MODERNA BOSTADSOMRÅDEN I LÄNET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MODERNA BOSTADSOMRÅDEN I LÄNET"

Transkript

1 MODERNA BOSTADSOMRÅDEN I LÄNET HÅGESTA, SOLLEFTEÅ TALLBACKEN, TIMRÅ VALHALLA, ÖRNSKÖLDSVIK Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2005:20 Bodil Mascher

2 2 Innehåll INLEDNING 3 Sid. FLERBOSTADSBEBYGGELSEN BAKGRUND 3 BESKRIVNINGAR 5 HÅGESTA TALLBACKEN VALHALLA MÅLSÄTTNING OCH PLANERAD VERKSAMHET 9 GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT 10 HÅGESTA TALLBACKEN VALHALLA KÄLLOR 24

3 3 INLEDNING Länsmuseet Västernorrland har från april till september 2005 drivit ett projekt om våra moderna bebyggelsemiljöer kallat Moderna bostadsområden i länet. Projektet är ett led i informationskampanjen Efterkrigstidens miljöer och minnen som har pågått under 2005, där kommunerna och länsmuseet har deltagit med olika arrangemang under länsstyrelsens ledning. Moderna bostadsområden i länet omfattar tre bostadsområden: Tallbacken i Timrå, Hågesta i Sollefteå och Valhallaområdet i Örnsköldsvik, samtliga byggda under och 60- talen. Länsmuseet ska tillsammans med de som bor i dessa områden ta fram broschyrer och informationsmaterial om dessa bebyggelsemiljöer. Demokratitanken är grundläggande för detta projekt; de boende ska få ta del av / bidra med kunskaperna. Tanken är, att de boendes medverkan ska leda till ett ökat ansvarstagande för dessa miljöer. Delaktigheten i och tillgängligheten till vårt kulturarv kommer förhoppningsvis att öka, vilket är ett av de övergripande målen för länets kulturmiljöarbete enligt Länsprogrammet för kulturmiljövården - Utsikt mot Framtiden Nya Perspektiv. I dessa miljöer bor många människor med en annan kulturell bakgrund än den svenska. Projektet skulle även rikta sig till invandrade grupper, vilket överensstämmer med ett av fyra prioriterade områden för länets kulturmiljövård - Den mångkulturella mötesplatsen, som är ett av målen i Länsprogrammet för kulturmiljövården - Utsikt mot Framtiden Nya Perspektiv. Fakta i denna rapport ska kunna användas som underlag i utställningar om moderna bostadsområden. Meningen är då givetvis, att detta sker i sambete med hyresgästerna och bostadsrättsinnehavarna. FLERBOSTADSBEBYGGELSEN BAKGRUND Bostadskooperationens bostadsbyggande utgjorde en stor del av bebyggelseutvecklingen under talets första hälft. HSB startade på mitten av talet. Riksbyggen tillkom En sorts allmännytta hade också funnits i och med byggandet av barnrikehusen på talet och bildandet av allmännyttiga bostadsföretag under och 40- talen /50- talets bostadsförsörjning. Kommunernas roll. Den omfattande uppbyggnaden av skolor, bostäder och centrumanläggningar efter kriget hade varit resultatet av ambitiösa politiska satsningar, som en ny skolreform och kommunala bostadsprogram. Den statliga bostadspolitiken, som tidigare hade varit inriktad på understöd av vissa utsatta grupper, ändrades på talet. Nu ville man komma bort ifrån kategoribyggandet. Den goda bostaden skulle vara en del av välfärdsstaten, liksom barnbidrag och folkpension och den skulle omfatta alla medborgare. Genom en ny statlig bostadspolitik som genomfördes efter ett riksdagsbeslut åren 1946 och -47 fick kommunerna en viktig roll i

4 4 bostadspolitiken. Den svenska bostadsstandarden, som ännu på talet var en av de lägsta i Europa, skulle kraftigt förbättras. Kommuner med mer än invånare skulle upprätta femåriga bostadsprogram. Kommunsammanslagningar, som i Sverige startade 1952, skulle underlätta för kommunerna att ekonomiskt klara av uppgiften (exempelvis Valhallaområdet sid 7). Den nya politiken innebar, att staten införde mycket gynnsamma lån till bostadsföretag eller stiftelser utan vinstsyfte där kommunerna hade ett starkt inflytande.1950 bildades riksorganisationen SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. Allmännyttan fick en stor betydelse under efterkrigstiden /50- talets flerfamiljsbostad. Det skedde en uppmjukning av bebyggelsemönstret. Svenska arkitekter frångick alltmer det strikta stadsplanemönster efter tysk förebild som varit rådande. Gårdarna och barnens lekplatser var noggrant planerade och utformade. Det skulle byggas enkla och praktiska 2-3- rumslägenheter med kök och dessutom badrum. Bostadshusen skulle utrustas med mat- /potatiskällare och vindsförråd. Idealet var att bostaden skulle kosta en femtedel av lönen. Hemmafrun och hemarbetet studerades ur alla synvinklar. Man upptäckte exempelvis att det behövdes större kök, för det var i köket som man umgicks mest. Trevåningshusen med lägenheter blev en vanlig modell för bostadshus i svenska förorter. Då behövde man inte installera hiss. Om den tyska sakligheten hade varit arkitekternas förebild under talet, så började nya stadsplaneidéer med inspiration från England få fotfäste i svenska städer i slutet av talet. Grannskapsplaneringen fick genomslag vid utformningen av nya bostadsområden utanför stadskärnorna. Affär och offentliga serviceinrättningar, som hälso- och sjukvård skulle vara nära de boende. Det skulle öka ansvarstagandet för den egna miljön. Denna grannskapstanke fanns med även när nya områden började byggas utanför norrländska städer i slutet av och 60- talen. Ett exempel är Tallbacken i Timrå, där de boende hjälpte till på kvällarna med att ordna den gemensamma lekplatsen, vårstädningen och nyårsfirandet. Man fick köpa in en begagnad ishockeyrink från Vivsta Östrand, när Timrå Ishockeysällskap byggde den stora rinken (sid 16). Tallbacken är också intressant ur plansynpunkt, eftersom man tidigt byggde huslängorna mot en bilfri gård med trafiken utanför, vilket slog igenom på 1960-talet. Miljonprogrammet. På talet hade arkitekterna haft en stor arbetsmarknad. Men de största insatserna på byggmarknaden räckte ändå inte till. På talet var det viktigast att få fram många bostäder på kortast möjliga produktionstid. 1964/65 startade miljonprogrammet. Statens mål var att skapa lägenheter per år under tio års tid. Resultatet kom att bli att standarden på bostäder i Sverige under ett par decennier var en av de högsta i världen. Samtidigt tog byggbranschen över det hantverksmässiga då en industriell och storskalig byggproduktion med förtillverkade element fick genomslag. Områdenas storlek ökade och avstånden till arbetsplatser och centrum blev längre, vilket bidrog till kritiken mot dessa områden. Huskropparna blev tjockare, taken platta och gavelväggarna saknade ibland fönster. Trapphusen blev också mörkare. Hågesta i Sollefteå och Tallbacken i Timrå är två bostadsområden, som byggdes inom ramen för bostadskooperationen. Valhallaområdet är ett allmännyttigt bostadsföretag som byggdes

5 5 under miljonprogrammets epok. Omkringliggande industri efterlyste bostäder snabbt. Kritiken mot miljonprogrammens stereotypa betongghetton, som uppkom på talet gällde främst storstadsområdena. I Örnsköldsvik byggdes aldrig områden av denna typ. Det fanns, som på många andra håll under miljonprogrammens dagar, ambitioner att skapa goda och hygieniska och bostadsmiljöer. Valhallaområdet är ganska trivsamt med låga tre-/fyravåningslängor, varierande fasadkulörer och planteringar. BESKRIVNINGAR HÅGESTA Utanför stadskärnan i närheten av regementsområdet I 21 började man år 1959 att bygga Hågesta en stadsmässig bebyggelsemiljö präglad av A-B-C-tanken. Här hade stadsarkitekten Erik Gunnar Rehnmark planerat in arbete, bostad, centrum i ett och samma område på den nya stadsplanen. Bostadsbristen var stor och med byggandet av Hågesta kunde bostadsbristen lindras. Man byggde både stora och små lägenheter, såväl stora barnfamiljer som ensamstående fick plats. Trevåningshusen med lägenheter blev en vanlig modell för bostadshus i svenska förorter. Hågesta Väst och Hågesta Öst byggda består av flera 3-vånings lamellhus och ett punkthus fördelade på två kvarter. Trevåningslängorna är byggda i vinkel kring en gård för barnen att leka på. Typiskt från slutet av 1940/ och 50-talen var att lamellhusen började byggas ihop så att en rumsbildning uppstod, som hörnet Mellanrummet / Barskrapan med gården innanför. Bilväg och parkeringar ligger avskiljda på den andra sidan. Husen har betongstomme, är klädda med ljusa, putsimiterande lättbetongelement och har platta plåttäckta tak. Ursprungligen planerade man in både stora och små lägenheter för olika behov. Situationsplan över Hågestaområdet (Miljö- och byggkontoret, Sollefteå kommun).

6 6 TALLBACKEN Tallbackens bostadsområde ritat av Bengt Lekhammar är intressant då området tidigt präglades av nya stadsplaneidéer. Bostadsområdet som tillkom under åren är trafikseparerat och fint anpassat till den sluttande naturen. Byggnaderna ligger vända mot en gemensam gård, beväxta med höga tallar. Bebyggelsen utgörs av 3-våningslängor med sadeltak som tillsammans bildar en svag hästskoform med 3 fyravånings punkthus i fonden. Husen bildar en ring utåt mot det övriga samhället. På yttersidorna av huskropparna ligger bilvägen med parkeringar. Längst ner finns en kortare länga med 2 våningar och affärer i souterrängen ner mot Köpmangatan. Där fanns affärer redan från början, bageri/café och en tidstypisk liten torgbildning med en friskulptur i brons föreställande en lekande flicka av Thorwald Alef från Biblioteket låg i punkthuset på hörnet. Bostadsområdet har renoverats under senare år, fasader som tidigare var gröna har en rosa kulör och balkongerna glasades in i början av talet. Om Vivsta och Tallbacken berättar Hans Johansson, kommunalt förtroendevald sedan 1953, tidigare ordf. i byggnadsnämnden och, vice ordf. i kommunstyrelsen, boende på Tallbacken och ordf. i Tallbackens styrelse under slutet av talet samt : Bostadsstandarden var mycket låg när Tallbacken planerades. Man diskuterade faktiskt en höghustätort i Vivsta på den tiden. Man hade tänkt bygga 6-8-våningshus men senare visade det sig att behovet av höghus blev mindre. Ingen trodde på bilismen direkt efter kriget en och annan DKW kunde knattra omkring men trävaror till industrin skulle flottas, ej fraktas landvägen. Sjövägen var en naturlig kommunikationsväg. I Timrå var HSB och Riksbyggen inte särskilt mycket representerade. Stiftelsen Timråhus höll på att bygga upp sitt bostadsbestånd på 1950-talet, Mariedalsskolan byggdes Då blev kommunen en köping från att ha varit en landskommun. Tallbacken tillkom genom ett kommunalt initiativ. En interimistisk styrelse bildades. Därefter kontaktades entreprenören Diös som fick i uppdrag att planera bostadsbebyggelsen. För att få statliga lån måste bostadsstiftelsen ha en viss kommunal styrning. Åtminstone en person i styrelsen skulle övervaka kommunens intressen. Man fick mycket fördelaktiga statliga lån för att bygga flerfamiljsbostäder utan vinstintresse. När Tallbacken byggdes fick man ca ca 90% statliga lån. I slutet av 1960-talet övergick man från en interimistisk styrelse på Tallbacken till en bostadsrättsförening med ordinarie styrelse. Från början hade styrelsen själv skött kassa och bokföring, senare anlitade man professionellt bokföringsföretag

7 7 Situationsplan över Tallbackens bostadsområde i kartans övre del (Timrå Plan och Miljökontor). Man ser hur lamellhusen är ihopbyggda över hörnet till en skyddande gård och punkthusens kvadratiska planer. VALHALLAOMRÅDET Valhalla bostadsområde har sitt ursprung i de kommunala bostadsstiftelserna. Området har enbart hyresrätter. Det hade varit svårt i små kommuner att genomföra planerna på ett ökat bostadsbyggande genom kommunala bostadsstiftelser. Därför genomfördes, efter beslut i 1946 års riksdag, en kommunreform som innebar sammanläggning av kommuner till större enheter. De första kommunala stiftelserna i Örnsköldsvik tillkom bildades storkommunen Örnsköldsvik av de sammanlagda små kommunerna. Samtidigt slogs kommunens nio bostadsstiftelser samman till en Stiftelsen Hyresbostäder, ombildad 1972 till AB Hyresbostäder, som 1988 bytte namn till AB ÖviksHem, som idag äger Valhalla. De första husen i Valhallaområdet tillkom precis vid miljonprogrammets början. Valhalla och Sörlidenområdet var de två bostadsområden i Örnsköldsvik som byggdes under miljonprogrammets epok.

8 8 Situationsplan över Valhallaområdet (Plan- och miljökontoret, Örnsköldsviks kommun). Valhallaområdet är ett typiskt talsområde med en genomförd trafikseparering, parkeringar vid matargatan på huslängornas ryggsida och bilfria gårdar som vänder sig mot gemensamma grönytor med lekparker, planteringar och uteplatser. Området ritades av Jan Thurfjells arkitektkontor och uppfördes under åren Bostadsområdet utgörs av tre bostadskvarter: Rönnen, Sälgen och Lönnen med tillsammans knappt 400 lägenheter. Husen är tidstypiska med betongstomme, tvärgående lägenheter och platta tak med avvattning via takbrunn. De låga trevåningslängorna i sin variationsrika miljö avviker från den gängse bilden av stereotypa miljonprogramsområden. Kvarteren består av sammanbyggda huskroppar av olika storlek som anpassar sig till den sluttande terrängen. Fasadmaterialet och balkongernas träfronter är ursprungliga liksom takpappen på taken. Förändringar har skett i gårdsmiljön. Friliggande sophus har tillkommit under de senaste åren. Kvarteret Rönnen i gråvitt fasadtegel byggdes 1966 i tre våningar söder om matargatan Valhallavägen. Kvarteret Sälgen i gult fasadtegel byggdes 1967 och ligger på samma sida vägen.

9 9 Kvarteret Lönnen norr om Valhallavägen har rött fasadtegel och byggdes sist. Bostadshusen består av en lång rad trevåningslängor där två korta vinkelställda byggnader i båda ändar utgör en tresidig gård mot söder. Parkeringarna är förlagda till baksidan. Lägenheterna är ljusa med utblickar mot gårdens lekplatser. De byggdes också ovanligt stora. I anslutning till kvarteren Rönnen och Sälgen byggdes Stenhamraskolan, där kommunen anlade en fotbollsplan. Man byggde även livsmedelsaffär och Skyttis idrottsanläggning. Sjukhemmet Rönnen tillkom vid mitten av talet, delvis för att ombesörja den sociala servicen i närområdet. Ett hus i kvarteret byggdes om för att inrymma sjukhemmet. Utomhusmiljön Miljonprogrammet utmynnade i mycken kritik i svenska media när det pågått en längre tid. Under talet ägnade man sig mycket åt att förbättra den yttre miljön. För att åstadkomma en mera trivsam prägel på Valhallaområdet ansökte bostadsbolaget om stöd hos Länsbostadsnämnden fick man 5,9 miljoner i Bostadslån till förbättring av bostadsmiljön (9 SFS 1974:946) och Miljöförbättringsbidrag (9 SFS 1975:129) på drygt 1,5 miljoner. Man anlitade K-Konsult i Örebro, där arkitekten Ulla Nelson upprättade planerna för utomhusmiljön (ÖviksHems kontor, Örnsköldsvik: arbetsritningar och förfrågningsunderlag). Ritningarna ger förslag på planterade anläggningar, lekytor, buskar, träd, sittgrupper och sandlådor med baksand. MÅLSÄTTNING OCH PLANERAD VERKSAMHET Projektets målsättning är att intressera allmänheten för, och sprida kännedom om vår moderna historia. Dessa bebyggelsemiljöer har tidigare inte uppmärksammats i lika hög grad som exempelvis 1800-talets kulturmiljöer i länet. Länsmuseet skulle i samverkan med bostadsrättsrespektive hyresgästföreningar bedriva lokal forskning på lokal nivå, som fotografiinsamling och intervjuer. Med hjälp av det framtagna materialet skulle i förlängningen informationsmaterial och broschyrer kunna produceras. Länsmuseets projektledare skulle hjälpa till att belysa frågorna ur ett bebyggelse-/kulturhistoriskt perspektiv och ge upplysningar om var man hittar information / litteratur om bostadsområdet. Projektets genomförande kan indelas i tre faser: 1. Information och kontaktskapande verksamhet. Länsmuseet hade innan projektet satte igång haft tidiga telefonkontakter med ordföranden i bostadsrätts- /hyresgästföreningarna i Hågesta, Valhalla och Tallbacken under december 2004 för en första planläggning. Därefter planerade Länsmuseets projektledare att via informationsblad vända sig till bostadsrätts- /hyresgästföreningarna och till de boende i Hågesta, Tallbacken respektive Valhalla bostadsområden. Samtliga skulle informeras om Länsmuseets projekt, om fotografiinsamling, intervjuplaner och forskarträffar. 2. Samverkan mellan Länsmuseet och bostadsrätts- /hyresgästföreningarna. Samarbete genom forskarträffar / dokumentation / samvaro tillsammans med de boende och intervjuer. Invandrare i Valhallaområdet skulle också kontaktas som ett led i demokratiarbetet.

10 10 3. I samarbete med bostadsrätts- /hyresgästföreningarna produceras informationsmaterial och broschyrer. GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT HÅGESTA 1. Information kring projektet Moderna bostadsområden i länet (v. 17) höll Länsmuseet en information om projektet på Sollefteå museum. Projektledaren hade i ett personligt brev till varje boende på Hågesta inbjudit till informationsträff med ett bildspel, där intressanta exempel på efterkrigstidsmiljöer visades. Informationsträffen samlade ett tiotal besökare. Vaktmästaren Thomas Lindfors hade delat ut breven i Hågestas 110 lägenheter. Stadsarkitekten Gunilla Rudehill som besökte träffen lovade tillgång till Plan- och Byggkontorets arkiv för att leta bygghandlingar och ritningar till ev. studieverksamhet. Privatpersoner visade sina fotografier från talet som Länsmuseet får låna för scanning. Tidigare under vecka 16 gjorde Länsmuseet annonsblad som Thomas Lindfors satte upp i trapphusen om att Länsmuseet ville starta ett kulturellt samverkansprojekt mellan Länsmuseet och Hågesta bostadsrättsförening. De boende fick anmäla sig till projektledaren om man ville delta i studieträffar. Man fick föreslå lämplig tid och ombads komma med fotografier från området. Efter det första annonsbladet hade ingen anmält sig till studieträffar. Vecka 18 gjorde projektledaren nya annonsblad, som åter sattes upp i alla trappuppgångar. Intresserade fick en vecka på sig att anmäla sig. 2. Samverkan mellan Länsmuseet och bostadsrättsföreningen. Forskarträffar (v.20) träffades några intresserade medlemmar ur bostadsrättsföreningen och Länsmuseets projektledare i styrelserummet, T-huset på Storgatan 112 B. Fem personer mötte upp, däribland Kurt Bylund som är BRF- ordförande på Hågesta. Vi tittade på tidningsartiklar och arkivhandlingar. Berit Tjernberg-Nilsson förmedlade kontakt med Lisbeth Strandberg som lämnade fotografier som vi får låna. Vi besökte även Lisbeths mor på Storgatan 114 C, som letade fram fotografier från talets Hågesta, vilka lånades ut till scanning på Länsmuseet.

11 11 Magda, Berit och Marie forskar i Hågestas moderna historia. Sammanlagt hölls 4 studieträffar varav 2 på kvällstid den 25 maj och 1 juni 2005 för att alla skulle kunna vara med. Länsmuseets projektledare arrangerade mötena, sammanställde studiematerial och tog fram bygghandlingar från kommunens arkiv. Besöket på Plan- och Byggkontorets arkiv fick vi stryka, eftersom detta endast kunde ske dagtid. Cirkeldeltagarna fick Boverkets skrift Tänk efter före vid ändring och underhåll av byggnader. En fråga var fördelarna med LE-glas i stället för det planerade utbytet av fönstren i Mellangärdets trapphus, som vi besökte på plats. På mötet gick vi igenom resultat från LTH kring LE-glas, som varit vägledande inom byggnadsvården under senare tid. De stora höga fönstren gav ljus och rymd medan man sade sig ha besvär med kyla och vid fönsterputsning. Vi diskuterade även renovering av ursprungliga portar i träfanér med utgångspunkt från ett mycket slitet exempel på en sådan dörr på baksidan Barskrapan / Mellangärdet. Vid kvällsträffarna fick vi hålla till i styrelserummet men vi arbetade både inomhus och utomhus för byggnadsdokumentationen. Deltagarna var mellan 3 6 personer från Hågestaområdet varje gång och man var särskilt intresserad av att dokumentera inredningsdetaljer. Byggnadsdokumentation gjordes på dokumentationsprotokoll. Dokumentation utförd av Hågesta Bostadsrättsförening / Länsmuseet Västernorrland. Hågesta Väst i kvarteret Aspen består av det nio våningar höga punkthuset Skyskrapan. Flertalet lägenheter i punkthuset (30 st) planerades för 2 rum och kök, några små (4) lägenheter bara rum + kokvrå, samt någon större lägenhet med tre rum. Mittemot ligger det

12 12 lägre kontorshuset Barskrapan, som ursprungligen var skattehus och ihopbyggt i vinkel med Mellangärdet - ett lamellhus i tre våningar med lägenheter och kontor. De flesta lägenheterna i lamellhuset (10) fick 4 rum och kök, tre lägenheter fick 1 rum + kök och två lägenheter upp till 6 rum och kök. I Hågesta Öst i kvarteret Lönnen ligger T-huset med T formad plan, gård på insidan och trafik på andra sidan. Där byggdes ettor, tvåor och treor. Det planerades in ett snabbköp och en blomsteraffär i källarplanet redan från början. Fönsterbyte på punkthuset i början av 1990-talet. Foto lånat av Ingrid Nyström, Hågesta. Norra fasaderna, Hågesta Väst. Bygglovsritning.

13 13 Lamellhuset Mellangärdet i Hågesta Väst 17 juni I Mellangärdet på Storgatan 108 finns nu en vetrinärmottagning enligt skyltning ut mot gatan nedanför. I stället för skattekontor finns idag en revisionsbyrå i Barskrapan (Storgatan 106) väster om 108:an, där taket har byggts om till ett mycket flackt sadeltak. I husen på Hågestaområdet har vissa förändringar gjorts genom åren, mest i T-huset i Hågesta Öst. Fasaderna har målats om, fönster byttes i hela området 1989/90 till något mindre. Ursprungliga portar i träfanér med glasad överdel har bytts till aluminium utom i enstaka fall. Invändigt är lägenhetsdörrar bytta, liksom köksinredning, stammar och ytskikt i badrum, utom på några ställen i Hågesta Väst. I trerumslägenheterna, där förr ett rum ofta hyrdes ut, har den extra dörren ut mot trapphuset satts igen. Foton Ilona Linder. Runt om översta våningen på punkthuset (vån. 9) sträcker sig en balkong som senare fick ett altantak av korrugerad plast (bygglov beviljat 1980). Översta vindsvåningen i punkthuset har en autentisk inredning från 1960-talet med kök och badrum. Denna lägenhet används som allmän tvättstuga och pentry.

14 14 Foto från talet? lånat av Anna Lisa Strandberg, Hågesta. 3. Informationsmaterial och broschyrer. Folder (bilaga). TALLBACKEN 1. Information kring projektet Moderna bostadsområden i länet infann sig Länsmuseets projektledare på Timrå Bibliotek för att berätta om projektet. Det var meningen att annonsbladen om informationsträffen skulle ha skickats ut personligen till alla adresser. Det var arrangerat så att årsmötet i bostadsrättsföreningen just hade ägt rum och annonsbladen skulle läggas i kuverten samtidigt som styrelseprotokollen sändes ut. En miss uppstod med utskickade informationsblad. Därför fick vi inga besökare denna gång. Vecka 18 sattes annonser upp i trapphusen om att Länsmuseet ville starta ett kulturellt samverkansprojekt mellan Länsmuseet och boende på Tallbacken angående efterkrigstidens bebyggelse/bostadsområden. Man inbjöds till bildvisning i biblioteket gjorde projektledaren en presentation av projektet med bildspel och videokanon i Hörsalen på Timrå Bibliotek på kvällen. Exempel på typiska efterkrigstidsmiljöer visades. 2 personer boende på Tallbacken hade hörsammat uppmaningen att komma med information och fotografier, vilka sedan scannades på Länsmuseet.

15 15 2. Samverkan mellan Länsmuseet och bostadsrättsföreningens medlemmar. Besök gjordes fortlöpande i bostadsområdet i april, maj, juli och september månad, då privatpersoner från Tallbacken visade projektledaren runt på området. Huslängan längst upp byggdes först. I östra änden fanns treor, resten var tvårummare med enrummare för pensionärer i bottenvåningen. De sammanbyggda huslängorna av lamellhus i väster har treor och fyrarummare. Einar Högberg, ordförande i bostadsrättsföreningen på talet, ville göra utomhusmiljön mera stimulerande för barnen. Einar gjorde ritningarna för en lek- och idrottsplats. Det fanns tydliga direktiv för hur lekplatser skulle vara utformade. Lekrådet i Stockholm gav tips på hur sådana utomhusanläggningar kunde se ut och Einar reste till Stockholm för att ta del av idéer som fanns där. Ett staket skulle avskilja lugnare områden för småbarnen från livligare aktiviteter. Det skulle finnas grövre sand under gungor och rutschbana och finare sand för att göra sandkakor. Man gjorde en fotbollsplan. Man fick köpa in en begagnad ishockeyrink från Vivsta Östrand, när Timrå Ishockeysällskap byggde den stora rinken. Det Einar Högberg berättar har tydlig anknytning till grannskapstanken. Dessa idéer med rötter i England utvecklades i Sverige på talet. Detta påverkade planeringen av bebyggelsen. Man skulle ha servicen på nära håll. Genom att många tog ansvar för miljön kunde en mer demokratisk människa utvecklas. På Tallbacken byggdes affärslokaler, bibliotek och sköterskemottagning i anslutning till bostäderna. På den tiden hade man visioner om hur området kunde utvecklas. En målsättning var att alla boende på Tallbacken skulle ta ansvar för miljön på olika sätt. De boende kunde bidra med olika yrkeskompetenser. Grundtanken var att skapa en social gemenskap. Vi införskaffade räfsor för vårstädning och anordnade grillning och majbrasa. Till nyår köpte vi in raketer, säger Einar Högberg.

16 16 Foto Göran Brodin. Den låga punkthustypen byggdes ofta lite tidigare än de höga. Göran Brodin flyttade till ett av punkthusen på Tallbacken Biblioteket låg förr i bottenvåningen. Göran har genom åren fotograferat den närmaste omgivningen från sin balkong. På fotot ovan, troligen från /80- talet, syns de gamla balkongerna. Byggnadsnämnden, som hade ansvar för miljön, beslutade om enhetlig färgsättning på markiserna. Med tiden blev denna översyn mindre sträng. Foto Göran Brodin. Hyresgästerna visar sitt område Tvättstugans mangelrum med stenmangel.

17 17 Ljus trappuppgång med fönster i lamellhus vid Bovägen. Luft, ljus och hälsa var centrala begrepp när husen planerades. I lamellhusen mot Köpmangatan finns ljusschakt i trapphusen. Det är en finurlig anordning som ventilerade trapphuset genom ett glasat takfönster som kan öppnas och stängas med en ratt som sitter fäst vid trappan i bottenvåningen. I ytterdörren satt också friskluftsintag. Foto Göran Brodin. Ljusschaktet till takluckan. Garderobslås typ tal.

18 18 Dörr till vardagsrummet i Ylvas trerummare vid Bovägen. Tidstypisk materialblandning på tvättstugans arbetsbänk med ädelträ och konstmaterial. 3. Informationsmaterial och broschyrer. Folder (bilaga). VALHALLA 1. Information kring projektet Moderna bostadsområden i länet skickades brev till Ann-Britt Sandström, ordförande i Hyresgästföreningen på Valhalla, som informerade om planerna att inbjuda de boende att delta i ett kulturprojekt om efterkrigstidens miljöer.

19 19 Första mötet med de boende för att informera om projektet hölls på dagtid i Kvarterslokalen 39:an i souterrängvåningen. Informationsblad hade dessförinnan satts upp i områdets 55 trappuppgångar. Endast tre personer kom dit och fick en första information om projektet. Det finns 400 lägenheter i områdets tre kvarter hölls det andra mötet på Valhalla under kvällstid i 39:an. Denna gång samlade mötet en betydligt större skara, sannolikt beroende på att det hölls på kvällen i samband med bostadsmöte med fika. Omkring 20 personer infann sig på mötet. Ett bildspel visades som introduktion till projektet Moderna bostadsområden i länet med fotografier av Ilona Linder. Tanken var, att bilderna skulle inspirera till ytterligare efterforskningar och ge en idé om vad projektet gällde. 2. Samverkan mellan Länsmuseet och hyresgästföreningen. Under och 90- talen skedde en utflyttning ur många miljonprogramsområden. Många barnfamiljer flyttade till en egen villa. Det hade införts en skattereform som gjorde att hyrorna steg avsevärt och många lägenheter stod tomma. In- och utflyttningar skedde i en snabbare takt än förut och kostnaderna för underhåll steg. Det uppstod också en större oro i området startade projektet Framtid Valhalla på initiativ av det kommunägda bostadsbolaget Övikshem. Tillsammans med hyresgästföreningen, olika instanser i kommunen och svenska kyrkan ville man öka engagemanget kring vardagsfrågor och livsmiljö. Det fanns även en internationell kvinnoförening - Talia som numera är förlagd till Sörlidenområdet.

20 20 Hyresgästföreningens ordförande Ann-Britt Sandström vid datorn i kvarterslokalen, som nyligen har renoverats. Där finns även kök och man har ordnat återkommande träffar med fika för ungdomar. Ann-Britt är aktiv i föreningens kulturverksamhet. Hon berättar att hyresgästföreningen tillsammans med Övikshem och ABF har en kulturverksamhet som kallas Kultur i kvarteret, som ordnar musikunderhållning, lotterier, barnverksamhet och majbrasa. En Valborgsmässoafton kom hela motorcykelklubben till Valhalla och alla fick korv. På sportlovet pågick våffelgräddning, bullbak och disco i kvarterslokalen. Hyresgästföreningen har också varit med och satsat på utsmyckningar i Valhallaområdet. Tyvärr fick vi ingen respons på förslaget om studieträffar. Samtidigt med kvällsträffen i 39:an på Valhalla meddelades att alla var välkomna på forskarträffar av typen Gräv där du står -verksamhet valfri dag- eller kvällstid - för att leta information om områdets sentida historia. Anslag om gratis kursverksamhet med telefonnummer till projektets kontaktperson delades även ut i bostadsomådets trappuppgångar. Ett flertal kontakter togs personligen, per telefon och e-post med ABF. Man var initialt mycket positiva till ev. samverkan med Länsmuseets projekt men samtidigt hörde vi att deltagarintresset för studiecirklar inte var det bästa för närvarande. Rundvandring i utomhusmiljön Trädgårdsexcursionen gjordes kvällstid kl för att alla skulle kunna delta, men inte i sådant mörker som det verkar på fotot!

21 inbjöd Länsmuseet hyresgästerna till en rundvandring på Valhallaområdet med stadsträdgårdsmästaren Ove Johansson för att studera buskar och träd. Hyresgästerna fick bra tips på hur man kan underhålla planteringar på bästa sätt. Länsmuseets projektledare presenterade bebyggelsemiljön. Efter excursionen i samband med hyresgästföreningens samkväm fick projektledaren en andra chans att berätta om projektet Moderna bostadsområden i länet och stadsträdgårdsmästaren deltog även här. Intresserade åhörare ställde ett flertal frågor. En del miljöer på Ulla Nelsons ritningar från 1984 finns fortfarande kvar, som serbisk gran och en lönnart som kallas kaukasisk lönn på ritningen. Många nya buskar och träd har också tillkommit, exempelvis hassel. Man planterade samtidigt inhemska arter, exempelvis björk, som skulle växa snabbt och fylla ut växtligheten direkt, eftersom de ovanligare arterna växer långsammare här uppe. Vissa av sittgrupperna är utplacerade på samma sätt som på ritningarna, med vindskydden/planken i vinkel bakom sofforna. Lekplatser och plattläggningar finns även kvar idag men vissa omflyttningar är gjorda. Sittgrupp med hängask som ursprungligen planerades på ritningen, finns kvar idag utanför entrén G vid hus 3 G-H i kvarteret Rönnen, liksom en serbisk gran (t h) som står på samma gård utanför hus 3 D-E.

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

930-talet STADSPLANEIDEAL OCH ARKITEKTUR I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN

930-talet STADSPLANEIDEAL OCH ARKITEKTUR I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN STADSPLANEIDEAL OCH ARKITEKTUR I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN 930-talet Temaberättelsen gör nedslag i vår moderna historia med exempel från länets olika kommuner. Tematiskt följer vi intressanta företeelser,

Läs mer

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör.

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör. Fasader, puts S 0502-Y S 1005-Y20R S 1010-Y10R S 8505-Y80R Kompletterande färgsättning på snickerier upplevs positivt i helhetsmiljön, liksom ljusa fasadputser. Kulörer enligt nedan. Fasader, puts Fönster

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

940-talet STADSPLANEIDEAL OCH ARKITEKTUR I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN

940-talet STADSPLANEIDEAL OCH ARKITEKTUR I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN STADSPLANEIDEAL OCH ARKITEKTUR I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN 940-talet Temaberättelsen gör nedslag i vår moderna historia med exempel från länets olika kommuner. Tematiskt följer vi intressanta företeelser,

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Dalgången. Nockebyhov

Dalgången. Nockebyhov Dalgången Nockebyhov Trivsamt i Nockebyhov Nockebyhov är en trivsam stadsdel i Bromma. Området ligger attraktivt beläget mellan Mälarens strand och Judarskogen vilket ger närhet till såväl naturreservat

Läs mer

ÖSTRA GREVIE Orienteringskartor VÄSTRA INGELSTAD

ÖSTRA GREVIE Orienteringskartor VÄSTRA INGELSTAD 22 23 21 20 A 20 B 18 19 ÖSTRA GREVIE Orienteringskartor VÄSTRA INGELSTAD , putsade och fönster Vindskivor och dörrar Röda betongpannor S 0500-N fotsinklädnader och uthus S 8505-Y80R S 8505-Y80R S 6030-R

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

Majavallen. Kalmar Lindsdal. Kom som du är. Lev som du vill.

Majavallen. Kalmar Lindsdal. Kom som du är. Lev som du vill. Majavallen Kalmar Lindsdal Kom som du är. Lev som du vill. Majavallen» Kul i stadens vimmel, men ännu skönare att komma hem igen « Det lätta livet i Lindsdal I Lindsdal får du vara precis den du är. Leva

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Januari 2009 Boföreningen Russinet i Lund, gården Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Inledning Denna förteckning innehåller korta beskrivningar av de föreningar som finns

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25 Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2-12 Korstagatan 15-25 2 Härligt boende i Kumlas nya kvarter Känslan av att allt är nytt,

Läs mer

Brf Vindsslottet Juli 2007

Brf Vindsslottet Juli 2007 Nyhetsbrev ombildning Vi tänkte med detta brev berätta lite mer om vad en ombildning innebär och förhoppningsvis kunna hjälpa dig i ditt beslut kring ombildningen. Processen Nedan finner du de steg som

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Nu renoveras ditt hus

Nu renoveras ditt hus Nu renoveras ditt hus Du och dina grannar väljer nivån Fakta om ditt hus och ditt kvarter BAKGRUND - HISTORIA Miljonprogrammet I april 1965 beslutade riksdagen att fram till 1974 bygga en miljon bostäder

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

S:t Ilian. Bostadsrätter med plats för alla

S:t Ilian. Bostadsrätter med plats för alla S:t Ilian Bostadsrätter med plats för alla Gott om plats, både inne och ute Ulla Kolb är arkitekt SAR/MSA med 30 års erfarenhet av bostäder, alltifrån småhus till flerfamiljshus, och arbetar vid det stora

Läs mer

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " erbjuder ett underbart boende för den lilla familjen! -- Peter Nyman,

Läs mer

Lindöskolan i Kalmar

Lindöskolan i Kalmar Lindöskolan i Kalmar Bebyggelsehistorisk utredning Gäddan 1, Kalmar stad och kommun, Kalmar län, Småland Veronica Olofsson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november 2011 Lindöskolan i Kalmar

Läs mer

Nybohovsbacken 73. Nybohovsbacken 73. www.hemverket.se - Sida 1 av 13

Nybohovsbacken 73. Nybohovsbacken 73. www.hemverket.se - Sida 1 av 13 Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Nybohov Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Optimalt läge med nära till allt! Gångavstånd till flera badsjöar.

Läs mer

960-talet STADSPLANEIDEAL OCH ARKITEKTUR I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN

960-talet STADSPLANEIDEAL OCH ARKITEKTUR I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN STADSPLANEIDEAL OCH ARKITEKTUR I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN 960-talet Temaberättelsen gör nedslag i vår moderna historia med exempel från länets olika kommuner. Tematiskt följer vi intressanta företeelser,

Läs mer

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Vill Du bo mitt i centrum? Sävebo, det kommunala bostadsbolaget, bygger nytt i Sävsjö! Centralt

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Kontaktperson: Sven-Olof Nilsson, ordf Organisationsnummer: 716418-0635 1. Hus Allmänt 1.1 Byggår 1985/1986 1.2 Föreningens adress: Brf Ekeby i Ekerö,

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Brf BoKlok Stenby, Eskilstuna ditt nya hem!

Brf BoKlok Stenby, Eskilstuna ditt nya hem! Brf BoKlok Stenby, Eskilstuna ditt nya hem! Boendekostnad/månad från: 4.287 kr Bilderna i denna broschyr kommer bland annat från tidigare BoKlok områden och Ikea. De kan därför innehålla detaljer som inte

Läs mer

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall osv Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Tillgänglighet i bygglovsärenden, typfall 2 Nybyggnad flerbostadshus, på tomt Vilka handlingar

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer

43 nya lägenheter på område Forsheden!

43 nya lägenheter på område Forsheden! 43 nya lägenheter på område Forsheden! Ritning som visar det mindre huset med 14 lägenheter Här får du en del fakta om husen och lägenheterna Månadshyrorna, Alla lägenheter som har är förhandlade, kakel

Läs mer

Brf Jaktfalken, Barkarbystaden Ritningar och priser

Brf Jaktfalken, Barkarbystaden Ritningar och priser Brf Jaktfalken, Barkarbystaden Ritningar och priser Med reservation för ändringar. 1 Kalvshällavägen Situationsplan IKEA Stockholm Quality Outlet Majorsvägen Jaktfalken Herculesgatan Barkarbyvägen Karlslundsvägen

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31 Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77,5 m² Område Rinnbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området känns lugnt och tryggt. Det finns både grönområden med vackra promenadstråk

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N

BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N fastighet: BLEKAN 1, hus A. adress: Sankta Gertrudsgatan 10, Videgatan 7. ålder: 1936. Ombyggt 1969, 1971. S. Persson. Ulf Söderman (1969). Blåmålad puts.

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Lötvägen 83 Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Lötvägen 83 Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket nära till bra kommunikationer och kommande station för pendeltåg.

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Sadelmakarebyn 4 A Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Sadelmakarebyn 4 A Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt med markplan på uteplatsen och hörnläge. Goda kommunikationer och cykelavstånd

Läs mer

Att få ett nytt kulturarv

Att få ett nytt kulturarv Att få ett nytt kulturarv Rapport för etapp 2 2009 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2009:4 2 Bakgrund Örebro läns museum har arbetat tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro län i några år med

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Tellusgatan 6 C Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 21.7 m² Område Planetstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Tellusgatan 6 C Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 21.7 m² Område Planetstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 21.7 m² Område Planetstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Detta är den perfekta studentbostaden! Låg avgift ger ett billigt boende.

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Område Rosengården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi fastnade för lägenheten för den kändes ljus och fräsch med rymlig

Läs mer

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad HELSINGBORGS STAD Sammanträdesdatum 21 mars 2012 Vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad Bakgrund I november 2007 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om trygghetsboende

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stadiongatan 55E

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stadiongatan 55E Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m² Område Lorensborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll direkt för den fria utsikten när jag kom in i lägenheten första

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2 Utgångspris 1 495 000 kr Avgift 4 300 kr/månad Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum och kök / 80 m² Område Slussen/Rörsjöparken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Rymlig sekelskifteslägenhet med

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m BRIGGEN 4 hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD Västra Kanalgatan 1 211 41 Malmö telefon: 040-12 64 00 BESKRIVNING Fastighets AB Riggenhus bygger 37 lägenheter i det nya bostadsområdet Fullriggaren i Västra

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Kungsgårdsvägen 16 C. Kungsgårdsvägen 16 C. www.hemverket.se - Sida 1 av 16

Kungsgårdsvägen 16 C. Kungsgårdsvägen 16 C. www.hemverket.se - Sida 1 av 16 Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 4 rum (2 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 16 Välkomna till www.hemverket.se - Sida 2 av 16 Hall Stor hall

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Att bo i bostadsra tt

Att bo i bostadsra tt Att bo i bostadsra tt Vi hoppas att denna information ska vara till nytta för dig som boende i bostadsrättsföreningen Röbäckshus 5. Vad är en bostadsrätt? Att bo i bostadsrätt innebär kort sagt att du

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO fastighet: MÅRTEN 1. adress: Stickgatan 11. ålder: 1888. Ombyggt 1905, 1938. arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Åke Persson (1938). antal våningar: 1½, mansard åt gata. Svart målad puts. Gul puts.

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Nyhetsbrev Brf. Hökboet nr 2, mars 2011

Nyhetsbrev Brf. Hökboet nr 2, mars 2011 Info angående vårt nya låssystem På dagtid (06.00 22.00) kommer du in genom att sätta magnetbrickan mot läsaren vid dörren. På nattetid (22.00 06.00) måste du både sätta brickan mot läsaren och slå portkoden

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala

GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala Presentation Stilfullt inredd gavellägenhet med modern och kvalitativ inredning om 3 R+K (83 m 2 ) samt stor inglasad

Läs mer

Spännande arkitektur i dramatisk skogsmiljö. Halssmycket 25 hyresrätter i Norra Hallsås

Spännande arkitektur i dramatisk skogsmiljö. Halssmycket 25 hyresrätter i Norra Hallsås N O R R A H A L L S Å S L E R U M Spännande arkitektur i dramatisk skogsmiljö Halssmycket 25 hyresrätter i Norra Hallsås Svävande hus på naturens villkor Norra Hallsås, kanske det mest spännande och spektakulära

Läs mer

Egnahemsområdet Negerbyn

Egnahemsområdet Negerbyn BOENDETS MILJÖER Egnahemsområdet Negerbyn En dokumentation inom projektet Retro Nossebro 2010-2012 Projektet finaniseras av NEGERBYN Bostadsbebyggelsen öster om Necks mekaniska verkstäder i Nossebro kallas

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Vackra radhus vid de södra ängarna

Vackra radhus vid de södra ängarna br f ängslyck an Vackra radhus vid de södra ängarna design helhet tr ygghet prisvär t örebro Hus att längta hem till Nu har du chansen att skaffa dig ett underbart boende i Örebros nya stadsdel Södra Lindhult

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Lönngatan 46 B Kommun Malmö Storlek 1.5 rum / 47 m² Område Lönngården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Lönngatan 46 B Kommun Malmö Storlek 1.5 rum / 47 m² Område Lönngården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1.5 rum / 47 m² Område Lönngården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett extra plus att bredband om 100/10 Mbit ingår i avgiften. Goda kommunikationer

Läs mer

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA Stiftelsen Villa Ensi erbjuder en trygg boendeform i en av de vackraste delarna av Helsingfors. Villa Ensi vid Havsgatan i Eira är ett trivsamt och mångsidigt servicehus, med

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Den 3 oktober 2015 höll vi på Stockholmshem informationsmöten för våra hyresgäster som bor vid Mjölbyplan, Axbyplan och Ljungbyplan. Här kommer

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Planering för framtidens seniorboende (55+) i Sävast

Planering för framtidens seniorboende (55+) i Sävast Planering för framtidens seniorboende (55+) i Sävast Sävast Byautveckling i samarbete med Bodens kommun För frågor kontakta David Sundström, projektledare för Framtidens seniorboende tel 070 657 4280,

Läs mer

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör.

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör. Fasader Gula betongpannor. Vindskiva i plåt röd lika fönster och mörkt grå. Fönster och S 0530-Y20R S 3502-Y S 0500-N NCS 2010-Y30R NCS 2010-Y30R S 4550-Y90R S 2050-R90B Områdets sammanhållna karaktär

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11 i samarbete med HSB

Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11 i samarbete med HSB Kom med, tag steget Ditt hem blir Ditt eget! Llego la hora, decidete Haz de tu hogar tu propiedad.tule mukaan,ota askel. Kotisi on oma Пођем, да корак. Ваш дом је ваш сопствени Dođite zajedno, poduzeti

Läs mer

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m ORKESTERDIKET hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD Byggnads AB Tornahem postbox 1071 221 04 Lund telefon: 046-13 11 55 ORIENTERING Byggnads AB Tornahem bygger 64 hyreslägenheter i Kv Orkesterdiket på Östra

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

TRE DAMER Nr 70 December 2010

TRE DAMER Nr 70 December 2010 TRE DAMER Nr 70 December 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 20 december,

Läs mer

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Interiör Hall med klinkergolv, klädhängare

Läs mer