NEJ. Partihandbok. Partihandbok (n) F71

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEJ. Partihandbok. Partihandbok (n) 1 2013-09-04 F71"

Transkript

1 NEJ Partihandbok september 2013 Partihandbok (n) F71

2 Välkommen till partiet Nej. Vi är till för dig som tvivlar på EU. Inledning medlemsdemokrati har aldrig tidigare prövats. Kom med! Vi motsätter oss att EU inkräktar på det svenska folkets suveränitet. Vi tänker ställa upp i europaparlamentsvalet våren 2014 med denna enda fråga på programmet. Senare kommer vi att ta ställning till om vi dessutom ska ställa upp i riksdagsvalet hösten 2014 med ett utförligt program, som våra medlemmar (du kan bli en av dem) kommer att bestämma konkret. Vi lägger upp vårt partiarbete på ett nytt sätt, som ger den enskilde medlemmen möjlighet att i detalj påverka hur partiledningen ska förhandla med andra partier för att få igenom så stor del av våra krav som möjligt. En sådan fördjupad EU ut ur Sverige Vem styr vårt land? Tycker du att byråkrater i Bryssel behöver bestämma hur vi ska sköta oss i Sverige? Eller har du insett att nejsidan i folkomröstningen 1994 fått rätt på alla punkter? Ångrar du att du röstade ja till EU? Eller röstade du nej och känner ett växande främlingskap när allt fler politiker ställer in sig i ledet? Eller var du för ung då men vet att EU bara är en liten del av världen? Avstår du från att rösta i EUparlamentsvalet, med följden att våra platser besätts av jasägare? Skulle du hellre se att de stod gapande tomma? I så fall ska du rösta NEJ. Partiet NEJ ställer upp i EUparlamentsvalet Vi har ett enda vallöfte: Vi åker inte dit. Partihandbok (n) F71

3 Ingen av våra EU-parlamentariker kommer att sätta sin fot i Bryssel eller Strasbourg under mandatperioden. De kommer i stället att ägna sin tid åt att föra en konstruktiv och kritisk kampanj för bättre demokrati i Sverige och självständighet från EU. Bara om tre villkor är uppfyllda kan vi någon gång i framtiden tänka oss att diskutera stöd för att EU bestämmer över Sverige: att EU har infört en offentlighetsprincip som är minst lika stark som den svenska var innan Sveriges regering ansökte om inträde i EU, samt ett lika bra meddelarskydd. att EU använder ett enkelt och neutralt arbetsspråk som jämställer alla människor oavsett modersmål. Det hittills mest ändamålsenliga alternativet är esperanto. att de allra flesta beslutsområden, som idag är överlämnade till EU, har återförts till medlemsländerna, och maktfördelningen säkras i grundlag som antagits i folkomröstning. Vi vill också arbeta för en långsiktig svensk politik för välfärd, frihet och rättvisa samt bättre samarbete i Norden, Europa och globalt. NEJ bildas nu Vi samlar namnunderskrifter för att kunna registrera oss hos valmyndigheten. Du kan hjälpa till om du vill. Skriv ut blanketten rs krifter_reg_partibet.pdf, fyll i PartibeteckningNEJ, kryssa i Val till X Riksdagen (som också gäller för Europaparlamentet), samla namnunderskrifter och skicka dem till: NEJ hos Martin Strid Platingatan Borlänge Läs mer på nej.partiet.eu. Varför Det finns många skäl för Sverige att inte vara medlem i Europeiska Unionen. Vi kan nämna några av dem: Brist på offentlig insyn i hur allmänhetens pengar används. Slöseri med allmänna medel för ändamål som vi väljare aldrig blivit tillfrågade om. Avsaknad av meddelarskydd för den tjänsteman som avslöjar oegentligheter. En avreglerad ekonomisk politik som försvagar fackföreningar, håller ner lönerna, vidgar inkomstklyftorna och bygger upp skuldfällor och finansbubblor, En jordbrukspolitik som försvårar småbruk, undergräver djurskydd och avfolkar landsbygden, En handelspolitik som åsidosätter konsumentskydd och ordentliga varudeklarationer. En gränspolitik som släpper in undermåliga fordon, olagliga varor och ohederlig transportkonkurrens i vårt land. Du kan läsa mer på Folkrörelsen Nej till EU:s hemsida. Partihandbok (n) F71

4 Hur Valsedlar Eftersom stödet från staten är lika med noll kommer vi att föra valkampanjen med små ekonomiska medel. Vi har till exempel inte råd att trycka och distribuera egna valsedlar till alla tusentals vallokaler. Därför är vi glada att staten delar ut blanka valsedlar som våra väljare kan använda för att rösta på oss. Hur gör du för att rösta på oss? 1. Tag med dig en penna och en blank valsedel till vallokalen! I vallokalen gör du så här: 2. Tag pennan och den blanka valsedeln. 3. Gå in i valbåset. 4. Skriv NEJ på valsedeln. 5. Lägg valsedeln i valkuvertet. 6. Klistra igen kuvertet. 7. Lämna kuvertet till valförrättaren. Garanti Som parti måste vi kunna garantera för våra väljare att vi håller vad vi lovar: Vi åker inte dit. Då behöver vi också kunna försäkra oss om att våra kandidater inte åker dit. Därför skriver vi ett avtal med varje kandidat, där kandidaten lovar att inte åka dit. I avtalet mellan kandidaten och partiet skriver kandidaten under på att inte sätta sin fot i Bryssel eller Strasbourg under mandatperioden (efter att vi försäkrat oss om att inget annat parti orättmätigt kan lägga beslag på våra mandat). Om kandidaten bryter kontraktet så ska den betala ett vite som är större än vad den kan få i parlamentsarvoden och andra ersättningar från EU. När avtalet är utformat och färdigt för underskrift så publicerar vi det också. För vi spelar med öppna kort. Partihandbok (n) F71

5 EU ut ur Sverige Partihandbok (n) F71

6 Vad kan vi göra åt det? EU lyssnar inte på oss om de inte får kniven på strupen. Därför vill vi i praktisk handling visa att vi underkänner EU:s variant av folkstyre. Det gör vi inte genom att låta jasägare besätta alla platserna i EU-parlamentet, utan genom att se till att våra platser där står gapande tomma. Kontaktuppgifter Partiet NEJ Postadress: hos Martin Strid, Platingatan 11, Borlänge Epostadress: Hemsida: Bankkonto: Partihandbok (n) F71

7 Grundvärderingar Våra grundvärderingar kan sammanfattas i tre ord: folkvälde, hushållning och självstyre. Värderingar Självstyre (autonomi) betyder att besluten fattas av dem som berörs. Den politiska och ekonomiska makten bör vara utspridd på så många människor och så små enheter som möjligt, så att besluten kan anpassas till de lokala förutsättningarna. Den nuvarande strävan att centralisera makt behöver brytas. Detta är grunden för vårt program. Folkvälde (demokrati) utgår från alla människors lika värde och rättigheter. Medborgarna skall bestämma hur deras land skall styras och skall ha full insyn i hur det styrs. Frihet och rättvisa är grunden för ett bra samarbete mellan människorna. Hushållning (ekologi) innebär en långsiktigt hållbar förvaltning av naturens tillgångar. Mänsklighetens nuvarande misshushållning kommer att ställa oss inför stora och svåra samhällsförändringar. Det är hög tid att möta dessa med en uppriktig politik för överlevnad. Utan den är ingen välfärd möjlig. Norden - Europa - Jorden Det svenska medlemskapet avgörs inte i EU-parlamentet, utan i Sveriges riksdag. Det innebär att det är självbedrägeri att rösta in EU-kritiker i EU-parlamentet. Det är i riksdagen de ska sitta. Det enda en EU-kritiker kan göra i EU-parlamentet är att visa sitt avståndstagande så tydligt som möjligt. Helst genom att utebli. Antalet EU-kritiska partier i riksdagen har minskat. Därför överväger vi att också ställa upp i riksdagsvalet. Som riksdagsparti behöver vi ha en politik som omfattar fler frågor än Sveriges EUmedlemskap. Det har vi. Vårt program grundas på självstyre, folkvälde och fred med jorden. Vi står upp för lokalt självbestämmande och fördjupad demokrati. Vi vill ha ett enkelt och rättvist skattesystem utan trösklar och ett enkelt och jämlikt allmänt Partihandbok (n) F71

8 trygghetssystem utan falluckor. Vi stöder enskilda människors intressen gentemot banker, energibolag, skogsindustrier och andra stora spelare. Vi förespråkar ett starkare nordiskt samarbete. Vi hävdar att Sverige, Norden och Europa har en roll att spela för frihet och demokrati i världen. Programmet är alltså inte Nejs ståndpunkter i EU-valet. Där gäller ju endast vårt enkla vallöfte. Programmet är de ståndpunkter som våra eventuella riksdagskandidater förbinder sig att verka för. Nedanstående utkast är en "antologi" av ett par medlemmars funderingar. Texten kommer att både gallras och fyllas på innan partistämman kan godkänna den. Barn- och ungdomspolitik Barnkonventionen bör bli svensk lag. Barn är mycket mer kompetenta än vad man i allmänhet tror. Därför bör myndigheterna lyssna mer på barnen. Tron på att kravet om lärarlegitimation och förändring av betygssystemet är lösningen på dagens problem är naiv. Detta att återgå till skråsystemet är icke liberal politik. Många av de bästa lärarna är sådana som kommer utifrån skolvärlden. Att vara lärare är att vara ledare. Att vara ledare kan knappast läras. Vissa har ledarskapsegenskaper och pedagogiska förmågor, andra saknar dessa förmågor. Däremot skall man kräva kompetenta lärare. Läraryrket skall värderas högre, både i fråga om arbetsvillkor och lönemässigt, så att det långsiktigt drar till sig duktiga utövare. Ekonomisk politik Idag verkar det vara så att en budget i balans är det övergripande målet på såväl nationell som EU-nivå. Enligt nationalekonomen Keynes bör däremot budgeten vara överbalanserad i goda tider och vara underbalanserad i svåra tider för att klara av sysselsättningsmålet. Detta är gammal visdom. I bibeln står det att man skall spara i ladorna under goda år för att ha något att ta av under svåra år. Man bör skilja på investeringar och konsumtion. Det är moraliskt försvarbart att låna till investeringar eftersom nyttan av dessa kommer kommande generationer till del. Däremot är det ej moraliskt försvarbart att låna till konsumtion genom att man vältrar över kostnaderna för detta på kommande generationer, som ej själva kommer att få nytta av dessa lån. Idag då Sverige har god ekonomi och kan få lån till låg ränta bör det vara läge att investera i infrastrukturen. I synnerhet då vi har hög arbetslöshet, vilket gör en stimulans önskvärd. Dessutom blir de samhällsekonomiska kostnaderna för investeringarna låga. Bankväsendet i Sverige domineras idag av fyra stora banker, vilket gör att vi i praktiken har en oligopolsituation, vilket gör att konkurrensen är borta och bankerna kammar hem stora vinster. I Partihandbok (n) F71

9 praktiken kan således riksbanken ej bedriva någon konjunkturpolitik. En sänkning av reproräntan medför ingen sänkning av låneräntorna utan enbart ökade vinster för bankerna. Vidare innebär denna oligopolsituation att man ej behöver bry sig om småsparare och småföretag. Då det föreligger monopol- och oligopolsituationer är det enligt vår mening bättre att staten tar över verksamheten så att övervinsterna kommer samhället till del. För bankernas vidkommande tillkommer ytterligare ett skäl för förstatligande: Skulle bankerna hotas av konkurs går samhället in och hjälper medan andra företag tillåts gå i konkurs. Skatter och avgifter bör sättas så att de främjar samhällsekonomiska målsättningar. Så bör till exempel arbetsgivaravgifterna och bostadsbidragen avskaffas. Då samhällets mål är full sysselsättning, vilket gör att man i många fall stöder sysselsättningsskapande åtgärder, är det helt inkonsekvent att straffbelägga sysselsättningen med arbetsgivaravgifter. Bostadsbidragen driver upp bostadskostnaderna. Vill man stödja svaga grupper i samhället såsom flerbarnsfamiljer och pensionärer bör man i stället kraftigt höja barnbidrag och pensioner samt sänka skatterna för pensionärerna. Europeiskt samarbete Ur historisk synpunkt är den europeiska civilisationen enastående. Tack vare klimatet har jordbruket inte varit beroende av en enda flod som enväldshärskare har kunnat bemäktiga sig för att härska över hela civilisationen. Därför har ingen diktatur kunnat stoppa alla nya tankar, utan kulturen har hela tiden kunnat fortsätta utvecklas i nästa land. Möjligheten att pröva sig fram och utveckla nya samhällsformer måste fortsätta. EU utgör i stigande grad ett hinder för denna möjlighet. EU har missat en omistlig del av det demokratiska styrelseskicket: Människorna måste kunna prata med varandra. Idag förs ingen medborgerlig politisk diskussion på europeisk nivå. Den europeiska diskussionen förs antingen nationellt, land för land, eller inom den elit som är verksam i Bryssel. För att en gemensam diskussion ska kunna föras måste det finnas ett gemensamt språk som alla betraktar som sitt. Det gör det inte idag. Retoriken i EU svamlar om mångspråkighet medan praktiken brutalt kräver att den som vill höras ska tala engelska, ett språk som i sitt uttal, sitt ordförråd och sina nyanser är i stort sett omöjligt för en utomstående att lära sig till fullo. Den dag då genomsnittliga spanska bönder, polska fabriksarbetare och grekiska skolbarn ledigt och obehindrat samtalar med varandra på engelska kommer inte att inträffa under vår livstid. Om EU i stället ginge in för esperanto som första arbetsspråk som alla medborgare skulle lära sig i grundskolan, så skulle man inom en nära framtid uppnå en fullödig demokratisk kommunikation över nationsgränserna - samtidigt som vars och ens modersmål respekteras. Partihandbok (n) F71

