Meritförteckning. Niklas Franc. Arbetslivserfarenhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meritförteckning. Niklas Franc. Arbetslivserfarenhet"

Transkript

1 Meritförteckning Niklas Franc Naturvårdsbiolog och skalbaggsspecialist. Arbetar hos Naturcentrum sedan Inventerar skalbaggar i alla miljöer men arbetar även med frågor rörande skötsel av lövskog, odlingslandskapets natur och kultur samt biologisk mångfald. Har disputerat med avhandlingen "Saproxylic evertebrates in oak-rich forests" och undervisar även vid Göteborgs Universitet. Har tidigare arbetat på miljöenheten, Länsstyrelsen i Kalmar, med bland annat rådgivning om biologisk mångfald i odlingslandskapet. Arbetslivserfarenhet Naturcentrum AB: Naturvårdskonsult Göteborgs Universitet, Zoologiska Institutionen, Fil. Doktor i Ekologisk Zoologi 2005 Länsstyrelsen i Kronoberg: Inventering för Åtgärdsprogram för ekgrenlevande skalbaggar 2002 Göteborgs Universitet: Projektanställning inom doktorandprojekt insamling av svampmyggor med malaisefällor Länsstyrelsen i Kalmar: Skötselplaner, inventering, flygbildstolkning, sammanställning, naturvårdskurser för lantbrukare, projektledare 1998 Royal Botanic Gardens, Melbourne, Australien: Lavbestämning vid National Herbarium of Victoria Inventeringar Skalbaggar på Restenäs ö, privat 2011 Hasselbock Oberea linearis på Österplana Hed, Kinnekulle, privat 2011 Trichosirocalus thalhammeri på gulkämpar, 8 lokaler på västkusten, privat inventering 2011 Vedlevande skalbaggar i ädellövskog 10 lokaler), Västra Billingen, Länsstyrelsen Västra Götaland 2011 Jordlöpare. Äskhults by, Hallands Länsstyrelse 2011 Vedlevande skalbaggar, Hallesnipen Halleberg, Vänersborgs kommun Läderbagge vid Rånnum herrrgård, Vänersborgs kommun Brandfält Norra Kvill och Råsgöl, Hornsö, Sveaskog Gaddsteklar på Nordens Ark, Sotenäs kommun, Nordens Ark, 2010 Nybrända brandfält i Kalmar Län, Sveaskog Skalbaggar på nydöd tall, 4 brandfält i Västernorrland, ÅGP, Länsstyrelsen i Västernorrland Ädellövsravin i Göteborg. Göteborgs kommun 2009 Övervakning av dyngbaggar på Öland, Länsstyrelsen Kalmar län Brandanknutna skalbaggar på brännan i Vättlefjäll, Länsstyrelsen Västra Götaland.

2 2009 Inventering av bredbandad ekbarkbock och större ekbock i Strömsrum, ÅGP, Länsstyrelsen Kalmar län Lindanknutna skalbaggar på Djursö i Östergötland ÅGP, Länsstyrelsen Östergötlands län Skalbaggar på nydöd tall på Gotland, ÅGP, Länsstyrelsen Gotlands län Skalbaggar på äldre och nydöd tall i Norrbotten, ÅGP, Länsstyrelsen Norrbottens län Skalbaggar på nydöd tall i Tresticklans NP, ÅGP, Länsstyrelserna i Västra Götaland och Södermanland 2008 Skalbaggar på nydöd tall södra Gotland, ÅGP, Länsstyrelserna i Gotland och Södermansland 2008 Brandfält i Gräsås, Hallans Länsstyrelse 2008 Eklevande skalbaggar, 11 lokaler i Götaland, Göteborgs Universitet 2008 Saproxyla skalbaggar i naturreservatet Äskhults By, Länsstyrelsen i Halland 2008 Saproxyla skalbaggar på brandfält i Hornsö, Sveaskog 2007 Skalbaggar i strandängar och igenväxta industrimiljöer. Riksväg 45 och Norje/Vänebanan. Delrapport skalbaggar, Stora Viken 2005 Västsvenska Entomolog Klubben: Stora Amundön mindre inventering i Göteborg 2005 Länsstyrelsen Kronoberg: förstudie inför åtgärdsprogram för skalbaggar i ekgrenar 2004 Privata inventeringar av två ekområden; Hörtingerum och Valstad Göteborgs Universitet, inom doktorandprojektet: 25 ekområden i södra Sverige, inventerade i två omgångar, 2001 och 2004, 200 fällor 2000 Södra Skogsägarna: Strömsrum studie av en ekkyrkogård 1999 Länsstyrelsen i Kalmar: Yxnevik resulterade i att Yxnevik är planerat naturreservat i H-Län Länsstyrelsen i Kalmar: Löttorp en mindre inventering på norra Öland Länsstyrelsen Kalmar län: Smedjevik och Strömby, blivande naturreservat. Inventeringar genomförd tillsammans med Bengt Andersson, Nybro. 1998/1999 Grovträdsinventering Kalmar län. Utbildning Doktorand vid Zoologiska Institutionen, Göteborgs Universitet BioForest - Forskarskola för skogliga doktorander Högskolan i Kalmar, Miljö- och Naturresursprogrammet, Fil. Mag. Biologi, 160 p Infanteriregemente 4, Linköping: Kompanibefälsutbildning, 15 månader Hagagymnasiet, Norrköping, Naturvetenskaplig linje, 3 år

3 Publikationer och rapporter Franc, N Naturvärdesinventering Slätthult 2:72, Ellös, Orust Kommun. 14 sidor. Franc, N Biotopkartering och naturvärdesbedömning, Fröskog, Åmåls kommun. Underlag för vindkraftsetablering och MKB. Inventeringsrapport 21 sidor. Franc, N Naturvärdesbedömning Grevekulla 1:7, Ydre kommun. Underlag för tillståndsprövning och miljökonsekvensbeskrivning. Inventeringsrapport 18 sidor. Franc. N. & Hultengren, S Biotopkartering och naturvärdesbedömning av planområdet Vy Skagerack, Rönnäng Tjörns kommun. Inventeringsrapport 18 sidor. Franc. N. & Hultengren, S Biotopkartering och naturvärdesbedömning av Skalåsberget, Rönnäng Tjörns kommun. Inventeringsrapport 17 sidor. Bohman, P & Franc, N Biotopkartering och naturvärdesbedömning av Ulvön och Ulvesund, Uddevalla kommun. Underlag för detaljplan. Inventerigsrapport 15 sidor. Götmark, F., Åsengård, E. & Franc, N. Accepted manuscript. How we improved a landscape study of species richness of beetles in woodland key habitats, and how model output can be improved. Forest Ecology and Management. Götmark, F. & Franc, N. Ringbarkning hur reagerar olika lövträd på åtgärden? En bildsvit. Nyhetsbrev 8, Ekprojektet. Franc, N. & Bohman, P Inventering av skalbaggar i skyddsvärda ekar kring Rånnum, Vänersborgs kommun. Skalbaggsinventering 6 sidor. Hultengren, S., Franc, N. & Bohman, P Förstudie och översiktlig inventering av biotoper och skyddsvärda arter på Nordens Ark Åby säteris ägor, Sotenäs kommun. Inventeringsrapport 9 sidor. Hultengren, S. Franc, N. & Ingvarsson, P Naturvärdesinventering av Forsbo 1:33, Melleruds kommun inför eventuellt bildande av naturreservat. Inventeringsrapport 19 sidor. Hultengren, S. & Franc, N Naturinventering av landmiljöer i Östra Bodaneområdet, Åmåls kommun. Inventeringsrapport 19 sidor. Hultengren, S. & Franc, N Franc, N Gaddstekelinventering förstudie inför naturvårdsinsatser i grustäkt på Nordens Ark. Inventeringsrapport 7 sidor. Franc, N. & Hultengren, S Naturinventering av landmiljöer på Skomakarudden i Bovallstrand, Sotenäs kommun. Naturinventering 8 sidor. Franc, N. & Hultengren, S Naturinventering Uleberget etapp II, Sotenäs kommun. Naturcentrum AB. Inventeringsrapport 6 sidor. Franc, N Insektsinventering i mindre ädellövskogsravin Tideräkningsgatan, Göteborg. Intern inventeringsrapport 5 sidor, Franc, N Inventering av insekter på nyligen död tall, Västernorrland Inventeringsrapport, 7 sidor. Franc, N Naturvärdesinventering vid Skarsjövallen, Ljungskile. Inventeringsrapport Naturcentrum AB. 15 s. Hultengren, S. & Franc, N Utlåtande om lavfloran knuten till avverkningsplanerade träd i Rådaskogen. Naturcentrum AB, Naturvårdsutlåtande, 6 sidor. Malmqvist, A. & Franc, N. Manus. Åtgärdsprogram för almblombock. Länsstyrelsen i Blekinge, Naturvårdsverket. Franc, N. Manus. Åtgärdsprogram för långhorningar i hassel och klen ek. Länsstyrelsen i Jönköpings Län, Naturvårdsverket. Franc, N. Manuskript. Utsättningsplan för bredbandad ekbarkbock i Strömsrum. Utredning från Franc, N Vedskalbaggar på brandfält i Hornsö, Kalmar Län. Inventeringsrapport 25 sidor. Franc, N Bredbandad ekbarkbock och större ekbock i Strömsrum Rapport från Naturcentrum AB. Bohman, P och Franc, N Skalbaggar på död tall i Gotlands län. Rapport från Franc, N och Bohman. P Skalbaggar knutna till äldre och nydöd tall i Norrbottens län. Länsstyrelsen rapportserie nr 16/2009. Länsstyrelsen Norrbottens län. Franc, N Övervakning av dyngbaggar i fem öländska betesmarker. Rapport från Franc, N Skalbaggar på brandfältet i Vättlefjäll. Rapport från

4 Franc, N Vedskalbaggar på lind, Djursö, St Anna, Östergötland. Skalbaggsinventering, 12 sidor. Franc, N Skalbaggar på ek fördjupad landskapsanalys. Skalbaggsinventering och analys. Rapport 14 sidor. Franc, N Vedlevande skalbaggar på nyligen död tall Tresticklans Nationalpark, Västra Götalands Län Rapport från Länsstyrelsen i Södermanland. Åtgärdsprogram för hotade arter. 15 sidor. Franc, N. &. Götmark, F Openness in management: Hands-off vs partial cutting in conservation forests, and the response of beetles. Biological Conservation, Volume 141: (21 skalbaggsinventerade ädellövskogar i södra Sverige. Franc, N & Bohman, P Tofta skjutfält, Gotland, vedlevande skalbaggar på nydöd tall fördjupad inventering. Franc, N Äskhults By vedlevande skalbaggar fördjupad inventering och uppföljningsbar studie. Franc, N. & Aulen, G Hänsynsyta på hygge, förstärkt med mer död ved, blev nyckelbiotop med 39 rödlistade skalbaggsarter. Entomologisk tidskrift 129 (1): Franc, N Gräsås: Skogsbrand vedlevande skalbaggar. Översiktlig inventering. Rapport. Hultengren, S., Lindqvist, M., Bohman, P. & Niklas Franc 2007: Stora Bornö. Naturinventaring och naturvärdesbedömning av Stora Bornö. Naturinventering. Franc, N. 2007: Riksväg 45 och Norge/Vänerbanan. Miljöuppföljning avseende naturvärden på strandängar. Delrapport Skalbaggar. Stora Viken. Vägverket Region Väst & Banverket. Rapport november 2007, 11 sidor + kartor. Franc, N. 2007: Observationer av Nästtjuvbaggen, Ptinus sexpunctatus, Panzer Entomologisk tidskrift 128 (1-2): Franc, N. 2007: Standing or downed dead trees does it matter for saproxylic beetles in temperate oak-rich forests?. Canadian Journal of Forest Research. In press. Franc, N. 2007: Conservation ecology of forest invertbrates,especially saproxylic beetles, in temperate successional ock-rich stands. ISBN: Doctoral thesis. Franc, N., Götmark, F., Økland, B., Nordén, B. and Paltto, H. 2007: Factors and scales potentially important for saproxylic beetles in temperate mixed oak forest. Biological Conservation 135: Økland, B., Götmark, F., Norden, B., Franc, N., Kurina, O. and Polevoi, A. 2005: Regional diversity of mycetophilids (Diptera: Sciaroidea) in Scandinavian oak-dominated forests. Biological conservation 121:9-20. Franc, N. & Kärnefelt, I. 1998: Phylogeny of Xanthoria calcicola and X. parietina, based on rdna ITS sequences. Graphis Scripta 9: Borg, L. & Franc, N. 1998: Xanthoria parietina and X. calcicola at Kalmar Castle. Graphis Scripta 9: Undervisning, rådgivning m.m Naturbetesrådgivning hos lantbrukare: biologisk mångfald, kulturspår och produktion. På uppdrag åt Länsstyrelsen Västra Götaland Gunnebo Folkhögskola: föreläsningar om insektskunskap och trädvård 2009 Skalbaggar på nydöd tall, ÅGP-kurs för Länsstyrelsepersonal, Böda Skalbaggar på brandfält, Gräsås, Halland: för personal på Länsstyrelsen Göteborgs Universitet: Fördjupad faunistik (kursansvarig insektsdel) Göteborgs Universitet: Miljöstöd i odlingslandskapet Gårdsbesök hos lantbrukare (100 st): rådgivning Biologisk mångfald och kulturvärden 1999 Kalmar Högskola: Bevarandebiologi, D-kurs. Föredrag Ekprojektet med inriktning på skalbaggar, Östergötland Entomologiska Förening.

