Umeå ett av Sveriges stora transport- och logistiknav

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Umeå ett av Sveriges stora transport- och logistiknav"

Transkript

1 Umeå ett av Sveriges stora transport- och logistiknav

2 Kontaktpersoner: Jan Bergmark, regionchef, Västerbottens handelskammare, , Roland Carlsson, Näringslivschef, Umeå Kommun, , Isabella Forsgren, Projektledare, Umeå Kommun, , Curt Kristoffersson, VD Umeå Hamn, , Produktion: Peter Stensson och Maria Lundberg, ÅF-Infraplan Textredigering och form: PS Pondus 0701 Andra upplagan, reviderad 0701

3 Stark tillväxtregion Umeåregionen är en viktig tillväxtmotor med närmare invånare (Örnsköldsvik inräknad). De senaste decennierna har Umeåregionen hört till de snabbast växande regionerna i landet. Denna utveckling har ytterligare förstärkts på senare år. Under perioden har den genomsnittliga årliga tillväxten i Umeås industriella produktionsvärde varit 8,5 % (rikssnitt 1,5 %). Umeås befolkningstillväxt var under % (rikssnitt 1,9%). Umeås kraftiga näringslivsutveckling sker främst inom privat sektor, och drivs av såväl industriella investeringar som företagsinriktade tjänster. Det startas många nya företag, bl a inom kommunikation och IT. Verkstads- och skogsindustrin är stark, liksom handelsnäringen. Den offentliga servicen är väl utvecklad. Umeås universitet med sju högskolor och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bidrar starkt till regionens dynamik, kompetensutveckling och tillväxt. Tillväxt produktionsvärden jan 2001-jan 2005 Ökning >50% 25-50% 10-25% 0-10% Minskning 0-10% 10-25% 25-50% >50% Tillverkningsindustri i Umeåregionen Tillverkningsindustrin i Umeåregionen expanderar stort och har numera ca anställda. Företagsexempel: Verkstads- och medicinteknisk industri Volvo lastvagnar Komatsu Forest Armstrongs World Industries GE Healthcare AstraZeneca Tablet Production Indexator Cranab Olofsfors Skogs-, trä- och pappersindustri Umeåregionens skogstekniska kluster inom skogsbrukets mekanisering är världens tätaste och omsätter 3 miljarder kr, varav 1,5 miljarder kr är export. SCA Packaging Obbola SCA Timber Masonite Dooria Livsmedelsindustri Norrmejerier Cerealia Bakeries med Bageri Skogaholm och Schulstad. Nya industriella investeringar Umeå Energi investerar 900 miljoner i biobränsleeldad kraftvärmeanläggning Konsortiet Biofuel industries, där Umeå Energi ingår, planerar investeringar i ett antal etanolfabriker i regionen. Tillväxten är stark i norra Sverige. Figuren visar skillnad i tillväxt jämfört med rikssnitt. Cirklarnas inbördes storlek står i proportion till antalet invånare i respektive kommun. 3 Umeå ett av Sveriges stora transport- och logistiknav

4 Växande knutpunkt med samlad transportstrategi Umeåregionens starka befolkningsökning, industritillväxt och transportintensiva näringsliv har stadigt ökat varuflödena till och från regionen. Alla komponenter finns representerade i ett starkt samspel som skapar stora värden för regionen och Sverige som helhet: En bred och djup kompetens inom bl a transport och logistik Järnvägar Botniabanan Europavägar strategiskt läge vid E12 - i öst-västlig riktning E4 - i nord-sydlig riktning Flygplats Umeå hamn Umeås nya godsbangård Färjetrafiken till och från Vasa, Finland Ett starkt näringsliv Umeåregionen har unika fördelar som centralnod i det nordsvenska transportsystemet. Positiva bieffekter En ökad satsning på transportinfrastrukturen till och från Umeåregionen ökar även potentialen för personresor, vilket har stor betydelse för FoU, besöksnäring samt ökad regional och interregional samverkan. Nuvarande satsningar 15, 4 miljarder De transportinfrastruktursatsningar som nu genomförs och planeras i bl a Botniabanan uppgår sammanlagt till 15,4 miljarder kr, exklusive Norrbotniabanan. Dessa satsningar kommer att ytterligare stärka Umeås viktiga roll som nationellt transport- och logistiknav, och det är en av förutsättningarna för fortsatt stark utveckling och tillväxt i regionen. I samverkan med Umeå kommun investerar Banverket 800 miljoner kr i ny godsbangård för att dels tillgodose marknadens ökade efterfrågan på smidiga godstransporter, dels möta trafikökningen som Botniabanan ger upphov till. I Umeå hamn investeras 200 miljoner kr. Det byggs 150 meter ny kaj, och E12 rätas ut för att skapa smidigare transporter inom hamnen och för att möta de ökade godsvolymerna. Vägverket har planerade investeringar motsvarande ca 425 miljoner kr i en första etapp av ny E4 och E12 i Umeå. Andra etappen beräknas kosta mellan 600 miljoner och en miljard. Dessa väginvesteringarna ger nya anslutningsleder runt Umeå och leder dessutom till att den nya godsbangården får en stärkt funktion. I Umeåregionens utvecklingsplan prioriteras fortsatt ökad samplanering mellan olika transportslag, trafikslag och trafikutövare förbättrade snabbtågs- och flygförbindelser inom länet samt till och från länet konkurrenskraftigt väg- och järnvägsnät tack vare god tillgänglighet och tillfredsställande säkerhet där intermodala systemlösningar prioriteras. Umeå ett av Sveriges stora transport- och logistiknav 4

