Revisionsdatum: Revision: 6 Datum från vilket den nya versionen ersätter den gamla:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsdatum: Revision: 6 Datum från vilket den nya versionen ersätter den gamla:"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD Enligt direktiv 2001/58/EG, I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006, Bilaga II, ändrad genom Förordning (EG) Nr 453/2010, I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006, Bilaga II AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer U372RH 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Identifierade användningar Lack dor Elektrik isolering 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Leverantör Tillverkare AEV LIMITED MARION STREET BIRKENHEAD MERSEYSIDE CH41 6LT 1.4. Telefonnummer för nödsituationer AVSNITT 2: Farliga egenskaper Tel. +44(0) Fax. +44(0) Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering Fysikaliska faror Ej klassificerat. Hälsofaror Miljöfaror Ej klassificerat. Ej klassificerat. Klassificering (67/548/EEG) eller (1999/45/EG) Xn;R20/21. Xi;R38. R Märkningsuppgifter Piktogram Signalord Faroangivelser Varning H226 Brandfarlig vätska och ånga. H315 Irriterar huden. H332 Skadligt vid inandning. EUH208 Innehåller COBALT OCTOATE, 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Kan orsaka en allergisk reaktion. 1/8

2 Skyddsangivelser Innehåller Kompletterande skyddsangivelser P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P233 Behållaren ska vara väl tillsluten. P243 Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. P261 Undvik att inandas ångor/sprej. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P332+P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. P370+P378 Vid brand: Släck med skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma. P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. XYLENE P240 Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning. P241 Använd explosionssäker elektrisk utrustning. P242 Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. P264 Tvätta nedstänkt hud grundligt efter användning. P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P321 Särskild behandling (se medicinskt råd på etiketten). P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen Andra faror AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.2. Blandningar XYLEN 30-60% CAS-nummer: EG-nummer: Klassificering Flam. Liq. 3 - H226 Acute Tox. 4 - H312 Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Klassificering (67/548/EEG) eller (1999/45/EG) R10 Xn;R20/21 Xi;R38 HYDROCARBON SOLVENT <1% CAS-nummer: EG-nummer: REACH-registreringsnummer: Klassificering Flam. Liq. 3 - H226 STOT SE 3 - H335, H336 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Chronic 2 - H411 Klassificering (67/548/EEG) eller (1999/45/EG) Xn;R65. Xi;R37. N;R51/53. R10. Hela texten för alla R-fraser och faroangivelser är redovisad i punkt 16. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 2/8

3 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Generell information Inandning Förtäring Hudkontakt Flytta den skadade personen till frisk luft direkt. Sök läkarhjälp om besvär kvarstår. Flytta den skadade personen till frisk luft direkt. Vid andningssvårigheter, kan syrgas bli nödvändigt. Om andningen upphör, ge konstgjord andning. Håll den skadade personen varm och i stillhet. Sök omedelbart läkarhjälp. Framkalla inte kräkning. Flytta den skadade personen bort från föroreningskällan. Skölj munnen noggrant med vatten. Flytta den skadade personen till frisk luft och håll denne varm och i stillhet i en position som underlättar andningen. Sök omedelbart läkarhjälp. Flytta den skadade personen bort från föroreningskällan. Ta av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Sök läkarhjälp om irritation kvarstår efter tvättning. Kontakt med ögonen Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögonlocken brett isär. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Sök läkarhjälp om irritation kvarstår efter tvättning De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1. Släckmedel Lämpliga släckmedel Släck med följande släckmedel: Skum. Torra släckmedel, sand, dolomit etc Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Särskilda faror Vid brand bildas: Giftiga gaser/ångor/rök av: Kol. Koldioxid (CO2). Kolmonoxid (CO). Nitrösa gaser (NOx). Kolväten Råd till brandbekämpningspersonal Skyddsåtgärder vid brandbekämpning Undvik att andas in gaser eller ångor från branden. Kyl behållare utsatta för lågor med vatten långt efter det att branden är släckt. Kontrollera avrinningsvatten genom inneslutning och avskiljning från avloppssystem och vattendrag. AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 6.2. Miljöskyddsåtgärder 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering Metoder för sanering Avlägsna alla antändningskällor. Ej rökning, gnistor, lågor eller andra antändningskällor nära spillområdet. Sörj för god ventilation. Använd lämplig skyddsutrustning, inkluderande skyddshandskar, skyddsglasögon/visir, andningsapparat, skyddsskor, skyddsklädsel eller förkläde, i tillämpliga fall. Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och placera i behållare Hänvisning till andra avsnitt AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering Skyddsåtgärder vid användning Undvik spill. Undvik kontakt med huden och ögonen. Får inte utsättas för värme, gnistor och öppen låga. Sörj för god ventilation. Undvik inandning av ångor. Använd godkänt andningsskydd om luftförorening överstiger en acceptabel nivå. Använd explosionsskyddad elutrustning Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 3/8

4 Skyddsåtgärder vid lagring Lagringsklass Hålls åtskilt från oxiderande material, värme och lågor. Lagra i tätt tillslutna, originalbehållare på en torr, sval och väl ventilerad plats. Förvaras endast i originalförpackningen. Lagring av brandfarliga vätskor Specifik slutanvändning AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1. Kontrollparametrar Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen XYLEN Nivågränsvärde (8 timmar NGV): HGV 50 ppm 221 mg/m³ Korttidsvärde (15 minuter KTV): HGV 100 ppm 442 mg/m³ H HYDROCARBON SOLVENT Nivågränsvärde (8 timmar, NGV): WEL 50 ppm HGV = Hygieniskt gränsvärde WEL = Workplace Exposure Limit. H = Ämnet kan lätt upptas genom huden. Ingredienskommentarer WEL = Workplace Exposure Limits 8.2. Begränsning av exponeringen Skyddsutrustning Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Ögonskydd/ansiktsskydd Handskydd All hantering ska bara ske i välventilerade utrymmen. Följande skydd ska användas: Korgglasögon eller ansiktsskärm. Använd skyddshandskar. Det rekommenderas att handskar är gjorda av följande material: Nitrilgummi. Det bör beaktas att vätska kan tränga igenom skyddshandskarna. Täta byten rekommenderas. Den bäst anpassade handsken ska väljas efter samråd med handskleverantören/tillverkaren, som kan ge information om genombrottstiden för handskmaterialet. Annat skydd för hud och kropp Använd lämpliga kläder för att förhindra möjlig kontakt med vätska och långvarig eller upprepad kontakt med ånga. Hygienåtgärder Andningsskydd Rök inte på arbetsplatsen. Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök. Tvätta omedelbart med tvål och vatten om huden blir förorenad. Tag omedelbart av kläder som blivit förorenade. Använd lämplig hudkräm för att förhindra uttorkning av huden. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Andningsskydd måste användas om den luftburna föroreningshalten överskrider rekommenderade hygieniska gränsvärden. Använd ett andningsskydd försett med följande filterdosa: Kombinationsfilter, typ A2/P3. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende Färg Vätska. Ljust brun. 4/8

5 Lukt Initial kokpunkt och kokpunktsintervall Flampunkt Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns Organiska lösningsmedel mm Hg 27 C CC (Closed cup). Övre brännbarhets/explosionsgräns: 6.6 Undre brännbarhets/explosionsgräns: 1 Ångtryck 0.93 C Ångdensitet 3.7 Relativ densitet 23 C Löslighet Olöslig i vatten. Självantändningstemperatur 490 C Viskositet C 9.2. Annan information AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet Reaktivitet Kemisk stabilitet Stabilitet Stabil vid normal omgivningstemperatur Risken för farliga reaktioner Förhållanden som ska undvikas Förhållanden som ska undvikas Undvik värme. Undvik kontakt med följande material: Oxidationsmedel. Reduktionsmedel Oförenliga material Farliga sönderdelningsprodukter Farliga sönderdelningsprodukter AVSNITT 11: Toxikologisk information Information om de toxikologiska effekterna Akut toxicitet - dermalt Akut toxicitet dermalt (LD₅₀ mg/kg) Vid brand bildas: Giftiga gaser/ångor/rök av: Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2) ,0 ATE dermalt (mg/kg) 2 987, Akut toxicitet - inandning ATE inandning (gaser ppmv) 8 787, Inandning Förtäring Hudkontakt Farligt vid inandning. Ångor kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Skadligt vid förtäring. May cause internal injury. Kan ge allergi vid hudkontakt. Kan absorberas genom huden. Produkten har en avfettande effekt på huden. 5/8

6 Kontakt med ögonen Akuta och kroniska hälsofaror Exponeringsväg Irritation av ögon och slemhinnor. Inandning Gasen eller ångan är farlig vid långvarig exponering för höga koncentrationer. HUDKONTAKT. Irriterar huden. Produkten har en avfettande effekt på huden. Kan orsaka allergiskt kontakteksem. ÖGONKONTAKT. Irriterar ögonen. FÖRTÄRING. Kan orsaka magont eller kräkningar. Inandning Hudabsorption. AVSNITT 12: Ekologisk information Ekotoxicitet Farligt för miljön vid utsläpp i vattendrag Toxicitet Persistens och nedbrytbarhet Bioackumuleringsförmåga Rörligheten i jord Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Andra skadliga effekter AVSNITT 13: Avfallshantering Avfallsbehandlingsmetoder Avfallshanteringsmetoder Lämna bort avfall till godkänd avfallshanteringsanläggning i enlighet med kraven från den lokala avfallsmyndigheten. AVSNITT 14: Transportinformation UN-nummer UN Nr. (ADR/RID) 1263 UN Nr. (IMDG) 1263 UN Nr. (ICAO) Officiell transportbenämning Officiell transportbenämning (ADR/RID) Officiell transportbenämning (IMDG) Officiell transportbenämning (ICAO) Officiell transportbenämning (ADN) PAINT PAINT PAINT PAINT Faroklass för transport ADR/RID klass 3 IMDG klass 3 ICAO klass/riskgrupp 3 6/8

7 Transportetiketter Förpackningsgrupp IMDG förpackningsgrupp ICAO förpackningsgrupp III III Miljöfaror Miljöfarligt ämne/vattenförorenande ämne Nej Särskilda försiktighetsåtgärder IMDG-koden separationsgrupp EmS Tunnelrestriktionskod Ej Tillamplig F-E,S-E (D/E) Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden AVSNITT 15: Gällande föreskrifter Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Nationella föreskrifter Petroleum (Consolidation) Act, as ammended 1984 SI Highly Flammable Liquid Regulations Control of Pollution (Special Waste) Regulations 1980 (as amended). Control of Pollution Act The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (SI 2009 No. 716). Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (as amended). EU-förordning Vägledning System för specifik information beträffande farliga preparat 2001/58/EG. Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (med ändringar). Workplace Exposure Limits EH40. Introduction to Local Exhaust Ventilation HS(G)37. CHIP for everyone HSG228. Approved Classification and Labelling Guide (Sixth edition) L Kemikaliesäkerhetsbedömning AVSNITT 16: Annan information Revisionsdatum Revision 6 Datum från vilket den nya versionen ersätter den gamla /8

8 Riskfraser i fulltext Faroangivelser i fulltext R10 Brandfarligt. R20/21 Farligt vid inandning och hudkontakt. R37 Irriterar andningsorganen. R38 Irriterar huden. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H312 Skadligt vid hudkontakt. H315 Irriterar huden. H332 Skadligt vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 8/8