UNDERSÖKNINGAR ÖFVER SILJANSOMRÅDETS. GRAPTOLITER.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNDERSÖKNINGAR ÖFVER SILJANSOMRÅDETS. GRAPTOLITER."

Transkript

1 ) UNDERSÖKNINGAR ÖFVER SILJANSOMRÅDETS GRAPTOLITER AF SV LEONH TÖRNQVIST : LUND 1892 m:rljngiika JIOKTR\CKERI OCII STILGJUTJ::tAKTROIAGBT \_

2 Undersöknngar öfver Sjansonuåcets Graptoter n f II 11 onogjct}t ca fhg >n tm R!p:trn HOm thrn rrnna famj bda on myn;:et naturg n o m su ten grupp Inom f mnj cn tr<n 1e beggc Rgtcma BastrN oeh r:y1fo f/tjds hynt för sg ehuru Rnf <mean rtt okn g-nn Rk n Jra Jfmwrtftpfus >ntt:a n rma t Hc skcr dod: r 1k hpggc\ R f\ te n a p:t oka stt Htstrft8 npp t:rcnr tdgt v< sdan af JoOfJIft)s oet om n n:tgra få nrtcr af det senn rr sp;trt n:gon mrm r a knrndorcr gemensamma mcc Bttsfrfts Ysar sg cock j H11sfrrs H\ vct Rgtrt htts r kndt g-pn o m r Hnknue stnformg-a t ekorn n o<h dc n yttprht Hmna uhtci h<a rwhdosompt d(ga gnnhhhmma k n na 1<11 \] Hk d fr:t\ }_fo/ijf/ntjd/1 (\J\ enda dtt ut m n rt(j fojj(/18 pu n kl 1\or(\Jg( n nn d0111 Pgm He at Hg-a ef10ff}11s rttcr upp trdn r frht SC<h Urudfts g-tet f11td\rr kakd1\r sd ;;d:m nf ooff)fs oeh fverci\-ir af wg-rn nr s ;;tn m da s! gtf ga R f< na CRt ty ps k a f(niihw ka sgtd Otj vam karaktcrspr:uh giiiji]pr af 1d f>o:)( RJ gtc t Oh k u nna mhtprpn n r 1 r nf men <d r dock ekr Rkarpt ngt >n o ka Oyrfnttrtpus-nrtnp1H rj a frn ( sk np t o k n Radt fdm Jmwr;rrtjf8 Pd - JOJCI;tw Hn n JnnIIIIIJI(IIs m ndrc j VRSa fa oaf)>c dt <em grcji :H tyf!rrtunre JPd )p;;;;a sg-hu hf rn 11\ar:nurn hvnpihrn n nm punknr t: c: hnr YPII p:v sa t 1H j nndra kdfckf f e/1/orjiiijf< t1tom L111H Un v Ä1 u!0111 XX \11

3 2 v Lconh Jr[Yst frgn nng-pn nmgcn rhah<osom s konstanta \Tdnng en vtsr rktnng och ec proxmnn och do estaa tokorna men en vaug-c n mr khnr okhet mean han nnmrker dcrjemtc att Hmnma knnetecken återfnnas hos fora motjraptus artcr mot td en för nppt<amct af sgtct Cy1torJraptus an<m sdan förete rn Å sp ra v r d na \on og raptd m frtn een tegnro Cyrtogmptus:Udcrn engt de t:liiieiw den <gptdwfcn at dc bott san frg-rcnat sg IIWt oftnst förhvt (SkfttHR U rapt o tcr cnda Om r t\1\kn senan! denna så rktg hn f ras nf 111\danttg:-;yj;; I s H2 och ak ttn ge spn u ppstfu -34) sm n jng: hvnrken v bcujtn eer fr <en frågan t h vket sgtc en sådan art hör hkc de tcsta c x c mpnrcn su nna verkga morjmpt och rmnrt pfttrf\ns 801\1 ega (JJIfOfJm]Jf/S-sJgtcts mest utmrknnc)c trllbeiw knnct(h kmt äro _ för sådana arter så ohotngact t f bott den art som han nämner C1J1to ;rap SJ m/s (11on!onor; rtf u s spm-s G EIN) och af h vken hnn sett tre han thpi cctta s gtc rknar cke tn s CyrtouraJfus ntt PXCIIIj!ur H< frgrtnng utan f\c <en nrt Rom jag kaat (J E\ {1 S1OJ1tI!S ( f)j1{0_ff)((-)jf11s fu/jt!s JULLH) m/ mnna nrt han rra nr dr$ 11 : encnrt tror t I P I knn hr sg hafva sett ctt enca enmas \I sgtn cft <en 11Io110fJIap(us sp oeh af hvken aj- grengt exempar cke trfat nom Den Sjans rrrrmot den senare vrkommcr har jag cke kunnat föja ULL IIEJ:c:ft JIOJI\f1kntnr Afvcn om j ng sett ett och mmat mrg1enadt exempar fdd; mhi band en mngc orgrena<k Rkno j ag nf tkrc! tnndra gtn n np; : Hrga t1g- gt:td s:-;n rw hnfva tvekat: nu r förhåandet ntt fxcmpnr som jng- nndcrsökt ntet enda röjt antydan t fr knrnktcrer som skue tpn på en C?JrfOfJmpfs hnr een ka Uca mnp;vrr; dock g PHIIS:tna nwc oomtvhtn<c Jfo1IOffmJI- nd:tn nt:-; a fntt<t cn ut nnf:ur!; g-rns nw:t dn ug-gn sgt< na nnu Hgtet Rastrtes HAHHAJ\DK Rastrtes peregrnus BAHH Tnf I f -\ro!s/rs 11crr_qr111t8 11AHHAJ\IH: Grnptotcs <e Johcmc >< T1111rr 1IHI1\Nn: H!> JfJrmr AHKNI -; Grnpto uf r; rx vrr; R: 5n G7 PI 4 f G p anf nr> f H 11 1 r 1 QnwL oum (ro Son Vo ) :

4 U ur:;jkn ngn r fvcr H j: JI><oH!t dnl (- rnpo Ler (!)J:! Uttjfrn; pcrcyrmt8 :J:JNITZ I>c Gmptohcn IHH IH72 ö 7H )) 1877 rchuj on s 5:31 48 Ta V f Con ton Hags; QvnrL 1\Ionogr Hrt Gmpto n! x f 1 x Jo mu G cu Sot: XIX f LAIWOrr Scott 1\Ionograptd::c; s 1 15 f 57 A!J Geo 1\Iag Dec II Vo ; LHwotTII Cnb West Scott fush 11 f 3 LWoJmr nmpto Cum1ty Down; ro e cf Nat Fct Uuh UmhdonoHeb; 1111Ht Grapto Vo XXIV; 1H7G N 1r11uJ o:-; s \pp; proxnma 12!J 11 5 f de r tvngd <en dstaa mera rätng H t 10 tckor på en n g< af JO rymt::; ejwmpar s På Dessa ro ungnf r dubbet sft ft11ga :;om af t\11dot md: n deras utgftngspnnkt<r oeh mrk tjoekare n rkn trfuka deen af rhahdnsomet bart \Lna exempar fveren: ::;t mer HA tota N ES be:-;krfnng- oeh af u dn ngar 11 tom kr att han upp gfver 10 p sk da t 1J På exempar som tekor rymmas på 10 mm okaer Jhnwn snt Jt\HHANnEs u ppgft oftast n; tagt j tg xjcf <ock har jag tven dm funnt exmnpar med H!) t kor på den gtna 11gdcn de afh<nngar n Krtnskn äumtg; 11\gut I ng-re oeh LA twohth gf\:t b un dm af de11na art hnfva tekoma (Xenp:tr nhi nom \fofntrstrktct har jag- Jven- funnt: tarka exempar nr n: t<-nm SO de Kt!UCs: anndnng fthwh t antagandt Nw<)LsoNR Jg-ur amn verk gon a fset ntan ht h ar föt sg tv skda arter ( mrtery H dt jng- vd åkog der gan:;k a att _ Ingen Jouma NtctOLSONS e tor gansm egcmomg ut orgna tagtt fu n 1 1 t B pe rnus jng trott mg berttg-ad att an taga td dem m art oeksfl >en art H w TE t en uppsat::; 1\ m; det thurngöeheji Umuwaeko (Zet Kr:h rf t d Vcuttch geo Gc::df>chaft d J ) Kd W oeh afudat Ta f pr:n!}r111s r:n jag- Fg- L t ::;aunu kt dentsk nht B a::;t r-tes J 4 _ namma pansch t o rde förcstjn en annan nrt m j gen (A11teekn om <<\ dre paeozoökn ednu ()ttthrngr n oe Vo -tand; Ueo Före11 t:thm Förhand Ud TX or 480) \r 1ö53 ht:nmt: V J I I g 1 t> 50 beskt fvt ö! som Gr Jtru;fr otunmnor ph(()r/n_; :!ter HICIITEL ThtHgtehe Graptoten (Zctsehr d [ouor;mptus (Bastrte8) pere!jdnus \w :::;ot -frnkohe Lhrngenn tkfer Att H verkg-on odt donnn < ( of: v!wak tg-t r rr p 1\ fum ob hr nom dd af honom \!IUIökt:a >eut::;eh g< o Gesebeh onrtt trukowr r V) sd 4-< >n11 o nt han ttor afhemat Ta XJ fg : h deek n ar ::;[t:-;mn J fvm fontnrna h\kpn han ördnrt b n oeh }rtuus vnr

5 -b IL) r frmudgon on annan art mfthjhn ven 1cn n:frtes Jhc udes JHNr \1uHgen w mnmc rf on trndje uppt;at!; Aus dem ht rng chen Schcfcrgehrgc (arföna tdskr ft Bd XXILI 1871) Taft V fg 4 audat ett stycke af en Rastrtes under munnet 1Jf01wr;r pereyrnus BARR nw vfg-ar uttaa någon åsgt Under namn af ast1tes J!e1e o111 hvk jng JInus L\Jw f}rekoma fr örgt hos författame Hem arter afbhmc srskdt proxmna!mg-nwnt af Jfuuor;r convuutus JJs Att hvarje fa afgöra; hvkcn art ett n!bdndt stycke thör r f n ej uwrmrt Förnkommer synt astrtcs:ku/(:r med JJmoymptus eptothecn vd Kahon oeh annokt fven vt Uucrhwn (ms/mm f Rastrtes hybrdus LAW 1 t: ;j! ; : Ta I fg 2 IH71 } s/rrs /JCIIJI/1/rs IHIL IK7t B77 vnr JItnrus LIIIIIIHTII IJee II Vo III; hyjjtus Seo!t oaogmplt:o; Gco 1\ag I 1 1 X fg! LotTII Gata wcst SeoLL foss pttcfjinu AIUt h)brrus LIIIIOt1111 Nat Fc <:Ju App; g 4 <:rnptn Couuty Down; s 127 PI V g 2 Proc cf Hwuo;o;oJd J den pro x maa t11tan tv bjtt oeh dereft mera rt tng Teknrna tta pt don konvexa sdan oeh på en ngd af O rk11<1 7 -t: ttkor es:-m ro g-rfrc 11 <kn trtdka!iden af rhabdosonwt samt \d ndarnn t Y rt nft;(ym]h km s ng< r n11gor ka (< af tfndtm IIHdt n djii k pro;;nma fd:on: ro kornru oeh 11\IIH ttt stda n dc d no; dt pro;;11wa bjnng<n tfaga 1k jmnt ngd medan nfst\nden p t;a\ g\ng kas oeh vt\ brjan af dtn rt1ga dem1 af rhauuo ornct haf\a dn rcdnn nftt dn Htornk :;mn dc sedan hehua Frn /(((::;/r/n; J>t IIIJIfs H\1{){ skjer sg atcn genom kortare tckor od1 1g-ot tjti nf::;tåuu nwan dem A 1\-en ::;yucs den böjda deen af rhaj :1 dohomd vara mnd ro O\h mcr: tvrt öf\ergf den rtnga dec11 LAI\\onTII ht>skrfnngar oeh afbhh1ng-al Hf nrton oka upp ntscr ::;tmum eke ft It öfvcre11s med mtrnn<hn I Scottsh 1)1onogm pt dru sgns tokorna vara 1ubhet n IL\nga :um afstn nden 111< a n dem nw11 pft den t Ihöra 1 de tgn ren K)IIHK tekornh v ng-rc L\ mca11rummen men hafva ngnnnda desöh-i: dubba ngd ;\fhdnng-anw dn bda st < tf:radn tnknrua nf 1111g;fr ;am1nn )ngd som mramunnhm oeh u ppk t ::;ern a a v a ftter 1en korta 1\rk

6 UwPrsk1111gnr öf\-cr Sjtw otttuets OrntoLur ng-1 t;um vd artt frnkomnj e The GmptotcH of county ])own fmm:;te:; om med ustrfs fff -:r BAtm ntt arten Hr dtnt t k en rnjgh t art ft ter dnn gnnskn och afhthngarne nppg fveh tekoma hafva Brt-::dJ:frS tmgnwu L\1\VOHTIIf: furjrtr HAHH 10 k nta ant y dan ntt tnne::; rtt vftgat nn dunt erng Förnkommer vd Enftn :;ten ar BastrtesskWcr cke tvekat ntt u nder samma wcr sannokt H hyjjtus möj gen r samma art Htor r mgh et ; men On:m d af denm som a1t cnda:;t proxmaa de r obekant har pg OJ rha bdosomds och jag Att L\ P\\OHTH detta fa senare de namn mcfattat mer n en art synes ej Pft grund af mcanstyekenn två s enast nuförca arbetena har dc dont era!id förra med Ft n öfvercnsstmmeson mean mtt exempar frftn Daarne fu:-;tndga k ortare hvken < er ptg f unnt ett en<a exempar Hs Ng!:d Monograptus < J:JNJTZ \ r<a d d a t :;I g-<) hn m a o k a fr:tan frcea :-; p\ o k n tom >ce II Vo H 7 ( rat:cn L\1\\0ICI (On Neotttt M o11ogmpda ; (j <;o 1\r ag III) Jr d< tkoh;m art< rna en ndenng; gttndad p\ kttnde< keu nad; ett se nrc nrbde (On the g eoogca dstrbuton of Rhabuophora; Hed an s: :-;om ht1\tat t-ut v frn rhn)(otodt; amn11:1 fonn som fr\n tekomas bygg och A t and samtga ag Nat IHt; t-\t r r> Vo Tf-V) dn d! IHs;rna nrnrna p\ K!X typer fördeat samme förfath rc Notn <I nhfkaton n LAJ \\! IfIIH g-ntpptg angf\<1 T ILLt:EIW dt upp::;tnng han em11at t::knk nmptoe r I K f I knn sttas rrrtga >enna upp::;tnng ege het Ys::;t sna fr joiikt\ doe tqrnvta den det hea Cg frctr dc framför LAPW(tJJf; ulliijmn t:tr ntngn11 11ngot e11sdgt!jy att _era af ha11::; gtuppt r kont n tt att omfatta nog derogena m föjd arten 111 u ppta tk Ueuet da:-; A ter d<k :-;ogen Graptotwn-gt Kten:; Zebmh1 d dnuh;eh geo Ue::;osch sgtct J IIWJ m1jt 11 n K d gt KKom o< h d en nf Kg-trt ttan t nkyn H)<s har O J ;KEL nfrd trcsagt Jenng af ph tyonnc sgt<m Hm11tforJ rap t u s oeh PrstofJmptus rtta ggc:; dery d :-;t:rre Ygt e :-; :-;g vd rtabdokotdh fonn hvamf vara o(!jiupfus t ttwrn;u; form men denna frandtues : t dra de:tr n f rwlho:-;unht Ont m<nngnn r pt att dn U< \ ggn 11 y n Kgtmm Kft Med at Wr tvar snd In denna n en ng p en nnekuta aa_ artm ofustndg- H:knnt-

7 ( _ Sv Leonh Törnqvtt :-;knp nwd de hthmnte art erna ; ew kunna IJr o tok r att denne den p\ t nftg on af dn Låda h11ra anmrw::; konkava typ1 n oeh att kna nde a :-;amuut J ty fera tcmformer trdu; b an d 1cm t om författares sdan: atd ka oaktadt ork tg a h ehant n gcn hafva artcma så ordnats att de som synt s den fjajhe k:tta V d are exempar mcc tekor på den konvexa sdan hafva do Jtm/((ff}fjfUS-typen bftc:t ro adees be krfvt- 1) förutsättnngar att L\j<a e x emp ar med _ hafva dessa _bdade efter Prsto!Jmptus- nrma t uesgta<c oekså fört:; tsamman :-;hm typm JEKEL densamma s om den Dervd har ordnngen bfvt n LAPWOJfIIS ndenng skoat bfva fnca arter1m pft LAPWORTIIS g ru ppe r ; en g t har jag- eke kunnat deb tta fera af mna arte1: cke npm;:;a ::;g j dessa des skue de uworsök nn gn r jag- ha nc göm öfvor nftgra arter tekalyggnatf hafva edt t ndrng-nr gruj1pomn::; ka rakte rstk och omfattnng Men t vdt a gand - et af de nna tgn r jag dw nu beredd då den krfvor vdstrcktttrc unccrs\k n n gar n d< t hvka dot matera :;om nt föreegat t behandng gf v jt aned n ng J ng hm derföre j nskrt nkt mg t att 01mm en skematsk öfvct gt fver de be::;krna mtcma UJ)pstnugon är tcm hnsecnden artt e nwn do HH:utfna ar te rn a tone doek Lcfnuas h1a naturga g r u pper v au h r v d gm fr 11/moJ :tt undantau on\ n -w aa a k a vnho r;mptn ;; sur;uar ;; 11 Hp hvken måhnda bdar en typ för t;g t;j e f \ tuhonng-a!ekor eer prt- matsm med öfre vggcn fu::;tnjgt vdvuxen den /Y< rh ttanc o tekan ) HwHmmm t;mah bj gt (/ N ;;sot-typ LAPW) 111 r;rcr;arus LAIw III mnu tt s n sp ) Hhnaosom Lredt kraftgt (JII Hsn!Jcr-typ JIL eptotu:ca LAPW 1) J1:K111 oae u!nr tjwmmet e11 LAW) fjuu ten ntt :tfvn v>mt ttt tekornn af 111 proron IwNN m ntgot annan typ n_ nwn fön autngl 1>o Lhöm en typ som redan bc ;;krfvts nf 1\:rau; stsom thmnde 11! cu/eus Tt:-IQ e hu ru det twhete (Skånes Gmp I) totcr J:dtrtt< t\at h eskr fn nge a cgeadomgn nxn111 pu r Ho m föras \sgter t IL IL ( ktug gmptutcr!11 s g te t 11fono!JICt1Jtus <rfva hr ngen vederggnug topr frcwmtnc synck hafva vnrt J :Kt:r oheknnt ntt J;n Denne föt vart faststtande organsmer och att ttn e n e as t ro fmgment nf förgrenade formor; sfuan!ar t et au enmals tf G HoLM GotnmK t:tap L K Vct-Akfu am d Afd IV) - 28 och föj _(Jemf fvon (;unl a Romc HPcent Gmptotc Lternt-ut; ThP Amercan Geoogst 18!)1)

8 7 T f wrrsk nngnr öfvcr Sjnn om ruots Gmptotrr B TPmrnnH fro v gg d e v K fr: 1 ) tha uohom r n g-t oor bågb\jut a) Te kor med ene as t e n sm a nu u k r u g my n n m gen h n k fo r m g t n cragna rhajd-osomct fr ; m y n n ngn r Jf crenuatns thnq Jf contnens öhnq b) Tokorna! ö frn vgg pp for m g t u t d ra gen (111 p1oron-typ LAPw) J[ prodon BRONN J;f cyrj1uus n sp ]IL cutdus Tö1mq r) Jckornas yftrc c1c omböjd och v cvuxen den undre vggen (gröftc n rtcr a f J{ nbfferus-t y p LA Pw) ]If ofer u s M CoY ]IL cfr Bcck BAm ]IL s11f}uars n sp e) IPkomas fra de ögefonn gt omböjd (jrm1smaa atnr af ]{ ob jc?iis-typ LA PW) 111 S((rtorus TörtNQ ) n ]IL ansuasus n sp 8118 LJNHf ]11 r::d/ft11s Nwu nk on:ih fra ]IL cfr dcj;tnw- dd S - fo n n g- t cu bhcböjt J\HNQ f)!ekornas frc fra vgg tokors tmdcrvgg Jt/ 1/()([jrr u ta n gtns t 1 uncn atus LAPW g) ekomas ö ftc vgg uttmgcn t en fycrgftencc ång ta gg öfvcrsttante (ruing- art af t Scdg wck-typ LAPW 2) ]IJ 8r>d/f1vck thahdosom PoRTL sprn vrdet (H p m bj<a nrtor n) nkor <entr ttgnt utvx ancc af J[ J r oht!iis ]! R) ]If SLJms Om N h) Tokor Någon gftng JIL tm Tc11atus BArm Rrtr;wfk-typ LA Pw) (j :wwoun11s I I{ N Q cen tr petat utvxande ][ tscus HNQ tf p1otrts BAnn ]1[ fa!jdms 11- sp sftro m rg-n n arter ht\f\kr fna smaa ][ouor;nrpf skue kunna y ara m gdomsfonner t andra h v k n ngcbundct frckomma med grö fr e rhabdosom ( cmf GmNn:t De Graptothen drr K M ncraogscwn Museum s n Drrsden s ) Denna u p pfatt n ng har jag ekc k u n n a t h trdn Eneast c1t fa att rhauosomct rtngrnm t t 1\tagt r J brec< knnna af Ham ma art sma are fra gm e n t (proxmncem) ft<fnner man een fts gtcn uttaad att en < e

9 :-:v Lconh Jönu1 v t! >rn o \-ahnmdn fn; g-trn kom m a jnrn fr hr<d a rn (d Hta dra r) n t rm HHt rwh oeh t v ä x t cg< r s tan t s a n m ott mera u veck a d t J >ntta bcty d gt o kheter som kunna uppstå föjd af tryck och presr hvarjc te k a gamdm snart ppnått s n fua storek sgns att en :\onograptns-teka cke eer encqst o m rk hrror c!prp a tt to\(e gt: t v u x t Hr<nn \rn tst ftn< me< framstå ga1ska kac v dc En sådan L kvrd ga styckrn af en art vsa g fvet en kon dork rke r u m {)fv c rh fv u d sg- n f r h a H oromet ka11 } gtr t HtånJ dr mdd frft nfrdt cc g nntnger emeuertd k u n na P cr trt tokor ofvnnfr henno a n ag ts Detsamma v sar vart nom (n :\tor de an d ra graptotsgten trr frhu :mc!ct ha\n Monograptus gregarus LAP\\ T a f I fg 3 - G Gnrtdn! N8 rm f:!r t H A I L K :> t <: 1 Rf8 1 87H MIO[J IIIpf us Vo IX 87 7 X XI \ ; LA IWOtT n Yo 1 I ; LAIIOrn L\IWO I s N G I I O I \ Yo rncrtmus 1 H7! p frnpto VII; skj u pr nw r oyn n gt dt :-;trt< h ; g- Hg- som Qvnrt Journ Geo Soc s u37 P I X X: fg!) 1\fonogrn p t d m ; 1 0 PI Cntn fg 1 2 \\ cht Scntt G mpto s X o C n n ty P \ Geo - Mn g nz uo Sor Dec I I foss P I 1 fg 7 ow n ; Lroc Bof Nnt Fc fg 4 f<st n n X (\I p ar omk r n g 8 mm ; een nom dnn hmh rn n d e deen af rhahdoso p m n n td P m n d ro synkc sr ckpr DumfrCssh rp ; G rn p tn C :on tn f a gh ; (Jvart Jonru G oo Scott R (!!uh A p p ; Skuan of G P T fg H : t k pft d Pss ryg-gs a rh e r r 4- t a 1 1\ I H ()( h r t L a \1\ tng-t r brtg-bjct starknh(; J Hox m n dnnn ot h b r kkor pft drn k o n vexa scar R k u an dctngtr prox narnrnns bjnng På t O m m ng rknm; 1 O trkor Dessa ro je nma oncaht v m ynnngen något v d g-n dc tnher hv br-; y tt re k or d u r g-r m et Y rgt n n rn v nke n f rj - 30 :M ynungnrno ro f Yngt k o n kam eer r t n g a sa m t verhu fy u e r-;t J I a Y u k d rtt mot v rgunn \ <> n n v g-g-:uiw me a n t c k o m a syas varn n r1got kortare n <es -;ns fra yttre Ygg-ar ; oftar-;t kunna de ej tydgt sknjns I;tfr L\ PWO tti I hnr jag mec cn n a n rt n n tfmat 11/rmor;mptus (Ompors ) J\/snJ I I A J: I\ 1\ E ( <) : 1 m t dc v! W t n w c r) tr o H h ni Hoso d HO mr (\ c d

10 Unt< t u t n nr ö fvcr Sjansom rtet ({mptoter som B A Jm A N ne <2 fg afb dat P 17 G nptotes ce Boht!me under namn a f (;; raji!otr s Nssou t 11 J/ // rr;rj rus Den frekomrncr pft R m n m sk cr yta Hom d c n v erk ga JYssnu oeh thl on anuan :ton n <en pft h v wn J rj rrr;rwus förekom mer F ö r e k o m m cr öa stenar af nsf1tessk;fc? v r G u c r å s e n Den va n gen m assvjh men u tan annat shs]mp n Ohnaror; mptus sran r s I I 1R 0-tt fa tror jng m g c oc k t hm m m n n s mec een mfva sett mor; 1 ryrj11tus m 11\ k; n Yd K n ho n t hr mnen med Jfouor; 1ftpfus rpfohca u pptrcm Monograptus matuus n sp Ta T fg f 7? H hrjar mcc en ru: n g hår n pro x manc O m nt g n n rt t fg 7 h\ h t har c c n na cc h n ft e n Hnge nf t n n H on n 1 r c c>t rha bcosomct src an jmn n t v cg-as hj c w e d s g mec c n ru n d u d H\ng-n n g : r n r tn n g som r 11 sta n v nkr rtt mot cn f(n A a m na c xcm pm ro :Jh r u t n a pf kort tf:;uiih frtm hjnng-e11 oet h m tc k o r p:t een konvcxn!>ra11 ng-s r cn n a Vc femte tecan tnr rhnbcosomet r n hrc<c a f Os mm och v d crn 1 O:cc c) hrr c h n f 1 m m hv kcn sr<an syn rs h hnhå n Rg G CmmtRfII na kmmcn nr vd cc f rs ta tokorna gnnsk s m a mr1 vrgns sc<n n t dess ccn n pptng< r häften af rh abdosomcts b red d Dn G fö rsta tckorna n pptaga thmmnans 5 mm ngu ; dc fjnncc ro ko r tare RL att 1 n - 1 1! rym mas p:\ 1 ( ) m m Dc p ro x m an tc korn a hnfvn ocks:t en annan form n co c tda a J)c fta ro Hman ttt t ryck ta t c c n gcm P n samma k:uac\11 o c h suta mnc e n t mkahjr ob k tokornas a f J1 1(morJ? prorn11 M e a n v ggen me a n tvft tokor r r k tac sne<t n ft t oeh J t f r gp I IWer den femte e er sjette tekan fram 1 / 3 nf e e n fra y ttcrkon turcns ngc t rc er c e c Hta a tokornas fo nn Den öfr fr a hftmt af yttorvggen gr nwd vrg u a en m y cket spcthj g- v n k P I och nrmar s g en mc< dnnham ma pam n rkt:n n g ; strax o fvanfr een UJH krs ttandc tokmts m y n n ng bjrr sg ytterkon ture n nåt hva1eftm den c!p af y t tervggcn som r v c v x t den n rmnht pro x maa toknns mtrngg- for h-d tter mcc n g-ot m nro spetsg v n k e m cc v rgna o<h t nngof r sn mma H n ge RO e en fra drn M yn n ng-hr:c< Ht:t r v n k<r tt mot hk n nr ng-c r k t n n g- och r svngt konkny H k u a har jng ej sdt Hhn bdosomct 2

11 Sv Loouh JO Tömqvst Fg- 7 k n a r t rhab(osomrts b jn ng och ce d sta a trcornas for m don n a a r t oe 1 e n d a s t emeda n dc pro x uwn t r wm as fonn ej knn nh t ak ttag-as har jng Sa n n o k t höra ctcck nat drsh snm hörg-!t d n n e d såsom ännu ej konstatcmd oeo;{t t Jonor;nptus m m H ngd som m attdus rtt par n s tn n rtngn frag m en t af k n nees v sa en tembyggn a d som så v c t den kun nat ut- r111 ns f crcnssthm mrr mec donna ar:s F r r k o m n H I Dc m p a sg- ej f r r nfb ( n ng- B asfrtrssk-ur1 m rd J/(mor}rapftts 1rptott rcrf Monograptus eptotheca \c K a _w n LA I w Tan r f g! G rapfoth sarfor \YAH JENIIEHO retrf catn To- Suec; Nova actn Hcg Hoc Secmt 1 8H 7 rn 0/1( II!J f/a ru I rs(;(;rm LctH \tt S n oc: e a ;!;7 ( ]j[ 01 O!J1f]118 cptnftr:ctt L A 1\\ 0RTI I Scott \ronogmptt m ; c : co 1\tag- nc I v o I r _ s 1 7 P X fg 4 Vo V I T U 1sa 1 8 7() H2 H!sk r fn\t somd och ] 4- T ah X X X v fg n < : apto County Down ; Proc nef Not Fed C nh TuJIfn:nc; O ra1to ccsc hy s ngm ; h t K Vet-Aknd n n c 1 1 <1 G ; stt{taruq S k ua - A pp ; s 1 so r t 5 fg 2 2 8!)() fo LA\IOtTII Cata Vest Scott foss r! r fg 1 4 s ex s I I fg p < : m s r17 G mpt o Dres< MuH H 12 Tnf A fg r h n!hosomets prox m a n d e ro ej af mg- seddn een srnam sftsom sma och ångsamt t tagan d e hrec c1 hn r n n tt (\I hety(n ndr Hng( ; m tt största exempar r 240 LAPWOHT HhaJdo mm ån gt O( h r rh CggP n ( arn n a fhrntrt fmg-ment af r s tn d erm Van ga bred(en ft m na rxr m p a r r 1!J -- 2r m m; T ullbmw u ppg-fvcr att een kunnat uppg-å t 3 mm 1habdosomcts d staa de är rtng eer t fgtys gcmnnsn m ma kanaen u ppta ger 1 /4-1 / 3 af dess brpdd r k n a s 8-1 O u pp t r tnk or te k or g\ r det n r maste pnme med vrgua me e v rg u n en vn kr af o v a n g n gc och _t varjc teka öfvcrgrper n ed re n n n as t ofvn n för s ttande Y ttre väggen sva gt utmktad så att den Me a n väggen meau tvenne I fö j d hmf få t eko rn a en deame af s tun d om 3 af de Myn n n garn e syn as hafva haft ntgot konkava sdo k a n to r oc:t Rt tt n st n n vnke rätt mot v rgna rhn rdo::;m11d prn x mn n de Den P å en n g ( a f 1 0 mm Dessa ro sm a a rtrt tuber e e r pr sm o r r endast t 1f 3 e e r 1 /4 fr och r denna fr a böjd de som E n g t LAPWORTII hafva tekorna r 11got rakfd;bj( Ram nut form som ce

12 11 t H I <rs; g-> r fvor t5 jansm u n cet Crnpt( J tor d an IIH! m t ; d rt! ga H ka a nt n t :-;: w gt Att band do den dt n o k t st ande t hn r a d ra v sa m m rn fn 1 1 ; rt n g som af o ka författar!) anförm; gtnpto tcr af r h a h d oso m c t (LtN) 11 t R 1 d e n a a t stn n com bef n ne r der hchkr fnngnr och n f d n n gar tmk nas eer hjudm fö r k t g- wtcn att ekc ta pft bcst m u ngen F re k o t! r gn n k:t odt g r;y n g-n ck a fjrnn d e <dcn vnntrn rn n den stan MoJ oijraptus nr;ttarus :-;n K a ho n rnkom n ta Hka a r forma exem par :-;d:n t ha r afh d a h; teka m y n n nga mr b r rn yeket sma och V t gt a n t n t Hrtsrtss:UJ( r tfr< ru n n ts I::; :-;tm vd I: u n u n d er namnet sg r m y e k o t; tro ot frcds v d J( a h o n th:h N tt;j ö vd G u o r t w Orsa sa m t: Monograptus crenuatus JöHN< Tnf I fg Jo! f[j III)Jfts LTC! n/u Ttu\< \ tst HH Sthm 8 k u a Om ug<l gmpto tcr fr:n ] aatnc ; Uno Fruu rh n w B d V; 4nR Tnf s CI/f!fs 1\J It IIEIIt: S k unh C : rapto U h ar! I I ngd af o m k r ng- 2 m m s 17 fg 4 H Ta I g 1-4 : strcker s g p rha> :osomets ry; g:-; d ; öfre1 de t r :1 frf; n t(kon a oeh v -:t :;tn ndom p å fr n g n n g- <kn vcntrajn ::;<m af v rp;un Hbabdosomet är sty ft och rt n gt samt w r n tt rn ng-d n f f1t m m;tmw 20 cm Jt:x empar re ef hafva v d första tnk : t 1 1 \ hrpdd ar 0: 1 1 \ \ 1 h v wn pt 1 ( ) 1 ; aj:-;tj H rrt11 pfoxmaftthj:m <I prox m a kats t n tr: densam n 1 a t 1 : mm HI mm hå o samrna } t 2 m m Den n a h rcd< h bchh cs : rh bcosomets proxrnn:-;edan Pf1 P ngd nf J ( ) m m t m ns _::-- tc k o r ; part ro do n \ go t t f a!! vnrje tekn t med sn fre Ygg- v 11Yuxen ten ned r<! h fk n a f J:-;t-fja nct tok m; u u d t!! ( nr y ttre g-g ; fogen mo an dem kn fr< fra h ft;jji af kkomas yttnrytgg r pa r svagt t- form gt 1j d ra e mct Y rgunn oe 1 b dfr en tyd g v n kn med den nedre hften Nedom Dcm1:t hat ova d<ii IHt v n k<! r den n nnnst nndrc trkm1s m ynnng bcgen rn nn oeh b<gr n n K u ppt nf c;1 Rm n fr rand nf rcn öfre vuggen Rhnh<o so md st>dt frn n ::; d n n frctc!r s\ hnun en r t n g vcn tmsda h v ken t!!kn ) n ga r t w rra n rt n H! H O h a fnmda 11:-;k 1 1 gar J 1C! n n got fnt8} - gn n d ( t\nk:mt Pkonm röja n go n k ut nwd drm hos {ojjor;rapfus J?o( n t 1 1! H h r d ( ) m m n H t: n d

13 12 Sv LCouh örtfjvst don B IW N N öftc fra ntu de n äppen r hr w ; kr n k t t d o n m y n n n gen ofvan J>å < e n grum att atus g- fv t en annan LA PWOn året n nan jag bc!:krcf ga ns k a skh Hmaa kanten j}[o?wfjtaptus h ar TuLLHmw åt den förra arten g h t ett n ytt namn mttus jag cke kan ange jag b beh å t dc moan <e t bft d n n amn namnen umcr är ex h v k et arten först bcskrfvts Ljudkh ten Jessutom ekc s tö rre än me a n åtskga andra hvrran<ra!: sda uom ett och samm a sägte Caym nwt tunmatn Ht U N N och ( tu)( rcuosu DA L\1 Lmo:L har ( Ucbcr das Ater des sog e n G mpto thcn-geste n s ; Zetschr t ncu tse: geoog- IJIICIIs h n fö r t G <suschaft 13<1 XLI; Hsk ga frm hon JI: 1:omrrms (Nwn) frrm f go n stö r re t sn a t Prstoqraptus fre S ty gfo rse n J[ JJouvr;rttptus orenuatus (LAI;w) från Ka J co o nus (BAm) frå n p tuthccn ( vdng-c (Skånc) och khet snsemean Jf r;rr nuatu::; r frtrji!ciis G7 1) Sådane dessa arter hos oss u ppfattats >j u rrd oeh U s W f (8kfme) ken s svensm grapto ter nämgen : (= J prrsowtfus TULL ) Pr 111 perso TuLL BERGs åtgärd detta fa berättgad har a rt n a m n som fortfarajhc smas \r d L rja de Var eer med undan tag af JJ1 cvvnus e n gt med J 1-:K ELR ogen sgtfrdn nng- cke ens e1 vad n d t gpi( Pr fn!ju(/18 Hje f Le: ten ekt H ttaa ttoo n bestm d åsgt men nner e<renb t o m gt att J :E\ Er om rotogr för dess sk nad frå n en de art er med hvka dnn har r 11gn k h et: eke cm; o m n m n c r den a rt HW< hvkcn det åge närm:u;t t I J I Hnds a tt j c m ftm e n n m gcn ]1[ (tujus tu ESI> F r e k o m m e r t stor n g; < Bdve!sk tfr r v d 8 t y g fn s c 1 oeh Pr::; t or;mptus u t an c 1 1 unutforj ntptus t rar v t> oar J no o om N t sj ö och p\ andra uwer der detta ed uppträder Monograptus contnens TötNQ T a f I fg ]JJ ohoyrapus Rk11a HHm COnens Tt N< YISI ng-d Om ngm gropo från >aatuo j Geo Fören Sthm För tam Bt V j s 440 af 1 7 fg 5 stdekur s g n f m nkt 1 0 rox n ndnn v :-mr < I f et n ågo t knande narrmot JIIonogmptus art c renums Dft crenu t a nd ra tn kan:> hm; 1 \ h nl dosom ut som nått t r jnm n t bjd t ot:h h r tewr på 1 en k o n k nv a s dnn pt ed X 11 1 p : t 1 K :t jt a )j n ng- som e en ;

14 Un<Prsö kuu :tr öfvcr S jansmnddcts 13 G rn:ptotf r öfrga deen ar rkt>dotonwt; hos andra r den mera tv rt nuj RmHoso met t tagor å n gsam v tt Vd första tekans mut har det en breld af mm vd tonue m metcm från skua är brer<en 04 m m vd tju go nde O ; m m vd trrttomc 07 m m vd fyratonde 09 mm och vd den t hundrade 1 2 m m Gemensamma kanaen upptager på exempar wf reef 1 O mm räknas U- 1 O tekor 1k -- 1/ 2 af rhauo>omeb; mjd På en ngd hos JIL crcnutttus TtWQ Desa ro af samrna typ som öfre fr a de t J}stan parac med v rg u a oeh ofta m yekct svngt S-höjd den ned re deen som r vlhx t större deen af den n trmast proxmaa te kans öfrc vgg bdar mc< den öfre teen en tyt g v nke Mc anv ggen mean ty1\ tckor r d n prox nwa deen af rhahdosomet kort och snedt nftt och nedåt rktad ; smånngom ökas den Hngd men nb dock UJven dstaheen knappt den fr a ytterkonturcuh ngt De1 1 frmm;tfu n svagt S-böjd än endast h1jt uppt öfve1 teknrnynnngen och mfm som dess ängd t tager b r dess r ktn ng a t mer paran met v t;gua Dc rnnda tcknmynungamo mngfvas af en Hnw fr m nd IJft h a fv a m y n n ttgamc ro synga framhtft dc!om små haf runda nsk rn ngar mrd öfvnr- oeh umervggamc 11 got ntskj u tnthe utom VtrnJra ndt! ( ) ta \ KH ; sg; Hft r <: ppnngar OJ; fna af dön fra Jnaa ra nden \-1 11 dtu a fa ug-ot u tkkj u t a 1 1dn fr n v e n t:ra njcn Te koma ::;ynm; mot m y n n ngamc vnm 11ftgot mer hopdra g a n tokorna hoh 11I: teknrna af Ytterväggeus båg cn:nuatus Från sstnmua art sk jes den ct!ssutom tt genom rhab<osomets böjnng och m ndre hrcdc F ö r e k o m m e r trttcssk (! vd S t y g fo r s c u Ehmu den cer tttas stor mngd un j a g ej fun n t <eu vt N tsjö hvken oka annars hyser!-(amma fnmm :-;om ttygt(m;mt! j he er hnr <en fnunt:; Skfme Möjgen hm den m thfr\ vert ka utbred n n g u <e nrter hv km; ssmp een u pp trt er Monograptus prodon 1 8H7? 1 Rro 1 8!1 1 (H rwnn) BA JUt OIIIIttt;! Jroton H nnn N LeLhna g<!t{ <m 1 >< (;IIIJfothns J oton 1 Lu < I N I H: : np o H d o Hnhn< 211 o1on n:hs J n 1 U np to t h c n 1:1 ft ; Ta s tg 1 H 1 1 f g B - H r Ta V I I I Jg 5

15 + 1 8;)2 H!G 7 I > n G mpto th e u Jrm nym]dn ] ror/on ( h:t Nn 1 H r> 2 t G n111o/1111s Cfntm r:ns I L1 rt a of Now a HJ dns prrrrton t tt \mk Yo H (pnr M Nt:r: ttnr Voyago en Sardngno Jroron I T o m H PI 78 s Nu:uor\ON; Gmpto C:onston F aga; geoog GeResch U rop fof/ms Jfon P n PI X V J I fg Marmorn ) N:o 9 a b fg P I X X f g G f; JJ X X I I I ; Tnf V fg L R rcm T h trng I 1 \ tiiort ; R Scott 1 02 PI VI fg Sc t e fergch Y j he trchr d Der geoog Ge se s c h d X X Y H; 1 87 t 1 02! g 47 c :1 Bng q u c ur 1\ A ta t: Te [onn!f(iji( u s proron R tcnmt :\ us 1!1 7 5 j 21 2HU Tnf V I f1 s \Ionogra Jt dre ; Geo Mag Dec I: LA PIIOT Grapto County Dow n ; Proc Def Nnt Fe( 1 R7U LtN:A :< O Got G r pto ter ; App ; s 1 87tj KH I R THQYtsT LINA IL\ on f 129 PI 5 24 Om g rn p to frtm D a arne j ngrn G rn pto trkfjer (? 5 o G) T t I-:ttr: Skftnes ( rapto tet I ol\11 16; Got! R U rapto ; 2 2 T n f I fg \1 cercn S Vcens des J orts j Ur<n1ca U en nf- mtmnhn j r m n tj oc k och shm com förse v rgu n Rträckcr R g pn rhahdosomcts någon gång så att een med he n ne vdvuxna deen dctagrr f(jga ID nt hrec ( ts ccnna n ppgfttt t ornh ng 1 5 m m g mtrkbnr grnd r k nn s prox mad een s ;m C k r t 8-fonngt r yggs Hh n hco onh t t hea s ncnn mm 50 att vangen endn!t s ku a n s dorsasda r baktttböjt ur d Rå e ()r s (A r>i FH\) LA IWOI TH1 Importnnca dn! <ercubrhj ento de t I gt RCI n f nn nndn oe t t r dj e tekan njen I Be V ; k u n Rom n er om trka mdcnr s u t r r t n gt tmr cuntus v d Frh a( ( t:tnit7 Grnpto Dresd 1\uH s 1 7 Taf A fg 1 6 1;rot o n pro x nm f n g n n g Geo F Uhnug t K Vct-A kn< n t Barceo n a ; nfh cnng utan m1 \1 med udden ; G e o Fören S t h m 1 8! 1(} U 3! 1 1 Vet-Amd Fö: St t m Förhant Td V; R Ta 1 7 f g 3! Ht Öfvers K 24 Tnf X f g fg fH 3D B fg n I U n r mp/of: J ro r n n N wnor on M o uogt rt U rnpto I K7 2 s A <e n [onn!frt 1 1 d 11 prodnn t rc:un: tt A na r cm T h rng Sch efcrgeb I Y ; Zetscht d >e !1 fg Ta f Cnf011CIZSS f u G m p t o Quebec grnp? 1 8Gf> f IL < (t Tek n rn a Det ökas fmgs: :P en H n g J 2 t 1 tekor den d staa h a fva prodon-ty pen sy n gd och böjnn gen omgfvcr t af p1 de e n!j ( d e t yttrc tkn form som g fv fty den öfrn so < em uh re kon tekoma pt sfuant Rtt att dc frm

16 mot dr n s u ta e11 IIHd n dpn u ppst gan d e d rcn Rrnnrc n c c t r 1 1 s tnn pnnt e Ama t mr kort td sedan n nsftg dem rn fw n n u pp fattn ng rtt s n trt r1r ; u ppftthjd h a s och nf den vgg-cn me an tvr1nr trkor fra y tterkonturrn oeh sft hnjd me( v rgua man att tokans fnnuem ob wr frst frmnst tr af Lmmr uj<nce nm gen rn pt pt Rtmbrns u n d re sda r p pc t och ntt ohrn ::;jn f h dar h Y n c han n t t honm th)r: rn 11(1Pc kc n rtger Jtortsat:r af teknns frc vgg (Unber das A ter dpr O ra p t o t w n -G rste J t s ; /;e t sr h r r1 : J >rntf;ch groog sogcn f a fsmnnn t en fr Drn WCJIRnm nm nrd hjd swthr t ekr ngtp ntt u Wt k n n a r n grm PnRa m m n 15 fvor Sjanso m >ta G rnptotor UwPr k n g-nr ( f 1 G 7 7 och föj) Dc nnn m n a ak Hag e sr r s 8) (: ch frnmht as snrom f rk a r n g Hom stycke genomsk u rd akttagrsc h a r seean hekrftntr nwd k rkn ng H nr Y ggcn Y sar > n Ynta en w c<er; sy nr vggcn tj oc kndc af <ess I k hot g( H!Snttnna fyrrgft r j rt n ga n sta n Y<rsf: (k af H ppp mr d n t go t sdan bredd frn f rkarar oben of va ran e knn jag- fre Fg 27 vsa r eu p för dess for tvrgmomskrnng af g<mcnsnmma kanaen syn s (en tnkor kota Hanuna s(rt; Hpp!\IIH Hå I t u u!n att; fram trda 1-wdda frfm s d o kn n t<h Yar t n ågot n bjda frmn kommer den n>ddacr dess ob utgjorts af ett sutet rör ; å an p!h!iis hr ggnad dc om former o c h s rsk d t den o k a gruud af Jag mn ernccrtc och een form man td o kn rtadt tryck kan a n tngn cke fn n!t att o k h c ten m e a n g-are nntngt den h v fda n t <\ rte k aa den fr a y ttre eer nedre tckavggen mod hoptryck ta ppenh crrcfter den n f got tckan ntt ftt sa d n n t uthccntc som om d ra kant ; öfvrrppcn hos en ce abat-bommor so cmu teka )! vars I)P af h ru t t R : n grt kanan n m n d or h dc! :t r n f R d(! n<knm Som u tuj u en n tcrtcm vgg ; t<kn u pp t bcgrnsnd nf <en fr a y ttervggen och Fg G f rcrt PI t nm n n fdtn mng fna tek n m y n n gcn Ptt r ta hdosom : n rmnst drrofvan e11 öfvcndtur(m \cmfm s d m t något g-pnomrkrnng som man af tekanr y ttre kontur k u nnat vfrr Yggcns f\-cndcjutande hvajaka part kaar jag det föjande dr n Rom n tertekaa vgga rne suta vd den förtjockad kant; dc yttre fr a v g- Y n kr och s u ta u ppt u n rer sjm frtjocb ( och F g 2 G fmmst cr vnn tmr;can a f m1 1H d c Rftd an på rum I p p; af HoLM ( syn nctr panet : cc va n gt mrd en mpmtyggarnr P ty( p: tth t XLT gft j sn mm a rktnng Drssa synar hst k u nna af fgg I f g 24 n fhnr e t t rhnudo gomonsamma knarn som ga mr p;rn G escsch Be tokornas verkga form dcra m m H r R å stor som T E KEL rstn m t rr t cka m y n n 1 1gnrne framst 1 er skoa R gar den ; ckr h c r r gft pa m e t nwd axe n

17 LG Sv Leonh ömqvst DcsRa ku n n a vh P-J pt :muat R tt n n t u r gt brsw m r!ns n att rc bogrmmh nj cmt fr n y ttrrvg-g-cns ofvnmmh och Hppens k n n tm ; och såcn n t fa kunna m y n n ngnmc aktghcter moc moan törrc r K ms sk s ga ; stft v nkortt mot axe n En de sk j frmnstänng- och m n torce hrwo derpå att den fo m förm rkc nfsrr h u fv n d fon ten JJ/onorJ 1a}Jtus JWocon u tan o n nrst1\ende o h marnst st som JA KEL sjc f antydt f-\om hnk n n t hnr {onorj1;a)jfs Fr m wj 8AJ1 BA m A N DE mhcr mun n ot Jfmorvapfus jw<_ou BnoNN bcskr fv t c wh afb c n t utom dpn hr ofvan hcskr fn n grn pto tcn fven formor m od s p ra hjc p r ox rn a n d c Hcdnn JULLJmttG har rc sonare genk än t Cy1 orj1ajd IIS Jun;hsrm CA IW hm da och f E cms n y a n a m n 111: öf\p-rf ödgt G m wm akttngr!rc\r Böh men f1 1 kom gt tyg-nt m p; om fk jcr fg n tr r r ktghctcn n!t got pscf({ojwodon af från u LLIIEJWS c en t rr n g BA R{A N D ER nfbcn ngar af>cn <<: h ar jag öfvcr- s rsk d t gcmom något tecknngen ep-r cxmnparcts t \ h:;tmd och jag har ansett mg brn bbehå u: BIWNN :t m n f r d en rtg-avamndc a rten J Hn v Knng t ett pnr scnnro re pmd H k toncr af HJW N N R fg u r har jag synonym Rta ntecmnat T khot synm1ymrr mcc H C I I TER1 LAWORTII och TuLL BEIW h ar jag frtn artena utrs u t t JouorJr L udfii Ss Murw n ssom t hn nstono cw hrawe t I tn IYw artr J I J(morJmpt 118 proron suta st g tcr: t mchtadcr yngre gmpto t fornhw n f h v k a P cr tordr hpf nnar vara m u tatonrr af ccmmm m n SL vct dc ro m g hnk n n ta sk ja d<: s g gcmom n t go t hnk ttbjc p rnx m a J Hr Rtrrr hncc d Hbt parpt ngrc tckor oeh strro I ng-e af nwnn Y ggn rnn nw an (rd < d d c fra } ttnngg: IWH ngc 1 r n k o m m c r o n ;c n oet yth rht a mnt Rdof!rs ;JcU/1 vd r frgt n PHtr r::; ckr dntta a g 1 1 J pt rd e r ; -P m m N t sj oc h H t y g: Jvm /:r//t11fjs IutJIf t H e t o tphs k ffcr v d R k r d c n r e g t r c <: n K n h o n :Monograptus cygneus n sp Tn T fg >n n n n n rt f(rr gger e n das t kamktnrht k n j kortnrc frag-men t h v k a dock ro tcm g rn BPsh fn ngrn h fvcr kua har c;j trt\ fa R också BRON NS orgnafgur ng rn tc knr cettn kan emeertd bero på någon mu vertens pt cpt r så f jc ceraf ganrkn ofntnc g { w bdoso w t R pro x m anda r Jt:tgot bjd och >r ttwr

18 U n cnr ; n n j:(n < ftnrenn H r t n g prt den kon vexa s d tn ; drna af af g JrmorfIIJfIIS ceröfver ; m en s am ma 1 O LUn g t e n r obek n n t men att dc f u n n a frngmcntons v c x an d c ncth hr arte n cke t dc m ndre s tct n ågo t 17 fvor Sjnn!<omr 1ct! Graptoter c stn a part e r hm kanaen H n g- mm Prox rn a a rmas mfv a s ty ck o n m fva en brede fun n t& af m m af 1 m n1 och b redd Den ge sm1) mn v e d som e e n vdasto deen af en teka O tek or n0ssa n ö ånga och Ö fre R m a n På h ftm1 af y ttorvg-grn Hr fr och 11stn n p am c med v rgua; den a n d ra h ften som r v d v x t den n r m n R t p ro x m n a t c k a ns n n an v gg p;ör m nc v rgon a en gn n Hca spet s v nke g Mc anvgg-cn mc n n två tok or strcker s g t d e n nr H var tekas ö frc tft afrma n a r H pj ftt oeh dess nwste gto tom m y n n n g-rn v g g n ro fr gör sg u ppt fr n n een o fv an f r bcgna te m ns y tter v g-go och u t -\kj n tnr s o m 1!11 w t kort H p p fvrr den r n n d :u c sned t u tn t och 11rd: t -st c a g m y n n n cn Tekoma få s rt u n da e n gan ka sto r khet med tekornn hos o- 110ff1a)s (/:J/fr?rIS N 1 ch men mc an vhggarno g dc senare äro b e t yd t hos n gn 11 tc fr a y tkrvggn mc t \ k CH m c r ho n orh R osf rtr:ssku/p? m er hmn_r;1npt11s zcpto/pra ve K a sa n 1 w k t Jvot s R:en v d U u c r tl s c n / Monograptus cutehus TöRNQ Tnf I fg J[onof}ntpfus cufeus TJt:s-qvrsT Om 11ågm gmpto Sthm Frh n n d!e V; ] 883 Tu rrm:nr S k åncr gmpto J I thah1oso metf-1 n f J r m m s t:nka h rn nr!o de h ar e n 11g-r från Datt rn e ; Gco Fören 434 Tnf 1 7 fg s a f n h 30 Tnf I fg 2G 27 r1 - H mm cnh e n brrrd kxs dorsn rmhi r t stn t rt 1 1 g m rn d n n p rn x rn nn rn on svagt bn g-hj t cp t v rg u n mcr s u a ujcr sg fmm u nder tck a a c g- 1c prox m a1 a tekorna n t g t eer frb k r k n pft v rgn1ans konmva s th S wan strckcr s g upp _ r än :;;c n n w an d e1 andra och trccje tek a n ; vrgu a har en d s t n t fr ngn ng- som 11 p p n r m n st sam ma ngr som den tcmbämnce d e e n k k u a n s n t o t gn umsa m nm k a n a o n v nd a v gg u k t n tråd af om kr ng- < rmehsn m n m så att 1 mm ngc ; 1en t kanaen r trång och u pptngor h; kj u t P Från r rc1:jmnto p rox m a t Pn dock ngau nta a t d skönjhnr /7 af rhabdosomcts bre1 d c wrnn stå nrtan v n ke rtt mot c orsa ran con ; e eras frc kon tm r s v a t S-forL U 1 1 v } sskr nm X X V J T I g

19 18 Sv Lconh Törnqvst 1mg e er n Rt:an rt n g ts <en utåt bjer sg ned och hcgrnsar on öfver my n nmgen ncth 11 gnnde f k e er Hp p ; den undre väggen b dar en mot rmb dosornots prox mnhndo s vngd båge och sutar under :Jöjnngen af den nf:mn d n koform ga raujosomct tekor på fpppn I drn proxmaa deen af rhabdoso m et rymmas 7-8 vnta de 5 såunda sägas u pptaga äppens hea m ot Mynnn cn kan m m af 8: ett exem par mm ängd nn eh å er 12 tekor DeRsa h artgt ngd från proxmaändon så att rmbdosornet redan v d :: den t taga femte tokan nppnfttt norma bredt Don mest dsta a tokans ö fro kon tur svn m cc Rn nre de u pp emot den förängda v rgnan hvadan rhabdosomots ger tckahr Uncas m ed ett t v rguan sutet tranguärt part Denna art ntgon a11 nan står h tts ganska soerad och kan cke gerna forvcxns med F ö r e k o m m o r tcmgen tar k t fo r s c n ett btc af IetotesskjJcrn vd S t y g Monograptus obferus MCoY _; Tnf I fg 36 37; Taf II fg G mpo{c8 rdjfcnts \1Cor Now goncrn nnd sp e ces o f Sur nd ntn ; Ann Mag Nnt Hst 1 850j s Beck AJ\KNESS Grnpto of Dumfressbre ; Y; 18G 60 P I fg PI [ fh J Nco IIARK N} 1 c s 6 1 r B D7won nodosus H t<n I c a 6 1 ) fg 5 1 ) f g 10 HG Jono!Jrapsus ccc ( J:J N ITY ex p JJ c U rnputhcu 1 8G2? J Tnf U J fg H H m 1Jcca U EIN IY ex p c s 4B Tnf V fg 5 Becc G mptotcs -zob fcm Qvart Jom n Gco Soc Yo H ICtTEt Thtrngsche G r apt o th e n j Z e tsch r d Dentseh geoog; G esesch Hd 5 j s 459 Tnb X I I fg 23 1\Cor Sy n ops s Drt p n fos s s s 4 PI I B fg 3 Ncuo rson ex p Grnpto C onsto n Fngs ; Qvnrt Journ Geo Soc Vo XXIV; s 532 P XXX fg 30 ]fonor; rn p tus ub (c1us LAPwoRTH Sc ot t 1\Iono gmpt doo ; Heo Mng Dec I I Vo I I I ; 1876 s 2 6 PI XX f g 1 87 G I LA\\OtT C ntu West Scott foss IJ I : I f g 2 5 LAWOTH Grnpto County Down j Proc Def Nnt Fed Cuh Ap11 j s ) Ge no n D; P I 5 fg 6 fcrk GKINITY Gmpt o! Drcsd M us Tnf A fg tryckfe t fgmc fö rvcx a ts T f A tknr «s text h : fvn vd ][ JJcck och Jf Nro 1 nvsnn g arno I fö jd hraf c torns ocks dcssn f g u rer oftn or ktgt

20 1 Skuan har Rmb dosom ets pr ox m a a de r böjd t et t cke se tt jag o fu stnc g t R p m h v n r f m ec tuk o m a pft een <onvöxa s c rm det Derefter nntagcr mera syn g t hj c form och öfvcrgftr s eean t rät n gt en Det har u pp n ttt en gan sk!t betyd u n c e ngd och ehuru d staa fragment förekomma ytterst ta r k t ro p ro x m nhk n r Do ame gansm ssy ta prox m atc c n en brede n f o m k r n g 1 m m Rmbdosomct h ar redan h v kc n se d an sak ta t tager så att ho p t r y c kta c x c n t p n r v st en b re d e af 2-2; s aget ex c m p ar gn nsk a sma me an c orsa - QCh ven tras d an men ht a o m k r n g 1 r m bre d d m rn; m edan e x em p ar re e f D e n gcmen sn m m a kn n n c n är p å sstnm nda r; t n n gen P 1 0 m m rym mes pt p rcssa c e ex e m par Or : n ta t 017 mm bred tokor m e ra san cmdast D e ssa Hro k n a pp t k o ntak t mec h varnndra På Den n e d re kon t uren fust n c g reef h afva te föjanre u tseende böjer :g n e e r UPJIH g n cet först sakta Redan hastgare utåt och sutar un ge fär exem par den ö fre konturen åter u tgår nästan v n ke rftt tokan s o b f; m n ga d e ; m c1 t fr:m d0n gcmcmf;a m n m kana e n och höjer sg sedan omkr n g den nedre kon tu- rcnr nc p u n < t r sam man vxt Ht att t0knns -y tter:ta omböjca d e Hgger s g n t och sanno kt dm1 n ed re s dan af tokans uhttr ktade del med V d genom s pn n g- a ett r h aijc w;om u t sym metr panet v sar s g att n gen mean vhg-g nh)ijtn ( ekorna m;kj u tcr mot v rgn n utan att t v är tom gränsen ncan cem r nn t t Had uåt jem n (; och sdo vg-g a rw med on frtjoe<ac Den u n chc ran d och s< t t r jag vggcn s u t a r under ofvanv ggens Mj n n g een d e r utom ggande deen nf den öfre vggrn om d c vore fra b d a en b etyda n d e pp På rtt m ång-a c :x orn p nr f;otn g-cnoms pat h a fvn tokorna o förändergen haft s am m a u t:-;ec ntn (I g- H 4) t ram! jng s u f: n r att ppcn v erkgen med mn tcrna rcgo var t s u ten ö fye r hrh n tt u t don nnc tc d r c n af te<n e u u b o v kna tokoruns do Detsam m a frn mgt r ock af ntt 5 ) (tg En möj ghet r ock att tek n n Lör u p p fatt a s såsom rörfonng n da ut t spetsen med do n y t tersta uceu o m hj c u ne e r cc n gcuomr;d r n ng n ro sannn a kortare oc h y t tcrv ggrn oc h ve vuxen dnnsamn!a for m mrm som dc c sta a ; Dc prox maa tcko rua vsa d en u tskju tan de deen r o n d a st gående v rguans rktn ng Hedan LINNARSSON fh ;te n ppm rksn mhcf; v d e n omstnd gh cten att teko m a på exem par re 0 f frctcddo en vr ( n n g Fören nntn sftcmm exem pa r des att G rapto tsk fern Sthn\ F ör h a n d! Bd III s G co u n n t (Om to kom a v d Ko n gsona 404; not 1 ) \Vestergöt and ; På e tt m ycket s to r t så vä från Daarne som fdm a n d ra trakter har jag rq d an vd stt nttrde ur e en gemeusamma kanaen j

21 20 Sv Loot rw1vst v r d n g ur d e n n as s y n wt r pan d e s att < e n omhöjta d c<n af tekorna b öjer Hg nf got u ruvda denna v r d n n g r u rsprungg om: Hek u n d r knn j u g cko f:kert afgra T n ftgon de tortc emeertt htuf f)mn\cd: s dc o k a utseenden hoppressade exem par af arten k u n na un tngn: Den n a ar ::;tå myeket nm JIJonor; mptns Jcck B\uL med hvken den o<:k af t-km författnre t;an n a n f)res Om än ssom LTNNA tsson anmä rkt (an \ I dt\n öfre deens p a n f rda st e ; s: m t G ra p to tsk ffer m e d Mo n o rap t u tt ra M : ota a ; G eo Före n g Sthm Förhanc Bd s turreuatus vd Kt ubbudden I I I s ) do d s ta a deame u r ng-g-o a rtnn a med sv1t rghct k u n n a särsk ja så erbjuda shom LAPWOn fran d t t d e p ro x m na partema ganska bestmda o kwter nrrmndo s g t HAmA N U ES fg 1 4 PJ I oh mr prox m a bj n ng bakftt just: det 11tsceude so m :-;omet r frst ett k o rt ng n e h hos 1f ;ka sp ra fo1: m Då J[ företer JIL 13eck fmmst er1 J v s rhabjo stycke rt n gt framst er der p\ en s v a g ventja böj Pro x n m I n d (\1\ r ot:ksft s ma a re n f( r s!ter 1krdtcr åter dt n gt fo U rrus; teka! byggnaden har jag ej haft t! e att noggra n n t V<1 K o n go s e n a Vestergötand der IJta ar JoOfj ((jdns turrcuntus BARt knnetcck L A I \\OHT I! t 1 1 f r Jm OfJIf}fus mpctrb 1\LCoY sfthom en varetet Jf objr:r us (tco t t Rh Monogrnpt1m s 2 7 ) h t1 n ng ar af d en för m fo nm\ afv ker JJA W< HT I I R förmönw fl döma efter af J ess teka] byggnad nog mycket från /J p1 n11 unrows A tkn N ESH g fv t af D 110rosus t ö r \ k o n n r r a tt a get t c < :fr ( : raptotcs ]t ck nxem pat B A :O: I t; v n H r t a [ ten trra Jen nfu! J n ng ALtK Mmo!Jr ejdothccn gunt;krt ut okaer Beck BAIW cfr Ta I f g k nat o!jjr! 1US O nm G u e rtw N h>j Monograptus ögo J(moff tc fu k o m g t B a!f r tcssk We1 u mnt v d K a h o E 11 f1 t I n n g-h ng Rett tv\ jng S jr f har t- H< n m n d H g d n rygg mot rygg J HA har under ö ft v d t m a n <on Hom t hö r ten senare :n gt u n d er arterna förekomma trhas de eke t Ka tnmn n s u tan JII ]Jeck t hör en högre ron n den som na :; oufcrus 6-8 G r np t o!e Dohf:mc s 50 L fg 1 4- H JJfmnrrapus t:fr ob:fcr L n ; I\ A I <;so G raptu ts<fer met \1 tuncuatus vd K ub b th dcn ; Gco fg!j Fören Förhant H r V; s T n IL 22

22 IJ n<o r ö]; n 1 1 nr öfvcr atcract frft n Dn ame hm;cn n<ot ot frodss ando ft Sjnu omr <cts G n}>to Ler 21 af frga V\1 m n de n rt: r fera hcskrfn ng S k u n och sj e fva spetsen n f prox m nn dcn hat jag cke sett och dc f esta exem par jag fun n t m fva var t a bcvnrme d mn nf pro x m n n seden sfu;o m h o:-; mkfttbjdt frngment 11L har rhnbosomet obfcrus MC oy cmma de cke vart Det har vdme fmgsam t ökats h rccc h v kon hos d s ta n sam mantryckta stycken stger t gemensamma O mm mn acn ngd u pptager rknns u ngcfr 2 / 5 af 8 - Q tckor st\r mnd an J[ p roru och 11r den Att 2-2!> mm rhabdo s_omcts hea brett Den På LINNAHSSON an mrker (1 c) att formen ob /er u t frn 1 k a n u mtrs k m; m y cket: om och tekahyggnncen pftm n ncr så vd t begge dessa arter Frftn tekorna hos 1L pr o(un s )( jn sg e m e ertd denna a rts tckor v genom samaeon af tyd ga s k jevgga r ; frft n dn1n h os 11I ob ffcrus sk j :; d c R g såsom a f Jet genom- s pace excm>aret (I g tcko ns k o n ta k t brj n n t ckm1 synes en tes tergenom att dc v ggar som m ö tas tyd g v nke och bda en förtjock a d rmu ksom en m e an H g g e es der genom att IHppcn v a r t fr från den fr ga h v k et fjcr d era f att y tte Y ggc m; ö fre kan t tr hakformgt a f te!<an om uj d k o n [ : tk t göm S) Jft hoplrye k h t X e nt p m strcm sg o ft:t u pphjca njer frftn tckomns n ft t den gcmcnsn m m a kanaen h v k n k n a mcanvlggar men dcssn hrrm från den n ysfn m n da förtjockade kante n vn ke n me an tck o n w k e n :y ( n bd n ngen b fv t snedt tvärst\ d hv vm sfthm d a cnn bc!:k r fn a artens furhtt r mdc t }If proron oeh 11! ob jr r?_ k a n \ HC JL 1Jcck 1 3\Jm den har jng jag frt n Ostergtand endast prox nw ccar ; egcr gt; n ng H den h e t v sst; :;tftr dtm smnma nt och mj gen r med har jng- dccnat arten så so m hr ofvat skett dmt thk n gorj u ndn k art r detta ek e fa et mej dess f(j rjt\ auc t J frftn fjd L to h a-w Af f IJccr fu sttnd ga r exe m p ar som Böhmen vsa cke tcwhyggwdcn t r L c d g t tyd h mf har jag cko k u nnat ahst a nödg jem föresc för d c n t fc exc p aren Dc sstn111dc Dnnrn e Föreko m m e r röja en g fv n n hab tuc k het med arten från HastrtesskUJc1 vd O s m u n d s b e rg e t dch nom zonen nte J {ojio!)j ttjdus t n r r r:11rttns <k:; ::;k f fmn med 11fono!J raptus proteus h v kcn sft om redan n ed n ngen a n förts står den förra m ycket nm

23 22 Sv!1oh Örf(V st Monograptus snguars n sp Tnf I I \ f :den fr tn gger o n<ust ett gnnska ofnh;tnd g t m a te r a Lestftendc af tre mgmentarska exem par ; n ad ten <j att fg D men _ d å den företer en sft egen do m g tc m b y gg kan rvoxas m e d någon h tt \J s käm art har jng u pptngt Det ena exe m p are t som afbdats v sar ett kortar(svagt d en t besh fn ng L öj t t stycke som fvergå r on ög a k n an d e ett h v nr f af en s p r n ; t e bcgge U ro a w m orego m nckt bredd menn Löjta sm1 11o k t föjd af t f ] ) g h et t orsn mnden Umbcosomots te<ornas spe ts at r 2 m m o fvanför en teka och m ] \ k et so nar e ta kan an sos a n g fv a dnn gomensmn mn: kanaens Lrec P U 1 O m m J tgd r_äk n as hvnntntm v t d s d a ; t U tokor De äro emnst k o n t ak t med Stmx ofvan för on unders ttanto tekn t tager rhabdosomet ångsrunt så spets g 8 t nt; ren ed deraf so m k an nnscs t höra tek n n b dar en mycket een ccrefter hjer H g tckan rttt ut t ett fr tt bft g fo rm g t u tftt t spotsndt fr a det r genom en ska r p fåra som ö per ut t spotsen ])rnnn d stn vart k ana e n agd t r ange m ed svngt ko n k n v ytter gomem;a TH\ och stk<ji gen hdrdmn r n n re s k j cv gg ddau en Ufre oeh en u m re h ft ; _;; ondnst net ro dc\n H t r kt!r sty m pns En fre nj tem h f t n n s g snm m r h H gc r mct t e n ge mens a m m a w no cn den frft n tcka n s spets t nrhcten af axe n te:t: den tvärt a f cka m y n n n gen Drnnn vetter så u nda n ftt rhabrosomcts nxetc st h n fvn f\tt s n fon n tmgenom att den y ttre deen :tf den sy n<s u fttr k tnde tdmn t >jts!ngt sg U J I (er den n re och sam manvuxt m ed dchnn >t r den \ re k o n t uren s k jet s g frrt n don g-cmett: am t a kana en m rkch v n n : go n e n h a k fo r tn g nsdm ng öjc h vam toka n ht1 m c u en sma h a s sam m a n h ngrt stre1ng- nwd som rhn>do::het öpt r tok a t oo\ ö ro h tv rsöfver Jo ts tlh da rhaltosomct r p r y d t met on y tterst f frfm v rgna t ven t m ra nten Steut ncd!tt; s:rt!rng-en med!:am m a r k t n n g gft r den pa raj d mrd m y n n ngsranden ] I u rn v d a arten v erk gen r en JJL(mogm}tus t us k n n_ t!j af do fu1 1 n a e x c m p t re n a fgöms Fö reko m m e r Bctofessk {er v d N tsj ö d e n nedre h ften e e r möj ge n e n CyrtofJ1U-jJ

24 23 U n dor ö k n ngnr öfver SjnnsomrMots Gmpto tor Monograptus sartorus TöRI\Q Ta 11 f Jo[M n!j ftjf 11 s och nått Om n ftgrn gm pto frun Danmn ; Sthm FörhOII! n d I oe h sa1o1uq T tncty IST V; R 441 u JJD >JtG Skuues gmpto I I s Föron G no Tof 1 7 f g o 2 G Tof II fg Skunn nftr m ed spetsen k n nj)pt upp t höje en af den första tokans o b r m o t; den ppn a w a n fga v c gad IUmbdoso met som r m ycke t fnt nj t ta ge r ngd af n : g a cm r en Pft 1 O m m brrt d r r t n g t eer orcgcmndet b öj rt och tord e mfva rymmas 8-1 O tekor Dessa sam m a nh n g a rnc < < k n g<:nhikrunma k a n a r n ndn u p p t obens utsvng11 ng oc h jernnt v dgns och n n grm m t u ppftt 1 5) sy n es På genoms pnde exempar (fg a tt ngen mcamgg n skju te r rhah<osornets n re från gränsen mean tekorno Lohon u tskj u ter utan s y n \ g h a s och böjer sg s\ att d ess dstaa hft gger t t t mna s uten t oeh sa n no k t sam nmnvxt m ed tcn uncre sdan af den prox hä ftrn spets når m a nt tekans y tt re vägg och synes der Lohr ns h afva h a t Hn m y 1 1 n mg 1\c < n t gon htts bcskr fvcn art br d en na ej kunna för vc}\as kom mer den Jfouof}}((:Jfs IJmTmuc Su Ess så uppfattad som af LAPWOHTII fmmst ts men sk jer- s g från den ge n o m rhabdosomcts formgw( utoncr Nrmast rnga bredd och k h e a dess Hng-e samt genom tätare stda tckor ; ö r c k o m m c r B(fofessk;fjcrn fvc1fjå11fjsa!j vd S k r ä d c a r e g å r c c n K a h cr n mycket s to r m n g< Monograptus ansuosus n sp To!\ I I g S ku I n n <th ast G 17 r okn< IU m bd oso m r t r m y ck e t spens gt <ess brc<< t 03-0r m m Lngrrn r n ppg å r obek an t ; cn< n st ko rtare frng m n t af ett pa r r< n t md\s ngt mfm fu n n ts )non de tta synes Lcro d cr på att hcrgm-tcn h Y k < de fnnas k y fver sg- m ycket oj nm n t så n tt bott m n d re s ty cke n af Kt spd :t foss so m d etta k mm a pt ytorna fr rn t r d a Sa m t ga hjt:t rhnrn o kn grnd oeh b ra t< kor på tkn k on v ex a sdan r k n : t s I Kf : t n : t stycken äro På 1 0 m m : I ><Kf;:t KH a t n g a mod (t n g< < K:I 111m k:t n n en n da

25 24 Hv u pp t obrn st g arc om L <a O rre t s Loonh örnqvst Dc vdgås een nedre h ä ften föga mrk h art d en öfre hn k o n tu ren t h<r het och h å et oben och begränsar denna ru thh 1en möter y ttc rvgg-en Tem m ynn ngcn har jag ej kunnat akt tnga ; mj gcn h at 1cn cgat på ena sdan om symmetr panet Samtga mna exempar Lro stark t hoppressade Arten röjer v d första p!t sc en d e t en ej r n ga kh et med fonor;raptus atfe- 111taf us f o J > I< rnr De n n as te ot thör 1ock e n gt orru N SONS och LAPWOHTI I S hesk r f n gar h u ru v 1a en nn nan t y p Icke dess m mro h n r j n g- vart något tveksam een bcskr fnc ar te n kunnat h n fö ras t JYL attenuatus; ck e ty de exem par f;om jag sje f tagt a r den na ute s u ta cke mj ghch\n att :fvcn ccss Då emeertd 1 1 ge n 1 o ra af dc tokor s u ta t o1fo n n g-t h!tdå n L m de f r fattarne fu n n t eom s!t d:na oeh då vdare f: ansuasus fvcn s k jer sg genom något ttare t!\wr sam t en rcgc bttjhcn dorsa bj n n g af rhnudosomct hnt jng nn HtL da sett mg b m u p ps a arten sftsom n y F ö r e k o m m e r m ycket a m nt tsammans m ed fm1orp-apf? s 8edr;wck sn Htc!nnt af Jast1tessk;(Te1 vc G n e t s c n \ Monograptus cfr dextrorsus LNHS Tatt II fg 1 8_ cf1 JfonoqntJIf1s dcxf1osus LINNAnsso N Grap totskffer u d den ; Geo n ed M: turr cnatus vd Kubb Fören FGrhant Dt V; s 51 1 Taf 2 3 fg 1-7 S k u hm 1 1n m ; kena <c sr h nr ek e ngc påträffats Rhabdosom cts bredd vex ar mean O<t och r ok nd m e n af den omstm gheten att de fum1n styc ft11ghn m t t tn g-n hrc11d och att denna hos d e m vcxar <rncm dc upp g ttn gtnfcmn ka1 1 man s] ut a _ -tt Hngeen v a r t r t betyd g StmHom ro c1e fu n n a Rtyekcna ru t n ga m e n dc festa äro bgböjca och b ra tekor pä kon kava s fan stundom trffns frn gm en t Jt g- mcc n n ccn estaa Lr h: gform g de hvkns mera prox maa de är rnt- På 1 0 m m n gd rymmas 6-8 tokor DcsRa snm m a h nga t stöne de en mec ern g_c mensam ma k anaen och v dgns c rmth cr n g-snmt så a t t een y ttre konturen b r bågform gt konkav U p p t tt Rk t t trr tck n n t t [pft t och u t:t en ko r t fr has som u pp h r oben D e nn a r r u n d a d 1 k } kt v dme n u t se n o d t t t h;: n d gt o m bjd s t ntt cnn nfro k o n f nb n d a n t dcjt t t n d rr H mucnn m y n n ngnn vart beska u och

26 ! T n <n sf k n np;nr ö f vcr om S jnnmmrå<cr 2 f> G rnptn tor haft s n pats v < R tan om s y runctr pnnct har ej kun n at akttngar een Fg 1 frnn)ster ett; gemns pad t ex cm p a r hvars tredje teka upp från synes mest nonnna formen V<kommn;1H0 d o n n a grapto ts beteck n n g har jag vnrt tvehågsen h v nr för pro v son a t m t dnn o fvnnstftcnde hv ken cke uttrycker n gon bestämd v 1sa den Jng Å ftsg-t cmt s1 an ö fvcnji1sst m m e r arten t y ttre form t storek och tekor H s anta pft en g fvcn I n ge v m ed ]J[onog1aptus dr:r:{?01sus LrNns ; 1\ and m sdan har jag oaktact ak ttageser på tarka exempar ck e kunnat mrkn den LINNA w RON o khet m e a n rhabdosomcts båda aspekter som n n g ofta påv sat ftt text och nfb d rko m n s obt ro vsser gen vnngen något vrdna m e n k a ftt hngcr vcnstcr Rom Dc excmpnr a f f dcxt1o1sus som j n g eger från K u b b n d d c n ro c k e t rck gt tyd ga för att afgörn fråg an O!n den ttet Snamst vore nf T rrrfrorsur:: jag böjd att anse fo nnon frå n Daarne so m en m u tato n krfva Bft t a em eertd o k a fon non fonn och frcjms Med såd a n denna art uppfattas nf LA PWORTn kan då c} en h nr d c proxma n och d staa tekornn af så JIIou ojifj! Its ]Ju rm n rc f::> U ERR n gendem y tter gare undersökn ngar cn srn ares ober uan spår t h a s utskjuta de från rhabco somet F _r c k o m m e r t stor mngd vssa band nf BctotcsskUcrn vd N t sj ö öeh H t y g fo r ::< c n V m g n gga fragm e n t sft ttt hopade på en de y tor; att crt se;: u : r-;om om dn vd nb d c n n gcn v n r t hopgyttm d c k n ppen eer boar Monograptus exguus NIC r Tnf I I fg 22 1 HG8: 1 87G G opfofts o (cts J\T COY 111 M Wf! rrttji1ts rrguu ] n d nfot prt vor cxptfts NGHO on J o u Gro Soc Vo G m pto C o u s o n fog ; X X I V; s 533 Qvnrt PI X I X fg (cn LA Iw ) LA!In wrn On fc:ntt J\r o no g 1 np t < n! ; G c o :Mtgn:rnn Dec I f v o III ; R 30 P I x x; fg 6 LAJI;mrrn Grnpto Gonnty Dow n ; Proc De f N nt Fed Cub App; s 1 28 PI 5 fg 9 g r u n c1 af rhnh<1oromcts s t o r r k och n mn nn for m h v ka fr Ju?wrJ mpfts rxfjii ItS ro gnnsm karakterstska hvr jag v gat mec dc t d! (ra cn Lnw 1 1 v gtn pt-o t ;\ r h ft fmm v d 0Kn unc1f5hnrgct m 1 1 X X V I I I < ke c1cnsnm mu r s h;y n t tnnn a f h v 4

27 2 ( Sv Leonh jng ken cko fram tr< cr Törn11vst cger ex e m pa r som vsa te1m1byggnaden st u n dom En och annan tekn sådan att man kan s påra dess kännetecknande form om m a n förtt knnrr een Fjnkt1gen r beståmn ngens r k t gh et cke utom a t I ösa stenar från Kusbergets omgfnng tror jag m g wfva sett exem t\r fve par med tyd gare tekabyggnad men dessa exempar hafva fö rkom m t Före k o mm e r O s m tuu s b c r g e t ast1trsskdfrr nom zonen mec fo?wrp tunouafus v d o c h sam1o k t fvcn v d K u s b e r g e t Monograptus nodfer TöRNQ Tof H8 f 111 n 110f!!npus 11odje \ sn 1 1 fg Fr TöRNQVsr Om n!tgrn grnpto från Dnnrne ; Geo Förhan d! Bu V ; s 43G T::& 1 7 fg 2 S hm TurTm:nG Skånes Grap to I I s 2!:> Taf J I fg e0--32 Sku an Rom r ganska sma har en Hnge af 1 15 mm och rrcker med spct npp t r cn and ra tckans bas Hhabdosomct r d e n d staa deen svag-t böjdt med tokor pft d e n konkava s dan ; mot prox nw Hn dan r b<jn ngen starkare och sjc fva spetsen r reg e n något sv n gd m o tsat t rktnng Mtt Htrsta cx r m par har ngd af 45 mm; dess brede r v d prox m nhndnn en 02 m m p to m m nfstfm d de r från 04 m m efter yttergare 1 0 mm r den Or m m r stn ncan v :;;n r k r ng H tee or cm hredr af nra 1 mm På 1 O m m rknns om Den d ubba vggen mean tvenne te kor gör mej v rgna en v nke n f r r> 0 - G G 0 r oeh dess nre run d r vangen tarkt markerad Den na g-gcr n rn d o rsa ran d en oeh den gomensamrna k a n a en är såedes ganska trång ekornnh cot v byg-g-nad tok a t dnn P ressad e exempar afbhnhgar h ar frnt sw nf u rlbero som af mg m ssu ppfntt;ats an aog fretc frnmsta mc tekn byggnadcn hos 111ouof1rtptus JWodon oekså ofta d e t utsecndn som (} TJLBJ JWS o c h n na Genom s pnng a f exempar re ef den _egendomga byggnad som thör arten Fg h a r jag fun n t 27 forestcr ett styeke af ett såhmca gc n o ms pnd t cxcmpnr och fg 28 en teka hvars y ta Lorts pats Tokans thr ag< n med gr m ensn m n a kanaen sa m m anhän gande de r hafcrkeform gt 1mdor d et KUc rcr ccrs fre de utskjutcr ; dm mrd rn ob uta n ten t dnn öflc ; fru b m n <c denna öfre ce a fs u tas hjcr Hg t form a f en ga hvnrs u n cre ht ft r s u dcreff;er fortstter d n:t y t trn de a f tc<an ngs 11edfd < en n bu k tn ngen orh bjer se d a n s n spets upp emot ögans undre

28 U nersökn ngnr fvcr kuu tur G rnptotcr 27 E mean ö g a n och ::>petsen märkes vangen e n sma nskämug Se en g<tn g b fv t n ppmrksam på dessa förhåanden kan ma:n äfven man dan S jnnsområdcts - fttmnstone devs - spåra desa mma bbehåna r e e f det y ttre af exem par som ä ro vä ekans öga framstår ofta ganska tyd g t och nskrn ngen Då e m e ert d rhabdosomet från d ennas nre veck densamma k ae d es umer ej s an vsar en tvrg-åcn c o brc k nng föredes man ätt att anse h e a nskär n ngen fvc n Hfsom temn::> j e fva m y n n ngen t f g uppskj u tath e har jag ej kun nat ukttnga och spet::> k rfvct y tte r gar e umert;öknng; fnu1stta förhå an d e n har jng aktta g t på många tokor an ses Arten GEJ N I LZ af dct}na dosmnets geom art samt 1 8 ) <en trånga gem e mm m ma 1mn aen utan synn erhet Genom densam ma sk jes den ock från andra egna temb dn ng h tts bcskrfna arter F ö r e k o m m e r ej s sy n t - des k M nera Mus Dresd e n s sk jer den sg cke bott genom en starkare böjn n g rhab prox mådc sn möj gen grundad på ungdomsformer af ( D e G rap to }[unor; raptus Beck HAm Från såsom öfrga hr etutessk;ffer vd N tsj ö oeh S t y g fu r s e n Monograptus runcnatus LAPW Ta I I fg ]fo nograjttts runctfus LA IIIOJtTII Scott \onogmptdro ; ( I I I ; s 28 rl XX fg ( - 187G LAPwoJtT Ca to W est Scott foss 1877 LAI\IOtT Gmpto Connty < J nb App:; s 128 I 5 Geo Mag Dec I V o PI I fg 2 6 Down ; fg Proc Be f Not Fed 7 LNNA IIssoN Gmpto tskffer med ]\[ tun cu atus v IU ulb uttcn ; G cu Fören Sthm Förhond Bd V; s Ta 23 fg ::) k u an mg h v kcjj J : g rj sett n ppgfves af LN NAHSSON vara sma nemot ; ) u tate v d först:t toka ns omböjda td och v J vcn truh; d an för sedd med en fn för ngnng af v rgua PH bred af omkrng 1 m m oeh r v an gen mer eer m m re böjdt bärande toko r ph :>an nu kt 1O Hhabdosomet h ar t e n d staa deet dcu k o n <:avn M tt största exempar e 60 m m ångt men har rhabdosomets hej a Hng-t var t bety d gt större mm ry m mas Y nn g ; a n m en ng 1O knn tekor man På en äng< a f O m n ftgon bcstmt t bcgt:hnsaf gemcnsnm k an a h r eku ba oeh CJ he er om nfg on tyt g grns

29 28 Sv Loonh Törnqvst ftt m n s tm1c tokorna Pnw nn så Fr!m <on u n crc bjjn ngcn af tomobm d rager sg don y ttre b!tgo mrs t nå t u m o rs ttam c tokans svftr g-o n man tckonm derpt förete hvfdn äpp mrkcs m c rrjuc:; frft n n ng-ar och h H : k n n g ar K uh mddcn fr: n dc nyssnnha t t svafvo fonr har pn nct s jng k m n g- konturer des mod Såsom LAPWOHTII trtffande mmtrd kon att vja v ä da rhnbdosomet u pp och ned d å dem h o s fonor; mptus argutus LA PW Dock D a a rn e öfvcrensstm m a v m ou LAPWOHT HS bcs: rf LINNARSSON har (1 e) bcskr fv t och a f b dat exem par v sa kso m en nntycn n t sk jeväggar eme an tokorna r x om pa r so m s stn m d o hnsecndc k nado LINNA HF! fvcn f nn t Daarne mon efter genoms p n n g t symmctr n tct spår t skjevgga r rhnbdosomots nre De gcnom öfv ronsstm<o fu ko m g t mod exemp a rets y t re? jag omo crtr endast ku nnat akttaga dessa förhåanden pft ett s y n ga Då on jomn re ef h v ka des hafva t okor nas o bet: m o r n svngda n ksvan<adt sknjch att Lokomas omböjda a p ka dear cke äro tr ;ycda t rhab dosomcts s tm:td o Ex e m p a ren sg från k het stor v 1 gge n oeh öfvergftr sft omedebart b d n n ge n af den uhu afma t v d t man fstcr s1g v de y ttre kon ur c m a vggnmo t ex e m pa r oeh pfl bonne tokor och såedes c h c \ kan m so akttagesen t rck gt kom;tatcrad gcnom skrn ng F r e k o m m c r mom < har jag ck e ansett m g höra cmna nflh n ng af denna Retotcssc;{e1 ett heg rm;ad t b tc v d S t y g fo r s e n såsom det v synas Monograptus Sedgwck o tttl Taf I I f g ; Ta 1843 G roptoms Scdgwck PnTWCK f P X I X fg Rep Geo o f London1eny s 1-3? H 52 I H!8 1 8G G raptotcs Scdgwck I-I A ttkn&;s Grapto Dumfrcssh ro ; Qvnt Jomn G co Soc Vo Y I I ; s GO P fg 4 JJmzorJraJISU$ Scdq1t:ck GmNrrr J) o Grapto thcn J!ucmcr hd s s 40 Taf fg Tnf I I I f g 1 1 G rrr 1fotms Scdgwck C A H futiijo:hs H ev br t grapto ; ( : co Groptotcs vnr spu qcrus N H uot o :- vnr C : mpto :Mng Vo Y ; Gou ton Tonrn G co Soc Vo X X I V ; s G:JG s f ngs ; 14 ( vnrt 11 X I X Jg 32 fg 5 spngcrus Nqror<<o N1 Mouogr B1t Grapto s 23

30 2 \J [onogntptts Scrr; wck L A W I I I T I I Scut 1\Iouo g rap tda: ; Goo \1 :\g Dec G s 1H7< 1 8JO kt pro x maa C uh A pp ; b redd Sco t t fo R I fg t 7 Cnuuy Down ; 128 V fg 1 5 Proc Be Nnt Fcu Drcsd Mus s 1 ) Ta A fg23 IUmbdoso mct Hr 1 ek n n n n nst t;ku a n t ua kaböjtt m c 1 1 fö r ö f: g t rt ngt o m k- n g : m m u to m dcsmn mc: L n gden har vart gan me< frft m;cpjhe tokor det u s tan partd tokan seda n rttt Gmpto I ; D e n gcm erf;jn n kanaen upptu g-cr n rn h ftcn nf rhnltoso uct)dnmc s ttande s Yo! jcmt hrcdr t: t cmw uppgfttt t 35 Jr med j njcgrepp nf t tn gnr mcs \Vest U rttp to nh med H n H)dR 1 1ft g-o; förb d e n f\rsta tok a n tem tnggamc c ej :> m G :: J N IT }) k u a den LHWOT Cntn X f g 3 Hnmt ut frft n tcw tnggnrne På 1 0 m m ry11 m as - U!ekans undre kontur u ppstger frftn den nedanfö r u tflt gn nska vcx antc utn ngt;v nke o e h Löj o r s g me1 v n kortt d n ö frc- konturen u tgftr förmanuc t v rg u nn ; v nkt r Lt frft n dnn gtmenh: t n n : t k a n a e n och bjcr sg scd n n en Mg-c nmftt -- k som fr n tt u WJ; r att m ta je m te dt!n! (re k<n t u re n m e n s v ng-m derpt teuwh spets rtt denna o n g- f m den e gc n d o m g a bors t k a taggen Denna u ppnft r en ngt som n rm ur sg rhab<nso mcts tterstcndc bredj oeh - vsar på uht Yt u beh f t hm c x e m p n r den p u n k t vd en sm a ångsg- ende fft ra h v ke n u pphör framför h v kön fre k o n tu ren sv ngcr uptåt U t från s:yna tokorna en dast vur a kon takt m et h v n m n d ra men vt gcnomskrn n g a f rw htosomct v ::m g ty gn ehuru wrta sk jcvggar mo a n dem _ 13 t c r ett å at H fram- svn fvck svanda d t cxcrn ph -r å h v k ct ena y tan borts pats parahet sy m n tetr p :met : ed Fg 1 sk jcv ggnmc ro ounn n f!:d pn n ge J t F g 2 O ft der m ycket korta oeh tewh -;pctsn r n c Jaf I v sar ett a n n at pft Hamnm stt ucvumtt exem p ar mm1 :; padt n m n t sy m m etr panet : dc ntcrtcma vg- game gen ro d e r 1 1 got ng-rc och före t c nre kante n <en v n n ga förtjocm n m y 1 1 n ng-arnc h n fm fven h r s n pats u nder pn hy ft Hpp som su tar mej den omnmuda tagg-e Den genunjsk rn ng- SO af L d n s ng å at frmnstc; n \gm frh antcn som ;yftas tto r f n n m; _ hus taggvpnadc tokor fvcn af aw ra arter Exemp a ret h a r v art t m gen hopj re:-;sadt oeh å tokorna h a fva cnjust < e ear af pcrdcrm et som v n rt t u n nast b fv t torts pn do Det Y sm sg att apka tag-gen fortsttm ft öms1 s t or om mym1 ngon som Letytando förtjock n ngar af ppenk a t( m a b n kr V drup tgft fr:\ n Kam m a tagg bftg-fo r m ga frtjoek-

31 RO S v Loonh Töm<vst ngar äppcm; öfrc de pam et med dess hväf1 n g tjockare dear har vart mycket tunnt e d cr mct För u trönande af dessa a mean dessa förtjocknngars betydese och af apkataggens natur h r jag företagt en sere genoms pnngar m en måst t s v dare afnyta försöken på grund af brst på mpgt matera td as t)tundom af tekor som end ast framstäa stycket mca1 den ö fre a ftry ck konturen och den bågformga förtjockn ngen jemte apkataggen Tckoma uppt da u nder något oka former det de än äro ångsträckta r och utåttktade än kortare och mera krökta hv ket fa nfgot böjd och nedåtrktad G mn ner Bcggt k:t m ngd Den senare formen torde vara 11Ionograptus Ifueb formern a förekomma Daarne tsam m ans och ungefär Okheten re v sa vd spnng fukom gt enahanda förhå anden bero på nftgot oka äge vd n bä dd n n gen synes taggen vangen är och ja g har derför khet med LAPWORTH sam m a n fört 11[ Hucbnm G EJ N med M Sedgwck PoHTL t)}w LA\\On I I som 0AIUWT I I EHS har från den senare artens synonymer u tes u t t 11L Scdgwck MCoY (Brt pnfo:roc foss s G P I B fg sstntmt c vuutus vara eu förf Med 2) den med det tgg att MOoY fö rvex at JJ[ Srxgwck m ed JJL con 111 convo11tus hs kan den af MUoY bcskrfna arten dock cke J e u t s k ty uen förra har en trång gemensam kana då den Jft c m y ewt v sftdan ekc haft jag tnc senare h ar Re gtapto tet frfm L o c k cn b y den okn ffm h v ken MCoYs e xem par hrstamma har jag cke veat strd mot ccssa f rf som säker gen haft sådant t fä e upptaga MOoYs ö art band synonyjnerna men det r dock vsst att donnas beskrfnng bättre träffar n på J f SttffJwck tn pft någon spra v r den art o n nm ()r Ht -;om förekommande t höra n ft go n af art den De hopruade fragment t sammans mec cc besk r fn a rtnga kuma for m k rct:! som!:ntet :g krn g 11I spnds GmN Sftdana förekomma annorstädes tsn:m mans med 111 Setgwck den Föreko m mer!jmptus Serr; wck nren r f ån ybjön och MCoY zon af Bnst1tesskUJcr som kännetecknas af 1II01o h a r Daame en d ast funnts ösa stenar utmed ka- G u c r å s e n Monograptus convoutus ts / Taf I fg J(rökc graptoter j;ån Funtda s I!stNfa:tt Antcuk n 1 6 D T a b I V f g c h y sk och Geognos h 1

32 Undcrskn ngor öfvcr frnnnf1t8 cnmnuus JsJNCöEJt Lethrcn Surccn; Supp s Tah XXXV fg 7 ( G- sp nt s) N(;uor50N Grnpto Conston F ags ; Q vart Tonm Gco Soc Vo XXIV; s 533 P I XX ( g 28 G mptotus Secg w ck 1 8G8 t1o1i O!J11t1Jfus romoufus var 1 87G 1 87 G sp ms LA IW OIIIII Scott e Dec U Vo var d Monogntptc m ; Geo Mag s 24 PI XIII fg 4 g h LAIWOtTn1 Ca ta W est Scott foss PI I T; SP_ tas f g SjonsomrMcts Graptoter sp!as L A J IIOnrn com:outus 1 8HO nnc Dd G ; s 1 9 PI II De f Dh fg 1 3-1G G t:initz ex p Gmpto Dresd Mus s Hhahdm;omct G rnpto County Down ; Proc A pp; s 128 PI V fg 1 2 T u JJf tg Grnpto descr hy Isnge1 ; 1 9 N ut Fed C ub t K Vet-Aknd T nf A fg 24 framsttcr en ur(jccr k t bjd sp ra af 3 t 4 hvarf och fvergfu u tåt t en svagt höje och m rthjha sut gen r t n g dstad e har jnp; oj skert sett S k ua Den g e m e n sam rn a kanaen r t en hörjnn m ycket s m a och v cgn ganska ångsam t så att den fven d c y ttre hvarfven och e sta eden på samman tryckta exem par k nappt ö fversk rdcr en bredd af Tckornn \ 07 tro he gna p å rhabdosomcts {onvexa s( a och rym mas omkrng på e n Hnge a f 1 O m m så v dem e staa som den proxmaa deen mr mm rktnng m ot stammen vcxar stundom 10 De äro de något bakåtr ktade ofta n kcr tt u tf;tåcn(c van gen bda de en föga spetsg v n ke m e rhabdosom ct hmh frf spnhrn t I hm;r t r < d nn r rs ta h varfvct 1-2 m m och ngd dpn d staa {e\cn omkr ng 3 mm De ro fra så att den ena tokans öfver rnn< trfar Ien gemensam m a kanaen den punkt der den nästföjande tekans unccrmne genom ten utg-år från densam m a Dock synas de m est proxma1a tekorna ofta ett me anrum sk (a frm h varandra hvarg nom denna de af grapto kan ftt gon khet med rhabdosomet af en Basf1tcs Tokorna vsa gansm sk ftnnen formor tyd gen t strre deen beroenec p: o ka p ressnng ; möjge n har <ock redan från början någon o khet förefun n ts m e an dc prox mna tokorna mcmde och cc frgn formen r (on Rom Den rege bundnaste och v äfven m nst defor tg 1 1 fram ster Den estaa konturen gn u t!t t frå n den gemrnram mn kanaen (er for me n af en framåt böjd båge som su tar temns spets ; Mgc som först <en stgcr prox mna u ppåt kon turen freter en n ågot starkarc svng< och utåt och derefter nrmar sg en med den dstaa konturen parac rktn n g ; denn a upphör {ock ett stycke nnan den nått ekans spot-r oeh från dess fbrott b enr en något patta re båge t sammans HHt y ttre det-n af d e staa kontmcn teknns tspetsh n g Att ee n n a senare

33 Sv Lconh Törnqvst hågn hdnek wr sy nncrwt tck a mynn ngcn aftryck af r högst sanno kt Någon gång frnmtdcr grapto te n nn a n fö r denna nynn n gs>ågc en run<nc n skrnng (jcm för t rccjc och jerdc tckoma n e d frfm skrn n gar TEKEL afdat å tekor af 1 1 ) tg snark dc n tfo nor;mptus prodon (Zctschr d Deut schen geoog Gcscschaft Be XLI Taf XXIX fg 1 2) F n ge man anse att fyen d enna de af tokan Yore öppen så förkarades ättare dc temformcr som u p pstått g-enom förskjutnng v d pressn ngen ; dock har jag ej genom soe r ng af te ko t km m a t ak ttaga något sådant förhå ande På de tekor som företc en annan skepnad m rkcs van gen en upj >hjc nje eer ntry ck af ej? sådan gc nom< rn ga tcmns hea Hnge t ccss spets (fgg 8-1 0) Denna sy nes hnöra från en motstfm<skraftgare mera förtjoekad de af d e t tckaa per <crmct oeh s n arm; t kom mer man n t t tn ka att!en n a h tft sn pats ångs den e staa vggcn denna häncese hufva dc vemrc sdovggarne Htt forskju I t ts eer s n ders t ts e er k on m t att cjas a f stenm assa Det är också möj gt att d e t rast r tes k nande uthcrnce det proxmaa hvarfvet stundom företer beror dcrpft att ejhast detta m o tstånch;k mftg-are part af tecan bevarats eer r Hytdgt Anmrkns hör nf <e proxmaa tckomas dem! \ e t t TEtt n f h Id u t G csc sch a ft Bd V Frhft nndct h oh att jag n go n gång fun n t en kort tvr nedböjnng spetsar t vargcnorn tokorna fått nftgon khet med Jfonor; roptus urcco u s (Zc tschr d Deutschen gcoog af X II fg 2D mean 30) J{onor; mptus convotdus hs och onorpaptus (Lo m aofrms) sprrts G m N (Ucber G rapto t hcn Ncucs Tahrbuch fr Mnctaogo Ctc s I s tt < get 7 00 af X I g 2G) har var t frcmå för skjaktga men ngar nterfo emdc ex cm p ar af Le t hma f:\ u ccca hur HSI NGJm vd een fö n tnmdo arte n ncfskr fvt: ))G rapto: spms G-c n tz o c: ct: ( Brouns Tah rh f \ n r raogc 842) ah X fg 2() En knande uppfattn ng h a r också G E! N F haft cft h n n n] c G- mpto thcn u tbytt artnnrnn c t spnts mot )JL convoutus; cct d rc nnmnct och G EIN J TF senaste arl ete öfvcr Drcsdencr mnsects grapto ter har samma namn b behå ts fö t den sachsska arten LN NA t{f;son som ansåg SJNGERS fonor;1apfus con1jotdus dentsk med Rast1tes ]JrTrf! rnns I Lm L Kkj0r af cennn gnmc en v d K ongsemt förekommande JIIono fj Jf/js nndcr nam net J / spra/s G EI N frft n ] J RJ N GEHR n r t (Om g mpto tsk ftcrn v d Kon gsrua 2) not 1111S Vcst? rgt and ; G eo Fören Sthm Förhanc Bf III s 404 A t t ] t J N<:EHS 11! r:o11 voutus eke r eensa mma som Rast1 pe1e/jr- hn r :o;pt a n J U L L m tw t fu o v sn t Vd KmtgHcna har jag fun n t otvc-

34 33 U n<crs k u n nr öfvor S jnnsomradots G roptotcr ty < ga det nxpm par Rj r fv a v e rk gn ]J convoutus och det är o t v fveaktgt att a f den verket r denna art som LNNAHSSON hän för t t ][ St>ms G uppfö r ]f spms s:u:;om v ar e t( t af ][ concr)utus men Då LA P W OHT I I såsom egen n rt kunde r maf tvamn d rn m e n så r cke fa e t s u ta s att h an sen nre sk j t uessa a rter frå n LA PWOHTJIS å tgärd beror r]erp a tt han me< HU< af L N N A w:so N S n yssnämda u ppgft an s ett mtmnet ]f convouts ej t äm p gt på arten an såg a fs och snm ma fer för fr d en s a m m a upptagt G m N I Z n a m n bv ket han art (jcmf G rapto o f Coun ty Down En n fv m 1 Hc åsgt h m ulli!ew heter d er ut om J co11 voutus J 1 s : s 1 28) fmm st t t ofm n cterade u ppsats The uarne of ]f spra/s for ths D et s p ec es s n t any rate u ns u tab c mr U EJ N JTZ h n s g ve n ths n ame to a very d fr re n t speces o f G a a n g-e auc w hch m ureove m ay be a Cyrtor; raptus Senare h n r TULLBERG Skåncs G rap t o te r Ir besnfv t Cyrtor;raptus spnts såsom dentf)k med Nouvr;raptus G mn spnts s s t n äm <e Den arten thör kvä cke G a u f<cm ; på Here af dc puuktcr GEJ N ITZ an fö r t så so m d ess fy n d ort har jag fun nt den 1 1ftgot t sammans h g r e n vå g rap t o te r me< af Hastrtesådcrn ehuru a n t y d ande en <c11 på h v k en JIIoJIO!Jraptus con voutus H 1 s t räffat s n Sv()rge ; eke w n r J a rten en Cy1tor;nt1 us ; d oc k h a r T u LLHERO u ta n t v fve \ h n ft n ftgot sk t s n <en t /()rng Neue:-; a h r mch Jaf V fg :1 2 Org n aet t ten fustn< gare nfb hn n gen J fh ah X fg 2 G see a n rep ro< ncerac D e G ra p to th en v ::;n r mrk m rt v d n re gem ensam kana än <en ]{ con en och <en a f u LLBEJW besk 1 fna yngre formen kom mer <en förra :otdus hn1 tyd gt gansm n ra odt t m t h n<a en m utaton af <en (j emf v dare hvad h ro L an!res u n < k r JITo1wr; rrtptus &JJ m s Gm w {1 s ubconcu s öunq) D e G ra p to thcn h a r G m N ttz under n amne t JJo1W!J1aptus convoutus I I I!=: j cmtc den ofnmnämda a rten med vu kana för hv k en n am n et JII sp1a s bö )bch r ns 1Jvcn afb fnt cm mmnn form frå n ungefär samma n v å m e< kana ( af V fg :-;tm mcr m ed T cojwod tts hygg-jhu och 3 :2) h v kcn smnare de tta h nsec<e ö verens Dn synes <ock hafvn en n ågo t skjaktg teka V cmc e r t < sft v n fb J n n gam e som aa exe mpar jag sjef tag t af den se11are formen :;aehsen ro mer eer m ndre deformerade genom s<o tr yck n v r rkn t b e r gar ten och ja g ej k u n n a t fnna hv kc n mfm uenna omständghet pft <eras n u v n rmhe for m mftste jag enm n frftgnn om artens f rhå a nde t J r01u:o1 1 f 11s ppcn L111ns U n v Å r kr ft Tom X XV I I 5

35 Sv J con h frnqvst s Jft J ITLLI IEIW synony m förteck n ngen n n d cr fo11nr;raptus comoutus ( 1 4) sk r f\er Non fo n op r o n conv ohdus B A HHAN Jm G rapto cc c Bohcme nec fo11or;raptus con votdus G J<: I N I TZ De Grapto then så beror <en fört> ta utsagan pft n n psus cn :un ; ty BAJmANnE hnr ck e hrsk rfv t n ågo n ar t un(tw namnet utan J[ cou mut us y ttra t : ( r co nvo u t ns han ej h rt n a tt Rf dn n H A A N E t v Jtom v d Graptothus spms G mn synonym stan G en Eme ert d har TuLLBEG (non Hs ) v eat fmm ansrt JJ[ con ro1u fus fr8 dentsk med JJ[ sph as GEIN u p pfa t ta t (kn na 1 1 sstnget har ull FIW sed a n rttat då han SI; c ns G rapto ten J sd -1 sru:;orn synonym t sn a rt CyrfOf/Htptus spnds a n f\rt JLuwAN D ES sfty snm t a n ke o m frhå ancrt m c : m e n n RJHtng-1 g- a J[ S1>ras 1 H 1ou m J: n nn ns t ftsyftat Gm N med snmma n nm n anfrrs u neer Det R)!f 0 m r rrt < g-n nsm R :m n o k t Mn U EI N I TII J1 fmt orj raptus sp-ra/s och don art nstöjmh1c art ntt 11 A R R A N rm u n d e r snm m n nrt fven 11 1 w fatta t and ra he cnpoda Monograpt och srsk 1t just een verkg-n JJf con- 1muf11s h r; fu n n t Vennn nrt f\ ckommcr nm gn n efter hvad jag hm mg hnfvn B\ nn c n prt snm m n n vf som Skn n d navcn 1: 0x dem s k Goo n e Had ngnr och kan k nappt m f\a undght B A I WA N J ER 1 1 ppmrksn m et yst\g h rom U pp to rc c swtrt v ara att v njjf11 snd a n H A ma N ER 1mm ngm h fvjt t g ng g-a det nyn Lötn!:;\a m useet Prng F1ra nndm grapto t formrr h afvn >esk r fv ts och afbdnts hvkns för h n ndo t N: con vou u s kr(\-cr TJoggrannare n tret u ng fj1 fjtts u rccn11s bcwnm geoog G (Se semft Bd (h r ngschc V G rnpto thrn ; n f bdnt HngJ och V ( arc r den gtnpto t m1cr n n nmct Cyrotj)(tdus r011 tortus J h s the h r tsh G rn pt o tcs ; G co \ng Vo V t S GS; ; I I J -: J N C : Ens Zctschr d Deutsch ; s 4H ah X I I t g n 30) och J1[ pec f n rdus HJCI I Et (bd s 4G 1 Ta> X fg 21) 2 7) CAHH UTI I EI R Såuann ro [ono L 4 PJ (Uevson of 1) så k V fg a rt nu crt 01Hnst r på g H af dc prox m nn tckomas form som jng cke v ftgat uppföra den sy nony m ;tnn F ö r e k o m m o r r tt a mn t v d K a h o n och! u r u < a o vm\gn Jast1tessk(fj(1 med 11Juno!J1apus cpto ff!cca

36 T r w o rsw n gar fver HjaIIHOIII r:lt\os nmpto tr 35 Monograptus spras G J; I N {1 subconcus TöHNQ TtH m fg J[o n ogmpus spmf:; var su(u:on cus Tö! N<\JsT Ntgm cddtagoscr ö fvm Da arnes g:tptotsk fmr ; Gco Före n Sthm Frh nn d L V; 187U CIJrog aphts duotts 1 88a!o[ono!JrGJdus 1 8UO s t sr) LuJn -:Iw Sbes U mpto ter 1 1 sufjcon(iis o UoL G raptoter ; I < 1 G; s 3 3 T n f IV fg 1 D --24 B h an g t K Vet-Akud I nud 15 H :-;trekor H g d t tyekc 11pp på d e m L < r a tokans r yggt; c h V rgua r dn r r t o n H :e h:hn rt fycr H k 1 1n n s pets ;rjn r rmbdosomcb; }{ [ökn ng Dettn 1 d u r fön; t en! n g kon sk s p ra af : t!!mu} och fo rt;;ättcr seean rt n gt eer nhhm rt n ) gt t obcsthmd ng< Don gemensa m m a k!-nacn r gantdm v d : på h o pt r y ck h c \ om p a r har den en b rod u Horn vxfr från 05 t : L ; pft e x m n pa r m nd n gon e d )(; r:f vn n gcn CJH n :-; t f\rs:n h v arfvet N k 1 1 n v HHI och k :1 1 1 n rh d e t vc n t rn ; dm L :-;trro v r d J e a n de hf1 <n ka s cornn n m o an do rsa Joko :t nwt:r :-; k n d o! n n gspa n syn ek ; t a pft r a beofoo n w t s kon voxa s e n och dess sym hafvn gfttt pn m et m c t konens y tn h vada 1 1 teko IH\!< h u H n a t u r ga r k t n ng t or \ o ka detta föje! h m f v ar rh ahcosomet pa n: nhd d n ng o<:h optryc u1 n g oka u ts een d e H rge bnrct mrkch cnn sta rkt fmmtrt;a ncc v rgu nn mer J rfm den ko n kava torsn k o n tn r o n eer m n d re ngsnad 11 h c< n ngen sk e tt så att konen n m:trycds v n ko- mot hmwn e v s t jtderform (Jaft J U fg H); of tare synnerhet r tt d ft exem pare n hva ven S an ha r tro Hkm mrm f) Htnd gn h afva d c sncdt samman p ressats så att h v nrnnc ra (:-;ftsom f g 1 2) I de t n re hvnrfvct rym m as på 10 \ tekor d c )r tt r c hvarfvcn och een r t n gn deen 7 -H >os::;n föret c o k a dear af rhabcosomct ett s k jakt gt 1 1 t scmh e men o Y<! :d 1: e nda st kontakt d< t trn ng-u I Döms mot een gemensam m a kana on :-;tda det d e n ö fre k o u t urc n!j d a r med v r gu a n en Hg-a spetsg C m n h;tan rt v n k e nwta n den u n d re konturen med densam ma gör en gan ska f;pt\tsg- v n k e prox man oh rån trangens y ttre höm H tgf r e n sma h as gom på dc tckoma genast böjer :-;g t en mot r h abto som ots proxmade vänd \ w n 11stan n t t vsnr s g vrden ur symmetr panet åt nngot afstfmd frfm pro x matndan b tar < en o b utan < gn 1 11d o r111 ::;om jemnt b\j t öfvcrgå tckonm en e n a sdan På an n a n for m : ha\scn bfp;c hvargcnom tekoma m n stn n sam ma d o t -d\ a tå orna hm; M: r:ont:o f & ehuru ngo; mcrn krökt

37 Sv M y n n n ge n tonc bcgrm;ar sdan här befnna sg d e n bftgfonnga ]e som på u n c re _ spetsen Den na utöper såsom rulluerg anmärkt ofta en Lkasom hos }f convotdus har jng fvcn här strax bakom een antagna mymngsbfgcn sg v sa r ap k a a af 1\ fg dock 21 sam t ett m ärk t en rundad nskä rn n g (jemför par tokor å fg 1 8) På tokor s om tredje tekan jag ösgjort det tekaa röret på undre scan sutet gan s m nära :nt d e n båg-ens n re hörn rågavamwe de n Leo n h örnq vst äf\c h årfn fö r än g n ng u pp frfm Jag v fl g a r derföre n n u cke u t t a a någon t y d n n g n skärnngen I den rät nga deen af rhabdosomet är t e n smaa h a s e n som utgår från tokans tranguära de ga n s k a ång oeh v:m ge n föga e er eke böjd Det afsttmc från proxmahndan på hv ket de p r ox mr a tokorna öfvcrgft t I den form som kännetecknar de d s taa v oxar ga n sk a bet y d g t Om samhörgheten rtn ga mean t c s p rn fo n n ga dcame af r h a bd oso mc t och de v a r jag n ft gon t d tvcksn m < t dc rra a m änh e t fn nus nbdda<e u ta n r t n ga dear sk ffer och d c senare åter h o p n c c stora massor så god t som utesutande dc rncrgcbo ar som fn n as nagrade Betotesskte rn Jag h a r emeertd under dc senare åren fum1t sp ravrdna exempar med bö jan t rt u g n d stahndar en att A te rna t ve t att cessa mcrgcsferoder skue n nehå a frm een omgfvande sk fferns s k J ce H tt fauna r < essutom m wre a ntag gt n a fb t tn a d standnme af e n e er ann n o r sak komm t att hopas för s 1 g JuLLBEIW b us 11 sp har bcsc r fv t de n n a gr apto t under n am net Cy1tograptus du Då jag banc m ån g a hundra unersökht exem par cke fun n t e t t oeh < fl T u LL I IEIW ojtdast m ed os k orhet t ror sg hafvn sett ftg-run ug p: e tt exem par oeh fv m hmk gun p\ gru n< af r hahdoso mcts form hnfrt arten t s gtct Cy1tof}ntj1tus (jemf s c ) har j a g ej n u sett mg hr Erncc!:m nam net JonoJmptus duvus r ed a n fr n ge ut böra mja ho no m sedan g fv ts åt en het a n u u n nrt har ja g upptagt ett nam n med hvket jng td ga re chmu då utan att g fva af b d n n g eer fu s t u d g bcskrfnng bc tc ecna t denna form -Från JJ1ouor;rrrptus co u vo n t u s II1s sk jes Jf spms (1 subconcits ätt g-onom < m mycket v dare gcmcnsamnht ka n a en genom <e prox maa tek o rnas fonn oeh den )_;: onsm sp ra en V rg u a om h os L cmwoutus fmm bt<er rcgcn m Jet sje fv a donmkant0-n af r h a bdoso m c t och e n das t tftgtvs och på kortare t> t yekc n synes n uan för deusamma gger d e n nruade d e e n af cm d n nwd g re n n r

38 1J 11< ors; \:\r fvor o m s t n J gh ct Denna 1orsa k a n tc J 1 e x e m p a re n om J :5Jm/s {-J S!JC(Iu r:us fjnn omr tot: beror 37 G rnptn tcr hoptryccta atd n go t nom äro sann okt pft symmetr pa ne s sam med sp m ko n e n s y t a ; på r ät n ga sp rad e ar är förhåandet ofta m a n fa an d e an nor u nda t> vårn rc r a tt n fgöm fö r hfd a n d et m e an nu frågavarande 1/0ffmJftS sj; ru s G E J N nwr tcmtc sun n (j e m f hrn n pp fa ttm; hm:wejh\qn 1 1 n n denna fo r m och JJfo- efter från sk j an d o nf frä m m an d e for :>d ) enr r m n d re nog-gran n t knd de n n as byggnad tere v g t ga T den gemensam m a kanaens sa m t c c r a t t v rg u a regen vsar sg nom rha>osomets donm k o n tu v d d A fy c n tokorna förde de y ttre ö fvcrcm;;;hmma b d a morna stor k u nnat r:ou cus f nna den Jng har r \ j gt H n H nnna rn af hpgge for- prox maa toko rn a h os JJJ sp r a s h n r ege n< o m ga for m desam m a hafva hos JJJ spnds {J suu!t ocn;ft u ppträder n\got ädre ag (Rastr tessk fferns yn gre Hdan n t t kom m a11<e u n d e rsök n n gar skon fnt enn D<! wa pto t tllbj:nn besk r fv t såsom Gyru!Jmptus sprafs r en 1fgot y n g re td och nppgfves :;k jn sg från no<are 1ern t! mmm< ra men också å <on andra att bestämdare gränser s k o a wh na J J d rng-nh J w a n de ) fu a fo rmerna goom jag ej t s v <arn uppfört cen n n sen are såsom en fo r m (m utaton) af een fn h v w n de ) te k het men hos narfven rh a b d oso m (3 m m ) Cyrt o!) mpt us U m N t du!jus LULLB m n dre anta tekor (7) på 1 O mm samt Ie prox m n n tokornas större khet mc< 1c d s b a I S janstrnkton h ar jag crnc mt d ehuru :d u n a f 11/ :5Jm1s t> subcrm cus fmm t exmn pn r nf 3 m m hredu ; dc frga u1 mk tererna ono doek v a ra s k rn rc J h va rjn hme se står de n af \ u L L I I E IW Ch:1N som hp H k r f1 1a fo rmen m ynket t a så vt h u fv ud fo rmcn af J{ sp m s m nlatonc11 rn u tnt o 1 1 nf <hf:hii su)(:ou cus A tvn oeh kan vam att fatta som en y tter g:uc om dnn H f n wo n b of J o O frretor vnrd g fö ro tcn g H tnör b b denna omhu 1 1 d gj wt e n gt m n an k e 11 tet t n der fr en f d a n u ppfatln ug H A JW A N PES dc Bo t e m e 1 rj1t ton-e J morjrajds :;pra/::; nf b d at P I :J Hg Chaptotcs vart d e n t sk med CyrtofJmptus spnds ulln ; fg och stor khet med pft samma sätt nbtdd ade exempnr af JII spnds cöucus J F ö r o k o rn m e r m yekct a mnt t rm; 10 öfvcrg\ng-s ngd BctotesskUfer pct a a o ka e r v d S k r d d a r e g å d c n K a h o n ste11de c et sa n n o k t d0n tsk g m p to t 11 # suu <0r denna fnnes Pn när-

39 nonograptus turrcu atus tum Tnf Rr t G mj/ot n f11 rrcua11s I LI IWAN : ra p to Lus d e Boht mc H> :- o E>s! h m O raptu h c n ; {o!offj t)siis t u r rcuaus U : J N JTY D e! rnpto th c n Hr 1 8GB HW8 I H7!1 1 87H H u: nm Thr ngsc o J7 Urnpto then ; gouo-{ crc sc B d V; o s Ze tsch r: d Dcutsch bgo Tof X fg 28 XX I ; s 542 P I X X g :j 11o 1/>ff f11 uncuau s 1 uwmti I 1 Cata West Scot foss P I fg 23 L n wottt II Scott \Ionogmpt hn ; T; s 24 PI X I II g 6 a c L I N NA!L ON1 G m p to tsk Ifer m od utron ; C1co Förou Förh anc f g C: :r :--; rrz G m]jto I>rcst 1\f u s tha H r d L h) tucunt ua vd IOuhh Bd V; 20 Tnf A H g 2 27 s Ta _ En kort p rox man<c fögt f! \Ht f r s ta hvarfvct sy nes gga r k t n ngcn :1f kone ns axe dot n R Gen 1\og Dec 1 1 VoL (non ng 6 ] !on n n m1 H p 1:1 h var pm x IIIa a h var f h1n en kon dan rk d st:da n s t n n O I I H ; u ta CH ey n c k r har s 5 6 P I 4 fg 7 - P ; s H H Tnf I X fg s G mptfcs turrcuntus N J ( :no r o:- G ra p tu Conston F a gs ; ( vart Journ Geo Soc are fg 24-2G -;:- III! t)kua jag- ej s kert y dmts der a k ttaga men ten beskr fves af LINN\ JtSSON s: :;om j f ref;e v s ång- oeh försede meu C t rfh ( p rox m a \ förängnng af vr g f 1\komn s Ha m y n n ng-ar mot konens h n s Ynca M n a exe m p ar från Va a rn e ro frngment a f få h varf nwn k u n wt med fn ko m g säkerhet bestjn m as E n gt A JW A N I >E <a n rhabcosomnts sp ra n n rhå a nda t 1 4 hvn rf och ka fu t n d ga ex e m p ar h a r j n g- sclt n n P nsk e sam ng t hörg J err J h!-: L k m På exem par från h nrho ha r jag- rk nat en ug-r a f t O mm tekot på BAHRANJm u p pg fver G tekor ph s-amma ngd och LJ NN \Jao:HON ft excm p nr frå n V estergt:md Ehuru tokornas yttre k o n t t ner Dnnexemp arcn äro rätt tyd ga r derns form öfrgt svftr att a kttngu h v ncnh jag- v d kom mande cenna får hn v sa t AHtAN DEs och LINN \ J{HHO N H J>e skr fn ng-n 1 ex e m p n r >ymwr g-en rhabdo_so m et att sp raens h H k a och O J )crcmot ro UOStcn \j c\ tejcojfs n)1h 11gar fnnn tr cande axe exem par va r t pnm c u p ps tår den m na Efter oka go v d hopprcssnngmdö reter g-nnskn k jaktgt utsesmco å med Dft cetta v n bdcn1gen egat st 1Jotten yta11 sftsom fa et r med större fonn som vsas BAJmAN r Es P 4 fg 9 Tckonm ro gnsm tyd ga men borsten föga märkbara Om rhab dosom e t sam manttyekts den stä n ng att sp ra mm axe st[ttt snedv n k gt mot

40 UncPrRkHngnr öfvar SjnnRomrLcat 39 Grnpto ter ag-rngspn nct frt r frt Rf fan t ntreende Rom S uess fg- 1 r ( c) LIN NA HSSONS fg ( c) o< h m n afhf n g fg!) framst a hvnrv< tckomn van gp-n ro v ] IIIRkjmra >< h horsten tyf garn n fna fn ot Om!\trr sam m a n ry<kn gf <gt nun å ett rhnhfqsom h vars axe stfttt vn ke rtt mot hot <Hpanrt n kct fön:rc csys måste hnfva skntt om sprah-n bestått nf ett m ndre an ta mu-f JpRt<H e n m(jdcr k t hj< h f r cd tcwr rdnde d:ftt < kr oty< g n BA t ma N > ER Jg 7 oe1 S (1 c) v sa dwhosom a f <en n a form EU: par pf sfun n : U : n h<dadc t>xempnr fret e symwrgnn Y hhch na m yn n ng-short n f n<a t Bt m m ng< Rtråfonngt uh;kjutaf c frfn rhab <osomr:s oka mu; tukomn ro fu kom gt ourt;k jmra Fg ( fmmst nr ett eykt exempar O m <ess -denttet med j[morj r tu1jcuafus 13Am har _jng fvertyg-at m g g<ttom jm fn sc med oom tvstega exempar af dcmm mt fj n L t o h a w hopprsm<n p sn mmn stt Drssn v sa v Hscrgrn vnn g H :t u tr<muo sont I Lu w A N E ::;rmtst c terade fg-u<jr mr11 jng h n r <er (\rn fu n n t sttdnna 1t h Y k a r n on rr n 1t n a n t< kn hond: u tskj u n nf Hnmma form Ofh storek fo tr a f mg n> dade ] > e 1111 nn1d:t oms nt ghrterna g- fya st< ft t L J N N A HF:RnNS nppg ft att m y n n ngshorsten hos denna mt frekom ma pan;r Hdnn hn dehc mfste cr ocksft hnfva u tg-h tt annan rktnng n tckans symmetrpan F ö rc k o m m c\ r v< O s m n n < sh e r g e t f\ U: namn af mtcn 1 den r-on af Iastrtfssc_{f(!m som Monograptus dsc s BNQ Taf HI f g ;! 1:! 4 ; c f ] [cm 1>)11/)/11 s f 11nruatus LA IWORT ex p [ ; o1 ; :\[onogtnptrn- ; LAWOT C rnpto County Geo Mng h Down ; Proc De f N n t Fed Cub A pp ; PI V f g : 1 v Hha bcosomet Srott Dec T Vo I I I ; P I X I I I g G dscus TnNQYTsT Bargbyggn nom Sjnnsomrtdet ; Undersknng Set C ; s Sverges Geo h n r en trfmg- pan sp rn h vken på dc exempar rc cf som jng rg-er u tgör rtt enda Ryng-t hvarf Dess största dameter från rygg HtJa t ryggsda r om k ng 3 mm och sjefva rhn>dosomot <ernom har en Y d d a f :1 mtn S k u a r okn( ekorna stta p rhabdosomets konkava

41 40 Sv S!a K t n a anta af et t t n-10 Lconh örn qvst Gomensam ma k a n a en r m y cket på ett hvarf höra t d t\b typ som förekommer 11os onor;mptus 1woron Tekoma Do as ma n a <ock mera tv tt t hasm och dessa ro sm a are och åtmnstone skonmrt ngtc än hos den nmda arten Någon me ra rt n g fortsä tt nng af rhab<osomct har jag ej pt sådana e x e m p a r akttag t 81 som Pf1 pattryekta excm pm fmn t rdcr tekahyggnadc n m n d re tydgt men re e f v rgu a n ett redan 11tmts gru n d ar sg denna bcs kr fn ng på exc rn par bevarade bn st m u a rc ; hva rf att Spftr t döma af d e n n a b dar rhabcosomcts sp ra n ågot mor e n m n d re krökt fortsättn n g a f rhabdosomet 1 ar jag fven sett pft dessa exe m pa r men bott aj 2 t 3 m m ängel Med någon tvekan har jag trott m g t denna nrt k unna h n föra den g mptot som LA PWORTH afbhat G rapto tes of C ou n ty Dow n under namnet _j[onor;}(tpfus tuncua us BAJm P V fg 1 1 Af ga nska stört anta ett proxmn dcar som jag sett af don v e r k ga [ouograptus tur-rcu(tus har ngen enda h n ft tokorna utefter ett h e t h varf på den konkava sdnn af rh abd o som c t oeh I go tnda;t undantagsvs har detta vart så vrdet att n åg ra tekor haft sådant )ercmot öfvcrcnsstämmer <en om tate fguren g ans ka vä m ed samman try ck ta ex e m p ar 11[ cscus ch ur u jag ej sett så stor de af rhabdosomct ös gmt sg r n den p rox mab sp acn för att fortstta med D et ta n <h garc kan dock bco pft ofustnd gwt hos m n a exempar kröknng De n s y non y m rtee k n ngc n först e tern <e afb d n ngen röj e r större okhet med mna exem par a f jf dsciis F re k o m m e r rcst?tessk;ocw med ( pat rydda e x cm p a r) u n d f; b (! r g- et sa m t JJ1rm o/jraptus tuncuatus vd O s - öfvergm gsnget t dofcssk;ucr Y d ö k r d d a t g ft n c n K a h o n (exempar r) cf) Monograptus proteus BARt Tof 8GO R!) 1 8u2 I Su 1 8!10 III fg Ig 12 (? 3) af IX Ig Ta: I V fg n (? ) 1 4 _ n rajdof111s J>rotws B A IUIANE G ropto de Bohcme s 58 P IV s Böh m G rnptotj e n s fmw[j I j>(us Protc?/S u a N L De Grap toth e n s (? ) H wun:r f]rngscte G rnplo ; Zctscn d Deu tsc geoog G esesch; Bd V ; s 4-GO Jfom>fffdus Prof w s Cha rmt Gmpto D rest! M u s 2 1 Tof A fg 28 I

42 41 U!Hfrsknn nr fvor SjnnRnmr <otq Grnptotor Skua o k n c r v snr Rhnbcosomet e n m ycket O n Rnrtk rtt e er hj c prox ma<c hvn r:;; R t rst a Hnge h tt s eke nkttn gts 1 g-on t v rt: \c r m c e Hw c Y 1 c en rege1jmndm konsk kp ra nf t tn gcr r h n h cos om e ts brede t D1 rmher Dem öfverg-år tcm- 1 och (2-3 mm stundom nå got der- ] )en gomensam ma kanaen u p ptager ungcftr 2/5 af denna h redd rec nn S ss (1 c) an m rk t hafva vihn Rg m o t sp m0ns t opp h var f SåRom tckornn såd a nt g-e att eerns m y nnnga r Den prox maa deen af grapto ten r pft m na oxem p ar ej n ng tye g för a tt mo1g fva 11 oggra n n n n k ttn gcscr öfvcr k kom a ; 1stn a c0n Dc ro från n kns endast kontakt tek o r på e n ng1 a f med h v n rnn c rn och sm 1 hc k n för ng n n gar utskjuta spetsar rh ahd osom cts mot rk nat har jag fr n fu kom gt t n e r hjcn dee n prox m n Hnca 1O kna mm ftg D essa ro n n m era rtt ntåt r ktnce Tokornas <Rtn:a kontur r kon vox och utgrtende nstan v nkerätt mot v rg-na; den prox mnn kontmen r svngt konkav A rten r d staa oeh endart c c n r ekc ak t tag-a srt een men ng protnusnrtnc att rhnhcosomcb;; p ro x m n n O h Yn:rsmdra r t t o kn m e n Hå v 1 t jng ha ft t f c ntt att o ka exe m p ar af densam m a frrto Rpmcr gen oka!:kcpna1 cr c n LA PW< ttii har o k a nrh e tcn sfhom J{ouor; rnptus pndt IIS gtn pto t; h var::; t1 k o r BARR nfb h at h nfva Kua n t gc ntt mynn Hgarn v n d a sg mot HIR< n a f t1m kon h v n rs yta rha>tosomef;s sp ra fr:ungår (Ca ta wcst f:5eott Seot ts h :Monogmptdrc PI XIII fg 4 e f; G rnpto tcs nå jag pt ett rtt stort antn exem par of Cou n ty Dow n PI v fg-: 1 8) fosss PI I fg 20; L t o h a w Bhncn fu nn t tekorna konstant hnfva e t t motsatt gc k oekså fa et r me< exem pa re n från D a arne hn r jag- oa<ta1h ee n _storn frf n Kom fvnrcnshtm mcso med J 1ofcus som LAPWORT I I S n fb1nngar frgt förete Pj k u nna t hmsa t cem s y non y mförteckn n gen V c ko m m nncc prox m a n d nr nf 11[ p1oteus så r det möj gt att de aa eer t Horradc on 1d f\cn do de smna grapto tfragmen t hv ka G EINTZ afbdat såsom ro!ott h rrm yngre u ppfa tta såsom sådana L knande fragmen t kunna emeertd från andra grnpto tartor och trfas på skda har zonter nom gtaptotsk fjmrne nude det JJ[onor;n:tp fus p1oteus sy nes ntagr en gn uska h ( R t m d n v å nom hö g re deen af hstjtessk e rn )und U n v ÅrsRkrft rom X X V III G

43 42 S v Loonh r<rnqvst A tt tj C I IIm otv fvnrt} tgt m g- den vrr k g-a JIIonoJ mpt u s profrus e afsp tt eh m u BAnR synrr sanno kt mher s am m a narn n n nefattat fven han a n ( ra former F r c k o m m e r vd O s m u n d s ucrget mom <en ron af Bast1tcssk;_ffen b c n m t efter arten som jng-! Mouograptus fagears n sp Tnf I I I fg RhaH osonet spm vrd och hrs t ftr af 1 s tn a r något v dare 1n ct prox mna det hv m ;: onskt _r 1/: t 9 hvarf af Drn ventraa sdan r v n mot sp m! konens spets or h Rp raen sjcf r så v rden att om m an tnkrr Hg s mmande n ng-nrne Hk ua och den gmnosuija kanaen mer] ansgte t Vndt mot tejmjmyn kom mer 1: k tn n g skuå utrt t man h ar spraen s axe t höge r fr\n föjf a f rhahdosomots form att frt sn p ats på den sda om v rg un som r vnd mot sp mens has Då den r fustndgt s y ng strc n g- n n g a f v rgua af 1-2 m m n g( Rhabtosomet som redan vd p ro x wr e en sg u tefter vrgua t tredje tekans b:jan och vsar en proxma för m:t n d a n ha r bred( n f en 1 mm e Jcr obety(gt dcröfvcr v d gas fmgsmn t stu n(om k n appt m r k uart t en bred af o mkrng 1 O m m rtknas o m k r n g 1 2 tekor >rn n rr s111n ob d d en bj( af rhaut1osomets sy m metr pan trkans t tckan gou a en Rom dc m ngen konvex mm På en ängd af Dessa ro en(1ast kontakt med hv arand rn teka ha r en tranguär form och den y tt r e bdar en en mot 1 s ] )en pro x made och van gen v r den något ur p m x maa kon tmen af den cke omhöjta (1ern nf den d ::;taa konturen åter nästan rtng oeh gr med v r r t eer fga speh; g v nke Dc d staa tckotna h afvå sam m a form prox mna m en G e m ensam m a ro nrtgot ng ro d en mot v rg-na v n kc rta rkt kanaen rhahdosomets hredc r t m gcn vd oeh upptager unge f r 1 /3 af A rt(!j frcter en ej n nga hab tue kwt med MmwJrrtptus annatus Sm:ss ( feh e J n n s(he 0 )a pto1 t1wn sd 3 0!nb I X fg 1 2) Sm:ss f gu r af denna a r t r tc m grn otyd g men r en s y nes hcstm dt Rå fmmt: nfh d n ngcn r (Jrrrkt: sk ja Rg från ][(Y}IOfJ1((]1t us jrtfj fhws genom en tyd g t afh ma nn n d p ro x ntajhe med t t > w r a f nmwn fonn n (k tsta

44 U IHcrsuu 1 u gar fvcr SjauRområr\cLs Betntessk:t}cr F ö n { o m m c\ r vd 43 G ratto Lo r N t sj ö dock 1om ett b cg ru;aj t 1tt1 h va n; hj t n om edet jag CJ kan n oggm n n t nngfva ; on;ak 11 ; A n t aet af de g ra p to ter fr n S jansom rftd et: hvka jag af en e er a n n a n eke nm;ctt mg jag från!jörjan tn k t h nd a fra mdees m t p p taga t beha n d n g h a r b f v t n fgu t stöne hjm E n stö rre e e r m 1 Hre d d af dcf>ta tonc jng m å t c att be kr fva o fu h; tnd ghet rko m e c g f t rc (ogre c Mest bek agar jag- att m at er ae t-; fr (e ar tm af sgtcna DporJraptus h v k a t rats Uhagmo pska kcms g tn de vrj ruptus oet Cmaco!Jn ptu::; c ft e( mj gon k u n na t hh n t e d n n g t sam m a n vås paru escr n g m ed n ågo n het::ml g ra p to] thorsont e n sam man fat t n ng n f fn;kd n t t t reja frhfd an det mean o u;om uotjmp u::; convoutus fo rn w t t\ende I IH oeh Jf spnds hör ft H 37 U J: IN {J s u ucvncus öhnq ;a m t n fjanco t tg-g fo ga t; h v k et a f en t f gwt Unter Hnstrksfddcrn upptrda JIL cunvoutus <j nförts p\ Hn behörga p ats och I spnds Gm N sftsom v s k d a arter tra s u t ; u t r( ) t da nj former förstn1mnt1c ar ten upphör före Rastrtos/U ccrns t 11! spra-s G m N ftb r s n tn sg y ng-re former: JII spn ts u c;tts I J Nc (= C!JrrJtf runs Ju LLII) ft n :f spm/s BA m ) )p:;:;a foner zo n Den möj gen v d sdan nf!\n ex p (= C!Jro!Jr - suuco 11nto te < fems < rr ag samt spnts ullb) fdn en ng-ot hgrc k u n n a v! knmkte r se ras m e n om deras artrtt kan fö rs t ft fo rt;att um crtök n n g afgöras V<kom ma n c e dc on n acc synon y m s to m a br an m rk as a t t jag v t t k m sy no n y n1 u t PtJ n n a t Hfana ja!! v a r t öfvmtygac dw J nm v n t a t att om h v m amhörghet m ed d e n hcs k r fn a arten Frft n v aron af ett :;ynon y m under en art der m n n d!)t n nc ur :;ftedc\ö eko nöd vänd gt fö mc<csc å m n sda nf ttss d e nt te t med sanuna art Der aned n n g g fvts har jag texten åtmn stojw gtnnderna a n tyt t w:; t mda ga r L { T nscn tt som vart )mr ftt m n å t g- r d frfga o m yn o ny me11 J ao åter m g m öj gt uom dc så n svnon fva ;; ft fu ::; t n cu sö k t!! y m förteck v J J ng v f gar oek cke hoppas att en så n- nek at! tak öfver at h afva fum t et rtta

45 Sv Lconh Gmqvst SCt::;ot m a n ktn!e vänta hafva dc zoner h vm förekomma fast an tåcnde och m et Y dsträcktare utbrednng e11mat ett stöne a1 tanta än dc h vka cn dn t Lrfrats men om ]Gsa bock eer föga bottade på en enstaka punkt de t:c!iarc Knnedo zonemuö grapto tfauna Daarne måste n nu nnseö va m ga n:-;ka ofuslg och een tabe arska öfversgten fver te bcskr fna arternas förekomst g fver cke någon verkg bd af gtaptotfaunans utveckng u nder o m tdst!k ften 3etra nte den tabeen fmmhtua zo1- och gruppfördenngen bör t nnu föj a n te fm mhftah G ru ppen mot J[o?of}raptus efor zonen m ed J[onor; ruptus cptotwca otv fveaktgt bet m k tm; men som ureuarus har bfvt städ Att Jcn konuner denna zon nm r den är ädre eer yngre n denna eer m öjgen bör om en de a densamma kan af g fna förhanden cke nfgöras G ra pto tr ; I Ht! 1 G) Dft }(nwrtraptus / t;f}rtrm; cke nom Daarne fu nnt : Lag-föjten Sd\nc kunde an tyda att een vore äd re (jcmfö r TuLLBEIW Skånes den fa öt a ttötf cnte r011en mcd o nor;mptus :J; cp toth cca h vken dock deu eger en gaw;ka stor utbret n ng och tht de sn bock från Gucrsen som hysa den förstnmda h tt:; arte n fu nrm brtde sk tc m t bergart och fauna skja sg från den fas kyft mej 1fvnogmptus eptothccn b oeken t s v dare uwtag tö öom en eg-en grupp He an zonerna med hafva de frågavarane A rven om U esfrhfthuuet vuo!j mptus turrcuntas och j1fonognt1jtus p1otcus kar nftgo n bekan cgtt rum ; : 1 1 : :

46 45 Uudcrs k n nga1 öfvor Sjam;omrdcts Graptoter Index öfver de beskrfna arterna jemte öfversgt öfver deras förekomst agseren nom Sjansområdet! ö Dchog-raptus oet o b ra c h a t u s A L L I I 13 Co nograptu: robw:;tuh J Nq Tetrag-ra p tu: :;crra B w N < : N eu r Yatu: TttN< r grac s J f nn Ph y ogtaptus dons u:; J NQ I > ec ogtaptus anccp ::; N ICI I )) HNQ ] ntenwx L: H n t 2 - t5 5 II 1 7 )() I u us TöHN< t) J >Am )J CUS ( pphaog ra p tus fo_u m 1 1! :- B A Jm h y brdut L\ J W eonwta Ch: I N Hm; r (t p< ng-n n u s 1Q ( t r u n t a tw; L \ W!! I v_ > I o { 1 1 J 2G- u1 r J I 3 1 II I 8! 1 I t) - 22 > v) /j 1 v) t> ph ryg-o n u :-; ttn< () 1 1 )j pngrn ptw; pr ts J T? II 1 G - 1 Ct n taeo gaptu: sea a r R L J NN I:: T 14 ] k o m s t t I 18 decens JWQ 1X I ] 15 )dy mogm p tus m j nu t u s 1\nN( V)j I 1 <:2 r c 1 o o _ G 7 II! t J o o o o o r P

47 4 ( --- Hv Lconh Törnqvst - J : ;> e ::; ::;- aq (f) 8 P> <: p o 1-rj cq P> ::to p; p & 8 P g CD!r M o nog-rn p tut; g:t()g-:1! I I I H J \ W )) )) )) 11 mau w; J \ NQ eptotheea LA W enmuatu:; h NQ eunt ncn::; TRN< er Ieck BAJW (\X t g- u u ::; N t c J I n od rer öm\<!5\>voutus J s sp m s (h:t N t1 sn>tmrcuat us D\ Im J n I I 1 1 j u) - -- )j ;- 1 ) ] f ;2 : - :2 1 j ) I <;2c} - (j :2 7-8 :3 III 1 ; j! J 1 1 : 1 I J3G I J - :2 3 J!) - JO II 30 III t) 1 ]] : T 2S hg -;J :J11 T f 7 p p o!r > s p > aq - GI d G-8 P> -? 1 31-H7 aq!1 3 C> : -) - ) ) 1 I a o aq aq & ö ::;: ::;!1 (f) CD p aq < o OQ!1 C> o aq p ::r CD C> P> 2: o!1 Q: p o o aq a s o :: : P o O oj CD d o 1 t:edgw e k POrrL - I W :! G r u nc natu:; L A I W dsens TöRNQ I conwu::; T t N<J _ } - _ ] J N I >: ; tt< t )j ajt:-;u )o:-;w; m\q ( rt U nj o :2 I!) I a> :J u> t - ;> I u-:0 Jf>4 8 ng-un r::; TtWt JORNQ Ha Ot I - 1 u 7? Ö <:2 1 J z u) (_) _ J71 I 1 7 _ I II H <> - <> - 1 {) 1 1 J :2 ttn< eu tei us n U 1 1 obfetus M<w J t u J!IOI O JJIWNN eyg-nous N< I I LO 8 - p s s p () aq!1!1 s : o aq p!r s :: o :; p d p s p - o o a ; : Rastrtcsskffor rj ::r f F ö r o k o m s t?

48 47 U n <fr k n ng-nr fvor Sjnn områtntr Gmpto tcr \1onogrn p tus proto n s H AJW - f - - tnge ars 1\J NQ :-tnnwtogra p tns gm n d s Suw s Hdo tcs G c n b: nnus BAm ohcsus LAPW cfr prratus N J C I I LaRogTrt )!:tu mnrgar ta tus I JA P W Fö [ n t1-o n r 2!) 3o J 1 8 ]!) III II r 11 I I () y :f9j --- I--; n 1r 1I t o m s 1: ck r _ 1 1

49 AFIA N L I o!jfmwg1nptus gn:garus I mattdus 4 r I 7? h1;fwcus u w n r rrenuntus r fm1 1ncn n 7 8 N t j r h a uosnm gfnoms pntt t Ry m m otr p nnct Stygforson S tygforsen S t y gfo rs ()n JHndnn B tton N 3 N trjö f 1 rh nbco >nm genoms! p:v t f I sym nwtr p nnnt Boren sh u H IRtergtnnd B t:!jgnws n sp cttfcus TöR Q aa I :\ snetnd tekn sedd frn n n d1a RcntL r h nhto nn tvrfvcrrk uret RI!I]t f n I H2 ;\ > /1 1 prox m td ncnn 1\ a o u 1f IJ K o J ho n a/ 1 Kahon J / p Stygforse n K o J h o n 1 1 Stygforsen Sty for;;en rhnh1osom gpnnm R p:ut t I Yft r nf Stygft) f n 1\ a t o n ;\ ; ; - Tn n exem p Knhon förstorad N tsjö H N trj 1 TRKQ J f>! N tsj : ! ; t ! Kahon 11 K n 1 1 ho h L 3 / K a h o n f skaarformt T JtNQ 1 / 1 N tsj G u on\scn / Ka hon 1 / ICaJ11 1 0n 1 cptotheca L A rw I I 2 sp 1 3 H n I 1! 1 1 1\n ho n :111 n I AP w 1 J 1 ( ; u or so n Rn rcs 11C1r_q1nus BAJIIL 2 U u v Å kft mn X X V I T I 7

50 Tn f ( I \< 17 / r J! v 1{ 1 : r ; ) \ }: s 1; r ff j 21 3 :n 8J 31 ::15 :J R f If / ; J

51 F -( 1 2 fmn[trrtpfus Pb(frrus H \PCm 1/1 N tsj G IJ 8! o I - H :! 0 - geomri<jnng a f tekonms onböjd1\ de v n K rdhon ke rt mot sym m etr p nnft 1 / 1 OsnHmdshetget 1/ 1 OsmnH IRbcrget =1 1 r hnhdosom gmoms part t Ry m n ehp nnet Osm nn<rhcrgol / N trj frstornr K n hon ; rmsuosus n Hp rhnhrosom gr:u o m R pnt t Rym mctt p nnet K rd h o n / < : u crflsr: J I 31 U n crseu 1 11 tc1:horsus I I N I! > N Hj f N thj t rhau1osom geu o m s pnrt 7 2< :w H \1\ 11 1 sym metr Tt\Q 1 / 1 N t sj 3/ 1 Stygforscn / N ts 1 N tsj f 110tje1 )-; 110 t ecr;uus N w u 1 / 1 1 o u u Hshmgot 2 f) Ntsjö Strtorug tnq 1 / K n h o n =< J 1 K n h 9 n 2 2 :1 1 -! p :wct N t sj Hp / N tsj N tsj r 1!1 H! H s11g1ttws J :1 rh ab<osom genomspnrt t R mmetr p a u et cfr Jec B A H 7 N tsj 1t 1 1 ( a/ rh njcoson gmx n s pndt t I sym m ehp nnet 4 1 / 1 K a ho n fö rstora d rha Hosom gnnom < met t sym m ch nr u duatus p : uct N fhj Ä W / p HygfoRe n Sedck nn:r a fygforii < : unr: sm 1 / t ( : u AJåscn =- ( ; n n R!

52 T a f 5 t J ;:; / / -F \( III 1 IS 12 / r V< \ !) ! t: % 6 1 c f : {r v u :H 3 1 J /

53 TAFLAN III F o{ 1; 2!fntwg!aJf11S : B \ Sedtrwck Pon:n :/ rhahdosom genomr pndt G uertrm cnmn1dus 1 1s S) as G tmo förstornc rhnbcosom genomspadt Gu eräsen 1f förstorad teknspets G u erfsen P /p :1 1 1\ nhon Rtyckeu från n k n hvnrf nf det fg f nfh dade exemparet Rtycke n f dat(deen a f det fg 7 afhdnde exem p aret f S?tbcon cus TönNQ 1 j P Stygforsen / N tsjö 1 / 1 rhabdosomets dorsade reef Ntsjö /J Ntsjö r> H 1 7! H H G B_O H R2 HR tmtcuatus BA RR dscus TönNQ 2t p vet Ntsjö stycke nf dstnde Styg- forsen 3/ 1 1 Ntsjö 3 / 1 1 stycke ur yttre hvarfvet Stygfor en 3/ 1 1 stycke nr yttre hvnrfvet Stygforacu 1 / 1 d Htnfmgmont Stygfors f 1 1 dstnfragment Sty forr J Osmundsherget 1 K aho n förstorad Kahon 1 J 0Hmnndsberget n sp 1 _t Ntsj 2/ N tajö proteus IARn fageads a/ 1 stycke af det nre hvarf-

54 Ta f 111 s - _! 1 r_: I o JO