Umeå ett av Sveriges stora transport- och logistiknav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Umeå ett av Sveriges stora transport- och logistiknav"

Transkript

1 Umeå ett av Sveriges stora transport- och logistiknav

2 Kontaktpersoner: Jan Bergmark, regionchef, Västerbottens handelskammare, , Roland Carlsson, Näringslivschef, Umeå Kommun, , Isabella Forsgren, Projektledare, Umeå Kommun, , Curt Kristoffersson, VD Umeå Hamn, , Produktion: Peter Stensson och Maria Lundberg, ÅF-Infraplan Textredigering och form: PS Pondus 0701 Andra upplagan, reviderad 0701

3 Stark tillväxtregion Umeåregionen är en viktig tillväxtmotor med närmare invånare (Örnsköldsvik inräknad). De senaste decennierna har Umeåregionen hört till de snabbast växande regionerna i landet. Denna utveckling har ytterligare förstärkts på senare år. Under perioden har den genomsnittliga årliga tillväxten i Umeås industriella produktionsvärde varit 8,5 % (rikssnitt 1,5 %). Umeås befolkningstillväxt var under % (rikssnitt 1,9%). Umeås kraftiga näringslivsutveckling sker främst inom privat sektor, och drivs av såväl industriella investeringar som företagsinriktade tjänster. Det startas många nya företag, bl a inom kommunikation och IT. Verkstads- och skogsindustrin är stark, liksom handelsnäringen. Den offentliga servicen är väl utvecklad. Umeås universitet med sju högskolor och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bidrar starkt till regionens dynamik, kompetensutveckling och tillväxt. Tillväxt produktionsvärden jan 2001-jan 2005 Ökning >50% 25-50% 10-25% 0-10% Minskning 0-10% 10-25% 25-50% >50% Tillverkningsindustri i Umeåregionen Tillverkningsindustrin i Umeåregionen expanderar stort och har numera ca anställda. Företagsexempel: Verkstads- och medicinteknisk industri Volvo lastvagnar Komatsu Forest Armstrongs World Industries GE Healthcare AstraZeneca Tablet Production Indexator Cranab Olofsfors Skogs-, trä- och pappersindustri Umeåregionens skogstekniska kluster inom skogsbrukets mekanisering är världens tätaste och omsätter 3 miljarder kr, varav 1,5 miljarder kr är export. SCA Packaging Obbola SCA Timber Masonite Dooria Livsmedelsindustri Norrmejerier Cerealia Bakeries med Bageri Skogaholm och Schulstad. Nya industriella investeringar Umeå Energi investerar 900 miljoner i biobränsleeldad kraftvärmeanläggning Konsortiet Biofuel industries, där Umeå Energi ingår, planerar investeringar i ett antal etanolfabriker i regionen. Tillväxten är stark i norra Sverige. Figuren visar skillnad i tillväxt jämfört med rikssnitt. Cirklarnas inbördes storlek står i proportion till antalet invånare i respektive kommun. 3 Umeå ett av Sveriges stora transport- och logistiknav

4 Växande knutpunkt med samlad transportstrategi Umeåregionens starka befolkningsökning, industritillväxt och transportintensiva näringsliv har stadigt ökat varuflödena till och från regionen. Alla komponenter finns representerade i ett starkt samspel som skapar stora värden för regionen och Sverige som helhet: En bred och djup kompetens inom bl a transport och logistik Järnvägar Botniabanan Europavägar strategiskt läge vid E12 - i öst-västlig riktning E4 - i nord-sydlig riktning Flygplats Umeå hamn Umeås nya godsbangård Färjetrafiken till och från Vasa, Finland Ett starkt näringsliv Umeåregionen har unika fördelar som centralnod i det nordsvenska transportsystemet. Positiva bieffekter En ökad satsning på transportinfrastrukturen till och från Umeåregionen ökar även potentialen för personresor, vilket har stor betydelse för FoU, besöksnäring samt ökad regional och interregional samverkan. Nuvarande satsningar 15, 4 miljarder De transportinfrastruktursatsningar som nu genomförs och planeras i bl a Botniabanan uppgår sammanlagt till 15,4 miljarder kr, exklusive Norrbotniabanan. Dessa satsningar kommer att ytterligare stärka Umeås viktiga roll som nationellt transport- och logistiknav, och det är en av förutsättningarna för fortsatt stark utveckling och tillväxt i regionen. I samverkan med Umeå kommun investerar Banverket 800 miljoner kr i ny godsbangård för att dels tillgodose marknadens ökade efterfrågan på smidiga godstransporter, dels möta trafikökningen som Botniabanan ger upphov till. I Umeå hamn investeras 200 miljoner kr. Det byggs 150 meter ny kaj, och E12 rätas ut för att skapa smidigare transporter inom hamnen och för att möta de ökade godsvolymerna. Vägverket har planerade investeringar motsvarande ca 425 miljoner kr i en första etapp av ny E4 och E12 i Umeå. Andra etappen beräknas kosta mellan 600 miljoner och en miljard. Dessa väginvesteringarna ger nya anslutningsleder runt Umeå och leder dessutom till att den nya godsbangården får en stärkt funktion. I Umeåregionens utvecklingsplan prioriteras fortsatt ökad samplanering mellan olika transportslag, trafikslag och trafikutövare förbättrade snabbtågs- och flygförbindelser inom länet samt till och från länet konkurrenskraftigt väg- och järnvägsnät tack vare god tillgänglighet och tillfredsställande säkerhet där intermodala systemlösningar prioriteras. Umeå ett av Sveriges stora transport- och logistiknav 4

5 Den expansiva Umeåregionen har ett samlat och funktionellt utbud av transport- och logistiksystem som servar hela norra landsdelen. Väg Järnväg Vattenväg Järnvägsterminal Hamn Flygplats Väg Järnväg Vattenväg Kombiterminal Hamn Flygplats 5 Umeå ett av Sveriges stora transport- och logistiknav

6 Näringslivets transporter ger stor tillväxt för godstrafiken Umeåregionens industriella investeringar har ökat efterfrågan på transporttjänster och lett till stark expansion av trafikströmmarna, vilket i sin tur motiverat utbyggnader av flygplats, hamnar, vägar samt byggande av Botniabanan och ny godsbangård i Umeå. Ökningen i Västerbottens godstrafik bedöms främst komma på järnväg och sjöfart. En viktig orsak är den stärkta infrastruktur som Botniabanan ger. Vad gäller sjöfarten norr om Stockholm, bedöms kustavsnittet UmeåSundsvall öka mest, både i absoluta och procentuella tal (SIKA 2005). Detta till stor del som följd av dess viktiga roll som transportnav för den norrländska skogsindustrin. Godsflöden 2000 Miljoner nettoton per år 10 Varuvärdena på de transporterade varorna ökar En generell trend är att varuvärdena på de transporterade varorna ökar, vilket ökar kvalitetskraven på transporten. För import och export är sjöfarten alltjämt det dominerande transportslaget. Med utveckling och harmonisering av den europeiska järnvägstrafiken och den nya kustjärnvägen finns potentialer för ökad godstrafik på järnväg, i synnerhet vad gäller mera högförädlade produkter. Detta öppnar för ett i högre grad intermodalt transportsystem, där det är betydelsefullt att väl fungerande nav och terminaler finns över hela landet. Järnväg 5 Sjöfart 1 0,5 Lastbil För såväl godsbangård som Umeå hamn finns goda möjligheter för fortsatt expansion. I SIKA:s prognos för godstrafikens utveckling år bedöms Västerbotten ha en årlig tillväxt på 2,2% för ingående godstrafik respektive 2,5% för utgående godstrafik. Västerbotten är därmed det av de fem Norrlandslänen som bedöms ha störst godstrafiktillväxt under perioden (SIKA, Statens Institut för kommunikationsanalys, 2001). I denna prognos är inte länets växande gruvnäring beaktad. Effektiv terminalstruktur Omlastningen mellan trafikslagen behöver minimeras och underlättas för att kombinationslösningar ska bli så effektiva som samhället eftersträvar. Umeå hamn, Umeås nya godsbangård och det strategiska läget med E4, E12, Botniabanan, Stambanan, flygtrafiken samt färjetrafiken, ger regionen unika fördelar som ett nav för parti-, grossist- och detaljhandel i övre Norrland, t ex: ICA (Centrallager för området norr om Härnösand) KF Distribution AB (betjänar området Sundsvall-Kiruna) Servera Strandbolaget Godstågstrafikering 1 tåg/dyg 5 tåg/dygn 10 tåg/dygn 30 tåg/dygn Båttrafikering 50 anlöp/år 250 anlöp/år 500 anlöp/år 1000 anlöp/år Lastbilstrafikering 50 ltb/dygn 250 ltb/dygn 500 ltb/dygn 1000 ltb/dygn God kompetensförsörjning inom transport och logistik Vid SLU och Umeå universitet finns betydande utbildning och forskning inom transport- och logistikområdet, bl a genom TRUM (Transportforsk ningsenheten vid Umeå universitet). Designhögskolan i Umeå har landets mest omfattande utbildning i industridesign bl a magisterutbildning i Transportation Design. Kvalificerade utbildningar inom transport- och logistik finns vid Liljaskolan i Vännäs, som enda ställe norr om Mälardalen. På Liljaskolan pågår också utveckling av eftergymnasial och näringslivsinriktad utbildningsverksamhet. Rekrytering till Liljaskolan sker från ett 80-tal kommuner, vilket gör skolan unik i Sverige. Umeå ett av Sveriges stora transport- och logistiknav 6

7 Umeå Hamns upptagningsområde sträcker sig från Kiruna i norr till Sundsvall i söder och Mo i Rana i väster. Färjetrafiken Umeå-Vasa tjänar som en länk över havet för E12 genom Finland, Sverige och Norge. I Umeå hamn hanteras årligen drygt 2 miljoner ton. Ungefär hälften är skogsprodukter, t ex sågade trävaror, liner och returpapper. Enhetsgods, dvs olika godsslag på trailers och containers, utgör stor en andel av godsomsättningen i hamnen liksom olja och övrig torrbulk av livsmedel etc. Umeå hamn Ökning 8% per år Sedan 2003 har godshanteringen i Umeå Hamn ökat med i genomsnitt 8% per år. Ökningen drivs främst av skogsprodukter, färjegods, livsmedelstransporter och insatsvaror till industrin. Stora investeringar För att möta framtida volymökningar, separera bulkhanteringen från de mer förädlade produkterna och ytterligare stärka de intermodala kopplingarna till hamnen planeras investeringar i Umeå Hamn på 200 miljoner kr under 5 år genom: 150 meter ny kaj på inom hamnområdet. Idag har hamnen 706 meter kaj Uträtning av E12 med genare sträckning som underlättar hanteringen inom och till/från hamnområdet Nya kranar för att säkra en rationell hantering av lastning och lossning av gods. I takt med behovet planeras också för nya magasin. På längre sikt finns dessutom möjligheten att bygga ut hamnen ytterligare. Hanterade ton vid hamn (över kaj, 1000-tal) Enhetsgods Olja Övrigt flytande bulk Skogsprodukter Järn- och stålprodukter Övrig torrbulk Annan last Umeå hamn hanterar flera typer av varuslag. Det största i ton räknat är skogsprodukter som svarar för drygt hälften av den totala volymen. Antal anlöp/år OBS! Det tillkommer volymer på ton för terminalverksamheten vid Umeå hamn. Umeå hamn har ca fartygsanlöp per år, och är därmed den hamn norr om Stockholm med flest anlöp. 7 Umeå ett av Sveriges stora transport- och logistiknav

8 Umeå hamn Strategiska fördelar Gynnsamt geografisk läge, där de stora Europavägarna E4 i nordsydlig riktning och E12 i öst-västlig riktning möts. Umeå hamns läge vid den nordliga ändpunkten av Botniabanan kommer att ytterligare stärka de intermodala kopplingarna Umeå är den nordligaste hamnen längs norrlandskusten utan större isproblem under vintermånaderna. Detta är en av anledningarna till att företagen norr om Umeå väljer att skeppa ut sina produkter via Umeå Hamn Umeå har flest anlöp av hamnarna i norra Sverige och kan därmed erbjuda sina kunder frekventa transporter till och från kontinenten Hamnen har stora utrymmen (92 ha) och goda förutsättningar för fortsatt utbyggnad Omfattande linjetrafik Reguljär färjetrafik Vasa - Umeå. Hanteringen av gods till/från Finland har hela tiden ökat och hamnen har även möjliggjort transporter till Asien via transsibiriska järnvägen, som minskar kostnaderna genom en flera veckor kortare transport. Utbyggnaden av Umskalstunneln på norska sidan, gör E12:an till en säker länk även vintertid. Detta stärker ytterligare förutsättningarna dels för transporter i stråket, dels för Umeåregionen som värdefull länk mellan Ryssland, Baltikum, Finland och norska kusten Östersjöslingan (Ro-Ro) avgår från Umeå onsdagar och söndagar. Rutten går från Umeå via Husum, Sundsvalloch Iggesund till Lübeck t o r och tar 7 dygn Nordsjöslingan avgår från Umeå måndag och torsdag. Nordsjöslingan: Umeå-Holmsund-Husum-Sundsvall- Iggesund-Tilbury-Rotterdam t o r tar 10 dygn. Reguljära godstransporter RG Line SCA/MODO Transport Logistiknav med stor terminalverksamhet Hamnen är inte enbart en plats där man lastar och lossar fartyg, utan en viktig terminalpunkt i ett större transportsystem. Terminalverksamheten i Umeå hamn omsätter ton/år. Verksamheten omfattar bl a gods som kommer in på väg / järnväg och går ut på väg / järnväg. Varje dygn hanteras järnvägsvagnar i hamnen. Även trepartslogistik och vidareförädlingsverksamhet finns i hamnen. Ett 20-tal företag är etablerade i hamnområdet, samtliga transportrelaterade. Stuveriet är en av Västerbottens enskilt största maskinoperatörer. 200 Enhetsgods, tal ton 20 Containers, flak, kassetter Trailers, lastfordon Avgående gods på kassett, ex vis linerrullar, kan göras klart innan fartyget kommer och därmed går lastningen på båten snabbt och smidigt. Umeå hamn är den hamn med största volymen enhetsgods (container, kasetter, trailers) av hamnarna norr om Gävle. Containeriserat gods är ofta mer högvärdigt gods. Umeå hamn hanterade ton enhetsgods, enheter. (SCB 2005) Umeå ett av Sveriges stora transport- och logistiknav 8

9 Umeås nya godsbangård För att möta ökade transportbehov investerar Banverket 800 miljoner kr i en ny godsbangård med bl a kombihantering och servicefunktioner. Syftet med projektet är att: Öka kapaciteten för godshanteringen Öka kapaciteten Umeå-Holmsund Flytta godshanteringen från Umeås stadskärna Öka trafiksäkerheten Förbättra tillgängligheten genom lokalisering till ett strategiskt läge i transportsystemen I den nya godsbangården ingår flera integrerade verksamheter och funktioner: Huvudspår Mötesbangård, som också fungerar som ett extra växlingsspår Godsbangård med två spår för sammansättning/sönderdelning och uppställning av godstågen + ytterligare ett spår som förbereds för senare rälsläggning vid behov Därutöver byggs tre terminalområden: Kombiterminalen Specialtransportterminalen (Volvo-terminalen) Frilastterminalen Kombiterminalen har planerats för tre spår. Specialtransportterminalen och frilastterminalen har planerats för två spår vardera i ett första skede. På den nya godsbangården byggs ett serviceområde som rymmer ett antal verksamheter, bl a lokaler för maskin- och produktion, drift- och underhållsupplag samt område för extern etablering. Stor potential för ökad kombitrafik I dag hanteras enheter per år på kombiterminalen i Umeå. Nu har man slagit i taket kapacitetsmässigt och den nya kombiterminalen välkomnas av näringsliv och aktörer verksamma inom kombinerade transporter. Med den nya kombiterminalen bedöms volymerna öka med 7-8 % varje år, bl a därför att samordningen med hamnen underlättas. Ökningen det första året blir troligen större, minst 10 %. Den totala ytan på godsbangården är ca 5,8 ha, vilket kan jämföras med dagens ca 2,1 ha. Spårlängderna ökar från m till meter. Området har dessutom stor utvecklingspotential att växa ytterligare. Utbyggnaden av godsbangården kommer vara klar till trafikeringsstarten av Botniabanan. Godsbangårdens lokalisering kommer att möjliggöra smidiga transportlösningar. För området strax väster om godsbangården är bygghandlingar klara för den s k Norra länken. Den kommer att utgöra en viktig del av huvudvägnätet kring Umeå. 9 Umeå ett av Sveriges stora transport- och logistiknav

10 Umeås nya godsbangård Övriga terminaler Umeås timmerterminal vid Gimonäs tar emot ca ton sågtimmer och massaved från inlandet för att lastas om från järnväg till lastbil och distribueras vidare till Obbola och Holmsund. I Vännäs, vid Botniabanans anslutning till Stambanan finns dels växlings- och godsbangård med stora expansionsmöjligheter, dels ytterligare järnvägsresurser, t ex lokverkstad, vagnverkstad och personal. Detta bidrar också till att stärka de samlade resurserna i Umeåregionen. Timmerterminalen i Storuman hanterar ca ton rundvirke per år. Merparten transporteras till Umeås timmerterminal. Lycksele timmerterminal transporterar ut ca ton rundvirke. Merparten transporteras till Umeå timmerterminal. Nya trafikupplägg för järnväg Nya tågkoncept utvecklas för närvarande för fullt inom den europeiska järn- vägsmarknaden. Detta till följd av den generella, europeiska trenden att varuvärdena på de transporterade varorna ökar, vilket ökar kvalitetskraven på transporten. Detta avser främst olika typer av kombitransporter och ett i högre grad intermodalt transportsystem. De framtida godstransportkoncepten behöver vara anpassade till gods- och transportkundernas allt större krav på snabba transporter, stor flexibilitet och ökad leveranssäkerhet. Skiss på framtida tågupplägg med Botniabanan och den första etappen av Norrbotniabanan utbyggda. Systemtågupplägg 2015 LKAB Stålpendeln Kopparpendeln SCA-pendeln Volvopendeln Artic Rail Express Uman Ångan BD-ved Aitikpendeln Outokumpupendeln (SFL) Vagnlasttågsupplägg 2015 Narvik-Boden- Torneå/Hallsberg Ryssland-Seskarö/Piteå Luleå-Boden-Vännäs-Hallsberg Piteå-Skellefteå-Vännäs- Umeå-Örnsköldsvik- Sundsvall-Hallsberg Torneå-Umeå-Hallsberg Östersund-Hallsberg Kombitågsupplägg 2015 Kombiterminal Kombitåg Luleå-Malmö Kombitåg Luleå-Göteborg Kombitåg Luleå-Stockholm Umeå ett av Sveriges stora transport- och logistiknav 10

11 Flygfrakt och bussgods Umeå har Sveriges näst största postflygplats. Flygfrakt Umeåregionen har en väl utbyggd flygplats som kontinuerligt expanderar både i fråga om persontrafik och godstrafik. År 2005 hanterades ca ton post, vilket gör den till Sveriges näst största postflygterminal. Samma år hanterades ca 450 ton övrigt gods vid flygplatsen. Med drygt passagerare år 2005 har dessutom Umeå Sveriges 6:e mest trafikerade flygplats. Flygplatsen har en strategisk lokalisering, ca 3,5 km från sjukhus- och universitetsområdet, som är Norrlands största arbets- och studieplatsområde, 5 km från Umeå centrum och ca 10 km från hamnen. Bussgods Bussgodsterminalen vid Umeå Busstation hanterar gods som transporteras efter tidtabell i linjetrafik på uppdrag av Länstrafiken. Bussgods, som har stor betydelse för norra Sverige är huvudsakligen inriktade på smågods. Postflyg, ton Även Vägverket investerar Vägverket kommer att satsa ca 425 miljoner i en första etapp av det sk Umeåprojektet. Vägpaketet består i en upprustning/ombyggnad av E4 och E12 till ringled runt staden. På längre sikt finns planer på en västlig länk, inklusive ny bro över Umeälven. Beräknad kostnad för västra länken är mellan 600 miljoner och en miljard kronor. Härigenom skapas en smidig anslutning och ökad tillgänglighet till den nya godsbangården och till övriga terminaler i regionen. Investeringar har gjorts i tunneln genom Umskalet, vilket ger öppen förbindelse året runt med den expanderande hamnen i Mo i Rana, som genomför en stor satsning på intermodalitet. Därför utgör E12-stråket och Umeåregionen en värdefull länk från Ryssland, Baltikum, Finland till norska kusten. 11 Umeå ett av Sveriges stora transport- och logistiknav

12 Umeå ett av Sveriges transport- och logistiknav Den privata tjänstesektorn och en kraftig industritillväxt har varit starkt bidragande faktorer bakom Umeåregionens frammarsch som en av landets främsta tillväxtregioner. En av grundförutsättningarna är också Umeåregionens unika fördelar som centralnod i det nordsvenska transportsystemet. Nu investeras 15,4 miljarder i en samlad transportinfrastruktursatsning för att ytterligare stärka Umeåregionens ställning som ett av Sveriges stora transport- och logistiknav.

Och sedan då? Nordic Logistic Center i Umeå intermodalt logistiknav för norra Skandinavien

Och sedan då? Nordic Logistic Center i Umeå intermodalt logistiknav för norra Skandinavien Och sedan då? Den här broschyren har handlat om som det naturliga transport- och logistiknavet i norr, vi kallar det Nordic Logistic Center. Du har kunnat läsa om satsningar som görs för att ytterligare

Läs mer

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se Bygger för framtiden INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun www.infrastrukturiumea.se MED UPPDRAG ATT UTVECKLA Infrastruktur i Umeå AB är ett kommunalt bolag med uppgift

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

ett starkt lyft för framtiden

ett starkt lyft för framtiden ett starkt lyft för framtiden För att ge våra kunder en förstklassig service arbetar vi kontinuerligt med bland annat teknik och utbildning. Vi tar hänsyn till önskemål, går igenom rutiner och utvärderar

Läs mer

Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal och kvartal

Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal och kvartal Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal 1-4 2014 och kvartal 1-4 2013 Innehållsförteckning: Förklaringar till tabellerna Tabell 1 Tabell 1A Tabell 2 Tabell 3A Tabell 3B Tabell 4 Tabell 4A Tabell

Läs mer

Infrastrukturplaner i Sverige

Infrastrukturplaner i Sverige Infrastrukturplaner i Sverige Mårten Edberg Infrastrukturstrateg Stråkrådet E12 3-4 juni i Vasa Två planstrukturer under upprättande Nationell plan (gemensam för fyra trafikverk) - Hanterar investeringar

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

NORDIC LOGISTIC CORRIDOR

NORDIC LOGISTIC CORRIDOR HÄR FINNS EXPERTKUNSKAPER OCH RESURSER Vasa Hamn har ett mycket strategiskt läge och hanterar i dag mestadels import och export av bränsle, jordbruksprodukter och produkter från trä och kemisk industri.

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport Godstransporter på järnväg Malmö 2015-09-25 Godstransporter på järnväg Arbetsrapport Datum Uppdragsnummer 1320006999 Utgåva/Status 1 2015-09-25Fel! Hittar inte referenskälla. Erik Hedman

Läs mer

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF).

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). 2016-01-30 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). Tillväxtberedningen är ett gemensamt

Läs mer

Logistik som utvecklingsstrategi

Logistik som utvecklingsstrategi Logistik som utvecklingsstrategi Umeå, Västerbotten och regionen i en ny situation: transportinfrastruktur som verktyg! Botniabanan Terminalutbyggnader Umeå hamn omstruktureras och kapacitetförstärks Tvärbanans

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58)

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Kommunstyrelsen 2007-12-03 234 541 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 250 536 Dnr 07.648-552 decks15 Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Figur 1: Bilden kommer från presentationsbroschyren för Marco Polo programmet. Marco Polo är Europeiska Unionens program för projekt

Läs mer

Den bredare korridoren

Den bredare korridoren Den bredare korridoren Förslag till samverkan i Mellersta norden, Mo i Rana 12 november 2015 Göran Hallin Håkan Ottosson Jonas Hugosson Bakgrunden De nordiska ländernas transportsystem präglas av en tydlig

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet 2012-12-14 Er ref: Kenneth Natanaelsson kenneth.natanaelsson@trafikverket.se Karolina Boholm karolina.boholm@skogsindustrierna.org 08-762 72 30 070-202 98 69 Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans

Läs mer

BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE

BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE Deltagarna fick gruppvis ta fram de funktioner de ansåg viktiga inom regionen på ett 00, 040 och 050 års perspektiv. Efter varje

Läs mer

Kapacitetsutredningen

Kapacitetsutredningen Kapacitetsutredningen Inspel från planupprättarna i Västerbotten och Norrbotten Hearing 22 mars 2012 Skellefteå Bo-Erik Ekblom, Länsstyrelsen Norrbotten Mårten Edberg, Region Västerbotten Gruvnäringen

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En satsning byggd på ansvar för miljön i ett av Sveriges bästa transportlägen Kiruna Katrineholms Logistikcentrum ligger i korsningen mellan västra

Läs mer

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1 Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar Anläggningen är eller blir lokaliserad till betydande konsumtions- och produktionsområden Anläggningen är eller blir lokaliserad till

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Godstrafikstudie Norrbotniabanan. Slutrapport, 30 november 2005

Godstrafikstudie Norrbotniabanan. Slutrapport, 30 november 2005 Godstrafikstudie Norrbotniabanan Slutrapport, 30 november 2005 Sammanfattning Norrbotniabanans förutsättningar behöver tas tillvara Under 2005 har regeringen arbetat med framtagning av en ny transportpolitisk

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

norrstyrelsen Vision och mål för infrastruktur i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för infrastruktur

norrstyrelsen Vision och mål för infrastruktur i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för infrastruktur norrstyrelsen rapport 2009: 20 Vision och mål för infrastruktur i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för infrastruktur Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen

Läs mer

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Sveriges längsta flaskhals Ostkustbanan har blivit en flaskhals i hela det nationella transportsystemet. Med dubbelspår skulle kapaciteten fyrdubblas och

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter till de större städerna Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. har också två betydande flaskhalsar, genom Härnösand samt genom Örnsköldsvik. åda projekten bedöms samhällsekonomiskt lönsamma att åtgärda

Läs mer

B. De 4 stora transportslagen. Läs sid. 94 111.

B. De 4 stora transportslagen. Läs sid. 94 111. Logistik A. Modul 4 (transportmetoder). Transport-utb. Läsning: Detta häfte samt vissa delar av kap. 5, 10 o 12. Skriv svaren under frågorna. Namn:... A. Inledning Läs sid. 88 91 samt diagrammen på sid.

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

Inledning 2012-03-23. Trafikverket Ärendemottagningen Kapacitetsutredningen Box 810 781 28 Borlänge

Inledning 2012-03-23. Trafikverket Ärendemottagningen Kapacitetsutredningen Box 810 781 28 Borlänge Trafikverket Ärendemottagningen Kapacitetsutredningen Box 810 781 28 Borlänge Yttrande över Trafikverkets rapporter Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag på lösningar fram till

Läs mer

Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom

Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom Ostkustens logistiknav Film Text i två spalter

Läs mer

Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander

Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 109 miljarder SEK 45 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder TEN och Tork är ledande

Läs mer

Kommunikationspolitisk plattform för Norrbotten. För ökad tillgänglighet och en konkurrenskraftig region

Kommunikationspolitisk plattform för Norrbotten. För ökad tillgänglighet och en konkurrenskraftig region Kommunikationspolitisk plattform för Norrbotten För ökad tillgänglighet och en konkurrenskraftig region 1 Inledning Det kommunikationspolitiska rådet bestående av politiker från regionen är ett forum för

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Remissvar, diarienummer: N2015/4305/TIF Till: Näringsdepartementet Från: Samarbetet Bakom samarbetet står Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen,

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Motion till riksdagen 1987/88: T82. av Hans Dau (m) om trafikpolitiken inför 1990-talet (pro p. 1987/88: 50) Järnvägar

Motion till riksdagen 1987/88: T82. av Hans Dau (m) om trafikpolitiken inför 1990-talet (pro p. 1987/88: 50) Järnvägar Motion till riksdagen 1987/88: T82 av Hans Dau (m) om trafikpolitiken inför 1990-talet (pro p. 1987/88: 50) Den trafikpolitiska propositionen är ett tjockt aktstycke med många olika både synpunkter och

Läs mer

Nordic Logistic Center i Storuman - intermodalt logistiknav i norra Skandinavien

Nordic Logistic Center i Storuman - intermodalt logistiknav i norra Skandinavien Nordic Logistic Center i Storuman - intermodalt logistiknav i norra Skandinavien Narvik Murmansk Mo i Rana Mosjøen NLC Storuman Östersund NLC Umeå Trondheim Vasa Oslo Stockholm Helsingfors St Petersburg

Läs mer

Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen

Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen 2008-08-13 Dnr 1479-08 Länsstyrelsen i Norrbotten Kommunikationer 971 86 Luleå Kopia: ÅF/Infraplan Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen Sammanfattande synpunkter

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Gods- och industristråket!

Gods- och industristråket! E18 E2 E4 E2 Rv4 E22 Gods- och industristråket! Historisk trafikutveckling, totalt 15 E2 vid Alingsås E2 norr Mariestad 15 1 1 5 5 1992 1996 2 24 1993 1997 21 25 Rv 4 öster Ulricehamn 15 E4 norr om Gränna

Läs mer

Hearing inriktningsproposition 30 mars

Hearing inriktningsproposition 30 mars Underlag gemensam presentation Hearing inriktningsproposition 30 mars Representanter på scen: Elvy Söderström, Joakim Berglund (BK, agerar även samtalsledare) Lorents Burman (NBB) Eva Lindberg (OKB / Gävleborg)

Läs mer

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB Antagen av styrelsen för Hargs Hamn AB, 2011 Hargs Hamn AB Banvägen 1, SE-742 50 Hargshamn. Tel: 0173-201 55, Fax: 0173-203 11. www.hargshamn.se Rekommenderad affärsinriktning

Läs mer

Effektiva tågsystem för godstransporter

Effektiva tågsystem för godstransporter Effektiva tågsystem för godstransporter en systemstudie Huvudrapport Redaktör: Bo-Lennart Nelldal KTH JÄRNVÄGSGRUPPEN Rapport 0504 Stockholm 2005 Sammanfattning Järnvägen i Europa har förlorat marknadsandelar

Läs mer

BILAGA 2 SAMMANSTÄLLNING BRISTER OCH UTMANINGAR

BILAGA 2 SAMMANSTÄLLNING BRISTER OCH UTMANINGAR BILAGA 2 SAMMANSTÄLLNING BRISTER OCH UTMANINGAR Deltagarna fick gruppvis ta fram vilka brister och utmaningar de ansåg fanns i regionen. på workshop. Lycksele 2016 06 07 Luleå 2016 06 08 1 Brister och

Läs mer

Preliminära synpunkter TRV s kapacitetsutredning

Preliminära synpunkter TRV s kapacitetsutredning Preliminära synpunkter 2012-03-16 TRV s kapacitetsutredning ÖVERGRIPANDE SYNPUNKTER Det behövs ökade satsningar på drift o underhåll mm samt åtgärder för ett effektivare kapacitetsutnyttjande MEN det krävs

Läs mer

Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304)

Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304) 2012-03-27 Till Trafikverket Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304) Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet Norrbotten har beretts möjligheter att yttra sig över kapacitetsutredningen.

Läs mer

BÄSTA POSITION MITT I ENERGIKLUSTRET

BÄSTA POSITION MITT I ENERGIKLUSTRET SVE BÄSTA POSITION MITT I ENERGIKLUSTRET NLC Vaasa är ett modernt logistik- och företagsområde som planerats för att gynna särskilt Vasaregionens exportoch energiindustri. Tack vare läget nära riksvägarna

Läs mer

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport LEDARE Världen nästa! Sundsvallsregionen är utan tvekan på gång. Med jämna mellanrum kan vi läsa om hur näringslivet

Läs mer

E12 Atlantica. Ett innovativt och hållbart samarbete för effektiva transportlösningar. Slutrapport 2014-09-30

E12 Atlantica. Ett innovativt och hållbart samarbete för effektiva transportlösningar. Slutrapport 2014-09-30 E12 Atlantica Ett innovativt och hållbart samarbete för effektiva transportlösningar Slutrapport 2014-09-30 NORWAY Luleå FINLAND Karleby St Petersburg Skellefteå Jakobstad Seinäjoki Lycksele Umeå Vasa

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:956 av Isak From och Helén Pettersson i Umeå (S) Öst-västliga kommunikationer

Motion till riksdagen: 2014/15:956 av Isak From och Helén Pettersson i Umeå (S) Öst-västliga kommunikationer Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:956 av Isak From och Helén Pettersson i Umeå (S) Öst-västliga kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin

Läs mer

Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION

Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION De skånska godsflödena i sammandrag Detta dokument sammanfattar de huvudsakliga slutsatserna i rapporten Deskriptiv analys av godsflöden i Skåne. Rapporten är framtagen

Läs mer

SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten

SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten Ett gigantiskt innanhav 5 648 kvadratkilometer 480 mil strand En tredjedel av allt sötvatten i landet 35 fiskarter 22 000 öar, kobbar och skär 106 meter

Läs mer

SÖRÅKER-TORSBODA LOGISTIKCENTER Timrå kommun, Västernorrlands län

SÖRÅKER-TORSBODA LOGISTIKCENTER Timrå kommun, Västernorrlands län Kombiterminal, logistikföretag Indalsälven Upplagsytor gods Torsboda E4 Norrån Kråkholmen Söråker Natura 2000-område Utredningsområde för eventuell framtida utbyggnad till containerhamn FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bulkhamn som hanterar många olika godsslag och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om

Läs mer

1 Bakgrund och syfte. 1.1 Historik

1 Bakgrund och syfte. 1.1 Historik 1 Bakgrund och syfte 1.1 Historik Runt år 1940 hade såväl hamnarna i Sölvesborg, Karlshamn och Ronneby som i Karlskrona direkta järnvägförbindelser inåt landet. Från Olofström fanns två järnvägar söderut

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bred bulkhamn och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Hamnen utgör ett

Läs mer

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Ostkustens logistiknav 95 % av Sveriges utrikeshandel

Läs mer

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS INNEHÅLL De transportpolitiska

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Botniska korridoren Botniabanan och Norrbotniabanan Nationell godsstrategi Norrtåg Framgångsfaktorer Vision & substans Kunskap

Läs mer

Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne KORTVERSION

Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne KORTVERSION Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne KORTVERSION Den skånska logistiksektorn i sammandrag Detta dokument sammanfattar de huvudsakliga slutsatserna i rapporten "Kartläggning

Läs mer

Planering. Allt fler i Umeåregionen arbetspendlar

Planering. Allt fler i Umeåregionen arbetspendlar Planering Allt fler i Umeåregionen arbetspendlar Utredningar och rapporter från Planering, nr 4, juni 2013 Innehållsförteckning sid. 1. INLEDNING 3 Bakgrund 3 Syfte 3 2. PENDLING TILL OCH FRÅN UMEÅ 4 Total

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

kommunikationspolitisk plattform för norrbotten

kommunikationspolitisk plattform för norrbotten kommunikationspolitisk plattform för norrbotten För ökad tillgänglighet och en konkurrenskraftig region globalt perspektiv Transportkorridorer har stor betydelse i ett globalt perspektiv. De korridorer

Läs mer

Positionspapper från kommunikationspolitiska rådet i Norrbottens län infrastrukturplaneringen, perioden

Positionspapper från kommunikationspolitiska rådet i Norrbottens län infrastrukturplaneringen, perioden Positionspapper från kommunikationspolitiska rådet i Norrbottens län infrastrukturplaneringen, perioden 2010-2019. Infrastrukturplanering 2010-2019 För att skapa en hållbar utveckling med en tryggad välfärd

Läs mer

Tågtrafik till Norrland

Tågtrafik till Norrland Tågtrafik till Norrland Sammanfattning av landstingets engagemang för tågtrafik till övre Norrland som omfattar Norrbotniabanan, Norrtåg, Transitio och ny kostnadsfördelning för länstrafiken. Norrbotniabanan

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Enheten för transportpolitik 226/2004 Kersti Karlsson Er referens: 103 33 Stockholm N2004/5404/TP. Remissyttrande

Enheten för transportpolitik 226/2004 Kersti Karlsson Er referens: 103 33 Stockholm N2004/5404/TP. Remissyttrande Näringsdepartementet Vår referens: Enheten för transportpolitik 226/2004 Kersti Karlsson Er referens: 103 33 Stockholm N2004/5404/TP 2004-10-19 Remissyttrande SOU 2003:39, Godstransporter i samverkan -

Läs mer

Stambanan genom övre Norrland och behovet av Norrbotniabanan. Kapacitetsbrist på järnvägssystemet kostar arbetstillfällen

Stambanan genom övre Norrland och behovet av Norrbotniabanan. Kapacitetsbrist på järnvägssystemet kostar arbetstillfällen Stambanan genom övre Norrland och behovet av Norrbotniabanan Kapacitetsbrist på järnvägssystemet kostar arbetstillfällen Fyrstegsprincipen 1. Åtgärd som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt.

Läs mer

Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling

Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling Storstäderna behöver ständigt mer och ny kunskap och kompetens och måste använda alla

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning

Järnvägsnätbeskrivning Gällande fr. o m: 2006-2-0 Ändrad: 2009-02- Handläggare: Alexander Johansson Utgivare: Mathias Kronberg Sidan av 3 Järnvägsnätbeskrivning för Norrköpings kommuns Hamn- och industrispår Sidan 2 av 3 Innehållsförteckning

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

Kristin Quistgaard

Kristin Quistgaard Kristin Quistgaard 010-722 8636 Vision En mötesfri väg år 2020 Transportpolitiskt mål Säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13 Sidan 1 av 13 Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: 2013-05-29 Handläggare: lexander Johansson Utgivare: Leif Lindberg Järnvägsnätbeskrivning för Norrköpings kommuns Hamn- och industrispår Sidan 2 av 13

Läs mer

Effektredovisning för Godssystemkalkyl BVGv_003 Gävle-Sundsvall, ökad kapacitet BVGv_009 Söderhamn-Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25, lastprofil C

Effektredovisning för Godssystemkalkyl BVGv_003 Gävle-Sundsvall, ökad kapacitet BVGv_009 Söderhamn-Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25, lastprofil C PM Effektredovisning för Godssystemkalkyl BVGv_003 Gävle-Sundsvall, ökad kapacitet BVGv_009 Söderhamn-Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25, lastprofil C Handläggare: Hans Thorselius, DANIIELSONDOSK AB Telefon:

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

10 Trafik- och samhällseffekter

10 Trafik- och samhällseffekter Norrbotniabanan är ett samhällsbyggnadsprojekt, som kommer att skapa många nya möjligheter för befolkning och näringsliv, såväl lokalt, regionalt som nationellt. Den nära kopplingen till norra Norge, norra

Läs mer

Sammanfattande synpunkter Trafikverkets planering måste ta sin utgångspunkt i stråktänkandet administrativa gränser får inte utgöra en begränsning.

Sammanfattande synpunkter Trafikverkets planering måste ta sin utgångspunkt i stråktänkandet administrativa gränser får inte utgöra en begränsning. 2016-02-25 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr N2015/4305/TIF Yttrande avseende Trafikverkets Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Bakgrund Partnerskap

Läs mer

Future Rail Sweden. 21 januari 2010

Future Rail Sweden. 21 januari 2010 Future Rail Sweden 21 januari 2010 Future Rail Sweden Fokus nu Höghastighetsbanor långsiktigt Järnvägsnätet 2 Globaliseringsrådet Sveriges tidigare relativa försprång i infrastruktur existerar inte längre

Läs mer

OKTOBER 2005. Förutsättningar, drivkrafter och effekter. Nyköping Östgötalänken AB

OKTOBER 2005. Förutsättningar, drivkrafter och effekter. Nyköping Östgötalänken AB OKTOBER 2005 Regionförstoring med Ostlänken Förutsättningar, drivkrafter och effekter Nyköping Östgötalänken AB Sammanfattning Ostlänken är cirka femton mil dubbelspår för höghastighetståg mellan Södertälje

Läs mer

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Näringsdepartementet Branschföreningen Tågoperatörerna 103 33 Stockholm Box 555 45 n.registrator@regeringskansliet.se 102 04 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se SWEDTRAIN Diarienummer N2016-00179-TIF

Läs mer

Remissvar Reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg

Remissvar Reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg Kommunstyrelsen 2007-05-14 89 181 Plan- och tillväxtutskottet 2007-04-23 49 90 Banverket, Vägverket, Stadsbyggnadskontoret, Tekniska förvaltningen 07.39 21 majks19 Remissvar Reviderade långsiktiga investeringsplaner

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Teknikcollege svaret på teknikföretagens framtida behov

Teknikcollege svaret på teknikföretagens framtida behov Umeå Teknikprogram Teknikcollege svaret på teknikföretagens framtida behov Högtalartelefon, Konftel Teknikcollege vad är det? Teknikcollege är ett samlingsbegrepp för kompetenscentra som erbjuder ungdomar

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

sektorn 6.3 Europeisk avreglering

sektorn 6.3 Europeisk avreglering Godstransporter som använder minst två olika trans Är intermodala järnväg sektorn Detta avsnitt beskriver utvecklingstendeser inom godstransportsektorn, varvid utvecklingen av konkurrenssnittet mellan

Läs mer