Trönödiagonalen. Friggesund. Nordellen. Norrbo. Delsbo. Sördellen. Svedja. Nianfors. Undervik. Orbaden Vallsta Lindefallet. Växbo.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trönödiagonalen. Friggesund. Nordellen. Norrbo. Delsbo. Sördellen. Svedja. Nianfors. Undervik. Orbaden Vallsta Lindefallet. Växbo."

Transkript

1 diagonalen Öjung Letsbo Harsa Nore Tallåsen Hamre Överälve Hybo Undervik Nianfors Ljusnan Nordsjö Orbaden Vallsta Bergslagsdiagonalen Friggesund Norrbo Svedja Roteberg Lottefors Långhed Ovanåker Runemo Rengsjö Viksjöfors Annefors Hållbo Kilafors Sibo Nordellen Sördellen Glössbo Harmånger Vattlång Näsviken Sörforsa diagonalen Segersta Mohed Bergvik Edsta Marma verken Skog Ilsbo Rogsta Långvind Skärså Stocka Strömsbruk Idenor Bålsö Hornslandet Hölick Agö Enhammarsfjärden Hällgrund Ljusne Vallvik Storjungfrun Vägsystemutveckling Bergslagsdiagonalen är ett viktigt vägsystemutvecklande stråk, som gör Sveriges huvudvägnät betydligt mera rationellt och heltäckande. Den genande diagonalen som ska sammankoppla Bergslagsdiagonalen längst i norr till är ännu i ett inledande planeringsskede. diagonalen kommer att stärka Bergslagsdiagonalens nationella funktion och Hälsinglands roll i det övergripande vägsystemet. Dessutom stärks den regionala integrationen för Hälsingland. Två av de största tätorterna i Hälsingland, och, ligger 56 km från varandra fågelvägen, men vägavståndet är idag hela 91 km (via väg och ), vilket innebär en restid på ca 56 minuter. diagonalen innebär många fördelar såväl för Hälsingland som för Sverige som helhet: Bergslagsdiagonalens nationella funktion stärks. Ett huvudvägkryss bildas centralt i Hälsingland. Sträckan - förkortas ca 18 km. Restiden till och minskar med ca 11 minuter. - tar endast 45 minuter. Tillgängligheten till s sjukhus förbättras från Ovanåkers och kommuner. De täta landsbygdsområdena, Rengsjö, Glössbo, Mohed,, och får god tillgänglighet till fem betydelsefulla arbetsplats- och servicekoncentrationer:,,, och. De mindre arbetsplatserna i stråket får breddad geografisk marknad. Investeringsbehovet för nybyggnadssträckan och för viss rätning och breddning av befintlig väg är ca Mkr. Detta antyder god samhällsekonomisk lönsamhet

2 Tromsö Bergslagsdiagonalen i det nationella vägnätet Narvik Kiruna Bodö Rovaniemi Luleå Uleåborg Bergslagsdiagonalen har en betydelse full roll för att hela landet ska få ett väl fungerande och heltäckande huvudvägnät. Trondheim Jämtlandsfjällen Östersund Umeå Vasa Särskilt Örebroregionen, Bergslagen, Falun/Borlängeregionen och Hälsingland får avsevärt stärkta positioner i det svenska huvudvägsystemet. Härjedalsfjällen diagonalen stärker Bergslagsdiagonalens roll genom att åstadkomma en tydligare koppling till/från norrifrån Tammerfors och norrut. Vägsträckan förkortas ca 18 km jämfört med att köra väg och via. OSLO Karlstad Falun Borlänge Åbo diagonalen ger i samspel med Bergslagsdiagonalen, räknat från Norrlandskusten HELSINGFORS till Mjölby, ca 30 km kortare reslängd än. Från Norrlandskusten till Göteborg blir reslängden ca 110 km kortare än vägvalet via och E18/E20. Göteborg Linköping Visby Bergslagsdiagonalen och diagonalen skapar avsevärt bättre samspelsmöjligheter mellan Norrlandskusten/, Hälsingland och Dalarna/Bergslagen/Örebro/Västsverige samt södra Sverige/kontinenten. Halmstad Köpenhamn Karlskrona Kalmar Bergslagsdiagonalen skapar också ett väl fungerande stråk från södra Sverige via Örebro, Falun och till orterna i Ljusnans dalgång och vidare via Ånge till Östersund och norra inlandet resp Åre och Trondheim. Malmö Bornholm 2

3 diagonalen stärker det nationella vägsystemets betydelse för Hälsingland Genom att Bergslagsdiagonalen/diagonalen/ norrut bildar ett vägkryss med Väg och söderut får hela Hälsingland en starkare roll i det övergripande vägsystemet. Hela Hälsingeregionen och dess kommuner blir bättre tillgängliga, dels genom ett tydligare svenskt huvudvägnät och dels genom att Bergslagsdiagonalens stärkta roll successivt motiverar fler förbättringar längs hela vägstråket. Industrin i Hälsingland (figur på nästa sida) får genom förbättrad Bergslagsdiagonal successivt förbättrade kopplingar till andra industriregioner i Sverige, särskilt Dalarna/Bergslagen, Örebroregionen, Göteborgsregionen och Småland. Förbättrad tillgänglighet uppnås också till/från befintliga och potentiella marknader nationellt och inom EU:s tätbefolkade delar. Hälsinglands turistiska potentialer kommer mera till sin rätt. Tillsammans med främst Dalarna uppnås ett variationsrikt och intressant kulturrelaterat utbud inom besöksnäringen. Boende och verksamheter i själva diagonalstråket får bättre tillgänglighet och bättre utvecklingsmöjligheter genom att inte ligga vid sidan av allfarvägarna utan mitt i region Hälsingland., Rengsjö, Glössbo, Mohed,, och har tillsammans nästan 00 invånare och närliggande, täta landsbygdsdelar i och s kommuner har mer än 8000 invånare. Tillsammans med ortsstråken --- och -- finns en stor potential för att Hälsingland ska fungera som en integrerad region. För att uppnå detta krävs emellertid förkortade restider och förbättrad trafiksäkerhet. HÄRJEDALS- FJÄLLEN JÄMTLANDS- FJÄLLEN LULEÅ/ UMEÅ/ SUNDSVALL BEFOLKNING Antal per 2 m x 2 m 0 2 (2011) SILJANS- BYGDEN FALUN/BORLÄNGE/ ÖREBRO/ GÖTEBORG/ MALMÖ Rengsjö Glössbo GÄVLE/ UPPSALA/ 3

4 Hälsingland behöver förstärkas och fungera som en samverkande arbetsmarknadsregion Hälsingland har många unika kvaliteter, bl a mycket intressanta kultur-, natur- och boendemiljöer. Hälsingland fungerar emellertid idag inte tillräckligt integrerat, vilket leder till obalanser och bristande resursutnyttjande. Arbetsplatserna är relativt väl spridda längs de fyra huvudstråken (se fig nedan). Detta innebär, tillsam mans med unikt tät landsbygdsbefolkning i de fyra stråken, goda förutsättningar att uppnå en samver kande arbetsmarknadsregion. För att uppnå detta behövs goda dagspendlingsmöjligheter både till arbete och till högre utbildning. X-trafik har såväl längs stråken - som --- utvecklat väl fungerande regional tågtrafik, som även tillgodoser mellanliggande tätorter som, och. Tågtrafiken innebär att man når viktiga, kompletterande arbetsmarknader. På sikt blir även s arbetsmarknad dagspendlingstillgänglig för kuststråkets orter. Förbättrad vägtrafik är betydelsefull för kortare pend lingsrestid. Restider under 45 min bör eftersträvas. Längre väg- och tidsavstånd kan bli nödvändiga för att klara omställningar vid byte av arbetsplats/bostadsort. HÄRJEDALSFJÄLLEN JÄMTLANDSFJÄLLEN LULEÅ/ UMEÅ/ SUNDSVALL ARBETSPLATSER Antal per 2 m x 2 m (2011) 0 2 SAN LJ EN I S GD BY Rengsjö Glössbo FALUN/BORLÄNGE/ ÖREBRO/ GÖTEBORG/ MALMÖ GÄVLE/ UPPSALA/ Att exempelvis bo i skulle innebära 18 km till, 27 km till, 36 km till och 46 km till. Avståndet till blir 125 km. 4

5 FÖRVÄRVSFREKVENS MÄN år (2010) Studentkorrigerat Differens mot rikssnitt 75,7% Över Under >5 %-enh 0-1 %-enh > 7 10 Nordanstig FÖRVÄRVSFREKVENS KVINNOR år (2010) Studentkorrigerat Differens mot rikssnitt 75,7% Över Under >5 %-enh 0-1 %-enh > 7 10 Nordanstig ARBETSPENDLING (2009) MÄN 25-1 km fågelvägen Färre än 10 pendlare redovisas ej ARBETSPENDLING KVINNOR (2009) 25-1 km fågelvägen Färre än 10 pendlare redovisas ej Ovanåker Ovanåker Rättvik Ockelbo Rättvik Ockelbo Gagnef Falun Gagnef Falun Arbetspendlingen Arbetspendlingen i Hälsingland är idag starkt koncentrerad till de väst-östliga stråken, där förbättrade pendlingsmöjligheter är viktiga för många, särskilt som tågtrafik inte betjänar dessa stråk. Arbetspendlingen i stråken - och - är idag betydligt mindre.önskvärt är dock att bättre klara inbördes komplementaritet och effektivare nyttjande av arbetskraft. ANDEL HÖGRE UTBILDADE I förhållande till rikssnitt 19% (2011) ÖVER UNDER > 9% 0-3% 6-9% 3-6% 3-6% 6-9% Härjedalen 0-3% > 9% Universitet och högskolor Utlokaliserade enheter med enstaka program Nordanstig Tillgänglighet till högre utbildning Hälsingland har sedan länge haft bristfällig dagspendlingstillgänglighet till högre studier, vilket hållit nere andelen högre utbildade. Älvdalen 5 Orsa Mora Tillgängligheten till utbildningsutbudet i och Uppsala, i Falun/Borlänge, i och i Östersund Malung har stor betydelse för olika delar av Hälsingland, liksom de decentraliserade utbildningarna i och Vansbro Gagnef. Rättvik Leksand Ovanåker Falun Borlänge Ockelbo Sandviken Hofors Tierp

6 Stärkt regionfunktion Hälsingland har vad avser befolkningsutveckling (se figur i högerspalten) hamnat i ett utkantsläge, i förhållande till, Falun/Borlänge/ Siljansbygden och sregionen. Detta beror i betydande grad på att restidsavstånden till strategisk samhällsservice och kompletterande arbetsplatser är alltför långa och att den potentiellt integrerade regionen Hälsingland ännu inte fungerar tillräckligt integrerad. Utvecklingen av region Hälsingland kräver därför en samlad utveckling av transportsystem och strategiska lokaliseringar. diagonalen ger, tillsammans med successiv utveckling av Bergslagsdiagonalen, stärkt tillgänglighet till befolkning, arbetsplatser/utbildning, samhällsservice, turism och kulturmiljöer och underlättar människors vardag. Befolkningsutvecklingen och ortsstrukturen stärks i hela Hälsingland och särskilt för tät orter och landsbygd inom Ovanåker, och s kommuner. De tätbefolkade landsbygdsområdena blir härigenom viktiga buffertområden med goda arbetspendlings möjligheter till flera alternativa arbetsplatsområden (se figurerna på motstående sida). Arbetsmarknadens funktion förbättras genom bättre arbetspendlingsmöjligheter, varigenom bättre balansering kan uppnås mellan kommunernas arbetsplatsutbud. Detta ger förbättrat resursutnyttjande och bättre långsiktig befolkningsutveckling. Sysselsättningen stärks genom att ökad integration stärker utvecklingsdynamiken i storregionen. Kompetensförsörjning stärks genom att det med mer samspelande arbetsmarknader blir lättare att nå högre utbildning och lättare att rekrytera familjer. Attraktiva boendemiljöer kan tas tillvara. Hälsinglands unika kulturmiljöer kan tas tillvara för attraktiv kulturturism och det turistiska utbudet blir bättre tillgängligt. Orsa Mora BEFOLKNINGS- FÖRÄNDRING Tätorter ( ) ÖKNING Ny >9 %-enh MINSKNING 0-3%-enh >9 Antal Småorter Leksand Gagnef Rättvik Falun Borlänge Ockelbo Sandviken Attraktiv turismregion med unika kultursevärdheter Besöksnäringen är generellt en av de starkast växande näringarna och ska fördubblas från 2010 till 2020 enligt Svensk Turisms nationella mål. Hälsingland har särskilt med sin ovanligt tätbefolkade och fortfarande levande landsbygd (se vidstående sida) goda förutsättningar att utvidgas som turismregion. Det breda utbudet av kultursevärdheter, bl a det nyblivna Världsarvet (se figur på sista sidan) och naturupplevelser av varierande karaktär från inland till kust kan utvecklas till glädje även för lokalbefolkningen (såväl sysselsättning som attraktivitet). 6

7 HÄRJEDALSFJÄLLEN JÄMTLANDSFJÄLLEN BEFOLKNING LULEÅ/ UMEÅ/ SUNDSVALL Antal per 2 m x 2 m 0 (2011) SAN N LJ SI GDE BY Rengsjö FALUN/BORLÄNGE/ ÖREBRO/ GÖTEBORG/ MALMÖ Glössbo GÄVLE/ UPPSALA/ HÄRJEDALSFJÄLLEN LULEÅ/ UMEÅ/ SUNDSVALL JÄMTLANDSFJÄLLEN ARBETSPLATSER Antal per 2 m x 2 m (2011) SAN LJ EN I S GD BY 3100 FALUN/BORLÄNGE/ ÖREBRO/ GÖTEBORG/ MALMÖ Rengsjö4 85 Glössbo 1300 GÄVLE/ UPPSALA/

8 Ramsjö Hassela Forngård, Fäbodvall Movikens Masugn Friggesund Museum Järnbruk Äldre Kyrka Kapell Linets landskap Mindre badplats Skidbacke Norrbo Utsiktpunkt Odlingslandskap Kulturreservat Rikskulturmiljöer Riksintr. friluftsliv Naturmiljö Naturreservat backen Odlingslandskap Bandy Näsviken Idenor Sörforsa Anrik byamiljö Ljusnans Dalgång Fiskeläge Edsta Sördellen Kulturreservat, skogsskiften Grottsystem Stocka Strömsbruk Dellen Kulturbygd Järv Zoo De Fem Stora Harmånger Nordellen Ljusnans Dalgång Större badplats Fyr Vacker väg Kust & Skärgårdsmiljö h ot o c, k an Fiske Kvarn Anrik byamiljö Väggmålningar Långvind d Rengsjö Skärså Odlingslandskap Farstukvistar Skalens Natur & Kulturgård Enhammarsfjärden ba Los Mattmyra Agö Fiskeläge Hornslandet Ekopark Hölick Orbaden Långhed Bålsö skusten Ljusnan henningsons.se Kommersiell kulturminnes verksamhet Hembygdsgård, etc Fiskeläge Glashytta Hällgrund Ljusnans Dalgång Segersta Kilafors Mohed Järnframställningsplatser Norrlandsporten Fornlämningsmiljö Storjungfrun Hamrånge Fortsatt arbete Kontaktuppgifter Bergslagsdiagonalen Projektledare inom Partnerskapet för Bergslags- diagonalen och diagonalen: Utvecklingsarbetet för Bergslagsdiagonalen fortlöper successivt sedan idéuppslaget 1986 och sedan Partner skap Bergslagsdiagonalen officiellt bildades diagonalen Som ett nästa steg i arbetet för diagona len behöver utföras en djupare analys av tänkbara dragningsalternativ Glössbo-- inkl kostnads beräkningar. Håkan Bergeå, InfraSupport, tel Partnerskapets särskilda Väggrupp och Turismgrupp har utgjort styrgrupp. Utredningsarbetet har utförts av ÅF Infraplan med Stellan Lundberg som uppdragsledare

Regional systemanalys Dalarna

Regional systemanalys Dalarna Slutrapport 2008-10-01 Regional systemanalys Dalarna Innehåll 0 Sammanfattning... 4 1 Bakgrund... 6 1.1 Bakgrund...6 1.2 Syfte...6 1.3 Organisation och process...7 2 Regionens roll och funktion - beskrivning

Läs mer

Knutpunkt Midlanda. En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna. Underlag för visionsskrift och programförutsättningar.

Knutpunkt Midlanda. En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna. Underlag för visionsskrift och programförutsättningar. Knutpunkt Midlanda En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna Underlag för visionsskrift och programförutsättningar Slutrapport Infraplan AB 2005-10-17 Mittnordens multimodala knutpunkt

Läs mer

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utredningar & rapporter nr 2 Sep 2009 Referent: Olof Häggström 1 (27) Förord Syftet med föreliggande rapport är

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier KUST OCH SKÄRGÅRD Förutsättningar Det sörmländska skärgårdslandskapet är ett så kallat sprickdalslandskap uppbyggt av ett antal sprickdalar i olika storlek som skär genom berggrunden. De mellanliggande

Läs mer

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Är Botniska korridoren lika viktig för Sverige som för EU? Hur länge ska myten om norra Sverige som tärande fortsätta

Läs mer

Orsa. Rättvik Leksand. Falun. Borlänge. Säter Hedemora. Ludvika. Ställdalen. Kolbäck Köping. Frövi. Arboga Kungsör. Örebro. Degerfors.

Orsa. Rättvik Leksand. Falun. Borlänge. Säter Hedemora. Ludvika. Ställdalen. Kolbäck Köping. Frövi. Arboga Kungsör. Örebro. Degerfors. The Scandinavian 12-million City Lillehammer Gardermoen Hamar Elverum Kongsvinger Torsby Orsa Mora Ludvika Rättvik Leksand Falun Borlänge Säter Hedemora Ockelbo Storvik Avesta Krylbo Sandviken Ljusne Gävle

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE OPERATIVT PROGRAM 2007-2013 CCI 2007SE162PO007

Läs mer

Flygförbindelse Mittskandinavien

Flygförbindelse Mittskandinavien Flygförbindelse Mittskandinavien En förstudie utförd av Botnia Logistik AB på uppdrag av Handelskammaren Mittsverige och Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Örnsköldsvik 2006-06-05 Sammanfattning Från

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Fastställt av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län 1 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 4 Norrbottens vision

Läs mer

Infrastruktur i Region Norrland

Infrastruktur i Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 3 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för infrastruktur Infrastruktur i Region Norrland Infrastruktur i Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Bilaga 6 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 Diarienr. N2006/9085/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Höghastighetsbanor i Sverige

Höghastighetsbanor i Sverige Götalandsbanan och Europabanan Luleå Uleåborg Skellefteå Trondheim Östersund Örnsköldsvik Umeå Sundsvall Tammerfors Bergen Stavanger Oslo Moss Trollhättan Göteborg Skövde Borås Falun Borlänge Västerås

Läs mer

Utkast till Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013

Utkast till Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 Länsstyrelsen REMISSFÖRSLAG Dnr 300-7114-06 Jämtlands län 2006-09-18 Utkast till Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Orter med befolkningsökning. - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010. Rapport 2011:11

Orter med befolkningsökning. - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010. Rapport 2011:11 Rapport 2011:11 Orter med befolkningsökning - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010 Denna studie visar befolkningsutvecklingen inom Sveriges tätorter under åren 2000-2010. Syftet med studien har

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

förklaring. Antalet kassaserviceställen fortsätter att minska, dock inte i glesbygder.

förklaring. Antalet kassaserviceställen fortsätter att minska, dock inte i glesbygder. TILLGÄNG- LIGhet 5 7 S A M M A N F A T T N I N G Nedläggningen av butiker fortsätter. Ett tiotal butiker har försvunnit i glesbygder och ett sjuttiotal i tätortsnära landsbygder mellan halvårsskiftena

Läs mer

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län Regionalt serviceprogram för Västerbottens län 2014 2018 Bild från Holmön Foto: Elisabeth Karlsson LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN I PARTNERSKAP MED REGION VÄSTERBOTTEN OCH LÄNETS KOMMUNER Innehållsförteckning

Läs mer

8. MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA FRÅGOR

8. MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA FRÅGOR 8. MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA FRÅGOR Övergripande mål i Vision 2010: Ett väl utbyggt regionalt samarbete som utvecklar och stärker näringslivet i regionen. En starkare och attraktivare region mitt i

Läs mer

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Kumla 25 000 Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Förord Kumla 25 000 är namnet på Kumlas översiktsplan.

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

Mälardalen. en region?

Mälardalen. en region? Mälardalen en region? Regionplane- och trafikkontorets rapporter 1997 1 Nio gånger i livet 1997 2 Tankar om framtiden 1997 3 Våra näringar 1997 4 Minsta möjliga intrång 1997 5 Sociala konsekvenser 1997

Läs mer

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

Interreg Sverige Norge

Interreg Sverige Norge b Förvaltande myndighets dnr NG3040-114-06 6 0 L ä g g PROGRAM för Europeiskt Territoriellt Samarbete Interreg Sverige Norge 2007-2013 DETTA PROGRAM DELFINANSIERAS AV EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Läs mer