5 Den expansiva Umeåregionen har ett samlat och funktionellt utbud av transport- och logistiksystem som servar hela norra landsdelen. Väg Järnväg Vattenväg Järnvägsterminal Hamn Flygplats Väg Järnväg Vattenväg Kombiterminal Hamn Flygplats 5 Umeå ett av Sveriges stora transport- och logistiknav

6 Näringslivets transporter ger stor tillväxt för godstrafiken Umeåregionens industriella investeringar har ökat efterfrågan på transporttjänster och lett till stark expansion av trafikströmmarna, vilket i sin tur motiverat utbyggnader av flygplats, hamnar, vägar samt byggande av Botniabanan och ny godsbangård i Umeå. Ökningen i Västerbottens godstrafik bedöms främst komma på järnväg och sjöfart. En viktig orsak är den stärkta infrastruktur som Botniabanan ger. Vad gäller sjöfarten norr om Stockholm, bedöms kustavsnittet UmeåSundsvall öka mest, både i absoluta och procentuella tal (SIKA 2005). Detta till stor del som följd av dess viktiga roll som transportnav för den norrländska skogsindustrin. Godsflöden 2000 Miljoner nettoton per år 10 Varuvärdena på de transporterade varorna ökar En generell trend är att varuvärdena på de transporterade varorna ökar, vilket ökar kvalitetskraven på transporten. För import och export är sjöfarten alltjämt det dominerande transportslaget. Med utveckling och harmonisering av den europeiska järnvägstrafiken och den nya kustjärnvägen finns potentialer för ökad godstrafik på järnväg, i synnerhet vad gäller mera högförädlade produkter. Detta öppnar för ett i högre grad intermodalt transportsystem, där det är betydelsefullt att väl fungerande nav och terminaler finns över hela landet. Järnväg 5 Sjöfart 1 0,5 Lastbil För såväl godsbangård som Umeå hamn finns goda möjligheter för fortsatt expansion. I SIKA:s prognos för godstrafikens utveckling år bedöms Västerbotten ha en årlig tillväxt på 2,2% för ingående godstrafik respektive 2,5% för utgående godstrafik. Västerbotten är därmed det av de fem Norrlandslänen som bedöms ha störst godstrafiktillväxt under perioden (SIKA, Statens Institut för kommunikationsanalys, 2001). I denna prognos är inte länets växande gruvnäring beaktad. Effektiv terminalstruktur Omlastningen mellan trafikslagen behöver minimeras och underlättas för att kombinationslösningar ska bli så effektiva som samhället eftersträvar. Umeå hamn, Umeås nya godsbangård och det strategiska läget med E4, E12, Botniabanan, Stambanan, flygtrafiken samt färjetrafiken, ger regionen unika fördelar som ett nav för parti-, grossist- och detaljhandel i övre Norrland, t ex: ICA (Centrallager för området norr om Härnösand) KF Distribution AB (betjänar området Sundsvall-Kiruna) Servera Strandbolaget Godstågstrafikering 1 tåg/dyg 5 tåg/dygn 10 tåg/dygn 30 tåg/dygn Båttrafikering 50 anlöp/år 250 anlöp/år 500 anlöp/år 1000 anlöp/år Lastbilstrafikering 50 ltb/dygn 250 ltb/dygn 500 ltb/dygn 1000 ltb/dygn God kompetensförsörjning inom transport och logistik Vid SLU och Umeå universitet finns betydande utbildning och forskning inom transport- och logistikområdet, bl a genom TRUM (Transportforsk ningsenheten vid Umeå universitet). Designhögskolan i Umeå har landets mest omfattande utbildning i industridesign bl a magisterutbildning i Transportation Design. Kvalificerade utbildningar inom transport- och logistik finns vid Liljaskolan i Vännäs, som enda ställe norr om Mälardalen. På Liljaskolan pågår också utveckling av eftergymnasial och näringslivsinriktad utbildningsverksamhet. Rekrytering till Liljaskolan sker från ett 80-tal kommuner, vilket gör skolan unik i Sverige. Umeå ett av Sveriges stora transport- och logistiknav 6

7 Umeå Hamns upptagningsområde sträcker sig från Kiruna i norr till Sundsvall i söder och Mo i Rana i väster. Färjetrafiken Umeå-Vasa tjänar som en länk över havet för E12 genom Finland, Sverige och Norge. I Umeå hamn hanteras årligen drygt 2 miljoner ton. Ungefär hälften är skogsprodukter, t ex sågade trävaror, liner och returpapper. Enhetsgods, dvs olika godsslag på trailers och containers, utgör stor en andel av godsomsättningen i hamnen liksom olja och övrig torrbulk av livsmedel etc. Umeå hamn Ökning 8% per år Sedan 2003 har godshanteringen i Umeå Hamn ökat med i genomsnitt 8% per år. Ökningen drivs främst av skogsprodukter, färjegods, livsmedelstransporter och insatsvaror till industrin. Stora investeringar För att möta framtida volymökningar, separera bulkhanteringen från de mer förädlade produkterna och ytterligare stärka de intermodala kopplingarna till hamnen planeras investeringar i Umeå Hamn på 200 miljoner kr under 5 år genom: 150 meter ny kaj på inom hamnområdet. Idag har hamnen 706 meter kaj Uträtning av E12 med genare sträckning som underlättar hanteringen inom och till/från hamnområdet Nya kranar för att säkra en rationell hantering av lastning och lossning av gods. I takt med behovet planeras också för nya magasin. På längre sikt finns dessutom möjligheten att bygga ut hamnen ytterligare. Hanterade ton vid hamn (över kaj, 1000-tal) Enhetsgods Olja Övrigt flytande bulk Skogsprodukter Järn- och stålprodukter Övrig torrbulk Annan last Umeå hamn hanterar flera typer av varuslag. Det största i ton räknat är skogsprodukter som svarar för drygt hälften av den totala volymen. Antal anlöp/år OBS! Det tillkommer volymer på ton för terminalverksamheten vid Umeå hamn. Umeå hamn har ca fartygsanlöp per år, och är därmed den hamn norr om Stockholm med flest anlöp. 7 Umeå ett av Sveriges stora transport- och logistiknav

8 Umeå hamn Strategiska fördelar Gynnsamt geografisk läge, där de stora Europavägarna E4 i nordsydlig riktning och E12 i öst-västlig riktning möts. Umeå hamns läge vid den nordliga ändpunkten av Botniabanan kommer att ytterligare stärka de intermodala kopplingarna Umeå är den nordligaste hamnen längs norrlandskusten utan större isproblem under vintermånaderna. Detta är en av anledningarna till att företagen norr om Umeå väljer att skeppa ut sina produkter via Umeå Hamn Umeå har flest anlöp av hamnarna i norra Sverige och kan därmed erbjuda sina kunder frekventa transporter till och från kontinenten Hamnen har stora utrymmen (92 ha) och goda förutsättningar för fortsatt utbyggnad Omfattande linjetrafik Reguljär färjetrafik Vasa - Umeå. Hanteringen av gods till/från Finland har hela tiden ökat och hamnen har även möjliggjort transporter till Asien via transsibiriska järnvägen, som minskar kostnaderna genom en flera veckor kortare transport. Utbyggnaden av Umskalstunneln på norska sidan, gör E12:an till en säker länk även vintertid. Detta stärker ytterligare förutsättningarna dels för transporter i stråket, dels för Umeåregionen som värdefull länk mellan Ryssland, Baltikum, Finland och norska kusten Östersjöslingan (Ro-Ro) avgår från Umeå onsdagar och söndagar. Rutten går från Umeå via Husum, Sundsvalloch Iggesund till Lübeck t o r och tar 7 dygn Nordsjöslingan avgår från Umeå måndag och torsdag. Nordsjöslingan: Umeå-Holmsund-Husum-Sundsvall- Iggesund-Tilbury-Rotterdam t o r tar 10 dygn. Reguljära godstransporter RG Line SCA/MODO Transport Logistiknav med stor terminalverksamhet Hamnen är inte enbart en plats där man lastar och lossar fartyg, utan en viktig terminalpunkt i ett större transportsystem. Terminalverksamheten i Umeå hamn omsätter ton/år. Verksamheten omfattar bl a gods som kommer in på väg / järnväg och går ut på väg / järnväg. Varje dygn hanteras järnvägsvagnar i hamnen. Även trepartslogistik och vidareförädlingsverksamhet finns i hamnen. Ett 20-tal företag är etablerade i hamnområdet, samtliga transportrelaterade. Stuveriet är en av Västerbottens enskilt största maskinoperatörer. 200 Enhetsgods, tal ton 20 Containers, flak, kassetter Trailers, lastfordon Avgående gods på kassett, ex vis linerrullar, kan göras klart innan fartyget kommer och därmed går lastningen på båten snabbt och smidigt. Umeå hamn är den hamn med största volymen enhetsgods (container, kasetter, trailers) av hamnarna norr om Gävle. Containeriserat gods är ofta mer högvärdigt gods. Umeå hamn hanterade ton enhetsgods, enheter. (SCB 2005) Umeå ett av Sveriges stora transport- och logistiknav 8

9 Umeås nya godsbangård För att möta ökade transportbehov investerar Banverket 800 miljoner kr i en ny godsbangård med bl a kombihantering och servicefunktioner. Syftet med projektet är att: Öka kapaciteten för godshanteringen Öka kapaciteten Umeå-Holmsund Flytta godshanteringen från Umeås stadskärna Öka trafiksäkerheten Förbättra tillgängligheten genom lokalisering till ett strategiskt läge i transportsystemen I den nya godsbangården ingår flera integrerade verksamheter och funktioner: Huvudspår Mötesbangård, som också fungerar som ett extra växlingsspår Godsbangård med två spår för sammansättning/sönderdelning och uppställning av godstågen + ytterligare ett spår som förbereds för senare rälsläggning vid behov Därutöver byggs tre terminalområden: Kombiterminalen Specialtransportterminalen (Volvo-terminalen) Frilastterminalen Kombiterminalen har planerats för tre spår. Specialtransportterminalen och frilastterminalen har planerats för två spår vardera i ett första skede. På den nya godsbangården byggs ett serviceområde som rymmer ett antal verksamheter, bl a lokaler för maskin- och produktion, drift- och underhållsupplag samt område för extern etablering. Stor potential för ökad kombitrafik I dag hanteras enheter per år på kombiterminalen i Umeå. Nu har man slagit i taket kapacitetsmässigt och den nya kombiterminalen välkomnas av näringsliv och aktörer verksamma inom kombinerade transporter. Med den nya kombiterminalen bedöms volymerna öka med 7-8 % varje år, bl a därför att samordningen med hamnen underlättas. Ökningen det första året blir troligen större, minst 10 %. Den totala ytan på godsbangården är ca 5,8 ha, vilket kan jämföras med dagens ca 2,1 ha. Spårlängderna ökar från m till meter. Området har dessutom stor utvecklingspotential att växa ytterligare. Utbyggnaden av godsbangården kommer vara klar till trafikeringsstarten av Botniabanan. Godsbangårdens lokalisering kommer att möjliggöra smidiga transportlösningar. För området strax väster om godsbangården är bygghandlingar klara för den s k Norra länken. Den kommer att utgöra en viktig del av huvudvägnätet kring Umeå. 9 Umeå ett av Sveriges stora transport- och logistiknav

10 Umeås nya godsbangård Övriga terminaler Umeås timmerterminal vid Gimonäs tar emot ca ton sågtimmer och massaved från inlandet för att lastas om från järnväg till lastbil och distribueras vidare till Obbola och Holmsund. I Vännäs, vid Botniabanans anslutning till Stambanan finns dels växlings- och godsbangård med stora expansionsmöjligheter, dels ytterligare järnvägsresurser, t ex lokverkstad, vagnverkstad och personal. Detta bidrar också till att stärka de samlade resurserna i Umeåregionen. Timmerterminalen i Storuman hanterar ca ton rundvirke per år. Merparten transporteras till Umeås timmerterminal. Lycksele timmerterminal transporterar ut ca ton rundvirke. Merparten transporteras till Umeå timmerterminal. Nya trafikupplägg för järnväg Nya tågkoncept utvecklas för närvarande för fullt inom den europeiska järn- vägsmarknaden. Detta till följd av den generella, europeiska trenden att varuvärdena på de transporterade varorna ökar, vilket ökar kvalitetskraven på transporten. Detta avser främst olika typer av kombitransporter och ett i högre grad intermodalt transportsystem. De framtida godstransportkoncepten behöver vara anpassade till gods- och transportkundernas allt större krav på snabba transporter, stor flexibilitet och ökad leveranssäkerhet. Skiss på framtida tågupplägg med Botniabanan och den första etappen av Norrbotniabanan utbyggda. Systemtågupplägg 2015 LKAB Stålpendeln Kopparpendeln SCA-pendeln Volvopendeln Artic Rail Express Uman Ångan BD-ved Aitikpendeln Outokumpupendeln (SFL) Vagnlasttågsupplägg 2015 Narvik-Boden- Torneå/Hallsberg Ryssland-Seskarö/Piteå Luleå-Boden-Vännäs-Hallsberg Piteå-Skellefteå-Vännäs- Umeå-Örnsköldsvik- Sundsvall-Hallsberg Torneå-Umeå-Hallsberg Östersund-Hallsberg Kombitågsupplägg 2015 Kombiterminal Kombitåg Luleå-Malmö Kombitåg Luleå-Göteborg Kombitåg Luleå-Stockholm Umeå ett av Sveriges stora transport- och logistiknav 10

11 Flygfrakt och bussgods Umeå har Sveriges näst största postflygplats. Flygfrakt Umeåregionen har en väl utbyggd flygplats som kontinuerligt expanderar både i fråga om persontrafik och godstrafik. År 2005 hanterades ca ton post, vilket gör den till Sveriges näst största postflygterminal. Samma år hanterades ca 450 ton övrigt gods vid flygplatsen. Med drygt passagerare år 2005 har dessutom Umeå Sveriges 6:e mest trafikerade flygplats. Flygplatsen har en strategisk lokalisering, ca 3,5 km från sjukhus- och universitetsområdet, som är Norrlands största arbets- och studieplatsområde, 5 km från Umeå centrum och ca 10 km från hamnen. Bussgods Bussgodsterminalen vid Umeå Busstation hanterar gods som transporteras efter tidtabell i linjetrafik på uppdrag av Länstrafiken. Bussgods, som har stor betydelse för norra Sverige är huvudsakligen inriktade på smågods. Postflyg, ton Även Vägverket investerar Vägverket kommer att satsa ca 425 miljoner i en första etapp av det sk Umeåprojektet. Vägpaketet består i en upprustning/ombyggnad av E4 och E12 till ringled runt staden. På längre sikt finns planer på en västlig länk, inklusive ny bro över Umeälven. Beräknad kostnad för västra länken är mellan 600 miljoner och en miljard kronor. Härigenom skapas en smidig anslutning och ökad tillgänglighet till den nya godsbangården och till övriga terminaler i regionen. Investeringar har gjorts i tunneln genom Umskalet, vilket ger öppen förbindelse året runt med den expanderande hamnen i Mo i Rana, som genomför en stor satsning på intermodalitet. Därför utgör E12-stråket och Umeåregionen en värdefull länk från Ryssland, Baltikum, Finland till norska kusten. 11 Umeå ett av Sveriges stora transport- och logistiknav

12 Umeå ett av Sveriges transport- och logistiknav Den privata tjänstesektorn och en kraftig industritillväxt har varit starkt bidragande faktorer bakom Umeåregionens frammarsch som en av landets främsta tillväxtregioner. En av grundförutsättningarna är också Umeåregionens unika fördelar som centralnod i det nordsvenska transportsystemet. Nu investeras 15,4 miljarder i en samlad transportinfrastruktursatsning för att ytterligare stärka Umeåregionens ställning som ett av Sveriges stora transport- och logistiknav.

Och sedan då? Nordic Logistic Center i Umeå intermodalt logistiknav för norra Skandinavien

Och sedan då? Nordic Logistic Center i Umeå intermodalt logistiknav för norra Skandinavien Och sedan då? Den här broschyren har handlat om som det naturliga transport- och logistiknavet i norr, vi kallar det Nordic Logistic Center. Du har kunnat läsa om satsningar som görs för att ytterligare

Läs mer

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se Bygger för framtiden INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun www.infrastrukturiumea.se MED UPPDRAG ATT UTVECKLA Infrastruktur i Umeå AB är ett kommunalt bolag med uppgift

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

NORDIC LOGISTIC CORRIDOR

NORDIC LOGISTIC CORRIDOR HÄR FINNS EXPERTKUNSKAPER OCH RESURSER Vasa Hamn har ett mycket strategiskt läge och hanterar i dag mestadels import och export av bränsle, jordbruksprodukter och produkter från trä och kemisk industri.

Läs mer

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En satsning byggd på ansvar för miljön i ett av Sveriges bästa transportlägen Kiruna Katrineholms Logistikcentrum ligger i korsningen mellan västra

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58)

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Kommunstyrelsen 2007-12-03 234 541 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 250 536 Dnr 07.648-552 decks15 Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1 Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar Anläggningen är eller blir lokaliserad till betydande konsumtions- och produktionsområden Anläggningen är eller blir lokaliserad till

Läs mer

Logistik som utvecklingsstrategi

Logistik som utvecklingsstrategi Logistik som utvecklingsstrategi Umeå, Västerbotten och regionen i en ny situation: transportinfrastruktur som verktyg! Botniabanan Terminalutbyggnader Umeå hamn omstruktureras och kapacitetförstärks Tvärbanans

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter till de större städerna Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. har också två betydande flaskhalsar, genom Härnösand samt genom Örnsköldsvik. åda projekten bedöms samhällsekonomiskt lönsamma att åtgärda

Läs mer

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Figur 1: Bilden kommer från presentationsbroschyren för Marco Polo programmet. Marco Polo är Europeiska Unionens program för projekt

Läs mer

Nordic Logistic Center i Storuman - intermodalt logistiknav i norra Skandinavien

Nordic Logistic Center i Storuman - intermodalt logistiknav i norra Skandinavien Nordic Logistic Center i Storuman - intermodalt logistiknav i norra Skandinavien Narvik Murmansk Mo i Rana Mosjøen NLC Storuman Östersund NLC Umeå Trondheim Vasa Oslo Stockholm Helsingfors St Petersburg

Läs mer

Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION

Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION De skånska godsflödena i sammandrag Detta dokument sammanfattar de huvudsakliga slutsatserna i rapporten Deskriptiv analys av godsflöden i Skåne. Rapporten är framtagen

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport LEDARE Världen nästa! Sundsvallsregionen är utan tvekan på gång. Med jämna mellanrum kan vi läsa om hur näringslivet

Läs mer

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Ostkustens logistiknav 95 % av Sveriges utrikeshandel

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen

Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen 2008-08-13 Dnr 1479-08 Länsstyrelsen i Norrbotten Kommunikationer 971 86 Luleå Kopia: ÅF/Infraplan Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen Sammanfattande synpunkter

Läs mer

Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne KORTVERSION

Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne KORTVERSION Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne KORTVERSION Den skånska logistiksektorn i sammandrag Detta dokument sammanfattar de huvudsakliga slutsatserna i rapporten "Kartläggning

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bred bulkhamn och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Hamnen utgör ett

Läs mer

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB Antagen av styrelsen för Hargs Hamn AB, 2011 Hargs Hamn AB Banvägen 1, SE-742 50 Hargshamn. Tel: 0173-201 55, Fax: 0173-203 11. www.hargshamn.se Rekommenderad affärsinriktning

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bulkhamn som hanterar många olika godsslag och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

sektorn 6.3 Europeisk avreglering

sektorn 6.3 Europeisk avreglering Godstransporter som använder minst två olika trans Är intermodala järnväg sektorn Detta avsnitt beskriver utvecklingstendeser inom godstransportsektorn, varvid utvecklingen av konkurrenssnittet mellan

Läs mer

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13 Sidan 1 av 13 Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: 2013-05-29 Handläggare: lexander Johansson Utgivare: Leif Lindberg Järnvägsnätbeskrivning för Norrköpings kommuns Hamn- och industrispår Sidan 2 av 13

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Foto: Malin Grönborg. Korta fakta om Umeå kommun 2011 2012

Foto: Malin Grönborg. Korta fakta om Umeå kommun 2011 2012 Foto: Malin Grönborg Korta fakta om Umeå kommun 2011 2012 Vi vinner i Umeå! Den mest exklusiva och prestigefyllda av Umeås alla utmärkelser är utnämningen till Europas kulturhuvudstad 2014 ett internationellt

Läs mer

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren.

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren. Diskussionen om Europakorridoren stannar ofta vid höga hastigheter och korta restider. Då glömmer vi något viktigt: Den utbyggda korridoren frigör också kapacitet för en kraftigt utökad spårbunden godstrafik.

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet

Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet Ett sätt att lätta på transport-trycket? 2010-12-16 Övergripande bild av industristruktur i Sverige (källa SCB) Bergslagen vackert och centralt i Sverige

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE Dina behov är viktigast Södertälje Hamn är en komplett hamn. Vi tar emot nästan alla sorters gods från när och fjärran. För dig som vill nå Mellansverige är Södertälje Hamn

Läs mer

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Botniska korridoren Botniabanan och Norrbotniabanan Nationell godsstrategi Norrtåg Framgångsfaktorer Vision & substans Kunskap

Läs mer

7. Trafik och kommunikationer. december 2004

7. Trafik och kommunikationer. december 2004 december 2004 7. Trafik och kommunikationer 1 Innehåll Vägar och motortrafi k...3 Trafi ksäkerhet och olyckor Parkeringar Planerade åtgärder Järnvägen...6 Hamn, sjötransport, fl ygplats, fl ygtransport...7

Läs mer

Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula)

Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula) Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula) Rickard Bergqvist Professor i Logistik och Transportekonomi Industriell och Finansiell ekonomi & Logistik Företagseknomiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg.

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg. Sverige har lång kust, stor hamnkapacitet och utmärkta inre vattenvägar (IWW) med stor kapacitet att ta ytterligare volymer. 1. Utvecklingen av nuvarande närsjöfart. 2. Utvecklingen av (ny) inlandssjöfart.(iww)

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige Bild: Kasper Dudzik Nyckelstråket för högre fart på Sverige Satsa på det som ger mest och snabbast resultat! Nyckelstråket*, med Västra Stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan, är Sveriges viktigaste

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

OPPORTUNITY WEST POTENTIALEN FÖR INTERMODALA TRANSPORTLÖSNINGAR

OPPORTUNITY WEST POTENTIALEN FÖR INTERMODALA TRANSPORTLÖSNINGAR OPPORTUNITY WEST POTENTIALEN FÖR INTERMODALA TRANSPORTLÖSNINGAR FÖRORD Som en del i den internationella expansionen och globaliseringen utvidgar svenska företag ständigt sina geografiska marknader och

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun

Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun - Bulk - Enhetsburet gods/ container & trailer - Oskarshamn/ Kalmar Län -CARGOTO -Så påverkas hamnar av SECA - Fånga upp framtiden Oskarshamn Transport corridor between

Läs mer

obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige

obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige 1 avajer och klänningar växer som bekant inte i tikerna, och bomullen växer inte

Läs mer

Kombitransporter i Sverige och Europa

Kombitransporter i Sverige och Europa Kombitransporter i Sverige och Europa Vill du vara med och minska CO 2 -utsläppen och samtidigt få en fördelaktig transportekonomi? Utveckling Linjer i Sverige och Europa Fördelar Miljö och emissioner

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

Umeå. Figur 4.1:1. Tåg av Regina-typ, används för regionaltrafik på flera sträckor i södra Sverige. Gemensam del för hela Norrbotniabanan

Umeå. Figur 4.1:1. Tåg av Regina-typ, används för regionaltrafik på flera sträckor i södra Sverige. Gemensam del för hela Norrbotniabanan 4 Framtidsscenario med Norrbotniabanan Norrbotniabanan är ett järnvägsprojekt med stor regional, nationell och internationell betydelse. Stora vinster redan på kort sikt finns att hämta för godstrafiken,

Läs mer

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn

Läs mer

Kombiterminaler i Östra Mellansverige

Kombiterminaler i Östra Mellansverige Kombiterminaler i Östra Mellansverige Banverket, Östra banregionen BRÖT PM 38/2005 Kombiterminaler i Östra Mellansverige Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län

Läs mer

Lastsäkring för att förebygga godsskador på väg, järnväg, sjö och i luften

Lastsäkring för att förebygga godsskador på väg, järnväg, sjö och i luften Bild 1 Järnväg Lastsäkring för att förebygga godsskador på väg, järnväg, sjö och i luften Bild 2 Järnväg Allmänt Transportbranschen är i behov av järnvägstransporter för gods som transporteras långa sträckor.

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Kan sjöfarten rädda. trängseln på järnväg? Einar Schuch Regionchef. Sjöfartsforum den 8 mars 2012

Kan sjöfarten rädda. trängseln på järnväg? Einar Schuch Regionchef. Sjöfartsforum den 8 mars 2012 Kan sjöfarten rädda kapacitetsbristen/ trängseln på järnväg? Einar Schuch Regionchef Sjöfartsforum den 8 mars 2012 Sjöfartens betydelse ingen kapacitetsbrist? Sjötransporterna starkt bundna till länder

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb. Umeå Teknikprogram

Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb. Umeå Teknikprogram Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb Umeå Teknikprogram Välkommen till skolan som liknar en arbetsplats Teknikcollege Bothnia ger dig behörighet för vidare studier och hjälper dig att skapa

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Worldsat 2001 Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

Rapport om Mälarsjöfarten 2013

Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Sjöfarten är i allmänhet ett billigt och effektivt transportsätt. För vår verksamhet är en fungerande sjöfart helt avgörande Jan Gånge, VD, Cementa 2013 året då många började

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND Q2 2010 RTS Index utfall för det andra kvartalet 2010 visar att det totala antalet resenärer som reser via rederier till/från våra kuster (-5 procent), via flyg (-2 procent) och via tåg (-1 procent) sjunker

Läs mer

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR)

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Sida Den tillgängliga regionen 2007-12-14 Remissyttrande 1(6) Harry Wiesel Dnr: 07-459 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av betänkandet Framtidens

Läs mer

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Worldsat 2001 Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen

Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen Dokumenttyp Diarienummer Sida PM LS 2006-7856 1(6) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Anders Torbrand, 011-415 2154 2007-05-15 00.01 Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen Uppdraget Regeringen

Läs mer

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik MarknadsanalYZ Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik BioFuel Region AB 2013 2 3 FÖRORD Denna rapport är skriven av BioMil AB för att visa en översiktlig

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1miljard Ca 500 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter Rederi 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 32 fartyg 8

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1,4 miljarder Ca 700 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 30 st fartyg Rederi

Läs mer

En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara

En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Loggor Utveckling av Skogsbränsle från Mittregionen SLU 19 Mars Magnus Matisons Projektledare Forest Refine

Läs mer

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster 2013-05-22 Per-Henrik Evebring Stormen Gudrun 2005 ställde Skogsindustrin inför nya utmaningar. Varför en järnvägsterminal i Stockaryd?

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet Enhetslaster 1 Bakgrund Producent Flygtransport Vägtransport Kund Kund Truck Järnvägs transport Sjötransport Vägtransport Vägtransport Truck 2 Bakgrund Långa transportavstånd framkallar behov av omlastning

Läs mer

Godsflöden i Halland

Godsflöden i Halland Godsflöden i Halland Region Halland Februari 2007 Project part-financed by the European Union within the BSR INTERREG IIIB Godsflöden i Halland Utredning inom Baltic Tangent projektet 2007-02-20 Beställare:

Läs mer

Fakta om transporter 2012

Fakta om transporter 2012 Fakta om transporter 2012 En sammanställning från TransportGruppen Hur ser transportnäringen ut? Godsterminaler, lager, magasin 3% Övrig kollektivtrafik 4% *Handel med och serviceverkstäder för motorfordon

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafiken Statlig myndighet under Näringsdepartementet Avhjälpa brister i tillgänglighet

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet PM Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3 1.3 Restider/transporttider/avstånd...3

Läs mer

Kunskap om. Norrbotniabanan. Kunskap om Norrbotniabanan

Kunskap om. Norrbotniabanan. Kunskap om Norrbotniabanan Kunskap om Norrbotniabanan 2009 Kunskap om Norrbotniabanan Faktaunderlag Analys av Norrbottniska och Västerbottniska naturresursers betydelse för hållbar tillväxt. Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten,

Läs mer

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef Lantmännen Anders Jideklev Koncernlogistikchef Lantmännen Internrevision Styrelse Juridik Vd & koncernchef Strategi & affärsutveckling, FoU Ekonomi & Finans Varuflöde Human Resources Division Lantbruk

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer