MODERNA BOSTADSOMRÅDEN I LÄNET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MODERNA BOSTADSOMRÅDEN I LÄNET"

Transkript

1 MODERNA BOSTADSOMRÅDEN I LÄNET HÅGESTA, SOLLEFTEÅ TALLBACKEN, TIMRÅ VALHALLA, ÖRNSKÖLDSVIK Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2005:20 Bodil Mascher

2 2 Innehåll INLEDNING 3 Sid. FLERBOSTADSBEBYGGELSEN BAKGRUND 3 BESKRIVNINGAR 5 HÅGESTA TALLBACKEN VALHALLA MÅLSÄTTNING OCH PLANERAD VERKSAMHET 9 GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT 10 HÅGESTA TALLBACKEN VALHALLA KÄLLOR 24

3 3 INLEDNING Länsmuseet Västernorrland har från april till september 2005 drivit ett projekt om våra moderna bebyggelsemiljöer kallat Moderna bostadsområden i länet. Projektet är ett led i informationskampanjen Efterkrigstidens miljöer och minnen som har pågått under 2005, där kommunerna och länsmuseet har deltagit med olika arrangemang under länsstyrelsens ledning. Moderna bostadsområden i länet omfattar tre bostadsområden: Tallbacken i Timrå, Hågesta i Sollefteå och Valhallaområdet i Örnsköldsvik, samtliga byggda under och 60- talen. Länsmuseet ska tillsammans med de som bor i dessa områden ta fram broschyrer och informationsmaterial om dessa bebyggelsemiljöer. Demokratitanken är grundläggande för detta projekt; de boende ska få ta del av / bidra med kunskaperna. Tanken är, att de boendes medverkan ska leda till ett ökat ansvarstagande för dessa miljöer. Delaktigheten i och tillgängligheten till vårt kulturarv kommer förhoppningsvis att öka, vilket är ett av de övergripande målen för länets kulturmiljöarbete enligt Länsprogrammet för kulturmiljövården - Utsikt mot Framtiden Nya Perspektiv. I dessa miljöer bor många människor med en annan kulturell bakgrund än den svenska. Projektet skulle även rikta sig till invandrade grupper, vilket överensstämmer med ett av fyra prioriterade områden för länets kulturmiljövård - Den mångkulturella mötesplatsen, som är ett av målen i Länsprogrammet för kulturmiljövården - Utsikt mot Framtiden Nya Perspektiv. Fakta i denna rapport ska kunna användas som underlag i utställningar om moderna bostadsområden. Meningen är då givetvis, att detta sker i sambete med hyresgästerna och bostadsrättsinnehavarna. FLERBOSTADSBEBYGGELSEN BAKGRUND Bostadskooperationens bostadsbyggande utgjorde en stor del av bebyggelseutvecklingen under talets första hälft. HSB startade på mitten av talet. Riksbyggen tillkom En sorts allmännytta hade också funnits i och med byggandet av barnrikehusen på talet och bildandet av allmännyttiga bostadsföretag under och 40- talen /50- talets bostadsförsörjning. Kommunernas roll. Den omfattande uppbyggnaden av skolor, bostäder och centrumanläggningar efter kriget hade varit resultatet av ambitiösa politiska satsningar, som en ny skolreform och kommunala bostadsprogram. Den statliga bostadspolitiken, som tidigare hade varit inriktad på understöd av vissa utsatta grupper, ändrades på talet. Nu ville man komma bort ifrån kategoribyggandet. Den goda bostaden skulle vara en del av välfärdsstaten, liksom barnbidrag och folkpension och den skulle omfatta alla medborgare. Genom en ny statlig bostadspolitik som genomfördes efter ett riksdagsbeslut åren 1946 och -47 fick kommunerna en viktig roll i

4 4 bostadspolitiken. Den svenska bostadsstandarden, som ännu på talet var en av de lägsta i Europa, skulle kraftigt förbättras. Kommuner med mer än invånare skulle upprätta femåriga bostadsprogram. Kommunsammanslagningar, som i Sverige startade 1952, skulle underlätta för kommunerna att ekonomiskt klara av uppgiften (exempelvis Valhallaområdet sid 7). Den nya politiken innebar, att staten införde mycket gynnsamma lån till bostadsföretag eller stiftelser utan vinstsyfte där kommunerna hade ett starkt inflytande.1950 bildades riksorganisationen SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. Allmännyttan fick en stor betydelse under efterkrigstiden /50- talets flerfamiljsbostad. Det skedde en uppmjukning av bebyggelsemönstret. Svenska arkitekter frångick alltmer det strikta stadsplanemönster efter tysk förebild som varit rådande. Gårdarna och barnens lekplatser var noggrant planerade och utformade. Det skulle byggas enkla och praktiska 2-3- rumslägenheter med kök och dessutom badrum. Bostadshusen skulle utrustas med mat- /potatiskällare och vindsförråd. Idealet var att bostaden skulle kosta en femtedel av lönen. Hemmafrun och hemarbetet studerades ur alla synvinklar. Man upptäckte exempelvis att det behövdes större kök, för det var i köket som man umgicks mest. Trevåningshusen med lägenheter blev en vanlig modell för bostadshus i svenska förorter. Då behövde man inte installera hiss. Om den tyska sakligheten hade varit arkitekternas förebild under talet, så började nya stadsplaneidéer med inspiration från England få fotfäste i svenska städer i slutet av talet. Grannskapsplaneringen fick genomslag vid utformningen av nya bostadsområden utanför stadskärnorna. Affär och offentliga serviceinrättningar, som hälso- och sjukvård skulle vara nära de boende. Det skulle öka ansvarstagandet för den egna miljön. Denna grannskapstanke fanns med även när nya områden började byggas utanför norrländska städer i slutet av och 60- talen. Ett exempel är Tallbacken i Timrå, där de boende hjälpte till på kvällarna med att ordna den gemensamma lekplatsen, vårstädningen och nyårsfirandet. Man fick köpa in en begagnad ishockeyrink från Vivsta Östrand, när Timrå Ishockeysällskap byggde den stora rinken (sid 16). Tallbacken är också intressant ur plansynpunkt, eftersom man tidigt byggde huslängorna mot en bilfri gård med trafiken utanför, vilket slog igenom på 1960-talet. Miljonprogrammet. På talet hade arkitekterna haft en stor arbetsmarknad. Men de största insatserna på byggmarknaden räckte ändå inte till. På talet var det viktigast att få fram många bostäder på kortast möjliga produktionstid. 1964/65 startade miljonprogrammet. Statens mål var att skapa lägenheter per år under tio års tid. Resultatet kom att bli att standarden på bostäder i Sverige under ett par decennier var en av de högsta i världen. Samtidigt tog byggbranschen över det hantverksmässiga då en industriell och storskalig byggproduktion med förtillverkade element fick genomslag. Områdenas storlek ökade och avstånden till arbetsplatser och centrum blev längre, vilket bidrog till kritiken mot dessa områden. Huskropparna blev tjockare, taken platta och gavelväggarna saknade ibland fönster. Trapphusen blev också mörkare. Hågesta i Sollefteå och Tallbacken i Timrå är två bostadsområden, som byggdes inom ramen för bostadskooperationen. Valhallaområdet är ett allmännyttigt bostadsföretag som byggdes

5 5 under miljonprogrammets epok. Omkringliggande industri efterlyste bostäder snabbt. Kritiken mot miljonprogrammens stereotypa betongghetton, som uppkom på talet gällde främst storstadsområdena. I Örnsköldsvik byggdes aldrig områden av denna typ. Det fanns, som på många andra håll under miljonprogrammens dagar, ambitioner att skapa goda och hygieniska och bostadsmiljöer. Valhallaområdet är ganska trivsamt med låga tre-/fyravåningslängor, varierande fasadkulörer och planteringar. BESKRIVNINGAR HÅGESTA Utanför stadskärnan i närheten av regementsområdet I 21 började man år 1959 att bygga Hågesta en stadsmässig bebyggelsemiljö präglad av A-B-C-tanken. Här hade stadsarkitekten Erik Gunnar Rehnmark planerat in arbete, bostad, centrum i ett och samma område på den nya stadsplanen. Bostadsbristen var stor och med byggandet av Hågesta kunde bostadsbristen lindras. Man byggde både stora och små lägenheter, såväl stora barnfamiljer som ensamstående fick plats. Trevåningshusen med lägenheter blev en vanlig modell för bostadshus i svenska förorter. Hågesta Väst och Hågesta Öst byggda består av flera 3-vånings lamellhus och ett punkthus fördelade på två kvarter. Trevåningslängorna är byggda i vinkel kring en gård för barnen att leka på. Typiskt från slutet av 1940/ och 50-talen var att lamellhusen började byggas ihop så att en rumsbildning uppstod, som hörnet Mellanrummet / Barskrapan med gården innanför. Bilväg och parkeringar ligger avskiljda på den andra sidan. Husen har betongstomme, är klädda med ljusa, putsimiterande lättbetongelement och har platta plåttäckta tak. Ursprungligen planerade man in både stora och små lägenheter för olika behov. Situationsplan över Hågestaområdet (Miljö- och byggkontoret, Sollefteå kommun).

6 6 TALLBACKEN Tallbackens bostadsområde ritat av Bengt Lekhammar är intressant då området tidigt präglades av nya stadsplaneidéer. Bostadsområdet som tillkom under åren är trafikseparerat och fint anpassat till den sluttande naturen. Byggnaderna ligger vända mot en gemensam gård, beväxta med höga tallar. Bebyggelsen utgörs av 3-våningslängor med sadeltak som tillsammans bildar en svag hästskoform med 3 fyravånings punkthus i fonden. Husen bildar en ring utåt mot det övriga samhället. På yttersidorna av huskropparna ligger bilvägen med parkeringar. Längst ner finns en kortare länga med 2 våningar och affärer i souterrängen ner mot Köpmangatan. Där fanns affärer redan från början, bageri/café och en tidstypisk liten torgbildning med en friskulptur i brons föreställande en lekande flicka av Thorwald Alef från Biblioteket låg i punkthuset på hörnet. Bostadsområdet har renoverats under senare år, fasader som tidigare var gröna har en rosa kulör och balkongerna glasades in i början av talet. Om Vivsta och Tallbacken berättar Hans Johansson, kommunalt förtroendevald sedan 1953, tidigare ordf. i byggnadsnämnden och, vice ordf. i kommunstyrelsen, boende på Tallbacken och ordf. i Tallbackens styrelse under slutet av talet samt : Bostadsstandarden var mycket låg när Tallbacken planerades. Man diskuterade faktiskt en höghustätort i Vivsta på den tiden. Man hade tänkt bygga 6-8-våningshus men senare visade det sig att behovet av höghus blev mindre. Ingen trodde på bilismen direkt efter kriget en och annan DKW kunde knattra omkring men trävaror till industrin skulle flottas, ej fraktas landvägen. Sjövägen var en naturlig kommunikationsväg. I Timrå var HSB och Riksbyggen inte särskilt mycket representerade. Stiftelsen Timråhus höll på att bygga upp sitt bostadsbestånd på 1950-talet, Mariedalsskolan byggdes Då blev kommunen en köping från att ha varit en landskommun. Tallbacken tillkom genom ett kommunalt initiativ. En interimistisk styrelse bildades. Därefter kontaktades entreprenören Diös som fick i uppdrag att planera bostadsbebyggelsen. För att få statliga lån måste bostadsstiftelsen ha en viss kommunal styrning. Åtminstone en person i styrelsen skulle övervaka kommunens intressen. Man fick mycket fördelaktiga statliga lån för att bygga flerfamiljsbostäder utan vinstintresse. När Tallbacken byggdes fick man ca ca 90% statliga lån. I slutet av 1960-talet övergick man från en interimistisk styrelse på Tallbacken till en bostadsrättsförening med ordinarie styrelse. Från början hade styrelsen själv skött kassa och bokföring, senare anlitade man professionellt bokföringsföretag

7 7 Situationsplan över Tallbackens bostadsområde i kartans övre del (Timrå Plan och Miljökontor). Man ser hur lamellhusen är ihopbyggda över hörnet till en skyddande gård och punkthusens kvadratiska planer. VALHALLAOMRÅDET Valhalla bostadsområde har sitt ursprung i de kommunala bostadsstiftelserna. Området har enbart hyresrätter. Det hade varit svårt i små kommuner att genomföra planerna på ett ökat bostadsbyggande genom kommunala bostadsstiftelser. Därför genomfördes, efter beslut i 1946 års riksdag, en kommunreform som innebar sammanläggning av kommuner till större enheter. De första kommunala stiftelserna i Örnsköldsvik tillkom bildades storkommunen Örnsköldsvik av de sammanlagda små kommunerna. Samtidigt slogs kommunens nio bostadsstiftelser samman till en Stiftelsen Hyresbostäder, ombildad 1972 till AB Hyresbostäder, som 1988 bytte namn till AB ÖviksHem, som idag äger Valhalla. De första husen i Valhallaområdet tillkom precis vid miljonprogrammets början. Valhalla och Sörlidenområdet var de två bostadsområden i Örnsköldsvik som byggdes under miljonprogrammets epok.

8 8 Situationsplan över Valhallaområdet (Plan- och miljökontoret, Örnsköldsviks kommun). Valhallaområdet är ett typiskt talsområde med en genomförd trafikseparering, parkeringar vid matargatan på huslängornas ryggsida och bilfria gårdar som vänder sig mot gemensamma grönytor med lekparker, planteringar och uteplatser. Området ritades av Jan Thurfjells arkitektkontor och uppfördes under åren Bostadsområdet utgörs av tre bostadskvarter: Rönnen, Sälgen och Lönnen med tillsammans knappt 400 lägenheter. Husen är tidstypiska med betongstomme, tvärgående lägenheter och platta tak med avvattning via takbrunn. De låga trevåningslängorna i sin variationsrika miljö avviker från den gängse bilden av stereotypa miljonprogramsområden. Kvarteren består av sammanbyggda huskroppar av olika storlek som anpassar sig till den sluttande terrängen. Fasadmaterialet och balkongernas träfronter är ursprungliga liksom takpappen på taken. Förändringar har skett i gårdsmiljön. Friliggande sophus har tillkommit under de senaste åren. Kvarteret Rönnen i gråvitt fasadtegel byggdes 1966 i tre våningar söder om matargatan Valhallavägen. Kvarteret Sälgen i gult fasadtegel byggdes 1967 och ligger på samma sida vägen.

