a }J LJ o o (/) rrs ]Gf, .9 '6 o oo ! q) 7 o Nr 4 rcsz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "a }J LJ o o (/) rrs ]Gf, .9 '6 o oo ! q) 7 o Nr 4 rcsz"

Transkript

1 TWc) a }J LJ O a o o (/) o a A) c a () a t o.9 '6 o oo o. t \ rrs ]Gf,,4! q) 7 o Nr 4 rcsz

2 lnl- ArgAng 9 Organ ftir SAASDC Swedish Association of American Square Dance Clubs Postgiro rssn Ansvarig utgivare: Hans-Ove Karlsson Redaktor: Adress: Telefon: G<ista Neovius Hanna Paulis.gata HAGERSTEN ANNONSBR Mett Observera att Square-Info mont ras i A,4- format och sedan i samband med tryckningen reduceras till A5. Mittangivelserna nedan avser A,4-annonsoriginalet inklusive evennrell ram. Bredd mm Hiijd mm Helsida Halvsida Kvartssida Priser Helsida I Halvsida Kvartssida Reducerade priser fdr SAASDC-klubbar Halvsida Kvartssida MANUSKRIPT SENAST Giiller kommande nummer av Square-lnfo: Nummer t993 3 t993 4 t993 Manuskript 1 februari apnl augustl november Distribueras vecka Hej alla squaredansare Av naturliga sklil blev det inte sa manga artiklar over f<ir det hiir numret niir det kompletteras av en bilaga pa 20 sidor (inklusive omslag). Vissa artiklar b<ir ju placeras tidigt i numret, t ex presentationen av styrelsen och det grir att med det stora inslaget av annonser domineras slutet av tidningen av dessa. Jag skulle ju ocksi kunna dela upp artiklama och lita dem fortsiitta pi en sida liingre fram, men jag tycker personligen att de blir mera liittliista om de presenteras i sin helhet pa ett uppslag. Hoppas nu att inte alla har skrivit av sig fcir lang tid framat, utan att det skall ga att fi in nigra artiklar till 1993 irs nummer ocksa. Callerlab Redovisningen fran Callerlab hade kunnat griras fylligare, men med tre kvarts spalt till godo i ett i <ivrigt spiickat nummer, fick det riicka med vad som stir pa sid 28. Dirutover kan niimnas att Callerlab publicerat reviderade program for Basic, Mainstream och Plus ( ) och A1- A2 ( ). Bida kom med oktobernumret av "directions". Fiirgiitmigej Lars l-anndrus, ordforande i Squaredansarna Ftirgiitmigej, Bengtsfors, har bett mig framfora aft det positiva samarbete som Bengt Gustavsson talade om i forra numret av Square-Info gdller just Bengtforsklubben medan Squaredansarna Fdrgiitmigej, Amil, star utanf<ir sammarbetet och att Bengtsforsfcireningen fortsdttningsvis arbetar fristaende fran Amilsfrireninsen. Klubbtidningar Ett hjiirtligt tack for alla ktubbtidningar som sdnds in till redaktionen. Det dr viirdefullt att pi deffa seft fa ta del av vad som hdnder nrnt om i landet. Om det iir nagot av ert material som ni tycker har allmint intresse och som ni diirfcir vill ha upprepat i Square-Info, sii papeka gdrna detta for mig, och jag skall frirsdka ta med det, om det hnns utrymme. Automatiskt kommer det inte med, fdrjag hinner helt enkelt inte sovra bland allt det jag fir. Jag tar dock f<ir givet att jag f6r citera om jag hittar nagon godbit. Gdsta Neovius

3 SQUARE-INT'O nr InnehAll Ordforanden spalt.. Styrelsen Ericsson Jamboree 1992., Danshelg i Dalama B<idahelgen Swedish Single Dancers Callerlabsintentioner Aprili992...lZ Vinnareinamnldvling Dataprogram...12 sid MikeSikorsky-festivalen Tack f<iren trevlig helg i lrrum NAgotomdanslistan Notiser frin Informationskommittdn InformationfrAnCallerlab Ordfiirandens spalt Tillsammans med detta nummer av Square-Info har klubbarna fitt en bilaga, som tagits fram med anledning av att SAASDC fyller 10 Ar den 7 november i Ar. Styrelsen har pi detta sett velat uppmdrksamma jubilaren. Ett hjiirtligt tack till alla som srlillt upp med material eller pa annat sdtt medverkat till detta extranummer. Under sommaren och htisten har ett gammalt problem dykt upp prl nytt, ndmligen kollision mellan danser. Tyviirr har manga klubbar fitt minus i kassan pa danser och i vissa fall med betydande belopp. Det dr inte meningen arr SAASDC skall ldgga sig i klubbarnas planering av danser, men det borde vara i klubbarnas eget intresse att stamma av och att samarbeta med J o grannklubbarna sa att man undviker allvarliga kollisioner. Foljden kan ju annars bli att vissa klubbar kndcks ekonomiskt. Som framgar av en artikel i detta nummer har SACT och SAASDC kommit overens om att fa i gang diskussion och information kring squaredans. Syftet er att pa ett bettre siitt fa ut "Calierlabs intentioner" till klubbarna och dansarna eftersom dessa intentioner utgor grunden till hur vi skall dansa. En sak som ofta diskuterats i anslutning till Convention dr om man inte skulle kunna infora mojligheten att betala in sig for en dag. Forbundet ser Convention som det tillftille pa Aret da man kan gora sin stdmma h<ird pa riksstdmman och dven trdffa andra medlemmar frin hela Sverige. Det skall vara en stor dansfest ddr man umgas, trivs och har roligt tillsammans. Vi vill diirfcir hrilla ihop det hela och inte splittra det genom att dansarna kommer och gir och bara deltar enskilda dagar. Dessutom har vi ocksa sett det praktiskt svart att hantera variabla bokningar. Vi hoppas diirfor att ni skall uppleva Convenrion som si intressant och prisvdrd att den dr vdrd tre dagar. Der iir alltsa SAASDC som hiller p6 denna princip och inte arrangerande klubb. I ftirra numret av Square-Info efterlyste vi klubbadgar att fista pa den sverigekarta som vi?ir i flrd med att ta fram. Kartan skall anvdndas som dekoration pi Convention och dessutom utg<ira budkavle frir Conventionarrangemangel. Till dags dato har 10 av ca 140 klubbar siint in sin badge. Jag vill diirfiir be er, sorr iinnu inte sdnt in sin badge, att gdra det snarastill Birgitta Asplund, Torggatan 5 C, KATRINE- HOLM. Med detta nummer av Square-Info dr det dags att dnska alla dansare en God Jul och ett Gott Nvtt Ar. Hans-Ove KarLsson Stockholms-Alliansen har telefonsvarare:

4 Styrelsen I forra numret av Square-Info presenterades verkst'illande utskottet. Hiir foljer nu en presentation av alla ovriga medlemmar i styrelsen, utom Lars Bernhed, alla suppleantema samt en av revisorerna och den sammankallande i valberedningen. Fotot togs vid styrelsesammantrdde den 24 oktober. Di deltog ocksi VU och Margret Widmark. VU sig vi i fdrra numret av Square-Info och Margret kom av nagon anledning inte med. Anders Berg squaredansar sedan 1987 och iir medlem i The Great Lake Dancers. Harr dr sambo med Carina och pappa till tvi hiirliga ungar - Anton och Amanda. Anders arbetar som civilansfdlld vid Norrlands Artilleriregementes restaurang och bor i Lit, ca tva mil nordost om Ostersund. Fritiden dgnas dven it fiske samt bowling pa korpnivtr. Carl-Erik Carlsson, som dr suppleant i styrelsen, b<irjade squaredansa 1987 och tillhor Grums Squaredancers diir han iir instruktcir pi A1. Han jobbar pi sulfatfabriken pi Gruvons Bruk som operatdr. Den fritid som inte gar At till squaredans anviinder han till fackliga uppdrag inom Pappers avd 96 och till schack i Slottsbrons Schackklubb. Bosse Dewert brirjade squaredansa hosten 1987 tillsammans med sin fm Gunilla och har hunnit liira sig C1. Sedan 1991 har han varit orclforancle i Crazy Town Dancers i Sodertiiljc. Bosse ilr ombudsman pi Svenska Industritjdnstcmannaforbundet (SIF). Lilly Draws tillh<ir Visteris Dancing tearr och har dansat squaredans sedan Hon var revisorssuppleant i SAASDC dren och diirefter revisor. Lilly arbetar pi en revisionsbyri. Robert Ervenius har dansat squaredans sedan Han bdrjade hos Dune Dancers i Saudi Arabien och tillhor idag Ericsson Sqr,rare Dancers. Robert har varit med i SAASDC:s styrelse sedan starten 1982 och var kassdr 6ren Han arbetar pa Ericsson sedan 1972 och ar nr.r vid Ericsson Radio Systems marknadsansvarig f<ir mobiltelefoni i fiiirran ostern dvs i Kina och Hongkong samt pa Macau och Taiwan. Hans fritidsintressen omfattar iiven squash. Karin Hagberg,32 Ar, dr sambo med Lars Gdran Borgel och de har en dotter, Erika, sorn dr 272 Ar. Karin dr uppvuxen i Mockfiiird i Dalarna, bodde i Lindesberg och arbetade pa bank nigra Ar. Det var i Lindesberg som hon bcirjade dansa Sittande fran vdnster Robert Ervenius, Karin Hagberg, Gunilla Hammarlund och Bent Olsson, steende frdn vdnster Lars Rawet, Stig Neslund, Lars Bernhed, Kaj- Ake Thorvaldsson och Arne Nordbero

5 squaredans hosten 1982 frtr att sedan vid Arsskiftet flytta till Sala. Hon dr sedan varen 1985 aktiv medlem i Sala Square Dance Club. Fcir niirvarande arbetar hon som kontorist pa Milarskog i Sala. Hon har textilliirarutbildning och har haft lirarvikariat. Slojd, textil och hantverk iir hennes stdrsta inftessen forutom familj och squaredans, naturligtvis. Gunilla Hammarlund iir medlem i Dansfrireningen Hornet sedan 1982, dd.r hon brirjade med traditionell squaredans f<ir att sedan gi dver till modem squaredans. Hon dansar upp till A2 och hdller pi att ldra sig Cl. Hon dr klubbens instruktdr sedan 1982 och klubbcaller sedan Hon iir arbetar som sekreterare pa en advokatfirma i AlingsAs och hon har tva flickor, 4 och 2 Ar gamla. Gunillas ovriga intressen iir vanlig dans och sdmnad och hon syr mest squaredanskldder och barnklider. Kent Karlsson till hor UmeA Squaredancers och har dansat sedan hdsten Han iir nu suppleant i SAASDC:s styrelse for tredje Aret. Kent jobbar frir Scan Norrland i UmeA och pa sin fritid gillar han att vindsurfa pa somrarna och d.ka slalom pa vintrarna. Rolf Lindberg bcirjade dansa squaredans 1988 och iir medlem i Lerum Square Dancers sedan Hans danskunnande striicker sig i dag till 42. Han iir anstiilld inom Lerums kommun och har for ett er sedan, efter 14 Ar som rektor i kommunen, tilltriitt en ny tjiinst som omradeschef inom skolvdsendet. Kerstin Nilsson var med och startade Falu Squaredancers Hon har varit styrelseledamot i SAASDC sedan Kerstin arbetar inom skolmiltider i Falu Kommun. Sommartid dr hon arbetsledare for mellan 200 och 300 feriearbetande ungdomar pi familjens j ordgubbsodling i Dalarna. Hon organiserar sedan nagra ir insamling, transport och fdrdelning av gavor till bland annat kyrkor och barnhem i Polen. Kerstins fritidsintressen utciver squaredans dr naturen och hon iilskar "Big Partys". Arne Nordberg b<i{ade squaredansa med Elme Square Dancers. Han var med och startade Christianstads Square Dancers 1985 och sedan Ahus Square Dancers 1990 diir han nu iir medlern i styrelsen. Han invaldes som suppleant i SAASDC:s styrelse 1988 och blev ordinarie ledamot I det "civila" :ir Arne kamrer. Stig Niislund dr ordfrirande for O-viks Squaredancers och i det civila zir han konsult inom elautomation. Han har i flera perioder haft uppdrag i SAASDC:s styrelse, bland annat som ledamot, suppleant och valberedare. Han skciter distributionen av handbcicker och dr ansvarig fdr framtagning och uppfdljning av klubbhandboken. Bent Olsson har tillhrirt Christianstads Squaredancers i sex ir och har de senaste tre Aren varit klubbens ordfrirande. Han hiller nu pa att ldra sig 42. I det civila [r han kdpman och handlar med livsmedel i Kristianstad. Lars Rawet tillhdr bland annat Key City Squaredancers. Han borjade dansa i januari 1983 och kan snart fira l0-arsjubileum. Han iir klubbcaller i Key City Squaredancers och vice ordforande i SACT. Lars arbetar som studierektor i en gyrnnasieskola i Sodert?ilje diir han ansvarar for de el-, tele- och fordonstekniska utbildningarna. Stefan Synnergren har dansat squaredansedan 1987 och dr ordfrirande i Energy Squares i Malm<i sedan klubben bildades Eftersom hans fru, Britten, dr en av klubbens caller, handlar mycket i deras hem om squaredans. I det civila arbetar han med data och administrativ utveckling. f4-ate Thorvaldsson bo{ade med rraditionell squaredans och gick over till modern squaredans 1983, samma Ar som han var med pa Convention i VArby. Han var med om att bilda Match Town Dancers, som till att borja med fungerade son-r en sektion inom en internationell folkdansfcire- ning,- Itir att efter nagra Ar ste helt pa egna ben. Kaj-Ake dr ordf<irande i foreningen. Han dr anstlilld i ett bygg- och fastighersbolag och arbetar med fastighetsf<irvaltning. Margret Widmark b<irjade dansa squaredans i lanuari Hon bor i Skelleftei, dr sen 40- talist, sambo och trebarnsmor. Margret gick in i SkellefteA Squaredancers styrelse som ledamot 1986, tog hand om ordfiirandeklubban i november 1987 och avgick ur styrelsen Margret arbetar bade fdr Skelleftei kommun och Vdsterbottens liins landsting. Hennes fritidsintressen dr dans i alla former samt fiske.

6 Kom och dansa med Dala-Alliansen Tid Plats Klubb Caller Program L 5 dec RATTVtr( Rettviks Square Dancers Anders Gustavsson B M P A l.antbruksskolan Kristina-Gunnar Samuelsson Ej servering L 13 feb FALUN Falu Squaredancers Hasse Jeppesen Hogskolan Lugnet Solveig O'Reily B M B P (A1) L 13 mar INSJON Insjdn Square Dancers Tomas Hedberg NTO Ove Sjtirs B42M 842 P L 17 apr MORA Track8 Mora-Orsa Rickard Bjcirk Jan Borg Cafeteria frnns A BMBP L I maj SALA Sala Square Dance Club Thorsten Geppert B M B P Folkets Park Karin Hagberg l-ars-g<iran Borgel Ingvar Pettersson L 7 aug FALUN Falu Square Dancers Lilltorpet l0-irsjubileum med grisfest Solveig O'Reily L 20 nov SALA Sala Square Dance Club I-ars-Goran Btirgel B M B P Karin Hagberg Ingvar Pettersson Vdlkomna! Crazy [own Dancers Luciadansen i Sodertiilie, hostenstora nyborjardans!!! Fredagen den 11 december 1992, kl B34, M, + Plats Entr6 Kommande danser lnfo: Elise , Bosse Rosenborgsskolans gymnastiksal Erik Dahlbergs vag 5, Sodert2ilje (Parkering och entr6 vid Tiiljehallen) Vuxna 40:-, ungd. 10:- 241r,2112,2313

7 ESKTLSTUNA 0* Arnow Dancers inbjuder till tre danskvlillar med DAYE CLAY Mellandagsdanser MAndagen kl Plus - A1- Plus - A2 Onsdagen 30112L992 kl B34-M Nattugglan NyArsafton 31112\992 kl L.00 Mainstream - Plus PARTYKVALL TRE,TTOI{DAhIS 6 I Januari -93 Caller: PROGRA14 : -n ONSDAG 18:30 - ZZ:00.. Ai I A? 6ih ToRSDAG 18:30 - z2:oo : c 2 -R( LORDAG 14:00-1Z:00 : B/Ms LORDAG 18:30-22:00 : plus PRISER : En Dans Tv6 Danser 90: - Tre Danser 130: - Fyra Danser 150: - Fem Dansel170:- ller INF0R['1ATI0N kan f5s fran Lars & Marina 0B/ eller Chris & Rosie 0B/ 6455Bt0 VALKOMNA!

8 Ericsson Jamboree 1992 Festivalkommitt6n f<ir Ericsson Jamboree 1992 vill tacka alla deltagare i denna festival for att ni ville vara med och diirigenom bidra till att den blev si lyckad. Totalt registrerades ndra 780 dansare under festivaldagarna och under l6rdagskvdllen fanns det ungef;r 670 dansare i hallarna. Nigra av alla dessa kom dven fran Norge, Finland och Tyskland. Tyvdrr fick vi i festivalkommittdn veta alldeles innan festivalen att Gary Shoemake bara kunde stanna och calla tva dagar mot avtalade tre. Vi hoppas dock att ver, mot denna bakgrund, omarbetade frirdelning av dansnivaer och caller iinda visade sig acceptabel f<ir de flesta. Precis som efter tidigare Jamboreer har ett antal kvarglcimda effekter hittats efter festivalen slut. Du som saknar nagot kan ringa dagtid och tala med Lars-Erik Svensson. Under allhelgonahelgen 1993 (5-7 november) genomfcir vi v6r tolfte festival med tva verkliga toppencaller fran USA: Johnny Preston och Ron Libby! Johnny gjorde ett besrik i Dalen i Stockholm i borjan av augusti i Ar och blev mycket uppskattad av dansarna for sitt seft att calla och iven for sin sangrrist. Vi hiilsar ddrfor med tillforsikt alla squaredansare mycket vdlkomna till denna var ndsta festival! Mer information kommer under Hiilsningar fran festivalkommittdn Lars-Erik Svensson Danshelg i Dalarna Detta utspelar sig i Riittviksparken i Dalama. Vi hade hyrt en campingstuga fdr en natt. Vi tdnkte dansa squaredans i parken och gcira oss en hiirlig och trevlig kviill med allt vad det innebdr. Dansen bdrjade redan kl i tvi hallar med Basic och Mainstream i gamla danspalatset, ddr man fick dansa till Stefan Sidholm niir han iir som bdst. I den nya Rotundahallen hittade man den andra callern, som var fran Orebro, samma plats som Farbror Frej ni vet! Det var Ingvar Pettersson och han var inte sdmre. Dir dansade man Plus och A,1. Senare skiftade man caller si att dansarna i bada hallarna fick dansa till biigge. Det var tvi mycket skickliga caller Riittviksklubben hade engagerat. Vi dansade och hade viildigt roligt pa alla nivaer och i b6da hallarna. Det var nagra frin Sollentuna, som man trdffade genast ndr man kom och sedan, vart efter timmarna flot fram, sa var vi innu flera Sollentunadansare, sa till sist var vi vdl trettio - fyrtio dansare frin Sollenh-rna och vi tyckte det var roligt att vi var sa manga sa "langt hemifran". Det var ocksa minga andra dansare man kdnde och hade trevligt tillsammans med, sa detta dr att rekommendera. Efter rniddagspausen var det squaredans bara i gamla Ronrndan, men vad giorde det, det blev egentligen iinda skojigare med alla dansare i en hall. Man kunde da iven varva squaredansen med garnmaldans, t ex snoa och vals. Vid niotiden spelade en orkester upp i nya Rotundan, sa da kunde man dven koppla av med vanlig dans och det vill man ju ibland. Det hiinder alltid nigot i Riittviksparken med squaredansare inblandade, inget negativt uun bara positivt. Det kan inte beskrivas med ord utan det maste upplevas. Nu var detta inte forsta gangen vi var i Rattvik. Det har viil mer eller mindre blivit en tradition och alltid hdnder det nagot som sagt var. Som regel si slutar iiven trevliga och skojiga kvdllar, men man fir gora det bista av sinradonen. Man fixar t ex ett afterparfy i nagon stuga eller nagot rilt pa campingen, om man inre tycker det iir dags fcir sdngen efter en kul dag och kviill. Det finns ju alltid en morgondag att tiinka pi, dven efter en trevlig och eventyrlig dag i Riitwiksparken. Kenneth Magnusson Sollennrna Square Dancers Biidahelgen Vi var ett antal personer frin Sollentuna, Gr<idinge, Vdstervik och Ronneby som trdffades pi Bodabaden och hade en trevlig helg tillsammans. Vi startade med buss den 18 september 1992 pi natten frin Stockholm. Resan gick bra. Det var bara nagra fi incidenter med djur pa vdgarna som det brukar vara vid den hiir Arstiden. Vi kollade av nagra videofilmer och hade allmdnt trevligt. Vi kom till Viistervik ca pa morgonen. Diir m<itte en trott och glad arrang<ir av denna resa. Sedan vi sovit nagra timmar var det dags att hemta upp resten av dansarna, som var fran Unicorn Squaredancers i Vistervik och da var klockan Sen fortsatte resan mot

9 Oland med rast i Kalmar, diir vi skulle m<ita Ronneby Square Dancers, men dom ddk aldrig upp, sa vi fortsatte upp till B<ida och var diir vid ll-tiden och efter en kort stund kom ronnebydansarna. Viidret var soligt och varmt. Gosta kom ut, hiilsade oss vdlkomna och ldmnade ut nycklar. Efter inkvartering var det dags f<ir lunch. Sedan dansade vi fram till kviillen och hade viildigt trevligt med Anders Blom som caller, med allt vad det innebir av klurigheter. Sliimningen var htig. Klockan var det dags att ata igen och det var lika viillagat och smakade lika gott som lunchen. Sen giillde det att svenga om i dansens virvlar igen fram till kl DA var det dags fcir dusch och ombyte till ett trevligt afterparty i baren. Diir var stdmningen hog och steg fdr varje minut med de tokigheter som utspelade sig. Tiden rann snabbt ivdg och vid midnatt var det singdags. Sondag morgon serverades frukost vid 8-tiden och dansen b<irjade sedan kl 9.30 och da var man inte riktigt vaken den forsta tippen. Dansen pagick fram till lunch kl Sedan var der dags f<ir utcheckning och lastning av packningen i bussen. Efter avsked av Grista och Inger och Ronneby Square Dancers och tack f<ir.en trevlig helg rullade vi ut fran Bodabaden och Oland mot Vistervik och Stockholm. Det var livat i bussen med video och allmdnt surr. Det var rast efter nigra mil med kaffe och glass och sedan gick resan vidare mot Vestervik. En del hade somnat di nigon fick syn pa ett par ilgar som gick 6ver viigen. Alla tittade pa dem och rdtt som det var mdrktes en inbromsning och en smiill h<irdes. Alla undrade vad det var som stod pa, tills vir chauffor sa att ytterligare en llg hade kommit upp pi viigen och den hade vi kort pa. Det fanns inget han kunde ha gjort mer in att bromsa. Han sag den i dgonvran niir den kom upp med bra fart pa vdgen och han fcirsdkte att inte krocka med den. Det blev litet oroligt i bussen och en del gick ut fdr att se hur det var med iilgen, men den var dod. Polisen kontaktades och de sa aft vi skulle mirka ut platsen och kcira vidare. Vi fortsatte in till Viistervik under en dystrare stdmning. Diir sliippte vi av och tog adjo av Unicoms dansare och de onskade oss lycka till med resan till Stockholm. Fdrden eick vidare med matpaus i Stavsjci. Litet videotittande och diskussion om dlgar blev det ocksi under resten av resan. Vid 22-tiden var vi i Stockholm och alla tyckte resan gatt bra, trots allt. Sedan skingrades vi och alla Akte hem till sitt. Ett stor TACK till Unicorns och Ronneby Square Cancers, till G<ista och Inger Toreld och till Anders Blom for en trevlig och rolig helg frin oss som var med fran Sollentuna Souare Dancers. Kenneth Magnusson Swedish Single Squaredancers Eftersom vi faft minga fdrfrigningar i sommar, vill vi ge en f<irklaring till varfrir badgen med "Swedish Single Squaredancers" tillkomrnit. Sommaren 1990 var jag pa B<ida och fick av tvi norska damer hora, att de inte liingre vigade bjuda upp nigra kavaljerer, di de oftast mdttes av beskedet: "Nej tack, jag har min partner med mig." DA jag som manlig singeldansare aldrig mrjtts av denna kommentar, trodde jag att det var en overdriven beskrivning. Men ddm om min forvining ndr jag av mina vdninnor, som ocksri dr singeldansare, fick hora att denna kommentar dr vanligt f<irekommande iiven pi festivaler runt om i Sverige. En kviill, ndr vi satt och hade trevligt i Bodabadens gillestuga, togs iddn upp om n6gon form av gemensam badge frir singeldansare, fdr att visa andra dansare att man inte har nigon danspartner med sig och att man giirna dansar dven med personer som man inte kdnner frjrut. Man kan alltsi vara gift, frirlovad eller sambo med nigon som inte dansar squaredans och dndi bira denna badge. Vi har inte bara tagit fram badgen, utan ocksi ett adressregister river alla som besldller den och det kommer vi an distribuera till dem som har badgen. Registret kan vara bra att ha om man till exempel vill hitta negon att samaka med till danser. Ring giirna till mig pa eller trll Marie Pettersson pi om du har ndgra fragor. Lasse Borg

10 ,'SQUARE' '_SEMESTER...1LAND 199s... Hej al la SQUARE DANSARE och viilkomna ti en ny danssonrnar pa 0land: Fcir Din semesterplanering visar vi pa sidan sornnren -93. bredvid vara dansveckor 0BSl Vi behaler saffna priser som 1991 o 1992! ANLAC! INGEN 30 friischa rum, 20 med WC/D pa rurmet TV-rum med video o pentry Canpingstugor o hyrhusvagnar m f6rttilt Restaurang,l/2-,1/1-pens,a la carte Modern campingplats (el, dusch, tviitt) Gillesal m bar, dart o biljard Utomhuspool o bastu Niirhet t tennis, golf, gocart' flyg Stor dansbana o loge f6r dans o fest 300 m ti I I harl ig sandstrand AI$,,IALAN Du som dansat hos oss 1991 el 1992 far autonatiskt 1993-ers program med anmiilningsblankett omkr 1 febr'1993. Har vi Er r2itta adress? Uvriga som vill ha f ullstiindigt program med anm,iilningsblankett hernskickad, ring el skriv. OBS inga f6ranmdlningar tas emot, men ring giirna om Du har fragor! coo JUL OCH GOTT NYTT SQUARE DANCE AR cinskar Inger o Gosta Toreld Eddabaden Square Dance Center Tel: (0) L0TTORP Fax: (0) SVERIGE i lr - SQUAREDAI{CE SHOP AB UPPHOR! -Vdr tid rticker tyviirr inte titt! Finns det ndgon som iir intresserad av att ta tiver rdrelsen? Ftir vidare information ring TOTAL UTFORSAIJNING - 30 tiii50 7O PA ORDINARIE PRISER Oppettider: Tisdag & kirdag Adress: Friisgatan 14 i Malmo Vi skickar aven mot postforskott. uzitxountnnt Yellow Rock Squaredance Shop AB Box MALMO * Telefon * Telefu * Biltelefon0l

11 DANSPROGRAM aland I 993 VECKACALLER/DANSLEDAREFORKUNSK. UTLARN INIG ANMARKN ITIG 17 Stefan Sidholm Basic BDBD-41,.PATIG I BYGGET'' Karsten Nielsen(DAN) Ungdomsdans 14 - ca 25 6r Kr I ster Pettersson Valborosheloen 3 daoar I J Lis/Kurt Hal lberg Garma I d. 15 danser Int.dans (nybdrjare) 501 Gcista Tore ld I nopn Sn Basic 1-20 So-Danne (nvhiir iare) 50% 20 ') Lis/Kurt Hal lberg I nt. dans 15 danser I nternat. dans 50% Gosta Toreld Basic 20 Basic 21-34Square Dance 21 ',) L is,ukurt Ha I lberg Int.dans 'l 0 danser I nternat. dans 33X Gcista Tore ld Basic 34 8as i c Square Dance 67X I ngvar Pettersson Hela Basi c Bas i c-dans Square Dance 100X Gdsta Tore I d I ite MS,Q T \ I ngvar Pettersson 1/2 MS He la ltils Intens ivvecka oa lrls Christer Bern I ngvar Pettersson 1/2 A1 Hela A1 Intensivvecka pa A1 Chr i ster Bern 25 Bronce fy i ce (USA) A2 A2-DBD Dansvecka pa A2 Jack Borost rcim 26 Bronce ll i ce (USA) 20 c1 C:a 50 C1 I ntens i vvecka pa C1 Jack Borostrcim o1 Er i ka Johansson MS MS_DBD Dansvecka pa MS Lars-Gciran Bciroe I lite Plus 28 Er i ka Johansson Basic Bas i c-dbd Dansvecka pa Bas i c Stef an S i riho lm Iite MS 29 ṉ ckard Bj6rk MS M5-UHU Dansvecka pa MS ef an S i rihn lm I ite Plus 30 Rickard Bjcirk 1/2 Plus Hela Plus lntensivvecka pa Plus Tomas Kr i stensson 31 R ickard B jcirk Basic ^- Bas i c-dbd uansvecka pa uas I c Tomas Kr i stensson lite MS 32 Steve Ed und (CAN) Plus P I us-dbd Dansvecka pa PLus Robert B 6rk 33 S teve Robe r t Ed und (CAN) 1/2 A2 Hela A2 I ntens i vvecka pa A2 iirk 34 Kenny Reese (USA) P lus P l us-dbd Dansvecka pa Plus Robert B icirk 35 Kenny Reese (USA) A1 A1 -DBD Dansvecka pa A1 I novar Pettersson 36.) I ngvar Pettersson Basic Bas i c-dans Square Dance 100% Gosta Tore I d 1/? MS a7 r \ Gdsta Tore I d I nga Basic 1-25 Nyborj. Square Dance l00l ') PS Veckor fciretradesvis fcjr SENIORER (lugnare takt o mjukare oans;, al la Aldrar naturl igtvis valkomna. Ca 15X ldgre prjser dn under hcigsiisong. Det finns nagra veckoslut lediga under apri I och september f6r klubbar som vi fira, dansa och stdrka klubbgemenskapen. Hcir av erl Husvagnsdgare - vi vi I I gdrna hyra Din husvagn nagra el ler flera veckor under sorrnarenl

12 Callerlabs intentioner SACT och SAASDC hade i b<i{an av september ett mdte diir man diskuterade olika gemensamma fragor. BAda fdrbunden harju squaredansen som huwdintresse, men skiljer sig genom aft SACT representerar callerna och SAASDC dansarna. En av de fr{gor som diskuterades var hur vi i Sverige skall utveckla dansen enligt "Callerlabs intentioner", vilka vi, enligt vara stadgar, skall arbeta efter. SACT och SAASDC var riverens om att de svenska dansarna haller en god standard i dag. Men utvecklingen kommer inte gratis. Vi beh<iver alla, i en positiv anda, jobba for dansens framatskridande. Vi har diirfrir kommit riverens om att prova en modell, diir vi i Square-Info skall fokusera "Callerlabs intentioner". dvs hur vi b<ir dansa. Aven grundregler giillande upptriidandet i och bredvid squ:uen kommer att behandlas. Det?ir viktigt att vi kan ftira ut information och fa en dialog, si att alla uppfattar grundmeningen, att utveckla dansen i positiv mening och inte dcida dansgliidjen. Vi har tillsatt en arbetsgrupp med tvi representanter fran vardera fcirbundet. Gruppen skall f<irsoka f<irklara vad "Callerlabs intentioner" iir. samt kommentera den debatt som vi hoppas skall uppsti. Man arbetar pa uppdrag av respektive frirbund och infcirda artiklar samt svar pi insdndare iir frirbundens synpunkter. I gruppen kommer fiiljande personer att arbeta: Birgitta Asplund, VU-ledamot SAASDC, sammankallande Ulla-Britt Sidholm, VU-ledamot SAASDC Frank Sj<iberg, SACT Soveigh Perkldn, SACT Din insiindare skickar du till Birgitta Asplund pi adress Torggatan 5C, Katrineholm. Vill du har svar eller kommentarer publicerade samtidigt med insdndare sa mdste Birgitta ha materialet senast en minad f<ire Square-Info:s manusdag. Arbetsgruppen maste hinna bearbeta ett svar och respektive forbund skall hinna granska materialet. Vi hoppas att denna form av information och tankeutbyte skall vara till nytta for alla parter. SACT Bjdrn Jerneborg SAASDC Hans-Ove Karlsson April 1992 Siilen - vilken hiirlig vecka tillsammans med glada dansande vanner pi kviillarna. Sol, sno och skidakning pi dagarna, fdr att inte tala om den kviillen niir vi var bjudna till "Viddernas folk" pa mer eller mindre vild dans och trevlig samvaro. En stor eloge till viirdfolket Marianne och Tors ten pa Hotell Pelikan som skritte om oss med viinlighet och mycket god mat. Anthea ldrde ut rounddans med finess och stort tilamod. Sten ledde squaredansen med gkidje och glada tillrop i tringseln pi dansgolvet, som dock, efter utbyggnad utlovas bli strirre kommande sdsong. Veckan var bara till gliidje skriver tre glada tjejer pi 7:an. Mona, Febe och Ewa Tyres<i Square Dancers Vinnare i namnkivling Vid viir festival i Torsby 1992 hade vi en tdvling fdr att utse namn pa var dans. Vinnande f<irslag blev "Woodpeckersvingen", inldmnat av Annika Lundgren och Christer Krantz fran Troll8:an. Pris har utdelats. Woodpecke rs Svting gtin g Dataprogram Jag har planer pa att bygga ett dataprogram fdr llrare och elever i squaredans och vill giima fa: tips om vad ett nytt program bor kunna vetskap om hur marknaden ser ut fcir dataprogram vetskap om vad andra program kan hjilp med detaljanalys av dansr<irelser hjiilp med layout och manual stdd med programutveckling och test Min utvecklingsmiljci ir Microsoft QuickC for Windows i PC och jag har tiinkt mig ett frinsterprogram bl a med afia rdrliga figurer i nigot fonster och m<ijlighet att skriva ut snygga listor. Du som iir intresserad av datafragor, hor av dig rill Bo S Carneheim GArdfarivAgen 12 bostad HAGERSTEN arbete l 40

13 (ta'.-tlllilr'q dans pe SOMMARLUST 199S Datunn 9 jan. n0 jan. n4 feh. Tnd n6-20 Jlz-i, I n5-19 r v. 0 Nivd ealler {ntnhde AI,AZ ll^njf lq,nrrnefr Amn B34f,MI," Jl0l\UlN iljj\u,r]tbelllulnl 60:- 60:- 840,\r{,* lbentll Andlersson 40:- L3 nraars n4 mars [6-20 L2-n7 Al,A2 le,njh.,ornf D ifr*llo 60:- B4s,hd,n x\(ululv]l ll l) lu]l ls- 6CI:- ^^1_ ULII Bertil Andersson Ingen foranmdlan VALKOMNA OBS! Halt golv Ungdomar under 16 ir fritt intride Kaffeserveringen hiller oppet v

14 Mike Sikorsky-festivalen Vi i lerumsklubben vill tacka alla glada, ldngoch ndrviiga dansare som bes<ikte oss i Dergirdsskolan helgen septembet Ni hjiilpte till att gdra den ofdrgldmlig. Totalt kom mellan sex- och siuhundra dansare frin hela Sverige. Aven fran Danmark. Tyskland och USA kom dansare frir att njuta av Mike's callerkonst. Han paannonserade iiven ett besok i I-erum Det blir trolieen i oktober. Forhandlingar pagar. I den festivalyra som radde har en del effekter kvargl6mts. Om ni saknar nagot, hor av er till I-erum Square Dancers. MAnga squaredanshdlsningar frin dess kontaktman Carl Cederlund Tack fiir en trevlig helg i Lerum I somras bii{ade vi planera en resa till Lerum den 12 och 13 september, da Mike Sikorsky skulle komma till Sverige. Med stor mdda och mycket <ivertalning fick vi ihop ett giing. Det hade ringts Askilliga telefonsamtal innan vi di iintligen klev pa bussen i gryningen kirdagen den 12 september f6r vidare befordran till t-erum. Vi bri{ade dagen mycket lugnt, for alla var tr6tta, men vaknade till liv si smaningom och alla bri{ade dona med kaffe, mackor och annat godis. Ca tre mil fran I-erum blev bussen stoppad i en poliskontroll och 30 svanhalsar fdrstikte se vad som hiinde. Nigon privatbilist hade polisanmd.lt oss och polisen trodde vi var ett gang huliganer pa viig till Gdteborg. Gissa om poliserna sag snopna ut niir en massa medelalders rtiksugna squaredansare ramlade ut ur bussen. Polisen insag sitt misstag och vi fortsatte flirden till krum. Ftirvdntningarna steg ju nirmare vi kom. Finns det nagot ivrigare iin squaredansare? Nej, jag kan viil tro det. Efter incheckning och omkl[dning ikte vi sa iviig. Det gnilde ju att vara med fran borjan, vi skulle ju "bara" dansa i 6 timmar. Tack alla i klubben i l-enrm, som var sa hjdlpsamma med alla detaljer, si det l6pte sa snabbt som mojligt med inregistrering. Det var underbart trevligt och jag behover vil knappt sega att Mike Sikorsky har en utstrelning som verkligen slir an. Vi hade f<irbestiillt middag pa en restaurang och skulle vara diir klockan fcir snabb utspisning. Nu blev det inte si, men maten var mycket god trots ling viintan. Allt har ett slut, dven en danseftermiddag, sa vi Akte hem och fdrberedde oss for vart spontana after-party. Vilken kviill och vilken srdmning, matsalen var kraftigt underdimensionerad for si manga, med vad gor det ndr man kan ha picknick pi golvet. Vi dansade och sjong till hirlig dragspelsmusik. Allt har ett slut, sd ocksi ett after-party och de flesta hoppade i siing, for det gillde att orka dansa dagen efter ocksa. Tusen tack till alla som var med pi resan - utan er och Mike Sikorsky fcjrstas hade inte helgen i L-erum varit si fantastisk. PA Aterseende ndsta 6r. krum Square Dancers, och tack frin oss alla i bussen! Christina Wirstrdm Sollentuna Squaredancers Nigot om danslistan Danslistan strlicker sig den hdr gingen fran b<irjan av december 1992lj,n slutet av juni Den omfattar tctalt 106 danser och det ligger bara ytterligare 5 danser i lager i datorn. 6nskemil har framforts om att ta med si rnycket som mtijligt av danslistan och det dr verkligen upp, fyllt den hdr gangen. Under uppslag 15:6 i klubbhandboken finns etr exemplar av "Anmdlan till danslistan". Det dr bara att ta fram detta exemplar och kopiera i liimpligt antal. Trots detta iir det fortfarande minga klubbar som anviinder kopior av gamla blanketter med Ulla Sidholm eller Marie-Louise Strdmberg som adressat eller som skickar in lcjsa lappar av varierande storlek med sina onskemil. Den nya blanketten iir uppstiilld nagot annorlunda och underlittar inskrivningen. En vacker dag trottnar jag och accepterar ingenting annat An anmiilningar pi den nya blanketten. Gdsta Neovius

15 HAR DANSAR VI 1992 Dag kl-kl ORT Lokal L 5 dec RONNEBY Folkets hus L 5 dec HALMSTAD Getinge Sporthall L 5 dec RATTVTK Lantbruksskolan F 11 dec SODERTATJE Crazy Town Dancers Jack Borgstrdm B34 M p I RosenborgsskolanElise Almroth l 19 F 11 dec MALMO Rocent Fritid L 12 dec STOCKHOLM Hornsberg L 12 dec KUNGSBACKA Arandsskolan L 26 dec SOOgnrAUp Asrras marsal S 27 dec VASTERAS Bjorndv;igen 12 O 30 dec MALMO Kockum Fritid M dec ESKILSTUNA I Skogstorpsskolan l T 3l dec STAFFANSTORP Hagalidskolan Arrangiir Kontaktperson Ronneby Square Dancers Erika Johansson BMBP Julfest Stefan Kihliing Bengt Ahltoft Southern Square Dancers Kennie Sjostrom Satellite Square Dancers Bj<irn Jerneborg Hising Island Swingers Mats Karevi Figure of 8 Dancers Else Eklof ViisterAs Grand Square Birgitta Avander M 28 dec ESKILSTUNA Con Amore Dancers Skogstorpsskolan Karl Erik Calmhult Energy Squares Stefan Synnerg ren Con Amore Dancers Karl-Erik Calmhult 016-ll Gripen Square Dancers Maths Johansson SQUARE-rNT'O NR Caller ErikaJohansson Bjdrn Jerneborg Program Salmon Town Dancers Rickard Bjrirk BMP Laxadans Thomas Wegebrand Rattviks Square Dancers Anders Gustavsson B M p Al Gunnar Samuelsson Ej servering BMP B34 M B34 P Thorsten Geppert B M P A1 A2 Anders Kaneld, Marine Ramsby AndersBlom Lars Hilkansson Dave Clay Kalle Calmhult Johan Brahm BMBP Golvets niva B34 och uppit Britten, Peter och Thomas B M P Dave Clay Club Callers Christer Bem PAIPA'2 B34 M Partydans M P BMP God Jut och Gott l{ytt Ar onskar Tomten

16 HAR DANSAR VI 1993 SQUARE-INT.O NR 4[gg2 Dag ORT Arrangiir Caller program kl-kl Lokal Kontaktperson F I jan STAFFANSTORP Gripen Square Dancers christer Bern AI A Hagalidskolan Maths Johansson L2 jan ARBOGA Riverbend's Square Dancers Robert Bj<irk B34 B B34 M Sturehallen Dora Nilsson Ingvar pettersson Ti 5-6 jan ITMEA Umei square Dancers Tomas Hedbere B34 M p S Gimoniisvdgen 70 Minifestival I Gerd Norman o 6 jan KUNGALV vinga Yellow Rockers I-ars-Gciran B<irgel Kvarnkullen Trettondagsdansen Hans olsson g3 B M p A I O 6-9 jan STOCKHOLM Coordin8's Bill Harrison Hdgerstensisens Trettondagsdansen N Az Medborgarhus Lars och Marina C Chris och Rosie Cl B M respektive p F 8 jan STOCKHOLM Ocean Waves Square Dance Club B M p Blisut Stockholmsalliansen L 9 jan SPEKEROD Motiv8's West Birim Jernebore Bygdegirden Eva-Cari Osterman O5ZO-J2222 Cl N AZ L 9-10 jan KRISTIANSTAD christianstads square Dancers Jack Borgstrrim Sommarlust Inger Andersson044-65j 29 Al A B34 M P F 15 jan MALMO Southern Square Dancers Tomas samuelsson B M p Rocenr Fritid Kennie Sjcistrcim g 03 F jan ARVIKA Arvika Squaredancers Erika Johansson B M p,{ Folkets hus Arken 10-irs jubileum Jack Borgstrrim Tva hallar BengrOlov Nilsson O57O-l'14 07 F jan ROTEBRO SHSD Stefan Sidholm Folkets Hus Fun Weekend B M Stefan Sidholm t7 B M p L 16 jan srockholm satellite Square Dancers Bjorn Jerneborg B34 M B34 p Hornsberg Bj<irn Jerneborg Left M L 16 jan HAGERSTEN Motiv8's Sten Axtelius Cl C1 C Medborgarhuset Bjdrn Jerneborg HAllplats H?igerstensisen Ti 19 jan AI-VSIO Coordin8's Lars Asplund IOGT Klubbdans C1 2\ Trumslagargatan 10 Rosie Marina 0g workshop c2 O 20 jan AXELSBERG Miilarhtijdens Square Dancers Jack Borgstrcim B M p (Al A2) Servicehuset G6sta Neovius Ta med kaffe

17 rrar DANSAR VI 1993 SQUARE-INT'O NR Dag ORT Arrangtir Caller Program kl-kl Lokal Kontaktperson F 22 jan STOCKHOLM Satellite Square Dancers Bjorn Jerneborg AI A Hornsberg Bjorn Jemeborg F jan KARLSKRONA Hamboringen Square Dancers Jim Robar A1 A2 Cl Militiirhemmet Karina I-andgren Christer Bern L 23 lan MJOLBY Blue Blossom Dancers Bjorn Jerneborg Logen David Januarikvadraten Cl l-eif Andersson A1 A2 L 23 jan KATRINEHOLM Cross Trail Square Dance Club Anita och Frank Sjciberg Ndvertorpsskolan Frank Sjriberg B34 M B34 P S 24 jan SOOnnfAUE Crazy Town Dancers Lars Hdkansson B M P Oxbacksskolan Elise Almroth Ti 26 jan At-VgO Coordin8's Lars Asplund IOGT Klubbdans Cl 2l.OO Trumslagargatan 10 Rosie Marina Workshop C2 L 30 jan STOCKHOLM Satellite Square Dancers Bj<irn Ierneborg B34 M B34 P Hornsberg Bj<irn Jerneborg Lett M L 30 jan HEBY Heby Square Dancers Mats Rimskog B34 B Folkets Hus Mats Rimskog S 31 jan HAGERSTEN Ericsson Square Dancers Frank Sjoberg A1 A2 Cl Tellusborgsv Lars-Erik Sj<ilund (arb) Ti 2 feb AIVSfO Coordin8's I-ars Asplund IOGT Klubbdans Al Trumslagargatan 10 Rosie Marina Workshop A.2 O 3 feb STOCKHOLM Satellite Square Dancers Norm Poisson USA M P Hornsberg Bj<irn Jemeborg F 5 feb ROTEBRO Sollentuna Squaredancers Stefan Sidholm Golvets niva Folkets Hus Ulla Sidholm Hans-Erik Bergstrrim B M B P F 5-7 feb AI-VSfO Motiv8's Norm Poisson USA Selgahuset Februarifestivalen A Bj<irn Jerneborg A Selgahuset Cl Hornsberg C2 L 6 feb KARLSKRONA Hamboringen Square Dancers Stefan Sidholm B34 M P Kulturellen Bengt Larsson L 6 feb FORSHAGA Priiriefolket Square Dancers I-ars-Griran Borgel B40 M B40 P Skivedsskolan Star Light Hans Lindgren L 6 feb HIMMETA Riverbend's Square Dancers "Nets" Axtelius B M P (A1) Bygdegirden Dora Nilsson adniivkab

18 IIAR DANSAR VI 1993 SQUARE-INT'O NR 4 Tgg2 Dag ORT Arrangiir Caller program kl-kl Lokal Konraktperson L 6 feb MEDLEFORS Skelleftei Squaredancers Henrik Nilsson B M p Folkh<igskolan Bo Henriksson i Ti 9 feb AI-VSJO Coordin8,s [-ars Asplund IOGT Klubbdans C N Trumslagargaran 10 Rosie Marina 0g workshop c2 F 12 feb STOCKHOLM Rrring Dancers B M p Bl{sut Stockholmsalliansen L 13 feb sravsjo cross Trail Square Dance club Anita och Frank Sj<iberg F<ireningshuset Frank sjoberg B40 M B40 p e+o et L 13 feb FALUN Falu Squaredancers Hasse Jeppesen B M B p (A1) H<igskolan Lugnet Solveig O'Reily Cafeteria finns L I3-r4 feb MALM6 Southern Square Dancers l-ars-griran Bdrgel 1i Aurahallen Minifestival Tommy euarefordt B34 M Kennie Sjostrrim p AI Az S 14 feb LIDINGO Ocean Waves Christer Bern 840 M B40 p Hdgsiitra sporthall valentinedansen Ann Egberg 0g S 14 feb KRISTIANSTAD Christianstads Square Dancers Bertil Andersson B40 M p Sommarlust Inger Andersson Ti 16 feb AI-VSfO Coording,s Lars Asolund IOGT Klubbdans Cl Trumslagargatan 10 Rosie Marina 0g workshop c2 L 20 feb srockholm Satellite Square Dancers Bj<irn Jerneborg 840 M B40 p Hornsberg Bjorn Jerneborg 0g Lau M L 20 feb HAGERSTEN Motiv8's Lars Asplund CI Ct Cz Medborgarhuset Bjdrn Jerneborg 0g Hallplati H?igerstensisen Ti 23 feb Af-VSfO Coording's Lars Asplund IOGT Klubbdans Al Trumslagargatan l0 Rosie Marina 0g workshop A2 F 26-2'l feb UME,{ UmeA Square Dancers Bjdrn Jerneborg S Gimoniisviigen 70 ViviAnne Sehlstedt Cl _18.00 A1 A2 (C1) B4OMP L27 feb LIUNGSBRO Blue Ribbon Squares Tomas Hedberg F;39 B B39 M Folkers Park Kanaldans Bo Nilso O3Tommy Johansson L 27 feb ALINGSAS Dansfcireningen Hdrnet Alstrcimerskolan Cecilia Carlsson O32Z-450 4l catrine Jonasson 834 B B34 M L27 feb JORLANDA Motiv8's west rhomas Bernhed AI A Jcirlandagirden Lena Astrrim

19 HAR DANSAR VI 1993 Dag ORT kl-kl Lokal SQUARE-rNT'O NR Arrangiir Caller program Kontaktperson S 28 feb HAGERSTEN Ericsson Square Dancers Jack Borgstrrim A1 A2 cl Tellusborgsv Bengt Alrn t 05 (arb) Ti 2 mar AI-VSJO Coordin8's Lars Asolund IOGT Klubbdans C1 2r.w-22.w Trumslagargatan 10 Rosie Marina 0g workshop c2 F 5-6 mar INGESUND Arvika Squaredancers Bj<im Jemeborg 1? ry-?? 90 Musikhrigskolan Bengt-Olov Nilsson O57O-t B M P A1 (A2) L 6 mar KARLSLRONA Hamboringen Square Dancers christer Bern B M p Kulturellen Bengt Larsson O45S L 6 mar RorrNE Emigrant Square Dancers pdr Lundborg B34 B M (p) RottnegArden Gunilla Andersson L 6 mar KATRINEHOLM cross Trail Square Dance club Anita och Frank Sjdberg Naverrorpsskolan Frank sjdberg 0150-lg2 4g B45 N[845 p s+s et F 6 mar STOCKHOLM Sollentuna Squaredancers Svenska caller Golvets nivi Silja Karneval Aboresan Ulla Sidholm Og_ii B M B p L 6-7 mar HALMSTAD salmon Town Dancers Srcfan Frirster B40 M p A1 12.N Kattegattskolan ola Jansson g 46 Erika Johansson Tomas Krisrcnsson Ti 9 mar AI-VSfd Coording's I_ars Asolund IOGT Klubbdans C Trumslagargatan 10 Rosie Marina 0g workshop C2 F 12 mar STOCKHOLM Run Dancers B M p Blisut Stockholmsalliansen F 13 mar MALMO Southern Square Dancers Ulf Andersson B M p Rocent Fritid Kennie Sjristrdm g 03 L 13 mar INSJON Insjdn Square Dancers Tomas Hedber g B4zM B42 p NTO Ove Sj<irs L 13 mar NORRKOPING peking Stars Ander Gustavsson B40 M letr p Sviirtinge VArdansen Roger Johansson Folkets Hus Marianne Johansson 0ll_ L 13 mar STOCKHOLM Motiv8's Bjorn Jerneborg Al Al A Hornsberg Bj<im Jemeborg L mar SKELLEFTEA Skelleftea Squaredancers paul Bristow B M p Al Eddahallen l0-6rs jubileum Erika Johansson Jessica Dhyr i6 S 14 mar TRELLEBORG South Coast Square Dancers Folkets park Kjeil Ahhnde;0410_ B4OMPAl Dans i tva lokaler F 19 mar STOCKHOLM Satellite Square Dancers Hornsberg Bjom Iemiborg 0g Bj<im JerneborC C1

20 IIAR DANSAR VI 1993 Dag ORT kl-kl Lokal L 20 mar HOOR Idrottshallen L 20 mar OSfPnSUNn The Great Lake Dancers Marine Ramsby B M P A PalmcrantzskolanAnders Hermansson L 20 mar STOCKHOLM Hornsberg L 20 mar SLOTTSBRON i Folkets Hus L 20 mar HEBY Folkets Hus S 21 mat HAGERSTEN i.00 Medborgarhuset Ti 23 mar Ar-vStd Coordin8's Lars Asplund rogt Klubbdans Q Trumslagargatan 10 Rosie l0 Marina S 28 mat HAGERSTEN Ericsson Square Dancers Anders Blom Tellusborgsv 83-87Elsie Fondin ftem) Ti 30 mar AI-vsfo Coordin8's Lars Asplund rogt Klubbdans Trumslagargatan 10 Rosie Marina F 2apr STOCKHOLM BlAsut L 3 apr HALLUNDA Folkets Hus F 9 apr STOCKHOLM Hornsberg L 17 apr KARLSKRONA Kulturellen L I7 apr KATRINEHOLM Cross Trail Square Dance Club Anita och Frank Sj<iberg NdvertorpsskolanFrankSjciberg B M B P B A1 L l7 apr HAGERSTEN Motiv9's Sten Axtelius A2 Cl I Medborgarhuset Bjrim Jerneborg Hillplats Hdgerstensisen L 17 apr MORA F 23 apr ROTEBRO Folkets Hus Arrangiir Kontaktperson Ring Lake Square Dancers HAkan Nilsson Satellite Square Dancers Bjdrn Jerneborg Grums Squaredancers Gunilla Carlsson Heby Square Dancers Mats Rimskog Miilarhojdens Square Dancers Tioirsjubileum I-ars Lundstrrim Viravslutning Stockholmsalliansen Gr<idinge SD och SACT SACT Convention Bj<im Jemeborg SQUARE-rNFO NR Caller Program Erika Johansson B 40 M 840 P Tomas Kristensson Bj<irn Jerneborg Lars-GciranBrirgel B40 M B40 P Liiu M BMP StefanSidholm BMP(Al) Bengt "Bula" Ericsson Bengt "Bula" Ericsson B - A2 Cafeteria finns r_ 1 Workshop C2 A1 A2 Cl CI Workshop C2 BMP Svenska caller B-C1 Dans i tre hallar Tommy Dahl Satellite Square Dancers Bj<irn Jerneborg BMBP Piskdansen Bj<irnJerneborg Obs! Tiden Ldtt B Hamboringen Square Dancers Jack Borgstrom Bengt Larsson 'l Track8 Mora-Orsa Jan Borg Sollentuna Squaredancers Ulla Sidholm Rickard Bj<irk Cafeteria finns BMP Al BMBP StefanSidholm BMBP Anders Blom Golvets nivi

21 IIAR DANSAR VI 1993 Dag kl-kl ORT Lokal F 23 apr STOCKHOLM Hornsberg L24 apr STOCKHOLM Hornsberg L apr MALMO Aurahallen L I maj SALA Folkets Park L I maj STINNE Logen Kolsniis Ti 4-7 maj STOCKHOLM 19.N Hornsberg r L 8 maj STENUNGSUND Kulhlrhuset F 14 naj MALM Rocent Fritid L ma1 HACCENAS Sporthallen t I F 2l-23 maj UPPLANDS VASBY Arrangiir Kontakqerson Satellite Square Dancers Bjiim Jerneborg Satellite Square Dancers Bjiirn Jerneborg Southern Square Dancers KennyReese BMPAlA,2 Southern Jamboree Thorsten Geppert TvA hallar Kennie Sjostr<im Ingvar Pettersson Sala Square Dance Club Karin Hagberg Wood Star Squaredancers Barry Wonson Michael Lindberg Jack Borgstrdm Satellite Square Dancers Bj<irn Jerneborg Motiv8's West Peter von Sydow SQUARE-rNT'O NR Caller Bj6rn Jerneborg Bjdrn Jerneborg Program A1 A2 BMBP L'itt B ThorstenGeppert, BMBP L-G B<irgel, Ingvar Pettersson Tom Roper USA Anders Blom Southern Square Dancers Peter Johnsson Kennie Sjostrcim OFG Square Dancers Rickard Biork Jiimtfestivalen Robert Bj<irk Owe Eriksson 'l 94 Festivaldans Avslutninesdans x**++t{at+x***************************************l(******l(*********t*************** Sollentuna Squaredancers och SAASDC Convention BMBP B M P A1 A2 A1 A2 Cr Randy Dougherty, USA Kenny Reese, USA Stefan Sidholm, Anders Blom Ulla-Britt Sidholm lnevar pettersson Curr Ostergren t02 20 JaIk Borgstrom **+f********************t++***+tt**f**+tt***tt++***+tt{***+f**tf+t*xi+r**t+t8+***** F 11 jun MALMO I Rocent Fritic Ti 15 jun TOLLERED I Festplatsen L jun ARIEPLOG Medborgarhuset Kal{iillet Medborgarhuset BMP Graduering Al samtbmbp BMBP BMBP Southern Square Dancers Tomas Kristensson B M p Kennie Sjcistrrim Hising Island Swingers Thomas Bernhed B M p Siv Hildingsson Marine Ramsby Deep Lake Square Dancers Christer Bern B M B p Galtisfestivalen Tomas Kristensson Ulf Ottosson S<iren Bohman

22 Fredag 15 januari kl )i'd1,,. /z lr\ 1993 JUBILEUM Callers ERIKA JOHANSSON och JACK BORGSTROM Lokal: Folketshus, Arken (2 danslokaler) Nivi: BM+A1 Liirdag 16januari kl Work-shop kl Lunch kl Dans (diirefter afterparty med Upplysningar: mt och dans rill orkes(er) Bengt_Olov Nilsson, tfn 05701r7407 Mary Eriksson, tfn 0570/12672 ffi mtflafiflffi ffi,ffifr,nffi mffifi}ffi nfiffiffimffi, EMJ6LBY6I BLUE BLOSSOM DANCERS KLUaBENHEoDEGUD^D^reaRNA ;.r-a,;!rt.-' Kommande danser LoFJA;IN DR 6 ateltmi 19'rl 5:e Januarikvadraten A1, A2 Bjdrn Jerneborg Cl 4:e Challenge c90 c1,c2 16/10 6:e Kvarndansen p. A1 Robert Bjiirk 1U11 5:e Mj<ilnardansen Rickard Bjdrk B, M, p Boka dessa datum fdr ett besok hos F':#;il:ff:"F I I

Löv nummer 3, juli 2011

Löv nummer 3, juli 2011 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 3, juli 2011 Ordförarens spalt För att ni inte ska tro att vi alldeles glömt bort er nu i semestertider kommer här sommarupplagan av The Oak Leaf. Hoppas ni alla

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 3, augusti 2014. Ordförandens spalt

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 3, augusti 2014. Ordförandens spalt The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 3, augusti 2014 Ordförandens spalt Efter en kylig och regnig juni bestämde sig sommaren till slut och värmen kom med besked. Så mycket har väl inte hänt inom klubben,

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 5, december 2012 Vi startar terminen med att tillsammans ta farväl av julen eftersom vi aldrig kunde hälsa den välkommen! Alla våra dansare, medlemmar såväl som

Läs mer

Löv nummer 4, december 2008 *************************************************************

Löv nummer 4, december 2008 ************************************************************* The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 4, december 2008 ************************************************************* Ordförarens spalt Klubbens jubileumsår lider mot sitt slut och när detta skrives har

Läs mer

Årgång 25 nummer 2 September 2011

Årgång 25 nummer 2 September 2011 Årgång 25 nummer 2 September 2011 Efterlysningar! Är det någon som vet vart sommaren tog vägen? Jag tycker att det känns som det bara är några veckor sedan det var vår. Men när man tänker efter har det

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, juni 2012. Ordförarens spalt

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, juni 2012. Ordförarens spalt The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 2, juni 2012 Ordförarens spalt Jag känner nu att det är hög tid att ta itu med sommarens medlemsblad. Ledsen att ni fått vänta lite längre än vanligt, men som man

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, juni 2014. Ordförandens spalt

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, juni 2014. Ordförandens spalt The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 2, juni 2014 Ordförandens spalt Efter rivstarten sommaren gjorde har nu förhållandena gått tillbaks till mer normala. Det blåser kallt och känns inte alls lockande

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting GINSTBLaDET Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordförande har ordet Påskträff Årsmöte Riksting MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Östersund den 13 juni 2009.

Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Östersund den 13 juni 2009. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Östersund den 13 juni 2009. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Löv nummer 2, maj 2015

Löv nummer 2, maj 2015 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 2, maj 2015 GRATTIS och VÄLKOMNA TILL SQUAREDANSENS VÄRLD! 1 Ordförandens spalt Den här gången börjar jag bladet med ett STORT GRATTIS till våra nya fullfjädrade

Läs mer

3/15 apr. Informationsblad för Huddinge Square Swingers

3/15 apr. Informationsblad för Huddinge Square Swingers 3/15 apr Informationsblad för Huddinge Square Swingers Det är lite oro i lägret. När det har blåst över lär man väl antingen kunna säga Skomakare bliv vid din läst eller Nya kvastar sopar bäst Vad handlar

Läs mer

Klubb-Nytt november 2015

Klubb-Nytt november 2015 Klubb-Nytt november 2015 Några rader från vår ordförande Löven gulnar och faller av från träden och själva har vi börjat förbereda husbilen för vintervila. Det kan den behöva, efter att i två veckor ha

Läs mer

o- () e) c o rg$ r \( ! q) 7 o Nr 4 teel

o- () e) c o rg$ r \( ! q) 7 o Nr 4 teel ffi :'-r o A) o- () e) c o i ( : ) g E I t i / : /, \ i\ fs ri r \( i g J! q) 7 o rg$,4 Nr 4 teel SOURRI-I lnl-n Redakt

Läs mer

Medlemsblad 1 februari 2006 ********************************************************

Medlemsblad 1 februari 2006 ******************************************************** Medlemsblad 1 februari 2006 ******************************************************** Ordförarens spalt Tänk att det redan har hunnit bli början av februari. Ljuset kommer sakta tillbaka igen och för en

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2013.

Verksamhetsberättelse för år 2013. Verksamhetsberättelse för år 2013. Styrelsen för HjärtLung i Kalmar får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2013. Styrelse och funktionärer. Ordförande: Per-Olof Rossberg. Vice ordförande:

Läs mer

Svenska Squaredansförbundet

Svenska Squaredansförbundet Protokoll 2014:6 fört vid styrelsemöte 19-21 september 2014 i Arlandastad Närvarande: Tommy Hansson, ordförande Iris Åkerberg, sekreterare Åsa Bratt, kassör lördag 20.9 Ing-Marie Lindh, redaktör Frånvarande:

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

ffi fs u $,CA Nr 2 rcsz

ffi fs u $,CA Nr 2 rcsz ffi t \ fs u $,CA Nr 2 rcsz SOUfiRI-I tnl-n F! Hej Argtng 9 Organ for SAASDC Swedish Association of American Square Dance Clubs Postgiro 82 54 68-2 rssn 0283-6572 Ansvarig utgivare: Hans-Ove Karlsson Redaktdr:

Läs mer

med squaredansvänner.

med squaredansvänner. Årgång 30 Nummer 1 2016 Nytt år! Här sitter jag och tittar ut på ett gnistrande vackert vinterlandskap. Vad tänker ja på då? Att få Yellow Rocker klar till Arbogaadansen! Vi kan se tillbaka på ett år som

Läs mer

Medlemsblad 4 september 2005 ********************************************************

Medlemsblad 4 september 2005 ******************************************************** Medlemsblad 4 september 2005 ******************************************************** Ordförarandes spalt Så börjar även denna sommar lida mot sitt slut och det börjar bli dags att samla krafterna inför

Läs mer

Nr 2 2013. Sommar... Sommar... Sommar... - Informationsblad för Squaredansare. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info)

Nr 2 2013. Sommar... Sommar... Sommar... - Informationsblad för Squaredansare. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info) - Informationsblad för Squaredansare Nr 2 2013 Swedish Association of American Square Dance Clubs Sommar... Sommar... Sommar... Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info) Tisdag 21

Läs mer

Löv nummer 2, april 2010 *************************************************************

Löv nummer 2, april 2010 ************************************************************* The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 2, april 2010 ************************************************************* Ordförarens spalt Så går ännu en danstermin mot sitt slut. Snön har smält och våren verkar

Läs mer

Swedish Square Dance Convention

Swedish Square Dance Convention Swedish Square Dance Convention Helsingborg 16-18 juni 2017 www.convention2017.se Vi vill önska alla hjärtligt välkomna till vårt Convention 2017 i Helsingborg! Vi kommer att ge er en underbar upplevse

Läs mer

RRCET. tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug

RRCET. tbotoexxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug RRCET tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996 Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug ronscnema 12.w 13.00 14.00 15.00 r6.00 t7.w 18.00 19.00 20.00 2r.w 22.ffi 23.00 24.00 Den glada ankan-tiiltet Gustaf Adolf-tiiltet

Läs mer

Löv nummer 1, mars 2009 *************************************************************

Löv nummer 1, mars 2009 ************************************************************* The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 1, mars 2009 ************************************************************* Ordförarens spalt Det är redan mars månad och vi har kommit en bra bit inpå det nya verksamhetsåret

Läs mer

Löpsedeln. Scandinavian Winner Show 2011 Uppsala A!iansha!en 10-11 september. Innehåll FRÄSETS MEDLEMSTIDNING EXTRANUMMER AUG 2011

Löpsedeln. Scandinavian Winner Show 2011 Uppsala A!iansha!en 10-11 september. Innehåll FRÄSETS MEDLEMSTIDNING EXTRANUMMER AUG 2011 Löpsedeln Scandinavian Winner Show 2011 Uppsala A!iansha!en 10-11 september Innehåll sid 2 Fräsets styrelse sid 3 Uppmaning från ordförande - Vi behöver er hjälp för att köra SW! sid 4Sandra presenterar

Läs mer

Här hittar du de flesta träffarna ute i Europa och klubbträffarna i Sverige

Här hittar du de flesta träffarna ute i Europa och klubbträffarna i Sverige Träffkalender 2016 Här hittar du de flesta träffarna ute i Europa och klubbträffarna i Sverige Detta vänder sig till alla medlemmar som i första hand kör på alla våra fina/trevliga mini-träffar dessutom

Läs mer

Convention i Ronneby 3-5 juni 2006 Seminarium i Norrköping 9-10 september 2006

Convention i Ronneby 3-5 juni 2006 Seminarium i Norrköping 9-10 september 2006 Swedish Association of American Square Dance Clubs Nr 4 2005 www.squaredance.se Convention i Ronneby 3-5 juni 2006 Seminarium i Norrköping 9-10 september 2006 Nytt format Observera de nya formaten och

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Dybecks Folkdansgille

Dybecks Folkdansgille Nättidningen Dyningen Nr. 2-2007 Medlemstidning för Dybecks Folkdansgille Box 2060, 731 02 Köping e-post: dybeck@folkdansringen.se hemsida: www.folkdansringen.se/dybeck Medlemstidning för Dybecks Folkdansgille

Läs mer

Aar \e'q4ig' p/l. I I 4 \ X l l. ltrk'l,o. /t l\ g- ljl O-' ff rre$ o oo. 4 E o. c) 7 o. Nr 3 1ee1

Aar \e'q4ig' p/l. I I 4 \ X l l. ltrk'l,o. /t l\ g- ljl O-' ff rre$ o oo. 4 E o. c) 7 o. Nr 3 1ee1 Aar \e'q4ig' p/l Lq I I 4 \ X l l t M l ltrk'l,o /t l\ g- a t \ t \ ' ljl O-' c a 3 \o a ( J ( o D \ l -c 1 9 -/ \ Lg o l r < r,/ \ ; a l o o '6 o oo 4 E o! c) 7 o t ff rre$.4 Nr 3 1ee1 SOURRT tnl- Arg6ng

Läs mer

Årgång 25 nummer 1 Maj 2011

Årgång 25 nummer 1 Maj 2011 Årgång 25 nummer 1 Maj 2011 Hej! Jag bläddrade lite i senaste Square Info och konstaterade att danslistan för sommaren är fylld av en massa spännande danser med både svenska och utländska callers. Jag

Läs mer

Gotland Runt Line 1. Gotska GK 18 hål. 18 Örebro City Golf & Country Club 9,3 Gul 9 A 24 Vassunda Golfklubb 4,6 Gul 4 A

Gotland Runt Line 1. Gotska GK 18 hål. 18 Örebro City Golf & Country Club 9,3 Gul 9 A 24 Vassunda Golfklubb 4,6 Gul 4 A Datum 2015-05-17, 1400 Bana Starttid Hål Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 1400 1 1400 2 1400 3 1400 4 1400 5 1400 6 1400 7 1400 8 1 Göran Borg 18 Örebro City Golf & Country Club 9,3 Gul 9

Läs mer

R-Nytt Nr 1-2015 1 1

R-Nytt Nr 1-2015 1 1 R-Nytt Nr 1-2015 1 1 Ansvarig utgivare: Thomas Andreasson Telefon: 0512-50754 Mobil: 0730-841989 Epost: ordf@cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

Läs mer

Nr 2 2016 MCV Arvika klubbtidning

Nr 2 2016 MCV Arvika klubbtidning Nr 2 2016 MCV Arvika klubbtidning MOTORCYKELVETERANERS STYRELSE 2016 Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Styrelsesuppleant: Styrelsesuppleant: Arrangörsgrupp: Revisiorer:

Läs mer

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Förbundet håller kongress vartannat år och då medverkar föreningarna med sina ombud. - Kongress 10 11 april 2010 - Extrakongress 2009 - Kongressen 2008 artikel och

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

Program Hösten 2014 S I D.1

Program Hösten 2014 S I D.1 Program Hösten 2014 S I D.1 Tomelilla och Simrishamn i maj 2014 Bästa medlemmar. Höstens program är här. Gå igenom det noga. Du kan ju missa något viktigt. Kom på våra aktiviteter och medlemsmöten, de

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSEN ÖNSKAR EN GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR!

FÖRBUNDSSTYRELSEN ÖNSKAR EN GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR! Nr 4 2006 FÖRBUNDSSTYRELSEN ÖNSKAR EN GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR! Swedish Association of American Square Dance Clubs Från ordförandens horisont & Förbundsnytt Sidorna 3 och 4 Callerkurs Sidan 6 Vett &

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Halliwick-läger i Egypten 2008 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Påsklov! www.ronneby.se/ung

Påsklov! www.ronneby.se/ung Påsklov! www.ronneby.se/ung Påsklovskatalog 2013 Hejsan! Du håller just nu 2013 års påsklovskatalog i din hand. Vad tiden går snabbt, nyss var det Sportlov! Vi hoppas att just du ska hitta något som kan

Läs mer

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR församlingsbl ade t ma j -Juni 2010 2 fö r sa m lingsb l ade t m a j -j u n i 2010 REDAKTION / FÖRSAMLINGSKONTAKT Stefan Beimark - Ansv.utg...016-702 22 Therese Ehrlin - Redaktör...016-42

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Squaredansminnen. Av Lilly Karlholm

Squaredansminnen. Av Lilly Karlholm Squaredansminnen Av Lilly Karlholm Ekerö Squaredans-klubb började egentligen med att en vävkurs på Ekerö i Medborgarskolans regi startade. Jag gick där och lärde mig väva under flera år. Den kvinnliga

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

När minnet sviker och det är gott om tid.

När minnet sviker och det är gott om tid. Årgång 26 Nummer 2 2012 När minnet sviker och det är gott om tid. Mycket tidigt i våras fick jag ett bidrag till Yellow Rocker av Sten. Ett bidrag gör ingen tidning så det var ingen idé att börja göra

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

1. Maria O 631 p 2. Särla L 616 p 3. Sonny L 613 p 4. Annette B 597 p 5. Berit A 582 p. Piteås bästa damer. Gun-Britt B 644 p, Britta O 614 p,

1. Maria O 631 p 2. Särla L 616 p 3. Sonny L 613 p 4. Annette B 597 p 5. Berit A 582 p. Piteås bästa damer. Gun-Britt B 644 p, Britta O 614 p, Resultat Här ser du de bästa resultaten från matcherna. RESULTAT FRÅN PITEÅMATCHEN HEMMA ONSDAGEN 16 januari 2013 Alltid trevligt att möta Piteå, och vi försökte vinna, men Piteåspelarna var duktigare.

Läs mer

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar Höör 2016 höst - vinter Kom med och forma framtiden för pensionärer Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil Motionsdanser-Temakvällar PRO Höör Expedition Storgatan 7 Hemsida: pro.se/hoor

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

RM Kommun A Startlista

RM Kommun A Startlista Datum 005-08- Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternam n 0800 Fredrik Mössler Kristianstad,6 Gul 0808 086 084 08 0840 0848 0856 0904 Björn Bergkvist Östhammar 9, Gul Gun-Marie Svärd Bollnäs 7,7

Läs mer

Hög %d a( lägga i en högre växel och gasa på för fullt in i fram%den!

Hög %d a( lägga i en högre växel och gasa på för fullt in i fram%den! Hög %d a( lägga i en högre växel och gasa på för fullt in i fram%den! Under valrörelsen fick vi höra av Socialdemokraterna att Trelleborg gått på tomgång allt för länge. Det var hög tid att lägga i en

Läs mer

Lasse Haag. Sigtuna MEDLEMSBLAD April 2014. av yngre medlemmar. De är mer insatta och på hugget.

Lasse Haag. Sigtuna MEDLEMSBLAD April 2014. av yngre medlemmar. De är mer insatta och på hugget. 1 Sigtuna MEDLEMSBLAD April 2014 ORDFÖRANDE HAR ORDET Jag får tacka så mycket! Tänk att få en sådan post som ordförande i PRO Sigtuna utan att behöva sända in något CV. Inte heller någon intervju blev

Läs mer

Nr 1-2014. Den svaga länken. S A C T s stora T A C K

Nr 1-2014. Den svaga länken. S A C T s stora T A C K Medlemsinformation för SACT Sammanställt av Bosse Nilsö Innehållsförteckning Ledare... 1 BlueRibbonSquares: TACK... 1 KursLedarKurs... 1 SACT Convention +-Dansen... 2 SACT-convention övrigt... 3 STIM-Licensen:

Läs mer

Protokoll nr 6 fört vid möte med Skånes Roddförbunds styrelse på Hjelmsjön 2003-06-17

Protokoll nr 6 fört vid möte med Skånes Roddförbunds styrelse på Hjelmsjön 2003-06-17 Protokoll nr 6 fört vid möte med Skånes Roddförbunds styrelse på Hjelmsjön 2003-06-17 Närvarande: Skånes Roddförbund AU Bertil Håkanson, ordförande Skånes Roddförbund AU Rolf Lindell sekreterare Skånes

Läs mer

o o q) c q o t"e$,4 'o o oo ! 0) 7 o Nr 3 rcsz

o o q) c q o te$,4 'o o oo ! 0) 7 o Nr 3 rcsz TW () u) o o q) c q o.9 'o o oo o! 0) 7 o J \ fs t"e$,4 Nr 3 rcsz IN FI tlej Arg8ng 9 SOURRT tnl- Organ for SAASDC Swedish Association of American Square Dance Clubs Postgiro 82 54 68-2 rssn 0283-6572

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Styrelsen för Stockholms Motorcykelklubb Rapido avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011: Styrelsen har under året bestått av: Ordförande Vice ordförande

Läs mer

Tema: 24-timmarsdygnet

Tema: 24-timmarsdygnet Tema: Om våra barn mår bra, rör på sig, har goda mat- och sömnvanor, har de goda förutsättningar att utvecklas på ett positivt sätt och trivas med sig själva. Chansen är även stor att de fortsätter ha

Läs mer

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET Foto Bengt Backström 485 BJÖRKEN, 2012 Höstens Program 2012 5.9 Styrelsemöte 12.9 Månadsmöte, Bra för hjärtat - bra för hjärnan Från Landstinget

Läs mer

FRISKVÅRD. Motionera Mera-lotteriet

FRISKVÅRD. Motionera Mera-lotteriet FRISKVÅRD Motionera Mera-lotteriet Årets motionslotteri har nu avslutats och vinnarna har lottats fram. Alla vinnare har meddelats särskilt. Dorthy Hallqvist heter vinnaren av resan i föreningens reseprogram.

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

Medlemsblad 5 december 2006 ********************************************************

Medlemsblad 5 december 2006 ******************************************************** Medlemsblad 5 december 2006 ******************************************************** Ordförarens spalt Så börjar även detta år lida mot sitt slut, man undrar vart tiden tagit vägen. Det har varit en märklig

Läs mer

Informationsblad för Huddinge Square Swingers

Informationsblad för Huddinge Square Swingers 3/14 apr Informationsblad för Huddinge Square Swingers Vilken tur att jag inte gav mig på fönstren förra veckan. Och vilken tur att jag inte bytte till sommardäck! Våren är härlig men gäckande. Idag är

Läs mer

PRO Vivalla-Lundby. Verksamhetsberättelse. 1 januari 31 december 2014

PRO Vivalla-Lundby. Verksamhetsberättelse. 1 januari 31 december 2014 PRO Vivalla-Lundby Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december 2014 Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare Studieorganisatör Ledamot Ledamot Ledamot Revisorer

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse PRO-Höganäs Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för 2015 Styrelsen har bestått av 7 ordinarie ledamöter och en ständigt inkallad ersättare. Ordförande, Leif Olsson Sekreterare,

Läs mer

Kontaktpersoner PIF-Föreningar

Kontaktpersoner PIF-Föreningar Union Scipt http://www.unionscipt.com PIF Alingsås PIF Alvesta PIF Arvika Maskingatan 4 Lillsjögatan 5 Strandvägen 2 441 00 Alingsås 342 00 Alvesta 671 01 Arvika Per-Erik Rohrmuller Urban Johansson Patrik

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Karlstad den 30 maj 2004.

Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Karlstad den 30 maj 2004. Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Karlstad den 30 maj 2004. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande 3

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

TRÄFFAR 2006. Påskträff på Hanatorps Camping 13-17 april 2006

TRÄFFAR 2006. Påskträff på Hanatorps Camping 13-17 april 2006 TRÄFFAR 2006 Påskträff på Hanatorps Camping 13-17 april 2006 Den traditionella påskträffen på Hanatorps Camping blir av. Tidigare information om att den skulle vara inställd är felaktig. Vi inbjuder härmed

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

PALT LÄS & RES BREDBAND UNDERHÅLLNING AV SIGURD GRANSTRÖM Sida 1

PALT LÄS & RES BREDBAND UNDERHÅLLNING AV SIGURD GRANSTRÖM Sida 1 Årgång 6 Nr 7 November 2003 PALT LÄS & RES BREDBAND UNDERHÅLLNING AV SIGURD GRANSTRÖM Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.3 2014 Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 22 sept. Endre IF och Endre IF Ungdom har årsmöte i Endre bygdegård kl.18.00. Välkomna! * 4 okt. Loppis i Endre bygdegård. Se

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Årgång 1 utgåva 2 I detta nummer Protokoll från årsmötet Kallelse till kamratträff i Skansen Källforskning med Arne Berg Och mycket mera Sjöänd Skans

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-08-25 TID Torsdagen den 25 augusti kl. 16.30 PLATS OMFATTNING 1 23 HANDLINGAR Västrastation Västra stationstorget 10, Lund Dagordning, verksamhetsberättelse

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

Årgång 56 nr 2 2013 V - N GLAD PÅSK! Y T T

Årgång 56 nr 2 2013 V - N GLAD PÅSK! Y T T Folkdansens Vänner, Malmö F Årgång 56 nr 2 2013 V - N GLAD PÅSK! Y T T Ordföranden har ordet När jag sitter och skriver detta är det vårdagjämning, exakt på klockslaget! Inne är det varmt och gott, men

Läs mer

Nr 2 2007. Ordförandens horisont & Förbundsnytt Sidorna 3 och 4. Bandledarkurs Sidan 6. Vett & Etikett Sidan 8. Squaredans på skidor?

Nr 2 2007. Ordförandens horisont & Förbundsnytt Sidorna 3 och 4. Bandledarkurs Sidan 6. Vett & Etikett Sidan 8. Squaredans på skidor? Kom å! s k c du o Swedish Association of American Square Dance Clubs Nr 2 2007 Ordförandens horisont & Förbundsnytt Sidorna 3 och 4 Bandledarkurs Sidan 6 Vett & Etikett Sidan 8 Squaredans på skidor? Sidan

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Årsmöte i Hällnäs Samhällsnämnd

Årsmöte i Hällnäs Samhällsnämnd 2009-05-05 Årsmöte i Hällnäs Samhällsnämnd Närvarande: Annika Näckdal, Matti Pessa, Roland Fredriksson, Fredrik Gustavsson, Moa Hedstig, Kristina Karlsson, Anneli Öhman, Maybritt Eriksson, Kristina Axelsson,

Läs mer

TIDSPLANERING ÖSM 2012-09-08 09

TIDSPLANERING ÖSM 2012-09-08 09 FALU SPORT- & PISTOLSKYTTEKLUBB STARTLISTA 2012-09-03 TIDSPLANERING ÖSM 2012-09-08 09 LÖRDAG Skjutlag #1 Vapengrupp C 09.00-11.00 Skjutlag #2 Vapengrupp C 11.00-13.00 Final Öppen C 13.00-14.00 Final Dam,

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Flakstadvåg Senja 2004. BestKust Feskarna 04. Augusti 04

Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Flakstadvåg Senja 2004. BestKust Feskarna 04. Augusti 04 Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Flakstadvåg Senja 2004 Best Kust Feskarna Havsf iskeklubb BestKust Feskarna 04 Augusti 04 Innehåll BestKust Feskarna 04, 3:e resan gick till Flakstadsvåg

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

********************************************************

******************************************************** Medlemsblad 6 december 2005 ******************************************************** Ordförarens spalt Så börjar då det här dansåret att lida mot sitt slut. Jag måste säga att jag funderade en hel del

Läs mer

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster 5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster Hejsan! Ordföranden har ordet Så har vi nu klarat av årets tävling, 4-klubbs. Vi hade strålande väder och tävlingen flöt på riktigt bra

Läs mer

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Givaren och mottagaren Jag minns den där känslan som det vore i morse. I synnerhet när det går mot juni. Jag önskar att alla har den inom sig och jag vill verkligen att mina

Läs mer

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag NOMINERADE ÅRSMÖTESVAL DEN 23 MARS 2014 med valberedningens förslag Styrelsens AU 2 år I tur att avgå Nominerade Valberedningens förslag Christer Lindvall Avsagt sig uppdraget 27 november 2013 Helén Pettersson

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Har du/ni betalat? Vi har inte fått in medlemsavgiften från alla.

Har du/ni betalat? Vi har inte fått in medlemsavgiften från alla. 2016-06-08 Hej alla trädgårdsvänner! Välkommen att ta del av sommarens program! Vi ber om ursäkt att vi inte skickat ut tidigare men hoppas ni har överseende med det! Kika in på föreningens hemsida & Facebook!

Läs mer

http://www.brattvallsjaktskytteklubb.ac.se

http://www.brattvallsjaktskytteklubb.ac.se 1(7) (2005-12-31 2006-12-31) http://www.brattvallsjaktskytteklubb.ac.se Brattvalls jaktskytteklubb c/o Roland Johansson Gullsjöäng 10 911 91 Vännäs Postgiro: 403047-4 2(7) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Styrelsen

Läs mer

Skuttungeposten Nr 3 v. 41-43 2015-2016

Skuttungeposten Nr 3 v. 41-43 2015-2016 SKAPANDE SKOLA Projektet är avslutat och var mycket uppskattat av eleverna! Filmerna finns på erikhedman.com. SMILE Månadens ord är MEDMÄNSKLIG- HET och vi arbetar med färdigheten att visa att man tycker

Läs mer