Dnr 2015:679 Delredovisning. Vilka tillkännagivanden från riksdagen till regeringen har beslutats i kammaren under riksmötet 2014/15?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-05-13 Dnr 2015:679 Delredovisning. Vilka tillkännagivanden från riksdagen till regeringen har beslutats i kammaren under riksmötet 2014/15?"
  • Jan Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Dnr 2015:679 Delredovisning Vilka tillkännagivanden från riksdagen till regeringen har beslutats i kammaren under riksmötet 2014/15? Utredningstjänsten har från Kammarstatistikprogrammet hämtat referenser till i kammaren behandlade utskottsbetänkanden och gått igenom den beslutsredovisning som finns tillgänglig på riksdagens webbplats i anslutning till respektive utskottsbetänkande. Kompletterande uppgifter har hämtats från utskottsbetänkanden och kammarprotokoll. Med tillkännagivanden från riksdagen till regeringen avses i denna rapport de förslag till beslut som vunnit kammarens bifall och i vilka det anges att riksdagen ger regeringen till känna (eller liknande formulering). Genomgången visar att riksdagen under riksmötet 2014/15 t.o.m. den 29 april 2015 har beslutat om 102 tillkännagivanden till regeringen. I tabell 1 nedan redovisas dessa med uppgifter om aktuellt utskottsbetänkande, utskottets förslag till beslut samt beslut i kammaren. 1 1 I tre fall beslutades tillkännagivanden genom bifall till reservation i kammaren (2014/15:FiU1, p 2, res. 3, 2014/15:SfU2, p 4, res. 1, 2014/15:SkU18, p 10, res. 9) och för dessa tre beslut redovisas även reservationens förslag till beslut.

2 Tabell 1. Tillkännagivanden från riksdagen till regeringen 2014/15, t.o.m Utskottsbetänkande Beslut i kammaren Utskottets förslag till beslut 2014/15:AU5 4. Utökat stöd till start av näringsverksamhet om att regeringen bör vidta nödvändiga åtgärder för att även unga under 20 år ska få möjlighet att ta del av stöd till start av näringsverksamhet. Därmed bifaller riksdagen motion 2014/15:2575 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 18 och avslår motion 2014/15:1229 av Sten Bergheden (M) yrkande /15:AU6 1. Översynen av Arbetsförmedlingen om att arbetet med översynen av Arbetsförmedlingen ska återupptas senast den 15 april Reservation (S, MP, V) Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V) S M SD MP C V FP KD Totalt /15:CU6 4. Utredningar om faderskap. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2014/15:463 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (S), 2014/15:988 av Rickard Nordin (C), 2014/15:1599 av Patrick Reslow (M) yrkande 1, 2014/15:2517 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 1, 2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) yrkande 17, 2014/15:2984 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 2 och

3 2014/15:2989 av Emma Henriksson (KD). 2014/15:CU6 2014/15:CU /15:CU /15:CU Framtidsfullmakter. erna 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 24 och 2014/15:2984 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande Privat initiativrätt till detaljplan. erna 2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 3 och 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 8. Reservation 7 (S, MP) 14. Reduktion av bygglovsavgiften. 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 11. Reservation 12 (S, MP) 17. Riktvärden för trafikbuller. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 5 och avslår motionerna 2014/15:332 av Lennart Axelsson (S) och 2014/15:1207 av Andreas Norlén m.fl. (M). Reservation 15 (S, MP) Reservation 16 (SD) Utskottets förslag mot reservation 15 (S, MP) S M SD MP C V FP

4 KD Totalt /15:CU Tillgänglighetskrav för studentbostäder. 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 17. Reservation 18 (S, MP) Utskottets förslag mot reservation 18 (S, MP) S M SD MP C V FP KD Totalt /15:CU /15:CU Finansiella rådgivare. 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande Sms-lån om en uppföljning av den lagstiftning som införts för att stärka konsumentskyddet vid kreditgivning och minska de negativa följderna av snabblån. 2014/15:2985 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 2 och avslår motionerna 2014/15:133 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 4 6, 2014/15:436 av Hans Hoff (S), 2014/15:965 av Jan Ericson (M), 2014/15:1439 av Peter Jeppsson m.fl. (S), 2014/15:1534 av Elisabeth Svantesson och Lotta Finstorp (M),

5 2014/15:2083 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S), 2014/15:2428 av Ola Johansson (C) yrkande 3 och 2014/15:2518 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2. Reservation 3 (SD) Reservation 4 (V) Utskottets förslag mot reservation 4 (V) S M SD MP C V FP KD Totalt /15:FiU1 2. Rambeslutet - utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna på statens budget (avsnitt 3 samt bil. 2, 4, 6 och 8) a) Utgiftstak för staten 2015, 2016 och 2017 Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till miljarder kronor för 2015, miljarder kronor för 2016, och till miljarder kronor för Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 2 och 3 samt avslår motionerna 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2 och 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 2. b) Utgiftsramar för utgiftsområdena 2015 Riksdagen beslutar om ramar för utgiftsområdena 2015 i enlighet med utskottets förslag i bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 6 och avslår motionerna 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3 och 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 5. c) Övriga utgifter på statens budget 2015 Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2015, beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2015 och be-

6 räkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2015 enligt utskottets förslag i bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 7, 11 och 12 samt avslår motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 7. d) Beräkningen av inkomsterna på statens budget 2015 Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för 2015 enligt utskottets förslag i bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 4 och avslår motionerna 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5 i denna del och 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del e) Ändringar i skatte- och avgiftsregler Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 4 till 1. lag om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter, 2. lag om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader, 3. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69), 4. lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel, 5. lag om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden, 6. lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster med den ändringen att 1 får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 6, 7. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön med den ändringen att 28 får ett tredje stycke av följande lydelse "I övrigt får Försäkringskassans beslut enligt denna lag inte överklagas.", 8. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200). 9. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m., 10. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 11. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt, 12. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi, 13. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, 14. lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus, 15. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, 16. lag om ändring i ellagen (1997:857), 17. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, 18. lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall, 19. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) med den ändringen att 67 kap. 7 och 8 får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 6, 20. lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, 21. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980), 22. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling, 23. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, 24. lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid

7 avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980), 25. lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt, 26. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227), 27. lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, 28. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244). Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 16 20, och 35 43, bifaller delvis proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 21, 22 och 34 samt avslår motionerna 2014/15:114 av Jenny Petersson (M), 2014/15:984 av Annika Qarlsson (C), 2014/15:1229 av Sten Bergheden (M) yrkande 3, 2014/15:1772 av Jessica Rosencrantz (M), 2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkandena 9 och 10, 2014/15:1908 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkandena 2 och 4, 2014/15:2244 av Tina Ghasemi (M), 2014/15:2250 av Tina Ghasemi (M), 2014/15:2274 av Sofia Fölster (M), 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 1 och 3, 2014/15:2575 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 7 och 13, 2014/15:2662 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 5, 2014/15:2786 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 4, 2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 8, 12 och 15, 2014/15:2892 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 2 och 4 7, 2014/15:2893 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 2, 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 5 i denna del och 7 16 samt 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del. f) Ålderspensionssystemets utgifter 2015 Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till miljoner kronor för Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 8 och avslår motion 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 17. g) Preliminära utgiftsramar och inkomstberäkningar 2016, 2017 och 2018 Riksdagen godkänner de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdena och den preliminära inkomstberäkningen för 2016, 2017 och 2018 enligt utskottets förslag i bilaga 8. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 9, bifaller delvis proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 5 och avslår motionerna 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 4 och 6 samt 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 4 och 6. Reservation 3 (M, FP, C, KD) Reservation 4 (SD)

8 Reservation 3. Rambeslutet utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna på statens budget (avsnitt 3 samt bil. 2, 4, 6 och 8), punkt 2 (M, FP, C, KD) av Anna Kinberg Batra (M), Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Jörgen Andersson (M), Emil Källström (C), Jan Ericson (M), Erik Ullenhag (FP) och Jakob Forssmed (KD). Förslag till riksdagsbeslut Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse: a) Utgiftstak för staten 2015, 2016 och 2017 Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till miljarder kronor för 2015, miljarder kronor för 2016, och till miljarder kronor för Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2 och avslår proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 2 och 3 samt motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 2. b) Utgiftsramar för utgiftsområdena 2015 Riksdagen beslutar om ramar för utgiftsområdena för 2015 i enlighet med Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag i bilaga /15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3 och avslår proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 6 och motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 5. c) Övriga utgifter på statens budget 2015 =Utskottet. d) Beräkningen av inkomsterna på statens budget 2015 Riksdagen godkänner beräkningen av inkomsterna för 2015 i enlighet med Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5 i denna del och avslår proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 4 och motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del. e) Ändringar i skatte- och avgiftsregler Riksdagen a) avslår regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel, 2. lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, 3. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, 4. lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus, 5. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), 6. lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, 7. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980), 8. lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980),

9 b) antar reservanternas förslag i bilaga 7 till 1. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, 2. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), 3. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980), c) antar regeringens övriga lagförslag med de ändringar som utskottet föreslår, d) tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen ska återkomma med de ytterligare förändringar i skatte- och avgiftsreglerna som överensstämmer med allianspartiernas beräkning av statsbudgetens inkomster för 2015 i motion 2014/15:3002. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 16 18, 20, 23 27, och och samt motionerna 2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkandena 9 och 10, 2014/15:1908 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkandena 2 och 4, 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 1 och 3, 2014/15:2575 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 7 och 13, 2014/15:2662 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 5 och 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 5 i denna del och 7 16, bifaller delvis proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 22, 28, 34 och 36 samt motionerna 2014/15:114 av Jenny Petersson (M), 2014/15:984 av Annika Qarlsson (C), 2014/15:1229 av Sten Bergheden (M) yrkande 3, 2014/15:1772 av Jessica Rosencrantz (M), 2014/15:2244 av Tina Ghasemi (M), 2014/15:2250 av Tina Ghasemi (M) och 2014/15:2274 av Sofia Fölster (M) samt avslår proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 19, 21, 29, 35 och 39 samt motionerna 2014/15:2786 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 4, 2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 8, 12 och 15, 2014/15:2892 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 2 och 4 7, 2014/15:2893 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 2 och 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del. f) Ålderspensionssystemets utgifter 2015 Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till miljoner kronor för Därmed bifaller riksdagen motion 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 17 och avslår proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 8. g) Preliminära utgiftsramar och inkomstberäkningar 2016, 2017 och 2018 Riksdagen godkänner de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdena och de preliminära inkomstberäkningarna för 2016, 2017 och 2018 i enlighet med Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag i bilaga 9. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 4 och 6 samt avslår proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 5 och 9 samt motion

10 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 4 och 6. Utskottets förslag mot reservation 3 (M, FP, C, KD) S M SD MP C V FP KD Totalt /15:FiU /15:FiU30 Beslut: Kammaren biföll res Bättre stöd så att kommuner kan upphandla giftfria produkter till förskolor Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att genom bättre upphandlingsstöd bidra till att kommunerna kan ställa miljö- och hälsokrav vid kommunal upphandling. 2014/15:2981 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande En parlamentarisk utredning om överskottsmålet och dess roll i det finanspolitiska ramverket Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen snarast ska tillsätta en parlamentarisk utredning med uppdraget att analysera konsekvenserna för svensk ekonomi av ett förändrat överskottsmål och hur en sådan förändring förhåller sig till övriga delar av det finanspolitiska ramverket. Utredningen bör innefatta en noggrann genomlysning av vilka effekter ramverket och själva överskottsmålet har haft på den svenska ekonomins utveckling och på Sveriges förmåga att nå EU:s gemensamma mål. Särskild tonvikt ska läggas vid möjligheterna att säkerställa finanspolitisk stabilitet och att klara av kommande kriser. Reservation (S, MP, V) Utskottets förslag mot reservation (S, MP, V) S M

11 SD MP C V FP KD Totalt /15:FöU1 2014/15:FöU6 2014/15:FöU7 3. Ersättningar vid tjänstgöring i Försvarsmakten om att införa ett system med tidsdelmål med ekonomisk kompensation liksom andra typer av incitament för vissa personalkategorier inom Försvarsmakten. 2014/15:1425 av Edward Riedl (M) och avslår motion 2014/15:1262 av Oscar Sjöstedt och Paula Bieler (SD). Reservation 3 (S, MP, V) 5. Särskild utredning om alarmeringstjänsten om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppgift att lämna förslag till hur en sammanhållen myndighet för alarmeringstjänsten bör organiseras. 2014/15:2841 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande Centrum med specialkompetens i och forskning om veteraner om att ett centrum med specialkompetens i veteranfrågor bör inrättas. erna 2014/15:1618 av Mikael Oscarsson (KD) och 2014/15:1907 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 4. Reservation 6 (S) Utskottets förslag mot reservation 6 (S) S M SD

12 MP C V FP KD Totalt /15:JuU1 2014/15:JuU1 2014/15:JuU1 10. Fler lokala poliser om att regeringen bör återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att öka antalet lokala poliser. erna 2014/15:1630 av Ulf Berg och Finn Bengtsson (M), 2014/15:2336 av Saila Quicklund och Ulf Berg (M), 2014/15:2456 av Johan Hedin (C) yrkande 6 och 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1 och bifaller delvis motion 2014/15:1228 av Sten Bergheden (M) yrkande 1. Reservation 3 (V) 21. Bostadsinbrott om att arbetet mot bostadsinbrott ska prioriteras. Därmed bifaller riksdagen motion 2014/15:1904 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 5. Reservation 7 (S, MP, V). 22. Brott som begåtts av djurrättsaktivister om att arbetet mot brott som begås av djurrättsaktivister ska prioriteras. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2014/15:71 av Lars-Arne Staxäng (M), 2014/15:300 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 2 och 3 samt 2014/15:1352 av Kristina Yngwe (C) yrkande 1 och avslår motion 2014/15:1352 av Kristina Yngwe (C) yrkande 3. Reservation 8 (S, MP, V)

13 2014/15:JuU1 2014/15:JuU9 39. Rättsväsendets arbete mot brottslighet på internet om att regeringen bör vidta ytterligare åtgärder för att stärka rättsväsendets kompetens i arbetet mot brottsligheten på internet. Därmed bifaller riksdagen motion 2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1. Reservation 12 (V) 5. Helgavskiljning med fotboja Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör se över hur ungdomspåföljden helgavskiljning med fotboja kan utformas och återkomma till riksdagen med ett sådant förslag. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2014/15:2971 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1 i denna del. Reservation 2 (S, MP, V) Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V) S M SD MP C V FP KD Totalt /15:JuU14 6. Skärpta straff för människohandel och koppleri om skärpta straff för människohandel och koppleri. 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2 och bifaller delvis motion 2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 37. Reservation 6 (S, MP, V)

14 2014/15:JuU /15:JuU /15:JuU /15:JuU /15:JuU Det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet om det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet. 2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 6, bifaller delvis motion 2014/15:2313 av Sofia Damm (KD) yrkande 2 och avslår motion 2014/15:1782 av Åsa Lindestam (S). 18. Köp av sexuell handling av barn om köp av sexuell handling av barn. erna 2014/15:2508 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD) yrkande 2, 2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 32 och 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 8 och bifaller delvis motion 2014/15:2319 av Sofia Damm (KD) yrkandena 1 och Köp av sexuell tjänst om köp av sexuell tjänst. erna 2014/15:2508 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD) yrkande 1 och 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 9, bifaller delvis motion 2014/15:1711 av Tuve Skånberg (KD) yrkande 1 och avslår motion 2014/15:1711 av Tuve Skånberg (KD) yrkande Kontakt med barn i sexuellt syfte om kontakt med barn i sexuellt syfte. 2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2 och bifaller delvis motionerna 2014/15:836 av Boriana Åberg (M) och 2014/15:2039 av Hans Hoff (S). 26. Inbrottsstöld om inbrottsstöld. erna 2014/15:2246 av Tina Ghasemi (M) och 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2.

15 Reservation 13 (S, MP, V) 2014/15:JuU /15:JuU /15:JuU /15:JuU /15:JuU Skärpning av straffet för bedrägeri m.m. om skärpning av straffet för bedrägeri m.m. 2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 4 och bifaller delvis motion 2014/15:197 av Roger Haddad (FP). Reservation 16 (S, MP, V) 31. Identitetsstöld om identitetsstöld. 2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3 och bifaller delvis motionerna 2014/15:1617 av Sofia Damm (KD) och 2014/15:2413 av Finn Bengtsson m.fl. (M). Reservation 17 (S, MP, V) 33. Systematiska fakturabedrägerier om systematiska fakturabedrägerier. erna 2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5 och 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 7 och bifaller delvis motion 2014/15:843 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (M). Reservation 18 (S, MP, V) 36. Synnerligen grovt narkotikabrott om synnerligen grovt narkotikabrott. erna 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 10 och 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 6 och bifaller delvis motion 2014/15:288 av Edward Riedl (M). 45. Skärpta straff för vissa allvarliga våldsbrott om skärpta straff för vissa allvarliga våldsbrott. erna

16 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 7 och 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5 och bifaller delvis motionerna 2014/15:289 av Edward Riedl (M), 2014/15:1758 av Lars Hjälmered (M) och 2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 2. Reservation 23 (S, MP, V) 2014/15:JuU /15:JuU /15:JuU /15:JuU /15:JuU Straffvärdesbestämning vid flerfaldig brottslighet om straffvärdesbestämning vid flerfaldig brottslighet. erna 2014/15:1904 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 6 och 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 4 och bifaller delvis motion 2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 22. Reservation 25 (S, MP, V) 61. Skärpta straff vid grov organiserad brottslighet om skärpta straff vid grov organiserad brottslighet. 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1 och bifaller delvis motion 2014/15:1827 av Thomas Finnborg (M). 62. Förverkande om förverkande. 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande Skärpt straffansvar vid underlåtenhet att avslöja och hindra brott i vissa fall om skärpt straffansvar vid underlåtenhet att avslöja och hindra brott i vissa fall. 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 4. Reservation 35 (S, MP, V) 65. Försök till häleri

17 om försök till häleri. 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 8. Reservation 37 (S, MP, V) 2014/15:JuU /15:JuU /15:JuU /15:JuU Deltagande i väpnad konflikt utomlands i vissa fall om deltagande i väpnad konflikt utomlands i vissa fall. 2014/15:2996 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3 och bifaller delvis motionerna 2014/15:1529 av Mikael Cederbratt och Annicka Engblom (M) yrkande 1, 2014/15:1606 av Mikael Oscarsson (KD), 2014/15:1795 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (C), 2014/15:1904 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 3 och 2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande Kameraövervakning av vilt om kameraövervakning av vilt. 2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 16 och bifaller delvis motionerna 2014/15:460 av Helén Pettersson i Umeå och Isak From (S), 2014/15:2130 av Magnus Persson (SD), 2014/15:2543 av Eskil Erlandsson (C) yrkande 5, 2014/15:2628 av Helena Lindahl och Daniel Bäckström (C) och 2014/15:2977 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande Ordning och säkerhet i domstolarna om ordning och säkerhet i domstolarna. 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 11 och bifaller delvis motion 2014/15:341 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M). 17. Utbyte av information i kampen mot grov organiserad brottslighet Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anför om utbyte av information i kampen mot grov organiserad brottslighet. 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 10.

18 2014/15:JuU /15:JuU /15:JuU Renodling av polisens uppgifter Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anför om renodling av polisens uppgifter. 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2. Reservation 9 (V) 47. Handläggning av vapenlicensärenden om handläggning av vapenlicensärenden. 2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 15 och bifaller delvis motionerna 2014/15:32 av Nina Lundström (FP) yrkande 3, 2014/15:171 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2, 2014/15:1261 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkandena 1, 4 och 5, 2014/15:1631 av Gunilla Nordgren (M), 2014/15:2048 av Isak From m.fl. (S) och 2014/15:2496 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande Villkorlig frigivning vid återfall i likartad brottslighet om att regeringen bör skärpa reglerna för villkorlig frigivning för de som återfallit i likartad brottslighet. 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 12. Reservation 11 (S, MP, V) Utskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V) S M SD MP C V FP KD Totalt

19 2014/15:JuU /15:KrU3 2014/15:KrU4 7. Elektronisk fotboja vid kontaktförbud om att regeringen bör utreda frågan om huruvida kraven för när ett kontaktförbud får förenas med elektronisk övervakning är för höga. 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 7. Reservation 2 (V) 1. Finansieringen av public service-bolagens verksamhet Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anfört om en utredning av tv- och radio-avgiften. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2014/15:112 av Jenny Petersson (M), 2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 13, 2014/15:295 av Cecilia Widegren (M) och 2014/15:1329 av Margareta B Kjellin (M) samt avslår motionerna 2014/15:387 av Hans Rothenberg (M), 2014/15:666 av Jan Ericson (M), 2014/15:814 av Per-Ingvar Johnsson (C), 2014/15:1047 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD, M, C, FP), 2014/15:1252 av Sten Bergheden (M), 2014/15:1816 av Carl-Oskar Bohlin (M) och 2014/15:2522 av Anders Forsberg (SD). 1. Reglering av spelmarknaden Riksdagen ger regeringen till känna dels att ett samarbete ska ske över blockgränserna för att hitta ett licenssystem på spelområdet som ska kunna införas i Sverige och vara långsiktigt och hållbart, dels att direktiven till den planerade utredningen på spelområdet, som även de ska arbetas fram blocköverskridande, ska lämnas under Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2014/15:299 av Cecilia Widegren (M), 2014/15:1592 av Andreas Carlson (KD) yrkande 1, 2014/15:1817 av Carl-Oskar Bohlin (M) yrkandena 1 3, 2014/15:2023 av Christian Holm (M) och 2014/15:2571 av Gustaf Hoffstedt (M). Reservation (SD) Utskottets förslag mot reservation (SD) Parti Ja Nej Avstående S M Frånvarande

20 SD MP C V FP KD Totalt /15:KrU4 2014/15:KrU7 2014/15:KU1 2014/15:KU11 4. LAN-spel Riksdagen ger regeringen till känna att tillståndsplikten för LAN-spel ska tas bort, alternativt att LAN-spel ska avgiftsbefrias. 2014/15:822 av Rickard Nordin (C) yrkande 3 och bifaller delvis motion 2014/15:1583 av Mathias Sundin m.fl. (FP). 4. Kultur för äldre om vikten av att bejaka äldre människors delaktighet i kulturlivet och ta vara på erfarenheterna från satsningen Kultur för äldre. erna 2014/15:2358 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 7 och 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande Presstödet och Presstödsnämnden om att några av Presstödskommitténs förslag ska vara genomförda tidigare än 2017 och att Presstödsnämnden i lämplig form ska infogas i Myndigheten för radio och tv. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2014/15:2466 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2 och 2014/15:2789 av Per-Ingvar Johnsson (C) samt avslår motionerna 2014/15:2017 av Christian Holm (M) och 2014/15:2748 av Martin Kinnunen (SD). Reservation 5 (SD) 1. Utredning i fråga om utlämnande av allmänna handlingar Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i betänkandet om behovet av utredning i fråga om mycket frekventa och omfattande framställningar att få ta del av allmänna handlingar.

Nummer Datum Utskott Kommentar

Nummer Datum Utskott Kommentar Nummer Datum Utskott Kommentar 1 12-feb AU6 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att arbetet med översynen av Arbetsförmedlingen ska återupptas senast den 15 april

Läs mer

En mer jämställd föräldrapenning

En mer jämställd föräldrapenning Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU5 En mer jämställd föräldrapenning Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:124 En mer jämställd föräldrapenning,

Läs mer

Europeisk skyddsorder

Europeisk skyddsorder Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU4 Europeisk skyddsorder Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om europeisk skyddsorder (prop. 2014/15:139) med två

Läs mer

Biståndsavräkningar och partiernas löften före valet 2014

Biståndsavräkningar och partiernas löften före valet 2014 Analys Diakonias analys och kommentarer Biståndsavräkningar och partiernas löften före valet 2014 I den budget som nyligen presenterades aviserade regeringen att hela 8,4 miljarder kronor från det svenska

Läs mer

En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot

En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU9 En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:33 En möjlighet

Läs mer

SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program Socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU6 SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande propositionen 2014/15:21 SGI-skydd för

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra

Läs mer

Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott

Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU10 Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott Sammanfattning I betänkandet behandlar justitieutskottet proposition 2014/15:26 Skärpta regler om förverkande

Läs mer

En-procentsmålet och partiernas löften före valet 2014

En-procentsmålet och partiernas löften före valet 2014 Analys Diakonias analys och kommentarer En-procentsmålet och partiernas löften före valet 2014 I partiledarenkäten som Diakonia genomförde före riksdagsvalet 2014 ställdes bl.a. frågan om huruvida motsvarande

Läs mer

Elektronisk stämningsansökan i brottmål

Elektronisk stämningsansökan i brottmål Justitieutskottets betänkande 2011/12:JuU25 Elektronisk stämningsansökan i brottmål Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:126 Elektronisk stämningsansökan i brottmål.

Läs mer

Översynen av Arbetsförmedlingen

Översynen av Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014/15:AU6 Översynen av Arbetsförmedlingen Sammanfattning Med anledning av den nyligen avslutade översynen av Arbetsförmedlingen (dir. 2014:15) föreslår utskottet att

Läs mer

Riksrevisonens rapport om att gå i pension

Riksrevisonens rapport om att gå i pension Socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU8 Riksrevisonens rapport om att gå i pension Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2014/15:33 Riksrevisionens rapport

Läs mer

Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Konstitutionsutskottets yttrande 2009/10:KU1y Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet har den 24 september 2009 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande

Läs mer

Vårändringsbudget för 2015

Vårändringsbudget för 2015 Skatteutskottets yttrande 2014/15:SkU6y Vårändringsbudget för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet har gett samtliga utskott tillfälle att senast den 26 maj 2015 yttra sig över Vårändringsbudget för

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Civilutskottets betänkande 2015/16:CU7 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:136 Gäldenärens möjligheter

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat

Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat Sammanfattning Den svenska maten är något vi ska vara stolta över. Sverige är bland de länder som har högst djurskydd

Läs mer

Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU7 Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2013/14:45

Läs mer

Lagvalsregler på civilrättens område - Rom I- och Rom II-förordningarna

Lagvalsregler på civilrättens område - Rom I- och Rom II-förordningarna Civilutskottets betänkande Lagvalsregler på civilrättens område - Rom I- och Rom II-förordningarna Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet den tidigare regeringens proposition 2013/14:243 Lagvalsregler

Läs mer

Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Konstitutionsutskottets yttrande 2016/17:KU1y Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 22 september 2016 att ge övriga utskott tillfälle att senast

Läs mer

Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens

Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU20 Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande

Läs mer

Tingsrättsorganisationen

Tingsrättsorganisationen Justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU27 Tingsrättsorganisationen Sammanfattning Med begagnande av sin initiativrätt i 3 kap. 7 riksdagsordningen föreslår utskottet att riksdagen gör ett tillkännagivande

Läs mer

Tillämpningen av EU:s straffrättsliga lagstiftning på frågor som rör frihetsberövande

Tillämpningen av EU:s straffrättsliga lagstiftning på frågor som rör frihetsberövande Justitieutskottets utlåtande 2011/12:JuU2 Tillämpningen av EU:s straffrättsliga lagstiftning på frågor som rör frihetsberövande Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens

Läs mer

Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg m.m.

Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg m.m. Socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU16 Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2011/12:152 Enklare och effektivare

Läs mer

Falska polisbilar. Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU6. Sammanfattning. Behandlade förslag

Falska polisbilar. Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU6. Sammanfattning. Behandlade förslag Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU6 Falska polisbilar Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till en ny lag om skydd för vissa polisiära kännetecken på motorfordon.

Läs mer

Ärendeplan för kammaren (preliminär) 22 oktober 31 december 2014

Ärendeplan för kammaren (preliminär) 22 oktober 31 december 2014 Ärendeplan för kammaren (preliminär) 22 oktober 31 december 2014 Onsdag 19 november 9.00 Votering kl. 16.00 Tillgänglig tid: 14 tim. 0 min. Beräknad tid: 1 tim. 10 min. KU3 Några ändringar på tryck- och

Läs mer

Vårändringsbudget för 2014

Vårändringsbudget för 2014 Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2013/14:MJU5y Vårändringsbudget för 2014 Till finansutskottet Finansutskottet har gett bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över Vårändringsbudget

Läs mer

Kompetens och oberoende vid upprättandet av energideklarationer

Kompetens och oberoende vid upprättandet av energideklarationer Civilutskottets betänkande 2013/14:CU3 Kompetens och oberoende vid upprättandet av energideklarationer Sammanfattning I betänkandet behandlar civilutskottet proposition 2012/13:171 Kompetens och oberoende

Läs mer

Höjt tak för avgift enligt socialtjänstlagen

Höjt tak för avgift enligt socialtjänstlagen Socialutskottets yttrande 2015/16:SoU3y Höjt tak för avgift enligt socialtjänstlagen Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 22 oktober 2015 att ge socialutskottet möjlighet att yttra sig över

Läs mer

En effektivare kriminalisering av penningtvätt

En effektivare kriminalisering av penningtvätt Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU25 En effektivare kriminalisering av penningtvätt Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:121 En effektivare kriminalisering

Läs mer

En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Civilutskottets betänkande 2013/14:CU5 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag i proposition 2012/13: 178 En tydligare

Läs mer

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:M av Anna Kinberg Batra m.fl. (M,

Läs mer

Förstärkta samarbetssamtal

Förstärkta samarbetssamtal Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU4 Förstärkta samarbetssamtal Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2012/13:189 Förstärkta samarbetssamtal. Ingen motion har väckts

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun Socialutskottets betänkande 2010/11:SoU12 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan

Läs mer

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU5 Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet proposition 2014/15:129 Utvidgning av

Läs mer

Bidrag för glasögon till barn och unga

Bidrag för glasögon till barn och unga Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU4 Bidrag för glasögon till barn och unga Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om bidrag för glasögon till vissa barn och unga,

Läs mer

Kommissionens arbetsprogram 2015

Kommissionens arbetsprogram 2015 Civilutskottets yttrande 2014/15:CU2y Kommissionens arbetsprogram 2015 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har gett civilutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram 2015 En ny

Läs mer

Säkerhetsprövning av offentliga ombud

Säkerhetsprövning av offentliga ombud Justitieutskottets betänkande 2003/04:JuU25 Säkerhetsprövning av offentliga ombud Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2003/04:77 Säkerhetsprövning av offentliga

Läs mer

Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för arbetstagare med funktionshinder

Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för arbetstagare med funktionshinder Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU2 Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för arbetstagare med funktionshinder Sammanfattning I detta betänkande tillstyrker utskottet regeringens förslag i

Läs mer

Förbättrade villkor för studerande föräldrar

Förbättrade villkor för studerande föräldrar Utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU11 Förbättrade villkor för studerande föräldrar Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:42 Förbättrade villkor för studerande

Läs mer

Ny lag om näringsförbud

Ny lag om näringsförbud Civilutskottets betänkande 2013/14:CU35 Ny lag om näringsförbud Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:215 och en motion som väckts med anledning av propositionen.

Läs mer

Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1

Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU4 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 Sammanfattning I betänkandet behandlar utbildningsutskottet regeringens förslag i proposition 2014/15:137 Obligatoriska

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Mobilisering mot grov organiserad brottslighet

Motion till riksdagen: 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Mobilisering mot grov organiserad brottslighet Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Mobilisering mot grov organiserad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen

Läs mer

Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen

Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU9 Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:40 Motpart i mål om ny legitimation

Läs mer

Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg

Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU4 Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:6 Utbetalning av barnbidrag

Läs mer

Avgift enligt Studsvikslagen

Avgift enligt Studsvikslagen Försvarsutskottets betänkande 2010/11:FöU7 Avgift enligt Studsvikslagen Sammanfattning I betänkandet som behandlar proposition 2010/11:126 Avgift enligt Studsvikslagen föreslås att den tid som kärnkraftsföretagen

Läs mer

Riksgatan 1, Stockholm

Riksgatan 1, Stockholm Här är namnen på alla ledarmöter i Sveriges riksdag. Alla har samma postadress: Riksgatan 1, 100 12 Stockholm Socialdemokraterna: Ann Christin Ahlberg Maria Andersson Willner Johan Andersson Phia Andersson

Läs mer

Hemlig teleavlyssning, m.m.

Hemlig teleavlyssning, m.m. Justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU4 Hemlig teleavlyssning, m.m. Sammanfattning I detta ärende behandlar utskottet regeringens skrivelse 2006/07:28 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och

Läs mer

Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet

Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU24 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet Sammanfattning I betänkandet behandlas proposition 2012/13:107 Upphävande av kravet på sterilisering

Läs mer

Återreglering av viss flygtrafiktjänst

Återreglering av viss flygtrafiktjänst Näringsutskottets yttrande Återreglering av viss flygtrafiktjänst Till trafikutskottet Trafikutskottet beslutade den 6 maj 2014 att inom ramen för sitt planerade betänkande Luftfartsfrågor (bet. 2013/14:TU17)

Läs mer

Ny påföljd efter tidigare dom

Ny påföljd efter tidigare dom Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU30 Ny påföljd efter tidigare dom Sammanfattning Regeringen föreslår en reform av regleringen om ny påföljdsbestämning efter tidigare dom. Syftet är att förenkla

Läs mer

Eftersök av trafikskadat vilt

Eftersök av trafikskadat vilt Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU3 Eftersök av trafikskadat vilt Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2008/09:191 Eftersök av trafikskadat vilt.

Läs mer

Inkomstbeskattning, redovisning och revision av Eric-konsortier

Inkomstbeskattning, redovisning och revision av Eric-konsortier Skatteutskottets betänkande Inkomstbeskattning, redovisning och revision av Eric-konsortier Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition 2014/15:4 till hur associationsformen

Läs mer

en ny lag om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter.

en ny lag om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter. Näringsutskottets betänkande 2012/13:NU18 Ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2012/13:122 där det föreslås

Läs mer

Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser utgår

Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser utgår Skatteutskottets betänkande Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser utgår Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag om att lagen (2013:984) om

Läs mer

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Sammanfattning I betänkandet behandlar finansutskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2016 (prop.

Läs mer

Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör

Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU11 Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition 2014/15:17 Ändringar

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län Konstitutionsutskottets betänkande Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län _ Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:122 Regionalt utvecklingsansvar

Läs mer

för personer som arbetar med stöd av särskilda regler om sjukersättning,

för personer som arbetar med stöd av särskilda regler om sjukersättning, Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2008/09:AU3 Ledighetsrätt för personer som arbetar med stöd av särskilda regler om sjukersättning, m.m. Sammanfattning Utskottet tillstyrker i detta ärende regeringens

Läs mer

Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning

Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU18 Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lagändringar till följd av

Läs mer

Etablering av utrikes födda genom företagande

Etablering av utrikes födda genom företagande Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU12 Etablering av utrikes födda genom företagande Sammanfattning I detta betänkande behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens skrivelse 2012/13:146 Riksrevisionens

Läs mer

En ny lag om personnamn

En ny lag om personnamn Civilutskottets betänkande 2016/17:CU4 En ny lag om personnamn Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till en ny lag om personnamn. Förslagen syftar till att stärka enskildas möjligheter

Läs mer

Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning

Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning Justitieutskottets betänkande 2011/12:JuU9 Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:10

Läs mer

Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning

Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning Utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU13 Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning Sammanfattning I betänkandet behandlar utbildningsutskottet proposition 2014/15:85 Ökad

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde

Läs mer

Sekretess inom yrkeshögskolan

Sekretess inom yrkeshögskolan Utbildningsutskottets betänkande 2008/09:UbU21 Sekretess inom yrkeshögskolan Sammanfattning I betänkandet behandlas proposition 2008/09:151 Sekretess inom yrkeshögskolan. I propositionen föreslås en ändring

Läs mer

Utgiftsområde 8 Migration

Utgiftsområde 8 Migration Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3266 av Johan Forssell m.fl. (M) Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 8 Migration

Läs mer

Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares

Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares Utbildningsutskottets betänkande 2007/08:UbU14 Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte Sammanfattning I betänkandet behandlar

Läs mer

Nya mervärdesskatteregler om förändrade krav för viss import av varor

Nya mervärdesskatteregler om förändrade krav för viss import av varor Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU12 Nya mervärdesskatteregler om förändrade krav för viss import av varor Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2010/11:14) till ändringar

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Tydligare reaktioner mot brott

Motion till riksdagen: 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Tydligare reaktioner mot brott Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Tydligare reaktioner mot brott Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Kommittémotion

Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3324 av Cecilia Widegren m.fl. (M) med anledning av prop. 2015/16:82 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv

Läs mer

Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån Civilutskottets betänkande 2013/14:CU15 Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:44 Rättvisare regler vid förtidsbetalning

Läs mer

Grönbok om framtidens belysning

Grönbok om framtidens belysning Näringsutskottets utlåtande 2011/12:NU16 Grönbok om framtidens belysning Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om framtidens belysning (KOM(2011) 889). Syftet

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 2014-08-28 Ett tryggare Sverige I Sverige ska människor kunna leva i trygghet, utan att behöva oroa

Läs mer

Vissa psykiatrifrågor m.m.

Vissa psykiatrifrågor m.m. Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU3 Vissa psykiatrifrågor m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2008/09:193 Vissa psykiatrifrågor m.m. Två motionsyrkanden har väckts

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet

Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

Läs mer

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan Skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU26 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag om ändring i skatteavtalet mellan Sverige

Läs mer

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 augusti 2007 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Håkan Fäldt, Kent Andersson, Sofia Hedén, Allan Widman, Hanna Thomé,

Läs mer

Ändring av statistiksekretessen

Ändring av statistiksekretessen Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU39 Ändring av statistiksekretessen _ Sammanfattning Utskottet behandlar i betänkandet regeringens proposition 2013/14:162 Ändringar i statistiksekretessen.

Läs mer

Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxeringen

Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxeringen Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU14 Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxeringen Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition 2015/16:36 Avskaffande

Läs mer

Associationsrätt m.m.

Associationsrätt m.m. Civilutskottets betänkande 2012/13:CU5 Associationsrätt m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet ett tjugotal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2012 om associationsrätt m.m. Motionsyrkandena

Läs mer

Enklare regler i socialförsäkringen

Enklare regler i socialförsäkringen Socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU16 Enklare regler i socialförsäkringen Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2012/13: 169 Enklare regler i socialförsäkringen.

Läs mer

Mervärdesskatt. Skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU19. Sammanfattning

Mervärdesskatt. Skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU19. Sammanfattning Skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU19 Mervärdesskatt Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet ett antal motioner från allmänna motionstiden hösten 2014 om skattesatser, ideell verksamhet och

Läs mer

Förslag för att uppmuntra till jämställdhet och arbete

Förslag för att uppmuntra till jämställdhet och arbete Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2356 av Johan Forssell m.fl. (M) Förslag för att uppmuntra till jämställdhet och arbete Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Skatteavtal mellan Sverige och Armenien

Skatteavtal mellan Sverige och Armenien Skatteutskottets betänkande 2016/17:SkU4 Skatteavtal mellan Sverige och Armenien Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag i proposition 2015/16:171 om ett nytt avtal mellan Sverige och

Läs mer

Två frågor om polisutbildningen. Synen på den framtida polisutbildningen bland ledamöterna i riksdagens justitie- och utbildningsutskott

Två frågor om polisutbildningen. Synen på den framtida polisutbildningen bland ledamöterna i riksdagens justitie- och utbildningsutskott Två frågor om polisutbildningen Synen på den framtida polisutbildningen bland ledamöterna i riksdagens justitie- och utbildningsutskott Örebro universitet och Polisförbundet har under hösten 2011 låtit

Läs mer

SEKAB:s valenkät 2014

SEKAB:s valenkät 2014 SEKAB:s valenkät 2014 Genomförd inom ramen för Westanders Stora Valenkäten 2014 Uppdaterad efter valet, 2014-10-22 Innehåll Innehåll... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Samlat resultat... 4 3. Svaren per parti...

Läs mer

Fredsam Göteborg Postadress: Fredsam, c/o IKFF, Viktoriahuset, Linnegatan 21, 43 04 Göteborg Email: info@fredsam.se

Fredsam Göteborg Postadress: Fredsam, c/o IKFF, Viktoriahuset, Linnegatan 21, 43 04 Göteborg Email: info@fredsam.se Till Lisbeth Sundén Andersson, Sveriges riksdag Till Jimmy Ståhl, Sveriges riksdag Till Hans Rothenberg, Sveriges riksdag Till Rickard Nordin, Sveriges riksdag Till Lise Nordin, Sveriges riksdag Till Walter

Läs mer

Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer

Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer Skatteutskottets betänkande 2007/08:SkU8 Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2007/08:18 Sänkt reklamskatt för vissa periodiska

Läs mer

Beskattning av flygbränsle och

Beskattning av flygbränsle och Skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU12 Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet proposition 2014/15:40 Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle.

Läs mer

Skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om djurskydd m.m.

Skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om djurskydd m.m. Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2008/09:MJU6 Skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om djurskydd m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2008/09:13

Läs mer

Trygghetssystemen utomlands

Trygghetssystemen utomlands Socialförsäkringsutskottets betänkande 2008/09:SfU11 Trygghetssystemen utomlands Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet en framställning av Riksrevisionens styrelse angående trygghetssystemen

Läs mer

Åtgärder mot missbruk av svenska pass

Åtgärder mot missbruk av svenska pass Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU25 Åtgärder mot missbruk av svenska pass Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i passlagen. Ändringarna syftar

Läs mer

Ändring av vissa övergångsbestämmelser

Ändring av vissa övergångsbestämmelser Socialförsäkringsutskottets betänkande 2008/09:SfU12 Ändring av vissa övergångsbestämmelser Sammanfattning I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen antar utskottets förslag till ändring i de övergångsbestämmelser

Läs mer

Skolväsendet. Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU14. Sammanfattning. Behandlade förslag

Skolväsendet. Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU14. Sammanfattning. Behandlade förslag Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU14 Skolväsendet Sammanfattning Utskottet föreslår fem tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden om tioårig grundskola, möjligheten till

Läs mer

Utlåtande om vitboken En EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma

Utlåtande om vitboken En EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma Socialutskottets utlåtande 2007/08:SoU3 Utlåtande om vitboken En EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma Sammanfattning I utlåtandet behandlas vitboken En EU-strategi för hälsofrågor

Läs mer

Ändringar i sjukförsäkringen

Ändringar i sjukförsäkringen Finansutskottets yttrande Ändringar i sjukförsäkringen Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet beslutade den 9 juni 2011 att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över ett förslag

Läs mer

Sjukhusens läkemedelsförsörjning

Sjukhusens läkemedelsförsörjning Socialutskottets betänkande 2007/08:SoU20 Sjukhusens läkemedelsförsörjning Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2007/08:142 Sjukhusens läkemedelsförsörjning. Några följdmotioner

Läs mer

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Civilutskottets betänkande 2013/14:CU34 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:225 Bättre förutsättningar för

Läs mer

Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften

Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften Justitieutskottets betänkande 2008/09:JuU27 Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2008/09:149 Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften,

Läs mer