FÖRSÄKRINGS. Sundströms nya strategi tar in borgerliga till stämman. nyheterna. Hård ton i. principiellt fall. Stor potential för personriskmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRINGS. Sundströms nya strategi tar in borgerliga till stämman. nyheterna. Hård ton i. principiellt fall. Stor potential för personriskmarknaden"

Transkript

1 FÖRSÄKRINGS nyheterna ANALYS Redaktionsrådet presenteras på sidan 19 DITT AFFÄRSNYHETSBREV OM SAK-, SKADE-, SJUK- OCH VÅRDFÖRSÄKRING Sundströms nya strategi tar in borgerliga till stämman Ledare Hård ton i Stor potential för personriskmarknaden Foto: Lars Nyman Krympande marginaler i skadeförsäkring Joachim Björk Chefredaktör sid 6 sid 11 principiellt fall sid 2 NR EXAKT MEDIA

2 2 FÖRSÄKRINGS nyheterna FÖRSÄKRINGS nyheterna 3 Skandia förbereder för ny slimmad organisation Ann-Charlotte Stjerna blir ny vd för Skandia AB. Hon är en relativ doldis för de flesta utanför Skandia, där hon idag är Chief Risk Officer på Skandia Norden. Hennes nya position är ett tydligt tecken på hur det nya Skandia kommer att se ut. All verksamhet som det över huvud taget är möjligt kommer att placeras i moderbolaget. De övriga bolagen kommer att finnas kvar, men främst som juridiska personer. SkandiaBanken kommer dock påverkas i mycket liten omfattning. Hon har varit drygt 1 år i Skandia. Så hon är inte okänd för oss som arbetar här, säger Bengt-Åke Fagerman, koncernchef för Skandia. Framtidens Skandia Att hon nu blir vd för Skandia AB är en del av strategin för det framtida Skandia, Ledare Hård ton i principiellt fall Under hela vintern och våren har en intensiv skriftväxling ägt rum mellan parterna i ett principiellt både viktigt och intressant mål i Förvaltningsrätten i Stockholm. Tonen mellan parterna är både hård och oförsonlig, men utgången borde vara självklar. Den ena parten är nämligen den statliga myndighet som ansvarar för att aktörerna på finansoch försäkringsmarknaderna följer regelverken, FI. Motparten är ett företag som fråntagits sin licens, sina kunder och försatts i likvidation genom myndighetens försorg. Det borde vara öppet mål, walk over, eller vilken sportslig metafor man nu föredrar, i myndighetens favör. Vid en första anblick ska det inte vara så mycket att fundera över heller, men domstolen har låtit målet dra ut på tiden i närmare ett halvår, medan parterna har yttrat sig över där nuvarande Skandia Liv kommer att ha hand om det mesta av den operativa verksamheten. Mycket av den verksamhet som är i Skandia AB i dag kommer att slås samman med Skandia Livs organisation och flyttas över i det nya Skandia. Skandia AB kommer att finnas kvar men man kommer i huvudsak att ha ansvar för balansräkning, lönsamhet, governance, och outsourcad verksamhet, så Ann-Charlotte Stjernas roll kommer inte att vara densamma som den Mårten Andersson haft, säger Bengt-Åke Fagerman. Verksamheten samlas Det kommer alltså bli så att t ex sälj, kundtjänst, produktorganisation och staber kommer att samlas i det nya moderbolaget. Kvar i dotterbolagen blir bara det allra nödvändigaste. Bank, Unit Link och privatvårdsprodukter kommer även fortsättningsvis att ligga i Skandia AB som nu blir ett dotterbolag. Det innebär dock inte att de kommer att vara lågprio riterade. Vi har köpt de verksamheterna och kommer att satsa mycket på att utveckla och skapa lön samhet i samtliga delar. Men en viktig del blir att skapa så mycket synergier som möjligt ur den totala Skandiaorganisationen, säger Bengt-Åke Fagerman. Och samtidigt så får ni ett dotterbolag som inte kostar något utan bara generar vinst och därmed får ert köp att se ut som en fantastisk affär? Inte alls. Vi kommer att allokera alla kostnader så att varje verksamhet bär sina faktiska kostnader. Men vi kommer att spara väldigt mycket på de syner gier vi varandras inlagor i ett allt högre tonläge. Dessutom har det nyligen visat sig att FI mycket väl kan förlora i domstol. Det visar det aktuella målet där myndigheten förbjöd Pernilla Ström att sitta i Öhman Fonders styrelse. Ett beslut som kammarrätten rev upp, men som myndigheten nu överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen. FI kan alltså förlora rättstvister, men myndigheten verkar inte benägen att ge sig i första taget. Varför är då detta mål så intressant? E.N Sak är ju inte på något sätt ett stort bolag. När verksamheten var igång hade det 26 kunder i Sverige och Danmark, cirka 3 anställda och premieintäkter på cirka 4 miljoner kr per år. Produkten något så nischat som inkomstförsäkringar. Men, det det som gör målet intressant är att det är första gången som FI drar in tillståndet för ett sakförsäkringsbolag. För tre år sedan drog myndigheten in tillståndet för ett livbolag, Aspis Liv, vilket var första gången som det skedde, men en E.N. Sak är det första sakbolaget som drabbas av detta öde. Är det då motiverat? Läser man FI:s inlagor är det inget tvivel om saken. De ger en tydlig bild av ett företag som varit underkapitaliserat under hela sin verksamhetsperiod, och med hjälp av kreativ bokföring tagit till alla tänkbara och otänkbara metoder för att dölja detta. Kurvorna i FI:s inlagor visar en solvenskvot som inte bara understigit bolagets förelagda miniminivå, utan även lagkraven och periodvis rent av varit negativ. Bolagets juridiska företrädare, å andra sidan, hävdar att de omgående besvarat alla frågor som FI ställt, även då de har varit svåra att bemöta, eftersom de grundat sig på felaktiga uppfattningar hos FI uppnår genom att samarbeta så mycket som möjligt. Privatvård i Skandia AB Privatvårdsförsäkringar är alltså ett av de områden som kommer att ligga kvar i Skandia AB, medan försäljning, kundtjänst och det mesta annat kommer att samordnas i Skandia Liv. Privatvård är en väldigt viktig affär för oss. Inte minst för att det är en del av vår hälsokedja. Vi vill inte bara sätta in åtgärder n ä r någon blir Ann-Charlotte Stjerna, vd Skandia AB sjuk utan också innan man blir sjuk. Det tjänar både arbetsgivaren och vi på, säger Bengt- Åke Fagerman. samt på rena felberäkningar. De vänder sig också mot själva grunden i FI:s argumentation och agerande, och hävdar att FI:s praxis för kapitalkrav inte har stöd i Försäkringsrörelselagen. I deras verklighetsbeskrivning har bolaget inte haft likviditetsproblem efter våren 21, då en segsliten ägartvist löstes, och att inga brister förelåg när det drastiska beslutet att dra in tillståndet togs. Förvaltningsrätten går nu igenom det omfattande materialet. Någon dag för dom är ännu inte fastställd, och målet lär inte vara avgjort i och med ett avgörande i första instans. Joachim Björk Chefredaktör Foto: Skandia Folksam skaffar nya kompisar Tar in borgerliga till stämman På den senaste bolagsstämman i Folksam Sak fattade man beslut om att släppa in fler delegater från helt nya håll. Bolaget som hittills varit dominerat av organisationer som står socialdemokraterna nära, öppnar nu för att ta in motståndarlaget i form av bland annat arbetsgivar- och pensionärsorganisationer. Syftet är att man bättre vill spegla hur kundbasen i bolaget ser ut. För bolagets vd och koncernchef, Anders Sundström, handlar det även om att få ett stöd för affären och han erkänner att den starka kopplingen till socialdemokratin hämmat affären. Samtidigt som man öppnar för nya organisationer ökar man antalet ledamöter för de gamla organisationerna. På så sätt slipper de släppa ifrån sig nåra stämmoplatser vilket säkerställer att de gamla organisationerna LO, KF och TCO fortfarande har kvar makten över bolaget. Men Anders Sundström håller inte med om att beslutet inte innebär någon skillnad i maktbalansen i bolaget. Balansen är annorlunda eftersom omvärlden har förändrats. Det fanns en gammal bild som sa att alla de gamla organisationerna såg likadana ut och att KF och LO var samma sak. Så är det inte längre. Om du går på en stämma i Kooperativa förbundet och sedan ser på hur det ser ut på stämman i LO, så är det inte många ledamöter som är gemensamma. Så de tårtbitar som du ser i cirkeldiagrammet för representationen är ganska fristående ifrån varandra. Det är en tydlig skillnad från förr. LO företräder kunderna I Folksam saks nya stämmoorganisation kommer LO att ha om kring 25 procent av ledamöterna. Det som Anders Sundström nu vill se är att de företräder kunderna och inte sin egen organisation, vilket tidigare kan ha varit fallet. - Ju fler tårtbitar du får desto lättare blir det att transportera dig från ett bolag som företräder organisationerna till ett bolag som företräder kunderna, säger Anders Sundström. Men det blir bara en liten del av stämmoplatserna som kommer att direktväljas bland kunderna. Folksam tycker att det är ett bättre sätt att styra bolaget indirekt via organisationerna än att låta kunderna direktvälja sina representanter, även om man nu öppnar för en sådan möjlighet. Det är någonting vi ord- Foto: Lars Nyman

3 4 FÖRSÄKRINGS nyheterna FÖRSÄKRINGS nyheterna 5 nar på marginalen. Direktval är inget alternativ för oss. Vi tycker att det ger en svagare kundrepresentation än det som sker indirekt, men eftersom Försäkringsrörelselagen ställer krav på att alla kunder ska vara representerade så har vi ordnat direktvalet för att se till att vi blir heltäckande. Skandia tycker tvärtom Skandia Liv, som är en av Folksams stora konkurrenter om livkunderna, håller just nu på att ordna fram sin ömsesidiga ägarstyrningsmodell efter köpet av Skandia AB. Vd Bengt Åke Fagerman visar sig tycka precis tvärt emot Anders Sundström när det gäller ägarstyrningen, även om man ännu inte vet hur den egna modellen ska fungera. Så här bloggade han den 19 april då Folksam höll sin stämma: I Folksam utövas kundinflytande idag av KF, LO, TCO, HSB och Riksbyggen. Om förslaget går igenom (vilket det gjorde) kompletteras den brokiga skaran av Lärarnas Riksförbund, Sveriges Universitetslärarförbund, Kyrkans Akademikerförbund, Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund och Sveriges Pensionärers Riksförbund. Tillsammans ska de då välja 7 av 75 stämmoledamöter, medan fem ska väljas genom direktval. Det här är alla lovvärda organisationer som jag är övertygad vill gott för sina medlemmar. Men om vi var ett börsnoterat du ägde aktier och ville ge någon fullmakt att representera dig på vår bolagsstämma, skulle du välja just Kyrkans Akademikerförbund eller Riksbyggen? Är det de som har bäst kompetens och oberoende, undrar Fagerman. Utredningen ledd av Sture Nordh Anders Sundström, som i början av sin karriär kallades upp till LO för att man där var orolig för om han skulle klara av att få bolaget på rätt köl, menar att en sådan situation inte skulle uppstå i en organisation som arbetar med direktval. I en organisation med direktval får ledningen i bolaget ett mycket stort inflytande över hur man utser stämmoledamöterna och det gör att styrningen blir svagare än med den indirekta modellen säger han. Utredningen om den ändrade stämmorepresentationen, som letts av förre TCO-basen och styrelseledamoten Sture Nordh, är mycket tydlig med att man vill bevara modellen med indirekt representation via organisationerna, något som Anders Sundström tycker är viktigt. Organisationerna har en egen maktbas. KF är till exempel Sveriges största konsumentorganisation, så de är en utomordentlig lämpliga för att representera kunderna. Fackföreningarna och Konsum är de riktigt tunga konsumentorganisationerna i Sverige och är därför utmärkta för att representera kundintresset, säger Anders Sundström. Ingen hade åsikter På stämman i april var det nu ingen som verkade ha några åsikter om hur bolaget skötts under det senaste året. Bara en delegat yttrade sig, med en helt ovidkommande kommentar och inga motioner hade lämnats in. Det var en ren transportstämma. Enligt Anders Sundström ska man dock inte fästa så stort avseende vid hur stämman avlöper. Precis som i börsbolagen är alla beslut som stämman tar redan förankrade. Allt är upp gjort på förhand. Man slåss sällan på årsmötet. Matchen sker någon annanstans. Man slåss i en korridor någon annanstans innan. Det är där uppgörelserna kommer till, säger Anders Sundström och menar att det är på samma sätt i börsbolagen. Där är det, enligt honom, bara Aktiespararna och rättshaverister som uttalar sig och de har det gemensamt att de helt saknar inflytande. Resultatet av förändringen i bolagsordningen, som stämman antog, innebär att antalet stämmoledamöter utökas med 26 mandat till totalt 8. De fackliga och kooperativa organisationerna får 3 mandat vardera. Företagare, idrott, pensionärer och direktvalda får fem mandat var. Direktval via webben Direktvalet där samtliga försäkringstagare har rätt att föreslå ledamöter, ska ske via Folksams hemsida. Totalt är det fem av de 8 ledamöterna som ska väljas den vägen. Folksam har genomfört sådana här justeringar då och då, senast 22. Antalet ledamöter har också skiftat under åren och även vilka organisationer som haft representation i stämman. Fram till 197 var det bara LO och KF som var representerade i Folksam stämma. Därefter släpptes också TCO in och 1982 fick också HSB, Riksbyggen och OK plats. OK har de senaste 15 åren dock inte haft några representanter i stämman. Enligt Anders Sundström kan man gå vidare och ta in andra organisationer vad det lider. Skulle man till exempel få in någon affär där till exempel Svenskt Näringsliv hade inflytande så skulle det inte möta något hinder. I den kommande upphandlingen av ITP-försäkringar på livsidan kan den situationen uppstå om Folksam väljs ut, men ännu är det inte läge att bjuda in arbetsgivarna. Först måste affären komma in och därefter kan de bli representerade på stämman. Men det är inget som möter några hinder att de är med som en företrädare för kunderna, säger Anders Sundström. I den här vändan gällde förändringarna bara stämman men Sture Nordh och hans utredningsgrupp, som kallas den parlamentariska utredningen, ska nu fortsätta att fundera över hur man kan se över hur nomineringarna till styrelserna går till. Förslag om det kommer till nästa stämma. Mandatfördelning Folksam Sak! Totalt 8 (54) mandat! Mandatfördelning Folksam Liv! Totalt 75 (54) mandat!

4 6 FÖRSÄKRINGSnyheterna FÖRSÄKRINGSnyheterna 7 Itello: Personriskmarknaden har stor potential Personriskområdet är underutvecklat, och svenskarna är generellt sett underförsäkrade. Det är en nästan entydig bild som framkommer i den undersökning av utvecklingen av personriskmarknaden i Sverige som standardsystemleverantören Itello gjort. Samtidigt finns det en stor utvecklingspotential på området. Allt lutar mot en dramatisk ökning av personriskmarknaden, säger Jan Paju, som tillsammans med Gunnar Josefson gjort undersökningen. Syftet har varit att få en samlad bild av personriskmarknaden, och rapportförfattarna har intervjuat representanter för 14 livbolag, 3 förmedlare, en politiker och ett företag utanför branschen. Sparmarknaden har blivit alltmer mogen och bankerna dominerar alltmer där. Det har lett till att livförsäkringsbolagen har ett strategiskt intresse av att börja renodla kärnaffären och sin egentliga specialitet, att beräkna risk, för att återta tappade marknadsandelar. Det står också klart att flera aktörer haft en god intjäning på personriskaffären. Det finns också ett stort utrymme för aktörerna att växa på marknaden. Alla intervjuade är överens om att svenskarna är underförsäkrade när det gäller personrisk. Intresset från olika aktörer har också ökat de senaste åren, och nya nischaktörer som Ikano och EuroAccident har etablerat sig. Personriskområdet definieras i rapporten som att omfatta försäkringar inom olycksfall, liv, sjuk, sjukvård, barn, rehab och arbetslöshet. Hälsoområdet är ett globalt tillväxtområde, och ett område som drar stora kostnader, i Sverige cirka 9 procent av BNP, konstaterar rapportförfattarna. Men för framtiden krävs det ett förtydligande från statsmakterna om vad den offentliga vården och omsorgen egentligen ska stå för, och vad införandet av en äldrevårdspeng skulle innebära. Den ökade skuldsättningen för hushållen ökar också risken för individerna och kommer att skapa nya försäkringsbehov. Lagkraven ökar Lagkraven på arbetsgivarna ökar också, och dessutom inser de flesta företag mer och mer hur viktigt det är att få tillbaka sjukskrivna medarbetare i produktion så snabbt som möjligt. Välfärdsgapet, skillnaden mellan uppskattade skatteintäkter och kommande vårdbehov, borde på längre sikt innebära nya behov av olika typer av personriskskydd och försäkringar, tror Paju och Josefson. Dessa kan finansieras antingen av det offentliga, arbetsgivarna eller individerna själva. Enligt flera bedömare ligger det framtida välfärdsgapet i storleksordningen 2 miljarder kr per år. I dag har cirka 1 procent av de arbetsföra i Sverige någon form av privatvårdsförsäkring. Vad händer om antalet ökar till 25 procent? En utveckling som inte alls är otänkbar. I Danmark har närmare 5 procent av de anställda en privat sjukförsäkring betald av arbetsgivaren. En rad faktorer samverkar alltså för att bädda för en kraftig utveckling av personriskmarknaden. Men det finns också begränsande faktorer och hinder. Transparensen måste, för trovärdighetens skull, öka. Kunderna kommer att få bättre koll på vad försäkringarna borde kosta och vad de täcker. Ett hinder för utvecklingen är dock pensionsoch livförsäkringsbolagens dåliga rykte. Enligt bland andra SKI har livbranschen betydligt lägre kundnöjdhet än sakförsäkring och bank. Kundnöjdheten har dessutom minskat under den senaste tioårsperioden. Äga gränssnitten Avgörande för framgång är att äga gränssnitten direkt mot kund för att lyckas med distributionen, hävdar författarna. Den som gör det har en stark ställning. I gränssnittet måste dessutom tydligheten, enkelheten och förståelsen för produkterna öka betydligt. Enkelheten är framförallt viktig när det gäller yngre människor. Att få 8- och 9-talister att vilja teckna personriskförsäkringar är en utmaning som måste mötas på fler sätt. Genom till exempel förenklade gruppavtal men också genom att vara på rätt plats eller kanal oavsett tid på dygnet eller del av året och med rätt paketering när behovet dyker upp hos kunden. Öka köplusten Vinnaren på framtidens personriskmarknad blir den som tänker nytt kring hela affären och ökar den verkliga köplusten hos kunderna. Det kräver att man bland annat erbjuder enkla och begripliga produkter, beskrivna utifrån behov och inte försäkringstermer. Man bör också vara snabb med att introducera nya produkter och ha tillgång till effektiva distributionskanaler direkt eller indirekt. Men det är en komplex och svårbesvarad fråga. Exakt vilka krav som ställs beror på om man riktar sig mot privatkunder eller företag, unga eller 55-plusare och om man är förmedlare, nischaktör, uppstickare, försäkringsbolag eller storbank. Framtidens personriskmarknad En gemensam uppfattning hos de intervjuade är att dagens värdekedja på personriskområdet ofta är för lång. Det är för många mellanhänder som var och en vill tjäna pengar. Kanske kommer nya regelverk att minska antalet mellanhänder, men samtidigt kommer fler aktörer att specialisera sig på sin del av värdekedjan. Det är trots det liten risk att fler utländska aktörer kommer att etablera sig på den svenska marknaden, utom som förmedlare eller inom återförsäkring. För det är den svenska marknaden i ett internationellt perspektiv allt för liten, och osäker. Däremot kommer säkert helt nya aktörer, utan försäkringsbakgrund, att uppträda. Ett aktuellt exempel är Ica, som säljer Ica-kort och försäkring till nya studenter i Lund, säger Gunnar Josefson. Ekonomiskt har personriskmarknaden inte haft samma kraftiga tillväxt som sparmarknaden, som vuxit från cirka 25 miljarder kr per år i början av 9-talet till dagens cirka 185 miljarder kr. Med undantag för sjukvårdsförsäkringarna, som till antalet fyrdubblats på tio år, har premierna för personriskförsäkringar i stort sett legat still de senaste tio åren. I dag har området blivit mer exponerat, och en kraftig tillväxt förutspås. Bild 1 Premievolymer för försäkringssparande och personrisk Bilden nedan visar hur fördelningen av premievolymen för personriskförsäkringar fördelas mellan de olika livbolagen. Bild 2 Livbolagens Personriskförsäkring premievolymer avseende i Sverige personriskförsäkringar under 21 Nedan visas premievolymerna under 21 avseende personriskförsäkringar för de största nischbolagen. Banker och traditionella livbolag ingår således inte. Bild 3 Premievolymer avseende personriskförsäkringar för nischaktörerna. Sida 16 (19)

5 Personriskförsäkring i Sverige 8 FÖRSÄKRINGSnyheterna FÖRSÄKRINGSnyheterna 9 De sista bilderna visar utvecklingen av de olika produktområdena under perioden inklusive icke konkurrensutsatta premier. I bild 4 blir siffrorna lite missvisande avseende premieintäkter för sjukförsäkringar då AFA hade ett överskott 28 som resulterade i kraftiga premiesänkningar under 29 och 21. Finansinspektionen: Försäkringar mot fortkörningsböter är inte en försäkring Bild 4 Premievolymer Personriskförsäkring per produktområde i Sverige Bild 5 Antal sålda personriskförsäkringar per produktområde Sida 18 (19) Källa till alla ovanstående diagran: Itello Rätt så regelbundet dyker det upp företag som säljer försäkringar mot sådant som böter för fortkörning eller felparkering. Men är det verkligen försäkringar? Och bryter sådana bolag mot lagen? Nej, inte enligt Finansinspektionen. Om en tjänst är en försäkring så får den i så fall bara drivas av ett försäkringsbolag efter tillstånd, så kallad koncession, från Finansinspektionen, FI, och där får man av och till frågor om just fortkörningsböter. Finansinspektionen får ibland tips eller förfrågningar från allmänheten om verksamheter som skulle kunna vara försäkringsrörelse men som drivs av andra företag än försäkringsbolag. Försäkring mot fortkörnings- eller parkeringsböter är exempel på troget återkommande sådana verksamheter som vi får frågor om, säger Jan Fritsch, då enhetschef för Operativ tillsyn försäkring på FI, nu vd för InsureSec, till Försäkringsnyheterna. FI:s åtgärder Om Finansinspektionen märker att någon driver försäkringsrörelse utan föreskriven koncession kan man förelägga bolaget att endera ansöka om koncession inom en viss tid, vidta de ändringar i verksamheten som inspektionen anger eller att helt upphöra med verksamheten. När det gäller försäkring mot fortkörnings- eller parkeringsböter har vi vid några tillfällen undersökt dessa och funnit att det inte rör sig om försäkringsrörelse. Det är därför inte tillståndspliktig verksamhet, säger Jan Fritsch. Vad som är försäkringsrörelse är inte definierat i lagtexten, men uttrycks närmare i förarbetena till gamla försäkringsrörelselagen där man säger att verksamheten ska gå ut på att yrkesmässigt göra utfästelser att mot vederlag lämna ekonomisk ersättning eller utföra en bestämd prestation, som exempelvis en reparation, vid ovissa händelsers inträffande. Och det är just det där med ovissa händelser som är den springande punkten här. Ovissa händelser är då händelser som inte kan förutses. Fortkörning och felparkering är något jag rår över och ses inte som en oviss händelse, snarare en mer eller mindre medveten åtgärd. Det ligger också i sakens natur att det inte skall gå att försäkra sig mot medvetna brott mot samhällets regler. Att försäkra sig mot effekten av till exempel ekonomisk sanktion som gäller för brottslig verksamhet är helt enkelt inte förenligt med grundläggande rättstänkande, säger Jan Fritsch. Om det då inte är försäkringsrörelse som kräver tillstånd, vad är det då för verksamhet? När vi tittat på denna typ av verksamhet har det som regel visat sig att under utredningens gång upphör verksamheten av sig själv. Det ligger i sakens natur att händelser som jag själv kan påverka som försäkrad oftast leder till någon form av Ebberöds Bank. Den ekonomiska ersättningen jag som skadelidande erhåller kan knappast täcka mina kostnader (kostnaden för möjligheten att efter gottfinnande bryta mot trafikreglerna). Om ersättningen från försäkringsgivaren faktiskt täcker alla mina fortkörningsböter/parkeringsböter så blir å andra sidan försäkringsgivaren förlustbringande och hamnar inom kort på obestånd. Så endera blir jag eller försäkringsgivaren besviken, säger Jan Fritsch. Ofta för bra för att vara sant Eftersom det är praktiskt taget omöjligt att driva en sån här verksamhet enligt sunda ekonomiska principer tycker Jan Fritsch att man som kund ska tänka sig för innan man tar en sådan försäkring. Eftersom det är svårt att se hur en verksamhet av detta slag kan vara ekonomiskt bärkraftig bör man som potentiell kund ha en skeptisk hållning. Attraktiva erbjudanden om ekonomiskt skydd mot dryga böter om jag bara erlägger en mindre premieersättning kan vara lockande. Men det som låter för bra för att vara sant är vanligtvis just det, för bra för att vara sant. Trots att de här företagen alltså inte är några försäkringsbolag och trots att det de säljer inte är några försäkringar, så finns det inte någon legal möjlighet att stoppa dem. Det är nämligen tillåtet att kalla i stort sett vad som helst för försäkring. Ja det är det tyvärr. Ordet är inte skyddat till skillnad från ordet bank. Men man ska inte uppmuntra människor att ingå denna typ av avtal eftersom det inte finns några garantier att man själv får ersättning om man nu kör för fort eller felparkerar. Dessa företag brukar dyka upp med jämna mellanrum för att sen försvinna lika snabbt, säger Gunnar Olsson, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå, till Försäkringsnyheterna. Så det troliga är att de här bolagen är borta snart, och lika troligt är att det snart finns några nya på banan med liknande affärsidéer.

6 1 FÖRSÄKRINGSnyheterna FÖRSÄKRINGS nyheterna 11 Krympande marginaler i skadeförsäkring 28 hade den svenska skadeförsäkringsbranschen en sammanlagd premieinkomst på miljoner kr. Utbetalda försäkringsersättningar, inklusive skade regleringskostnader, stannade på miljoner kr. Ett bruttosaldo på närmare 2 miljarder kr. För 211 hade premieinkomsterna minskat till miljoner kr och utbetalningarna ökat tilll miljoner kr. Skillnaden hade krympt till dryga 6 miljoner kr. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCB, officiella statistik för det fjärde kvartalet 211. Ritar man, som här, upp kurvorna för hela skadeförsäkringsbranschen och för varje försäkringsgren, får man en bild av hög kostnadspress och sjunkande marginaler. Detta är naturligtvis sant när det gäller den övergripande bilden. Tittar man på varje försäkringsgren för sig, blir bilden delvis en annan. När det gäller sjuk- och olycksfallsförsäkringar sjönk ersättningarna kraftigt i samband med att reglerna för sjukersättning från den allmänna försäkringen ändrades 29. Sedan dess har ökningen av ersättningarna varit måttlig. na har sakta anpassats till den lägre nivån. För företags- och fastighetsförsäkringar ligger både premier och ersättningar på stabila nivåer, och marginalen har endast minskat marginellt. För hem- och villaförsäkringar däremit, visar ersättningskostnaderna en rakt stigande tendens, medan premieinkomsten sjönk under 211. För trafikförsäkringarna är trenden änny tydligare, med sjunkande premier under hela fyraårsperioden och skadeersättningar som ökade under 211. För motorfordonsförsäkringar följs premier och skadeersättningar åt i ökningen. En försäkringsgren som uppvisar både tillväxt och bättre marginaler är husdjursförsäkringar. Under fyraårsperioden har premieinkomsten från dessa ökat med närmare 4 miljoner kr, medan skadeersättningarnas ökning stannar på 133 miljoner kr. Sjuk- och olycksfallsförsäkring Ersättningar Avgångsbidragsförsäkring Ersättningar , 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 1, Ersä2ningar Ersä5ningar Sammanlagt 8, 7, Ersättningar Företags- och fastighetsförsäkring Ersättningar , 12, 1, 8, 6, 4, Ersä2ningar 6, 5, 2, , 3, 2, 1, Ersä5ningar Hem- och villaförsäkring Ersättningar , 12, 1, 8, 6, 4, Ersä2ningar 2,

7 12 FÖRSÄKRINGS nyheterna FÖRSÄKRINGS nyheterna 13 Trafikförsäkring 1, Luftfartsförsäkring 18 Ersättningar , 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ersä5ningar Ersättningar Ersä1ningar Motorfordonsförsäkring 16, Husdjursförsäkring 3, Ersättningar , 12, 1, 8, 6, 4, 2, Ersä2ningar Ersättningar ,5 2, 1,5 1, 5 Ersä2ningar Transportförsäkring Ersättningar Ersä4ningar Husdjursförsäkring Ersättningar Ersä4ningar Fartygsförsäkring Ersättningar Ersä1ningar Övriga försäkringsgrenar Ersättningar Ersä4ningar

8 14 FÖRSÄKRINGS nyheterna FÖRSÄKRINGS nyheterna 15 PERSONNYHETERNA Eva de Val ny chefsaktuarie hos Ikano Försäkring Ikano Försäkring har anställt Eva de Val som chefsaktuarie. Det meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Eva de Val kommer närmast från en tjänst som chefsaktuarie på SalusAnsvar. Hon tillträder sin tjänst den 27:e augusti och ersätter Gunnar Roos som tidigare haft tjänsten som konsult från Försäkringsmatematik. Jag ser fram emot att få arbeta på Ikano Försäkring och få möjlighet att använda mina erfarenheter i ett företag under uppbyggnad, där möjligheten att påverka är mycket stor, säger Eva de Val i en kommentar. Hon kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp. Idar Kreutzer lämnar Storebrand Idar Kreutzer lämnar sin tjänst som koncernchef för Storebrand för att bli vd på den norska finansbranschens samarbetsorganisation FNO. Odd Arild Grefstad, vd för Storebrand Liv, blir tillförordnad koncernchef för Storebrand under rekryteringen av en efterträdare. Idar Kreutzer lämnar sin post 1 juni. Idar Kreutzer har varit på Storebrand sedan 1992, de sista 12 åren som koncernchef. FNO, Finans- næringens Fellesorgan- isasjon, är den norska fi- nansbranschens sa- marbetsorgan och representerar drygt 18 finansbolag, bland annat banker, försäkringsbolag och fondförvaltare. Malin Björkmo lämnar FI Malin Björkmo slutar som verksamhetsområdeschef på Finansinspektionen, FI, för Försäkring och fond. Hon slutar efter sommaren och kommer framöver att jobba i egen verksamhet som konsult med inriktning på ägar- och ledningsfrågor samt strategisk styrning. Biträdande chef för Försäkring och fond, Bertil Sjöö, blir tillförordnad verksamhetsområdeschef. Johan Sidenmark blir ny vd för AMF Det blir Johan Sidenmark, vd för Nordea Life Holding, som tar över efter Ingrid Bonde som vd för AMF. Han tillträder tjänsten 1 augusti. Johan Sidenmark, född 1965, är för närvarande vd för Nordea Life Holding AB och ansvarig för Nordeas samtliga livförsäkrings- och pensionsbolag i tio länder. Han har arbetat i ledande befattningar inom Nordea sedan 22 med kapitalförvaltning och rådgivning. Johan Sidenmark har även under 199-talet arbetat på Mercer, Watson Wyatt i London och på ProSecur. Han sitter i flera styrelser inom Nordea koncernen, uppdrag han lämnar senast i samband med tillträdet på AMF. Johan Sidenmark tillträder som vd den 1 augusti. För tiden fram till dess är Peder Hasslev tillförordnad vd efter att Ingrid Bonde slutade den 12 maj. Johan Sidenmark kommer att erhålla ersättning och förmåner i nivå med tidigare vd. Lars Nørby Johansen ny styrelseord förande i Codan A/S Lars Nørby Johansen blir ny styrelseordförande i Codan Forsikring A/S og holdingbolaget Codan A/S, där han varit styrelseledamot sedan 29. Lars Nørby Johansen efterträder Simon Lee, CEO RSA Group, som lämnade styrelsen på bolagens ordinarie stämmor den 27 april. Samtidigt invaldes Derek Walsh, General Counsel i RSA Group, och David Weymouth, COO i RSA Group, som styrelseledamöter. Ny ledamot i Trafikskadenämnden Helena Carlsson från Folksam blir ny ordinarie ledamot i Trafikskadenämnden. Hon var tidigare ersättare i nämnden och tar över efter Camilla Hollander, också hon Folksam, som entledigas från sitt uppdrag. Det framgår av en skrivelse till Finansinspektionen. Lars-Erik Persson, Folksam, förordas som ny ersättare. Johan Svanberg utreder beskattning av livförsäkringsbolag Johan Svanberg har utsetts till särskild utredare i Utredningen om översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattning av livförsäkringsföretag (Fi 212:3). Det beslutades i torsdags. I direktiven till utredningen står att utredaren ska kartlägga graden av konkurrensneutralitet i skattereglerna och de olika civilrättsliga reglerna för tjänstepensionssparande och föreslå hur dessa ska göras mer neutrala. Utredningen ska även göra en översyn av reglerna i Tryggandelagen och se hur man ska hantera begreppet allmän pensionsplan som förekommer i lagtexten och som tagit sikte på kollektivavtalsgrundade pensionsplaner ska ges en modernare innebörd. Utredningen ska redovisas senast 1 februari 214. Ny vd för Dalarnas Försäkringsbolag Anders Grånäs blev ny vd efter Anders Stigers den 1 februari 212. Det meddelade bolaget i samband med att de presenterade sitt resultat för 211. Anders Stigers har arbetat 3 år i bolaget varav 15 år som vd. Anders Grånäs har en bakgrund som riskkapitalist inom teknikinvesteringar hos bland annat Investor Growth Capital och Industrifonden. Cecilia Sandstedt ny vice vd på Länsförsäkring Kronoberg Cecilia Sandstedt blir ny vice vd och chef för Bank och Affärsutveckling på Länsförsäkring Kronoberg. Länsförsäkringsgruppen har under kort tid gått från att vara nischbank till att bli en fullserviceleverantör även av finansiella tjänster. I Kronoberg tar vi nu ytterligare ett steg genom att utvidga bankverksamheten och samtidigt förstärka våra samlade erbjudanden kring bank och försäkring, säger Fredrik Daveby, vd på Länsförsäkring Kronoberg, i en kommentar. Cecilia Sandstedt är chef för SEB i Växjö och har tidigare haft flera chefspositioner inom Trygg-Hansa i Sydsverige. Hon tillträder sin befattning den 18 juli 212. Anna Karin Wallberg blir ansvarig för Public Affairs på Folksam Folksam har anställt Anna Karin Wallberg på en nyinrättad tjänst för Public Affairs. Tanken är att vässa kommunikationen med opinionsbildare, branschorganisationer och politiska beslutsfattare. Det är ett naturligt steg att Folksam nu vässar sig för framtiden genom Public Affairs och en strukturerad kommunikation med opinionsbildare, branschorganisationer och politiska beslutsfattare, säger Erik von Hofsten, informationschef Folksam, i en kommentar. Anna Karin Wallberg kommer närmast från andra uppgifter inom Folksams informationsavdelning, och har tidigare bland annat arbetat med Public Affairs på Vattenfall och som pressekreterare hos socialministern Berit Andnor (S). Nya ledamöter i Insplanets styrelse Insplanets valberedning föreslår att Sebastian Billing och Richard Båge väljs in i bolagets styrelse vid årsstämman som hålls den 16 maj. Valberedningen föreslår samtidigt att ordinarie ledamöterna Peter Ahldin, David Frykman, Daniel Soussan och Rickard Wilton väljs om och att Daniel Soussan väljs om som styrelseordförande. Fredrik Finnman ny ordförande för SWERMA Fredrik Finnman, Assa Abloy, har valts till ny ordförande i SWERMA, Swedish Risk Management Assosiation, Han tar över ordförandeklubban efter Charlotte Barnekow, Ericsson. Nya ledamöter i Folksam Saks styrelse Valberedningen föreslår att Martin Linder väljs till ny ledamot i Folksam Saks styrelse och att Birgit Förell blir suppleant vid bolagets stämma som hålls nästa vecka. Martin Linder företräder TCO och andre vice ordförande i Unionen. Birgit Förell är vd för MedMera Bank. Anders Parment utreder provisionsförbud Det blev Anders Parment som fick Finansmarknadskommitténs uppdrag att utreda provisionsförbud för försäkringsförmedlare. I utredningsuppdraget ingår att se över möjligheterna att antingen införa ett generellt förbud mot provisioner eller ett begränsat förbud som bara innefattar förbud mot provisioner vid försäljning av livförsäkring till privatpersoner. Han ska göra en analys av konsekvenserna av olika alternativa modeller för att hantera intressekonflikter vid försäljning av och rådgivning avseende försäkringar, inklusive ett införande av provisionsförbud för försäkringsförmedlare. Analysen ska också omfatta en bedömning av tänkbara effekter av att andra former av ersättning än provision tillämpas liksom av de alternativa sätt att förmedla försäkringar och relaterade tjänster på marknaden som kan bli följden om provisionsförbud införs. I sin utredning ska han ta kontakt med olika aktörer i branschen och också skicka ut en enkät till alla försäkringsförmedlare som är anslutna till Sfm för att kartlägga distributionen och hur omfattande de olika ersättningsformerna är. - Kartläggningen kommer att bli intressant för det har faktiskt inte gjorts någon sådan i Sverige tidigare, säger Anders Parment till Försäkringsnyheterna. Utredningen kommer också att innehålla en analys av hur det gått i andra länder där man infört provisionsförbud. Cecilia Ardström ny i Agrias styrelse Länsförsäkringars nytillträdda finanschef och chef för Länsförsäkringar Kapitalförvaltning, Cecilia Ardström, tar plats i Agrias styrelse. Cecilia Ardström kommer närmst från en tjänst som chef för Tele2- koncernens Treasuryverksamhet och tillträdde sin nya befattning den 1 mars 212. I Agrias styrelse ersätter hon Lars Göran Florén. Länsförsäkringar AB har utsett Carin Dunér till ny HR-direktör Carin Dunér blir efter sommaren ny HR-direktör i Länsförsäkringar AB och ansvarig för Länsförsäkringar ABs HR-avdelning. Carin Dunér, är 49 år och kommer närmast från Swedbank Stora Företag & Institutioner där hon varit HR-chef. Hon efterträder Torbjörn Hultgren, som övergår till annan tjänst inom Länsförsäkringar AB. Carin Dunér kommer att ingå i ledningen för Affärsstöd och rapportera till Länsförsäkringar ABs vice vd Sören Westin.

9 16 FÖRSÄKRINGS nyheterna FÖRSÄKRINGS nyheterna 17 NYHETER I KORTHET Söderberg & Partners förtydligar sin information Söderberg & Partners svarar i ett brev på de påpekanden som Konsumentverket haft på deras information till sina kunder. Främst är det två saker Konsumentverket haft synpunkter på; hur Söderberg & Partners redovisar ersättningen för enskilda försäkringsförmedlare och hur informationen om tvistlösning ser ut. I båda fallen kommer Söderberg & Partners att förtydliga sin information. Upprinnelsen till det här är att Konsumentverket i höstas ställde ett antal frågor till oss och vi svarade på dem ganska övergripande. Sen har de ställt kompletterande frågor och vi vill tydliggöra hur vi arbetar i vårt svar, säger hon. En del av Konsumentverkets kritik gäller att Söderberg & Partners redogör för den ersättning bolaget får, inte vad den enskilde förmedlaren får. Något som gör det svårt för kunden att veta vilka incitament som deras försäkringsförmedlare har. I sitt svar skriver Söderberg & Partners att deras anställda har fast lön eller provisionslön baserad på resultatet i den enhet den enskilde medarbetaren är anställd. Andra faktorer som påverkar lönen kan vara till exempel kundnöjdhet. Oaktat ersättningsmodell har alltså ingen individuell medarbetare ersättningsincitament när de föreslår produkter till våra kunder som skiljer sig från den ersättning som Söderberg & Partners erhåller och som framgår i den skriftliga informationen, skriver man. När det gäller medarbetares ersättningar gick vi inte på djupet i frågan i vårt förra svar till Konsumentverket. Vi kommer nu att lägga in i vår information vilka ersättningsmodeller som finns inom Söderberg & Partners. Dock är det enligt vår uppfattning inte möjligt att redogöra för vad varje enskild medarbetare tjänar då detta kan vara beroende på olika parametrar såsom exempelvis nöjd-kund-mätningar. Enligt oss är det mest centrala att det inte föreligger några ytterligare intressekonflikter vad gäller incitament än de som framgår av vår redovisning av ersättning säger Julia Andersson Melbi. Med tanke på att Konsumentverket ställt sig frågande till informationens utformning kommer Söderberg & Partners framöver att också nämna detta i sin informationsbroschyr om ersättningar. Söderberg & Partners kommer också att revidera sitt kapitel om tvistlösning efter att Konsumentverket påtalat att det är otydligt formulerat. Konsumentverket vill att det ska vara tydligare att man kan vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få sin sak prövad. Inga åldersneutrala premier för försäkringar Regeringen har presenterat lagrådsremissen Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering. Lagrådsremissen syftar till att, som namnet antyder, stärka skyddet mot diskriminering på grund av ålder. Men det kommer inte, som det har diskuterats, bli något krav på åldersneutrala premier. Ett sådant förbud skulle slå hårt mot flera försäkringsgrenar. Men i remissen föreslås istället ett generellt undantag för försäkringstjänster. Anledningen till det föreslagna undantaget är risken för moturval. Man diskuterar också EU-domstolens förbud mot kön som en parameter vid premiesättning. Det kommer även göras en hel del andra undantag från diskrimineringsförbudet. Bland annat undantas åldersgränser som är reglerade i lag. Det ska också göras ett generellt undantag för åldersgränser som kan anses berättigade men som saknar lagstöd. Det är alltså bara oberättigade och kränkande åldersgränser som blir förbjudna. Den nya lagstiftningen föreslås börja gälla den 1 januari 213. Konsumentverket ifrågasätter Compricers opartiskhet Jämförelsetjänsten och försäkringsförmedlaren Compricer får kritik på tre områden av Konsumentverket i den pågående granskningen av förmedlarnas information till kunderna. Verket ifrågasätter Compricers opartiskhet och skriver att bolagets påstående att dess förmedling sker på grundval av en opartisk analys är vilseledande och otillbörligt. Konsumentverket vänder sig mot Compricers påstående att försäkringsbolagens ersättning till förmedlaren aldrig belastar dig som kund och underkänner den allmänna formuleringen att de erhåller ersättning från försäkringsbolagen för varje förmedlad försäkring eller kund. Verket anser framförallt att Compricer inte uppfyller kraven för god försäkringsförmedlingssed, genom att inte ha med ett tillräckligt stort antal försäkringsavtal i sin jämförelsetjänst. Verket har jämfört försäkringbolagen i Compricers tjänst med de som som jämförs på Konsumenternas försäkringsbyrås webbplats, www. konsumenternas.se. De kommer fram till att de företag som Compricer samarbetar med utgör en mycket liten del av den totala marknaden. I jämförelsen på Konsumenternas försäkringsbyrås webbplats har flera av de aktuella företagen inte kunnat poängsättas i Svenskt kvalitetsindex på grund av att de inte har en tillräckligt stor marknadsandel. Det kan även noteras dels att av de försäkringsvarumärken som Compricer presenterar på sin webbplats har flera samma försäkringsgivare, dels att enbart ett av 24 länsbolag i Länsförsäkringar förefaller ligga till grund för jämförelsen. Senast den 16 maj ska Compricer yttra sig över kritiken. Konsumentverket i stor granskning av förmedlingsinformation Konsumentverket genomför en sammanhållen granskning av informationen till konsumenter vid försäkringsförmedling. Granskningen omfattar både förmedlingsföretag och de större bankernas försäkringsförmedling. Vi har begärt in och granskat information från 41 olika bolag, och inlett tillsynsärenden mot 18 bolag, säger Joel Westerlund, jurist på Konsumentverket, till Försäkringsnyheterna. Försäkringsnyheterna har den senaste tiden uppmärksammat fyra av dessa ärenden som gäller ICA Banken, Nordea, Söderberg & Partners och Compricer. Skandia backar om uppmärksammad barnförsäkring Skandia backar nu i det uppmärksammade fallet med den för tidigt födda flickan vars föräldrar nekades att teckna en barnförsäkring. Konsumentombudsmannen, KO, valde att föra flickans talan i domstol, men innan huvudförhandling hållits, backar Skandia och ger föräldrarna rätt att teckna en barnförsäkring. Eftersom all vår vinst går till våra kunder är det oerhört viktigt att göra rättvisa, individuella bedömningar för de som vill teckna försäkring hos oss och i det här fallet har vi kommit fram till en ny bedömning efter att ha låtit våra experter titta på det ännu en gång. Jag är jätteglad över att flickan nu får teckna försäkring hos oss, säger Jonas Collet, Skandias presschef, till Försäkringsnyheterna. Konsumentombudsmannen Gunnar Larsson tolkar Skandias agerande som att bolaget erkänner att man från början gjorde en otillåten schablonbedömning: Jag förutsätter nu att inte bara Skandia, utan även övriga försäkringsbolag omedelbart upphör med att vägra barnförsäkringar bara på grund av låg födelsevikt. Domen visar att försäkringsbolag är väl medvetna om att bedömningen ska göras utifrån individens hälsotillstånd, inte med hänvisning till otydlig statistik, säger han i en kommentar. Försäkringsnyheterna skrev om KO:s stämning av Skandia den 16 december. FI och Konsumentverket vill ändra lagen för att stoppa elbolagets försäkring Finansinspektionens, FI, och Konsumentverkets gemensamma granskning av Energibolagets och Min el ebs AB:s kostnadsförsäkring, som Försäkringsnyheterna skrev om den 9 mars, har nu lett till att myndigheterna gemensamt skriver till regeringen för att få en lagändring till stånd. I ett brev till justitiedepartementet föreslår de att ett uttryckligt krav på intressegemenskap mellan gruppmedlemmar och gruppföreträdare införs i FAL, Försäkringsavtalslagen. Elbolagen, som båda tillhör samma koncern, erbjuder sina kunder kostnadsförsäkringen, som ger ersättning för elkostnader vid inkomstbortfall på grund av sjukdom eller arbetslöshet, i samband med försäljningen av elavtal. Detta är ett exempel på en form av negativ avtalsbindning mellan två parter som inte har någon intressegemenskap, skriver myndigheterna. De ser med oro på vad det skulle kunna få för konsekvenser för konsumentkollektivet om fenomenet sprids. Vi har fått in ett flertal ärenden när det gäller bolagens kostnadsförsäkringar, säger Yashin Hajee, jurist på konsumentverket, till Försäkringsnyheterna. Negativ avtalsbindning ska vara undantag och inte regel, sade Jonatan Holst, presschef på FI, tidigare till Försäkringsnyheterna. Myndigheternas brev till regeringen går att ladda ner här: Press/212/brev_gruppforsakringar_FI_KV_21257.pdf Captivebolagens kampanj mot svenska regeringen fortsätter Captivebolagens brevkampanj mot den svenska regeringen i Solvens II-frågan fortsätter. Nu har bolagens europiska samarbetsorganisation, ECIROA, European Captive Insurance and Reinsurances Owner s Association sällat sig till brevskrivarna. De vänder sig, liksom tidigare brevskrivare, mot att EU-kommissionen i artikel 78 i utkastet till Nivå 2-åtgärder, inskränker definitionen av captivebolag så mycket att 9 procent av captivebolagen inte kan använda sig av de förenklade beräkningsmodeller för kapitaltäckningskrav som utformats särskilt för captivebolag. Disproportionate rules for captives would force captive parents to transfer part of the risks back to their balance sheets and would harm real economy interests at a time when industry requires incentives to spur growth, skriver organisationen i brevet. Detta är dock mycket lätt att åtgärda genom en enkel omskrivning som ger artikel 78 samma innebörd som definitionen av captives i artikel 13 i samma dokument, menar ECIROA. Organisationen påpekar också att Sverige är den tredje största hemorten för captivebolag i EU, med i dag 5 captivebolag. Halva Sveriges befolkning bor i en kommun med eget captivebolag och stora svenska bolag som Alfa Laval, Swedbank, Vattenfall, Ikea, TeliaSonera och Ericsson använder captives som en viktig del av sin riskhanteringsstrategi. Tidigare har bland andra Swedbanks captivebolag Sparia, Svenska Kommun Försäkrings AB, Electrolux Försäkrings AB och Ericsson Insurances skickat brev med liknande innehåll till Finansdepartementet. Vill du läsa ECIROA:s brev till Anders Borg? Skicka ett mail till forsakringsnyheterna.se Konsumentverket kritiserar ICA Banken Konsumentverket kritiserar ICA Banken för den information som banken ger i samband med förmedling av bland annat låne- och betalskyddsförsäkringar. Bankens formuleringar Vi måste enligt lag upplysa dig om att vi erhåller ersättning för vår försäkringsförmedling med en procentuellt beräknad provision på erlagda premier och Som försäkringsförmedlare av denna försäkring får ICA Banken AB ersättning med en procentuellt beräknad provision på erlagda premier, lever inte upp till kraven i lagen om försäkringsförmedling, LFF. Informationen är därmed att anse som vilseledande och otillbörlig enligt markndsföringslagen, MFL. ICA Banken ska nu yttra sig och förklara hur den ser på detta och hur den tänker agera. Vill du läsa Konsumentverkets skrivelse? Skicka ett mejl till forsakringsnyheterna.se så skickar vi den som en pdf. ERV måste betala moms på tjänsteköp ERV har dömts att betala moms på de tjänster de köpt av sin internationella partner Euro-Center. ERV har menat att det rör sig om en försäkringstjänst, men förvaltningsrätten i Stockholm går på Skatteverkets linje och menar att det rör sig om en administrativ tjänst. Skatteverket beslutade 29 att påföra Europiska Försäkringar, numera ERV, utgående moms för inköp av tjänster från sin utländska samarbetspartner Euro-Center. Skatteverket menade att tjänsten var en sammansatt tjänst som omfattade både skadereglering och administration som är omsatt i Sverige. Bolaget överklagade ärendet till Förvaltningsrätten och menade att omsättningen avsett så kallat case fees och family fees och därmed ska undantas från bolagets skattepliktiga omsättning i Sverige. Skatteverket menar att de ersättningar ERV betalat, fixed fees, case fees

10 18 FÖRSÄKRINGS nyheterna FÖRSÄKRINGS nyheterna 19 NYHETER I KORTHET REDAKTIONSRÅDET och family fees inte kan ses som skaderegleringskostnader utan i stället som bolagets kostnader för att på plats ha tillgång till en samarbetspartner som utför tjänster på bolagets uppdrag. Den omständigheten att en tjänst bidrar till ett försäkringsbolags huvudsakliga verksamhet medför inte i sig att det är fråga om en försäkringstjänst. Förvaltningsrätten konstaterar i sin dom att det är ostridligt att den tjänst som Euro-Center utför inte omfattas av undantaget för försäkringstjänster. Frågan är istället om det är försäkringsbolaget eller försäkringstagarna som ska anses vara köpare av tjänsten. Det är i sin tur avgörande för om omsättningen ska avses ha skett i Sverige och därmed om det ska momsbeläggas. Förvaltningsrätten skriver i sitt domslut att avgifterna man betalat till Euro-Center är bolagets kostnad för att ha tillgång till en samarbetspartner på plats som utför tjänster för dem. ERV har anfört att försäkringstagarna på plats ingår lokala avtal med Euro- Center men det föranleder ingen annan bedömning utan det är ERV som är köpare i förhållande till Euro- Center. De tjänster Euro-Center tillhandahåller är en sammansatt tjänst inom skaderegleringsverksamhet enligt förvaltningsrätten, det i sin tur gör att omsättningen ska anses ha skett inom landet. Därför har Skatteverket haft rätt när de påfört moms på köpet av tjänsterna. Söderberg & Partners ska bli störst på sakförmedling Söderberg & Partners storsatsar på sakförmedling och siktar på att bli störst på området inom två år. Nu fortsätter man den tidigare satsningen på förmedling av sakförsäkring till kommuner med att man utökar personalen och samtidigt vänder sig till industrin. I september rekryterade Söderberg & Partners ett team på 2 personer specialiserade på risk- och försäkringsfrågor inom den offentliga sektorn. Nu förstärker företaget ytterligare med personal och fortsätter sin satsning mot industri. Vi påbörjade den här satsningen på sakförsäkringar redan 27 och vi har satsat hårt sedan dess. Syftet har hela tiden varit att bli störst inom sakförmedling och vi tror att vi kan uppnå det inom två år, säger Gustaf Rentzhog, vd på Söderberg & Partners, till Försäkringsnyheterna. Hittills är man alltså väldigt nöjda med saksatsningen på Söderberg & Partners, och Gustaf Rentzhog menar att en av anledningarna till att det gått så bra är just att man vågat satsa helhjärtat. Vi har tagit fram ett bra affärs- och analyssystem för förmedlingen och kunderna märker att vi har bra medel att hjälpa dem. Våra konkurrenter satsar väldigt lite på IT och vi satsar väldigt mycket och då växer avståndet till dem hela tiden. Kan vi erbjuda kunderna en attraktiv produkt blir det också lättare att rekrytera duktig och senior personal, så det är en positiv cirkel, säger han. Målet är alltså att vara etablerade som Sveriges största förmedlare inom sakförsäkring om två år. De stora förmedlarna har varit Willis, Aon och Marsh. Vi räknar med att kunna ta marknadsandelar inom förmedling till offentliga verksamheter och industrin som gör att vi kommer att vara störst och det innebär en omsättning på ungefär 3 miljoner kr om några år inom det segmentet, säger Gustaf Rentzhog. Nu har man anställt Martin Flink som tillsammans med framförallt Björn Thorstrand och Stefan Nybacka ska fokusera på att få industriverksamheten att växa inom Söderberg & Partners. Martin Flink kommer närmast från Marsh, där han bland annat varit chef för Client Practice, Client Executive för större industriföretag, specialist inom mergers och acquisitions, bolagsjurist och compliance officer samt tidigare även affärsområdeschef för Affinity. I planerna för Söderberg & Partners satsning på industri ingår att rekrytera ytterligare fyra till sex personer under 212 och ytterligare sex till åtta personer under 213. Säkra etablerar gemensamt kontor i Stockholm Säkra har inlett ett arbete för att utveckla och förstärka sitt varumärke. Arbetet inleds med att man skaffar ett gemensamt kontor i Stockholm. De bolag i Stockholm som ingår i Säkra flyttar nu till ett gemensamt kontor på Brunnsgatan. Där ska man också erbjuda konferens- och utbildningsmöjligheter för samtliga inom Säkragruppen. Det finns flera orsaker till att vi nu flyttar till ett gemensamt kontor. Dels att vi ökar samarbetet mellan våra bolag i Stockholm och att det naturligtvis blir en del synergier. Men framförallt stärker det vårt varumärke. Vi är en väldigt spridd grupp som finns på 5 platser runt om i landet Det här ger oss mycket större möjligheter att träffas fysiskt, säger Säkragruppens vd Johan Törnhage till Försäkringsnyheterna. De senaste åren har vi arbetat mycket med ett gemensamt affärssystem och vi har också ett gemensamt värdepappersbolag. Nyligen har vi även centraliserat vår klagomålshantering för att öka både säkerhet och service till våra kunder, säger Johan Törnhage. Vi är väldigt måna om att vara attraktiva för våra medlemsföretag och då handlar det om att ge en bra service under ett starkt varumärke. Obligatoriskt med informationsblad för livprodukter Från och med den2 april ska livförsäkringsbolag lämna faktablad med den viktigaste förköpsinformationen för både traditionella försäkringar och fondförsäkringar. Finansinspektionen beslutade i fjol att faktabladen ska innehålla bland annat information om kostnader, avgifter, solvens och historisk avkastning. För att underlätta arbetet har också Svensk Försäkring tagit fram en rekommendation om faktablad. Bolagen har varit väldigt positiva i det här arbetet. Finansinspektionens allmänna råd är mycket detaljerade. Vi har istället fokuserat mycket på struktur och utformning i vår rekommendation, säger Marie Hosinsky, ekonom på Svensk Försäkring, till Pensionsnyheterna. Hon tror att faktabladen kan göra det enklare för kunderna att jämföra olika produkter. Det är viktigt med god konsumentinformation och transparens. Vi har jobbat mycket med struktur och innehåll så förhoppningsvis blir informationen från bolagen i faktabladen enhetlig och enkel för kunden att jämföra, säger Marie Hosinsky. Alla våra artiklar finns i ett sökbart textarkiv på Redaktionsrådet ger stöd i övergripande frågor om nyhetsbrevets inriktning och utveckling. Det består av: Redaktionen Lars Nordstrand vd Movestic från 1 augusti Ola Kallemur chef kommunikationsavdelningen Länsförsäkringar AB Malou Sjörin kommunikationsdirektör Trygg Hansa Chefredaktör: Joachim Björk Telefon: Mobil: E-post: Ansvarig utgivare: Malin Svenberg Telefon: Mobil: E-post: Prenumerationer: Jenny Stenberg Telefon: E-post: Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Det är inte tillåtet att vidarebefodra, kopiera eller på annat sätt mångfaldiga materialet utan ansvarig utgivares medgivande. I prenumerationen ingår dagliga e-postade nyheter samt denna fördjupande pdf-tidning som utkommer Lars Einar Pettersson privatmarknadschef Gjensidige Daniel E Eriksson produktmarknadschef Folksam Försäkringsnyheterna Analys ges ut av Exakt Media AB Johannesgränd Stockholm Telefon: Fax: Orgnr: BG: med 1 nummer per år. Detta nummer är presslagt den 16 maj 212. I prenumerationen ingår även dagliga e-postade nyheter.

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT En tidning från PwC för stora internationella företag och organisationer www.pwc.se 3-2014 Digital uppstickare: P2P Anders Nyrén om: Industrivärden, kvotering, konjunkturen och EU Nya affärsmodeller i

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 12 MAJ 2015 12 maj 2015 Dnr 15-6895 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 4 Konsumenterna behöver skyddas 4 Flera steg för stärkt konsumentskydd 6 RÅDGIVNING

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.5 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN 4TIPS INVESTERA SMART & FOTO: MARTIN

Läs mer

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister 1MARS 2015 Pengar är energi Per Bolund, finansmarknadsminister Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN Foto: Lars Nyman SVENSKA KRISFONDER BLAND DE STÖRSTA AMORTERINGSKRAVET IKRAFT UPPRUSTNING MOT PENNINGTVÄTT VD

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Innehåll 1. Inledning sid 5 2. Sammanfattning sid 7 3. Bakgrund sid 11 3.1 Den ökade skuldsättningen i samhället sid 11 3.1.

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

Gruppförsäkringar. Juridiska institutionen. Reza Ghasemi. Juristprogrammet Examensarbete (30 hp) höstterminen 2012

Gruppförsäkringar. Juridiska institutionen. Reza Ghasemi. Juristprogrammet Examensarbete (30 hp) höstterminen 2012 Juridiska institutionen Juristprogrammet Examensarbete (30 hp) höstterminen 2012 Gruppförsäkringar En studie om bestämmelserna om reservationsanslutning i försäkringsavtalslagen är i behov av översyn Reza

Läs mer

4.13 Fond&Bank. Webb-tv allt viktigare i varumärkesbygget. Handelsbanken Fonder ska bli ännu bättre SVENSKA NYHETS BREV>

4.13 Fond&Bank. Webb-tv allt viktigare i varumärkesbygget. Handelsbanken Fonder ska bli ännu bättre SVENSKA NYHETS BREV> 4.13 Fond&Bank SVENSKA NYHETS BREV> 26 mars Oberoende affärsnyheter om bank- och finansmarknaden Nya börser jagar fastighetsbolag I december lanserade Nasdaq OMX sin marknadsplats för mindre och medelstora

Läs mer

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Rapport 2010:16 Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Läs mer

Amortera mer. Men sen då?

Amortera mer. Men sen då? MARS 2014 1 Amortera mer. Men sen då? Strukturella problem löser vi inte på egen hand. Swedbanks vd Michael Wolf vill se en bred uppslutning kring bostadsmarknadens fortsatta utveckling och finansiering.

Läs mer

En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring

En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring Handelshögskolan i Göteborg Juridiska institutionen En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring - vilka konsekvenser får begreppen verklig ägare och huvudsaklig brukare? Sara Cronholm

Läs mer

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras MAJ 2013 2 driva bank i en utmanande tid FOTO: Håkan Flank svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras 2 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 2 maj 2013 VD har ordet Idén om en skatt

Läs mer

Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling

Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 1 Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 2

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If?

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? - En artikel om klagomålshantering och beskrivning av If Skadeförsäkrings klagomålshantering. Johan Ohlsson - Klagomålsansvarig för

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

KOLL PÅ. sjukpenningen VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA. Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

KOLL PÅ. sjukpenningen VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA. Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 2 15 februari 2006 tidningen för dig i Försäkringskassan Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA KOLL PÅ sjukpenningen FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sund ekonomi hos Sundit Reko ett effektivt skydd mot bokföringsbrott De tillfälliga skatteanstånden en ny konkursvåg? Jakten

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

B E T A L N I N G A R

B E T A L N I N G A R Nummer 1 April 2010 SÄKRA B E T A L N I N G A R Mätbara Metoder I ett par år nu har vi hört om de 400 000 överskuldsatta. De har nämnts i kvällspressen, av krönikörer och debattörer, av tjänstemän på hög

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer