Tid: Onsdagen den 10 december 2014 kl Plats: Stora salongen, Folkets Hus, Lilla Edet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: Onsdagen den 10 december 2014 kl Plats: Stora salongen, Folkets Hus, Lilla Edet"

Transkript

1 Kallelse Kommunfullmäktige Tid: Onsdagen den 10 december 2014 kl Plats: Stora salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning 4. Valärende - Avsägelser - Fyllnadsval Dnr 2014/KS Demokratiberedningens och Jämställdhetsberedningens arbete under 2014 Föredraganden Bert Åkesson, ordförande John Nordling, ordförande 6. Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen Dnr 2013/KS Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2015 Dnr 2014/KS Reglemente för kommunstyrelsen Dnr 2014/KS Reglemente för krisledningsnämnden Dnr 2014/KS Reglemente för tekniska nämnden Dnr 2014/KS Reglemente för miljö- och byggnämnden Dnr 2014/KS Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Dnr 2014/KS Reglemente för utbildningsnämnden Dnr 2014/KS0375

2 Kallelse Kommunfullmäktige 14. Reglemente för individnämnden Dnr 2014/KS Reglemente för omsorgsnämnden Dnr 2014/KS Reglemente för valnämnden Dnr 2014/KS Arbetsordning för kommunfullmäktige Dnr 2014/KS Budgetjustering Dnr 2014/KS Inkallelseordning för ersättare i styrelser och nämnder Dnr 2014/KS0232 Bert Åkesson (S) Ordförande

3 ~,. _~~ `'"'~' ~~ Q~ \.;~_:/ LILLA EDETS KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen Dnr 2013/KS0153 Sammanfattning Göteborgsregionens (GR) förbundsstyrelse har beslutat om Vattenförsörjningsplanen för Göteborgsregionen Det övergripande syftet för den regionala vattenförsörjningsplanen är att trygga regionens vattenförsörjning på. ett robust och klimatsäkert sätt i ett långsiktigt perspektiv. Planen visar en helhetsbild av vattenförsörjningen iregionen, redovisar förslag till vision och mål samt åtgärder för att uppnå målen. Förslaget pekar också på väsentliga samordningsmöjligheter för vattenförsörjningen iregionen och förslaget till vattenförsörjningsplan kan ses som ett viktigt underlag för arbete med övergripande planering och kommunala vattenförsörjningsplaner iregionens kommuner. Planen kommer att vara en grund för Lilla Edets kommun att uppnå gott och hälsosamt dricksvatten med säker tillgång till råvatten av god kvalite samt ett robust vattenförsörjningssystem. I tidigare remiss påpekade kommun vikten att ha insyn vid framtagning av mål, åtgärder och uppföljning. Kommunen kommer ha full rådighet över åtgärder och finansiering som berör måluppfyllelse i planen för Lilla Edets del. Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut ~ Samhällsbyggnadsnämndens beslut ~ Beslut i GR's förbundsstyrelse 9 maj 2014 dnr Sammanfattningen av vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen. Huvudrapport se länk nedan eb7ebaal/ /rvfp_ GR huvudrapport pdf Finansiering Åtgärder som krävs för att uppnå målen i planen kommer hanteras i kommunens årliga budget.

4 .~..~, W W LILLA EDETS!'7' T7 Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Ingemar Ottosson (S): Kommunfullmäktige ställer sig bakom Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen som grund för fortsatt arbete. Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige ställer sig bakom Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen som grund för fortsatt arbete.,~'

5 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Kommunstyrelsen Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen Dnr 2013/KS0153 Sammanfattning Göteborgsregionens (GR) förbundsstyrelse har beslutat om Vattenförsörjningsplanen för Göteborgsregionen. Det övergripande syftet för den regionala vattenförsörjningsplanen är att trygga regionens vattenförsörjning på ett robust och klimatsäkert sätt i ett långsiktigt perspektiv. Planen visar en helhetsbild av vattenförsörjningen i regionen, redovisar förslag till vision och mål samt åtgärder för att uppnå målen. Förslaget pekar också på väsentliga samordningsmöjligheter för vattenförsörjningen i regionen och förslaget till vattenförsörjningsplan kan ses som ett viktigt underlag för arbete med övergripande planering och kommunala vattenförsörjningsplaner i regionens kommuner. Planen kommer att vara en grund för Lilla Edets kommun att uppnå gott och hälsosamt dricksvatten med säker tillgång till råvatten av god kvalité samt ett robust vattenförsörjningssystem. I tidigare remiss påpekade kommun vikten att ha insyn vid framtagning av mål, åtgärder och uppföljning. Kommunen kommer ha full rådighet över åtgärder och finansiering som berör måluppfyllelse i planen för Lilla Edets del. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsnämndens beslut Beslut i GR s förbundsstyrelse 9 maj 2014 dnr Sammanfattningen av vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen. Huvudrapport se länk nedan GR_huvudrapport_ pdf Finansiering Åtgärder som krävs för att uppnå målen i planen kommer hanteras i kommunens årliga budget.

6 sid- 2 - Förslag till beslut Kommunstyrelsen ställer sig bakom Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen som grund för fortsatt arbete. Lena Palm Kommunchef Beslutet expedieras till GR Samhällsbyggnadsnämnden Britt-Inger Norlander, teknisk chef sid 2/2

7

8

9

10

11 Sammanfattning Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund maj 2014

12 En trygg och långsiktigt hållbar vatten försörjning G ott och hälsosamt dricksvatten i kranen Säker tillgång till råvatten av god kvalitet Robusta vatten försörjningssystem

13 Förord I Göteborgsregionen har vi gemensamma vattenresurser och är beroende av varandra. De gemensamma resurserna, som vatten i naturen, gör det logiskt med gemensamma lösningar. Med detta som grund blir det naturligt att bibehålla och utveckla kunskap i hela regionen om vattenförsörjningen, nu och i framtiden. I denna Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen behandlas dessa frågor. Redan 1967 publicerades en första rapport om Stor-Göteborgs vatten försörjning. Föregående regionala vattenförsörjningsplan utkom beslutade GRs styrgrupp för miljö och samhällsbyggnad att revidera den gamla planen från Denna nya plan om dricksvatten utgör också en del i det regionala arbetet med en övergripande kretsloppsplan. Avfallsplan för Göteborgsregionen, A2020, är en annan av dessa planer. Det övergripande syftet med den regionala planen är att skapa underlag för att kunna trygga regionens vattenförsörjning på ett robust och klimatsäkert sätt i ett långsiktigt perspektiv. Planen visar också en helhetsbild av vattenförsörjningen i regionen. Utifrån visionen: En trygg och långsiktigt hållbar vatten försörjning identifieras tre målområden. I planen redovisas vidare nio delmål, med tillhörande förslag till åtgärder. Gemensamt för alla dessa är att de, för att kunna hanteras på ett bra sätt, kräver en samverkan mellan regionens kommuner. De har sin utgångspunkt i den gemensamma resursen vatten. Planen ska ses som en gemensam strategi för vattenförsörjningen i Göteborgsregionens kommuner och pekar på väsentliga samordningsmöjligheter. En regional vatten försörjningsplan är även ett viktigt underlag för arbete med kommunala vattenförsörjningsplaner. Några kommuner har redan upprättat egna vattenförsörjningsplaner vilket varit till nytta i det regionala arbetet. Av planen framgår också hur kommunerna samverkar idag, hur nuvarande vattenförsörjning i regionen är uppbyggd, vilka vattenresurser som finns i form av både yt- och grundvatten, hur vattenbehovet förväntas se ut i framtiden, vilka risker och hot som finns samt hur sårbar vår vattenförsörjning är. Det redovisas också vilka vattenresurser som är av särskild betydelse för säkerheten i Göteborgsregionens vattenförsörjning. Förutom Göta älv lyfts ytterligare vattenresurser fram som har särskild regional betydelse. I remissarbetet framkom bland annat ett brett stöd för vision och mål, att det är nödvändigt med fortsatt samverkan samt vikten av uppföljning. När vi enats om gemensamma åtgärder blir det av stort värde att skapa rutiner för samverkan, projektgrupper för genomförandet och processer för uppföljning. Styrgruppen för miljöoch samhällsbyggnad och befintliga nätverk får viktiga roller vid framtagandet av handlingsplanerna och den årliga uppföljningen. Planen föreslås aktualitetsförklaras vart fjärde år och revideras inför målåret Planen har utarbetats av en arbetsgrupp med representanter från Göteborg, Kungsbacka, Mölndal, Lerum, Kungälv, SGU och GR. Konsult har varit Ramböll. Representant från Chalmers har medverkat i avsnitten om risk och sårbarhet. Förankring av arbetet har skett i två nätverk med representanter från samtliga kommuner i regionen. GRs styrgrupp för miljö och samhällsbyggnad har givit uppdraget och har följt arbetet. Detta är en sammanfattning av Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen och har fokus på vision, mål och förslag till åtgärder. Ylva Löf Planeringschef 3

14 Innehållsförteckning Förord... 3 Innehållsförteckning... 4 Plan för en trygg och långsiktigt hållbar vattenförsörjning... 5 Vad vi vill uppnå Tillgång till råvatten av god kvalitet Säkerhet och redundans i produktion och distribution Uthållig förnyelsetakt i produktions- och distributionssystem Hälsomässigt säkert vatten Bibehålla brukarnas tillit och förtroende Resurseffektiva lösningar Vattenförsörjningsfrågan integrerad i samhällsplaneringen Beredskap för att möta klimatförändringar Tillgång till rätt kompetens Foton i denna sammanfattning från GR och GRs medlemskommuner, Jacob Lindkvist, Frank Palm, Per Sander, Olof Bergstedt med flera. 4

15 Plan för en trygg och långsiktigt hållbar vattenförsörjning Vision: En trygg och långsiktigt hållbar vatten försörjning Visionen anger att vattenförsörjningen ska vara trygg och långsiktigt hållbar, vilket ska gälla hela kedjan från råvattnets ursprung till konsumentens kran. En trygg vattenförsörjning innebär att konsumenten ska kunna förvänta sig säker leverans av dricksvatten, det vill säga en leverans med mycket få och korta avbrott, samt att vattnet i kranen alltid ska vara hälsosamt och gott. I begreppet trygghet ligger även brukarnas tillit och förtroende för producentens förmåga att upptäcka och åtgärda eventuella fel. Konsumenten ska kunna förvänta sig beredskap och tillgång till information i en krishändelse. Vidare anger visionen att vattenförsörjningen ska vara långsiktigt hållbar, vilket innebär att hela vattenförsörjningskedjan ska vara hållbar ur ekologisk, social och ekonomisk synvinkel. Vattenförsörjningen som den sker idag får inte äventyra framtida generationers möjligheter till en trygg och långsiktigt hållbar vattenförsörjning. Med ekologiskt hållbar avses att vattenförsörjningen inte innebär någon negativ påverkan på ekosystemen på lång sikt. Det kan till exempel handla om energieffektivitet eller att uttag av råvatten ur en sjö eller ett grundvattenmagasin enbart görs till en nivå som naturen tål. Uttagen ska vara väl utredda och balanserade så att miljökvalitetsnormer, i enlighet med vattendirektivet, kan upprätthållas eller uppnås i våra gemensamma vattenresurser. Begreppet ekologiskt hållbar innebär således ett balanserat användande av naturens resurser där olika intressen måste vägas mot varandra. Grundvattenmagasin i form av isälvsavlagringar utgör en ändlig resurs som inte återskapas förrän nästa istid, vilket ska tas i beaktande när det gäller utbrytning av isälvsavlagringar i samband med grustäktsverksamhet. Ett väl balanserat nyttjande av isälvsavlagringar för dricksvattenförsörjning innebär en ekologiskt långsiktigt hållbar naturresursanvändning. För att ha tillgång till råvatten av god kvalitet krävs i grunden ett väl fungerande grund- och ytvattenekosystem med förmåga att rena och att balansera och återhämta sig från eventuella störningar. Att ha tillgång till råvatten av god kvalitet är en förutsättning för att kunna bedriva en kostnads- och resurseffektiv dricksvattenförsörjning. Vattenförsörjningsplanen förordar därför ett upprätthållande av vitala och funktionella ekosystem som bidrar med ekosystemtjänsterna vattenproduktion och vattenrening. Den sociala synvinkeln av långsiktigt hållbar vattenförsörjning innefattar att alla ska ha tillgång till hälsosamt och gott vatten till en rimlig och förutsägbar kostnad för den enskilde. Konsumenten ska känna sig trygg och kunna lita på att det kommer vatten ur kranen och att det vatten som kommer är av god kvalitet och inte innebär risk för sjukdom. Ekonomiskt hållbar vattenförsörjning innebär att verksamheten har hållbara resurser för att säkerställa sina uppgifter både nu och i framtiden. Uppgifterna kan exempel vis avse att ledningsnätet förnyas, läckage minskas, anläggningarna har den status och kapacitet som krävs idag och i framtiden och att organisationen har den kompetens som krävs för att möta framtida utmaningar. Det kan även handla om att utvecklingen i regionen planeras för samlad bebyggelse där infrastrukturen kan användas effektivt. För att upprätthålla en ekonomiskt hållbar vattenförsörjning krävs också förebyggande arbete för att undvika försämringar av råvattenkvalitet hos såväl dagens som hos presumtiva framtida vattentäkter. Sammanfattningsvis ska konsumenten kunna lita på att det alltid kommer vatten ur kranen och att det vatten som kommer är av god kvalitet och att det är producerat och distribuerat på ett kostnadseffektivt sätt som inte innebär negativa konsekvenser för miljön. 5

16 Vad vi vill uppnå Utifrån visionen har tre målområden formulerats: Gott och hälsosamt dricksvatten i kranen Säker tillgång till råvatten av god kvalitet Robusta vattenförsörjningssystem Med ett gott dricksvatten avses här ett vatten som inte ger upphov till återkommande klagomål från brukarna till följd av otillfredsställande smak, lukt eller färg. Vidare bör dricksvattnet vara av en sådan kvalitet att det inte orsakar tekniska problem hos brukarna, till exempel miss färgning av tvätt, igensättning av installationer med mera. Hälsosamt dricksvatten handlar om att vattnet ska hålla en sådan kvalitet att det inte orsakar negativa hälsoeffekter på kort eller lång sikt. Att tillgången till råvatten ska vara säker innebär att råvatten ska finnas i tillräcklig mängd, utan avbrott till följd av till exempel påverkan av föroreningar i råvattnet eller att tillrinningen periodvis är för låg. Konsekvenserna av att inte ha en säker tillgång till råvatten kan bli mycket allvarliga för de samhällsfunktioner som är extra avbrottskänsliga, till exempel sjukhus. Konsekvenserna av långvariga avbrott innebär dessutom att nätet blir trycklöst vilket riskerar att ge kvalitetsproblem och risk för sjukdomsutbrott. 6 Tillgång till råvatten av god kvalitet innebär, förutom att minska risken för avbrott till följd av påverkan av föroreningar, att råvattnets status inte ska försämras över tid. Försämrad råvattenkvalitet leder till allt högre krav på de reningstekniska lösningarna i vattenverken. Ett förebyggande arbete för att förhindra förorening av vattenresurser utpekas av WHO som ett effektivt arbetssätt när det gäller hantering av risker och sårbarhet i dricksvattenförsörjningen. Robusta vattenförsörjningssystem innebär att produktions- och distributionssystemet ska vara uppbyggt på ett sådant sätt att det klarar av att hantera och motstå förändringar av olika slag. Förändringarna kan gälla om världsfaktorer som klimat och världsekonomi eller mer lokala förändringar som kompetensförsörjning inom organisationen. Förutsättningar för ett robust vattenförsörjningssystem är exempelvis förebyggande arbete med hållbara tekniska lösningar, beredskap för krishantering, integrering av vattenförsörjningsfrågorna i övrig samhällsplanering och i regionala utvecklingsplaner. Kopplade till målområdena har nio delmål formu lerats. Varje delmål kan härledas till ett eller flera målområden. Varje delmål presen teras i korthet på de kommande uppslagen med bakgrund och förslag på åtgärder. Läsaren hänvisas till huvudrapporten för fördjupning kring de olika delmålen och de förslag till åtgärder som presenteras. Till höger: Vision, målområden och delmål för vattenförsörjningen i Göteborgs regionen. Vision En trygg och långsiktigt hållbar vatten försörjning Målområden Gott och hälsosamt dricksvatten i kranen Säker tillgång till råvatten av god kvalitet Robusta vattenförsörjningssystem Delmål 1. Tillgång till råvatten av god kvalitet 2. Säkerhet och redundans i produktion och distribution 3. Uthållig förnyelsetakt i produktions- och distributionssystem 4. Hälsomässigt säkert vatten 5. Bibehålla brukarnas tillit och förtroende 6. Resurseffektiva lösningar 7. Vattenförsörjningsfrågan integrerad i samhällsplaneringen 8. Beredskap för att möta klimatförändringar 9. Tillgång till rätt kompetens

17 1. Tillgång till råvatten av god kvalitet Grunden till ett gott och hälsosamt dricksvatten, ligger i en säkerställd tillgång till råvatten av god kvalitet i tillräcklig kvantitet. Våra vattenresurser är dock i allt högre grad utsatta för olika hot som gör att råvattnets kvalitet riskerar att försämras. De åtgärder som krävs är därför inriktade mot risker och hot inom tillrinningsområdena för både nuvarande och potentiella framtida vattentäkter. Göta älv Ytvatten övrigt Grundvatten Konstgjord infiltration Riskerna, främst till följd av mikrobiologisk påverkan och klimatförändringar, förväntas bli mer påtagliga för råvattnet i regionen framöver. Detta gäller i särskilt hög grad ytvattenresurser. Regionens vattenförsörjning domineras av ytvattenverk, där Göta älv utgör det viktigaste råvattnet, då den står för nära 75 % av regionens dricksvattenförsörjning. Resterande del av regionen försörjs från andra ytvatten eller från anlägg ningar baserade på konstgjord infiltration, förutom en liten andel som består av naturligt grundvatten. Inom regionen är yt- och grundvattenresurserna ojämnt fördelade, och de mest betydande ytvattentillgångarna utöver Göta älv finns främst längs Säveåns och Mölndalsåns dalgångar, samt sjön Lygnern. Inom regionen finns begränsat med stora grundvattenmagasin, vilket innebär att isälvsavlagringarna i anslutning till Mjörn och Lygnern har stor betydelse för nuvarande och framtida vattenförsörjning inom regionen. Därutöver finns ett antal mindre yt- och grundvattenresurser av lokal till mellankommunal betydelse för dricksvattenförsörjningen inom regionen. Göta älv är särskilt utsatt för risker som kan äventyra dess värde som råvatten för dricksvattenproduktion. Ett kontinuerligt arbete med bland annat skydd kring älven och dess tillrinningsområde är därför avgörande för att kunna bibehålla dess viktiga roll i dricksvattensäkerheten. Förslag till åtgärder: Säkerställa skydd för regionens nuvarande och presumtiva framtida vattentäkter genom att: Se till att verkningsfullt skydd finns för samtliga vattentäkter och samverka kring skydd av gemensamma vattenresurser. Förstärka resurser för tillsyn i vattenskyddsområden och skapa vattenskyddsområden även för vattenresurser för framtida vattenförsörjning. Verka för att regionens större anläggningar för vattenförsörjning, samt mark- och vattenområden lämpliga för framtida vattenförsörjning, klassas som riksintresse. Verka för framtagande av mikrobiologiska miljökvalitets normer som komplement till gällande miljökvalitets normer för kemiska ämnen. Samarbeta med Räddningstjänsten kring släckvatten för att förhindra förorening av vattentäkter. Samarbeta kring frågeställningar av vikt för enskild dricksvattenförsörjning. Samarbeta kring kunskapsuppbyggnad avseende enskilda avlopp. Regionens prioriterade vattenresurser i förhållande till tät orternas läge. 7

18 2. Säkerhet och redundans i produktion och distribution För att minska sårbarheten i regionens vattenförsörjningssystem, på grund av ökade risker, finns ett stort behov av att skapa redundans och alternativa lösningar. Redundans innebär ett upprätthållande av systemets prestations förmåga när enstaka komponenter fallerar. Reservvattenlösningar kan till exempel bestå av tillgång till ett alternativt vattenverk, en alternativ råvattentäkt eller överföring av vatten från en angränsande kommun. Den leveranssäkerhetsanalys som ingår i planen visar hur riskbaserade modeller kan illustrera såväl säkerheten i befintliga system som effekten av åtgärder och därmed ge värdefullt beslutsunderlag. I dagens vattenförsörjningssystem inom regionen varierar tillgången till reservvattenlösningar stort mellan kommunerna. Totalt sett är dock reservvattenförsörjningen otillräcklig inom regionen. Förslag till åtgärder: Tillgodose tillgång till reservvatten av tillräcklig kvan ti tet och kvalitet i alla kommuner utifrån acceptabel risk vad gäller leveranssäkerhet. Säkra grundvattenmagasin av stor regional betydelse för vattenförsörjning. Inventera nedlagda vattenverk och undersök möjligheterna att ta dessa i bruk vid en eventuell krissituation. Skapa förbindelser för överföring av dricksvatten mellan kommuner i regionen och där det är möjligt även till regionens kranskommuner. Genomför utökad leveranssäkerhetsanalys för vattenförsörjning i Göteborgsregionen. Genomför workshop för att identifiera riskscenarier för regionens vattenförsörjning, till exempel med fokus på Göta älvs sårbarhet. Samverka kring kunskapsuppbyggnad avseende IT-säkerhet, sekretess och annan informationssäkerhet. Samverka kring beredskapsfrågor avseende dricksvattenförsörjning i samband med extraordinära händelser, till exempel med genomförande av övningar kring långvarigt elavbrott, oljeutsläpp med mera. Verka för att ta fram en regiongemensam krisberedskapsplan med avseende på vattenförsörjning. Avbrottsrisk för regionens kommuner efter beslutade åtgärder. Till höger: Vattenleverans (VASS, 2011) inom regionens kommuner idag samt nuvarande och planerade överföringsmöjligheter mellan kommunerna. De olika färgerna avger avrinningsområde för kommunens huvudvattentäkt. 8

19 3. Uthållig förnyelsetakt i produktions- och distributionssystem Ledningsnät för dricksvattendistribution är av mycket varierande ålder, dimension och material. Den riktigt stora utbyggnaden av VA-näten i Sverige gjordes under , bland annat kopplat till byggandet av miljonprogrammen. Enligt Svenskt Vattens statistik är medianvärdet på förnyelsetakten av ledningsnät i Sverige cirka 0,4 %, vilket teoretisk innebär att ledningsnätet är helt utbytt efter cirka 250 år. I dagsläget vet ingen med större säkerhet vilken livslängd man kan förvänta sig av olika typer av ledningsmaterial. Eftersom det finns många olika sorters material i de ledningar som idag används är det svårt att ange en lämplig förnyelsetakt. Förnyelsetakten i flera av Göteborgsregionens kommuner är låg och det är därför troligt att vi i framtiden kommer att få se en ökning av läckage på ledningsnätet, till följd av ett mer och mer åldrande ledningsnät. Förslag till åtgärder: Analysera och definiera förnyelsetakt i produktionsoch distributionssystem i respektive kommun utifrån gemensam syn på styrande nyckeltal som kan användas i uppföljning. Utveckling av GIS-analys med avseende på livslängd, skador och brister för ledningar av olika material, olika ålder och olika geologiska och geotekniska förhållanden, som ett strategiskt underlag i förnyelseplanering. Förnyelsetakt (%) av vattenledningar inom respektive kommun. Förnyelsetakten beräknas som kvoten mellan antal km förbättrade ledningar inklusive förnyelse och totala antalet km ledningar. Källa: VASS, Svenskt Vatten. 9

20 4. Hälsomässigt säkert vatten Det dricksvatten som når oss brukare har på sin väg från råvatten till kranen utsatts för många risker för förorening. Det är otillräckligt att basera bedömningen av hälso mässigt säkert vatten enbart på antalet hälsomässigt otjänliga prover inom en VA-verksamhet. För att förhindra vattenburna sjukdomsutbrott måste vattenleverantören arbeta förebyggande utifrån ett riskbaserat synsätt och bygga upp en tillräcklig säkerhet (barriärer) i systemet. En del av det förebyggande arbetet är genomförandet av riskbedömningar som ger vägledning till nivån på säkerheten. I de fall åtgärder krävs kan riskbedömningar utnyttjas för att utforma dessa med nödvändig effekt. De hälsomässiga riskerna kopplade till drickvatten analyseras normalt med någon form av mikrobiologisk risk bedömning. I planen har en bedömning gjorts av huruvida barriärerna vid respektive kommuns huvudvattenverk är tillräckliga med hänsyn till råvattenkvaliteten. Den metod som utnyttjats benämns GDP (God Desinfektionspraxis) men även andra analyser såsom kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning kan användas. Förslag till åtgärder: Säkerställ med hjälp av riskbedömningar som tar hänsyn till lokala förhållanden, att dricksvattenförsörjningen inte medför en oacceptabel hälsorisk för brukarna. Utveckla rutin och strategi för att systematiskt följa upp vattenburna sjukdomsutbrott och dra erfarenheter gemensamt inom regionen, till exempel utgående ifrån analyser av samtal till sjukvårdsrådgivningen. 10 Inför UV-desinfektion i överföringspunkter mellan kommuner. Verka för att alla vattenverk i regionen ska ha tillgång till snabba vattenanalyser. Säkerställ att olovliga uttag inte sker i ledningsnätet, till exempel genom en gemensam strategi för låsning av brandposter. Samverka kring en gemensam sprinklerpolicy. Säkerställ att distributionssystemet är säkert mot mikrobiologisk påverkan och ta fram rutiner för god hygien vid arbete med ledningsnätet. Vänster figur: Resultat från barriäranalyser för nuvarande system (2012). Höger figur: Resultat från barriäranalyser med hänsyn till beslutade och föreslagna åtgärder. Förhållandena i kommunerna motsvarar: (ii) efter beslutade åtgärder med effekt senast 2015, samt (iii) efter möjliga framtida åtgärder som diskuteras men inte är beslutade. Om åtgärderna inte är beslutade presenteras även nuvarande situation med (i). För respektive kommun presenteras barriärverkan med avseende på bakterier (b), virus (v) och parasiter (p).

21 5. Bibehålla brukarnas tillit och förtroende Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en säker vatten försörjning är avgörande för ett fungerande samhälle. För den enskilde brukaren är det i det närmaste självklart att det kommer friskt vatten ur kranen, i obegränsad mängd, när som helst på dygnet. Det är först när vattenförsörjningen inte fungerar som brukarnas tillit och förtroende sjunker. Erfarenheter från krislägen med vattenburna sjukdomsutbrott (till exempel Östersund, Skellefteå och Lilla Edet) har visat att allmänheten i viss grad förlorar förtroendet för vattenleverantören, men att nivån på den sociala tilliten före händelsen är avgörande för hur man kan återskapa förtroendet. Det är därför ytterst viktigt att vatten leveran tören ser till att brukarna har en god tillit till vattenleverantören under normala förhållanden. Goda relationer mellan vattenleverantören och brukarna skapas både före och under en kris genom bland annat öppenhet och tydlig sanningsenlig information, samt en god och väl synlig beredskap. Brukarna ska kunna känna sig trygga i att dricksvattenproducenten har god förmåga att upptäcka, informera om och åtgärda fel som uppstår i vattenförsörjningssystemet. För att kunna hantera och möta framtida utmaningar och åstadkomma en trygg och långsiktigt hållbar vattenförsörjning krävs också en medvetenhet hos brukarna om vattnets värde. Brist på kunskap hos den enskilde samhällsmedborgaren eller verksamhetsutövaren om hur vattenförsörjning fungerar och om de vattenresurser ur vilka vi hämtar vårt dricksvatten utgör en väsentlig risk. Det är otvivelaktigt så att den informerade samhällsmedborgaren som förstår hur systemet fungerar i en betydligt högre grad bidrar till att vårda våra värdefulla vattenresurser. Förslag till åtgärder: Utveckla en informationsstrategi om vattenförsörjning Skapa gemensamma informationskanaler. Öka kunskapen hos medborgarna kring hur vattensystemen fungerar för att öka engagemanget att bidra till friskt vatten, rena sjöar och rent grundvatten. 11

22 6. Resurseffektiva lösningar VA-verksamheterna ska bedrivas på ett resurs- och energi effektivt sätt som bland annat innebär miljöhänsyn och resurshushållning, till exempel genom att minska behovet av kostsamma reningsprocesser och minskning av vattenförbrukning och rörnätsläckage. Här är vattnets värde, inklusive värdet som ekosystemtjänsterna vattenrening och vattenproduktion bidrar med, en viktig faktor att lyfta fram. För att uppnå kostnads- och resurseffektiva lösningar bör det inför varje större investering göras en avvägning av kostnad och nytta med förebyggande åtgärder kontra kostnader i samband med en akutinsats. Samverkan är en nyckelfaktor när det gäller att göra den regionala vattenförsörjningen mer kostnads- och resurseffektiv. Förslag till åtgärder: Genomför gemensamma upphandlingar och kravspecifikationer. Samverka inom GR och mellan kommuner, även utanför GR. Dela på resurser inom de områden där det är effektivt (material, personal, kompetens). Samverka kring gemensam akutorganisation/krishantering över kommungränser, till exempel i samband med nödvattendistribution. Samarbeta kring system för reservkraft. Samverka kring egenkontroller, provtagningsrutiner, klagomålsrutiner med mera. Verka för ett gemensamt laboratorium för regionens vattenanalyser. 12

23 7. Vattenförsörjningsfrågan integrerad i samhällsplaneringen Trots ett ökat genomslag för vattenfrågor i samhällsdebatten under det senaste decenniet behöver dricksvattenförsörjningen som sektor bli tydligare för politiken både kommunalt och regionalt, för att de resurser som krävs för att hantera framtidens utmaningar ska frigöras. Vattenförsörjningsfrågor behöver också ha en stor tydlighet mot övriga samhällssektorer och särintressen så att inte problem uppstår med till exempel exploatering som kan ut göra en ökad riskbild för nuvarande eller framtida vatten resurser. Det är därför viktigt att vattenförsörjnings frågan kommer in tidigt i samhällsplaneringen och ges stor vikt i vägningen mellan olika intressen både på kommunal och på regional nivå i till exempel översiktsplaner, detaljplaner, trafikplanering och övrig exploateringsverksamhet. Förslag till åtgärder: Verka för att bättre integrera vattenförsörjningsfrågan i samhällsplaneringen. Redovisa nuvarande och presumtiva framtida vattentäkter (dricksvattenintresset) i samhällsplaneringen, både i regionplan, översiktsplan och detaljplan. Var aktiv tidigt i processen lyft fram vattenfrågan i samhällsplaneringen och ta fram underlag som stöd, till exempel kommunala vattenförsörjningsplaner. Ta fram riktlinjer för samhällsplanering av vattenförsörjning i ett samarbete inom GR. Som utgångspunkt kan Havs- och vattenmyndighetens Vägledning för kommunal VA-planering för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus användas. Verka för att upprätthålla funktionella ekosystem som bidrar med ekosystemtjänsterna vattenproduktion och vattenrening, genom integrering i samhällsplaneringen. Verka för att staten genom till exempel Boverket eller Länsstyrelserna utarbetar en handbok med tillämpnings exempel om vattenförsörjning i fysisk planering. Verka för genomförandet av en statlig utredning som dels klargör om PBL och MB ger tillräckligt stöd för samhällsplanering av vattenförsörjningen och dels föreslår justeringar i lagstiftningen om så erfordras. GRs strukturbild för Göteborgs regionen. De blåa stråken med avseende på Göteborgsregionens vatten resurser och dricksvattenförsörjning 13

24 8. Beredskap för att möta klimatförändringar Det förändrade klimatet kommer att få allt större effekt på vattenförsörjningssystemen i regionen. Göta älv bedöms vara särskilt utsatt genom översvämningar, risk för skred och bottenerosion, ökat havsvattenstånd, samt en försämrad vattenkvalitet från dagvatten, vägar med mera. Allmänt bedöms negativa effekter på ytvattentäkter i huvudsak bestå av försämring av vattenkvalitetoch högre temperatur på råvattnet. Grundvattentäkter kan också komma att påverkas negativt genom att den omättade zonen minskar eller försvinner, vilket kan ge kvalitetsförsämringar. Effekter av ett förändrat klimat innebär vidare att det ställs allt högre krav på redundans i vattenförsörjningssystemen för att undvika långvariga avbrott. Förslag till åtgärder: Utred åtgärder för anpassning av vattenförsörjningen till ett förändrat klimat. Utred klimatförändringarnas konsekvenser för regionens största vattentäkter. Initiera samarbete kring klimatpåverkan på vattenförsörjningen mellan regionens kommuner och andra organisationer och myndigheter. Verka för samsyn kring dimensionerande förutsättningar, tolkningar av scenarier och effekter. Samverka kring checklistor för kommunerna hur man bör jobba med klimateffekter och vattenförsörjning lokalt. Samverka kring strategier för hantering av dagvatten i nuvarande och framtida klimat. 14

25 9. Tillgång till rätt kompetens Behovet av att ny kunskap införlivas inom vattentjänstorganisationerna ökar på grund av strängare miljökrav, klimatanpassning, ökade krav på vattenkvalitet och leveranssäkerhet, ökade arbetsmiljökrav, ny vattenadministration, samverkan inom avrinningsområden med mera. Det pågående generationsskiftet i VA-branschen gör det mycket viktigt att all den kompetens som finns hos befintlig personal tillvaratas och förs vidare till ny personal. Små och medelstora vattentjänstorganisationer kan ha svårigheter att klara alla de krav som ställs på grund av både resursbrist och problem att rekrytera personal. Den strategiska planeringen och utvecklandet av verksamheten som krävs för att klara nya uppgifter kan därför bli lidande till förmån för att kunna sköta den dagliga driften. Förslag till åtgärder: Trygga kunskapsuppbyggnad och kompetensbehov genom: Inventering av nuläget avseende personalstyrka och tjänster inom VA-organisationerna. Gemensamma utbildningar, till exempel genom GR. Nätverk för driftspersonal, till exempel genom GR. Stimulering till rätt kompetens. Samarbete med utbildningssektorn. Arbete med forskning och utveckling utgående från Vatten visionen (Svenskt Vatten) och dess fortsättning. 15

26

27 .~..~~ W W LILLA EDETS \:=~~_/ KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll Sammanträdesdagar 2015 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr 2014/KS0283 Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt tider då nämnderna ska fastställa sina ekonomiska dokument. Kommunstyrelsens Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige arbetsutskott Kl 8.30 Kl Kl /1 December /1 11/2 252 Dialog SBN och MBN 18/3 Tillika Folkhälsoutskott 22/4 Dialo Leifab 13/5 Dialo KFN och UBN 20/5 Tillika Fo]khälsoutskott 10/6 Dialo IN och ON 12/8 Dialo SBN och MBN 2/9 Dialo Leifab 23~~ Tillika Folkhälsoutskott 4/11 Dialo IN och ON 16/12 Tillika Folkhälsoutskott 11/3 25/3 1/4 15/4 6/5 20/5 3/6 17/6 26/8 9/9 7/10 21/10 18/11 2/12 Jan 2016 ~- '`_ io

28 .r,... W~7 W!"[ t7 LILLA EDETS \:% KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll Sista dag för kommunens nämnder att fatta beslut om: Årsrapport mars Tertialrapport I 1 juni Tertialrapport II 5 oktober Taxor och avgifter 2 november Verksamhetsplan 2 november Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren, daterad Beslut 1. Kommunstyrelsen fastställer ovanstående sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige fastställer ovanstående sammanträdesdagar för kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer ovanstående dagar då nämnderna senast ska fatta beslut om de ekonomiska dokumenten. ~ l~~ ~~ ~-~ m

29 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Kommunstyrelsen Sammanträdesdagar 2015 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr 2014/KS0283 Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt tider då nämnderna ska fastställa sina ekonomiska dokument. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kl 8.30 Kl December /1 25/2 Dialog SBN och MBN 18/3 Tillika Folkhälsoutskott 22/4 Dialog Leifab 13/5 Dialog KFN och UBN 20/5 Tillika Folkhälsoutskott 10/6 Dialog IN och ON 12/8 Dialog SBN och MBN 2/9 Dialog Leifab 23/9 Tillika Folkhälsoutskott 4/11 Dialog IN och ON 16/12 Tillika Folkhälsoutskott Kl /2 11/3 25/3 1/4 15/4 6/5 20/ /6 17/ /8 9/ /10 21/10 18/11 2/12 Jan 2016 Maria Olegård Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: kommunledningsförvaltningen Internet: Fax: Lilla Edets kommun Lilla Edet sid 1/2

30 sid- 2 - Sista dag för kommunens nämnder att fatta beslut om: Årsrapport mars Tertialrapport I 1 juni Tertialrapport II 5 oktober Taxor och avgifter 2 november Verksamhetsplan 2 november Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren, daterad Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen fastställer ovanstående sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunfullmäktige fastställer ovanstående sammanträdesdagar för kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer ovanstående dagar då nämnderna senast ska fatta beslut om de ekonomiska dokumenten. Maria Olegård kommunsekreterare Beslutet expedieras till Samtliga nämndpresidier Samtliga förvaltningschefer Samtliga nämndsekreterare Ekonomichefen sid 2/2

31 LILLA ~D~TS 6~Cå~/IMUiV Kommunstyrelsen ~^~~ ~ _ ;: Diarieur. ~Cil`~1 K5 C~L~Z ~ Till kommunstyrelsens ordförande Ingemar Ottosson (s) De senaste åren har vi haft kommunfullmäktige på onsdagar. Detta har inneburit att riksdagledamöter har stängts ute från kommunfullmäktige. För Lilla Edet ska vi utnyttja att vi har representation i Sveriges riksdag och vara stolta över det. Med att ha fullmäktige på måndagar kan riksdagrepresentanter uara med, samt även kan informera löpande vad som händer i rikspolitiken. Därför vädjar jag till dig att flytta fullmäktige till måndagar istället. ~~ P er Engd ~~~~~ uppledare Lilla Edet

32 .,..~. `~"~' ~.r~.a~ Q ~I \.'_~-/ LILLA EDETS KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll Reglemente för kommunstyrelsen Dnr 2014/KS0369 Sammanfattning Kommunens reglemente ska revideras inför varje ny mandatperiod, Kommunstyrelsens ansvar för samhällsplaneringen förtydligas genom föra över följande uppgifter från samhällsbyggnadsnämnden: - upprättande av handlingar och beredande av ärenden enligt Plan- och. Bygglagen (PBL) vad avser översiktsplanering, detaljplanering, fastighetsplan samt områdesbestämmelser på uppdrag av kommunstyrelsen kommunens MBK-verksamhet (mätning, beräkning och kartframställning) kommunens exploateringsverksamhet den kommunala fastighetsbildnings och fastighetsregistreringsverksamheten belägenhetsadresser enligk lagen om lägenhetsregister, namn på gat~r9 kvarter, allmänna platser, stadsdelar och offentliga byggnader ansvar för byggnadsregister inom kommunen - kommunens fastighetsförvaltning (dock inte kommunens fritidsanläggningar) - skogsförvaltning Dessutom föreslås kommunfullmäktige delegera följande uppgifter till kommunstyrelsen istället för samhällsbyggnadsnämnden: - genom avtal eller tillämpning av plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen eller ledningsrättslagen dels tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttj anderätt i annan tillhörig fastighet och medverka till ändring eller upphävande av sådan rätt dels upplåta sådan rätt i gata, park eller annan offentlig plats - utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen dock inte inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, r is

33 .~..~, LILLA ED.ETS Wir% KOMMUN W~7W H Y1 \= Kommunstyrelsens protokoll besluta i ärenden angående servitut, nyttjanderätt, ledningsrätt och liknande särskilda rättigheter samt gemensamhetsanläggningar med undantag av sådana upplåtelser där beslutanderätten tillagts annan nämnd, - påkalla förrättning enligt anläggningslagen för kommunen räkning förvärva eller överlåta fastighet eller fastighetsdel, där förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra detaljplan eller fastighetsplan i vad avser mark för gata, väg eller annan allmän plats samt på kommunens vägnar godkänna till kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast egendom för sanuna ändamål - upplåtelse och annat ianspråktagande av gator, parker och övriga allmänna platser (ej torghandel) jämte fastställelse av avgifter för upplåtelse av allmän platsmark samt allmänt försäljningsställe - köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt I övrigt har det hjorts en del redaktionella följdändringar. Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad Reglemente för kommunstyrelsen Yrkande Jörgen Andersson (C) yrkar att kommunstyrelsens reglemente ska vara oförändrat m.en med följande ändring: "Om varken ordförande eller vice ardförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid i kommunstyrelsen ordförandens uppgifter.". Ingemar Ottosson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och Jörgen Anderssons ändringsyrkande. Beslutsgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Jörgen Anderssons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. ~, 16

34 .r. a., `'"'y LILLA EDETS Q ~I \=~=% KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll Därefter konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen bifaller Jörgen Anderssons ändringsyrkande. Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med Ol med följande ändring: "Om varken ordförande eller vice ardförande kan delta i ett helt sanunanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid i kommunstyrelsen ordförandens uppgifter.". Reservation Jörgen Andersson (C) reserverar mot beslutet enligt skriftlig bilaga. ~7~ i~

35 Reservation Under en längre tid har vi försökt att renodla kommunstyrelsens uppgift till att styra, leda och samordna med ett övergripande perspektiv. En viktig del är att kommunstyrelsen inte bedriver egen verksamhet. Därför är det helt fel att flytta mark och exploateringsverksamheten från samhällsbyggnadsnämnden och till kommunstyrelsen. Jörgen Andersson Centerpartiet T~ ~ ~ /~~~ P ~ ~ \ 1

36 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Reglemente för kommunstyrelsen Dnr 2014/KS0369 Sammanfattning Kommunens reglemente ska revideras inför varje ny mandatperiod. Kommunstyrelsens ansvar för samhällsplaneringen förtydligas genom föra över följande uppgifter från samhällsbyggnadsnämnden: - upprättande av handlingar och beredande av ärenden enligt Plan- och Bygglagen (PBL) vad avser översiktsplanering, detaljplanering, fastighetsplan samt områdesbestämmelser på uppdrag av kommunstyrelsen - kommunens MBK-verksamhet (mätning, beräkning och kartframställning) - kommunens exploateringsverksamhet - den kommunala fastighetsbildnings- och fastighetsregistreringsverksamheten - belägenhetsadresser enligt lagen om lägenhetsregister, namn på gator, kvarter, allmänna platser, stadsdelar och offentliga byggnader - ansvar för byggnadsregister inom kommunen Dessutom föreslås kommunfullmäktige delegera följande uppgifter till kommunstyrelsen i stället för samhällsbyggnadsnämnden: - genom avtal eller tillämpning av plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen eller ledningsrättslagen dels tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet och medverka till ändring eller upphävande av sådan rätt dels upplåta sådan rätt i gata, park eller annan offentlig plats - utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen dock inte inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, - besluta i ärenden angående servitut, nyttjanderätt, ledningsrätt och liknande särskilda rättigheter samt gemensamhetsanläggningar med undantag av sådana

37 sid- 2 - upplåtelser där beslutanderätten tillagts annan nämnd, - påkalla förrättning enligt anläggningslagen - för kommunen räkning förvärva eller överlåta fastighet eller fastighetsdel, där förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra detaljplan eller fastighetsplan i vad avser mark för gata, väg eller annan allmän plats samt på kommunens vägnar godkänna till kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast egendom för samma ändamål - upplåtelse och annat ianspråktagande av gator, parker och övriga allmänna platser (ej torghandel) jämte fastställelse av avgifter för upplåtelse av allmän platsmark samt allmänt försäljningsställe - köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt I övrigt har det gjorts en del redaktionella följdändringar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad Reglemente för kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med Lena Palm Kommunchef sid 2/2

38 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för kommunstyrelsen Diarienr 2014/KS0369 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Reglemente för kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamhetsområde Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsens övergripande uppgifter Ledningsfunktionen 1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunen och de kommunala företagen i vilka kommunen utövar ett bestämmande inflytande ingår i den gemensamma kommunkoncernens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den kommunala koncernens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter samt ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. 2 I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl a - utvecklingen av den kommunala demokratin - utvecklingen av formerna för att politiskt leda den kommunala verksamheten - utvecklingen av formerna för resultatuppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten - utvecklingen av brukarinflytande - personal- och lönepolitiken - detaljplanering samt den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten - mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas - försörjningen av dricksvatten och avloppsreningen samt gatu- och väghållningen - energiplaneringen samt främja energihushållningen - infrastrukturfrågorna - trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande kollektiv trafikförsörjning 1

39 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för kommunstyrelsen Diarienr 2014/KS0369 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov - utveckling av informationsverksamheten - arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet - arbetet med att effektivisera kommunens verksamheter samt - utveckling av informationssystem, IT och kommunikation - upprättande av handlingar och beredande av ärenden enligt Plan- och Bygglagen (PBL) vad avser översiktsplanering, detaljplanering, fastighetsplan samt områdesbestämmelser på uppdrag av kommunstyrelsen - kommunens mätning, beräkning och kartframställning (MBK-verksamhet) - kommunens exploateringsverksamhet - den kommunala fastighetsbildnings- och fastighetsregistreringsverksamheten - belägenhetsadresser enligt lagen om lägenhetsregister, namn på gator, kvarter, allmänna platser, stadsdelar och offentliga byggnader - ansvar för byggnadsregister inom kommunen - kommunens fastighetsförvaltning (dock inte kommunens fritidsanläggningar) - skogsförvaltning - ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet med mera som inte avser utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa - miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen - socialtjänsten och verka för en god socialtjänst i kommunen - den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och sjukvård i kommunen - omsorgsverksamheten och verka för en god kommunal omsorg - skolväsendet och verka för en god skola och barnomsorg i kommunen - fritids- och kulturpolitiken och verka för en god kultur- och fritidsverksamhet i kommunen - byggnadsplaneringen och verka för en god byggnation i kommunen - trafiksäkerhetsarbetet och verka för en god trafiksäkerhet i kommunen - räddningstjänsten och verka för en god säkerhet i kommunen - helägda och delägda kommunala bolag och dessas verksamhet 2

40 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för kommunstyrelsen Diarienr 2014/KS0369 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Styrfunktionen 3 I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att - leda arbetet med och samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten i koncernen, göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd, - övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomi efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt, - tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, - tillse att samordningsträffar med nämndpresidier och förvaltningschefer genomförs, - ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de kommunala företagen (helt eller delvis ägda) främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kom- - munen, - löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap 17 och 18 KL är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen innehar aktier i, - årligen, senast den 15 april i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 3 kap KL under föregående kalenderår har varit förenlig med det fasställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder, - utöva kommunens ägar- och huvudmannafunktion i hela den kommunala koncernen och i detta sammanhang tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, - i övrigt se till att en effektiv samordning av nämndernas och förvaltningarnas verksamhet sker 3

41 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för kommunstyrelsen Diarienr 2014/KS0369 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Kommunstyrelsens övriga uppgifter Ekonomisk förvaltning 4 Kommunstyrelsen skall leda och samordna Lilla Edets kommuns styrning av ekonomin mot en god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av fullmäktige meddelade föreskrifter härför. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av till betalning förfallna fordringar. Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl a att - följa upp och samordna den interna kontrollen, - underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, - tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, - avskriva fordran som hänför sig till kommunstyrelsens förvaltningsområde, - handha beslut om förvaltningen och placeringen av de pensionsmedel som kommunen avsätter årligen - handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden. När särskilda donationsföreskrifter finns skall dessa följas. 4

42 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för kommunstyrelsen Diarienr 2014/KS0369 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Löne- och personalpolitiken 5 Kommunstyrelsen är kommunens centrala organ för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl a att - med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, - förhandla på kommunens vägnar utom vad gäller och 38 lagen om medbestämmande i arbetslivet, - besluta om stridsåtgärd, - avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, - lämna uppdrag som avses i Lag om vissa kommunala befogenheter 6 kap 3, - själv eller genom ombud föra kommunens talan i frågor som rör förhållanden mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, - utveckla och samordna personalpolitiken - anställa förvaltningschefer och arbetstagare på särskilt visstidsförordnande - handlägga de frågor som faller inom personalorganets verksamhetsområde såsom t ex följa förvaltnings- och arbetsorgansationer, förflyttnings- och omplacerings-ärenden från en förvaltning till en annan, pensionsbeslut, lönesättningsärenden, facklig förtroendemannatid, svara för utveckling och samordning av persona-ladministrationen, ge råd och biträde i personalpolitiska frågor samt medverka till att statistik upprättas. Personalorganet har rätt att delegera befogenheter och ansvar i personalfrågor till förvaltningschefer och andra anställda i kommunen. 5

43 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för kommunstyrelsen Diarienr 2014/KS0369 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Övrig förvaltning 6 Uppgifter enligt speciallagstiftning o Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd. Kommunstyrelsen övertar vid extraordinär händelse andra nämnders beslutanderätt i de frågor som rör den extraordinära händelsen. o Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt Plan- och Bygglag (PBL) vad avser översiktsplanering, detaljplanering, fastighetsplan samt områdesbestämmelser. o Kommunstyrelsen svarar för bidragsgivning till bostadsförsörjningen. o Kommunstyrelsen svarar för registrering och tillståndsgivning enligt lotterilagen. o Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente. o Kommunstyrelsen är registeransvarig för de personregister som styrelsen för i sin verksamhet. o Kommunstyrelsen handlägger ärenden enligt lagen om vissa anslag på kommunens anslagstavla och har tillsyn över anslagstavlan. o Kommunstyrelsen avger yttranden enligt lagen om TV-övervakning. o Kommunstyrelsen ansvarar för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 7 Övrig verksamhet Kommunstyrelsen har vidare hand om - Näringslivsfrågor samt ansvarar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen, - kollektivtrafikfrågor 6

44 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för kommunstyrelsen Diarienr 2014/KS0369 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov - säkerhetsfrågor - folkhälsofrågor, - centrala IT-frågor, - centrala upphandlingsfrågor, - telefonifrågor, - internationellt samarbete, - kommunens gemensamma statistik, - kommunens gemensamma geografisk information, - geotekniska utredningar och skredfrågor, - kommunens centrala informationsverksamhet, - torghandel, - reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges handlingar, - beslutsrätten i ärenden angående tillstånd att använda kommunens vapen, - de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd. Delegering från kommunfullmäktige 8 Kommunstyrelsen skall besluta följande grupper av ärenden - vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit, - styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 7

45 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för kommunstyrelsen Diarienr 2014/KS0369 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov - inrätta och avskaffa tjänster inom eget verksamhetsområde samt anställa och entlediga sin personal. Styrelsen beslutar även i dessa ärenden för kommunens andra nämnder vad gäller förvaltningschef, - anta, ändra eller upphäva detaljplan då bestämmelser om enkelt planförfarande i PBL 5 kap 28 får tillämpas, - anta fastighetsplan (PBL 6 kap 12 och13 ), som ej antas samtidigt med detaljplan, då bestämmelserna om enkelt planförfarande får tillämpas (och planen inte skall reglera inrättandet av gemensamhetsanläggning eller ge bestämmelser om ledningsrätt enligt ledningsrättslagen), - i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, - avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige. - tolkning och tillämpning av taxor och allmänna bestämmelser inom styrelsens verksamhetsområde. - genom avtal eller tillämpning av plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen eller ledningsrättslagen dels tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet och medverka till ändring eller upphävande av sådan rätt dels upplåta sådan rätt i gata, park eller annan offentlig plats - utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen dock inte inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, - besluta i ärenden angående servitut, nyttjanderätt, ledningsrätt och liknande särskilda rättigheter samt gemensamhetsanläggningar med undantag av sådana upplåtelser där beslutanderätten tillagts annan nämnd, - påkalla förrättning enligt anläggningslagen - för kommunen räkning förvärva eller överlåta fastighet eller fastighetsdel, där förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra detaljplan eller fastighetsplan i vad avser mark för gata, väg eller annan allmän plats samt på kommunens vägnar godkänna till kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast egendom för samma ändamål 8

46 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för kommunstyrelsen Diarienr 2014/KS0369 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov - upplåtelse och annat ianspråktagande av gator, parker och övriga allmänna platser (ej torghandel) jämte fastställelse av avgifter för upplåtelse av allmän platsmark samt allmänt försäljningsställe - köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av planoch bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt Ansvar och rapporteringsskyldighet 9 Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Kommunstyrelsen skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. För detta ändamål skall nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll. Kommunstyrelsen skall vidare lämna årsredovisning till fullmäktige enligt fullmäktiges föreskrifter. Kommunstyrelsens arbetsformer Sammansättning 10 Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 9 ersättare. Styrelsens mandattid är fyra år räknat från den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 9

47 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för kommunstyrelsen Diarienr 2014/KS0369 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Ersättarnas tjänstgöring 11 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Ersättare som ej tjänstgör får deltaga i överläggningarna men ej i besluten. Växling i tjänstgöring 12 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Inkallande av ersättare 13 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall i första hand själv kalla ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 10

48 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för kommunstyrelsen Diarienr 2014/KS0369 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Ersättare för ordföranden 14 Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Tidpunkt 15 Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. Sammanträden skall också hållas om ordföranden anser att det behövs eller om minst en tredjedel av kommunstyrelsens ledamöter begär det. Kallelse 16 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse skall åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelse. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta. 11

49 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för kommunstyrelsen Diarienr 2014/KS0369 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Ordföranden 17 Det åligger kommunstyrelsens ordförande - att på styrelsens uppdrag ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, - att främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder, - att representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar för myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall samt, - att tillse att styrelsens och utskottets uppgifter fullgörs. - uppmärksamt följa utvecklingen inom kommunen vad gäller samhällsbyggnadsfrågor och ta initiativ i dessa frågor Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med kommunens nämnder. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller också i kommunstyrelsens utskott. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Kommunalråd 18 Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter två kommunalråd. Det ena kommunalrådet är kommunstyrelsens ordförande och tjänstgör på heltid (40 timmar/vecka). Det andra kommunalrådet är minoritetsföreträdare och tjänstgör 75 % av heltid (30 timmar/vecka). Kommunalråd, som av fullmäktige tilldelats särskilt uppdrag som minoritetsföre-trädare, får närvara och delta i överläggningarna men inte i besluten i kommunens nämnder. Närvarorätten gäller också i kommunstyrelsens utskott. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 12

50 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för kommunstyrelsen Diarienr 2014/KS0369 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Justering av protokoll 19 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. Reservation 20 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Delgivning 21 Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunchefen, styrelsens sekreterare eller annan anställd som styrelsen bestämmer. Undertecknande av handlingar 22 Avtal, andra handlingar och skrivelser i kommunstyrelsens namn skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av kommunchef, avdelningschef eller annan anställd som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan uppdra åt en anställd hos styrelsen att enligt av styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar. 13

51 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för kommunstyrelsen Diarienr 2014/KS0369 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Utskott 23 Inom kommunstyrelsen skall finnas ett arbetsutskott (tillika folkhälsoutskott). Utskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Utskottet bereder ärenden inom styrelsens verksamhetsområde. Utskottet beslutar i ärenden på kommunstyrelsens vägnar enligt gällande delegeringsförteckning. 24 Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Om ordföranden i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 25 Ersättare skall närvara vid utskotts sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas. 26 Utskotten sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. Kallelse skall tillställas varje ledamot och ersättare senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 14

52 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för kommunstyrelsen Diarienr 2014/KS0369 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov 27 De ärenden som skall avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet skall beredas av utskottet om beredning behövs. Kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen eller kommunstyrelsens sekreterare överlämnar sådana ärenden till utskotten. Utskottet får infordra de yttranden och upplysningar, från kommunens nämnder och förvaltningar, som behövs för att utskotten skall kunna fullgöra sina uppgifter. När ärendet beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut. För utskotten gäller i övrigt kommunstyrelsens arbetsformer i tillämpliga delar. Kommunstyrelsens administrativa organ m m 28 Kommunchefen är direkt underställd kommunstyrelsen. Kommunchefen samordnar kommunens förvaltningar och är överställd förvaltningscheferna. 29 Vid sammanträden med kommunstyrelsen eller utskottet får styrelsens chefer och en nämndsekreterare närvara samt de tjänstemän som kallas till sammanträdet. Närvarande tjänstemän har rätt att delta i överläggningarna i ärende som berör vederbörandes verksamhetsområde. 15

53 ~~..~~ W W PT T7 LILLA EDETS \:_~_/ KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll Reglemente för krisledningsnämnden Dnr 2014/KS0371 Sammanfattning Inför varje ny mandatperiod ska reglementena ses över och eventuellt revideras. Krisledningsnämndens reglemente har endast reviderats redaktionellt. Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad Reglemente för krisledningsnämnden från och med Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar reglemente för krisledningsnämnden att gälla från och med 2015-O1-Ol. -y/~. U is

54 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Kommunstyrelsen Reglemente för krisledningsnämnden Dnr 2014/KS0371 Sammanfattning Inför varje ny mandatperiod ska reglementena ses över och eventuellt revideras. Krisledningsnämndens reglemente har endast reviderats redaktionellt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad Reglemente för krisledningsnämnden från och med Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar reglemente för krisledningsnämnden att gälla från och med Lena Palm kommunchef Beslutet expedieras till Krisledningsnämnden

55 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för krisledningsnämnden Diarienr 2014/KS0371 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Reglemente för krisledningsnämnd Utöver det som föreskrivs om krisledningsnämnd i Lag om extraordinär händelse i kommuner och landsting samt i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner samt kräver skyndsamma insatser av Lilla Edets kommun. Krisledningsnämndens verksamhetsansvar I kommunen skall finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser (krisledningsnämnd). Kommunstyrelsen utgör krisledningsnämnd i kommunen. Nämnden ansvarar för kommunens hantering av extraordinära händelser samt de övriga uppgifter som regleras i lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting. 1 Ikraftträdande av krisledningsnämnden Ordförande i krisledningsnämnden eller, om han eller hon har förhinder, vice ordföranden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion. Vid tillfälligt förfall för ordföranden eller vice ordföranden fullgör ledamot, som har längsta tjänstgöringstid i kommunstyrelsen ordförandens samtliga uppgifter. 2 Brådskande ärenden Ordförande eller, den som fullgör denna uppgift, får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden.

56 3 Övertagande av övriga nämnders verksamhetsområde Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen och helägda kommunala bolag 1 i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. Ett sådant beslut skall sändas till den nämnd/ bolag som berörs. Vid en extraordinär händelse äger krisledningsnämnden rätt att ta i anspråk de förvaltningsresurser som den begär. För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information gäller den sekretess som skulle ha gällt i den ordinarie nämnden. När förhållandena medger skall krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till ordinarie nämnd. 4 Redovisning till fullmäktige Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. 5 Avveckling av verksamheten Krisledningsnämnden beslutar när förhållandena är sådana att kommunens anpassade organisation kan återgå till normal verksamhet igen. De verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit från andra nämnder återgår till ordinarie nämnd. Även fullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet skall avvecklas och att den anpassade organisationen skall återgå till normal organisation. Om fullmäktige fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. 6 Plan för extraordinära händelser Krisledningsnämnden skall för varje ny mandatperiod arbeta fram en plan för hur extraordinära händelser skall hanteras i kommunen. I varje nämnds verksamhetsansvar ligger att företa någon form av risk- och sårbarhetsanalys som kan utgöra underlag för hela verksamheten i kommunen. 7 Bistånd mellan kommuner och mellan kommuner och landsting. Kommuner får på begäran bistå andra kommuner som drabbats av en extraordinär händelse. Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra kommunen eller landstinget. 1 Sådana åtgärder kan exempelvis vara nyttjande av bolagets mark och lokaler samt ianspråktagande av personella, materiella och administrativa resurser. 2

57 När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordinär händelse, har vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommunen som drabbats av den extraordinära händelsen. 8 Bistånd till enskild Kommuner får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. 9 Hälso- och sjukvård Bestämmelser om kommuners och landstings möjlighet att bistå annan kommun eller annat landsting med hälso- och sjukvårdsresurser vid en extraordinär händelse finns i hälso- och sjukvårdslagen. 10 Överklagbarhet Krisledningsnämndens beslut att överta verksamhetsansvar och beslutkompetens kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Även andra beslut av nämnden där det inte finns särskilt reglerade överklagandemöjligheter eller överklagandeförbud kan på sedvanligt sätt överklagas genom kommunalbesvär enligt 10 kap. kommunallagen. Beslut som nämnden fattar enligt speciallagstiftning efter övertagande av beslutanderätt från ordinarie nämnder överklagas på sedvanligt sätt i enlighet med de regler som gäller för den ordinarie nämnden. 11 Ansvar och rapporteringsskyldighet Krisledningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Krisledningsnämnden ska till fullmäktige anmäla fattade beslut och lämna redovisning i enlighet med fullmäktiges riktlinjer ifråga om omfattningen av redovisningen och formerna för denna. 12 Personuppgiftsansvar Nämnden är registeransvarig för de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet. 3

58 13 Krisledningsnämnden får själv eller genom ombud föra Lilla Edets talan i alla mål och ärenden inom nämndens verksamhetsområde. Krisledningsnämndens arbetsformer 14 Sammansättning Kommunfullmäktige har utsett kommunstyrelsen till krisledningsnämnd. Nämnden består således av 11 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. 15 Ersättarnas tjänstgöring Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Ersättare som ej tjänstgör får deltaga i överläggningarna men ej i besluten. 16 Växling i tjänstgöring En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. 17 Inkallande av ersättare En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 4

59 18 Ersättare för ordförande Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 19 Justering av protokoll Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 20 Reservation Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 21 Delgivning Delgivning med nämnden sker med ordföranden, kommunchefen, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer. 22 Undertecknande av handlingar Avtal, andra handlingar och skrivelser i nämndens namn skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall av denne av vice ordföranden och kontrasigneras av kommunchefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Nämnden kan uppdra åt en anställd hos nämnden att enligt nämndens lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 5

60 .~..~~ `'"''~' \._~_./ LILLA EDETS KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll 20' Reglemente för tekniska nämnden Dnr 2014/KS0372 Sammanfattning Samtliga reglementen ska inför varje ny mandatperiod ses över och eventuellt revideras. Då kommunstyrelsen övertar ansvaret för samhällsplaneringsfrågorna har tekniska nämnden ansvar för; kommunens gator, vägar, järnväg och övriga offentliga platser samt gatubelysning kommunens vatten- och avloppsverksamhet inklusive rötning av avloppsslam - kommunens park- och grönytor m kommunens hamnverksamhet teknisk service (t ex förråd, verkstäder, fordon) - de trafikuppgifter som avses i 1 lagen om nämnder för vissa trafikfrågor (ej kollektivtrafik) samt trafiksäkerhetsfrågor kommunens renhållningsverksamhet adminstration av kommunens handikappråd. Samtidigt föreslås en namnändring från samhällsbyggnadsnämnden till tekniska nämnden. Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad Reglemente för tekniska nämnden Yrkande Jörgen Andersson (C) yrkar att samhällsbyggnadsnämndens reglemente ska vara oförändrat men. med följande ändring "Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöyingstid i kommunstyrelsen ordförandens uppgifter."o,. 19

61 .~..~~ ~`'" Q~ LILLA EDETS ~~ \:_~=/ KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll Beslutsgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Jörgen Anderssons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Därefter konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen bifaller Jörgen Anderssons ändringsyrkande. Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige namnändrar samhällsbyggnadsnämnden till tekniska nämnden. 2. Kommunfullmäktige antar reglemente för tekniska nämnden att gälla från och med med följande ändring: "Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid i tekniska nämnden ordförandens uppgifter." Reservation Jörgen Andersson (C) reserverar mot beslutet enligt skriftlig bilaga. ;' ~o

62 Reservation Under en längre tid har vi försökt att renodla kommunstyrelsens uppgift till att styra, leda och samordna med ett övergripande perspektiv. En viktig del är att kommunstyrelsen inte bedriver egen verksamhet. Därför är det helt fel ari flytta marlo och exploateringsverksamheten från samhällsbyggnadsnämnden och till kommunstyrelsen. Jörgen Andersson Centerpartiet l ~ ~ ~ ~~ T ~~.,

63 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Reglemente för tekniska nämnden Dnr 2014/KS0372 Sammanfattning Samtliga reglementen ska inför varje ny mandatperiod ses över och eventuellt revideras. Då kommunstyrelsen övertar ansvaret för samhällsplaneringsfrågorna har tekniska nämnden ansvar för: - kommunens gator, vägar, järnväg och övriga offentliga platser samt gatubelysning - kommunens vatten- och avloppsverksamhet inklusive rötning av avloppsslam - kommunens fastighetsförvaltning (dock inte kommunens fritidsanläggningar) - kommunens park- och grönytor inklusive skogsförvaltning - kommunens hamnverksamhet - teknisk service (t ex förråd, verkstäder, fordon) - de trafikuppgifter som avses i 1 lagen om nämnder för vissa trafikfrågor (ej kollektivtrafik) samt trafiksäkerhetsfrågor - kommunens renhållningsverksamhet - adminstration av kommunens handikappråd. Samtidigt föreslås en namnändring från samhällsbyggnadsnämnden till tekniska nämnden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad Reglemente för tekniska nämnden

64 Förslag till beslut sid Kommunfullmäktige namnändrar samhällsbyggnadsnämnden till tekniska nämnden. 2. Kommunfullmäktige antar reglemente för tekniska nämnden från och med Lena Palm Kommunchef Beslutet expedieras till Tekniska nämnden sid 2/2

65 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för tekniska nämnden Diarienr 2014/KS0372 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Reglemente för tekniska nämnden Tekniska nämndens verksamhetsområde 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende - kommunens gator, vägar, järnväg och övriga offentliga platser samt gatubelysning - kommunens vatten- och avloppsverksamhet inklusive rötning av avloppsslam - kommunens park- och grönytor - kommunens hamnverksamhet - teknisk service (t ex förråd, verkstäder, fordon) - de trafikuppgifter som avses i 1 lagen om nämnder för vissa trafikfrågor (ej kollektivtrafik) samt trafiksäkerhetsfrågor - kommunens renhållningsverksamhet - adminstration av kommunens handikappråd. I uppgifterna ingår vidare att - aktivt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde - verka för att förenklings- och rationaliseringsarbeten aktivt bedrivs - verka för att former för brukarinflytande utvecklas - ansvara för egna personregister och eget diarium - lämna allmänheten, organisationer och företag råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde - samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör nämndens verksamhetsområde - tillse att samordningsträffar mellan tekniska nämnden, miljö-och byggnämnden samt förvaltningschef genomförs Kommunstyrelsen kan vid extraordinär händelse komma att fatta beslut inom nämndens verksamhetsområde. 1

66 Delegering från kommunfullmäktige 2 (6) 2 Tekniska nämnden svarar för att om inte fullmäktige beslutar annat: - pröva frågor om extra bortforsling av hushållsavfall enligt renhållningslagen - medge dispens från att forsla bort annat avfall än hushållsavfall enligt renhållningsförordningen - meddela föreskrifter eller dispenser för särskilda fall om bortforsling och förvaring av pappersavfall enligt renhållningsförordningen - utforma nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt - inrätta och avskaffa tjänster inom eget verksamhetsområde samt anställa och entlediga sin personal dock ej befattning som förvaltningschef - själv eller genom ombud föra talan i mål och ärenden vilka hör till nämndens ansvarsområde - tolkning och tillämpning av taxor och allmänna bestämmelser inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden fullgör i övrigt de uppgifter som fullmäktige uppdrar åt nämnden. Ansvar och rapporteringsskyldighet 3 Nämnden skall tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, föreskrifter enligt lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. För detta ändamål skall nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll. Nämnden skall vidare lämna årsredovisning till fullmäktige enligt fullmäktiges föreskrifter. 2

67 Tekniska nämndens arbetsformer 3 (6) Sammansättning 4 Tekniska nämnden består av 7 ledamöter och 5 ersättare. Nämndens mandattid är fyra år och räknas från den 1 januari året efter det år de val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. Ersättarnas tjänstgöring 5 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Ersättare som ej tjänstgör får deltaga i överläggningarna men ej i besluten. Växling i tjänstgöring 6 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Inkallande av ersättare 7 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall i första hand själv kalla ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 3

68 Ersättare för ordföranden 4 (6) 8 Om varken ordföranden eller en vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Tidpunkt 9 Tekniska nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträden skall också hållas om ordföranden anser att det behövs eller om minst en tredjedel av tekniska nämndens ledamöter begär det. Kallelse 10 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen skall åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingarna som tillhör ett ärende på föredragningslista skall bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta. 4

69 Ordföranden 5 (6) 11 Det åligger tekniska nämndens ordförande att - främja samverkan mellan tekniska nämnden och kommunens övriga nämnder - representera tekniska nämnden vid uppvaktningar för myndigheter och vid konferenser om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall - tillse att nämndens uppgifter fullgörs Justering av protokoll 12 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Tekniska nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligen innan nämnden justerar den. Reservation 13 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och denne vill motivera reservationen, skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Delgivning 14 Delgivning med tekniska nämnden sker med ordföranden, förvaltningschef, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer. Undertecknande av handlingar 15 Avtal, andra handlingar och skrivelser i tekniska nämndens namn skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av förvaltningschef eller annan anställd som nämnden bestämmer. Nämnden kan uppdra åt en anställd hos nämnden att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 16 5

70 De ärenden som skall avgöras av tekniska nämnden i dess helhet skall beredas av presidiet om beredning behövs. 6 (6) Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till presidiet. Presidiet får infordra de yttranden och upplysningar, från kommunens nämnder och förvaltningar, som behövs för att presidiet skall kunna fullgöra sina uppgifter. Nämndens administrativa organ m m 17 Vid sammanträden med tekniska nämnden får nämndens chefer och en nämndsekreterare närvara samt de tjänstemän som kallas till sammanträdet. Närvarande tjänstemän har rätt att delta i överläggningarna i ärendet som berör vederbörandes verksamhetsområde. 6

71 .t..fem W W^, LILLA EDETS P'! 7'7 \~~%i KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll Reglemente för miljö- och byggnämnden Dnr 2014/KS0373 Sammanfattning Inför varje ny mandatperiod ska reglementena ses över och. eventuellt revideras. Miljö- och byggnämndens reglemente har endast reviderats redaktionellt. Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad Reglemente för miljö- och byggnämnden Yrkande Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men med följande ändring: "Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt saimnanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den Iedamot som har längst tjänstgöringstid imiljö- och byggnämnden ordförandens uppgifter.". Ingemar Ottosson (S) tillstyrker Jörgen Anderssons yrkande. Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar reglemente för miljö- och byggnämnden att gälla från och med med följande ändring: "Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid imiljö- och byggnämnden ordförandens uppgifter.", -,

72 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Reglemente för miljö- och byggnämnden Dnr 2014/KS0373 Sammanfattning Inför varje ny mandatperiod ska reglementena ses över och eventuellt revideras. Miljö- och byggnämndens reglemente har endast reviderats redaktionellt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad Reglemente för miljö- och byggnämnden Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar reglemente för miljö- och byggnämnden att gälla från och med Lena Palm Kommunchef Beslutet expedieras till Miljö- och byggnämnden

73 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för miljö- och byggnämnden Diarienr 2014/KS0373 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Reglemente för miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämndens verksamhetsområde 1 Miljö- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter - som enligt lag skall fullgöras inom miljö- och hälsoskyddsområdet - som enligt lag skall fullgöras inom området för livsmedelskontroll, - som enligt lag skall fullgöras avseende tillståndsgivning enligt plan- och bygglagen, - enligt lagen om skydd mot olyckor - lag om brandfarliga och explosiva varor - avseende energirådgivning, Miljö- och byggnämnden skall också svara för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen i övrigt enligt lagar och förordningar som berör nämndens ansvarsområde (livsmedelslagen, tobakslagen i den del som inte utövas av individnämnden enligt 12, 12 a, lag avseende kontroll av försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln m fl). I uppgifterna ingår vidare att - aktivt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde - verka för att förenklings- och rationaliseringsarbeten aktivt bedrivs - verka för att former för brukarinflytande utvecklas - ansvara för egna personregister och eget diarium - lämna allmänheten, organisationer och företag råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde - samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör nämndens verksamhetsområde - tillse att samordningsträffar mellan miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden samt förvaltningschef genomförs Kommunstyrelsen kan vid extraordinär händelse komma att fatta beslut inom nämndens verksamhetsområde. 1

74 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för miljö- och byggnämnden Diarienr 2014/KS0373 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Delegering från kommunfullmäktige 2 Miljö- och byggnämnden svarar för att om inte fullmäktige beslutar annat - utforma nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt - inrätta och avskaffa tjänster inom eget verksamhetsområde samt anställa och entlediga sin personal dock ej befattning som förvaltningschef - själv eller genom ombud föra talan i mål och ärenden vilka hör till nämndens ansvarsområde - tolkning och tillämpning av taxor och allmänna bestämmelser inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden fullgör i övrigt de uppgifter som fullmäktige uppdrar åt nämnden. Ansvar och rapporteringsskyldighet 3 Nämnden skall tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, föreskrifter enligt lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. För detta ändamål skall nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll. Nämnden skall vidare lämna årsredovisning till fullmäktige enligt fullmäktiges föreskrifter. Miljö- och byggnämndens arbetsformer Sammansättning 4 Miljö- och byggnämnden består av 7 ledamöter och 5 ersättare. Nämndens mandattid är fyra år och räknas från den 1 januari året efter det år de val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 2

75 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för miljö- och byggnämnden Diarienr 2014/KS0373 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Ersättarnas tjänstgöring 5 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Ersättare som ej tjänstgör får deltaga i överläggningarna men ej i besluten. Växling i tjänstgöring 6 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Inkallande av ersättare 7 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall i första hand själv kalla ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 3

76 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för miljö- och byggnämnden Diarienr 2014/KS0373 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Ersättare för ordföranden 8 Om varken ordföranden eller en vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Tidpunkt 9 Miljö- och byggnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträden skall också hållas om ordföranden anser att det behövs eller om minst en tredjedel av miljö- och byggnämndens ledamöter begär det. Kallelse 10 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen skall åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingarna som tillhör ett ärende på föredragningslista skall bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta. 4

77 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för miljö- och byggnämnden Diarienr 2014/KS0373 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Ordföranden 11 Det åligger miljö- och byggnämndens ordförande att - främja samverkan mellan miljö- och byggnämnden och kommunens övriga nämnder - representera miljö- och byggnämnden vid uppvaktningar för myndigheter och vid konferenser om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall - uppmärksamt följa utvecklingen inom kommunen vad gäller miljö,- bygg- och räddningstjänstfrågor och ta initiativ i dessa frågor - tillse att nämndens uppgifter fullgörs Justering av protokoll 12 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Miljö- och byggnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligen innan nämnden justerar den. Reservation 13 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och denne vill motivera reservationen, skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Delgivning 14 Delgivning med miljö- och byggnämnden sker med ordföranden, förvaltningschef, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer. 5

78 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för miljö- och byggnämnden Diarienr 2014/KS0373 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Undertecknande av handlingar 15 Avtal, andra handlingar och skrivelser i miljö- och byggnämndens namn skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av förvaltningschef eller annan anställd som nämnden bestämmer. Nämnden kan uppdra åt en anställd hos nämnden att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 16 De ärenden som skall avgöras av miljö- och byggnämnden i dess helhet skall beredas av presidiet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschef överlämnar sådana ärenden till presidiet. Presidiet får infordra de yttranden och upplysningar, från kommunens nämnder och förvaltningar, som behövs för att presidiet skall kunna fullgöra sina uppgifter. Nämndens administrativa organ m m 17 Vid sammanträden med miljö- och byggnämnden får nämndens chefer och en nämndsekreterare närvara samt de tjänstemän som kallas till sammanträdet. Närvarande tjänstemän har rätt att delta i överläggningarna i ärendet som berör vederbörandes verksamhetsområde. 6

79 .~..~~ W W LILLA EDETS \'~:/ KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll ~. Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Dnr 2014/KS0374 Sammanfattning Inför varje ny mandatperiod ska reglementena ses över och eventuellt revideras. Kultur- och fritidsnämndens reglemente har endast reviderats redaktionellt. Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Yrkande Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men med följande ändring: "Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har längst jänstgöringstid ikultur- och fritidsnämnden ordförandens uppgifter". "tillse att samordningsträffar mellan kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden, individnämnden samt förvaltningschef genomförs". Ingemar Ottosson (S) tillstyrker Jörgen Anderssons yrkande. Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar reglemente för kultur och fritidsnämnden att gälla från och med med följande ändring: "Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som hc~r längst tjänstgöringstid ikultur- och fritidsnämnden ordförandens uppgifter"a "tillse att samordningsträffar mellan kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden, individnämnden samt förvaltningschef genomförs"e ~~ Zz

80 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Dnr 2014/KS0374 Sammanfattning Inför varje ny mandatperiod ska reglementena ses över och eventuellt revideras. Kultur- och fritidsnämndens reglemente har endast reviderats redaktionellt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar reglemente för kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med Lena Palm Kommunchef Beslutet expedieras till Kultur- och fritidsnämnden

81 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Diarienr 2014/KS0374 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsområde 1 Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom fritids- och kulturområdet. I nämndens uppgifter ingår att - stimulera till ett brett fritids-, och kulturliv i kommunen - stödja föreningars och enskildas arbete inom fritids- och kulturområdet - förvalta kommunens fritidsanläggningar - bedriva biblioteksverksamhet - bedriva kommunal musikskola - ansvara för kommunens konstsamling - verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt och estetiskt värde I uppgifterna ingår vidare att - aktivt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde - verka för att förenklings- och rationaliseringsarbeten aktivt bedrivs - verka för att formerna för brukarinflytande utvecklas - ansvara för egna personregister och eget diarium - lämna allmänheten, organisationer och företag råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde - samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör nämndens verksamhetsområde - tillse att samordningsträffar mellan kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden samt förvaltningschef genomförs. Kommunstyrelsen kan vid extraordinär händelse komma att fatta beslut inom nämndens verksamhetsområde. 1

82 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Diarienr 2014/KS0374 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Delegering från kommunfullmäktige 2 Nämnden svarar för att - om inte fullmäktige beslutar annat - utforma nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige - fastställt - inrätta och avskaffa tjänster inom eget verksamhetsområde samt anställa och entlediga sin personal dock ej befattning som förvaltningschef - själv eller genom ombud föra talan i mål och ärenden vilka hör till nämndens ansvarsområde samt träffa överenskommelse i samband därmed. - tolkning och tillämpning av taxor och allmänna bestämmelser inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden fullgör i övrigt de uppgifter som fullmäktige uppdrar åt nämnden. Ansvar och rapporteringsskyldighet 3 Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. För detta ändamål skall nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll. Nämnden skall vidare lämna årsredovisning till fullmäktige enligt fullmäktiges föreskrifter. Kultur- och fritidsnämndens arbetsformer Sammansättning 4 Kultur- och fritidsnämnden består av 7 ledamöter och 5 ersättare. Nämndens mandattid är fyra år räknat från den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 2

83 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Diarienr 2014/KS0374 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Ersättarnas tjänstgöring 5 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Ersättare som ej tjänstgör får deltaga i överläggningarna men ej i besluten. Växling i tjänstgöring 6 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Inkallande av ersättare 7 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall i första hand själv kalla ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 3

84 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Diarienr 2014/KS0374 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Ersättare för ordföranden 8 Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Tidpunkt 9 Kultur- och fritidsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträden skall också hållas om ordföranden anser att det behövs eller om minst en tredjedel av kultur- och fritidsnämndens ledamöter begär det. Kallelse 10 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald, som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen skall åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingarna som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta. 4

85 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Diarienr 2014/KS0374 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Ordföranden 11 Det åligger kultur- och fritidsnämndens ordförande att - främja samverkan mellan kultur- och fritidsnämnden och kommunens övriga nämnder - representera kultur- och fritidsnämnden vid uppvaktningar för myndigheter och vid konferenser om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall - uppmärksamt följa utvecklingen inom kommunen vad gäller kultur- och fritidsfrågor och ta initiativ i dessa frågor - tillse att nämndens uppgifter fullgörs. Justering av protokoll 12 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Kultur- och fritidsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligen innan nämnden justerar den. Reservation 13 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Delgivning 14 Delgivning med kultur- och fritidsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschef, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer. 5

86 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Diarienr 2014/KS0374 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Undertecknande av handlingar 15 Avtal, andra handlingar och skrivelser i kultur- och fritidsnämndens namn skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av förvaltningschef eller annan anställd som nämnden bestämmer. Nämnden kan uppdra åt en anställd hos nämnden att enlig av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 16 De ärenden som skall avgöras av kultur- och fritidsnämnden i dess helhet skall beredas av presidiet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till presidiet. Presidiet får infordra de yttranden och upplysningar, från kommunens nämnder och förvaltningar, som behövs för att presidiet skall kunna fullgöra sina uppgifter. Nämndens administrativa organ m m 17 Vid sammanträden med kultur- och fritidsnämnden får nämndens chefer och en nämndsekreterare närvara och de tjänstemän som kallas till sammanträdet. Närvarande tjänstemän har rätt att delta i överläggningarna i ärende som berör vederbörandes verksamhetsområde. 6

87 ....~~ W W LILLA EDETS \'.;~_:/ KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll Reglemente för utbildningsnämnden Dnr 2014/KS0375 Sammanfattning Inför varje ny mandatperiod ska reglementena ses över och eventuellt revideras. Utbildningsnämndens reglemente har endast reviderats redaktionellt. Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad Reglemente för utbildningsnämnden Yrkande Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men med följande ändring: "Om varken ordförande eller vice ardförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid i utbildningsnämnden ordförandens uppgifter". "tillse att samordningsträffar mellan kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden, individnämnden samt förvaltningschef genomförs". Ingemar Ottosson (S) tillstyrker Jörgen Andersons yrkande. Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar reglemente för utbildningsnämnden att gälla från och med Ol med följande ändring: "Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har längst jänstgö~ingstid i utbildningsnämnden ordförandens uppgifter", "tillse att samordningsträffar mellan kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden, individnämnden samt förvaltningschef genomförs". 23

88 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Reglemente för utbildningsnämnden Dnr 2014/KS0375 Sammanfattning Inför varje ny mandatperiod ska reglementena ses över och eventuellt revideras. Utbildningsnämndens reglemente har endast reviderats redaktionellt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad Reglemente för utbildningsnämnden Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar reglemente för utbildningsnämnden att gälla från och med Lena Palm Kommunchef Beslutet expedieras till Utbildningsnämnden

89 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för utbildningsnämnden Diarienr 2014/KS0375 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Reglemente för utbildningsnämnden Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna samt kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet. I nämndens uppgifter ingår: - förskola, familjedaghem - förskoleklass - fritidshem - grundskola - särskola - gymnasieskola I uppgifterna ingår vidare att - aktivt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde - verka för att förenklings- och rationaliseringsarbeten aktivt bedrivs - verka för att former för brukarinflytande utvecklas - ansvara för egna personregister och eget diarium - lämna allmänheten, organisationer och företag råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde - samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör nämndens verksamhetsområde - tillse att samordningsträffar mellan utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt förvaltningschef genomförs. Kommunstyrelsen kan vid extraordinär händelse komma att fatta beslut inom nämndens verksamhetsområde. 1

90 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för utbildningsnämnden Diarienr 2014/KS0375 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Delegering från kommunfullmäktige 2 Utbildningsnämnden svarar för att om inte fullmäktige beslutar annat - utforma nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt - inrätta och avskaffa tjänster inom eget verksamhetsområde samt anställa och entlediga sin personal dock ej befattning som förvaltningschef - själv eller genom ombud föra talan i mål och ärenden vilka hör till nämndens ansvarsområde - tolkning och tillämpning av taxor och allmänna bestämmelser inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden fullgör i övrigt de uppgifter som fullmäktige uppdrar åt nämnden. Ansvar och rapporteringsskyldighet 3 Nämnden skall tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, föreskrifter enligt lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. För detta ändamål skall nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll. Nämnden skall vidare lämna årsredovisning till fullmäktige enligt fullmäktiges föreskrifter. Utbildningsnämndens arbetsformer Sammansättning 4 Utbildningsnämnden består av 9 ledamöter och 7 ersättare. Nämndens mandattid är fyra år och räknas från den 1 januari året efter det år de val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 2

91 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för utbildningsnämnden Diarienr 2014/KS0375 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Ersättarnas tjänstgöring 5 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Ersättare som ej tjänstgör får deltaga i överläggningarna men ej i besluten. Växling i tjänstgöring 6 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Inkallande av ersättare 7 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall i första hand själv kalla ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 3

92 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för utbildningsnämnden Diarienr 2014/KS0375 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Ersättare för ordföranden 8 Om varken ordföranden eller en vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Tidpunkt 9 Utbildningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträden skall också hållas om ordföranden anser att det behövs eller om minst en tredjedel av utbildningsnämndens ledamöter begär det. Kallelse 10 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen skall åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingarna som tillhör ett ärende på föredragningslista skall bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta. 4

93 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för utbildningsnämnden Diarienr 2014/KS0375 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Ordföranden 11 Det åligger utbildningsnämndens ordförande att - främja samverkan mellan utbildningsnämnden och kommunens övriga nämnder - representera utbildningsnämnden vid uppvaktningar för myndigheter och vid konferenser om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall - uppmärksamt följa utvecklingen inom kommunen vad gäller sociala frågor och ta initiativ i dessa frågor - tillse att nämndens uppgifter fullgörs Justering av protokoll 12 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Utbildningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligen innan nämnden justerar den. Reservation 13 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och denne vill motivera reservationen, skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Delgivning 14 Delgivning med utbildningsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschef, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer. 5

94 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för utbildningsnämnden Diarienr 2014/KS0375 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Undertecknande av handlingar 15 Avtal, andra handlingar och skrivelser i utbildningsnämndens namn skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av förvaltningschef eller annan anställd som nämnden bestämmer. Nämnden kan uppdra åt en anställd hos nämnden att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 16 De ärenden som skall avgöras av utbildningsnämnden i dess helhet skall beredas av presidiet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till presidiet. Presidiet får infordra de yttranden och upplysningar, från kommunens nämnder och förvaltningar, som behövs för att presidiet skall kunna fullgöra sina uppgifter. Nämndens administrativa organ m m 17 Vid sammanträden med utbildningsnämnden får nämndens chefer och en nämndsekreterare närvara samt de tjänstemän som kallas till sammanträdet. Närvarande tjänstemän har rätt att delta i överläggningarna i ärendet som berör vederbörandes verksamhetsområde. 6

95 .r. _e, `~"'~' LILLA EDETS \:_N_:/ KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll Reglemente för individnämnden Dnr 2014/KS0376 Sammanfattning Inför varje ny mandatperiod ska reglementena ses över och eventuellt revideras. Individnämndens reglemente har endast reviderats redaktionellt. Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad Reglemente för individnämnden Yrkande Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men med följ ande ändring: "Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid i individnämnden ordförandens uppgifter". "tillse att samordningsträffar mellan individnämnden, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden samt förvaltningschef genomförs". Ingemar Ottosson (S) tillstyrker Jörgen Anderssons yrkande. Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar reglemente för individnämnden att gälla från och med med följande ändring: "Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid i individnämnden ordförandens uppgifter". "tillse att samordningsträffar mellan individnämnden, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden samt förvaltningschef genomförs". I ~' L/ l 24

96 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Reglemente för individnämnden Dnr 2014/KS0376 Sammanfattning Inför varje ny mandatperiod ska reglementena ses över och eventuellt revideras. Individnämndens reglemente har endast reviderats redaktionellt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad Reglemente för individnämnden Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar reglemente för individnämnden att gälla från och med Lena Palm Kommunchef Beslutet expedieras till Individnämnden

97 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för individnämnden Diarienr 2014/KS0376 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Reglemente för individnämnden Individnämndens verksamhetsområde 1 Individnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad i lag sägs (om socialnämnd) avseende: - socialtjänst med undantag för äldre- och handikappfrågor - insatser till personer med psykiska funktionshinder (enligt 5 kap 8 SoL) - uppgifter enligt alkohollagen - den omedelbara tillsynen över detaljhandel med tobaksvaror enligt tobakslagen 12, 12 a - uppgifter enligt lag om anordnande av visst automatspel - kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare samt uppdragsutbildning - arbetsmarknads- och integrationsfrågor I uppgifterna ingår vidare att: - aktivt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde - verka för att förenklings- och rationaliseringsarbeten aktivt bedrivs - verka för att former för brukarinflytande utvecklas - ansvara för egna personregister och eget diarium - lämna allmänheten, organisationer och företag råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde - samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör nämndens verksamhetsområde - tillse att samordningsträffar mellan individnämnden, omsorgsnämnden samt förvaltningschef genomförs. Kommunstyrelsen kan vid extraordinär händelse komma att fatta beslut inom nämndens verksamhetsområde. 1

98 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för individnämnden Diarienr 2014/KS0376 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Delegering från kommunfullmäktige 2 Individnämnden svarar för att om inte fullmäktige beslutar annat - utforma nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt - inrätta och avskaffa tjänster inom eget verksamhetsområde samt anställa och entlediga sin personal dock ej befattning som förvaltningschef - själv eller genom ombud föra talan i mål och ärenden vilka hör till nämndens ansvarsområde samt träffa överenskommelse i samband därmed - tolkning och tillämpning av taxor och allmänna bestämmelser inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden fullgör i övrigt de uppgifter som fullmäktige uppdrar åt nämnden. Ansvar och rapporteringsskyldighet 3 Nämnden skall tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, föreskrifter enligt lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. För detta ändamål skall nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll. Nämnden skall vidare lämna årsredovisning till fullmäktige enligt fullmäktiges föreskrifter. Individnämndens arbetsformer Sammansättning 4 Individnämnden består av 7 ledamöter och 5 ersättare. Nämndens mandattid är fyra år och räknas från den 1 januari året efter det år de val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 2

99 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för individnämnden Diarienr 2014/KS0376 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Ersättarnas tjänstgöring 5 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Ersättare som ej tjänstgör får deltaga i överläggningarna men ej i besluten. Växling i tjänstgöring 6 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Inkallande av ersättare 7 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall i första hand själv kalla ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. Ersättare för ordföranden 8 3

100 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för individnämnden Diarienr 2014/KS0376 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Om varken ordföranden eller en vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Tidpunkt 9 Individnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträden skall också hållas om ordföranden anser att det behövs eller om minst en tredjedel av individnämndens ledamöter begär det. Kallelse 10 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen skall åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingarna som tillhör ett ärende på föredragningslista skall bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta. Ordföranden 11 Det åligger individnämndens ordförande att - främja samverkan mellan individnämnden och kommunens övriga nämnder 4

101 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för individnämnden Diarienr 2014/KS0376 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov - representera individnämnden vid uppvaktningar för myndigheter och vid konferenser om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall - uppmärksamt följa utvecklingen inom kommunen vad gäller sociala frågor och ta initiativ i dessa frågor - tillse att nämndens uppgifter fullgörs Justering av protokoll 12 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Individnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligen innan nämnden justerar den. Reservation 13 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och denne vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Delgivning 14 Delgivning med individnämnden sker med ordföranden, förvaltningschef, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer. Undertecknande av handlingar 15 Avtal, andra handlingar och skrivelser i individnämndens namn skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av förvaltningschef eller annan anställd som nämnden bestämmer. Nämnden kan uppdra åt en anställd hos nämnden att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 5

102 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för individnämnden Diarienr 2014/KS0376 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Utskott 16 Inom individnämnden skall finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Arbetsutskottet bereder ärenden inom nämndens verksamhetsområde. Arbetsutskottet beslutar i ärenden på nämndens vägnar enligt gällande delegeringsordning. 17 Individnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 6

103 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för individnämnden Diarienr 2014/KS0376 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov 18 En ersättare skall närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av individnämnden vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas. 19 Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. Kallelsen skall tillsändas varje ledamot och ersättare senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 20 De ärenden som skall avgöras av individnämnden i dess helhet skall beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. Utskottet får infordra de yttranden och upplysningar, från kommunens nämnder och förvaltningar som behövs för att utskottet skall kunna fullgöra sina uppgifter. När ärendet beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut. För utskottet gäller i övrigt nämndens arbetsformer i tillämpliga delar. Nämndens administrativa organ m m 21 Vid sammanträden med individnämnden eller utskottet får nämndens chefer och en nämndsekreterare närvara samt de tjänstemän som kallas till sammanträdet. Närvarande tjänstemän har rätt att delta i överläggningarna i ärende som berör vederbörandes verksamhetsområde. 7

104 .a.r. `'"'i' LILLA EDETS ~~ \'_~_/ K O M M U N Kommunstyrelsens protokoll Reglemente för omsorgsnämnden Dnr 2014/KS0377 Sammanfattning Inför varje ny mandatperiod ska reglementena ses över och eventuellt revideras. Omsorgsnämndens reglemente har endast reviderats redaktionellt. Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad Reglemente för omsorgsnämnden Yrkande Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men med följande ändring: "Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid i omsorgsnämnden ordförandens uppgifter.". Ingemar Ottosson (S) tillstyrker Jörgen Anderssons yrkande. Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar reglemente för omsorgsnämnden att gälla från och med med följande ändring: "Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som hag längst jcinstgöyingstid i omsorgsnämnden ordförandens uppgifter,". zs

105 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Reglemente för omsorgsnämnden Dnr 2014/KS0377 Sammanfattning Inför varje ny mandatperiod ska reglementena ses över och eventuellt revideras. Omsorgsnämndens reglemente har endast reviderats redaktionellt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad Reglemente för omsorgsnämnden Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar reglemente för omsorgsnämnden att gälla från och med Lena Palm Kommunchef Beslutet expedieras till Omsorgsnämnden

106 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för omsorgsnämnden Diarienr 2014/KS0377 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Reglemente för omsorgsnämnden Omsorgsnämndens verksamhetsområde 1 Omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad i lag sägs om socialnämnd avseende äldre- och handikappomsorg inklusive uppgifter enligt lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst. Omsorgsnämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården, uppgifter som enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) åvilar kommunen. Omsorgsnämnden ansvar också för den verksamhet som avses i lagen om bostadsanpassningsbidrag. I uppgifterna ingår vidare att - aktivt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde - verka för att förenklings- och rationaliseringsarbeten aktivt bedrivs - verka för att former för brukarinflytande utvecklas - ansvara för egna personregister och eget diarium - lämna allmänheten, organisationer och företag råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde - samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör nämndens verksamhetsområde - tillse att samordningsträffar mellan omsorgsnämnden, individnämnden samt förvaltningschef genomförs. Kommunstyrelsen kan vid extraordinär händelse komma att fatta beslut inom nämndens verksamhetsområde. 1

107 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för omsorgsnämnden Diarienr 2014/KS0377 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Delering från kommunfullmäktige 2 Omsorgsnämnden svarar för att om inte fullmäktige beslutar annat - utforma nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt - inrätta och avskaffa tjänster inom eget verksamhetsområde samt anställa och entlediga sin personal dock ej befattning som förvaltningschef - själv eller genom ombud föra talan i mål och ärenden vilka hör till nämndens ansvarsområde - tolkning och tillämpning av taxor och allmänna bestämmelser inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden fullgör i övrigt de uppgifter som fullmäktige uppdrar åt nämnden. Ansvar och rapporteringsskyldighet 3 Nämnden skall tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, föreskrifter enligt lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. För detta ändamål skall nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll. Nämnden skall vidare lämna årsredovisning till fullmäktige enligt fullmäktiges föreskrifter. Omsorgsnämndens arbetsformer Sammansättning 4 Omsorgsnämnden består av 9 ledamöter och 7 ersättare. Nämndens mandattid är fyra år och räknas från den 1 januari året efter det år de val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 2

108 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för omsorgsnämnden Diarienr 2014/KS0377 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Ersättarnas tjänstgöring 5 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Ersättare som ej tjänstgör får deltaga i överläggningarna men ej i besluten. Växling i tjänstgöring 6 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Inkallande av ersättare 7 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall i första hand själv kalla ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 3

109 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för omsorgsnämnden Diarienr 2014/KS0377 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Ersättare för ordföranden 8 Om varken ordföranden eller en vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Tidpunkt 9 Omsorgsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträden skall också hållas om ordföranden anser att det behövs eller om minst en tredjedel av omsorgsnämndens ledamöter begär det. Kallelse 10 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen skall åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingarna som tillhör ett ärende på föredragningslista skall bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta. 4

110 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för omsorgsnämnden Diarienr 2014/KS0377 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Ordföranden 11 Det åligger omsorgsnämndens ordförande att - främja samverkan mellan omsorgsnämnden och kommunens övriga nämnder - representera omsorgsnämnden vid uppvaktningar för myndigheter och vid konferenser om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall - uppmärksamt följa utvecklingen inom kommunen vad gäller sociala frågor och ta initiativ i dessa frågor - tillse att nämndens uppgifter fullgörs Justering av protokoll 12 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Omsorgsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligen innan nämnden justerar den. Reservation 13 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och denne vill motivera reservationen, skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Delgivning 14 Delgivning med omsorgsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschef, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer. 5

111 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för omsorgsnämnden Diarienr 2014/KS0377 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Undertecknande av handlingar 15 Avtal, andra handlingar och skrivelser i omsorgsnämndens namn skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av förvaltningschef, eller annan anställd som nämnden bestämmer. Nämnden kan uppdra åt en anställd hos nämnden att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 16 De ärenden som skall avgöras av omsorgsnämnden i dess helhet skall beredas av presidiet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till presidiet. Presidiet får infordra de yttranden och upplysningar, från kommunens nämnder och förvaltningar, som behövs för att presidiet skall kunna fullgöra sina uppgifter. Nämndens administrativa organ m m 17 Vid sammanträden med omsorgsnämnden får nämndens chefer och en nämndsekreterare närvara samt de tjänstemän som kallas till sammanträdet. Närvarande tjänstemän har rätt att delta i överläggningarna i ärendet som berör vederbörandes verksamhetsområde. 6

112 .Q.4 W^ W LILLA EDETS R T7 \:_~_:/ KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll Reglemente för valnämnden Dnr 2014/KS0378 Sammanfattning Inför varje ny mandatperiod ska reglementena ses över och eventuellt revideras. Valnämndens reglemente har endast reviderats redaktionellt. Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad Reglemente för valnämnden Yrkande Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men med följ ande ändring: "Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sarrunanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid i valnämnden ordförandens uppgifter.". Ingemar Ottosson (S) tillstyrker Jörgen Anderssons yrkande. Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar reglemente för valnämnden att gälla från och med med följande ändring: "Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid i valnämnden ordförandens uppgifter.". ~'~~J 26

113 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Reglemente för valnämnden Dnr 2014/KS0378 Sammanfattning Inför varje ny mandatperiod ska reglementena ses över och eventuellt revideras. Valnämndens reglemente har endast reviderats redaktionellt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad Reglemente för valnämnden Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar reglemente för valnämnden att gälla från och med Lena Palm Kommunchef Beslutet expedieras till Valnämnden

114 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för valnämnden Diarienr 2014/KS0378 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Reglemente för valnämnden Valnämndens uppgift 1 Valnämnden skall fullgöra de uppgifter som ankommer på valnämnden enligt vallag och folkomröstningslag. Valnämndens arbetsformer Sammansättning 4 Valnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Nämndens mandattid är fyra år och räknas från den 1 januari året efter det år de val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. Valnämndens administration 5 Nämndens administrativa organisation är placerad på kommunledningsförvaltningen. Ersättarnas tjänstgöring 6 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 1

115 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för valnämnden Diarienr 2014/KS0378 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Ersättare som ej tjänstgör får deltaga i överläggningarna men ej i besluten. Växling i tjänstgöring 7 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Inkallande av ersättare 8 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall i första hand själv kalla ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. Ersättare för ordföranden 9 Om varken ordföranden eller en vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Tidpunkt 10 Valnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträden skall också hållas om ordföranden anser att det behövs eller om minst en tredjedel av valnämnden begär det. 2

116 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för valnämnden Diarienr 2014/KS0378 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Kallelse 11 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen skall åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingarna som tillhör ett ärende på föredragningslista skall bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta. Justering av protokoll 12 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Valnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligen innan nämnden justerar den. Reservation 13 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och denne vill motivera reservationen, skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 3

117 Styrdokument Dokumenttyp Reglemente för valnämnden Diarienr 2014/KS0378 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Delgivning 14 Delgivning med valnämnden sker med ordföranden eller nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer. Undertecknande av handlingar 15 Avtal, andra handlingar och skrivelser i valnämndens namn skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av nämnden sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer. Nämnden kan uppdra åt en anställd hos nämnden att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 16 De ärenden som skall avgöras av valnämnden i dess helhet skall beredas av presidiet om beredning behövs. Ordföranden eller sekreteraren överlämnar sådana ärenden till presidiet. Presidiet får infordra de yttranden och upplysningar, från kommunens nämnder och förvaltningar, som behövs för att presidiet skall kunna fullgöra sina uppgifter. Nämndens administrativa organ m m 17 Vid sammanträden med valnämnden får nämndens chefer och en nämndsekreterare närvara samt de tjänstemän som kallas till sammanträdet. Närvarande tjänstemän har rätt att delta i överläggningarna i ärendet som berör vederbörandes verksamhetsområde. 4

118 .t,.~~ W W f" f '~"~ ~~~ \:_~:/ LILLA EDETS K O M M U N Kommunstyrelsens protokoll Arbetsordning för kommunfullmäktige Dnr 2014/KS0385 Sammanfattning Inför varje ny mandatperiod ska kommunfullmäktiges arbetsordning ses över och eventuellt revideras. Förutom redaktionella ändringar har ändringar gjorts i 5 för att inte vara låst med ett visst antal sammanträden och med anledning av att mandatperioden nu börjar 15 oktober så kan första sammanträdet hållas i oktober. Ändring har även gjorts i 36 för att inte vara låst vid ett visst antal ledamöter och ersättare i fullmäktiges valberedning då antal partier varierar i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad Arbetsordning för kommunfullmäktige Yrkande Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men med följande ändring: "Fullmäktige sammanträder i Kulturhuset Eden/Folkets hus i Lilla Edet" utgår, Leif Håkansson (S) yrkar avslag på Jörgen Anderssons yrkande. Beslutsgång Ordföranden konstaterar först atp kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag och därefter att kommunstyrelsen avslår Jörgen Anderssons ändringsyrkande, Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar arbetsordning för kommunfullmäktige. 2~

119 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Arbetsordning för kommunfullmäktige Dnr 2014/KS0385 Sammanfattning Inför varje ny mandatperiod ska kommunfullmäktiges arbetsordning ses över och eventuellt revideras. Förutom redaktionella ändringar har ändringar gjorts i 5 för att inte vara låst med ett visst antal sammanträden och med anledning av att mandatperioden nu börjar 15 oktober så kan första sammanträdet hållas i oktober. Ändring har även gjorts i 36 för att inte vara låst vid ett visst antal ledamöter och ersättare i fullmäktiges valberedning då antal partier varierar i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad Arbetsordning för kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar arbetsordning för kommunfullmäktige. Lena Palm Kommunchef

120 Styrdokument Dokumenttyp Arbetsordning för kommunfullmäktige Diarienr 2014/KS0385 Beslutat av Kommunfullmäktige Gäller fr o m Ansvarig Kanslichefen Följs upp 2018 eller vid behov Arbetsordning för kommunfullmäktige Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 31 ledamöter. I vallagen finns bestämmelser om antalet ersättare Ordförande och vice ordförande 2 De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium). Presidievalen skall förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång. Vid valet bestämmer fullmäktige mandattidens längd. Interimsordförande, ålderspresident 3 Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresident). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av dem vara ålderspresident. Fyllnadsval till presidiet m m 4 Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga i presidiet är förhindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter. Tid och plats för sammanträdena 5 Fullmäktige fastställer årligen dag och tid för sina sammanträden.

121 sid- 2 - De år då val av fullmäktige ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första gången snart det är möjligt efter att de tillträtt. Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium. Extra sammanträde 6 Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena. En begäran om ett extra sammanträde skall göras skriftligen hos ordföranden och skall innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet. Ändringar i sammanträdesordningen 7 Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde skall ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde skall ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet skall snarast tillkännages på lämpligt sätt. 8 Fullmäktige sammanträder i Kulturhuset Eden/Folkets hus i Lilla Edet. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde. Annonsering av sammanträdena 9 Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering om sammanträde skall ske. Annonsering skall även ske på kommunens webbplats. Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som skall behandlas skall införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningarna samt på webbplatsen. Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 10 Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet skall fortsätta.

122 sid- 3 - Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. Om sammanträdet skall fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatt sammanträdet. Ärenden och handlingar till sammanträdena 11 Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige skall behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 12 Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar skall tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet. Handlingar i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet och via kommunens webbplats. Interpellationer och frågor bör finnas tillgängliga för samtliga närvarande ledamöter och ersättare vid det sammanträde vid vilket de avses bli ställda. Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 13 En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall själv kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra. 14 Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. Ledamoten är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. 15 Det som sägs om ledamot i 13 och 14 gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring. 16 Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare skall träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

123 sid- 4 - Upprop 17 En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör skall finnas tillgänglig under hela sammanträdet. I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan. Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. Protokollsjusterare 18 Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justering av protokollet från sammanträdet. Sedan uppropet har förrättats enligt 17 väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. Om ordföranden är förhindrad att delta vid protokollets justering utförs justeringen av vice ordförandena i turordning 1:e vice och därefter 2:e vice ordföranden. Denna justeringsordning inträder under förutsättning att justerande vice ordförandena deltagit i det fullmäktigesammanträde protokollet avser. Turordning av handläggning av ärenden 19 Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de tagits upp på kungörelsen. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende skall behandlas som inte finns med i kungörelsen. Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta den senare under sammanträdet. Yttranderätt vid sammanträdena 20 Rätt att delta i överläggningen har - ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller gemensam nämnd vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs. - ordföranden eller vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen handlagt. - ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret. - Styrelsens ordförande och vice ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 och 18 kommunallagen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.

124 sid Revisorerna skall ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller egen förvaltning. 22 Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, aktiebolag, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar vid ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 23 Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. Talarordning och ordning vid sammanträdena 24 Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställts. Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande. Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet.

125 sid- 6 - Yrkanden 25 När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende för avslutat, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de uppfattats rätt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. Om ordföranden anser att det behövs skall den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. Deltagande i beslut 26 En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, skall anmäla detta till ordföranden, innan beslutat fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattat det med acklamation. Omröstningar 27 När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att justera protokollet. Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst sist. Sedan omröstningen avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, skall en ny omröstning genomföras omedelbart. 28 En valsedel som avlämnats vid en sluten omröstning skall uppta så många namn som valet avser samt var omärkt, enkel och sluten. En valsedel är ogiltig 1. om den upptar namnen på någon som inte är valbar, 2. om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som skall väljas, 3. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpningen av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

126 sid- 7 - Motioner 29 En motion - ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter. - får inte ta upp ämnen av olika slag. - väcks genom att den ges in till kansliavdelningen eller vid sammanträde med fullmäktige En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges sammanträden i april och oktober. Företagens initiativrätt 30 Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 och 18 kommunallagen får väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldig att se till att fullmäktige får ta ställning till. Interpellationer 31 En interpellation skall - ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. - bör ges in till kommunkansliet senast arbetsdagen före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. En ersättare för lämna in en interpellation under ett sammanträde om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes. Ett svar på en interpellation skall vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen. Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den sammanträdesdag då svaret skall lämnas. Om en interpellation som avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 och 18 Kommunallagen, får den ordförande till vilket interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.

127 sid- 8 - En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. Frågor 32 En fråga skall vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den skall ges in till kansliavdelningen senast tre dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. Vad som sägs i 31 gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftlig. En fråga bör besvaras under sammanträdet vid vilket den har ställts. Beredning av ärendena 33 Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige skall behandla skall remitteras. Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon annan anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige skall redovisas de fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss av sådana ärenden som har fattats. Återredovisning från nämnderna 34 Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente. Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 35 Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

128 sid- 9 - Valberedning 36 På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen består av 1 ledamot och 1 ersättare från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. Valberedningen skall lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige skall behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning. Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. Beredning av revisorernas budget 37 Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena revisorernas budget. Justering av protokoll 38 Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. Om två eller fler ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som den ordföranden har lett. Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den. Reservation 39 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, skall ledamoten gör det skriftligt. Motiveringen skall lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

129 sid Expediering och publicering 40 Utdrag ur protokollet skall tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet. Styrelsen och kommunens revisorer skall dock alltid tillställas hela protokollet. Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn om inte fullmäktige beslutar annat. 41 Protokollet skall utöver de i 5 kap 62 Kommunallagen uppställda kraven på tillkännagivande även inom samma tid publiceras på kommunens webbplats.

130 .r..e. `'"'~' LILLA EDETS ~~ Kommunstyrelsens protokoll Budgetjustering 1 år 2015 Dnr 2014/KSO400 Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade om mål- och resursplan avseende åren Mål- och resursplanen innehåller bland annat ekonomiska resurser per nämnd för år Ramen för kommunstyrelsen sattes då till tkr och för samhällsbyggnadsnäxnnden ti tkr. Då reglementen för styrelse och nämnder behandlas i kommunstyrelsen för perioden föreslås att ansvaret för markoch exploatering övergår från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Ioch med att detta ansvar förflyttas bör även de ekonomiska resurserna flyttas på samma sätt. Dessa omfattas av tkr för den löpande driften (löner, kartmaterial, skatter, licenser, köpta tjänster, kapitaltjänst) samt inkomster och utgifter för exploateringsområden enligt nedan. Ex loaterin sob'ekt Inkomst Ut ift Försäljning av tomter, 20 st Försäljning av skogsskifte 800 Lödöse Ekebergsvägen, ny detaljplan bostäder Underhåll av exploaterbar mark -200 Summa Beslutsunderlag Ekonomichefens skrivelse 2014/KSO400~1 Finansiering Omfördelning mellan nämnder. Yrkande Ingemar Ottosson (S): Kommunfullmäktige ökar kommunstyrelsens budget för år 2015 samtidigt som samhällsbyggnadsnämndens minskar med motsvarande; avseende drift med tkr, exploateringsinkomster med tkr och exploateringsutgifter med tkr. Kommunstyrelsen resurser avseende drift sätts därmed till tkr och samhällsbyggnadsnämndens till tkr. 33

131 ~~. ~~~ W W P'! T7 LILLA EDETS \:~-/ KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige ökar kommunstyrelsens budget för år 2015 samtidigt som samhällsbyggnadsnämndens minskar med motsvarande; avseende drift med tkr, exploateringsinkomster med tkr och exploateringsutgifter med tkr. Kommunstyrelsen resurser avseende drift sätts därmed ti tkr och samhällsbyggnadsnämndens till tkr. 1 ~ ~~~~ `~~~~~ 34

132 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Peter Jimmefors Budgetjustering 1 år 2015 Dnr 2014/KS0400 Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade om mål- och resursplan avseende åren Mål- och resursplanen innehåller bland annat ekonomiska resurser per nämnd för år Ramen för kommunstyrelsen sattes då till tkr och för samhällsbyggnadsnämnden till tkr. Då reglementen för styrelse och nämnder behandlas i kommunstyrelsen för perioden föreslås att ansvaret för markoch exploatering övergår från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. I och med att detta ansvar förflyttas bör även de ekonomiska resurserna flyttas på samma sätt. Dessa omfattas av tkr för den löpande driften (löner, kartmaterial, skatter, licenser, köpta tjänster, kapitaltjänst) samt inkomster och utgifter för exploateringsområden enligt nedan. Exploateringsobjekt Inkomst Utgift Försäljning av tomter, 20 st Försäljning av skogsskifte 800 Lödöse Ekebergsvägen, ny detaljplan bostäder Underhåll av exploaterbar mark -200 Summa Beslutsunderlag Ekonomichefens skrivelse 2014/KS Finansiering Omfördelning mellan nämnder.

133 Förslag till beslut sid- 2 - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att öka kommunstyrelsens budget för år 2015 samtidigt som samhällsbyggnadsnämndens minskar med motsvarande; avseende drift med tkr, exploateringsinkomster med tkr och exploateringsutgifter med tkr. Kommunstyrelsen resurser avseende drift sätts därmed till tkr och samhällsbyggnadsnämndens till tkr. Peter Jimmefors Ekonomichef Beslutet expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomiavdelningen sid 2/2

134 .~,.,~ `'"`'" ~~ R~ \:~_:/ LILLA EDETS KOMMUN Kommunfullmäktiges protokoll Inkallelseordning för ersättare i styrelse och nämnder Dnr 2014/KS232 Sammanfattning För att undvika oönskade partiväxlingar antar fullmäktige en särskild inkallelseordning för ersättarna. Oavsett. partitillhörighet gäller att ordföranden inte får tillåta sammanträde med "luckor". För varje partigrupp bör därför partigruppsardningen omfatta samtliga i kommunen förkommande partier. Yrkande Lars Ivarsbo (C) yrkar bifall till valberedningens förslag med tillägget att inkallelseordningen för Centerpartiet, Moderaterna och Miljöpartiet kompletteras med Sverigedemokraterna Beslut 1. Kommunfullmäktige fastställer följande inkallelseordning: I första hand inträder ersättare för samma parti, sedan följer: Socialdemokraterna (S) Vänsterpartiet (V) Folkpartiet (FP) Centerpartiet (C) Moderaterna (M) V, FP9 MP, C, M S, FP, MP, C, M S, V, MP, C, M MP, M, FP, S, V, SD C, MP, FP, S, V9 SD Sverigedemokraterna (SD) Miljöpartiet (MP) M, C, FP, S, V, SD Beslutet expedieras till Nämndsekreterarna Samtliga partier Samtliga nämndpresidier

135 Annika Mändlo Från: Maria Olegård Skickat: den 28 november :51 Till: Annika Mändlo Ämne: VB: Inkallelseordning för ersättare i nämnderna,,.. f~~~ ~ u r~u~ ~Sty~ al;;;;ii cu e'~ Diarieförs Med vänliga hälsningar Maria Olegård Kommunsekreterare Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Postadress: Lilla Edets kommun, Lilla Edet Telefon: direkt: maria.olegard(cillillaedet.se ~~ LILLA EDETS I~OMM[1N Från: Anders Johansson [mailto:anders.mikael.jca~telia.com] Skickat: den 27 november :43 Till: Maria Olegård Ämne: SV: Inkallelseordning för ersättare i nämnderna Hej vi har kommit överens om att Centern får sätta in ersättare för våra tomma stolar /Anders) Från: Maria Olegård Skickat: den 26 november :19 Till: Kopia: bert.akessoncc~telia.com Ämne: Inkallelseordning för ersättare i nämnderna Hej Anders! För att undvika oönskade partiväxlingar brukar fullmäktige anta en särskild inkallelseordning för hur ersättarna tjänstgör om ordinarie ledamot inte är närvarande på Hämndmötet. På fullmäktiges sammanträde den 19 november antog samtliga partier sina inkallelseordningar, utom Sverigedemokraterna som inte var närvarande på mötet. Om ni vill styra vem som tjänstgör om er ordinarie ledamot är frånvarande måste du höra av dig till mig snarast så att vi kan fatta ett nytt beslut i fullmäktige den 10 december. Om inte fullmäktige fastlägger någon inkallelseordning gäller enligt rättspraxis att ersättare ska inträda i den ordning dessa finns upptagna i det fullmäktigeprotokoll snm fördes när de valdes i den aktuella nämnden.

136 Med vänliga hälsningar Maria Olegård Kommunsekreterare Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Postadress: Lilla Edets kommun, Lilla Edet Telefon: , direkt: marig. olegard(c~lillaedet.se ~ ~ ~,. LILLA EDET~ ~ar~~u~