PROTOKOLL 1 (58)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl , Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer Börje Lindström och Anna-Britta Lundberg med Carl-Göran Lundmark och Torbjörn Lundström som ersättare Underskrifter.. Ann-Christin Westerlund, ordförande Lars Björklund, sekreterare.. Börje Lindström, protokollsjusterare.. Anna-Britta Lundberg, protokollsjusterare BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariatet Underskrift. Åsa Lundmark

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 Beslutande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Förhindrad ledamot Inkallad ersättare Lorents Burman (S) Agneta Burman-Ljungblad (S) Daniela D Angelo Wikström (MP) Jan-Erik Engman (MP) Evelina Fahlesson (S) Gunilla Lundström (S) Åsa Gustafsson (FP), närv t o m Jörgen Tjärnström (FP), närv kl kl 16.40, , tjg fr o m kl 16.40, 177 Asmir Hajdarpasic (S) Sten-Arne Burman (S) Gunnar Holmlund (S) Ulrika Lindström (S) Ida Lindh (FP) Ulla Bråndal (FP), närv och tjg t o m kl 16.40, 175 Andreas Löwenhöök (M) Monica Grape (M) Emil Marklund (M), närv fr o m Gunnar Fransson (M), närv kl , kl 14.00, 167 tjg t o m kl 14.00, 166 Martin Olsson (V) Lars Carlsson (V) Aleksander Radler (KD), närv Marika Vallgren (KD), närv fr o m kl 10.30, t o m kl Valter Stenberg (S), närv t o m Gunnel Sandström (S), närv kl , kl 15.30, 170 tjg fr o m kl 15.30, 171 Hans-Eric Wallin (V) Ulrika Larsson (V) Glenn Wikman (FP) Inger Sundbom (FP) Daniel Ådin (S), närv fr o m Britta Rådström (S), närv kl , kl 10.15, 159 tjg t o m kl 10.25, 158 Gunilla Åström (S), närv t o m Kamel Mnad (S), närv kl , kl 12.30, 162 tjg fr o m kl 11.30, 164

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Interpellation av Daniel Öhgren (C) om åtgärder för utveckling i kommunen (14/11) Kommunfullmäktigeledamoten Daniel Öhgren (C) har till kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: Det börjar bli allt tydligare att vi står inför stora utmaningar i framtiden. Som alla vet gör den demografiska utvecklingen att allt mindre andel av befolkningen är i arbetsför ålder. Denna utveckling är vi inte ensamma om i Skellefteå, utan den pågår i hela Europa. Att finna svaren på denna utmaning är vi därför knappast ensamma om. En konsekvens av denna trend är dock att det blir ännu viktigare för regioner att se till att man lockar till sig unga människor som vill bo och verka just här. Tyvärr har vi i Skellefteåregionen under lång tid haft svårt att attrahera unga människor att bo här, vilket syns på befolkningssiffrorna. Skellefteå kommun har under den senaste 20-årsperioden tappat flera tusen invånare och har en låg andel människor i åldern år i förhållandet till riket. Vad detta beror på finns det säkert många svar på. Uppenbart är dock att det tyvärr inte finns tillräckligt många möjligheter till arbete och studier för unga i vår region. Det illustreras tydligt av det faktum att ungdomsarbetslösheten i vår kommun är 19,2 % och därmed bland den högsta i landet. Detta problem är ingen nyhet och kommunen och andra samhällsaktörer har naturligtvis jobbat med denna fråga länge. Tyvärr kan vi dock konstatera att problemet kvarstår och blir allt mer kritiskt för kommunens framtid. Härav vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande: 1. Hur anser du att fler möjligheter till arbete och studier bör skapas för unga människor i Skellefteå kommun? 2. Vilka ytterligare åtgärder anser du krävs för vända befolkningsutvecklingen i stort? Kommunstyrelsens ordförande Bert Öhlund (S) lämnar följande svar: Svar fråga 1 Ska Skellefteå växa eller bara behålla sin nuvarande befolkningsmängd måste Skellefteå satsa mer på att vara attraktiv för unga, unga vuxna och barnfamiljer. Nedanstående siffror är hämtade från SCB:s statistik och är inrikes inflyttning och utflyttning (ej invandring, utvandring, födda, döda). Den största utflyttningen sker i års ålder och den sker i hela länet utom i Umeå. I Skellefteå sker en förtätning mot tätorten och befolkningen minskar i omgivande delar av kommunen. Skellefteå har lägre barnafödande jämfört med riket, då vi har en

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 högre medelålder än riket. I Skellefteå flyttar en stor andel av åringarna ut. Analyser som gjorts visar att kommunens befolkning minskade med personer i åldrarna år åren Av dessa sker en återflyttning/inflyttning med 840 personer under samma period i åldrarna år. Det är dessa människor som är i reproduktiv ålder. Detta innebär en nettoförlust motsvarande 772 personer och den utflyttning som sker återhämtas inte bland andra inflyttande åldersgrupper. Detta speglar en begränsad kapacitet och utrymme i Skellefteå för dessa ålderskategorier. I dag är det service- och kunskapsekonomin, människorna, möjligheterna och miljöer som attraherar tillgångar och människor. Den svaga befolkningstillväxten kan delvis förklaras av att Skellefteå inte svarat upp mot de krav en övergång och en strukturomvandling mot en service-, tjänste- och kunskapsorienterad ekonomi ställer, i samma utsträckning som jämförelsevis Luleå och Umeå har gjort. Internationella och nationella erfarenheter visar att regioner som klarat av att förnya sig och byta inriktning i perioder av förändrad konkurrenskraft har blivit framgångsrika och börjat utvecklas mot alternativt utvecklat hållbar tillväxt. Skellefteå är i behov av en ny konkurrenskraft och nya näringar. En större service- och tjänsteproduktion skulle kunna vända trenden. Tidigare, när industrin stod för volymen i sysselsättningsutvecklingen, var det dessa arbeten som kunde fungera som så kallade instegsjobb för unga människor. I dag kräver ofta dessa jobb en högre utbildningsnivå och kompetens och finns inte i samma stora utsträckning. Många företag har flyttat tillverkning utomlands. I dag finns och utvecklas instegsjobben inom andra sektorer t.ex. handel, restaurang, nöjen, hotell etc. För Skellefteås del är det mycket viktigt att fortsatt ha starka företag som växer och vidareutvecklas ur den råvaruproduktion som utvinns i regionen men för Skellefteå kommun är situationen just nu sådan att det är ännu viktigare att tjänstesektorn utvecklas mer så att vi får fler typer av arbetstillfällen som kan utgöra dessa instegsarbeten. Samtidigt är det avgörande att vi ändå stimulerar till och skapar förutsättningar för att fler ska vidareutbilda sig och att Skellefteås befolkning ökar sin utbildningsnivå. Tillgång på kompetent arbetskraft är dessutom avgörande för företagens konkurrenskraft och möjlighet till utveckling. Det finns ett tydligt samband mellan att en hög utbildningsnivå i en kommun eller region ger resultat som högt företagande och nyföretagande, högre marknadsförsörjning och en ökning av andel i arbete. Hög utbildningsnivå tenderar påverka hur tillväxten går i en kommun eller region. En stor orsak till det är främst begränsningar i utbildningsmöjligheter och till arbeten. Ett än bredare utbud av utbildningar på Campus Skellefteå är en önskvärd utveckling liksom ett utvecklat forskningssamarbete mellan universitet och lokalt näringsliv. En tydlig profilering av ett framtida Science Park i Skellefteå är också önskvärt. Ett ständigt arbete med rätt prioriteringar med insatser och investeringar som gör att det lokala näringslivet ges än bättre förutsättningar för tillväxt. För närvarande ser vi att ett bredare utbud av branscher och näringsstruktur är en viktig förutsättning. Detta stödjer kommunen på olika sätt och tittar också på hur kommunen skulle kunna stödja på ännu fler och bättre sätt i framtiden.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Forskning visar också att attraktiv stadsmiljö är väsentligt och avgörande för att locka till sig människor. Viktiga saker som ingår är bra utbud av nöjen, shopping, mötesplatser och upplevelser av olika slag. Det är också viktigt att möjliggöra för unga människor att bo kvar/flytta in genom att bostadssektorn är väl anpassad så att det finns bostäder lediga och till rimliga priser för målgruppen unga vuxna. Attraktiva boendemiljöer och ett bra utbud för barnfamiljer avseende aktiviteter, bra skolor och trygghet är andra viktiga faktorer. Ett bostadsrotationsutrymme i bostadssektorn är alltså viktigt. Sammantaget finns det utvecklingsmöjligheter. Att göra insatser och investeringar särskilt för unga, unga vuxna och barnfamiljer samt för att höja Skellefteås attraktionskraft generellt är särskilt viktigt. Det krävs nu ordentliga satsningar och prioriteringar för att skapa mervärden och ett attraktivare Skellefteå för att vi ska lyckas med att börja vända trenden. Kommunledningskontoret har under 2010 arbetat med att ta fram underlag som kan vägleda till bra beslut och prioriteringar som kan skapa förutsättningar för att vända trenden och för att bättre tillgodose dessa åldersgruppers behov och därmed tillväxt. Nu har ett arbete med framtagande av en lokal utvecklingsstrategi baserat på bland annat ovanstående påbörjats. Ambitionen är att denna ska vara klar under våren Svar fråga 2 Tidigare flyttade människor till orter där det fanns arbete. I viss mån sker det även nu men trenden i dag är att människor flyttar till attraktiva miljöer: städer och boendemiljöer i en kombination. Image och bilden av en plats dvs. budskapet som signaleras utåt via media och andra kanaler är även en viktig faktor och att upplevelsen av platsen är positiv. Som tidigare belysts är en plats attraktionskraft avgörande. Avgörande för att locka människor; besökare, framtida invånare, företag, investeringar och nyetableringar. Vi bör nu satsa på att prioritera att förstärka Skellefteås attraktionskraft på flera olika sätt genom att stärka upp det som attraherar dessa målgrupper. Arbetet måste utgå ifrån omvärldsanalys samt de strategier och utvecklingsområden som är på väg att tas fram. Dvs utifrån vad Skellefteå behöver bli bättre på i framtiden: Boende så att de som bor i Skellefteå upplever Skellefteå som en mycket bra plats att bo på, att vi har en attraktiv stad och kommun med bra utbud för fritid, kultur och nöjen, miljöer och mötesplatser särskilt för den unga befolkningen, i ålderskategorierna år. Dvs. de som är på väg in i vuxenlivet, unga vuxna samt de som vill/ska bilda familj och barnfamiljerna. - Utveckla och bredda möjligheterna till högre utbildning, forskning och utveckling i Skellefteå. - För besökare eftersom det stärker en positiv bild av Skellefteå samt ger ekonomiska effekter och arbetstillfällen inom en rad branscher som i sin tur ger ett utökat utbud i staden inom ex restaurang, hotell, nöjen, shopping, upplevelseutbud, kultur m m.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 - För näringsliv och företagande, ständig förbättring av näringslivsklimatet och i dialog med näringslivet komma fram till bra utvecklingsinsatser, investeringar och åtgärder som ger företagen bästa förutsättningar att utvecklas här i Skellefteå. - Ständiga förbättringar i infrastruktur och kommunikationer är viktigt. Flygplatsen, hamnen och en kommande Norrbotniabana, IT och vägar. Vi kommer inte att kunna göra allt samtidigt, utan kommer att ta fram underlag på vad som bör prioriteras och i vilken ordning inom de olika områdena så att vi får största möjliga utväxling på kort sikt. Vad är viktigt i närtid - för att börja utvecklas i närtid, några stora satsningar, de mest strategiskt viktiga för att vända trenden. Satsningar och investeringar för utveckling och tillväxt Till sist, är det viktigt att vi gör detta tillsammans och får till stånd bred samsyn och breda samarbeten inom kommunen och tillsammans med Skellefteås näringsliv och invånare så att vi verkligen kan lägga grunden till att en positiv utveckling ska ta fart. I den därpå följande debatten deltar Daniel Öhgren (C), Birgitta Burström (FP), Maria Wiksten (KD), Rune Wästerby (MP), Håkan Lindh (FP), Maria Sandström (C), Bert Öhlund (S), Lars Åhman (FP), Harriet Classon (S), Kjell Hanseklint (V), Hans Brettschneider (MP), Jens Wennberg (FP), Carl-Göran Lundmark (S), Joakim Wallström (V), Ann Åström (S), Anders Rutdal (C), Sten-Arne Burman (S) och Bertil Almgren (S). Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Utvidgning av verksamhetsområdet för va för Boviksbadet med anliggande områden samt förtydligande av anläggningsavgift Kommunfullmäktige fastställde 2008 en utökning av verksamhetsområdet för dricksvatten och spillvatten att omfatta området vid Boviksbadet samt anliggande områden. Anslag anvisades med 22 miljoner kronor. Fast 1, systemval och detaljprojektering, är nu genomförd. Den prissatta mängdförteckningen visar att för att förverkliga genomförandet av va-verksamhetsområdet behövs ytterligare 10 miljoner kronor. I denna kostnad ingår även att göra förberedande avgreningar samt kortare ledningsanslutningar till i dag obebyggda tomter som ligger i direkt anslutning till ursprungligt projekt. Tillkommande områden kan komma att genomföras parallellt med att ursprungligt projekt genomförs, under förutsättning att investeringsmedel beviljas. Genomförandet avser man att utföra i samma ordningsföljd som detaljplanerna fastställts. Ursprungligt projekt har dock högre prioritet att färdigställas först. om inte projektet sammantaget erhåller uppenbara fördelar genom att prioritera arbete i dessa områden. För att genomföra va-ledningsarbeten i dessa blåmarkerade områden behövs ytterligare 4,5 miljoner kronor. Tekniska nämnden önskar även förtydliga hur den särskilda anläggningsavgiften ska räknas från och med Tekniska nämnden föreslår att anläggningsavgiften ska vara 25 % högre jämfört vid varje tidpunkt gällande va-taxa. 1. Va-verksamhetsområdet för dricksvatten och spillvatten utökas med de röd- och blåmarkerade områden som redovisas i bilaga Anläggningsavgiften i hela verksamhetsområdet ska från och med vara 25 % högre jämfört med vid varje tidpunkt gällande va-taxa samt att anläggningsberäkningarna ska ske på samma sätt som i andra va-verksamhetsområden. 3. För det ursprungliga verksamhetsområdet gäller till och med för anslutning av redan bebyggda fastigheter, avseende spillvatten + dricksvatten, ska tidigare beslutad anläggningsavgift om kronor + moms fortfarande gälla - för anslutning av redan bebyggda fastigheter, avseende spillvatten, ska en anläggningsavgift om kronor + moms gälla

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 - vid senare anslutning av dricksvatten tillkommer anslutningsavgift motsvarande kronor + moms samt etableringsavgift motsvarande kronor + moms. - för anslutning av obebyggda fastigheter gäller samma regler som i ovanstående punkter om bygglov beviljats före Från och med gäller för hela detta verksamhetsområde en anläggningsavgift motsvarande 25 % högre jämfört med vid varje tidpunkt gällande va-taxa samt beräkningsregler lika andra va-verksamhetsområden. 5. Tekniska nämnden får utöka investeringskostnaden med kronor som regleras i 2012 års budget. Kommunstyrelsens protokoll , 308 Tekniska nämndens protokoll , 141 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Bilaga 1: Karta över beslutat va-verksamhetsområde som fastställts av kommunfullmäktige i april 2008/ 118 grönmarkerat område Bilaga 2: Karta över tillkommande va-områden i området Boviken södra, rödrespektive blåmarkerade områden Kommunfullmäktiges protokoll , 118 Tekniska nämnden Kommunledningskontoret/ekonomiavd

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Boendeplan för kommunens socialtjänstverksamheter Socialnämnden har tagit fram ett förslag till boendeplan för perioden Den bygger på den plan som kommunfullmäktige beslutade om För handikappomsorgen innebär förslaget att det för åren planeras för tre gruppbostäder årligen, alternativt servicebostäder. För åren planeras det för två enheter årligen. Förslaget innehåller också en årlig avveckling av platser för att minska småskaligheten. Individ- och familjeomsorgen har behov av lägenheter för sina målgrupper. Tillgången är beroende av utvecklingen på bostadsmarknaden. Hittills har behoven kunnat tillgodoses, men det blir allt svårare att kunna erbjuda bostäder i Skellefteå C. För särskilda boenden inom äldreomsorgen innebär socialnämndens arbetsutskotts förslag en ökning med 195 platser under planeringsperioden. Planen innehåller också förslag på en tidigareläggning av avveckling av ej fullvärdiga äldreboendeplatser. Socialnämndens boendeplan godkänns som underlag för kommunens verksamhetsplanering med de ändringar som framgår av Gunilla Åströms yrkande. Inlägg Gunilla Åström (S), Agneta Hansson (V), Håkan Lindh (FP), Anette Lindgren (M), Bert Öhlund (S), Hans Brettschneider (MP), Harriet Classon (S) och Joakim Wallström (KD) yttrar sig. Yrkande 1 Gunilla Åström (S) yrkar att följande ändring görs i planen: sid 15 Antalet boendeplatser för Skogsbacken i Boliden ska vara 26 fr.o.m. år sid 20 Investeringskostnaden för särskilda boenden inom äldreomsorgen ska för år 2015 vara 54 mnkr. För år 2017 sätts beloppet till noll. Yrkande 2 Agneta Hansson (V) yrkar att äldreboendena benämns med gatunamn.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Beslutsgång 1 Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Gunilla Åströms yrkande var för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit yrkandet. Beslutsgång 2 Ordföranden ställer bifall respektive avslag till Agneta Hanssons yrkande var för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som vill avslå Agneta Hanssons yrkande röstar ja. Den som stöder yrkandet röstar nej. Omröstningsresultat 2 Vid uppropet avges 44 ja-röster och 20 nej-röster. 1 ledamot avstår från att rösta. Hur var och en röstat framgår av bilagda voteringslista.. Kommunstyrelsens protokoll , 276 Socialnämndens protokoll , 84 Socialnämndens arbetsutskotts förslag till boendeplan , Socialkontorets tjänsteskrivelse Socialnämnden

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ägardirektiv för Skelleftebostäder AB Ny lagstiftning gäller för allmännyttiga kommunala bostadsbolag från Skellefteå stadshus AB föreslår reviderade ägardirektiv för Skelleftebostäder AB. svis innebär den nya lagstiftningen följande förändringar: De tidigare kraven på att verksamheten ska drivas utan vinstsyfte tas bort. Istället ska verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga principer. Det innebär ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet att driva företag i vinstsyfte för kommunen. Kravet på affärsmässighet innebär bland annat att ägaren ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bostadsbolaget. Kommunen ska inte täcka underskott i verksamheten utan istället ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och räntor på lån. Kommunen kan också bli skyldig att upphandla bostadsförsörjningsåtgärder som inte utförs i egen regi. De kommunala bostadsföretagen ska inte längre ha en hyresnormerande roll. Utifrån kraven i den nya lagstiftningen tillförs ägardirektivet tre nya avsnitt. Dessa är bolagets ägaridé, verksamhetens inriktning och de ekonomiska målen för verksamheten. Förslag till nya ägardirektiv för Skelleftebostäder AB fastställs. Kommunstyrelsens protokoll , 343 Skellefteå stadshus AB:s protokoll , 61 Ägardirektiv för Skelleftebostäder AB Skellefteå Stadshus AB Skelleftebostäder AB

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Motion av Maria Wiksten (KD) och Andreas Löwenhöök (M) om en vision för kommunens högskoleområde Campus (21/10) Kommunfullmäktigeledamöterna Andreas Löwenhöök (M) och Maria Wiksten (KD) föreslår i motion att kommunen tar fram en vision för Campus Skellefteå. Den ska visa vad Campus ska innehålla och hur lokalerna ska användas. Vidare vilken infrastruktur som ska erbjudas och hur området ska bidra till kommunens utveckling. Tillväxt Skellefteå redovisar att en grupp har under 2010/2011 träffats för att diskutera utveckling av campusområdet. Arbetet inleddes med en SWOT-analys (bilaga 1) där områdets styrkor/svagheter samt möjligheter/hot kartlades. Inom ramen för EU-projektet DINO genomfördes också en förprojektering av en ny studiobyggnad på campusområdet (bilaga 2). Syftet med en eventuell ny studio är att stärka de digitala näringarnas möjlighet att genomföra produktioner i samverkan med pågående utbildning och forskning på campus. Under året har också förberedelserna för it-företaget Ascoms flytt till Campus pågått. Detta har medfört en omfattande förtätning av verksamheterna på området, vilket gjort att i huvudsak alla lokaler på området är uthyrda och ingen ytterligare expansion är möjlig i dagsläget. Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunledningskontoret att upprätta en utvecklingsplan för Campusområdet. Motionens syfte är uppfyllt genom kommunstyrelsens beslut. Inlägg Maria Wiksten (KD), Johan Söderberg (M), Joakim Wallström (V), Birgitta Burström (FP) och Rune Wästerby (MP) yttrar sig. Kommunstyrelsens protokoll , 310 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Motion (21/10) Motionärerna Tillväxt Skellefteå

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Motion av Carl-Göran Lundmark (S) om utredning om hästnäringen i kommunen (36/10) Kommunfullmäktigeledamoten Carl-Göran Lundmark (S) föreslår i en motion att en utredning görs av hästnäringens omfattning i kommunen och dess ekonomiska och geografiska betydelse samt dess miljöpåverkan och framtida utvecklingsmöjlighet. Tillväxt Skellefteå redovisar att en kontakt har tagits med Region Västerbotten om att utreda hästnäringens utveckling i hela länet. Region Västerbotten har inga resurser i dag för utredningen varför Skellefteå får vara pilot i länet. Tillväxt Skellefteå anser att förutom att utreda hästnäringens omfattning i kommunen bör även den turistiska möjligheten inom näringen beskrivas. Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunledningskontoret/tillväxt Skellefteå att göra en utredning i enlighet med motionens förslag. Motionen är bifallen genom kommunstyrelsens beslut. Inlägg Carl-Göran Lundmark (S) yttrar sig. Kommunstyrelsens protokoll , 339 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Motion (36/10) Motionären Tillväxt Skellefteå

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Motion av Tomas Marklund (S) om belysning längs Hälsans stig på sträckan runt Mobackenbadet samt södra sidan från Kvistforsens damm till Lejonströmsbron (1/11) Kommunfullmäktigeledamoten Tomas Marklund (S) föreslår i en motion att Hälsans stig får belysning på sträckan runt Mobackenbadet och vidare på södra sidan älven till Lejonströmsbron. Hälsans stig i dagens utformning fyller en god och uppskattad funktion och den nya gång- och cykelbron ger ytterligare möjligheter till utökning. Eftersom dessutom den föreslagna utökningen inte avser sträckor som ägs av Skellefteå kommun så föreslår tekniska nämnden att motion om belysning av delen väster om Lejonströmsbron avslås. Motionen avslås. Inlägg Tomas Marklund (S) och Sten-Arne Burman (S) yttrar sig. Kommunstyrelsens protokoll , 306 Tekniska nämndens protokoll , 144 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Motion (1/11) Motionären Tekniska nämnden

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Motion av Håkan Lindh (FP), Birgitta Burström (FP) och Lars Åhman (FP) om att en oberoende äldreombudsman inrättas i kommunen (7/11) Kommunfullmäktigeledamöterna Birgitta Burström (FP), Håkan Lindh (FP) och Lars Åhman (FP) föreslår i en motion att en oberoende äldreombudsman inrättas i kommunen. Många är helt beroende av den omvårdnad som kommunen ger dem. Beroendeförhållandet riskerar leda till att individer känner sig utelämnade när de inte har någon neutral instans att vända sig till. En äldreombudsman blir en oberoende instans dit den enskilde och hennes/hans anhöriga kan vända sig för råd, stöd och kontakter. Äldreombudsmannen kan förutom att fungera som kontaktperson gentemot personal, politiker och tjänstemän också ha utvärderande funktioner och själv genomföra granskningar. Socialnämnden avstyrker motionen. De krav som förvaltningslagen ställer på en myndighets serviceskyldighet uppnås inom äldreomsorgen i dag. Socialnämnden har synpunkts- och klagomålshantering och rutiner för att rapportera om någon far illa. Nämnden håller även på att införa både serviceförklaringar och värdighetsgarantier för att öka servicen och kvaliteten i verksamheten. Förutom detta sker tillsyn av Socialstyrelsen. I motionen betonas vikten av att en äldreombudsman har en stark, fristående ställning gentemot politiker och personal och vara en neutral insats dit äldre och deras anhöriga kan vända sig. Socialnämnden ställer sig frågande om en kommunal äldreombudsman kan uppfattas ha en sådan fristående ställning som avses i motionen. Motionen avslås. Inlägg Birgitta Burström (FP), Maria Wiksten (KD) och Harriet Classon (S) yttrar sig. Yrkande Birgitta Burström (FP) yrkar att motionen bifalls. Beslutsgång Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Birgitta Burströms yrkande var för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition:

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Birgitta Burströms yrkande röstar nej. Omröstningsresultat Vid uppropet avges 42 ja-röster och 22 nej-röster. 1 ledamot är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av bilagda voteringslista. Kommunstyrelsens protokoll , 305 Socialnämndens protokoll , 105 Socialkontorets tjänsteskrivelse Motion (7/11) Motionärerna Socialnämnden

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Motion av Lennart Hägglund (KD) och Maria Wiksten (KD) om maxtak för barn i förskolan (10/11) Kommunfullmäktigeledamöterna Lennart Hägglund (KD) och Maria Wiksten (KD) föreslår i en motion att i kommunens förskolor ska finnas ett riktvärde, ett så kallat maxtak, för hur många barn som ska vara inskrivna i en barngrupp. Det ska också finnas ett riktvärde för hur många barn som kan vara på plats samtidigt i förskolan. I många förskolor är det i dag stora barngrupper. Detta trots att forskning visar att stora barngrupper i förskolans lägre år kan ge inlärningssvårigheter när barnet blir äldre. För barnet är det även viktigare med mindre barngrupper än fler personal enligt forskning. Det finns många exempel från olika kommunala förskolor i Skellefteå kommun som visar på att det är många barn inskrivna i en förskolegrupp och många barn som är på plats samtidigt. Barn- och grundskolenämnden redovisar att förutsättningar för en hög kvalitet i förskolan i enlighet med gällande styrdokument är beroende av lokalernas storlek och utformning, personal till antal och kompetenser och barngruppens olika behov. Barn- och grundskolenämnden har i sina målvärden markerat genomförande av en ökad personaltäthet i förskolan samt tydliggjort detta i årsbudget för Resurstilldelning utgår från barnens vistelsetid, barn med särskilda behov och ålder. När förskolechef organiserar och placerar barn tas hänsyn till barngruppernas storlek utifrån barnens behov, lokalernas storlek samt bemanning med rätt kompetens. Ett maxtak för barngruppernas storlek är i sig lovvärt, med då vistelsetiden och behoven varierar måste flexibilitet finnas för att styra resurserna dit behoven är störst. Barn- och grundskolenämnden avstyrker motionen. 1. Barn- och grundskolenämnden ska utarbeta riktlinjer för att förhindra att för stora barngrupper varaktigt förekommer i förskolan. 2. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. Inlägg Lennart Hägglund (KD), Maalin Wikström (MP), Maria Wiksten (KD), Daniel Öhgren (C), Håkan Lindh (FP), Maria Marklund (S), Jan-Erik Engman (MP), Åsa Gustafsson (FP), Harriet Classon (S), Hans Brettschneider (MP), Jeanette Velander (V), Anette Lindgren (M), Ann Åström (S), Marika Vallgren (KD) och Joakim Wallström (V) yttrar sig.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 Yrkande Lennart Hägglund (KD) yrkar att det i kommunens förskolor ska finnas ett riktvärde för hur många barn som ska vara inskrivna i en barngrupp och för hur många barn som kan vara på plats samtidigt i förskolan. Beslutsgång Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Lennart Hägglunds yrkande var för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Lennart Hägglunds yrkande röstar nej. Omröstningsresultat Vid uppropet avges 56 ja-röster och 7 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att rösta. Hur var och en röstat framgår av bilagda voteringslista. Kommunstyrelsens protokoll , 315 Barn- och grundskolenämndens protokoll , 115 Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Motion (10/11) Motionärerna Barn- och grundskolenämnden

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Motion av Lennart Hägglund (KD) och Maria Wiksten (KD) om att införa en förskole- och skolguide (11/11) Kommunfullmäktigeledamöterna Lennart Hägglund (KD) och Maria Wiksten (KD) föreslår i en motion att det införs en förskole- och skolguide som motsvarar den som finns i äldreomsorgen på nationell nivå. En guide som ger exempelvis information om personaltäthet, pedagogisk inriktning, barngruppernas storlek med mera i en förskola och skola. En guide som ger större öppenhet och insyn för medborgarna. Barn- och grundskolenämnden anför att i verksamheten pågår ett omfattande arbete för att förbättra strukturen och innehållet på samtliga förskolors och skolors hemsidor. Syftet är att informationen ska bli mer lättillgänglig för medborgarna och att den alltid ska hålla en hög aktualitet och kvalitet. På förvaltningens övergripande hemsida finns redan i dag länkar som möjliggör jämförelser av förskolor och skolor via Skolverket, Måttbandet och Öppna jämförelser. Den information som motionärerna föreslår tas i beaktande vid den pågående förändringen av hemsidorna för förskolor och grundskolor. Motionens syfte är uppfyllt genom den pågående utvecklingen av för- och grundskolans webbsidor. Inlägg Maria Wiksten (KD) yttrar sig. Kommunstyrelsens protokoll , 309 Barn- och grundskolenämndens protokoll , 116 Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Motion (11/11) Motionärerna Barn- och grundskolenämnden

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Motion av Ida Lindh (FP) och Lars Åhman (FP) om tillsättning av ferietjänster (13/11) Kommunfullmäktigeledamöterna Ida Lindh (FP) och Lars Åhman (FP) föreslår i en motion att kommunen och dess bolag tillsätter feriejobb med hjälp av lottning, eventuellt kompletterat med intervjuer, bland de personer som bedöms lämpliga i de fall antalet sökande överstiger antalet platser. Vid utformningen av anställningsannonser inte skapa misstanken om att barn till sökandes anställda går före sökandes kompetens. På Skellefteå krafts hemsida annonserar företaget efter feriejobbare. Annonsens utformning väcker frågetecken. Ange om du har någon anhörig som arbetar inom Skellefteå kraft finns med som enda uppgift sökande behöver uppge förutom orten hon eller han önskar arbeta. Skellefteå stadshus AB konstaterar att Skellefteå kraft AB har ett tiotal skolungdomar i 3 veckors feriearbete. Det handlar om enklare arbeten utan speciella kompetenskrav som ska tillsättas. I likhet med de flesta företag har feriearbetena gått till ungdomar som funnits i företagets närhet, i många fall till ungdomar som har någon anhörig i företaget. Skellefteå kraft AB ser inget hinder att tillsätta feriearbetena på annat sätt och kommer till nästa år pröva en annan modell. Företaget tycker att man bör ha en enkel modell och avvisar tanken på att investera i ett datorprogram för den lilla mängden feriearbeten. Styrelsen för Skellefteå stadshus AB uttala att frågan om tillsättning av feriearbeten i de kommunala bolagen inte motiverar ett särskilt ägardirektiv. 1. Ärendet motiverar inte ett särskilt ägardirektiv. 2. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. Inlägg Lars Åhman (FP), Harriet Classon (S) och Håkan Lindh (FP) yttrar sig. Kommunstyrelsens protokoll , 346 Skellefteå stadshus protokoll , 59 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 280 Motion (13/11)

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

PROTOKOLL 1 (42) 2014-05-20

PROTOKOLL 1 (42) 2014-05-20 PROTOKOLL 1 (42) 2014-05-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.25, 13.25-14.00 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00 12.30 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) 11.30 Monica Grape (M) Tjänstgörande

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

2015-06-17. Justerare Kamel Mnad Paragrafer 153-167. Kamel Mnad, justerare BEVIS OM ANSLAG

2015-06-17. Justerare Kamel Mnad Paragrafer 153-167. Kamel Mnad, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (18) Barn- och grundskolenämnden 2015-06-17 Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 08.15-10.40, 13.00-15.10 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Fredrik

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 ande Valter Stenberg (S), ordförande Inger Lundqvist (FP) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Eric Lidman (S) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset rum 104, kl. 13.00-15.55 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20

PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20 PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena kl. 09.00 16.40 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Rickard

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12) 2014-03-12

PROTOKOLL 1 (12) 2014-03-12 PROTOKOLL 1 (12) 2014-03-12 Nämnden för support och lokaler Plats och tid Stadshuset, Ks au-rummet, Klockan 11.00-16.00 Beslutande Stefan Bergman (s), ordförande Leif Holmqvist (c), vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2011-02-02 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.15. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s.

Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s. PROTOKOLL 1(19) Tid: Kl 8:30: - 15:00 Plats: Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson,

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2012-06-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2012-06-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 Plats och tid Öppenheten kl 12:30-15:50 Beslutande Stefan Bergman (s) Jan-Erik Ershag (kd) Britt-Marie Lundström (s) Karl-Erik Gustavsson (s) Leif Holmkvist Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Tid och plats för 2015-10-21, kl 13.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3

Tid och plats för 2015-10-21, kl 13.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Tid och plats för 2015-10-21, kl 13.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Information om strategin för barns och ungas inflytande

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Konsumentnämnden 2010-06-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Konsumentnämnden 2010-06-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kontorshuset Hjorten, kl. 10.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hjorten, Björnen klockan 14.00-16.10 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Eric Lidman Elisabeth Öhmark Styrbjörn

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-06-13

Kommunstyrelsen 2012-06-13 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-05-13, kl 1730-1930 Beslutande Kurt Wennberg, S Åke Johdet, S Anne Niska, S Johny Lantto, S Laila Mäki, S Maria Alldén,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011 1 (5) ANTECKNINGAR Karin Lundmark 08-535 301 22, karin.lundmark@huddinge.se Snabbprotokoll kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag 1. Lösningen på parkeringsproblemen Bengt Nilsson har lämnat in ett

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50

Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50 sid 1 (14) Tid och plats Ledamöter Ersättare Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50 Marléne Lund Kopparklint (M) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09 FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) Plats och tid Expolaris Kongresscenter Torsdag 9 december 2004, klockan 13.00-16.15 Jupiter Beslutande Janeth Lundberg Kommunstyrelsen, ordförande Hans-Eric Wallin

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer