Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018"

Transkript

1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet med detta dokument och nedanstående bilagor. Bilaga 1 Företagsinformation Bilaga 2 Företagspresentation Bilaga 3 Leverantörsförsäkran Bilaga 4 Prisformulär Bilaga 5 Naturmark/Extensivklippning traktor Bilaga 6 Kantklippning traktorklippning Kartbilaga 1A Kartbilaga 2B 1 Kartbilaga 2B 2 Allmänt Övertorneå kommun ämnar direktupphandla traktorklippning av grönytor för tiden Märkning Anbudet ska vara skriftligt och märkt enligt nedanstående: Anbud Grönytesskötsel traktorklippning. Sista inlämningsdag Anbudet ska vara inlämnat senast: Med vänlig hälsning Övertorneå kommun Michael Wallenius

2 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Dnr 2 (8) ALLMÄN INFORMATION Kontaktuppgifter Upphandlande myndighet Övertorneå kommun/tekniska enheten Tingshusvägen ÖVERTORNEÅ Beställarens ombud under anbudstiden Upplysningar gällande grönsytesskötsel traktorklippning besvaras av Michael Wallenius, Projektingenjör, tfn och Carl-Axel Sundbaum, Teknisk chef, tfn eller Handläggare: Kaarina Koski E-post: Beställare Övertorneå kommun/tekniska enheten Tingshusvägen ÖVERTORNEÅ OMFATTNING Upphandlingen avser skötsel av Övertorneå kommuns grönytor fördelat på följande områden; 1. Naturmark/Extensivklipp traktorklippning 2. Kantklippning traktorklippning. Totala grönytor med mera enligt bilagorna 1 och 2. Anbud får lämnas på hela eller delar av upphandlingen. Klippningen ska utföras under perioden och Uppskattad volym kan förändras och är inte förpliktigande för beställaren. Anbudsgivaren skall själv besiktiga grönytorna för att skapa sig en tydlig bild av vad som kan Påverka uppdragets utförande. Anbudsgivare får inte redigera eller förändra innehållet i bilagorna.

3 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Dnr 3 (8) ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Upphandlingsform Denna upphandling genomförs som en direktupphandling enligt Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Anbud får lämnas på hela eller delar av upphandlingen. Kommunen kan komma att anta anbud utan föregående förhandling. Anbudets lämnande Anbud skall lämnas i original och skall vara skriftlig avgett på det svenska språket. Anbudet skall följa förfrågningsunderlaget och avges enligt tillhandahållet anbudsformulär. Anbud som ej avges enligt anbudsformulär kommer att förkastas. Utelämnade uppgifter och dokument tolkas som att krav inte uppfylles eller accepteras, vilket leder till att anbud förkastas. Anbudet ska vara undertecknat av behörig firmatecknare och lämnas i ett förslutet, neutralt kuvert senast som tydligt märkts med "Anbud Grönytesskötsel Traktorklippning" och skickas till: Övertorneå Kommun Upphandlingen Övertorneå Brevlåda för avlämning av anbud efter receptionens stängning finns på Tingshusvägen 2, bredvid entrédörren till kommunhuset. OBS! Fax-anbud eller e-post - anbud godkännes ej med anledning av att sekretessen ej kan garanteras. Beställaren svarar för att anbud inte delges obehöriga och att de förvaras på ett betryggande sätt intill tiden för ärendets avgörande. Anbudets giltighet Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud i sextio (60) dagar efter anbudstidens utgång. Antagande av anbud Tekniska chefen beslutar i ärendet på delegation. Anbudstid Avtalet träder i kraft och upphör att gälla utan föregående uppsägning. Frågor under anbudstiden Om förfrågningsunderlaget upplevs som otydligt eller om något av de ställda kraven är orimliga, onormalt kostnadsdrivande eller konkurrensbegränsande i något avseende, är det viktigt att ansvarig kontaktperson kontaktas på ett så tidigt stadium som möjligt, så att missförstånd kan undvikas.

4 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Dnr 4 (8) Frågor under anbudstiden ska ställas via e-posten Frågor och svarsfunktionen är tillgänglig via annonsen till upphandlingen under Frågor och svar Anbudsgivare har skyldighet att själva bevaka eventuella frågor och svar i upphandlingen. Frågor skall vara inkomna senast och kommer att besvaras senast Anbudssekretess Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut fattas eller upphandlingen på annat sätt avslutas. Detta innebär att uppgifter inte får lämnas till än den som behöver informationen för att kunna fullgöra uppdrag med anledning av upphandlingen. Efter upphandlingens offentliggörande är i normalfallet samtliga handlingar i upphandlingen offentliga handlingar. Kommersiell sekretess Uppgifter kan omfattas av sekretess även efter nämnda tidpunkt. För kommersiell sekretess till skydd för en anbudsgivares uppgifter erfordras att uppgifterna avser affärs- eller driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren leder skada om uppgifterna röjs. Om anbudsgivaren anser att de uppgifter som lämnats i upphandlingsärendet uppfyller vad som erfodras för kommersiell sekretess enligt 31 kap. 16 Offentlighets-och sekretesslagen (2009:400), kan anbudsgivaren skriftligen inkomma med begäran om sådan. Begäran skall innehålla precisering av vilka uppgifter (hänvisning sidor, punkter etc. i anbud) som avses samt vilken skada som skulle åsamkas anbudsgivaren om uppgifterna röjs. Observera dock att ingen endast undantagsvis är av sådan karaktär att de KVALIFIKATIONSKRAV - LEVERANTÖREN Registrering av leverantör Leverantören ska vara registrerad i bolagsregister eller motsvarande för den typ av verksamhet upphandlingen avser. För att bevisa att kravet uppfylls bifogas registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande, inte äldre än sex månader. För utländska anbudsgivare bifogas liknande registreringsbevis från motsvarande myndighet i det land där anbudsgivarens verksamhet är etablerad. Skattekontroll Övertorneå kommun och Skatteverket har ett samarbete. Det förebyggande informationsarbetet innebär att Övertorneå kommun begär in offentliga uppgifter från Skatteverket om skattestatus för sina leverantörer, både inför upphandling och löpande under hela avtalets gång. Med uppgifter om skattestatus menas moms- och arbetsgivarregistrering, F-skatt och arbetsgivaravgifter för de tre senaste månaderna, underskott på skattekontot samt uppgift om skatteskuld hos Kronofogden. Genom undertecknandet av anbudet intygar leverantören att grund för uteslutning inte föreligger.

5 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Dnr 5 (8) Om kontrollen hos Skatteverket visar på omständigheter som av anbudsgivaren kräver ett förtydligande kommer sådan att begäras. Om förtydligandet ej är godtagbart kan anbudsgivaren komma att uteslutas. Genom inlämnandet av anbud intygar anbudsgivaren att denne är fri från hinder för deltagande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling. Anbudsgivaren ska lämna ifylld leverantörsinformation, bilaga 1. Anbudsgivare verksam utanför Sverige skall på begäran kunna uppvisa intyg från behörig myndighet i det land där leverantören är etablerad, som utvisar att leverantören där betalar föreskrivna skatter, andra avgifter samt sociala kostnader. För utländska anbudsgivare gäller LOU kapitel Ekonomisk och finansiell ställning Anbudsgivaren ska ha en god och stabil ekonomi. Anbudsgivaren ska ha ekonomisk kapacitet som svarar mot uppdragets omfattning och innehåll för att säkerställa en rimlig sannolikhet för uppdragets fullgörande. Upphandlande myndighet kommer att pröva anbudsgivarens ekonomiska ställning genom att ta in uppgifter från Bisnode Kredit AB. Eventuella ytterligare upplysningar om företagets ekonomiska ställning ska lämnas på begäran. Anbudsgivaren behöver därför inte presentera någon egen dokumentation. Skulle anbudsgivaren tillfälligt noteras med låg riskklass, där kredit avrådes eller har avråtts tidigare, eller en negativ trend går att identifiera, måste en godtagbar förklaring till detta lämnas på förfrågan, för att anbudsgivaren eventuellt ska kunna bedömas som kvalificerad. Samma kvalificeringskrav tillämpas för utländska anbudsgivare. Företagspresentation Anbudsgivaren ska lämna en kort företagspresentation enligt bilaga 2. Personal och kompetens Anbudsgivarens personal ska ha erforderlig kompetens som krävs för att genomföra uppdraget. Arbetsmiljö Entreprenören förbinder sig för egen del likaväl som för anlitade underentreprenörer att följa arbetsmiljölagen och driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1. Miljökrav Kommunen vill värna om miljön på så många områden som möjligt. I sitt arbete bör anbudsgivaren sträva efter att effektivisera och minska förbrukningen av naturresurser samt ombesörja återtagande av sitt avfall genom exempelvis återvinning. I de fall transporter utförs helt eller delvis i personbilar

6 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Dnr 6 (8) ska dessa fordon uppfylla minst 2000 års miljö- och avgaskrav (MK 2000). Fordon som används för tjänsten ska drivas med miljöklass 1 bensin/diesel eller miljömässigt bättre drivmedel. Kontaktpersoner Anbudsgivaren ska lämna information om vem som är kontaktperson för de tjänster som efterfrågas. Namngiven person/arbetsledare ska ha relevant utbildning och erfarenhet för uppdraget. Namn, telefonnummer samt e- postadress ska lämnas på kontaktpersonen. Försäkringar Anbudsgivaren ska under avtalstiden inneha gällande erforderliga försäkringar som täcker skador på egendom som orsakats av anbudsgivaren. Intyg om gällande försäkringar skall uppvisas vid anmodan. Underleverantörer och samarbetspartners I den mån underleverantörer eller samarbetspartners anlitas, ska dessa tydligt redovisas i anbudet. KRAVSPECIFIKATION - UPPDRAGET Extensivklipp Ängsytor ska slås med betesputs eller slaghack, ytor med tuvbildning och sly bör betesputsas. Kantklippning Kantklippning ska utföras med ett (1) klipptillfälle per år längs med kommunala gator och GCvägar. Ytan som ska klippas vid kantklippning motsvarar ytan till dikets motsatta sida. Där dikets motsatta sida saknas motsvarar ytan dikesbotten eller tomtgräns. Kantklippningen ska även innefatta bakslänten av diket då slänten angränsar mot annan klippt yta. Kantklippning ska utföras före tidpunkten för Matarengi marknad i centrala Övertorneå och före juli månads utgång i övriga delar av kommunen. Avfall Vid vårstädning ska avfall som uppkommer sorteras i brännbart och icke brännbart och levereras till Orjasjärvi mellanlagringsstation. ANBUDSÖPPNING Anbudsöppning sker enligt reglerna i LOU. Sluten anbudsöppning tillämpas. Anbud öppnas med endast representanter för beställaren närvarande. ANBUDSUTVÄRDERING Inkomna anbud kommer att utvärderas enligt följande: Kvalificering - Krav på anbudsgivaren/leverantören I detta steg bedöms om alla ska-krav på anbudsgivaren/leverantören uppfylls samt att anbudet är komplett. Dessa ska-krav måste uppfyllas för att anbudet ska kvalificeras till nästa steg.

7 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Dnr 7 (8) Anbudsprövning Krav på varan/tjänsten I detta steg kontrolleras att anbud och den efterfrågade varan/tjänsten uppfyller de ska-krav som kvalificerar för nästa steg utvärdering av anbud. Ska-kraven är ett resultat av våra behov och är inte förhandlingsbara. Om anbudsgivaren glömmer bort eller avstår från att svara på ett ska-krav kan anbudet komma att diskvalificeras. Utvärdering av kvalificerade anbud I detta steg utvärderas de anbud som gått vidare från föregående steg. Kommunen kommer att utvärdera kvalificerade anbud enligt principen om lägsta pris. Det anbud som har det lägsta priset kommer att antas. Tilldelningsbeslut När beslut om antagande av leverantör är fattat kommer samtliga anbudsgivare underrättas om beslutet och skälen där för. Tilldelningsbesked kommer att skickas ut per e-post. Anbudsgivaren ska i anbudsformuläret ange till vilken e-postadress tilldelningsbeskedet ska skickas. Adress ska avse behörig person och inte någon allmän adress. Anbudsgivaren är enligt LOU 9 Kap 11 bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren fått upplysningar enligt ovan. Observera att tilldelningsbeslutet inte innebär ett civilrättsligt bindande avtal utan är en upplysning om resultatet av upphandlingen. Förutsättning för civilrättsligt bindande avtal är att skriftligt avtal upprättas och undertecknas av behöriga personer för båda parter. ANBUDETS PRIS OCH EKONOMISKA VILLKOR Pris ska anges i fast pris per timme klippning. I priset ska samtliga kostnader för entreprenaden ingå. För kantklippningen anges även antalet timmar som beräknas åtgå till att genomföra uppdraget. Därefter multipliceras timpriset med antalet timmar, vilket blir ett fast pris för kantklippningsuppdraget. Anbud ska lämnas i svenska kronor SEK exklusive moms. Eventuell dröjsmålsränta ska debiteras enligt räntelagens bestämmelser. Dröjsmålsräntor under 100 kr SEK godkännes ej. Fakturering ska ske varje månad. Faktura skickas till: Övertorneå kommun, Ref TEK 136, Tekniska enheten, Övertorneå. Övertorneå kommun betalar faktura för godkänd utförd tjänst efter 30 dagar. Fakturerings-, expeditions- eller motsvarande avgifter godkänns ej.

8 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Dnr 8 (8) Hävandeklausul Anser part att den andra parten inte tillfredställande fullgör sina åtaganden enligt avtalet ska den missnöjde parten skriftligen meddela den andra parten detta med angivande av på vilket/vilka sätt part anser att den andra parten inte fullgör/fullgjort sina åtaganden enligt detta avtal. Den andra parten ska då snarast dock senast inom fyra (4) veckor från att ett sådant meddelande mottagits, vidta rättelse. Har rättelse inte vidtagits inom den föreskrivna tiden äger den missnöjde parten rätt att häva avtalet med en (1) månads uppsägningstid. Kommunen har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om Leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med ramavtalsupphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av ramavtal. Kommunen har rätt att häva avtalet med omedelbart verkan och utan föregående erinran om Leverantören enligt lagakraftvunnen dom döms för brott som omfattas av 10 kap. 1 lag (2007:1 091) om offentlig upphandling (LOU) eller brottsbalken. Kommunen har rätt att häva avtalet med omedelbart verkan och utan föregående erinran om Leverantören inbegrips av omständigheter som omfattas av 10 kap. 2 LOU. Hävning ska ske skriftligen. Leverantören äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om Övertorneå kommun i väsentligt hänseende underlåter att fullgöra sina åligganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig eller muntlig erinran från leverantören. Skadestånd Vid hävning ska ekonomisk reglering ske mellan Kommunen och Leverantören. Ersättning ska utgå för direkt skada som är anledning till hävning. Tvist Tvist angående tillämpning eller tolkning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållande ska i första hand lösas genom förhandling parterna emellan. Om parterna inte förlikas ska tvisten hänskjutas till svensk allmän domstol i Haparanda och avgöras enligt svensk rätt. Den omständigheten att tvist hänskjuts till rättsligt avgörande berättigar inte Leverantören att avbryta sitt uppdrag. Inte heller äger köparen rätt att innehålla belopp som inte direkt omfattas av tvisten, eller underlåta att i övrigt fullgöra sina skyldigheter.

9 BILAGA 1 LEVERANTÖRSINFORMATION (OBS! Ifylles och sänds in tillsammans med anbudet) För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas offert, samtliga uppgifter fylls i och bilagan undertecknas av behörig person 1.1 Anbudsgivares företagsuppgifter Registrerat firmanamn Postadress Postnummer och ort Telefonnummer Hemsida E-post Fax PG alt BG 1.2 Företagsform Aktiebolag Ekonomisk Handelsbolag Enskild firma förening Registrerad för mervärdesskatt Skatter Ja Nej A-skatt F-skatt Person-/organisationsnummer Personal antal anställda 1.3 Kontaktperson för offert Namn Befattning Telefonnummer E-post 1.4 Kontaktperson under avtalstid Namn Befattning Telefonnummer E-post 1.5 Jourtelefon, telefonnummer där entreprenör alltid kan nås Telefonnummer 1.6 E-postadress dit tilldelningsbeslut skall sändas E-post Ort och datum Företagsnamn Namnunderskrift Namnförtydligande

10 ÖVERTORNEÅ KOMMUN ANBUDSFORMULÄR - BILAGA 2 FÖRETAGSPRESENTATION Lämna en kort beskrivning av företagets organisation och verksamhet samt en beskrivning om den tekniska och yrkesmässiga kapaciteten för att kunna genomföra uppdraget. Denna bilaga ska bifogas anbud och bilagan undertecknas av behörig person. Anbudsgivares presentation Ort datum Företagsnamn/organisatonsnr Underskrift behörig person Namnförtydligande ÖVERTORNEÅ KOMMUN 1 (1)

11 BILAGA 3 LEVERANTÖRSFÖRSÄKRAN (OBS! Ifylles och sänds in tillsammans med anbudet) Härmed försäkras på heder och samvete att företaget: 1) Är registrerat i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret eller annat register och registrerat för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A- skatt samt arbetsgivaravgifter, om sådan registreringsskyldighet föreligger. 2) Är godkänd för F-skatt. 3) Inte är i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tills vidare inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. 4) Inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller liknande förfarande. 5) Inte är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom. 6) Inte gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. 7) Har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker. Om företaget under avtalets gång inte uppfyller någon eller några av ovanstående punkter och rättelse inte sker omgående efter kommunens anmodan, är detta rättslig grund för kommunen att häva avtalet, utan att vi kan ställa ekonomiska eller andra krav på kommunen. Sådan hävning kan ske med omedelbar verkan. Vi är medvetna om att oriktiga uppgifter i denna försäkran också är grund för hävande av avtal. Kommunen har rätt att begära komplettering av denna försäkran med intyg och eventuellt kontrollera lämnade uppgifter, innan anbudsgivare antas. Ort och datum Företagsnamn/Organisationsnummer Namnunderskrift Namnförtydligande

12 ÖVERTORNEÅ KOMMUN BILAGA 4 Dnr 1 Prisformulär Utelämnade uppgifter och dokument tolkas som att krav inte uppfylles eller accepteras, vilket kan leda till att anbud kastas. Uppfyller alla SKALL-krav ställda i förfrågningsunderlaget. Ja Nej Anbudspriser: Bilaga 1 Naturmark/Extensivklipp Fastpris/timme SEK/tim Bilaga 2 Kantklippning Fastpris/timme SEK/tim. Antalet timmar som går beräknas åtgå till att genomföra 1st kantklippning timmar. De timmar ni skall ange här skall multipliceras med ert timpris, vilket blir ett fast pris för utförandet. Fast pris för utförandet kantklippning (timpris x antalet timmar) SEK. Anbudspriser skall anges netto, i svenska kronor (SEK), exklusive mervärdesskatt. Enligt Lagen om offentlig upphandling får inga priskompletteringar göras efter det att anbud lämnats. Detta innebär att prisreservationer ej får förekomma. Ort datum Företagsnamn/organisationsnr Underskrift behörig person Namnförtydligande

13 ÖVERTORNEÅ KOMMUN BILAGA 5 Dnr 1(1) Naturmark/ extensivklipp yta Mängd 1. Norra infarten m² 2. Ängsytan Dalgatan m² 3. Slänten mitt emot IP 3700 m² 4. Äng Dagcenter 900 m² 5. Naturmark mittemot GP 2000 m² Karta med färgmarkerade klippytor bifogas, bilaga 1 A.

14 ÖVERTORNEÅ KOMMUN BILAGA 6 Dnr 1(1) Kantklippning Kantklippning skall ske efter Övertorneå centralort inklusive Älvvägen och Turovaaras samtliga gator och gång- och cykelvägar exklusive väg 99, väg 98, Matarengivägen och Tingshusvägen väster om väg 99. Kantklippning skall även utföras längs 1st gång- och cykelväg i Juoksengi. Kantklippningen skall ske till dikesbotten, men om det är ett grönområde/klippt yta på baksidan, då skall även detta klippas. Karta över klippområden bifogas. Bilaga 2B 1 avser Övertorneå centralort inklusive Älvvägen och Turovaara, samtliga gator/vägar, gång- och cykelvägar och karta 2B 2 som avser 1st gång- och cykelväg i Juoksengi.

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård 2005-09-14 Dnr 0508-0609-56 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Tel. växel: 08-700 1300 Telefax: 08-700 1340 Kontaktperson Andrea

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ekonomisystem 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 1.1 Upphandlande enhet / myndighet... 4 1.2 Upphandlingsobjekt... 5

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer