En tillväxtmotor för Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En tillväxtmotor för Sverige"

Transkript

1 Vision för Norrland En tillväxtmotor för Sverige

2 Innehåll 5 Norrland från dåtid till framtid 6 Vår vision attraktiva städer, tillväxt och krympande avstånd 9 Stadsutveckling för attraktiva städer Umeå som exempel 13 Krympande avstånd effektiva och smarta infrastruktursatsningar 17 Vägen framåt En tillväxtmotor för Sverige En snabbt ökande befolkning, växande städer och ett klimat i förändring innebär nya utmaningar på lokal, regional och global nivå. Men utmaningar ger även möjligheter. Det gäller inte minst för Norrland. Alltför ofta har framtidsdiskussionen om Norrland stannat vid en syn på regionen som Europas råvaruskafferi. Det är förvisso riktigt att efterfrågan på råvaror också kommer att vara stor i framtiden och att en hållbar råvarunäring därmed har en fortsatt viktig roll för tillväxten i regionen. Men vi på Skanska menar att det är viktigt att blicka bortom den tunga industrin. Vi tror att universiteten, forskningen, tjänstesektorn och besöksnäringen har stor potential. Ju fortare Norrland kompletterar sitt fokus på naturresurser med ett fokus på människor som den centrala resursen, desto starkare kommer regionen att utvecklas. Här har städerna en nyckelroll att spela. De norrländska städerna behöver erbjuda ännu mer attraktiva miljöer miljöer som människor från andra delar av Sverige och hela världen söker sig till i betydligt högre grad än idag. Städer där människor väljer att slå rot, där det finns en stark företagsamhet, goda utbildningsmöjligheter och ett rikt utbud av kultur och nöjen. Städer med plats för arbete, rekreation och konsumtion. Städer där idéer, människor och finansiellt kapital möts. Städer som driver hela regionens tillväxt och utveckling. I den här visionen tar vi sikte på år Vi målar upp en bild av hur Norrland och dess städer kan komma att se ut, om rätt typ av åtgärder genomförs under kommande decennier. Vi menar att bland de viktigaste är: Stadsutveckling: Täta och attraktiva städer, med nya energilösningar och plats för människor från hela världen. Investeringar för att krympa avstånden: Höghastighetståg, förbättrade flygförbindelser och ett elektrifierat vägnät samlar Norrland som region och skapar utbyte med övriga Sverige och världen. Proaktiv planering och samarbete: Samarbeten och dialog mellan näringsliv, invånare och offentliga aktörer pågår om hur det konkurrenskraftiga Norrland ska formas. Det är initiativ som måste fortsätta. Att tidigt börja planera, även för vad som kan kännas som en avlägsen framtid, ger bättre beslut längs vägen och ett bättre resultat i slutändan. Vi har här valt att fokusera våra konkreta förslag kring stadsutveckling till regionens största stad, Umeå, men vi tror att potentialen finns i ett flertal av de norrländska städerna. Vår förhoppning är att vår vision kan ligga till grund för ännu fler konstruktiva samtal om Norrlands framtid. Om stadsutveckling, infrastrukturinvesteringar, internationalisering och mångfald. Om hur Norrland blir en tillväxtmotor för Sverige. Den 30 juni 2015 Pierre Olofsson, Vd, Skanska Sverige AB Marcus Andersson, Regionchef, Hus Norr Erik Berntson, Regionchef, Väg och Anläggning Norr Göran Suneson, Regionchef, Region Betong Per-Ola Jönsson, Regionchef, Region Installation Agneta Dagersten, Regionchef, Nya Hem Riks Läs mer på Produktion: Taberg Media Group AB, juni 2015 Tryck: JMS Norrland

3 Världens befolkning beräknas till 9 miljarder Majoriteten kommer att bo i städer. Klimatförändringar Urbanisering Befolkningsökning Norrland från dåtid till framtid Hur Norrland lyckas hantera de utmaningar som regionen står inför är avgörande för hur framtiden kommer att se ut. Utmaningarna är både lokala och globala. Men möjligheterna är också stora. Under 1800-talet skedde en stor inflyttning till Norrland. Befolkningen ökade och nya städer och samhällen växte fram, både i inlandet och som ett pärlband längs kusten. Handeln med skog, malm och energi bidrog med stark tillväxt och sysselsättning. Den snabba teknikutvecklingen och allt effektivare arbetsmetoder ledde dock till att behovet av arbetskraft kom att minska, särskilt under 1900-talets andra hälft. Inflyttningen stannade av, och fler sökte sig från inlandet till kuststäderna. Dagens Norrland i den här visionen avgränsat till de fyra nordligaste länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland är en region med allt från växande universitetsstäder till orter med svag eller negativ befolkningsutveckling. Här finns orter med ett starkt och modernt näringsliv och här finns bruksorter med stora utmaningar. Hur Norrland ser ut idag ligger naturligtvis till grund för hur Norrland kommer att se ut om 50 år. Men det är många faktorer som spelar in politiska beslut, innovationer och teknikutveckling, klimatförändringar och globala trender. Inte minst lägger de investeringar i samhället som vi gör i dag, i utbyggnad av infrastruktur och stadsutveckling, grunden för det Norrland vi får i morgon. Globala megatrender möjligheter för Norrland Världen förändras. Vi kan urskilja några globala megatrender som kommer att påverka hela världen, även Norrland. För det första ökar befolkningen. Idag är vi sju miljarder människor, och vi blir allt fler. Prognoserna pekar mot att världens befolkning förväntas nå elva miljarder innan befolkningen åter börjar minska någon gång närmare förväntas världen ha en befolkning på över nio miljarder människor en ökning med nära 30 procent på 50 år. I Sverige antas befolkningen ha vuxit till cirka 13 miljoner. För det andra ser vi en tydlig urbanisering passerades gränsen då fler människor i världen bodde i städer än på landet och trenden fortsätter. Med nuvarande takt kommer 90 procent av Sveriges befolkning bo i städer Den tredje stora trenden är klimatförändringarna. Sedan Kyotoprotokollet skrevs under 1997 med ambitionen att minska koldioxidutsläppen i världen har utsläppen istället ökat med 20 procent. Världens medeltemperatur kommer successivt att höjas, och med det följer många både direkta och indirekta konsekvenser. Om 50 år kan till exempel temperaturerna i södra Europa nå upp till 50 grader i vissa perioder. Dessa tre megatrender innebär stora utmaningar, men också möjligheter. När befolkningen ökar måste mer byggas och produceras runt om i världen och efterfrågan på Norrlands naturresurser ökar. Klimatförändringar och höjda temperaturer kommer innebära att människor söker sig till områden som Norrland med mer behagliga temperaturer både för att bo och leva, och som besökare. Urbaniseringen innebär dels att alltfler väljer att flytta till de norrländska städerna, dels att den norrländska naturens attraktionskraft kommer fortsätta öka internationellt. Skanska är övertygat om att det finns en enorm utvecklingspotential i Norrland inte minst byggd på forskning, turism och nyföretagande. För att Norrland ska kunna ta tillvara på dessa möjligheter krävs en medveten och aktiv planering av framtidens bebyggelse och infrastruktur. Vår utgångspunkt är att de norrländska städerna har förutsättningar att bli attraktiva levnadsmiljöer som lockar en mångfald av människor. Genom att rida på urbaniseringstrenden kan de norrländska städerna fungera som kraftcentra som driver hela regionens tillväxt och utveckling. 4 Norrland 2070 Norrland

4 Levande städer, effektiva transporter och en stark ekonomi gör Norrland till en tillväxtmotor för Sverige. Vår vision attraktiva städer, tillväxt och krympande avstånd När man blickar bakåt i tiden tycks ofta vägen fram till nuet så självklar. Det omvända gäller i hög utsträckning när man blickar framåt. Teknikutvecklingen sedan 1990-talets början är ett bra exempel på båda företeelserna. De stora teknikgenombrotten som skett de senaste åren ser vi som självklara idag, men framstod för de flesta som fantasier i början på 90-talet. Därför utgår den här visionen från året 2070, och blickar bakåt. Vad har hänt i Norrland sedan seklets början fram till 2070? Universitet, forskning och näringsliv i symbios I och kring universiteten i Norrland samlas kreativa och välutbildade människor. Universiteten har en stark internationell anknytning och lockar till sig forskare från hela världen. Tack vare ett nära samarbete mellan industrier, företag och universiteten präglas städerna av innovation och nyföretagande. Förutom de större internationella universiteten finns dessutom flera fristående privata forskningsinstitut. Regionen har blivit en världsledande kunskapshub för affärsnyttig teknikutveckling och nya innovationer som lockar både framstående forskare och framgångsrika företag. Traditionella branscher som skogs- och gruvindustri drar nytta av symbiosen. Produktionslösningar i teknisk framkant kombinerat med stora investeringar i infrastruktur gör att man hållbart och lönsamt möter den ökade efterfrågan i världen på återvunnet och nytt trä, malm och mineraler. Tillverkningsindustrin blomstrar. Förädlade, högkvalitativa och klimatsmarta produkter är också ett resultat av närheten mellan industri, forskning och näringsliv. Vid sidan av de etablerade storföretagen frodas nya teknikoch kunskapsintensiva startupföretag som lockas av den kreativa miljön och den snabba tillväxten. Norrland unikt resmål Resande och turism har ökat markant under de senaste femtio åren fram till Hälften av världens befolkning reser till andra länder, och gärna på längre resor. Norrland är en populär turistdestination som erbjuder spännande naturupplevelser, något som blivit alltmer unikt och efterfrågat. Även de norrländska städerna lockar turisterna. Många reser från en stressig vardag i megastäderna till Norrland som erbjuder rekreation och livsnjutning. I och med klimatförändringarna har Norrland dessutom ett behagligt klimat i förhållande till destinationer söderut som fått vänja sig vid att temperaturen allt oftare är över 40 grader, och ibland till och med över 50 grader. Centrum för turismen är Åre och Östersund, men även Tärnaby, Hemavan, Riksgränsen och Björkliden. Åre och Östersund har utvecklats till ett sammanhållet stråk med stark attraktionskraft för unga livsstilsföretag. Åre-Östersund-Trondheim-regionen erbjuder naturupplevelser som kan kombineras med ett rikt kulturliv, god mat och shopping. Mittuniversitetet med campus i Östersund spelar en avgörande roll för forskning inom global turism. Längs Norrlandskusten, från Alnön i söder till Haparanda i norr, lockar kustnära rekreations- och konferensmiljöer med en omväxlande struktur av badorter, hotell, småbåtshamnar, forskningsinstitut och kulturcentra. Krympande avstånd Närhet till varandra och omvärlden attraherar. 50 års medvetna investeringar i infrastruktur gör det enkelt för norrlänningarna 2070 att transportera sig i sin hemstad, inom Norrland och ut i resten av världen. Kapaciteten och robustheten i städernas kollektivtrafik har förbättrats. Järnvägen, flygtrafiken, sjöfarten, vägnätet och även IT-nätverken har byggts ut och utvecklats. Bussar, lastbilar och bilar är till del automatiserade och kan färdas på elektrifierade vägar, tågen går i hastigheter runt 350 kilometer per timme och i Norrland finns en internationell flygplats för den nya tidens flygtrafik som drivs med fossilfritt biojetbränsle. Umeå och Vasaregionen i Finland är en i stort integrerad stadsbebyggelse förbunden med hjälp av en fast förbindelse över Kvarken. Attraktiva städer en katalysator för tillväxt Vid millennieskiftet växte den politiska medvetenheten om behovet av att bejaka urbaniseringen i Norrland. Detta ledde fram till ett flertal beslut om strategiska satsningar på att utveckla de norrländska städerna. Denna politiska förnyelse var avgörande för den positiva utvecklingsspiral som inleddes från stagnation till attraktiva och växande urbana miljöer. Satsningarna på att förtäta och levandegöra städerna har 2070 gjort att exempelvis Umeå, Luleå, Sundsvall och Östersund är städer där människor i hög utsträckning väljer att slå rot. De norrländska städerna lockar företag, forskningsprojekt och, inte minst, människor från andra delar av Sverige och världen. Förutom försörjning och effektiva transportlösningar erbjuder de norrländska städerna 2070 moderna och hållbara lösningar för bostäder och samhällsservice, ett rikt kulturliv och pulserande nöjesliv. Samtidigt är det nära till natur, friluftsliv, landsbygd och dessutom till resten av världen. Här möts idéer, människor och kapital. Här tas initiativ inom företagande, kultur och forskning som formar visionerna om regionens framtid. Och det finns något för alla män och kvinnor, ungdomar, studenter, barnfamiljer och pensionärer. Här bor människor hållbart, och åldras tryggt. Tillväxt som föder tillväxt Arbetstillfällen och försörjningsmöjligheter lockar människor till Norrland. De områden som står i centrum för regionens ekonomi 2070 är främst universiteten och forskningen, besöksnäringen, skogen och malmen, men även flertalet nya näringar som präglas av innovation och småföretagande. Inom dessa områden har det skapats och skapas hela tiden nya arbetstillfällen. Städernas fastighets-, bygg- och finansmarknader har som följd av den framgångsrika stadsutvecklingen vuxit till dynamiska tillväxtbranscher och internationella förebilder. 6 Norrland 2070 Norrland

5 Umeås täta citykärna löper längs älvens båda sidor. Tio nya broar knyter ihop staden. Stadsutveckling för attraktiva städer Umeå som exempel Med utbildning och forskning i världsklass, ett näringsliv präglat av innovation och gränsöverskridande samarbeten och ett stadsliv med puls är Umeå med sina invånare navet i tillväxtmotorn Norrland. Staden Umeå kännetecknas av en tät citykärna, ett imponerande cykelvägnät och moderna bostadslösningar. Snabb tillväxttakt Vid millennieskiftet var tillväxttakten i Umeå en procent per år en tillväxttakt nära det svenska genomsnittet. Med åren har stadens attraktivitet ökat och från 2050 har tillväxttakten legat på två procent per år en ökningstakt som är relativt vanlig för attraktiva städer. Det innebär nya invånare varje år passerade Umeå en befolkning på människor. I resten av Norrland, de fyra nordligaste länen, bor 1,2 miljoner invånare och i hela Sverige cirka 13 miljoner. Norrland

6 Med smarta bostäder, rikt kulturliv, kreativ företagsamhet och plats för boende och arbetande är Ön Umeås gröna hjärta. En citykärna mellan broarna Från Gamla bron till Kolbäcksbron löper Umeås citykärna längs med båda sidorna av älven och ut på Ön. Strandpromenadernas utbud av kultur- och nöjesliv är stort, och i den täta stadsbilden inåt land varvas kontor med bostäder och affärer. Universitetet är en integrerad del av citykärnan, med institutioner utspridda i staden mellan broarna. Sammanlagt tio broar knyter sedan 2035 samman Umeås centrala delar. I citykärnan möts studenter, forskare, entreprenörer, ungdomar och äldre. Här möts fritid, kunskap, kultur och arbete. Boende för nya Umebor Den snabba befolkningsökningen från vid seklets början till över har krävt nya lösningar, och stora investeringar, för att möta efterfrågan på bostäder. Boenden där storlek och planlösning enkelt kan varieras har inte bara skapat flexiblare hem, utan också en mer flexibel bostadsmarknad. En ny visionär översiktsplan togs fram Mycket medvetet har Umeå till stor del vuxit inåt mot älven, snarare än utåt. Befintliga bostadsområden har förtätats och områden mellan stadsdelar har byggts ihop. Huvuddelen av de 2000 nya bostäderna som byggts årligen har tillkommit genom en förtätning av centrala Umeå, men även genom att stadsdelar utanför stadskärnan byggts ihop. Dessutom har nya havsnära boendemiljöer skapats ner mot kusten i Holmsund och Nordmaling. Den tätare staden har kortat transporttiderna och gjort kollektivtrafik och andra investeringar för att möta efterfrågan på bostäder, såsom anslutning till fjärrvärme- och VA-nät, billigare. Ön Umeås gröna hjärta Ön, mitt i Umeälven, är en toppmodern stadsdel. Här samlas allt som gör Umeå till en stad som lockar företagsamhet och kultur präglad av kreativitet, innovation och stadens internationalisering, gröna andningshål i den täta bebyggelsen och moderna bostäder. Planeringen av stadsdelen påbörjades redan vid millennieskiftet började bygget av den första etappen med ett bostadsområde för Umebor. Under de följande åren har området fortsatt att expandera. Hit lockas ständigt kunskapsintensiva entreprenöriella småföretag, restauranger och butiker. Bostäderna är Umeås mest populära togs beslutet att bygga ut området ytterligare och idag har Ön förtätats än mer och ger plats för människor boende och arbetande. Förutom att vara flexibla är bostäderna också smarta. Hemmet är mer än väggar och tak. Tack vare att bostaden, i alla dess delar, är uppkopplad mot internet kan mycket av vardagsbestyren underlättas. Smarta kylskåp skapar inköpslistor som skickas till matbutiken som levererar hem varorna, med ett knapptryck på telefonen aktiveras den självgående dammsugaren inför ett hastigt bestämt släktbesök och när solen skiner fälls persiennerna med inbyggda solceller ned automatiskt både för att alstra energi och för att minska behovet av luftkonditionering för en behaglig inomhustemperatur. På Ön är hemmet ett verktyg för ett behagligare liv. Men bostäderna är inte bara till nytta för de som bor i dem. Energieffektiva lösningar kombinerat med kapacitet att ta tillvara solenergi skapar ett energiöverskott i fastigheterna. Förutom att bostäderna på så sätt blir klimatneutrala kan också energiöverskottet som man inte behöver lagra säljas på energimarknaden, och fastighetsägarna kan genom intäkterna hålla hyror och avgifter lägre. Hållbara, smarta och billiga bostäder, helt enkelt. Gröna transporter i stadskärnan Privatbilismen är sedan 2040 kraftigt reducerad i Umeås stadskärna elcykeln är stadens främsta fordon. De gamla bilvägarna har i stället optimerats för cykel- och gångtrafik. Under kyliga vinterdagar värms vägarna upp och frigörs från is och snö med spillvärme från industrierna. Få invånare i staden äger bil, men vid behov finns bilpooler. De bensindrivna bilarna fasades ut under 2000-talets första hälft drivs samtliga bilar med förnyelsebara, fossilfria, drivmedel. Som komplement till cykeln går stadens skytrain i en cirkel i de centrala delarna, från järnvägsstationen till bildmuseet, förbi sjukhusområdet, ut på Ön och över till Teg och tillbaka över älven i höjd med Rådhusparken. De automatiserade tågen avgår varannan minut och gör det enkelt att ta sig snabbt mellan centrala Umeås olika områden. Förnyelsebart såklart tack vare nya sätt att lagra energi Vatten, vind och sol har det alltid funnits gott om, men den stora utmaningen har varit hur man ska lagra energin från de förnyelsebara energikällorna är detta ett mycket mindre problem tack vare teknikutveckling inom energilagring tillgodoses hela Umeås energibehov av lokalt utvunnen förnyelsebar energi tack vare framför allt två teknikframsteg. För det första kan spillvärme från de stora industrierna i regionen vattenlagras under jord och användas i fjärrvärmesystemen. För det andra har framsteg inom batteritekniken möjliggjort att varje fastighet också kan lagra den energi som exempelvis solpaneler på fasaden alstrar. På så sätt tillgodoses inte bara energibehovet direkt, energin kan också användas för att utjämna skillnader i energibehov över tid. Ungdomens hus Älvscenen Umeå Centralstation Hanna Ljungbergs park Mångfaldsstaden 2070 har Umeå utvecklats till en storstad med kosmopolitisk karaktär med människor från många olika kulturer. Umeå lockar människor från hela Sverige men också från andra delar av världen. Här finns både arbetstillfällen och en social mångfald. För många är Umeå en trygg plats för att börja om på nytt, i kontrast till miljöer drabbade av konsekvenser av klimatförändringar och konflikter. Tillsammans med studenter och forskare, som också sökt sig till Umeå från utlandet, och näringslivets breda affärsnätverk är Umeås anknytning till den globala världen stark. Umeälven Gamla Campus Institutet för arktiskt samarbete Med avgångar varannan minut gör Umeås Skytrain-linje det enkelt att ta sig runt i staden. 10 Norrland 2070 Norrland

7 Krympande avstånd effektiva och smarta infrastruktursatsningar Genom flertalet större infrastrukturprojekt de senaste 50 åren har näringslivet och industrin kunnat växa sig allt starkare, och möjligheterna att ta sig mellan de norrländska städerna, längs med kusten, till inlandet, mot Norge, Finland, Stockholm och resten av världen har förbättrats. Nordic Light International Airport är Norrlands fönster mot världen. Nordic Light International Airport där Norrland möter världen Det attraktiva Norrland är också det tillgängliga Norrland, både nationellt och internationellt rör sig boende, turister, forskare och affärsresenärer smidigt till och från norra Sverige via den nya internationella flygplatsen utanför Umeå som invigdes Tack vare flygplatsens goda förbindelser ut i regionen är inrikestrafiken till och från Norrland koncentrerad till Umeå, och med flera avgångar per dag till hela Europas flygknutpunkt i Frankfurt står fönstret mot världen öppet. Rena resor 2070 är flygets betydelse alltjämt stark. Efter att ha nått målet om halverade koldioxidutsläpp mellan är luftfarten i det närmaste utsläppsfri Alla flygresor görs på biojetbränsle, bland annat utvunnet ur halofyter, växter som kan leva i marker med hög salthalt och som därmed kan odlas i områden där matgrödor inte trivs. Biojetbränslet kombineras dessutom med flygplanens inbyggda solceller. Till och från flygplatsen Flygplatsen i sig gör inte norra Sverige tillgängligt. Avgörande är förbindelserna till och från Nordic Light International Airport. Den nya höghastighetsbanans sträckning via flygplatsen gör den tillgänglig för stora delar av regionen. Från Luleå och Sundsvall tar resan inte mer än en timme och till turistnavet Östersund kommer man på under två timmar. Mellan flygplatsen och de centrala delarna av Umeå tar man sig med fördel via cykelmotorvägarna som löper runt och igenom staden. Med uppvärmd vägbana tar man sig på elcykel från flygplatsen till centrum på mindre än femton minuter året runt. 12 Norrland 2070 Norrland

8 Tågen går i 350 kilometer per timme och håller samman Norrland, Sverige och Norden. Narvik Kiruna Gällivare Mo i Rana Haparanda Hemavan Luleå Uleåborg Förbindelsen över Kvarken integrerar Umeå och Vasa. Umeå Trondheim Storlien Åre Höghastighetsjärnvägar Elektrifierade vägar Östersund Sundsvall Gävle Stockholm Vasa 300 mil fossilfritt vägnät Avstånden i norra Sverige och de stora kostnaderna för järnvägsutbyggnad gör att vägnätets betydelse för att hålla ihop Norrland fortfarande är stor En avgörande skillnad mot seklets början är dock att vägarna inte längre är synonyma med de klimatpåverkande utsläpp som vägburna fordon orsakade under det tidiga 2000-talet. Istället drivs mindre fordon på fossilfria bränslen. Även tunga vägtransporter är utsläppsfria bland annat tack vare nära 300 mil elektrifierade vägar som började växa fram i regionen redan på 2030-talet. Förutom att trafiken på vägarna är hållbar ur ett klimatoch miljöperspektiv är också vägarna i sig bokstavligt talat hållbara. En ambitionshöjning för vägunderhållet och nya driftsformer har 2070 tryggat att alla vägar i norra Sverige är framkomliga och säkra. Snabba tåg i alla riktningar Från norr till söder den kraftfulla axeln Järnvägarna har utvecklats till ett än mer attraktivt och effektivt transportmedel. Dagens tåg går utan problem i kilometer per timme och det finns järnvägar med tåg som går i 500 kilometer per timme på flera håll i världen. Sedan 2050 finns en effektiv och kraftfull kustjärnväg från Haparanda i norr till Stockholm i söder. Järnvägen har numera dubbelspår längs med hela sträckan, omkörningsmöjligheter och automatiserade tåg. Man reser från Sundsvall till Stockholm på en och en halv timme och från Umeå till Stockholm på två och en halv timme. Olika transportmedel har dessutom integrerats människor kan enkelt ta sin elbil till en tågterminal och där köra ombord med bilen på tågets bottenvåning och därefter ta plats i övervåningens passagerarkabin. Från Finland i öst till Norge i väst 2065 invigdes en ny och modern järnväg från Umeå till turistorterna Tärnaby och Hemavan, upp till Atlanthamnen i Mo i Rana i Norge. Godstransporterna har därigenom också effektiviserats genom att fler transporter kan gå via en Atlanthamn i norr istället för att fraktas hela vägen ned genom Sverige. Dessutom har transporterna över Kvarken utvecklats i samarbete med Finland och Vasa, och även till viss del med Ryssland som har haft stort intresse av att kunna nå Atlanthamnen i Mo i Rana blev det möjligt att ta sig med bil via tunnlar, broar och vägbankar över Kvarken, mellan Vasa och Umeå. Vägbankar är en fast landväg som har kunnat byggas mellan konstgjorda öar på de grundare delarna av Kvarken. För att ytterligare stärka turismen i Norrland har järnvägen mellan Sundsvall och Åre, och vidare mot Trondheim, utvecklats och förbättrats. Resan från Sundsvall till Trondheim tar en och en halv timme. Från flygplatsen i Umeå går tågen med hög turtäthet i hastigheter runt kilometer per timme till Sundsvall och vidare mot Trondheim. Nya järnvägar för malmen Precis som för 50 år sedan har gruvnäringen en stor betydelse för Norrland. För att kunna hantera transporter av de stora godsvolymerna har den gamla Malmbanan mellan Boden och Narvik förbättrats med effektiv snabbtågsräls och dubbelspår och dessutom förlängts med ett antal sidogrenar för att kunna nå alla nya fyndigheter. Sedan 2040 finns nya gruvor i Skelleftefältet, Jokkmokk, Arjeplog och Gällivare. Totalt har en sträcka om cirka 70 mil ny järnväg utvecklats och förbättrats mellan Luleå och Narvik. 14 Norrland 2070 Norrland

9 Att investera i stadsbyggande och infrastruktur blir mer attraktivt när Norrlands befolkning ökar och näringslivet utvecklas. Vägen framåt För att det Norrland vi målat upp i visionen ska bli verklighet måste vi nu återgå till De avgörande investeringarna för att skapa ett Norrland som är en tillväxtmotor för Sverige kräver kunskap, politiskt mod, kapital och samarbete redan nu. Finansiering En region som vill växa behöver kapital för investeringar. Samtidigt attraherar en region som växer kapital. I Umeå förväntas det bo mer än invånare Då behövs investeringar i bostäder, i arbetsplatser och i de anslutande gaturummen. Skanska uppskattar att investeringsbehovet för att utveckla Umeå till att 2070 vara en attraktiv stad för invånare uppgår till cirka 230 miljarder kronor. Detta motsvarar en investering på 1,25 miljoner kronor för varje ny Umeåbo. Dessa investeringar kan i huvudsak finansieras på samma sätt som idag. Den enskilde finansierar sin fastighet via eget kapital, banklån, hyresbetalningar och kommunala avgifter. Umeå kommun finansierar sitt grundläggande stadsbyggande via intäkter för mark, avgifter och skatter. Men för att inte kommunens finanser ska begränsa stadsutvecklingen så krävs ytterligare kapital och samarbeten: Nya finansiella instrument måste utvecklas. Pensionskapital som söker sig till investeringar med låg risk och säker avkastning kan bidra till stadsbyggnad i Umeå via olika former av offentlig-privata samarbeten, så kallade OPS-lösningar. Fler privata förmögenheter måste byggas upp i Umeå. Förmögenheter vars avkastning investeras i staden via en dynamisk lokal finans- och fastighetsmarknad. Förutom stadsbyggnadsinvesteringarna i Umeå uppskattas de större infrastrukturprojekten kopplade till stadens, och resten av Norrlands, tillväxt uppgå till cirka 200 miljarder kronor i dagens penningvärde. Satsningarna leder till kortare transportsträckor, ökad säkerhet och en minskad miljöbelastning. Finansieringen av den infrastruktur som finns på plats i Norrland 2070 tror vi har skett genom: Traditionell anslagsfinansiering via statens budget. Nya finansiella instrument som gör det möjligt att föra pensionskapital till investeringar i infrastruktur genom olika samarbetsformer för anläggning, drift och ägande. Ökad användning av anpassade brukaravgifter såsom vägtullar, banavgifter, hamnavgifter och avgifter på flygets starter och landningar. Värdeökning i mark och fastigheter som kan realiseras, beskattas eller belånas för ytterligare investeringar. Ökade lokala skatteunderlag som uppstår genom befolkningstillväxt och framgångsrikt företagande. Genom att kombinera flera intäktskällor kan de investeringsbehov som beskrivs i visionen tillgodoses. Skanska föreslår en samarbetsmodell med fastighetsutvecklare, privata investerare och kommunala aktörer. En sådan medfinansiering kan i sin tur intressera aktörer med statliga anslag från Sverige och Europa att satsa på Norrland. De projekt som är gemensamma för de nordiska länderna genomförs till en del även med finansiering från motsvarande aktörer i Finland och Norge. I takt med att Umeå och resten av Norrland utvecklas attraheras också mer kapital till regionen i en långsiktigt självförstärkande dynamik en positiv spiral. Investeringar i stadsbyggande och infrastruktur blir mer lönsamma när Norrlands befolkning ökar och näringslivet breddas. 16 Norrland 2070 Norrland

