Hjärtsvikt är ett syndrom där patienten uppvisar typiska kliniska symtom och tecken som resulteras av hjärtats patologiskt nedsatta funktion och

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjärtsvikt är ett syndrom där patienten uppvisar typiska kliniska symtom och tecken som resulteras av hjärtats patologiskt nedsatta funktion och"

Transkript

1

2 Hjärtsvikt är ett syndrom där patienten uppvisar typiska kliniska symtom och tecken som resulteras av hjärtats patologiskt nedsatta funktion och patologiskt förändrade struktur där den insatta behandlingen leder till klinisk förbättring.

3 Allvarligt tillstånd med hög dödlighet, mycket dålig prognos, nedsatt livskvalitet i avsaknaden av lämplig behandling Prevalensen 2-3 % vid 70 års-åldern, 10 % över 80 år Vanligaste orsak till sjukhusinläggning/återinläggning Adekvat diagnostik, tidigt insatt behandling med strukturerad uppföljning och råd påverkar livskvalitet, prognos avsevärt hos hjärtsviktpatienter

4 Ny definition HF-PEF, HF-REF utvidgad indikation för mineralokortikoidreceptor aldosteron antagonister nytt behandlingsflödesschema ny indikation för ivabradin utvidgad indikation för CRT biventrikulär pacemaker terapi (Cardiac Resynchronisation Therapy)

5 ny information om kranskärlsutredning och revaskulerisering vid hjärtsvikt utvidgad roll av CABG VAD (ventricular assist device) och användningsområde, indikation Perkutan klaffintervention

6 HF-REF (reduced EF) HF-PEF (preserved EF) Typiska symtom och tecken till hjärtsvikt I I I I EF nedsatt EF normal eller lätt nedsatt + VK ej dilaterad + kardiella stukturella förändringar föreligger

7 Diagnostisk algoritm vid hjärtsvikt modifierad efter ESC:s riktlinjer Misstänkt VK-dysfunktion p.g.a. fynd vid undersökningar Tag EKG samt blodprover för analys av BNP och/eller NT-proBNP Avvikande värde Misstänkt hjärtsvikt p.g.a. symptom och fynd Normalt utfall Hjärtsvikt eller VK-dysfunktion osannolik Gör ekokardiografisk undersökning Normal hjärtfunktion Hjärtsvikt eller VK-dysfunktion osannolik Nedsatt hjärtfunktion Kartlägg etiologi, grad, utlösande faktorer och typ av hjärtfunktionsrubbning Välj behandling Utökad utredning (ex. koronarangiografi) 7

8 MR pro ANP? Akut Misstänkt hjärtsvikt EKG/Lung RTG Kronisk NT-pro BNP 300 pg/ml probnp 100 pg/ml NT-pro BNP 300 pg/ml probnp 100 pg/ml Ekokardiografi NT-pro BNP 125 pg/ml probnp 35 pg/ml NT-pro BNP 125 pg/ml probnp 35 pg/ml Hjärtsvikt osannolik Kartlägg orsak och sätt in behandling Hjärtsvikt osannolik

9 Gradering enligt New York Heart Association (NYHA): Grad NYHA I NYHA II NYHA III III/A: III/B : NYHA IV Klinisk bild Nedsatt vänsterkammarfunktion utan symtom Symtom vid mer än måttlig ansträngning Symtom vid lätt till måttlig ansträngning (från gång i lätt uppförsbacke till av- och påklädning) Kan gå långt på slät mark, klarar uppförsbacke utan eller med ringa symtom Svårt att klara fysisk aktivitet men ev gå långsamt på slät mark en kort sträcka ej trappgång Symtom i vila. Ökande symtom vid minsta aktivitet. Individer i denna funktionsgrupp är sängliggande större delen av tiden 9

10 1. Ekokardiografi Mest använd. Diagnostiserar de flesta tillstånd. Nya rutiner under utarbetande för värdering/acceptering av remisser begärda med frågeställning hjärtsvikt (NT probnp blir ett krav) ( 3 och 4 D ekokardiografi ) 2. MR Vid nedsatt eko-fönster. Vid speciella frågeställningar (t.ex. komplicerade klaffel el. andra strukturella förändringar) 10

11 Mätning av ejektionsfraktionen (EF) EF = slagvolymen/diastoliska volymen x 100 (%). Mest använda metoden för bedömning av systolisk funktion Variabilitet intra- och interindividuellt samt över tid. Gradering: Normal EF: > 50 % Lätt nedsatt EF: % Måttligt nedsatt EF: % Uttalat nedsatt EF: < 30 %. 11

12 Analys av brain natriuretic peptide (BNP) och n-terminal-pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) Underlättar diagnostik. Endast i kombination med klinisk bedömning. Störst diagnostiskt värde vid obehandlad misstänkt hjärtsvikt. Högt negativt prediktivt värde utesluta hjärtsvikt. Cut off på lab. Landstinget i Värmland 200 ng/l 12

13 Forts. Analys av brain natriuretic peptide (BNP) och n-terminal-pro-brain natriuretic peptide (NTproBNP) Vid akut dyspné värden som talar starkt emot hjärtsvikt: BNP <100 ng/l (med Biosite Diagnostics metod) eller NT-proBNP <300 ng/l (med Roche Diagnostics metod) Högre värden sannolikhet för hjärtsvikt relativt hög. Diagnosen måste konfirmeras med ekokardiografi. Definierade beslutsgränser inom öppenvården saknas. 13

14 1. Pga tillstånd som ger ökning av BNP arytmier KOL (mer uttalad förhöjning om pulmonell hypertension också föreligger) malignitet njursvikt 2. Njursvikt : vid GFR< 60 ml/min dubbleras beslutsvärden 3. Obesitas: vid fetma definierat som BMI > 30 bör beslutsvärden halveras 4. Äldre kan ha högre värde

15 Januzzi et al, - Am J Cardiol (2008) 101: 29A-38A.

16 Januzzi et al, - Eur Heart J (2006) 27:

17 Diuretika + ACE hämmare Tillägg -Beta blockerare och SR och 70 slag/min Ja EF 35 % NYHA II-IV? Tillägg MR antagonist NYHA II-IV? Nej Tillägg Ivabradin Nej NYHA II-IV? EF 35 % Överväg CRT-P/CRT-D Ja Ja QRS duration 120 ms NYHA II-IV? Nej Överväg ICD Digoxin, isosorbid dinitrat-hydralazin, LVAD, transplantation Nej Uppföljning

18 HJÄRTSVIKT ACE-hämmare Preparat Startdos (mg) Måldos (mg) Enalapril x 2 10 x 2 1 kr Ramipril 1.25 x 2 5 x 2 (10 x1) Cirkapris/dygn vid måldos (Aug 2012) 1 kr 18

19 HJÄRTSVIKT Preparat Startdos Dossteg (mg) Måldos (mg) Bisoprolol Emconcor Karvedilol (Kredex) Metoprolol succinat (Seloken Zoc) 1.25 x x x x x 1 vid NYHA III IV 25 mg x 1 vid NYHA II BETABLOCKERARE (25) x 1 10 x 1 1 kr 25 x 2 1 kr 200 x 1 1 kr Cirkapris / dygn (Aug 12) 19

20 HJÄRTSVIKT ANGIOTENSINRECEPTORBLOCKERARE Preparat Kandesartan (Atacand) Valsartan (Diovan) Startdos (mg) Måldos (mg) 4-8 x 1 32 x 1 2 kr 20 x x 2 2 kr Cirkapris / dygn (Aug 2012) 20

21 ARB är alternative till ACE hämmare eller/och MRA (rekommenderad om pat. har EF 40 % och NYHA II-IV) pga att studier med MRA visar mortalitetsreduktion medan ARB add on trials inte visar minskad dödlighet men visar väldokumenterade positiva effekter på sjuklighet och överlevnad vid hjärtsvikt.

22 HJÄRTSVIKT ALDOSTERONANTAGONISTER Preparat Startdos (mg) Spironolakton 25 x 1 Eplerenon (Inspra) Måldos ( mg) 50 x 1 om ingen förbättring efter 8 veckor 25 x 1 50 x 1 efter 4 veckor Cirkapris / dygn (Aug 2012) 1 kr 19 kr 22

23 2737 pat., 55 år, NYHA II, EF 30 % (EF 35 % om QRS durationen > 130 ms. ) I anamnesen antingen sjukhusinläggning eller ökad Pro BNP och behandling med ACE I, ARB, betablockerare fanns. Behandling med eplerenone ledde till 37 % RRR i kardiovaskulär död eller hospitalisering pga hjärtsvikt.

24 EXEMPEL PÅ TILLÄGGSBEHANDLING HJÄRTSVIKT Preparat Doser (mg) Cirkapris /dygn (aug 2012) Furosemid (Furix) kr Bumetanid (Burinex) kr Digoxin kr Isosorbidmononitrat (Imdur, Fem Mono) kr 24

25 Patienter med ventrikulär arytmi av hemodynamisk betydelse (överlevt hjärtstopp eller har varit med om ihållande kammartakykardi) rekommenderas ICD oavsett EF där överlevnad uppskattas mer än ett år i god funktionell status för att minska risken för plötslig död.

26 Studier: SCD-HeFT icke ischemisk dilaterad kardiomypati, EF 35 % 3 månader efter fullgjord hjärtsviktbehandling, NYHA II-III MADIT-II postinfarkt kardiomyopati (40 dagar efter fullgjord hjärtsviktbehandling med EF 30 %) ICD är inte indicerad för patienter i NYHA IV som inte är föremål för CRT, transplantation eller VAD pga dålig prognos och pga att den förväntande överlevnadstiden inte överstiger 1 år.

27 Sinus rytm, QRS duration 120 ms, vä. grenblock, EF 35 % och uppskattas ha mer än ett års överlevnad i god funktionell status med syfte till att minska risken för hjärtsviktrelaterad hospitalisering och minska risken av förtidig död. Sinus rytm, icke vä.grenblock, QRS duration 150 ms, EF 35 % ( ovanstående patientgrupper skall ha fått behandling med maximal optimal hjärtsviktbehandling )

28 Ingen behandling har visat minska mortaliteten Lika vanlig som HF-REF Sedvanlig hjärtsviktbehandling, antiischemisk kontroll och frekvensreglering är viktiga steg Diuretika Verapamil har visat kunna öka träningskapaciteten, prestationsförmågan och minska symtom Kalciumblockerare med negativ chronotrop effekt kan användas i den här gruppen såsom betablockerare

29 If kanal hämmare i sinus noden Sänker sinus rytmens frekvens men påverkar inte hjärtrytmen vid FF Evidence: SHIFT trial : Systolic Heart failure treatment with the If inhibitor ivabradine Trial RRR vid primär composit endpoint CV död och hospitalisering 18 %, ARR 4,2 %, NNT 24. Förbättring av vä. kammarfunktion samt livskvalitet.

30 Största kostnaden för behandling av hjärtsvikt utgörs av sjukhusvård (cirka 70%). Åtgärder som leder till minskat behov av sjukhusvård: Behandling med ACE-hämmare, betablockerare, angiotensinreceptorblockerare (ARB), aldosteronantagonister. Resynkronisering med biventrikulär pacemaker (Cardiac Resynchronisation Therapy, CRT) och implanterbar defibrillator (IntraCardiac Defibrillator, ICD), Fysisk träning. Uppföljning på hjärtsviktsmottagning. 30

31 Behandlingen av hjärtsvikt sker med mest väl dokumenterade läkemedel där aldosteronantagonister har fått en utökad indikation hos patienter med NYHA II Ivabradin nutid eller framtid? Välgjord randomiserad dubbleblind studie stödjer att ivabradin bör komma i klinisk bruk Trots att hjärtsvikt är mycket vanligt förekommande och att prognosen är sämre än för de flesta cancersjukdomar, så är omhändertagandet eftersatt. Många patienter får inte optimal behandling vilket leder till onödigt lidande Nya och strukturerade rutiner behövs för att fullfölja behandligen, följa och undervisa patienter, samt kunna utöka resurser på ett så sätt så att täta återinläggningar kunna minskas och livskvaliteten förbättras.

32

33 Mechanical cirkulatory support MCS Paraply term: sammanfattningsuttryck för olika apparater som hjälper över patienter det värsta i sin hjärtsvikt både för kort och rel. långsiktig lösning

34 BTD: bridge to decision BTC: bridge to candidacy BTT : bridge to transplantation BTR: bridge to recovery DT : destination therapy

35 Vä. grenblock, SR, QRS duration 130 ms, EF 30 % Icke vä. grenblock, SR, QRS duration 150 ms, EF 30 %

36 Among heart failure patients with preserved ejection fraction, those randomized to the investigational drug dubbed LCZ696 had significantly reduced N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) at 12 weeks compared to the group receiving valsartan (Diovan) LCZ696 is a new type of drug: an angiotensin receptor neprilysin inhibitor (ARNI) that also comprises similar molecular structure as valsartan

37 RCT phase II trial Patienter var randomiserade 40 år och över och hade EF 45% eller högre. NYHA II-III och bara 1 % NYHA I. LCZ mgx2 upp till 200 mgx1 Valsartan 40mgx2 upp till 160 mg x1 Signinfikant minskning av NT-proBNP konstaterades efter 12 veckor men som inte var signifikant efter 36 veckor Man såg bättre effekt hos diabetiker Pågående studie för jämförelse med Enalapril Chris Kaiser, Cardiology Editor, MedPage TodayPublished: August 26, 2012Reviewed by Robert Jasmer, MD; Associate Clinical Professor of Medicine, University of California, San Francisco and Dorothy Caputo, MA, BSN, RN, Nurse Planner

38 RALES studie: 1663 patienter, EF 35 %, NYHA III, randomisering med placebo eller spironolakton mg x1dagligen + sviktbehandling. (bara 11 % av pat. behandlades med beta blockerare) RRR död: 30%, sjukhusinläggning 35 %. EMPHASIS-HF (Eplerernone in Mild Patients Hospitalisation and Survival Study )

39 2737 pat., 55 år, NYHA II, EF 30 % (EF 35 % om QRS durationen > 130 ms. ) I anamnesen antingen sjukhusinläggning eller ökad Pro BNP och behandling med ACE I, ARB, betablockerare fanns. Behandling med eplerenone ledde till 37 % RRR i kardiovaskulär död eller hospitalisering pga hjärtsvikt.

40 CONSENSUS (Cooperative North Scandinavian Enalapril Survival Study)RRR 27 % på motralitet och SOLVD Treatment (Studies of Left Ventricular Dysfunktion) 16 % RRR på mortalitet 2800 patienter mot placebo ( digoxin och diuretikabehandling (spironolakton) med mindre än 10 % av patienter fick beta blockerare) ATLAS lisinopril RRR 15 %

41 Användning av ACE hämmare för tillämpade patienter: - kreatinin 221 umol/l - GFR 30 ml/min/1,73 m2 - normal se kalium

42 CIBIS II- bisoprolol COPERNICUS- carvedilol MERIT-HF metoprolol succinate 9000 patienter, mer än 90 % var behandlad med ACE I/ARB Motralitetsreduktion RRR 34 % Behandling med betablockerare bör påbörjas hos pat. som stabiliserats (Copernicus visade att tidig beh. med carvedilol var säker)

43 ARB är alternative till ACE hämmare eller/och MRA (rekommenderad om pat. har EF 40 % och NYHA II-IV) pga att studier med MRA visar mortalitetsreduktion medan ARB add on trials inte visar.

44 If kanal hämmare i sinus noden Sänker sinus rytmens frekvens men påverkar inte hjärtrytmen vid FF Evidence: SHIFT trial : Systolic Heart failure treatment with the If inhibitor ivabradine Trial RRR vid primär composit endpoint CV död och hospitalisering 18 %, ARR 4,2 %, NNT 24. Förbättring av vä. Kammarfunktion samt livskvalitet.

45 6588 patienter, NYHA II-IV, SR, hjärtfrekvens 70 slag/min, EF 35 % som var inneliggande pga hjärtsvikt under det gångna året. Randomisering till ivabradine 7,5 mg x2 dagligen eller till placebo + sedvanlig hjärtsviktbehandling 23 månaders uppföljningstid

46 Digoxin DIG RRR 28 % på hospitalisering pga försämrad hjärtsvikt Hydralazine och ISDN (mortalitetsreduktion hos Afro-Amerikaner med hjärtsvikt) V-HeFT, A-HeFT, PUFA Gissi-HF

47 Corona, GISSI HF: rosuvastation minskade inte mortaliteten hos pat. med hjärtsvikt med utan behov för kolesterolsänkande behandling Glitazon- tiazolidindion ökar hospitalisering och kan bidra till försämring Kalciumblockerare (förutom amloidipin och felodipin) kan bidra till försämring av hjärtsvikt genom neg. inotrop effekt NSAID, COX 2 inhibitorer Addition av en ARB till en behandling där ACE hämmare och MRA finns med ej rekommenderad pga risk för hyperkalemi och njurfunktionsförsämring

48 Ingen behandling har visat minska mortaliteten Sedvanlig hjärtsviktbehandling, antiischemisk kontroll och frekvensreglering är viktiga steg Diuretika Verapamil har visat kunna öka träningskapaciteten, prestationsförmågan och minska symtom Kalciumblockerare med negativ chronotrop effekt kan användas i den här gruppen såsom betablockerare

49 Patienter med ventrikulär arytmi av hemodynamisk betydelse som har en god funktionell status rekommenderas ICD oavsett EF där överlevnad uppskattas mer än ett år för att minska risken för plötslig död.

50 Studier: SCD-HeFT icke ischemisk dilaterad kardiomypati, EF 35 % 3 månader efter fullgjord hjärtsviktbehandling, NYHA II-III MADIT-II postinfarkt kardiomyopati (40 dagar efter fullgjord hjärtsviktbehandling med EF 30 %) ICD är inte indicerad för patienter i NYHA IV som inte är föremål för CRT, transplantation eller VAD pga dålig prognos och pga att den förväntande överlevnadstiden inte överstiger 1 år.

51 Sinus rytm, QRS duration 120 ms, vä. grenblock, EF 35 % och uppskattas ha mer än ett års överlevnad i god funtionell status med syfte till att minska risken av hjärtsviktrelaterad hospitalisering och minska risken av förtidig död. Sinus rytm, icke vä.grenblock, QRS duration 150 ms, EF 35 % ( ovanstående patientgrupper skall ha fått behandling med maximal optimal hjärtsviktbehandling )

52 MUSTIC studie (MUltisite Stimulation in Cardiomypathies) - 59 HF-REF patienter - peristerande/permanent FF - Som har fått pacemaker pga bradykardi - Har paced QRS duration 200 ms Crossover studie design 3 månader pacemaker och 3 månaders CRT behandling High drop out rate 42 % Det fanns inga skillnader i den primära end point- 6 minutes walk test

53 CRT P/D kan erbjudas NYHA III-IV, QRS duration 120 ms, EF 35 % Som har en uppskattad god funtionell status i 1 år för minska risken för försämring i hjärtsvikt om : 1. bradykard som indicerar pacemaker 2. har pacemaker pga AV nodal ablation 3. Fr 60 slag/min i vila och 90 slag/min vid ansträngning

54 Alla RCT studier ( förutom RAFT) uteslöt patienter som hade behov för vanlig pacemaker. ESC rekommendation (II a-b, C) CRT bör övervägas/ges NYHA III-IV, EF 35 %, oavsett QRS duration för att misnka risken för försämring av hjärtsvikt CRT kan övervägas NYHA II, EF 35 %, oavsett QRS duration

Aktuell behandling vid Hjärtsvikt

Aktuell behandling vid Hjärtsvikt Aktuell behandling vid Hjärtsvikt Kronisk hjärtsvikt Läkemedel Guldkorn 2014, Läkemedelskommitten Katarina Palm Spec Kardiologi, Fysiologi och Internmedicin Hjärtsvikt Definition Patofysiologiskt: Oförmåga

Läs mer

Vad är hjärtsvikt? Orsaker

Vad är hjärtsvikt? Orsaker Hjärtsvikt Vad är det och hur behandlas det? Niels Wagner Vad är hjärtsvikt? Ett tillstånd då hjärtat inte förmår att pumpar tillräcklig mycket blod för att ge adekvat blodförsörjning av kroppens organ

Läs mer

Hjärtsvikt. Hjärtsvikt. Finns det någon ljusning vid horisonten eller ska man bara lägga sig ned och dö? Ann Wanhatalo Kardiolog KC Hjärtsjukvård

Hjärtsvikt. Hjärtsvikt. Finns det någon ljusning vid horisonten eller ska man bara lägga sig ned och dö? Ann Wanhatalo Kardiolog KC Hjärtsjukvård Hjärtsvikt Hjärtsvikt Finns det någon ljusning vid horisonten eller ska man bara lägga sig ned och dö? Ann Wanhatalo Kardiolog KC Hjärtsjukvård En folksjukdom med dålig prognos Prevalens 2-3% av Sveriges

Läs mer

Hjärtsvikt. Mahbubul Alam Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 15/9 2014

Hjärtsvikt. Mahbubul Alam Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 15/9 2014 Hjärtsvikt Mahbubul Alam Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 15/9 2014 Vad är hjärtsvikt? Specifikt sjukdom? Syndrom? Oförmåga hos hjärtat att uppfylla vävnadens metabola krav (CO=HRxSV) Hjärtsviktens onda

Läs mer

Behandling med ICD och CRT. Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009

Behandling med ICD och CRT. Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009 Behandling med ICD och CRT Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009 Systolisk hjärtsvikt Många är symtomatiska trots läkemedelsterapi Prognosen är allvarlig trots behandling Risk för försämring:

Läs mer

* A: Nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion. Ejektionsfraktion (EF) <40% EF = slagvolym/slutdiastolsik volym

* A: Nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion. Ejektionsfraktion (EF) <40% EF = slagvolym/slutdiastolsik volym Leif Ekman Ht 2016 * A: Nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion. Ejektionsfraktion (EF)

Läs mer

Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt

Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt 2010-05-26 28-2010 1 (6) Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt Följande dokument avser behandling av systolisk hjärtsvikt.

Läs mer

Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt

Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt Hjärtsvikt är ett mycket vanligt tillstånd, framförallt hos äldre. Ändå är diagnostiken och behandlingen ofta bristfällig. Vanliga symtom vid hjärtsvikt

Läs mer

Hjärtsvikt hos den äldre patienten

Hjärtsvikt hos den äldre patienten Hjärtsvikt hos den äldre patienten Henrik Toss Ordförande i Läkemedelskommittén Uppsala län Överläkare vid internmedicin, Akademiska sjukhuset 2014-10-27 Disposition av föreläsning Bakgrund Diagnostik

Läs mer

Hjärtsvikt Diagnostik och behandling. Peter Vasko, Hjärtläkare, Växjö RiksSvikt, Registerhållare

Hjärtsvikt Diagnostik och behandling. Peter Vasko, Hjärtläkare, Växjö RiksSvikt, Registerhållare Hjärtsvikt Diagnostik och behandling Peter Vasko, Hjärtläkare, Växjö RiksSvikt, Registerhållare What s up Förr: symtomatisk behandling, avsnörning av extremiteter, digitalis till alla Nu: bättre livskvalitet,

Läs mer

Hjärtsvikt. Fristående kurs i farmakologi. Klas Linderholm

Hjärtsvikt. Fristående kurs i farmakologi. Klas Linderholm Hjärtsvikt Fristående kurs i farmakologi Klas Linderholm Hjärtsvikt Defenition: Tillstånd då hjärtat inte längre förmår pumpa tillräckligt med blod för att tillgodose kroppens metabola behov Orsaken består

Läs mer

Nutid och framtid med hjärtsvikt i ett fysiologiskt perspektiv och kardiomyopatier. Michael Melin. Tema Hjärta och Kärl, Karolinska

Nutid och framtid med hjärtsvikt i ett fysiologiskt perspektiv och kardiomyopatier. Michael Melin. Tema Hjärta och Kärl, Karolinska Nutid och framtid med hjärtsvikt i ett fysiologiskt perspektiv och kardiomyopatier. Michael Melin Tema Hjärta och Kärl, Karolinska Låt oss aldrig glömma Folksjukdom Allvarlig sjukdom Viktigt att ge rätt

Läs mer

Del 4_8 sidor_19 poäng. 40-årig man

Del 4_8 sidor_19 poäng. 40-årig man _8 sidor_19 poäng Invandrad från Mellanöstern. Gift. Ex-rökare. Besvärande trötthet senaste åren, har av husläkare uppfattats som post-traumatiskt stresssyndrom. Under ett par månader upplevt ökande andfåddhet,

Läs mer

Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt Behandlingsrekommendation

Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt Behandlingsrekommendation Behandlingsrekommendation Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd med hög dödlighet och nedsatt livskvalitet. De främsta orsakerna till hjärtsvikt är högt blodtryck och ischemisk hjärtsjukdom. Andfåddhet

Läs mer

Hjärtsvikt. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Hjärtsvikt. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Hjärtsvikt Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 26 mars 2015 Gäller: t.o.m. 26 mars 2017 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

HJÄRTSVIKT terapi finns, men används den optimalt? Bengt Sandstedt, Hjärtmott. Hallands sjukhus Kungsbacka

HJÄRTSVIKT terapi finns, men används den optimalt? Bengt Sandstedt, Hjärtmott. Hallands sjukhus Kungsbacka HJÄRTSVIKT terapi finns, men används den optimalt? Bengt Sandstedt, Hjärtmott. Hallands sjukhus Kungsbacka Mål med behandling Förhindra sjukdomar som leder till nedsatt hjärtfunktion progress av hjärtsvikt

Läs mer

Multisjuklighet hos äldre svikt i hjärta/kärl. Niklas Ekerstad Överläkare, Kardiologiska kliniken, Norra Älvsborgs Länssjukhus

Multisjuklighet hos äldre svikt i hjärta/kärl. Niklas Ekerstad Överläkare, Kardiologiska kliniken, Norra Älvsborgs Länssjukhus Multisjuklighet hos äldre svikt i hjärta/kärl Niklas Ekerstad Överläkare, Kardiologiska kliniken, Norra Älvsborgs Länssjukhus Befolkningsprognos Sverige. SCB 2004 De tio vanligaste diagnoskategorierna

Läs mer

Hjärtsviktsbehandling

Hjärtsviktsbehandling Hjärtsviktsbehandling hos de mest sjuka äldre Internmedicin Akademiska sjukhuset Uppsala Henrik Toss 2013-02-05 Disposition av föreläsning Äldre med hjärtsvikt skillnader jft yngre patienter Diagnostik

Läs mer

Lokalt vårdprogram för kronisk hjärtsvikt

Lokalt vårdprogram för kronisk hjärtsvikt 1 november 2012 Lokalt vårdprogram för kronisk hjärtsvikt Region Gotland Sida 2 av 14 Innehåll Vårdprogrammets tillkomst... 3 Allmänt om hjärtsvikt... 3 Definition... 3 Epidemilogi... 3 Etiologi... 3 Patofysiologi...

Läs mer

Kronisk hjärtsvikt Farmakologisk behandling

Kronisk hjärtsvikt Farmakologisk behandling Kronisk hjärtsvikt Farmakologisk behandling Niels Wagner Epidemiologi Prevalens i befolkning Hjärtsvikt: 2 32 3 % 10 % vid ålder > 80 år Män dominerar Medelålder 75 år Förekomst av asymtomatisk systolisk

Läs mer

Hjärtsvikt hos äldre. Disposition av föreläsning. Diagnostik. Behandling. Diastolisk dysfunktion optimal behandling? Bakgrund

Hjärtsvikt hos äldre. Disposition av föreläsning. Diagnostik. Behandling. Diastolisk dysfunktion optimal behandling? Bakgrund Hjärtsvikt hos äldre Internmedicin Akademiska sjukhuset Uppsala Henrik Toss 2014-01-21 Disposition av föreläsning Diagnostik Behandling vad är nytt? praktiska råd Diastolisk dysfunktion optimal behandling?

Läs mer

Med hjärtat i centrum

Med hjärtat i centrum Med hjärtat i centrum Hjärtsvikt Ny bot på gammal sot. Göteborg 101022 Kurt Kurt Boman, Boman, professor, professor, överläkare överläkare Forskningsenheten, Forskningsenheten, Skellefteå, Skellefteå,

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL Generiskt namn: hydroklortiazid Esidrex ATC-kod: C03AA03 Novartis Hypertoni Hydroklorotiazid är en väldokumenterad tiazid. Billigaste tiaziddiuretikat. Låg dos rekommenderas. En halv tablett (12,5 mg)

Läs mer

HFrEF och HFpEF -hjärtsvikt i förändring, nya namn, nya mediciner

HFrEF och HFpEF -hjärtsvikt i förändring, nya namn, nya mediciner Mellansvenskt läkemedelsforum 1 feb. 2017 HFrEF och HFpEF -hjärtsvikt i förändring, nya namn, nya mediciner HFmrEF Ulrika Löfström Capio S:t Görans sjukhus Stockholm Agenda 1,5 timmar hjärtsvikt Översiktligt

Läs mer

Samverkansdokument mellan Primärvård och Medicinklinikerna i Västmanland HJÄRTSVIKT

Samverkansdokument mellan Primärvård och Medicinklinikerna i Västmanland HJÄRTSVIKT Samverkansdokument mellan Primärvård och Medicinklinikerna i Västmanland HJÄRTSVIKT Fastställd av Lennart Iselius Handläggare Ingemar Lönnberg, överläkare, Hjärt- och Akutmedicinska sektionen, Medicinkliniken

Läs mer

BESLUT. Datum 2016-03-31

BESLUT. Datum 2016-03-31 BESLUT 1 (7) Datum 2016-03-31 Vår beteckning SÖKANDE Novartis Sverige AB Kemistvägen 1 B 189 79 Täby SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Hjärtsvikt 2017: - ESC - AHA - och annan utveckling. Lars H. Lund. Intressekonflikter: Anslag el. arvoden: AstraZeneca, ViforPharma, Novartis

Hjärtsvikt 2017: - ESC - AHA - och annan utveckling. Lars H. Lund. Intressekonflikter: Anslag el. arvoden: AstraZeneca, ViforPharma, Novartis Hjärtsvikt 2017: - ESC - AHA - och annan utveckling Lars H. Lund Intressekonflikter: Anslag el. arvoden: AstraZeneca, ViforPharma, Novartis Hjärtsvikt 2017 vår allvarligaste folksjukdom 3% av befolkningen

Läs mer

Bilaga II. Revideringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln

Bilaga II. Revideringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln Bilaga II Revideringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln 6 För produkter som innehåller de angiotensin-konverterande enzymhämmarna (ACEhämmare) benazepril, kaptopril, cilazapril,

Läs mer

Projekt för verksamhetsförbättring inom vården av hjärtsviktspatienter. resultat av förstudie under tiden 2007-08-01--2007-12-15.

Projekt för verksamhetsförbättring inom vården av hjärtsviktspatienter. resultat av förstudie under tiden 2007-08-01--2007-12-15. Q-svikt Projekt för verksamhetsförbättring inom vården av hjärtsviktspatienter resultat av förstudie under tiden 27-8-1--27-12-15. Hässleholm och Kristianstad juni 28 Maria Kullberg, projektsjuksköterska

Läs mer

Enkammarhjärta från barn till vuxen JOHAN HOLM

Enkammarhjärta från barn till vuxen JOHAN HOLM Enkammarhjärta från barn till vuxen JOHAN HOLM En osäker framtid? Men de sa ju att allting såg bra ut Patienten är mindre informerad än föräldrarna Men jag är ju opererad Pallierande kirurgi med restlesioner

Läs mer

Socialstyrelsens nya riktlinjer för hjärtsvikt

Socialstyrelsens nya riktlinjer för hjärtsvikt Socialstyrelsens nya riktlinjer för hjärtsvikt RiksSvikt Månadswebbinarium 2016-01-28 Webbinarvärd: Catarina Koerfer, Regional koordinator RiksSvikt Föreläsare: Peter Vasko, Registerhållare Teknisk värd:

Läs mer

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014 Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare ÄMNEN Vad är hjärtsvikt-definition? Orsaker? Hjärtsviktsymptom Gradering (NYHA klassifikation) Utredning

Läs mer

Epidemiologi, patofysiologi och diagnostik vid Hjärtsvikt. Ulf Dahlström Professor, öl Kard.klin US Linköping

Epidemiologi, patofysiologi och diagnostik vid Hjärtsvikt. Ulf Dahlström Professor, öl Kard.klin US Linköping Epidemiologi, patofysiologi och diagnostik vid Hjärtsvikt Professor, öl Kard.klin US Linköping Hjärtsvikt systolisk resp. diastolisk Systolisk: hjärtats kontraktionsförmåga är nedsatt Diastolisk: hjärtats

Läs mer

Hjärtsvikt 2014-09-03. Litteraturtips. Michael Melin. Hjärtkliniken, Karolinska Huddinge 2014-09-04

Hjärtsvikt 2014-09-03. Litteraturtips. Michael Melin. Hjärtkliniken, Karolinska Huddinge 2014-09-04 Hjärtsvikt Michael Melin Hjärtkliniken, Karolinska Huddinge 2014-09-04 Litteraturtips Läkemedelsboken Internmedicin Stig Persson: Kardiologi hjärtsjukdomar hos vuxna www.escardio.org 1 Stora volymer och

Läs mer

Vårdprogram för kronisk hjärtsvikt

Vårdprogram för kronisk hjärtsvikt Vårdprogram för kronisk hjärtsvikt Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa såvida inte särskilda skäl föreligger. Regionala vårdprogram tas fram

Läs mer

Lund University / Medical Faculty / Arrhythmia clinic/ SUS Lund / Januarimötet 2014 / RB

Lund University / Medical Faculty / Arrhythmia clinic/ SUS Lund / Januarimötet 2014 / RB Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Rasmus Borgquist, Skånes Universitetssjuhus, Lund EchoCRT Kan patienter med smala QRS

Läs mer

Akut hjärtsvikt. Carin Cabrera Specialistläkare

Akut hjärtsvikt. Carin Cabrera Specialistläkare Akut hjärtsvikt Carin Cabrera Specialistläkare Vad är hjärtsvikt? Hjärtsviktsdefinition Hjärtat förmår inte upprätthålla adekvat vävnadsperfusion vid normala fyllnadstryck Ett syndrom där patienten har

Läs mer

Kronisk hjärtsvikt i Södra sjukvårdsregionen

Kronisk hjärtsvikt i Södra sjukvårdsregionen Kronisk hjärtsvikt i Södra sjukvårdsregionen Rekommendationer för diagnostik och behandling Vårdprogrammet är skrivet av en av den Regionala Medicinska Kunskapsgruppen (RMK) Hjärta-kärl utsedd arbetsgrupp

Läs mer

RiksSvikt Årsmöte Svenska Läkaresällskapet - Tisdag 12 maj 2015

RiksSvikt Årsmöte Svenska Läkaresällskapet - Tisdag 12 maj 2015 RiksSvikt Årsmöte Svenska Läkaresällskapet - Tisdag 12 maj 2015 i RiksSvikt ett doktorandprojekt Isabelle Johansson Huvudhandledare: Anna Norhammar Bihandledare: Lars Rydén, Magnus Edner, Per Näsman AT-läkare,

Läs mer

HJÄRTSVIKT. Lena Tengvall Sjuksköterska Hjärtmottagningen Ryhov. Lena Tengvall, Sjuksköterska, Hjärtmottagningen, Ryhov

HJÄRTSVIKT. Lena Tengvall Sjuksköterska Hjärtmottagningen Ryhov. Lena Tengvall, Sjuksköterska, Hjärtmottagningen, Ryhov HJÄRTSVIKT Lena Tengvall Sjuksköterska Hjärtmottagningen Ryhov 20161118 Mål med föreläsningen Känna igen de vanligaste symtomen vid hjärtsvikt Kunna ge egenvårdsstöd till patient och anhörig Planera adekvat

Läs mer

Heart Failure Update. Michael Fu. Professor, Överläkare

Heart Failure Update. Michael Fu. Professor, Överläkare Heart Failure Update Michael Fu Professor, Överläkare Update in Diagnosis Update in Pharmacological Treatment Update in Device Therapy Heart Failure in the Elderly Put Guidelines into Clinical Practice

Läs mer

Ansökan har inlämnats för indikationen hjärtsvikt. Sannolikt kommer doseringen av LCZ696 att vara 200 mg två gånger dagligen.

Ansökan har inlämnats för indikationen hjärtsvikt. Sannolikt kommer doseringen av LCZ696 att vara 200 mg två gånger dagligen. Sakubitril och valsartan (LCZ696) vid hjärtsvikt En preliminär bedömning Datum för färdigställande av rapport: 2015-05-29 Datum för leverans: 2015-09-30 Denna bedömningsrapport är utformad för att ge en

Läs mer

Seminariefall Riskvärdering av patienter med förmaks-flimmer/fladder

Seminariefall Riskvärdering av patienter med förmaks-flimmer/fladder 1 Seminariefall Riskvärdering av patienter med förmaks-flimmer/fladder Här presenteras några fallbeskrivningar. Tanken är att ta ställning vilken diagnos pat har utifrån EKG, bedöma risken för stroke samt

Läs mer

H J Ä R T S V I K T. 'The Task Force on Heart Failure of the European Society of Cardiology':

H J Ä R T S V I K T. 'The Task Force on Heart Failure of the European Society of Cardiology': H J Ä R T S V I K T (CN) Ett kliniskt syndrom - inte en specifik sjukdom! "Inadekvat genomblödning av vitala organ p g a 'otillräcklig pumpfunktion'" 'The Task Force on Heart Failure of the European Society

Läs mer

Integrerande MEQ-fråga 2

Integrerande MEQ-fråga 2 Skrivningskod :.. 1 (13) Integrerande Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset Restskrivning 2013-08-30 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 13 sidor (inkl. detta försättsblad) där

Läs mer

Behandling med device ICD och CRT. Hjärtsvikt. Men! Björn Fredriksson SÄS/Borås

Behandling med device ICD och CRT. Hjärtsvikt. Men! Björn Fredriksson SÄS/Borås Behandling med device ICD och CRT Björn Fredriksson SÄS/Borås Hjärtsvikt Läkemedelsbehandling - hörnsten Sista åren även klarlagt att fysisk träning bättrar ork och symtom vid hjärtsvikt Men! Många är

Läs mer

Johan Holm, Lund. Vad är nytt i GUCH-guidelines? Intressekonflikt: Regelbundna föreläsningar för Actelion

Johan Holm, Lund. Vad är nytt i GUCH-guidelines? Intressekonflikt: Regelbundna föreläsningar för Actelion Johan Holm, Lund Vad är nytt i GUCH-guidelines? Intressekonflikt: Regelbundna föreläsningar för Actelion Baumgartner H et al. Eur Heart J. 2010 Dec;31(23):2915-57 MR hjärta utvidgad indikation Kvantifiering

Läs mer

2. Hur många procent av patienterna får postoperativt förmaksflimmer efter öppen hjärtkirurgi? (1p)

2. Hur många procent av patienterna får postoperativt förmaksflimmer efter öppen hjärtkirurgi? (1p) Kortsvars frågor Kardiologi 1.Ung man där pappa dog plötsligt 35 år gammal. Vad visar EKG? Vilken sjukdom vill du utesluta? (2p) (Notera amerikansk koppling samt 25 mm/s) 2. Hur många procent av patienterna

Läs mer

Paneldiskussion Hjärtsvikt Mellansvenskt Läkemedelsforum 1 februari 2017

Paneldiskussion Hjärtsvikt Mellansvenskt Läkemedelsforum 1 februari 2017 Paneldiskussion Hjärtsvikt Mellansvenskt Läkemedelsforum 1 februari 2017 Kalle, 60 år Hjärtsvikt sedan 2013, EF 60% med uttalad diastolisk dysfunktion och vänsterkammarhypertrofi, Diabetes typ 2 sedan

Läs mer

Akut kardiologi. Christina Christersson 2015

Akut kardiologi. Christina Christersson 2015 Akut kardiologi Christina Christersson 2015 Hjälp, jag är medicinjour!! Vad händer nu? STEMI NSTEMI Bröstsmärta, riskvärdering enl Heartscore Lungödem Smal QRS-takykardi Bred QRS-takykardi Bradykardi Bröstsmärta

Läs mer

Länsgemensamt vårdprogram hjärtsvikt Version 1. 2016-04-01

Länsgemensamt vårdprogram hjärtsvikt Version 1. 2016-04-01 2 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 22 Sid 23 4 Innehåll Förord... 5 Allmänt om hjärtsvikt... 5 Definition... 5 Epidemiologi... 5 Etiologi... 5 Patofysiologi... 5 Prognos... 6 Symtom... 6 Symtom förenliga

Läs mer

Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt. Magnus Wahlin Kardiologkliniken NÄL Trollhättan

Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt. Magnus Wahlin Kardiologkliniken NÄL Trollhättan Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt Magnus Wahlin Kardiologkliniken NÄL Trollhättan Trombyl 75mg/d. Laddninsdos 300 mg. 46% riskreduktion av MACE efter hjärtinfarkt Hemofili/Trombocytopeni.

Läs mer

Vad är hjärtsvikt? Vad händer i kroppen?

Vad är hjärtsvikt? Vad händer i kroppen? Vad är hjärtsvikt? Hjärtsvikt (hjärtinsufficiens) innebär att hjärtat inte förmår pumpa runt tillräckligt med blod i kroppen. Följden blir brist på syre och näring, vilket utlöser en rad destruktiva processer.

Läs mer

Hjärtsvikt. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis Det sviktande hjärtat 1

Hjärtsvikt. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis Det sviktande hjärtat 1 Hjärtsvikt Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis Det sviktande hjärtat 1 Hjärtsvikt Är ett symptom på underliggande sjukdom Ännu ett tillstånd som ökar med stigande ålder Goda

Läs mer

HJÄRTSVIKT Symtom, behandling Klinisk handläggning

HJÄRTSVIKT Symtom, behandling Klinisk handläggning HJÄRTSVIKT Symtom, behandling Klinisk handläggning Mårten Söderberg, överläkare, med dr Vo Internmedicin, Södersjukhuset marten.soderberg@sodersjukhuset.se Informationsläkare, Stockholms läns landsting

Läs mer

Vårdriktlinjer vid hjärtsvikt Gäller för distriktsläkare i Primärvården Örebro läns landsting

Vårdriktlinjer vid hjärtsvikt Gäller för distriktsläkare i Primärvården Örebro läns landsting Vårdriktlinjer vid hjärtsvikt Gäller för distriktsläkare i Primärvården Örebro läns landsting DEFINITION OCH INDELNING 3 Svårighetsgrad 3 SYMTOM 3 DIAGNOSTIK 4 Anamnes 4 Status 4 Utredning 4 VÅRDNIVÅ OCH

Läs mer

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Marcus Ståhlberg, Karolinska

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Marcus Ståhlberg, Karolinska Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Marcus Ståhlberg, Karolinska Universitetssjukhuset Programmeringsstrategier för basfrekvens

Läs mer

Del 7_10 sidor_16 poäng

Del 7_10 sidor_16 poäng Du arbetar som kardiologjour i Uppsala. Du blir uppringd av en husläkare på en mottagning 40 km från sjukhuset efter att fått ett EKG (se EKG 1 på nästa sida) överfaxat. Husläkaren berättar att han har

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden beslutar att läkemedlet Inspra ska ingå i läkemedelsförmånerna från och med den 8 mars 2005 till i tabellen angivna priser.

Läkemedelsförmånsnämnden beslutar att läkemedlet Inspra ska ingå i läkemedelsförmånerna från och med den 8 mars 2005 till i tabellen angivna priser. BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2005-03-07 1228/2004 SÖKANDE PFIZER AB Box 501 183 25 Täby Företrädare: Johan Bolander SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Översiktsföreläsning Arytmier

Översiktsföreläsning Arytmier Översiktsföreläsning Arytmier januari 2015 Göran Kennebäck Arytmier Tackykardier per def >100 slag/min Bradykardier per def < 50 slag/min Symtomfria-måttliga-syncope-död Varför Behandla? Behandla symtom

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D043528/02 Annex.

För delegationerna bifogas dokument D043528/02 Annex. Europeiska unionens råd Bryssel den 8 mars 2016 (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 FÖLJENOT från: inkom den: 7 mars 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat D043528/02

Läs mer

RiksSvikt Årsmöte AGENDA

RiksSvikt Årsmöte AGENDA RiksSvikt Årsmöte 2015-05-12- AGENDA Tid: 2015-05-12 kl. 09.30-16.30 Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm 9.30 Samling med kaffe och fralla 10.00 Välkomna 10:05 Riksförbundet

Läs mer

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, kl i Hedstrandsalen ing 70 bv

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, kl i Hedstrandsalen ing 70 bv Del 2. 6 sidor. Kalle 47 år, 18 poäng Kalle är född 1964, arbetar som sjukhusfysiker, är gift och har barn. Använder ingen tobak. Sedan 10-årsåldern tränat och tävlat i orientering dock ej på elitnivå.

Läs mer

Utlåtande LVAD-DT Mekaniskt hjälphjärta som permanent behandling vid grav hjärtsvikt

Utlåtande LVAD-DT Mekaniskt hjälphjärta som permanent behandling vid grav hjärtsvikt Skånes universitetssjukvård Styrgruppen för FoOI Datum: 2014-04-01 Utlåtande LVAD-DT Mekaniskt hjälphjärta som permanent behandling vid grav hjärtsvikt Sammanfattning Mekaniskt hjälphjärta (Left ventricular

Läs mer

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod 30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod Vid all form av hjärt-kärlsjukdom rekommenderas rökstopp och anpassad fysisk aktivitet. För rökstopp se kapitel 19 Tobaksavvänjning. terapiråd Rekommenderad

Läs mer

Hjärtsvikt Vad är det och hur behandlas det? Niels Wagner

Hjärtsvikt Vad är det och hur behandlas det? Niels Wagner Hjärtsvikt Vad är det och hur behandlas det? Niels Wagner Vad är hjärtsvikt? Ett tillstånd då hjärtat inte förmår att pumpar tillräcklig mycket blod för att ge adekvat blodförsörjning av kroppens organ

Läs mer

Entresto (sakubitril och valsartan)

Entresto (sakubitril och valsartan) Underlag för beslut om subvention - Nyansökan Nämnden för läkemedelsförmåner Entresto (sakubitril och valsartan) Utvärderad indikation Behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt

Läs mer

1.1 Nämn fyra viktiga anamnestiska frågor du ställer till patienten för att komma vidare i utredningen. Motivera dina val! (2p)

1.1 Nämn fyra viktiga anamnestiska frågor du ställer till patienten för att komma vidare i utredningen. Motivera dina val! (2p) Du har mottagning på kardiologen och träffar där en 50-årig man som besväras av trötthet och andfåddhet. Han kommer på remiss från sin husläkare som bedömer att besvären är hjärtorsakade och i remissen

Läs mer

Graviditet och arytmier

Graviditet och arytmier Graviditet och arytmier David Mörtsell Inga intressekonflikter 1 Epidemiologi Ökad förekomst av SVES och VES 1 Mer frekventa och längre episoder av PSVT hos padenter med känd reentry 2 Klart ökad förekomst

Läs mer

Niklas Aldergård Hjärt- och akutmedicin 2014-09-10

Niklas Aldergård Hjärt- och akutmedicin 2014-09-10 Niklas Aldergård Hjärt- och akutmedicin 2014-09-10 Budskap (=Take Home Message) Målgrupp: Hjärtsviktspatienter Om NYHA-klass II och EF 35% tänk ICD/CRT Behandlingen finns i Värmland! Skriv remiss till

Läs mer

Hjärtkärlsjukdomar. Fysioterapeutprogramet Termin 2. Anton Gard, ST-läkare Kardiologi

Hjärtkärlsjukdomar. Fysioterapeutprogramet Termin 2. Anton Gard, ST-läkare Kardiologi Hjärtkärlsjukdomar Fysioterapeutprogramet Termin 2 Anton Gard, ST-läkare Kardiologi Vad ska vi lära oss? Förmaksflimmer Pacemaker Hjärtstopp Perifer kärlsjukdom Arytmier Hjärtats anatomi Hjärtats elektriska

Läs mer

Hjärtsvikt. Michael Melin. Hjärtkliniken, Karolinska Huddinge

Hjärtsvikt. Michael Melin. Hjärtkliniken, Karolinska Huddinge Hjärtsvikt Michael Melin Hjärtkliniken, Karolinska Huddinge 16-01-22 Litteraturtips Läkemedelsboken Internmedicin Stig Persson: Kardiologi hjärtsjukdomar hos vuxna www.escardio.org Take home message Folksjukdom

Läs mer

Niels Erik Nielsen. Körkort och hjärtsvikt (med mer än en släng av GUCH)

Niels Erik Nielsen. Körkort och hjärtsvikt (med mer än en släng av GUCH) Niels Erik Nielsen Kardiologiska kliniken, Hjärtcentrum Universitetssjukhuset, Linköping Körkort och hjärtsvikt (med mer än en släng av GUCH) Ingen intressekonflikt Man född 1965, har fru och 2 barn 12

Läs mer

1:1 Vill du komplettera anamnesen? Vad är du intresserad av? Nämn 4 förslag!

1:1 Vill du komplettera anamnesen? Vad är du intresserad av? Nämn 4 förslag! MEQ ( poäng) Svea, 74 år, söker på akutmottagningen med en remiss utfärdad hos hennes familjeläkare på vårdcentralen. Svea har sedan en tid tillbaka varit andfådd och har återkommande perioder med hjärtklappning.

Läs mer

akut hjärtsvikt Termin 5 2008 Per Kvidal MLA Svikt&VOC-enheten Kardiologkliniken Akademiska Sjukhuset

akut hjärtsvikt Termin 5 2008 Per Kvidal MLA Svikt&VOC-enheten Kardiologkliniken Akademiska Sjukhuset akut hjärtsvikt Termin 5 2008 Per Kvidal MLA Svikt&VOC-enheten Kardiologkliniken Akademiska Sjukhuset Hemodynamik - begrepp & normalvärden i vila SVC = superio vena cava Sat 70 AO Sat 95% PA Sat 70

Läs mer

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili Utredning och Behandling av Hypertoni Faris Al- Khalili 2014 Hypertoni Silent killer Ledande orsak till kardiovaskulär mortalitet Förekomst 20 50 % av populationen ( 38% i Sverige) Står för ca 50% av all

Läs mer

Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård

Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård CVU Rapportserie 2005:7 Projektledare: Mona Karlsson Medicinmott SU/Mölndal Mölndal Projektgrupp: Maria Morén Ulf Axelsson Margaretha

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN LOSATRIX 12,5 MG FILMDRAGERADE TABLETTER Datum: 8.9.2015, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV HJÄRTSVIKT

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV HJÄRTSVIKT RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV HJÄRTSVIKT INLEDNING Syftet med riktlinjerna är att ge en kortfattad beskrivning av hjärtsviktens förekomst, klinik och den patofysiologi som bilder underlag

Läs mer

XIVSvenska. Ropen skalla Ticagrelor till alla! Thomas Mooe, Östersund. Kardiovaskulära Vårmötet

XIVSvenska. Ropen skalla Ticagrelor till alla! Thomas Mooe, Östersund. Kardiovaskulära Vårmötet Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Ropen skalla Ticagrelor till alla! Thomas Mooe, Östersund Intressekonflikt: Prövare i 9cagrelorstudierna PLATO och PEGASUS Ticagrelor att

Läs mer

DIOVAN räddar liv efter hjärtinfarkt

DIOVAN räddar liv efter hjärtinfarkt Ny indikation för DIOVAN DIOVAN räddar liv efter hjärtinfarkt Ny indikation för DIOVAN: Behandling av hjärtsvikt efter hjärtinfarkt 25 % riskreduktion av total mortalitet Fakta om hjärtinfarkt Hjärtinfarkt

Läs mer

Långt QT syndrom (LQTS) Definition

Långt QT syndrom (LQTS) Definition Långt QT syndrom () Definition ärftligt,oftast autosomalt dominant- Romano-Ward syndrom abnormt förlängd kammarrepolarisering ökad risk för allvarlig kammartakykardi, Torsade de Pointe ofta utlöst av hög

Läs mer

Patienter med hjärtsvikt på Djursholms Husläkarmottagning hur ser omhändertagandet ut i förhållande till nationella riktlinjer?

Patienter med hjärtsvikt på Djursholms Husläkarmottagning hur ser omhändertagandet ut i förhållande till nationella riktlinjer? Rapport VESTA hp 15 Patienter med hjärtsvikt på Djursholms Husläkarmottagning hur ser omhändertagandet ut i förhållande till nationella riktlinjer? Jan Vouis, ST-läkare, Djursholms Husläkarmottagning 15

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Livsstilsförändringar är basen för kardiovaskulär prevention Fysisk aktivitet. Överväg FaR (www.viss.nu) Erbjud

Läs mer

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Carl-Johan Höijer,

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Carl-Johan Höijer, Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Carl-Johan Höijer, Universitetssjukhuset i Lund Etiska aspekter på devicebehandling Carl

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

En billig medicin kan vara både vacker och viktig, även om dess ursprungliga härförare sökt sig till andra betesmarker där gräset är grönare.

En billig medicin kan vara både vacker och viktig, även om dess ursprungliga härförare sökt sig till andra betesmarker där gräset är grönare. Modern behandling med RAASblockad och betablockad har under det tjugonde århundradets sista decennier minskat sjukligheten och halverat den årliga dödligheten vid kronisk hjärtsvikt i alla funktions-klasser.

Läs mer

MEQ-fråga 1. Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht Totalt 21 poäng

MEQ-fråga 1. Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht Totalt 21 poäng 1 Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht 2013 2013-03-22 Totalt 21 poäng Anvisning: (Examinationen består av en om 21 p och 13 kortsvarsfrågor om 39 p) n är uppdelad på 14 sidor (inkl

Läs mer

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta?

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Johan Holm, Lund Marfans syndrom Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Intressekonflikt: Regelbundna föreläsningar för Actelion Science, Vol 332, April 2011 Akut aortadissektion

Läs mer

Mortalitet, behandling med sviktspecifika pacemakrar och dödsorsaker hos patienter vid sjukhusbaserad hjärtsviktsmottagning

Mortalitet, behandling med sviktspecifika pacemakrar och dödsorsaker hos patienter vid sjukhusbaserad hjärtsviktsmottagning Hjärtkliniken, Institutionen för medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Maria Roskvist Läkarprogrammet KI Examensarbete 30 p Vårtermin 2012-13 Mortalitet, behandling med sviktspecifika pacemakrar

Läs mer

Vårdprogram för kronisk hjärtsvikt i Södra sjukvårdsregionen Rekommendationer för diagnostik och behandling

Vårdprogram för kronisk hjärtsvikt i Södra sjukvårdsregionen Rekommendationer för diagnostik och behandling Vårdprogram för kronisk hjärtsvikt i Södra sjukvårdsregionen Rekommendationer för diagnostik och behandling Ansvarig regional kunskapsgrupp: RMK Hjärta-Kärl Rekommenderat av Styrgruppen för kunskapsstyrning

Läs mer

Vårdkedja ambulans hjärtsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012

Vårdkedja ambulans hjärtsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 Vårdkedja ambulans hjärtsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 Stefan Kihlgren Sjuksköterska Kardiologi Infarktsjukvård, kort historik 1960- och 1970-talet Lindra symtom Hög mortalitet Långa vårdtider,

Läs mer

Hjärtsvikt. Hans Persson, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm Björn Eriksson, Gustavsbergs vårdcentral, Gustavsberg. Inledning.

Hjärtsvikt. Hans Persson, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm Björn Eriksson, Gustavsbergs vårdcentral, Gustavsberg. Inledning. 320 Ändrad 2014-07-16, s 325. Hans Persson, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm Björn Eriksson, Gustavsbergs vårdcentral, Gustavsberg Inledning är vanligt förekommande särskilt hos äldre och orsakar

Läs mer

Hjärtsvikt hos barn. Håkan Wåhlander Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg 100422

Hjärtsvikt hos barn. Håkan Wåhlander Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg 100422 Hjärtsvikt hos barn Håkan Wåhlander Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg 100422 Hjärtsvikt - Definition. a condition in which the heart is unable to maintain an efficient

Läs mer

Ventrikulär arytmi och ICD Anneli Svensson Spec läk arytmisektionen ansvarig Kardiogenetikmottagningen Studierektor kardiologi

Ventrikulär arytmi och ICD Anneli Svensson Spec läk arytmisektionen ansvarig Kardiogenetikmottagningen Studierektor kardiologi Ventrikulär arytmi och ICD Anneli Svensson Spec läk arytmisektionen ansvarig Kardiogenetikmottagningen Studierektor kardiologi VES ett eller två eller flera kallas? Icke ihållande VT (nsvt) 3 kammarutlösta

Läs mer

Aktuellt inom cardiologin oj, vad det händer mycket RiksSvikts betydelse för hjärtsvikt oj, vad är RiksSvikt 4.0

Aktuellt inom cardiologin oj, vad det händer mycket RiksSvikts betydelse för hjärtsvikt oj, vad är RiksSvikt 4.0 Aktuellt inom cardiologin oj, vad det händer mycket RiksSvikts betydelse för hjärtsvikt oj, vad är RiksSvikt 4.0 HOPP OCH TILLIT HELA VÄGEN Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt, VIC hjärtsviktsgrupp

Läs mer

Förmaksflimmer översikt. SVK Maj 2014 Göran Kennebäck

Förmaksflimmer översikt. SVK Maj 2014 Göran Kennebäck Förmaksflimmer översikt SVK Maj 2014 Göran Kennebäck Definitioner SVT med okoordinerad förmaksaktivering medförande nedsatt mekanisk förmaksfunktion EKG visar snabb förmaksaktivitet som varierar i amplitud,

Läs mer

Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal

Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal Ett projektarbete inom magisterprogrammet i klinisk farmaci Vårterminen 2008 Petra Laveno

Läs mer

Hypertoni på akuten. Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset

Hypertoni på akuten. Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset Hypertoni på akuten Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset Hypertoni är en folksjukdom 27% av den vuxna befolkningen i Sverige har hypertoni (SBU) Hypertoni är den ledande orsaken

Läs mer