Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd"

Transkript

1 1(13) - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd Denna konsekvensutredning omfattar följande föreskrifter: Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:57) om säkerhetsprövning och kompetenskrav luftfartsskydd Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:111) om luftfartsskydd för flygningar från tredje land till svenska flygplatser Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:63) om luftfartsskydd för fraktagenter och postoperatörer Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:15) om certifiering av validerare och godkännande av kända avsändare Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:16) om metoder och teknisk utrustning för säkerhetskontroll luftfartsskydd 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? Luftfartsskyddet styrs i stor uträckning av EU-lagstiftning och varje medlemsstat ska utarbeta, tillämpa och upprätthålla ett nationellt säkerhetsprogram för luftfart. Programmet ska fastställa ansvaret för de olika åtgärderna och innehålla en beskrivning av hur de ska utföras.

2 2(13) Transportstyrelsens föreskrifter tillsammans med en informationsdel, som övergripande beskriver hur luftfartsskyddet är omhändertaget i Sverige, utgör det nationella säkerhetsprogrammet. Det nationella säkerhetsprogrammet omhändertar EU-lagstiftning såväl som standarder enligt ICAO Annex 17 1 i de fall de inte omfattas av EU-lagstiftningen på området. Den 1 februari 2012 infördes krav på säkerhetsåtgärder för flygfrakt som transporteras från tredje land till EU genom förordning (EU) nr 859/2011. Av denna förordning framgår bland annat att fraktverksamhet i tredje land ska ha varit föremål för en validering på plats före den 1 juli Genom förordning (EU) nr 1082/2012 införs nu kompletterande krav avseende bland annat genomförandet av den validering som ska utföras på plats av fraktverksamhet i tredje land. Syftet med dessa regler är med andra ord att lägga grunden för det praktiska genomförandet av dessa valideringar. Genom förordning (EU) nr 711/2012 och kommissionens beslut K(2012)5880 införs vidare alternativa möjligheter för att utföra säkerhetskontroll av personal. Förordning (EU) 104/2013 och kommissionens beslut K(2013)511 inför också regler avseende användning av ETD-utrustning för viss typ av säkerhetskontroll av passagerare. Syftet med införandet av dessa regler är dels att anpassa regelverket till säkerhetskontroll i speciella situationer, dels att öppna för nya och alternativa möjligheter att genomföra säkerhetskontroll av personal. Se vidare under avsnitt för en detaljerad beskrivning av förändringarna. 2. Vilka alternativa lösningar finns och vad blir effekterna om någon reglering inte kommer till stånd? 2.1. Alternativa lösningar Det finns inget alternativ till merparten av regleringarna eftersom vi måste vidta de åtgärder som krävs i förordningar som är bindande för Sverige som medlemsstat i EU. Vidare måste hänsyn tas till Sveriges åtaganden enligt Chicagokonventionen. Genom att ha ratificerat konventionen är Sverige också medlem i ICAO som publicerar standarder och rekommendationer i bilagor till konventionen. En medlemsstat är bunden av att införa dessa standarder om avvikelser i förhållande till standarderna i bilagorna inte har anmälts till ICAO. Sverige har inte anmält några avvikelser till den bilaga som rör luftfartsskydd (Annex 17) och har därför förbundit sig att uppfylla de internationella kraven. 1 Annex 17 to the Convention on International Civil Aviation - Security

3 3(13) 2.2. Effekter om reglering inte kommer till stånd Om förordningskraven inte omhändertas uppfyller Sverige inte sina åtaganden som medlemsstat i EU alternativt i förhållande till Chicagokonventionen och ICAO Annex Vilka berörs av regleringen? De verksamhetsutövare som kommer att beröras är svenska och utländska flygföretag som transporterar frakt från tredje land till EU, flygplatser och certifierade validerare. Information om säkerhetsgodkända verksamhetsutövare finns på Transportstyrelsens hemsida: 4. Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser medför regleringen och hur ser de olika konsekvenserna ut för de övervägda regleringsalternativen om man jämför? 4.1 Kostnadsmässiga och andra konsekvenser EU-förordningar är rättsakter som äger allmän giltighet och är till alla delar direkt tillämpliga i alla medlemsstater. Det innebär att Transportstyrelsen har liten eller ingen möjlighet att påverka den svenska tillämpningen av de förändringar som är hänförliga till redan beslutade förordningskrav. Vi beskriver därför förslagen och vad de medför, men analyserar inte i detalj de ekonomiska konsekvenserna som är direkt relaterade till nya förordningskrav. Det kan i sammanhanget nämnas att Transportstyrelsen löpande stämmer av förslag avseende nya eller ändrade förordningskrav med representanter för de verksamhetsutövare som kommer att beröras av dem. De synpunkter som framkommer kan sedan utgöra ett av underlagen för de ståndpunkter som Sverige framför inom EU. Vi tar dock gärna emot synpunkter på remissen från de verksamhetsutövare som berörs eftersom de kan vara värdefulla för Transportstyrelsen i det fortsatta arbetet inom EU Beskrivning av de nya kraven Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:57) om säkerhetsprövning och kompetenskrav luftfartsskydd Bakgrund Fristående validerare används redan i processen för godkännande av kända avsändare för flygfrakt. Kompetenskrav och villkor för certifiering av validerare finns för närvarande i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:15) om

4 4(13) certifiering av validerare och godkännande av kända avsändare - luftfartsskydd. Det finns idag ett antal validerare som är certifierade av Transportstyrelsen och en förteckning finns på styrelsens hemsida: r_validerare_ pdf Genom förordning (EU) nr 1082/2012 har användningsområdet för validerare utökats till att omfatta även flygföretagens fraktverksamhet i tredje land. Förutom denna utökning införs också en mer generell och något förändrad kravbild avseende kompetens samt begreppet "validerare av luftfartsskydd i EU". Tanken med en mer generell kravbild, som inte är direkt knuten till en eller flera specifika uppgifter, är att i framtiden kunna utöka möjligheten att använda validerare inom fler områden. Validerare av luftfartsskydd i EU som är certifierade i någon av medlemsstaterna enligt det nya regelverket kommer att listas i den EU-databas som idag omfattar fraktagenter och kända avsändare. Certifieringen innebär ett ömsesidigt erkännande och en validerare kan anlitas för uppdrag av alla verksamhetsutövare som har krav på EU-validering. Regelverket och ändringarna har framför allt drivits på av utvecklingen inom fraktområdet och den validering som ska genomföras före den 1 juli 2014 av fraktverksamhet i tredje land. Förändringar avseende kraven för frakt som flygs från tredje land till EU beskrivs i detalj nedan. Vad innebär förändringen? 1. Kompetenskraven för validerare förs över från Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:15) om certifiering av validerare och godkännande av kända avsändare till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:57) och allmänna råd om säkerhetsprövning och kompetenskrav och anpassas till de nya förordningskraven. Detta framgår av I nuläget kommer det att finnas två områden där validerare kan användas dels för validering av kända avsändare för flygfrakt, dels för validering av flygföretagens fraktverksamhet i tredje land. När det gäller kända avsändare i Sverige används redan certifierade validerare. 3. En övergångsbestämmelse införs som innebär att alla validerare som är certifierade när föreskrifterna träder i kraft behåller sin status, vilket framgår av föreskrifternas ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Dvs. de validerare som redan är certifierade kommer fortsatt att kunna validera kända avsändare

5 5(13) under förutsättning att kraven i övrigt för certifiering upprätthålls och de nya/ändrade kompetenskraven kommer att gälla först i november För att kunna certifieras för att validera fraktverksamhet i tredje land måste däremot de nya kompetenskraven uppfyllas och en särskild certifiering måste göras för detta ändamål. 5. Det kommer också att finnas möjlighet att ha validerare som enbart arbetar nationellt dvs. som inte kommer att finnas listade i EU-databasen, vilket framgår av undantagen i Kompetenskraven är utformade på en relativt övergripande nivå och det innebär att kravbilden i praktiken kommer att ha olika innebörd beroende på inom vilket område valideraren ska arbeta. En validerare som ska validera fraktverksamhet i tredje land kommer att behöva ha en mer omfattande kompetens jämfört med en person som enbart validerar kända avsändare nationellt. Detta gäller både kunskaper om fraktverksamhet i stort, ett regelverk som omfattar både EU-förordningskrav och ICAO Annex 17 samt erfarenhet av att arbeta internationellt. 7. Transportstyrelsen har inte slutligt beslutat om formerna för hur certifiering av nya validerare och/eller hur valideringar av fraktverksamhet i tredje land praktiskt ska utföras. Under våren 2013 kommer dock information att publiceras om hur och eventuellt när en certifiering ska genomföras och de grundläggande kompetenskrav som ska vara uppfyllda. I samarbete med myndigheterna har IATA 2 utarbetat en utbildning för validerare av fraktverksamhet i tredje land. Utbildningen kommer preliminärt att erbjudas vid fyra olika tillfällen och den första kursen kommer att hållas i april i Genève För varje validering av fraktverksamhet i tredje land ska en valideringsrapport lämnas och den består av en checklista, en försäkran om åtagande samt en förklaring om oberoende. Själva checklistan och övriga dokument kommer inte att ingå som en del av föreskrifterna utan kommer att delges separat. Checklistan och de andra dokumenten finns i tillägg 6-C3 i bilagan till förordning (EU) nr 1082/2012: 49:SV:PDF 2 International Air Transport Association

6 6(13) Checklistor för validering av kända avsändare och fraktagenter är under utarbetande och beräknas finnas tillgängliga och publicerade i april Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:15) om certifiering av validerare och godkännande av kända avsändare Kompetenskraven för validerare förs över till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:57) om säkerhetsprövning och kompetenskrav och anpassas till de nya förordningskraven. Se beskrivningen ovan avseende införandet av konceptet validerare av luftfartsskydd i EU. De krav som omfattar kända avsändare kommer utan någon ändring av innehållet att föras över till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:63) om luftfartsskydd för fraktagenter och postoperatörer. Se beskrivningen nedan. Det innebär också att Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:15) om certifiering av validerare och godkännande av kända avsändare kommer att upphävas. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:111) om luftfartsskydd för flygningar från tredje land till svenska flygplatser Kort bakgrund Den 1 februari 2012 infördes nya regler 3 avseende säkerhetsåtgärder för flygfrakt som transporteras från tredje land till EU. De nya reglerna innebar att krav på ett s.k. ACC3-godkännande infördes och att alla flygföretag som transporterar frakt från vissa destinationer i tredje land måste ha ett sådant godkännande. Vidare infördes begreppet högriskfrakt och krav för säkerhetskontroll av sådan frakt. För att erhålla ett ACC3-godkännande skulle flygföretaget beskriva hanteringen av frakt i sitt säkerhetsprogram för varje flygplats som omfattades. Utöver detta skulle flygföretaget lämna en försäkran om åtagande dvs. en skriftlig försäkran att företaget uppfyller de krav som ställs på hantering av frakt från tredje land. Baserat på detta underlag fattade respektive behöriga myndigheter beslut om ett ACC3-godkännande. För Transportstyrelsens del innebar det att ACC3- godkännnanden utfärdades för fyra svenska och ett ryskt flygföretag och för 3 Förordning (EU) nr 859/2011

7 7(13) sammanlagt 31 destinationer. Den gemensamma EU-databasen innehåller i dagsläget ACC3-godkännanden och det kan i sammanhanget nämnas att Tyskland ansvarar för drygt 40 % av dessa godkännanden. Vad innebär förändringarna? Den kravbild som infördes den 1 februari 2012 gäller fortsatt, men utöver detta ska alla destinationer där det krävs ett ACC3-godkännande ha varit föremål för en validering på plats. Denna validering ska vara utförd före den 1 juli Alla ACC3-godkännnandet upphör att gälla den 30 juni 2014 och en förutsättning för ett förnyat godkännande och möjligheten att transportera flygfrakt till EU är att valideringen ägt rum. Valideringen innebär att en certifierad validerare för luftfartsskydd ska ha granskat säkerhetsprogrammet och på plats verifierat att säkerhetsåtgärder vidtas i enlighet med regelkraven och programmet. En lista över certifierade validerare kommer att göras tillgänglig via den EU-databas som finns för fraktagenter och kända avsändare och sannolikt också via en webbaserade lösning. För en utförligare beskrivning av konceptet "validerare av luftfartsskydd i EU", se ovan under beskrivningen av förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:57) om säkerhetsprövning och kompetenskrav luftfartsskydd. Kostnaden för en validering är inte reglerad utan kommer att vara en överenskommelse mellan flygföretaget och valideraren. För varje validering ska en valideringsrapport lämnas och den består av en checklista, en försäkran om åtagande samt en förklaring om oberoende. På grundval av valideringsrapporten fattar ansvarig myndighet beslut om ACC3- godkännande. Ansvarig myndighet är i första hand den myndighet som utfärdat flygföretagets drifttillstånd (AOC) och i andra hand den myndighet som är utpekad som ansvarig i bilagan till förordning (EU) nr 394/2011. Dvs. för alla flygföretag som har ett svenskt AOC är det Transportstyrelsen som är ansvarig myndighet. Själva checklistan och övriga dokument kommer inte att ingå som en del av föreskrifterna utan kommer att delges separat. Checklistan och de andra dokumenten finns i tillägg 6-C3 i bilagan till förordning (EU) nr 1082/2012: 49:SV:PDF Förordningskraven medger dock alternativa möjligheter till ett godkännande som är baserat på att alla destinationer har varit föremål för en validering på plats före den 1 juli Ett flygföretag som har många destinationer kan begära att myndigheten godkänner ett program som innebär att valideringar görs stegvis. En grundläggande förutsättning är att flygföretaget har ett internt kvalitetsprogram som motsvarar en validering dvs. att flygföretaget på plats har

8 8(13) verifierat att kraven uppfylls. Dessutom ska minst 3 flygplatser eller 5 %, samt alla högriskdestinationer ha varit föremål för validering på plats. En plan för validering av resterande destinationer ska omfatta minst 3 flygplatser eller 5 % per år. Skulle en validering resultera i brister kan myndigheten kräva att alla destinationer valideras inom en viss tidsfrist alternativt att dubbelt så många utförs. Det finns ytterligare en alternativ möjlighet om flygföretaget inte kan få valideringar utförda av skäl som företaget inte råder över, till exempel att validerare inte finns i tillräcklig omfattning. Myndigheten kan då ge ett ACC3- godkännande som gäller som längst till den 30 juni En förutsättning är att flygföretaget har ett internt kvalitetsprogram som motsvarar en validering dvs. att flygföretaget på plats verifierat att kraven uppfylls. Känd avsändare och fraktagent i tredje land Det finns möjlighet att använda sig av kända avsändare och fraktagenter även i tredje land. En förutsättning är att en EU-validering har utförts. När det gäller kända avsändare och fraktagenter finns två möjligheter: 1. Flygföretaget/ACC3 omfattar verksamheten hos en känd avsändare eller en fraktagent i sitt eget säkerhetsprogram. Den validering som görs för ACC3- godkännandet ska då omfatta även dessa delar. 2. En fraktagent eller känd avsändare kan genomgå en validering som genomförs av en EU-certifierad validerare för luftfartsskydd. En validering som uppfyller kraven kommer då att resultera i en valideringsrapport som fraktagenten eller den kända avsändaren kan använda för att styrka sin status gentemot flygföretagen. Jämfört med ACC3-godkännandet kommer inte detta att vara föremål för en EU-myndighets godkännande. Checklistor för validering av kända avsändare och fraktagenter är under utarbetande och beräknas finnas tillgängliga och publicerade i april Kontoavsändare När det gäller kontoavsändare finns inget krav på validering eller motsvarande, men en kontoavsändare måste vara knuten till en fraktagent som är validerad enligt alternativ 1 eller 2 ovan. Dvs. flygföretaget kan inte ha egna kontoavsändare som levererar frakt som går direkt ombord.

9 9(13) Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:63) om luftfartsskydd för fraktagenter och postoperatörer Kraven som gäller för kända avsändare överförs utan några ändringar från Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:15) om certifiering av validerare och godkännande av kända avsändare och postoperatörer och återfinns i a. Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:15) om certifiering av validerare och godkännande av kända avsändare Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:15) om certifiering av validerare och godkännande av kända avsändare kommer att upphävas när dessa föreskrifter träder i kraft. Kraven avseende validerare kommer istället att återfinnas i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:57) om säkerhetsprövning och kompetenskrav. Se också beskrivningen ovan av de förändringar som görs i övrigt avseende validerare. Kraven som gäller för kända avsändare överförs utan några ändringar från till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:63) om luftfartsskydd för fraktagenter och postoperatörer. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:16) om metoder och teknisk utrustning för säkerhetskontroll luftfartsskydd 5 och 5 a - metoder för säkerhetskontroll av passagerare kompletteras med ETD (explosive trace detection) i kombination med handhållen metalldetektor i vissa speciella fall metoder för säkerhetskontroll av andra personer än passagerare kompletteras med ETD (explosive trace detection) i kombination med handhållen metalldetektor i vissa speciella fall följdändring av hänvisningar till vilka punkter som är tillämpliga för säkerhetskontroll av andra personer än passagerare dvs. det är samma metoder som är tillämpliga som för säkerhetskontroll av passagerare rubriken förtydligas eftersom det också finns metalldetektorbågar avsedda för säkerhetskontroll av frakt kraven avseende standard på metalldetektorbågar ändras. För säkerhetskontroll av passagerare gäller fortsatt standard 2. För säkerhetskontroll av andra personer än passagerare krävs endast standard 1.

10 10(13) 4.2 Jämförelse av konsekvenser av de olika regleringsalternativen Det finns ingen alternativ reglering av samma skäl som redogjorts för under punkt Överensstämmer regleringen med eller går den utöver de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller andra internationella regler Sverige ska följa? Regleringen överensstämmer med de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering dvs. att utarbeta ett nationellt säkerhetsprogram som fastställer ansvaret för olika åtgärder och att beskriva hur de ska utföras. Regleringen överensstämmer också med de standarder enligt ICAO Annex 17 som Sverige förbundit sig att införa. Se också under punkt 2.1 ovan. 6. Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och finns det behov av speciella informationsinsatser? Kraven i föreskrifterna kommer från bindande förordningskrav vilket inte ger något utrymme för något val vad gäller ikraftträdandet. Föreskrifterna behöver därför träda ikraft så snart som möjligt. 7. Kan regleringen få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt? 7.1. Hur många företag berörs, i vilka branscher är företagen verksamma samt hur stora är företagen? Alla 37 säkerhetsgodkända flygplatser berörs av föreslagna förändringar och i denna kategori finns allt från mycket små flygplatser till vår största flygplats Stockholm Arlanda Airport: Bland de säkerhetsgodkända flygföretagen, som idag är sju till antalet, är det i samtliga fall företag som utför kommersiell luftfart med passagerare och/eller frakt med flygplan som väger mer än 10 ton. Inom denna kategori finns både mindre operatörer till Sveriges största flygföretag SAS. Det finns i dagsläget 13 validerare som är certifierade av Transportstyrelsen och dessa är normalt knutna till mindre företag eller enmansföretag. En förteckning finns på styrelsens hemsida:

11 11(13) r_validerare_ pdf Vad gäller de utländska flygföretagen har vi idag drygt ett hundratal bolag som har trafik till och från svenska flygplatser. I denna kategori återfinns flygföretag som flyger reguljär passagerartrafik, charterflygningar och frakt och består av både mindre företag och mycket stora operatörer såsom Lufthansa, KLM, Air France etc Vilken tidsåtgång kan regleringen föra med sig för företagen och vad innebär regleringen för företagens administrativa kostnader? Transportstyrelsen gör bedömningen att förslagen har marginella effekter på företagens administrativa kostnader. Viss justering av säkerhetsprogrammet kan vara aktuell t.ex. om flygplatserna väljer att implementera det alternativa sättet att utföra säkerhetskontroll av andra personer än passagerare Vilka andra kostnader medför den föreslagna regleringen för företagen och vilka följdändringar av verksamheten kan företagen behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen? Flygplatser De förändringar som berör flygplatserna är relaterade till metoder och utrustning för säkerhetskontroll av passagerare och andra personer än passagerare. Det är huvudsakligen valfria kompletteringar avseende metoder och medger användning i nya kombinationer. Om en flygplats väljer att introducera nya eller alternativa metoder kan investering i ny utrustning bli aktuell om sådan utrustning inte redan finns, exempelvis ETD-utrustning. Flygföretag De flygföretag som berörs av ändringarna är de som transporterar flygfrakt från tredje land till EU. Det är i dagsläget fyra svenska flygföretag som har ett s.k. ACC3-godkännande för destinationer i tredje land. Införandet av kravet på validering på plats av fraktverksamhet i tredje land kommer att innebära stora kostnader för dessa företag. En studie som EU-kommissionen låtit utföra har gjort en beräkning att kostnaden för samtliga berörda kan komma att uppgå till drygt 18 miljoner euro och att kostnaden i snitt för varje validering beräknas till euro. Vidare kommer högre krav att ställas på den utrustning och de metoder som används för säkerhetskontroll av frakten, vilket kommer att generera högre kostnader. Kommissionens har i sin studie beräknat att kostnaderna totalt kommer att öka med drygt 38 miljoner euro, vilket då ska fördelas på en beräknad mängd frakt som uppgår till 1, 7 miljarder kg.

12 12(13) Det kan i sammanhanget nämnas att Sverige inte stödde förslaget vid den initiala omröstningen bland annat på grund av ökade kostnader, men också på grund av farhågor avseende möjligheten att överhuvudtaget implementera hela kravbilden i tredje land. Certifierade validerare De som är certifierade kommer fortsatt att kunna utföra valideringar av kända avsändare och det finns inget i den nya kravbilden som påverkar kostnader i detta avseende. För den som däremot vill utöka sin kompetens och sitt arbetsområde med validering av fraktverksamhet i tredje land kommer kostnader att tillkomma för utbildning och viss kostnad för certifiering. Kostnaden för den utbildning som kommer att erbjudas av IATA är inte fastslagen ännu. Det är dock precis som nu ett frivilligt åtagande som i sin tur leder till en kommersiell tjänst som kan erbjudas presumtiva kunder till ett marknadsmässigt pris I vilken utsträckning kan regleringen komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen? Transportstyrelsen gör bedömningen att regleringen inte har någon påverkan på konkurrensförhållanden eftersom kravbilden är gemensam för alla säkerhetsgodkända företag. Ett säkerhetsgodkännande eller en certifiering är en grundförutsättning för att kunna ha en verksamhet inom de delar som regleras av Transportstyrelsen och som relaterar till luftfartsskyddet. Kravbilden är dessutom gemensam för hela EU. När det gäller kraven på frakt från tredje land omfattar kravbilden såväl EU-flygföretag som tredjelandsflygföretag Hur kan regleringen i andra avseenden komma att påverka företagen? Transportstyrelsen gör bedömningen att regleringen inte påverkar företagen i andra avseenden Behöver särskild hänsyn tas till små företag vid reglernas utformning? Regleringen är bindande gemenskapslagstiftning och medger inte att någon särskild hänsyn tas till små företag. Om ni har några frågor med anledning av konsekvensutredningen eller synpunkter ni vill framföra får ni gärna kontakta oss: Annika Ramstedt Telefon: E-postadress:

13 13(13) Malin Nilsson Telefon: E-postadress: Loella Fjällskog Telefon: E-postadress:

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd De föreskrifter som berörs är: Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:xx) om luftfartsskydd vid cateringföretag Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd TSF 2014:9 Konsekvensutredning 1(18) Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd De föreskrifter som berörs är: Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för flygningar från tredje land till svenska flygplatser

Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för flygningar från tredje land till svenska flygplatser LUFTFART Serie SEC Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för flygningar från tredje land till svenska flygplatser Innehåll Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Sekretess...

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (2009:11) om utformning och användning av luftrummet

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (2009:11) om utformning och användning av luftrummet 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Sigge Skarsfjäll Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst - Transportstyrelsens föreskrifter (2009:11) om utformning och

Läs mer

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter.

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter. Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Caroline Petrini sjöfartsavdelningen fartygstekniska enheten miljösektionen Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

TSFS 2009:21. beslutade den 16 april 2009.

TSFS 2009:21. beslutade den 16 april 2009. Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2006:15) Bestämmelser för Civil Luftfart - Luftfartsskydd (BCL-SEC) 6.1 Bestämmelser för flygfraktverksamhet - Säkerhetsgodkännande

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:79) om sprängämneshundar (EDD) luftfartsskydd (omtryck)

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:79) om sprängämneshundar (EDD) luftfartsskydd (omtryck) LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:79) om sprängämneshundar (EDD) luftfartsskydd (omtryck) Innehåll Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sprängämneshundar (EDD) luftfartsskydd

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sprängämneshundar (EDD) luftfartsskydd LUFTFART Serie SEC Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sprängämneshundar (EDD) luftfartsskydd Innehåll Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Sekretess... 1 Förordningskrav...

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för flygningar från tredje land till svenska flygplatser

Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för flygningar från tredje land till svenska flygplatser LUFTFART Serie SEC Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för flygningar från tredje land till svenska flygplatser Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Sekretess...

Läs mer

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS) Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anders Erzell Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare Rättssekretariatet Elin Brunell Konsekvensutredning Dnr: 2013:903. 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsprövning, kompetenskrav samt certifiering av instruktörer och validerare luftfartsskydd

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsprövning, kompetenskrav samt certifiering av instruktörer och validerare luftfartsskydd LUFTFART Serie SEC Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsprövning, kompetenskrav samt certifiering av instruktörer och validerare luftfartsskydd Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser...

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481 Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning Föreskrifter som ska ersätta Vägverkets

Läs mer

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning Rättssekretariatet Elin Brunell Dnr: 2013:1116 1 (6) Med stöd av bemyndigande i 3 kap. 2 och 4 kap. 13 förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen)

Läs mer

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon 8 Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna Ferner Skymning Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för fraktagenter och postoperatörer (omtryck)

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för fraktagenter och postoperatörer (omtryck) LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för fraktagenter och postoperatörer (omtryck) Innehåll Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:14) om medicinska undersökningar m.m.

Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:14) om medicinska undersökningar m.m. Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Lennart Johansson Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för flygcertifikat Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Nilsson Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter med kompletterande bestämmelser

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:18) om säkerhetsprövning, kompetenskrav samt certifiering av instruktörer och validerare luftfartsskydd

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sprängämneshundar (EDD) - luftfartsskydd;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sprängämneshundar (EDD) - luftfartsskydd; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sprängämneshundar (EDD) - luftfartsskydd; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 kap 4 luftfartsförordningen

Läs mer

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker KONSEKVENS- Dnr 3.5.16-11350/14 UTREDNING 2014-11-10 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler TSL 2011-4270 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler 1. Vad är problemet och vad ska uppnås?

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Agneta Edhner Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

RÅDGIVANDE MATERIAL KÄNDA LEVERANTÖRER AV VAROR TILL FLYGPLATSEN ELLER FÖRNÖDENHETER FÖR ANVÄNDNING OMBORD

RÅDGIVANDE MATERIAL KÄNDA LEVERANTÖRER AV VAROR TILL FLYGPLATSEN ELLER FÖRNÖDENHETER FÖR ANVÄNDNING OMBORD Datum 1 (18) RÅDGIVANDE MATERIAL KÄNDA LEVERANTÖRER AV VAROR TILL FLYGPLATSEN ELLER FÖRNÖDENHETER FÖR ANVÄNDNING OMBORD Version 3.00 Datum 2 (18) Bakgrund Den 1 mars 2015 träder nya krav i kraft som innebär

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring

Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring 2011-1973 Konsekvensutredning 1(5) Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? I de arbetsuppgifter

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 25.9.2003 KOM(2003) 566 slutlig 2003/222 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart

Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Loella Fjällskog Sjö- och luftfartsavdelningen Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart Ändringarna i föreskriften var

Läs mer

TSFS 2009:22. beslutade den 16 april 2009.

TSFS 2009:22. beslutade den 16 april 2009. Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2006:16) Bestämmelser för Civil Luftfart - Luftfartsskydd (BCL-SEC) 6.2 Bestämmelser för flygfraktverksamhet - Säkerhetsgodkännande

Läs mer

TSFS 2014:26 LUFTFART. Serie SEC

TSFS 2014:26 LUFTFART. Serie SEC LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:111) om luftfartsskydd för flygningar från tredje land till svenska flygplatser (omtryck) Innehåll Inledande bestämmelser...

Läs mer

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter KONSEKVENS- Dnr 2.3.16-5762/13 UTREDNING 2016-09-08 EU-fondsenheten Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Statens

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften.

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften. 2016-10-13 Diarienummer 3.6.16-7754/16 Rubrik Konsekvensutredning avseende Statens jordbruksverk föreskrifter (2017:XX) om ändring i föreskrifterna (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis

Läs mer

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om betygshandlingar och intyg för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Bemyndigande för föreskriftsändringen återfinns i 9 och 23 förordningen (2006:84) om foder och animaliska biprodukter.

Bemyndigande för föreskriftsändringen återfinns i 9 och 23 förordningen (2006:84) om foder och animaliska biprodukter. Jordbruksverket Diarienummer 6.7.16-9902/14 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom

Läs mer

TSFS 2013:xx LUFTFART. Serie SEC

TSFS 2013:xx LUFTFART. Serie SEC LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:57) om säkerhetsprövning och kompetenskrav luftfartsskydd (omtryck) Innehåll Inledande bestämmelser...

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49)

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) 2016-05-04 Dnr 4.4.16-1619/16 Miljöregelenheten Magnus Sandström Tfn: 036-15 89 34 E-post: magnus.sandstrom@jordbruksverket.se Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd vid svenska mindre flygföretag

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd vid svenska mindre flygföretag LUFTFART Serie SEC Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd vid svenska mindre flygföretag Innehåll Inledande bestämmelser...1 Tillämpningsområde...1 Definitioner och förkortningar...1

Läs mer

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut.

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut. Bilaga 2 Dnr 14-28 Konsekvensutredning - Förslag till nya bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet 1 Vad är problemet och vad

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter:

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-11947/12 Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: - Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:16) om rutiner

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96)

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96) Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning 2014-09-22 TSF 2014-204 Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96) Den föreslagna

Läs mer

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall. 1(5) KONSEKVENS- UTREDNING Dnr 19-5984/12 2012-07-09 Miljöersättningsenheten Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag,

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för fraktagenter, postoperatörer och kända avsändare

Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för fraktagenter, postoperatörer och kända avsändare LUFTFART Serie SEC Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för fraktagenter, postoperatörer och kända avsändare Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Förordningskrav...

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Karin Wiese Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diarienummer 2009-7606 Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om krav på utbildning

Läs mer

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m.

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. Diarienummer 6.4.16 5851/13 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. A Allmänt Beskrivning av problemet

Läs mer

1 Vad är problemet och vad ska uppnås?

1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Pia Schelin Luftfartsavdelningen Enheten för flygplats, flygtrafiktjänst och luftfartsskydd Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:58) om luftfartsskydd vid mindre flygplatser (omtryck)

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:58) om luftfartsskydd vid mindre flygplatser (omtryck) LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:58) om luftfartsskydd vid mindre flygplatser (omtryck) Innehåll Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet TSG 2012-347 Konsekvensutredning 1(7) Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? Transportstyrelsens verksamhet rörande

Läs mer

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till:

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till: konsekvensutredning 1 (6) konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen

Läs mer

Yttrande över Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information

Yttrande över Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5)

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5) 2013-11-15 13/3072 Avdelningen för juridik och inre marknad Erika Palmheden Direktnr: 08-406 83 33 E-post: erika.palmheden@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd vid utländska flygföretag

Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd vid utländska flygföretag LUFTFART Serie SEC Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd vid utländska flygföretag Innehåll Inledande bestämmelser...1 Tillämpningsområde...1 Sekretess...1 Förordningskrav...1 Definitioner

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Bakgrund. Allmänt. 1. Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås (jfr 6 1)

Bakgrund. Allmänt. 1. Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås (jfr 6 1) Konsekvensutredning avseende förslag till ändringar i läroplanen för förskolan - med anledning av regeringsuppdrag till om nationella it-strategier för skolväsendet Innehållet i konsekvensutredningen utgår

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till:

Konsekvensutredning avseende förslag till: MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter om färdigförpackade varor

Konsekvensutredning avseende Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter om färdigförpackade varor Avdelningen för juridik och inre marknad Kari Björkqvist Direktnr: 08-406 83 04 e-post: kari.bjorkqvist@swedac.se Konsekvensutredning avseende Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om trafiktillstånd och utövande av trafikrättigheter;

Transportstyrelsens föreskrifter om trafiktillstånd och utövande av trafikrättigheter; Transportstyrelsens föreskrifter om trafiktillstånd och utövande av trafikrättigheter; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 kap. 4 och 6 luftfartsförordningen

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Yttrande över Revisorsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter

Yttrande över Revisorsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om luftvärdighet

Konsekvensutredning av föreskrifter om luftvärdighet Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ulf Wallman Sjö- och luftfartsavdelningen Konsekvensutredning av föreskrifter om luftvärdighet Transportstyrelsens förslag: Dessa föreskrifter

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd vid svenska flygföretag

Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd vid svenska flygföretag LUFTFART Serie SEC Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd vid svenska flygföretag Innehåll Inledande bestämmelser...1 Tillämpningsområde...1 Sekretess...2 Förordningskrav...2 Definitioner

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6)

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6) Datum 1 Beteckning Förvaltningsavdelningen Sofia Tiberg Direktnr: 08-406 83 05 E-post: sofia.tiberg@swedac.se Enligt sändlista Konsekvensutredning: Förslag till Swedacs nya föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:61) om luftfartsskydd vid utländska flygföretag (omtryck)

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:61) om luftfartsskydd vid utländska flygföretag (omtryck) LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:61) om luftfartsskydd vid utländska flygföretag (omtryck) Innehåll Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Dnr 6.4.16.5005/14 2014-05-19 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:15) om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

Läs mer

Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning

Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning Myndigheten för tillgängliga medier Diarienummer A2013/119 Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning Konsekvensutredningen utgår från

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Konsekvensutredning H17. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H17. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H17 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H17 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växastöd för den först anställda sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växastöd för den först anställda sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

I ramdirektivet 2002/24/EG 1 om typgodkännande av två- och trehjuliga

I ramdirektivet 2002/24/EG 1 om typgodkännande av två- och trehjuliga Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Linda Norberg Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Vägverkets föreskrifter (VVSF

Läs mer

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Datum Dnr 2014-01-21 131 257081-12/111 Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen?

1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Linda Norberg Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsteknik väg Konsekvensutredning av ändring i VVFS 2003:28

Läs mer

föreskrifter och allmänna råd om bestämmelser för flygbriefingtjänster.

föreskrifter och allmänna råd om bestämmelser för flygbriefingtjänster. Konsekvensutredning 1 (12) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets X uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster (CNS-tjänster)

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster (CNS-tjänster) Konsekvensutredning 1 (10) Datum Handläggare Morgan Sundell Luftfartsavdelningen Enheten för flygplats, flygtrafiktjänst och luftfartsskydd Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m.

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m. Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Per Vedin Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Janike Rudert Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet i vägtunnlar

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet i vägtunnlar Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr Handläggare Åke Larsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och infrastruktur Sektion vägtrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för fraktagenter, postoperatörer och kända avsändare

Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för fraktagenter, postoperatörer och kända avsändare LUFTFART Serie SEC Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för fraktagenter, postoperatörer och kända avsändare Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Förordningskrav...

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

1 (5) Myndighetens namn Jordbruksverket. Diarienummer /12

1 (5) Myndighetens namn Jordbruksverket. Diarienummer /12 Myndighetens namn Jordbruksverket Diarienummer 22-8656/12 Rubrik Konsekvensutredning gällande föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde

Läs mer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Rättsenheten Lisa Svensson 010-240 5187 lisa.svensson@msb.se Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3)

Läs mer

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd 1 (5) Utfärdad: 3.3.2015 Träder i kraft: 6.3.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 95 Giltighetstid: tills vidare Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER 1 Allmänt 1 Ansvar 2 Pålitlighetsbedömning 2 Registerkontroll 3 Säkerhetsprövningens omfattning 4 Ansökan om och utförande

Läs mer