FUKT I FJÄRRVÄRMERÖR, LARMSYSTEM OCH DETEKTERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FUKT I FJÄRRVÄRMERÖR, LARMSYSTEM OCH DETEKTERING"

Transkript

1 Forskning och Utveckling FOU 2003:98 FUKT I FJÄRRVÄRMERÖR, LARMSYSTEM OCH DETEKTERING Inventering av mätmetoder och gränsvärden Henrik Bjurström, ÅF-Energi & Miljö AB Lars-Åke Cronholm, ÅF-Energi & Miljö AB Mats-Olov Edström, Statewiev AB

2 FUKT I FJÄRRVÄRMERÖR, LARMSYSTEM OCH DETEKTERING Inventering av mätmetoder och gränsvärden Henrik Bjurström, ÅF-Energi & Miljö AB Lars-Åke Cronholm, ÅF-Energi & Miljö AB Mats-Olov Edström, Statewiev AB ISSN

3 I rapportserien publicerar projektledaren resultaten från sitt projekt. Publiceringen innebär inte att Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB tagit ställning till slutsatserna och resultaten Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB

4 Innehåll Sid 1 Sammanfattning 5 2 Summary 7 3 Inledning 9 4 Uppdraget målsättning och omfattning 10 5 Statusbedömning av fjärrvärmeledningar Kontroll vid tillverkning av fjärrvärmerör och fjärrvärmedetaljer/armaturer Mottagningskontroll enskilda komponenter Montagekontroll Överlämning av anläggning Driftövervakning 15 6 Marknadsöversikt Översiktlig systembeskrivning Fjärrvärmerör och larmtråd Larm- och övervakningssystem Mätinstrument för lokalisering av fukt 23 7 Fysikaliska förutsättningar Slingresistansen Isolationsresistans Isoleringens resistans Materialdata för isoleringen Larm- och övervakningskrets Mätningar med pulsekometer Den karakteristiska impedansen Vågutbredningshastighet Signaler och reflexer 34 8 Försök, tester och gränsvärden Försök och tester Slingresistans Fuktdetektering Överslagspänning mellan koppartråd och stålrör i PUR-isoleringen Fuktlokalisering Erfarenhet i full skala och i fält Hur står sig resultaten Gränsvärden 52 9 Verklighet för larmtrådar och övervakningssystem Användarens funktionskrav på fuktövervakning Tillämpning av dagens mätmetoder och övervakningssystem Exempel Praktiska följder Förslag till tester och försök Genomslagshållfastheten för polyuretanisolering Kontroll vid tillverkning av rör- och rördetaljer med pulsekometermetod för att fastställa trådläge Elektrisk konduktivitet i vatten och PUR-isolering Förändrad konduktivitet i vatten som är exponerad mot polyuretanisolering Elektriska konduktiviteten för isoleringen 70 1

5 10.4 Simulering av fuktmängder och utbredning i försöksuppställning Litteratur Allmänt tillgänglig dokumentation, via branschorganisationer, bibliotek etc Företagsdokumentation Övrig Dokumentation Projektdokument - frågeformulär Personkontakter 70 2

6 Förord Från det att direktskummade fjärrvärmeledningar introducerades i Sverige för cirka 30 år sedan har den dominerande metoden för fuktdetektering i isolering och fjärrvärmerör grundats på att mäta de elektriska förändringar som uppstår när vatten tränger in i isolering och fjärrvärmerör, antingen genom yttre eller inre läckage. En drivkraft för att utveckla ett fuktövervakningssystem för fjärrvärmesystem har varit möjligheterna till förebyggande underhåll men även att försäkringspremien blev lägre om fjärrvärmenätet försågs med läckageövervakning. Det nordiska system som företrädesvis används i Sverige idag har sin grund i den utveckling som påbörjades under 1970-talet. Under åren har det förekommit ett antal olika typer av övervaknings- och inmätningssystem, men i grunden baseras alla på impedans- och signalteori. Genom den litteratursökning som genomförts i uppdraget har vi funnit att det fram till 1991 publicerats rapporter inom och i anslutning till ämnesområdet. Under senare tid har dock forskningsaktiviteten inom området varit låg. Tekniken har bedömts vara en kommersiell teknik trots att det fortfarande finns olika uppfattningar om larmnivåer, behov av pulsekometermätningar etc. Det material vår rapport grundas på har varit det historiska materialet men också kompletterad genom samtal med personer som varit eller fortfarande är verksamma inom branschen. Möjligheten till säkra fuktlarm och noggrann lokalisering av eventuella skador är inte bara avhängigt av den tekniska utformningen och prestandan av övervakningsutrustningen utan också av den omsorg som läggs på kontroller vid tillverkning av fjärrvärmerör och detaljer/armaturer, vid leverans/mottagning och läggning samt vid driftsättning av fjärrvärmeledningen. Av denna orsak har vi även i rapporten behandlat statuskontroller vid tillverkning och fram till färdig anläggning och inte bara tekniska aspekter på övervakningssystemet. Eftersom systemet övervakar stora investeringar, under hela dess livslängd, är det viktigt att alla parter lägger stor omsorg att med kontroller upptäcka felaktigheter både vid tillverkning och vid montage. Varje del i tillverkningsoch kontrollkedjan är avgörande för systemets funktion. Vi riktar ett stort tack till Er som tagit Er tid att svara på frågor, letat i gamla arkiv och bidragit med material till utredningen. 4

7 1 Sammanfattning 2003:98: Fukt i fjärrvärmerör, larmsystem och detektering Inventering av mätmetoder och gränsvärden Vid detektering och lokalisering av fukt i direktskummade fjärrvärmeledningar registreras förändringar i ledningens elektriska egenskaper som blir en konsekvens av inläckande vatten. De flesta övervakningssystemen ger ett larm när resistansen mellan övervakningssystemets koppartråd och medieröret underskrider ett på förhand bestämt värde. Det finns dock olika uppfattningar om vid vilket värde som är lämpligt för att ge ett larm som visar att det läckt in vatten i fjärrvärmeledningen. Det är även sparsamt med rekommendationer för de gränser som skall gälla vid kontroller. Syftet med utredningen var att sammanställa dagens samlade kunskap samt föreslå konkreta metoder och gränsvärden för de system som används i Sverige med 2 st 1,5 mm 2 koppartrådar som givare. För denna sammanställning har utnyttjats rapporter från FoUarbeten som utförts från och med slutet av 1970-talet, dokument från undersökningar som utförts av tillverkare samt erfarenheter som inhämtats genom personkontakter. Statusbedömningen av ledningar vid tillverkning, montage samt drift utförs emellertid med instrument baserade på flera elektriska mätmetoder med olika förutsättningar - mätning av slingresistans, isolationsprovning, bestämning av isoleringens resistans med växelspänning samt användning av pulsekometer. Dessa mätningar utförs i olika syften, vid olika tillfällen. För detektering används oftast isoleringens resistans och för lokalisering används oftast pulsekometer metoder som måste samverka för att erhålla ett godtagbart resultat. Dokumenten som kommit utredningen till del ger inget stöd för fastställandet av larmgränser för isoleringens resistans då undersökningarna gjorts i syfte att besvara enskilda frågor om vissa aspekter. Det systematiska underlaget som behövs saknas. Underlaget från tillverkare pekar på att det förekommer ett antal varianter med olika tekniska lösningar som kan försvåra valet av kriterium för förekomsten av fukt. Systemets funktion, detektera och tillåta lokalisering, beror i grunden på en uppsättning av värden (gränsvärden eller larmvärden) som påverkar varandra. Generellt kan sägas att larmtråden (givaren) måste vara förlagd i fjärrvärmerören på ett godtagbart sätt, så att det är möjligt att uppmäta, följa och lokalisera fuktindikationer på fjärrvärmerören, det vill säga att fjärrvärmerören är bevakningsbara. För att nå denna bevakningsbarhet måste de gränsvärden och nivåer som skall uppfyllas vara anpassade för respektive funktion, eftersom detektering och lokalisering av fukt innehåller skilda parametrar och är helt olika mätmetoder. Uppfylls bevakningsbarheten kan avläsning av förändringar på fjärrvärmerören utföras med hjälp av mätinstrument och övervakningssystem. Genom att tolka mätresultaten kan sedan larmnivåer och gränser väljas med tillräcklig 5

8 känslighet för att en fuktskada skall ge ett larm och att lokalisering av fuktskadan är möjlig. Frågeställningens struktur är komplex och fortsatt arbete mot tekniskt väl underbyggda larmgränser inleds lämpligen med åtgärder som underlättar tolkningen av mätresultaten. Följande undersökningar föreslås: Genomslagshållfastheten för PUR-isoleringen, som ett led för bestämningen av avståndet mellan larmtråd och rör Kontroll av trådläge med pulsekometer vid tillverkningen av fjärrvärmerör och rördetaljer Bestämning av grundläggande data, elektrisk konduktivitet för PUR-isolering och förändring av konduktiviteten för aktuella vattenkvaliteter vid exponering mot isolering Bestämning av elektriska egenskaper hos fuktig isolering Dessa undersökningar kan senare efterföljas med att studera betydelsen av skademekanism i försöksuppställningar för att bestämma känsligheten med avseende på fuktmängd, utbredning, tidsaspekter etc. 6

9 2 Summary 2003:98: Moist in district heating pipes, detection systems and detection Inventory of measuring methods and limit values When detecting moisture and finding its position in district heating systems where preinsulated pipes are being used, one monitors those changes in the electrical properties of the insulating material that are caused by water leakage into the insulation. In the majority of surveillance systems, an alarm is triggered when the resistance between the copper wire of the system and the steel pipe decreases below a value set beforehand. However, opinions diverge on whether the trigger value that may be chosen actually reflects a water leakage into the insulation. Advice is also scarce on the resistance values that should be used when checking that a system is operational. The purpose of this study was to collect all knowledge that can be gathered on these topics and to suggest practical methods as well as limit values for the systems used in Sweden, i.e. two copper wires with a 1.5 mm 2 cross-section as measuring wires. Reports from R&D work performed from the end of the 1970 s and onward, documents from studies performed by manufacturers as well as field experience by practitioners are summarized in the present report. Assessments of the condition of surveillance systems during production, assembly and operation are actually performed using several measuring methods: loop tests, highvoltage tests, determining the electrical insulation resistance using AC current and TDR techniques. These measurements are performed to different purposes at different occasions. The insulation resistance is most often used to detect moisture and TDR to locate it. Both methods must interact properly for a satisfactory result. The documents that could be collected do not form any basis on which trigger values for the insulation resistance could be determined with confidence. These documents describe investigations preformed in order to answer specific questions on details of such systems. The variety of technical choices by the manufacturers of surveillance systems may make difficult the choice of trigger value for the presence of moisture. The general requirement is that a surveillance system must be operational, i.e. it is possible to use the system to measure insulation resistance and changes in resistance, to detect moisture and to locate moist spots in the pre-insulated bonded pipes. When detecting moisture and then locating it one utilizes different techniques to measure different parameters, involving not one value but a set of values (limit values or trigger values) that depend on each other. After performing tests and interpreting the results, one may choose these limit values according to the situation, with a satisfactory accuracy, for moisture to be detectable and the moist spot to be locatable. This topic is quite complex, and work aiming at formulating a technical basis for the limit values should start with tasks that aid interpretation of results from measurements. 7

10 We recommend that the following investigations be performed: Determining the break down voltage for insulation as a function of the gap between measuring wire and steel pipe Means to check the position of the measuring wire using TDR during manufacturing pre-insulated pipes and components Determining basic data for the PUR insulation, i.e. electrical conductivity and its changes as a consequence of the presence of water with different salt contents Determining the electrical properties of moist insulation At a later stage, these investigations may be followed by studies of mechanisms for damage in test rigs in order to determine the sensitivity of the systems to quantity of moisture, its geographical distribution, time delays to response, etc 8

11 3 Inledning Från det att direktskummade fjärrvärmeledningar introducerats i Sverige för cirka 30 år sedan har, med få undantag, 2 st 1,5 mm 2 oisolerade mjukglödgade koppartrådar placerade i fjärrvärmeledningens isolering parallellt med stålröret varit de dominerande mätgivarna i fuktindikeringssystem. Under åren har det också förekommit olika typer av stationärt installerade övervakningsutrustningar som kopplas till koppartråden, alla med sina egna specifikationer avseende mätspänning, larmnivå etc. Systemet med oisolerade koppartrådar är även marknadsledande i de skandinaviska länderna Fukt i direktskummade fjärrvärmeledningar är en konsekvens av inläckande vatten, antingen yttre eller inre läckage. För att påvisa fukten utnyttjas ändringar i elektriska egenskaper i ett system som består av koppartråd, PUR-isolering, aktivator 1 samt medierör. Mätningar kan i princip utföras med två metoder. I den ena metoden mäts resistansen av mediet mellan koppartråd och medierör och följs kontinuerligt. När resistansen underskrider ett gränsvärde ger systemet larm. I den andra metoden skickas en elektrisk puls genom koppartråden och svaret registreras med ett instrument (pulsekometer). Variationer av trådens karakteristiska impedans, vilken är beroende av bland annat isoleringens och vattnets dielektricitetskonstanter, ger karakteristiska spegelbilder av pulsen. Genom att granska dessa svarskurvor kan man dra slutsatser om isoleringen är fuktig eller inte. Det finns fortfarande olika uppfattningar i branschen om vilken larmnivå som är lämplig för de övervakningssystem som i dagligt tal baseras på resistansmätning. Det är även ytterst sparsamt med rekommendationer för de gränsvärden som skall gälla vid kontroller. Mestadels hänvisas till leverantörens uppgifter. I det standardarbete som pågår i CEN/TC107/WG 11 2 hänvisas inte heller till några oberoende tester eller utredningar som motiverar vilken nivå som är lämplig. I CEN/TC107/WG 11 gruppens arbete pågår för närvarande inte några tester för att klarlägga dessa förhållanden. Synpunkter finns också att pulsekometer skall komplettera övervakningssystemet vid statusbedömning. 1 Distans konstruerad för att förstärka känsligheten för larm och lokalisering av fukt. Detta görs genom att öka koppartrådens våta area, det vill säga den yta som kan bli exponerad mot vatten. 2 Technical Committee 107, Working Group 11, CEN-standardiseringen. 9

12 4 Uppdraget målsättning och omfattning Det övergripande syftet med utredningen har varit att sammanställa dagens kunskap, föreslå konkreta metoder och gränsvärden som skall kunna användas vid statusbedömning och övervakning av fjärrvärmeledningar, eventuellt i kombination med praktiska försök som initieras inom ramen för uppdraget. Med statusbedömning av fjärrvärmeledningar avses: larmtrådskontroll vid tillverkning, vid mottagning och vid installation i fält referensmätningar och driftkontroll. Den långsiktiga målsättningen är att fastställa funktionskrav för fuktövervakningssystem för fjärrvärmeledningar genom att redovisa mätmetoder och gränsvärde/en resistansvärden eller annat elektriskt värde som säkerställer funktionen av larmsystem, optimal larmtrådsplacering i fabrik samt indikation av skadlig mängd fukt 3 vid montage och drift. Uppdraget har bestått av en insamling och sammanställning av information om och erfarenhet från larm- och övervakningssystem. Dessa har hämtats från tillverkare av såväl fjärrvärmeledningar som larm- och övervakningssystem, från installatörer samt från användare. De erfarenheter som inhämtats avser både för montage i fält som övriga försök och tester, både från FoU vid universitet, högskolor och från kommersiell forskning genomförd av företag som välvilligt ställt denna information till förfogande. Vidare har i uppdraget genomförts en litteraturstudie som har omfattat en sökning i ett antal databaser. Information har också hämtats vid teknikmöten med tillverkare och leverantörer av larm- och övervakningssystem, genom telefonsamtal och direkta kontakter med fjärrvärmeföretag samt utskick av ett frågeformulär som har sammanställts inom uppdraget och distribuerats till tillverkare och leverantörer av fjärrvärmerör, rördetaljer och övervakningssystem samt entreprenad och energiföretag. Det skall påpekas att det finns andra system som arbetar med andra typer av larmtrådar, till exempel Brandes och HDW. Dessa system ingår inte i föreliggande uppdrag, som är strikt avgränsad till system med 2 st 1,5 mm 2 oisolerade koppartrådar integrerade i fjärrvärmeledningarna som givare. Fastställandet av funktionskrav har inte ingått i uppdra- 3 Det finns två problemstrukturer avseende skadlig fukt, dels vad som skall definieras som skadlig fukt, dels den noggrannhet varmed en övervakningsutrustning skall kunna indikera fukt. Båda dessa omfattar ett antal frågeställningar. Det förra med frågor som: Var fukten är lokaliserad? I vilka mängder? Är miljön syresatt? Den senare med frågor som: På vilket sätt påverkas larmnivån av olika vattenkvaliteter? Vid vilken fukthalt utlöses ett larm? Den senare frågan ger en indikation på noggrannheten och upplösningen av utrustningen vid övervakning och statusbedömning. 10

13 get, även om det är ett långsiktigt mål för det fortsatta arbetet. Ingen bedömning görs av mängden fukt som är skadlig utan uppdraget har fokuserats på konstaterandet av närvaro av fukt. Likaså ifrågasätts ej den praxis som etablerats avseende koppartrådens placering i fjärrvärmeledningen. De efterföljande avsnitten i rapporten har följande innehåll: Avsnitt 5 behandlar statusbedömning av fjärrvärmerör och detaljer/armaturer vid tillverkning och fram till färdig fjärrvärmeledning och kontroll av larmtrådar i synnerhet. Avsnitt 6 redovisar en sammanställning av fuktlarmsystem som finns på den svenska marknaden. Avsnitt 7 behandlar vilka mätmetoder som finns för att genomföra de statuskontroller som anförs ovan samt beskriver i en idealiserad form metodernas funktion och de fysikaliska förutsättningarna, det vill säga en teoretisk betraktelse av metoderna utifrån en perfekt omgivning. Avsnitt 8 redovisar de försök och tester har legat till grund för den kunskap och erfarenhet som utgjort utgångspunkt för de gränsvärden som idag används vid statuskontroll av larm och larmtrådar. Beroende vid vilken tidsperiod försöken genomförts ingår indirekt olika blåsmedel till exempel CO 2, Pentan, CFC i inventeringen av försök och tester. Avsnittet innefattar även resultatet av en översiktlig inventering av kvaliteten på fjärrvärmevatten och grundvatten. Avsnitt 9 behandlar den verklighet som larmtrådarna och övervakningssystem arbetar i. I avsnittet diskuteras de parametrar som inverkar vid en bedömning av bedömning av fukt i fjärrvärmekulvert med avsikt att begränsa antalet osäkra parametrar. Avsnitt 10 ger förslag till inriktning av tester och försök inom ämnesområdet. Avsnitt 11 utgörs av en litteraturlista som utgjort underlag för rapporten. Listan innehåller också en sammanställning av svenska och internationella publikationer och FoU rapporter som behandlar fuktdetektering av fjärrvärmerör. Vidare redovisas de kontakter som tagits under uppdraget. Uppdraget har utförts av följande arbetsgrupp: Henrik Bjurström, ÅF-Energi & Miljö AB Lars-Åke Cronholm, ÅF-Energi & Miljö AB Mats-Olov Edström, Stateview AB Referensgruppen för uppdraget har utgjorts av: Göran Engvall, Drefviken Vattenfall AB Göran Johansson, Powerpipe Systems AB Karl-Erik Johansson, Göteborg Energi AB Claes Almqvist, Växjö Energi AB 11

14 5 Statusbedömning av fjärrvärmeledningar Larm- och övervakningssystemet består inte enbart av utrustningen (koppartrådar och mätutrustning) utan även av de procedurer som syftar till att kvalitetssäkra systemets senare funktion. Eftersom systemet övervakar stora investeringar, är det viktigt att alla parter lägger stor omsorg att med kontroller upptäcka felaktigheter både vid tillverkning och vid montage. Varje del i tillverknings- och kontrollkedjan är avgörande för att upprätthålla systemets funktion under hela dess livslängd, för att i ett tidigt skede få ett larm när isoleringen har blivit blöt och för att en noggrann lokalisering av felstället skall var möjlig. Åtgärderna som är nödvändiga för att ett larm- och övervakningssystem skall kunna användas för att bestämma status på en fjärrvärmeledning börjar således redan vid tillverkningen av fjärrvärmeröret och/eller fjärrvärmearmaturer. I Figur 1 nedan åskådliggörs schematiskt de olika momenten. De första åtgärderna ingår i den kontroll 4 som bör ske eller sker vid tillverkning och då varorna levereras från fabrik. Nästa kontroll vidtas då beställaren med en mottagningskontroll tillförsäkrar sig om att den levererade varan är den som är beställd och att det inte har uppstått skador under leveransen. I samband med montage och efter montage görs även kontroller, samt vid överlämnande av anläggningen till beställaren. Resultatet från dess kontroll skall överensstämma med specifikationer i tillverkarens information samt i refererade dokument i leveranskontraktet. Kontroller vid fabrik Kontroll vid tillverkning Kontroll vid leverans Mottagningskontroll av enskilda komponenter, rör och detaljer Montagekontroll av monterade komponenter Överlämnande av anläggning/installation Driftövervakning Figur 1 Figure 1 Statuskontroller från tillverkning till färdig anläggning. Checks performed in the different stages from the manufacture of District Heating pipes to the operation of section of a network. 4 Statuskontrollen innefattar även kontroll av den utrustning varmed kontrollen sker. 12

15 I det följande begränsas beskrivningen av dessa kontrollrutiner till de elektriska kontrollerna och till de indirekta kontrollerna som utförs i anslutning till dessa. Med indirekta kontroller menas kontroll och kalibrering av utrustning samt materialspecifikationer av delkomponenter i larmsystemet. 5.1 Kontroll vid tillverkning av fjärrvärmerör och fjärrvärmedetaljer/armaturer. Vid tillverkningen kontrolleras fjärrvärmerör- och rördetaljer enligt företagens kvalitetssystem enligt till exempel ISO 9001 eller motsvarande. Vidare kan tillverkningen av fjärrvärmerören certifieras enligt Svensk Fjärrvärmes program för provning och kontroll. Företagen kan då förse de certifierade produkterna med ett certifieringsmärke, P-märkning, som visar att företaget genomför kvalitetskontroller i nivå med Svensk Standard och Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser. Genom till exempel fabriksbundna märkningssystem är det även möjligt att vid leverans identifiera att enskilda rör och komponenter har genomgått de kontroller som specificerats i företagets kvalitetssystem, till exempel elektriska kontroller för att försäkra sig om att rör och rördetaljer inte innehåller några dolda fel. Enligt Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser 5 skall tillverkaren av fjärrvärmeledningar, i samband med tillverkningen av rör och detaljer, kontrollera att larmtrådarna är obrutna samt att de placerats parallellt med stålröret. Tillverkaren väljer själv metod med vilken larmtrådarnas placering i fjärrvärmeröret kontrolleras. Tidigare rekommenderades en kontroll att isolationsresistansen var minst 1000 MΩ vid provning med en 5 kv isolationsprovare. Eftersom man med denna kontroll enbart kan kontrollera kortslutning och ej avstånd mellan koppartråd och stålrör är denna kontroll ej längre föreskriven i de tekniska bestämmelserna. Det var enbart i de fall som larmtråden låg mycket nära stålröret som provningen gav som ett överslag mellan koppartråd och stålrör. Den höga spänningen bröt då igenom isoleringen och en kortslutning uppstod. 5.2 Mottagningskontroll enskilda komponenter Beställaren kontrollerar rör och rördetaljer vid mottagningen. Vid mottagningskontrollen kontrolleras att levererade varor är enligt tillverkarens eller beställarens uppgift, speciellt T-stycken, övergångsrör och ventilenheter samt att inget har hänt med leveransen mellan fabrik till montageplats eller lager hos beställaren. På samma sätt som elektriska kontroller genomförs vid tillverkningen kan dessa genomföras vid en mottagningskontroll. Några sådana kontroller föreskrivs inte i några anvis- 5 Svensk Fjärrvärme, FVF D:207 Fuktövervakning, Tekniska bestämmelser för fuktövervakning i fjärrvärmekulvert, februari

16 ningar av leverantören av fjärrvärmerör och komponenter utan denna kontroll utförs om de ingår i de anvisningar som beställaren har upprättat för mottagningskontroll. De elektriska kontroller som rekommenderas i förekommande fall är mätning av isolationsresistans och slingresistans. Avsikten med dessa kontroller är att kontrollera att det inte finns fukt i rör och detaljer, att tråden inte ligger för nära medieröret med risk för kortslutning vid senare hantering av fjärrvärmeröret eller att tråden inte gått av under transporten från tillverkaren. Isolationsresistansen kontrolleras med hjälp av isolationsprovaren genom att mäta mellan respektive larmtråd och medieröret. Isolationen kan också mätas mellan trådarna. Samtliga mätvärden skall vara enligt Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser om tillåtna värden vid montage, se nedan. Om inte det är fallet bör ytterligare kontroll utföras för att hitta orsaken till förändringen. När test med isolationsprovare utförs kan fjärrvärmeröret laddas upp som en kondensator. Efter genomfört test bör tråden därför kortslutas mot medieröret på föreskrivet sätt för att ta bort spänningen mellan tråd och medierör. I mottagningskontrollen kan också ingå att kontrollera att larmtråden inte är korsad eller att tråden inte är av. Detta kan göras genom att koppla en summer mellan respektive tråd och stålröret. När motsvarande tråd i andra änden på rördelen kortsluts mot stålröret skall summern ljuda. Man har därmed även kontrollerat att trådarna inte har avbrott i rördelen. Om kontrollen inte genomförs med en separat summer eller om instrumentet inte innehåller summerfunktion, kan man kortsluta den ena tråden mot stålröret och därefter kontrollera resistansen i andra änden på rördelen med hjälp av isolationsprovarens ohmmeter eller annan separat ohmmeter. Då ser man dessutom slingresistansen. Godkänt värde skall vara 1,1-1,4 ohm per 100 meter koppartråd. I standard, pr EN 14419, som utarbetats av CEN/TC107/WG11 innehåller avsnittet Allmänna punkter vilka tester som skall göras men i denna skrift är det ytterst sparsamt med gränsvärden. 5.3 Montagekontroll Med montagekontroll 6 menas de kontroller som genomförs vid montage. I regel genomförs dessa efter att medieröret svetsats ihop. I Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser rekommenderas mätning av isolationsresistansen av varje enskilt rör och rördel samt efter färdigt rörmontage. Mätningen genomförs med isolationsprovare Rekommenderad mätspänning är 1 kv och godkänt värde är 1000 per detalj och efter montering är godkänt värde minst 10 MΩ per 1000 meter larmtråd. Även slingresistansen skall kontrolleras regelbundet. 6 Med montagekontroll menas de kontroller som görs av enskilda och monterade komponenter, två eller flera rör eller rördetaljer som testas vid förläggning, färdigmonterad anläggning (slinga) både ny som gammal. 14

17 I montagekontrollen skall upptäckas om larmtrådarna kopplats felaktigt i samband med montaget. Denna kontroll skall alltid utföras av montören som egenkontroll, och av kontrollanten med jämna mellanrum under montagetiden. 5.4 Överlämning av anläggning När anläggningen är klar för slutbesiktning kontrolleras larmtråden enligt Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser gällande mätning av isolationsresistans (10 Mohm per 1000 meter tråd), slingresistans (1,1-1,4 ohm per 100 meter koppartråd). I kontrollen bör även kompletterande mätningar utföras med pulsekometer för att kontrollera att driftövervakning och lokalisering av skador är möjlig samt att larmtrådens geografiska sträckning överensstämmer med larmritning. För att öka möjligheten att utläsa eventuella framtida förändringar rekommenderas att pulsekometermätningens grafer/kurvor (bilder) som analyseras för att bedöma anläggningens, larmtrådens, elektriska egenskaper före idrifttagning dokumenteras och referenslagras. Likaså skall tillhörande resistansvärden referenslagras. Dessa dokument bildar tillsammans med larmtrådsritningen underlag för den fortsatta driftövervakningen. Även kontroll att larmtrådarna är åtkomliga och att anslutningspunkter på medieröret för att ansluta ledningen som jord så kallat jordtag är placerade i anslutning till larmtrådarna på de platser elektriska kontroller/mätningar kommer att utföras. 5.5 Driftövervakning Driftövervakning av anläggningen sker med automatiska övervakningssystem och manuella tillståndskontroller. Vanligtvis sker driftövervakningen med en något enklare larm- eller mätutrustning ofta baserad på impedansmätning (lågfrekvent växelspänning) som kompletteras med manuella tillståndskontroller, som utförs med jämna mellanrum och kontroller för att lokalisera skador i samband med larm. Övervakningen kan även ske med mer avancerade övervakningsenheter som både detekterar och lokaliserar skador. Det är dock vanligt att driftövervakningen är helt baserat på manuella tillståndskontroller som utförs med jämna mellanrum. Det är viktigt att redan vid projektering anpassa anläggningen för framtida driftövervakning. Hänsyn bör tas för till exempel överordnad kommunikation vid fjärrövervakning. Dock skall anläggningen alltid vara anpassad för åtkomlighet av larmtrådar eftersom lokalisering av skador oftast sker med manuella mätningar med pulsekometer som utförs från olika mätpunkter i anläggningen. Åtkomlighet kan vara avgörande om en skada kan lokaliseras. 15

18 Oavsett med vilken metod anläggningen övervakas är det av stor betydelse med bra jordförbindelse. Detta gäller såväl stationär övervakning som vid temporära mätningar (manuella kontroller). För att mätningen skall fungera skall det finns möjligheter för anslutning till rörjord anslutning till medieröret helst via svetsade bultar/öglor eller ett för ändamålet avsedda jordklamrar. Utan bra jordförbindelse ökar risken för att en skada inte upptäcks. Det är även viktigt att utstickande larmtrådar/slingor är monterade och skyddade mot yttre påverkan för att förhindra att kortslutning och/eller avbrott uppstår, samt att de i förekommande fall är inkopplade mot larmutrustningen på ett ändamålsenligt sätt. Larmtrådens längd måste även vara anpassad för larmövervakning. Om larmtråden är längre än vad som är angivet som maximalt tillåten längd på larmenheten, kan det larma utan att det är dåliga värden på fjärrvärmesektionen. Vid inställning av larmgränser bör dessa sättas så högt som möjligt för att största känslighet ska uppnås. 16

19 6 Marknadsöversikt Under perioden (Rundström, 1983) samt under 1986 (Bodin m fl, 1987) och 1993 (ÅF-SIFU, 1995) har det gjorts översikter över de larmsystem som då fanns på den svenska marknaden. En ny marknadsutredning har gjorts i denna utredning dels genom att samla in skriftlig produktinformation, dels genom direkta kontakter med tillverkare av larmsystem. Den öppna produktinformationen med tekniska data har sammanställts nedan, medan uppgifter av mera konfidentiell natur redovisas fabriksanonymt eller utnyttjas som arbetsunderlag till utredningen. Sammanställningen avser förhållandena våren 2002, varvid nedan angivna företag har identifierats som tillverkare av produkter och system med komponenter avsedda för fuktdetektering. Företagen nedan bedöms ha en geografisk spridning i Sverige. Vi reserverar oss för att företag med en lokal marknad ej kommit med i översikten. 6.1 Översiktlig systembeskrivning Koppartråden som utgör givare i övervakningssystemet gjuts in i PUR-isoleringen vid tillverkningen av prefabricerade fjärrvärmerör och vid tillverkningen av detaljer som rörböjar, T-stycken etc. Två koppartrådar, ibland flera, gjuts in i isoleringen. Placeringen av koppartrådarna kan variera beroende av fabrikat men oftast placeras trådarna med jämn delning. Komponenterna, fjärrvärmerör, rörböjar, avgreningar med flera svetsas ihop till ett ledningsnät och larmtrådarna i dessa komponenter skarvas ihop genom lödning och/eller pressning. Det område som skall övervakas sektioneras i lämpliga längder och koppartråden kopplas ihop till sektionsvisa 7 mätsystem. Sektioneringens längd avgränsas av praktiska skäl men styrs också av frekvensen på övervakningsutrustningens växelspänning. Det innebär att den i elektrisk mening obrutna larmtråden i en ledning alltid består av jämförelsevis korta längder. I varje sektion går koppartråden från övervakningsutrustningen till den längst belägna punkten, vänder och går i tillbaka till utrustningen. Larmtrådens fram och retur är placerad i fjärrvärmeledningen och det finns två sätt för detta: Slutet system eller tvåtrådssystem, där fram och retur ligger i samma fjärrvärmerör. Vid den längst bort belägna punkten av slingan kopplas de två trådarna i fjärrvärmeröret ihop med varandra. Det betyder att hela slingan ligger i ett och samma mantelrör. Fjärrvärmeledningen har därför en slinga i framledningen och en andra slinga i returledningen. 7 För att den oisolerade koppartråden skall kunna fungera som givare för övervakningssystemet i en sektion bör det inte finnas några avbrott eller dåliga kontakt i skarvarna mellan varje rörlängd eller detaljs koppartrådar. Av detta skäl bestämmer man en så kallad slingresistans för att kontrollera att den sammansatta larmtråden i sektionen är hel. 17

20 Larmcentral Kanal 1 Kanal 2 Larmtråd Figur 2 Figure 2 Principskiss av ett slutet system eller tvåtrådssystem. Illustration of the connecting principle in a so-called closed or two-wires system. Öppet system eller entrådssystem, en koppartråd i fjärrvärmens framledning kopplas ihop med en koppartråd i fjärrvärmens returledning. Öppet betyder i detta sammanhang att man måste gå utanför manteln på fjärrvärmeledningarna och i mark för att koppla ihop slingan. Systemlösningen innebär att övervakning kan ske på i princip dubbelt så lång sträcka med dubbelt fjärrvärmerör jämfört med ett slutet system eller tvåtrådsystem. 18

Larmcentral Övervakar 2500 m / kanal Registrerar larm (on/off) via signalkabel i rörgrav. Felinmätning med pulsekometer 2 kanaler för larmtrådar

Larmcentral Övervakar 2500 m / kanal Registrerar larm (on/off) via signalkabel i rörgrav. Felinmätning med pulsekometer 2 kanaler för larmtrådar Fuktlarmsystem 7:0 LC/Kabelradar Kabelradar Övervakar 5000 m / kanal Registrerar förändringar Felinmätning från dator via kabel, telefon, GSM. kanaler för larmtrådar Larmcentral Övervakar 500 m / kanal

Läs mer

Om Wideco Sweden AB. Wideco Sweden AB startades1982

Om Wideco Sweden AB. Wideco Sweden AB startades1982 Om Wideco Sweden AB Wideco Sweden AB startades1982 Idag är vi 11 anställda som tillsammans har mer än 35 års erfarenhet av läckagedetektering/lokalisering på fjärrvärme-, fjärrkyla- och industriella rör.

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad megger)

Isolationsprovning (så kallad megger) Isolationsprovning (så kallad megger) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

2359 Mediegruppen 10/13_SE. Digital övervakning av förisolerade rörsystem för fjärrvärme

2359 Mediegruppen 10/13_SE. Digital övervakning av förisolerade rörsystem för fjärrvärme 2359 Mediegruppen 10/13_SE Digital övervakning av förisolerade rörsystem för fjärrvärme 2359 Detect brochure SE.indd 3 22/10/13 11.59 proaktiv övervakning och felsökning Central övervakning av förisolerade

Läs mer

Fuktövervakningssystem

Fuktövervakningssystem Fuktövervakningssystem 7:0 Fuktövervakningssystem Syftet med ett fuktövervakningssystem är: att detektera fukt att lokalisera fukt att upptäcka avvikelser (att jämföra fuktrelaterade parametrar med värden

Läs mer

Fuktövervakningssystem

Fuktövervakningssystem Fuktövervakningssystem 7:0 Fuktövervakningssystem Syftet med ett fuktövervakningssystem är: att detektera fukt att lokalisera fukt att upptäcka avvikelser (att jämföra fuktrelaterade parametrar med värden

Läs mer

Mät resistans med en multimeter

Mät resistans med en multimeter elab003a Mät resistans med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Laboration Resistans och hur man mäter resistans Olika ämnen har olika förmåga att leda den elektriska strömmen Om det finns gott om

Läs mer

fuktmätning med pulsekometer

fuktmätning med pulsekometer fuktmätning med pulsekometer Stefan Nilsson, Sven-Erik Sällberg, Gunnar Bergström SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Forskning och Utveckling 2005:124 FUKTMÄTNING MED PULSEKOMETER Forskning

Läs mer

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation.

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. 1(7) Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. Enligt punkt 434.1 i SS 4364000 ska kortslutningsströmmen bestämmas i varje punkt så erfordras. Bestämningen

Läs mer

7. Fuktövervakningssystem

7. Fuktövervakningssystem Fuktövervakningssystem 7:101 7. Fuktövervakningssystem Syftet med ett fuktövervakningssystem är att detektera och lokalisera fukt i rörens isolering. Detta ger ett kostnadseffektivt och lättanvänt verktyg

Läs mer

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning elab005a Strömdelning och spänningsdelning Namn Datum Handledarens sign Laboration I den här laborationen kommer du omväxlande att mäta ström och spänning samt även använda metoden för indirekt strömmätning

Läs mer

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808 Linnéuniversitetet Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik Laborationshäfte för kursen Elektricitetslära och magnetism - 1FY808 Ditt namn:... eftersom labhäften far runt i labsalen. 1 1. Instrumentjämförelse

Läs mer

Ekonomi och miljö i fokus. system

Ekonomi och miljö i fokus. system Ekonomi och miljö i fokus system - systemet med energieffektivitet i fokus Små värmeförluster Låga anläggnings- och driftskostnader Snabb och enkel projektering samt installation Finns med diffusionsspärr

Läs mer

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Elmiljösäkring Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Skyddsjordning Med skyddsjorda menas: anslutning av utsatta delar till

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

INLEDNING... 2 MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING...

INLEDNING... 2 MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING... Sidan 1 av 7 Innehåll INLEDNING... MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING... TEST LOKALISERING OCH MÅLSÄTTNING... TEORI OCH RESULTAT... TEORI... RESULTAT... 3 UTVÄRDERING... 6 APPENDIX... 6 APPENDIX

Läs mer

(44) Ansökan utlagd och utlägg- 7 9-0 7-2 3 Publicerings- 409 058. ningsskriften publicerad nummer TUö UvU

(44) Ansökan utlagd och utlägg- 7 9-0 7-2 3 Publicerings- 409 058. ningsskriften publicerad nummer TUö UvU SVERIGE [B] (11)UTLÄGGNINGSSKRIFT 7711902-2 (19) S E (51) Internationell klass 2 G 0 1 T 1 / 0 2 / / G 0 1 T 7 / 1 2 (44) Ansökan utlagd och utlägg- 7 9-0 7-2 3 Publicerings- 409 058 ningsskriften publicerad

Läs mer

Lägg in batterierna korrekt, annars kan batterierna laddas ur. Om instrumentet ej skall användas under en längre tid så plocka ur batterierna.

Lägg in batterierna korrekt, annars kan batterierna laddas ur. Om instrumentet ej skall användas under en längre tid så plocka ur batterierna. Batteri Före öppning av batteriluckan (när batterier eller säkringar skall bytas) så måste instrumentet stängas av samt ev. mätsladdar och tillbehör kopplas bort. Lägg in batterierna korrekt, annars kan

Läs mer

Tentamen i Fysik för K1, 000818

Tentamen i Fysik för K1, 000818 Tentamen i Fysik för K1, 000818 TID: 8.00-13.00. HJÄLPMEDEL: LÄROBÖCKER (3 ST), RÄKNETABELL, GODKÄND RÄKNARE. ANTAL UPPGIFTER: VÅGLÄRA OCH OPTIK: 5 ST, ELLÄRA: 3 ST. LÖSNINGAR: LÖSNINGARNA SKA VARA MOTIVERADE

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING 2 1 (8) Grupp A26 MILJÖPROVNING AV AMMUNITION Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING Denna standard omfattar metodbeskrivningar för provning av ammunition. Främst avses provning av säkerhet, men även

Läs mer

PT 100 / 500 / 1000 PRODUKTINFORMATION

PT 100 / 500 / 1000 PRODUKTINFORMATION PT 100 / 500 / 1000 temperaturgivare används vid mycket exakta temperaturmätningar. Den linjära funktionen resistans/temperatur förenklar många elektroniska applikationer. Temperaturövervakning av lagerhus

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

1. q = -Q 2. q = 0 3. q = +Q 4. 0 < q < +Q

1. q = -Q 2. q = 0 3. q = +Q 4. 0 < q < +Q 2.1 Gauss lag och elektrostatiska egenskaper hos ledare (HRW 23) Faradays ishinksexperiment Elfältet E = 0 inne i en elektrostatiskt laddad ledare => Laddningen koncentrerad på ledarens yta! Elfältets

Läs mer

Sammanfattning av likströmsläran

Sammanfattning av likströmsläran Innehåll Sammanfattning av likströmsläran... Testa-dig-själv-likströmsläran...9 Felsökning.11 Mätinstrument...13 Varför har vi växelström..17 Växelspännings- och växelströmsbegrepp..18 Vektorräknig..0

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

AC-kretsar. Växelströmsteori. Lund University / Faculty / Department / Unit / Document / Date

AC-kretsar. Växelströmsteori. Lund University / Faculty / Department / Unit / Document / Date AC-kretsar Växelströmsteori Signaler Konstant signal: Likström och likspänning (DC) Transienta strömmar/spänningar Växelström och växelspänning (AC) Växelström/spänning Växelström alternating current (AC)

Läs mer

Svaren på förståelsedelen skall ges på tesen som skall lämnas in.

Svaren på förståelsedelen skall ges på tesen som skall lämnas in. Dugga i Elektromagnetisk fältteori F. för F2. EEF031 2005-11-19 kl. 8.30-12.30 Tillåtna hjälpmedel: BETA, Physics Handbook, Formelsamling i Elektromagnetisk fältteori, Valfri kalkylator men inga egna anteckningar

Läs mer

Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem

Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem den säkra och enkla svetsmuffen till preisolerade rör Framställd i samma material som mantelröret En sluten muff med endast runtgående svetsar Klarar

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Växelström K O M P E N D I U M 2 ELEKTRO

Växelström K O M P E N D I U M 2 ELEKTRO MEÅ NIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Johan Pålsson 999-09- Rev.0 Växelström K O M P E N D I M ELEKTRO INNEHÅLL. ALLMÄNT OM LIK- OCH VÄXELSPÄNNINGAR.... SAMBANDET MELLAN STRÖM

Läs mer

Prov 3 2014-10-13. (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0]

Prov 3 2014-10-13. (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0] Namn: Område: Elektromagnetism Datum: 13 Oktober 2014 Tid: 100 minuter Hjälpmedel: Räknare och formelsamling. Betyg: E: 25. C: 35, 10 på A/C-nivå. A: 45, 14 på C-nivå, 2 på A-nivå. Tot: 60 (34/21/5). Instruktioner:

Läs mer

Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Likspänningsexperiment Namn: Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska

Läs mer

Livstidsförlängning av transformatorstationer

Livstidsförlängning av transformatorstationer Livstidsförlängning av transformatorstationer ABB har tagit fram en lösning för livstidsförlängning av dina transformatorstationer. Lösningen innebär att skydds- och kontrollutrustning kan uppgraderas

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-6186-13/SE 6.9.213 Funktionsprovning av luftvärmepumpen SCANVARM SVI12 + SVO12 vid låga uteluftstemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna - maskinens

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 1 (11) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning med elektromagnetisk puls, EMP ORIENTERING

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 1 (11) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning med elektromagnetisk puls, EMP ORIENTERING 1 1 (11) Grupp A26 MILJÖPROVNING AV AMMUNITION Provning med elektromagnetisk puls, EMP ORIENTERING Denna standard omfattar metodbeskrivningar för provning av ammunition. Främst avses provning av säkerhet,

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum:

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum: UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH Apparater på labbet Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum Kommentarer Godkänd: Rättningsdatum Signatur

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z 3.4 RLC kretsen L 11 Växelströmskretsar kan ha olika utsende, men en av de mest använda är RLC kretsen. Den heter så eftersom den har ett motstånd, en spole och en kondensator i serie. De tre komponenterna

Läs mer

Partiell Skuggning i solpaneler

Partiell Skuggning i solpaneler Partiell Skuggning i solpaneler Amir Baranzahi Solar Lab Sweden 60222 Norrköping Introduktion Spänningen över en solcell av kristallint kisel är cirka 0,5V (vid belastning) och cirka 0,6V i tomgång. För

Läs mer

TSFS11 - Energitekniska system Kompletterande lektionsuppgifter

TSFS11 - Energitekniska system Kompletterande lektionsuppgifter 014-05-19 ISY/Fordonssystem TSFS11 - Energitekniska system Kompletterande lektionsuppgifter Lektion Uppgift K.1 En ideal enfastransformator är ansluten enligt följande figur R 1 = 1 kω I U in = 13 V N1

Läs mer

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar.

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23 Eleonora Lorek Ström Ström är flöde av laddade partiklar. Om vi har en potentialskillnad, U, mellan två punkter och det finns en lämplig väg rör sig laddade partiklar i

Läs mer

NO x -föreskriftens krav enligt NFS 2004:6 och SS-EN 14181

NO x -föreskriftens krav enligt NFS 2004:6 och SS-EN 14181 Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Gunnar yquist 005-05-04 O x -föreskriftens krav enligt FS 004:6 och SS-E 48 Krav på mätningarna av utsläpp av kväveoxider från förbränningsanläggningar

Läs mer

AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. ville.jalkanen@tfe.umu.se 1

AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. ville.jalkanen@tfe.umu.se 1 AD-DA-omvandlare Mätteknik Ville Jalkanen ville.jalkanen@tfe.umu.se Inledning Analog-digital (AD)-omvandling Digital-analog (DA)-omvandling Varför AD-omvandling? analog, tidskontinuerlig signal Givare/

Läs mer

Standards och normer Grundläggande för Powerpipes verksamhet är de europeiska normerna för prefabricerade rör och rördelar gällande

Standards och normer Grundläggande för Powerpipes verksamhet är de europeiska normerna för prefabricerade rör och rördelar gällande Teknik, kvalitet och miljö 2:101 Fjärrvärmesystem Våra produkter är uppbyggda som en sandwichkonstruktion med mediarör av stål, polyuretanskumisolering och mantelrör av polyeten som tillsammans bildar

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den.

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den. Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet Lab nr 2 version 3.1 Laborationens namn Växelströmskretsar Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Inledning I denna laboration skall

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Med sikte på framtiden. På den säkra sidan! Mät, analysera och dokumentera med de digitala kylmätarna från Testo. Tillträde endast med Testo kylmätare

Med sikte på framtiden. På den säkra sidan! Mät, analysera och dokumentera med de digitala kylmätarna från Testo. Tillträde endast med Testo kylmätare Med sikte på framtiden På den säkra sidan! Mät, analysera och dokumentera med de digitala kylmätarna från Testo Tillträde endast med Testo kylmätare Mät, analysera och dokumentera med testo 570. Den nya,

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

TEKNISKA RIKTLINJER FÖR KOMPAKTA 400 kv LEDNINGAR SvK TR 5:215 VENTILAVLEDARE 14 september 2000 15 VENTILAVLEDARE

TEKNISKA RIKTLINJER FÖR KOMPAKTA 400 kv LEDNINGAR SvK TR 5:215 VENTILAVLEDARE 14 september 2000 15 VENTILAVLEDARE TEKNISKA RIKTLINJER FÖR KOMPAKTA 400 kv LEDNINGAR 15 VENTILAVLEDARE 2 Innehåll...Sida 15.1 REFERENSER... 3 15.2 OMFATTNING... 4 15.3 ORDFÖRKLARING... 4 Ventilavledare... 4 15.4 BESKRIVNING...4 15.4.1 Allmänt...

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

MARIN EL OCH ELEKTRONIK

MARIN EL OCH ELEKTRONIK MARIN EL OCH ELEKTRONIK Ämnet marin el och elektronik behandlar den elektronik, de elektriska installationer och elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. Ämnet behandlar även materiallära samt

Läs mer

Underlag för teoriprovet utgörs av rapporten Mantel skarvteknik som kan laddas ned från Svensk Fjärrvärmes hemsida, www.svenskijarrvarme.se.

Underlag för teoriprovet utgörs av rapporten Mantel skarvteknik som kan laddas ned från Svensk Fjärrvärmes hemsida, www.svenskijarrvarme.se. REGLER FÖR AUKTORISATION OCH LICENSIERING 1 Giltighetsområde Auktorisation och licens omfattar montage av skarvsystem (tätförband, larm och isolering i samband med läggning av fjärrvärmerör) och, i förekommande

Läs mer

Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden

Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden Författare: José Acuna, KTH Energiteknik December, 2011 Innehåll

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

Läs mer

Produktspecifikation för Skanova Extern anslutningskabel koppar

Produktspecifikation för Skanova Extern anslutningskabel koppar 1 (7) Produktspecifikation för Skanova Extern gäller från 2014-10-01 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTEN... 2 2.1 Allmänt... 2 2.2 Resistans, kapacitans och isolation...

Läs mer

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide easy&cosy heat mat 150 Installationsguide SE Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4b Fig. 5 Fig. 8a Fig. 8b Fig. 3 Fig. 4a Fig. 6 Fig. 7 Fig. 9 Fig. 10 0,5 m Room : Date : Produktspecifikationer easy&cosy heat mat 150 W/m²

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10 EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation Vid installation av elektriska motorer bör nedan angivna regler följas. Detta för att minimera de problem som kan uppstå

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Beteckning Tekniska Bestämmelser för mönsterkort och kretskort TBE 105 Utgåva 4 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 PRODUKTKRAV...2

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Diagnostiskt prov i mätteknik/luftbehandling inför kursen Injustering av luftflöden

Diagnostiskt prov i mätteknik/luftbehandling inför kursen Injustering av luftflöden 1 (14) inför kursen Injustering av luftflöden 1. I vilken skrift kan man läsa om de mätmetoder som normalt skall användas vid mätningar i ventilationsinstallationer? 2. Ange vad de tre ingående parametrarna

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter Föreläsning 2

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter Föreläsning 2 01-01-5 1 Föreläsning esistans i ledare ρ = A ρ = ledarens resistivitet l = ledarens längd A = ledarens tvärstittsarea A = π r d = π 4 ρ Copyright 003 by Pearson Education, Inc. pper Saddle iver, New Jersey

Läs mer

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING 4030150 VHC NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING Elkonsult Stockholm 2010-07-16 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF Flowline monitor Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF flödesmätare en ny dimension in Med SKFs system för flödesövervakning introduceras en ny generation inom mätning och övervakning

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK ELEKTROTEKNK MASKNKONSTRKTON KTH Tentamen med lösningsförslag och borttaget svarsutrymme. TENTAMENSPPGFTER ELEKTROTEKNK Elektroteknik för MEDA och CL, MF035 05-06-0 9.00-3.00 Du får lämna salen tidigast

Läs mer

090423/TM IDE-sektionen. Laboration 3 Simulering och mätning på elektriska kretsar

090423/TM IDE-sektionen. Laboration 3 Simulering och mätning på elektriska kretsar 090423/TM IDE-sektionen Laboration 3 Simulering och mätning på elektriska kretsar 1 Förberedelseuppgifter inför Laboration 3: 1. Tag reda för figur 4. Vilket värde på V1 som krävs för att potentialen i

Läs mer

Detektering av cykeltrafik

Detektering av cykeltrafik Vägverket Konsult Affärsområde Väg och Trafik Box 4107 17104 Solna Solna Strandväg 4 Texttelefon: 0243-750 90 Henrik Carlsson, Erik Fransson KVTn henrik-c.carlsson@vv.se, erik.fransson@vv.se Direkt: 08-445

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Introduktion till. fordonselektronik ET054G. Föreläsning 2

Introduktion till. fordonselektronik ET054G. Föreläsning 2 01-01-5 1 Introduktion till fordonselektronik ET054G Föreläsning Introduktion till fordonselektronik esistans i ledare ρ = A ρ = ledarens resistivitet l = ledarens längd A = ledarens tvärstittsarea A =

Läs mer

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5920-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 01-03-2012 Copyright CG Drives

Läs mer

TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET

TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET Teknisk specifikation rev 6 1 (5) TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET 1 ALLMÄNT 1.1 Definitioner För denna specifikation är följande definitioner tillämpliga: Nätägare

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Fotoelektriska effekten

Fotoelektriska effekten Fotoelektriska effekten Bakgrund År 1887 upptäckte den tyska fysikern Heinrich Hertz att då man belyser ytan på en metallkropp med ultraviolett ljus avges elektriska laddningar från ytan. Noggrannare undersökningar

Läs mer