5 Species richness and composition of wood-living beetles: landscape more important than stand factors, 90th Annual Meeting (ESA) held jointly with IX International Congress of Ecology (INTECOL), Montreal, Quebec, Kanada Bevarande av vedlevande skalbaggar i ekskog i södra Sverige, Skogforsk, Ås, Norge Differences in species richness and composition of beetles on standing and downed dead oaks (Quercus sp.) in temperate forest, 3rd meeting Conservation of European Saproxylic beetles Ekskalbaggar i södra Sverige, Västsvenska entomologklubben, Göteborg Insekter i skogen halvdag med klass 3 Krungårdsskolan Naturvårdsbiologi i lövskogar, Föreningen Sydostentomologerna, Kalmar Vedlevande skalbaggar i skogen, för maskinförare hos Södra Skogsägarna, Strömsrum

Projektledare: Clas Fries, Skogsstyrelsen

Projektledare: Clas Fries, Skogsstyrelsen NATURHÄNSYN Skogsskötselserien är en sammanställning för publicering via Internet av kunskap om skogsskötsel utan ställningstaganden eller värderingar. Texterna har skrivits av forskare och har bearbetats

Läs mer

Död ved i levande skogar. Hur mycket behövs och hur kan målet nås?

Död ved i levande skogar. Hur mycket behövs och hur kan målet nås? Död ved i levande skogar Hur mycket behövs och hur kan målet nås? R A P P O RT 5413 OKTOBER 2005 Död ved i levande skogar Hur mycket behövs och hur kan målet nås? Redaktörer Johnny de Jong och Malin Almstedt

Läs mer

Åtgärdsprogram för skalbaggar på skogslind

Åtgärdsprogram för skalbaggar på skogslind Åtgärdsprogram för skalbaggar på skogslind Mesosa curculionoides (EN), ögonfläcksbock Chlorophorus herbstii (VU), lindfläckbock Dromaeolus barnabita (CR), en halvknäpparart Pseudoptilinus fissicollis (VU),

Läs mer

Ekologiska landskapssamband. i Järfälla kommun

Ekologiska landskapssamband. i Järfälla kommun Ekologiska landskapssamband i Järfälla kommun Analyser Ädellövträdsnätverk Barrskogsnätverk Groddjursnätverk Innehåll Uppdraget... 4 Sammanfattning... 4 Ädellövträdsnätverket med gamla ekar!... 4 Groddjursnätverket!...

Läs mer

Aktionsplan för biologisk mångfald

Aktionsplan för biologisk mångfald Aktionsplan för biologisk mångfald Uppföljning 1997-2007 Projektansvarig: Magnus Bergström och Monica Pettersson Författare: Jessica Eisenring Omslag: Bertil Kumlien Tryck: Affärstryckeriet 2008 Ledningskontoret

Läs mer

SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15

SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15 SKRIVMALL 2014-06-26 Nr NV-01846-14 SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15 Miljökvalitetsmål: Levande skogar Datum: 20150114 Status (utkast eller slutlig): REMISSVERSION utkast Ansvarig

Läs mer

Vedlevande arters krav på substrat

Vedlevande arters krav på substrat RAPPORT 7 2004 Vedlevande arters krav på substrat - sammanställning och analys av 3 600 arter Anders Dahlberg, Jogeir N Stokland Skogsstyrelsen april 2004 Författare Anders Dahlberg, ArtDatabanken, SLU,

Läs mer

Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv. En kunskapssammanställning fallstudier

Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv. En kunskapssammanställning fallstudier Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv En kunskapssammanställning fallstudier rapport 5855 februari 2009 Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv En kunskapssammanställning

Läs mer

läderbagge och bredbandad ekbarkbock

läderbagge och bredbandad ekbarkbock Arbeten med åtgärdsprogrammen för läderbagge och bredbandad ekbarkbock i Stockholms län 2007 BAGGBOLAGET - David Isaksson Författare: David Isaksson, BAGGBOLAGET Omslag: Fönsterfälla på en rejäl ek vid

Läs mer

Arter & naturtyper i habitatdirektivet bevarandestatus i Sverige 2013

Arter & naturtyper i habitatdirektivet bevarandestatus i Sverige 2013 Arter & naturtyper i habitatdirektivet bevarandestatus i Sverige ArtDatabanken 1 Arter & naturtyper i habitatdirektivet bevarandestatus i Sverige ArtDatabanken SLU Redaktör Wenche Eide Följande personer

Läs mer

Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla

Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla RAPPORT 5429 JANUARI 2005 Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla Margaritifera, margaritifera NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933

Läs mer

Åtgärdsprogram för långt broktagel 2010 2015. (Bryoria tenuis)

Åtgärdsprogram för långt broktagel 2010 2015. (Bryoria tenuis) Åtgärdsprogram för långt broktagel 2010 2015 (Bryoria tenuis) rapport 6365 maj 2010 Åtgärdsprogram för långt broktagel 2010 2015 (Bryoria tenuis) Hotkategori: starkt hotad (en) Programmet har upprättats

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Vikt och innebörd av skogskontinuitet för Sveriges biologiska mångfald

Vikt och innebörd av skogskontinuitet för Sveriges biologiska mångfald Vikt och innebörd av skogskontinuitet för Sveriges biologiska mångfald Alexander Nordstrand Degree project in biology, Bachelor of science, 2014 Examensarbete i biologi 15 hp till kandidatexamen, 2014

Läs mer

Åtgärdsprogram för skirmossa 2010 2014. (Hookeria lucens)

Åtgärdsprogram för skirmossa 2010 2014. (Hookeria lucens) Åtgärdsprogram för skirmossa 2010 2014 (Hookeria lucens) rapport 6359 April 2010 Åtgärdsprogram för skirmossa 2010 2014 (Hookeria lucens) Hotkategori: sårbar (vu) Programmet har författats av Mikael Stenström

Läs mer

SKÄRGÅRDENS KULTURMARKER 2001 2004 SLUTRAPPORT

SKÄRGÅRDENS KULTURMARKER 2001 2004 SLUTRAPPORT SKÄRGÅRDENS KULTURMARKER 2001 2004 SLUTRAPPORT Leena Lehtomaa, Johanna Franzén, Maria Hoflin & Tommy Lennartsson Innehåll 1. Projektets bakgrund...3 2. Projektorganisation...4 3. Projektbudget och finansiärer...8

Läs mer

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett rikt växtoch djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet RAPPORT 5773 DECEMBER 2007 Ett rikt växt- och djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Läs mer

Kustprojekt Åhus-Juleboda

Kustprojekt Åhus-Juleboda Högskolan Kristianstad Landskapsvetarprogrammet Lv02 VT 2005 Kustprojekt Åhus-Juleboda Mikael Bengtsson Martin Hedman Martin Persson Lisa Ragnarsson Pär Ragvald Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning

Läs mer

Nya vägar till artrikedom

Nya vägar till artrikedom Nya vägar till artrikedom Mats Ottosson, Tommy Lennartsson och Roger Svensson en skrift från cbm om transportinfrastruktur och biologisk mångfald CBM Centrum för biologisk mångfald TRIEKOL TRIEKOL TRIEKOL

Läs mer

Restaurering av små vattendrag 10p 2004. Högskolan i Kristianstad, Institutionen för teknik.

Restaurering av små vattendrag 10p 2004. Högskolan i Kristianstad, Institutionen för teknik. Per Ingvarsson Namn: Per Ingvarsson Titel: Vattenvårdsingenjör och vattenekolog Födelsedatum: 610812 Födelseplats: Borås Nationalitet: Svensk Civilstånd: Sambo Hemadress: Apelgatan 6, 312 31 Laholm Tel:

Läs mer

Naturvårdsprogram. Del 3. Objektdel. remissversion 2015

Naturvårdsprogram. Del 3. Objektdel. remissversion 2015 Naturvårdsprogram Del 3. Objektdel remissversion 2015 2 Fotografierna på framsidan är tagna av Patrik Olofsson, Christer Neideman, Håkan Östberg och Katrine Svensson. 3 Del 3. Objektdel 2015-2020 4 Inledning

Läs mer

Våtmarksinventeringen resultat från 25 års inventeringar

Våtmarksinventeringen resultat från 25 års inventeringar RAPPORT 5925 NATURVÅRDSVERKET ISBN 978-91-620-5925-5 ISSN 0282-7298 Nationell slutrapport för våtmarksinventeringen (VMI) i Sverige Våtmarkerna var en viktig resursbas redan för de tidigaste bosättarna

Läs mer

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson RIO GÖTEBORG NATUR-

Läs mer

År 2002 FN:s internationella ekoturismår

År 2002 FN:s internationella ekoturismår Årets ekoturismvinnare på Vildmarksmässan Annelie Utter, årets vinnare av Grand Travel Awards Ekoturismpris ställer ut på Vildmarksmässan i Sollentuna 19-22 april. Annelie kommer att hålla föredrag dagligen,

Läs mer

Inventering av skyddsvärda insekter och lavar i Bondbergets naturreservat, Jönköpings kommun, 2013

Inventering av skyddsvärda insekter och lavar i Bondbergets naturreservat, Jönköpings kommun, 2013 Inventering av skyddsvärda insekter och lavar i Bondbergets naturreservat, Jönköpings kommun, 2013 Niklas Johansson & Andreas Malmqvist Innehåll Inledning och syfte... 3 Områdesbeskrivning... 4 Tidigare

Läs mer

INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER

INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2011/2012 Slutgiltig nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat från inventeringar av lodjur. INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER

Läs mer

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 33 nummer 3 2012

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 33 nummer 3 2012 Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 33 nummer 3 2012 Svensk Mykologisk Tidskrift inkluderar tidigare: www.svampar.se Svensk Mykologisk Tidskrift Tidskriften publicerar originalartiklar med svampanknytning

Läs mer

skötsel av ädellövskog

skötsel av ädellövskog skötsel av ädellövskog Skogsskötselserien är en sammanställning för publicering via Internet av kunskap om skogsskötsel utan ställningstaganden eller värderingar. Texterna har skrivits av forskare och

Läs mer

Amurtigern är världens största kattdjur. Färre än 500 amurtigrar lever i dag i det vilda.

Amurtigern är världens största kattdjur. Färre än 500 amurtigrar lever i dag i det vilda. Det här är Nordens Ark Nordens Ark är en privat ideell stiftelse som arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid. Vi bedriver avel, uppfödning, forskning och utbildning samt arbetar med att sprida

Läs mer

YTTRANDE. Sammanfattning av synpunkter

YTTRANDE. Sammanfattning av synpunkter SLU.dha.2013.5.5.- 100 ArtDatabanken YTTRANDE 2013-12-06 Yttrande över remiss avseende redovisning av regeringsuppdraget marint områdesskydd inom regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende Havsoch vattenmyndigheten.

Läs mer