En tillväxtmotor för Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En tillväxtmotor för Sverige"

Transkript

1 Vision för Norrland En tillväxtmotor för Sverige

2 Innehåll 5 Norrland från dåtid till framtid 6 Vår vision attraktiva städer, tillväxt och krympande avstånd 9 Stadsutveckling för attraktiva städer Umeå som exempel 13 Krympande avstånd effektiva och smarta infrastruktursatsningar 17 Vägen framåt En tillväxtmotor för Sverige En snabbt ökande befolkning, växande städer och ett klimat i förändring innebär nya utmaningar på lokal, regional och global nivå. Men utmaningar ger även möjligheter. Det gäller inte minst för Norrland. Alltför ofta har framtidsdiskussionen om Norrland stannat vid en syn på regionen som Europas råvaruskafferi. Det är förvisso riktigt att efterfrågan på råvaror också kommer att vara stor i framtiden och att en hållbar råvarunäring därmed har en fortsatt viktig roll för tillväxten i regionen. Men vi på Skanska menar att det är viktigt att blicka bortom den tunga industrin. Vi tror att universiteten, forskningen, tjänstesektorn och besöksnäringen har stor potential. Ju fortare Norrland kompletterar sitt fokus på naturresurser med ett fokus på människor som den centrala resursen, desto starkare kommer regionen att utvecklas. Här har städerna en nyckelroll att spela. De norrländska städerna behöver erbjuda ännu mer attraktiva miljöer miljöer som människor från andra delar av Sverige och hela världen söker sig till i betydligt högre grad än idag. Städer där människor väljer att slå rot, där det finns en stark företagsamhet, goda utbildningsmöjligheter och ett rikt utbud av kultur och nöjen. Städer med plats för arbete, rekreation och konsumtion. Städer där idéer, människor och finansiellt kapital möts. Städer som driver hela regionens tillväxt och utveckling. I den här visionen tar vi sikte på år Vi målar upp en bild av hur Norrland och dess städer kan komma att se ut, om rätt typ av åtgärder genomförs under kommande decennier. Vi menar att bland de viktigaste är: Stadsutveckling: Täta och attraktiva städer, med nya energilösningar och plats för människor från hela världen. Investeringar för att krympa avstånden: Höghastighetståg, förbättrade flygförbindelser och ett elektrifierat vägnät samlar Norrland som region och skapar utbyte med övriga Sverige och världen. Proaktiv planering och samarbete: Samarbeten och dialog mellan näringsliv, invånare och offentliga aktörer pågår om hur det konkurrenskraftiga Norrland ska formas. Det är initiativ som måste fortsätta. Att tidigt börja planera, även för vad som kan kännas som en avlägsen framtid, ger bättre beslut längs vägen och ett bättre resultat i slutändan. Vi har här valt att fokusera våra konkreta förslag kring stadsutveckling till regionens största stad, Umeå, men vi tror att potentialen finns i ett flertal av de norrländska städerna. Vår förhoppning är att vår vision kan ligga till grund för ännu fler konstruktiva samtal om Norrlands framtid. Om stadsutveckling, infrastrukturinvesteringar, internationalisering och mångfald. Om hur Norrland blir en tillväxtmotor för Sverige. Den 30 juni 2015 Pierre Olofsson, Vd, Skanska Sverige AB Marcus Andersson, Regionchef, Hus Norr Erik Berntson, Regionchef, Väg och Anläggning Norr Göran Suneson, Regionchef, Region Betong Per-Ola Jönsson, Regionchef, Region Installation Agneta Dagersten, Regionchef, Nya Hem Riks Läs mer på Produktion: Taberg Media Group AB, juni 2015 Tryck: JMS Norrland

3 Världens befolkning beräknas till 9 miljarder Majoriteten kommer att bo i städer. Klimatförändringar Urbanisering Befolkningsökning Norrland från dåtid till framtid Hur Norrland lyckas hantera de utmaningar som regionen står inför är avgörande för hur framtiden kommer att se ut. Utmaningarna är både lokala och globala. Men möjligheterna är också stora. Under 1800-talet skedde en stor inflyttning till Norrland. Befolkningen ökade och nya städer och samhällen växte fram, både i inlandet och som ett pärlband längs kusten. Handeln med skog, malm och energi bidrog med stark tillväxt och sysselsättning. Den snabba teknikutvecklingen och allt effektivare arbetsmetoder ledde dock till att behovet av arbetskraft kom att minska, särskilt under 1900-talets andra hälft. Inflyttningen stannade av, och fler sökte sig från inlandet till kuststäderna. Dagens Norrland i den här visionen avgränsat till de fyra nordligaste länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland är en region med allt från växande universitetsstäder till orter med svag eller negativ befolkningsutveckling. Här finns orter med ett starkt och modernt näringsliv och här finns bruksorter med stora utmaningar. Hur Norrland ser ut idag ligger naturligtvis till grund för hur Norrland kommer att se ut om 50 år. Men det är många faktorer som spelar in politiska beslut, innovationer och teknikutveckling, klimatförändringar och globala trender. Inte minst lägger de investeringar i samhället som vi gör i dag, i utbyggnad av infrastruktur och stadsutveckling, grunden för det Norrland vi får i morgon. Globala megatrender möjligheter för Norrland Världen förändras. Vi kan urskilja några globala megatrender som kommer att påverka hela världen, även Norrland. För det första ökar befolkningen. Idag är vi sju miljarder människor, och vi blir allt fler. Prognoserna pekar mot att världens befolkning förväntas nå elva miljarder innan befolkningen åter börjar minska någon gång närmare förväntas världen ha en befolkning på över nio miljarder människor en ökning med nära 30 procent på 50 år. I Sverige antas befolkningen ha vuxit till cirka 13 miljoner. För det andra ser vi en tydlig urbanisering passerades gränsen då fler människor i världen bodde i städer än på landet och trenden fortsätter. Med nuvarande takt kommer 90 procent av Sveriges befolkning bo i städer Den tredje stora trenden är klimatförändringarna. Sedan Kyotoprotokollet skrevs under 1997 med ambitionen att minska koldioxidutsläppen i världen har utsläppen istället ökat med 20 procent. Världens medeltemperatur kommer successivt att höjas, och med det följer många både direkta och indirekta konsekvenser. Om 50 år kan till exempel temperaturerna i södra Europa nå upp till 50 grader i vissa perioder. Dessa tre megatrender innebär stora utmaningar, men också möjligheter. När befolkningen ökar måste mer byggas och produceras runt om i världen och efterfrågan på Norrlands naturresurser ökar. Klimatförändringar och höjda temperaturer kommer innebära att människor söker sig till områden som Norrland med mer behagliga temperaturer både för att bo och leva, och som besökare. Urbaniseringen innebär dels att alltfler väljer att flytta till de norrländska städerna, dels att den norrländska naturens attraktionskraft kommer fortsätta öka internationellt. Skanska är övertygat om att det finns en enorm utvecklingspotential i Norrland inte minst byggd på forskning, turism och nyföretagande. För att Norrland ska kunna ta tillvara på dessa möjligheter krävs en medveten och aktiv planering av framtidens bebyggelse och infrastruktur. Vår utgångspunkt är att de norrländska städerna har förutsättningar att bli attraktiva levnadsmiljöer som lockar en mångfald av människor. Genom att rida på urbaniseringstrenden kan de norrländska städerna fungera som kraftcentra som driver hela regionens tillväxt och utveckling. 4 Norrland 2070 Norrland

4 Levande städer, effektiva transporter och en stark ekonomi gör Norrland till en tillväxtmotor för Sverige. Vår vision attraktiva städer, tillväxt och krympande avstånd När man blickar bakåt i tiden tycks ofta vägen fram till nuet så självklar. Det omvända gäller i hög utsträckning när man blickar framåt. Teknikutvecklingen sedan 1990-talets början är ett bra exempel på båda företeelserna. De stora teknikgenombrotten som skett de senaste åren ser vi som självklara idag, men framstod för de flesta som fantasier i början på 90-talet. Därför utgår den här visionen från året 2070, och blickar bakåt. Vad har hänt i Norrland sedan seklets början fram till 2070? Universitet, forskning och näringsliv i symbios I och kring universiteten i Norrland samlas kreativa och välutbildade människor. Universiteten har en stark internationell anknytning och lockar till sig forskare från hela världen. Tack vare ett nära samarbete mellan industrier, företag och universiteten präglas städerna av innovation och nyföretagande. Förutom de större internationella universiteten finns dessutom flera fristående privata forskningsinstitut. Regionen har blivit en världsledande kunskapshub för affärsnyttig teknikutveckling och nya innovationer som lockar både framstående forskare och framgångsrika företag. Traditionella branscher som skogs- och gruvindustri drar nytta av symbiosen. Produktionslösningar i teknisk framkant kombinerat med stora investeringar i infrastruktur gör att man hållbart och lönsamt möter den ökade efterfrågan i världen på återvunnet och nytt trä, malm och mineraler. Tillverkningsindustrin blomstrar. Förädlade, högkvalitativa och klimatsmarta produkter är också ett resultat av närheten mellan industri, forskning och näringsliv. Vid sidan av de etablerade storföretagen frodas nya teknikoch kunskapsintensiva startupföretag som lockas av den kreativa miljön och den snabba tillväxten. Norrland unikt resmål Resande och turism har ökat markant under de senaste femtio åren fram till Hälften av världens befolkning reser till andra länder, och gärna på längre resor. Norrland är en populär turistdestination som erbjuder spännande naturupplevelser, något som blivit alltmer unikt och efterfrågat. Även de norrländska städerna lockar turisterna. Många reser från en stressig vardag i megastäderna till Norrland som erbjuder rekreation och livsnjutning. I och med klimatförändringarna har Norrland dessutom ett behagligt klimat i förhållande till destinationer söderut som fått vänja sig vid att temperaturen allt oftare är över 40 grader, och ibland till och med över 50 grader. Centrum för turismen är Åre och Östersund, men även Tärnaby, Hemavan, Riksgränsen och Björkliden. Åre och Östersund har utvecklats till ett sammanhållet stråk med stark attraktionskraft för unga livsstilsföretag. Åre-Östersund-Trondheim-regionen erbjuder naturupplevelser som kan kombineras med ett rikt kulturliv, god mat och shopping. Mittuniversitetet med campus i Östersund spelar en avgörande roll för forskning inom global turism. Längs Norrlandskusten, från Alnön i söder till Haparanda i norr, lockar kustnära rekreations- och konferensmiljöer med en omväxlande struktur av badorter, hotell, småbåtshamnar, forskningsinstitut och kulturcentra. Krympande avstånd Närhet till varandra och omvärlden attraherar. 50 års medvetna investeringar i infrastruktur gör det enkelt för norrlänningarna 2070 att transportera sig i sin hemstad, inom Norrland och ut i resten av världen. Kapaciteten och robustheten i städernas kollektivtrafik har förbättrats. Järnvägen, flygtrafiken, sjöfarten, vägnätet och även IT-nätverken har byggts ut och utvecklats. Bussar, lastbilar och bilar är till del automatiserade och kan färdas på elektrifierade vägar, tågen går i hastigheter runt 350 kilometer per timme och i Norrland finns en internationell flygplats för den nya tidens flygtrafik som drivs med fossilfritt biojetbränsle. Umeå och Vasaregionen i Finland är en i stort integrerad stadsbebyggelse förbunden med hjälp av en fast förbindelse över Kvarken. Attraktiva städer en katalysator för tillväxt Vid millennieskiftet växte den politiska medvetenheten om behovet av att bejaka urbaniseringen i Norrland. Detta ledde fram till ett flertal beslut om strategiska satsningar på att utveckla de norrländska städerna. Denna politiska förnyelse var avgörande för den positiva utvecklingsspiral som inleddes från stagnation till attraktiva och växande urbana miljöer. Satsningarna på att förtäta och levandegöra städerna har 2070 gjort att exempelvis Umeå, Luleå, Sundsvall och Östersund är städer där människor i hög utsträckning väljer att slå rot. De norrländska städerna lockar företag, forskningsprojekt och, inte minst, människor från andra delar av Sverige och världen. Förutom försörjning och effektiva transportlösningar erbjuder de norrländska städerna 2070 moderna och hållbara lösningar för bostäder och samhällsservice, ett rikt kulturliv och pulserande nöjesliv. Samtidigt är det nära till natur, friluftsliv, landsbygd och dessutom till resten av världen. Här möts idéer, människor och kapital. Här tas initiativ inom företagande, kultur och forskning som formar visionerna om regionens framtid. Och det finns något för alla män och kvinnor, ungdomar, studenter, barnfamiljer och pensionärer. Här bor människor hållbart, och åldras tryggt. Tillväxt som föder tillväxt Arbetstillfällen och försörjningsmöjligheter lockar människor till Norrland. De områden som står i centrum för regionens ekonomi 2070 är främst universiteten och forskningen, besöksnäringen, skogen och malmen, men även flertalet nya näringar som präglas av innovation och småföretagande. Inom dessa områden har det skapats och skapas hela tiden nya arbetstillfällen. Städernas fastighets-, bygg- och finansmarknader har som följd av den framgångsrika stadsutvecklingen vuxit till dynamiska tillväxtbranscher och internationella förebilder. 6 Norrland 2070 Norrland

5 Umeås täta citykärna löper längs älvens båda sidor. Tio nya broar knyter ihop staden. Stadsutveckling för attraktiva städer Umeå som exempel Med utbildning och forskning i världsklass, ett näringsliv präglat av innovation och gränsöverskridande samarbeten och ett stadsliv med puls är Umeå med sina invånare navet i tillväxtmotorn Norrland. Staden Umeå kännetecknas av en tät citykärna, ett imponerande cykelvägnät och moderna bostadslösningar. Snabb tillväxttakt Vid millennieskiftet var tillväxttakten i Umeå en procent per år en tillväxttakt nära det svenska genomsnittet. Med åren har stadens attraktivitet ökat och från 2050 har tillväxttakten legat på två procent per år en ökningstakt som är relativt vanlig för attraktiva städer. Det innebär nya invånare varje år passerade Umeå en befolkning på människor. I resten av Norrland, de fyra nordligaste länen, bor 1,2 miljoner invånare och i hela Sverige cirka 13 miljoner. Norrland

6 Med smarta bostäder, rikt kulturliv, kreativ företagsamhet och plats för boende och arbetande är Ön Umeås gröna hjärta. En citykärna mellan broarna Från Gamla bron till Kolbäcksbron löper Umeås citykärna längs med båda sidorna av älven och ut på Ön. Strandpromenadernas utbud av kultur- och nöjesliv är stort, och i den täta stadsbilden inåt land varvas kontor med bostäder och affärer. Universitetet är en integrerad del av citykärnan, med institutioner utspridda i staden mellan broarna. Sammanlagt tio broar knyter sedan 2035 samman Umeås centrala delar. I citykärnan möts studenter, forskare, entreprenörer, ungdomar och äldre. Här möts fritid, kunskap, kultur och arbete. Boende för nya Umebor Den snabba befolkningsökningen från vid seklets början till över har krävt nya lösningar, och stora investeringar, för att möta efterfrågan på bostäder. Boenden där storlek och planlösning enkelt kan varieras har inte bara skapat flexiblare hem, utan också en mer flexibel bostadsmarknad. En ny visionär översiktsplan togs fram Mycket medvetet har Umeå till stor del vuxit inåt mot älven, snarare än utåt. Befintliga bostadsområden har förtätats och områden mellan stadsdelar har byggts ihop. Huvuddelen av de 2000 nya bostäderna som byggts årligen har tillkommit genom en förtätning av centrala Umeå, men även genom att stadsdelar utanför stadskärnan byggts ihop. Dessutom har nya havsnära boendemiljöer skapats ner mot kusten i Holmsund och Nordmaling. Den tätare staden har kortat transporttiderna och gjort kollektivtrafik och andra investeringar för att möta efterfrågan på bostäder, såsom anslutning till fjärrvärme- och VA-nät, billigare. Ön Umeås gröna hjärta Ön, mitt i Umeälven, är en toppmodern stadsdel. Här samlas allt som gör Umeå till en stad som lockar företagsamhet och kultur präglad av kreativitet, innovation och stadens internationalisering, gröna andningshål i den täta bebyggelsen och moderna bostäder. Planeringen av stadsdelen påbörjades redan vid millennieskiftet började bygget av den första etappen med ett bostadsområde för Umebor. Under de följande åren har området fortsatt att expandera. Hit lockas ständigt kunskapsintensiva entreprenöriella småföretag, restauranger och butiker. Bostäderna är Umeås mest populära togs beslutet att bygga ut området ytterligare och idag har Ön förtätats än mer och ger plats för människor boende och arbetande. Förutom att vara flexibla är bostäderna också smarta. Hemmet är mer än väggar och tak. Tack vare att bostaden, i alla dess delar, är uppkopplad mot internet kan mycket av vardagsbestyren underlättas. Smarta kylskåp skapar inköpslistor som skickas till matbutiken som levererar hem varorna, med ett knapptryck på telefonen aktiveras den självgående dammsugaren inför ett hastigt bestämt släktbesök och när solen skiner fälls persiennerna med inbyggda solceller ned automatiskt både för att alstra energi och för att minska behovet av luftkonditionering för en behaglig inomhustemperatur. På Ön är hemmet ett verktyg för ett behagligare liv. Men bostäderna är inte bara till nytta för de som bor i dem. Energieffektiva lösningar kombinerat med kapacitet att ta tillvara solenergi skapar ett energiöverskott i fastigheterna. Förutom att bostäderna på så sätt blir klimatneutrala kan också energiöverskottet som man inte behöver lagra säljas på energimarknaden, och fastighetsägarna kan genom intäkterna hålla hyror och avgifter lägre. Hållbara, smarta och billiga bostäder, helt enkelt. Gröna transporter i stadskärnan Privatbilismen är sedan 2040 kraftigt reducerad i Umeås stadskärna elcykeln är stadens främsta fordon. De gamla bilvägarna har i stället optimerats för cykel- och gångtrafik. Under kyliga vinterdagar värms vägarna upp och frigörs från is och snö med spillvärme från industrierna. Få invånare i staden äger bil, men vid behov finns bilpooler. De bensindrivna bilarna fasades ut under 2000-talets första hälft drivs samtliga bilar med förnyelsebara, fossilfria, drivmedel. Som komplement till cykeln går stadens skytrain i en cirkel i de centrala delarna, från järnvägsstationen till bildmuseet, förbi sjukhusområdet, ut på Ön och över till Teg och tillbaka över älven i höjd med Rådhusparken. De automatiserade tågen avgår varannan minut och gör det enkelt att ta sig snabbt mellan centrala Umeås olika områden. Förnyelsebart såklart tack vare nya sätt att lagra energi Vatten, vind och sol har det alltid funnits gott om, men den stora utmaningen har varit hur man ska lagra energin från de förnyelsebara energikällorna är detta ett mycket mindre problem tack vare teknikutveckling inom energilagring tillgodoses hela Umeås energibehov av lokalt utvunnen förnyelsebar energi tack vare framför allt två teknikframsteg. För det första kan spillvärme från de stora industrierna i regionen vattenlagras under jord och användas i fjärrvärmesystemen. För det andra har framsteg inom batteritekniken möjliggjort att varje fastighet också kan lagra den energi som exempelvis solpaneler på fasaden alstrar. På så sätt tillgodoses inte bara energibehovet direkt, energin kan också användas för att utjämna skillnader i energibehov över tid. Ungdomens hus Älvscenen Umeå Centralstation Hanna Ljungbergs park Mångfaldsstaden 2070 har Umeå utvecklats till en storstad med kosmopolitisk karaktär med människor från många olika kulturer. Umeå lockar människor från hela Sverige men också från andra delar av världen. Här finns både arbetstillfällen och en social mångfald. För många är Umeå en trygg plats för att börja om på nytt, i kontrast till miljöer drabbade av konsekvenser av klimatförändringar och konflikter. Tillsammans med studenter och forskare, som också sökt sig till Umeå från utlandet, och näringslivets breda affärsnätverk är Umeås anknytning till den globala världen stark. Umeälven Gamla Campus Institutet för arktiskt samarbete Med avgångar varannan minut gör Umeås Skytrain-linje det enkelt att ta sig runt i staden. 10 Norrland 2070 Norrland

7 Krympande avstånd effektiva och smarta infrastruktursatsningar Genom flertalet större infrastrukturprojekt de senaste 50 åren har näringslivet och industrin kunnat växa sig allt starkare, och möjligheterna att ta sig mellan de norrländska städerna, längs med kusten, till inlandet, mot Norge, Finland, Stockholm och resten av världen har förbättrats. Nordic Light International Airport är Norrlands fönster mot världen. Nordic Light International Airport där Norrland möter världen Det attraktiva Norrland är också det tillgängliga Norrland, både nationellt och internationellt rör sig boende, turister, forskare och affärsresenärer smidigt till och från norra Sverige via den nya internationella flygplatsen utanför Umeå som invigdes Tack vare flygplatsens goda förbindelser ut i regionen är inrikestrafiken till och från Norrland koncentrerad till Umeå, och med flera avgångar per dag till hela Europas flygknutpunkt i Frankfurt står fönstret mot världen öppet. Rena resor 2070 är flygets betydelse alltjämt stark. Efter att ha nått målet om halverade koldioxidutsläpp mellan är luftfarten i det närmaste utsläppsfri Alla flygresor görs på biojetbränsle, bland annat utvunnet ur halofyter, växter som kan leva i marker med hög salthalt och som därmed kan odlas i områden där matgrödor inte trivs. Biojetbränslet kombineras dessutom med flygplanens inbyggda solceller. Till och från flygplatsen Flygplatsen i sig gör inte norra Sverige tillgängligt. Avgörande är förbindelserna till och från Nordic Light International Airport. Den nya höghastighetsbanans sträckning via flygplatsen gör den tillgänglig för stora delar av regionen. Från Luleå och Sundsvall tar resan inte mer än en timme och till turistnavet Östersund kommer man på under två timmar. Mellan flygplatsen och de centrala delarna av Umeå tar man sig med fördel via cykelmotorvägarna som löper runt och igenom staden. Med uppvärmd vägbana tar man sig på elcykel från flygplatsen till centrum på mindre än femton minuter året runt. 12 Norrland 2070 Norrland

8 Tågen går i 350 kilometer per timme och håller samman Norrland, Sverige och Norden. Narvik Kiruna Gällivare Mo i Rana Haparanda Hemavan Luleå Uleåborg Förbindelsen över Kvarken integrerar Umeå och Vasa. Umeå Trondheim Storlien Åre Höghastighetsjärnvägar Elektrifierade vägar Östersund Sundsvall Gävle Stockholm Vasa 300 mil fossilfritt vägnät Avstånden i norra Sverige och de stora kostnaderna för järnvägsutbyggnad gör att vägnätets betydelse för att hålla ihop Norrland fortfarande är stor En avgörande skillnad mot seklets början är dock att vägarna inte längre är synonyma med de klimatpåverkande utsläpp som vägburna fordon orsakade under det tidiga 2000-talet. Istället drivs mindre fordon på fossilfria bränslen. Även tunga vägtransporter är utsläppsfria bland annat tack vare nära 300 mil elektrifierade vägar som började växa fram i regionen redan på 2030-talet. Förutom att trafiken på vägarna är hållbar ur ett klimatoch miljöperspektiv är också vägarna i sig bokstavligt talat hållbara. En ambitionshöjning för vägunderhållet och nya driftsformer har 2070 tryggat att alla vägar i norra Sverige är framkomliga och säkra. Snabba tåg i alla riktningar Från norr till söder den kraftfulla axeln Järnvägarna har utvecklats till ett än mer attraktivt och effektivt transportmedel. Dagens tåg går utan problem i kilometer per timme och det finns järnvägar med tåg som går i 500 kilometer per timme på flera håll i världen. Sedan 2050 finns en effektiv och kraftfull kustjärnväg från Haparanda i norr till Stockholm i söder. Järnvägen har numera dubbelspår längs med hela sträckan, omkörningsmöjligheter och automatiserade tåg. Man reser från Sundsvall till Stockholm på en och en halv timme och från Umeå till Stockholm på två och en halv timme. Olika transportmedel har dessutom integrerats människor kan enkelt ta sin elbil till en tågterminal och där köra ombord med bilen på tågets bottenvåning och därefter ta plats i övervåningens passagerarkabin. Från Finland i öst till Norge i väst 2065 invigdes en ny och modern järnväg från Umeå till turistorterna Tärnaby och Hemavan, upp till Atlanthamnen i Mo i Rana i Norge. Godstransporterna har därigenom också effektiviserats genom att fler transporter kan gå via en Atlanthamn i norr istället för att fraktas hela vägen ned genom Sverige. Dessutom har transporterna över Kvarken utvecklats i samarbete med Finland och Vasa, och även till viss del med Ryssland som har haft stort intresse av att kunna nå Atlanthamnen i Mo i Rana blev det möjligt att ta sig med bil via tunnlar, broar och vägbankar över Kvarken, mellan Vasa och Umeå. Vägbankar är en fast landväg som har kunnat byggas mellan konstgjorda öar på de grundare delarna av Kvarken. För att ytterligare stärka turismen i Norrland har järnvägen mellan Sundsvall och Åre, och vidare mot Trondheim, utvecklats och förbättrats. Resan från Sundsvall till Trondheim tar en och en halv timme. Från flygplatsen i Umeå går tågen med hög turtäthet i hastigheter runt kilometer per timme till Sundsvall och vidare mot Trondheim. Nya järnvägar för malmen Precis som för 50 år sedan har gruvnäringen en stor betydelse för Norrland. För att kunna hantera transporter av de stora godsvolymerna har den gamla Malmbanan mellan Boden och Narvik förbättrats med effektiv snabbtågsräls och dubbelspår och dessutom förlängts med ett antal sidogrenar för att kunna nå alla nya fyndigheter. Sedan 2040 finns nya gruvor i Skelleftefältet, Jokkmokk, Arjeplog och Gällivare. Totalt har en sträcka om cirka 70 mil ny järnväg utvecklats och förbättrats mellan Luleå och Narvik. 14 Norrland 2070 Norrland

9 Att investera i stadsbyggande och infrastruktur blir mer attraktivt när Norrlands befolkning ökar och näringslivet utvecklas. Vägen framåt För att det Norrland vi målat upp i visionen ska bli verklighet måste vi nu återgå till De avgörande investeringarna för att skapa ett Norrland som är en tillväxtmotor för Sverige kräver kunskap, politiskt mod, kapital och samarbete redan nu. Finansiering En region som vill växa behöver kapital för investeringar. Samtidigt attraherar en region som växer kapital. I Umeå förväntas det bo mer än invånare Då behövs investeringar i bostäder, i arbetsplatser och i de anslutande gaturummen. Skanska uppskattar att investeringsbehovet för att utveckla Umeå till att 2070 vara en attraktiv stad för invånare uppgår till cirka 230 miljarder kronor. Detta motsvarar en investering på 1,25 miljoner kronor för varje ny Umeåbo. Dessa investeringar kan i huvudsak finansieras på samma sätt som idag. Den enskilde finansierar sin fastighet via eget kapital, banklån, hyresbetalningar och kommunala avgifter. Umeå kommun finansierar sitt grundläggande stadsbyggande via intäkter för mark, avgifter och skatter. Men för att inte kommunens finanser ska begränsa stadsutvecklingen så krävs ytterligare kapital och samarbeten: Nya finansiella instrument måste utvecklas. Pensionskapital som söker sig till investeringar med låg risk och säker avkastning kan bidra till stadsbyggnad i Umeå via olika former av offentlig-privata samarbeten, så kallade OPS-lösningar. Fler privata förmögenheter måste byggas upp i Umeå. Förmögenheter vars avkastning investeras i staden via en dynamisk lokal finans- och fastighetsmarknad. Förutom stadsbyggnadsinvesteringarna i Umeå uppskattas de större infrastrukturprojekten kopplade till stadens, och resten av Norrlands, tillväxt uppgå till cirka 200 miljarder kronor i dagens penningvärde. Satsningarna leder till kortare transportsträckor, ökad säkerhet och en minskad miljöbelastning. Finansieringen av den infrastruktur som finns på plats i Norrland 2070 tror vi har skett genom: Traditionell anslagsfinansiering via statens budget. Nya finansiella instrument som gör det möjligt att föra pensionskapital till investeringar i infrastruktur genom olika samarbetsformer för anläggning, drift och ägande. Ökad användning av anpassade brukaravgifter såsom vägtullar, banavgifter, hamnavgifter och avgifter på flygets starter och landningar. Värdeökning i mark och fastigheter som kan realiseras, beskattas eller belånas för ytterligare investeringar. Ökade lokala skatteunderlag som uppstår genom befolkningstillväxt och framgångsrikt företagande. Genom att kombinera flera intäktskällor kan de investeringsbehov som beskrivs i visionen tillgodoses. Skanska föreslår en samarbetsmodell med fastighetsutvecklare, privata investerare och kommunala aktörer. En sådan medfinansiering kan i sin tur intressera aktörer med statliga anslag från Sverige och Europa att satsa på Norrland. De projekt som är gemensamma för de nordiska länderna genomförs till en del även med finansiering från motsvarande aktörer i Finland och Norge. I takt med att Umeå och resten av Norrland utvecklas attraheras också mer kapital till regionen i en långsiktigt självförstärkande dynamik en positiv spiral. Investeringar i stadsbyggande och infrastruktur blir mer lönsamma när Norrlands befolkning ökar och näringslivet breddas. 16 Norrland 2070 Norrland

10 I Norrland 2070: En tillväxtmotor för Sverige tar vi sikte på framtiden. Vi målar upp en bild av hur norra Sverige och dess städer kan komma att se ut, om rätt typ av åtgärder genomförs under kommande decennier. Alltför ofta stannar framtidsdiskussionen om Norrland vid en syn på regionen som ett råvaruskafferi. Vi menar att det är viktigt att blicka bortom den tunga industrin. Ju fortare Norrland kompletterar sitt fokus på naturresurser med ett fokus på människor som den centrala resursen, desto starkare kommer regionen att utvecklas. Skanska vill fortsätta och fördjupa dialogen om hur Norrland kan bli en tillväxtmotor för Sverige. Från vision till verklighet Skanska har tagit initiativ till visionen om Norrland 2070 eftersom vi vill vara med och utforma morgondagens Norrland. Vi vill fortsätta och fördjupa dialogen mellan näringsliv, offentliga aktörer och den ideella sektorn om hur vi tillsammans kan utveckla en konkurrenskraftig region för ökad tillväxt och livskvalitet. Vi ser det som särskilt viktigt att planera för: Tätare städer med plats för alla: De norrländska städernas attraktivitet är central för regionens framtid. Moderna och smarta bostäder och ett levande stadsliv för människor i alla skeden i livet skapar en miljö att slå rot i. Urbanisering är en möjlighet, inte ett hot, för Norrland. Förnyad fastighetsmarknad: Omsättningen av fastigheter måste öka, förvaltningen utvecklas och utbudet måste anpassas bättre till efterfrågan. Tillgången på mark är en av Norrlands stora konkurrensfördelar som kan utnyttjas bättre. Internationalisering: En avgörande faktor för Norrlands befolkningstillväxt är att människor från hela världen söker sig till, och stannar i, regionen. Ökad invandring är en ödesfråga för Norrland. Skanska föreslår dessutom en stadsutställning i Norrland har det gått 100 år sedan Stockholmsutställningen. Utställningen markerade ett avstamp för det moderna Sverige och formulerade en framtidsbild. Skanska föreslår att Umeå eller någon av de större norrländska städerna står värd för en ny stadsutställning 2030 och visar upp arkitektur, design och teknik med fokus på framtidens moderna och globala stad. Vägen framåt mot ett Norrland som tillväxtmotor för Sverige kräver kunskap, politiskt mod, kapital och samarbete. Och planeringen måste starta redan nu. I framtagandet av visionen har Skanska samarbetat med det tvärvetenskapliga forskningscentrat CERUM, Centrum för regionalvetenskap, vid Umeå Universitet. Tillsammans med studenter på universitetet har lektor Katrin Holmqvist-Sten lett ett flertal workshops och professor Lars Westin har tagit fram en rapport om Norrland och Umeå Skanska har dessutom intervjuat flera forskare från olika norrlandsuniversitet om Norrlands framtid och gymnasieelever i Umeå om vad som skulle få dem att bosätta sig i en norrländsk stad även i framtiden. Vår förhoppning är att vår vision kan ligga till grund för många konstruktiva samtal om Norrlands framtid. Om stadsutveckling, infrastrukturinvesteringar, internationalisering och mångfald. Om hur Norrland blir en tillväxtmotor för Sverige. 18 Norrland 2070

11 Skanska är ett av världens ledande projektutvecklingsoch byggföretag. Verksamheten omfattar hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka medarbetare. Umeå Universitet återfinns bland de högst rankade av världens yngre universitet. Universitetet har över anställda och studenter inom fyra fakulteter och 51 institutioner. CERUM, Centrum för regionalvetenskap, är ett av universitetets 19 forskningscentra.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Remissvar, diarienummer: N2015/4305/TIF Till: Näringsdepartementet Från: Samarbetet Bakom samarbetet står Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen,

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE

BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE Deltagarna fick gruppvis ta fram de funktioner de ansåg viktiga inom regionen på ett 00, 040 och 050 års perspektiv. Efter varje

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun 2015-2019 1 Bakgrund Programmets tillkomst En motion till kommunfullmäktige om att skapa ett landsbygdsprogram antogs 2007. Uppdraget genomfördes 2010-11

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Den bredare korridoren

Den bredare korridoren Den bredare korridoren Förslag till samverkan i Mellersta norden, Mo i Rana 12 november 2015 Göran Hallin Håkan Ottosson Jonas Hugosson Bakgrunden De nordiska ländernas transportsystem präglas av en tydlig

Läs mer

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Sveriges längsta flaskhals Ostkustbanan har blivit en flaskhals i hela det nationella transportsystemet. Med dubbelspår skulle kapaciteten fyrdubblas och

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

RIKARE En hållbar tillväxtstrategi till BoU - Lärande för hållbar utveckling av Eva- Marie Tyberg

RIKARE En hållbar tillväxtstrategi till BoU - Lärande för hållbar utveckling av Eva- Marie Tyberg RIKARE En hållbar tillväxtstrategi till 2021 BoU - Lärande för hållbar utveckling 2013-11- 26 av Eva- Marie Tyberg Vad vill ni veta? Det går hyfsat bra för Sundsvall Varför en hållbar tillväxtstrategi?

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20 Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. Mia Söderberg Arkitekt SAR/MSA och Civilekonom Arbetar med samhällsplanering: Social och ekonomisk hållbarhet i stadsutveckling Hållbar och värdebaserad stadsplanering

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Infrastruktur för framtiden

Infrastruktur för framtiden Foto: Mostphotos Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Prop. 2016/17:21 Anna Johansson Isabella Lövin Ny nationell plan 2018 2029 Regeringsuppdrag

Läs mer

Landsbygdsutveckling i ÖP

Landsbygdsutveckling i ÖP Översiktsplan Sundsvall 2021 Landsbygdsutveckling i ÖP 1. Riktlinjer på olika nivåer 2. Tankar med planeringen 3. Utpekade områden 4. Nästa steg Ulrika Edlund, 2015-09-04 Mål och prioriteringar Attraktiva

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring?

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? - Stor! - På vilket sätt? - Besöksnäringsforum - Sammanhållen besöksnäringspolitik Näringsdepartementet Vilken betydelse har landsbygden för svensk

Läs mer

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge.

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Lilium, ett familjeägt fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Sverige och Norge. Fastighetsaktiebolaget

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE SVENSK TURISM AB REMISSYTTRANDE Box 3546 2013-09-26 103 69 Stockholm Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE Svensk

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa K A L M A R huvudstaden i en framtidsregion Det är i Kalmar det händer just nu. Vi är mitt i den starkaste expansionsfasen på 20 år - befintliga företag expanderar,

Läs mer

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall Omar Barsom på sitt kontor Vad är en talang, hur definierar du det? En utvecklare med nya idéer och inspiration. En inspiratör! Hur utvecklas

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET

STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET Lars Westin Professor I Regionalekonomi Centrum för Regionalvetenskap (CERUM) Umeå universitet NÅGRA

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Därför behöver vi Götalandsbanan

Därför behöver vi Götalandsbanan Därför behöver vi Götalandsbanan Mindre tid till resan. Mer tid till annat. De nya höghastighetsjärnvägarna kretsar mycket kring tid: 320 km/h, 45 minuter dit, en timme hit, Stockholm Göteborg inom loppet

Läs mer

Inför en ny regional utvecklingsstrategi, Utmaningar för Region Uppsala i ett omvärldsperspektiv, Knivsta kommun, 2016-01-25

Inför en ny regional utvecklingsstrategi, Utmaningar för Region Uppsala i ett omvärldsperspektiv, Knivsta kommun, 2016-01-25 Inför en ny regional utvecklingsstrategi, Utmaningar för Region Uppsala i ett omvärldsperspektiv, Knivsta kommun, 2016-01-25 Sammanfattning Under seminariet belystes framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi,

Läs mer

Strategisk plan. Inledning. Bakgrund. Metod

Strategisk plan. Inledning. Bakgrund. Metod Strategisk plan Inledning Den strategiska planen tar sikte på den kommande tolvårsperioden. Giltigheten ska prövas minst en gång per mandatperiod. Syftet med planen är att kommunen och gärna andra organisationer

Läs mer

S15041 Enskild motion

S15041 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för TMALL 0141 Presentation v 1.0 Inriktningsunderlag för 2018-2029 Inriktningsunderlaget ska omfatta analyser av tre inriktningar - hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken utvecklas

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd.

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd. ÖVERSIKTSPLAN 2035 Samråd ÄNGELHOLMS KOMMUN FOLDER www.engelholm.se/op2035 2(32) HUVUDDRAGEN I ÖVERSIKTSPLAN Den nya översiktsplanen är ett strategiskt dokument, en vision över den framtida utvecklingen

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen mm4 2016-11-24 Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen 2018-2029 Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till länets kommuner önskat

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Energi- och klimatstrategi. Energi- och klimatstrategi 1

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Energi- och klimatstrategi. Energi- och klimatstrategi 1 » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Energi- och klimatstrategi Energi- och klimatstrategi 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 2015 För revidering ansvarar: Miljö-

Läs mer

SnABbT, snyggt och hållbart

SnABbT, snyggt och hållbart Snabbt, snyggt och hållbart 2017-05-27 1 SnABbT, snyggt och hållbart KuLtUR -och DemOKratiMiniStER AliCE BaH KuHnKE, bostads- och digitaliseringsminister PetER ErIKsSON och miljöminister KaroliNA SkOG,

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Öresundsregionens kvalitet och attraktivitet består till stor del av dess ortstruktur, där ett nätverk av städer och tätorter av olika storlek och med olika kvaliteter

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

GRUPPDISKUSSION NULÄGET OCH UTMANINGARNA

GRUPPDISKUSSION NULÄGET OCH UTMANINGARNA GRUPPDISKUSSION NULÄGET OCH UTMANINGARNA Har vi beskrivit nuläget rätt? Frågan om Storregion fattas nodstäder i hela storregionen och arbetsmarknadsregioner. Planera utifrån prognoser istället för mål-förhållningssätt,

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Det regionala utvecklingsuppdraget Genom den regionala tillväxtpolitiken ska människor och företag kunna växa och utvecklas av egen kraft. Strategiskt

Läs mer

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Datum Diarienummer Sida 2012-06-29 2012-08-16 0635/11 1/6 Trafikverket Stora projekt Bo Lindgren 405 33 Göteborg PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Bakgrund

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

9 Attraktivitet 2012-01-31

9 Attraktivitet 2012-01-31 Det behövs fler utbildningsplatser för livslångt lärande. Utbildning är inte bara skola. Lärandet äger rum och pågår på många platser. När hela utbildningssystemet är attraktivt och av högsta kvalitet

Läs mer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Sammanfattning och analys Under arbetet med insamling och sammanställning av inkommet material är det tydligt att deltagare

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 Ett handslag för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm Förutsättningarna för näringsliv och offentlig sektor förändras

Läs mer

Tillväxtprogram beslutad i kommunfullmäktige , 95

Tillväxtprogram beslutad i kommunfullmäktige , 95 Tillväxtprogram 2009-2013 beslutad i kommunfullmäktige 2009-06-18, 95 En ny värld ligger framför oss! Låt oss visa att vi finns och att vi är att räkna med. Attraktionskraft är nyckelordet och det har

Läs mer

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN 1 DET HÄR VILL VI UPPNÅ VISIONEN OM SÖDERTÖRN 2025 Södertörn är en attraktiv del av Stockholm

Läs mer

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringsliv och arbetsmarknad Turism 35 Genom Höga Kusten skapa en hög attraktionskraft som ger en långsiktig, konkurrenskraftig besöksnäring som bidrar till ökad tillväxt och social hållbarhet. (Härnösand Översiktsplan) 36 Turistnäringen

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

WWW.LUND.SE VISION 2025

WWW.LUND.SE VISION 2025 WWW.LUND.SE 02 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 VISION 2 0 2 5 04 Vision 2025 07 Bilden av framtiden 11 Från ord till handling 17 2025 år 2009 Lund idéernas

Läs mer

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Vad vet vi om framtiden? Personbilstransporter på väg i olika

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland

Tillväxtstrategi för Halland Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Det regional uppdraget Region Halland har uppdraget att leda det regionala utvecklingsarbetet Skapa en hållbar tillväxt och utveckling i Halland Leda och samordna

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer