Årsrapport HUMANA Sverige 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport HUMANA Sverige 2013"

Transkript

1 Årsrapport HUMANA Sverige 2013 Innehåll: 1. Föreningens ändamål 2. Sammanfattning 3. Främjande av ändamålet 4. Resultat och ekonomisk ställning 5. Viktiga händelser under räkenskapsåret 6. Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång 7. Medlemmar 8. Styrelse 9. Förvaltning 10. Framtida utveckling 11. Adresser 1

2 1. Föreningens ändamål Ändamålet med föreningens verksamhet framgår av stadgarnas första paragraf: Vår värld är en värld. Människors levnadsförhållanden över hela jordklotet är ett gemensamt ansvar för oss alla, oberoende av geografiskt avstånd eller kulturella skillnader. Över 1 miljard människor lever idag under existensminimum, i fattigdom och nöd, trots att det finns både kunskap och pengar som skulle kunna förhindra det. Alla människor borde ha möjlighet till ett värdigt liv. Grundläggande förutsättningar är: Tillgång till rent dricksvatten, mat, kläder och sjukvård En tillvaro utan ständiga hot om krig, förtryck, epidemier och naturkatastrofer Rätt till utbildning Möjlighet att försörja sig själv och sin familj För att uppnå detta ser Miljö- och Biståndsföreningen HUMANA Sverige som sin uppgift att: mobilisera alla tänkbara resurser, mänskliga, materiella och ekonomiska, för att ge människor förutsättningar för ett värdigt liv sprida information om världens problem och om hur människor kan bidra till att lösa dem samt information om hur Humana People to Peoplerörelsen arbetar och om dess projekt verka mot diskriminering och för en större mellanfolklig förståelse bidra till en ekologiskt hållbar utveckling i Sverige såväl som i övriga världen Jordens resurser är begränsade. Därför är det nödvändigt att hushålla med dem. Återanvändning och återvinning av redan framställda produkter är ett viktigt led i en sådan hushållning, varför insamling av textilier, kläder och skor är en väsentlig del av föreningens verksamhet. Miljö- och Biståndsföreningen HUMANA Sverige arbetar på humanistisk grund och stödjer i huvudsak projekt knutna till The International HUMANA PEOPLE TO PEOPLE Movement. 2

3 2) Sammanfattning 2013 skördades de första frukterna av de omläggningar som genomförts i driften under de senaste åren. Föreningens aktiviteter visar uppåtgående kurvor liksom medlen till biståndsarbete i Syd. 3) Främjande av ändamålet Miljövård återanvändning av kläder, skor och textilier Produktion av nya kläder slukar stora naturresurser i form av vatten, jordbruksjord och energi, vilket också leder till utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Dessutom används ofta farliga och hälsovådliga kemikalier, också sådana som sedan länge är förbjudna i Sverige. Betydelsen av att organisera och underlätta återanvändning av kläder och av att informera allmänheten om hur personliga val påverkar miljön blir allt större. Återanvändning av redan producerade kläder och skor är ett sätt att motverka slöseri med världens resurser. Genom att arbeta med Humana-sorteringscentraler i Europa, partner i Syd och egna secondhand-butiker ser vi till att alla plagg som kan återanvändas hittar en ny användare: antingen i Sverige eller i ett annat land. HUMANA secondhand är i det här sammanhanget både distributionskanal och kommunikationskanal: till butikernas profil hör att det är trendigt och modernt att återanvända och att handla hållbart. Samtidigt är det viktigt att nå fram till beslutsfattare på alla nivåer lokalt, nationellt och internationellt och sprida kunskap om hur praktiskt genomförd 3

4 återanvändning kan få ännu större betydelse, och vad som skiljer den från teknisk materialrecycling. Arbetet med detta riktades under året framför allt mot kommuner; delvis också mot massmedier och statliga myndigheter. Naturvårdsverkets senaste undersökning skulle kunna tolkas som att miljömedvetandet börjat få inflytande på konsumtionsmönstret i Sverige. Enligt rapporten (SMED Rapport Nr ) minskade konsumtionen av nya textilier i Sverige från 14 kg per person 2011 till 12,5 kg/person Tyvärr ökade inte mängden återanvända textilier totalt, men eftersom mängden nya kläder minskade steg ändå andelen återanvända textilier i procent från 18% av nya varor till 19% av nya varor. Dessutom ökade mängden textilier som återanvändes inom landet (alltså inte exporterades) från 7400 ton 2011 till 8600 ton samlade Humana Sverige in 3198 ton kläder, skor och textilier. Kläderna sorterades på sorteringscentralerna i Bulgarien och Litauen och 40 ton användes i Humanas egna secondhandbutiker. Efter bortsortering av en mindre mängd trasiga eller utslitna kläder såldes resten vidare till återanvändning i bl.a. Moçambique och Malawi. Genom en grundlig sortering för hand med noggrann värdering av varje enskilt plagg uppnår sorteringscentralen en hög återanvändningsprocent: Ca 30 % av kläderna säljs i secondhandbutiker i Europa, härav 40 ton i HUMANA Sveriges egna butiker. Ca 30 % av kläderna säljs eller doneras vidare till HUMANA-föreningar i Syd, där de utgör en viktig finansieringskälla för lokala biståndsprojekt. Ca 7 % av kläderna säljs i andra länder Ca 30 % sorteras i olika kategorier beroende på material och går till återvinningsindustri. Ca 3 % återvinns genom energiproduktion. Genom Humana Sveriges insamling av textilier och skor under 2013 kunde koldioxidutsläppen minskas med ton. (Uträkningen baseras på forskningsrapporten Environmental benefits from reusing clothes från Danmarks Tekniske Universitet i Köpenhamn och visar att varje insamlat kilo textilier sparar in utsläpp motsvarande 4,1 kg CO2 i atmosfären.) 4

5 Internationellt samarbete Humana Sverige deltar med anställda och styrelseledamöter aktivt i samarbetet inom Humana People to People genom möten, konferenser och praktiskt arbete för att utveckla insamlings-, butiks- och informationsarbete i Europa och för att etablera konkret samarbete som främjar ändamålet. Miljö- och Biståndsarbete i Syd Kläder skapar utveckling HUMANA Sveriges partner genom många år, DAPP Malawi, säljer kläder i lokala secondhand butiker och på marknader på landsbygden i Malawi. Detta ger människor möjlighet för att både köpa och sälja bra, billiga kläder och är på så vis med till att människor själva kan förbättra sin levnadsstandard. Utöver det bidrar klädförsäljningen ekonomiskt till DAPP Malawis övriga projekt t ex DNS Lärarutbildning och Farmers Clubs. En bra historia Herr och fru Usumani i Malawi hade inte mycket att leva av. De diskuterade sin svåra situation och visste varken ut eller in. De lånade pengar av en vän och köpte Second Hand kläder från DAPP Malawi och sålde så vidare. Så småningom gav arbetet överskott. Tiden gick och fru Usumani arbetade hårt med att sälja. Snart hade hon betalat tillbaka uppstarts lånet. Hon fortsatte och vad som gjorde intryck på alla runtomkring var att nu kunde hon skicka barnen i skola. Och hon kunde ta hand om hela sin familj ekonomiskt. En av hennes döttrar är nu vuxen och går på DAPP Malawi DNS Lärarutbildning! Föreningen donerade 46 ton kläder och textil till DAPP Malawi DNS Lärarutbildning - En Annan Slags Lärare All slags utveckling är i slutänden knuten till utbildning som ger människor grundläggande hjälpmedel att förändra deras liv. Bra lärare hjälper barn att erfara glädjen över att lära sig, uppfylla sina möjligheter och ha chansen till ett bättre liv. Behovet för lärare i Malawi är skriande. UNESCOs statistik visar att elev-lärare ration är en av de högsta i Afrika söder om Sahara med 79 elever per lärare och värst är det naturligtvis på landsbygden. DAPP Malawi driver idag 4 lärarhögskolor ute på landet för att utbilda En Annan Slags Lärare. Över 40% av de lärarstuderande är kvinnor. De studerande förbereds i både teori och praktik att ta upp rollen som lärare och lokalsamhällesutvecklare i byarna där de behövs mest. Akademiska ämnen är en 5

6 del av programmet men redan från början undervisar de studerande på skolor i närheten av lärarhögskolan. Från första början uppmuntras de studerande att bli aktiva deltagare i lokalsamhället där deras skola ligger för att lära om lokala behov och att göra något åt det. Exempel på det är undervisning i näringsriktig mat och att anlägga gemensamma köksträdgårdar. Annat som kan nämnas är vuxenundervisning i läsning och skrivning, bygga latriner och gräva brunnar. På så vis lär sig de studerande att de har en nyckelroll i att bidra substantiellt till förbättring av levnadsförhållandena i byar och småstäder. I programmet ingår också en 4 månaders studieresa i egen buss genom en rad afrikanska länder. De slår läger längs vägen och sover i medhavda tält. De lever tillsammans med de fattiga, lär om livet i allmänhet, om hälsovård, undervisning, jordbruk, matsäkerhet och vänskaper knyts på kors och tvärs. Farmers Clubs Programmet fokuserar på den enskilde småbonden och hans familj som drivkraft för ökad livsmedelssäkerhet och förbättrade grundläggande levnadsförhållanden. Så här berättar Dorothy Tivane: Jag heter Dorothy Tivane from Dowa. Jag började hos DAPP Farmers Club program 2012 efter ett presentationsmöte som deras personal höll i vår by. Efter mötet höll jag och de andra kvinnorna som tyckte bra om programmet som DAPP kom med ett möte och startade en klubb med 50 kvinnor där jag blev vald till kassör i Tikondane Klubben. Själv har jag lärt en massa saker, bl.a. hur jag kan undvika att hugga ner träd till ved, genom att jag nu använder en spis som är vedsnål. Jag har fått lära mig om vikten av att odla olika grödor. Jag har också lärt mig nya system för sådd och plantering. Jag har lärt mig om växelbruk som kan öka skörden på ett litet fält. Jag har lärt mig många olika sätt att göra kompost på. Jag och min familj har nu tillräckligt med mat intill nästa skörd och ett överskott av produkter som vi kan sälja för att tjäna pengar att köpa saker till jordbruket och till huset. 6

7 Från Chief Maseya kommer följande uttalande: Sedan uppstarten av DAPP Farmers Club här i Chikhwawa, i mitt område som heter Traditional Authority Maseya, har jag informerats om allt som händer i mitt område och också själv lagt märke till en massa. DAPP införde Conservation Farming där små bönderna fick lära sig att plantera i potholes, täcka deras jord med gödsel för att hålla på fukten såväl som växelbruk. När det gäller grönsaksträdgårdar presenterade DAPP bevattning genom att använda reppumpar, lågkostnadsteknologi, men inte bara reppumpar utan också pedal pumpar! Vad gäller boskap fick de kvinnliga småbönderna speciellt getter som ett ge-vidare lån och det gör de riktigt bra! DAPP's införande av bysparande och lån har hjälpt kvinnliga småbönder i mitt område att bli affärsorienterade eftersom de har möjlighet att låna pengar för att starta småskaliga företag och lyfta upp deras familjer till en bättre levnadsstandard. Vad gäller agrobusiness har DAPP gjort något bra för kvinnliga småbönder genom att skaffa en sojamjölkproducerande maskin, Vita-Goat. De kvinnliga småbönderna säljer mjölk som har pressats ur soja bönor, och de pengar de får in lånar de ut till varandra. De har fått hjälp att bilda ett kooperativ för att köra denna maskin. Med allt detta och allt som gjorts i mitt område rekommenderar jag DAPP s existens i området. Chief Maseya Informationsarbete Vid sidan av det kontinuerliga informationsarbetet i butikerna gjordes under året mycket uppsökande verksamhet bland annat i samband med att skaffa avtal om att ställa upp containrar. Både anställda och volontärer uppsökte hundratals privatpersoner, affärsdrivande och kommunanställda och informerade om Humanas miljö- och biståndsarbete. Tillsammans med Humana People to People Sverige arrangerades Humana People to People Day för medlemmar, anställda och frivilliga i september med föredrag och film om Farmers Club Guinea Bissau under överskriften our climate our challenge. 7

8 Humanas secondhandbutiker Butiken på Timmermansgatan 22 på Södermalm i Stockholm har utvecklats till Humana secondhands flaggskepp den är både känd, har stor betydelse för informationsarbetet och visar det bästa ekonomiska resultatet. Intäkterna steg med 28% jämfört med I butiken på Möllevångsgatan i Malmö steg intäkterna med 6%, men inte tillräckligt för att uppnå samma omsättning som Butiken på St. Petri Kyrkogata i Lund ökade intäkterna med 24%. Intäkterna i den nya butiken på Östra Förstadsgatan i Malmö har ännu inte kunnat täcka dess etableringskostnader. Samarbetet med sorteringscentralen i Bulgarien fortsatte och samarbetet med sorteringscentralen i Litauen återupptogs. Humanas klädinsamling Föreningen samlade under året in 3198 ton kläder vilket är en ökning med 13 % jämfört med året innan. Kläderna sorterades på sorteringscentralerna i Bulgarien och Litauen, en mindre mängd såldes osorterat till exportkunder. 5) Viktiga händelser under räkenskapsåret Ny HUMANA-secondhandbutik i Malmö Den nya butiken på Östra Förstadsgatan i Malmö öppnade i april 2013 med ett brett varuutbud och inriktning på både familjer och klassisk secondhand. Nytt lager och kontor Föreningen flyttade i februari till nya lokaler på Sjövägen 2 i Bålsta. Bokföringskontor För att göra föreningens administration mer effektiv lades ekonomibokföringen ut till ett externt bokföringskontor i Bålsta. 8

9 6) Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång Nytt bokningssystem för hämtning av klädgåvor Sedan april 2014 har föreningen investerat i att etablera ett givarvänligt bokningssystem via internet, som kommer att starta under fjärde kvartalet ) Medlemmar Föreningen har under 2013 haft 162 betalande medlemmar. 8) Styrelse Ordf. Vice ordf. Ledamot: Kåre Dahne Torben Söe Violet Magwenya Föreningens styrelse har haft 4 sammanträden under året. Valberedning: Jan Björke 9) Förvaltning Föreningens verksamhet har letts av Trond Narvestad. Föreningens ekonomi och administration har skötts av Trond Narvestad - ekonomi och personal Bokföringen har utförts av Stilog AB, Bålsta Auktoriserad revisor har varit Olle Svedman Förtroendevald revisor har varit Kristina Johansson Det dagliga arbetet har letts av följande arbetsledare: Trond Narvestad ledare för klädinsamlingen i östra och norra Sverige Else Hanne Henriksen ledare för HUMANA secondhand Pernilla Fowles butiksföreståndare för butiken på Möllevångsgatan Malmö Malin Knoster butiksföreståndare för butiken i Lund Emma Nilsson butiksföreståndare för butiken på Timmermansgatan i Stockholm. Andrea Nagy butiksföreståndare för den nya butiken på Östra Förstadsgatan i Malmö. Föreningen har i genomsnitt haft 25 anställda fördelade på 14,5 heltidstjänster. 9

10 10) Framtida utveckling Ökningen av insamlingen i Stockholmsområdet skall fortsätta och intensifieras genom fler containrar och genom nya insamlingsmetoder som t ex internetbeställning. Erfarenheter från de framgångsrika butikerna ska aktivt spridas till de mindre framgångsrika. En försiktig expansion av butiksdriften med fler butiker i bra lägen planeras under de närmaste åren. I takt med att föreningen förbättrar sitt driftöverskott ska ökade medel användas till biståndsarbete i Syd. Föreningens informationsarbete ska breddas och fördjupas och även omfatta målgrupper inom förvaltning, civilsamhälle och politik. Föreningen kommer även i fortsättningen vara en aktiv del av den internationella Humana People to People rörelsen. 11) Adresser / Information Föreningens hemsida: adresser: Trond Narvestad Postadresser och telefonnummer: HUVUDKONTOR OCH LAGER: Sjövägen Bålsta Tel: Fax: BUTIKERNA: Timmermansgatan 23 St. Petri Kyrkogata Stockholm Lund Tel: Tel/Fax: Möllevångsgatan 29B Östra Förstadsgatan Malmö Malmö 10

11 Tel: Tel:

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011 Jämställdhet minskar fattigdom Fakta utan gränser Nr 10, november 2011 www.utangranser.se Stockholm, november 2011 Kooperation Utan Gränser 105 33 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 6, Stockholm info@utangranser.se,

Läs mer

Vi-skogens strategi för 2013-2015

Vi-skogens strategi för 2013-2015 Vi-skogens strategi för 2013-2015 Vi-Skogen strategi för 2013-2015 1 Innehållsförteckning 3 Vi-skogens strategiska ambitioner 4 inledning 6 Vision, uppdrag och målgrupp 7 Vår organisation 8 omvärlden 11

Läs mer

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv?

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Röda korsets folkhögskola Rättvis handel Januari december 2007 Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Slutrapport Premie Väst Ansvarig grupp: Erika Charpentier, Johanna

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna.

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. 1 Förord Att ha ett arbete är ofta en viktig del i människors liv. Genom ett arbete får man till exempel möjlighet att känna delaktighet i

Läs mer

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13 20l3 ÅRSBERÄTTELSE 2 3 RYSSLAND RUMÄNIEN UKRAINA MOLDAVIEN SID 14 LIBANON (SYRIEN) SID 22 ISRAEL (VÄSTBANKEN) AFGHANISTAN PAKISTAN NEPAL SID 18 MEXIKO BANGLADESH GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA

Läs mer

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET Mikrofinansprogram RAPPORT 2013 Inledning Ett stort tack till alla de företag och individer som under 2013 valde att rikta sina investeringar till Hungerprojektets mikrofinansprogram. I

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Med hjälp av en väl utvecklad

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Hållbart är det normala

Hållbart är det normala Hållbart är det normala Lika bra vi säger det nu: Hållbart är det normala. Vår planet har byggt upp sig i årtusenden genom att skapa hållbara processer, ekotjänster, som skapar välfärd. Det är helt normalt

Läs mer

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh SANK01 Kandidatuppsats VT 2013 Handledare: Ulf Johansson-Dahre AVDELNINGEN FÖR SOCIALANTROPOLGI SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån

Läs mer

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?.

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?. \\i,lw-,?. 1.,..-1\., '-\. li. '-.) i; r vt.,j _ l uj µ...,! J LÚ Hur skulle det kännas am allt du ägde rymdes i en kundvagn? Fattigdom kan betyda många saker. nte bara att man inte har pengar eller mat

Läs mer

Verksamhetsberättelse 03/04

Verksamhetsberättelse 03/04 Verksamhetsberättelse 03/04 Pg 90 07 43-6 www.abcsweden.org 1 Rättvis eller orättvis handel? Valet är ditt och mitt! Kära läsare! Det finns olika vägar att gå för att utjämna orättvisor mellan människor

Läs mer

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 INNEHÅLL medmänsklighet. Nr 629 årgång 70. ISSN 1653 932X Upplaga: 34 000 ex ANSVARIG UTGIVARE

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Samarbete för rättvisa. Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse

Samarbete för rättvisa. Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse Samarbete för rättvisa Svalorna Latinamerikas verksamhetsberättelse 2010 1 Innehåll Sida 3. Ett händelserikt år 4. Ordlista 5. Svalorna Latinamerika i korthet 6. Samarbete för förändring i Latinamerika

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer