Datum (2) Ayse Mertoglu Sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare"

Transkript

1 Datum (2) KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Plats: Kommunhuset, Vingåker, Tid: Måndag den 15 september 2014, kl Ledamot som är förhindrad att delta ska anmäla detta till ansvarig sekreterare för inkallande av ersättare. Jörgen Larsson Ordförande Ayse Mertoglu Sekreterare Föredragningslista Nr. Ärenden Föredragande Tid Sid. 1. Val av justerare Ärenden med tjänsteman närvarande Elin Höghielm 14:05 2. Ekonomirapport januari-juli 2014 kommunstyrelsen Elin Höghielm Ekonomirapport januari-juli 2014 kommunen Elin Höghielm Ansökan om bidrag, lån eller borgen Vingåkers Volleybollklubb Elin Höghielm Vingåker Vatten och Avfall AB begäran att lämna kommunens Elin Höghielm 15:00 29 koncernkonto Informationsärenden 6. Information från förvaltningen Marita Skog 34 Ärenden till kommunstyrelsen 7. Framställan om medlemsbidrag för utökning av verksamhet hos Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samt beställning av kollektivtrafik inför Svar på revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013, 46 Vingåkers kommun 9. Ansökan om finansiering för gröna näringar Marita Skog VK300S v , Kallelse Ks Kommunstyrelsen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

2 2 (2) Nr. Ärenden Föredragande Tid Sid. 10. Upprättande av informationsplan rörande kommunens kosttjänster: matlådan, öppna matsalar och egna timmar Bygglovsbefria uppsättning av solceller/solfångare Flytt av återvinningscentralen Medborgarförslag om miljöanpassade anläggningar för biltvätt Motion om att stärka samhällets preventiva insatser mot självmord Motion avseende ersättning till ej tjänstgörande ersättare Motion om neddragning i den politiska organisationen Behov av en stärkt tidsmässig samordning Nya regler för partistöd Tommy 15:05 Gustavsson Sportcentrum vid Vidåker/Hansjö Förändring av postadresser inom Vingåkers kommun Remiss Översyn av Mälardalsrådets utskott Avsiktförklaring att medverka i EU-projektet LIFE Återkoppling om att göra Vidåkersskolan till ett kulturcentrum 181 Ärenden till kommunfullmäktige 24. Svar på motion om införande av fruktkorgar och en utökning av salladsbuffén i samtliga skolor i Vingåker 25. Svar på motion införande av kortfattade beslutsunderlag med konsekvensanalyser Svar på medborgarförslag snabbare behandling av medborgarförslag Reviderat förbundsordning för samordningsförbundet RAR i Sörmland 210 Övrigt 28. Delgivningar Delegationsbeslut Kurser och konferenser 31. Övriga ärenden 190

3 Ks 144 Dnr 116/ Ekonomirapport januari-juli kommunstyrelsen Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen tar del av ekonomirapport för perioden januari-juli 2014 för kommunstyrelsen. Efter sju månader redovisas en total positiv budgetavvikelse på 573 tkr. Den samlade årsprognosen för kommunstyrelsen innebär i dagsläget ett överskott på 142 tkr jämfört med budget. Beslutsunderlag Ekonomirapport januari-juli 2014 kommunstyrelsen 3

4 Vingåkers kommun Kommunstyrelsen Uppföljning Januari -Juli 2014 Viktiga händelser Vikarie för tjänsterna kommunsekreterare och folkhälsosamordnare är tillsatta. Två föräldraledigheter på ekonomienheten innebär personalförändringar som påverkar enhetens arbete. Arbete med införande av förändrad resursfördelningsmodell för kommunen pågår. Överföring av 1,0 tjänst från nämndservice till ekonomienheten för framtida förstärkning som controller. Inledningsvis används denna ~änst till vikariat för en föräldraledighet. I samband med överflyttningen har ekonomienheten tagit över rollen som upphandlingsansvarig från kommunsekreteraren. Nya inventarier har köpts in på kostenheten för att kunna göra bland annat köttbullar från gmnden. Vissa förändringar i personalgmpper är påbörjade och kommer att ske framöver. Lönerevision genomförd i sin helhet. Arets arbetsklimatmätning är genomförd och kommuniceras för närvarande ut i organisationen. Implementeringen i organisationen av kommunens värdegmnd fortgår enligt plan. Ny personalchef är anställd från första september. Upphandling av företagshälsovårds~änster ska genomföras under hösten. Inom IT kommer två större projekt att genomföras under hösten, uppgradering av oudook samt byte av lagring. Allt inom beslutad investeringskalkyl Inom kommunikation påbörjas webbprojektet med förstudie under hösten. Detta med hjälp av konsult. Arbetet för att nå måluppfyllelse Varje enhet jobbar kontinuerligt med att uppnå de uppsatta mål som finns för respektive enhet såväl som kommunens övergripande mål. Kommunen har även antagit en värdegmnd som ska bqtas ner på enhetsnivå. Värdegmndsarbetet förväntas fortgå genom att kontinuerligt där personalenheten till viss del ha en stödjande funktion gentemot respektive enhetschef. Medarbetarenkät och arbetsmiljöenkät har genomförts Även lönerevision med inriktning på framtida personalförsörjning har genomförts. På ekonomisidan pågår just nu upphandling 1 (5) 4

5 5

6 Vingåkers kommun IT-kommttllikatio n se11 hete11 Inga kommentarer om nuvarande driftutfall då det håller enligt plan. Ekonomienheten Den höga arbetsbelastningen i samband med bokslutsarbetet medförde personalleosmader utöver budget då tillfållig förstärkning på enheten togs in. Allmän återhållssamhet för att motverka den negativa prognosen vidtas. En negativ budgetavvikelse på 50 tlu: uppstår med anledning av ovanstående personalkostnader. Internkontroll av investeringskalkyler har genomförts. stickprov av attestreglemente och kontroll av leverantörsfakturor planeras under hösten. Personale11heten Kostnadsställena för personaladministration och friskvård visar en positiv avvikelse mot budget 400 tlu:, främst beroende på en vakant heltidstjänst på friskvården sedan i januari samt uttag av föräldraledighet under sommaren med sammanlagt två månader. I övrigt är det återhållsamhet på driftmedel som orsakat den positiva avvikelsen. Företagshälsovården visar en negativ avvikelse med 20 tkr, det följer en tendens som tidigare uppmärksammats; att behovet av stöd från företagshälsovården ökar succesivt. Facklig verksamhet fortsätter att avvika från budget med cirka 20 tlu: per månad och budgetavvikelsen uppgår efter sju månader till minus 178 tlu:. Pronosen för kostnadsstället för personaladministration kommer att klara budget trots att en extra personalchefslön belastar september och kostnader för icke uttagen semester kommer att tilllwmma. Detta beroende på en månads föräldraledighet och återhållsamhet med driftmedel Beträffande kostnadsstället för friskvård kan årsprognosen skrivas upp något jämfört med tidigare till plus 450 tlu:, då även det kostnadsstället fått en mindre belastning på grund av en månads föräldraledighet. En ~änst som hälsoplanerare är fortsatt vakant under året. För företagshälsovården ligger tidigare prognos fast, minus 50 tlu:. Den fackliga verksamheten överslu:ider budgeterade medel med cirka 20 tkr varje månad. Ä ven där ligger tidigare prognos fast, minus 250 tlu:. För övriga kostnadsställen kommer budgeten sammantaget att ldara sig. Budgeten kommer att hållas och förväntas lämna ett överskott. Trots detta kommer restriktivitet att råda på de kostnadsställen som för nätvarande visar negativa avvikelser i syfte att försöka uppnå budgetmålen även där, och totalt lämna en större sammanlagd positiv avvikelse mot budget än vad som för nätvarande kan prognosticeras. Internkontroll beträffande anställningsavtal, lönelistor och rehabiliteringsrutiner sker månadsvis. Bidrag oth avgifter 3 (5) 6

7 Vingåkers kommun Den negativa budgetavvikelsen föridaras av att bidraget till Viadidakt blivit högre än beräknat. Orsaken till detta är att Katrineholms kommun lagt in kostnaden för ungdomstorget i beräkningsunderlaget och att Vingåkers kommun således är med och finansierar detsamma med 21,2 procent. Utredning i frågan pågår. Vidare har Viadidakts hyresavtal justerats, vilket innebär att hyresintäkten blir något lägre än budgeterat. S amhäi!slryggnadsenheten Inga uppgifter. Kostenheten Uppföljning och bevakning av ekonomin sker kontinuerligt. Rörliga kostnader som vi följer extra är exempelvis livsmedel. Ekologiska och närproducerade produkter köps in efter förmåga och förväntas öka under andra halvåret. Arbetar med svinn och personal för att bland annat minska kostnader för mat som kastas. Kostnader för semester och sommarvikarier tillkommer efter sommaren. Ökade kostnader för livsmedel då skolor och förskolor drar igång. Teknisk verksamhet Prognosen för vägar visar en positivavvikelse på 108 tkr då ingen snöröjning beräknas ske i höst. Kostnadsstället för park fö1-väntas gå minus 297 tkr då Trafikverket inte har debiteras för skötsel av rondell samt yttre skötsel. Parkeringsbevakning beräknas gå minus 40 tlrr på gmnd av mindre intäkter i form av böter fö1-väntas samt att flytt av skrotbilar har skett. Hyror från Specab medför en positiv avvil<:else på 50 tlrr på kostnadsstället för fastigheter. Även kostnadsstället för dagvatten och deponin spås gå med 100 tlrr plus respektive 50 tlrr plus då ingen dikesgrävning och vattenspridning utförs i höst. Slutligen fö1-väntas kostnadsstället för åtel-vinningsstationer att få en positiv avvil<:else med 29 tkr. Prognos helår Denna samlade prognosen för kommunsstyrelsen visar i dagsläget ett överskott på 142 tkr och en total positiv nettoavvikelse på 573 tlrr. Politik: O tkr Resurs kommunstyrelsen: O tkr Kommunlednings administration: -140 tkr Enheten för nämndse1-vice: O tkr IT-kommunil<:ationsenheten: O tkr Ekonomienheten: -50 tlrr Personalenheten: tlrr Bidrag och avgifter: tkr Samhällsbyggnadsenheten: +139 tkr Kostenheten: tlrr 4 (5) 7

8 u n Teknisk verksamhet: O tkr Investeringar På tekniska verksamheten har inköp av leasingbilar genomfört som senare planeras säljas vidare till Kvarndammen. Investeringar i lagringsenheter och uppdateringar av Exchange har det även skett genom inköp av informationstavlor vid riksväg 52 och vid Vingåker Factoty oudet. En utredning om eventuellt samarbete med Katrineholm och Flens kommun kring gemensam webbplats pågår där eventuell upphandling är planerad till2015. VINGAKERs KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Marita Skog Kommunchef 5 (5) 8

9 Juli 2014 l TOTAL Prognos NETTO AVVIKELsE KOMMUNSTYRELSENS DRIFTUTFALL === Juli Bokföring per l _, J j --~---~- ~- ~ Riktpunkt=12 månader både rör kostnader och intäkter 7 INTÄKTER KOSTNADER Års- Budget Års- Budget Kst r:ip:-o~li~ti~k ,lbudget tomjuli Utfall Periodis. Netto budget tomjuli Utfall Periodis. Netto QQI_l_ 1.Kommunfullmäk1:ige O O O.-~~ () ()j :Revision~ l~ O O 18 ~ -~ : 408' 367 ~ ikommunaltpartistöd O Oi O O 622i ! -258 O O O 0041 _öv~rförm~d-;:;e o. al i~ 628!~~ ~ ~ i God man flyk1:ingbam c- 148, _ O 1 ~jvalnämnd_ j ~ o Ko!11munstyrelsen Q O O 2 Q4 7 l 194 l , O 1... '1 O 0070 Trygghetsråd O O O l-t O l Il Il 0080 Stora besöksdagen O' O O O O O O O O SUMMA l o TOTAL KOSTNADER Års- Netto l budget INTÄKTER Prognos NETTO AVVIKELsE Periodis. Budget tom juli Utfall ,Års- Budget Kst!Resurs Kommunstyrelsen!budget o o Netto o o l 085 l 085 o Utfall Periodis. ol l o tomjuli ol o' o o 0062 l Resurs kommunstyrelsen SUMMA 9 KS juli.xls Ekonomienheten

10 Budget tomjuli Juli 2014 KOSTNADER Ars budget INTAKTER Ars- Budget Utfall Periodis Netto l (),00 Periodis. Netto o 37 Kst Kommunlednings adm. l budget tomjuli Utfall l (), Gemensam kommunledn.adm o o o ~~sonalutbildning E 0' 0103 Ut~edningar.. o:_ o o! --- o o 1 TOTAL NETTO- Prognos AVVIKELSE ~ (),00 (),00 0; ~ o o 38 o o l o l 1911 o! o o ~~ Vänortsutbyte ' o! G;OOI o G;OO o (),00 ~ Leasingbilar -- : Fastighetsutredning. -~---- o o ---- Budgetjustering i 01 o o --l. l Lokaluthyrning skolor ! '' 334 O[ o ~ 0120 Näringsliv o o o o o o ProjeJ...'tmedel o: o Innovativa servicelösningar, l o: Bredbandlandsbygd -o] O : o SUMMA TOTAL NETTO- l Prognos Utfill Periodls. Netto l ~~ VVIKELSE Budget tomjuli KOSTNADER Års- Periodis. Netto lbudget INTÄKTER Års- Budget Kst r;e'l"n-:h-e~t-::ro"" r-n-a"" m-:d:-se_rv...,.ic_e,budget tom juli Utfall ~ ---~~ J-(J o l ~-~:--,---- ~:-~ 0: fs - 4 :~~~~ 2 49_1 0202! Televäxel 85 5-'-o+-[ 0203 ifolkhälsa O - O! 0201 _ '.Nämndserviceadministration ~-41 =. ~- o! 275! o SUMMA KS juli.xls Ekonomienheten 2

11 237[ Juli Kristidsförvaltning IT-kommunikationsenheten O 210 O 2 267i l 305 l O O O O 125! O -2.. O : , ::_ 0307 Rake! :---. l n INTÄKTER KOSTNADER TOTAL Års- Budget Års- Budget NETTO- Prognos Kst ~~----~~~--~~----~ IT-kommunikationsenheten!budget tomjuli Utfall Periodis. Netto budget tomjuli Utfall Periodis. Netto AVVIKELSE O Datakostnader, admm1strat10n 1 O' O 3 3 l 867' l O ~Data,korttidsinventari~r --~-=----o!- O O O=-- 250, 146! 131[ Q 0321 Information/marknadsföring i O! Oj O O ! 219j O SUMMA O INTÄKTER KOSTNADER TOTAL Års- Budget Års- Budget NETTO- Prognos Kst ~ ~ Ekonomienheten lbudget tomjuli Utfall Periodis. Netto budget tomjuli Utfall Periodis. Netto AVVIKELSE i,. l l ~ Ekonomienheten n. :01.-- _() Kontorsmaterial, gemensamt j O O i QL 53 48! i 5 9 M03 ]Eko~omiadministration l n Ii n nn! 33 1_6.. SUMMA O jl. 11 KS juli.xls Ekonomienheten 3

12 Juli , Frishärdsproje1;t O O O: O 0 ~L 0 l 27~1 O TOTAL Prognos INTÄKTER. 1 KOSTNADER TOTAL Års- Budget Års- Budget NETTO- Prognos Kst...,P_e_r-so_n_a_l-en_h_e_t-en ,lbudget tomjuli Utfall Periodis. Netto budget tomjuli Utfall ± Periodis. Netto AVVIKELSE Personaladministration j_ _:U. ~52-25.l ! _1_ o Friskvärd i ! l 07 O l 8 l 400! : o o l. : Företagshälsovärd O O O. O 30Q_ 125 i 19S.j [ ~ Rehabiliteri11_g. O O O i O O L <1. 1 o _ : Perso. naladministrativa ätgi\!~.. O O o: O _ 7 _]] _ 37 o Q507 Fack!i_gverksa!llhet O ] _ ~}'ddsverksamhet O O. O O 35 2Q_l l:3j o 'Folkhälsa/alkoholsamordnare O O O O O O l O l O o SUMMA NETTO INTÄKTER KOSTNADER Års- Budget Års- Budget AVVIKELsE ~ , Bidrag och avgifter budget tomjuli Utfall Periodis. Netto budget tomjuli Utfall Periodis. Netto Kst l ~-- o ~o_ -;}o] L o 6 oo3 3 5Q2 3 oo2 500 j o Q Viadidak.i l 842 l 075 o i l O! ~hyraåbrogärden 40 -~~ 4~~ -415] 16 2s29 l 650 l 650. O 1_6 1 ()_60_4_+-:K_o_llektivtrafik O O.. Oj Q ~-----Of Avg. Sveriges kommun & Landst O O l O O 213, O. O Avgift Regionsförb. Sörmland O O\ O O !' O; Medlemsavgifter O Oj O O O O Föreningsbidrag O! O l O O i O l c Hemsändningsbidrag 1. l, O O O FinansiellsamordningRAR _-. l O O O:. O =*-_ 1~ _ -- ol! O O 116j -~ l Ungdomsmottagning, hyra O O O 1 76j 44j 43 l l -107 SUMMA l 882 l KS juli.xls Ekonomienheten 12 4

13 Juli TOTAL NETTO AVVIKELSE 1 Prognos INTÄKTER KOSTNADER Års- Budget Års- Budget Periodis. Netto Kst lsamhällsbyggnadsenheten l budget tomjuli Utfall Periodis. Netto budget tomjuli Utfall 1 280[ -11i O.. 277'1 162! 137! [... 2_ Energirådgivning Miljösamordning O O - Oi - O l Em:rgieffektivisering ~ O Samhällsbyggnadsenheten O O 97' O' ~~ l 464 ~~-- l ,.!_!<l2 Gemensamma fastighetskostnader O O l 222 l Leasingbilar 4 2 O ~~ t--- l Jordbruks- och skogsfastigheter : ', _:l(} l c_ '-' !202 Virkesförsäljning_ O. = : ! Energiskog O O O O O O O O t \oriftochunderhåll,markreserv O O O -- - O SUMMA Prognos INTÄKTER KOSTNADER TOTAL Års- Budget Års- Budget NETTO- Kst Kostenheten budget tomjuli Utfall Periodis. Netto budget tom juli Utfall Periodis. Netto A VVIKELSE l...g_j--1mottagnil1gskök, Vidåker oj O 123[ O l O O O O! O O 1122!Mattransporter O O ~ -~ _, 1124! Ekonomibiträden Marmorbyns skola O O O l O O ~;biträden Han;jö skola.. O - O O O O _ ' -33 -=n EkonomibiträdenHögsjöskola O O O O , O Ekonomibiträden Sävstaskolan O , 72 _ 4~ EkonomibiträdenHögsjöförskola O O Oj O O j jekono~ibiträden Källstugan - O O 0-: 0~ l~ _ 1130 l Ekonomibiträden Marmorbyns förskola O O, O O i O ! Ekonomibiträden Baggetorps förskola O O i O O 298! ~ Ekonomibiträden Österåker förskola, O, O 1 O O i EkonomibiträdenGränden oj Q..._ O ~- 283, Ekonomibiträden Kärnhuset O i O O O l O l O - i- ----t ~~~ l:~:~::::::::::~~:~s~acken ~~ ~ ~ ~ :~~ ~:~ ~:~ : -~t ! Kompetensutveckling kostverksamheten -----o! O O SUMMA SAMHÄLLsBYGGNAD KS juli.xls Ekonomienheten s

14 INTÄKTER Års- Budget K st TEKNISK VERKSAMHET budget tomjuli Gator och förråd 1310 Juli 2014 KOSTNADER Års- Budget Utfall Periodis. Netto budget tomjuli Utfall Periodis. Netto Vägar!= ol o l ' 2~ l -13 TOTAL NETTO AVVIKELSE Prognos l l ,;::~::7:~"'mad" 1 O :1-4 J_- : ~~::i 1~:. 1~:: 1471 ~~~~--= Förrådet O O O ; O Summa O O -13 Pnkfömltning l l I1410Park(inklfritidsanlfrånKoF) Il! : 1802' 1993! varav kapitalkostnader, O 695 j 405! 374; 31 Summa l 802 l 993 o l Parkeringsb~vakning l Kst Summa Fastigheter l J ~ o o o Mattransporter O O O. O O O Fordon O -31 l 899 l 107 l O ' l ~ l Fastigheter. l 790. l ~ _ --. l' ~- 32~ energj O ~ ----~ varav kapitalkostnader O l 323, Fastighetsutredning O 1 O O O l O o Summa l O INTÄKTER IKOSTNADER TOTAL Års- Budget Års- Budget NETTO- Prognos Kst ~~ D-a-gv--at-t-en ~, _12QQ_ji)_agvatten l'+ O --~ O l ( _ L 71 ' IDeponin 55 _ 32 55L ; Atervinningsstationer 30 _ ~ 30 1 si - - o l _ 1955 ÅVC,evflytt O O O O ol O O O O Summa O O SUMMA TEKNISK VERKSAMHET l O p5oo!lokalvård ol oj oj ()_l _9~ o 19_( ~ SUMMA HELA FÖRVALTNINGEN l l l ;_ j -~--- l _n:r_:.l Ekonomienheten 6 1 varav l : 1 1 l 14

15 Ks 145 Dnr 116/ Ekonomirapport januari-juli kommunen Förslag till beslut Kommunstyrelsen uppdrar till nämnderna att i delårsbokslutet tydligt redovisa effekten av vidtagna åtgärder samt vilka ytterligare åtgärder som är nödvändiga för att minimera de befarade underskotten. Kommunstyrelsen ger en fortsatt generell uppmaning om budgetdisciplin till samtliga verksamheter. Kommunstyrelsen beslutar att i övrigt lägga månadsuppföljningen för perioden januari-juli 2014 till handlingarna. Beskrivning av ärendet Den ekonomiska uppföljningen för kommunens verksamheter för perioden januari-juli 2014 visar totalt att en positiv budgetavvikelse på tkr föreligger för perioden. Nämnderna redovisar totalt efter sju månader en negativ budgetavvikelse på tkr och en årsprognos som innebär att en negativ avvikelse jämfört med budget på tkr beräknas uppstå. Motsvarande siffror för finansen innebär en positiv budgetavvikelse efter sju månader på tkr och en årsprognos på tkr jämfört med budget. Prognosen för helåret innebär att kommunen som helhet förväntas redovisa ett positivt resultat på tkr. Detta motsvarar 0,91 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande,

16 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Till kommunstyrelsen Vår handläggare Elin Höghielm , Månadsuppföljning kommunens ekonomi för perioden januari-juli 2014 Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar Uppdra till nämnderna att i delårsbokslutet tydligt redovisa effekten av vidtagna åtgärder samt vilka ytterligare åtgärder som är nödvändiga för att minimera de befarade underskotten. Fortsatt generell uppmaning om budgetdisciplin till samtliga verksamheter. I övrigt lägga månadsuppföljningen för perioden januari-juli 2014 till handlingarna. Sammanfattning Den ekonomiska uppföljningen för kommunens verksamheter för perioden januari-juli 2014 visar totalt att en positiv budgetavvikelse på tkr föreligger för perioden. Prognosen för helåret innebär att kommunen som helhet förväntas redovisa ett positivt resultat på tkr. Se tabell nedan. 16

17 DRIFTREDOVISNING, specifikation per nämnd Preliminär! Netto- Prognos Verksamhet avvikelse Alla belopp i tkr Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Totalt nämnderna Finansen Totalt kommunen Budgeterat resultat Summa driftresultat Avgår reavinster Justerat resultat Av tabellen framgår att nämnderna totalt efter sju månader redovisar en negativ budgetavvikelse på tkr och en årsprognos som innebär att en negativ avvikelse jämfört med budget på tkr beräknas uppstå. Motsvarande siffror för finansen innebär en positiv budgetavvikelse efter sju månader på tkr och en årsprognos på tkr jämfört med budget. Detta innebär att årsprognosen för finansen i nuläget kommer att kompensera för nämndernas befarade underskott. Jämfört med föregående rapportperiod för januari-maj är detta en försämring för nämnderna med ca 1,2 mkr, vilket helt förklaras av att socialnämndens årsprognos har försämrats. Prognosen för den finansiella verksamheten har däremot blivit något bättre med anledning av ny prognos för slutavräkningen av skatteintäkterna. Prognosen för årets resultat innebär i nuläget att ett positivt resultat på tkr förväntas uppstå. Detta motsvarar 0,91% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Ärendets beredning Den ekonomiska uppföljningen för perioden januari-juli har sammanställts för samtliga nämnder. Förvaltningscheferna har till ekonomichefen lämnat kortfattade skriftliga kommentarer avseende den budgetavvikelse och den årsprognos som lämnas. Här redovisas eventuella förändringar jämfört med föregående månads rapportering. I de fall en negativ budgetavvikelse prognostiseras ska de åtgärder som genomförs för att minimera avvikelsen rapporteras. Meningen är att månadsuppföljningen och återrapporteringen till politiken ska ske snabbt för att kunna vara ett underlag för styrning och ledning. 17

18 Kommentarer från förvaltningscheferna Kommunstyrelsen Årsprognos: +142 tkr Under året sker flertalet personalförändringar med anledning av föräldraledigheter och pensionsavgångar. Förvaltningens personalkostnader påverkas på olika sätt. Rekrytering av personalchef är slutförd och medför dubbla löner under september då nytillträdd och avgående personalchef arbetar parallellt. Vidare har viss dubbelbemanning i samband med inskolning av nya personer på några tjänster inom förvaltningen inneburit högre kostnader än budgeterat samtidigt som några tjänster varit vakanta en period innan ny personal kommit på plats. Retroaktiv lön för kommunchef 2013 har belastat 2014 samt att ingen uppräkning ännu är gjord inom denna lönepost för Folkhälsohandläggaren är endast budgeterad till 50%, tjänsten är en heltid tillsvidareanställning, vilket medför ett underskott som under 2014 finansieras genom vakanshållning av en tjänst inom personalenheten (friskvården) i samband med en föräldraledighet. Projekten Innovativa servicelösningar och Bredband på landsbygd innebär att medfinansiering ska komma från Länsstyrelsen med hälften av kostnaderna. Dock kan viss eftersläpningseffekt föreligga. Justering av kommunens hyresavtal med Viadidakt innebär att hyresintäkterna kommer att bli ca 100 tkr lägre än budgeterat. Vidare har kommunbidraget till Viadidakt hittills inneburit högre kostnader än beräknat då kostnaderna för ungdomstorget lagts in i grundbidraget. Utredning pågår och kan eventuellt innebära att en negativ budgetavvikelse på ca 500 tkr uppstår för helåret. Hänsyn till detta har inte tagits i årsprognosen ovan. Inom kostenheten följs de rörliga kostnaderna för exempelvis livsmedel upp extra noga. Ekologiska och närproducerade produkter köps in efter förmåga och förväntas öka under andra halvåret. Arbete med att reducera svinn sker kontinuerligt. Prognosen för kostenheten beräknas till +150 tkr jämfört med budget. Kultur- och fritidsnämnden Årsprognos: Budgeten kommer att hållas. Badhuset kommer att förbättra sitt resultat i förhållande till föregående år, men når ändå inte fram till budgeterat resultat. Ett mindre underskott där kan balanseras med återhållsamhet på bidragssidan. Totalt beräknas nämnden redovisa ett resultat enligt budget. Samhällsbyggnadsnämnden Årsprognos: -300 tkr Under första delen av året har flera nya planläggningar aktualiserats och pågående planer avslutats. Detta innebär att planläggningskostnaderna är högre än budget. 18

19 Som det ser ut nu så kommer inte kostnaden att öka, snarare kommer en utjämning att ske under kvarvarande tid. Allt tyder på att kostnaden för bostadsanpassningen åter kommer att överskrida budgeterade medel. Prognosen är ett överskridande med 300 tkr var överskridandet 352 tkr. Barn- och utbildningsnämnden Årsprognos: tkr Barn- och utbildningsnämndes årsprognos efter sju månader är tkr, men förvaltningschefen sätter upp en röd flagga för gymnasiet. Definitiv prognos kan ges tidigast i slutet av septembermånad. Den 15/9 är det avstämning på de flesta gymnasieskolorna. Sammanfattningsvis redovisas från förvaltningschefen att de insatser som genomförs för att minska den negativa avvikelsen mot budget är: Restriktivitet med inköp och vikarietillsättning 100 tkr Reducering av kompetensutvecklingsmedel inom alla verksamheter utom förskola 284 tkr Begränsning av möjligheter att stödja barn i riskzonen 100 tkr Ej använda skolplatser 250 tkr. Nämnd och förvaltning För att minska nämndens totala negativa budgetavvikelse begränsar vi möjligheten för insatser för barn i riskzon med 100 tkr. Gemensam verksamhet Årsprognos på +/- 0 Förskola Förvaltningschefen "flaggar" för svårigheter med anledning av fler barn än budgeterat. Vid senaste nämnden fanns ett ärende om att minst 25 barn mer under hösten i våra barngrupper än budget (fakta framtaget ). Ärendet var en ansökan om ekonomisk förstärkning på grund av demografiska förändringar. Summan är 955 tkr. Uppdraget blev återremitterat med anledning av att fler barn kan bli aktuella med anledning av 4-månadersregeln för ansökan till barnomsorg. Detta kan innebära att vi behöver ta emot ännu fler barn. Förvaltningschefen framhåller här att de inte kan klara fler barn inom befintligt. Idag är det 6,6 barn/ anställd. Utan förstärkt ekonomiskt stöd blir det 7,1 barn/anställd. Ett ärende behandlas på kommande nämnd om att öppna två extra avdelningar på Hansjö/Vidåker. 19

20 Fritids och förskoleklass +/- 0 Fritidshemmen har en negativ avvikelse mot budget, men förskoleklasserna en positiv. Detta innebär +/- 0 Grundskola tkr Fortfarande redovisas stora svårigheter på enheterna Sävsta och Vidåker. Ekonomisamtal med rektorer ägde rum i juni. Grundsärskola -700 tkr Utökning med tre nya elever är orsaken till denna negativa avvikelse. Fördyrad skolkostnad med tkr på helåret. Gymnasieskola, gymnasiesärskola, stödplatser samt asylgymnasium - 3 mkr Mycket dyrare platser än budgeterat samt fler nysvenskar än prognos. Socialnämnden Årsprognos: tkr Negativt sedan maj: Totalt har nämndens årsprognos försämrats kraftigt sedan föregående månad, vilket främst beror på försämrade prognoser på samtliga av Ifos placeringskonton. Försörjningsstödet fortsätter att ligga på en mycket hög nivå, men ökningen har avstannat. Prognosen för ifo har försämrats med nästan 2,5 mkr på två månader. En kraftig ökning av antalet ansökningar om plats i särskilt boende gör det mindre sannolikt att en avdelning ytterligare går att stänga efter sommaren. Positivt sedan maj: Personalkostnaderna tycks ha understigit budget under sommaren. Utfallet har förbättrats med 665 tkr. Socialnämnden har fortfarande tre stora problemområden: personalkostnaderna på individ- och familjeomsorgen (Ifo), barnkorttids och hemtjänsten. Gemensamt genererar de tre verksamheterna en negativ prognos på cirka 6,0 mkr. Då prognosen för årets underskott stannar på cirka 3,8 mkr innebär det att nämnden genom återhållsamhet och besparingar i övriga verksamheter hämtar hem cirka 2,2 mkr. Följande insatser är genomförda och inräknade i prognosen: Minskning av utbildningar för att finansiera anpassningar av Nordangård. Utslussning av ungdomar från behandlingshem 20

Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2014.

Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2014. Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2014. Ekonomirapport Framställan om lokala trafikföreskrifter lassplatser för elbilar i Vingåkers kommun Framställan om lokala trafikföreskrifter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 2014-09-01 220 (238) Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 1 september 2014, kl. 10.00-12.00 Beslutande Jörgen Larsson (S) Timo Granetin (M) Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande Marita Skog, kommunchef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Nyköping den 24 juni 2014

Nyköping den 24 juni 2014 Nyköping den 24 juni 2014 Sändlista: Eskilstuna kommun Flens kommun Gnesta kommun Katrineholms kommun Landstinget Sörmland Nyköpings kommun Oxelösunds kommun Strängnäs kommun Trosa kommun Vingåkers kommun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-05 61 (70) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, fredagen den 5 september 2014, kl. 08.30-09.55 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) 51-55 Jörgen Andersson (C), tjänstg ers

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-17 75 (84) Plats och tid Hansjöskolan Vingåker, onsdagen den 17 september 2014 kl. 16.00 18.50 Beslutande Övriga deltagande Stefan Granetin Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S)

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-29 16 Sida Ks Dnr 206/2011 042 Anvisningar delårsbokslut per 110731 Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Fastställa anvisningar

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-01 52 (58) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 1 september 2014, kl. 08.00-08.40 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Sollefteå kommun Gymnasieskolans budgetavvikelse Anneth Nyqvist certifierad kommunal revisor

Sollefteå kommun Gymnasieskolans budgetavvikelse Anneth Nyqvist certifierad kommunal revisor www.pwc.com/se Sollefteå kommun Anneth Nyqvist certifierad kommunal revisor Uppdraget syfte Bakgrund Gymnasieskolan i Sollefteå har under flera år redovisat större negativa budgetavvikelser. Fullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-08-15 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, fredagen den 15 augusti 2014, kl. 08.30-12.00 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-04-27 92 Begäran från socialnämnden om utökat kommunbidrag KS-2015/256 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka socialnämndens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

1 Delårsrapport 2, 2013

1 Delårsrapport 2, 2013 D A T U M 2013-10-11 1 Delårsrapport 2, 2013 Diarienummer: Dokument: Handläggare: DU-UPP13-150 DU-UPP13-150-1 Åsa Torvaldsson Ärendegång Mötesdatum Ärendenr 1 DU-nämndens upphandlingsutskott 2013-10-18

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2014-09-16 113 (123) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 16 september 2014, kl. 17.00-18.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Marie-Louise Thyberg

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden Tilläggskallelse Föredragningslista 1(1) 2016-03-11 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen 08:30 torsdagen den 17 mars 2016 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag:

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-09-20 Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. Förslag till beslut Socialförvaltningens förslår att socialnämnden lämnar följande förslag till

Läs mer

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen 2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE 1 (1) Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-10-06, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Näringslivsnämnden 2010-05-03 22 (28) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 3 maj 2010, kl. 15.00-15.30 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Robert Skoglund (S) Övriga deltagande

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 13:4 Ekonomiavdelningen Handläggare Ulrika Krigholm Tel. 0152-292 32 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:208-042 2015-04-02 1/3 Åtgärdsplan för återställning av 2014

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer