Dnr 2015:679 Delredovisning. Vilka tillkännagivanden från riksdagen till regeringen har beslutats i kammaren under riksmötet 2014/15?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-05-13 Dnr 2015:679 Delredovisning. Vilka tillkännagivanden från riksdagen till regeringen har beslutats i kammaren under riksmötet 2014/15?"
  • Jan Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Dnr 2015:679 Delredovisning Vilka tillkännagivanden från riksdagen till regeringen har beslutats i kammaren under riksmötet 2014/15? Utredningstjänsten har från Kammarstatistikprogrammet hämtat referenser till i kammaren behandlade utskottsbetänkanden och gått igenom den beslutsredovisning som finns tillgänglig på riksdagens webbplats i anslutning till respektive utskottsbetänkande. Kompletterande uppgifter har hämtats från utskottsbetänkanden och kammarprotokoll. Med tillkännagivanden från riksdagen till regeringen avses i denna rapport de förslag till beslut som vunnit kammarens bifall och i vilka det anges att riksdagen ger regeringen till känna (eller liknande formulering). Genomgången visar att riksdagen under riksmötet 2014/15 t.o.m. den 29 april 2015 har beslutat om 102 tillkännagivanden till regeringen. I tabell 1 nedan redovisas dessa med uppgifter om aktuellt utskottsbetänkande, utskottets förslag till beslut samt beslut i kammaren. 1 1 I tre fall beslutades tillkännagivanden genom bifall till reservation i kammaren (2014/15:FiU1, p 2, res. 3, 2014/15:SfU2, p 4, res. 1, 2014/15:SkU18, p 10, res. 9) och för dessa tre beslut redovisas även reservationens förslag till beslut.

2 Tabell 1. Tillkännagivanden från riksdagen till regeringen 2014/15, t.o.m Utskottsbetänkande Beslut i kammaren Utskottets förslag till beslut 2014/15:AU5 4. Utökat stöd till start av näringsverksamhet om att regeringen bör vidta nödvändiga åtgärder för att även unga under 20 år ska få möjlighet att ta del av stöd till start av näringsverksamhet. Därmed bifaller riksdagen motion 2014/15:2575 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 18 och avslår motion 2014/15:1229 av Sten Bergheden (M) yrkande /15:AU6 1. Översynen av Arbetsförmedlingen om att arbetet med översynen av Arbetsförmedlingen ska återupptas senast den 15 april Reservation (S, MP, V) Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V) S M SD MP C V FP KD Totalt /15:CU6 4. Utredningar om faderskap. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2014/15:463 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (S), 2014/15:988 av Rickard Nordin (C), 2014/15:1599 av Patrick Reslow (M) yrkande 1, 2014/15:2517 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 1, 2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) yrkande 17, 2014/15:2984 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 2 och

3 2014/15:2989 av Emma Henriksson (KD). 2014/15:CU6 2014/15:CU /15:CU /15:CU Framtidsfullmakter. erna 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 24 och 2014/15:2984 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande Privat initiativrätt till detaljplan. erna 2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 3 och 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 8. Reservation 7 (S, MP) 14. Reduktion av bygglovsavgiften. 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 11. Reservation 12 (S, MP) 17. Riktvärden för trafikbuller. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 5 och avslår motionerna 2014/15:332 av Lennart Axelsson (S) och 2014/15:1207 av Andreas Norlén m.fl. (M). Reservation 15 (S, MP) Reservation 16 (SD) Utskottets förslag mot reservation 15 (S, MP) S M SD MP C V FP

4 KD Totalt /15:CU Tillgänglighetskrav för studentbostäder. 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 17. Reservation 18 (S, MP) Utskottets förslag mot reservation 18 (S, MP) S M SD MP C V FP KD Totalt /15:CU /15:CU Finansiella rådgivare. 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande Sms-lån om en uppföljning av den lagstiftning som införts för att stärka konsumentskyddet vid kreditgivning och minska de negativa följderna av snabblån. 2014/15:2985 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 2 och avslår motionerna 2014/15:133 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 4 6, 2014/15:436 av Hans Hoff (S), 2014/15:965 av Jan Ericson (M), 2014/15:1439 av Peter Jeppsson m.fl. (S), 2014/15:1534 av Elisabeth Svantesson och Lotta Finstorp (M),

5 2014/15:2083 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S), 2014/15:2428 av Ola Johansson (C) yrkande 3 och 2014/15:2518 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2. Reservation 3 (SD) Reservation 4 (V) Utskottets förslag mot reservation 4 (V) S M SD MP C V FP KD Totalt /15:FiU1 2. Rambeslutet - utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna på statens budget (avsnitt 3 samt bil. 2, 4, 6 och 8) a) Utgiftstak för staten 2015, 2016 och 2017 Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till miljarder kronor för 2015, miljarder kronor för 2016, och till miljarder kronor för Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 2 och 3 samt avslår motionerna 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2 och 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 2. b) Utgiftsramar för utgiftsområdena 2015 Riksdagen beslutar om ramar för utgiftsområdena 2015 i enlighet med utskottets förslag i bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 6 och avslår motionerna 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3 och 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 5. c) Övriga utgifter på statens budget 2015 Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2015, beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2015 och be-

6 räkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2015 enligt utskottets förslag i bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 7, 11 och 12 samt avslår motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 7. d) Beräkningen av inkomsterna på statens budget 2015 Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för 2015 enligt utskottets förslag i bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 4 och avslår motionerna 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5 i denna del och 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del e) Ändringar i skatte- och avgiftsregler Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 4 till 1. lag om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter, 2. lag om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader, 3. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69), 4. lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel, 5. lag om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden, 6. lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster med den ändringen att 1 får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 6, 7. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön med den ändringen att 28 får ett tredje stycke av följande lydelse "I övrigt får Försäkringskassans beslut enligt denna lag inte överklagas.", 8. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200). 9. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m., 10. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 11. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt, 12. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi, 13. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, 14. lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus, 15. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, 16. lag om ändring i ellagen (1997:857), 17. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, 18. lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall, 19. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) med den ändringen att 67 kap. 7 och 8 får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 6, 20. lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, 21. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980), 22. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling, 23. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, 24. lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid

7 avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980), 25. lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt, 26. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227), 27. lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, 28. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244). Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 16 20, och 35 43, bifaller delvis proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 21, 22 och 34 samt avslår motionerna 2014/15:114 av Jenny Petersson (M), 2014/15:984 av Annika Qarlsson (C), 2014/15:1229 av Sten Bergheden (M) yrkande 3, 2014/15:1772 av Jessica Rosencrantz (M), 2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkandena 9 och 10, 2014/15:1908 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkandena 2 och 4, 2014/15:2244 av Tina Ghasemi (M), 2014/15:2250 av Tina Ghasemi (M), 2014/15:2274 av Sofia Fölster (M), 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 1 och 3, 2014/15:2575 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 7 och 13, 2014/15:2662 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 5, 2014/15:2786 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 4, 2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 8, 12 och 15, 2014/15:2892 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 2 och 4 7, 2014/15:2893 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 2, 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 5 i denna del och 7 16 samt 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del. f) Ålderspensionssystemets utgifter 2015 Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till miljoner kronor för Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 8 och avslår motion 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 17. g) Preliminära utgiftsramar och inkomstberäkningar 2016, 2017 och 2018 Riksdagen godkänner de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdena och den preliminära inkomstberäkningen för 2016, 2017 och 2018 enligt utskottets förslag i bilaga 8. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 9, bifaller delvis proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 5 och avslår motionerna 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 4 och 6 samt 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 4 och 6. Reservation 3 (M, FP, C, KD) Reservation 4 (SD)

8 Reservation 3. Rambeslutet utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna på statens budget (avsnitt 3 samt bil. 2, 4, 6 och 8), punkt 2 (M, FP, C, KD) av Anna Kinberg Batra (M), Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Jörgen Andersson (M), Emil Källström (C), Jan Ericson (M), Erik Ullenhag (FP) och Jakob Forssmed (KD). Förslag till riksdagsbeslut Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse: a) Utgiftstak för staten 2015, 2016 och 2017 Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till miljarder kronor för 2015, miljarder kronor för 2016, och till miljarder kronor för Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2 och avslår proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 2 och 3 samt motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 2. b) Utgiftsramar för utgiftsområdena 2015 Riksdagen beslutar om ramar för utgiftsområdena för 2015 i enlighet med Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag i bilaga /15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3 och avslår proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 6 och motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 5. c) Övriga utgifter på statens budget 2015 =Utskottet. d) Beräkningen av inkomsterna på statens budget 2015 Riksdagen godkänner beräkningen av inkomsterna för 2015 i enlighet med Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5 i denna del och avslår proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 4 och motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del. e) Ändringar i skatte- och avgiftsregler Riksdagen a) avslår regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel, 2. lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, 3. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, 4. lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus, 5. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), 6. lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, 7. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980), 8. lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980),

9 b) antar reservanternas förslag i bilaga 7 till 1. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, 2. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), 3. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980), c) antar regeringens övriga lagförslag med de ändringar som utskottet föreslår, d) tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen ska återkomma med de ytterligare förändringar i skatte- och avgiftsreglerna som överensstämmer med allianspartiernas beräkning av statsbudgetens inkomster för 2015 i motion 2014/15:3002. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 16 18, 20, 23 27, och och samt motionerna 2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkandena 9 och 10, 2014/15:1908 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkandena 2 och 4, 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 1 och 3, 2014/15:2575 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 7 och 13, 2014/15:2662 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 5 och 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 5 i denna del och 7 16, bifaller delvis proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 22, 28, 34 och 36 samt motionerna 2014/15:114 av Jenny Petersson (M), 2014/15:984 av Annika Qarlsson (C), 2014/15:1229 av Sten Bergheden (M) yrkande 3, 2014/15:1772 av Jessica Rosencrantz (M), 2014/15:2244 av Tina Ghasemi (M), 2014/15:2250 av Tina Ghasemi (M) och 2014/15:2274 av Sofia Fölster (M) samt avslår proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 19, 21, 29, 35 och 39 samt motionerna 2014/15:2786 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 4, 2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 8, 12 och 15, 2014/15:2892 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 2 och 4 7, 2014/15:2893 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 2 och 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del. f) Ålderspensionssystemets utgifter 2015 Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till miljoner kronor för Därmed bifaller riksdagen motion 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 17 och avslår proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 8. g) Preliminära utgiftsramar och inkomstberäkningar 2016, 2017 och 2018 Riksdagen godkänner de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdena och de preliminära inkomstberäkningarna för 2016, 2017 och 2018 i enlighet med Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag i bilaga 9. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 4 och 6 samt avslår proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 5 och 9 samt motion

10 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 4 och 6. Utskottets förslag mot reservation 3 (M, FP, C, KD) S M SD MP C V FP KD Totalt /15:FiU /15:FiU30 Beslut: Kammaren biföll res Bättre stöd så att kommuner kan upphandla giftfria produkter till förskolor Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att genom bättre upphandlingsstöd bidra till att kommunerna kan ställa miljö- och hälsokrav vid kommunal upphandling. 2014/15:2981 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande En parlamentarisk utredning om överskottsmålet och dess roll i det finanspolitiska ramverket Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen snarast ska tillsätta en parlamentarisk utredning med uppdraget att analysera konsekvenserna för svensk ekonomi av ett förändrat överskottsmål och hur en sådan förändring förhåller sig till övriga delar av det finanspolitiska ramverket. Utredningen bör innefatta en noggrann genomlysning av vilka effekter ramverket och själva överskottsmålet har haft på den svenska ekonomins utveckling och på Sveriges förmåga att nå EU:s gemensamma mål. Särskild tonvikt ska läggas vid möjligheterna att säkerställa finanspolitisk stabilitet och att klara av kommande kriser. Reservation (S, MP, V) Utskottets förslag mot reservation (S, MP, V) S M

11 SD MP C V FP KD Totalt /15:FöU1 2014/15:FöU6 2014/15:FöU7 3. Ersättningar vid tjänstgöring i Försvarsmakten om att införa ett system med tidsdelmål med ekonomisk kompensation liksom andra typer av incitament för vissa personalkategorier inom Försvarsmakten. 2014/15:1425 av Edward Riedl (M) och avslår motion 2014/15:1262 av Oscar Sjöstedt och Paula Bieler (SD). Reservation 3 (S, MP, V) 5. Särskild utredning om alarmeringstjänsten om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppgift att lämna förslag till hur en sammanhållen myndighet för alarmeringstjänsten bör organiseras. 2014/15:2841 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande Centrum med specialkompetens i och forskning om veteraner om att ett centrum med specialkompetens i veteranfrågor bör inrättas. erna 2014/15:1618 av Mikael Oscarsson (KD) och 2014/15:1907 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 4. Reservation 6 (S) Utskottets förslag mot reservation 6 (S) S M SD

12 MP C V FP KD Totalt /15:JuU1 2014/15:JuU1 2014/15:JuU1 10. Fler lokala poliser om att regeringen bör återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att öka antalet lokala poliser. erna 2014/15:1630 av Ulf Berg och Finn Bengtsson (M), 2014/15:2336 av Saila Quicklund och Ulf Berg (M), 2014/15:2456 av Johan Hedin (C) yrkande 6 och 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1 och bifaller delvis motion 2014/15:1228 av Sten Bergheden (M) yrkande 1. Reservation 3 (V) 21. Bostadsinbrott om att arbetet mot bostadsinbrott ska prioriteras. Därmed bifaller riksdagen motion 2014/15:1904 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 5. Reservation 7 (S, MP, V). 22. Brott som begåtts av djurrättsaktivister om att arbetet mot brott som begås av djurrättsaktivister ska prioriteras. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2014/15:71 av Lars-Arne Staxäng (M), 2014/15:300 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 2 och 3 samt 2014/15:1352 av Kristina Yngwe (C) yrkande 1 och avslår motion 2014/15:1352 av Kristina Yngwe (C) yrkande 3. Reservation 8 (S, MP, V)

13 2014/15:JuU1 2014/15:JuU9 39. Rättsväsendets arbete mot brottslighet på internet om att regeringen bör vidta ytterligare åtgärder för att stärka rättsväsendets kompetens i arbetet mot brottsligheten på internet. Därmed bifaller riksdagen motion 2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1. Reservation 12 (V) 5. Helgavskiljning med fotboja Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör se över hur ungdomspåföljden helgavskiljning med fotboja kan utformas och återkomma till riksdagen med ett sådant förslag. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2014/15:2971 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1 i denna del. Reservation 2 (S, MP, V) Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V) S M SD MP C V FP KD Totalt /15:JuU14 6. Skärpta straff för människohandel och koppleri om skärpta straff för människohandel och koppleri. 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2 och bifaller delvis motion 2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 37. Reservation 6 (S, MP, V)

14 2014/15:JuU /15:JuU /15:JuU /15:JuU /15:JuU Det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet om det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet. 2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 6, bifaller delvis motion 2014/15:2313 av Sofia Damm (KD) yrkande 2 och avslår motion 2014/15:1782 av Åsa Lindestam (S). 18. Köp av sexuell handling av barn om köp av sexuell handling av barn. erna 2014/15:2508 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD) yrkande 2, 2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 32 och 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 8 och bifaller delvis motion 2014/15:2319 av Sofia Damm (KD) yrkandena 1 och Köp av sexuell tjänst om köp av sexuell tjänst. erna 2014/15:2508 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD) yrkande 1 och 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 9, bifaller delvis motion 2014/15:1711 av Tuve Skånberg (KD) yrkande 1 och avslår motion 2014/15:1711 av Tuve Skånberg (KD) yrkande Kontakt med barn i sexuellt syfte om kontakt med barn i sexuellt syfte. 2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2 och bifaller delvis motionerna 2014/15:836 av Boriana Åberg (M) och 2014/15:2039 av Hans Hoff (S). 26. Inbrottsstöld om inbrottsstöld. erna 2014/15:2246 av Tina Ghasemi (M) och 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2.

15 Reservation 13 (S, MP, V) 2014/15:JuU /15:JuU /15:JuU /15:JuU /15:JuU Skärpning av straffet för bedrägeri m.m. om skärpning av straffet för bedrägeri m.m. 2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 4 och bifaller delvis motion 2014/15:197 av Roger Haddad (FP). Reservation 16 (S, MP, V) 31. Identitetsstöld om identitetsstöld. 2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3 och bifaller delvis motionerna 2014/15:1617 av Sofia Damm (KD) och 2014/15:2413 av Finn Bengtsson m.fl. (M). Reservation 17 (S, MP, V) 33. Systematiska fakturabedrägerier om systematiska fakturabedrägerier. erna 2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5 och 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 7 och bifaller delvis motion 2014/15:843 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (M). Reservation 18 (S, MP, V) 36. Synnerligen grovt narkotikabrott om synnerligen grovt narkotikabrott. erna 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 10 och 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 6 och bifaller delvis motion 2014/15:288 av Edward Riedl (M). 45. Skärpta straff för vissa allvarliga våldsbrott om skärpta straff för vissa allvarliga våldsbrott. erna

16 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 7 och 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5 och bifaller delvis motionerna 2014/15:289 av Edward Riedl (M), 2014/15:1758 av Lars Hjälmered (M) och 2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 2. Reservation 23 (S, MP, V) 2014/15:JuU /15:JuU /15:JuU /15:JuU /15:JuU Straffvärdesbestämning vid flerfaldig brottslighet om straffvärdesbestämning vid flerfaldig brottslighet. erna 2014/15:1904 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 6 och 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 4 och bifaller delvis motion 2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 22. Reservation 25 (S, MP, V) 61. Skärpta straff vid grov organiserad brottslighet om skärpta straff vid grov organiserad brottslighet. 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1 och bifaller delvis motion 2014/15:1827 av Thomas Finnborg (M). 62. Förverkande om förverkande. 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande Skärpt straffansvar vid underlåtenhet att avslöja och hindra brott i vissa fall om skärpt straffansvar vid underlåtenhet att avslöja och hindra brott i vissa fall. 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 4. Reservation 35 (S, MP, V) 65. Försök till häleri

17 om försök till häleri. 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 8. Reservation 37 (S, MP, V) 2014/15:JuU /15:JuU /15:JuU /15:JuU Deltagande i väpnad konflikt utomlands i vissa fall om deltagande i väpnad konflikt utomlands i vissa fall. 2014/15:2996 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3 och bifaller delvis motionerna 2014/15:1529 av Mikael Cederbratt och Annicka Engblom (M) yrkande 1, 2014/15:1606 av Mikael Oscarsson (KD), 2014/15:1795 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (C), 2014/15:1904 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 3 och 2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande Kameraövervakning av vilt om kameraövervakning av vilt. 2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 16 och bifaller delvis motionerna 2014/15:460 av Helén Pettersson i Umeå och Isak From (S), 2014/15:2130 av Magnus Persson (SD), 2014/15:2543 av Eskil Erlandsson (C) yrkande 5, 2014/15:2628 av Helena Lindahl och Daniel Bäckström (C) och 2014/15:2977 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande Ordning och säkerhet i domstolarna om ordning och säkerhet i domstolarna. 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 11 och bifaller delvis motion 2014/15:341 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M). 17. Utbyte av information i kampen mot grov organiserad brottslighet Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anför om utbyte av information i kampen mot grov organiserad brottslighet. 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 10.

18 2014/15:JuU /15:JuU /15:JuU Renodling av polisens uppgifter Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anför om renodling av polisens uppgifter. 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2. Reservation 9 (V) 47. Handläggning av vapenlicensärenden om handläggning av vapenlicensärenden. 2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 15 och bifaller delvis motionerna 2014/15:32 av Nina Lundström (FP) yrkande 3, 2014/15:171 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2, 2014/15:1261 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkandena 1, 4 och 5, 2014/15:1631 av Gunilla Nordgren (M), 2014/15:2048 av Isak From m.fl. (S) och 2014/15:2496 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande Villkorlig frigivning vid återfall i likartad brottslighet om att regeringen bör skärpa reglerna för villkorlig frigivning för de som återfallit i likartad brottslighet. 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 12. Reservation 11 (S, MP, V) Utskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V) S M SD MP C V FP KD Totalt

19 2014/15:JuU /15:KrU3 2014/15:KrU4 7. Elektronisk fotboja vid kontaktförbud om att regeringen bör utreda frågan om huruvida kraven för när ett kontaktförbud får förenas med elektronisk övervakning är för höga. 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 7. Reservation 2 (V) 1. Finansieringen av public service-bolagens verksamhet Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anfört om en utredning av tv- och radio-avgiften. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2014/15:112 av Jenny Petersson (M), 2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 13, 2014/15:295 av Cecilia Widegren (M) och 2014/15:1329 av Margareta B Kjellin (M) samt avslår motionerna 2014/15:387 av Hans Rothenberg (M), 2014/15:666 av Jan Ericson (M), 2014/15:814 av Per-Ingvar Johnsson (C), 2014/15:1047 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD, M, C, FP), 2014/15:1252 av Sten Bergheden (M), 2014/15:1816 av Carl-Oskar Bohlin (M) och 2014/15:2522 av Anders Forsberg (SD). 1. Reglering av spelmarknaden Riksdagen ger regeringen till känna dels att ett samarbete ska ske över blockgränserna för att hitta ett licenssystem på spelområdet som ska kunna införas i Sverige och vara långsiktigt och hållbart, dels att direktiven till den planerade utredningen på spelområdet, som även de ska arbetas fram blocköverskridande, ska lämnas under Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2014/15:299 av Cecilia Widegren (M), 2014/15:1592 av Andreas Carlson (KD) yrkande 1, 2014/15:1817 av Carl-Oskar Bohlin (M) yrkandena 1 3, 2014/15:2023 av Christian Holm (M) och 2014/15:2571 av Gustaf Hoffstedt (M). Reservation (SD) Utskottets förslag mot reservation (SD) Parti Ja Nej Avstående S M Frånvarande

20 SD MP C V FP KD Totalt /15:KrU4 2014/15:KrU7 2014/15:KU1 2014/15:KU11 4. LAN-spel Riksdagen ger regeringen till känna att tillståndsplikten för LAN-spel ska tas bort, alternativt att LAN-spel ska avgiftsbefrias. 2014/15:822 av Rickard Nordin (C) yrkande 3 och bifaller delvis motion 2014/15:1583 av Mathias Sundin m.fl. (FP). 4. Kultur för äldre om vikten av att bejaka äldre människors delaktighet i kulturlivet och ta vara på erfarenheterna från satsningen Kultur för äldre. erna 2014/15:2358 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 7 och 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande Presstödet och Presstödsnämnden om att några av Presstödskommitténs förslag ska vara genomförda tidigare än 2017 och att Presstödsnämnden i lämplig form ska infogas i Myndigheten för radio och tv. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2014/15:2466 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2 och 2014/15:2789 av Per-Ingvar Johnsson (C) samt avslår motionerna 2014/15:2017 av Christian Holm (M) och 2014/15:2748 av Martin Kinnunen (SD). Reservation 5 (SD) 1. Utredning i fråga om utlämnande av allmänna handlingar Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i betänkandet om behovet av utredning i fråga om mycket frekventa och omfattande framställningar att få ta del av allmänna handlingar.

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens budgetproposition för 2010 med förslag till

Läs mer

Version 2. Mediefrågor. Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU3. Sammanfattning

Version 2. Mediefrågor. Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU3. Sammanfattning Kulturutskottets betänkande 14/1:KrU3 Mediefrågor Sammanfattning Version 2 1 I betänkandet behandlar utskottet 14 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 14. Flertalet av motionsyrkanden handlar

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammansatta justitie- och socialutskottets betänkande 2007/08:JuSoU1 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammanfattning

Läs mer

RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14

RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14 Redaktion: Riksdagsförvaltningens informationsenhet Text: Riksdagsförvaltningen svarar för texten där inget annat anges Utskottskanslierna

Läs mer

RikSDAgens årsbok 2012/13

RikSDAgens årsbok 2012/13 RikSDAgens årsbok 2012/13 RikSDAgens Årsbok 2012/13 Årsboken kan beställas kostnadsfritt via riksdagens webbplats www.riksdagen.se eller från Riksdagens tryckeriexpedition 100 12 Stockholm E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Läs mer

Riksdagens årsbok 2010/11

Riksdagens årsbok 2010/11 Riksdagens årsbok 2010/11 Riksdagens Årsbok 2010/11 Årsboken kan beställas kostnadsfritt via riksdagens webbplats www.riksdagen.se eller från Riksdagens tryckeriexpedition 100 12 Stockholm E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Läs mer

VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR ÅRSSKIFTET 2010/ 2011

VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR ÅRSSKIFTET 2010/ 2011 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR ÅRSSKIFTET 2010/ 2011 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR ÅRSSKIFTET 2010/2011 Skriften är producerad av Regeringskansliet, Information Rosenbad i samarbete med

Läs mer

VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR ÅRSSKIFTET 2014/2015

VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR ÅRSSKIFTET 2014/2015 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR ÅRSSKIFTET 2014/2015 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR ÅRSSKIFTET 2014/2015 Skriften är producerad av Regeringskansliet, Regeringskansliets kommunikationsenhet

Läs mer

Välkommen till riksdagen

Välkommen till riksdagen Sveriges riksdag 2 Sveriges riksdag Välkommen till riksdagen Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i den svenska demokratin och i riksdagens arbete. På riksdagens webbplats www.riksdagen.se kan

Läs mer

RIKSDAGENS ÅRSBOK 2009/10

RIKSDAGENS ÅRSBOK 2009/10 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2009/10 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2009/10 Årsboken kan beställas kostnadsfritt via riksdagens webbplats www.riksdagen.se eller från Riksdagens tryckeriexpedition 100 12 Stockholm E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:65

Regeringens proposition 2009/10:65 Regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:1

Regeringens proposition 2012/13:1 Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Regeringen

Läs mer

Etablering av utrikes födda genom företagande

Etablering av utrikes födda genom företagande Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU12 Etablering av utrikes födda genom företagande Sammanfattning I detta betänkande behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens skrivelse 2012/13:146 Riksrevisionens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Till statsrådet Ylva Johansson

Till statsrådet Ylva Johansson Till statsrådet Ylva Johansson Den 30 juni 2014 beslutade Arbetsmarknadsdepartementet att tillsätta en utredning för att utreda förutsättningarna för matchningsanställningen (A 2014:D). Enligt direktivet

Läs mer

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juni 2012 Maria Larsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2011/12:RFR8 Trafiksutskottet. Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg En uppföljning

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2011/12:RFR8 Trafiksutskottet. Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg En uppföljning Sammanfattning av uppföljningsrapport 2011/12:RFR8 Trafiksutskottet Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg En uppföljning Sammanfattning av uppföljningsrapport 2011/12:RFR8 3 Tillsynen av yrkesmässiga

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:1

Regeringens proposition 2010/11:1 Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.m. Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Regeringen

Läs mer

Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten?

Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? RiR 2011:20 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende

Läs mer

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Beatrice Ask, ordförande Anti Avsan Hanif Bali Anna König Jerlmyr Michael Sandin Anja Sonesson Gunnar Strömmer Urban Widmark Inledning... 4

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit:

Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit: Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit: Proposition ang Företagspolitiskt program för Moderaterna i Stockholms stad och län Inledning... 1 Finansiering... 2 Regelverk...

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:SD100 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2015

Motion till riksdagen: 2014/15:SD100 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2015 Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:SD100 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2015 2014-11-10 17:58 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT... 9 2. VIKTIGA SATSNINGAR...

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet

Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet Ds 2010:25 Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

O2:s valenkät 2010 Vilken el vill riksdagskandidaterna köpa?

O2:s valenkät 2010 Vilken el vill riksdagskandidaterna köpa? O2:s valenkät 2010 Vilken el vill riksdagskandidaterna köpa? Innehåll 1. Förord... 3 2. Sammanfattning... 4 3. Metod Stora valenkäten 2010... 5 3.1. Urval av riksdagskandidater i enkäten... 5 3.2. Genomförande

Läs mer

Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut

Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU5 Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut Sammanfattning I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen beslutar om ändringar i nuvarande utlänningslag.

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:23

Regeringens skrivelse 2007/08:23 Regeringens skrivelse 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Uppföljningsrapport 2007 Skr. 2007/08:23 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18

Läs mer