10 I Norrland 2070: En tillväxtmotor för Sverige tar vi sikte på framtiden. Vi målar upp en bild av hur norra Sverige och dess städer kan komma att se ut, om rätt typ av åtgärder genomförs under kommande decennier. Alltför ofta stannar framtidsdiskussionen om Norrland vid en syn på regionen som ett råvaruskafferi. Vi menar att det är viktigt att blicka bortom den tunga industrin. Ju fortare Norrland kompletterar sitt fokus på naturresurser med ett fokus på människor som den centrala resursen, desto starkare kommer regionen att utvecklas. Skanska vill fortsätta och fördjupa dialogen om hur Norrland kan bli en tillväxtmotor för Sverige. Från vision till verklighet Skanska har tagit initiativ till visionen om Norrland 2070 eftersom vi vill vara med och utforma morgondagens Norrland. Vi vill fortsätta och fördjupa dialogen mellan näringsliv, offentliga aktörer och den ideella sektorn om hur vi tillsammans kan utveckla en konkurrenskraftig region för ökad tillväxt och livskvalitet. Vi ser det som särskilt viktigt att planera för: Tätare städer med plats för alla: De norrländska städernas attraktivitet är central för regionens framtid. Moderna och smarta bostäder och ett levande stadsliv för människor i alla skeden i livet skapar en miljö att slå rot i. Urbanisering är en möjlighet, inte ett hot, för Norrland. Förnyad fastighetsmarknad: Omsättningen av fastigheter måste öka, förvaltningen utvecklas och utbudet måste anpassas bättre till efterfrågan. Tillgången på mark är en av Norrlands stora konkurrensfördelar som kan utnyttjas bättre. Internationalisering: En avgörande faktor för Norrlands befolkningstillväxt är att människor från hela världen söker sig till, och stannar i, regionen. Ökad invandring är en ödesfråga för Norrland. Skanska föreslår dessutom en stadsutställning i Norrland har det gått 100 år sedan Stockholmsutställningen. Utställningen markerade ett avstamp för det moderna Sverige och formulerade en framtidsbild. Skanska föreslår att Umeå eller någon av de större norrländska städerna står värd för en ny stadsutställning 2030 och visar upp arkitektur, design och teknik med fokus på framtidens moderna och globala stad. Vägen framåt mot ett Norrland som tillväxtmotor för Sverige kräver kunskap, politiskt mod, kapital och samarbete. Och planeringen måste starta redan nu. I framtagandet av visionen har Skanska samarbetat med det tvärvetenskapliga forskningscentrat CERUM, Centrum för regionalvetenskap, vid Umeå Universitet. Tillsammans med studenter på universitetet har lektor Katrin Holmqvist-Sten lett ett flertal workshops och professor Lars Westin har tagit fram en rapport om Norrland och Umeå Skanska har dessutom intervjuat flera forskare från olika norrlandsuniversitet om Norrlands framtid och gymnasieelever i Umeå om vad som skulle få dem att bosätta sig i en norrländsk stad även i framtiden. Vår förhoppning är att vår vision kan ligga till grund för många konstruktiva samtal om Norrlands framtid. Om stadsutveckling, infrastrukturinvesteringar, internationalisering och mångfald. Om hur Norrland blir en tillväxtmotor för Sverige. 18 Norrland 2070

11 Skanska är ett av världens ledande projektutvecklingsoch byggföretag. Verksamheten omfattar hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka medarbetare. Umeå Universitet återfinns bland de högst rankade av världens yngre universitet. Universitetet har över anställda och studenter inom fyra fakulteter och 51 institutioner. CERUM, Centrum för regionalvetenskap, är ett av universitetets 19 forskningscentra.

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET

STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET Lars Westin Professor I Regionalekonomi Centrum för Regionalvetenskap (CERUM) Umeå universitet NÅGRA

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Delegationen för hållbara städer Regeringsuppdrag 2008 2012 Verka för hållbar utveckling av städer, tätorter

Läs mer

- den hållbara vägen in i framtiden

- den hållbara vägen in i framtiden - den hållbara vägen in i framtiden En stark och sammanhållen region, där invånarna har frihet att bo och arbeta i olika delar av Skåne, har sin grund i en god infrastruktur. Simrishamnsbanan kopplar samman

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter till de större städerna Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. har också två betydande flaskhalsar, genom Härnösand samt genom Örnsköldsvik. åda projekten bedöms samhällsekonomiskt lönsamma att åtgärda

Läs mer

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Det regionala utvecklingsuppdraget Genom den regionala tillväxtpolitiken ska människor och företag kunna växa och utvecklas av egen kraft. Strategiskt

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV TRANSPORTFÖRETAGEN, SLAO OCH STF... JUNI 2015 Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen Case: Kirunafjällen Årefjällen GUSTAV BLOMQVIST MARTIN KARLSSON KARIN OLSSON Sammanfattning

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE.

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. GEORANGE strategiska tanke har alltid varit att utifrån regionens förutsättningar bidra med insatser som skapar långsiktig och hållbar tillväxt. I det sammanhanget

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Fakta om transporter 2012

Fakta om transporter 2012 Fakta om transporter 2012 En sammanställning från TransportGruppen Hur ser transportnäringen ut? Godsterminaler, lager, magasin 3% Övrig kollektivtrafik 4% *Handel med och serviceverkstäder för motorfordon

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Agenda 2012-09-19 Swedavia och dess flygplatser Inledning passagerarterminalens flöden Hur planerar man

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Utbildning och omvärldskunskap stadens framtid

Utbildning och omvärldskunskap stadens framtid Utbildning och omvärldskunskap stadens framtid Lokala och regionala utmaningar på globala problem Fredrik Marklund Källa: Naturvårdsverket Klimatförändringar och det goda livet Isfjorden, nedisad vintertid

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR UP AP PD RI ATE L 20 RAD 15 TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR KARLSTADS KOMMUN Tillväxtstrategin beskriver hur Karlstads kommun ska arbeta för att Karlstad ska vara en attraktiv stad som växer. Den

Läs mer

FLYGET MÖJLIGGÖR FÖR NYA MÖTEN OCH KONGRESSER

FLYGET MÖJLIGGÖR FÖR NYA MÖTEN OCH KONGRESSER FÖRENINGEN Svenskt Flyg Nr 1 2012 Svenskt Flyg FLYGET MÖJLIGGÖR FÖR NYA MÖTEN OCH KONGRESSER Föreningen Svenskt Flyg är en intresseorganisation som kommunicerar idéer, åsikter och kunskap om det kommersiella

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck Samråd för älvslandskapet. Strömbäck I Strömbäck hölls torsdagen den 19 november 2009 det tredje samrådet för den fördjupade översiktsplanen för älvslandskapet och ett 50-tal personer hade vid tillfället

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Det här är en sammanfattning av åtta dialogmöten under

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1/ REKOMMENDERADE NYCKELINITIATIV 3 2/ UTGÅNGSPUNKT OCH SYFTE 4 3/ VISION OCH MÅL 5 4/ BESÖKSNÄRINGENS BIDRAG TILL INNOVATION OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Vad är målbilder för LRF Skåne?

Vad är målbilder för LRF Skåne? LRF Skåne De hållbara gröna näringarna i Skåne 2020 ARBETSMATERIAL Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Utkast 2010-02-28 Vad är målbilder för LRF Skåne? - Måla upp olika scenarior för företag inom de gröna

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential

Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential AGENDA KRONOBERG Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential Kronoberg är en stark exportregion med stor potential. Växjö är på väg att nå 100.000 invånare och Kronoberg kan växa samman

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB Stationens roll för lokal och regional utveckling Christer Ljungberg, Trivector AB Station centralt eller externt? Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen? Jämförelse

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer