjänsterna som täcker dess område. 1 INLEDNING Upprättandet av en utvecklngsplan för vattentjänsten grundar sg på lagen om vattentjänster som trädde kraft 1.3.2001. Syftet med denna lag är att trygga vattentjänster som, tll skälga kostnader,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Tornastugan 28 mar 2013

Grön Flagg-rapport Förskolan Tornastugan 28 mar 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Tornastugan 28 mar 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-28 09:33: Det är klart att n blr godkända med en sådan fn rapport! Det är nsprerande

Läs mer