9 9 Kvarteret Lönnen norr om Valhallavägen har rött fasadtegel och byggdes sist. Bostadshusen består av en lång rad trevåningslängor där två korta vinkelställda byggnader i båda ändar utgör en tresidig gård mot söder. Parkeringarna är förlagda till baksidan. Lägenheterna är ljusa med utblickar mot gårdens lekplatser. De byggdes också ovanligt stora. I anslutning till kvarteren Rönnen och Sälgen byggdes Stenhamraskolan, där kommunen anlade en fotbollsplan. Man byggde även livsmedelsaffär och Skyttis idrottsanläggning. Sjukhemmet Rönnen tillkom vid mitten av talet, delvis för att ombesörja den sociala servicen i närområdet. Ett hus i kvarteret byggdes om för att inrymma sjukhemmet. Utomhusmiljön Miljonprogrammet utmynnade i mycken kritik i svenska media när det pågått en längre tid. Under talet ägnade man sig mycket åt att förbättra den yttre miljön. För att åstadkomma en mera trivsam prägel på Valhallaområdet ansökte bostadsbolaget om stöd hos Länsbostadsnämnden fick man 5,9 miljoner i Bostadslån till förbättring av bostadsmiljön (9 SFS 1974:946) och Miljöförbättringsbidrag (9 SFS 1975:129) på drygt 1,5 miljoner. Man anlitade K-Konsult i Örebro, där arkitekten Ulla Nelson upprättade planerna för utomhusmiljön (ÖviksHems kontor, Örnsköldsvik: arbetsritningar och förfrågningsunderlag). Ritningarna ger förslag på planterade anläggningar, lekytor, buskar, träd, sittgrupper och sandlådor med baksand. MÅLSÄTTNING OCH PLANERAD VERKSAMHET Projektets målsättning är att intressera allmänheten för, och sprida kännedom om vår moderna historia. Dessa bebyggelsemiljöer har tidigare inte uppmärksammats i lika hög grad som exempelvis 1800-talets kulturmiljöer i länet. Länsmuseet skulle i samverkan med bostadsrättsrespektive hyresgästföreningar bedriva lokal forskning på lokal nivå, som fotografiinsamling och intervjuer. Med hjälp av det framtagna materialet skulle i förlängningen informationsmaterial och broschyrer kunna produceras. Länsmuseets projektledare skulle hjälpa till att belysa frågorna ur ett bebyggelse-/kulturhistoriskt perspektiv och ge upplysningar om var man hittar information / litteratur om bostadsområdet. Projektets genomförande kan indelas i tre faser: 1. Information och kontaktskapande verksamhet. Länsmuseet hade innan projektet satte igång haft tidiga telefonkontakter med ordföranden i bostadsrätts- /hyresgästföreningarna i Hågesta, Valhalla och Tallbacken under december 2004 för en första planläggning. Därefter planerade Länsmuseets projektledare att via informationsblad vända sig till bostadsrätts- /hyresgästföreningarna och till de boende i Hågesta, Tallbacken respektive Valhalla bostadsområden. Samtliga skulle informeras om Länsmuseets projekt, om fotografiinsamling, intervjuplaner och forskarträffar. 2. Samverkan mellan Länsmuseet och bostadsrätts- /hyresgästföreningarna. Samarbete genom forskarträffar / dokumentation / samvaro tillsammans med de boende och intervjuer. Invandrare i Valhallaområdet skulle också kontaktas som ett led i demokratiarbetet.

10 10 3. I samarbete med bostadsrätts- /hyresgästföreningarna produceras informationsmaterial och broschyrer. GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT HÅGESTA 1. Information kring projektet Moderna bostadsområden i länet (v. 17) höll Länsmuseet en information om projektet på Sollefteå museum. Projektledaren hade i ett personligt brev till varje boende på Hågesta inbjudit till informationsträff med ett bildspel, där intressanta exempel på efterkrigstidsmiljöer visades. Informationsträffen samlade ett tiotal besökare. Vaktmästaren Thomas Lindfors hade delat ut breven i Hågestas 110 lägenheter. Stadsarkitekten Gunilla Rudehill som besökte träffen lovade tillgång till Plan- och Byggkontorets arkiv för att leta bygghandlingar och ritningar till ev. studieverksamhet. Privatpersoner visade sina fotografier från talet som Länsmuseet får låna för scanning. Tidigare under vecka 16 gjorde Länsmuseet annonsblad som Thomas Lindfors satte upp i trapphusen om att Länsmuseet ville starta ett kulturellt samverkansprojekt mellan Länsmuseet och Hågesta bostadsrättsförening. De boende fick anmäla sig till projektledaren om man ville delta i studieträffar. Man fick föreslå lämplig tid och ombads komma med fotografier från området. Efter det första annonsbladet hade ingen anmält sig till studieträffar. Vecka 18 gjorde projektledaren nya annonsblad, som åter sattes upp i alla trappuppgångar. Intresserade fick en vecka på sig att anmäla sig. 2. Samverkan mellan Länsmuseet och bostadsrättsföreningen. Forskarträffar (v.20) träffades några intresserade medlemmar ur bostadsrättsföreningen och Länsmuseets projektledare i styrelserummet, T-huset på Storgatan 112 B. Fem personer mötte upp, däribland Kurt Bylund som är BRF- ordförande på Hågesta. Vi tittade på tidningsartiklar och arkivhandlingar. Berit Tjernberg-Nilsson förmedlade kontakt med Lisbeth Strandberg som lämnade fotografier som vi får låna. Vi besökte även Lisbeths mor på Storgatan 114 C, som letade fram fotografier från talets Hågesta, vilka lånades ut till scanning på Länsmuseet.

11 11 Magda, Berit och Marie forskar i Hågestas moderna historia. Sammanlagt hölls 4 studieträffar varav 2 på kvällstid den 25 maj och 1 juni 2005 för att alla skulle kunna vara med. Länsmuseets projektledare arrangerade mötena, sammanställde studiematerial och tog fram bygghandlingar från kommunens arkiv. Besöket på Plan- och Byggkontorets arkiv fick vi stryka, eftersom detta endast kunde ske dagtid. Cirkeldeltagarna fick Boverkets skrift Tänk efter före vid ändring och underhåll av byggnader. En fråga var fördelarna med LE-glas i stället för det planerade utbytet av fönstren i Mellangärdets trapphus, som vi besökte på plats. På mötet gick vi igenom resultat från LTH kring LE-glas, som varit vägledande inom byggnadsvården under senare tid. De stora höga fönstren gav ljus och rymd medan man sade sig ha besvär med kyla och vid fönsterputsning. Vi diskuterade även renovering av ursprungliga portar i träfanér med utgångspunkt från ett mycket slitet exempel på en sådan dörr på baksidan Barskrapan / Mellangärdet. Vid kvällsträffarna fick vi hålla till i styrelserummet men vi arbetade både inomhus och utomhus för byggnadsdokumentationen. Deltagarna var mellan 3 6 personer från Hågestaområdet varje gång och man var särskilt intresserad av att dokumentera inredningsdetaljer. Byggnadsdokumentation gjordes på dokumentationsprotokoll. Dokumentation utförd av Hågesta Bostadsrättsförening / Länsmuseet Västernorrland. Hågesta Väst i kvarteret Aspen består av det nio våningar höga punkthuset Skyskrapan. Flertalet lägenheter i punkthuset (30 st) planerades för 2 rum och kök, några små (4) lägenheter bara rum + kokvrå, samt någon större lägenhet med tre rum. Mittemot ligger det

12 12 lägre kontorshuset Barskrapan, som ursprungligen var skattehus och ihopbyggt i vinkel med Mellangärdet - ett lamellhus i tre våningar med lägenheter och kontor. De flesta lägenheterna i lamellhuset (10) fick 4 rum och kök, tre lägenheter fick 1 rum + kök och två lägenheter upp till 6 rum och kök. I Hågesta Öst i kvarteret Lönnen ligger T-huset med T formad plan, gård på insidan och trafik på andra sidan. Där byggdes ettor, tvåor och treor. Det planerades in ett snabbköp och en blomsteraffär i källarplanet redan från början. Fönsterbyte på punkthuset i början av 1990-talet. Foto lånat av Ingrid Nyström, Hågesta. Norra fasaderna, Hågesta Väst. Bygglovsritning.

13 13 Lamellhuset Mellangärdet i Hågesta Väst 17 juni I Mellangärdet på Storgatan 108 finns nu en vetrinärmottagning enligt skyltning ut mot gatan nedanför. I stället för skattekontor finns idag en revisionsbyrå i Barskrapan (Storgatan 106) väster om 108:an, där taket har byggts om till ett mycket flackt sadeltak. I husen på Hågestaområdet har vissa förändringar gjorts genom åren, mest i T-huset i Hågesta Öst. Fasaderna har målats om, fönster byttes i hela området 1989/90 till något mindre. Ursprungliga portar i träfanér med glasad överdel har bytts till aluminium utom i enstaka fall. Invändigt är lägenhetsdörrar bytta, liksom köksinredning, stammar och ytskikt i badrum, utom på några ställen i Hågesta Väst. I trerumslägenheterna, där förr ett rum ofta hyrdes ut, har den extra dörren ut mot trapphuset satts igen. Foton Ilona Linder. Runt om översta våningen på punkthuset (vån. 9) sträcker sig en balkong som senare fick ett altantak av korrugerad plast (bygglov beviljat 1980). Översta vindsvåningen i punkthuset har en autentisk inredning från 1960-talet med kök och badrum. Denna lägenhet används som allmän tvättstuga och pentry.

14 14 Foto från talet? lånat av Anna Lisa Strandberg, Hågesta. 3. Informationsmaterial och broschyrer. Folder (bilaga). TALLBACKEN 1. Information kring projektet Moderna bostadsområden i länet infann sig Länsmuseets projektledare på Timrå Bibliotek för att berätta om projektet. Det var meningen att annonsbladen om informationsträffen skulle ha skickats ut personligen till alla adresser. Det var arrangerat så att årsmötet i bostadsrättsföreningen just hade ägt rum och annonsbladen skulle läggas i kuverten samtidigt som styrelseprotokollen sändes ut. En miss uppstod med utskickade informationsblad. Därför fick vi inga besökare denna gång. Vecka 18 sattes annonser upp i trapphusen om att Länsmuseet ville starta ett kulturellt samverkansprojekt mellan Länsmuseet och boende på Tallbacken angående efterkrigstidens bebyggelse/bostadsområden. Man inbjöds till bildvisning i biblioteket gjorde projektledaren en presentation av projektet med bildspel och videokanon i Hörsalen på Timrå Bibliotek på kvällen. Exempel på typiska efterkrigstidsmiljöer visades. 2 personer boende på Tallbacken hade hörsammat uppmaningen att komma med information och fotografier, vilka sedan scannades på Länsmuseet.

15 15 2. Samverkan mellan Länsmuseet och bostadsrättsföreningens medlemmar. Besök gjordes fortlöpande i bostadsområdet i april, maj, juli och september månad, då privatpersoner från Tallbacken visade projektledaren runt på området. Huslängan längst upp byggdes först. I östra änden fanns treor, resten var tvårummare med enrummare för pensionärer i bottenvåningen. De sammanbyggda huslängorna av lamellhus i väster har treor och fyrarummare. Einar Högberg, ordförande i bostadsrättsföreningen på talet, ville göra utomhusmiljön mera stimulerande för barnen. Einar gjorde ritningarna för en lek- och idrottsplats. Det fanns tydliga direktiv för hur lekplatser skulle vara utformade. Lekrådet i Stockholm gav tips på hur sådana utomhusanläggningar kunde se ut och Einar reste till Stockholm för att ta del av idéer som fanns där. Ett staket skulle avskilja lugnare områden för småbarnen från livligare aktiviteter. Det skulle finnas grövre sand under gungor och rutschbana och finare sand för att göra sandkakor. Man gjorde en fotbollsplan. Man fick köpa in en begagnad ishockeyrink från Vivsta Östrand, när Timrå Ishockeysällskap byggde den stora rinken. Det Einar Högberg berättar har tydlig anknytning till grannskapstanken. Dessa idéer med rötter i England utvecklades i Sverige på talet. Detta påverkade planeringen av bebyggelsen. Man skulle ha servicen på nära håll. Genom att många tog ansvar för miljön kunde en mer demokratisk människa utvecklas. På Tallbacken byggdes affärslokaler, bibliotek och sköterskemottagning i anslutning till bostäderna. På den tiden hade man visioner om hur området kunde utvecklas. En målsättning var att alla boende på Tallbacken skulle ta ansvar för miljön på olika sätt. De boende kunde bidra med olika yrkeskompetenser. Grundtanken var att skapa en social gemenskap. Vi införskaffade räfsor för vårstädning och anordnade grillning och majbrasa. Till nyår köpte vi in raketer, säger Einar Högberg.

16 16 Foto Göran Brodin. Den låga punkthustypen byggdes ofta lite tidigare än de höga. Göran Brodin flyttade till ett av punkthusen på Tallbacken Biblioteket låg förr i bottenvåningen. Göran har genom åren fotograferat den närmaste omgivningen från sin balkong. På fotot ovan, troligen från /80- talet, syns de gamla balkongerna. Byggnadsnämnden, som hade ansvar för miljön, beslutade om enhetlig färgsättning på markiserna. Med tiden blev denna översyn mindre sträng. Foto Göran Brodin. Hyresgästerna visar sitt område Tvättstugans mangelrum med stenmangel.

17 17 Ljus trappuppgång med fönster i lamellhus vid Bovägen. Luft, ljus och hälsa var centrala begrepp när husen planerades. I lamellhusen mot Köpmangatan finns ljusschakt i trapphusen. Det är en finurlig anordning som ventilerade trapphuset genom ett glasat takfönster som kan öppnas och stängas med en ratt som sitter fäst vid trappan i bottenvåningen. I ytterdörren satt också friskluftsintag. Foto Göran Brodin. Ljusschaktet till takluckan. Garderobslås typ tal.

18 18 Dörr till vardagsrummet i Ylvas trerummare vid Bovägen. Tidstypisk materialblandning på tvättstugans arbetsbänk med ädelträ och konstmaterial. 3. Informationsmaterial och broschyrer. Folder (bilaga). VALHALLA 1. Information kring projektet Moderna bostadsområden i länet skickades brev till Ann-Britt Sandström, ordförande i Hyresgästföreningen på Valhalla, som informerade om planerna att inbjuda de boende att delta i ett kulturprojekt om efterkrigstidens miljöer.

19 19 Första mötet med de boende för att informera om projektet hölls på dagtid i Kvarterslokalen 39:an i souterrängvåningen. Informationsblad hade dessförinnan satts upp i områdets 55 trappuppgångar. Endast tre personer kom dit och fick en första information om projektet. Det finns 400 lägenheter i områdets tre kvarter hölls det andra mötet på Valhalla under kvällstid i 39:an. Denna gång samlade mötet en betydligt större skara, sannolikt beroende på att det hölls på kvällen i samband med bostadsmöte med fika. Omkring 20 personer infann sig på mötet. Ett bildspel visades som introduktion till projektet Moderna bostadsområden i länet med fotografier av Ilona Linder. Tanken var, att bilderna skulle inspirera till ytterligare efterforskningar och ge en idé om vad projektet gällde. 2. Samverkan mellan Länsmuseet och hyresgästföreningen. Under och 90- talen skedde en utflyttning ur många miljonprogramsområden. Många barnfamiljer flyttade till en egen villa. Det hade införts en skattereform som gjorde att hyrorna steg avsevärt och många lägenheter stod tomma. In- och utflyttningar skedde i en snabbare takt än förut och kostnaderna för underhåll steg. Det uppstod också en större oro i området startade projektet Framtid Valhalla på initiativ av det kommunägda bostadsbolaget Övikshem. Tillsammans med hyresgästföreningen, olika instanser i kommunen och svenska kyrkan ville man öka engagemanget kring vardagsfrågor och livsmiljö. Det fanns även en internationell kvinnoförening - Talia som numera är förlagd till Sörlidenområdet.

20 20 Hyresgästföreningens ordförande Ann-Britt Sandström vid datorn i kvarterslokalen, som nyligen har renoverats. Där finns även kök och man har ordnat återkommande träffar med fika för ungdomar. Ann-Britt är aktiv i föreningens kulturverksamhet. Hon berättar att hyresgästföreningen tillsammans med Övikshem och ABF har en kulturverksamhet som kallas Kultur i kvarteret, som ordnar musikunderhållning, lotterier, barnverksamhet och majbrasa. En Valborgsmässoafton kom hela motorcykelklubben till Valhalla och alla fick korv. På sportlovet pågick våffelgräddning, bullbak och disco i kvarterslokalen. Hyresgästföreningen har också varit med och satsat på utsmyckningar i Valhallaområdet. Tyvärr fick vi ingen respons på förslaget om studieträffar. Samtidigt med kvällsträffen i 39:an på Valhalla meddelades att alla var välkomna på forskarträffar av typen Gräv där du står -verksamhet valfri dag- eller kvällstid - för att leta information om områdets sentida historia. Anslag om gratis kursverksamhet med telefonnummer till projektets kontaktperson delades även ut i bostadsomådets trappuppgångar. Ett flertal kontakter togs personligen, per telefon och e-post med ABF. Man var initialt mycket positiva till ev. samverkan med Länsmuseets projekt men samtidigt hörde vi att deltagarintresset för studiecirklar inte var det bästa för närvarande. Rundvandring i utomhusmiljön Trädgårdsexcursionen gjordes kvällstid kl för att alla skulle kunna delta, men inte i sådant mörker som det verkar på fotot!

21 inbjöd Länsmuseet hyresgästerna till en rundvandring på Valhallaområdet med stadsträdgårdsmästaren Ove Johansson för att studera buskar och träd. Hyresgästerna fick bra tips på hur man kan underhålla planteringar på bästa sätt. Länsmuseets projektledare presenterade bebyggelsemiljön. Efter excursionen i samband med hyresgästföreningens samkväm fick projektledaren en andra chans att berätta om projektet Moderna bostadsområden i länet och stadsträdgårdsmästaren deltog även här. Intresserade åhörare ställde ett flertal frågor. En del miljöer på Ulla Nelsons ritningar från 1984 finns fortfarande kvar, som serbisk gran och en lönnart som kallas kaukasisk lönn på ritningen. Många nya buskar och träd har också tillkommit, exempelvis hassel. Man planterade samtidigt inhemska arter, exempelvis björk, som skulle växa snabbt och fylla ut växtligheten direkt, eftersom de ovanligare arterna växer långsammare här uppe. Vissa av sittgrupperna är utplacerade på samma sätt som på ritningarna, med vindskydden/planken i vinkel bakom sofforna. Lekplatser och plattläggningar finns även kvar idag men vissa omflyttningar är gjorda. Sittgrupp med hängask som ursprungligen planerades på ritningen, finns kvar idag utanför entrén G vid hus 3 G-H i kvarteret Rönnen, liksom en serbisk gran (t h) som står på samma gård utanför hus 3 D-E.

Boverket. Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer

Boverket. Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer Boverket Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer Boverket september 2005 Titel: Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer.

Läs mer

Miljonprogrammet utveckla eller avveckla?

Miljonprogrammet utveckla eller avveckla? Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga

Läs mer

Brobyggarna. Bostadsbubbla. Tema: Så vill experterna lösa bostadsbristen. Banar väg för barnens drömmar

Brobyggarna. Bostadsbubbla. Tema: Så vill experterna lösa bostadsbristen. Banar väg för barnens drömmar limten# 1 2015 80 SIDOR SOMMARLÄSNING EXKLUSIVT FÖR SIGTUNAHEMS HYRESGÄSTER Tema: Bostadsbubbla Så vill experterna lösa bostadsbristen Brobyggarna Banar väg för barnens drömmar SIGTUNAHEM REDAKTÖRSORDET

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna DDR där bostadshusen plockades ned runt omkring oss och 17-åringarna bildade familj, hade jag en kurskamrat som annars bodde i Berlin.

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet RAPPORT 2015:20 Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Boverket april 2015 Titel: Attraktiva miljonprogramsområden:

Läs mer

Varsam eller ovarsam renovering? Vad påverkar renoveringar av trapphus och fönster i flerbostadshus i Stockholm?

Varsam eller ovarsam renovering? Vad påverkar renoveringar av trapphus och fönster i flerbostadshus i Stockholm? Varsam eller ovarsam renovering? Vad påverkar renoveringar av trapphus och fönster i flerbostadshus i Stockholm? Lena Pella Bebyggelsehistoria med byggnadsvård, vt 2005 Konstvetenskapliga institutionen

Läs mer

DIALOG BERGA. Nya hyresradhus vid västra Berga en höjdare 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 1 2009. The Majority Says tar nya steg 6-8

DIALOG BERGA. Nya hyresradhus vid västra Berga en höjdare 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 1 2009. The Majority Says tar nya steg 6-8 DIALOG En tidning från Linköpings kommun Nummer 1 2009 Nya hyresradhus vid västra Berga en höjdare 14-15 BERGA Enklare kontakt med kommunen 10-12 The Majority Says tar nya steg 6-8 LEDARE NYHETER Friare,

Läs mer

Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken

Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken Wikman-konsult AB Bostäder för äldre Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken Februari 2015 Wikman-konsult AB, 2015 Författare: Leif Wikman Förord I Sverige blir vi allt fler äldre.

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Helvetesaffären. - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus

Helvetesaffären. - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus Helvetesaffären - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus GÖTEBORGS UNIVERSITET JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Sofia Strindvall och Åsa Welander Examensarbete i

Läs mer

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 1-07 MASTHUGGET Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg Spelberoendes förening kan ge stöd Pingis och vävning

Läs mer

Tensta -En plats som ständigt ska bli bättre

Tensta -En plats som ständigt ska bli bättre Tensta -En plats som ständigt ska bli bättre Utbyggnaden av bostadsområdet Tensta 1967-71 ingick i det mest ambitiösa bostadsbyggnadsprojekt som genomförts i Sverige, det så kallade Miljonprogrammet. På

Läs mer

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget 2013-10-30 Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget Under september och oktober träffade representanter från Mitt Alby boende på Albyberget på tjugo mindre möten i samlingslokalerna,

Läs mer

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #3 2014 8 Renoveringar MILJONPROGRAMMENS BEHOV ÄR ÖVERSKATTADE POLITIKER I NYA UTMANINGAR Spanien SKULDERNA MINSKAR I KOMMUNERNA Kommunanalys SÅ KREDITVÄRDERAS EN KOMMUN Kulturväxt

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius J jourfokus: Boende En kvinna söker hjälp för att komma undan en man som utsätter henne för våld. Hon får komma till kvinnojourens jourlägenhet och stannar

Läs mer

Vilken roll kan byggemenskaper ha?

Vilken roll kan byggemenskaper ha? HÅLLBAR STADSUTVECKLING Vilken roll kan byggemenskaper ha? Dokumentation från Ersta Konferens i Stockholm den 28 januari 2015 RAPPORT 2015:1 FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper INNEHÅLL 1. OM RAPPORTEN 3 2.

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Fler bostäder hur gör vi?

Fler bostäder hur gör vi? Fler bostäder hur gör vi? Gemensamt kan vi förbättra bostadsmarknaden i Göteborgsregionen! Fler bostäder hur gör vi? 1 GR Projektledare: Per Kristersson, GR Text: Staffan Sjöberg, Kraftord Layout: GR Info,

Läs mer

Det byggda kulturarvet i framtidens Kiruna

Det byggda kulturarvet i framtidens Kiruna Idag står Kiruna inför en omvandling som har väckt stort intresse även internationellt. En del av staden måste flyttas på grund av den underminering av marken som gruvnäringen skapar. För att diskutera

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Dikten 1 50 år. Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager

Dikten 1 50 år. Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager Dikten 1 50 år 1957 2007 Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager Dikten 1 50 år 1957 2007 Jubileumsskrift utgiven av bostadsrättsföreningen Dikten 2, Solna redaktör och layout:

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer