DIGIPLEX Användarmanual DIGIPLEX 48/ 96

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGIPLEX Användarmanual DIGIPLEX 48/ 96"

Transkript

1 DIGIPLEX Användarmanual DIGIPLEX 48/ 96 Reservation för tryckfel och förändringar i manualen

2 Digiplex 48/96 användarmanual 2

3 1 Inledning Förklaringar Grundläggande funktion Ljudåterkoppling (pip-toner) Skärmsläckarläge Områdesindelat system Områdesstatusdisplay Tillkoppling Utgångsfördröjningstidräknare...7 Reguljär Tillkoppling...7 Hemmatillkoppling Direkttillkoppling Tvångstillkoppling...7 Förbikopplingsprogrammering Snabbknappar Nyckelomkopplartillkoppling Autotillkoppling Frånkoppling Ingångsfördröjningstid Frånkoppling av ett tillkopplat system...10 Larmminneslista Koder...11 Systemmasterkod (Default ) Hitta nästa lediga användare Kopiera användaroptioner Användaretiketter Ta bort användarkoder Programmera AnvändarKoder Användaroptioner Passerkontrollanvändaroptioner Användning av passerkontroll In- & utträde Tillkoppling/Frånkoppling med kort Hur Passerkontroll fungerar Feldisplay Händelsedisplay Ytterligare egenskaper Programmera utgångar (PGMar) Manöverenhetinställningar Sätt tid & datum Programmering av dingdongsektioner Paniklarm...24 Snabbfunktionsknappar Testning och underhåll Inbrottslarmtestning Brandlarmstestning Systemunderhåll Systemtest...25 Innehållsförteckning 10 Brand- och inbrottslarm Standard brandsektion Fördröjd brandsektion Brandsäkerhetstips Minimera hembrandrisken Hembrandvarningssystem Digiplex 48/96 användarmanual 3

4 1 Inlednig Ditt Digiplex 48/96 är ett säkerhetssystem som bygger på avancerad teknik som kommer att ge dig tillförlitligt säkerhetsskydd och kraftfulla egenskaper som är lätta att använda. Den eleganta och användarvänliga Klartestmanöverenheten ger dig enkel åtkomst till säkerhetssystemets funktioner och information via knapptryckningar. LCD-fönstret med 32 teckens kapacitet visar meddelanden och menyer för att leda dig genom systemets operationer Eftersom Ni kommunicerar dina instruktioner till systemet via manöverenheten uppmanas Ni läsa denna manual noggrant och låta installatören förklara grundläggande operationer. 1.1 Förklaringar Indikerar en varning eller ett viktigt påpekande Indikerar nyttig information eller ett tips. 2 Grundläggande funktion De följande avsnitten leder dig till rollerna för knappar, lysdioder och meddelanden i LCD-fönstret. När pilarna uppträder i LCD-fönstret används pilknapparna på knappsatsen för att scrolla genom menyn. LCD-fönstret vägleder Dig genom operationerna med detaljerade meddelanden. John välj händelse NÄT-lysdiod Lyser = Nätspänning finns Lyser ej = Nätspänningsfel Tryck på [ CLEAR] -knappen för att radera pågående datain-knappning eller återgå till föregående steg. Digiplex 48/96 användarmanual 4

5 2.1 Ljud återkoppling (pip - toner) När Ni knappar in information på manöverenheten vägleder manöverenheten dig med pip-toner för att kommunicera accepterandet eller förkastandet av vad Ni inknappat. Bekräftelse pip: När en operation (t.ex. till/frånkoppling) framgångsrikt knappas in eller när systemet övergår till en ny status/mod avger manöverenheten en intermittent pip - ton ( pip pip pip pip - pip ) Protest pip: När systemet återgår till föregående status eller när en operation knappas in fel avger manöverenheten en kontinuerlig pipton ( piiiiiiiiiiiiiiiiiip ). 2.2 Skärmsläckarläge Din installatör kan programmera Manöverenheten att inte visa systemstatus automatiskt genom att ställa om LCD-fönstret till skärmsläckarläge. Vid skärmsläckarläge: Sektioner och statusmeddelanden visas ej Lysdioderna tänds ej Beroende på hur manöverenheten programmerades av installatören måste Ni endera trycka in en knapp eller knappa in din åtkomst kod för att lysdioderna skall tändas och normalmoden aktiveras. 2.3 Områdesindelat system Ett separerat system kallas ett områdesindelat system, vilket kan vara bra när delade säkerhetssystem är mer praktiska. Din installatör kan konstruera ditt system att känna igen upp till åtta separata skyddsområden. T.ex. ett företag som har både en kontorsdel och en lager del kan tillkoppla och frånkoppla varje område separat och kontrollera åtkomst till varje område. Om Ni har åtkomst till mer än ett område och Ni behöver välja ett specifikt område / specifika områden när LCD-fönstret efterfrågar det följ endera av följande tre metoder för att göra ditt val: Tryck på knappen motsvarande det område Ni önskar välja (dvs 1,2.8) Tryck på [0] - knappen för alla områden Använd uppåt- och nedåtpilknapparna och tryck på [ENTER] när det område Ni önskar välja visas i LCD-fönstret. Digiplex 48/96 användarmanual 5

6 2.4 Områdesstatusdisplay Områdesstatusdisplayen tillåter Dig att se statusen för valda områden i ett områdesindelat system se avsnitt 2.3) Hur ser jag områdenas status? 1) Knappa in din [KOD] och tryck sedan på [1]- knappen. 2) Tryck på knappen motsvarande det område (dvs 1,2,.,8) eller använd uppåt - och nedåtpilknapparna och tryck på [ENTER] när det område Ni önskar titta på visas i LCD-fönstret. 3) Tryck på [CLEAR] för att utgå. I områdesstatus mod visas följande information i LCD-fönstret: Klar om alla sektioner i valt område är stängda. Ej klar om sektioner i valt område är öppna. Öppna sektioner inom området (t.ex entrèdörr öppen). Fel :(avsnitt 7 ) om ett fel har inträffat. Larm i minnet (avsnitt 4.3) om ett larm inträffat. Tillkopplat : Tvångstillkopplat ; Direkttillkopplat ; hemmatillkopplat : visar tillkopplingsstatus för det valda området. Digiplex 48/96 användarmanual 6

7 3 Tillkoppling När ditt system är tillkopplat kan det svara på intrång i de skyddade sektionerna genom att orsaka ett larm och skicka en rapport till larmcentralen. 3.1 Utgångsfördröjning. När Ni tillkopplar systemet startas en utgångs tids fördröjning för att ge dig tid att lämna skyddsområdet innan systemet tillkopplas. 3.2 Normal Tillkoppling Denna metod används för vanlig tillkoppling av systemet. Alla sektioner i skyddsområdet måste vara stängda för att kunna normaltillkoppla systemet. Hur Normal tillkopplar jag systemet? 1) Knappa in din [KOD] 2) Tryck på [TILL] - knappen 3) Om Ni har åtkomst till mer än ett område, välj det område/de områden. 3.3 Hemmatillkoppling Hemmatillkoppling tillkopplar delvis ditt system och tillåter dig stanna kvar i hemmet eller på kontoret genom att tillkoppla de yttre sektionerna i skyddsområdet, tex. dörrar och fönster. Hur hemmatillkopplar jag? 1) Knappa in din [KOD] 2) Tryck på [HEMMA] - knappen 3) Om Ni har åtkomst till mer än ett område välj det område/de områden 3.4 Direkttillkoppling Denna egenskap är samma som hemmatillkoppling förutom att det inte är någon ingångsfördröjning. Därför genererar en tillkopplad sektion som öppnas omedelbart larm. Hur direkttillkopplar jag? 1) Knappa in din [KOD] 2) Tryck på [5] - knappen 3) Om Ni har åtkomst till mer än ett område välj det område/de områden 3.5 Tvångstillkoppling Tvångstillkoppling tillåter dig snabbt tillkoppla systemet när sektioner är öppna. Så snart den öppna sektionen stängs tillkopplar systemet den sektionen också. Hur tvångstillkopplar jag? 1) Knappa in din [KOD] 2) Tryck på [TVÅNG]- knappen 3) Om Ni har åtkomst till mer än ett område välj det område/de områden. Digiplex 48/96 användarmanual 7

8 3.6 Förbikopplingsprogrammering Ni kan förbikoppla vissa sektioner när Ni tillkopplar skyddsområdena. När en sektion är förbikopplad ignoreras den nästa gång systemet tillkopplas. När området frånkopplas kommer systemets förbikoppling av sektionen att upphöra. Hur förbikopplar jag en sektion? 1) Knappa in din [KOD] 2) Tryck på [FÖRB] - knappen 3) Knappa in sektionsnumret (dvs 01, 02, 96) eller använd uppåt- och nedåtpilknapparna och tryck på [FÖRB] - knappen när sektionen Ni önskar förbikoppla visas i LCD-fönstret. Om förbikopplad inte visas i LCD-fönstret och manöverenheten avger ett protestljud kan det bero på att Ni inte har åtkomst för att förbikoppla den sektionen. 4) Repetera steg 3 tills alla sektioner Ni önskar förbikoppla valts 5) Tryck på [ENTER] - knappen för att spara och utgå. OBS! Brandsektioner kan ej förbikopplas Förbikopplingsminne Förbikopplingsminnet återinför de sektioner som var förbikopplade senaste gången som systemet var tillkopplat. Hur aktiverar jag förbikopplingsminnet? 1) Knappa in din [KOD] 2) Tryck på [FÖRB]- knappen 3) Tryck på [MINNE]- knappen Sektioner som var förbikopplade senaste gången systemet var tillkopplat kommer att förbikopplas. 4) Tryck på [ENTER] - knappen för att spara och utgå Digiplex 48/96 användarmanual 8

9 3.7 Snabb knappar Om så förberetts av din installatör kan följande egenskaper nås utan att Ni använder din Kod genom att trycka på och hålla ned önskad snabbknapp. Knapp Egenskap Knapp Egenskap [TILL] Normaltillkoppla [FRÅN] Frånkoppla Hemma/Direkttillkopplat område [HEMM Hemmatillkoppla [5] Direkttillkoppla A] [TVÅNG Tvångstillkoppla [6] Ändra skärminställningar ] [FÖRB] Förbikopplingsprogrammering [7] Titta på händelselistan 3.8 Nyckelomkopplartillkoppling En nyckelomkopplare kan användas för att till- eller frånkoppla ditt system. Det finns två sorters nyckelomkopplare. Med en växlande nyckelomkopplare sätts nyckelomkopplaren i till -läget för att tillkoppla och ifrån -läget för att frånkoppla. Med en momentan nyckelomkopplare sätt nyckelomkopplaren kort i till -läge och sedan tillbaka till från -läget för att tillkoppla. Görs samma sak en gång till frånkopplas systemet. 3.9 Autotillkoppling Om så förberetts av din installatör kan Ni ställa in den tid ett område skall tillkoppla sig själv automatiskt Tidsinställd autotillkoppling Din installatör kan ställa in tidsinställd autotillkoppling att fungera som endera tvångs eller hemmatillkoppling. En 60-sekunders utgångsfördröjnings startas innan systemet tillkopplar sig själv vid programmerad tidpunkt. Hur ställer jag in autotillkoppling tiden? 1) Knappa in din [KOD] 2) Tryck på [0] - knappen 3) Tryck på [MINNE]- knappen 4) Om Ni har åtkomst till mer än ett område tryck på områdets nummer eller använd uppåt- /nedåtpilknapparna och tryck på [ACC]- knappen när det område Ni önskar programmera visas i LCDfönstret. 5) Knappa in den tid Ni önskar att området skall tillkopplas 6) Tryck på [ENTER]- knappen för att spara och utgå Ingen rörelse autotillkoppling Ditt system kan programmeras att sända en rapport till larmcentralen och/eller tillkoppla systemet om det inte är någon aktivitet i ett område för en specificerad tidsperiod. Din installatör kan ställa in ingen rörelse autotillkoppling att fungera i endera normal tillkopplingsmod eller hemma tillkopplingsmod. Digiplex 48/96 användarmanual 9

10 4 Frånkoppling När systemet frånkopplas avaktiveras alla pågående larm och avaktiveras sektionerna så att larm inte genereras när sektionerna öppnas. 4.1 Ingångsfördröjning. Din installatör programmerar ingångspunkter (t.ex. framdörren) med en ingångsfördröjningstid. Denna fördröjning ger dig tid att gå in och knappa in din kod för att frånkoppla systemet innan larm genereras. 4.2 Frånkoppling av ett tillkopplat system Ni kan bara frånkoppla ett område som din Kod är tilldelad. Koder med Endast tillkoppla - option, se avsnitt 5.7, kan inte frånkoppla ett tillkopplat system. Hur frånkopplar jag systemet? 1) Knappa in din [KOD] 2) Tryck på [FRÅN]- knappen Om Ni har åtkomst till mer än ett område, välj det område/de områden Ni önskar frånkoppla. Hur frånkopplar jag ett system i larm? 1) Knappa in din [KOD] 2) Vid obefogad larm ring snabbt din larmcentral och informera dem om det obefogade larmet. Vid ett skarpt inbrottslarm lämna området och ring polisen från en säker plats. 4.3 Larmminneslista Ditt system registrerar alla larm som inträffade under senaste tillkopplingsperioden. Sektionerna i larm stannar i larmminnet tills nästa gång området tillkopplas. Hur tittar jag på larmlistan? När ett larm inträffat visar LCD-fönstret Larm i minnet att titta på 1) Tryck på [MINNE] - knappen. Varje sektion som öppnades när den var tillkopplad visas under Larm i:. 2) Tryck på [CLEAR] - knappen för att lämna larmminnet. Digiplex 48/96 användarmanual 10

11 5 Åtkomst koder = Användarkoder Åtkomst koder ger åtkomst till systemet. Ditt system understödjer upp till 999 Koder. Koder ges ett användar- nummer mellan 002 och 999 (Användarnummer 001 är systemmasterkoden). Din installatör kan programmera koderna att vara fyra, sex eller varierbart en till sex siffrors längd. Varje siffra kan vara något värde mellan noll och nio. Om din installatör programmerar systemet att acceptera variabel kod längd måste Ni trycka på [ENTER]- knappen efter att Ni knappat in din kod. 5.1 Systemmasterkod (Default ) System master koden ger dig åtkomst till alla egenskaper i ditt system, liksom möjligheten att lägga till, modifiera eller ta bort användarkoder. Vi föreslår att Ni ändrar denna kod för att förhindra att andra åtkommer och ändrar optioner. Din installatör kan ställa in systemmasterkoden att vara 4 eller 6 siffror lång. Hur ändrar jag systemmasterkoden? 1) Knappa in nuvarande [KOD] (default =123456). 2) Tryck på [0]- knappen 3) Tryck på [ACC]- knappen 4) Knappa in siffrorna [0] [0] och [1]. 5) Knappa in [NY KOD] 6) Tryck på [ENTER]- knappen för att spara och utgå. Systemmasterkoden har åtkomst till alla passerkontrolldörrar och alla passerkontrollegenskaper vid alla tider. Bara kortets serienummer och val av tillkopplingsmetod kan ändras. Om de andra optionerna ändras manuellt återgår systemmasterkoden omedelbart till sin ursprungliga programmering. Ni kan tilldela en etikett (ett namn) till en användarkod när som helst under programmeringsprocessen. Se avsnitt 5.4 hur Ni tilldelar en användaretikett. Digiplex 48/96 användarmanual 11

12 5.2 Hitta nästa lediga användare Denna egenskap letar automatiskt upp nästa lediga icke tilldelade Kod. Hur hittar jag nästa lediga användare? 1) Knappa in din [KOD] (Systemmasterkod eller Kod med master egenskap) Tryck på [0]- knappen och sedan på [ACC]- knappen 2) Tryck på [FÖRB]- knappen 3) Programmera användar koden enligt figur 5.1 med start från steg Kopiera användaroptioner Denna egenskap tillåter dig att kopiera användaroptioner, passerkontrolloptioner och områdestilldelningar från en användarkod till en annan. Alla användaroptioner utom Koden, korttilldelning och användaretikett kopieras. Hur kopierar jag användaroptioner? 1) Knappa in din [KOD] (Systemmasterkod eller användarkod med masteregenskap) 2) Tryck på [0]- knappen sedan [ACC]- knappen 3) Knappa in det 3-siffriga användarnummer Ni önskar kopiera till 4) Tryck på [MINNE]- knappen 5) Knappa in det 3-siffriga användarnummer Ni önskar kopiera från 6) Knappa in en Kod. Om Koden har variabel längd tryck på [ENTER] efter ett koden knappats in. Om nödvändigt tilldela ett passerkort (steg 10 i figur 5.1) och användaretikett (avsnitt 5.4) 7) Tryck på [ENTER] för att spara och utgå. 5.4 Användaretiketter Användaretiketter personaliserar användarkoder och kan tilldelas genom att trycka på [ENTER] när som helst efter steg 4 vid programmering av användarkoder, se figur 5.1. T.ex. kan LCD-fönstret visa John Smith Välj Operation. Hur programmerar jag en användaretikett? Vid vilken som helst punkt efter steg 4 i figur 5.1 1) Tryck på [ENTER]- knappen 2) Skriv in de önskade bokstäverna enligt och ) Tryck på uppåtpilknappen för att flytta cursorn till nästa position 4) Repetera steg 2 och 3 tills den önskade etiketten är inskriven 5) Tryck på [ENTER]- knappen för att spara och utgå Digiplex 48/96 användarmanual 12

13 5.4.1 Manöverenhet knappar Varje numerisk knapp på din LCD - Manöverenhet är tilldelad en grupp bokstäver. För att er hålla önskad bokstav genom att använda de numeriska knapparna tryck på knappen tills önskad bokstav visas i LCDfönstret. T.ex. om Ni vill ha bokstaven C tryck på [1]- knappen 3 gånger, se tabell 1. Tabell 1: Manöverenhet bokstavstabell Knapp Tryck på knappen 1 gång Tryck på knappen 2 gånger Tryck på knappen 3 gånger [1] A B C [2] D E F [3] G H I [4] J K L [5] M N O [6] P Q R [7] S T U [8] V W X [9] Y Z Digiplex 48/96 användarmanual 13

14 5.4.2 Specialfunktionsknappar [HEMMA] = Sätt in mellanslag Trycker man på [HEMMA]- knappen sätts ett mellanslag in i cursorpositionen. [TVÅNG] = Ta bort Trycker man på [TVÅNG]- knappen tas tecknet som befinner sig i cursorpositionen bort. [TILL] = Ta bort till slutet Trycker man på [TILL]- knappen tas alla tecken t.h om cursorpositionen och tecknet i cursorpositionen bort [FRÅN] = Numeriska/Alfanumeriska knappar Varje gång [FRÅN]- knappen trycks ned växlas från numeriska till alfanumeriska knappar och vice versa. De numeriska knapparna [0] till [9] motsvarar siffrorna 0 till 9. [FÖRB] = små bokstäver / stora bokstäver Varje gång [FÖRB]- knappen trycks ned växlas från små till stora bokstäver och vice versa [MINNE] = Specialtecken Efter tryckning på [MINNE]- knappen blir cursorn en blinkande svart fyrkant. Använd tabell 2 och knappa in det 3-siffriga nummer som motsvarar önskad symbol. Digiplex 48/96 användarmanual 14

15 5.5 Ta bort användarkoder För att ta bort användarkoder följ steg 1 till 5 i figur 5.1 men tryck på [CLEAR]- knappen i steg 5. När informationen raderats tryck på [ENTER]- knappen för att spara och utgå. 5.6 Programmera AnvändarKoder Systemmastern och användare med masteregenskap kan programmera Koder med användaroptioner och områdestilldelningar. Figur 5.1 beskriver de steg Ni skall följa för att programmera användarkoder. Om Ni önskar programmera användarkoder med Neware mjukvaran kontakta din installatör för information. Om manöverenheten avger ett protestljud under programmeringsproceniren kan Ni ha valt en existerande användarkod eller har Ni inte åtkomst till vissa användaroptioner (avsnitt 5.7) och områdestilldelningar (steg 7 i figur 5.1). Användare med masteregenskap kan bara tilldela användaroptioner och områdestilldelningar som de är tilldelade. T.ex. om en användare med masteregenskap är tilldelad option 1 och område 2 kan han bara tilldela option 1 och område 2 till en användarkod. Digiplex 48/96 användarmanual 15

16 Figur 5.1: Programmering av användarkoder Knappa in din [KOD] (Systemmasterkod eller användarkod med masteregenskap. Tryck på [0]- knappen för att nå programmeringsmenyn. Tryck på [ACC]-knappen från programmeringsmenyn Knappa in det 3-siffriga användarnummer Ni önskar programmera; tryck på nedåtpilknappen för att scrolla kodlistan och tryck på [ACC]- knappen när den önskade koden visas i LCD-fönstret eller för att hitta nästa lediga användarnummer tryck på [FÖRB]- knappen (se avsnitt 5.2). Knappa in en Kod inom parenteserna. Om Koden har variabel längd tryck på [ENTER]- knappen efter det att koden knappats in. Tryck på uppåtpilknappen för att nå användaroptionsfönstret. ANM.: Koden är ett personligt idendifieringsnummer (P.I.N). Programmera användaroptionerna genom att trycka ned siffran motsvarande den användar- option Ni önskar aktivera. Optionen är på när siffran visas inom parenteserna. Fortsätt till steg 7 genom att trycka på uppåtpilknappen. För en detaljerad beskrivning av användaroptionerna se avsnitt 5.7. Optionerna [1] och [2] : Masteregenskap [1] Av = Masteregenskap avaktiverad [1] På, [2] Av = Användaren kan endast skapa och modifiera användarkoder och användaretiketter. [1] På, [2] På =Användaren har full Masteregenskap kan skapa, modifiera och programmera användaroptioner, passeroptioner och områdes- tilldelningar. Option [3]: Hot Option [4]: Förbikoppling Option [5]: Endast tillkoppla Option [6]: Hemma- och direkt- tillkoppla. Option [7]:Tvångstillkoppla Option [8]: Områdesåtkomst Digiplex 48/96 användarmanual 16

17 Användare kan genomföra operationer (tillkoppling, frånkoppling etc) bara i de områden de är tilldelade. För att tilldela område(n) till en användarkod, knappa in den siffra som motsvarar det område Ni önskar tilldela( dvs [1]=område 1,, [8]=område 8). Tryck på nedåtpilknappen för att återgå till användaroptioner; tryck på uppåtpilknappen för att fortsätta till steg 8; eller tryck på [ENTER]- knappen för att spara och gå ur programmeringsmoden. Notera: Om inget område är tilldelat och installatören programmerat PGMar kan användaren endast styra PGMarna. Se avsnitt 8.1 för beskrivning av PGMar. A) Knappa in den 2-siffriga passernivån (dvs 00,01, 15) i den första parentesen. En passernivå bestämmer vilka passerkontrolldörrar en användare är tillåten att passera igenom. Det finns 16 möjliga passernivåer vilka vanligtvis programmeras av installatören. Om Ni önskar programmera passernivåer själv behöver Ni Neware - mjukvaran som Ni får via installatören. Åtkomst till alla passerkontrolldörrar är passernivå 00. tilldelas schema 00. B) Knappa in det 2-siffriga schemat (dvs 00,01, 15) i den andra parentesen. Scheman som programmeras av installatören bestämmer de timmar dagar och helgdagar som användare tillåts passera genom dörrarna. Varje användare tilldelas ett schema genom användarkoden. För att ge passerrätt vid alla tider Tryck på [ENTER] för att spara och utgå. Programmera passerkontrolloptionerna genom att trycka in den knapp på manöverenheten som motsvarar den option Ni önskar tilldela. Optionen är på när siffran uppträder inom parentesen. För en detaljerad beskrivning av användarpasserkontrolloptionerna se avsnitt 5.8. Tryck på uppåtpilknappen för att fortsätta till steg 10. Option [1]: Passerkort är aktiverat Option [2]: Kan frånkoppla med passerkort Option [3]: Utökad olåst period Optionerna [4] och [5]: Tillkoppla med kort [4] PÅ, [5] AV = Reguljärtillkoppling [4] AV, [5] PÅ = Hemmatillkoppling [4] och [5] PÅ = Tvångstillkoppling [4] och [5] AV = Avaktivera tillkoppla med kortegenskapen Option [6]: Lägg till toleransfönster till schema Option [7]: Kod följer schema Option [8]: Kort för att låsa upp och kod för att frånkoppla Knappa in passerkortets serienumret i parentesen med hjälp av Manöverenhet knapparna eller presentera kortet för manöverenhetens läsare. Digiplex 48/96 användarmanual 17

18 5.7 Användaroptioner Optionerna [1] och [2]: Masteregenskapen När option [1] är AV kan inte användaren programmera andra användare i systemet. När option [1] är PÅ och option [2] är AV kan användaren programmera och modifiera användarkoder (P.I.N. endast) och användaretiketter. När båda optionerna [1] och [2] är PÅ har användaren full masteregenskap. Användaren kan skapa eller modifiera användarkoder, användaroptioner, användarpasserkontrolloptioner, passerkortnummer, användaretiketter och områdestilldelning i enlighet med sin egen programmering. T.ex. Om den fulla masteranvändaren har åtkomst till område #1 och option [4] (förbikoppling) endast kan den fulla masteranvändaren bara tilldela område #1 och option [4] till andra användare i systemet. Option [3]: Hot När option [3] är PÅ är hotegenskapen aktiverad. Denna egenskap används när någon tvingar en användare att tillkoppla eller frånkoppla ett område/områden. Genom att knappa in en användarkod (P.I.N.) reserverad för Hotegenskapen kommer systemet att tillkoppla eller frånkoppla området/områdena och sedan skicka ett tyst larm till larmcentralen. Option [4]: Förbikoppling När option [4] är PÅ är förbikopplingsegenskapen aktiverad. Denna egenskap tillåter användaren att deaktivera sektioner när område(n) tillkopplas. Option [5]: Tillkoppla endast När option [5] är PÅ är tillkoppla endast egenskapen aktiverad. Användaren kan tillkoppla tilldelade områden med kort eller kod men kan inte frånkoppla. När option [5] är AV kan användaren endera tillkoppla eller frånkoppla tilldelade områden. Option [6]: Hemma- & Direkttillkoppla När option [6] är PÅ är hemma- och direkttillkopplingsegenskaperna aktiverade. Användaren kan nu hemma- eller direkt- tillkoppla tilldelade områden. Option [7]: Tvångstillkoppla När option [7] är PÅ är tvångstillkopplingsegenskapen aktiverad. Användaren kan nu tvångstillkoppla tilldelade områden. Option [8]: Områdesåtkomst När option [8] är PÅ tillåter manöverenheten åtkomst till alla områden tilldelade användarkoden. När option [8] är AV tillåter manöverenheten bara åtkomst till områden som manöverenheten är tilldelad. T.ex. är manöverenheten endast tilldelad område 1 och Koden tilldelad områdena 1 till 8. Om då option [8] är PÅ fås åtkomst till alla områdena från manöverenheten. Om option [8] är AV fås endast åtkomst till område. Som default kan alla användare reguljärtillkoppla systemet Digiplex 48/96 användarmanual 18

19 5.7 Passerkontrollanvändaroptioner Option [1]: Passerkort är aktiverat När option [1] är PÅ är passerkortet aktiverat och kan användas när passerkontroll är aktiverad i systemet. När option [1] är AV kan passerkortet inte användas. Option [2]: Kan frånkoppla med passerkort När option [2] är PÅ kan användarens passerkort låsa upp och frånkoppla en tillkopplad passerkontrolldörr. När option [2] är AV följs inställningarna av option [8]. För att option [2] skall fungera i PÅ- läget, måste option [5] i användaroptionerna, Endast tillkoppla vara av aktiverad, se avsnitt 5.7. Option [3]: Kort med utökad olåst period När option [3] är PÅ är utökad olåst period aktiverad. Utökad olåst period avser tidsperioden programmerad för varje passerkontrolldörr av installatören som utökar den olåsta tiden för dörren. T.ex. om installatören sätter olåst perioden för dörren till 30 sekunder och den utökade olåst perioden är 15 sekunder har en Kod med utökad olåst period aktiverad Totalt 45 sekunder på sig för att passera genom dörren. Optionerna [4] och [5]: Tillkoppling med kort Optionerna 4 och 5 definierar typen av tillkoppling vid tillkoppling med passerkontrollkort, se avsnitt Ni kan endera reguljärtillkoppla, hemmatillkoppla, tvångstillkoppla eller avaktivera tillkoppla med kort - egenskapen. [4] PÅ, [5] AV = Reguljärtillkoppla [4] AV, [5] PÅ = Hemmatillkoppla [4] och [5] PÅ = Tvångstillkoppla [4] och [5] AV = Avaktivera tillkoppla med kort - egenskapen Option [6]: Lägg till toleransfönster till schema När option [6] är PÅ är schema toleransfönster - egenskapen aktiverad. Denna egenskap utökar en användares tilldelade passerperiod genom en dörr med den tid som programmerats av installatören. T.ex. är användarens tilldelade schema för en dörr måndag till fredag 9:00 till 17:00 och installatören har satt toleransfönstret till 1 timma då kommer användaren att kunna passera dörren mellan 8:00 och 18:00. Option [7]: Kod följer schema När option [7] är PÅ kan användare använda sina Koder under de schemabestämda tiderna i steg 8 i figur 5.1. När optionen är AV kan användare använda sina Koder vid alla tider. Option [8]: Kort för låsa upp och kod för att frånkoppla Option [8] fungerar bara om option [2] i avsnitt 5.8 är AV. När option [8] är PÅ, kan en användare använda ett passerkort för att låsa upp en passerkontrolldörr, men användare måste knappa in en användarkod för att frånkoppla det tillkopplade området. När option [8] är AV, kan en användare passera passerkontrolldörren bara om dörrens område/områden redan är frånkopplat/frånkopplade. För att option [8] skall fungera i PÅ- läget måste option [5] Endast tillkoppla i användaroptionerna vara avaktiverad, se avsnitt 5.7. Digiplex 48/96 användarmanual 19

20 6 Användning av passerkontroll 6.1 In- & utträde Beroende av hur systemet installerades finns det olika sätt för in- och utträde genom passerkontrolldörrar. 1) Presentera ditt passerkort för läsaren. Systemet kommer att verifiera att kortet är tillåtet åtkomst enligt sitt tilldelade nivå och sitt tilldelade schema. Om kortet accepteras låses dörren upp. Läsarens ljus kan programmeras av installatören att bli grönt eller släckas kort för att indikera att dörren kan öppnas. 2) När rörelsedetektorn detekterar rörelse (Förfrågan om utträde) kommer dörren att öppnas för att tillåta passage från insidan. 3) Knappa in din användarkod på manöverenheten samt tryck på [ACC]- knappen. 4) Om passerkontrollen är på ett dörr olåst schema kan Ni kanske öppna dörren utan att använda användarkod eller passerkort. Beroende på dörrens programmering kan dörren förbli olåst under hela den programmerade schematiden eller kan dörren låsas upp när ett giltigt passerkort presenteras för läsaren under schematiden och sedan förbli olåst för resten av schematiden. 6.2 Tillkoppling/Frånkoppling med kort Tillkoppling med kort Ett passerkort kan programmeras att tillkoppla områden tilldelade dörren när det presenteras för dörrläsaren två gånger inom approximativt 5 sekunder utan att dörren öppnas. Passerkortet måste: presenteras för dörren under dess tilldelade schema (se steg 8 i figur 5.1) presenteras för dörren inom dess tilldelade (passer)-nivå (se steg 8 i figur 5.1) vara programmerat för att tillåta tillkoppling (optionerna [4] och [5] i avsnitt 5.8) vara tilldelat alla områden som är tilldelade passerkontrolldörren (se steg 7 i figur 5.1), eller tilldelat åtminstone ett av områdena tilldelade passerkontrolldörren beroende av hur installatören har programmerat passerkontrolldörren Frånkoppling med kort För att frånkoppla och låsa upp en passerkontrolldörr när området tilldelat den är tillkopplat presentera ditt passerkort för dörrläsaren. Passerkontrollkortet måste Presenteras för dörren under dess tilldelade schema (se steg 8 i figur 5.1) Presenteras för dörren inom dess tilldelade (passer)-nivå ( se steg 8 i figur 5.1) Vara programmerat för att tillåta frånkoppling ( se option [2], avsnitt 5.8) Vara tilldelat alla områden som är tilldelade passerkontrolldörren (se steg 7 i figur 9.1) eller tilldelat åtminstone ett av områdena tilldelade passerkontrolldörren beroende av hur installatören har programmerat passerkontrolldörren. Digiplex 48/96 användarmanual 20

21 6.3 Hur Passerkontroll fungerar För att illustrera hur passerkontroll fungerar används 3 enkla passerkontrollsystemexempel: A Figur 6.1: Exempel Barbros passerkort är programmerat med passernivå 01 och schema 01. Om hon presenterar sitt kort för läsaren på dörr 02 tisdagen den 3 augusti kl 15:00 får hon tillträde till rummet. Figur 6.2:Exempel B Om Barbro presenterar sitt kort för läsaren på dörr 02 på lördag eller på en helgdag kl 15:00 kommer hon att nekas åtkomst. Figur 6.3: Exempel C Om vi ändrar Barbros passernivå till 02 och hon presenterar sitt kort för läsaren vid dörr 02 på tisdag den 3 augusti kl 15:00 kommer hon att nekas åtkomst. Digiplex 48/96 användarmanual 21

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarguide Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 Förord...2 Översikt...2 Systemegenskaper...2 Användare och koder...3

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products Sintony 60 Säkerhetssystem Handhavandemanual Security Products Tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Leverans efter tillgång. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Data

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

PowerManage Version 3.0 Bruksanvisning

PowerManage Version 3.0 Bruksanvisning PowerManage Version 3.0 Bruksanvisning Copyright & garanti Copyright 2013 tillhör Visonic Ltd., 24 Habarzel Street, Tel-Aviv 69710, ISRAEL. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen... Översikt... Hur/var monterar man... - hecklista för korrekt montering av ditt larmsystem...

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

PowerMaster-10. Installationsmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Installationsmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Installationsmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Installatörsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...4 SPECIFIKATIONER...4 1 Funktionell...4 2 Trådlös...5 3

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com INSTALLATIONSMANUAL PowerMaster-10 G2 Fullt övervakat trådlöst larmsystem www.visonic.com 1. INTRODUKTION... 3 1.1 Systemfunktioner... 3 2. VÄLJA INSTALLATIONSPLATS... 7 3. POWERMASTER-10 G2 INSTALLATION...

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer