Dnr 2015:679 Delredovisning. Vilka tillkännagivanden från riksdagen till regeringen har beslutats i kammaren under riksmötet 2014/15?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-05-13 Dnr 2015:679 Delredovisning. Vilka tillkännagivanden från riksdagen till regeringen har beslutats i kammaren under riksmötet 2014/15?"
  • Jan Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Dnr 2015:679 Delredovisning Vilka tillkännagivanden från riksdagen till regeringen har beslutats i kammaren under riksmötet 2014/15? Utredningstjänsten har från Kammarstatistikprogrammet hämtat referenser till i kammaren behandlade utskottsbetänkanden och gått igenom den beslutsredovisning som finns tillgänglig på riksdagens webbplats i anslutning till respektive utskottsbetänkande. Kompletterande uppgifter har hämtats från utskottsbetänkanden och kammarprotokoll. Med tillkännagivanden från riksdagen till regeringen avses i denna rapport de förslag till beslut som vunnit kammarens bifall och i vilka det anges att riksdagen ger regeringen till känna (eller liknande formulering). Genomgången visar att riksdagen under riksmötet 2014/15 t.o.m. den 29 april 2015 har beslutat om 102 tillkännagivanden till regeringen. I tabell 1 nedan redovisas dessa med uppgifter om aktuellt utskottsbetänkande, utskottets förslag till beslut samt beslut i kammaren. 1 1 I tre fall beslutades tillkännagivanden genom bifall till reservation i kammaren (2014/15:FiU1, p 2, res. 3, 2014/15:SfU2, p 4, res. 1, 2014/15:SkU18, p 10, res. 9) och för dessa tre beslut redovisas även reservationens förslag till beslut.

2 Tabell 1. Tillkännagivanden från riksdagen till regeringen 2014/15, t.o.m Utskottsbetänkande Beslut i kammaren Utskottets förslag till beslut 2014/15:AU5 4. Utökat stöd till start av näringsverksamhet om att regeringen bör vidta nödvändiga åtgärder för att även unga under 20 år ska få möjlighet att ta del av stöd till start av näringsverksamhet. Därmed bifaller riksdagen motion 2014/15:2575 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 18 och avslår motion 2014/15:1229 av Sten Bergheden (M) yrkande /15:AU6 1. Översynen av Arbetsförmedlingen om att arbetet med översynen av Arbetsförmedlingen ska återupptas senast den 15 april Reservation (S, MP, V) Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V) S M SD MP C V FP KD Totalt /15:CU6 4. Utredningar om faderskap. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2014/15:463 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (S), 2014/15:988 av Rickard Nordin (C), 2014/15:1599 av Patrick Reslow (M) yrkande 1, 2014/15:2517 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 1, 2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) yrkande 17, 2014/15:2984 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 2 och

3 2014/15:2989 av Emma Henriksson (KD). 2014/15:CU6 2014/15:CU /15:CU /15:CU Framtidsfullmakter. erna 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 24 och 2014/15:2984 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande Privat initiativrätt till detaljplan. erna 2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 3 och 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 8. Reservation 7 (S, MP) 14. Reduktion av bygglovsavgiften. 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 11. Reservation 12 (S, MP) 17. Riktvärden för trafikbuller. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 5 och avslår motionerna 2014/15:332 av Lennart Axelsson (S) och 2014/15:1207 av Andreas Norlén m.fl. (M). Reservation 15 (S, MP) Reservation 16 (SD) Utskottets förslag mot reservation 15 (S, MP) S M SD MP C V FP

4 KD Totalt /15:CU Tillgänglighetskrav för studentbostäder. 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 17. Reservation 18 (S, MP) Utskottets förslag mot reservation 18 (S, MP) S M SD MP C V FP KD Totalt /15:CU /15:CU Finansiella rådgivare. 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande Sms-lån om en uppföljning av den lagstiftning som införts för att stärka konsumentskyddet vid kreditgivning och minska de negativa följderna av snabblån. 2014/15:2985 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 2 och avslår motionerna 2014/15:133 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 4 6, 2014/15:436 av Hans Hoff (S), 2014/15:965 av Jan Ericson (M), 2014/15:1439 av Peter Jeppsson m.fl. (S), 2014/15:1534 av Elisabeth Svantesson och Lotta Finstorp (M),

5 2014/15:2083 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S), 2014/15:2428 av Ola Johansson (C) yrkande 3 och 2014/15:2518 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2. Reservation 3 (SD) Reservation 4 (V) Utskottets förslag mot reservation 4 (V) S M SD MP C V FP KD Totalt /15:FiU1 2. Rambeslutet - utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna på statens budget (avsnitt 3 samt bil. 2, 4, 6 och 8) a) Utgiftstak för staten 2015, 2016 och 2017 Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till miljarder kronor för 2015, miljarder kronor för 2016, och till miljarder kronor för Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 2 och 3 samt avslår motionerna 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2 och 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 2. b) Utgiftsramar för utgiftsområdena 2015 Riksdagen beslutar om ramar för utgiftsområdena 2015 i enlighet med utskottets förslag i bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 6 och avslår motionerna 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3 och 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 5. c) Övriga utgifter på statens budget 2015 Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2015, beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2015 och be-

6 räkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2015 enligt utskottets förslag i bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 7, 11 och 12 samt avslår motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 7. d) Beräkningen av inkomsterna på statens budget 2015 Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för 2015 enligt utskottets förslag i bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 4 och avslår motionerna 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5 i denna del och 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del e) Ändringar i skatte- och avgiftsregler Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 4 till 1. lag om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter, 2. lag om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader, 3. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69), 4. lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel, 5. lag om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden, 6. lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster med den ändringen att 1 får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 6, 7. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön med den ändringen att 28 får ett tredje stycke av följande lydelse "I övrigt får Försäkringskassans beslut enligt denna lag inte överklagas.", 8. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200). 9. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m., 10. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 11. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt, 12. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi, 13. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, 14. lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus, 15. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, 16. lag om ändring i ellagen (1997:857), 17. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, 18. lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall, 19. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) med den ändringen att 67 kap. 7 och 8 får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 6, 20. lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, 21. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980), 22. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling, 23. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, 24. lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid

7 avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980), 25. lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt, 26. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227), 27. lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, 28. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244). Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 16 20, och 35 43, bifaller delvis proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 21, 22 och 34 samt avslår motionerna 2014/15:114 av Jenny Petersson (M), 2014/15:984 av Annika Qarlsson (C), 2014/15:1229 av Sten Bergheden (M) yrkande 3, 2014/15:1772 av Jessica Rosencrantz (M), 2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkandena 9 och 10, 2014/15:1908 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkandena 2 och 4, 2014/15:2244 av Tina Ghasemi (M), 2014/15:2250 av Tina Ghasemi (M), 2014/15:2274 av Sofia Fölster (M), 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 1 och 3, 2014/15:2575 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 7 och 13, 2014/15:2662 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 5, 2014/15:2786 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 4, 2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 8, 12 och 15, 2014/15:2892 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 2 och 4 7, 2014/15:2893 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 2, 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 5 i denna del och 7 16 samt 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del. f) Ålderspensionssystemets utgifter 2015 Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till miljoner kronor för Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 8 och avslår motion 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 17. g) Preliminära utgiftsramar och inkomstberäkningar 2016, 2017 och 2018 Riksdagen godkänner de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdena och den preliminära inkomstberäkningen för 2016, 2017 och 2018 enligt utskottets förslag i bilaga 8. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 9, bifaller delvis proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 5 och avslår motionerna 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 4 och 6 samt 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 4 och 6. Reservation 3 (M, FP, C, KD) Reservation 4 (SD)

8 Reservation 3. Rambeslutet utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna på statens budget (avsnitt 3 samt bil. 2, 4, 6 och 8), punkt 2 (M, FP, C, KD) av Anna Kinberg Batra (M), Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Jörgen Andersson (M), Emil Källström (C), Jan Ericson (M), Erik Ullenhag (FP) och Jakob Forssmed (KD). Förslag till riksdagsbeslut Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse: a) Utgiftstak för staten 2015, 2016 och 2017 Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till miljarder kronor för 2015, miljarder kronor för 2016, och till miljarder kronor för Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2 och avslår proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 2 och 3 samt motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 2. b) Utgiftsramar för utgiftsområdena 2015 Riksdagen beslutar om ramar för utgiftsområdena för 2015 i enlighet med Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag i bilaga /15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3 och avslår proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 6 och motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 5. c) Övriga utgifter på statens budget 2015 =Utskottet. d) Beräkningen av inkomsterna på statens budget 2015 Riksdagen godkänner beräkningen av inkomsterna för 2015 i enlighet med Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5 i denna del och avslår proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 4 och motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del. e) Ändringar i skatte- och avgiftsregler Riksdagen a) avslår regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel, 2. lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, 3. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, 4. lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus, 5. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), 6. lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, 7. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980), 8. lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980),

9 b) antar reservanternas förslag i bilaga 7 till 1. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, 2. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), 3. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980), c) antar regeringens övriga lagförslag med de ändringar som utskottet föreslår, d) tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen ska återkomma med de ytterligare förändringar i skatte- och avgiftsreglerna som överensstämmer med allianspartiernas beräkning av statsbudgetens inkomster för 2015 i motion 2014/15:3002. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 16 18, 20, 23 27, och och samt motionerna 2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkandena 9 och 10, 2014/15:1908 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkandena 2 och 4, 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 1 och 3, 2014/15:2575 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 7 och 13, 2014/15:2662 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 5 och 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 5 i denna del och 7 16, bifaller delvis proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 22, 28, 34 och 36 samt motionerna 2014/15:114 av Jenny Petersson (M), 2014/15:984 av Annika Qarlsson (C), 2014/15:1229 av Sten Bergheden (M) yrkande 3, 2014/15:1772 av Jessica Rosencrantz (M), 2014/15:2244 av Tina Ghasemi (M), 2014/15:2250 av Tina Ghasemi (M) och 2014/15:2274 av Sofia Fölster (M) samt avslår proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 19, 21, 29, 35 och 39 samt motionerna 2014/15:2786 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 4, 2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 8, 12 och 15, 2014/15:2892 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 2 och 4 7, 2014/15:2893 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 2 och 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del. f) Ålderspensionssystemets utgifter 2015 Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till miljoner kronor för Därmed bifaller riksdagen motion 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 17 och avslår proposition 2014/15:1 finansplanen punkt 8. g) Preliminära utgiftsramar och inkomstberäkningar 2016, 2017 och 2018 Riksdagen godkänner de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdena och de preliminära inkomstberäkningarna för 2016, 2017 och 2018 i enlighet med Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag i bilaga 9. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 4 och 6 samt avslår proposition 2014/15:1 finansplanen punkterna 5 och 9 samt motion

10 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 4 och 6. Utskottets förslag mot reservation 3 (M, FP, C, KD) S M SD MP C V FP KD Totalt /15:FiU /15:FiU30 Beslut: Kammaren biföll res Bättre stöd så att kommuner kan upphandla giftfria produkter till förskolor Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att genom bättre upphandlingsstöd bidra till att kommunerna kan ställa miljö- och hälsokrav vid kommunal upphandling. 2014/15:2981 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande En parlamentarisk utredning om överskottsmålet och dess roll i det finanspolitiska ramverket Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen snarast ska tillsätta en parlamentarisk utredning med uppdraget att analysera konsekvenserna för svensk ekonomi av ett förändrat överskottsmål och hur en sådan förändring förhåller sig till övriga delar av det finanspolitiska ramverket. Utredningen bör innefatta en noggrann genomlysning av vilka effekter ramverket och själva överskottsmålet har haft på den svenska ekonomins utveckling och på Sveriges förmåga att nå EU:s gemensamma mål. Särskild tonvikt ska läggas vid möjligheterna att säkerställa finanspolitisk stabilitet och att klara av kommande kriser. Reservation (S, MP, V) Utskottets förslag mot reservation (S, MP, V) S M

11 SD MP C V FP KD Totalt /15:FöU1 2014/15:FöU6 2014/15:FöU7 3. Ersättningar vid tjänstgöring i Försvarsmakten om att införa ett system med tidsdelmål med ekonomisk kompensation liksom andra typer av incitament för vissa personalkategorier inom Försvarsmakten. 2014/15:1425 av Edward Riedl (M) och avslår motion 2014/15:1262 av Oscar Sjöstedt och Paula Bieler (SD). Reservation 3 (S, MP, V) 5. Särskild utredning om alarmeringstjänsten om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppgift att lämna förslag till hur en sammanhållen myndighet för alarmeringstjänsten bör organiseras. 2014/15:2841 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande Centrum med specialkompetens i och forskning om veteraner om att ett centrum med specialkompetens i veteranfrågor bör inrättas. erna 2014/15:1618 av Mikael Oscarsson (KD) och 2014/15:1907 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 4. Reservation 6 (S) Utskottets förslag mot reservation 6 (S) S M SD

12 MP C V FP KD Totalt /15:JuU1 2014/15:JuU1 2014/15:JuU1 10. Fler lokala poliser om att regeringen bör återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att öka antalet lokala poliser. erna 2014/15:1630 av Ulf Berg och Finn Bengtsson (M), 2014/15:2336 av Saila Quicklund och Ulf Berg (M), 2014/15:2456 av Johan Hedin (C) yrkande 6 och 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1 och bifaller delvis motion 2014/15:1228 av Sten Bergheden (M) yrkande 1. Reservation 3 (V) 21. Bostadsinbrott om att arbetet mot bostadsinbrott ska prioriteras. Därmed bifaller riksdagen motion 2014/15:1904 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 5. Reservation 7 (S, MP, V). 22. Brott som begåtts av djurrättsaktivister om att arbetet mot brott som begås av djurrättsaktivister ska prioriteras. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2014/15:71 av Lars-Arne Staxäng (M), 2014/15:300 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 2 och 3 samt 2014/15:1352 av Kristina Yngwe (C) yrkande 1 och avslår motion 2014/15:1352 av Kristina Yngwe (C) yrkande 3. Reservation 8 (S, MP, V)

13 2014/15:JuU1 2014/15:JuU9 39. Rättsväsendets arbete mot brottslighet på internet om att regeringen bör vidta ytterligare åtgärder för att stärka rättsväsendets kompetens i arbetet mot brottsligheten på internet. Därmed bifaller riksdagen motion 2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1. Reservation 12 (V) 5. Helgavskiljning med fotboja Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör se över hur ungdomspåföljden helgavskiljning med fotboja kan utformas och återkomma till riksdagen med ett sådant förslag. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2014/15:2971 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1 i denna del. Reservation 2 (S, MP, V) Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V) S M SD MP C V FP KD Totalt /15:JuU14 6. Skärpta straff för människohandel och koppleri om skärpta straff för människohandel och koppleri. 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2 och bifaller delvis motion 2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 37. Reservation 6 (S, MP, V)

14 2014/15:JuU /15:JuU /15:JuU /15:JuU /15:JuU Det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet om det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet. 2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 6, bifaller delvis motion 2014/15:2313 av Sofia Damm (KD) yrkande 2 och avslår motion 2014/15:1782 av Åsa Lindestam (S). 18. Köp av sexuell handling av barn om köp av sexuell handling av barn. erna 2014/15:2508 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD) yrkande 2, 2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 32 och 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 8 och bifaller delvis motion 2014/15:2319 av Sofia Damm (KD) yrkandena 1 och Köp av sexuell tjänst om köp av sexuell tjänst. erna 2014/15:2508 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD) yrkande 1 och 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 9, bifaller delvis motion 2014/15:1711 av Tuve Skånberg (KD) yrkande 1 och avslår motion 2014/15:1711 av Tuve Skånberg (KD) yrkande Kontakt med barn i sexuellt syfte om kontakt med barn i sexuellt syfte. 2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2 och bifaller delvis motionerna 2014/15:836 av Boriana Åberg (M) och 2014/15:2039 av Hans Hoff (S). 26. Inbrottsstöld om inbrottsstöld. erna 2014/15:2246 av Tina Ghasemi (M) och 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2.

15 Reservation 13 (S, MP, V) 2014/15:JuU /15:JuU /15:JuU /15:JuU /15:JuU Skärpning av straffet för bedrägeri m.m. om skärpning av straffet för bedrägeri m.m. 2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 4 och bifaller delvis motion 2014/15:197 av Roger Haddad (FP). Reservation 16 (S, MP, V) 31. Identitetsstöld om identitetsstöld. 2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3 och bifaller delvis motionerna 2014/15:1617 av Sofia Damm (KD) och 2014/15:2413 av Finn Bengtsson m.fl. (M). Reservation 17 (S, MP, V) 33. Systematiska fakturabedrägerier om systematiska fakturabedrägerier. erna 2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5 och 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 7 och bifaller delvis motion 2014/15:843 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (M). Reservation 18 (S, MP, V) 36. Synnerligen grovt narkotikabrott om synnerligen grovt narkotikabrott. erna 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 10 och 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 6 och bifaller delvis motion 2014/15:288 av Edward Riedl (M). 45. Skärpta straff för vissa allvarliga våldsbrott om skärpta straff för vissa allvarliga våldsbrott. erna

16 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 7 och 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5 och bifaller delvis motionerna 2014/15:289 av Edward Riedl (M), 2014/15:1758 av Lars Hjälmered (M) och 2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 2. Reservation 23 (S, MP, V) 2014/15:JuU /15:JuU /15:JuU /15:JuU /15:JuU Straffvärdesbestämning vid flerfaldig brottslighet om straffvärdesbestämning vid flerfaldig brottslighet. erna 2014/15:1904 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 6 och 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 4 och bifaller delvis motion 2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 22. Reservation 25 (S, MP, V) 61. Skärpta straff vid grov organiserad brottslighet om skärpta straff vid grov organiserad brottslighet. 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1 och bifaller delvis motion 2014/15:1827 av Thomas Finnborg (M). 62. Förverkande om förverkande. 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande Skärpt straffansvar vid underlåtenhet att avslöja och hindra brott i vissa fall om skärpt straffansvar vid underlåtenhet att avslöja och hindra brott i vissa fall. 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 4. Reservation 35 (S, MP, V) 65. Försök till häleri

17 om försök till häleri. 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 8. Reservation 37 (S, MP, V) 2014/15:JuU /15:JuU /15:JuU /15:JuU Deltagande i väpnad konflikt utomlands i vissa fall om deltagande i väpnad konflikt utomlands i vissa fall. 2014/15:2996 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3 och bifaller delvis motionerna 2014/15:1529 av Mikael Cederbratt och Annicka Engblom (M) yrkande 1, 2014/15:1606 av Mikael Oscarsson (KD), 2014/15:1795 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (C), 2014/15:1904 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 3 och 2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande Kameraövervakning av vilt om kameraövervakning av vilt. 2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 16 och bifaller delvis motionerna 2014/15:460 av Helén Pettersson i Umeå och Isak From (S), 2014/15:2130 av Magnus Persson (SD), 2014/15:2543 av Eskil Erlandsson (C) yrkande 5, 2014/15:2628 av Helena Lindahl och Daniel Bäckström (C) och 2014/15:2977 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande Ordning och säkerhet i domstolarna om ordning och säkerhet i domstolarna. 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 11 och bifaller delvis motion 2014/15:341 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M). 17. Utbyte av information i kampen mot grov organiserad brottslighet Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anför om utbyte av information i kampen mot grov organiserad brottslighet. 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 10.

18 2014/15:JuU /15:JuU /15:JuU Renodling av polisens uppgifter Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anför om renodling av polisens uppgifter. 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2. Reservation 9 (V) 47. Handläggning av vapenlicensärenden om handläggning av vapenlicensärenden. 2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 15 och bifaller delvis motionerna 2014/15:32 av Nina Lundström (FP) yrkande 3, 2014/15:171 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2, 2014/15:1261 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkandena 1, 4 och 5, 2014/15:1631 av Gunilla Nordgren (M), 2014/15:2048 av Isak From m.fl. (S) och 2014/15:2496 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande Villkorlig frigivning vid återfall i likartad brottslighet om att regeringen bör skärpa reglerna för villkorlig frigivning för de som återfallit i likartad brottslighet. 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 12. Reservation 11 (S, MP, V) Utskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V) S M SD MP C V FP KD Totalt

19 2014/15:JuU /15:KrU3 2014/15:KrU4 7. Elektronisk fotboja vid kontaktförbud om att regeringen bör utreda frågan om huruvida kraven för när ett kontaktförbud får förenas med elektronisk övervakning är för höga. 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 7. Reservation 2 (V) 1. Finansieringen av public service-bolagens verksamhet Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anfört om en utredning av tv- och radio-avgiften. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2014/15:112 av Jenny Petersson (M), 2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 13, 2014/15:295 av Cecilia Widegren (M) och 2014/15:1329 av Margareta B Kjellin (M) samt avslår motionerna 2014/15:387 av Hans Rothenberg (M), 2014/15:666 av Jan Ericson (M), 2014/15:814 av Per-Ingvar Johnsson (C), 2014/15:1047 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD, M, C, FP), 2014/15:1252 av Sten Bergheden (M), 2014/15:1816 av Carl-Oskar Bohlin (M) och 2014/15:2522 av Anders Forsberg (SD). 1. Reglering av spelmarknaden Riksdagen ger regeringen till känna dels att ett samarbete ska ske över blockgränserna för att hitta ett licenssystem på spelområdet som ska kunna införas i Sverige och vara långsiktigt och hållbart, dels att direktiven till den planerade utredningen på spelområdet, som även de ska arbetas fram blocköverskridande, ska lämnas under Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2014/15:299 av Cecilia Widegren (M), 2014/15:1592 av Andreas Carlson (KD) yrkande 1, 2014/15:1817 av Carl-Oskar Bohlin (M) yrkandena 1 3, 2014/15:2023 av Christian Holm (M) och 2014/15:2571 av Gustaf Hoffstedt (M). Reservation (SD) Utskottets förslag mot reservation (SD) Parti Ja Nej Avstående S M Frånvarande

20 SD MP C V FP KD Totalt /15:KrU4 2014/15:KrU7 2014/15:KU1 2014/15:KU11 4. LAN-spel Riksdagen ger regeringen till känna att tillståndsplikten för LAN-spel ska tas bort, alternativt att LAN-spel ska avgiftsbefrias. 2014/15:822 av Rickard Nordin (C) yrkande 3 och bifaller delvis motion 2014/15:1583 av Mathias Sundin m.fl. (FP). 4. Kultur för äldre om vikten av att bejaka äldre människors delaktighet i kulturlivet och ta vara på erfarenheterna från satsningen Kultur för äldre. erna 2014/15:2358 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 7 och 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande Presstödet och Presstödsnämnden om att några av Presstödskommitténs förslag ska vara genomförda tidigare än 2017 och att Presstödsnämnden i lämplig form ska infogas i Myndigheten för radio och tv. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2014/15:2466 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2 och 2014/15:2789 av Per-Ingvar Johnsson (C) samt avslår motionerna 2014/15:2017 av Christian Holm (M) och 2014/15:2748 av Martin Kinnunen (SD). Reservation 5 (SD) 1. Utredning i fråga om utlämnande av allmänna handlingar Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i betänkandet om behovet av utredning i fråga om mycket frekventa och omfattande framställningar att få ta del av allmänna handlingar.

Nummer Datum Utskott Kommentar

Nummer Datum Utskott Kommentar Nummer Datum Utskott Kommentar 1 12-feb AU6 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att arbetet med översynen av Arbetsförmedlingen ska återupptas senast den 15 april

Läs mer

Etablering av utrikes födda genom företagande

Etablering av utrikes födda genom företagande Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU12 Etablering av utrikes födda genom företagande Sammanfattning I detta betänkande behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens skrivelse 2012/13:146 Riksrevisionens

Läs mer

Version 2. Mediefrågor. Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU3. Sammanfattning

Version 2. Mediefrågor. Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU3. Sammanfattning Kulturutskottets betänkande 14/1:KrU3 Mediefrågor Sammanfattning Version 2 1 I betänkandet behandlar utskottet 14 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 14. Flertalet av motionsyrkanden handlar

Läs mer

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU3 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:168 Återsändande av

Läs mer

Handikappförbunden, Box 1386, 172 27 Sundbyberg Telefon 08 546 404 00 vx, Texttelefon 08 546 40450. Org nr 802006-2108 www.handikappforbunden.

Handikappförbunden, Box 1386, 172 27 Sundbyberg Telefon 08 546 404 00 vx, Texttelefon 08 546 40450. Org nr 802006-2108 www.handikappforbunden. Bilaga Kandidater som inte har svarat på enkäten Namn Parti Distrikt Öppnat enkäten ej fullföljt Abdirizak Waberi M Göteborgs kommun Alaa Idris S Örebro län x Alice Åström V Jönköpings län Allan Widman

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Läs mer

Polisfrågor. Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU14. Sammanfattning

Polisfrågor. Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU14. Sammanfattning Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU14 Polisfrågor Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet 167 motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2011, 2012 och 2013. De behandlade yrkandena

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Granskning av grönbok om mobil hälsa

Granskning av grönbok om mobil hälsa Socialutskottets utlåtande 2013/14:SoU29 Granskning av grönbok om mobil hälsa Sammanfattning I utlåtandet behandlar utskottet Europeiska kommissionens grönbok om mobil hälsa ( m-hälsa ), KOM(2014) 219.

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad

Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad Trafikutskottets utlåtande 2012/13:TU8 Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok En integrerad marknad för

Läs mer

Kunskap i havsfrågor 2020

Kunskap i havsfrågor 2020 Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande 2012/13:MJU7 Kunskap i havsfrågor 2020 Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om kunskap i havsfrågor 2020 från kartläggning

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-05

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-05 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-05 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Inhämtande av Lagrådets yttrande över lagförslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Granskning av grönbok om en utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar

Granskning av grönbok om en utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar Näringsutskottets utlåtande 2014/15:NU6 Granskning av grönbok om en utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar Sammanfattning I detta utlåtande behandlar utskottet Europeiska kommissionens

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Civilutskottets betänkande 2009/10:CU20 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2009/10:192 samt en motion

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt kontaktcenter

Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt kontaktcenter Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-04-01 1.0 Gunilla Lewerentz Kommunikationsstyrning Innehållsförteckning Intervjuförteckning,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i riksdagsordningen; SFS 2009:1332 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om riksdagsordningen

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Servicenämnden PROTOKOLL 29 34 Datum 2015-08-27 1 (4) Protokoll från servicenämndens sammanträde Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Plats: Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Beslutande Daniel Hedén (S), ordförande

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

Första socialförsäkringsutskottets betänkande. 2014:1SfU1. Socialförsäkringsfrågor. Motioner. 2014:1SfU1

Första socialförsäkringsutskottets betänkande. 2014:1SfU1. Socialförsäkringsfrågor. Motioner. 2014:1SfU1 Första socialförsäkringsutskottets betänkande Socialförsäkringsfrågor behandlar i detta betänkande 4 motioner. Motioner Motion 2014:1Sf21Fr, Båda föräldrarna måste ta lika mycket föräldraledighet av klass

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:14

Regeringens proposition 2013/14:14 Regeringens proposition 2013/14:14 Förstärkt nedsättning av egenavgifter Prop. 2013/14:14 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 oktober 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:1

Regeringens proposition 2014/15:1 Regeringens proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 Förslag till statens budget för 2015, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 Regeringen

Läs mer

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut 9.4.5 Politiska riktlinjer, avsnittet Det goda livet - som alla äldre förtjänar Ordförande: Thomas Eneroth. Sekreterare: Anders Lindberg och Lars Westbratt. Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:369 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott

Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott Arbetet i kammare och utskott Bild 1. Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-09-18

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-09-18 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn s Lars-Owe Edberg s Alexandros Kiotseridis s Alf Persson m Bengt Ohlsson m Göran Jepsson (ordf.) sd Tom Thörnquist

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2015-09-08 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Ulf Molin (C), 1:e vice ordförande Ros-Mari Paulsson (FP)

Läs mer

Tid och plats Stadshuset Sjuntorpsrummet torsdag den 17 januari kl.15.00-18.00. Justerande...

Tid och plats Stadshuset Sjuntorpsrummet torsdag den 17 januari kl.15.00-18.00. Justerande... Tid och plats Stadshuset Sjuntorpsrummet torsdag den 17 januari kl.15.00-18.00 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erika Parkås 1 v ordf (S) Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) Martin Lundstedt (S) tj.g.ers

Läs mer

Lars Johansson (FP), andre vice ordförande. ersättare för Elias Tony (S) Inger Grönberg (MP), tjänstgörande ersättare för Hanan Ashak (S)

Lars Johansson (FP), andre vice ordförande. ersättare för Elias Tony (S) Inger Grönberg (MP), tjänstgörande ersättare för Hanan Ashak (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Björn Lagerstedt (M) Ali Khalil (MP), förste vice ordförande Magdalena Jonsson

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken Regeringsbeslut II 4 Näringsdepartementet 2015-10-01 N2015/06815/MRT N2013/03890/MRT(delvis) N2014/04925/MRT(delvis) Transportstyrelsen 601 73 Norrköping m.fl. Se bilaga Uppdrag att följa upp genomförda

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) 1/2013 Betänkanden och utlåtanden

Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) 1/2013 Betänkanden och utlåtanden 9.1.2013 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) Ordförande: Janne Kanerva Sekreterare: Jussi Matikkala 1/2013

Läs mer

Joakim Cannerfors kommungemensam skola/förskola 44 Stefan Eriksson kommungemensam skola/förskola 44

Joakim Cannerfors kommungemensam skola/förskola 44 Stefan Eriksson kommungemensam skola/förskola 44 PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats 17.00 20.25 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 43 53 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Tobias Edin (V) Lotta Samuelsson (FP) Birgitta Bergman

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter Protokoll Sv 265/2010 Socialnämnd väster Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Närvarande ledamöter Torgny Larsson (S) Ewa Leitzler (M) Elvy Wennerström (S) Lars-Göran

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(10) 2014-03-27 Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 19.15 19.30 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Redovisning förslagspunkter 2007/08:SkU28

Redovisning förslagspunkter 2007/08:SkU28 Redovisning förslagspunkter 2007/08:SkU28 Skatteutskottets betänkande 2007/08:SkU28 Beskattning av flygbränsle för privat ändamål Läs betänkande 2007/08:SkU28 Redovisning förslagspunkter 1. Beskattning

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen)

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 2013-10-13 Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 1. Sven-Erik Bucht, Haparanda, 59 år 2. Hannah Bergstedt, Piteå, 37 år 3. Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, 37 år 4. Ida Karkainen, Haparanda, 26 år

Läs mer