Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007"

Transkript

1 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad

2 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I EKONOMIHÖGSKOLAN 5 Ekonomihögskolan & grundutbildningen 6 Lunds universitet 7 II EKONOMPROGRAMMET 9 Ekonomie magisterexamen 9 Utbildningens mål 11 Utbildningens innehåll 12 Rekommenderad studieordning 12 Företagsekonomi - termin 1 13 Statistik & handelsrätt - termin 2 13 Nationalekonomi - termin 3 14 Ekonomisk historia - termin 4 15 Huvudämnen 15 Nationalekonomi som huvudämne 15 Företagsekonomi som huvudämne 17 Ekonomisk historia som huvudämne 19 Statistik som huvudämne 20 Handelsrätt som huvudämne 21 Ekonomisk geografi som huvudämne 21 Valfria kurser 22 Auktoriserad revisor 23 Utlandsstudier 25 Kurslitteratur 25 Undervisning 25 Examination 26 III STUDIEADMINISTRATION 28 Introduktionsmöte 28 Anmäl dig varje termin 28 Vad ska jag välja? 29 Studieuppehåll 29 Militärtjänst 30 Tillgodoräknande av kurs 30 Utbildningsbevis - LADOK 30 Diplomering 30 Adressändring 31 Bibliotek och läsesalar 31 Kopiering 32 Studentdatorer 32 Datorutrustning 32 Studievägledning 33 Studeranderepresentanter 34 Alumni - föreningen 34 Adresser 34 3

4 V Välkomna till Ekonomihögskolan, Lunds universitet - en framtidsväg på klassisk mark! id Ekonomihögskolan, Lunds universitet, har vi förmånen att arbeta med duktiga studenter i en forskningsintensiv miljö och med nära kontakt med näringsliv och förvaltning. Ett viktigt syfte med vår utbildning är att bidra till en positiv utveckling av näringsliv och förvaltning genom att utbilda nationellt och internationellt slagkraftiga ekonomer. Ekonomihögskolan i Lund är internationellt ackrediterad av EQUIS (European Quality Improvement System). Det är en kvalitetsstämpel som innebär att vi genomgått en noggrann utvärdering på internationell basis och bevisar att vi svarar upp mot de höga krav som ställs på utbildning, internationalisering och samarbete med näringsliv och omgivande samhälle. Ekonomihögskolans sju institutioner erbjuder både bredd och fördjupning genom ett rikt utbud av kurser och med hög ambitionsnivå - utvecklade för att ge aktuell och konkurrenskraftig utbildning. För att ytterligare stärka Din kompetens samarbetar vi med andra universitet inom och utom Sverige och vi har förmånen att samarbeta med några av de bästa universiteten i Europa, Sydöstasien och Nordamerika. Våra internationella strävanden utmärks inte enbart av omfattande studentutbyte, utan även av forskarutbyten och i inriktningen på våra kurser. Lund, Lunds universitet och Ekonomihögskolan sjuder av aktiviteter - här får Du chansen att på en och samma gång utbilda och bilda Dig. Ta vara på tiden och gör det bästa av Din studietid i Lund! Allan T. Malm Rektor Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 4

5 I EKONOMIHÖGSKOLAN E konomprogrammet är ett av de tre utbildningsprogram som erbjuds på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. De övriga är: systemvetenskapliga programmet 160 poäng samt pol. mag.-programmet, som utgör ett samarbete mellan nationalekonomiska institutionen och statsvetenskapliga institutionen. Dessutom är den arbetsrättsliga fördjupningen inom programmet för Personal- och arbetslivsutbildning förlagd till Institutionen för handelsrätt. Cirka studenter läser vid Ekonomihögskolan - antingen inom något av utbildningsprogrammen eller på fristående kurs. Det finns sju ämnesinstitutioner vid Ekonomihögskolan: ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi och statistik samt forskningspolitik. Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter vid Lunds universitet. Rektor för Ekonomihögskolan är professor Allan T. Malm och prorektorer är professor Lennart Schön och docent Kristina Eneroth. Ekonomihögskolan leds av en styrelse med representanter från näringslivet, lärarna och studenterna. Till Ekonomihögskolan är en Rådgivande kommitté med representanter från näringslivet knuten. Innevarande läsår är följande företag och organisationer representerade i kommittén: BE Group, Bergendahlsgruppen AB, Crafoordska Stiftelsen, Deloitte AB, Ecolean International A/S, E.ON Sverige, Epsilon AB, Findus AB, InterIKEA SA, IKEA Group, Länsstyrelsen i Skåne län, Nordea Bank AB, Pethlé AH, Peab AB, Pågengruppen AB, Ripasso AB, Sigma AB, Stiftelsen Partnerskapet, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, SEB Enskilda Corporate Finance, Söderberg Företagen, Teleca AB, Trelleborg AB, Volvo Personvagnar AB samt Wilh. Sonesson AB. 5

6 E Ekonomihögskolan & grundutbildningen n sammanhållen ekonomutbildning har funnits vid Lunds universitet sedan Ekonomihögskolan har som organisation vuxit fram successivt. I slutet av våren 1988 inrättades Ekonomihögskolan vid Lunds universitet av universitetsstyrelsen för att få en tydligare samverkan mellan grundutbildning, forskning och vidareutbildning, samt ett gemensamt ansikte utåt för de i Ekonomihögskolan ingående ämnena. I juli 1993 fick Ekonomihögskolan en fastare organisation med en egen styrelse och rektor, och sedan januari 2004 är Ekonomihögskolan en egen fakultet vid Lunds universitet. Ekonomihögskolan har ansvar för ekonomutbildningen, den systemvetenskapliga utbildningen samt alla de fristående kurser och nischutbildningar som ges inom Ekonomihögskolans ram. Skolan ska vidare verka för forskningsanknytning av grundutbildningen och främja utvecklingen av utbildningen med hänsyn tagen till samhällets och yrkeslivets krav, forskningens utveckling och de studerandes önskemål. Man ska även arbeta för att de kurser som ingår i programmen samordnas pedagogiskt och studieorganisatoriskt samt håller högsta möjliga kvalitet. Utvärdering av utbildningen är en annan väsentlig uppgift. Vid Ekonomihögskolan finns ett kvalitetsråd för grundutbildningen som arbetar med gemensamma kvalitetsfrågor. En central fråga för Ekonomihögskolan är främjandet av utbildningens internationalisering, för att skapa förutsättningar för ett internationellt samarbete inom forskning och utbildning. Institutet för ekonomisk forskning är ett forskningsinstitut knutet till Ekonomihögskolan. Institutet har till uppgift att bedriva forskning inom områdena ekonomi och organisation, samt inom tvärvetenskapliga projekt. I anslutning till detta stödjer institutet forskarutbildning och kompetensuppbyggnad vid de ämnesinstitutioner som deltar i verksamheten. EFL är en förkortning av Executive Foundation Lund. Stiftelsen har till uppgift att medverka som samarbetspartner för att lösa utbildnings- och kompetensproblem inom både den privata och offentliga sektorn. Verksamheten bedrivs genom externa och företagsinterna kurser, seminarier i ekonomi och ledarskap samt genom informationsservice till medlemsföretagen. EFL är en icke vinstdrivande stiftelse. 6

7 Stiftelsen Partnerskap Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Näringsliv och Organisationer är en stiftelse för samarbete mellan Ekonomihögskolan och näringslivet. Stiftelsen kallas i korthet för Partnerskapet och tanken är att verksamheten ska utgöra en grund för ömsesidigt utbyte mellan universitet och näringsliv. I dagsläget är ca 45 företag med i stiftelsen. De anslutna företagen betalar en årlig avgift och erhåller därefter följande tjänster från Ekonomihögskolan: En gång per år arrangerar Partnerskapet ett seminarium som är av så hög kvalitet att ledande personer inom näringsliv och organisationer ska attraheras av det. Seminariet ska också ha funktionen av kontaktkonferens där representanter för Ekonomihögskolan och för näringsliv och organisationer träffas och lär känna varandra. Ledande forskare och gästprofessorer erbjuder sig också att delta i ledningsgruppsmöten hos de anslutna företagen för att under några timmar belysa någon speciell fråga som ledningsgruppen är intresserad av. I det paket som erbjuds ingår EFL, med sitt stora utbud av utbildning och seminarier. Ekonomihögskolan har ett stort intresse av att studenterna hittar goda och meningsfulla arbetsuppgifter efter examen. Tillsammans har studentkår, Partnerskapet och Ekonomihögskolan arbetat fram Ekonomihögskolans CV-databas. Här kan studenterna lägga in uppgifter om sina meriter från studiestarten och fram till examen. CV-databasen vänder sig till arbetsmarknaden och är ett redskap för studenten att söka praktikarbete, sommarjobb och så småningom den första fasta anställningen efter examen. Även uppsatser på kandidat- och magisternivån är sökbara via Ekonomihögskolans hemsida. Detta tillsammans med de referenser som kan ges av Ekonomihögskolans lärare och forskare bidrar till att studenterna kan få de arbeten de är mest lämpade för och att arbetsgivaren gör bästa tänkbara rekrytering. Lunds universitet Ekonomihögskolan är en del av Lunds universitet. Lunds universitet, som grundades 1666, är den största högskoleenheten i Sverige med ca studerande på grundutbildningsnivå samt ca forskarstuderande. Vid Lunds universitet finns ca 100 utbildningsprogram och ca fristående kurser. Huvuddelen av universitets verksamhet finns i Lund, men flera utbildnings- och forskningsinstitutioner är belägna i Malmö. 7

8 Universitetets personal uppgår till ca personer, varav två tredjedelar är lärare och forskare. Lärdomsstaden Lund stammar från medeltiden då det i staden fanns en skola för blivande präster. Ärkebiskopssätet gjorde Lund till ett andligt centrum i det medeltida Skandinavien. Lunds universitet grundades 1666 som ett led i försvenskningen av de landsändar som erövrats av Danmark Idag har universitetet utvecklats till ett modernt internationellt centrum för forskning och högre utbildning. Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Den består av företrädare för lärare och studenter, samt allmänrepresentanter. Allmänrepresentanterna är i majoritet. Rektor svarar för ledningen av universitetets verksamhet närmast under styrelsen. Rektorn utses av regeringen, efter förslag av universitetsstyrelsen. Rektors mandatperiod är sex år. Som ställföreträdare för rektor utser styrelsen en prorektor. Lunds universitet är indelat i åtta områden. Varje område leds av en fakultets- /områdesstyrelse med långtgående självständigt ansvar för hela verksamheten utbildning, forskning, utvecklingsarbete och information samt administrativa uppgifter avseende ekonomi, organisation, tjänster, personal mm. Universitetets åtta områdesstyrelser är: Styrelsen för Ekonomihögskolan Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen Juridiska fakultetsstyrelsen Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Medicinska fakultetsstyrelsen Humanistisk-teologiska fakultetsstyrelsen Konstnärliga fakultetsstyrelsen För planeringen av grundutbildningen finns ledningsgrupper eller andra organ, vilka ansvarar för utbildningens innehåll och organisation inom en eller flera utbildningsprogram. Det dagliga arbetet med undervisning och forskning bedrivs vid institutionerna, som alltså utgör basenheterna i universitetsorganisationen. Vid Ekonomihögskolan finns sex institutioner. På institutionerna arbetar undervisande och forskande personal (professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter, forskar- och forskningsassistenter) samt teknisk och administrativ personal. Institutionerna varierar avsevärt i storlek. De kan ha allt från några få till flera hundra anställda. Verksamheten leds av en institutionsstyrelse. Ordförande i denna, och chef för institutionen, är prefekten som väljs bland institutionens lärare och forskare. 8

9 II EKONOMPROGRAMMET Ekonomutbildningen i Lund innefattar Ekonomprogrammet, Internationella ekonomprogrammet och fristående kurser inom det ekonomiska området. Ekonomutbildningen utgör en betydande del av universitetets grundutbildning. Det krävs höga betygspoäng för att bli antagen till Ekonomprogrammet och generellt är det svårare att bli antagen vid de större utbildningsorterna än vid de mindre. S Ekonomie magisterexamen tudier på ekonomprogrammet leder enligt utbildningsplanen fram till en ekonomie magisterexamen på minst 160 poäng. Programmet kan även avslutas efter tre års studier med en ekonomie kandidatexamen på minst 120 poäng. Den struktur som gäller i nuläget kommer att ändras 1 juli 2007 då den s k Bolognaprocessen kommer att införas vid samtliga universitet och högskolor i landet. Syftet med Bolognaprocessen är att en mer enhetlig struktur för universitetsutbildning införs i hela Europa. Ekonomutbildningen kommer därmed att förändras och en tydligare nivåindelning kommer att införas nämligen en grundläggande nivå (kandidatnivå omfattande 3 år) respektive en avancerad nivå (magisterexamen 1 år/masterexamen 2 år). Rent praktiskt innebär detta att studenter först måste ta ut en kandidatexamen omfattande 120 poäng för att kunna söka till den avancerade nivån. Studier på avancerad nivå (magister/master) kommer att omfatta minst ett års studier. I dagsläget är våra rekommendationer därför att i första hand läsa mot en kandidatexamen för att därefter kunna välja inriktning på avancerad nivå. Det är viktigt att redan nu börja informera sig så mycket som möjligt kring hur Bologna kommer att påverka studierna. Information kommer att löpande finnas via Ekonomihögskolans hemsida: För en ekonomie kandidatexamen ingår även Ekonomisk historia för ekonomer, 5 poäng, som obligatorisk kurs fr o m För ekonomie magister börjar denna förändring gälla Det finns övergångsregler, se För att uppnå en ekonomie kandidatexamen 120 poäng med företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudämne krävs följande: 9

10 Ekonomie kandidatexamen huvudämne företagsekonomi Degree of Bachelor of Science in Business and Economics Ekonomie kandidatexamen huvudämne nationalekonomi Degree of Bachelor of Science in Business and Economics företagsekonomi 60 p nationalekonomi 60 p nationalekonomi 20 p företagsekonomi 20 p statistik 10 p statistik 10 p handelsrätt ekonomisk historia 10 p 5 p handelsrätt ekonomisk historia 10 p 5 p valfria kurser 15 p valfria kurser 15 p Även handelsrätt, statistik, ekonomisk historia eller ekonomisk geografi kan utgöra huvudämne i en ekonomie magister/kandidatexamen. För att få ut en ekonomie kandidatexamen med handelsrätt eller statistik som huvudämne krävs följande: 60 poäng handelsrätt eller statistik 10 poäng statistik/handelsrätt (det som inte väljs som huvudämne) 5 poäng ekonomisk historia 20 poäng företagsekonomi 20 poäng nationalekonomi 5 poäng valfritt Kraven för ekonomie kandidatexamen med ekonomisk historia som huvudämne blir följande: 60 poäng ekonomisk historia 10 poäng statistik 10 poäng handelsrätt 20 poäng företagsekonomi 20 poäng nationalekonomi Kraven för ekonomie kandidatexamen med ekonomisk geografi som huvudämne blir följande: 60 poäng ekonomisk geografi 10 poäng statistik 10 poäng handelsrätt 20 poäng företagsekonomi 20 poäng nationalekonomi (Kontakta programkoordinatorn angående 5 poäng ekonomisk historia) 10

11 Utbildningens mål E konomprogrammet omfattar 160 poäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Programmet kan även avslutas efter tre år (120 poäng). Utbildningens mål är att ge kvalificerad yrkesförberedelse, parallellt med en bred akademisk utbildning. Ekonomprogrammet är en utbildning för studenter som vill ha goda kunskaper för en framtida yrkeskarriär inom näringsliv och förvaltning samt god beredskap att möta de krav som en ständig förändringsprocess i vår internationella omvärld ställer på oss. Undervisningen bygger på de senaste forskningsrönen, med lärare som själva är aktiva forskare. På så sätt vävs undervisning och forskning samman till en högklassig akademisk utbildning. Utbildningen har en tydlig anknytning till näringsliv och förvaltning bl a genom att studenterna i olika undervisningssituationer ställs inför problemsituationer hämtade från yrkeslivet. Programmet är uppbyggt i två block där det första är avsett att ge studenterna en gemensam bas av kunskaper, oavsett senare val av huvudämne och specialisering. Basblocket består av tre terminer och studenterna tillgodogör sig då grundläggande kunskaper och förhållningssätt i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik, handelsrätt och ekonomisk historia. Denna uppläggning av utbildningen borgar för att samtliga studenter behärskar ekonomiska termer och lösningsmetoder på ett grundläggande plan. Efter dessa tre obligatoriska terminer väljer studenten huvudämne företagsekonomi, nationalekonomi, statistik, handelsrätt, ekonomisk historia eller ekonomisk geografi. I den nya examensstrukturen gällande från hösten 2007 kommer kandidatexamen att utgöra basen för vidare val på avancerad nivå. Det kommer att krävas 60 poäng i ett ämne för en kandidatexamen, men till skillnad mot idag kommer den framtida magister/masterutbildningen vara den nivå där specialisering sker. Fördjupade studier i huvudämnet kombineras med studier i andra ämnen som stödjer den valda inriktningen. Det är i stor utsträckning möjligt att välja kurser från hela Lunds universitets kursutbud, men det stora flertalet studenter väljer att läsa sina valfria poäng inom Ekonomihögskolan. En av Ekonomihögskolans styrkor är bredden i utbildningen. Här finns en forskningsbredd över alla discipliner och det är därför naturligt att det erbjuds många inriktningar och att studenterna kan dra nytta av detta. Studenterna kan genom att kombinera sina valfria poäng med en specifik fördjupningsinriktning inom sitt huvudämne uppnå en individuell kurskombination som är både konkurrenskraftig och personligt utvecklande. Samtidigt tar Ekonomihögskolan fasta på att fördjupningsinriktningen ska ge en reell fördjupning av kunskaperna. Genom den starka forskningstraditionen kan Ekonomihögskolan erbjuda kurser vars 11

12 syfte är att ge djupare förståelse för ämnets karaktär, och fördjupningskurserna erbjuder dessutom en kvalificerad och verklighetsnära koppling mellan teori och praktik. Att förena en bredd vad gäller discipliner inom hela Lunds universitet, förutom Ekonomihögskolans bredd med ämnesmässig fördjupning, har blivit något av ett kännetecken för ekonomer utbildade vid Ekonomihögskolan. Kravet på valfrihet för den studerande tillgodoses genom ett stort antal fördjupningsmöjligheter samt genom valfria kurser. Problemlösning och problemlösningsförmåga intar en central plats i utbildningen. Inlärningen förbättras av att tidigare inhämtade kunskaper och erfarenheter används längre fram i studierna. Härvid tillämpas teoretiska kunskaper på praktiska problem. Analys och kritisk granskning av kunskap utgör en viktig del av utbildningen. Utbildningen ska även förbereda för forskarutbildning. Utbildningens innehåll Genom studierna på ekonomprogrammet ska den studerande bl a få: kännedom om huvuddragen i den ekonomiska utvecklingen förståelse för hur ekonomin fungerar på olika nivåer - från individ, hushåll och företag, till hela världsekonomin kunskaper om ekonomistyrning, marknadsföring, organisation och redovisning kunskaper om finansiell och internationell ekonomi, mikroekonomi, makroekonomi samt hälsa, humankapital och arbete kännedom om den offentliga statistikproduktionen, kunskaper om statistisk beskrivning och analys, samt kännedom om metoder för informationssökning och prognoser kännedom om rättsreglers funktion och juridisk systematik samt kunskaper om centrala rättsområden som avtalsrätt, köprätt, marknadsrätt, associationsrätt, arbetsrätt och skatterätt. Rekommenderad studieordning De första tre terminerna på programmet är obligatoriska och kursernas ordningsföljd ligger fast oavsett specialisering/huvudämne. Den studerande kan däremot välja en annan ordningsföljd på sina studier från och med fjärde terminen. De 5 poäng ekonomisk historia, som är obligatoriska i en kandidatexamen från och i en magisterexamen från , kräver att termin 1 och termin 3 är klara med minst 15 av 20 poäng avslutade i 12

13 respektive kurs, vilket innebär att den kursen kan läsas tidigast termin 4 om man följer den rekommenderade studieordningen. Företagsekonomi - termin 1 Under första terminen läses 20 poäng företagsekonomi, FEK 502, företagsekonomisk grundkurs. Som namnet antyder är kursen en baskurs som ska ge ett helhetsperspektiv på ämnet företagsekonomi. Ämnets huvudområden marknadsföring, organisation, redovisning och ekonomistyrning behandlas. Inom ämnet företagsekonomi arbetar lärarna utifrån en problemorienterad Kursen består av: pedagogik med många exempel hämtade marknadsföring 4 p från näringsliv och organisationer. De organisation 4 p olika ämnesområdena integreras genom redovisning 4 p praktikfall, företagsspel, gästföreläsningar etc. Datorövningar integration 4 p ekonomistyrning 4 p används, liksom muntliga föredragningar. Statistik & handelsrätt - termin 2 Under andra terminen läses 10 poäng statistik, STA 411. I ett modernt samhälle förekommer statistiska uppgifter i många sammanhang, inte minst som ett resultat av den ökade datoriseringen. Statistiken styr vår syn på en rad företeelser och utgör ofta ett ovärderligt underlag för viktiga beslut inom ekonomi och samhällsplanering. Kursen syftar till att ge studenten kunskaper i grundläggande statistiska begrepp och metoder, samt övning av förmågan att bedöma kvalitén i statistiska undersökningar. Kursen består av tre delkurser; beskrivande statistik (3 poäng), statistisk slutledning (6 poäng) samt statistiska beräkningar (1 poäng). Under senare delen av termin två läses 10 poäng handelsrätt, HAR 103 Juridisk översiktskurs. Kursen syftar till att ge de studerande en översiktlig kunskap om gällande rättsregler på de områden som är speciellt relevanta för ekonomisk verksamhet. Kursen inleds med en orientering om rättskällorna, rättssystemet och juridisk metod. Därefter följer studier i förmögenhetsrätt och innefattar bl.a. avtalsrätt, köprätt, marknadsrätt, fordringsrätt, associationsrätt och arbetsrätt. Därutöver behandlas även skatterätt och processrätt (särskilt utsökning och konkurs). 13

14 Nationalekonomi - termin 3 Huvudsyftet med denna kurs är att ge grundläggande kunskaper i ekonomisk teori samt ge förmåga till kritisk analys av ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser, såväl på nationell som på internationell nivå. I kursen ingår delkurserna mikroekonomisk teori, makroekonomisk teori, internationell ekonomi, finansiell ekonomi samt matematik. I mikroekonomisk teori studeras hur resurser exploateras, skapas och används i en marknadsekonomi. Prissystemet är ett av de viktigaste instrumenten för att uppnå balans mellan olika intressen och att öka resurserna över tiden. Prisbildning och anpassningsprocesser studeras under marknadsformerna fullständig konkurrens, monopol och oligopol. Särskilt intresse ägnas åt effekterna av olika ingrepp på marknaderna, som skatter, tullar och regleringar, som syftar till att ändra utfallet av marknadsprocesserna, liksom den offentliga sektorns roll. Makroekonomisk teori och ekonomisk politik belyser sambanden i ekonomin som helhet på kort och lång sikt. I det kortsiktiga perspektivet (några år) analyseras konjunkturcykeln och stabiliseringspolitiken som syftar till att minska konjunktursvängningarna. Särskilt uppmärksammas att Sverige är en liten ekonomi som är öppen mot omvärlden, varför växelkurssystemet får en särskild betydelse. I det långsiktiga perspektivet studeras tillväxten i BNP per capita och tillväxtpolitiken som syftar till att öka levnadsstandarden på lång sikt. Internationell ekonomi behandlar internationella handelsrelationer och ekonomisk integration, handelsteori samt drivkrafterna bakom och effekterna av olika handels- och valutapolitiska ingrepp i de internationella handelsrelationerna. Här studeras också det internationella handelssystemets regelsystem och organisatoriska uppbyggnad, framför allt inom EU. Finansiell ekonomi behandlar de finansiella marknadernas funktion och uppgift i samhällsekonomin. Inledande studeras finansiella instrument och elementära begrepp inom finansiell ekonomi. Därefter behandlas prisbestämning av finansiella tillgångar så som aktier, obligationer, optioner, och terminer. Andra områden som studeras är riskhantering och optimalt portföljval. Slutligen studeras företagets val av kapitalstruktur och utdelningspolicy samt hur dessa val påverkar företagets värde. Kursen nationalekonomi 1-20 poäng innehåller även motsvarande 3 poäng matematik. 14

15 Ekonomisk historia - termin 4 Kursen läses efter att FEK502 och NEK230 är klara med minst 15 av 20 poäng avslutade i respektive kurs, därför kan terminen variera beroende på studentens studieresultat. Kursen måste läsas för att en ekonomie examen ska kunna tas ut. Den här kursen har utvecklats för att öka förmågan till omvärldsanalys. Den integrerar kunskaper i företagsekonomi och nationalekonomi i en analys av drygt hundra års ekonomiska utveckling. Utgångspunkten är den svenska ekonomin sedd i ett internationellt sammanhang. Tre centrala problem ägnas särskild uppmärksamhet: 1) ekonomiska expansionsfaser, då betydande innovationer spridits och nyföretagandet varit omfattande; 2) olika förlopp av investeringsökningar och finansiell expansion som bakgrund till ekonomiska kriser; 3) demografins betydelse för företags organisation, marknader och samhällets institutioner. Kursen blandar olika undervisnings- och examinationsformer och bl a ingår ett fördjupningsarbete. Huvudämnen Som nämnts ovan kan en ekonomie kandidat/-magister ha ekonomisk historia, ekonomisk geografi, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik som huvudämne. Inom en del av huvudämnena finns även möjligheter till ytterligare specialisering. Nationalekonomi som huvudämne En nationalekonomisk inriktning skall förbereda för kvalificerat analytiskt arbete i samhällsekonomi. Nationalekonomer arbetar ofta som utredare och rådgivare i samhällsekonomiska frågor med både nationalekonomiska och internationella aspekter. Vanliga yrkesroller för en nationalekonom är expert/utredare inom näringslivet (storföretag och banker), förvaltning (både statlig och kommunal), politisk sakkunnig, ekonomisk journalist, ekonomisk informatör, tjänsteman i internationella organisationer och företag. EUkommissionen utgör till exempel en växande arbetsmarknad. Nationalekonomer arbetar också inom olika forsknings- och utredningsinstitut. I dagsläget ser arbetsmarknaden ljus ut för universitetsutbildade nationalekonomer. 15

16 För att bli magister med nationalekonomi som huvudämne krävs kurserna Mikroekonomisk analys B, 5 poäng respektive Mikroekonomisk analys C, 5 poäng samt Kvantitativa metoder 5 poäng. Därefter väljer den studerande 5- och 10-poängskurser ur ett stort urval av kurser på poängsnivån. Behörighetskraven till vissa kurser på magisternivån styr i viss mån valet av kurser på poängsnivån. På kandidatnivå skrivs en 10-poängsuppsats. Därefter läses 10 poäng speciella magisterkurser och en 10 poängs magisteruppsats skrivs. På magisternivå finns för närvarande följande inriktningar inom nationalekonomi: Finansiell ekonomi, där tyngdpunkten ligger på ett studium av likvida tillgångars marknadspriser. Här behandlas bland annat portföljvalsteori, optionspristeori, effektiva marknader, prisbildning i marknadsjämvikt eller via arbitrageprincipen CAPM respektive APT m m. Offentlig ekonomi, där den studerande kan läsa exempelvis arbetsmarknadsekonomi, skattepolitik, hälsoekonomi, socialförsäkringsteori, offentlig ekonomi, miljöekonomi, samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning, eller rättsekonomi. Internationell ekonomi och utvecklingsekonomi. Syftet med denna inriktning är att ge studenterna kunskaper i internationell ekonomi och utvecklingsekonomi och att förbereda dem för kvalificerat analytiskt arbete inom dessa områden. Det kan exempelvis handla om att analysera orsaker till och effekter av utrikeshandel och integration, både i ett globalt och ett europeiskt perspektiv, orsaker till inkomstskillnader mellan länder och olika utvecklingsproblem (fattigdom, låg produktivitet, låg utbildningsnivå). Nationalekonomer med inriktning mot internationell ekonomi och utvecklingsekonomi arbetar i olika myndigheter såsom Finansdepartementet, Utrikesdepartementet, Kommerskollegium och Sida, i större företag och inom massmedia, samt inom internationella institutioner som EU, WTO, FN, Världsbanken och OECD. Hälsa, Arbetsmarknad och Familj (HAF). Inriktningen är yrkesförberedande och utbildar för kvalificerat analytiskt arbete inom områden som har med hälsa, arbetsmarknad och familj att göra. Arbetsmarknads- och hälsoekonomi har mycket gemensamt beträffande teorier, metoder och datamaterial. Exempelvis handlar det ofta om analysera skillnader mellan individer (och grupper) vad gäller sådant som inkomster, arbetslöshet, hälsa och hälsobeteende, och vad som påverkar sådana skillnader. Vidare arbetar man ofta med stora empiriska datamaterial över individer och/eller hushåll. Nationalekonomer med kvalificerade kunskaper inom dessa områden efterfrågas idag av landsting och kommuner, olika myndigheter (såsom AMS, SCB, Socialstyrelsen), läkemedelsoch konsultföretag, arbetsmarknadens parter samt internationella organisationer (såsom WHO, Världsbanken, ILO). 16

17 Makroekonomi. Makroekonomi behandlar inflation, arbetslöshet, konjunktursvängningar, finans- och penningpolitik, växelkurser och ekonomisk tillväxt. Inom ramen för inriktningen mot makroekonomi erbjuds två kurser på B/C-nivån och två kurser på D-nivån (Internationell makro och Makroekonomisk teori I). Makro B är en fördjupning av introduktionskursen. De övriga tre kurserna fokuseras på var sitt problemområde. Makro C inriktas mot ekonomisk tillväxt, Internationell Makro behandlar växelkursteori och öppna ekonomier, medan Makroekonomisk Teori I tar upp konjunktursvängningar, inflation, arbetslöshet och penningpolitik. Från höstterminen 2007 införs masterprogram på ett eller två år i: Economics; Finance (tillsammans med företagsekonomi); International Economics with a Focus on China (tillsammans med ekonomisk historia); Economic Demography (tillsammans med ekonomisk historia och statistik). Public Management (tillsammans med statsvetenskap). För mer information se samt Företagsekonomi som huvudämne I huvudämnet företagsekonomi läser samtliga studenter poängskursen FEK516. Kursen består av tre delkurser: Finansiell planering och ekonomisk analys (8 poäng), Extern redovisning och rapportering (4 poäng) samt Strategiska samspel: marknadsföring och organisation (8 poäng). Metodfrågor och kunskapsbildning i företagsekonomi studeras inom ramen för de olika delkurserna. Kursens olika delkurser gör det möjligt för de studerande att tillgodogöra sig det företagsekonomiska ämnets mångsidiga karaktär. Eftersom denna ämnesmässiga mångsidighet kontinuerligt tillämpas på komplexa företagsproblem skapas förutsättningar för integration av skilda företagsekonomiska teorier och granskning av teoriers relevans och förklaringsvärde i praktiska problemställningar. Genom att också berika kursen med metod, tillförs frågor om tillvägagångssätt vid analys och förslag till lösning av företagsekonomiska problem. Dessa frågor avser bland annat problemformulering, val av undersökningsdesign, datainsamlingsmetoder samt frågor som berör analys och tolkning. FEK516 består av Finansiell planering och ekonomisk analys (8 poäng) Extern redovisning och rapportering (4 poäng) Strategiska samspel: marknadsföring och organisation (8 poäng) 17

18 Kandidatnivå poäng På poängsnivån läses så kallade kandidatkurser med någon av följande inriktningar: Redovisning förbereder för kvalificerade arbetsuppgifter inom ekonomiadministration och revision i näringsliv, förvaltning och större organisationer. Tänkbara arbetsuppgifter efter examen är olika former av ekonomiansvar, controller, eller auktoriserad revisor. Strategic Management förbereder för kvalificerat analytiskt arbete på finanseller budgetfunktioner inom företag och organisationer. Det övergripande synsättet är ett lednings/managementperspektiv där strategier blir av central betydelse, kombinerat med konkreta styrinstrument och kalkyler för prognoser och uppföljning. Inom fördjupningsområdet företagsstrategi och ekonomisk analys finns en kurskombination som leder fram till ett särskilt diplom. Tänkbara framtida arbetsuppgifter är controller, produktchef, ekonomichef etc. Marknadsföring förbereder för arbete inom reklambyråer, marknads-, försäljnings- eller informationsavdelningar, samt kan vara en lämplig specialisering för den som är intresserad av produktchefsuppgifter. Studierna ger en helhetssyn på marknadsföring och ger bland annat kunskaper om planering, genomförande samt utvärdering av marknadsundersökningar och marknadskampanjer. Organisation förbereder för kvalificerade administrativa, planerande och utredande arbetsuppgifter i näringsliv, förvaltning och organisationsväsende. Kandidatkurs i organisation präglas av ett managementperspektiv. Vidare tillämpas genomgående ett allmänt vetenskapligt synsätt med anknytningar till aktuellt utvecklings- och forskningsarbete. Finansiering ska förbereda för kvalificerat arbete med finansiell inriktning inom både näringsliv och offentlig verksamhet. Tänkbara avnämare utgörs dels av banker och övriga finanssektorn som fondkommissionärer, finansbolag och försäkringsbolag, dels finansavdelningar vid större företag, kommuner och statliga förvaltningar. Efter fjärde terminen på ekonomprogrammet finns en 2,5-årig specialinriktning mot Technology Management. Inriktningen syftar till att utbilda ekonomer för ledning och utveckling av svensk högteknologisk industri och utgör en kombination av ekonomi- och ingenjörsutbildning. 20 ekonomer från Ekonomihögskolan och 20 teknologer från LTH antas varje vårtermin. Utbildningen är ett samarbete mellan Ekonomihögskolan och LTH. Technology Management kan utgöra huvudämne i en ekonomie kandidat-/magisterexamen. 18

19 Inriktningen har en egen hemsida med ytterligare information: På kandidatnivån finns dessutom ett antal specialkurser som kan läsas som valfria kurser inom programmet, exempelvis Corporate Entrepreneurship 5 poäng och Management Consulting 5 poäng. Oavsett vald specialisering avslutas kandidatnivån med en kandidatuppsats på 10 poäng. Kandidatuppsatsen på 10 poäng är ett problemorienterat utredningsuppdrag, som ger den studerande tillfälle att utveckla sin förmåga att självständigt utreda ett problem inom ämnesområdet företagsekonomi. Syftet är att ge träning i att praktiskt tillämpa kunskaper. Uppsatsen, som är av projektkaraktär, skrivs i grupper runt olika för företagsekonomin centrala teman. Magisternivå Inom ämnet företagsekonomi har hela magisterår (40 poäng) inklusive magisteruppsats införts med start på höstterminen för inriktningarna International Marketing and Brand Management och Finance. Den senare ges både som magisterår och tvåårigt program tillsammans med nationalekonomiska institutionen. Magisterår inom fler inriktningar kommer att införas från höstterminen 2007: Managing People, Knowledge and Change; Entrepreneurship; Corporate and Financial Management; Redovisning och Ekonomistyrning; Revision (tillsammans med handelsrätt). Mer information om alla magisterår finns på samt Ekonomisk historia som huvudämne E konomisk historia har en unik förmåga att ge perspektiv på moderna företeelser i samhällsekonomin genom att visa på långsiktiga samband mellan olika faktorer och visa på paralleller i gångna tider och på andra platser. Ekonomisk historia i Lund har en stark forskningsprofil och alla lärare forskar aktivt vid sidan om sin undervisning, vilket ger en hög kvalitet på kurserna. Studieobjektet är världens ekonomi med betoning på utvecklingen under och talen. Några centrala frågeställningar som behandlas är: varför vissa länder blivit rika medan andra förblivit fattiga, vilken roll befolkningsutvecklingen spelar för välstånd och miljöproblem, den ekonomiska tillväxtens sammanhang och mönster i relation till naturresurser och teknisk utveckling, den mänskliga kompetensens utveckling och betydelse på arbetsmarknaden, mäns och kvinnors olika villkor i ekonomin, samt invandrares villkor på arbetsmarknaden. 19

20 Det finns möjlighet att läsa ända upp till 80 p i ekonomisk historia inom ekonomprogrammets magisterexamen, vilket innebär att man har det som sitt huvudämne. I kombination med de obligatoriska kurserna i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och handelsrätt ger detta en mycket efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden. Det är även möjligt att nöja sig med mindre poängantal i ekonomisk historia och ändå få insikter som är av värde för varje ekonom. Från höstterminen 2007 införs masterprogram på ett eller två år: Economic History; Economic Demography (tillsammans med nationalekonomi och statistik); International Economics with a Focus on China (tillsammans med nationalekonomi); Economic Growth, Innovation and Spatial Dynamics (tillsammans med ekonomisk geografi). För mer information se M Statistik som huvudämne ed andra terminens obligatoriska 10-poängskurs i statistik som grund läser man delkursen statistisk analys och undersökning som innehåller tre delar - en del som behandlar huvudsakligen icke-parametriska metoder samt tjitvåtest, en del statistisk beslutsteori, samt en tredje del som innefattar grunderna i statistisk undersökningsmetodik. Parallellt med denna sjupoängskurs gör man en egen statistisk undersökning, som redovisas både i en skriftlig rapport samt presenteras på ett slutseminarium. Nästa nivå inleds med en fempoängskurs i statistisk teori och därefter rekommenderas att läsa ekonometri (en fortsättning på regressionsanalysen), tidsserieanalys samt ytterligare en fempoängskurs. Här finns möjlighet att välja mellan operationsanalys som innehåller beslutsteori, linjär programmering, köteori mm eller multivariata metoder (diskriminant- och faktoranalys bl a). Det går naturligtvis också bra att välja en mer allmän statistisk metodkurs, som undersökningsmetodik, eller delkurser som inte är direkt ekonomiskt inriktade. Bland de senare finns demografi eller variansanalys. På kandidatnivå läses en fördjupad teorikurs om 5 poäng samt någon valfri delkurs med samma omfång. Under hela terminen arbetar studenten parallellt med en kandidatuppsats på tio poäng. Magisternivån består av två valfria fempoängskurser samt en magisteruppsats om tio poäng. Uppsatser kan bestå av metodfördjupning eller självständiga konsultarbeten. Från höstterminen 2007 införs masterprogram på ett eller två år: Statistics; Economic Demography (tillsammans med ekonomisk historia och nationalekonomi). För mer information se 20

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Controller offentlig verksamhet, 120/160 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Controller offentlig verksamhet, 120/160 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Controller offentlig verksamhet, 120/160 poäng Dnr: 51/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen september 2000 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer Dnr. 51/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen september 2000 Rev av institutionsstyrelsen 2001-01-29 Postadress

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Valfri inriktning, 120-180 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Valfri inriktning, 120-180 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Valfri inriktning, 120-180 poäng Dnr. 1301/333-04 Fastställd av institutionsstyrelsen 2003-03-13 Postadress Besöksadress Telefon Postgiro Högskolan Kristianstad Högskolan

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK Dnr FAK1 2010/157 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magisterprogram i Nationalekonomi Programkod: SANEK Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 60 Beslut om inrättande: Magisterprogram

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Ekonomprogrammet

Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Ekonomprogrammet Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Ekonomprogrammet Programkod: Programmets benämning: SGEEK Ekonomprogrammet Study Programme in Business Administration and Economics Högskolepoäng/ECTS:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140/160 poäng. Dnr: 50/333-01

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140/160 poäng. Dnr: 50/333-01 UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140/160 poäng Dnr: 50/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

Ekonomprogram, 180 hp

Ekonomprogram, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Ekonomprogram, 180 hp BSc Programme in Business and Economics Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SEKOG Grundnivå Miun 2007/1088 Högskolepoäng

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS)

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 626/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270

Läs mer

Utbildningsplan. Magisterprogram i skatterätt och ekonomi

Utbildningsplan. Magisterprogram i skatterätt och ekonomi Dnr: HS 2014/166 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Magisterprogram i skatterätt och ekonomi Programkod: Programmets benämning: SASKA Magisterprogram i skatterätt och ekonomi

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140 poäng UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140 poäng Dnr. 50/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen Maj 1996 Rev av institutionsstyrelsen 2001-01-29 Postadress Besöksadress Telefon Postgiro

Läs mer

RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160 points

RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Inriktning teknik, 160/180 poäng Dnr: 186/333-01. Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-19 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng Dnr: 53/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Sid 1 (6) Civilekonomprogrammet med internationell inriktning International Business Program Omfattning: 240 högskolepoäng Examen: Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Ekonomie magisterexamen

Ekonomie magisterexamen Ekonomie magisterexamen 1. Fastställande Examensbeskrivningen är fastställd 1995-05-18, senast reviderad 2003-02-14 genom beslut av dekanus för filosofisk fakultet i samråd med dekanus för teknisk fakultet

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

NEKG41, Nationalekonomi: Makroekonomisk analys, 7,5 högskolepoäng Economics: Macroeconomic Analysis, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle

NEKG41, Nationalekonomi: Makroekonomisk analys, 7,5 högskolepoäng Economics: Macroeconomic Analysis, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan NEKG41, Nationalekonomi: Makroekonomisk analys, 7,5 högskolepoäng Economics: Macroeconomic Analysis, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Examina Civilekonomtiteln Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik

Läs mer

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% De flesta företag och organisationer måste idag kunna hantera en omvärld som är globalt styrd. Denna komplexa verklighet har

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplan. Magisterprogram i skatterätt. SASKT Magisterprogram i skatterätt. Programkod: Programmets benämning:

Utbildningsplan. Magisterprogram i skatterätt. SASKT Magisterprogram i skatterätt. Programkod: Programmets benämning: Dnr HS 2017/1 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Magisterprogram i skatterätt Programkod: Programmets benämning: SASKT Magisterprogram i skatterätt Högskolepoäng/ECTS: 60 Master

Läs mer

Utbildningsplan för. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Utbildningsplan för Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng (Master of Science in Business and Economics, 240 ECTS credit points) 1. Allmän information Centrala kunskaper i dagens företagande är att förstå

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng

Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng Utbildningsplan Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT14.

Läs mer

Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Dnr: MDH 2.1.2-997/10 Programkod: GKE02/GKV02 Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Dnr: 1002/2007-515 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Master Programme in Corporate

Läs mer

Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme)

Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme) 1(8) Växjö universitet Dnr: 908/2002-510 Ekonomihögskolan Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme) 1.1 Beslut om inrättande av

Läs mer

Utbildningsplan. Politices kandidat. SGPOL Politices kandidat. Programkod: Programmets benämning: Political Science. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Politices kandidat. SGPOL Politices kandidat. Programkod: Programmets benämning: Political Science. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2016/702 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Politices kandidat Programkod: Programmets benämning: SGPOL Politices kandidat Högskolepoäng/ECTS: 180 Political Science Beslut

Läs mer

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 240 HÖGSKOLEPOÄNG

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 240 HÖGSKOLEPOÄNG HANDELSHÖGSKOLAN Utbildningsplan Sida 1 (8) CIVILEKONOMPROGRAMMET, 240 HÖGSKOLEPOÄNG Programme for Business and Economics, 240 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat och utbildningsplanen är fastställd

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Beslutad i 6 februari 2008. Senast reviderad 23 augusti 2011.

Läs mer

vad är det? Att forma, utveckla och leda moderna företag och organisationer med IT

vad är det? Att forma, utveckla och leda moderna företag och organisationer med IT Kandidatprogram i vad är det? Det här hittar du på webben Finns det något mer du vill veta? Läs vidare En bra start i arbetslivet Programmet är ett samarbete mellan Företagsekonomi (FEK) och Data- och

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Datum 2014-06-16 Dnr U 2014/465 1 Fakultetsstyrelsen Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-533/2005 Sida 1 (8) CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Administration and Economics, 120 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies)

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) S2013/249 Samhällsvetenskapliga fakulteten A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) Omfattning: 180 högskolepoäng

Läs mer

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Förvaltningshögskolan Utbildningsplan för Masterprogrammet i Offentlig förvaltning 120 högskolepoäng, avancerad nivå Master s Programme in

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Programmets benämning: SGPAR Programmet för personal och arbetsliv Study programme in Human

Läs mer

Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog

Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November 2016 Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog Agenda Interaktiv tillställning ställ frågor! Programinformation Information om utlandsstudier

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete i strategic management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Ekonomihögskolan EKHA70, Ekonomisk historia: Arbetsmarknad och arbetsliv, 15 högskolepoäng Economic History: Labour Market and Working Life, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

Kursen är en grundkurs på distans i ämnet nationalekonomi. Kursen kan ingå i flera program på grundnivå.

Kursen är en grundkurs på distans i ämnet nationalekonomi. Kursen kan ingå i flera program på grundnivå. Ekonomihögskolan NEKA52, Nationalekonomi: Makroekonomisk teori och ekonomisk politik, 9 högskolepoäng Economics: Macroeconomic Theory and Economic Policy, 9 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

NEKH41, Nationalekonomi: Ekonomisk tillväxt, 7,5 högskolepoäng Economics: Economic Growth, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle

NEKH41, Nationalekonomi: Ekonomisk tillväxt, 7,5 högskolepoäng Economics: Economic Growth, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan NEKH41, Nationalekonomi: Ekonomisk tillväxt, 7,5 högskolepoäng Economics: Economic Growth, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG304 Industrial and Financial Management, kandidatkurs, 15 högskolepoäng Industrial and Financial Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Studieguide och schema Makroekonomi och Arbetsmarknad

Studieguide och schema Makroekonomi och Arbetsmarknad Studieguide och schema Makroekonomi och Arbetsmarknad Struktur/upplägg våren 2013 Det övergripande syftet med kurserna är att ge en god förståelse för hur samhällsekonomin fungerar och utvecklas över tid.

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Undervisningsspråk: Engelska Undervisningen sker på engelska. (Undervisningen kan ske på svenska om alla registrerade studenter behärskar svenska.

Undervisningsspråk: Engelska Undervisningen sker på engelska. (Undervisningen kan ske på svenska om alla registrerade studenter behärskar svenska. Ekonomihögskolan NEKN81, Nationalekonomi: Grunderna för finansiell ekonomi, 7,5 högskolepoäng Economics: Foundations of Finance, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Undervisningsspråk: Engelska Undervisningen sker på engelska. (Undervisningen kan ske på svenska om alla registrerade studenter behärskar svenska.

Undervisningsspråk: Engelska Undervisningen sker på engelska. (Undervisningen kan ske på svenska om alla registrerade studenter behärskar svenska. Ekonomihögskolan NEKN21, Nationalekonomi: Avancerad mikroekonomisk analys, 7,5 högskolepoäng Economics: Advanced Microeconomic Analysis, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG30L Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) BESLUT 2015-12-15 Dnr SU FV-3.2.5-1919-15 Lokal examensbeskrivning Ekonomie kandidatexamen Huvudområde: Företagsekonomi Business and Economics Företagsekonomi handlar i sin vidaste bemärkelse om

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

FEG304 Industrial and Financial Management, kandidatkurs,15 hp Industrial and Financial Management, Bachelor Course

FEG304 Industrial and Financial Management, kandidatkurs,15 hp Industrial and Financial Management, Bachelor Course Företagsekonomiska institutionen FEG304 Industrial and Financial Management, kandidatkurs,15 hp Industrial and Financial Management, Bachelor Course FEG314 Industrial and Financial Management, kandidatuppsats,15

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan FEKH80, Företagsekonomi: Kandidatkurs i finansiering, 15 högskolepoäng Business Administration: Theory of Corporate Finance - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Förvaltningsjuridiska programmet, 180 hp

Förvaltningsjuridiska programmet, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Förvaltningsjuridiska programmet, 180 hp The Administrative Law Program, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SFVJG Grundnivå MIUN 2016/1103

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) BESLUT 2015-10-07 Dnr SU FV-3.2.5-1962-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Finansiell ekonomi Finance Finansiella ekonomer studerar hur knappa resurser allokeras över

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som visar förmåga att:

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som visar förmåga att: Ekonomihögskolan FEKA90, Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi, 30 högskolepoäng Business Administration: Introductory Course in Business Administration, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer