Dnr 2015:679 Delredovisning. Vilka tillkännagivanden från riksdagen till regeringen har beslutats i kammaren under riksmötet 2014/15?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-05-13 Dnr 2015:679 Delredovisning. Vilka tillkännagivanden från riksdagen till regeringen har beslutats i kammaren under riksmötet 2014/15?"
  • Jan Ek
  • för 2 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Dnr 2015:679 Delredovisning Vilka tillkännagivanden från riksdagen till regeringen har beslutats i kammaren under riksmötet 2014/15? Utredningstjänsten har från Kammarstatistikprogrammet hämtat referenser till i kammaren behandlade utskottsbetänkanden och gått igenom den beslutsredovisning som finns tillgänglig på riksdagens webbplats i anslutning till respektive utskottsbetänkande. Kompletterande uppgifter har hämtats från utskottsbetänkanden och kammarprotokoll. Med tillkännagivanden från riksdagen till regeringen avses i denna rapport de förslag till beslut som vunnit kammarens bifall och i vilka det anges att riksdagen ger regeringen till känna (eller liknande formulering). Genomgången visar att riksdagen under riksmötet 2014/15 t.o.m. den 29 april 2015 har beslutat om 102 tillkännagivanden till regeringen. I tabell 1 nedan redovisas dessa med uppgifter om aktuellt utskottsbetänkande, utskottets förslag till beslut samt beslut i kammaren. 1 1 I tre fall beslutades tillkännagivanden genom bifall till reservation i kammaren (2014/15:FiU1, p 2, res. 3, 2014/15:SfU2, p 4, res. 1, 2014/15:SkU18, p 10, res. 9) och för dessa tre beslut redovisas även reservationens förslag till beslut.

2 Tabell 1. Tillkännagivanden från riksdagen till regeringen 2014/15, t.o.m Utskottsbetänkande Beslut i kammaren Utskottets förslag till beslut 2014/15:AU5 4. Utökat stöd till start av näringsverksamhet om att regeringen bör vidta nödvändiga åtgärder för att även unga under 20 år ska få möjlighet att ta del av stöd till start av näringsverksamhet. Därmed bifaller riksdagen motion 2014/15:2575 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 18 och avslår motion 2014/15:1229 av Sten Bergheden (M) yrkande /15:AU6 1. Översynen av Arbetsförmedlingen om att arbetet med översynen av Arbetsförmedlingen ska återupptas senast den 15 april Reservation (S, MP, V) Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V) S M SD MP C V FP KD Totalt /15:CU6 4. Utredningar om faderskap. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2014/15:463 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (S), 2014/15:988 av Rickard Nordin (C), 2014/15:1599 av Patrick Reslow (M) yrkande 1, 2014/15:2517 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 1, 2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) yrkande 17, 2014/15:2984 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 2 och

3 2014/15:2989 av Emma Henriksson (KD). 2014/15:CU6 2014/15:CU /15:CU /15:CU Framtidsfullmakter. erna 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 24 och 2014/15:2984 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande Privat initiativrätt till detaljplan. erna 2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 3 och 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 8. Reservation 7 (S, MP) 14. Reduktion av bygglovsavgiften. 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 11. Reservation 12 (S, MP) 17. Riktvärden för trafikbuller. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 5 och avslår motionerna 2014/15:332 av Lennart Axelsson (S) och 2014/15:1207 av Andreas Norlén m.fl. (M). Reservation 15 (S, MP) Reservation 16 (SD) Utskottets förslag mot reservation 15 (S, MP) S M SD MP C V FP

4 KD Totalt /15:CU Tillgänglighetskrav för studentbostäder. 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 17. Reservation 18 (S, MP) Utskottets förslag mot reservation 18 (S, MP) S M SD MP C V FP KD Totalt /15:CU /15:CU Finansiella rådgivare. 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande Sms-lån om en uppföljning av den lagstiftning som införts för att stärka konsumentskyddet vid kreditgivning och minska de negativa följderna av snabblån. 2014/15:2985 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 2 och avslår motionerna 2014/15:133 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 4 6, 2014/15:436 av Hans Hoff (S), 2014/15:965 av Jan Ericson (M), 2014/15:1439 av Peter Jeppsson m.fl. (S), 2014/15:1534 av Elisabeth Svantesson och Lotta Finstorp (M),

5 2014/15:2083 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S), 2014/15:2428 av Ola Johansson (C) yrkande 3 och 2014/15:2518 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2. Reservation 3 (SD) Reservation 4 (V) Utskottets förslag mot reservation 4 (V) S M SD MP C V FP KD Totalt /15:FiU1 2. Rambeslutet - utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna på statens budget (avsnitt 3 samt bil. 2, 4, 6 och 8) a) Utgiftstak för staten 2015, 2016 och 2017 Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till miljarder kronor för 2015, miljarder kronor för 2016, och till miljarder kronor för Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 2 och 3 samt avslår motionerna 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2 och 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 2. b) Utgiftsramar för utgiftsområdena 2015 Riksdagen beslutar om ramar för utgiftsområdena 2015 i enlighet med utskottets förslag i bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 6 och avslår motionerna 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3 och 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 5. c) Övriga utgifter på statens budget 2015 Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2015, beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2015 och be-

6 räkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2015 enligt utskottets förslag i bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 7, 11 och 12 samt avslår motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 7. d) Beräkningen av inkomsterna på statens budget 2015 Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för 2015 enligt utskottets förslag i bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 4 och avslår motionerna 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5 i denna del och 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del e) Ändringar i skatte- och avgiftsregler Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 4 till 1. lag om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter, 2. lag om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader, 3. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69), 4. lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel, 5. lag om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden, 6. lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster med den ändringen att 1 får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 6, 7. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön med den ändringen att 28 får ett tredje stycke av följande lydelse "I övrigt får Försäkringskassans beslut enligt denna lag inte överklagas.", 8. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200). 9. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m., 10. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 11. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt, 12. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi, 13. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, 14. lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus, 15. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, 16. lag om ändring i ellagen (1997:857), 17. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, 18. lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall, 19. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) med den ändringen att 67 kap. 7 och 8 får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 6, 20. lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, 21. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980), 22. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling, 23. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, 24. lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid

7 avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980), 25. lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt, 26. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227), 27. lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, 28. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244). Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 16 20, och 35 43, bifaller delvis proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 21, 22 och 34 samt avslår motionerna 2014/15:114 av Jenny Petersson (M), 2014/15:984 av Annika Qarlsson (C), 2014/15:1229 av Sten Bergheden (M) yrkande 3, 2014/15:1772 av Jessica Rosencrantz (M), 2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkandena 9 och 10, 2014/15:1908 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkandena 2 och 4, 2014/15:2244 av Tina Ghasemi (M), 2014/15:2250 av Tina Ghasemi (M), 2014/15:2274 av Sofia Fölster (M), 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 1 och 3, 2014/15:2575 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 7 och 13, 2014/15:2662 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 5, 2014/15:2786 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 4, 2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 8, 12 och 15, 2014/15:2892 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 2 och 4 7, 2014/15:2893 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 2, 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 5 i denna del och 7 16 samt 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del. f) Ålderspensionssystemets utgifter 2015 Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till miljoner kronor för Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 8 och avslår motion 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 17. g) Preliminära utgiftsramar och inkomstberäkningar 2016, 2017 och 2018 Riksdagen godkänner de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdena och den preliminära inkomstberäkningen för 2016, 2017 och 2018 enligt utskottets förslag i bilaga 8. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 9, bifaller delvis proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 5 och avslår motionerna 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 4 och 6 samt 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 4 och 6. Reservation 3 (M, FP, C, KD) Reservation 4 (SD)

8 Reservation 3. Rambeslutet utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna på statens budget (avsnitt 3 samt bil. 2, 4, 6 och 8), punkt 2 (M, FP, C, KD) av Anna Kinberg Batra (M), Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Jörgen Andersson (M), Emil Källström (C), Jan Ericson (M), Erik Ullenhag (FP) och Jakob Forssmed (KD). Förslag till riksdagsbeslut Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse: a) Utgiftstak för staten 2015, 2016 och 2017 Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till miljarder kronor för 2015, miljarder kronor för 2016, och till miljarder kronor för Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2 och avslår proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 2 och 3 samt motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 2. b) Utgiftsramar för utgiftsområdena 2015 Riksdagen beslutar om ramar för utgiftsområdena för 2015 i enlighet med Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag i bilaga /15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3 och avslår proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 6 och motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 5. c) Övriga utgifter på statens budget 2015 =Utskottet. d) Beräkningen av inkomsterna på statens budget 2015 Riksdagen godkänner beräkningen av inkomsterna för 2015 i enlighet med Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5 i denna del och avslår proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 4 och motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del. e) Ändringar i skatte- och avgiftsregler Riksdagen a) avslår regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel, 2. lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, 3. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, 4. lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus, 5. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), 6. lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, 7. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980), 8. lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980),

9 b) antar reservanternas förslag i bilaga 7 till 1. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, 2. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), 3. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980), c) antar regeringens övriga lagförslag med de ändringar som utskottet föreslår, d) tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen ska återkomma med de ytterligare förändringar i skatte- och avgiftsreglerna som överensstämmer med allianspartiernas beräkning av statsbudgetens inkomster för 2015 i motion 2014/15:3002. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 16 18, 20, 23 27, och och samt motionerna 2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkandena 9 och 10, 2014/15:1908 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkandena 2 och 4, 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 1 och 3, 2014/15:2575 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 7 och 13, 2014/15:2662 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 5 och 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 5 i denna del och 7 16, bifaller delvis proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 22, 28, 34 och 36 samt motionerna 2014/15:114 av Jenny Petersson (M), 2014/15:984 av Annika Qarlsson (C), 2014/15:1229 av Sten Bergheden (M) yrkande 3, 2014/15:1772 av Jessica Rosencrantz (M), 2014/15:2244 av Tina Ghasemi (M), 2014/15:2250 av Tina Ghasemi (M) och 2014/15:2274 av Sofia Fölster (M) samt avslår proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 19, 21, 29, 35 och 39 samt motionerna 2014/15:2786 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 4, 2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 8, 12 och 15, 2014/15:2892 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 2 och 4 7, 2014/15:2893 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 2 och 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del. f) Ålderspensionssystemets utgifter 2015 Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till miljoner kronor för Därmed bifaller riksdagen motion 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 17 och avslår proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 8. g) Preliminära utgiftsramar och inkomstberäkningar 2016, 2017 och 2018 Riksdagen godkänner de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdena och de preliminära inkomstberäkningarna för 2016, 2017 och 2018 i enlighet med Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag i bilaga 9. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 4 och 6 samt avslår proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 5 och 9 samt motion

10 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 4 och 6. Utskottets förslag mot reservation 3 (M, FP, C, KD) S M SD MP C V FP KD Totalt /15:FiU /15:FiU30 Beslut: Kammaren biföll res Bättre stöd så att kommuner kan upphandla giftfria produkter till förskolor Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att genom bättre upphandlingsstöd bidra till att kommunerna kan ställa miljö- och hälsokrav vid kommunal upphandling. 2014/15:2981 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande En parlamentarisk utredning om överskottsmålet och dess roll i det finanspolitiska ramverket Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen snarast ska tillsätta en parlamentarisk utredning med uppdraget att analysera konsekvenserna för svensk ekonomi av ett förändrat överskottsmål och hur en sådan förändring förhåller sig till övriga delar av det finanspolitiska ramverket. Utredningen bör innefatta en noggrann genomlysning av vilka effekter ramverket och själva överskottsmålet har haft på den svenska ekonomins utveckling och på Sveriges förmåga att nå EU:s gemensamma mål. Särskild tonvikt ska läggas vid möjligheterna att säkerställa finanspolitisk stabilitet och att klara av kommande kriser. Reservation (S, MP, V) Utskottets förslag mot reservation (S, MP, V) S M

11 SD MP C V FP KD Totalt /15:FöU1 2014/15:FöU6 2014/15:FöU7 3. Ersättningar vid tjänstgöring i Försvarsmakten om att införa ett system med tidsdelmål med ekonomisk kompensation liksom andra typer av incitament för vissa personalkategorier inom Försvarsmakten. 2014/15:1425 av Edward Riedl (M) och avslår motion 2014/15:1262 av Oscar Sjöstedt och Paula Bieler (SD). Reservation 3 (S, MP, V) 5. Särskild utredning om alarmeringstjänsten om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppgift att lämna förslag till hur en sammanhållen myndighet för alarmeringstjänsten bör organiseras. 2014/15:2841 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande Centrum med specialkompetens i och forskning om veteraner om att ett centrum med specialkompetens i veteranfrågor bör inrättas. erna 2014/15:1618 av Mikael Oscarsson (KD) och 2014/15:1907 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 4. Reservation 6 (S) Utskottets förslag mot reservation 6 (S) S M SD

12 MP C V FP KD Totalt /15:JuU1 2014/15:JuU1 2014/15:JuU1 10. Fler lokala poliser om att regeringen bör återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att öka antalet lokala poliser. erna 2014/15:1630 av Ulf Berg och Finn Bengtsson (M), 2014/15:2336 av Saila Quicklund och Ulf Berg (M), 2014/15:2456 av Johan Hedin (C) yrkande 6 och 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1 och bifaller delvis motion 2014/15:1228 av Sten Bergheden (M) yrkande 1. Reservation 3 (V) 21. Bostadsinbrott om att arbetet mot bostadsinbrott ska prioriteras. Därmed bifaller riksdagen motion 2014/15:1904 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 5. Reservation 7 (S, MP, V). 22. Brott som begåtts av djurrättsaktivister om att arbetet mot brott som begås av djurrättsaktivister ska prioriteras. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2014/15:71 av Lars-Arne Staxäng (M), 2014/15:300 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 2 och 3 samt 2014/15:1352 av Kristina Yngwe (C) yrkande 1 och avslår motion 2014/15:1352 av Kristina Yngwe (C) yrkande 3. Reservation 8 (S, MP, V)

13 2014/15:JuU1 2014/15:JuU9 39. Rättsväsendets arbete mot brottslighet på internet om att regeringen bör vidta ytterligare åtgärder för att stärka rättsväsendets kompetens i arbetet mot brottsligheten på internet. Därmed bifaller riksdagen motion 2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1. Reservation 12 (V) 5. Helgavskiljning med fotboja Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör se över hur ungdomspåföljden helgavskiljning med fotboja kan utformas och återkomma till riksdagen med ett sådant förslag. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2014/15:2971 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1 i denna del. Reservation 2 (S, MP, V) Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V) S M SD MP C V FP KD Totalt /15:JuU14 6. Skärpta straff för människohandel och koppleri om skärpta straff för människohandel och koppleri. 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2 och bifaller delvis motion 2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 37. Reservation 6 (S, MP, V)

14 2014/15:JuU /15:JuU /15:JuU /15:JuU /15:JuU Det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet om det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet. 2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 6, bifaller delvis motion 2014/15:2313 av Sofia Damm (KD) yrkande 2 och avslår motion 2014/15:1782 av Åsa Lindestam (S). 18. Köp av sexuell handling av barn om köp av sexuell handling av barn. erna 2014/15:2508 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD) yrkande 2, 2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 32 och 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 8 och bifaller delvis motion 2014/15:2319 av Sofia Damm (KD) yrkandena 1 och Köp av sexuell tjänst om köp av sexuell tjänst. erna 2014/15:2508 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD) yrkande 1 och 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 9, bifaller delvis motion 2014/15:1711 av Tuve Skånberg (KD) yrkande 1 och avslår motion 2014/15:1711 av Tuve Skånberg (KD) yrkande Kontakt med barn i sexuellt syfte om kontakt med barn i sexuellt syfte. 2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2 och bifaller delvis motionerna 2014/15:836 av Boriana Åberg (M) och 2014/15:2039 av Hans Hoff (S). 26. Inbrottsstöld om inbrottsstöld. erna 2014/15:2246 av Tina Ghasemi (M) och 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2.

15 Reservation 13 (S, MP, V) 2014/15:JuU /15:JuU /15:JuU /15:JuU /15:JuU Skärpning av straffet för bedrägeri m.m. om skärpning av straffet för bedrägeri m.m. 2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 4 och bifaller delvis motion 2014/15:197 av Roger Haddad (FP). Reservation 16 (S, MP, V) 31. Identitetsstöld om identitetsstöld. 2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3 och bifaller delvis motionerna 2014/15:1617 av Sofia Damm (KD) och 2014/15:2413 av Finn Bengtsson m.fl. (M). Reservation 17 (S, MP, V) 33. Systematiska fakturabedrägerier om systematiska fakturabedrägerier. erna 2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5 och 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 7 och bifaller delvis motion 2014/15:843 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (M). Reservation 18 (S, MP, V) 36. Synnerligen grovt narkotikabrott om synnerligen grovt narkotikabrott. erna 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 10 och 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 6 och bifaller delvis motion 2014/15:288 av Edward Riedl (M). 45. Skärpta straff för vissa allvarliga våldsbrott om skärpta straff för vissa allvarliga våldsbrott. erna

16 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 7 och 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5 och bifaller delvis motionerna 2014/15:289 av Edward Riedl (M), 2014/15:1758 av Lars Hjälmered (M) och 2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 2. Reservation 23 (S, MP, V) 2014/15:JuU /15:JuU /15:JuU /15:JuU /15:JuU Straffvärdesbestämning vid flerfaldig brottslighet om straffvärdesbestämning vid flerfaldig brottslighet. erna 2014/15:1904 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 6 och 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 4 och bifaller delvis motion 2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 22. Reservation 25 (S, MP, V) 61. Skärpta straff vid grov organiserad brottslighet om skärpta straff vid grov organiserad brottslighet. 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1 och bifaller delvis motion 2014/15:1827 av Thomas Finnborg (M). 62. Förverkande om förverkande. 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande Skärpt straffansvar vid underlåtenhet att avslöja och hindra brott i vissa fall om skärpt straffansvar vid underlåtenhet att avslöja och hindra brott i vissa fall. 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 4. Reservation 35 (S, MP, V) 65. Försök till häleri

17 om försök till häleri. 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 8. Reservation 37 (S, MP, V) 2014/15:JuU /15:JuU /15:JuU /15:JuU Deltagande i väpnad konflikt utomlands i vissa fall om deltagande i väpnad konflikt utomlands i vissa fall. 2014/15:2996 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3 och bifaller delvis motionerna 2014/15:1529 av Mikael Cederbratt och Annicka Engblom (M) yrkande 1, 2014/15:1606 av Mikael Oscarsson (KD), 2014/15:1795 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (C), 2014/15:1904 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 3 och 2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande Kameraövervakning av vilt om kameraövervakning av vilt. 2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 16 och bifaller delvis motionerna 2014/15:460 av Helén Pettersson i Umeå och Isak From (S), 2014/15:2130 av Magnus Persson (SD), 2014/15:2543 av Eskil Erlandsson (C) yrkande 5, 2014/15:2628 av Helena Lindahl och Daniel Bäckström (C) och 2014/15:2977 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande Ordning och säkerhet i domstolarna om ordning och säkerhet i domstolarna. 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 11 och bifaller delvis motion 2014/15:341 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M). 17. Utbyte av information i kampen mot grov organiserad brottslighet Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anför om utbyte av information i kampen mot grov organiserad brottslighet. 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 10.

18 2014/15:JuU /15:JuU /15:JuU Renodling av polisens uppgifter Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anför om renodling av polisens uppgifter. 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2. Reservation 9 (V) 47. Handläggning av vapenlicensärenden om handläggning av vapenlicensärenden. 2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 15 och bifaller delvis motionerna 2014/15:32 av Nina Lundström (FP) yrkande 3, 2014/15:171 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2, 2014/15:1261 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkandena 1, 4 och 5, 2014/15:1631 av Gunilla Nordgren (M), 2014/15:2048 av Isak From m.fl. (S) och 2014/15:2496 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande Villkorlig frigivning vid återfall i likartad brottslighet om att regeringen bör skärpa reglerna för villkorlig frigivning för de som återfallit i likartad brottslighet. 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 12. Reservation 11 (S, MP, V) Utskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V) S M SD MP C V FP KD Totalt

19 2014/15:JuU /15:KrU3 2014/15:KrU4 7. Elektronisk fotboja vid kontaktförbud om att regeringen bör utreda frågan om huruvida kraven för när ett kontaktförbud får förenas med elektronisk övervakning är för höga. 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 7. Reservation 2 (V) 1. Finansieringen av public service-bolagens verksamhet Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anfört om en utredning av tv- och radio-avgiften. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2014/15:112 av Jenny Petersson (M), 2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 13, 2014/15:295 av Cecilia Widegren (M) och 2014/15:1329 av Margareta B Kjellin (M) samt avslår motionerna 2014/15:387 av Hans Rothenberg (M), 2014/15:666 av Jan Ericson (M), 2014/15:814 av Per-Ingvar Johnsson (C), 2014/15:1047 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD, M, C, FP), 2014/15:1252 av Sten Bergheden (M), 2014/15:1816 av Carl-Oskar Bohlin (M) och 2014/15:2522 av Anders Forsberg (SD). 1. Reglering av spelmarknaden Riksdagen ger regeringen till känna dels att ett samarbete ska ske över blockgränserna för att hitta ett licenssystem på spelområdet som ska kunna införas i Sverige och vara långsiktigt och hållbart, dels att direktiven till den planerade utredningen på spelområdet, som även de ska arbetas fram blocköverskridande, ska lämnas under Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2014/15:299 av Cecilia Widegren (M), 2014/15:1592 av Andreas Carlson (KD) yrkande 1, 2014/15:1817 av Carl-Oskar Bohlin (M) yrkandena 1 3, 2014/15:2023 av Christian Holm (M) och 2014/15:2571 av Gustaf Hoffstedt (M). Reservation (SD) Utskottets förslag mot reservation (SD) Parti Ja Nej Avstående S M Frånvarande

20 SD MP C V FP KD Totalt /15:KrU4 2014/15:KrU7 2014/15:KU1 2014/15:KU11 4. LAN-spel Riksdagen ger regeringen till känna att tillståndsplikten för LAN-spel ska tas bort, alternativt att LAN-spel ska avgiftsbefrias. 2014/15:822 av Rickard Nordin (C) yrkande 3 och bifaller delvis motion 2014/15:1583 av Mathias Sundin m.fl. (FP). 4. Kultur för äldre om vikten av att bejaka äldre människors delaktighet i kulturlivet och ta vara på erfarenheterna från satsningen Kultur för äldre. erna 2014/15:2358 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 7 och 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande Presstödet och Presstödsnämnden om att några av Presstödskommitténs förslag ska vara genomförda tidigare än 2017 och att Presstödsnämnden i lämplig form ska infogas i Myndigheten för radio och tv. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2014/15:2466 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2 och 2014/15:2789 av Per-Ingvar Johnsson (C) samt avslår motionerna 2014/15:2017 av Christian Holm (M) och 2014/15:2748 av Martin Kinnunen (SD). Reservation 5 (SD) 1. Utredning i fråga om utlämnande av allmänna handlingar Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i betänkandet om behovet av utredning i fråga om mycket frekventa och omfattande framställningar att få ta del av allmänna handlingar.

Nummer Datum Utskott Kommentar

Nummer Datum Utskott Kommentar Nummer Datum Utskott Kommentar 1 12-feb AU6 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att arbetet med översynen av Arbetsförmedlingen ska återupptas senast den 15 april

Läs mer

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU12

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU12 Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU12 Socialavgifter Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen avslår motionsyrkanden om bl.a. lägre socialavgifter för unga respektive äldre, små företag

Läs mer

En mer jämställd föräldrapenning

En mer jämställd föräldrapenning Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU5 En mer jämställd föräldrapenning Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:124 En mer jämställd föräldrapenning,

Läs mer

Skärpt straff för dataintrång

Skärpt straff för dataintrång Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU27 Skärpt straff för dataintrång Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:92 Skärpt straff för dataintrång och en följdmotion

Läs mer

Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning

Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU9 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2015/16:37 Riksrevisionens

Läs mer

En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella

En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU9 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition

Läs mer

Europeisk skyddsorder

Europeisk skyddsorder Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU4 Europeisk skyddsorder Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om europeisk skyddsorder (prop. 2014/15:139) med två

Läs mer

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU17 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om avgiftsfrihet för viss screening

Läs mer

SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program Socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU6 SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande propositionen 2014/15:21 SGI-skydd för

Läs mer

Biståndsavräkningar och partiernas löften före valet 2014

Biståndsavräkningar och partiernas löften före valet 2014 Analys Diakonias analys och kommentarer Biståndsavräkningar och partiernas löften före valet 2014 I den budget som nyligen presenterades aviserade regeringen att hela 8,4 miljarder kronor från det svenska

Läs mer

En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot

En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU9 En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:33 En möjlighet

Läs mer

Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU11 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om hälsoundersökning

Läs mer

Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Civilutskottets betänkande 2015/16:CU11 Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till en ändring i marknadsföringslagen. Lagändringen

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra

Läs mer

Elektronisk stämningsansökan i brottmål

Elektronisk stämningsansökan i brottmål Justitieutskottets betänkande 2011/12:JuU25 Elektronisk stämningsansökan i brottmål Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:126 Elektronisk stämningsansökan i brottmål.

Läs mer

En-procentsmålet och partiernas löften före valet 2014

En-procentsmålet och partiernas löften före valet 2014 Analys Diakonias analys och kommentarer En-procentsmålet och partiernas löften före valet 2014 I partiledarenkäten som Diakonia genomförde före riksdagsvalet 2014 ställdes bl.a. frågan om huruvida motsvarande

Läs mer

Beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, m.m. (prop. 2003/04:117)

Beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, m.m. (prop. 2003/04:117) Skatteutskottets betänkande 2003/04:SkU30 Beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, m.m. (prop. 2003/04:117) Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition

Läs mer

Översynen av Arbetsförmedlingen

Översynen av Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014/15:AU6 Översynen av Arbetsförmedlingen Sammanfattning Med anledning av den nyligen avslutade översynen av Arbetsförmedlingen (dir. 2014:15) föreslår utskottet att

Läs mer

Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott

Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU10 Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott Sammanfattning I betänkandet behandlar justitieutskottet proposition 2014/15:26 Skärpta regler om förverkande

Läs mer

Straffansvaret vid egenmäktighet med barn

Straffansvaret vid egenmäktighet med barn Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU24 Straffansvaret vid egenmäktighet med barn Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:120 Straffansvaret vid egenmäktighet

Läs mer

Sjöfylleri. Civilutskottets betänkande 2015/16:CU2. Sammanfattning

Sjöfylleri. Civilutskottets betänkande 2015/16:CU2. Sammanfattning Civilutskottets betänkande 2015/16:CU2 Sjöfylleri Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet ett tiotal motionsyrkanden om sjöfylleri från allmänna motionstiderna 2014/15 och 2015/16. I motionerna

Läs mer

Avgiftsfri öppenvård för personer som är 85 år eller äldre och avgiftsfri tandvård för barn och unga vuxna

Avgiftsfri öppenvård för personer som är 85 år eller äldre och avgiftsfri tandvård för barn och unga vuxna Socialutskottets yttrande 2016/17:SoU2y Avgiftsfri öppenvård för personer som är 85 år eller äldre och avgiftsfri tandvård för barn och unga vuxna Till finansutskottet Finansutskottet har gett socialutskottet

Läs mer

Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt

Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU15 Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt Sammanfattning I detta betänkande föreslår finansutskottet att riksdagen tillkännager

Läs mer

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU6 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om höjd beskattning av sparande

Läs mer

Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Konstitutionsutskottets yttrande 2009/10:KU1y Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet har den 24 september 2009 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande

Läs mer

Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU7 Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2013/14:45

Läs mer

Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU15 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:36 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

Läs mer

Lagvalsregler på civilrättens område - Rom I- och Rom II-förordningarna

Lagvalsregler på civilrättens område - Rom I- och Rom II-förordningarna Civilutskottets betänkande Lagvalsregler på civilrättens område - Rom I- och Rom II-förordningarna Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet den tidigare regeringens proposition 2013/14:243 Lagvalsregler

Läs mer

Riksrevisonens rapport om att gå i pension

Riksrevisonens rapport om att gå i pension Socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU8 Riksrevisonens rapport om att gå i pension Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2014/15:33 Riksrevisionens rapport

Läs mer

Bokföringsbrott i filialer

Bokföringsbrott i filialer Civilutskottets betänkande 2016/17:CU17 Bokföringsbrott i filialer Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till nya lagregler som ska klargöra att ett utländskt företag som bedriver

Läs mer

Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Konstitutionsutskottets yttrande 2016/17:KU1y Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 22 september 2016 att ge övriga utskott tillfälle att senast

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Civilutskottets betänkande 2015/16:CU7 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:136 Gäldenärens möjligheter

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat

Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat Sammanfattning Den svenska maten är något vi ska vara stolta över. Sverige är bland de länder som har högst djurskydd

Läs mer

En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna

En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU6 En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna Sammanfattning I betänkandet behandlar socialförsäkringsutskottet regeringens proposition

Läs mer

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU22 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen avslår regeringens förslag till lag

Läs mer

Användning av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse för Gotlands kommun

Användning av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse för Gotlands kommun Konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU7 Användning av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse för Gotlands kommun Sammanfattning I betänkandet behandlas proposition 2011/12:21 Användning

Läs mer

Informationsutbytesavtal med Förenade Arabemiraten

Informationsutbytesavtal med Förenade Arabemiraten Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU24 Informationsutbytesavtal med Förenade Arabemiraten Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag om ett avtal mellan Sverige och Förenade

Läs mer

Vårändringsbudget för 2015

Vårändringsbudget för 2015 Skatteutskottets yttrande 2014/15:SkU6y Vårändringsbudget för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet har gett samtliga utskott tillfälle att senast den 26 maj 2015 yttra sig över Vårändringsbudget för

Läs mer

Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats

Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats Skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU10 Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition 2014/15:5 Ny

Läs mer

Vårdvalssystem i primärvården

Vårdvalssystem i primärvården Socialutskottets betänkande 2014/15:SoU3 Vårdvalssystem i primärvården Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet en följdmotion (M, C, FP, KD) som väckts med anledning av regeringens skrivelse (skr.

Läs mer

Sjöfylleri. Civilutskottets betänkande 2006/07:CU6. Sammanfattning

Sjöfylleri. Civilutskottets betänkande 2006/07:CU6. Sammanfattning Civilutskottets betänkande 2006/07:CU6 Sjöfylleri Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet två motioner som gäller lagstiftningen om sjöfylleri. Motionerna har väckts under den allmänna motionstiden

Läs mer

Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning

Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning Civilutskottets betänkande 2014/15:CU4 Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet den tidigare regeringens proposition 2013/14:242 Ett stärkt

Läs mer

Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder

Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU34 Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:203 Ansvaret

Läs mer

Ökad endomarbehörighet i tvistemål

Ökad endomarbehörighet i tvistemål Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU3 Ökad endomarbehörighet i tvistemål Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag om ökad endomarbehörighet i tvistemål. Enligt förslaget

Läs mer

Tingsrättsorganisationen

Tingsrättsorganisationen Justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU27 Tingsrättsorganisationen Sammanfattning Med begagnande av sin initiativrätt i 3 kap. 7 riksdagsordningen föreslår utskottet att riksdagen gör ett tillkännagivande

Läs mer

EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar tillsyn och sanktioner

EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar tillsyn och sanktioner Civilutskottets betänkande 2014/15:CU3 EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar tillsyn och sanktioner Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet den tidigare regeringens proposition 2013/14:239

Läs mer

Insatsen Förberedande och orienterande utbildning

Insatsen Förberedande och orienterande utbildning Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU13 Insatsen Förberedande och orienterande utbildning Sammanfattning Utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden

Läs mer

Falska polisbilar. Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU6. Sammanfattning. Behandlade förslag

Falska polisbilar. Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU6. Sammanfattning. Behandlade förslag Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU6 Falska polisbilar Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till en ny lag om skydd för vissa polisiära kännetecken på motorfordon.

Läs mer

Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet

Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU27 Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen om Riksrevisionens rapport om it-relaterad

Läs mer

Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU15 Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i lagen

Läs mer

Kompetens och oberoende vid upprättandet av energideklarationer

Kompetens och oberoende vid upprättandet av energideklarationer Civilutskottets betänkande 2013/14:CU3 Kompetens och oberoende vid upprättandet av energideklarationer Sammanfattning I betänkandet behandlar civilutskottet proposition 2012/13:171 Kompetens och oberoende

Läs mer

Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens

Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU20 Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande

Läs mer

Tillämpningen av EU:s straffrättsliga lagstiftning på frågor som rör frihetsberövande

Tillämpningen av EU:s straffrättsliga lagstiftning på frågor som rör frihetsberövande Justitieutskottets utlåtande 2011/12:JuU2 Tillämpningen av EU:s straffrättsliga lagstiftning på frågor som rör frihetsberövande Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens

Läs mer

Genomförande av mätinstrumentdirektivet och direktivet om icke-automatiska vågar

Genomförande av mätinstrumentdirektivet och direktivet om icke-automatiska vågar Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU11 Genomförande av mätinstrumentdirektivet och direktivet om icke-automatiska vågar Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar

Läs mer

Kontroll av färdskrivare

Kontroll av färdskrivare Trafikutskottets betänkande 2010/11:TU15 Kontroll av färdskrivare Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2010/11:62 Kontroll av färdskrivare samt en följdmotion om sanktionsordningen

Läs mer

rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden

rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden Civilutskottets betänkande 2012/13:CU18 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens skrivelse 2012/13:91

Läs mer

Extra ändringsbudget för 2016 Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar

Extra ändringsbudget för 2016 Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar Socialförsäkringsutskottets yttrande 2015/16:SfU3y Extra ändringsbudget för 2016 Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 5 april 2016 att

Läs mer

Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg m.m.

Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg m.m. Socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU16 Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2011/12:152 Enklare och effektivare

Läs mer

En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Civilutskottets betänkande 2013/14:CU5 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag i proposition 2012/13: 178 En tydligare

Läs mer

Vårändringsbudget för 2014

Vårändringsbudget för 2014 Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2013/14:MJU5y Vårändringsbudget för 2014 Till finansutskottet Finansutskottet har gett bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över Vårändringsbudget

Läs mer

Höjt tak för avgift enligt socialtjänstlagen

Höjt tak för avgift enligt socialtjänstlagen Socialutskottets yttrande 2015/16:SoU3y Höjt tak för avgift enligt socialtjänstlagen Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 22 oktober 2015 att ge socialutskottet möjlighet att yttra sig över

Läs mer

En effektivare kriminalisering av penningtvätt

En effektivare kriminalisering av penningtvätt Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU25 En effektivare kriminalisering av penningtvätt Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:121 En effektivare kriminalisering

Läs mer

Anvisade elavtal. Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU8. Sammanfattning. Behandlade förslag

Anvisade elavtal. Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU8. Sammanfattning. Behandlade förslag Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU8 Anvisade elavtal Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i ellagen. Ändringarna gäller dels systemet med anvisade elleverantörer,

Läs mer

Komplettering av den nya plan- och bygglagen

Komplettering av den nya plan- och bygglagen Civilutskottets betänkande 2010/11:CU23 Komplettering av den nya plan- och bygglagen Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2010/11:63 Komplettering av den nya plan- och bygglagen

Läs mer

Avskaffande av åldersgräns

Avskaffande av åldersgräns Socialutskottets betänkande 2006/07:SoU15 Avskaffande av åldersgräns Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2006/07:97 Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare

Läs mer

Straffrättsliga frågor

Straffrättsliga frågor Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU14 Straffrättsliga frågor Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet knappt 150 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014. Yrkandena rör bl.a. brott,

Läs mer

Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret

Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret Försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU11 Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens föreslagna lagändringar i syfte att förtydliga

Läs mer

Ändrad tidpunkt för signalspaning i kablar

Ändrad tidpunkt för signalspaning i kablar Försvarsutskottets betänkande 2008/09:FöU11 Ändrad tidpunkt för signalspaning i kablar Sammanfattning Utskottet konstaterar att den omfattande och noggranna beredning av ett förslag till en komplettering

Läs mer

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU5 Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet proposition 2014/15:129 Utvidgning av

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun Socialutskottets betänkande 2010/11:SoU12 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan

Läs mer

Hemlig teleavlyssning, m.m.

Hemlig teleavlyssning, m.m. Justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU4 Hemlig teleavlyssning, m.m. Sammanfattning I detta ärende behandlar utskottet regeringens skrivelse 2006/07:28 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och

Läs mer

Ärendeplan för kammaren (preliminär) 22 oktober 31 december 2014

Ärendeplan för kammaren (preliminär) 22 oktober 31 december 2014 Ärendeplan för kammaren (preliminär) 22 oktober 31 december 2014 Onsdag 19 november 9.00 Votering kl. 16.00 Tillgänglig tid: 14 tim. 0 min. Beräknad tid: 1 tim. 10 min. KU3 Några ändringar på tryck- och

Läs mer

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:M av Anna Kinberg Batra m.fl. (M,

Läs mer

Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för arbetstagare med funktionshinder

Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för arbetstagare med funktionshinder Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU2 Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för arbetstagare med funktionshinder Sammanfattning I detta betänkande tillstyrker utskottet regeringens förslag i

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Mobilisering mot grov organiserad brottslighet

Motion till riksdagen: 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Mobilisering mot grov organiserad brottslighet Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Mobilisering mot grov organiserad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen

Läs mer

Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien

Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien Socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU12 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2012/13: 117 Konvention

Läs mer

Förbättrade villkor för studerande föräldrar

Förbättrade villkor för studerande föräldrar Utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU11 Förbättrade villkor för studerande föräldrar Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:42 Förbättrade villkor för studerande

Läs mer

Ny lag om näringsförbud

Ny lag om näringsförbud Civilutskottets betänkande 2013/14:CU35 Ny lag om näringsförbud Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:215 och en motion som väckts med anledning av propositionen.

Läs mer

Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU12 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i socialtjänstlagen. De ändringar som utskottet

Läs mer

Säkerhetsprövning av offentliga ombud

Säkerhetsprövning av offentliga ombud Justitieutskottets betänkande 2003/04:JuU25 Säkerhetsprövning av offentliga ombud Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2003/04:77 Säkerhetsprövning av offentliga

Läs mer

Bidrag för glasögon till barn och unga

Bidrag för glasögon till barn och unga Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU4 Bidrag för glasögon till barn och unga Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om bidrag för glasögon till vissa barn och unga,

Läs mer

Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen

Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU9 Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:40 Motpart i mål om ny legitimation

Läs mer

Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen

Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU18 Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ny lag om

Läs mer

Avgift enligt Studsvikslagen

Avgift enligt Studsvikslagen Försvarsutskottets betänkande 2010/11:FöU7 Avgift enligt Studsvikslagen Sammanfattning I betänkandet som behandlar proposition 2010/11:126 Avgift enligt Studsvikslagen föreslås att den tid som kärnkraftsföretagen

Läs mer

Ny påföljd efter tidigare dom

Ny påföljd efter tidigare dom Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU30 Ny påföljd efter tidigare dom Sammanfattning Regeringen föreslår en reform av regleringen om ny påföljdsbestämning efter tidigare dom. Syftet är att förenkla

Läs mer

Förstärkta samarbetssamtal

Förstärkta samarbetssamtal Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU4 Förstärkta samarbetssamtal Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2012/13:189 Förstärkta samarbetssamtal. Ingen motion har väckts

Läs mer

Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg

Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU4 Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:6 Utbetalning av barnbidrag

Läs mer

Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn

Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn Socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU23 Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag

Läs mer

Tilläggsavgift i domstol

Tilläggsavgift i domstol Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU20 Tilläggsavgift i domstol Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:77 Tillläggsavgift i domstol. Utskottet behandlar även

Läs mer

Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1

Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU4 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 Sammanfattning I betänkandet behandlar utbildningsutskottet regeringens förslag i proposition 2014/15:137 Obligatoriska

Läs mer

Kommissionens arbetsprogram 2015

Kommissionens arbetsprogram 2015 Civilutskottets yttrande 2014/15:CU2y Kommissionens arbetsprogram 2015 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har gett civilutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram 2015 En ny

Läs mer

Anställning under viss kompletterande utbildning

Anställning under viss kompletterande utbildning Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU8 Anställning under viss kompletterande utbildning Sammanfattning I betänkandet behandlar utbildningsutskottet regeringens förslag i proposition 2015/16:23 Anställning

Läs mer

Eftersök av trafikskadat vilt

Eftersök av trafikskadat vilt Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU3 Eftersök av trafikskadat vilt Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2008/09:191 Eftersök av trafikskadat vilt.

Läs mer

Inkomstbeskattning, redovisning och revision av Eric-konsortier

Inkomstbeskattning, redovisning och revision av Eric-konsortier Skatteutskottets betänkande Inkomstbeskattning, redovisning och revision av Eric-konsortier Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition 2014/15:4 till hur associationsformen

Läs mer

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU14 Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen,

Läs mer

Riksgatan 1, Stockholm

Riksgatan 1, Stockholm Här är namnen på alla ledarmöter i Sveriges riksdag. Alla har samma postadress: Riksgatan 1, 100 12 Stockholm Socialdemokraterna: Ann Christin Ahlberg Maria Andersson Willner Johan Andersson Phia Andersson

Läs mer

Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete

Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete Socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU14 Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2011/12: 113

Läs mer

Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU21 Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens

Läs mer

Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön

Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön Socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU13 Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:81 Förtydligande

Läs mer

Sänkt skatt för pensionärer

Sänkt skatt för pensionärer Skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU13 Sänkt skatt för pensionärer Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2008/09:38) om skattelättnader för personer som fyllt 65 år. Förslaget

Läs mer