DIGIPLEX Användarmanual DIGIPLEX 48/ 96

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGIPLEX Användarmanual DIGIPLEX 48/ 96"

Transkript

1 DIGIPLEX Användarmanual DIGIPLEX 48/ 96 Reservation för tryckfel och förändringar i manualen

2 Digiplex 48/96 användarmanual 2

3 1 Inledning Förklaringar Grundläggande funktion Ljudåterkoppling (pip-toner) Skärmsläckarläge Områdesindelat system Områdesstatusdisplay Tillkoppling Utgångsfördröjningstidräknare...7 Reguljär Tillkoppling...7 Hemmatillkoppling Direkttillkoppling Tvångstillkoppling...7 Förbikopplingsprogrammering Snabbknappar Nyckelomkopplartillkoppling Autotillkoppling Frånkoppling Ingångsfördröjningstid Frånkoppling av ett tillkopplat system...10 Larmminneslista Koder...11 Systemmasterkod (Default ) Hitta nästa lediga användare Kopiera användaroptioner Användaretiketter Ta bort användarkoder Programmera AnvändarKoder Användaroptioner Passerkontrollanvändaroptioner Användning av passerkontroll In- & utträde Tillkoppling/Frånkoppling med kort Hur Passerkontroll fungerar Feldisplay Händelsedisplay Ytterligare egenskaper Programmera utgångar (PGMar) Manöverenhetinställningar Sätt tid & datum Programmering av dingdongsektioner Paniklarm...24 Snabbfunktionsknappar Testning och underhåll Inbrottslarmtestning Brandlarmstestning Systemunderhåll Systemtest...25 Innehållsförteckning 10 Brand- och inbrottslarm Standard brandsektion Fördröjd brandsektion Brandsäkerhetstips Minimera hembrandrisken Hembrandvarningssystem Digiplex 48/96 användarmanual 3

4 1 Inlednig Ditt Digiplex 48/96 är ett säkerhetssystem som bygger på avancerad teknik som kommer att ge dig tillförlitligt säkerhetsskydd och kraftfulla egenskaper som är lätta att använda. Den eleganta och användarvänliga Klartestmanöverenheten ger dig enkel åtkomst till säkerhetssystemets funktioner och information via knapptryckningar. LCD-fönstret med 32 teckens kapacitet visar meddelanden och menyer för att leda dig genom systemets operationer Eftersom Ni kommunicerar dina instruktioner till systemet via manöverenheten uppmanas Ni läsa denna manual noggrant och låta installatören förklara grundläggande operationer. 1.1 Förklaringar Indikerar en varning eller ett viktigt påpekande Indikerar nyttig information eller ett tips. 2 Grundläggande funktion De följande avsnitten leder dig till rollerna för knappar, lysdioder och meddelanden i LCD-fönstret. När pilarna uppträder i LCD-fönstret används pilknapparna på knappsatsen för att scrolla genom menyn. LCD-fönstret vägleder Dig genom operationerna med detaljerade meddelanden. John välj händelse NÄT-lysdiod Lyser = Nätspänning finns Lyser ej = Nätspänningsfel Tryck på [ CLEAR] -knappen för att radera pågående datain-knappning eller återgå till föregående steg. Digiplex 48/96 användarmanual 4

5 2.1 Ljud återkoppling (pip - toner) När Ni knappar in information på manöverenheten vägleder manöverenheten dig med pip-toner för att kommunicera accepterandet eller förkastandet av vad Ni inknappat. Bekräftelse pip: När en operation (t.ex. till/frånkoppling) framgångsrikt knappas in eller när systemet övergår till en ny status/mod avger manöverenheten en intermittent pip - ton ( pip pip pip pip - pip ) Protest pip: När systemet återgår till föregående status eller när en operation knappas in fel avger manöverenheten en kontinuerlig pipton ( piiiiiiiiiiiiiiiiiip ). 2.2 Skärmsläckarläge Din installatör kan programmera Manöverenheten att inte visa systemstatus automatiskt genom att ställa om LCD-fönstret till skärmsläckarläge. Vid skärmsläckarläge: Sektioner och statusmeddelanden visas ej Lysdioderna tänds ej Beroende på hur manöverenheten programmerades av installatören måste Ni endera trycka in en knapp eller knappa in din åtkomst kod för att lysdioderna skall tändas och normalmoden aktiveras. 2.3 Områdesindelat system Ett separerat system kallas ett områdesindelat system, vilket kan vara bra när delade säkerhetssystem är mer praktiska. Din installatör kan konstruera ditt system att känna igen upp till åtta separata skyddsområden. T.ex. ett företag som har både en kontorsdel och en lager del kan tillkoppla och frånkoppla varje område separat och kontrollera åtkomst till varje område. Om Ni har åtkomst till mer än ett område och Ni behöver välja ett specifikt område / specifika områden när LCD-fönstret efterfrågar det följ endera av följande tre metoder för att göra ditt val: Tryck på knappen motsvarande det område Ni önskar välja (dvs 1,2.8) Tryck på [0] - knappen för alla områden Använd uppåt- och nedåtpilknapparna och tryck på [ENTER] när det område Ni önskar välja visas i LCD-fönstret. Digiplex 48/96 användarmanual 5

6 2.4 Områdesstatusdisplay Områdesstatusdisplayen tillåter Dig att se statusen för valda områden i ett områdesindelat system se avsnitt 2.3) Hur ser jag områdenas status? 1) Knappa in din [KOD] och tryck sedan på [1]- knappen. 2) Tryck på knappen motsvarande det område (dvs 1,2,.,8) eller använd uppåt - och nedåtpilknapparna och tryck på [ENTER] när det område Ni önskar titta på visas i LCD-fönstret. 3) Tryck på [CLEAR] för att utgå. I områdesstatus mod visas följande information i LCD-fönstret: Klar om alla sektioner i valt område är stängda. Ej klar om sektioner i valt område är öppna. Öppna sektioner inom området (t.ex entrèdörr öppen). Fel :(avsnitt 7 ) om ett fel har inträffat. Larm i minnet (avsnitt 4.3) om ett larm inträffat. Tillkopplat : Tvångstillkopplat ; Direkttillkopplat ; hemmatillkopplat : visar tillkopplingsstatus för det valda området. Digiplex 48/96 användarmanual 6

7 3 Tillkoppling När ditt system är tillkopplat kan det svara på intrång i de skyddade sektionerna genom att orsaka ett larm och skicka en rapport till larmcentralen. 3.1 Utgångsfördröjning. När Ni tillkopplar systemet startas en utgångs tids fördröjning för att ge dig tid att lämna skyddsområdet innan systemet tillkopplas. 3.2 Normal Tillkoppling Denna metod används för vanlig tillkoppling av systemet. Alla sektioner i skyddsområdet måste vara stängda för att kunna normaltillkoppla systemet. Hur Normal tillkopplar jag systemet? 1) Knappa in din [KOD] 2) Tryck på [TILL] - knappen 3) Om Ni har åtkomst till mer än ett område, välj det område/de områden. 3.3 Hemmatillkoppling Hemmatillkoppling tillkopplar delvis ditt system och tillåter dig stanna kvar i hemmet eller på kontoret genom att tillkoppla de yttre sektionerna i skyddsområdet, tex. dörrar och fönster. Hur hemmatillkopplar jag? 1) Knappa in din [KOD] 2) Tryck på [HEMMA] - knappen 3) Om Ni har åtkomst till mer än ett område välj det område/de områden 3.4 Direkttillkoppling Denna egenskap är samma som hemmatillkoppling förutom att det inte är någon ingångsfördröjning. Därför genererar en tillkopplad sektion som öppnas omedelbart larm. Hur direkttillkopplar jag? 1) Knappa in din [KOD] 2) Tryck på [5] - knappen 3) Om Ni har åtkomst till mer än ett område välj det område/de områden 3.5 Tvångstillkoppling Tvångstillkoppling tillåter dig snabbt tillkoppla systemet när sektioner är öppna. Så snart den öppna sektionen stängs tillkopplar systemet den sektionen också. Hur tvångstillkopplar jag? 1) Knappa in din [KOD] 2) Tryck på [TVÅNG]- knappen 3) Om Ni har åtkomst till mer än ett område välj det område/de områden. Digiplex 48/96 användarmanual 7

8 3.6 Förbikopplingsprogrammering Ni kan förbikoppla vissa sektioner när Ni tillkopplar skyddsområdena. När en sektion är förbikopplad ignoreras den nästa gång systemet tillkopplas. När området frånkopplas kommer systemets förbikoppling av sektionen att upphöra. Hur förbikopplar jag en sektion? 1) Knappa in din [KOD] 2) Tryck på [FÖRB] - knappen 3) Knappa in sektionsnumret (dvs 01, 02, 96) eller använd uppåt- och nedåtpilknapparna och tryck på [FÖRB] - knappen när sektionen Ni önskar förbikoppla visas i LCD-fönstret. Om förbikopplad inte visas i LCD-fönstret och manöverenheten avger ett protestljud kan det bero på att Ni inte har åtkomst för att förbikoppla den sektionen. 4) Repetera steg 3 tills alla sektioner Ni önskar förbikoppla valts 5) Tryck på [ENTER] - knappen för att spara och utgå. OBS! Brandsektioner kan ej förbikopplas Förbikopplingsminne Förbikopplingsminnet återinför de sektioner som var förbikopplade senaste gången som systemet var tillkopplat. Hur aktiverar jag förbikopplingsminnet? 1) Knappa in din [KOD] 2) Tryck på [FÖRB]- knappen 3) Tryck på [MINNE]- knappen Sektioner som var förbikopplade senaste gången systemet var tillkopplat kommer att förbikopplas. 4) Tryck på [ENTER] - knappen för att spara och utgå Digiplex 48/96 användarmanual 8

9 3.7 Snabb knappar Om så förberetts av din installatör kan följande egenskaper nås utan att Ni använder din Kod genom att trycka på och hålla ned önskad snabbknapp. Knapp Egenskap Knapp Egenskap [TILL] Normaltillkoppla [FRÅN] Frånkoppla Hemma/Direkttillkopplat område [HEMM Hemmatillkoppla [5] Direkttillkoppla A] [TVÅNG Tvångstillkoppla [6] Ändra skärminställningar ] [FÖRB] Förbikopplingsprogrammering [7] Titta på händelselistan 3.8 Nyckelomkopplartillkoppling En nyckelomkopplare kan användas för att till- eller frånkoppla ditt system. Det finns två sorters nyckelomkopplare. Med en växlande nyckelomkopplare sätts nyckelomkopplaren i till -läget för att tillkoppla och ifrån -läget för att frånkoppla. Med en momentan nyckelomkopplare sätt nyckelomkopplaren kort i till -läge och sedan tillbaka till från -läget för att tillkoppla. Görs samma sak en gång till frånkopplas systemet. 3.9 Autotillkoppling Om så förberetts av din installatör kan Ni ställa in den tid ett område skall tillkoppla sig själv automatiskt Tidsinställd autotillkoppling Din installatör kan ställa in tidsinställd autotillkoppling att fungera som endera tvångs eller hemmatillkoppling. En 60-sekunders utgångsfördröjnings startas innan systemet tillkopplar sig själv vid programmerad tidpunkt. Hur ställer jag in autotillkoppling tiden? 1) Knappa in din [KOD] 2) Tryck på [0] - knappen 3) Tryck på [MINNE]- knappen 4) Om Ni har åtkomst till mer än ett område tryck på områdets nummer eller använd uppåt- /nedåtpilknapparna och tryck på [ACC]- knappen när det område Ni önskar programmera visas i LCDfönstret. 5) Knappa in den tid Ni önskar att området skall tillkopplas 6) Tryck på [ENTER]- knappen för att spara och utgå Ingen rörelse autotillkoppling Ditt system kan programmeras att sända en rapport till larmcentralen och/eller tillkoppla systemet om det inte är någon aktivitet i ett område för en specificerad tidsperiod. Din installatör kan ställa in ingen rörelse autotillkoppling att fungera i endera normal tillkopplingsmod eller hemma tillkopplingsmod. Digiplex 48/96 användarmanual 9

10 4 Frånkoppling När systemet frånkopplas avaktiveras alla pågående larm och avaktiveras sektionerna så att larm inte genereras när sektionerna öppnas. 4.1 Ingångsfördröjning. Din installatör programmerar ingångspunkter (t.ex. framdörren) med en ingångsfördröjningstid. Denna fördröjning ger dig tid att gå in och knappa in din kod för att frånkoppla systemet innan larm genereras. 4.2 Frånkoppling av ett tillkopplat system Ni kan bara frånkoppla ett område som din Kod är tilldelad. Koder med Endast tillkoppla - option, se avsnitt 5.7, kan inte frånkoppla ett tillkopplat system. Hur frånkopplar jag systemet? 1) Knappa in din [KOD] 2) Tryck på [FRÅN]- knappen Om Ni har åtkomst till mer än ett område, välj det område/de områden Ni önskar frånkoppla. Hur frånkopplar jag ett system i larm? 1) Knappa in din [KOD] 2) Vid obefogad larm ring snabbt din larmcentral och informera dem om det obefogade larmet. Vid ett skarpt inbrottslarm lämna området och ring polisen från en säker plats. 4.3 Larmminneslista Ditt system registrerar alla larm som inträffade under senaste tillkopplingsperioden. Sektionerna i larm stannar i larmminnet tills nästa gång området tillkopplas. Hur tittar jag på larmlistan? När ett larm inträffat visar LCD-fönstret Larm i minnet att titta på 1) Tryck på [MINNE] - knappen. Varje sektion som öppnades när den var tillkopplad visas under Larm i:. 2) Tryck på [CLEAR] - knappen för att lämna larmminnet. Digiplex 48/96 användarmanual 10

11 5 Åtkomst koder = Användarkoder Åtkomst koder ger åtkomst till systemet. Ditt system understödjer upp till 999 Koder. Koder ges ett användar- nummer mellan 002 och 999 (Användarnummer 001 är systemmasterkoden). Din installatör kan programmera koderna att vara fyra, sex eller varierbart en till sex siffrors längd. Varje siffra kan vara något värde mellan noll och nio. Om din installatör programmerar systemet att acceptera variabel kod längd måste Ni trycka på [ENTER]- knappen efter att Ni knappat in din kod. 5.1 Systemmasterkod (Default ) System master koden ger dig åtkomst till alla egenskaper i ditt system, liksom möjligheten att lägga till, modifiera eller ta bort användarkoder. Vi föreslår att Ni ändrar denna kod för att förhindra att andra åtkommer och ändrar optioner. Din installatör kan ställa in systemmasterkoden att vara 4 eller 6 siffror lång. Hur ändrar jag systemmasterkoden? 1) Knappa in nuvarande [KOD] (default =123456). 2) Tryck på [0]- knappen 3) Tryck på [ACC]- knappen 4) Knappa in siffrorna [0] [0] och [1]. 5) Knappa in [NY KOD] 6) Tryck på [ENTER]- knappen för att spara och utgå. Systemmasterkoden har åtkomst till alla passerkontrolldörrar och alla passerkontrollegenskaper vid alla tider. Bara kortets serienummer och val av tillkopplingsmetod kan ändras. Om de andra optionerna ändras manuellt återgår systemmasterkoden omedelbart till sin ursprungliga programmering. Ni kan tilldela en etikett (ett namn) till en användarkod när som helst under programmeringsprocessen. Se avsnitt 5.4 hur Ni tilldelar en användaretikett. Digiplex 48/96 användarmanual 11

12 5.2 Hitta nästa lediga användare Denna egenskap letar automatiskt upp nästa lediga icke tilldelade Kod. Hur hittar jag nästa lediga användare? 1) Knappa in din [KOD] (Systemmasterkod eller Kod med master egenskap) Tryck på [0]- knappen och sedan på [ACC]- knappen 2) Tryck på [FÖRB]- knappen 3) Programmera användar koden enligt figur 5.1 med start från steg Kopiera användaroptioner Denna egenskap tillåter dig att kopiera användaroptioner, passerkontrolloptioner och områdestilldelningar från en användarkod till en annan. Alla användaroptioner utom Koden, korttilldelning och användaretikett kopieras. Hur kopierar jag användaroptioner? 1) Knappa in din [KOD] (Systemmasterkod eller användarkod med masteregenskap) 2) Tryck på [0]- knappen sedan [ACC]- knappen 3) Knappa in det 3-siffriga användarnummer Ni önskar kopiera till 4) Tryck på [MINNE]- knappen 5) Knappa in det 3-siffriga användarnummer Ni önskar kopiera från 6) Knappa in en Kod. Om Koden har variabel längd tryck på [ENTER] efter ett koden knappats in. Om nödvändigt tilldela ett passerkort (steg 10 i figur 5.1) och användaretikett (avsnitt 5.4) 7) Tryck på [ENTER] för att spara och utgå. 5.4 Användaretiketter Användaretiketter personaliserar användarkoder och kan tilldelas genom att trycka på [ENTER] när som helst efter steg 4 vid programmering av användarkoder, se figur 5.1. T.ex. kan LCD-fönstret visa John Smith Välj Operation. Hur programmerar jag en användaretikett? Vid vilken som helst punkt efter steg 4 i figur 5.1 1) Tryck på [ENTER]- knappen 2) Skriv in de önskade bokstäverna enligt och ) Tryck på uppåtpilknappen för att flytta cursorn till nästa position 4) Repetera steg 2 och 3 tills den önskade etiketten är inskriven 5) Tryck på [ENTER]- knappen för att spara och utgå Digiplex 48/96 användarmanual 12

13 5.4.1 Manöverenhet knappar Varje numerisk knapp på din LCD - Manöverenhet är tilldelad en grupp bokstäver. För att er hålla önskad bokstav genom att använda de numeriska knapparna tryck på knappen tills önskad bokstav visas i LCDfönstret. T.ex. om Ni vill ha bokstaven C tryck på [1]- knappen 3 gånger, se tabell 1. Tabell 1: Manöverenhet bokstavstabell Knapp Tryck på knappen 1 gång Tryck på knappen 2 gånger Tryck på knappen 3 gånger [1] A B C [2] D E F [3] G H I [4] J K L [5] M N O [6] P Q R [7] S T U [8] V W X [9] Y Z Digiplex 48/96 användarmanual 13

14 5.4.2 Specialfunktionsknappar [HEMMA] = Sätt in mellanslag Trycker man på [HEMMA]- knappen sätts ett mellanslag in i cursorpositionen. [TVÅNG] = Ta bort Trycker man på [TVÅNG]- knappen tas tecknet som befinner sig i cursorpositionen bort. [TILL] = Ta bort till slutet Trycker man på [TILL]- knappen tas alla tecken t.h om cursorpositionen och tecknet i cursorpositionen bort [FRÅN] = Numeriska/Alfanumeriska knappar Varje gång [FRÅN]- knappen trycks ned växlas från numeriska till alfanumeriska knappar och vice versa. De numeriska knapparna [0] till [9] motsvarar siffrorna 0 till 9. [FÖRB] = små bokstäver / stora bokstäver Varje gång [FÖRB]- knappen trycks ned växlas från små till stora bokstäver och vice versa [MINNE] = Specialtecken Efter tryckning på [MINNE]- knappen blir cursorn en blinkande svart fyrkant. Använd tabell 2 och knappa in det 3-siffriga nummer som motsvarar önskad symbol. Digiplex 48/96 användarmanual 14

15 5.5 Ta bort användarkoder För att ta bort användarkoder följ steg 1 till 5 i figur 5.1 men tryck på [CLEAR]- knappen i steg 5. När informationen raderats tryck på [ENTER]- knappen för att spara och utgå. 5.6 Programmera AnvändarKoder Systemmastern och användare med masteregenskap kan programmera Koder med användaroptioner och områdestilldelningar. Figur 5.1 beskriver de steg Ni skall följa för att programmera användarkoder. Om Ni önskar programmera användarkoder med Neware mjukvaran kontakta din installatör för information. Om manöverenheten avger ett protestljud under programmeringsproceniren kan Ni ha valt en existerande användarkod eller har Ni inte åtkomst till vissa användaroptioner (avsnitt 5.7) och områdestilldelningar (steg 7 i figur 5.1). Användare med masteregenskap kan bara tilldela användaroptioner och områdestilldelningar som de är tilldelade. T.ex. om en användare med masteregenskap är tilldelad option 1 och område 2 kan han bara tilldela option 1 och område 2 till en användarkod. Digiplex 48/96 användarmanual 15

16 Figur 5.1: Programmering av användarkoder Knappa in din [KOD] (Systemmasterkod eller användarkod med masteregenskap. Tryck på [0]- knappen för att nå programmeringsmenyn. Tryck på [ACC]-knappen från programmeringsmenyn Knappa in det 3-siffriga användarnummer Ni önskar programmera; tryck på nedåtpilknappen för att scrolla kodlistan och tryck på [ACC]- knappen när den önskade koden visas i LCD-fönstret eller för att hitta nästa lediga användarnummer tryck på [FÖRB]- knappen (se avsnitt 5.2). Knappa in en Kod inom parenteserna. Om Koden har variabel längd tryck på [ENTER]- knappen efter det att koden knappats in. Tryck på uppåtpilknappen för att nå användaroptionsfönstret. ANM.: Koden är ett personligt idendifieringsnummer (P.I.N). Programmera användaroptionerna genom att trycka ned siffran motsvarande den användar- option Ni önskar aktivera. Optionen är på när siffran visas inom parenteserna. Fortsätt till steg 7 genom att trycka på uppåtpilknappen. För en detaljerad beskrivning av användaroptionerna se avsnitt 5.7. Optionerna [1] och [2] : Masteregenskap [1] Av = Masteregenskap avaktiverad [1] På, [2] Av = Användaren kan endast skapa och modifiera användarkoder och användaretiketter. [1] På, [2] På =Användaren har full Masteregenskap kan skapa, modifiera och programmera användaroptioner, passeroptioner och områdes- tilldelningar. Option [3]: Hot Option [4]: Förbikoppling Option [5]: Endast tillkoppla Option [6]: Hemma- och direkt- tillkoppla. Option [7]:Tvångstillkoppla Option [8]: Områdesåtkomst Digiplex 48/96 användarmanual 16

17 Användare kan genomföra operationer (tillkoppling, frånkoppling etc) bara i de områden de är tilldelade. För att tilldela område(n) till en användarkod, knappa in den siffra som motsvarar det område Ni önskar tilldela( dvs [1]=område 1,, [8]=område 8). Tryck på nedåtpilknappen för att återgå till användaroptioner; tryck på uppåtpilknappen för att fortsätta till steg 8; eller tryck på [ENTER]- knappen för att spara och gå ur programmeringsmoden. Notera: Om inget område är tilldelat och installatören programmerat PGMar kan användaren endast styra PGMarna. Se avsnitt 8.1 för beskrivning av PGMar. A) Knappa in den 2-siffriga passernivån (dvs 00,01, 15) i den första parentesen. En passernivå bestämmer vilka passerkontrolldörrar en användare är tillåten att passera igenom. Det finns 16 möjliga passernivåer vilka vanligtvis programmeras av installatören. Om Ni önskar programmera passernivåer själv behöver Ni Neware - mjukvaran som Ni får via installatören. Åtkomst till alla passerkontrolldörrar är passernivå 00. tilldelas schema 00. B) Knappa in det 2-siffriga schemat (dvs 00,01, 15) i den andra parentesen. Scheman som programmeras av installatören bestämmer de timmar dagar och helgdagar som användare tillåts passera genom dörrarna. Varje användare tilldelas ett schema genom användarkoden. För att ge passerrätt vid alla tider Tryck på [ENTER] för att spara och utgå. Programmera passerkontrolloptionerna genom att trycka in den knapp på manöverenheten som motsvarar den option Ni önskar tilldela. Optionen är på när siffran uppträder inom parentesen. För en detaljerad beskrivning av användarpasserkontrolloptionerna se avsnitt 5.8. Tryck på uppåtpilknappen för att fortsätta till steg 10. Option [1]: Passerkort är aktiverat Option [2]: Kan frånkoppla med passerkort Option [3]: Utökad olåst period Optionerna [4] och [5]: Tillkoppla med kort [4] PÅ, [5] AV = Reguljärtillkoppling [4] AV, [5] PÅ = Hemmatillkoppling [4] och [5] PÅ = Tvångstillkoppling [4] och [5] AV = Avaktivera tillkoppla med kortegenskapen Option [6]: Lägg till toleransfönster till schema Option [7]: Kod följer schema Option [8]: Kort för att låsa upp och kod för att frånkoppla Knappa in passerkortets serienumret i parentesen med hjälp av Manöverenhet knapparna eller presentera kortet för manöverenhetens läsare. Digiplex 48/96 användarmanual 17

18 5.7 Användaroptioner Optionerna [1] och [2]: Masteregenskapen När option [1] är AV kan inte användaren programmera andra användare i systemet. När option [1] är PÅ och option [2] är AV kan användaren programmera och modifiera användarkoder (P.I.N. endast) och användaretiketter. När båda optionerna [1] och [2] är PÅ har användaren full masteregenskap. Användaren kan skapa eller modifiera användarkoder, användaroptioner, användarpasserkontrolloptioner, passerkortnummer, användaretiketter och områdestilldelning i enlighet med sin egen programmering. T.ex. Om den fulla masteranvändaren har åtkomst till område #1 och option [4] (förbikoppling) endast kan den fulla masteranvändaren bara tilldela område #1 och option [4] till andra användare i systemet. Option [3]: Hot När option [3] är PÅ är hotegenskapen aktiverad. Denna egenskap används när någon tvingar en användare att tillkoppla eller frånkoppla ett område/områden. Genom att knappa in en användarkod (P.I.N.) reserverad för Hotegenskapen kommer systemet att tillkoppla eller frånkoppla området/områdena och sedan skicka ett tyst larm till larmcentralen. Option [4]: Förbikoppling När option [4] är PÅ är förbikopplingsegenskapen aktiverad. Denna egenskap tillåter användaren att deaktivera sektioner när område(n) tillkopplas. Option [5]: Tillkoppla endast När option [5] är PÅ är tillkoppla endast egenskapen aktiverad. Användaren kan tillkoppla tilldelade områden med kort eller kod men kan inte frånkoppla. När option [5] är AV kan användaren endera tillkoppla eller frånkoppla tilldelade områden. Option [6]: Hemma- & Direkttillkoppla När option [6] är PÅ är hemma- och direkttillkopplingsegenskaperna aktiverade. Användaren kan nu hemma- eller direkt- tillkoppla tilldelade områden. Option [7]: Tvångstillkoppla När option [7] är PÅ är tvångstillkopplingsegenskapen aktiverad. Användaren kan nu tvångstillkoppla tilldelade områden. Option [8]: Områdesåtkomst När option [8] är PÅ tillåter manöverenheten åtkomst till alla områden tilldelade användarkoden. När option [8] är AV tillåter manöverenheten bara åtkomst till områden som manöverenheten är tilldelad. T.ex. är manöverenheten endast tilldelad område 1 och Koden tilldelad områdena 1 till 8. Om då option [8] är PÅ fås åtkomst till alla områdena från manöverenheten. Om option [8] är AV fås endast åtkomst till område. Som default kan alla användare reguljärtillkoppla systemet Digiplex 48/96 användarmanual 18

19 5.7 Passerkontrollanvändaroptioner Option [1]: Passerkort är aktiverat När option [1] är PÅ är passerkortet aktiverat och kan användas när passerkontroll är aktiverad i systemet. När option [1] är AV kan passerkortet inte användas. Option [2]: Kan frånkoppla med passerkort När option [2] är PÅ kan användarens passerkort låsa upp och frånkoppla en tillkopplad passerkontrolldörr. När option [2] är AV följs inställningarna av option [8]. För att option [2] skall fungera i PÅ- läget, måste option [5] i användaroptionerna, Endast tillkoppla vara av aktiverad, se avsnitt 5.7. Option [3]: Kort med utökad olåst period När option [3] är PÅ är utökad olåst period aktiverad. Utökad olåst period avser tidsperioden programmerad för varje passerkontrolldörr av installatören som utökar den olåsta tiden för dörren. T.ex. om installatören sätter olåst perioden för dörren till 30 sekunder och den utökade olåst perioden är 15 sekunder har en Kod med utökad olåst period aktiverad Totalt 45 sekunder på sig för att passera genom dörren. Optionerna [4] och [5]: Tillkoppling med kort Optionerna 4 och 5 definierar typen av tillkoppling vid tillkoppling med passerkontrollkort, se avsnitt Ni kan endera reguljärtillkoppla, hemmatillkoppla, tvångstillkoppla eller avaktivera tillkoppla med kort - egenskapen. [4] PÅ, [5] AV = Reguljärtillkoppla [4] AV, [5] PÅ = Hemmatillkoppla [4] och [5] PÅ = Tvångstillkoppla [4] och [5] AV = Avaktivera tillkoppla med kort - egenskapen Option [6]: Lägg till toleransfönster till schema När option [6] är PÅ är schema toleransfönster - egenskapen aktiverad. Denna egenskap utökar en användares tilldelade passerperiod genom en dörr med den tid som programmerats av installatören. T.ex. är användarens tilldelade schema för en dörr måndag till fredag 9:00 till 17:00 och installatören har satt toleransfönstret till 1 timma då kommer användaren att kunna passera dörren mellan 8:00 och 18:00. Option [7]: Kod följer schema När option [7] är PÅ kan användare använda sina Koder under de schemabestämda tiderna i steg 8 i figur 5.1. När optionen är AV kan användare använda sina Koder vid alla tider. Option [8]: Kort för låsa upp och kod för att frånkoppla Option [8] fungerar bara om option [2] i avsnitt 5.8 är AV. När option [8] är PÅ, kan en användare använda ett passerkort för att låsa upp en passerkontrolldörr, men användare måste knappa in en användarkod för att frånkoppla det tillkopplade området. När option [8] är AV, kan en användare passera passerkontrolldörren bara om dörrens område/områden redan är frånkopplat/frånkopplade. För att option [8] skall fungera i PÅ- läget måste option [5] Endast tillkoppla i användaroptionerna vara avaktiverad, se avsnitt 5.7. Digiplex 48/96 användarmanual 19

20 6 Användning av passerkontroll 6.1 In- & utträde Beroende av hur systemet installerades finns det olika sätt för in- och utträde genom passerkontrolldörrar. 1) Presentera ditt passerkort för läsaren. Systemet kommer att verifiera att kortet är tillåtet åtkomst enligt sitt tilldelade nivå och sitt tilldelade schema. Om kortet accepteras låses dörren upp. Läsarens ljus kan programmeras av installatören att bli grönt eller släckas kort för att indikera att dörren kan öppnas. 2) När rörelsedetektorn detekterar rörelse (Förfrågan om utträde) kommer dörren att öppnas för att tillåta passage från insidan. 3) Knappa in din användarkod på manöverenheten samt tryck på [ACC]- knappen. 4) Om passerkontrollen är på ett dörr olåst schema kan Ni kanske öppna dörren utan att använda användarkod eller passerkort. Beroende på dörrens programmering kan dörren förbli olåst under hela den programmerade schematiden eller kan dörren låsas upp när ett giltigt passerkort presenteras för läsaren under schematiden och sedan förbli olåst för resten av schematiden. 6.2 Tillkoppling/Frånkoppling med kort Tillkoppling med kort Ett passerkort kan programmeras att tillkoppla områden tilldelade dörren när det presenteras för dörrläsaren två gånger inom approximativt 5 sekunder utan att dörren öppnas. Passerkortet måste: presenteras för dörren under dess tilldelade schema (se steg 8 i figur 5.1) presenteras för dörren inom dess tilldelade (passer)-nivå (se steg 8 i figur 5.1) vara programmerat för att tillåta tillkoppling (optionerna [4] och [5] i avsnitt 5.8) vara tilldelat alla områden som är tilldelade passerkontrolldörren (se steg 7 i figur 5.1), eller tilldelat åtminstone ett av områdena tilldelade passerkontrolldörren beroende av hur installatören har programmerat passerkontrolldörren Frånkoppling med kort För att frånkoppla och låsa upp en passerkontrolldörr när området tilldelat den är tillkopplat presentera ditt passerkort för dörrläsaren. Passerkontrollkortet måste Presenteras för dörren under dess tilldelade schema (se steg 8 i figur 5.1) Presenteras för dörren inom dess tilldelade (passer)-nivå ( se steg 8 i figur 5.1) Vara programmerat för att tillåta frånkoppling ( se option [2], avsnitt 5.8) Vara tilldelat alla områden som är tilldelade passerkontrolldörren (se steg 7 i figur 9.1) eller tilldelat åtminstone ett av områdena tilldelade passerkontrolldörren beroende av hur installatören har programmerat passerkontrolldörren. Digiplex 48/96 användarmanual 20

21 6.3 Hur Passerkontroll fungerar För att illustrera hur passerkontroll fungerar används 3 enkla passerkontrollsystemexempel: A Figur 6.1: Exempel Barbros passerkort är programmerat med passernivå 01 och schema 01. Om hon presenterar sitt kort för läsaren på dörr 02 tisdagen den 3 augusti kl 15:00 får hon tillträde till rummet. Figur 6.2:Exempel B Om Barbro presenterar sitt kort för läsaren på dörr 02 på lördag eller på en helgdag kl 15:00 kommer hon att nekas åtkomst. Figur 6.3: Exempel C Om vi ändrar Barbros passernivå till 02 och hon presenterar sitt kort för läsaren vid dörr 02 på tisdag den 3 augusti kl 15:00 kommer hon att nekas åtkomst. Digiplex 48/96 användarmanual 21

ANVÄNDARMANUAL. LCD-Knappsats och 16 sektioners LED-Knappsats

ANVÄNDARMANUAL. LCD-Knappsats och 16 sektioners LED-Knappsats ANVÄNDARMANUAL LCD-Knappsats och 16 sektioners LED-Knappsats Mad e in C A N A D A Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTION... 3 2.1 Knappsatsindikatorlampor... 3 2.2 Visuell återkoppling...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. 10 sektioners LED-Knappsatser

ANVÄNDARMANUAL. 10 sektioners LED-Knappsatser ANVÄNDARMANUAL 10 sektioners LED-Knappsatser Mad e in C A N A D A Reservation för tryckfel och ändringar i manualen. Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTION... 3 2.1 Ljudåterkoppling...

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Användarmanual TM40/TM50 Manöverpanelen

Användarmanual TM40/TM50 Manöverpanelen Användarmanual TM40/TM50 Manöverpanelen Innehåll 1. TM50s Användargränssnitt... 1 1.1 Layout... 1 2. Använda TM50... 2 2.1. Tillkoppla och Frånkoppla Systemet... 2 2.1.1 MG5050/Spectra... 3 2.1.2 EVO serien...

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Handhavarinstruktion För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Viktigt! Tänk på att systemet är programmerat med en såkallad skärmsläckare som med automatik släcker ned displayen efter ca 20 sek.

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Anläggningsansvarig Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

OBSERVERA att när Magellan startas första gången kommer man automatiskt in i Systeminställningsmenyn.

OBSERVERA att när Magellan startas första gången kommer man automatiskt in i Systeminställningsmenyn. Allt-i-ett trådlöst säkerhetssystem (MG-6130 / MG-6160) OBSERVERA att Magellan inte får anslutas direkt till vägguttaget utan Du måste använda medföljande transformator. OBSERVERA att när Magellan startas

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Programmeringslathund Mer detaljerad information kan hittas i Programmerings guiden och Referens- & Installationsmanualen.

Programmeringslathund Mer detaljerad information kan hittas i Programmerings guiden och Referens- & Installationsmanualen. MG5000 V2.4 MG5050 V2.4 SP6000 V2.4 SP7000 V2.4 Programmeringslathund Mer detaljerad information kan hittas i Programmerings guiden och Referens- & Installationsmanualen. Reservation för tryckfel och förändringar

Läs mer

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Sida 1 Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 Installatör. Telefonnummer Sida 2 Snabbguide DS 7080i v2+ Tillkoppling

Läs mer

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion Power832 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508 och PC5516...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060 Handhavande inbrottslarmsystem DS700 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3 Användarmanual DS700/8 V & DS700/6 V Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Snabbguide Nedan visas systemets grundläggande funktioner samt knappkombinationerna

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power864 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatsen... 4 Grundfunktioner...

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16 Användarmanual DS700/8 & DS700/6 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

ATS-centralapparat. Användarmanual

ATS-centralapparat. Användarmanual ATS-centralapparat Användarmanual ARITECH är ett GE Security varumärke. COPYRIGHT 2004 GE Security BV. Alla rättigheter förbehållna. GE Security BV ger tillåtelse att kopiera/skriva ut denna manual endast

Läs mer

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual med reservation för tryckfel och felskrivningar Garanti Säljaren garanterar at hans produkter är fria från materialfel

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Användaremanual JA-80 OASIS

Användaremanual JA-80 OASIS Användaremanual JA-80 OASIS 1 Innehåll Kära OASIS användare Kära OASiS användare...3 Vad är ett larmsystem?... 3 System tillträdes koder (kort)...3 1. System inställningar (pålarmning)... 4 2. Under pålarmnings

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100 Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual med reservation för tryckfel och felskrivningar Garanti Säljaren garanterar at hans produkter är fria från materialfel

Läs mer

Användarmanual DS7240

Användarmanual DS7240 Användarmanual DS7240 Funktion Sekvens För mer info, se sida: koppling: [] eller [#] + [1] 10 31 koppling av skalskydd: [] eller [#] + [2] 11 33 Delvis tillkoppling: [#] + [3] 13 32 Tysta Sirén / Frånkoppling:

Läs mer

Easy Series. Användarhandbok. Easy Series inbrottslarm

Easy Series. Användarhandbok. Easy Series inbrottslarm Easy Series SV Användarhandbok Easy Series inbrottslarm Easy Series Användarhandbok Att använda manöverpanelen Att använda manöverpanelen Displaylägen Display Skyddet är avstängt. Inget larm eller feltillstånd

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3 Utgåva 005-06-6 Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP BRANDLARM BETJÄNING Nyckel: Vrid nyckeln till betjäning. Brandcentralen kan manövreras Ingen nyckel: Normal drift BRANDLARM CENTRAL

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Röstuppringarmodul V2.1 VD710 Kompatibel med alla centraler Säkerheten har en röst

Röstuppringarmodul V2.1 VD710 Kompatibel med alla centraler Säkerheten har en röst Röstuppringarmodul V2.1 VD710 Kompatibel med alla centraler Säkerheten har en röst Programmerings- & Användarmanual 2007-01-16 ParaVox Programmerings- & Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Inledning...4

Läs mer

DS7200V2-SWE. Användarmanual. Centralapparat

DS7200V2-SWE. Användarmanual. Centralapparat DS7200V2-SWE SV Användarmanual Centralapparat DS7200V2-SWE Användarmanual Innehåll Innehåll 1.0 Introduktion...4 1.1 Systeminformation...4 1.2 Dokumentation...4 1.2.1 De olika typsnitten...4 1.4 Larmsystemets

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3 (larmklass

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler 2 Viktigt Denna manual är medsänd under följande villkor och krav: Manualen innehåller information som tillhör Rokonet Electronics Ltd. Informationen är endast avsedd att underlätta för behöriga användare

Läs mer

OASIS Mycket mer än ett trådlöst larm. Användarmanual & Installations information

OASIS Mycket mer än ett trådlöst larm. Användarmanual & Installations information OASIS Mycket mer än ett trådlöst larm Användarmanual & Installations information 1 Innehåll Bäste OASIS användare 1. System inställningar (pålarmning)...4 2. Under pålarmnings processen...4 3. Efter pålarmning...

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen.

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

Total överblick för alla behov R-CONTROL ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

Total överblick för alla behov R-CONTROL ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Total överblick för alla behov R-CONTROL ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Koll på läget i realtid med R-CONTROL RCO Securitys mjukvara R-CONTROL erbjuder avancerad systemstyrning och oöverträffad anläggningskontroll

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

HS2016/2032/2064/2128 Larmsystem

HS2016/2032/2064/2128 Larmsystem -- HS2016/2032/2064/2128 Larmsystem V1.1 Handhavarinstruktion Rev. 6 (uppdaterad 110615) Denna instruktion innehåller information om begränsningar när det gäller användning och funktion av produkten samt

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem Funktion och användning 1. Aktivering Tryck på fjärrkontrollens tryckknapp en gång för att aktivera larmsystemet. Aktivering bekräftas av : - ett långt blink på blinkers

Läs mer

PC9155 v1.1 Tillägg PN# R001

PC9155 v1.1 Tillägg PN# R001 PC9155 v1.1 Tillägg Detta dokument beskriver funktionaliteten i den röstmodul som finns i PC9155 v1.1, ett tillägg till följande dokument: Alexor 2-Vägs Trådlöst Larmsystem Installationsguide v1.1 PN#

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 version II för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Områdesbeskrivning

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

TEST OCH DRIFTSÄTTNING

TEST OCH DRIFTSÄTTNING LarmNet TEST OCH DRIFTSÄTTNING www.extronic.se Vi har människodetektering som affärsidé Extronic Elektronik Sida 1 2012-03-29 För att testa av systemet finns det två testlägen, antingen kan man testa av

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Instruktion Basketboll

Instruktion Basketboll Page: 1 of 9 Instruktion för resultattavla multisport och Basic LED- och elektromekaniska versioner Page: 2 of 9 Innehållsförteckning Instruktion... 1 Installation... 3 Detta bör du veta... 3 Display-översikt...

Läs mer

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED.

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED. Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner Allmän & Sektionsbrand LED KVITTERA LARMDON TYSTA/ STARTA ÅTERSTÄLLNING TYSTA SUMMER NYCKEL LARM- LAGRING ALTERNATIV Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

JA-82Y Användarmanual

JA-82Y Användarmanual JA-82Y Användarmanual Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON... 4 2. KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL... 4 3. KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN... 5 4. STATUSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Rörelsevakt 869 MHz 67007/97 V1.01 PLa 100921 Inledning Rörelsevakten är en TeleCare-sensor som ansluts till Tunstalls trygghetstelefoner och andra system från Tunstall

Läs mer

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare ID3000 Handhavandemanual för anläggningsskötare Handhavande vid Automatlarm. Brandlarm hanteras normalt av räddningstjänsten, alternativt av den egna larmorganisationen. För-larm och fel hanteras normalt

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Bewator 2010 Omnis. Användarhandbok E4 manöverpanel

Bewator 2010 Omnis. Användarhandbok E4 manöverpanel Bewator 2010 Omnis Användarhandbok E4 manöverpanel Dokumentnummer: SE2:81194-1 (2010 Omnis version 5.0) Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång.

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Användarmanual för 1X-X3E-serien

Användarmanual för 1X-X3E-serien Användarmanual för 1X-X3E-serien P/N 00-3117-505-0006-01 ISS 17MAR14 Copyright Varumärken och patent Tillverkare Version Certifiering Europeiska direktiv 2014 UTC Fire & Security. Med ensamrätt. 1X-X3E-serien

Läs mer

LarmNet ANVÄNDARANVISNING

LarmNet ANVÄNDARANVISNING ANVÄNDARANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLKOPPLING...2 FRÅNKOPPLING...3 TILLKOPPLING MED ÖPPEN ADRESS... 4 FRÅNKOPPLING MED AUT. BORT.ADRESS... 5 TILLKOPPLING MED SYSTEMFEL... 6 FRÅNKOPPLING MED SYSTEMFEL...

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork Skyddet är avstängt Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork 2 Säkerhet först och främst Du vill naturligtvis ha det bästa möjliga skyddet för ditt

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000 Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C = KVITTERING

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Välkommen till Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den

Läs mer

PC1616/PC1864 Handhavarinstruktion

PC1616/PC1864 Handhavarinstruktion ANMÄRKNING: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom hela manualen. PC1616/PC1864 Handhavarinstruktion

Läs mer

DS7200V2-SWE. Programmeringsunderlag. Centralapparat

DS7200V2-SWE. Programmeringsunderlag. Centralapparat DS7200V2-SWE SV Programmeringsunderlag Centralapparat DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag Innehåll SV 2 Innehåll 4. Programmering av centralapparaten...3 4.2 Systemparametrar...3 4.3 Områden...6 4.4 Användargränssnitt...7

Läs mer

Exma Duo Home. Handbok. Det svensktillverkade låssystemet

Exma Duo Home. Handbok. Det svensktillverkade låssystemet Exma Duo Home Handbok Det svensktillverkade låssystemet Tack & välkommen Vi på Exma Säkerhetssystem AB vill tacka dig för att du valt oss och hälsa dig välkommen som kund. Du är nu ägare av ett svensktillverkat

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

Godkännanden Härmed deklarerar RISCO Group att Agility serien av centralapparater och tillbehör är konstruerade att uppfylla krav i enlighet med:

Godkännanden Härmed deklarerar RISCO Group att Agility serien av centralapparater och tillbehör är konstruerade att uppfylla krav i enlighet med: Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för

Läs mer

WWW.LIDEN-WEIGHING.SE

WWW.LIDEN-WEIGHING.SE DIGITAL RÄKNEVÅG Modell : LEC6 ANVÄNDARMANUAL LEC WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2007-11-30 Detalj Beskrivning Rostfri våg plattform Vikt display Vatten pass Strömkontakt Enhets - vikt - display Antals - display

Läs mer

Yale Doorman för Aptus. Systemanslutna lägenhetslås! ANVÄNDARMANUAL. Version 2. Revision 5

Yale Doorman för Aptus. Systemanslutna lägenhetslås! ANVÄNDARMANUAL. Version 2. Revision 5 Version Systemanslutna lägenhetslås! Aptus Elektronik AB Ekonomivägen 3-5, 463 33 Askim www.aptus.se telefon växel: 031 68 97 00 fax: +46 31 68 97 99 support: support@aptus.se Revision 5. Skruv Trycke

Läs mer

RS-216 RS-224 RS-232 INBROTTS LARM

RS-216 RS-224 RS-232 INBROTTS LARM RS-216 RS-224 RS-232 INBROTTS LARM Användarmanual v2.03.0117 SBSC Klass 2 Innehållsförteckning RS-216, RS-224 ochrs-232 Användarmanual Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Introduktion...4 Systemöversikt...

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

PIC-projekt: Kodlås till dörr

PIC-projekt: Kodlås till dörr Institutionen för industriell IT IT-universitetet Kista PIC-projekt: Kodlås till dörr Lars Viebke M3Mb l.viebke@telia.com Kurs: Maskinnära programmering 6B3285, PRO1 2p Lärare: William Sandquist Datum:

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

Telis 4 RTS fjärrkontroll

Telis 4 RTS fjärrkontroll Telis 4 RTS fjärrkontroll Bruksanvisning Telis 4 RTS Pure Artnr. 8063 Telis 4 RTS Silver Artnr. 80638 Telis 4 RTS Patio Artnr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Artnr. 8065 Telis 4 RTS fjärrkontroll 5 Kanal fjärrkontroll

Läs mer