KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT TILLSTÅND) FRÅN HANINGE KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT TILLSTÅND) FRÅN HANINGE KOMMUN"

Transkript

1 Uppdaterad senast 10 december 2009 Dnr: 28/2009 Aktbil: 2 Kansliet Jonathan Peduru-Aratchi KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT TILLSTÅND) FRÅN HANINGE KOMMUN 1. Handläggningstiden beräknas till mellan två och tre månader. Handläggningstiden är mycket beroende av den som ansöker om tillstånd inkommer med begärda handlingar. Saknas uppgifter eller handlingar kan beslut i ärendet inte fattas, alternativt meddelas avslag på ansökan. Var därför noga med att bifoga samtliga uppgifter/handlingar som efterfrågas. Den del som avses redogöras för nedan är första meningen i anvisningen som anger hur lång handläggningstiden är. Syftet med första meningen i anvisningen är att ge sökanden en ungefärlig tidsram för hur lång tid det tar att handlägga dennes ansökan. Detta utgör en av rättssäkerhetsaspekterna i handläggningen som måste beaktas av beslutsmyndigheten. Ingen anmärkning Ingen anmärkning Eftersom att tillstånd avseende servering och försäljning av alkohol inte träffas av stupstocksregeln i artikel 13.4 i tjänstedirektivet, d v s ett positivt beslut i form av bifall till ansökan vid avsaknad av beslut eller sent kommunicerat beslut, behöver ingen ändring göras avseende handläggningen av tillståndsärenden. Däremot måste angivandet av handläggningstiden ändras till fyra månader i enlighet med ändringen av alkoholförordningen 6. Tillägg ska även göras för att möjlighet ska finnas till eventuell förlängning av handläggningstiden med upp till fyra månader med hänvisning till den nya bestämmelsen samt att beslutet inte kan överklagas. Till detta bör också tilläggas en upplysning om att mottagningsbevis skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in. Telefon, växel: Fax: E-post: 1

2 - Förslag till ny anvisning Handläggningstiden beräknas till upp till fyra månader från det att en fullständig ansökan har inkommit till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst fyra månader. Beslut om förlängningen samt skäl för meddelas sökanden innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Handläggningstiden är mycket beroende av den som ansöker om tillstånd inkommer med begärda handlingar. Saknas uppgifter eller handlingar kan beslut i ärendet inte fattas, alternativt meddelas avslag på ansökan. Var därför noga med att bifoga samtliga uppgifter/handlingar som efterfrågas. I enlighet med 8 lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden, skickas mottagningsbevis till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in. 2. Socialförvaltningen som prövar alkohol, ser gärna att då man ansöker om stadigvarande serveringstillstånd i kommunen, kommer på ett personligt besök. Sökanden ska, förutom att lämna in relevanta handlingar med ansökan, även komma på personligt besök hos alkoholhandläggaren. Handläggarna har utformat rekommendationen för att få en personlig kontakt med sökanden. Detta har beskrivits av handläggarna som en påskyndande och förenklande lösning som gjort handläggningen mer effektiv. Dessutom underlättas tillsynen då den som söker tillstånd inte alltid är densamma som den som utövar verksamheten. Handläggaren vet då vem man ska vända sig till vid frågor och synpunkter på verksamheten. Stadgandet saknar rättslig grund och kan verka diskriminerande. Eftersom rättslig grund saknas finns det risk för godtycklig bedömning. Därmed uppfyller inte anvisningen artikel 10.2.a i tjänstedirektivet. Anvisningen kan heller inte anses nödvändig med hänsyn till tvingande hänsyn till allmänintresset (artikel 10.2.b). Den kan inte heller motiveras som proportionerlig i förhållande till syftet med alkohollagstiftningen (artikel 10.2.c). Trots att anvisningen uttryckligt vänder sig till sökande som ska ansöka om stadigvarande serveringstillstånd, kan den även träffa dem som ansöker om ett serveringstillstånd för viss tid. Anvisningen kan verka diskriminerande och uppfyller inte anvisningen artikel 16.1.a i tjänstedirektivet. Anvisningen kan inte anses nödvändig med hänsyn till allmän ordning, säkerhet och folkhälsa (artikel 16.1.b). Den kan inte heller motiveras som lämplig och nödvändig för att uppnå målet med alkohollagstiftningen (artikel 16.1.c). Anvisningen kommer att strykas och tas bort. Telefon, växel: Fax: E-post: 2 (9)

3 3. Ägarförhållandena. Dessa förhållanden ska vara styrkta. Är sökanden ett aktiebolag ska aktiebok och bolagsstämmoprotokoll bifogas. Är det frågan om ett handels- eller kommanditbolag ska förhållandena styrkas genom bolagsavtal. Saknas bolagsavtal ska detta anges. Om bolaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss bifogas där ägarförhållandena mellan de förekommande bolagen framgår samt vilka fysiska personer som slutligen är ägare. Anvisningen tar sikte på att klarlägga ägarförhållandena och undanröja eventuella tvivel om bulvanförhållanden i sökandebolaget. Några av grundförutsättningarna för att kunna beviljas serveringstillstånd är att sökanden visar på lämplighet i enlighet med alkohollagen 7 kap 7. Detta innebär att sökanden måste visa på dennes personliga och ekonomiska förhållanden. Utöver detta omfattas även andra i sökandebolaget som kan tänkas ha betydande inflytande över verksamheten. Denna kontroll görs för att se till att sökanden inte i själva verket företräder någon som vill undandra sig prövning. Anvisningen är i överensstämmelse med och förenlig med tjänstedirektivet. Fråga är dock om de bolagshandlingar som efterfrågas kan ifrågasättas av beslutsmyndigheten. Då alkohollagstiftningen delvis är en skyddslagstiftning, uppkommer därmed fråga om ett annat lands myndighetshandlingars giltighet kan ifrågasättas. Kort sagt, är det alltså fråga om principen om ömsesidigt erkännande enligt artikel 5.3 i tjänstedirektivet kan bortses från. Principen kan bortses från om det är nödvändigt av tvingande hänsyn till allmänintresset, då med beaktande av allmän ordning och säkerhet. Detta undantag bör anses föreligga vid handläggning av serveringstillstånd p g a de alkoholpolitiska angelägenheterna som ligger till grund för alkohollagstiftningen samt de högst ställda lämplighetskraven som ställs på sökande. Avsteg från artikel 5.3 i tjänstedirektivet kan göras med hänvisning till tvingande hänsyn till allmänintresset, d v s endast vid etablering av verksamhet och inte vid tillfällig tjänsteutövning. Följaktligen är det upp till beslutsmyndigheten att vid behov, själv verifiera ingivna handlingar från sökande som avser bedriva tillfällig tjänsteverksamhet. Denna verifiering kan göras via IMI, informationssystemet för den inre marknaden genom det ömsesidiga bistånd, som föreskrivs i artiklarna 28 och 29 i tjänstedirektivet, som behöriga myndigheter inom EU kan begära av varandra. Tillfälligt tillhandahållna tjänster träffas inte av artikel 5.3 i tjänstedirektivet och därmed behöver ingen åtgärd vidtas. Telefon, växel: Fax: E-post: 3 (9)

4 För närvarande kommer ingen åtgärd vidtas. Svar inväntas från Sveriges Kommuner och Landsting vad gäller frågan om ömsesidigt erkännande i artikel 5.3 i tjänstedirektivet. - Förslag till ny anvisning Ägarförhållandena i sökandeföretaget ska vara styrkta. Är sökanden ett aktiebolag ska aktiebok och bolagsstämmoprotokoll bifogas. Är det frågan om ett handels- eller kommanditbolag ska förhållandena styrkas genom bolagsavtal. Saknas bolagsavtal ska detta anges. Om bolaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss bifogas där ägarförhållandena mellan de förekommande bolagen framgår samt vilka fysiska personer som slutligen är ägare. För sökande med hemvist i en annan medlemsstat inom Europeiska Unionen, godtas även handlingar och registerutdrag från annan behörig myndighet från någon av dessa stater. 4. Bevis om uppdrag som funktionär - fullständig version omfattande 10 år. Registerutdragen ska omfatta samtliga ägare, styrelsemedlemmar, firmatecknare och eventuella övriga företrädare för bolaget. Utdragen ska vara från Bolagsverkets bolagsregister och kan beställas/rekvireras från Bolagsverket på telefon Om någon företrädare varit inblandad i konkurs ska förvaltarberättelse samt personlig redogörelse för omständigheterna kring konkursen bifogas. Anvisningen innebär att sökanden måste visa på lämplighet mot bakgrund av tidigare verksamheter. Detta innebär att man vill få reda på om sökande har eller är aktiv i andra företag eller verksamheter för att kunna ta reda på hur dessa verksamheter har bedrivits. Anvisningen träffar även andra som är verksamma eller kan ha inflytande i sökandebolaget. Med funktionär menas ställföreträdare i bolaget samt de som kan ha ett betydande inflytande. Anvisningen grundar sig på alkohollagen 7 kap 7. Syftet med stadgandet är att man ska kunna undersöka och verifiera att sökanden är densamma som äger och/eller driver verksamheten och denne inte agerar bulvan för någon annan. Dessutom ska eventuella konkurser redogöras för. Vidare omfattas andra verksamma eller sådana som kan ha inflytande i sökandeföretaget. Detta innebär att man vill utreda inte bara en enskild sökandes skötsamhet utan även de som kan komma att ha ett visst inflytande i verksamheten. Anvisningen är nödvändig av tvingande hänsyn till allmänintresset enligt artikel 10.2.b i tjänstedirektivet. Detta för att uppfylla alkohollagstiftningens krav som ställs på sökande avseende redogörelse för att inga oegentligheter förekommer i sökandeföretaget som t ex att inga bulvanförhållanden förekommer. Anvisningen är inte anpassad till tjänstedirektivets artikel 10.2.a. I och med att man efterfrågar utdrag ur Bolagsverkets bolagsregister, och inte från en myndighet jämförlig med den, blir den diskriminerande p g a nationalitet. Om även bolagshandlingar från motsvarande myndigheter i övriga länder på den gemensamma marknaden godtas, blir anvisningen förenlig med artikel 10.2.a och svensk alkohollagstiftning. Telefon, växel: Fax: E-post: 4 (9)

5 Fråga är dock om vilka funktionärerna är samt om man kan begära bolagshandlingar så pass långt bak i tiden som 10 år. Detta strider mot både artikel 10.2.c och 10.2.d eftersom att det är oproportionerligt i förhållande till syftet och otydligt uttryckt. Tillfälliga verksamheter träffas även av ovan beskrivna krav. Se punkten ovan. Dock är artiklarna 16.1.a-c tillämpliga (och inte 10.2.a-c) till samma resonemang som ovan. Med hänsyn till rimlighets- och proportionalitetsskäl kommer tiden för hur långt tillbaks man kräver handlingar för, ändras från tio till tre år. Enligt alkoholhandläggaren anser denne att det räcker med att kräva in handlingar från tre år bakåt i tiden för att uppfylla syftet. Vidare ska jämförlig myndighet i annat land på den inre marknaden jämställas med Bolagsverket. Svar inväntas från Sveriges Kommuner och Landsting vad gäller frågan om ömsesidigt erkännande i artikel 5.3 i tjänstedirektivet. Tills detta svar är inkommet föreligger fortfarande fråga om utländska myndigheters handlingar kan accepteras utan verifiering. - Förslag till ny anvisning Bevis om uppdrag som ställföreträdare för företag fullständig version omfattande tre år. Registerutdragen ska omfatta samtliga ägare, styrelsemedlemmar, firmatecknare och eventuella övriga företrädare för företaget. Utdragen ska vara från Bolagsverkets bolagsregister och kan beställas/rekvireras från Bolagsverket på telefon Om någon företrädare varit inblandad i konkurs ska förvaltarberättelse samt personlig redogörelse för omständigheterna kring konkursen bifogas. För sökande med sökandeföretag från annan medlemsstat inom Europeiska Unionen, godtas även handlingar och registerutdrag från annan behörig myndighet från någon av dessa stater. 5. Finansieringsplan för köp och igångsättande av verksamheten samt handlingar som styrker/visar varifrån investerat kapital kommer (exempelvis lånehandlingar, kontoutdrag eller liknande). Hela kapitalinsatsen ska visas. Vid eventuellt lån från en leverantör ska avtalet i sin helhet inklusive bilagor bifogas. Av finansieringsplanen och bifogade handlingar ska flödet av pengar kunna följas. Exempelvis räcker det inte att visa en kvittens på mottagen köpeskilling, eller en postväxel på motsvarande summa om det inte samtidigt går att följa kapitalet bakåt i tiden via kontoutdrag etc. Ni ska visa/styrka med verifikationer, varifrån pengarna från restaurangförvärvet kommit. Bifoga samtliga i ärendet aktuella kontoutdrag, lånehandlingar med mera. I begreppet ni ska visa finns ej utrymme för förvaltningen att gissa/spekulera i hur finansieringen kan ha gått till. Detta gäller på motsvarande sätt vad sökanden levt av. Anvisningen innebär en ekonomisk granskning av sökandens ekonomi. Sökanden måste visa varifrån de ekonomiska medlen som ska användas i verksamheten kommer och hur de ska användas. Dessutom ska finansieringen av förvärv av verksamhet kunna visas/styrkas. Servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. För att få tillstånd till sådan servering måste sökanden uppfylla högt ställda krav på lämplighet. Detta ansvar omfattar Telefon, växel: Fax: E-post: 5 (9)

6 även eventuella delägare som innehar del i verksamheten personligen eller genom ett företag, d v s fysisk respektive juridisk person som äger andelar. Den ekonomiska redovisningen stannar inte vid en redovisning av företagets ekonomi utan är heltäckande och sträcker sig så långt som till sökandens privatekonomi. Syftet med anvisningen är att sökanden ska för att få ansökt serveringstillstånd beviljat, visa att det inte förekommer några ekonomiska oegentligheter i verksamheten och att de medel som används vid ett övertagande eller nyetablering av en verksamhet, kommer från förvärvade medel. Detta följer av alkohollagen 7 kap 7. I redovisningen av lämplighet som görs av sökanden, omfattar denna även att de ekonomiska omständigheterna utgör bedömningsgrunder. Dessa behöver enligt Folkhälsoinstitutets handbok för alkohollagen, i redogörelsen för lagens 7 kap 7, inte nödvändigtvis avse brottsliga handlingar av ekonomisk karaktär, det kan även röra sig om ekonomisk misskötsamhet. Exempel på detta är att sökanden systematisk och inte vid enstaka tillfällen, underlåtit att betala in skatt, moms och avgifter. I propositionen 1994/95:89 s 64 anges det att enligt Socialstyrelsens mening bör en finansieringsplan krävas då det är fråga om ett nytt företag eller en ny företagare. Detta då för att kunna bedöma om sökandens ekonomiska förhållanden är tillfredsställande. Alkoholhandläggaren ska kunna se, i en jämförelse mellan i de privatekonomiska och företagsekonomiska redogörelserna att de är realistiska, d v s att sökandens ekonomiska redogörelser visar på summor som man kunnat leva av samt att det som är hänförligt till verksamheten räcker till för att finansiera den. Anvisningen är otydlig och måste omformuleras för att vara förenlig med artikel 10.2.d i tjänstedirektivet. Den kan upplevas som utpekande och anklagande vilket sökanden skulle kunna uppleva som ett icke-objektivt och opartiskt förhållningssätt från beslutsmyndigheten som då går emot artikel 13.1 i tjänstedirektivet. Anvisningen är inte diskriminerande då den träffar utländska som inhemska tjänsteleverantörer. Den är även nödvändig för att säkerställa att sökanden har medel att driva sin verksamhet samt att denne har skött sina åligganden mot det allmänna, d v s betalat skatter och moms i tid. Fråga är dock om anvisningen kan ses som proportionerlig i förhållande till det mål som eftersträvas. Ett tillfälligt tillstånd för alkoholservering utövas under en kort begränsad period. Vidare kan man fråga sig om inte anvisningen träffas av ömsesidigt erkännande i denna del avseende tillfällig tjänsteverksamhet. För en sökande som kommer från utlandet är det förvisso påkallat att denne redogör till viss del för verksamhetens ekonomiska förehavanden. Däremot kan alltså kravet att den utländske sökanden även ska visa vad denne har levt av, anses som alltför långtgående som krav då tillståndet för den sökta verksamheten enbart gäller för en kort begränsad tid. Telefon, växel: Fax: E-post: 6 (9)

7 Därmed är regeln i förhållande till tillfällig tjänsteverksamhet oproportionerlig och oförenlig med artikel 16.1.c i tjänstedirektivet. Delar av anvisningen måste omformuleras då den är något för antagonistisk, anklagande och otydlig. Den del som åsyftas är de två sista meningarna I begreppet ni ska visa finns ej utrymme för förvaltningen att gissa/spekulera i hur finansieringen kan ha gått till. Detta gäller på motsvarande sätt vad sökanden levt av. Denna del ska strykas och ersättas av formuleringen nedan. - Förslag på ny anvisning Då finansieringen av verksamheter kan skilja sig markant emellanåt, krävs det i enlighet med svensk alkohollagstiftning, att sökanden noga redovisar hur verksamheten finansieras. Detta innebär att ansvaret för denna uppgift helt och hållet faller på sökanden. Vidare måste sökanden, för att en enhetlig helhetsbedömning ska kunna göras, även redovisa sin privatekonomi, för att visa på eventuella kapitaltillskott och/eller överföringar till verksamheten. 6. Meritförteckning. Samtliga personer som ingår i sökandebolaget ska redovisa en förteckning över sysselsättning (arbete, studier etc) de senaste fem åren (meritförteckning). Dessa uppgifter ska styrkas med handlingar. Det man begär in från sökanden är underlag för prövning av sökandens personliga lämplighet. Anvisningen innebär att sökanden samt andra relevanta personer ska redogöra för vad de har sysslat med tidigare. Detta innebär också att man ska redovisa om det finns några luckor i redovisningen som kan ifrågasättas (och som inte visar på vad man har sysslat med). Enligt samtal med tillståndshandläggarna har de angivit att syftet med anvisningen är att den är ett led i arbetet att undersöka sökandens bakgrund. Ospecificerade eller helt uteblivna redogörelser, så kallade luckor i tid i meritförteckningen, kan föranleda att man måste begära in mer handlingar. Detta är ett led i handläggningen i att fastställa sökandens personliga lämplighet. Enligt Folkhälsoinstitutets handbok för alkohollagen, kan man kräva redogörelse för den kunskap man har som är relevant för alkoholservering. Detta följer av alkohollagen 7 kap 7. Detsamma gäller sökandens personliga förehavanden som utgörs av en kontroll av dennes personliga lämplighet. Det som kan begäras in är intyg om relevanta utbildningar och anställningar. Då det är sökanden som har bevisbördan ska denne ge in dessa handlingar. Däremot är det enligt handboken, beslutsmyndighetens uppgift att inhämta besked om sökanden har gjort sig skyldig till brott och besked om skatteinbetalningar har gjorts i rätt tid. Sådan information är hänförlig till sökandens vandel. Då det är en omfattande redogörelse som efterfrågas, kan man fråga sig enligt vilka grunder som informationen kommer att bedömas på. Ovan har det konstaterats att vissa former av Telefon, växel: Fax: E-post: 7 (9)

8 intyg och liknande handlingar kan begäras, men då denna anvisning är så pass vag i vilken omfattning och om det rör sig om för ansökan relevant information eller enbart sådan som är generell, kan det ses som om bedömning kan komma att göras på godtyckliga grunder. Därmed är inte anvisningen förenlig med artikel Den är dock icke-diskriminerande och med tvingande hänsyn till allmänintresset. Däremot är anvisningen inte proportionerlig i förhållande till det syfte som avses, allmänintresset. Den är helt enkelt alltför långtgående samtidigt som den kan uttryckas mer tydligt och ska i förväg ange de handlingar man önskar få in från sökanden, detta för att vara förenligt med artiklarna 10.2.d och f i tjänstedirektivet. Otydligheten ligger i den avsaknad av avgränsning av den personkrets som anvisningen vänder sig till samt vad den avkräver de berörda personerna. Anvisningen är inte diskriminerande då den träffar utländska som inhemska tjänsteleverantörer samt är nödvändig i enlighet med alkohollagstiftningens syften, allmän ordning och folkhälsan. Däremot är det fråga om den är proportionerlig i förhållande till det mål som eftersträvas. Ett tillfälligt tillstånd för alkoholservering utövas under en kort begränsad period och därmed kan det långtgående kravet om meritförteckning från samtliga personer i sökandebolaget vara oproportionerligt och oförenlig med artikel 16.1.c i tjänstedirektivet. Rimligtvis bör en sökande som driver verksamhet i hemlandet inom gemenskapen, som kräver serveringstillstånd enligt att förfarande likt det svenska, träffas av ömsesidigt erkännande (artikel 5.3 i tjänstedirektivet) och därmed ge antydan att sökanden är lämplig som innehavare av serveringstillstånd. Anvisningen bör omformuleras med mindre ingripande krav från sökanden avseende vad som efterfrågas och från vilka. Som angivet ovan ska omformuleringen göras i enlighet med Folkhälsoinstitutets handbok om det som kan efterfrågas. Varken Folkhälsoinstitutets handbok eller föreskrifter ger mycket ledning avseende hur omfattande kravet på redovisningen av personlig lämplighet ska vara. Det som anges är att beslutsmyndigheten kan begära in intyg om utbildningar och anställningar från den sökande. Något mer detaljerat finns ej heller att finna i förarbetet till alkohollagen. En tolkning av detta kan vara att det rör sig om intyg som är relevanta för sökandens verksamhet. Exempel på sådant som kan ha relevans är erfarenhet av alkoholservering och/eller utbildning i ämnet. - Förslag till ny anvisning Sökandens erfarenhet av alkoholservering eller utbildning i ämnet ska bifogas ansökan. Uppgifterna ska vara styrkta genom intyg. Det ska framgå av inlämnade intyg vad den huvudsakliga sysselsättningen varit, tidsperiod och sysselsättningsgrad. Avser intyget erfarenhet genom arbete i relevant bransch, ska även arbetsgivarens kontaktuppgifter bifogas. Telefon, växel: Fax: E-post: 8 (9)

9 7. Utöver vad som angivits ovan kan förvaltningen begära att Ni inkommer med ytterligare upplysningar. Anvisningen är vanligt förekommande i föreskrifter och anvisningar. Den tydliggör det eventuella kravet att mer information kan komma att begäras in. Syftet med anvisningen är att informera en sökande om eventuella krav som kan ställas efter att ansökan har lämnats in. Vid händelse av att inlämnad ansökan inte är komplett krävs mer underlag för att beslut ska kunna fattas. Ingen anmärkning Ingen anmärkning Viss otydlighet kan utläsas av denna anvisning. Dock finns anvisningens innebörd redan uttryckt i skriftens andra stycke. Det rimligaste vore att sammanföra ovanstående anvisning med den som återfinns i skriftens början angående handläggningstidens längd. En omformulering samt vissa tillägg ska göras till andra stycket i anvisningstexten som anges nedan. Efter detta stycke ska den nya omformuleringen om ytterligare uppgifter infogas. - Förslag till ny anvisning Utöver vad som angivits ovan kan förvaltningen begära att Ni inkommer med ytterligare upplysningar i händelse av att beslutsunderlaget är ofullständigt. Telefon, växel: Fax: E-post: 9 (9)

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer ANMÄLAN Betydande förändring 1 (1) Kretsen av personer med ett betydande inflytande i det tillståndshavande bolaget förändras. Exempelvis ändrad ägare, styrelse, bolagsmän, restaurangchef eller liknande.

Läs mer

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd 1 Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga nr på handlingar som medföljer ansökan och streckmarkera de som saknas. Ansökan om tillstånd

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga

Läs mer

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd 1 Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga nr på handlingar som medföljer ansökan och streckmarkera de som saknas. Ansökan om tillstånd

Läs mer

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Följande uppgifter ska framgå av ansökan: Uppgifter om sökande

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

Skickas till: Permanent tillstånd, allmänheten Permanent tillstånd, slutet sällskap Cateringtillstånd Ändring i tillstånd

Skickas till: Permanent tillstånd, allmänheten Permanent tillstånd, slutet sällskap Cateringtillstånd Ändring i tillstånd ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND För servering av alkoholdrycker Blankettanvisning Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Du medger

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 ANSÖKAN om serveringstillstånd Ansökan sänds till: LESSEBO KOMMUN Socialnämnden Att: Alkoholtillstånd Box 13

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Du medger

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd

Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd ANSÖKAN STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 6, 7 alkohollagen (2010:1622) Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd 1. Stadigvarande tillstånd

Läs mer

handlingar Fler dryckesslag Se bilaga 1. Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd)

handlingar Fler dryckesslag Se bilaga 1. Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Organisationsnummer Personnummer Telefonnummer Faxnummer Namn Adress E-post Serveringsställe Namn Restaurangnummer Gatuadress Postnummer och postort Ansökan avser Utökning avser

Läs mer

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL Insändes till Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen, kansli 374 81 Karlshamn Telefon 0454-81100 E-post kommunkansli@karlshamn.se 1(6) ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER,

Läs mer

ANSÖKAN. Gatuadress E-postadress Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

ANSÖKAN. Gatuadress E-postadress Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN ANSÖKAN Tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker SIDA 1 (1) Sökande Namn Organisationsnummer/personnummer Gatuadress E-postadress

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Genomförande av tjänstedirektivet (TD) Granskning av kommunala krav på tjänsteleverantörer

Genomförande av tjänstedirektivet (TD) Granskning av kommunala krav på tjänsteleverantörer Genomförande av tjänstedirektivet (TD) Granskning av kommunala krav på tjänsteleverantörer Erfarenheter från pilotprojektet med Haninge och Järfälla kommuner september 2009 februari 2010 1 Granskning av

Läs mer

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en ansvarsfull

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Göteborgs stad Tillståndsenheten Box 5282 402 25 Göteborg MOTPART Fortress Restaurang AB,

Läs mer

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte 1 (6) Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte För att få servera alkohol till allmänheten behöver du ett serveringstillstånd.

Läs mer

Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning

Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning 1 Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken

Läs mer

Så här anmäler du förändringar i ägande och verksamhet

Så här anmäler du förändringar i ägande och verksamhet 1 Så här anmäler du förändringar i ägande och verksamhet Om det sker förändringar i ditt bolag som har serveringstillstånd ska du anmäla detta till tillståndsenheten. Det kan till exempel vara om ägarförhållandena

Läs mer

Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622)

Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Fyll i en blankett per ny aktieägare. Förutom att fylla i denna blankett måste du också bifoga dokument

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd.

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH STARKÖL

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH STARKÖL 1(6) ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH STARKÖL Insändes till Sölvesborgs kommun Kommunkansliet, alkoholhandläggaren 294 80 Sölvesborg Telefon 0454-810 43

Läs mer

Anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden

Anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden Anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden Allmänna bestämmelser Om det sker förändringar i ditt bolag som har serveringstillstånd ska du anmäla detta till tillståndsenheten. Det kan t.ex. röra

Läs mer

ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND

ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND Sökande Bolagets / företagets namn: Organisationsnr/personnr: Gatuadress: Telefonnr: Postadress: E-post: Serveringsställe Restaurangens namn: Gatuadress: Postadress:

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5)

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5) 1 (5) Prop. 2008/09:187 Förslag till lag om tjänster på den inre marknaden Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelse 1 Denna lag innehåller allmänna bestämmelser avseende tjänster som omfattas

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Malmö stad Tillståndsenheten 205 80 Malmö MOTPARTER 1. P1 2. P2 Ombud för 1 och 2: Advokat

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(9)

Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(9) Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(9) Information om behandling av personuppgifter För att underlätta hanteringen av de uppgifter du fyllt i önskar vi databehandla

Läs mer

STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP

STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP Sida 1 (5) ANVISNINGAR A1 STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten Denna typ av serveringstillstånd söks vanligtvis

Läs mer

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen 1 Ansökan med bilagor skickas till: Härjedalens kommun Bildning, fritid och kultur Medborgarhuset 842 80 Sveg ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Innehåller Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Blankett 1A: Ansökan om stadigvarande tillstånd Blankett

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Anvisningar Version 2015-09-03 Ansökan om stadigvarande Den som vill servera alkohol i sin verksamhet behöver ett. I det här häftet finns anvisningar och blanketter för att ansöka om stadigvarande till

Läs mer

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap.

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap. Socialnämnden ANSÖKAN STADIGVARANDE TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 4, 7 alkohollagen (2010:1622) SÖKANDE Organisationsnummer Gatuadress Postnummer och postort Telefon Fax Epostadress ANSöKAN AVSER Restaurang

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) Alkoholdrycker som serveringstillståndet ska utökas med:

Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) Alkoholdrycker som serveringstillståndet ska utökas med: ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Organisationsnummer/ Personnummer Telefonnummer Adress Faxnummer E-post Serveringsställe Restaurangnummer Gatuadress Postnummer och postort Ansökan avser Utökning avser Bifoga

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, P.O. Box 6750, SE-113 85 Stockholm, Tel +46 8 787 80 00, Fax +46 8 24 13 35. Prenumerera via e-post på www.fi.se. ISSN

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Ansökan om Ansökan om serveringstillstånd görs på kommunens ansökningsblankett, vid ansökan krävs det även information som bifogas som bilagor vid ansökan för att ansökan ska vara komplett. Inkommen ansökan

Läs mer

Ansökan och anvisning om stadigvarande serveringstillstånd 8 kap 2, 8 kap 4 och 8 kap 7 alkohollagen

Ansökan och anvisning om stadigvarande serveringstillstånd 8 kap 2, 8 kap 4 och 8 kap 7 alkohollagen nsökan och anvisning Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller till slutna sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet.

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Reviderade 2014-01-01 Anmälarens uppgifter Tillståndshavare Bolagsnamn / Organisationsnummer / Gatuadress Postnummer och

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19) Socialnämndens arbetsutskott 2015-05-11 63 Ansökan om stadigvarande utökad serveringstid, Nya Våning 1 (SN 2015.081) Beslut Arbetsutskottet beslutar att

Läs mer

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd Sökande Samordnad Bolagsnamn/namn DNR: Sida 1 av 5 Organisationsnummer/personnummer Serveringsställe Serveringsställe/tillredningsställe Adress yssa i de rutor där ni fyllt information under respektive

Läs mer

Socialförvaltningen Socialkontoret. Finansieringsplan inför start av restaurangrörelse 8 kap. 12 alkohollagen (2010:1622) Sida 1 (6)

Socialförvaltningen Socialkontoret. Finansieringsplan inför start av restaurangrörelse 8 kap. 12 alkohollagen (2010:1622) Sida 1 (6) Socialförvaltningen Socialkontoret Finansieringsplan inför start av restaurangrörelse 8 kap. 12 alkohollagen (2010:1622) Sida 1 (6) Den som ansöker om serveringstillstånd inför start av restaurangrörelse

Läs mer

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap.

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Alkoholservering till slutet sällskap Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Vad är ett slutet sällskap? För att det skall kunna vara fråga om ett slutet

Läs mer

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Den här broschyren är tänkt som ett stöd för dig som är politiker/beslutsfattare i kommunen och har till uppgift att fatta beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Har du frågor eller vill beställa

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m)

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m) Ansökan sänds till: Leksands kommun Miljöavdelningen 793 80 Leksand ANSÖKAN stadigvarande - om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande

Läs mer

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker Mall 6, Version 1, DD 2013 Sökande Registrerat firmanamn/bolagsnamn Bilaga till Person-/organisationsnummer Sida 1 Utdelningsadress Postnummer Ort Telefon (inkl riktnummer) Mobiltelefon E-post Serveringsställe

Läs mer

Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse (8 kap 12 alkohollagen)

Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse (8 kap 12 alkohollagen) Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse (8 kap 12 alkohollagen) När man söker stadigvarande serveringstillstånd ska den finansiering styrkas som redovisas i finansieringsplanen. Du måste visa

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

ANSÖKAN. Gatuadress E-postadress Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

ANSÖKAN. Gatuadress E-postadress Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer ANSÖKAN Tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker 1 (1) Sökande Namn Organisationsnummer/personnummer Gatuadress E-postadress Faxnummer Postnummer Postadress Telefonnummer

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker 1 (8) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: SN 2012-05-02 Uppdateras: Riktlinjer för servering av alkoholdrycker Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Utredning och beslut om

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om ägar- och ledningsprövning; FFFS 2007:22 Utkom från trycket den

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten på restaurang Alsike Krog KS-2009/1086

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten på restaurang Alsike Krog KS-2009/1086 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-03 Kommunstyrelsen Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten på restaurang Alsike Krog KS-2009/1086 Förslag till

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

Anvisningar för ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker

Anvisningar för ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker Socialkontoret Anvisningar för ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker Stadigvarande tillstånd Stadigvarande tillstånd ges till allmänheten eller slutet sällskap för servering av

Läs mer

Bilaga Till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd

Bilaga Till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd Mall 8, Upplaga 1, FHI 2012 Sökande Bolagsnamn/namn Bilaga Sida 1 Organisationsnummer/personnummer Serveringsställe Serveringsställe/tillredningsställe Adress yssa i de rutor där ni fyllt information under

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; 581:2010/507465 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; beslutade den xx 2010. LVFS 2010: Utkom från trycket den 2010

Läs mer

Formulär 1 b registrerade betaltjänstleverantörer

Formulär 1 b registrerade betaltjänstleverantörer Formulär 1 b registrerade betaltjänstleverantörer Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ägarprövning

Läs mer

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Innehåller Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Blankett 1A: Ansökan om stadigvarande tillstånd Blankett

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Inköp av inventarier och utrustning. Övriga kostnader (ansökningsavgift, kostnad för ombud, kurser, redovisningstjänster mm.)

Inköp av inventarier och utrustning. Övriga kostnader (ansökningsavgift, kostnad för ombud, kurser, redovisningstjänster mm.) Finansieringsplan Vid köp av restaurangrörelse 8 kap 12 alkohollagen Finansieringsplan Du som söker serveringstillstånd ska styrka den finansiering som redovisats i finansieringsplanen. Detta innebär att

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ort och datum Den pedagogiska omsorgens namn Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökande Namnförtydligande Ort

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer

21 Alkoholtillsyn. 21.1 Allmänt

21 Alkoholtillsyn. 21.1 Allmänt 265 21 Alkoholtillsyn 21.1 Allmänt 8 kap. 1 a andra stycket AL Skatteverket utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 4 kap. 5. Det är SKV, före detta RSV, som sedan den 1 januari 2000 utövar

Läs mer

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Import och exportföreskrifter/vapen och explosiva varor 1 Inledande bestämmelser 1 [7531] Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Ändring av verksamhetens inriktning Annat:. För och efternamn: Personnummer: Roll/titel. För och efternamn: Personnummer: Roll/titel:

Ändring av verksamhetens inriktning Annat:. För och efternamn: Personnummer: Roll/titel. För och efternamn: Personnummer: Roll/titel: Tillståndshavare Bolagsnamn/Namn: Gatuadress: Telefon: Organisationsnummer/personnummer: Postnummer och postort: E-postadress: Serveringsställe (Restauranglokal, område, plats, föreningslokal eller liknande

Läs mer

Datum Vår referens Ersätter 2010-09-30 Elisabet Ohlsson

Datum Vår referens Ersätter 2010-09-30 Elisabet Ohlsson YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation Ingemar Hamskär 114 94 Stockholm Datum Vår referens Ersätter 2010-09-30 Elisabet Ohlsson Ert meddelande 2010-07-16 0059 Ert nummer Utländsk näringsverksamhet

Läs mer

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum Ärendenummer 1 (6) FÖRSLAG TILL BESLUT MRN/2017:67 Robert Janeling Miljö- och räddningstjänstnämnden Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-09-08 B E S L U T Orexo AB FI Dnr 15-8937 Verkställande direktören Nikolaj Sörensen Delgivning nr 2 Box 303 751 05 Uppsala Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen Avdelning 05 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) Mål nr 5932-15 KLAGANDE A Ombud: B MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.30-13.50 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Kommunala riktlinjer för alkoholservering

Kommunala riktlinjer för alkoholservering Kommunala riktlinjer för alkoholservering Allmänna krav Som medlem i EU har Sverige förbundit sig att följa bestämmelserna i EG-rätten. Enligt EU:s rättsregler skall kriterier vid tillståndsgivning vara

Läs mer

Ansökan om utsträckt serveringstid på restaurang Noors Slott KS-2010/78

Ansökan om utsträckt serveringstid på restaurang Noors Slott KS-2010/78 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Ansökan om utsträckt serveringstid på restaurang Noors Slott Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå Noors Slott

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning;

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning; FFFS 1997:15 beslutade den 26 juni 1997. Omfattningen av de allmänna råden 1

Läs mer