10 Ett europeiskt statsförbund är önskvärt, men det måste vara demokratiskt och respektera medlemsfolkens rätt att styra sig själva i sina egna länder. Den gemensamma grundlagen bör vara folkomröstad, avfattad på det demokratiskt neutrala och entydiga språket esperanto och tala om precis i vilka frågor europatinget har rätt att bestämma över sina medlemsländer. Något mandat därutöver gives ej. Mandatet kan omfatta till exempel skydd för internationella fiskbestånd och flyttfåglar, tekniska normer, spridning av icke naturliga kemiska ämnen och straff för internationella förbrytare. Om det skall finnas en gemensam valuta så skall europastyret behärska och garantera dess penningvärde på samma sätt som en riksbank är ansvarig för sitt lands valuta. Det skall inte finnas utrymme för politiska finter från mäktigare nationer eller uppbyggnad av stora skulder byggda på ihåliga löften. Varje medlemsland skall fortfarande ha möjlighet att ge ut sin egen valuta i tillägg till den gemensamma. Medlemsländerna skall också kunna avgöra i vilken utsträckning de vill delta i en europeisk ekonomi, frihandel, tullunion och gemensam finanspolitik. En ny politisk majoritet i ett medlemsland skall kunna förändra dess deltagande i båda riktningarna. Möjligheten skall också stå öppen för delar av Europa att sluta sig tätare samman till överstatliga politiska enheter med egna demokratiska lagstiftningar, till exempel Norden, Iberien, Rhenländerna, Karpatien, Balkan eller Jugoslavien osv, alltefter folkens önskemål. Grundlag och landstillhörighet Grundlagen, som utgör fundamentet för hur samhället styrs och vilka rättsliga villkor dess medlemmar lever under, bör antagas i folkomröstning. Den bör inte kunna ändras eller avskaffas på något annat sätt än genom folkomröstning. Grundlagen måste gälla över varje annan bestämmelse. Folket bör ställa krav på att deras grundlag skall vara tydlig, entydig och begriplig för menige man samt så kortfattad att många orkar läsa igenom den. Federalt självstyre Varje politisk enhet, riket såväl som ett landsting, en kommun eller till och med en kommundel, bör kunna stifta sin egen grundlag. En mindre enhets, till exempel en kommuns, grundlag är då underställd och ett komplement till sin större enhets grundlag, till exempel till hela Sveriges grundlag, men kan inte ändras av det överordnade landets politiker eller tjänstemän utan att de har stöd i sin grundlag. Det kommer att ta tid innan en sådan rättsordning har "satt sig", men arbetet med att skapa en sådan djupdemokratisk förbundsgrundlag bör komma igång. Vilket lands del? En detalj i sammanhanget är att det bör vara varje folk förbehållet att självt bestämma vilken större politisk enhet de vill att deras landsdel skall tillhöra, naturligtvis förutsatt att de är välkomna Partihandbok (n) F71

11 att bli en del av denna större enhet. Men en underordnad politisk enhet bör ha rätt att bryta sig ur sin tillhörighet, till exempel att en kommun väljer att inte längre tillhöra "sitt" landsting, eller gå samman med en granne för att bilda en större enhet, till exempel att två kommuner blir en eller två landsting blir ett. Alla sådana gränsflyttningar bör kräva godkännande i folkomröstning för att vara giltiga. Både kommuner och landsting bör ha möjlighet att förena sig eller dela in sig i "mellanenheter" med eget folkstyre och särskilda arbetsuppgifter, till exempel byar, socknar, stadsdelar, älvdalar, "Norrland" eller "Småland" osv. Principen att varje folk, oavsett storlek eller politisk nivå, bör ha rätt att stifta sina egna lagar på sitt eget språk samt avgöra vilket land deras område skall höra till, bör även förfäktas internationellt. Väl vedertagen och rätt genomförd, med fredliga metoder och demokratisk långsamhet, skulle denna princip kunna lösa territoriella tvister, befria från förtryck och lugna ner konfliktområden. Exemplet Afrika Som exempel kan vi ta Afrika söder om Sahara. Där finns femtio länder som är skapade av europeiska kolonialmakter. Deras gränser har ingenting med deras befolkningar att göra. Resultatet är att regeringarna för ett utrotningskrig mot sina invånares inhemska språk och kulturer. All utveckling, all modernisering, all undervisning, lagstiftning och offentlig förvaltning sker på kolonialspråket. I undantagsfall har ett afrikanskt språk övertagit det europeiska språkets roll, framförallt suahili i Östafrika, men stamspråken och stammarnas självbestämmanderätt erkänns inte. Följden är att utvecklingen av väl fungerande stater misslyckas och, för att uttrycka det rått, negrerna lär sig att de är odugliga eftersom de inte gör framsteg och därför försöker många "bli vita". Men det är inget fel med att vara neger! Felet är när man inte blir respekterad som den man är. En demokratisk utveckling värd namnet förutsätter att varje folkstam själv får råda i sitt landområde, använda sitt eget språk i sin lagstiftning, förvaltning och undervisning, samt själv avgöra vilka grannfolk den väljer att samarbeta med och så småningom bilda större demokratiska enheter tillsammans med. För att en sådan stor politisk omdaning ska lyckas krävs att ett antal villkor uppfylls: 1. Fredligt förlopp: Ingen ska dödas. Politiskt våld måste vara strängt förbjudet och straffas. 2. Långsamt förlopp: Människor måste ha tid att anpassa sig, ordna om sina liv om det blir nödvändigt - vilket det helst inte ska bli. Tiden för att skapa folkstamsländer ur dagens läge kan behöva vara omkring tio år, med en följd av förvaltningsreformer i den riktningen som genomförs för varje år. Ytterligare tio år kan behövas för att dana de större demokratiska enheter, som blir stamförbund eller nationer. Rörelsefriheten måste skyddas. Nya gränser får inte stängas så att människor hindras från att nå sina bostäder eller arbetsplatser i hembygden eller staden. Partihandbok (n) F71

12 3. Demokratiskt förlopp: Alla inblandade regeringar måste försvara yttrandefriheten och rätten att bilda fredliga politiska partier. 4. Respekt för äganderätten: Ingen må fördrivas från sitt traditionella territorium, av vilken som helst anledning. Och ingen, oavsett nationalitet eller folktillhörighet, må tvingas avhända sig den mark eller tomt vars lagliga ägare den är nu. 5. Kärlek och förståelse: Det måste propageras att alla måste förstå att i detta förlopp finns inga förlorande nationer. Målet är att varje folk (varje nation, varje folkstam, varje by) ska bli "herre i eget hus". Därför må människorna glädjas inte bara åt sina egna framsteg, utan också åt sina grannstammars och grannländers framsteg. 6. Respekt för skillnader: Stadsområden med etniskt blandad befolkning ska fortsätta vara just det. Det måste bli sed att flertalet styr med respekt för minoriteter. (Bra exempel på det finns i Schweiz och Finland). 7. Enkel kommunikation: I kommunikationen mellan människor av olika språk får kolonialspråken (engelska, franska, portugisiska m. fl.) en svagare ställning än idag. Det universella språket, esperanto, bör användas i internationella sammanhang och läras ut i alla grundskolor. Esperanto har fördelen att vara mycket regelbundet, lätt att lära sig och att använda, samt till sin karaktär etniskt neutralt och mycket uttrycksfullt. 8. Regional eller allafrikansk makt över mineraltillgångar: Olja och många andra mineraler orsakar idag krig och katastrof på många ställen där de påträffas. De får inte tillåtas förhindra att de nya etniska gränserna hamnar rätt. För att säkerställa att stamväldesbildningen fortlöper demokratiskt bör alla underjordiska mineraltillgångar behärskas av en hög politisk nivå, fastän lokala folk (by, stamland, nation) ska ha uppsikt över gruvverksamheten och rätt att bestämma en del skatter och avgifter på den. 9. Undertryckande av korruption: Varje regering som för personlig vinnings skull riskerar att folkstammarnas demokratiseringsförlopp misslyckas, gränserna dras fel osv, ska infångas och straffas strängt, såsom för förräderi. (Annan "vanlig" eller "liten" förskingring kan de demokratiskt valda stamregeringarna ta itu med senare). För ett folkstyrt land med yttrandefrihet, demokratiska gränser och folkomröstad grundlag använder vi begreppet tjud, ett gammalt svenskt ord för folk. (På esperanto heter det gento). Inkomstskatt och -stöd Idag råder ett virrvarr av olika stödformer för att individen skall kunna klara sig i olika livssituationer. Stödformerna ändras ständigt och är svåra för den enskilde att överblicka och ännu svårare att förutse. Risken att "ramla mellan stolarna" finns hela tiden. Kort sagt är dagens system osäkert och många gånger orättvist. Vi föreslår en enkel, enhetlig och lättbegriplig modell som på sikt kommer att ersätta försörjningsstöd (socialbidrag), allmän sjukpenning, arbetslöshetsunderstöd (men ej de frivilliga tilläggsförsäkringar som var och en kan skaffa sig på egen hand), studiebidrag (men ej studielån därutöver), hyresbidrag, barnbidrag, föräldrapenning (garantinivå) och folkpension (men ej tjänstepension och privata pensionsförsäkringar). Eftersom modellen säkrar att medborgarna även i svåra tider har tillräcklig likviditet för att kunna överleva, kan vi kalla den för Partihandbok (n) F71

13 likvidaritet, det praktiskt handlande komplementet till tanken på solidaritet. Modellen Enkelt uttryckt bestämmer man ett belopp, B, som utgör individens grundbidrag för att kunna överleva. Detta belopp kommer alla medborgare till del, på samma sätt som barnbidraget i dag kommer alla barn till del. Grundbidragets storlek är beroende av individens ålder, hälsa, arbetsförmåga och försörjningsbörda. Beloppet är dock helt oberoende av hur mycket individen tjänar. Individens inkomster beskattas med en fast procentsats. Om inkomsten är liten så kommer grundbidraget att vara större än inkomstskatten så att individen får ett nettostöd av samhället. Om inkomsten är högre än en viss nivå så blir skatten större än bidraget och individen betalar skatt till samhället. Nollpunkten, där grundbidraget och inkomstskatten är lika stora, kan vi kalla för grundavdrag, A. Grundavdragets storlek beror på grundbidragets storlek och skattesatsen i procent. I grundbidraget räknas dels individen själv, dels de andra människor som hon försörjer, exempelvis egna barn eller andra släktingar. Det spelar alltså ingen roll om makar sam- eller särbeskattas, tillsammans får de lika mycket pengar kvar ändå. Tack vare grundbidraget B blir skattens nettoandel av inkomsten högre ju mer man tjänar, men denna progressivitet avtar med stigande inkomst. Det är tänkbart att det går att bygga in ytterligare progressivitet i modellen. Men frågan är vad detta skulle tjäna till då erfarenheten visar att mycket rika personer ändå brukar hitta kryphål i lagstiftningen för att inte betala skatt på de nivåer som politikerna säger sig vilja. Genom att införa enklare regler hoppas vi i stället kunna minska möjligheterna att hitta kryphål. Uträkning Skattebetalarens nettoinkomst beräknas enligt formeln E = F (S F) + B där E = inkomst efter skatt och stöd, F = inkomst före skatt och stöd, S = skattesatsen (%), lika för alla i kommunen, B = grundbidrag, ett belopp som beror på skattebetalarens ålder, hälsa, arbetsförmåga och försörjningsbörda, och A = grundavdrag, inkomstnivån där nettosumman av skatt och stöd är lika med noll, A = B/S Folkstyrd modell Systemets utformning och principer bestäms i lag av staten. Nivåerna för grundbidraget B bestäms i politiska beslut i landstinget. Det betyder att nivåerna kan vara olika i olika delar av landet, vilket är ett kännetecken för lokal demokrati. Det underlättar också anpassning till olika levnadsförhållanden i olika delar av riket. Andelen inkomstskatt, S, bestämmer varje kommun för sina medborgare. Om denna modell införs "rakt av" kan den leda till lika stora orättvisor mellan olika kommuner som idag. Vi föreslår därför en Partihandbok (n) F71

14 fördelning där endast kommunen beskattar individers inkomster, varje landsting beskattar sina kommuner efter bärkraft och staten i sin tur beskattar landstingen på liknande sätt. Ett par exempel Låt ordet "riksdaler" stå för ett penningbelopp som gör nedanstående exempel rimliga. (Efter vad som framgår ovan så blir det en lokal politisk fråga att avgöra vilka nivåer som är rimliga): En fattig man med många barn att försörja har rätt till grundbidraget B = 96 riksdaler i månaden. Hans månadslön är bara F = 50 riksdaler. Andelen skatt är S = 0,3 = 30%. Hans grundavdrag blir då A = B/S = 96/0,3 =320 riksdaler. Han får alltså ett stöd från samhället eftersom inkomsten före skatt är mindre än grundavdraget. Stödet uppgår till B (S F) = 96 (0,3 50) = 81 riksdaler. Med andra ord, i stället för att betala skatt får denne lågavlönade barnaförsörjare sin 50- riksdalerslön plus ett understöd på 81 riksdaler = summa månadsinkomst 131 riksdaler. En rikare dam utan familj har rätt till ett grundbidrag på B = 46 riksdaler enligt sitt landstings regler. Lönen före skatt uppgår till 728 riksdaler i månaden. Dessutom har hon andra inkomster på 20 riksdaler i månaden, vilket gör att hennes inkomst före skatt är F = = 748 riksdaler i månaden. Kommunen har bestämt en skattesats på 50 procent, det vill säga S = 0,5. Hennes grundavdrag A = B/S = 46/0,5 = 92 riksdaler. Alltså måste hon betala skatt. Skattebeloppet är S (F A) = 0,5 (748 92) = 328 riksdaler. Om drar hela skatten från hennes lön så får hon kvar en nettolön på E = = 400 riksdaler. Oavsett om man ser på hela årsinkomsten eller delar upp den månadsvis, så blir inkomstskatter och -stöd samma årliga belopp. Det blir därför möjligt att den ena månaden tillhandahålla ett stöd som då behövs, men nästa månad kräva in skatt (eller tvärtom) ifall inkomsten plötsligt ändras. Stödet är steglöst och utan tröskeleffekter. Risken för kvarskatt minskar för de flesta. Införande Modellen bör införas gradvis under en övergångsperiod på tio till tolv år, så att människor och organisationer hinner anpassa sig och sin ekonomiska planering. På sikt bör modellen påverka lönekrav, privata inkomstförsäkringar, hyresnivåer och andra levnadsomkostnader. Därför behövs en tillräckligt lång omställningstid. Just under övergångsperioden blir uträkningen av inkomstskatten mer invecklad eftersom en viss andel av inkomsten faller under den nya (ovanstående) uträkningen och resten beskattas och stöds med bidrag enligt det gamla (nuvarande) systemet. Andelen enligt den nya uträkningen ökar med ett visst antal procentenheter varje år tills den är fullt genomförd. Andra skatter En av modellens grundtankar är att man inte börjar betala skatt förrän man nått Partihandbok (n) F71

15 upp till en viss nivå. Samma princip kan tillämpas på andra områden, exempelvis arv och fastigheter. Avsikten är att göra det möjligt att beskatta väldigt stora förmögenheter och låta de mindre förbli helt obeskattade, utan att det uppstår skattetrösklar. Internationella relationer Vi bör ej sikta mot att gå med i eurosamarbetet. Ekonomierna i Europa är alltför olika. Enligt vår och många ekonomer är eurosamarbetet starkt bidragande till dagens ekonomiska kris i Europa. Många ekonomer i Europa förordar trots detta att man bör försvara euron, medan många framstående amerikanska menar att det på sikt vore bäst att överge eurosamarbetet redan nu. Vi är böjda att hålla med de senare. I vilket fall som helst riskerar EU-samarbetet att kollapsa. Enligt vår mening är EU-tanken bra. Syftet var ursprungligen att främja freden och understödja rörligheten inom Europa. Tyvärr har man ej i tillräcklig utsträckning koncentrerat sig på att riva gränserna. Till exempel har man ej samma telefoni- och postavgifter mellan länderna som inom länderna. Oavsett om vi stannar kvar i EU eller lämnar det sjunkande skeppet borde vi fördjupa det nordiska samarbetet, som startade så bra efter kriget. Målet bör vara en nordisk union eller förbundsstat. Vi har så mycket gemensamt här i Norden (språk, kultur med mera). En sådan förbundsstat skulle enligt många ekonomer vara en stark ekonomisk enhet. Klimatstyrning Larmen om hotande klimatförändringar måste tas på allvar. Det kräver en genomgång av alla skatter, avdrag, bidrag, subventioner och andra ekonomiska spelregler för att se till att politiken osvikligt håller rätt kurs i klimatfrågan. Samhället bör sänka sin energiomsättning, både hos oss och i andra länder, samt minska andelen energi som inte är förnybar. Vi bör även vara beredda att införa handelshinder i de fall som det kan motverka klimatförsämringen. Den omställning som väntar oss är stor och svår och den blir bara ännu svårare om vi skjuter upp den. Lokalt självstyre En grund för folkstyret är att det är folket som bestämmer hur landet skall styras. Denna princip fungerar bättre i liten skala än i stor, eftersom människor i ett mindre samhälle har större möjlighet att lära känna varandras karaktär, åsikter och behov, medan risken för anonymitet och frestelsen till maktmissbruk ökar i större enheter. En utgångspunkt bör därför vara att så många politiska frågor som möjligt skall avgöras lokalt, i andra hand regionalt, i tredje hand nationellt och i sista hand överstatligt eller internationellt. Denna princip återfinns även i EU:s retorik, där den kallas för subsidiaritetsprincipen, men redan benämningen, som utgår från begreppet "undersåte", visar att EU inte menar allvar. Det är ingen skam och ingen orättvisa om den ena kommunen eller landstinget beslutat saker som inte gäller i en annan Partihandbok (n) F71

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen Därför demokrati Studiematerial från riksdagen 2 Därför demokrati Riksdagens uppgifter Riksdagen ska representera människorna i Sverige. Riksdagen fattar beslut om lagar, oftast på förslag från regeringen.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

JAK Boken. om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse

JAK Boken. om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse JAK Boken om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse 1 Digitaltryck: AHL ORIGINAHL, Skinnskatteberg 2009 Andra upplagans första tryckning ISBN 91-631-8310-2 ISBN 978-91-631-8310-2 2 Innehåll Förord...

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Innehåll. Sverige 29. Inledning 7. Ekonomi 63. Arbete 83. Demokrati 11. Att hantera information 91. Individer och grupper 75. Kommun och landsting 17

Innehåll. Sverige 29. Inledning 7. Ekonomi 63. Arbete 83. Demokrati 11. Att hantera information 91. Individer och grupper 75. Kommun och landsting 17 Innehåll Inledning 7 Sverige 29 Ekonomi 63 Arbete 83 Ämnesplan i samhällskunskap 8 Planering av kursen 10 Demokrati 11 Demokratins kännetecken 12 Demokratins motsats - diktatur 13 Direkt och indirekt demokrati

Läs mer

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen Europa. Kunskapsmagasinet för unga Europeiska unionen Detta kunskapsmagasin tillsammans med en lärarhandledning finns på internet: http://europa.eu/teachers-corner/index_sv.htm bookshop.europa.eu Europeiska

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

I skuggan av uron. Granskning. Sverige bättre utan euron Debatt fyra år efter folkomröstningen. Politisk cynism och mygel kring euron

I skuggan av uron. Granskning. Sverige bättre utan euron Debatt fyra år efter folkomröstningen. Politisk cynism och mygel kring euron Granskning en tidning om EU-samarbetet - 2/2007 EU I skuggan av uron Temanummer om den gemensamma valutan Politisk cynism och mygel kring euron Sverige bättre utan euron Debatt fyra år efter folkomröstningen

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år?

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? av Sandra Lingren DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttsåldern sänkas till 16 år? Författare: Sandra Lindgren Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

FÖRDJUPNING André Juthe, Åke Sundström & Andreas Lorenius Kristna Värdepartiet www.kristnavardepartiet.se

FÖRDJUPNING André Juthe, Åke Sundström & Andreas Lorenius Kristna Värdepartiet www.kristnavardepartiet.se Kristna Värdepartiets ekonomiska politik Frihet och värden FÖRDJUPNING André Juthe, Åke Sundström & Andreas Lorenius Kristna Värdepartiet www.kristnavardepartiet.se 1 2 [...] det är ett stort misstag att

Läs mer

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Jobbkongressen 2009 Häfte A Jobben först En ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Partistyrelsens utlåtanden och motioner som

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD fördomar form framtid reflektioner Om KOOPErATiOn från unga POliTiKEr OcH KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD TITELSIDA FÖRDOMAR, FORM OCH FRAMTID Reflektioner om kooperation från unga politiker

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara!

Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara! Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara! Handledning för VSF:s kampanj för avgiftsfria studier, våren 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning (s. 1) 2. Politisk och ideologisk analys (s. 2-5) 2.1.

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Vänsterpress om Grekland i slutet av februari 2015

Vänsterpress om Grekland i slutet av februari 2015 Vänsterpress om Grekland i slutet av februari 2015 Vänsterpartiet Syriza har nu suttit i regering (tillsammans med högerpartiet Oberoende greker) i snart en månad. Hårda förhandlingar har förts med EU

Läs mer

en rättvis värld är möjlig

en rättvis värld är möjlig M en rättvis värld är möjlig Innehållsförteckning EN NY INRIKTNING PÅ SVERIGES UTRIKESPOLITIK... 3 UM1 Utlåtande internationellt utvecklingssamarbete... 3 UM2 Utlåtande globalisering och FN... 7 UM3 Utlåtande

Läs mer