Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12"

Transkript

1 Årgång 43, nr 7, vecka Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. Foto: Göran Lager Leffe - en profil i centrum sid 5 Foto: Peter Holstad Nytt om Väsjöområdet sid 6 Foto: Fredrik Lindby Rikard knep vinnargäddan sid 14 Ur innehållet Ledare av Torbjörn Rosdahl 2 Höstens sammanträdestider 2 Fullmäktige 22 oktober 3 Rastfaddrar invigda 4 Stallbacken-stipendium 4 Synpunkter på avfallsplan 7 Nationella anhörigdagen 8 Projekt om personlig assistans 8 Boendestöd till missbrukare 9 Populär Föreningsmässa 10 Rådslag för ungdomar 10 Mevona expanderar 13 Ny krögare på Edsbacka 13 Byggandet fortsätter i Tureberg Sid 7 Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12

2 Sollentuna står stabilt i oroliga tider Onsdagen den 15 oktober presenterade alliansen i Sollentuna ett gemensamt förslag till budget och inom ett par veckor kommer oppositionen att presentera sina förslag. Dessa budgetförslag är en viktig del av den demokratiska processen. När vi onsdagen den 19 november möts till budgetfullmäktige, får sollentunaborna möjligheten att se på vilket sätt alliansen vill utveckla kommunen och i vilken riktning oppositionen önskar göra detsamma. I den här artikeln kommer jag inte att göra någon djupdykning i siffror eller alla satsningar utan istället ha min utgångspunkt i det som framgår av rubriken. Du som läser detta kanske är en av de kommuninvånare som med rätta ställt dig frågan om hur Sollentuna kommuns finanser klarar av den finanskris som sveper över världen. Svaret på den frågan är att vi genom en ansvarsfull ekonomisk politik klarar oss mycket bra. Kommunen har inga lån, våra tillgångar är inte placerade i aktier och vår personal försöker hela tiden hitta vägar att utföra verksamheten alltmer effektivt utan att för den skull göra avkall på kvalitet och viktig service. Den försiktiga skattesänkning vi genomförde förra året visade sig vara i nivå med vad som skulle krävas för att ha tillräckligt med utrymme i årets budget för viktiga satsningar. Vi lämnar skattesatsen oförändrad för 2009 och vi har redan nu förmedlat ett tydligt budskap till alla kommunens förvaltningar att vi inför 2010 års budget skall försöka hitta ytterligare vägar till genomtänkta effektiviseringar. När du läser igenom hela kommunens budget för 2009 kommer du att se några områden som särskilt lyfts fram. Ett av dessa områden rör de verksamheter som på ett särskilt sätt påverkar våra äldre och andra invånare som har behov av särskilt stöd. Detta gäller inte minst boenden av olika slag. Vi undersöker även möjligheten att köpa Sollentuna sjukhus från landstingsägda fastighetsbolaget Locum och syftet med detta köp är att skapa enklare lägenheter i det gamla sjukhuset. På sikt kommer vi att flytta över all äldrevård och alla äldreboenden från Sollentuna sjukhus till nya boenden. Ett annat område som vi har ett särskilt fokus på är barnen och ungdomarna. Vi är naturligtvis mycket glada över att det dels föds många barn i kommunen, dels att många barnfamiljer väljer att flytta hit. Detta ställer höga krav på förskoleplatser och möjlighet till fritidsverksamhet. Under de senaste fem åren har vi utökat antalet platser inom förskolan med 30 % och dessutom har vi, sannolikt, genomfört den största satsningen i mannaminne på möjligheten till aktivt fritid för bland annat våra yngre medborgare. Kultur- och fritidskontoret har berättat för mig att den ökande nyttjandegraden av våra idrottsplaner, som är en konsekvens av våra satsningar på konstgräs, gjort att antalet träningstimmar för våra idrottsklubbar mer än tredubblats senaste året och den så viktiga spontanidrotten har fått ett monumentalt uppsving. Detta är viktigt av flera skäl. Dels för att fler behöver aktiveras mer, dels därför att idrott och fritidsliv är ett av de många viktiga medlen för att öka integrationen i samhället. Dessutom finns det ett inslag i budgeten som jag tror blir till glädje för många och det är den kulturstig som förbereds. Från Turebergs centrum till Edsbergsparken skall du kunna njuta av konstverk av olika slag. Detta stråk har förutsättningar att kunna bli ännu ett uppskattat inslag för alla flanörer och motionärer i vår kommun. Avslutningsvis vill jag också påminna om att vårt arbete fortsätter med att göra kommunen än mer klimatsmart. Det är mer aktuellt än någonsin att vi hjälps åt att agera ännu mer miljövänligt inte minst när det gäller att bli mer energieffektiva. Utöver dessa exempel finns det naturligtvis mycket mer att säga om hur Sollentuna kommer att växa och utvecklas under 2009, något jag ber att få återkomma till i framtida artiklar. Till sist vill jag passa på att ta tillfället i akt och påminna om att dina synpunkter och åsikter är viktiga. Hör gärna av dig med dina frågor. Torbjörn Rosdahl (m) Kommunstyrelsens ordförande sollentuna.se Diskutera gärna Torbjörn Rosdahls ledare och andra frågor direkt med författaren på kommunens webbplats: Fråga dina förtroendevalda. Foto: Kommunfullmäktige Sollentuna kommunfullmäktige sammanträder i Sollentunasalen på plan 13 i Turebergshuset. Onsdagen den 19 november 2008 kl för behandling av budget 2009 och verksamhets- och investeringsplan för Sollentuna kommun samt fastställande av skattesats för Om sammanträdet inte kan avslutas före ca avbryts mötet och fortsätter dagen därpå den 20 november kl Föredragningslistan finns anslagen i Turebergshusets entré och på kommunens webbplats 8 dagar före sammanträdet. Kommunstyrelsens förslag till budget finns att läsa i Turebergshusets entré 8 dagar före sammanträdet. Inga anonyma frågor på allmänhetens frågestund Det har kommit brev till allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige där frågeställaren inte ger sig tillkänna. När frågeställaren inte uppger vem han eller hon är kan fullmäktige inte ta upp frågan. För att en fråga ska besvaras måste den som ställer frågan ha kommunanknytning, till exempel bo eller arbeta i kommunen. Frågeställaren kan inte heller vara anonym, denne måste närvara vid det fullmäktigemöte där frågan ska tas upp. En fråga kan ställas både muntligt och skriftligt. Om frågan ställs skriftligt måste frågeställaren uppge sitt namn och sina kontaktuppgifter som exempelvis telefonnummer och adress, säger kommunfullmäktiges ordförande Douglas Lithborn (m). Ta del av sammanträdet Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Om du inte har möjlighet att närvara kan du lyssna på närradions sändning av fullmäktigemötet, 94,6 Mhz, eller se sammanträdet på kommunens webbplats via webb-tv. Du kan även se sammanträdet när det sänds dagen efter i lokaltv. Allmänhetens frågestund Allmänhetens frågestund kommer inte att hållas vid detta sammanträde. Information om ärendena, tel (kommunsekreteraren). Protokollet läggs ut på kommunens webbplats 1-2 veckor efter mötet. Postadress: Kommunledningskontoret, Sollentuna Faxnummer: E-postadress: Douglas Lithborn ordförande Till nedanstående nämnder och kommunfullmäktige i Sollentuna kommun är allmänheten välkommen som åhörare. Vid kommunfullmäktiges sammanträden har allmänheten dessutom rätt att ställa frågor under allmänhetens frågestund. För detta krävs att man föranmäler frågorna. Se kommunfullmäktiges annons här intill. För ytterligare information om till exempel tider och platser se. nov dec Kommunfullmäktige Barn- och ungdomsnämnden 25 Gymnasie- och vuxenutb.nämnden 27 Integrations- och demokratinämn Kultur- och fritidsnämnden 13 9 Miljö- och byggnadsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 18 16

3 Anhörigvårdare får avlösning När får eleverna i Gillbo skola en skolgård värd namnet och hur föreslår ni att vi föräldrar ska förklara för våra barn att de måste ha en så mycket sämre skolgård än andra i kommunen? Toni D Angelo från Rotebro ställde frågorna till de ansvariga politikerna på allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges möte den 22 november. I samband med ombyggnader av skolor i Rotebro står baracker uppställda på Gillbo skolgård sedan snart två år. Barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Stockhaus (m) svarade att kommunen har gjort omfattande investeringar i skolorna de senaste åren. Vi har investerat cirka 200 miljoner kronor per år de senaste åren och vi har ännu inte hunnit klart med alla skolor. När en skola renoveras börjar man med byggnaderna, det sista som ställs i ordning är skolgårdarna. I Gillbo skolas fall har man hägnat in en del av grönområdet bredvid skolan för att barnen ska få utrymme under tiden, sa Maria Stockhaus. Bolagsinformation Efter allmänhetens frågestund informerade de kommunala bolagen Sollentunahem och Sollentuna Energis direktörer om sina respektive bolags situationer. Efter de senaste årens arbete har Sollentunahem en bra ekonomi och står rustade för framtiden. Vi har sålt ges ut av Sollentuna kommun till hushåll och företag i Sollentuna kommun. Nr 6/2008, tryckdag 23 oktober Upplaga: ex. För insänt icke beställt material ansvaras ej. Sollentuna kommun Se även Ansvarig utgivare: Maria Sterner, tfn: Redaktör: Peter Holstad, tfn: Reporter/redigerare: Eva Nilsson, tfn: Annonser: Eva Sandesjö, tfn: Postadress: Sollentuna kommun Sollentuna Tryck: V Tab Norrtälje Distribution: Posten (ODR) Nästa nummer utkommer den 27 november. Manusstopp 13 november. fastigheter de senaste åren och har planer på att bygga nya hyresbostäder på flera platser. Vi har också för avsikt att flytta vårt huvudkontor från Norrviken till Servicehuset på Malmvägen, sa vd Lars Callemo. Sollentuna Energis vd Gösta Söderqvist visade att bolagets intäkter sjunkit något det senaste året. De är viktigt att vi fokuserar på energieffektiviseringar och besparingar i framtiden. Det finns stor potential i Sverige. Vi förbrukar mer energi per person jämfört med övriga européer, sa Gösta Söderqvist. Helenelunds centrum I en interpellation frågade Sollentunapartiets Ingwar Åhman Eklund kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl (m) vad kommunen kan göra för att trygga och utveckla en god närservice och detaljhandel i Helenelund. I grund och botten är det marknaden som styr och som kommun ska vi inte lägga oss i den kommersiella utvecklingen. Vi ska inte med skattemedel stödja enskilda företag. Däremot måste vi var och en ta ansvar för att handla i de butiker vi vill stödja, sa Torbjörn Rosdahl. Kommunen har faktiskt ett stort inflytande inom detta område genom att vi har planmonopol, kommenterade oppositionsrådet Freddie Lundqvist (s). Vi återkommer i motioner med positiva förslag på hur Helenelunds centrum kan utvecklas, sa Ingwar Åhman Eklund (sp). Delårsbokslut På grund av volymökningar beslutade fullmäktige i samband med att delårsbokslutet per den 31 augusti presenterades att öka de ekonomiska ramarna för barn- och ungdomsnämnden med 7,2 miljoner kronor, för vård- och omsorgsnämnden med 2,9 miljoner kronor, för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med 3,5 miljoner kronor. Helenelunds centrum diskuterades på fullmäktigemötet. Avlösning för anhörigvårdare Fullmäktige beslutade att anhörigvårdare ska få avgiftsfri avlösning upp till 16 timmar per månad. Beslutet gäller från den 1 januari 2009 och avser dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuk eller som har funktionshinder. Avlösning är biståndsbedömd och innebär att kommunens hemtjänst tillgodoser omvårdnadsbehovet hemma hos den enskilde. Nya taxor Förutom nya taxor för vatten och avlopp, renhållning (sophämtning) och för verksamhet inom plan- och bygglagens område beslutade fullmäktige även om att utreda införande av valfrihetssystem, enligt lagen om valfrihetssystem, inom hemtjänsten och tillämpliga delar av vård- och omsorgsnämndens övriga ansvarsområden. Anledningen till detta är att riksdagen väntas besluta om en ny lag; lag om valfrihetssystem. Vi är alla olika, även de äldre är olika. De behöver också få möjlighet att välja vem som ska hjälpa dem, sa vårdoch omsorgsnämndens ordförande Sonia Lunnergård. Kommunblomma Bland inlämnade motioner fanns en från den samlade oppositionen om att utnämna humlesugan (Stachys officinalis) till Sollentunas kommunblomma. Humlesugan är idag en hotad medicinalväxt som har en av landets rikaste förekomster i Sollentuna. Hur det går för humlesugan som kandidat till officiell kommunblomma kanske Sollentunajournalen får anledning att återkomma till i ett senare nummer. Nästa fullmäktigemöte är den 19 november. Då ska kommunens budget för 2009 beslutas med start klockan Peter Holstad Foto: Anders Rolfsson Rättelse: I förra numret av Sollentunajournalen publicerade vi på sidan 3 en bild från en demonstration på Turebergs torg Vi skrev att det var Nationeldemokraterna som arrangerat demonstrationen, det var fel. Arrangören var Nationalsocialistisk front. n ä m n t i n ä m n d e r n a Bättre miljö i omklädningsrummen Miljön i omklädningsrummen i Helenelundshallen och på Sollentunavallen måste bli bättre, anser föräldrar med flera. Med anledning av detta har kultur- och fritidsnämnden bestämt att föräldrar och andra berörda parter ska kallas till möten om hur man ska kunna förbättra den dåliga miljön i omklädningsrummen. Kultur- och fritidskontoret skickar kallelse till mötena, och protokollför dem. Sänkt hastighet på motorvägen? Hastigheten på E4 mellan Stockholm och Rotebro bör sänkas från 110 kilometer i timmen till 90 kilometer i timmen. Det förordar miljöoch byggnadsnämnden i ett svar till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har fått ett brev från en privatperson som menar att bullersituationen och hälsan skulle förbättras för många sollentunabor om hastigheten på motorvägen sänktes. Med anledning av detta har Länsstyrelsen frågat miljö- och byggnadsnämnden vad nämnden tycker om saken. Miljö- och byggnadsnämnden hänvisar bland annat till kommunens bullerutredning och Vägverkets åtgärdsprogram och förordar alltså att hastigheten bör sänkas till 90 kilometer i timmen. Sollentuna söker pengar till valfrihetssystem Vård- och omsorgsnämnden har beslutat söka stimulansbidrag från Socialstyrelsen för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom kommunens äldre- och handikappomsorg. Socialstyrelsen har totalt 280 miljoner kronor att fördela och varje kommun kan som mest få två miljoner kronor i bidrag. Idag erbjuder vård- och omsorgsnämnden valfrihet inom hemtjänsten bland företag som ingår i en ramupphandling som nämnden gjort. Om nämnden får pengar från Socialstyrelsen ska det nuvarande systemet anpassas till ett valfrihetssystem enligt Lagen Om Valfrihet, LOV, och dessutom tänker nämnden utreda möjligheter för, och införa valfrihetssystem inom, hemtjänstinsatser, särskilt boende, korttidsboende och dagverksamhet. Handlingsplan mot våld Socialnämnden med flera nämnder har antagit en handlingsplan mot våld i nära relationer för Förutom socialnämnden deltar även barn- och ungdomsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden i handlingsplanen, som bland annat innehåller mätbara mål och som ska reglera vilka uppgifter och vilket ansvar respektive nämnd och förvaltning har när det gäller att motverka våld i nära relationer antog kommunfullmäktige ett övergripande handlingsprogram mot våld i nära relationer för att kunna intensifiera arbetet med frågorna. De ovanstående nämnderna ansågs då ha ett särskilt ansvar för arbetet mot våld i nära relationer och för att uppfylla handlingsprogrammets mål.

4 Ungdomsstipendium från Stallbackens vänner Barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Stockhaus (m) klippte bandet. Rastfaddrar officiellt invigda Den 14 oktober invigde barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Stockhaus (m) i god ordning rastfadderverksamheten i Sollentuna kommun. Platsen var Sofielundsskolan i Tureberg. Maria Stockhaus tackade de rastfaddrar som var med vid invigningen. Tack alla ni som engagerar er i detta. Era insatser är oerhört värdefulla. En av de närvarande rastfaddrarna var 91-årige Ebbe Rankka från Helenelund. Det är kul att träffa barn. Jag blir smickrad när en sjuåring självmant kommer fram och frågar om något. Att vara rastfadder behöver inte vara så märkvärdigt, man ska bara finnas till hands på ett naturligt sätt. Jag och en före detta lärarinna, Barbro Holdar, brukar vara rastfaddrar en gång i veckan och jag vill varmt rekom mendera andra att prova på detta, säger Ebbe Rankka. Ebbe Rankka, 91, rastfadder. Föreningen Stallbackens vänner har inrättat ett ungdomsstipendium. Föreningen vill uppmuntra ungdomar att göra positiva saker och säga ifrån till det som är dåligt som ungdomsvåld, mobbning, snatteri, nyttjande av alkohol och andra droger. Stipendiet delas ut till en person mellan 16 och 25 år och kandidater kan föreslås av enskilda personer eller organisationer fram till den 1 februari Stipendiet är en prissumma på kronor samt ett numrerat diplom. Mer information om Stallbackens vänner, se Wilhelm von Essen, tidigare ordförande och en av initiativtagarna till föreningen Stallbackens vänner. Nedan: Stallbacken hösten Skol- och familjeteamets Föräldratelefon! Allt inom IT för företag och privatpersoner. Prata med personal som kan datorer! Köp rätt utrustning direkt, till bra pris! Få snabb hjälp vid datakrångel! Testa oss. Och bli en av våra nöjda kunder. IT-Butik Egen tillverkning av PC och Servrar Servicetekniker IT-konsulter PC-serviceverkstad Nätverksinstallationer Förmånliga underhållsavtal för ditt företags datasystem Sollentunavägen 225, Sollentuna mitt emot Edsbacka Krog Tfn Gap, skrik och smällande dörrar, skolk och provokationer, hormonstormar och oro Samtidigt som du som tonårsförälder vill förstå, ge tröst, kärlek och vägledning till din tonåring. Ibland behöver man bolla med någon annan för att orka. Ring anonymt till torsdagar mellan SKOL- OCH FAMILJETEAMET Välkommen till den personliga butiken med det breda sortimentet Här möter du alltid samma kunniga personal Vi ger dig tid! Leg. optiker Tel: Kommunalhuset, Sollentuna Station.

5 Färgen från snickeriet ger fläckar på skorna. Leffe i Centrum, eller Leif Arenås, som han egentligen heter, är en man som många känner till. Han syns ofta i Sollentuna centrum och har bott i kommunen sedan Leffe i centrum - en känd profil i Sollentuna Det finns människor som lever helt anonyma hela sina långa liv. Andra tar plats och syns. Leffe Arenås är sådan. Han syns. De flesta i Sollentuna känner till honom, men vet inte vem han är, Leffe i centrum. Vad skulle det inte kunnat bli av Leffe? När mamma låg på BB efter ett helt normalt havandeskap och en helt normal förlossning kom personalen tillbaka med Leffe efter vägning och mätning andra dagen. Då hade han en bula i pannan, som om han tappats. Leffe blev inte som andra barn, men inte mindre älskad för det. Han var sin mammas lilla efterlängtade älskling, strunt samma i om han var ett annorlunda barn. Mamma är död sedan länge, säger Leif sorgsen där vi sitter i hans lägenhet på Malmvägen och tittar ut över en skog som brinner av höstfärger bort över Järvafältet. Så högt upp bor han, så att man ser långt. Växte upp i Gävle Det är annat det än lägenheten där han växte upp, på Kungsgatan mitt i Gävle. Där gick han också sina första år i skolan. Eftersom Leif var annorlunda blev han lämnad ensam utan kamrater. Pappa som var försäljare av billås till Saab och mamma som var hemmafru tog mig i försvar. Det var bra tycker jag och jag hade en jättefin uppväxt hemma och lekte mycket med bilar, minns han. Jag har en bror som är yngre och en syster som är ännu yngre, hon är lantmätare och min bror sysslar med väg och vatten. Min syster Margareta bor i Falun och min bror bor i Norge, säger han stolt. Det är klart att det varit besvärligt för Leffe att inte passa in någonstans, aldrig bli accepterad, förstådd. Jag frågar Leffe hur det varit. Då sänker han huvudet och tittar i golvet och mumlar. Han vill inte minnas den här onda tiden från barndomen och uppväxten då han plågades av utanförskap. Han försökte så länge att klara den vanliga skolan men hamnade hela tiden på efterkälken. Till slut fanns det knappast något kvar av Leif, han raderade sig själv. Gick i specialskola Jag klarade inte skolan riktigt, säger han och tittar upp. Förtvivlan finns fortfarande kvar i hans blick, alla de svidande åren då han till slut blev placerad i fosterhem för att få gå i specialskola. Fosterhemsföräldrarna verkade inte gilla barn, allra helst barn som var som Leffe. Varje gång mamma lämnade honom hos fosterföräldrarna, grät han och klängde sig fast. Det gjorde ont i både mamman och sonen och det var rent förskräckligt, men ett måste så som det var konstruerat på den tiden. Så var det bara. Ja, så var det, säger Leffe ledsamt. Han är 60 år fyllda, så det är en gammal karl idag, den där Leffe i centrum. Jag flyttade till Upplands Väsby, säger han på en fortfarande sjungande gästrikska. Leif fick börja på Karlslund, en av de bästa institutionerna för människor med inlärningshandikapp. Han har fortfarande svårt för att läsa och skriva och förstå och han har svårt att räkna. Men det bästa av allt från Karlslund var att han slussades ut i ett verkligt liv. Ett liv med eget boende och en egen dörr att stänga om sig och en lägenhet med en namnskylt utanpå: Här bor Leif Arenås. Enda Arenås i Sverige Jag frågar om det är ett gammalt namn? Jättegammalt, säger Leif och sträcker på sig som om han vore en adelsman. Leif, hans syster och bror är de enda i Sverige som heter så och Leifs pappa tog namnet på 50-talet eftersom det fanns tre Andersson på samma firma och han var en av dem. När Leif promenerar fram i centrum, eller korridoren som finns kvar i väntan på storcentrum, så nickar han till höger och vänster till butiksägare, till folk han möter och människor som passerar förbi. Det stör hans tankebanor. Leif behöver tid för att hinna tänka efter. Han behöver tid att smula in tre påsar snus under läppen samtidigt och så tänker han länge när jag frågar om det är någon som han tycker speciellt mycket om. Lalla, säger han. Hon heter egentligen inte så, men jag kallar henne för det. Hon är också annorlunda, säger han, men hon har jobb. Det har Leffe också haft. Han har kvar sina arbetskläder och tar på sig dem ibland och hans skor är alldeles fulla med färg från måleriet och snickeriet i Häggvik där han sysselsätter sig med andra arbetshandikappade. Jag vet att Leif skulle vilja vara en fullt sysselsatt jobbare. Nu inskränker sig jobbet till utstyrseln, blåbyxor och keps på vardagar, kavaj, skjorta och slips till helgen. Leif har en stor samling kepsar hemma och en lika stor samling slipsar. Sorterar kläder i lådor Alla kläderna får han hjälp med att sortera i lådor. Så hemma har han boxar med veckans alla dagar och i dem ligger dagens respektive kläder. Han är alltid prydligt klädd och han håller koll i centrum och kan ryta i ordentligt åt folk som inte sköter sig. Han vet vad som är rätt och fel och ditt och mitt. Så har han ett minne av rang. Är det någon som har röda byxor ena veckan så minns han det till nästa och frågar efter de röda byxorna. Han är urstyv på namn och på olika länders flaggor. Jag tror jag kan alla länders flaggor, säger han. När han var ny i Sollentuna, han kom till servicehuset som nybyggare redan 1969, var det svårt att vara annorlunda. Både barn och vuxna retades med honom, var rent ut sagt elaka. Alla har inte varit snälla, säger han, men ler samtidigt med hela ansiktet, för det där gamla är glömt nu. Leif har inget naturligt skydd mot omgivningen som andra människor, han är öppen och mer naken. Idag är han så etablerad att alla tar honom i försvar om någon prövar sig på att mopsa. Text och foto: Göran Lager

6 Politiskt beslut om Väsjöområdets fortsatta planläggning Kommunstyrelsen och plan- och fastighetsutskottet (PFU) har gett direktiv till kommunens planeringstjänstemän om fortsättningen av Väsjöområdets planläggning. Området kommer eventuellt att delas upp i flera detaljplaner varav några kan komma att antas av kommunfullmäktige hösten Alla politiska partier i kommunstyrelsen utom Sollentunapartiet är överens om den fortsatta planeringen. Sollentunapartiet motsätter sig den del i planeringen som gäller utbyggnaden av en väg och flerbostadshus på nuvarande Edsbergs sportfält. Enligt de politiska direktiven när det gäller sportfältet ska detaljplanen skapa förutsättningar för framtida investeringar med den idag bibehållna öppenheten i den delen av dalgången som innehåller bland annat konstgräsoch grusfotbollsplaner. Området som tidigare benämnts Idrottsstaden ska reserveras för fritids-/idrottsändamål för att möta kommande behov. Fel att låsa fast Men området ska också kunna inrymma andra verksamheter som till exempel skola, varför marken ska planläggas för allmänt ändamål. Eftersom behov ändras över tiden vore det enligt direktiven fel att i nuläget låsa fast marken för ett visst ändamål. Om de nuvarande planerna blir verklighet innebär det att en del av det nuvarande sportfältet exploateras. Vi är kritiska mot att inkräkta på sportfältet som är det största området vi har i kommunen för fria aktiviteter och som används dagligen, säger Sollentunapartiets Jan Wramberg fler bilar För butikerna i Edsbergs centrum skulle utbyggnaden av Väsjöområdet och vägen till Edsberg betyda ett välkommet tillskott av kundunderlag. Det betyder att omkring fler bilar än idag skulle passera genom Edsberg, till vilken nytta? Butikerna har mycket kunder idag, det är ofta långa köer, och var skulle alla dessa nya kunder parkera? Sollentunapartiet och många Edsbergsbor kommer att protestera mot detta och vi vill se en alternativ lösning till detta i den fortsatta planeringen, säger Jan Wramberg. Bara en tredjedel kvar PFU:s ordförande Lennart Gabrielsson menar att öppenheten skall beva- ras i så stor utsträckning som möjligt på sportfältet för bland annat spontanidrott. Förberedelser för att möta morgondagens krav på idrottsanläggningar skall också möjliggöras. Om vi ska lyckas med utbyggnaden ur ett miljöperspektiv är det nödvändigt att bygga tillräckligt antal bostäder som underlag för investeringar i exempelvis fjärrvärme och kollektivtrafik. När det gäller Edsbergs centrum behövs mer ny köpkraft. Idag bor det bara en tredjedel kvar jämfört med när området var nybyggt på 1960-talet. Att knyta samman Edsbergs centrum och Väsjöområdet med en ny väganslutning utöver Frestavägen och Norrortsleden Väsjöområdets utbyggnad Väsjöområdet saknar ännu kommunalt vatten och avlopp vilket tvingat kommunen att i flera decennier avslå enskilda fastighetsägares ansökningar om att få bygga på sina tomter. Startskottet för planläggningen av Väsjöområdet gick när Norrortsleden började byggas Det gamla fritidshusområdet hade fått en allt permanentare bebyggelse och behovet av att ordna kommunalt vatten och avlopp hade nått fram till avgörandets gräns. Framtidsbild av Väsjöområdet, sett från Frestavägen. skapar fler bra förutsättningar; mer köpkraft, bättre och snabbare kollektivtrafik, säger Lennart Gabrielsson. Peter Holstad PFU PFU, plan- och fastighetsutskottet, är ett utskott till kommunstyrelsen som ansvarar för kommunens översiktliga samhällsplanering exempelvis detaljplaner och exploateringsverksamhet, byggärenden, förvaltning av kommunens mark och fastigheter, kulturmiljövård samt namnsättning av gator. Ordförande är Lennart Gabrielsson (fp). Miljörutan Minska uppkomsten av hälsofarliga partiklar! Partiklar som frigörs när bildäck nöter mot vägbanan och partiklar från avgaser och annan förbränning är ett av de allvarligaste miljöproblemen i svenska tätorter. Partiklarna vi andas in ger upphov till bland annat hjärt-kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar och förkortar livet för tusentals människor. Dubbdäck eller vinterdäck? Dubbdäck sliter loss 40 gånger mer partiklar än vanliga friktionsdäck för vinterbruk. I Stockholm skulle en halvering av dubbdäcksanvändningen minska mängden skadliga partiklar med 20-25%. Vägverket anser att moderna dubb-fria vinterdäck avsedda för nordiska förhållanden är ett godtagbart alternativ. Mest avgörande för säkerheten är att anpassa hastigheten och körsättet efter väglaget. Kör mjukt! Avgasutsläppen och utsläppet från friktionspartiklar minskas om du kör mjukt och sänker hastigheten, dessutom ökar trafiksäkerheten. Låt bilen stå Gå, cykla, åk tåg så ofta du kan. Under de första kilometrarna efter en kallstart är avgasutsläppen som högst. Undvik därför att köra bil korta vägsträckor. Rätt lufttryck i däcken För lågt tryck i däcken leder till snabbare slitage av däcken, högre bränsleförbrukning och större risk att krocka. Underhåll bilen Skötsel och service av motor, tändsystem och luftfilter betyder mycket för bränsleförbrukningen och avgasutsläppen, speciellt på äldre bilar. Äldre bilar förorenar mest Bilar äldre än 1989 års modell har mer än tio gånger större utsläpp av hälsovådliga ämnen än nyare bilar. Välj en bränslesnål modell och om möjligt en miljöbil. Motorvärmare Använd motorvärmare vintertid. Varje kallstart innebär ökad bränsleförbrukning och ökade utsläpp. Vedeldning Det är viktigt att elda på rätt sätt så att inte grannar blir störda. Vid god förbränning ska röken vara vit eller osynlig. Vid ofullständig förbränning får du svart rök med kraftig lukt. Är röken gulaktig innehåller den mycket tjära. I Sollentuna är det tillåtet att trivselelda i öppna spisen/kaminen ett par gånger i veckan och högst ett par timmar per gång. Läs mer

7 Fortsatt byggboom i Tureberg Byggarbetena fortsätter länge än i Västra Tureberg. Efter rivningen av den norra bron och rampen över Malmvägen pågår arbetet med att iordningställa Tusbystråket och den norra delen av Oppegårdsstråket. Foto: Anders Rolfsson I somras revs norra bron på Malmvägen. dovrestråket. Det betyder bland annat att vi undviker att riva bron under semestertider, säger kommunens projektchef Lars Keski-Seppälä. Störningar för trafiken Senare under 2009 startar en upprustning av gatan Malmvägen vilket kommer att pågå samtidigt med iordningställandet av Hvidovrestråket. Det kommer med största sannolikhet innebära störningar för trafiken men information om detaljerna kring det får vi återkomma till senare, säger Lars Keski Seppälä. Tunga transporter Samtidigt med ovanstående fortsätter byggandet av det nya rättscentrumet med häkte och tingsrätt. Dessa hus kommer att tas i bruk under Under 2009 kommer det att bli många tunga transporter i området. Som om inte det vore nog pågår stora arbeten på andra sidan järnvägen för att färdigställa det nya affärscentrumet, ungdomens hus och nya bostäder längs Sollentunavägen. De smala gångvägarna i området trafikeras av både cyklande och gående och Åke Esberg på Sollentuna Energis avdelning Gata och Park uppmanar alla cyklande att visa hänsyn till de gående. Peter Holstad Många synpunkter på gemensam avfallsplan I samband med sommarens utställning av det nya förslaget till en gemensam avfallsplan för de nio kommuner som har sophantering genom SÖRAB, Söderhalls renhållningsverk AB, har totalt 62 yttranden varav 11 stycken från Sollentuna kommit in. De synpunkter som framförts handlar bland annat om att det är viktigt att det finns tillräckliga resurser för att kunna genomföra planens mål om miljöhänsyn och tillgänglighet för alla. Alla yttranden och synpunkter finns sammanställda i den samrådsredogörelse som är tillgänglig på Sollentuna Energis webbplats under rubriken Nyheter, utställningsredogörelse. Det bearbetade förslaget kommer att överlämnas till SÖRABs styrelse som ska anta avfallsplanen som SÖRABs avfallsplan och skicka den vidare till de nio kommunerna som även de ska anta den i respektive kommunfullmäktige. Ambitionen är att avfallsplanen ska träda i kraft till årsskiftet i samtliga kommuner. Nu går arbetet vidare med att arbeta fram en handlingsplan för varje kommun. De nio kommuner som samarbetar genom SÖRAB och som för första gången formulerat en gemensam plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle är Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Det nya styrdokumentet ska vara vägledande i alla delar av avfallskedjan. Katrin Laine Seminarium om HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD Det finns fortfarande ett antal platser kvar till integrationsoch demokratinämndens seminarium om hedersrelaterat våld. Tid: 17 november kl ca Plats: Sollentunasalen i Turebergshuset plan 13 Vi erbjuder nu dessa platser till intresserad allmänhet. OBS! Det krävs föranmälan senast Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan sker på eller via telefon Välkomna! Anna von Essen ( c) Ordf. integrations- och demokratinämnden Ny VA-taxa Kommunens avgifter för vatten och avlopp kommer att höjas från den 1 november. Förbrukningsavgiften höjs med drygt 8 procent. Senast taxan justerades var Anledningen till prishöjningen är att Norrvatten och Käppalaverket höjt sina priser. Förändrad renhållningstaxa Avgiften för sophämtning kommer att höjas från och med den 1 november med cirka 17 procent för den som bor i fastighet med eget abonnemang och sorterar matavfall som hämtas i det bruna kärlet. För boende i flerfamiljsfastighet med gemensam hämtning en gång i veckan höjs avgiften med cirka 11 procent. Anledningen till höjningen är att mängden avfall kraftigt ökat på SÖRABs återvinningscentraler, samt att kostnaderna för behandling av avfall ökat. Det ska löna sig att sopsortera. De hushåll som väljer att inte sortera matavfall får även i fortsättningen betala en högre grundavgift. Lite drygt 90 procent av abonnenterna sorterar för närvarande ut sitt matavfall. Ny taxa för bygglov Det nya timpriset för ansökan av bygglov och för mät- och kartteknisk verksamhet är 750 kronor per timme. Justeringar kommer att ske av bygglovsavgifterna. Den nya taxan gäller från och med den 1 november. Ansökningar som skett innan den 1 november går på gamla taxan. Allmänheten hälsas välkommen till Integrations- och demokratinämndens sammanträde Tid: 30 oktober kl Plats: Turebergshuset, Rotebrorummet, plan 13 Göran Lager, författare och frilansjournalist berättar om odling, mat och integration Välkommen! Anna von Essen, ordförande Tusbystråket ska bli klart under våren Därefter startar rivningen av bron och rampen på Hvidovrestråket. Vi tar med oss erfarenheterna från Tusbystråket när vi går vidare till Hvi

8 Anhörigvårdare på gemensam inspirationsdag Svenskarna kan delas in i fyra grupper, de som har varit anhörigvårdare, de som är anhörigvårdare, de som kommer att bli anhörigvårdare, samt de som i framtiden kommer att behöva hjälp av en anhörigvårdare, sa moderator Mikael Vallier på den Nationella anhörigdagen som anordnades på Scandic Star Hotel i Sollentuna i början av oktober. De tre anhörigkonsulenterna i Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna kommuner bjöd in dem som vårdar sin svårt sjuka anhöriga i hemmet till en gemensam utbildnings- och inspirationsdag. Förutom intressanta föredrag fanns det möjlighet att pröva på massage, ansiktsbehandling och fotmassage. Något var fel En av deltagarna var Kristina Linner i Sollentuna som vårdar sin man Tage i hemmet. För tio år sedan fick han diagnosen Parkinsons sjukdom. Då arbetade de båda två på bank, han som ekonom, hon som sekreterare. Jag märkte att han gick till jobbet även på helgerna, säger hon. Han var medveten om att något var fel och försökte kompensera det genom att jobba extra på kvällar och helger. Hem på lunchen Kristina Linner har kunnat fortsätta att jobba tills hon för ett år sedan fick avtalspension. Villkoret var att hon gick hem varje lunch och tittade till sin man. När en anhörig drabbas på det här sättet så upphör möjligheterna att ha ett eget liv, säger hon. Även om man försöker göra saker för sig själv så är man alltid orolig för den man vårdar och har ansvar för. Beviljat dagverksamhet I alla år har Kristina Linner kämpat på och försökt klara upp situationen med maken själv. För ett halvår sedan träffade hon för första gången en av kommunens biståndshandläggare som bland annat beviljade Tage dagverksamhet. Men vad gör jag när han inte vill delta i dagverksamheten, säger hon. Ska jag tvinga honom att gå dit? Tungt ansvar Hennes erfarenhet är att de anhöriga ofta lämnas med ett alltför tungt ansvar för den som är sjuk. Den erfarenheten bekräftas av två av föredragshållarna, överläkaren på Ersta sjukhus Carl-Erik Kristina Linner som vårdar sin man Tage i hemmet, var en av deltagarna på inspirationsdagen för anhörigvårdare som hölls på Scandic Star Hotell i Sollentuna. Söderström som talade om stroke och Gunilla Stavö från Sigtuna som även hon vårdar sin Parkinsonsjuke man. Jag skulle aldrig ha klarat det här om jag inte varit så positiv, säger Kristina Linner. Text och foto: Katrin Laine 16 timmars fri avlösning Kommunfullmäktige har fattat ett beslut som innebär att den som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, som är äldre eller som har funktionshinder, har rätt till 16 timmars fri avlösning i månaden. Avlösning i hemmet innebär att personal från kommunens hemtjänst är hemma hos den enskilde och tar hand om honom eller henne. Avlösning i hemmet är biståndsbedömd. Projekt för proffsigare personlig assistans Kroppen har sina skäl! Må bra dag för anhörigvårdare under 67 år För dig som ger stöd och hjälp till en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. 22 november kl i Gamla Prästgården vid Sollentuna kyrka Program: Frukost Kroppen har sina skäl! Inledning och inspiration, Margaretha Hallman Uppmjukning/avspänning, Caroline Jarhem Enskilda samtal och behandlingar Lunch Samtal i grupp, ledare Anna Alvhammar Samtal och behandlingar. Gång - med eller utan stavar Avslutning Behandlingar: Rygg och nackmassage, fotmassage, ansiktsbehandling, taktil stimulering. Eller passa på att göra något annat trevligt. Vi finns här för dig Du måste anmäla vilken behandling du önskar i första hand. Vi reserverar oss för att populära behandlingar kan bli fulltecknade, men lovar att alla som vill får någon form av behandling. Anmäl senast 17 november till anhörigkonsulent Maj Pihlgren Roos, tfn , e-post Dagen genomförs av Svenska kyrkan Sollentuna på uppdrag av vård- och omsorgskontoret i Sollentuna kommun. Till skillnad från i de flesta andra kommuner så har organisationen kring de personliga assistenterna hittills hanterats av kommunens olika hemtjänstdistrikt inom SOLOM, Sollentuna Hemtjänst med Omsorg. Nu har SOLOM startat ett projekt som har till mål att skapa en ny organisation som ska utveckla den personliga assistansen och den personliga assistentens yrkesroll. Projektet ska pågå under ett år. Projektledare är Kersti Lirén Göransson. Med i arbetsgruppen finns även Annelie Määttä. Till sommaren är det tänkt att strukturen kring den nya organisationen ska ligga klar. Inom SO- LOM finns just nu ett 70-tal personliga assistenter anställda, om man även räknar timvikarier och anhöriganställda. Att vara personlig assistent är ett ensamarbete, säger Kersti Lirén Göransson. Eftersom man tillbringar så mycket tid ensam med den man ska hjälpa är det väldigt lätt att komma för nära, både som personlig assistent och Kersti Lirén Göransson och Annelie Määttä. som assistansberättigad. Hon menar att det är mycket viktigt att se på arbetet som personlig assistent som ett yrke och inte som en anställd kompis. Yrke på uppgång Kersti Lirén Göransson menar att personlig assistent är ett yrke på uppgång. I fokus står inte nödvändigtvis relevant yrkesbakgrund utan den personliga lämpligheten. Det som gör det spännande är att det börjar bli ett professionellt yrke, säger hon. Det är inte längre ett genomgångsyrke eller något man gör för att man inte får något annat jobb. Katrin Laine

9 Projekt boendestöd för missbrukare Projekt boendestöd för tunga missbrukare är till för missbrukare som blivit nyktra och som vill försöka fortsätta att vara det, något som inte alltid är så lätt för den som har många år av missbruk bakom sig. Därför erbjuder projektet och dess personal individanpassat boendestöd samt aktiviteter och samtal till sina klienter. Det här är ett oerhört efterlängtat projekt som kan göra det som verkligen behövs, nämligen ge en vettig eftervård, säger socialnämndens ordförande Maria Bergström (fp). Den som har ett långt missbruk bakom sig behöver mycket stöd för att få en fungerande vardag och bättre stöd är något som efterfrågas av missbrukarna själva. Här har man också ett kontaktnät gentemot självhjälpsgrupper som Anonyma Alkoholister, Anonyma Narkomaner och Länkarna. Minskat antal återfall Att ha en bra eftervård är också ett bra sätt att spara pengar. Det minskar antalet återfall, vilket i förlängningen också minskar kostnaderna för kommunens missbruksvård. Särskilt dygnsplatser i Öppet hus hos Projekt boendestöd för tunga missbrukare. Socialnämndens ordförande hälsar på. Stående från vänster: Ello Solonakis, Arja Wadeskog, Christel S Berghändel, Karin Hedberg, Marie Johansson. Sittande fr.v: Tomas Anemar, Maria Bergstrlm (fp), Janne Lindgren. andra kommuner är mycket kostsamt, säger Maria Bergström. Sedan i början av augusti har Projekt boendestöd för tunga missbrukare haft sina lokaler på Tingsvägen i Tureberg, men projektet har varit igång sedan den 1 juni. Just nu har projektet nio klienter, men ska så småningom ta emot 20 personer. Projektet knyter kontakt med sina klienter redan under deras behandling, så att övergången ska bli så smidig som möjligt. Projekt boendestöd för tunga missbrukare drivs med pengar från Länsstyrelsen, som beviljat drygt fem miljoner kronor, under två år. Därefter kan det komma att bli en del av socialtjänstens ordinarie verksamhet. Text och foto: Eva Nilsson Kurs i självkännedom Under hösten genomförs en kurs i anhörigstöd för de anhörigombud som finns inom vård och omsorg i Sollentuna kommun. Kursen som är ett pilotprojekt och omfattar fyra träffar, vänder sig till utsedda anhörigombud hos både kommunala och privata utförare. Men den vänder sig även till dem som arbetar med anhörigkontakter inom Primärvården eller Svenska kyrkan. Samordnare är anhörigkonsulent Maj Pihlgren Roos på vård- och omsorgskontoret. Första kurstillfället hade titeln Modet att ingenting göra. Föreläsare var författaren och prästen Lars Björklund. Det som jag skulle vilja förmedla är insikten att det är den som jobbar med vård och omsorg som är själva redskapet för en god kontakt, säger Maj Pihlgren Roos. Det handlar kanske inte alltid om att göra så mycket, ofta räcker det med att vara närvarande. Stora krav ställs på de anställda i mötet med vårdtagaren och hans eller hennes anhöriga. Ofta tangerar samtalen livsfrågor och etiska ställningstaganden. Att som anställd arbeta med sig själv så att man blir bättre skickad att klara sådana samtal är en av nycklarna till att kunna ge bra vård. Redan 1995 påbörjades ett utbildningsprogram i etik och livsfrågor som kallas Att mötas i vård och omsorg. Det är ett prisbelönt samverkansprojekt mellan SO- LOM, Sollentuna primärvård, Vård- och omsorgsnämndens kansli och Svenska kyrkan Sollentuna. Arkivens Dag 8 november 2008, klockan i Turebergshuset Välkommen till kommunarkivet! Årets upplaga av Arkivens Dag bjuder på följande: Melodier som bedåra Några av Ulla Billquists örhängen från 40-talet framförs av Eva Dobreff, sångpedagog vid Sollentuna kulturskola. Hon backas upp av en trio bestående av Dan Hägg, piano, Olof Eriksson, fiol och Peter Nietsche, kontrabas. Plan talets Sollentuna Ungt par på Brantvägen Kommunarkivarie Annika Holmberg bjuder på glimtar ur arkivets gömmor från händelser i Sollentuna under 1940-talet. Plan 13. Fotograf: Eric Alveström Vänortsspelen 1958 på Turebergs IP En nyupptäckt färgfilm (ca 10 minuter lång) från detta evenemang visas non-stop från kl på plan 13. Kommunarkivet Sollentunas minne Passa på tillfället att besöka kommunens undre värld! Dörrarna till kommunarkivet på plan -2 står öppna hela dagen. Dessutom: Sollentunafilmerna från och 50-talen visas på plan 13 kl och Kosackval, finlandsafton och midsommarfest i Wickströms hage. Vi visar ett urval av kommunarkivets affischer från olika epoker. Utställning på plan 13. Arkivcafé på plan 13 bröd och smörgåsar. Tävling om 1940-talets Sollentuna med fina priser, receptionen på plan 0.

10 10 Många besökare på Föreningsmässan Den 27 september arrangerade kultur- och fritidsnämnden i Sollentuna kommun Föreningsmässan på Stinsens shoppingcenter. Ett 50-tal föreningar visade upp sina verksamheter. Framtidshopp för backhopparklubben Folk strömmade förbi vår monter och vi hade många besökare under dagen. Vi kunde verkligen nå ut med budskapet om våra verksamheter. Det är bra att kommunen ger oss föreningar denna möjlighet, säger Martin Linse, ordförande i Sollentuna Hockey Club. Föreningarna har uttryck sig i mycket positiva ordalag i en utvärdering som kultur- och fritidskontoret gjort. Vi har ett omfattande föreningsliv i Sollentuna och det utförs ett enormt arbete av alla frivilliga människor. Tack vare detta besitter vi ett stort socialt kapital i Sollentuna, säger Benkt Kullgard (m), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Sollentuna kommun har för avsikt att fortsätta med Föreningsmässan nästa år. Skolmässa den 24 januari Lördagen den 24 januari 2009 arrangerar barn- och ungdomsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden årets Skolmässa, på Stinsen. Samtliga förskolor och skolor i kommunen erbjuds att vara med som utställare. Thomas Wildig och Lasse Wallier från Sollentuna Hockey Club, ställde ut på Föreningsmässan. Foto: Erica Lunderbye Syftet är att ge förskolor och skolor möjligheten att visa upp sina verksamheter för kommuninvånare och besökare från grannkommuner som står i begrepp att välja skola och behöver information om vilka alternativ som finns i Sollentuna. Skolor som vill delta måste anmäla sig senast den 28 november. Projektledare för kommunens mässor är Thomas Ardenfors på kommunledningskontoret. Kommunmässan 25 oktober Vid denna tidnings pressläggning har Kommunmässan ännu inte ägt rum varför vi återkommer i nästa nummer om den. Nästa nummer av Sollentunajournalen kommer den 27 november. Peter Holstad Simon Eriksson och Erik Eghammar. Foto: Rickard Eghammar Erik Eghammar från Sollentuna Backhopparklubb tog guld (på plastbacke) vid ungdoms-sm i i Örnsköldsvik den 19 oktober. Simon Eriksson, även han från Sollentuna Backhopparklubb, knep silvret före Martin Gundersen från Sollefteå GIF. Som grädde på moset, lyckades Sollentunas två nyss fyllda 15-åringar, tidigare på dagen i en annan tävling, hoppa längre än några av Örnsköldsviks Backhoppargymnasiums hoppare. Nu ökar Erik och Simon träningsdosen och siktar in sig på vinterns tävlingar som kommer igång under januari månad. Det finns alltså hopp om framtiden för backhoppningen i Sollentuna. Peter Holstad TÄVLING! Ungdomens hus Ungdomar i fokus vid Rådslag i Blå Rummet Vad ska Sollentunas nya idrotts- och ungdomshus heta? Bygget av Ungdomens hus är nu i full gång och beräknas vara klart i september Vi behöver hjälp med att hitta på ett bra namn som har anknytning till Sollentuna. Rösta på Vinn presentkort värde kr. Tävlingen pågår t.o.m. december Det är en stor del av befolkningen som inte syns och hörs i Sollentuna. Däribland ungdomarna. Integrations- och demokratinämnden ordnade därför rådslag för alla ungdomar där de fick säga precis vad de tyckte om sin plats i kommunen. Rådslaget ägde rum den 9 oktober i Blå rummet på Malmvägen, en fritidslokal i levande färger och sköna soffor. Under omständigheterna blev det mycket snack om just Malmvägen då många av de närvarande ungdomarna bor där. Politikerna som var där fick chans att få svar på frågor, och likaså ungdomarna. Några av ämnena var varför ungdomar mår dåligt i dag, och vad de vuxna gör för att hjälpa till. Några av lösningarna som kom upp var förslag på familjejourer och att även en killjour skulle bildas. Det skulle då vara en motsvarighet till den kända tjejjouren som arbetar med tjejer som mår dåligt eller bara behöver någon att prata med. Ett annat krav var att man måste kunna känna sig trygg i skolan, vilket resulterade i att man borde satsa mer på kuratorer och stödpersonal i Sollentuna. Vuxna är viktiga Ungdomarna från Malmvägen hade också många frågor gällande sitt område och hur kommunen resonerar kring deras situation. Varför lade egentligen kommunen beroendecentret och häktet just vid Malmvägen? Frågorna upprör många och ungdomarna känner sig besvikna. Malmvägen är ett omtalat område som blir bättre och bättre. Kortfattat av vad som konstaterades av både ungdomar och politiker var att resurser som kuratorer, fritidsgårdar och vuxna nära till hands är viktigt för att ungdomar ska kunna känna sig trygga och må bra. Även i skolan, hemma och bland kompisarna. Erica Lunderbye, ungdomsreporter

11 Sko dig hos vår skräddare! I Edsbergs Centrum har vi en mycket duktig skräddare! Akram ger kunderna bästa service och erbjuder ett brett utbud av tjänster som gör att du kan hålla dig hel och ren till fina priser. På Edsbergs Skrädderi kan du lämna in dina kläder för kemtvätt och dina skor för lagning, få nya nycklar gjorda och slöa knivar slipade. Dessutom finns möjligheten att hyra en komplett frack eller smoking. Akram, Edsbergs Skrädderi Just nu bör du även passa på att få dina mattor tvättade till kanonpris. Klipp ut kupongen nedan, ta med dig mattan och besök Edsbergs Skrädderi! Välkommen till skräddaren på, P.S. Kolla även in kupongen från vår optiker, ser du den inte kommer du verkligen att behöva den... D.S Alice T Amphora Present Annorlunda Små Antars Frukt & Grönt Apoteket Snäckan (kundtjänst) ATG Bankomat Edsbergs Beauty & Body Edsbergs Spel & Tobak Edsbergs Sushi Bar Edsbergs Skrädderi, Kemtvätt, Sko & Nyckelservice Edsbergssalongen Figges Bageri & Konditori Filmkedjan ICA Supermarket Lo Mero Kök & Bar Opticway Sollentuna Blommor Thomas Barbershop V Ä R D E K U P O N G V Ä R D E K U P O N G Rabatt på mattvätt! 79Kr/Kvm ord pris 95KR/KVM Gratis synundersökning + Gratis putsduk Just nu bjuder vi på en gratis synundersökning i vår syndator samt en putsduk i microfiber Namn: Postnr: Erbjudandet gäller hos Edsbergs Skrädderi t o m 27 november. Max 1 kupong per kund. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Namn: Postnr: Erbjudandet gäller hos Opticway t o m 29 november, eller så långt lagret räcker. Max 1 kupong per kund. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

12 12 Kommunen tar krafttag mot vräkning och hemlöshet Den första september startade socialförvaltningen tillsammans med Sollentunahem ett projekt som ska pågå i två år och som handlar om att förebygga vräkning och hemlöshet och de konsekvenser det kan få för den enskilde. Prioriterade grupper är barnfamiljer, personer över 65 år som kanske har begynnande hälsoproblem, samt unga vuxna, många med betalningsanmärkningar. Tanken är att man ska arbeta fram lämpliga arbetsmetoder men också bedriva uppsökande arbete bland kommunens hemlösa. Man har fått drygt en miljon kronor från Socialstyrelsen för att genomföra projektet. Projektledare är socialsekreterare Maria Johansson. Det blir ett nytt sätt att arbeta som känns spännande, säger hon. Grundtanken är att omedelbart kontakta dem som har hyresskulder och som hotas av avhysning. Målet är att hjälpa dem att behålla sin bostad. Svårt för nyanlända flyktingar Varje år i vecka 17 gör man från Socialtjänstkontoret i Sollentuna kommun en uppskattning av antalet hemlösa i kommunen. Tanken med att försöka hålla räkning är att antalet från år till år inte ska öka. Från att antalet under ett antal år legat konstant på drygt 30 stycken har det skett en kraftig ökning mellan 2007 till 2008, från 34 till 56 personer, en ökning på drygt 60 procent. Enligt Marianne Saur Hedlund, chef för ekonomiskt bistånd och flyktingintroduktion så består det ökade antalet hemlösa främst av nyanlända flyktingar som saknar fast bostad. Flyktingsamordnare Lotta Dahlerus, som arbetar med flyktingintroduktion i kommunen berättar att det just nu kommer många flyktingar hit från Irak. Först kommer mannen hit och bor inneboende under tiden han väntar på permanent uppehållstillstånd. Så får han det och resten av familjen, fru och tre barn kommer hit, bor i rummet en kort tid men sägs sedan upp. Om familjen då själv inte lyckats få tag på ett hyreskontrakt vänder man sig till socialen för att man inte vet var man ska ta vägen. På grund av att familjen har anknytning till Sollentuna och är skrivna här blir deras bostadssituation plötsligt Projektledare Maria Johansson. Väntar för länge Konkret går det till så att Sollentunahem meddelar socialförvaltningen vem som har en skuld eller hotas av vräkning. Det är något man enligt lag är skyldig att göra. Maria Johansson skriver då ett brev och frågar om det finns något hon kan hjälpa till med. Min erfarenhet är att människor väntar för länge med att söka hjälp, säger hon. När det har gått fyra till fem månader utan att man betalt hyran är det mycket svårare att hjälpa till. Många m ä n n i s k o r har kollosalt mycket skulder, ofta har de tagit snabba lån till höga räntor. Ibland prioriterar man att betala av de lånen istället för att ha pengar till hyra och mat. Det är som om man inte ser på sin hyresvärd som en fordringsägare med vilken man upprättat ett kontrakt. Att upprepade gånger vara sen med hyran är faktiskt grund för uppsägning. Maria Johansson säger att hon verkligen vill uppmana folk till att inte upp- vårt problem, säger Lotta Dahlerus. Det enda vi kan göra i ett akut läge är att försöka ordna ett tillfälligt boende på hotell. Man kan ju inte låta en barnfamilj bo på gatan. För övrigt lär vi dem hur man söker bostad på nätet och ger tips om andrahandsförmedlingar. Avhysning är misslyckande Enligt Greger Nilsson på Sollentunahem finns det knappt 150 flyktingfamiljer i kommunen som behöver en bostad. Men vi har inte så stora möjligheter att hjälpa dem annat än att hänvisa till bostadskön, säger han. Sollentunahem har något de kallar för Bostad Bums, som ibland kan vara till hjälp. När någon avlider eller vräks blir det ibland en lägenhet ledig med kort varsel. Eftersom Sollentunahem vill ha in sina hyresintäkter så kan den som kan ta en lägenhet med det samma faktiskt få en möjlighet till ett förstahandskontrakt. Där gäller principen först till kvarn istället för kötid. Greger Nilsson menar att antalet inkassoärenden ökar över huvud taget och att allt fler släpar efter med hyran. Sollentunahem har dock backat i ett antal ärenden som skulle ha lett till avhysning. En avhysning är alltid ett misslyckande, säger han. Det är en situation som helst ska undvikas. Vi ser verkligen fram emot att jobba mer med kommunen kring dessa frågor. Katrin Laine Socialstyrelsens definition av hemlöshet: Som hemlös räknas den person som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande eller andrahandsboende, samt är hänvisad till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare. En person som är inskriven på kriminalvårdsanstalt eller institution inom socialtjänst, SiS eller sjukvård räknas som hemlös om han/hon planeras skrivas ut inom tre månader men ännu inte har någon bostad ordnad. Som hemlös räknas också en person som tillfälligt bor hos bekanta. Det centrala är alltså att en hemlös löst bostadsfrågan på mycket kort sikt eller inte alls. Det rör sig om en situation där man inte kan ha sina tillhörigheter på en bestämd plats och har svårt att knyta några stadigvarande sociala relationer. rätta orealistiska avbetalningsplaner med sina fordringsägare. Hyra, mat och el är det som ska prioriteras. Det andra får komma i andra hand. En permanent tjänst Vid projekttidens slut hoppas hon att antalet hyresskulder och genomförda avhysningar i kommunen sjunkit samt att både Sollentunahem och Sollentuna kommun sparat pengar på projektet. Kanske skulle det kunna finnas utrymme för att inrätta en permanent tjänst som arbetar med dessa frågor, säger Maria Johansson. Jag tror helt enkelt att det behövs. Text och foto: Katrin Laine Råd från Maria: Betala alltid din hyra i tid. Att upprepade gånger vara sen med hyran är grund för uppsägning. Är du medlem i Hyresgästföreningen glöm inte att du kan använda dig av deras tjänster. Om du inte vet hur du ska lösa din situation ta kontakt med projektledare Maria Johansson på telefon Varje år får ungefär 25 hushåll hos Sollentunahem meddelande om avhysning men långt ifrån alla verkställs. Varje månad är det ungefär 25 hushåll som har en obetald hyresskuld. Strategi mot hemlöshet I februari 2007 beslutade regeringen om en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Strategin omfattar perioden och innehåller fyra mål: 1 Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas fortsatt samordnade insatser utifrån individuella behov. 2 Antalet personer som är intagna eller inskrivna på kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet, har stödboende eller vistas på hem för vård eller boende (HVB) och inte har en ordnad bostad inför utskrivning ska minska. 3 Inträde på den ordinarie bostadsmarknaden ska underlättas för personer som befinner sig i boendetrappor, träningslägenheter eller andra former av boenden som tillhandahålls av socialtjänsten eller andra aktörer. 4 Antalet vräkningar ska minska och inga barn ska vräkas. Hemlös installation av Nicklas Hultman och Olsson Lyckefors. Ur en pågående utställning om Hem och hemlöshet på Göteborgs Stadsmuseum. Foto: Jenny Johansson

13 13 Finanskrisen inget hinder för Mevona Mevona är en modern redovisningsbyrå i Tureberg som planerar att växa det närmaste året. Bakom företaget står systrarna Ivarsson. Den omtalade finanskrisen är inget hinder för företagets expansion, menar systrarna. Alla behöver sköta sin redovisning även om det blir lågkonjunktur, säger Ann Ivarsson, Eva Virdi och Monica Ivarsson. Det var för ungefär 10 år sedan som systrarna började fundera på en egen redovisningsfirma. Eva startade eget, men efter ett tag lät hon verksamheten vila och återgick till att vara anställd. Några år senare var det dags för Ann att fundera på en egen firma. Den gången beslöt sig Ann, Eva och Monica att satsa tillsammans och företagets ombildades till handelsbolag 2006 och idag är Mevona på väg att bli ett aktiebolag. Modernt och effektivt Tillsammans har systrarna en bred kompetens och företaget kan erbjuda tjänster inom bokföring, lön och personaladministration. De tjänster som är mest efterfrågade är bokföring och lönehantering, berättar Eva. Ann, Eva och Monica är angelägna om att arbetet ska drivas på ett modernt och effektivt sätt. Därför använder de sig av ett Internetbaserat redovisningssystem, e-conomic, som gör det möjligt för både kunder och redovisningsbyrån att arbeta i samma system. Varje kund har en skräddarsydd lösning och väljer själv vilken service de vill ha. Arbetssättet är mycket uppskattat av kunderna och det Internetbaserade systemet gör arbetet roligare för oss också. Det blir inte så statiskt och möjliggör till exempel också att kunder kan skanna in sina underlag istället för att skicka dem med posten om de så önskar. För kunderna innebär systemet bland annat att det är lätt att hantera fakturor. De fakturor kunderna skickar från systemet bokförs direkt vilket gör att man skalar bort dubbelarbete för redovisningsbyrån och därmed minskar kostnaden för sin redovisning, säger Ann. Kommer med sina kvitton Mevonas kunder är små och mellanstora företag inom många olika branscher det kan vara reklambyråer, konsulter, tandläkare eller butiker med varierande kunskaper och behov. Ägarna till redovisningsföretaget Mevona Mari Ivarsson (längst bak), Monica Ivarsson, Eva Virdi. Det finns kunder som sköter det mesta själv, men det finns också kunder som kommer med sina kvitton i en plastpåse. Vi vill ge alla kunder det stöd de behöver för att kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Man ska göra det man är bra på vi sitter till exempel inte och hackar vår egen webbsida, det finns andra som gör sådant bättre, berättar Ann. Vi söker nyutbildade Just nu ligger Mevona på Engelbrekts väg i Tureberg, i en liten svårhittad lokal intill Friskis och Svettis. I mellandagarna flyttar företaget till Sollentunavägen, där kontoret ska expandera. När folk pratar om lågkonjunktur, då satsar vi! säger Monica. I december 2009 ska vi vara mellan 6 och 8 anställda. Vi hoppas kunna ta in två traineer under våren nästa år, och två till under hösten. Vi söker nyutbildade personer som vill utvecklas, säger systrarna, som vill anställa folk med intresse för att arbeta med redovisning på ett modernt sätt. Kom tvåa i SM I början av hösten skaffade Eva en prestigefull titel till kontoret, då hon kom tvåa i tävlingen SM i bokföring, efter företaget J Konsult. Tävlingen, som hölls på Stockholmsmässan i Älvsjö, riktar sig till folk i branschen och innehåller flera utslagningsheat. Det gäller att vara den som snabbast kan kontera 20 verifikationer rätt. Nu titulerar jag mig Sveriges snabbaste kvinnliga redovisningskonsult, säger Eva Virdi. Text och foto: Eva Nilsson Christer Lingström drar sig tillbaka som krögare på Edsbacka krog och lämnar plats för Fredrik Pettersson. De har jobbat tillsammans i många år. Social ekonomi i praktiken Ny krögare på Edsbacka Edsbacka Krog har fått en ny krögare Christer Lingström drar sig tillbaka. Den nye krögaren heter Fredrik Pettersson och har jobbat sida vid sida i köket med Christer Lingström i över 20 år, de senaste tio åren som kökschef. Det är klart att ett sådant här skifte kommer att märkas, men övergången blir mjuk. Jag står kvar som smakråd och bollplank, säger Christer Lingström som behåller Edsbacka Bistro och som planerar att öppna en liknande Bistro i Strängnäs där han har skaffat en lägenhet med utsikt över Mälaren. Jag har inga planer på att flytta från Sollentuna, möjligtvis då jag blir pensionär, men dit är det nästan femton år, säger Christer Lingström till Sollentunajournalen. Vill bredda Edsbacka Hur det blir med de två stjärnor som Christer personligen utmärkts med, i matbibeln Guide Michelin, får vi veta i mars när boken kommer ut. Jag vill bredda Edsbacka så att även den yngre publiken hittar hit och jag kommer att hålla fast vid de svenska traditionerna vad gäller smak och mat, men vill vrida till det på ett nytt sätt, säger Fredrik Pettersson. Göran Lager Gun Danielsson och Torbjörn Rosdahl vid invigningen av Ko-tunneln i Viby. Hur kan offentlig och ideell sektor samarbeta i Sollentuna? Hearing med Peter Örn, samspel mellan offentlig och civil sektor. Johan von Essen som nyligen disputerat inom området ideellt arbete. Torbjörn Rosdahl, SKL om kommunernas samarbete med civilsamhället. Därutöver medverkar: Anki Elken, Sollentuna Kvinnojour. Anna-Karin Sundén och Petra Karlsson, Tryggt och Snyggt. Ulf Brangenfeldt för EU-projektet kompetensutbildning inom Social ekonomi. Avslutning Hur går vi vidare? Jan-Erik Nyberg leder paneldiskussion. Moderator: Stina Bergman-Eriksson. Allmänhet, föreningar, tjänstemän och politiker är alla välkomna alla berörs. Plats: Turebergshuset Sollentuna centrum, plan 13 i Sollentunasalen Tid: Torsdagen den 13 november kl , fikapaus ingår Arr: Arbetsgruppen för social ekonomi. Välkomna

14 14 Vinnare i Gäddracet 2008 blev Rikard Bjernegård med en 112 cm lång gädda. Foto: Fredrik Lindby På eftermiddagen, i tävlingens slutskede, testades fiskelyckan strax utanför Bergendals kursgård. Foto: Per Eklöf Edsviken bjöd på fina gäddor Gäddracet arrangeras varje höst av Sollentuna Amatörfiskeklubb. Men klubbmedlemmarna fiskar året runt. Om isen ligger blir det pimpelfiske. Den sista lördagen i september var det dags för Gädddracet. Från klockan nio på morgonen och sju timmar framåt gällde det att få den längsta gäddan, inte den tyngsta. Klubben rekommenderade catch and release, det vill säga att när fisken fångats och sedan mätts så skulle den sättas i vattnet igen och få simma vidare. I år fick alla fångade gäddor simma vidare. Fiskafänget lockade 18 tävlingssugna klubbmedlemmar. Platsen var Edsviken och när tävlingen startade var det molnigt och svala vindar. När klockan närmade sig fyra på eftermiddagen hade det blåst upp rejält från väst och solen sken. Gäddfiske är som bäst när vädret förändras, säger klubbens ordförande Ola Westin. Vid halv fyra fiskade han från en liten öppen båt med utombordsmotor utanför Bergendals kursgård. De var tre i båten och det blåste rätt friskt mot land. De hade kastat i ett ankare och båten följde vinden och vågornas skiftningar. Jag stod på en brygga och såg hur spöna svängde i luften och skickade ut gädddragen i långa, höga bågar. In mot vassen. Gång efter gång. Plötsligt högg det till i ett spö som fick formen av ett upp- och nervänt U. Gäddan halades upp. Den vägde fem kilo men det var ingen vinnargädda. Det skulle visa sig att den var för kort. Vi fick två gäddor till och sammanlagt halades över 20 gäddor upp, säger Ola Westin. Själv fick Ola en abborre på ett kilo. Den fick simma vidare. Precis som gäddorna. 55-årig klubb Sollentuna Amatörfiskeklubb har funnits sedan 1953 och det är få föreningar som har samma åldersbredd, från unga i tonåren till äldre i åttioårsåldern. Klubben arrenderar fiskevatten i kommunen och är man medlem har man tillgång till båtar både i Norrviken, Edsviken, Fjäturen och Rösjön. Den populäraste tävlingen är klubbmästerskapet i mete som brukar gå i maj. I år var det cirka 20 deltagare, säger Ola Westin. Vinterfiske Klubbmedlemmarna fiskar framför allt gädda och abborre och redskapen är kastspö eller metspö, men ligger isen på Sollentunasjöarna kommer pimpelredskapen fram. Trots dåliga isvintrar på senare år och ett för pimpelfiske ganska sydligt läge har Sollentuna Amatörfiskeklubb flera mycket duktiga pimpelfiskare. Ett annat sätt att fiska på vintern är ismete och då fiskar man med agn, till skillnad mot pimpelfiske, säger Ola Westin. I februari för fyra år sedan fick han en lake på 2,5 kg på ett isbelagt Edsviken. Fiskerekord började klubben registera 1999 och Olas lake har det gällande klubbrekordet och togs med en mört som agn. Andra fiskerekord i klubben är till exempel 5,0 kg för asp och 2,0 kg för sutare, två förhållandevis ovanliga fiskarter. Gäddrekordet är 10,1 kg och den gäddan metades för sju år sedan upp ur Edsvikens djup. Nästa nummer av Sollentunajournalen kommer den 27 november. Vinnargäddan I Gäddracet i år vägde vinnargäddan 8,0 kg och den gäddan får ingen plats i rekordarkivet, men dess längd på 112 centimeter räckte för att segra i tävlingen. Vinnaren Rikard Bjernegård korades vid den efterföljande grillfesten. Vad man åt på festen? Korv med bröd förstås. Per Eklöf Träffpunkt för skridskointresserade Sollentuna Amatörfiskeklubb Sollentuna Amatörfiskeklubb bildades 3 september 1953 och har cirka 180 medlemmar. Klubben fiskar i Edsviken, Norrviken, Fjäturen, Rösjön, Ravalen, Väsjön och Översjön (i Sollentunadelen). Klubbmedlemmarna har fri tillgång till tre båtar i Norrviken, tre i Edsviken, en i Fjäturen och en i Rösjön. Mer info finns på Erik Gustafsson och Martin Svanborg, två av Sollentuna skridskosällskaps duktiga juniorer. Den 9 november är det Skridskons dag på Sollentunavallen. Sollentuna skridskosällskap hälsar alla hjärtligt välkomna till bandyplanen på Sollentunavallen. Möjlighet finns att prova hastighetsskridskor, klubben har cirka 30 par för utlåning, främst i barnstorlekar. Sollentuna skridskosällskap kommer att ha försäljning av hamburgare, korv, kaffe och bullar med mera, samt information om klubben och dess verksamhet. Grillarna är igång hela dagen för den som vill grilla sin egen korv. Svenska skridskoförbundet kommer att informera om hastighetsåkning och långfärdsåkning. Skridskospecialisten är på plats med skridskor, kläder och tillbehör till försäljning. Förhoppningsvis kommer flera organisationer och företag att finnas på plats med information, tanken är att det ska kunna vara en träffpunkt för alla som är intresserade av skridskor i olika former. Program: 08:15 10:45 Allmänhetens åkning med klubba, puck och boll. 11:00 13:00 Allmänhetens åkning utan klubba, puck och boll. Långfärdsoch hastighetsåkning på rundbanan, lek i mitten. 13:15 13:45 Träning hastighetsåkning 14:00 17:00 Tävling hastighetsåkning När tävlingen är slut eller senast 17:00: 17:00 19:00 Allmänhetens åkning utan klubba, puck och boll. Långfärdsoch hastighetsåkning på rundbanan, lek i mitten. 19:00 Avslutning!

15 Kulturkalendern 30 oktober - 27 november Mer info finns på i evenemangskalendern. KULTURPROGRAM KONST Släktforskning: Moster Mimmi och drottning Sofia Ons. 5 nov. kl. 19 i Tintomararummet, bibliotekshuset Sollentuna C. Ingmari Froman om två märkliga kvinnoöden. Fri entré. Kaffe. Arr: Sollentuna Släktforskare Hersby hembygdsgård Sollentunavägen/Lillhersbyvägen Sön. 7 dec. kl Öppna hus. Servering, lotterier och visning. Öppet i vävstugan i Västra Hersby. Arr: Sollentuna hembygdsförening och slöjdgille Möt mig i bilderbokslandet Ons. 12 nov. kl i Amorinasalen, bibliotekshuset Sollentuna C. Ulla Rhedin. Att läsa bilderböcker tillsammans med barn och barnbarn. Fri entré. Arr: Allas barnbarn Sollentuna Danderyd Tom Alandh Tor. 13 nov. kl. 19 på Duvslaget, stallbacken, Edsberg slott. Filmsnuttar från tidigare produktioner. Arr: Stallbackens vänner Författarbesök Författarrummet, Paddy s pub, Sollentuna C. 5 nov. Daniel Sjölin: Mina egna böcker. 12 nov. Sture Källberg: Enda målet var att lämna Sverige. 19 nov. Bengt Emil Johnson: Gränsen mellan verk och upphovsman. 26 nov. Ingvar Bengtsson: Vakna skåningar ni är svenskar. 29 nov. Lördamiddá med ord, konst och musik. Arr: Skönlitterära sällskapet Stockholm Nord Kulturcaféer för daglediga Tisdagar kl 13 i IOGT-huset, Mantalsv nov. Eva Olander visar och spelar på gamla instrument. 11 nov. Kerstin Lostig, sång och Gunilla Tibbling, piano: Från visa till opera. 18 nov. Erik Östberg: En promenad med poesi och prosa. 25 nov. Torp och gårdar i Sollentuna. Arr: IOGT-NTO Galleri Aniara Sollentuna Bibliotek Leif Jonsson, möbel/designsnickeri. T.o.m. 15 nov. Karl-Henrik Ström, objekt/måleri. Vernissage 22 nov. T.o.m. 4 jan Öppet: Mån.-fre. kl Lör. kl Sön. kl Edsvik konsthall Stallbacken vid Edsbergs slott, Landsnorav. 42. Café. Peter Dahl, Geoff Farnsworth och Eva Zettervall T.o.m. 2 nov. Höstsalong. Vernissage 8 nov. T.o.m. 7 dec. Öppet: tis.-sön. kl Överby gård Café / galleri / butik Charlotte Rönnlund, måleri. T.o.m. 2 nov. Woo Bock Lee, papperskonst och Nasrin Taghizadeh, grafik. Vernissage 8 nov. T.o.m. 23 nov. Öppet: lör-sön 12-16, öppna ateljéer. SOLLENTUNA BIBLIOTEK Kura skymning - kärlek till Norden Mån. 10 nov. kl Högläsning av en nyskriven text av Eeva Kilpi. Musik med elever från Sollentuna Kulturskola. Samarr: Föreningen Norden. Författarafton: Helena Henschen Ons. 12 nov. kl. 19. Arr: Bibliotekets vänner Berättarcafé Tis. 18 nov. kl. 19. Kom och berätta eller bara lyssna! Deckarafton- årets 10 bästa deckare Tis. 25 nov. kl. 19. Ulf Durling presenterar årets skörd av kriminalromaner, andras och sin egen. Helena Henschen. Foto: Casia Bromberg Papperskonst av Woo Bock Lee Our Story FÖR BARN DANS MUSIK Kuddkriget Lör. 15 nov. kl. 14 i Tintomararummet, bibliotekshuset Sollentuna C. En pjäs om vänner som blir ovänner, och om hur allt löser sig till sist med Mittiprickteatern. För barn 3-6 år. Entré: 40 kr. Biljetter säljs från 25 okt. på Sollentuna bibliotek, tfn Arr: Kultur- och fritidskontoret Gammaldans Rotebro dansträff, Rotebro C. Fredans 7 nov kl Samzons, 1 modern, 1 gammal 28 nov. kl Holens, 1 modern, 1 gammal Motionsdans Torsdagar kl okt. Bro Låtgille. 13 nov. KompIslaget. 20 nov. Märsta Dragspelsgille Arr: Sollentuna Gammaldansförening Hasse Sporre Swing Quartet Sön. 9 nov. kl. 16 på Scandic Star Sollentuna. Musik i Benny Goodmans anda. Arr: Sollentuna Jazzklubb Hör oss Svea! Sön. 9 nov. kl. 16 i Amorinasalen, bibliotekshuset Sollentuna C. Gammalt och nytt ur manskörsrepertoaren. Entré: 60 kr. Arr: Hör oss Svea! Elevkonsert Ons 12 nov. kl. 19 i Amorinasalen, bibliotekshuset Sollentuna C. Kulturskolans elever framträder. Arr: Sollentuna kulturskola Ur pjäsen Kuddkriget Rockklubb Fre. 21 nov. kl 18 på Galaxen, Edsberg. Sex band på scenen. Entré: 20 kr. Drogfritt så klart! Arr: Sollentuna kulturskola Kammarmusikafton Sön. 23 nov. kl. 19 i Amorinasalen, bibliotekshuset Sollentuna C. Fri entré. Arr: Collegium Musicum

16 Välkommen till NU ÄR SIMHALLEN ÖPPEN IGEN! Barnbadet blir klart senare i höst. Välkommen till vår nyrenoverade simhall Gym, gruppträning och spinning 3 november startar gruppträningen efter renovering av gruppträningsrummet. Boka dina pass i god tid! Vi ger dig som redan är kund 10 % rabatt om du förnyar ditt kort inom 2 veckor efter att ditt gamla kort gått ut. Gäller årskort och 3- månaderskort. Nya gymmet har generösa träningsytor Sola i våra nya Ultra Tan solarium! Vi har nya solarium med D- vitaminrör. 25 kr per 10 minuter för dig som betalt entré. Ordinarie soltid är 20 minuter. För övriga tillkommer entré à 25 kr. Ladda ditt chip med valfritt antal solklipp à 10 minuter. Endast drop in. Prova vår nya relaxavdelning! Här finns bubbelpool, ångbastu och utrymmen för vila och avkoppling. Det finns separata omklädningsrum och duschar. Ta med badkläder och sitthandduk. De flesta dagar är mixade, dvs både män och kvinnor samtidigt. Åldersgräns 18 år. Seniorpriser på träningskort och allkort Vi ger dig som är 65+ eller är sjukpensionär rabatt om du vill träna och bada före kl 15 vardagar. Seniorkorten gäller även helger och röda dagar. Prisexempel senior: Träning inkl bad 250 kr/mån. Allkort inkl träning och relax 350 kr/mån. Avser autogiroavtal 12 mån. Nya anläggningen blir klar 2009 Sollentuna Kommun Kultur & Fritidsnämnden Information om avgifter och öppettider kan du få på vår hemsida; Tel: Reception Träning Kontor/företagsinfo Fax Tel: Bowling Tel: Simskola/Turebergs SK Tel: Restaurang/Café

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

Vill du bli god man?

Vill du bli god man? Vill du bli god man? Är du vår nästa god man eller förvaltare? Överförmyndarmyndigheten i Järfälla och Upplands-Bro har alltid behov av gode män för personer som har svårt att klara sin vardagsekonomi

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-08-28 Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Anhörigstöd. i Sollentuna. Vård- och omsorgskontoret

Anhörigstöd. i Sollentuna. Vård- och omsorgskontoret Anhörigstöd i Sollentuna Vård- och omsorgskontoret Anhörigstödet i Sollentuna finns för dig som hjälper och stödjer en person som inte klarar vardagen på egen hand, beroende på ålder, långvarig sjukdom

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR VUXNA TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-11-16 Handläggare: Bosse Dannert Telefon: 08-508 18 040 Till Farsta stadsdelsnämnd 2009-12-17 Svar på skrivelse från (s),

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Anledningen till detta kan vara att personen på grund av fysiska eller psykiska

Läs mer

Folkhälsorådet 2015-11-13 1. Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB. Mohamad (S), HSN

Folkhälsorådet 2015-11-13 1. Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB. Mohamad (S), HSN Folkhälsorådet 2015-11-13 1 Plats och tid Vara Kommunhus, 13 november 2015, klockan 08.30-12.00 Beslutande Dan Hovskär (KD) HSNÖ Irene Karlsson (C) BIN Peter Persson (S) MBN Thore Agneta Svenson Edvardsson

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokollsanteckning Socialdemokraterna Vård- och

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

vårt arbete med brukarna

vårt arbete med brukarna vårt arbete med brukarna A1 Ditt sätt att bemöta brukarna Du arbetar hos pensionären Maria som ska flyttas från sängen till rullstolen med hjälp av en taklyft. Men Maria vill absolut inte bli flyttad så,

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun Stöd till anhöriga Kungsbacka kommun Du får stöd Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet. Därför är det viktigt att du som är anhörig

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde 1 Omsorgsnämnden 2009-03-24 Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (FP), telefon 013-20 62 51 eller 070-382 47

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-06-02 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Sundsvalls kommuns servicegarantier till företag. Snabbar upp processer Skapar trygghet Förbättrar dialogen Hjälper företagen

Sundsvalls kommuns servicegarantier till företag. Snabbar upp processer Skapar trygghet Förbättrar dialogen Hjälper företagen Sundsvalls kommuns servicegarantier till företag Snabbar upp processer Skapar trygghet Förbättrar dialogen Hjälper företagen Våra sex servicegarantier är företagarens bästa vänner Utan företag stannar

Läs mer

Anhörigstöd för dig som stödjer och vårdar en anhörig

Anhörigstöd för dig som stödjer och vårdar en anhörig Anhörigstöd för dig som stödjer och vårdar en anhörig Foto Jesper Molin Jag vet inte vad jag skulle ha tagit mig till utan anhörigstödet. Kvinna, 65 + som vårdar sin make Som anhörig har man ofta inte

Läs mer

Vecka 4 201201/28-29

Vecka 4 201201/28-29 Vecka 4 201201/28-29 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio http://www.facebook.com/radio.riu.uppsala

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Skolan, Nissafors, kl 19.00-20.30 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Guide till uppstart av ny SBU-grupp

Guide till uppstart av ny SBU-grupp Guide till uppstart av ny SBU-grupp Välkommen som ledare i SBU! Här följer en guide för dig som är ny ledare inom SBU. Här beskrivs saker du måste känna till på ett kortfattat sätt. På flera ställen hänvisas

Läs mer

Lättläst. Detta är Frösunda. Vi ger dig stöd till ett bättre liv

Lättläst. Detta är Frösunda. Vi ger dig stöd till ett bättre liv Lättläst Detta är Frösunda Vi ger dig stöd till ett bättre liv Detta är viktigt för Frösunda Alla människor har samma värde. Alla människor kan utveckla sig. Det ska vara roligt att träffa andra människor.

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Svenska från början 2

Svenska från början 2 Svenska från början 2 1 Fyll i rätt ord Dygn landskap frisk län sjuk kommun Sjuksköterska behöver vårdcentral akut 1. Det finns 13 kommuner i Jönköpings. 2. Ett är 24 timmar. 3. Forserum, Anneberg och

Läs mer

Molly brukade vara en så glad och sprallig tjej, men idag förändrades allt. Molly stirrade på lappen någon hade lagt i hennes skåp.

Molly brukade vara en så glad och sprallig tjej, men idag förändrades allt. Molly stirrade på lappen någon hade lagt i hennes skåp. Förföljaren Molly brukade vara en så glad och sprallig tjej, men idag förändrades allt Molly stirrade på lappen någon hade lagt i hennes skåp. Var på din vakt och håll ögonen öppna, med sylvassa naglar

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter) 1(23) 2011-09-05 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Revisorerna informerar om sitt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från tredje mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från tredje mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 NÄTVERK FÖR ANHÖRIGA Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 taby.se/anhorigstod NÄTVERK HÖSTEN FÖR ANHÖRIGA 2015 Mötesplatser för anhöriga Täby kommun ordnar mötesplatser där du som anhörig får

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005 Kapitel 3 är de kommer ut från Pia Penn-Tax rum, frågar Lasse: Varför var Marklund så stressad? Och varför river han i fotografens lådor, säger Maja. De tittar på nästa dörrskylt: Sigge Jansson reporter,

Läs mer

Vilka krav kan man ställa innan man får rätt till en bostad?

Vilka krav kan man ställa innan man får rätt till en bostad? Bakgrund Efter miljonprogrammet minskade hemlösheten för att sedan under 90- talet öka igen. Hemlöshet är både en social och bostad politisk fråga. 18 000 i Sverige saknar egen bostad. Lever vi i ett välfärdssamhälle

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Handikapprådet

SOLLENTUNA KOMMUN Handikapprådet Sam m anträdesdatum Sidan 1 av 9 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Turebergshuset, Turebergsrummet Kl. 18:35-19:50 Birgitta Sturesson (M) Karin Rudling (FP) Monica Sveningsson (HSO,

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil Dags att välja sopabonnemang Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Foto Taina Ahola ANSLAGSTAVLAN Ört och Kryddcafé Kom på vårt första Ört

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Skolan, Nissafors, kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Vad är goda levnadsvillkor för dig?

Vad är goda levnadsvillkor för dig? Vad är goda levnadsvillkor för dig? I LSS så står det att man genom insatserna ska få goda levnadsvillkor. Frågan är vad goda levnadsvillkor betyder? Den frågan har Riks-Klippans styrelse och Klippan i

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Skepplanda Bibliotek. Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Skepplanda Bibliotek. Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2008-10-22 1(4) Tid: 19.00 21.15 Plats: Skepplanda Bibliotek Närvarande: Presidium: Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare: Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande

Läs mer

Assistansia AB betalar portot. Frankeras ej. Kundnummer 20471619. Assistansia AB. 708 00 Örebro. Svarspost

Assistansia AB betalar portot. Frankeras ej. Kundnummer 20471619. Assistansia AB. 708 00 Örebro. Svarspost Assistansia AB Svarspost Kundnummer 20471619 708 00 Örebro Frankeras ej. Assistansia AB betalar portot. Assistansia AB arbetar med Personlig assistans för funktionshindrade. Det är kundernas önskemål som

Läs mer

Protokoll från Rådets möte 16/5-08

Protokoll från Rådets möte 16/5-08 Protokoll från Rådets möte 16/5-08 Plats: Skepparegatan 5b, Anhörigcenters konferenslokal Närvarande: Torgny Lööv, Astor Jonsson, Elisabeth Westin, Birgitta Ring, Pernilla Unander, Lena Österlund, Annelie

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret 14 Sekretessärenden 15 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-07-12 Monika Linderstål Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0077 VON-4 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av

Läs mer

KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN

KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN Margareta Göransson, anhörigkonsulent Västerviks kommun och Ann-Christine Larsson, FoU-ledare Fokus Kalmar län KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN Anhörigstödets tre ben Formell organisering

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

Att dra grisen i svansen

Att dra grisen i svansen Att dra grisen i svansen Om kontrafinalitetens olika yttringar Gemensam inventering och utredning Forskarbyn Ölsdalen OPEN 13-16 augusti 2013 Bruksgården, Degerfors Välkommen! Tema: Kontrafinalitet Vad

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas 52 56 57 57 59 59 61 61 63 64 64 65 67 67 76 77 77 79 80 83 86 87 89 91 93 95 Seriesamtalets andra möjligheter Sammanfattning Seriesamtal Sociala berättelser Vad är en Social berättelse? För vilka personer

Läs mer