: Flik: Ers: MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "080508 11:1 060621. Flik: Ers: MEDICINTEKNISKA PRODUKTER"

Transkript

1 : MEDICINTEKNISKA PRODUKTER 11:2/4 Rutiner för medicintekniska produkter, MTPD - Definition - Mål och syfte för kvalitetssäkring i kommunen - Lagar, författningar 11:5/8 Ansvar - Ansvarig nämnd - Sjuksköterska med särskilt medicinskt ansvar, MAS - Förskrivarens ansvar - Tillverkarens ansvar - Representanten/leverantörens ansvar - Verksamhetsansvarig - Personalens ansvar - Yrkesansvar - Medicinskt yrkesansvar - Brukarens ansvar 11:9/13 Användarrutiner - Ankomstkontroll - Funktionskontroll - Användaransvar - Underhållskontroll - Återställarkontroll - Specialanpassade hjälpmedel - Registrering av medicinteknisk produkt - Omdisponering/kassering - Riktlinjer för kontroll- och besiktningsintervall 11:14 Utbildning Bilaga 1 - Registrering av medicinteknisk produkt Bilaga 2 - Omdisponering/kassering Bilaga 3 Genomförd utbildning 11:15/16 Systematiskt kvalitetssäkringsarbete - Avvikelsehantering - Rapportering

2 : RUTINER FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER, MTPD DEFINITION Begreppet medicintekniska produkter, MTP indelas i 3 grupper: Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Medicinteknisk utrustning Arbetstekniska hjälpmedel Individuellt utprovade hjälpmedel Förbrukningsmaterial omfattas ej. Nedanstående är exempel på utrustning som kan ingå i de olika grupperna: Grupp 1 Medicinteknisk utrustning: - Arm- och benträningsapparat - Blodsockermätare - Diskdesinfektor - Ergometercykel/armergometer/manuped - EKG-apparat - Hb-apparat - Hydrocollator - Inhalator - Infusionspump - Kompressionsutrustning för ödembehandling - Oxygenkoncentrator - Paraffinbad - Rubens blåsa - Spoldesinfektor - Sterilisator, bänkmodell - Sug - Ståbord - Tippbräda - TNS- apparat - Ultraljud Grupp 2 Arbetstekniska hjälpmedel: - Arbetsstol - Brits, elektrisk - Duschstol/vagn - Lyft, mobil/tak - Lyftsele - Rullstol, transport - Säng, elektrisk - Säng, manuell - Överflyttningshjälpmedel

3 11:3 Grupp 3 Individuellt utprovade hjälpmedel: - Antidecubitusmadrass, med kompressor - Larmmatta - Rollator - Rullstol - Sängryggstöd, elektrisk MÅL OCH SYFTE FÖR KVALITETSSÄKRING I KOMMUNEN Målet är att medicintekniska produkter och medicintekniska tjänster ska uppfylla ställda krav vad gäller säkerhet och funktion vid varje tillfälle de används. Syftet med kvalitetshandboken är att beskriva kommunens kvalitetssystem med utgångspunkt från lagar, föreskrifter och kungörelser samt tydliggöra tillvägagångssätt, ansvar och befogenheter vid olika moment av arbetet. Detta skall säkra de krav som ställs på kommunens verksamhet med medicintekniska produkter och medicintekniska tjänster. De olika moment som beskrivs i kvalitetshandboken: Planläggning, anskaffning, användning, underhåll och omdisponering av medicintekniska produkter. Ansvarsförhållande beskrivs genom att definiera ansvarsområde för ansvarig nämnd, medicinskt ansvarig sjuksköterska och övrig personal. Avvikelsehantering och erfarenhetsåterföring beskrivs som ett verktyg för styrning och förbättring av kvaliteten. LAGAR, FÖRFATTNINGAR Lagar SFS 1999:49 SFS 1993:584 SFS 1993:876 SFS 1998:531 Föreskrifter SOSFS 1996:24 SOSFS 2001:12 SOSFS 2001:17 Hälso- och sjukvårdslagen Lag om medicintekniska produkter Förordningar om medicintekniska produkter Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område Kvalitetssystem i hälso- och sjukvård Användning och egentillverkning av medicintekniska produkter i hälsooch sjukvård Läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård

4 :4 Läkemedelsvekets föreskrifter och allmänna råd LVFS 1994:4 LVFS 1994:5 LVFS 1994:21 LVFS 2001:8 Godkännande av fabrikssteriliserade engångsartiklar Godkännande om märkning av fabrikssteriliserade engångsartiklar Ansvaret för medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om tillverkares skyldighet att rapportera olyckor och tillbud med medicintekniska prodikter.

5 11:5 ANSVAR ANSVARIG NÄMND Ansvarig nämnd har det medicinska lednings- ansvaret, och ansvaret för medicintekniska produkter. I SOSFS 2001:12, 2 påtalas ansvaret för att bestämmelserna i SFS 1993:584, 9 om medicintekniska produkter (användning mm) efterlevs. För att leva upp till detta krav har uppgiften delegerats till MAS (sjuksköterska med särskilt medicinskt ansvar). Ansvarig nämnd ansvarar för att utforma en organisation som kan tillhandahålla säker hälso- och sjukvård. Vårdgivaren får överlåta ansvaret till verksamhetschef, enhetschef HSL 1982:763, 29. SJUKSKÖTERSKA MED SÄRSKILT MEDICINSKT ANSVAR Enligt SOSFS 2001:12, 2 åvilar ansvaret för användning av medicintekniska produkter på MAS. Detta ansvar omfattar framtagande av rutiner: - Anskaffning (rutiner vid inköp) - Användning (att endast tillämpliga produkter används) - Att produkterna är kontrollerade innan de tas i bruk - Att personalen är kompetent att hantera produkterna (utbildning) - Att produkterna underhålls regelbundet - Att instruktioner för användning och teknisk dokumentation finns tillgänglig på svenska - Att produkterna kasseras när de inte längre får användas - Rapportering av olyckor och tillbud. Ansvaret består i att se till att: - Den medicinska apparaturen utnyttjas på ett sätt som motsvarar vetenskap och beprövad erfarenhet - Säkra och enhetliga rutiner finns tillgängliga - Kartlägga behoven av medicinteknisk utrustning - Medverka i upphandling - Bevaka att specificerade prestanda är uppfyllda - Tillräckliga instruktioner finns - Bevaka att utrustningen har fungerande kontrollsystem för funktion och säkerhet - Bevaka att personalen har kunskaper och gör säkerhetskontroller Ansvaret kan delegeras skriftligen till MAS. Person med erforderlig teknisk kompetens kan därvid behöva anlitas som expert.

6 :6 FÖRSKRIVARENS ANSVAR Förskrivarens ansvar i samråd med den enskilde att rätt hjälpmedel anskaffas. En utredning av det totala hjälpmedelsbehovet sker före ordination. Instruktion/träning till den enskilde/personal om det ordinerade hjälpmedlet. Uppföljning av det ordinerade hjälpmedlet sker tillsammans med berörda parter. TILLVERKARNAS ANSVAR Tillverkaren har ett primärt ansvar för att hans produkt blir rätt klassificerad d v s om en vara anses vara en medicinteknisk produkt. Första åtgärden är då att fastställa vilka väsentliga krav som gäller för produkten. Tillverkaren skall hålla dokumentation om att produkterna stämmer överens med direktivens krav tillgängliga för ansvarig myndighet i 5 år. Tillverkaren har också skyldighet att upprätta och vidmakthålla ett "Post- Marketing Surveillance System". Ett system för att fortlöpande följa produkterna hos användarna Tillverkaren är också skyldig att till Läkemedelsverket rapportera vissa olyckor och tillbud med medicintekniska produkter (LVFS 2001:8). REPRESENTANTENS/LEVERANTÖRENS ANSVAR. Den person som är "godkänd och auktoriserad av tillverkaren att representera honom när så erfordras" är något av nyckelfigur. Distributörer/leverantörer är de som har direktkontakt med användarna och direkt ansvariga för olycks- och tillbudsrapportering till Läkemedelsverket. De är också ansvariga för ett aktuellt kundregister. VERKSAMHETSANSVARIG Varje verksamhetsansvarig har ansvar för att personalen har utbildning för hantering av medicintekniska produkter samt för att i nära samarbete med underställd personal upprätthålla kvalitetssystemet. Ansvaret gäller även att utrustningen är funktionsduglig och ändamålsenlig samt att användbar instruktion finns tillgänglig.

7 11:7 Verksamhetsansvarig skall se till att t ex information, undervisning och handledning ges så att ny personal har förutsättningar att inlemmas i arbetet, samt skall även känna till lagar och föreskrifter som är styrande för verksamheten. PERSONALENS ANSVAR All personal har i sitt yrkesansvar att ge en säker omvårdnad och i detta ingår att använda utrustning på avsett sätt samt att kontrollera dess funktion före och i samband med nyttjandet. Personal som skall hantera en medicinteknisk produkt skall efterkräva utbildning Om den som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter uppsåtligt eller av oaktsamhet åsidosätter vad som åligger honom/henne i hans yrkesutövning och ej är ringa får disciplinpåföljd åläggas honom/henne. YRKESANSVAR Ett yrkesansvar innebär att var och en är skyldig att i vården använda de kunskaper som han/hon fått i sin utbildning och den erfarenhet som samlats. MEDICINSKT YRKESANSVAR För att personer med funktionshinder ska få tillgång till medicintekniska produkter krävs en förskrivning/ordination. Med hänsyn till kompetens samt arbetsuppgifter tilldelar kommunen vissa yrkesgrupper som t.ex. arbetsterapeuter, sjukgymnaster, distriktssköterskor och sjuksköterskor förskrivningsrätt/ordinationsrätt för specificerade produktgrupper. Ett medicinskt yrkesansvar gäller för all hälso- och sjukvårdspersonal samt för personal som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Det betyder att var och en har ansvar att lösa sina uppgifter samt skyldighet att koppla in andra yrkesutövare med särskilt kunnande då den egna kompetensen inte är tillräcklig. I det medicinska yrkesansvaret ingår skyldigheten att känna till lagar, föreskrifter och bestämmelser som rör medicinteknisk säkerhet. Det är viktigt att före en förskrivning/ordination noga utreda det totala behovet av medicintekniska produkter, vilka andra alternativ som finns samt behov av andra åtgärder. Då avses åtgärder utanför de medicintekniska produkterna till exempel behandling, annan medicinteknisk åtgärd eller bostadsanpassning. Vidare krävs kännedom om olika aktuell produkter och deras funktionella egenskaper, anpassningsmöjligheter samt kostnader. Även säkerhetsaspekter måste vävas in. I helhetssynen innefattas även kunskap och insikt i bedömning av ekonomiska konsekvenser.

8 11:8 Användning av medicinteknisk produkt. I användningssituationen skall allt fungera. den omfattar tre faser, nämligen att: - ställa i ordning utrustningen före användning - hantera utrustningen - återställa utrustningen Det är viktigt att ansvarsförhållandena är klarlagda, arbetsuppgifterna måste vara tydliga och väl definierade. Användningen av produkten kräver att: - utrustningen fungerar på avsett sätt - personalen handhar den på rätt sätt Det sistnämnda kravet förutsätter att personalen har erforderlig kunskap om produkten och instruktioner för användning, vilket kräver utbildning. Personalen måste ha övning i att använda produkten och kunskap om hur fel kan uppstå på produkten. Utbildning måste ske kontinuerligt. En medicinteknisk produkt ska komplettera andra åtgärder och får inte bli ett alternativ till aktiv rehabilitering. Det innebär att medicinska, psykologiska, pedagogiska, tekniska och arbetsinriktade insatser måste samordnas på ett effektivt sätt. Detta förutsätter ett väl utvecklat samarbete med många personer med skilda kompetenser. BRUKARENS ANSVAR Alla hjälpmedel är medicintekniska produkter och brukaren påtager sig ett visst ansvar vid förskrivningen. - Brukaren ansvarar för daglig skötsel av den medicintekniska produkten. - Brukaren bekostar reparationer för normalt underhåll t ex av däck, slang och lampa. - Brukaren ska följa de anvisningar som förskrivaren/ordinatören lämnar vid utlåningstillfället. - Produkten ägs av kommunen och är därför ett lån.

9 :09 ANVÄNDARRUTINER ANKOMSTKONTROLL Mottagaren har ett ansvar att kontrollera produkten före användning. Den som ansvarar för verksamheten skall svara för att: - produkten är kontrollerad innan den tas i bruk - personalen har kompetens att hantera produkten - instruktion för användning och teknisk information finns tillgänglig på svenska. - produkten inventariemärkes FUNKTIONSKONTROLL Den personal som använder medicintekniska produkter skall funktionskontrollera produkten före användning. Vid användning av medicintekniska produkter skall tre moment göras: 1. Ställa i ordning produkten för användning och tillse att den fungerar på rätt sätt. 2. Tillse att all personal som använder produkten får information om dess funktion. Denna information skall vid nyanskaffning ges av den som försäljer varan. Vid nyanställning/vikarier skall ansvarig arbetsledare, eller den i enheten som har HSL-ansvaret, tillse att personalen får information och undervisning om enhetens medicintekniska produkter. 3. Utrustningen skall återställas efter användning.

10 :10 ANVÄNDARANSVAR Medicintekniska produkter får endast tas i bruk om de uppfyller de krav och villkor som gäller enligt lagen 1993:584 om medicintekniska produkter. När en medicinteknisk produkt används på för ändamålet lämpligt sätt ligger ansvaret för produkten på tillverkaren. Används produkten felaktigt eller på ett annat sätt än det som produkten är avsedd för åvilar ansvaret användaren. Underhållsrutiner skall följas. UNDERHÅLLSKONTROLL Alla medicintekniska produkter skall vara försedda med registreringsnummer. Förebyggande kontroll skall utföras med fastställda tidsintervall Vid AKUTA driftstopp: - Avbryt andvändningen av produkten omgående. - Rapportera till din närmsta chef snarast möjligt - Tydliggör på produkten att den är trasig. Regelbunden tillsyn av produkterna skall ske av användaren. Allt underhåll och reparationer skall utföras av personal med utbildning på respektive produkt. Underhåll skall garantera att: - Produkten utför det som den är tänkt för. - Att man känner till produktens tekniska kondition. Kontrollbevis skall utfärdas efter service av produkten. Produkter som av olika skäl ej används skall omdisponeras. Vid ev skrotning av produkten skall ansvarig förskrivare kontaktas. Se alltid till att vid nyinköp få serviceavtal under garantitiden. Lokalt avtal skall finnas med tillverkare, hjälpmedelstekniker mm. GASINSPEKTION

11 11:11 ÅTERSTÄLLNINGSKONTROLL Det åligger den person som använt en medicinteknisk produkt att återställa detsamma i fullgott skick. SPECIALANPASSADE HJÄLPMEDEL Specialanpassning av hjälpmedel skall noga dokumenteras. Handlingarna skall hållas tillgängliga för Socialstyrelsen i fem år. Dokumentationen bör sparas i fem år efter det att produkten har skrotats, dock minst 10 år efter upprättad anvisning eller efter kommunens egna fastställa regler. För mer information om specialanpassning, se hjälpmedelsinstitutets skrift om specialanpassade medicintekniska produkter. REGISTRERING AV MEDICINTEKNISK PRODUKT Det finns ett formulär för registrering av medicinteknisk produkt (se bilaga 1). OMDISPONERING/KASSERING När produkten av säkerhetsmässiga eller andra orsaker inte används i verksamheten skall den omdisponeras. Med omdisponering menas utlåning, avställning, skrotning eller försäljning. Anledningen kan vara: - att medicinska behov inte längre föreligger - att produkten ersätts av ny produkt eller ny teknik, - att produkten inte uppfyller gällande säkerhetskrav, - att produkten inte uppfyller fastställa krav på funktion och/eller prestanda. Utlåning av medicinteknisk produkt innebär att annan verksamhet tillfälligt lånar och återställer. Avställning av medicinteknisk produkt innebär att den avställs, men att man åter kan ta den i bruk. När avställd medicinteknisk produkt åter skall tagas i bruk, skall iordningställande ske i enlighet med fastställda rutiner avseende säkerhet, funktion och prestanda.

12 :12 Skrotning av medicinteknisk produkt innebär att de definitivt tages ur bruk och görs obrukbara. Respektive enhet skall utse en ansvarig person och ställföreträdare som ombesörjer att utrustning/hjälpmedel sändes för skrotning och som ansvarar för att skrotning sker enligt gällande rutiner. Omdisponering/kassering skall registreras i för ändamålet framtaget formulär (se bilaga 2).

13 : RIKTLINJER FÖR KONTROLL- OCH BESIKTNINGSINTERVALL FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Utöver angivna kontroll-och besiktningsintervall kontrolleras alltid produkterna före varje användningstillfälle. Typ Besiktning Kontroll Kommentar Antidecubitusmadrass varje gång enl bruksanvisning Arbetsstol, elektrisk vartannat år enheten Arbetsstol, manuell vart 4:e år enheten Arm-och benträningsapparat vart 4:e år enheten Blodsockermätare varje gång enl.bruksanvisning Diskdesinfektor 1 gång/år enligt avtal Duschstol vart 4:e år enheten Duschvagn vart 4:e år enheten El.reglerbar-brits / tippbräda 1 gång/år enl.service avtal Ergometercykel vart 4:e år enheten Gåbord vart 4:e år enheten Hb-apparat varje gång enl.bruksanvisning Hydrokollator varje gång enl.bruksanvisning Infusionspump varje gång enl.bruksanvisning Inhalator varje gång enl.bruksanvisning Kompressionsutrustning varje gång enl.bruksanvisning Larmmatta varje gång enl.bruksanvisning Lyft, bad 1 gång/år Elektronikservice Lyft, mobil 1 gång/år Elektronikservice Lyftsele 1 gång/år Elektronikservice Lyft, tak 1 gång/år Elektronikservice Manuped vart 4:e år enheten Oxygenkoncentrator MTA enl.avtal Paraffinbad varje gång enl.bruksanvisning Rollator vart 4:e år enheten Rubens blåsa 1 gång/år enheten Rullstol, manuell vart 4:e år enheten Spoldesinfektor 1 gång/år enligt avtal Ståbord vart 4:e år enheten Sug varje gång enl.bruksanvisning Säng, manuell vart 4:e år enheten Säng, elektrisk / hydralisk vartannat år enl. avtal Sängryggstöd, elektriskt vart 4:e år enheten Tippbräda vart 4:e år enheten TNS-apparat 1 gång/år av leverantör Ultra ljud 1 gång/år av leverantör Överflyttningshjälpmedel varje gång enl bruksanvisning

14

15 :14 UTBILDNING Det åligger ansvarig verksamhetschef/enhetschef att tillse att personalen får den utbildning som behövs för ändamålet. All personal som handskas med medicinteknisk produkt skall ha kunskap om produktens användningsområde. Basprogram för utbildning utformas enligt följande: - funktion - underhåll - skötsel - instruktion Utbildningen ska ge den undervisning, demonstration och övning, som är nödvändig för att säkra - att produkten används på rätt sätt - att produkten underhålls i sådan omfattning att den levererar den specificerade funktionen varje gång den används - att varje användare uppnår nödvändig förståelse för produktens funktion och egenskaper. Personal som använder medicinteknisk produkt, ska ha utbildning på produkten och de riskmoment som är förknippade med användningen. Personal skall ha kunskap om de medicinska verkningarna och om hur fel användning eller utrustningsfel kan påverka patienten. Målet är att all personal skall genomgå lyftkörkortsutbildning för personlyft. Utbildningen utformas så att personalen får kunskap om lyftens funktion, användning samt hur olika modeller av sele används. Formulär för genomförd utbildning (se bilaga 3).

16 :15 AVVIKELSEHANTERING Avvikelsehanteringen har som syfte att - identifiera och korrigera brister, fel eller skador så att ogynnsamma effekter begränsas. - - vidtaga åtgärder för att förhindra upprepning av händelser som lett till fel eller skador. Avvikelser kan gälla rutiner och arbetssätt, såväl som produkters funktion och användning. RAPPORTERING Alla avvikelser gällande medicintekniska produkter skall inrapporteras till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) på därtill särskild blankett (ANMÄLAN/RAPPORT MEDICINTEKNISK AVVIKELSE). - alla avvikelser, som innebär krav på extern rapportering (socialstyrelsen, läkemedelsverket). - fel på, eller brott mot, etablerade rutiner som direkt berör säkerheten för patient eller användare. - produktfel, som direkt påverkar säkerheten för patient eller användare. Anmälan/rapport Omständigheter vid användning av medicinska produkter som har lett till, eller kunnat leda till, skada på patient och/eller personal ska undersökas med avsikt att hindra en återupprepning. Undersökning av händelseförloppet ska ske internt. Den/de som använder utrustningen när händelsen inträffar har ansvar för att anmälan görs. Verksamhetsansvarig för enheten svarar för skriftlig anmälan/rapport enligt gällande rutiner till medicinskt ansvarig sjuksköterska, som samlar och bearbetar samtliga rapporter om avvikelser. MAS informerar Socialnämnden om Lex Maria föreligger. Socialstyrelsen och/eller Läkemedelsverket får rapport och tillverkaren underrättas. Det viktigaste momentet i avvikelsehanteringen är att göra en analys av händelsen för att få svar på frågan om varför det inträffade. Analysarbetet ska avse både det enskilda fallet och mer systematiserad analys på årsbasis. Formulär för anmälan/rapport av medicinteknisk avvikelse, se bilaga under flik 2.

17 11:16 SYSTEMATISKT KVALITETSSÄKRINGSARBETE Socialstyrelsen föreskriver fortlöpande, systematiskt och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete (SOSFS 1996:24). Arbetet förutsätter att enheten identifierat problemet och konstaterat en avvikelse. Produktrelaterade problem är en del i denna verksamhet. MAS granskar inkomna rapporter/händelser med avseende på: - om avvikelsen inneburit konsekvens för patient och/eller personal i form av dödsfall, svår skada, övergående skada mm. - om sannolik orsak till händelsen är tillverkarrelaterad: Konstruktionsfel, tillverkningsfel, dålig ergonomi, dokumentationsfel, programvarufel/leverantörsfel, övrigt. - om sannolik orsak till händelsen är användarrelaterad: Handhavandefel, använt för fel ändamål, bristande underhåll, annat användarfel, ej bedömbart. Vad kan göras för att minska olyckor och tillbud? För tillverkaren gäller det att bygga in säkerheten redan i konstruktionsfasen, något som förutsätter bättre kunskap. Kvalitetskontrollen av produktionen måste förbättras. För användarens del krävs det att de som använder produkterna lär sig att sköta dem, respekterar bruksanvisningar och andra instruktioner. Helt enkelt att man har respekt för teknikens begränsningar och risker. Åtgärder för att förhindra att redovisade händelser upprepas: - Konstruktion: att återrapportera till tillverkaren. - Bruksanvisning: skall finnas till alla medicintekniska produkter. - Regelbundna kontroller och besiktningar: se "Riktlinjer för kontroll- och besiktningsintervall för medicintekniska produkter" under flik 3:9. - Organisation och ledning: verksamhetschefen ansvarar för att det finns personal, lokaler samt den utrustning som verksamheten kräver. - Utbildning/information: alla som använder medicinteknisk produkt måste erhålla därför erforderlig utbildning.

18 Bilaga 1 flik 11 REGISTRERING AV MEDICINTEKNISK PRODUKT Apparatslag: Inventarienummer: Typ: Tillhör grupp: Placering: Inköpsår: Inköpspris exkl. moms: Garantitid: Leveranskontroll Utförd av Datum Förebyggande underhåll Akut driftstopp Kontrakt/avtal Kontrakt/avtal Omdisponering/kassering, se separat formulär Utbildning Se separat formulär

19 Bilaga 2 flik 11 OMDISPONERING/KASSERING Apparatslag: Inventarienummer: Utlåning: Ny placering: Utlånad av: Avställning: Placering: Avställd av: Skrotning: Placering: Skrotad av: Försäljning: Till: Ansvarig:

20 Bilaga 3 flik 11 GENOMFÖRD UTBILDNING Medicinteknisk produkt. Typ av utbildning/information... Följande personer har tagit del av ovanstående: Utförd av..datum Medicinteknisk produkt.. Typ av utbildning/information... Följande personer har tagit del av ovanstående: Utförd av..datum

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 113 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2013-10-08 Reviderad 2014-06-26, 2015-05-04

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP 2013-04-02 Rev 2015-08-10 Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP Styrdokument Lagen om medicintekniska produkter ( 1993:584 ) Socialstyrelsen föreskrifter om användning av medicintekniska

Läs mer

Medicinteknisk handbok

Medicinteknisk handbok 2015-02-26 1 (8) Omsorgsavdelningen Ansvarig Pernilla Hedin Upprättad av Gunilla Marcusson Upprättad den 2008-12-10 Reviderad den 2015-02-26 Medicinteknisk handbok Inledning Syftet med Medicinteknisk handbok

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Sida 1 (9) 2016-01-15 Medicintekniska produkter MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (9) Innehåll Allmänt... 3 Medicintekniska

Läs mer

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska Produkter Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140122 Gemensam med Regionen:

Läs mer

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER MEDICINTEKNISK HANDBOK I REGLER OCH RUTINER INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING... 4 Socialstyrelsens författningssamling... 4 Lagar... 4 Förordningar... 4 Föreskrifter... 5 SYFTE... 6 MÅL... 6 ANSVAR..6

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska produkter Handläggare: Ann-Marie Thordeman MAS Vård och omsorgsförvaltningen Kvalitetsansvarig: Område Hälso- och sjukvård 20110603 Dok. Nr 1 Vers.nr. 1 Antal

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Inledning I Hälso- och sjukvårdslagen finns grundläggande bestämmelser om den utrustning

Läs mer

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2007-12-18 Anneli Hafström Anneli Hafström 2 2009-02-27 Anneli Hafström Anneli Hafström 3 2011-09-16 Ulrika Ström, Kicki Färnlöf Ulrika Ström, Kicki Färnlöf

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård. Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13)

Regel för Hälso- och sjukvård. Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) Rev. 2014-05-20 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso- och sjukvård Medicintekniska produkter (MTP) Sjuksköterskor och Medicinskt

Läs mer

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-03-01 16 Riktlinjerna gäller från 2016-03-14 och som längst max 4 år Dokumentägare: Medicinskt

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-23 Beslutad av 1(7) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Direktiv. Framtagen av: Medicinskt ansvariga. Giltig fr.o.m Sökord i diariet: Medicintekniska produkter

Direktiv. Framtagen av: Medicinskt ansvariga. Giltig fr.o.m Sökord i diariet: Medicintekniska produkter Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Fastställd år: 2011 Sökord i diariet: Medicintekniska produkter Målgrupp: Medarbetare på Vårdoch omsorgskontoret Diarienummer:

Läs mer

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER - RIKTLINJE

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER - RIKTLINJE Hälso- och sjukvårdsenheten Socialförvaltningen MEDICINTEKNISKA PRODUKTER - RIKTLINJE Handläggare: Befattning: Ann-Britt Christensen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2004 Uppdaterad 2013 Version:

Läs mer

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering Uppdaterad: 2017-11-09

Läs mer

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10 2011-02-10 Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter Bakgrund I enlighet med SOSFS 2005:12 (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER

RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER Riktlinjerna omfattar Ansvarsförhållande, myndighetskrav, arbetssätt och rutiner Planering, anskaffning, användning, underhåll och omdisponering av medicinsktekniska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Ansvariga för innehållet: Stefan Augustsson Avdelningschef för hälso- och sjukvård. Lena Ehrnlund Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Ansvariga för innehållet: Stefan Augustsson Avdelningschef för hälso- och sjukvård. Lena Ehrnlund Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Lokala rutiner för användning och hantering av Medicintekniska produkter (MTP) inom socialförvaltningen och samrehabförvaltningen i Mark/Svenljunga kommun Från och med den 1 december 2005 gäller nya regler

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Dock finns det ett antal punkter som kräver åtgärder från hälso- och sjukvårdens

Dock finns det ett antal punkter som kräver åtgärder från hälso- och sjukvårdens 1(2) 23 januari 2006 hs 2006/0010 Hälso- och sjukvårdsnämnden Kvalitetssäkring av medicinteknisk utrustning, Hälso- och sjukvårdsnämnden har mottagit revisionsrapport; Granskning av kvalitetssäkring av

Läs mer

Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel. Lokal rutin med instruktioner skall skrivas och göras känd för alla personal

Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel. Lokal rutin med instruktioner skall skrivas och göras känd för alla personal SID 1 (15) Ansvarig för rutin Medicinskt amsvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun

Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2009-10-06 133 Riktlinjen grundar sig på SOSFS 2008:1 (M) Socialstyrelsens

Läs mer

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Sökord i diariet: Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Målgrupp: Giltig fr.o.m. 2015-09-01 Utvärderas

Läs mer

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Rutin/gäller för Äldreomsorgen, Funktionshinderverksamheten Borås Stad Namn/ämne ex När brukare inte öppnar dörren 1 Ur Borås Stads Styr- och

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Dokumentnamn Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Typ av dokument Rutin Organisation Vård och omsorg Dokumentägare Avdelningschefer vård och omsorg Framtaget av Medicinskt ansvariga Diarienr

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter

Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter Innehåll 1. Syfte... 3 2. Upplägg... 3 3. Definitioner... 3 3.1. Medicintekniska produkter... 3 3.2. Medicinteknisk utrustning... 3 3.3. Hjälpmedel... 3 3.4.

Läs mer

Riktlinjer för medicintekniska produkter - grundutrustning hos privata vårdgivare som Göteborgs stad har avtal med

Riktlinjer för medicintekniska produkter - grundutrustning hos privata vårdgivare som Göteborgs stad har avtal med Riktlinjer för medicintekniska produkter - grundutrustning hos privata vårdgivare som Göteborgs stad har avtal med MTP-grupp medicinskt ansvariga (MAS/MAR) Eva Silow MAR Centrum, Majorna-Linné, Doris Söderman

Läs mer

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-09-22 85 Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Vård- och omsorgskontoret 2009-11-17 Uppdaterad 2010-07-08, 2011-01-04, Ann-Mari Godeberg 2011-07-19, 2013-11-01, 2014-04-15 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-10-01 08-579 214 20 Hälso- och sjukvård

Läs mer

Avvikelsehantering för medicintekniska produkter

Avvikelsehantering för medicintekniska produkter Styrande dokument Regeldokument Anvisning Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 1 Sida 1 (6) Avvikelsehantering för medicintekniska produkter Inom Norrbottens läns landsting finns

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Verksamhetschefer och MAS/MAR i Södertörn Stockholms län och Gotland Riktlinjer och rutiner om MTP gemensamma

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

I tillämpningsområdet ingår även hantering av medicintekniska produkter, t.ex. underhåll och transporter.

I tillämpningsområdet ingår även hantering av medicintekniska produkter, t.ex. underhåll och transporter. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

En medicinteknisk produkt är en produkt som, enligt tillverkaren skall användas för att

En medicinteknisk produkt är en produkt som, enligt tillverkaren skall användas för att Dokumentnamn: Lokala rutiner för Medicintekniska produkter Berörd verksamhet: Välfärd (FN, ÄO) Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: MAR MAS 2015-01-01 Lokala rutiner för Medicintekniska produkter i

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

Vv 150/2010. Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun

Vv 150/2010. Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun 2010-07-13 Vv 150/2010 Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun Innehållsförteckning Avvikelsehantering...3 Patientsäkerhetsterminolog...3 Hälso- och sjukvårdslagen...3 Lag om yrkesverksamhet på

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel

Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad.. Sida 1 Ur Borås Stads Styr-

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria Definition på vårdskada Ur Patientsäkerhetslag (2010:659) Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

Övergripande rutin för lokal avvikelsebehandling

Övergripande rutin för lokal avvikelsebehandling Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinskt Ansvarig sjuksköterska, MAS MAS 2016-04-01 Övergripande rutin för lokal avvikelsebehandling

Läs mer

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Maria; riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk Verksamhet SoL, LSS Socialförvaltningen Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum 130829 Gäller fr.o.m. 130901

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL RIKTLINJE FÖR ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL

ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL RIKTLINJE FÖR ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL RIKTLINJE FÖR ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och osmorgsförvaltningen Ansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering Gäller fr o m: 2016-05-09 Uppdateras

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: ANSVAR, LEDNING, TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: ANSVAR, LEDNING, TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Region Stockholm Innerstad Sida 1 (6) Rev. 2013-11-17 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH : ANSVAR, LEDNING, TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV HÄLSO- OCH Sjuksköterskor och

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Bedömning av egenvård - riktlinje

Bedömning av egenvård - riktlinje Bedömning av egenvård - riktlinje Bakgrund Socialstyrelsen tydliggör i föreskriften Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården

Läs mer

Rutin. Anmälan enligt Lex Maria. Diarienummer: Hälso- och sjukvård. Gäller från:

Rutin. Anmälan enligt Lex Maria. Diarienummer: Hälso- och sjukvård. Gäller från: Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Anmälan enligt Lex Maria Gäller från: 2013-06-24 Gäller för: Socialförvaltning Fastställd av: Socialförvaltnings leddningsgrupp Utarbetad av: MAS Revideras senast:

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter

Riktlinje för medicintekniska produkter PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Område: Version: Trygg och säker Hälso- och sjukvård och rehabilitering Ansvarig: Medicinskt ansvariga Beslutad av: Medicinskt ansvariga Omfattar enhet/verksamhet:

Läs mer

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel Kommunal hälso- och sjukvård 2012-09-25 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk

Läs mer

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Utbildningskompendium för delegeringsutbildning Del 1 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Att

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

Lathund för kontroll och skötsel

Lathund för kontroll och skötsel Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: (MTP) Lathund för kontroll och skötsel Sida 2 (13) Innehåll

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

1. Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjer om delegering.

1. Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjer om delegering. Dokumenttyp Rutin Delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Dokumentansvarig Gudrun Ek Särne Medicinskt ansvarig sjuksköterska Bilaga 3 Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 3 ETISKA PRINCIPER... 3 ANSVAR... 4 BESLUTSPROCESS... 5 SAMTYCKE FRÅN DEN ENSKILDE... 5 TVÅNGSÅTGÄRD...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 3 ETISKA PRINCIPER... 3 ANSVAR... 4 BESLUTSPROCESS... 5 SAMTYCKE FRÅN DEN ENSKILDE... 5 TVÅNGSÅTGÄRD... 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 3 ETISKA PRINCIPER... 3 ANSVAR... 4 VÅRDGIVAREN... 4 MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA, MAS... 4 VERKSAMHETSCHEF ENLIGT HSL... 4 LEGITIMERAD

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter;

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård... 2

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOSFS 1997:14 (M) A. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård... 2 B. Inledning Formell Reell kompetens...

Läs mer

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson 1 (5) 1 Syfte Syftet med instruktionen är att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting avseende akutläkemedelsförråd inom hemsjukvård och särskilda boenden i Västmanland.

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Rutin för skötsel av basutrustning och personliga hjälpmedel

Rutin för skötsel av basutrustning och personliga hjälpmedel Skötselanvisning av basutrustning och personliga hjälpmedel Till personal Författare: Brittmari Hansson Fastställd av: Marie Palmgren, Sirpa Huisman Utgåva nr: 1 Granskad av: Ann-Marie Thordeman, Therese

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Styrande dokument Regeldokument Anvisning Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 1 Sida 1 (12) Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Vårdgivarens ansvar

Läs mer

Utbildningsmaterial kring delegering

Utbildningsmaterial kring delegering Utbildningsmaterial kring delegering Att användas vid undervisning inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Innehåller även overheadmaterial Framtagen av MAS gruppen i Jämtlands län 2005 Omvårdnad

Läs mer

STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER REGION STOCKHOLMS INNERSTAD MEDICINSKT ANSVARIGA SJUKSKÖTE RSKOR MEDICINSKT ANSVARIG FÖR REHABILITERING Sid 1 (21) UTFÄRDAD 2005-07-01 REVIDERAD 2013-03-05 HANDBOK STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA

Läs mer

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG Datum 2013-04-24 - Ert datum Rev 2013-11-25 Beteckning Er beteckning Kerstin Malmberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarig sjuksköterska RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I

Läs mer

När det inte blev som det var tänkt

När det inte blev som det var tänkt 1 Rutin för hantering av avvikelser, klagomål och synpunkter inom socialtjänsten Framtagen av: Perarne Petersson, utredare Maria Söderstedt, utvecklingsledare Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Direktiv för användning och hantering av medicintekniska produkter och system inom Västerbottens läns landsting

Direktiv för användning och hantering av medicintekniska produkter och system inom Västerbottens läns landsting Direktiv för användning och hantering av medicintekniska produkter och system inom Västerbottens läns landsting 2009-05-19 INNEHÅLL Inledning 1 Lagen 1 Föreskrifter 1 Västerbottens läns landstings tolkning

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer