KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT TILLSTÅND) FRÅN HANINGE KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT TILLSTÅND) FRÅN HANINGE KOMMUN"

Transkript

1 Uppdaterad senast 10 december 2009 Dnr: 28/2009 Aktbil: 2 Kansliet Jonathan Peduru-Aratchi KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT TILLSTÅND) FRÅN HANINGE KOMMUN 1. Handläggningstiden beräknas till mellan två och tre månader. Handläggningstiden är mycket beroende av den som ansöker om tillstånd inkommer med begärda handlingar. Saknas uppgifter eller handlingar kan beslut i ärendet inte fattas, alternativt meddelas avslag på ansökan. Var därför noga med att bifoga samtliga uppgifter/handlingar som efterfrågas. Den del som avses redogöras för nedan är första meningen i anvisningen som anger hur lång handläggningstiden är. Syftet med första meningen i anvisningen är att ge sökanden en ungefärlig tidsram för hur lång tid det tar att handlägga dennes ansökan. Detta utgör en av rättssäkerhetsaspekterna i handläggningen som måste beaktas av beslutsmyndigheten. Ingen anmärkning Ingen anmärkning Eftersom att tillstånd avseende servering och försäljning av alkohol inte träffas av stupstocksregeln i artikel 13.4 i tjänstedirektivet, d v s ett positivt beslut i form av bifall till ansökan vid avsaknad av beslut eller sent kommunicerat beslut, behöver ingen ändring göras avseende handläggningen av tillståndsärenden. Däremot måste angivandet av handläggningstiden ändras till fyra månader i enlighet med ändringen av alkoholförordningen 6. Tillägg ska även göras för att möjlighet ska finnas till eventuell förlängning av handläggningstiden med upp till fyra månader med hänvisning till den nya bestämmelsen samt att beslutet inte kan överklagas. Till detta bör också tilläggas en upplysning om att mottagningsbevis skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in. Telefon, växel: Fax: E-post: 1

2 - Förslag till ny anvisning Handläggningstiden beräknas till upp till fyra månader från det att en fullständig ansökan har inkommit till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst fyra månader. Beslut om förlängningen samt skäl för meddelas sökanden innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Handläggningstiden är mycket beroende av den som ansöker om tillstånd inkommer med begärda handlingar. Saknas uppgifter eller handlingar kan beslut i ärendet inte fattas, alternativt meddelas avslag på ansökan. Var därför noga med att bifoga samtliga uppgifter/handlingar som efterfrågas. I enlighet med 8 lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden, skickas mottagningsbevis till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in. 2. Socialförvaltningen som prövar alkohol, ser gärna att då man ansöker om stadigvarande serveringstillstånd i kommunen, kommer på ett personligt besök. Sökanden ska, förutom att lämna in relevanta handlingar med ansökan, även komma på personligt besök hos alkoholhandläggaren. Handläggarna har utformat rekommendationen för att få en personlig kontakt med sökanden. Detta har beskrivits av handläggarna som en påskyndande och förenklande lösning som gjort handläggningen mer effektiv. Dessutom underlättas tillsynen då den som söker tillstånd inte alltid är densamma som den som utövar verksamheten. Handläggaren vet då vem man ska vända sig till vid frågor och synpunkter på verksamheten. Stadgandet saknar rättslig grund och kan verka diskriminerande. Eftersom rättslig grund saknas finns det risk för godtycklig bedömning. Därmed uppfyller inte anvisningen artikel 10.2.a i tjänstedirektivet. Anvisningen kan heller inte anses nödvändig med hänsyn till tvingande hänsyn till allmänintresset (artikel 10.2.b). Den kan inte heller motiveras som proportionerlig i förhållande till syftet med alkohollagstiftningen (artikel 10.2.c). Trots att anvisningen uttryckligt vänder sig till sökande som ska ansöka om stadigvarande serveringstillstånd, kan den även träffa dem som ansöker om ett serveringstillstånd för viss tid. Anvisningen kan verka diskriminerande och uppfyller inte anvisningen artikel 16.1.a i tjänstedirektivet. Anvisningen kan inte anses nödvändig med hänsyn till allmän ordning, säkerhet och folkhälsa (artikel 16.1.b). Den kan inte heller motiveras som lämplig och nödvändig för att uppnå målet med alkohollagstiftningen (artikel 16.1.c). Anvisningen kommer att strykas och tas bort. Telefon, växel: Fax: E-post: 2 (9)

3 3. Ägarförhållandena. Dessa förhållanden ska vara styrkta. Är sökanden ett aktiebolag ska aktiebok och bolagsstämmoprotokoll bifogas. Är det frågan om ett handels- eller kommanditbolag ska förhållandena styrkas genom bolagsavtal. Saknas bolagsavtal ska detta anges. Om bolaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss bifogas där ägarförhållandena mellan de förekommande bolagen framgår samt vilka fysiska personer som slutligen är ägare. Anvisningen tar sikte på att klarlägga ägarförhållandena och undanröja eventuella tvivel om bulvanförhållanden i sökandebolaget. Några av grundförutsättningarna för att kunna beviljas serveringstillstånd är att sökanden visar på lämplighet i enlighet med alkohollagen 7 kap 7. Detta innebär att sökanden måste visa på dennes personliga och ekonomiska förhållanden. Utöver detta omfattas även andra i sökandebolaget som kan tänkas ha betydande inflytande över verksamheten. Denna kontroll görs för att se till att sökanden inte i själva verket företräder någon som vill undandra sig prövning. Anvisningen är i överensstämmelse med och förenlig med tjänstedirektivet. Fråga är dock om de bolagshandlingar som efterfrågas kan ifrågasättas av beslutsmyndigheten. Då alkohollagstiftningen delvis är en skyddslagstiftning, uppkommer därmed fråga om ett annat lands myndighetshandlingars giltighet kan ifrågasättas. Kort sagt, är det alltså fråga om principen om ömsesidigt erkännande enligt artikel 5.3 i tjänstedirektivet kan bortses från. Principen kan bortses från om det är nödvändigt av tvingande hänsyn till allmänintresset, då med beaktande av allmän ordning och säkerhet. Detta undantag bör anses föreligga vid handläggning av serveringstillstånd p g a de alkoholpolitiska angelägenheterna som ligger till grund för alkohollagstiftningen samt de högst ställda lämplighetskraven som ställs på sökande. Avsteg från artikel 5.3 i tjänstedirektivet kan göras med hänvisning till tvingande hänsyn till allmänintresset, d v s endast vid etablering av verksamhet och inte vid tillfällig tjänsteutövning. Följaktligen är det upp till beslutsmyndigheten att vid behov, själv verifiera ingivna handlingar från sökande som avser bedriva tillfällig tjänsteverksamhet. Denna verifiering kan göras via IMI, informationssystemet för den inre marknaden genom det ömsesidiga bistånd, som föreskrivs i artiklarna 28 och 29 i tjänstedirektivet, som behöriga myndigheter inom EU kan begära av varandra. Tillfälligt tillhandahållna tjänster träffas inte av artikel 5.3 i tjänstedirektivet och därmed behöver ingen åtgärd vidtas. Telefon, växel: Fax: E-post: 3 (9)

4 För närvarande kommer ingen åtgärd vidtas. Svar inväntas från Sveriges Kommuner och Landsting vad gäller frågan om ömsesidigt erkännande i artikel 5.3 i tjänstedirektivet. - Förslag till ny anvisning Ägarförhållandena i sökandeföretaget ska vara styrkta. Är sökanden ett aktiebolag ska aktiebok och bolagsstämmoprotokoll bifogas. Är det frågan om ett handels- eller kommanditbolag ska förhållandena styrkas genom bolagsavtal. Saknas bolagsavtal ska detta anges. Om bolaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss bifogas där ägarförhållandena mellan de förekommande bolagen framgår samt vilka fysiska personer som slutligen är ägare. För sökande med hemvist i en annan medlemsstat inom Europeiska Unionen, godtas även handlingar och registerutdrag från annan behörig myndighet från någon av dessa stater. 4. Bevis om uppdrag som funktionär - fullständig version omfattande 10 år. Registerutdragen ska omfatta samtliga ägare, styrelsemedlemmar, firmatecknare och eventuella övriga företrädare för bolaget. Utdragen ska vara från Bolagsverkets bolagsregister och kan beställas/rekvireras från Bolagsverket på telefon Om någon företrädare varit inblandad i konkurs ska förvaltarberättelse samt personlig redogörelse för omständigheterna kring konkursen bifogas. Anvisningen innebär att sökanden måste visa på lämplighet mot bakgrund av tidigare verksamheter. Detta innebär att man vill få reda på om sökande har eller är aktiv i andra företag eller verksamheter för att kunna ta reda på hur dessa verksamheter har bedrivits. Anvisningen träffar även andra som är verksamma eller kan ha inflytande i sökandebolaget. Med funktionär menas ställföreträdare i bolaget samt de som kan ha ett betydande inflytande. Anvisningen grundar sig på alkohollagen 7 kap 7. Syftet med stadgandet är att man ska kunna undersöka och verifiera att sökanden är densamma som äger och/eller driver verksamheten och denne inte agerar bulvan för någon annan. Dessutom ska eventuella konkurser redogöras för. Vidare omfattas andra verksamma eller sådana som kan ha inflytande i sökandeföretaget. Detta innebär att man vill utreda inte bara en enskild sökandes skötsamhet utan även de som kan komma att ha ett visst inflytande i verksamheten. Anvisningen är nödvändig av tvingande hänsyn till allmänintresset enligt artikel 10.2.b i tjänstedirektivet. Detta för att uppfylla alkohollagstiftningens krav som ställs på sökande avseende redogörelse för att inga oegentligheter förekommer i sökandeföretaget som t ex att inga bulvanförhållanden förekommer. Anvisningen är inte anpassad till tjänstedirektivets artikel 10.2.a. I och med att man efterfrågar utdrag ur Bolagsverkets bolagsregister, och inte från en myndighet jämförlig med den, blir den diskriminerande p g a nationalitet. Om även bolagshandlingar från motsvarande myndigheter i övriga länder på den gemensamma marknaden godtas, blir anvisningen förenlig med artikel 10.2.a och svensk alkohollagstiftning. Telefon, växel: Fax: E-post: 4 (9)

5 Fråga är dock om vilka funktionärerna är samt om man kan begära bolagshandlingar så pass långt bak i tiden som 10 år. Detta strider mot både artikel 10.2.c och 10.2.d eftersom att det är oproportionerligt i förhållande till syftet och otydligt uttryckt. Tillfälliga verksamheter träffas även av ovan beskrivna krav. Se punkten ovan. Dock är artiklarna 16.1.a-c tillämpliga (och inte 10.2.a-c) till samma resonemang som ovan. Med hänsyn till rimlighets- och proportionalitetsskäl kommer tiden för hur långt tillbaks man kräver handlingar för, ändras från tio till tre år. Enligt alkoholhandläggaren anser denne att det räcker med att kräva in handlingar från tre år bakåt i tiden för att uppfylla syftet. Vidare ska jämförlig myndighet i annat land på den inre marknaden jämställas med Bolagsverket. Svar inväntas från Sveriges Kommuner och Landsting vad gäller frågan om ömsesidigt erkännande i artikel 5.3 i tjänstedirektivet. Tills detta svar är inkommet föreligger fortfarande fråga om utländska myndigheters handlingar kan accepteras utan verifiering. - Förslag till ny anvisning Bevis om uppdrag som ställföreträdare för företag fullständig version omfattande tre år. Registerutdragen ska omfatta samtliga ägare, styrelsemedlemmar, firmatecknare och eventuella övriga företrädare för företaget. Utdragen ska vara från Bolagsverkets bolagsregister och kan beställas/rekvireras från Bolagsverket på telefon Om någon företrädare varit inblandad i konkurs ska förvaltarberättelse samt personlig redogörelse för omständigheterna kring konkursen bifogas. För sökande med sökandeföretag från annan medlemsstat inom Europeiska Unionen, godtas även handlingar och registerutdrag från annan behörig myndighet från någon av dessa stater. 5. Finansieringsplan för köp och igångsättande av verksamheten samt handlingar som styrker/visar varifrån investerat kapital kommer (exempelvis lånehandlingar, kontoutdrag eller liknande). Hela kapitalinsatsen ska visas. Vid eventuellt lån från en leverantör ska avtalet i sin helhet inklusive bilagor bifogas. Av finansieringsplanen och bifogade handlingar ska flödet av pengar kunna följas. Exempelvis räcker det inte att visa en kvittens på mottagen köpeskilling, eller en postväxel på motsvarande summa om det inte samtidigt går att följa kapitalet bakåt i tiden via kontoutdrag etc. Ni ska visa/styrka med verifikationer, varifrån pengarna från restaurangförvärvet kommit. Bifoga samtliga i ärendet aktuella kontoutdrag, lånehandlingar med mera. I begreppet ni ska visa finns ej utrymme för förvaltningen att gissa/spekulera i hur finansieringen kan ha gått till. Detta gäller på motsvarande sätt vad sökanden levt av. Anvisningen innebär en ekonomisk granskning av sökandens ekonomi. Sökanden måste visa varifrån de ekonomiska medlen som ska användas i verksamheten kommer och hur de ska användas. Dessutom ska finansieringen av förvärv av verksamhet kunna visas/styrkas. Servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. För att få tillstånd till sådan servering måste sökanden uppfylla högt ställda krav på lämplighet. Detta ansvar omfattar Telefon, växel: Fax: E-post: 5 (9)

6 även eventuella delägare som innehar del i verksamheten personligen eller genom ett företag, d v s fysisk respektive juridisk person som äger andelar. Den ekonomiska redovisningen stannar inte vid en redovisning av företagets ekonomi utan är heltäckande och sträcker sig så långt som till sökandens privatekonomi. Syftet med anvisningen är att sökanden ska för att få ansökt serveringstillstånd beviljat, visa att det inte förekommer några ekonomiska oegentligheter i verksamheten och att de medel som används vid ett övertagande eller nyetablering av en verksamhet, kommer från förvärvade medel. Detta följer av alkohollagen 7 kap 7. I redovisningen av lämplighet som görs av sökanden, omfattar denna även att de ekonomiska omständigheterna utgör bedömningsgrunder. Dessa behöver enligt Folkhälsoinstitutets handbok för alkohollagen, i redogörelsen för lagens 7 kap 7, inte nödvändigtvis avse brottsliga handlingar av ekonomisk karaktär, det kan även röra sig om ekonomisk misskötsamhet. Exempel på detta är att sökanden systematisk och inte vid enstaka tillfällen, underlåtit att betala in skatt, moms och avgifter. I propositionen 1994/95:89 s 64 anges det att enligt Socialstyrelsens mening bör en finansieringsplan krävas då det är fråga om ett nytt företag eller en ny företagare. Detta då för att kunna bedöma om sökandens ekonomiska förhållanden är tillfredsställande. Alkoholhandläggaren ska kunna se, i en jämförelse mellan i de privatekonomiska och företagsekonomiska redogörelserna att de är realistiska, d v s att sökandens ekonomiska redogörelser visar på summor som man kunnat leva av samt att det som är hänförligt till verksamheten räcker till för att finansiera den. Anvisningen är otydlig och måste omformuleras för att vara förenlig med artikel 10.2.d i tjänstedirektivet. Den kan upplevas som utpekande och anklagande vilket sökanden skulle kunna uppleva som ett icke-objektivt och opartiskt förhållningssätt från beslutsmyndigheten som då går emot artikel 13.1 i tjänstedirektivet. Anvisningen är inte diskriminerande då den träffar utländska som inhemska tjänsteleverantörer. Den är även nödvändig för att säkerställa att sökanden har medel att driva sin verksamhet samt att denne har skött sina åligganden mot det allmänna, d v s betalat skatter och moms i tid. Fråga är dock om anvisningen kan ses som proportionerlig i förhållande till det mål som eftersträvas. Ett tillfälligt tillstånd för alkoholservering utövas under en kort begränsad period. Vidare kan man fråga sig om inte anvisningen träffas av ömsesidigt erkännande i denna del avseende tillfällig tjänsteverksamhet. För en sökande som kommer från utlandet är det förvisso påkallat att denne redogör till viss del för verksamhetens ekonomiska förehavanden. Däremot kan alltså kravet att den utländske sökanden även ska visa vad denne har levt av, anses som alltför långtgående som krav då tillståndet för den sökta verksamheten enbart gäller för en kort begränsad tid. Telefon, växel: Fax: E-post: 6 (9)

7 Därmed är regeln i förhållande till tillfällig tjänsteverksamhet oproportionerlig och oförenlig med artikel 16.1.c i tjänstedirektivet. Delar av anvisningen måste omformuleras då den är något för antagonistisk, anklagande och otydlig. Den del som åsyftas är de två sista meningarna I begreppet ni ska visa finns ej utrymme för förvaltningen att gissa/spekulera i hur finansieringen kan ha gått till. Detta gäller på motsvarande sätt vad sökanden levt av. Denna del ska strykas och ersättas av formuleringen nedan. - Förslag på ny anvisning Då finansieringen av verksamheter kan skilja sig markant emellanåt, krävs det i enlighet med svensk alkohollagstiftning, att sökanden noga redovisar hur verksamheten finansieras. Detta innebär att ansvaret för denna uppgift helt och hållet faller på sökanden. Vidare måste sökanden, för att en enhetlig helhetsbedömning ska kunna göras, även redovisa sin privatekonomi, för att visa på eventuella kapitaltillskott och/eller överföringar till verksamheten. 6. Meritförteckning. Samtliga personer som ingår i sökandebolaget ska redovisa en förteckning över sysselsättning (arbete, studier etc) de senaste fem åren (meritförteckning). Dessa uppgifter ska styrkas med handlingar. Det man begär in från sökanden är underlag för prövning av sökandens personliga lämplighet. Anvisningen innebär att sökanden samt andra relevanta personer ska redogöra för vad de har sysslat med tidigare. Detta innebär också att man ska redovisa om det finns några luckor i redovisningen som kan ifrågasättas (och som inte visar på vad man har sysslat med). Enligt samtal med tillståndshandläggarna har de angivit att syftet med anvisningen är att den är ett led i arbetet att undersöka sökandens bakgrund. Ospecificerade eller helt uteblivna redogörelser, så kallade luckor i tid i meritförteckningen, kan föranleda att man måste begära in mer handlingar. Detta är ett led i handläggningen i att fastställa sökandens personliga lämplighet. Enligt Folkhälsoinstitutets handbok för alkohollagen, kan man kräva redogörelse för den kunskap man har som är relevant för alkoholservering. Detta följer av alkohollagen 7 kap 7. Detsamma gäller sökandens personliga förehavanden som utgörs av en kontroll av dennes personliga lämplighet. Det som kan begäras in är intyg om relevanta utbildningar och anställningar. Då det är sökanden som har bevisbördan ska denne ge in dessa handlingar. Däremot är det enligt handboken, beslutsmyndighetens uppgift att inhämta besked om sökanden har gjort sig skyldig till brott och besked om skatteinbetalningar har gjorts i rätt tid. Sådan information är hänförlig till sökandens vandel. Då det är en omfattande redogörelse som efterfrågas, kan man fråga sig enligt vilka grunder som informationen kommer att bedömas på. Ovan har det konstaterats att vissa former av Telefon, växel: Fax: E-post: 7 (9)

8 intyg och liknande handlingar kan begäras, men då denna anvisning är så pass vag i vilken omfattning och om det rör sig om för ansökan relevant information eller enbart sådan som är generell, kan det ses som om bedömning kan komma att göras på godtyckliga grunder. Därmed är inte anvisningen förenlig med artikel Den är dock icke-diskriminerande och med tvingande hänsyn till allmänintresset. Däremot är anvisningen inte proportionerlig i förhållande till det syfte som avses, allmänintresset. Den är helt enkelt alltför långtgående samtidigt som den kan uttryckas mer tydligt och ska i förväg ange de handlingar man önskar få in från sökanden, detta för att vara förenligt med artiklarna 10.2.d och f i tjänstedirektivet. Otydligheten ligger i den avsaknad av avgränsning av den personkrets som anvisningen vänder sig till samt vad den avkräver de berörda personerna. Anvisningen är inte diskriminerande då den träffar utländska som inhemska tjänsteleverantörer samt är nödvändig i enlighet med alkohollagstiftningens syften, allmän ordning och folkhälsan. Däremot är det fråga om den är proportionerlig i förhållande till det mål som eftersträvas. Ett tillfälligt tillstånd för alkoholservering utövas under en kort begränsad period och därmed kan det långtgående kravet om meritförteckning från samtliga personer i sökandebolaget vara oproportionerligt och oförenlig med artikel 16.1.c i tjänstedirektivet. Rimligtvis bör en sökande som driver verksamhet i hemlandet inom gemenskapen, som kräver serveringstillstånd enligt att förfarande likt det svenska, träffas av ömsesidigt erkännande (artikel 5.3 i tjänstedirektivet) och därmed ge antydan att sökanden är lämplig som innehavare av serveringstillstånd. Anvisningen bör omformuleras med mindre ingripande krav från sökanden avseende vad som efterfrågas och från vilka. Som angivet ovan ska omformuleringen göras i enlighet med Folkhälsoinstitutets handbok om det som kan efterfrågas. Varken Folkhälsoinstitutets handbok eller föreskrifter ger mycket ledning avseende hur omfattande kravet på redovisningen av personlig lämplighet ska vara. Det som anges är att beslutsmyndigheten kan begära in intyg om utbildningar och anställningar från den sökande. Något mer detaljerat finns ej heller att finna i förarbetet till alkohollagen. En tolkning av detta kan vara att det rör sig om intyg som är relevanta för sökandens verksamhet. Exempel på sådant som kan ha relevans är erfarenhet av alkoholservering och/eller utbildning i ämnet. - Förslag till ny anvisning Sökandens erfarenhet av alkoholservering eller utbildning i ämnet ska bifogas ansökan. Uppgifterna ska vara styrkta genom intyg. Det ska framgå av inlämnade intyg vad den huvudsakliga sysselsättningen varit, tidsperiod och sysselsättningsgrad. Avser intyget erfarenhet genom arbete i relevant bransch, ska även arbetsgivarens kontaktuppgifter bifogas. Telefon, växel: Fax: E-post: 8 (9)

9 7. Utöver vad som angivits ovan kan förvaltningen begära att Ni inkommer med ytterligare upplysningar. Anvisningen är vanligt förekommande i föreskrifter och anvisningar. Den tydliggör det eventuella kravet att mer information kan komma att begäras in. Syftet med anvisningen är att informera en sökande om eventuella krav som kan ställas efter att ansökan har lämnats in. Vid händelse av att inlämnad ansökan inte är komplett krävs mer underlag för att beslut ska kunna fattas. Ingen anmärkning Ingen anmärkning Viss otydlighet kan utläsas av denna anvisning. Dock finns anvisningens innebörd redan uttryckt i skriftens andra stycke. Det rimligaste vore att sammanföra ovanstående anvisning med den som återfinns i skriftens början angående handläggningstidens längd. En omformulering samt vissa tillägg ska göras till andra stycket i anvisningstexten som anges nedan. Efter detta stycke ska den nya omformuleringen om ytterligare uppgifter infogas. - Förslag till ny anvisning Utöver vad som angivits ovan kan förvaltningen begära att Ni inkommer med ytterligare upplysningar i händelse av att beslutsunderlaget är ofullständigt. Telefon, växel: Fax: E-post: 9 (9)

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer ANMÄLAN Betydande förändring 1 (1) Kretsen av personer med ett betydande inflytande i det tillståndshavande bolaget förändras. Exempelvis ändrad ägare, styrelse, bolagsmän, restaurangchef eller liknande.

Läs mer

Nya regler för tjänstesektorn

Nya regler för tjänstesektorn Nya regler för tjänstesektorn så påverkas myndigheter och kommuner av tjänstedirektivet augusti 2009 1 Produktion: Utrikesdepartementet, PIK, 103 39 Stockholm Ansvarig enhet: Enheten för främjande och

Läs mer

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd Stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m)

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m) Ansökan sänds till: Leksands kommun Miljöavdelningen 793 80 Leksand ANSÖKAN stadigvarande - om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande

Läs mer

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juni 2012 Maria Larsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med propositionen är

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

Takeover-regler för vissa handelsplattformar

Takeover-regler för vissa handelsplattformar Takeover-regler för vissa handelsplattformar Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2015-02-01 Innehåll INLEDNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER I.1 Reglernas tillämpningsområde I.2 Aktiemarknadsnämndens rätt att

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm 1 januari 2015 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002 1 (71) Statens folkhälsoinstitut Av Regeringsrätten, kammarrätterna och länsrätterna avgjorda serveringsärenden m.m. år 2002. Nedanstående sammanställning utgörs av de ärenden (domar och beslut) som nämnda

Läs mer

Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Penningtvättslagstiftningen i ett advokatperspektiv Innehållsförteckning 1. Allmänt...

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer PM59100 PM59008 2.1 Bilaga 3 Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer Sammanställning av nuläge, framtida behov och nyttor av elektronisk fullmaktshantering Innehåll INTRODUKTION... 3 ARBETSFÖRMEDLINGEN...

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet

Läs mer

Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket

Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket Delrapport 2 Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket en studie av krav på att intyga uppgifters riktighet Per Furberg 2007-07-12 2 3 Till Bolagsverket Regeringen har under en rad

Läs mer