Datum (2) Ayse Mertoglu Sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare"

Transkript

1 Datum (2) KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Plats: Kommunhuset, Vingåker, Tid: Måndag den 15 september 2014, kl Ledamot som är förhindrad att delta ska anmäla detta till ansvarig sekreterare för inkallande av ersättare. Jörgen Larsson Ordförande Ayse Mertoglu Sekreterare Föredragningslista Nr. Ärenden Föredragande Tid Sid. 1. Val av justerare Ärenden med tjänsteman närvarande Elin Höghielm 14:05 2. Ekonomirapport januari-juli 2014 kommunstyrelsen Elin Höghielm Ekonomirapport januari-juli 2014 kommunen Elin Höghielm Ansökan om bidrag, lån eller borgen Vingåkers Volleybollklubb Elin Höghielm Vingåker Vatten och Avfall AB begäran att lämna kommunens Elin Höghielm 15:00 29 koncernkonto Informationsärenden 6. Information från förvaltningen Marita Skog 34 Ärenden till kommunstyrelsen 7. Framställan om medlemsbidrag för utökning av verksamhet hos Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samt beställning av kollektivtrafik inför Svar på revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013, 46 Vingåkers kommun 9. Ansökan om finansiering för gröna näringar Marita Skog VK300S v , Kallelse Ks Kommunstyrelsen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

2 2 (2) Nr. Ärenden Föredragande Tid Sid. 10. Upprättande av informationsplan rörande kommunens kosttjänster: matlådan, öppna matsalar och egna timmar Bygglovsbefria uppsättning av solceller/solfångare Flytt av återvinningscentralen Medborgarförslag om miljöanpassade anläggningar för biltvätt Motion om att stärka samhällets preventiva insatser mot självmord Motion avseende ersättning till ej tjänstgörande ersättare Motion om neddragning i den politiska organisationen Behov av en stärkt tidsmässig samordning Nya regler för partistöd Tommy 15:05 Gustavsson Sportcentrum vid Vidåker/Hansjö Förändring av postadresser inom Vingåkers kommun Remiss Översyn av Mälardalsrådets utskott Avsiktförklaring att medverka i EU-projektet LIFE Återkoppling om att göra Vidåkersskolan till ett kulturcentrum 181 Ärenden till kommunfullmäktige 24. Svar på motion om införande av fruktkorgar och en utökning av salladsbuffén i samtliga skolor i Vingåker 25. Svar på motion införande av kortfattade beslutsunderlag med konsekvensanalyser Svar på medborgarförslag snabbare behandling av medborgarförslag Reviderat förbundsordning för samordningsförbundet RAR i Sörmland 210 Övrigt 28. Delgivningar Delegationsbeslut Kurser och konferenser 31. Övriga ärenden 190

3 Ks 144 Dnr 116/ Ekonomirapport januari-juli kommunstyrelsen Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen tar del av ekonomirapport för perioden januari-juli 2014 för kommunstyrelsen. Efter sju månader redovisas en total positiv budgetavvikelse på 573 tkr. Den samlade årsprognosen för kommunstyrelsen innebär i dagsläget ett överskott på 142 tkr jämfört med budget. Beslutsunderlag Ekonomirapport januari-juli 2014 kommunstyrelsen 3

4 Vingåkers kommun Kommunstyrelsen Uppföljning Januari -Juli 2014 Viktiga händelser Vikarie för tjänsterna kommunsekreterare och folkhälsosamordnare är tillsatta. Två föräldraledigheter på ekonomienheten innebär personalförändringar som påverkar enhetens arbete. Arbete med införande av förändrad resursfördelningsmodell för kommunen pågår. Överföring av 1,0 tjänst från nämndservice till ekonomienheten för framtida förstärkning som controller. Inledningsvis används denna ~änst till vikariat för en föräldraledighet. I samband med överflyttningen har ekonomienheten tagit över rollen som upphandlingsansvarig från kommunsekreteraren. Nya inventarier har köpts in på kostenheten för att kunna göra bland annat köttbullar från gmnden. Vissa förändringar i personalgmpper är påbörjade och kommer att ske framöver. Lönerevision genomförd i sin helhet. Arets arbetsklimatmätning är genomförd och kommuniceras för närvarande ut i organisationen. Implementeringen i organisationen av kommunens värdegmnd fortgår enligt plan. Ny personalchef är anställd från första september. Upphandling av företagshälsovårds~änster ska genomföras under hösten. Inom IT kommer två större projekt att genomföras under hösten, uppgradering av oudook samt byte av lagring. Allt inom beslutad investeringskalkyl Inom kommunikation påbörjas webbprojektet med förstudie under hösten. Detta med hjälp av konsult. Arbetet för att nå måluppfyllelse Varje enhet jobbar kontinuerligt med att uppnå de uppsatta mål som finns för respektive enhet såväl som kommunens övergripande mål. Kommunen har även antagit en värdegmnd som ska bqtas ner på enhetsnivå. Värdegmndsarbetet förväntas fortgå genom att kontinuerligt där personalenheten till viss del ha en stödjande funktion gentemot respektive enhetschef. Medarbetarenkät och arbetsmiljöenkät har genomförts Även lönerevision med inriktning på framtida personalförsörjning har genomförts. På ekonomisidan pågår just nu upphandling 1 (5) 4

5 5

6 Vingåkers kommun IT-kommttllikatio n se11 hete11 Inga kommentarer om nuvarande driftutfall då det håller enligt plan. Ekonomienheten Den höga arbetsbelastningen i samband med bokslutsarbetet medförde personalleosmader utöver budget då tillfållig förstärkning på enheten togs in. Allmän återhållssamhet för att motverka den negativa prognosen vidtas. En negativ budgetavvikelse på 50 tlu: uppstår med anledning av ovanstående personalkostnader. Internkontroll av investeringskalkyler har genomförts. stickprov av attestreglemente och kontroll av leverantörsfakturor planeras under hösten. Personale11heten Kostnadsställena för personaladministration och friskvård visar en positiv avvikelse mot budget 400 tlu:, främst beroende på en vakant heltidstjänst på friskvården sedan i januari samt uttag av föräldraledighet under sommaren med sammanlagt två månader. I övrigt är det återhållsamhet på driftmedel som orsakat den positiva avvikelsen. Företagshälsovården visar en negativ avvikelse med 20 tkr, det följer en tendens som tidigare uppmärksammats; att behovet av stöd från företagshälsovården ökar succesivt. Facklig verksamhet fortsätter att avvika från budget med cirka 20 tlu: per månad och budgetavvikelsen uppgår efter sju månader till minus 178 tlu:. Pronosen för kostnadsstället för personaladministration kommer att klara budget trots att en extra personalchefslön belastar september och kostnader för icke uttagen semester kommer att tilllwmma. Detta beroende på en månads föräldraledighet och återhållsamhet med driftmedel Beträffande kostnadsstället för friskvård kan årsprognosen skrivas upp något jämfört med tidigare till plus 450 tlu:, då även det kostnadsstället fått en mindre belastning på grund av en månads föräldraledighet. En ~änst som hälsoplanerare är fortsatt vakant under året. För företagshälsovården ligger tidigare prognos fast, minus 50 tlu:. Den fackliga verksamheten överslu:ider budgeterade medel med cirka 20 tkr varje månad. Ä ven där ligger tidigare prognos fast, minus 250 tlu:. För övriga kostnadsställen kommer budgeten sammantaget att ldara sig. Budgeten kommer att hållas och förväntas lämna ett överskott. Trots detta kommer restriktivitet att råda på de kostnadsställen som för nätvarande visar negativa avvikelser i syfte att försöka uppnå budgetmålen även där, och totalt lämna en större sammanlagd positiv avvikelse mot budget än vad som för nätvarande kan prognosticeras. Internkontroll beträffande anställningsavtal, lönelistor och rehabiliteringsrutiner sker månadsvis. Bidrag oth avgifter 3 (5) 6

7 Vingåkers kommun Den negativa budgetavvikelsen föridaras av att bidraget till Viadidakt blivit högre än beräknat. Orsaken till detta är att Katrineholms kommun lagt in kostnaden för ungdomstorget i beräkningsunderlaget och att Vingåkers kommun således är med och finansierar detsamma med 21,2 procent. Utredning i frågan pågår. Vidare har Viadidakts hyresavtal justerats, vilket innebär att hyresintäkten blir något lägre än budgeterat. S amhäi!slryggnadsenheten Inga uppgifter. Kostenheten Uppföljning och bevakning av ekonomin sker kontinuerligt. Rörliga kostnader som vi följer extra är exempelvis livsmedel. Ekologiska och närproducerade produkter köps in efter förmåga och förväntas öka under andra halvåret. Arbetar med svinn och personal för att bland annat minska kostnader för mat som kastas. Kostnader för semester och sommarvikarier tillkommer efter sommaren. Ökade kostnader för livsmedel då skolor och förskolor drar igång. Teknisk verksamhet Prognosen för vägar visar en positivavvikelse på 108 tkr då ingen snöröjning beräknas ske i höst. Kostnadsstället för park fö1-väntas gå minus 297 tkr då Trafikverket inte har debiteras för skötsel av rondell samt yttre skötsel. Parkeringsbevakning beräknas gå minus 40 tlrr på gmnd av mindre intäkter i form av böter fö1-väntas samt att flytt av skrotbilar har skett. Hyror från Specab medför en positiv avvil<:else på 50 tlrr på kostnadsstället för fastigheter. Även kostnadsstället för dagvatten och deponin spås gå med 100 tlrr plus respektive 50 tlrr plus då ingen dikesgrävning och vattenspridning utförs i höst. Slutligen fö1-väntas kostnadsstället för åtel-vinningsstationer att få en positiv avvil<:else med 29 tkr. Prognos helår Denna samlade prognosen för kommunsstyrelsen visar i dagsläget ett överskott på 142 tkr och en total positiv nettoavvikelse på 573 tlrr. Politik: O tkr Resurs kommunstyrelsen: O tkr Kommunlednings administration: -140 tkr Enheten för nämndse1-vice: O tkr IT-kommunil<:ationsenheten: O tkr Ekonomienheten: -50 tlrr Personalenheten: tlrr Bidrag och avgifter: tkr Samhällsbyggnadsenheten: +139 tkr Kostenheten: tlrr 4 (5) 7

8 u n Teknisk verksamhet: O tkr Investeringar På tekniska verksamheten har inköp av leasingbilar genomfört som senare planeras säljas vidare till Kvarndammen. Investeringar i lagringsenheter och uppdateringar av Exchange har det även skett genom inköp av informationstavlor vid riksväg 52 och vid Vingåker Factoty oudet. En utredning om eventuellt samarbete med Katrineholm och Flens kommun kring gemensam webbplats pågår där eventuell upphandling är planerad till2015. VINGAKERs KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Marita Skog Kommunchef 5 (5) 8

9 Juli 2014 l TOTAL Prognos NETTO AVVIKELsE KOMMUNSTYRELSENS DRIFTUTFALL === Juli Bokföring per l _, J j --~---~- ~- ~ Riktpunkt=12 månader både rör kostnader och intäkter 7 INTÄKTER KOSTNADER Års- Budget Års- Budget Kst r:ip:-o~li~ti~k ,lbudget tomjuli Utfall Periodis. Netto budget tomjuli Utfall Periodis. Netto QQI_l_ 1.Kommunfullmäk1:ige O O O.-~~ () ()j :Revision~ l~ O O 18 ~ -~ : 408' 367 ~ ikommunaltpartistöd O Oi O O 622i ! -258 O O O 0041 _öv~rförm~d-;:;e o. al i~ 628!~~ ~ ~ i God man flyk1:ingbam c- 148, _ O 1 ~jvalnämnd_ j ~ o Ko!11munstyrelsen Q O O 2 Q4 7 l 194 l , O 1... '1 O 0070 Trygghetsråd O O O l-t O l Il Il 0080 Stora besöksdagen O' O O O O O O O O SUMMA l o TOTAL KOSTNADER Års- Netto l budget INTÄKTER Prognos NETTO AVVIKELsE Periodis. Budget tom juli Utfall ,Års- Budget Kst!Resurs Kommunstyrelsen!budget o o Netto o o l 085 l 085 o Utfall Periodis. ol l o tomjuli ol o' o o 0062 l Resurs kommunstyrelsen SUMMA 9 KS juli.xls Ekonomienheten

10 Budget tomjuli Juli 2014 KOSTNADER Ars budget INTAKTER Ars- Budget Utfall Periodis Netto l (),00 Periodis. Netto o 37 Kst Kommunlednings adm. l budget tomjuli Utfall l (), Gemensam kommunledn.adm o o o ~~sonalutbildning E 0' 0103 Ut~edningar.. o:_ o o! --- o o 1 TOTAL NETTO- Prognos AVVIKELSE ~ (),00 (),00 0; ~ o o 38 o o l o l 1911 o! o o ~~ Vänortsutbyte ' o! G;OOI o G;OO o (),00 ~ Leasingbilar -- : Fastighetsutredning. -~---- o o ---- Budgetjustering i 01 o o --l. l Lokaluthyrning skolor ! '' 334 O[ o ~ 0120 Näringsliv o o o o o o ProjeJ...'tmedel o: o Innovativa servicelösningar, l o: Bredbandlandsbygd -o] O : o SUMMA TOTAL NETTO- l Prognos Utfill Periodls. Netto l ~~ VVIKELSE Budget tomjuli KOSTNADER Års- Periodis. Netto lbudget INTÄKTER Års- Budget Kst r;e'l"n-:h-e~t-::ro"" r-n-a"" m-:d:-se_rv...,.ic_e,budget tom juli Utfall ~ ---~~ J-(J o l ~-~:--,---- ~:-~ 0: fs - 4 :~~~~ 2 49_1 0202! Televäxel 85 5-'-o+-[ 0203 ifolkhälsa O - O! 0201 _ '.Nämndserviceadministration ~-41 =. ~- o! 275! o SUMMA KS juli.xls Ekonomienheten 2

11 237[ Juli Kristidsförvaltning IT-kommunikationsenheten O 210 O 2 267i l 305 l O O O O 125! O -2.. O : , ::_ 0307 Rake! :---. l n INTÄKTER KOSTNADER TOTAL Års- Budget Års- Budget NETTO- Prognos Kst ~~----~~~--~~----~ IT-kommunikationsenheten!budget tomjuli Utfall Periodis. Netto budget tomjuli Utfall Periodis. Netto AVVIKELSE O Datakostnader, admm1strat10n 1 O' O 3 3 l 867' l O ~Data,korttidsinventari~r --~-=----o!- O O O=-- 250, 146! 131[ Q 0321 Information/marknadsföring i O! Oj O O ! 219j O SUMMA O INTÄKTER KOSTNADER TOTAL Års- Budget Års- Budget NETTO- Prognos Kst ~ ~ Ekonomienheten lbudget tomjuli Utfall Periodis. Netto budget tomjuli Utfall Periodis. Netto AVVIKELSE i,. l l ~ Ekonomienheten n. :01.-- _() Kontorsmaterial, gemensamt j O O i QL 53 48! i 5 9 M03 ]Eko~omiadministration l n Ii n nn! 33 1_6.. SUMMA O jl. 11 KS juli.xls Ekonomienheten 3

12 Juli , Frishärdsproje1;t O O O: O 0 ~L 0 l 27~1 O TOTAL Prognos INTÄKTER. 1 KOSTNADER TOTAL Års- Budget Års- Budget NETTO- Prognos Kst...,P_e_r-so_n_a_l-en_h_e_t-en ,lbudget tomjuli Utfall Periodis. Netto budget tomjuli Utfall ± Periodis. Netto AVVIKELSE Personaladministration j_ _:U. ~52-25.l ! _1_ o Friskvärd i ! l 07 O l 8 l 400! : o o l. : Företagshälsovärd O O O. O 30Q_ 125 i 19S.j [ ~ Rehabiliteri11_g. O O O i O O L <1. 1 o _ : Perso. naladministrativa ätgi\!~.. O O o: O _ 7 _]] _ 37 o Q507 Fack!i_gverksa!llhet O ] _ ~}'ddsverksamhet O O. O O 35 2Q_l l:3j o 'Folkhälsa/alkoholsamordnare O O O O O O l O l O o SUMMA NETTO INTÄKTER KOSTNADER Års- Budget Års- Budget AVVIKELsE ~ , Bidrag och avgifter budget tomjuli Utfall Periodis. Netto budget tomjuli Utfall Periodis. Netto Kst l ~-- o ~o_ -;}o] L o 6 oo3 3 5Q2 3 oo2 500 j o Q Viadidak.i l 842 l 075 o i l O! ~hyraåbrogärden 40 -~~ 4~~ -415] 16 2s29 l 650 l 650. O 1_6 1 ()_60_4_+-:K_o_llektivtrafik O O.. Oj Q ~-----Of Avg. Sveriges kommun & Landst O O l O O 213, O. O Avgift Regionsförb. Sörmland O O\ O O !' O; Medlemsavgifter O Oj O O O O Föreningsbidrag O! O l O O i O l c Hemsändningsbidrag 1. l, O O O FinansiellsamordningRAR _-. l O O O:. O =*-_ 1~ _ -- ol! O O 116j -~ l Ungdomsmottagning, hyra O O O 1 76j 44j 43 l l -107 SUMMA l 882 l KS juli.xls Ekonomienheten 12 4

13 Juli TOTAL NETTO AVVIKELSE 1 Prognos INTÄKTER KOSTNADER Års- Budget Års- Budget Periodis. Netto Kst lsamhällsbyggnadsenheten l budget tomjuli Utfall Periodis. Netto budget tomjuli Utfall 1 280[ -11i O.. 277'1 162! 137! [... 2_ Energirådgivning Miljösamordning O O - Oi - O l Em:rgieffektivisering ~ O Samhällsbyggnadsenheten O O 97' O' ~~ l 464 ~~-- l ,.!_!<l2 Gemensamma fastighetskostnader O O l 222 l Leasingbilar 4 2 O ~~ t--- l Jordbruks- och skogsfastigheter : ', _:l(} l c_ '-' !202 Virkesförsäljning_ O. = : ! Energiskog O O O O O O O O t \oriftochunderhåll,markreserv O O O -- - O SUMMA Prognos INTÄKTER KOSTNADER TOTAL Års- Budget Års- Budget NETTO- Kst Kostenheten budget tomjuli Utfall Periodis. Netto budget tom juli Utfall Periodis. Netto A VVIKELSE l...g_j--1mottagnil1gskök, Vidåker oj O 123[ O l O O O O! O O 1122!Mattransporter O O ~ -~ _, 1124! Ekonomibiträden Marmorbyns skola O O O l O O ~;biträden Han;jö skola.. O - O O O O _ ' -33 -=n EkonomibiträdenHögsjöskola O O O O , O Ekonomibiträden Sävstaskolan O , 72 _ 4~ EkonomibiträdenHögsjöförskola O O Oj O O j jekono~ibiträden Källstugan - O O 0-: 0~ l~ _ 1130 l Ekonomibiträden Marmorbyns förskola O O, O O i O ! Ekonomibiträden Baggetorps förskola O O i O O 298! ~ Ekonomibiträden Österåker förskola, O, O 1 O O i EkonomibiträdenGränden oj Q..._ O ~- 283, Ekonomibiträden Kärnhuset O i O O O l O l O - i- ----t ~~~ l:~:~::::::::::~~:~s~acken ~~ ~ ~ ~ :~~ ~:~ ~:~ : -~t ! Kompetensutveckling kostverksamheten -----o! O O SUMMA SAMHÄLLsBYGGNAD KS juli.xls Ekonomienheten s

14 INTÄKTER Års- Budget K st TEKNISK VERKSAMHET budget tomjuli Gator och förråd 1310 Juli 2014 KOSTNADER Års- Budget Utfall Periodis. Netto budget tomjuli Utfall Periodis. Netto Vägar!= ol o l ' 2~ l -13 TOTAL NETTO AVVIKELSE Prognos l l ,;::~::7:~"'mad" 1 O :1-4 J_- : ~~::i 1~:. 1~:: 1471 ~~~~--= Förrådet O O O ; O Summa O O -13 Pnkfömltning l l I1410Park(inklfritidsanlfrånKoF) Il! : 1802' 1993! varav kapitalkostnader, O 695 j 405! 374; 31 Summa l 802 l 993 o l Parkeringsb~vakning l Kst Summa Fastigheter l J ~ o o o Mattransporter O O O. O O O Fordon O -31 l 899 l 107 l O ' l ~ l Fastigheter. l 790. l ~ _ --. l' ~- 32~ energj O ~ ----~ varav kapitalkostnader O l 323, Fastighetsutredning O 1 O O O l O o Summa l O INTÄKTER IKOSTNADER TOTAL Års- Budget Års- Budget NETTO- Prognos Kst ~~ D-a-gv--at-t-en ~, _12QQ_ji)_agvatten l'+ O --~ O l ( _ L 71 ' IDeponin 55 _ 32 55L ; Atervinningsstationer 30 _ ~ 30 1 si - - o l _ 1955 ÅVC,evflytt O O O O ol O O O O Summa O O SUMMA TEKNISK VERKSAMHET l O p5oo!lokalvård ol oj oj ()_l _9~ o 19_( ~ SUMMA HELA FÖRVALTNINGEN l l l ;_ j -~--- l _n:r_:.l Ekonomienheten 6 1 varav l : 1 1 l 14

15 Ks 145 Dnr 116/ Ekonomirapport januari-juli kommunen Förslag till beslut Kommunstyrelsen uppdrar till nämnderna att i delårsbokslutet tydligt redovisa effekten av vidtagna åtgärder samt vilka ytterligare åtgärder som är nödvändiga för att minimera de befarade underskotten. Kommunstyrelsen ger en fortsatt generell uppmaning om budgetdisciplin till samtliga verksamheter. Kommunstyrelsen beslutar att i övrigt lägga månadsuppföljningen för perioden januari-juli 2014 till handlingarna. Beskrivning av ärendet Den ekonomiska uppföljningen för kommunens verksamheter för perioden januari-juli 2014 visar totalt att en positiv budgetavvikelse på tkr föreligger för perioden. Nämnderna redovisar totalt efter sju månader en negativ budgetavvikelse på tkr och en årsprognos som innebär att en negativ avvikelse jämfört med budget på tkr beräknas uppstå. Motsvarande siffror för finansen innebär en positiv budgetavvikelse efter sju månader på tkr och en årsprognos på tkr jämfört med budget. Prognosen för helåret innebär att kommunen som helhet förväntas redovisa ett positivt resultat på tkr. Detta motsvarar 0,91 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande,

16 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Till kommunstyrelsen Vår handläggare Elin Höghielm , Månadsuppföljning kommunens ekonomi för perioden januari-juli 2014 Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar Uppdra till nämnderna att i delårsbokslutet tydligt redovisa effekten av vidtagna åtgärder samt vilka ytterligare åtgärder som är nödvändiga för att minimera de befarade underskotten. Fortsatt generell uppmaning om budgetdisciplin till samtliga verksamheter. I övrigt lägga månadsuppföljningen för perioden januari-juli 2014 till handlingarna. Sammanfattning Den ekonomiska uppföljningen för kommunens verksamheter för perioden januari-juli 2014 visar totalt att en positiv budgetavvikelse på tkr föreligger för perioden. Prognosen för helåret innebär att kommunen som helhet förväntas redovisa ett positivt resultat på tkr. Se tabell nedan. 16

17 DRIFTREDOVISNING, specifikation per nämnd Preliminär! Netto- Prognos Verksamhet avvikelse Alla belopp i tkr Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Totalt nämnderna Finansen Totalt kommunen Budgeterat resultat Summa driftresultat Avgår reavinster Justerat resultat Av tabellen framgår att nämnderna totalt efter sju månader redovisar en negativ budgetavvikelse på tkr och en årsprognos som innebär att en negativ avvikelse jämfört med budget på tkr beräknas uppstå. Motsvarande siffror för finansen innebär en positiv budgetavvikelse efter sju månader på tkr och en årsprognos på tkr jämfört med budget. Detta innebär att årsprognosen för finansen i nuläget kommer att kompensera för nämndernas befarade underskott. Jämfört med föregående rapportperiod för januari-maj är detta en försämring för nämnderna med ca 1,2 mkr, vilket helt förklaras av att socialnämndens årsprognos har försämrats. Prognosen för den finansiella verksamheten har däremot blivit något bättre med anledning av ny prognos för slutavräkningen av skatteintäkterna. Prognosen för årets resultat innebär i nuläget att ett positivt resultat på tkr förväntas uppstå. Detta motsvarar 0,91% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Ärendets beredning Den ekonomiska uppföljningen för perioden januari-juli har sammanställts för samtliga nämnder. Förvaltningscheferna har till ekonomichefen lämnat kortfattade skriftliga kommentarer avseende den budgetavvikelse och den årsprognos som lämnas. Här redovisas eventuella förändringar jämfört med föregående månads rapportering. I de fall en negativ budgetavvikelse prognostiseras ska de åtgärder som genomförs för att minimera avvikelsen rapporteras. Meningen är att månadsuppföljningen och återrapporteringen till politiken ska ske snabbt för att kunna vara ett underlag för styrning och ledning. 17

18 Kommentarer från förvaltningscheferna Kommunstyrelsen Årsprognos: +142 tkr Under året sker flertalet personalförändringar med anledning av föräldraledigheter och pensionsavgångar. Förvaltningens personalkostnader påverkas på olika sätt. Rekrytering av personalchef är slutförd och medför dubbla löner under september då nytillträdd och avgående personalchef arbetar parallellt. Vidare har viss dubbelbemanning i samband med inskolning av nya personer på några tjänster inom förvaltningen inneburit högre kostnader än budgeterat samtidigt som några tjänster varit vakanta en period innan ny personal kommit på plats. Retroaktiv lön för kommunchef 2013 har belastat 2014 samt att ingen uppräkning ännu är gjord inom denna lönepost för Folkhälsohandläggaren är endast budgeterad till 50%, tjänsten är en heltid tillsvidareanställning, vilket medför ett underskott som under 2014 finansieras genom vakanshållning av en tjänst inom personalenheten (friskvården) i samband med en föräldraledighet. Projekten Innovativa servicelösningar och Bredband på landsbygd innebär att medfinansiering ska komma från Länsstyrelsen med hälften av kostnaderna. Dock kan viss eftersläpningseffekt föreligga. Justering av kommunens hyresavtal med Viadidakt innebär att hyresintäkterna kommer att bli ca 100 tkr lägre än budgeterat. Vidare har kommunbidraget till Viadidakt hittills inneburit högre kostnader än beräknat då kostnaderna för ungdomstorget lagts in i grundbidraget. Utredning pågår och kan eventuellt innebära att en negativ budgetavvikelse på ca 500 tkr uppstår för helåret. Hänsyn till detta har inte tagits i årsprognosen ovan. Inom kostenheten följs de rörliga kostnaderna för exempelvis livsmedel upp extra noga. Ekologiska och närproducerade produkter köps in efter förmåga och förväntas öka under andra halvåret. Arbete med att reducera svinn sker kontinuerligt. Prognosen för kostenheten beräknas till +150 tkr jämfört med budget. Kultur- och fritidsnämnden Årsprognos: Budgeten kommer att hållas. Badhuset kommer att förbättra sitt resultat i förhållande till föregående år, men når ändå inte fram till budgeterat resultat. Ett mindre underskott där kan balanseras med återhållsamhet på bidragssidan. Totalt beräknas nämnden redovisa ett resultat enligt budget. Samhällsbyggnadsnämnden Årsprognos: -300 tkr Under första delen av året har flera nya planläggningar aktualiserats och pågående planer avslutats. Detta innebär att planläggningskostnaderna är högre än budget. 18

19 Som det ser ut nu så kommer inte kostnaden att öka, snarare kommer en utjämning att ske under kvarvarande tid. Allt tyder på att kostnaden för bostadsanpassningen åter kommer att överskrida budgeterade medel. Prognosen är ett överskridande med 300 tkr var överskridandet 352 tkr. Barn- och utbildningsnämnden Årsprognos: tkr Barn- och utbildningsnämndes årsprognos efter sju månader är tkr, men förvaltningschefen sätter upp en röd flagga för gymnasiet. Definitiv prognos kan ges tidigast i slutet av septembermånad. Den 15/9 är det avstämning på de flesta gymnasieskolorna. Sammanfattningsvis redovisas från förvaltningschefen att de insatser som genomförs för att minska den negativa avvikelsen mot budget är: Restriktivitet med inköp och vikarietillsättning 100 tkr Reducering av kompetensutvecklingsmedel inom alla verksamheter utom förskola 284 tkr Begränsning av möjligheter att stödja barn i riskzonen 100 tkr Ej använda skolplatser 250 tkr. Nämnd och förvaltning För att minska nämndens totala negativa budgetavvikelse begränsar vi möjligheten för insatser för barn i riskzon med 100 tkr. Gemensam verksamhet Årsprognos på +/- 0 Förskola Förvaltningschefen "flaggar" för svårigheter med anledning av fler barn än budgeterat. Vid senaste nämnden fanns ett ärende om att minst 25 barn mer under hösten i våra barngrupper än budget (fakta framtaget ). Ärendet var en ansökan om ekonomisk förstärkning på grund av demografiska förändringar. Summan är 955 tkr. Uppdraget blev återremitterat med anledning av att fler barn kan bli aktuella med anledning av 4-månadersregeln för ansökan till barnomsorg. Detta kan innebära att vi behöver ta emot ännu fler barn. Förvaltningschefen framhåller här att de inte kan klara fler barn inom befintligt. Idag är det 6,6 barn/ anställd. Utan förstärkt ekonomiskt stöd blir det 7,1 barn/anställd. Ett ärende behandlas på kommande nämnd om att öppna två extra avdelningar på Hansjö/Vidåker. 19

20 Fritids och förskoleklass +/- 0 Fritidshemmen har en negativ avvikelse mot budget, men förskoleklasserna en positiv. Detta innebär +/- 0 Grundskola tkr Fortfarande redovisas stora svårigheter på enheterna Sävsta och Vidåker. Ekonomisamtal med rektorer ägde rum i juni. Grundsärskola -700 tkr Utökning med tre nya elever är orsaken till denna negativa avvikelse. Fördyrad skolkostnad med tkr på helåret. Gymnasieskola, gymnasiesärskola, stödplatser samt asylgymnasium - 3 mkr Mycket dyrare platser än budgeterat samt fler nysvenskar än prognos. Socialnämnden Årsprognos: tkr Negativt sedan maj: Totalt har nämndens årsprognos försämrats kraftigt sedan föregående månad, vilket främst beror på försämrade prognoser på samtliga av Ifos placeringskonton. Försörjningsstödet fortsätter att ligga på en mycket hög nivå, men ökningen har avstannat. Prognosen för ifo har försämrats med nästan 2,5 mkr på två månader. En kraftig ökning av antalet ansökningar om plats i särskilt boende gör det mindre sannolikt att en avdelning ytterligare går att stänga efter sommaren. Positivt sedan maj: Personalkostnaderna tycks ha understigit budget under sommaren. Utfallet har förbättrats med 665 tkr. Socialnämnden har fortfarande tre stora problemområden: personalkostnaderna på individ- och familjeomsorgen (Ifo), barnkorttids och hemtjänsten. Gemensamt genererar de tre verksamheterna en negativ prognos på cirka 6,0 mkr. Då prognosen för årets underskott stannar på cirka 3,8 mkr innebär det att nämnden genom återhållsamhet och besparingar i övriga verksamheter hämtar hem cirka 2,2 mkr. Följande insatser är genomförda och inräknade i prognosen: Minskning av utbildningar för att finansiera anpassningar av Nordangård. Utslussning av ungdomar från behandlingshem 20

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-04-07, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid för sammanträdet Heby Folkets Hus, Heby 17 juni 2015 kl 17:00 Gruppmöte Tillväxtalliansen + MP kl 16:00 S+V kl 15:00 SD kl 15:00, Kommunkontoret

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2014-09-26 Tid 2014-10-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 198 Kommunens delårsrapport 2 199

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 I kommunala redovisningslagen (KRL) finns allmänna bestämmelser om årsredovisningen. Syftet med årsredovisningen är att redogöra för utfallet av verksamheten, dess

Läs mer

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Innehåll Inledning Årsredovisningens struktur Förord från kommunstyrelsens ordförande Organisationsschema Vännäs kommun koncern 4 5 7 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20 Datum 2013-06-20 1(2) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 Ärenden: 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av justeringsmän

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer