synapsen Äntligen hos mamma och pappa Nr Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "synapsen Äntligen hos mamma och pappa Nr 2-3 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning"

Transkript

1 synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr Årgång 27 Äntligen hos mamma och pappa Oppositionen skriver brev till majoriteten och undrar: Hur blir det med epilepsivården? Temat är försäkringar. Mycket kan förbättras för konsumenterna, visar kritisk rapport. Åse Ohlssons bildreportage från Namibia, fältarbete bland sten och springbockar.

2 Innehåll 2-3/ Epilepsivården kvar på Huddinge sjukhus 4 5 Oppositionen ställer krav 6 7 Fem nya i styrelsen 8 Notiser Utflykter med Epilepsiföreningen 15 Inbjudan till självhjälpskurs William hemma hos mamma och pappa Tema försäkringar: Försäkring kan vara en trygghet Med natur och djur i Namibia Öppet Hus om psykologisk anfallskontroll 28 Notiser 29 Läsvärt ungdom sidan 8 9 Till minne av Niclas Wiell kalendarium sidan Kallelse till extra årsmöte Våra kommande utflykter krönika sidan 22 Vart tog informationen vägen? På grund av ändrad utgivningsplan för Synapsen är detta ett dubbelnummer. Nästa nummer av Synapsen utkommer i vecka 48, manusstopp 20 okt synapsen Synapser är kontaktpunkter på hjärnans nervceller och de hjälper till att fånga upp signaler från andra nervceller. Synapserna är alltså nödvändiga för att nervcellerna ska kunna kommunicera. Medlemstidning för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm Omslagsbild Sonja Ekerstam Kansli St Göransgatan 84, 3 tr, Stockholm Telefon Postgiro Bankgiro E-post Hemsida Ansvarig utgivare Katarina Nyberg Redaktör Katarina Nyberg E-post till redaktionen Foto, där annat ej anges Katarina Nyberg Grafisk produktion Fröjdlund Grafisk Form AB Tryck Bording AB, Eskilstuna ISSN

3 Epilepsivården kvar aktuellt på Huddinge sjukhus Epilepsivården för södra delen av länet får vara kvar i Huddinge. Planerna på en flytt till Solna har stoppats. Det blir inget Neurocentrum i Solna. Det beskedet lämnar Lars-Olof Ronnevi, chef för neurologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Kostnaderna är för stora och dessutom tillkommer att det inte finns lokaler som rymmer all personal, säger han. Ω Lars-Olof Ronnevi nämner också personalens oro som en bidragande faktor till de ändrade planerna. Nu fortsätter vi som förut med två enheter som bas men med något olika profilering av verksamheten, säger han. Men för epilepsipatienterna blir det ingen förändring. Som Synapsen skrev om i förra numret har det funnits långtgående planer på att av de två neurologmottagningarna i Huddinge och Solna bilda ett Neurocentrum i Solna. Redan nu tillhör mottagningarna samma klinik genom sammanslagningen av Karolinska sjukhuset och Huddinge sjukhus för några år sedan. Tanken med Neurocentrum var att lägga i stort sett all verksamhet i Solna och endast ha en mindre akutmottagning i Huddinge, samt några vårdplatser. Vad som utmärker neurologin är att vi har många små diagnosgrupper som vinner på att samla resurserna till ett ställe, säger Lars-Olof Ronnevi. Det ska vi fortsätta med i vissa fall. Epi-vården i Huddinge blir kvar Oberoende konsulter har i en utredning tittat på förutsättningarna för ett Neurocentrum och även undersökt vilka konsekvenserna skulle bli. Förslaget väckte mycket oro hos personalen som befarade att många skulle välja att sluta och därmed skulle kliniken tappa värdefull kompetens. En omorganisation tar alltid mycket tid och kraft. Nu kan alla andas ut. Lars- Olof Ronnevi tycker att förutsättningarna för en bra neurologisk vård är goda idag. Han pekar på en neurovetenskap i snabb omvandling tack vare senare års forskning om hjärnan. Detta har resulterat i effektivare behandling och nya läkemedel. Mer av kakan Men han tycker också att neurosjukvården måste få en större del av den kaka som utgörs av sjukvårdens budget. Idag kostar denna bit av kakan under en procent av sjukvårdens kostnader trots att neurologin samlar en stor del av de kroniska sjukdomar som för både patienter och anhöriga medför stora svårigheter och livslånga kontakter med sjukvården. π Text: Teresa Janzon Foto: Medicinsk bild, Karolinska Universitetssjukhuset synapsen 2-3/2008 3

4 Oppositionen ställer krav Oppositionen i landstinget har gjort gemensam sak och skrivit ett brev till Hälso- och sjukvårsnämnden om behoven i epilepsivården. Man är inte nöjd med det svar landstingsalliansen gav i våras på interpellationsfrågor från miljöpartiet och vänsterpartiet. Dag Larsson, landstingsråd (s), Lena-Maj Anding, gruppledare (mp) och Birgitta Sevefjord, landstingsråd (v) har skrivit ett gemensamt brev om epilepsivården till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Ω I den utredning om epilepsivården som presenterades i februari 2007, den så kallade Fokus-rapporten, rekommenderas förstärkt kapacitet när det gäller läkare inom öppenvården för barnneurologi och vuxenneurologi. Förstärkningar av nuvarande epilepsiteam med ytterligare sjuksköterskor, psykologer och specialinriktade psykiatriker måste till. Det behövs även bättre möjligheter till uppföljning i öppenvården vid rehabiliteringsklinik efter rehabiliteringsinsats. Satsning på barnen Gunilla Roxby-Cromvall framhåller i sin interpellation att Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm känner oro över att väldigt få förbättringar har gjorts inom epilepsivården trots alla utredningsförslag. Epilepsiföreningen anser att resurserna som tillförts inte motsvarar behoven och det istället skett kontinuerliga minskningar de senaste tio åren. Föreningen kräver att förslagen till förbättringar i utredningen genomförs och att resurser som motsvarar behoven tillförs. Föreningen har framfört särskilda önskemål när det gäller barnen en ordentlig satsning på föräldrautbildning, specialpedagogiska resurser i teamen, ökad tillgänglighet för återbesök och telefonrådgivning samt en genomgång av Karolinska Universitetssjukhusets patientgrupp för att se vilka som skulle kunna bli hjälpta av kirurgi. För att få en större samsyn kring behandlingsmetoder och arbetssätt inom professionen så är det önskvärt med ett vårdprogram inom landstinget för gruppen epilepsipatienter. Vårdprogram efterlyses Ett vårdprogram bör tas fram av olika specialister inom området och berörda patientföreningar ska involveras i arbetet med vårdprogrammet. Vårdprogrammet ska förankras i vårdorganisationen och utvärderas genom kontinuerlig registrering och kvalitetssäkring. Det är viktigt att i framtagandet av vårdprogrammet belysa hela vårdkedjan och att det finns en tydlig koppling till nationella riktlinjer. π 4 synapsen 2-3/2008

5 Frågor och svar Här är de frågor som Gunilla Roxby-Cromvall (v) ställde till sjukvårdslandstingsrådet Lars Joakim Lundquist (m). Kommer du som ansvarigt landstingsråd att ta initiativ till att genomföra förslagen i den uppdaterade utredningen, samt de särskilda önskemål om satsningar för barn som Epilepsiföreningen i Stor- Stockholm framfört önskemål om? Svaret blev att en del av de åtgärder som föreslås i Fokusrapporten redan har genomförts. Beställningen av öppen neurologisk vård har ökats med 675 besök för epilepsi på Karolinska Universitetssjukhuset. Pengar i budgeten har öronmärkts för barn med kroniska eller långvariga sjukdomstillstånd. En del av denna satsning riktas till barn med epilepsi. De gamla magnetkamerorna på neuroradiologiska kliniken kommer under detta år att ersättas med en ny kamera. Planer på ytterligare anskaffningar och uppgraderingar avseende magnetröntgen finns. En del patienter med epilepsi klarar sig utan hela epi-teamets resurser. Dessa patienters behov kan tillgodoses enbart genom kontakt med en neurolog utan epilepsiinriktning, t ex privatpraktiserande neurologer. Den föräldrautbildning som föreslås i Fokusrapporten bör knytas till epi-teamen. Specialpedagoger bör bekostas av kommunerna, inte av landstinget. Anser du att det behövs ett vårdprogram för epilepsi och avser du ge i uppdrag att ta fram ett sådant under 2008? Svaret är att det är svårt att ta fram ett strukturerat vårdprogram för epilepsi eftersom det ser så olika ut för olika patienter. Ett vårdprogram för epilepsi bör tas fram på nationell nivå. När kommer Hälso- och sjukvårdsnämnden att få förslag till förbättringar på sitt bord för att ta ställning till och vilka resurser finns avsatta för förbättringar av epilepsivården i landstinget? Lars Joakim Lundquist svarar att Hälsooch sjukvårdsnämnden fattat beslut om förbättringar i samband med budgeten för En satsning inom barnsjukvården ska komma barn med epilepsi till del. Frågan om epilepsivården utreds i arbetet med öppenvårdsplanen. Majoritetens svar otillräckliga Efter detta gjorde Miljöpartiet de Gröna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna gemensam sak och skrev till Hälso- och sjukvårdsnämnden om behoven inom epilepsivården och tillgängligheten till kvalificerad neurovård i länets södra delar. Oppositionen var inte nöjda med svaren på interpellationerna. Flera oklarheter återstår om hur behoven för personer med epilepsi ska tillgodoses. Till exempel hur stora de totala resurserna till epilepsivården blir och hur stort tillskott som givits i budget 2007 och budget Det behövs en tydligare redovisning hur dessa medel har använts. Patientinflytande måste till En annan viktig fråga är hur utredningen om en centralisering av neurovården till Karolinska i Solna kommer att hanteras, inklusive bedömning av den riskanalys som lyfts fram i utredningen. Oppositionen menar att den fortsatta handläggningen av organisation och utbud inom epilepsivården bör sker i nära samverkan med Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm. Man begär också att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att i god tid före budgetarbetet 2009 redovisa för hälso- och sjukvårdsnämnden vilka ekonomiska resurser för förbättringar och utökad verksamhet som tillförts epilepsivården under Text: Katarina Nyberg Foto: Anders Anjou, Håkan Wahlén, Malin Gezelius synapsen 2-3/2008 5

6 Fem nya i styrelsen Ω Hans Hjelmqvist arbetar som intensivvårdsläkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge där han också undervisar och forskar inom specialområdet chock. Hans har själv epilepsi sedan drygt ett år. Mer resurser till epilepsivården samt en större öppenhet kring epilepsi hör till de frågor Hans vill arbeta med. Michaela Carlsson har epilepsi sedan många år. Hon arbetar nu med sin slutuppsats på programmet Miljö och utveckling på Södertörns högskola. Hon har under studietiden även varit engagerad som studentrepresentant i skolans programråd och varit ledamot i den nystartade kårföreningen. Sedan flera år är Michaela aktiv i Epilepsiföreningens ungdomsgrupp hon går troget på fikaträffarna på VeteKatten och deltar och planerar även andra av gruppens aktiviteter. Martin Olsen har tidigare arbetat som projektledare på Ericsson/HP, ett arbete som han tvingades sluta för några år sedan på grund av en svårkontrollerad epilepsi. 6 synapsen 2-3/2008

7 Premiär för delat ordförandeskap Katarina Nyberg avgick vid årsmötet i mars som ordförande och ledamot i styrelsen. Hon har ingått i styrelsen sedan 2004 och varit ordförande i tre år. Nu trappar hon ner inför pensioneringen genom att tillbringa mer tid i sitt hus i Dalarna och har därmed lämnat över ordförandeskapet till Berit Magaard och Daniella Stolpe. Årsmötet har tidigare tagit beslut om att införa möjligheten till delat ordförandeskap. Det tillämpas nu för första gången. Både Berit och Daniella har varit vice ordförande tidigare. Och nu delar dom på ordförandeskapet fram till nästa årsmöte. Katarina fortsätter att arbeta i föreningen som redaktör för Synapsen och kommer även att vara aktiv medlem i egenskap av förälder. Bakre raden stående från vänster: Hans Hjelmqvist, Ragnar Helin, Michaela Carlsson, Berit Magaard, Martin Olsen, Camilla Elwing Johansson och Catharina Aspfors. Sittande längst fram, Benithe Stavrum. Bakom henne står Malin Thor och Daniella Stolpe. Martin är verksam som instruktör vid Friskis & Svettis och tränar yoga regelbundet. Dessutom är han en ivrig förespråkare av motion på recept. Catharina Aspfors bor i Upplands Väsby tillsammans med man och sönerna Victor, 10, och Sebastian, 7. Den första kontakten med Epilepsiföreningen hade hon för drygt sex år sedan, då Victor fick sitt första anfall. Catharina ville ha mer information om epilepsi. Hon har sedan dess genomgått skolinformatörsutbildningen och vill i styrelsen bidra med den erfarenhet som man får av att vara förälder till ett barn med epilepsi. Att försöka påverka och förbättra känns viktigt. Intresseområden är i huvudsak föräldragrupper och skolfrågor. Catharina arbetar på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, för närvarande på Säkerhetsavdelningen. Hon har tidigare varit aktiv i SKTF Karolinskas styrelse, där bland annat jämställdhetsfrågor varit ett intresseområde. På fritiden vill Catharina umgås med familjen i sommarstugan i Roslagen, träffa vänner, se på konst, måla och teckna, laga god mat, läsa böcker och ägna sig åt inredning. Benithe Stavrum har en åttaårig dotter med svårkontrollerad epilepsi och utvecklingsstörning med autismliknande tillstånd. Hon har även en son på 13 år. Benithe är utbildad osteoarkeolog, en arkeolog som är specialist på skelettet, men jobbar nu som receptionist/växeltelefonist på ett stort företag. Hon är kassör i osteologiska föreningen och kan bokföring. Benithe, som genom dotterns epilepsi har småbarnsperspektivet, vill gärna jobba med skolfrågor i styrelsen. π Text: Teresa Janson synapsen 2-3/2008 7

8 notiser Pepparspray mot krampande kvinna En kvinna i Växjö gick ut för att roa sig. Men den här augustikvällen slutade med att kvinnan fick ett epilepsianfall och polisen sprutade pepparspray mot henne i ambulansen. Nu har både polisen och en vän till kvinnan polisanmält händelsen. Kvinnan har haft epilepsi sedan födseln. När anfallen kommer brukar hon få känningar. Hennes vän, som var med vid tillfället, har tillgång till medicin och sprutor och kan ge kramplösande, ibland brukar medicinen häva anfallen. Action Zone ett spel om epilespi Spelet riktar sig till barn i ålder 5 år och uppåt. Genom att använda en serie frågeställningar om epilepsi höjs kunskapsnivån. Samtidigt som man har en trevlig stund tillsammans. Action Zone har tagits fram av läkemedelsföretaget UCB Pharma i samarbete med International Bureau for epilepsy IBE, och kan rekvireras från Epilepsiföreningens kansli, tel eller via e-post Spelet kostar endast 49 kr inkl. porto. När de två vännerna var på väg hem efter krogbesöket började kvinnan må dåligt. Hon föll ihop och började krampa. Ambulans kom men ambulansvårdarna klarade inte av att lugna henne. De menade att hon druckit alkohol och ville ge henne en spruta. Vännen försökte förklara att kvinnan har epilepsi och att hon har intyg från sin läkare att hon lätt blir aggressiv när hon får anfall. Men polis tillkallades. Fyra poliser och sjukvårdarna fick över kvinnan Dags för Österländsk Gymnastik på en bår och in i ambulansen. Två poliser åkte med i ambulansen. Kvinnan berättar att hon fick panik när det var mörkt i ambulansen och några höll fast henne i armar och ben. Det var då poliserna tog fram pepparsprejen och sprutade mot henne. Polisrapporten från händelsen visar att poliserna förstod att det handlade om epilepsi. Utredningen får nu visa varför de använde pepparspray. (TV4-nyheterna) För barn och ungdomar med epilepsi. Ny kursstart måndagen den 1 september. Sedan flera år erbjuder Epilepsiföreningen i samarbete med Claes Kente kurser i österländsk gymnastik för barn och ungdomar med epilepsi. Genom att delta i österländsk gymnastik får du möjlighet att träffa andra barn och ungdomar med epilepsi. Du får träna på balans och kroppskontroll, styrka och smidighet, mental träning samt avslappning. Ett av målen är att eleverna, om de så önskar, ska visa upp sina färdigheter för andra epilepsiföreningar i Sverige för att sprida kunskap och träffa andra i samma situation. Kursen fortsätter som tidigare på måndagskvällar kl för unga i åldern år. Den innehåller rörelser från bland annat Qigong, Taijiuqan, japanskkinesisk formträning från Okinawa respektive Shanghai. Nu i höst startas en ny grupp för yngre barn i åldersgruppen 5 10 år. Tid kl För mer information och anmälan ring Claes, telefon Adressen är Blästervägen 1 i Kallhäll, gå in på salongen Chi-Grace. Kursledare är Claes Kente som själv är förälder till en tonåring med epilepsi. 8 synapsen 2-3/2008

9 ungdom Till minne av Niclas Wiell Den 24 juli hände det som inte får hända. Niclas Wiell var och badade med sin storebror och hans familj. Niclas visste vad som gällde med vatten. Nu satt han på bryggan och tittade på syskonbarnen som dök och simmade. Han fick ett krampanfall och ramlade i vattnet. Det var sju meter djupt och det järnrika vattnet var mörkt. Det tog mer än 20 minuter innan räddningstjänsten fick upp honom. Och då var det för sent. Så minns vi Niclas Vi har svårt att ta till oss vad som har hänt, det känns som att han när som helst ska komma in genom dörren, som att någon ska säga att det inte är sant. Niclas var betydelsefull för oss i ungdomsgruppen på sitt eget sätt. Han var en mycket speciell person med många tankar och idéer, som ibland kunde vara svåra att förstå, men det var ju en del av honom! Man kan väl säga att han var en filosof i modern tid. Allt var ettor och nollor och han diskuterade gärna tid och rum, eller hans andra passion Per Gessle. Niclas deltog flitigt i alla aktiviteter och man kunde räkna med att han alltid fanns där, i ur och skur. Han brydde sig I november gjorde delar av ungdomsgruppen en resa till Norge för att inom ramen för Epic Youth träffa ungdomar från de övriga nordiska länderna. Ungdomarna hade en fin helg tillsammans. Niclas deltog förstås, i främsta raden på bilden, i röd jacka. även mycket om och ville gärna hjälpa sina vänner. Det är väldigt sorgligt och ofattbart att Niclas inte är med oss nu. Han lämnar ett stort tomrum i ungdomsgruppen. Dessutom hade han hela livet framför sig och hade säkert hittat sitt alldeles särskilda sätt att leva det, men vi hoppas att han även gör det där han är nu. Vi och många andra känner med hans familj något oerhört. Vila i frid Niclas! Alla vi i ungdomsgruppen Höstens aktiviteter för ungdomsgruppen September: Den 6 september blir det kräftskiva kl 18 (ingen sprit!). Anmäl till Annika eller Malin om du vill komma. Var och en tar med sig sina kräftor, eller något annat. Oktober: Den 12 oktober, bowling. Vi ses kl utanför pressbyrån vid St:Eriksplans T-banestation. Anmäl deltagande till Annika eller Malin. November: Den 15 november går vi på teater eller bio. Ring Annika eller Malin för förslag eller information. December: Vi ingen särskild aktivitet inplanerad än. Träffpunkt VeteKatten fortsätter som vanligt. Första torsdagen i månaden (4 september, 2 oktober, 6 november och 4 december), Kungsgatan 55, kl Föreningen betalar fikat. Det kan hända att det blir ändringar i planeringen så om du vill du hänga med på någon av våra aktiviteter, ring då till oss för mer info. Eller om du har förslag på någon aktivitet. KONTAKTA OSS GÄRNA Malin Thor, tel eller Annika Thyselius, eller synapsen 2-3/2008 9

10 kalendarium Augusti Söndag 31 Hundträff, kl 14 i Rålambshovsparken September Måndag 1 Start för Österländsk gymnastik, kl 18 19, Kallhäll Torsdag 4 Lördag 6 Ungdomarnas Träffpunkt VeteKatten, Kungsgatan 55, kl Nordisk Epilepsidag, Medborgarplatsen, kl Lördag 6 Ungdomsgruppen har kräftskiva, se sid 9 Söndag 14 Onsdag 17 I Carl Michael Bellmans 1700-tal, stadsvandring, samling vid Taubestatyn Järntorget, kl 13 Öppet Hus, kl Föreningen presenterar hösten verksamhet. Onsdag 8 Extra årsmöte och Öppet Hus, kl Söndag 12 Ungdomsgruppen bowlar, se sid 9 Söndag 19 Torsdag 30 November Torsdag 6 Lördag 15 Söndag 16 Samling utanför Historiska muséet, Narvavägen 13 17, kl 13 Öppet Hus, kl 18 20, på temat stressrelaterad ohälsa. Marie Lindgren, läkare som har en dotter med autism föreläser. Vad är stress och hur hanterar man den? Ungdomarnas Träffpunkt VeteKatten, Kungsgatan 55, kl Ungdomsgruppen går på teater eller bio, se sid 9 Samling kl 13 utanför Etnografiska muséet Oktober Torsdag 2 Ungdomarnas Träffpunkt VeteKatten, Kungsgatan 55, kl Om ingen annan plats anges så är mötet på S:t Göransgatan 82A. i Handikappföreningarnas lokaler. Extra årsmöte och Öppet hus Kallelse till extra årsmöte och Öppet Hus med Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm Torsdagen den 8 oktober, kl S:t Göransgatan 82A, Fridhemsplan På dagordningen: 1. Öppnande och fastställande av dagordning 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 3. Val av presidium för mötet. a. ordförande b. sekreterare c. justeringsmän tillika rösträknare. 4. Upplösning av Margareta Christenssons minnesfond 5. Årsmötets avslutande Efter årsmötesförhandlingarna kommer Svenska Epilepsiförbundet att presentera sin verksamhet. Föreningen bjuder på frukt, kaffe/te. Anmälan senast den 6 oktober till kansliet, Hjärtligt välkomna! 10 synapsen 2-3/2008

11 kalendarium Våra kommande utflykter Sista anmälningsdag görs till kansliet onsdagen före utflykten, tel Föreningen betalar alla inträden. I Carl Michael Bellmans 1700-tal, stadsvandring Söndagen den 14 september kl 13. Samling: Taubestatyn Järntorget den 14 september kl 13. En kulturhistorisk resa till Bellmans och Gustaf III:s Stockholm. Här får man lära känna konstnärer, arkitekter och hovfolk, Fredman och Ulla Winblad och lyssna till några av Bellmans visor. Ciceron: Ulf Bagge. Historiska muséet Söndagen den 19 oktober kl 13. Samling utanför Historiska muséet, Narvavägen Historiska museet är ett av Sveriges största museer. Museets samlingar består av arkeologiska föremål från det geografiska område som idag kallas Sverige. Museets samlingar består också av svensk kyrkokonst. Föremålen kommer från hela landet och alla tider. Samlingarna omfattar fler än tio miljoner enskilda föremål fördelade på ca inventarienummer. I utställningarna visas historien som spänner över tusentals år, från vår äldsta forntid till vikingatid och medeltid. Muséet är också en plats för tillfälliga utställningar och aktiviteter för olika åldrar. Föredrag, temahelger, skolvisningar, barnverksamhet och magasinsvisningar är något av det som besökaren kan ta del av. Etnografiska museet Söndagen den 16 november kl 13. Buss 69 från Centralen, hållplats Museivägen. Samling utanför Etnografiska museet. Etnografiska museet vill genom spännande program, permanenta och tillfälliga utställningar, öppna fönster mot skilda livsvillkor och kulturer från hela världen. Utifrån våra stora samlingar och deras historia vill vi ge kunskap och perspektiv på vad det är att vara människa i vår föränderliga värld. I utställningarna visas spännande föremål från världens alla hörn: Nord- och Sydamerika, Afrika, Oceanien och Asien. Dessutom japanskt tehus i parken, restaurang Babajan, hörsal, bibliotek och välsorterad butik. Julmarknad på Skansen Söndagen den 14 december kl 13. Samling utanför ingången till Skansen. Den traditionella julmarknaden på Skansen har ett marknadstorg som dignar av mat, godsaker och julpynt. Brasorna tänds, julborden dukas, det pysslas och pyntas och granarna kläs i våra hus och gårdar. I Stadskvarteren finns de skickliga hantverkarna. För många generationer av stockholmare har julmarknaden varit inledningen på julfirandet. För Epilepsiföreningen är traditionen ett år gammal Bland julmarknadens alla klassiska julvaror som tomtar, senap, korvar, ljus, halmbockar, kransar, glas och textilier finns i år även gammeldags juldekorationer, julkakor, ekologisk ostkaka, trähantverk och sameslöjd, textil, älgskinnsprodukter och silkessjalar. Varje julmarknadsdag mellan kl 10 och 16 bjuder Ayla och Julorkestern upp till dans för stora och små kring granen på Bollnästorget och för barnen finns den klassiska fiskedammen. Den första julmarknaden på Skansen anordnades redan 1903 och är sedan dess en obruten tradition. Än idag kan stämningen från de första åren förnimmas. Nu, liksom förr, vandrar julbocken, ledd av Judas med pungen, omkring bland marknadsbesökarna infaller julmarknaderna den november och 6 7, december kl Dags för Nordiska Epilepsidagen 2008 Föreningen har, liksom vid förra årets epilepsidag, ett bokbord på Medborgarplatsen, lördagen den 6 september, kl Epilepsidagen är ett bra tillfälle att informera allmänheten om epilepsi och om föreningens verksamhet. Hör av dig till kansliet om du vill vara funktionär. Eller kom förbi! Vill du vara med i en yoga-grupp i höst? Under våren anordnade föreningen en yogakurs som blev mycket uppskattad. Många deltagare vill fortsätta men det finns platser kvar till hösten. Är du intresserad? Hör av dig till kansliet för information om tid och kostnad, på telefon Samtalsgrupp för föräldrar startar På omslagets baksida finns ett axplock ur Handikapp & Habiliterings kursutbud för hösten samt information om Kris- och samtalmottagningens planer att starta en samtalsgrupp för föräldrar till barn, 6-12 år, med svårbehandlad epilepsi. synapsen 2-3/

12 Utflykter med Epilepsiföreningen Som vi gjort Dansmuséet En lördag i mars samlades vi några stycken vid Dansmuseet i Stockholm som är världens första dansmuseum. Det ligger vid Gustav Adolfs torg, snett mittemot Operan, och grundades 1950 av Bengt Häger, som var dess chef till 1989, då han efterträddes av Erik Näslund. Först ställdes dekorskisser från Svenska Baletten ut, skänkta av Rolf de Maré. Samlingarna ökades systematiskt till att belysa dans av alla slag från hela världen, särskilt Asien och 1900-talets Europa. År 1964 ärvde museet de Marés förmögenhet och blev sedan förstatligat. Efter museibesöket, som var mycket intressant, gick vi till restaurangen i Medelhavsmuseet, som ligger precis intill, och drack kaffe. Tekniska Muséet Tekniska museet ligger på Norra djurgården, tillsammans med Polismuseet, Sjöhistoriska museet och Etnografiska museet. Man åker buss 69 för att komma dit. En lördag i april var vi några stycken som träffades utanför muséet och gick igenom samlingarna. Det är ett mycket intressant museum med allt från bergsbruk till telefoni. Museet innehåller också en filmsalong, men den besökte inte vi. Om du har tillgång till Internet kan du läsa mer på Ovan: På Dansmuséet fanns fina masker att titta på. Nedan: Michaela Carlsson tog sig tid att lyssna på en novell av August Strindberg på Tekniska Muséet. Foto på August Strindberg från Fotograf: Otto Johansson. Strindbergsmuséet äger bilden. Bergianska Trädgården Bergianska trädgården ligger ute i Frescati, när Naturhistoriska riksmuséet dit 12 synapsen 2-3/2008

13 Ett halvt ark papper Sista flyttningslasset hade gått; hyresgästen, en ung man med sorgflor på hatten, vandrade ännu en gång genom våningen för att se om han glömt något. Nej, han hade icke glömt något, absolut ingenting; och så gick han ut, i tamburen, fast besluten att icke mer tänka på det han upplevat i denna våning. Men se, i tamburen, invid telefonen, satt ett halvt ark papper fastnubbat; och det var fullskrivet med flera stilar, somt redigt med bläck, annat klottrat med blyerts eller rödpenna. Där stod det, hela denna vackra historia, som avspelats på den korta tiden av två år; allt han ville glömma stod där; ett stycke mänskoliv på ett halvt ark papper. Han tog ner arket; det var sådant där solgult konceptpapper, som det lyser av. Han lade det på salskakelugnens kappa, och lutad över detsamma läste han. Först stod hennes namn: Alice, det vackraste namn han då visste, därför att det var hans fästmös. Och numret Det såg ut som ett psalmnummer i kyrkan. Därpå stod: Banken. Det var hans arbete, det heliga arbetet, som gav brödet, hemmet och makan, grunden till existensen. Men det var överstruket! Ty banken hade störtat, men han hade räddats över på en annan bank, dock efter en kort tid av mycken oro. Så kom det. Blomsterhandeln och hyrkusken. Det var förlovningen, då han hade fickan full av pengar. Därpå: möbelhandlarn, tapetserarn: han sätter bo. Expressbyrån:de flytta in. Operans biljettkontor: De äro nygifta och gå på Operan om söndagarna. Deras bästa stunder då de själva sitta tysta, och råkas i skönhet och harmoni i sagolandet på andra sidan ridån. Här följer ett mansnamn, som är överstruket. Det var en vän, som nått en viss höjd i samhället, men som icke kunde bära lyckan, utan föll, ohjälpligt, och måste resa långt bort. Så bräckligt är det! Här synes något nytt ha inträtt i makarnes liv. Det står, med en fruntimmershand, och blyertspenna: Frun. Vilken fru? Jo, den med den stora kappan och det vänliga deltagande ansiktet, som kommer så tyst, och aldrig går genom salen, utan tar korridorvägen till sängkammaren. Under hennes namn står Doktor L. För första gånger dyker här upp namnet på en släkting. Det står Mamma. Det är svärmodren, som diskret hållit sig undan för att icke störa de nygifta, men nu påkallas i nödens stund, och kommer med glädje, efter som hon behövs. Här börjar ett stort klotter med blått och rött. Kommissionskontoret: jungfrun har flyttat, eller skall en ny anställas. Apoteket. Hm! Det mörknar! Mejeribolaget. Här rekvireras mjölk, tuberkelfri. Kryddbon, slaktarn etc. Huset börjar skötas per telefon; då är husmodren icke på sin plats. Nej. Ty hon ligger till sängs. Det som sedan följde kunde han icke läsa, ty det börjar skymma för hans ögon, som det måtte göra för den drunknande på havet, när han skall se igenom salt vatten. Men där stod: Begravningsbyrån. Det talar ju nog! En större och en mindre, underförstått, kista. Och i parentes var skrivet: av stoft. Sedan stod där intet mer! Stoft slutade det med; och det gör det. Men han tog solpapperet, kysste det och lade det i sin bröstficka. På två minuter hade han genomlevat två år av sitt liv. Han var icke böjd, när han gick ut; han bar tvärtom sitt huvud högt, som en lycklig och stolt människa, ty han kände att han dock ägt det skönaste. Hur många arma, som aldrig fått det! August Strindberg ur novellsamlingen Sagor Detta är den novell som Michaela lyssnade till på Tekniska muséet och den är skriven av August Strindberg. Det är en sorglig och tänkvärd historia, en del av ett liv som ryms på ett halvt ark papper. synapsen 2-3/

14 I Victoriahuset visas ljusinstallationen The Colours are Fading som är en påminnelse om de många växt- och djurarter som är på väg att försvinna ur det känsliga ekosystemet. vår allra första utflykt gick i juni. Dit kan man ta sig på flera sätt, men vi tänkte ta Roslagsbanan som har en hållplats precis vid Bergianska trädgården och samlades därför vid Östra station. Nu visade det sig att just den dagen var det teknologernas karneval, så innan vi åkte ut till Bergianska trädgården stod vi och tittade på den en bra stund. Trädgården är en stor botanisk park och trädgård vid Brunnsviken. Det finns köksväxtkvarter med nya och gammaldags grönsaker, örtagård och japansk damm samt orangeri med olika utställningar. I Victoriahuset finns världens största näckros och andra intressanta sump- och vattenväxter. Där kunde man också se ljusinstallationen The Colours are Fading av konstnärsduon Ljus, som pågår fram till 30 september. I Edvard Andersons växthus möter du medelhavsområdets kryddoftande växter planterade i vackra landskap. Dessutom odlas exotiska växter från tropikerna, Sydafrikas och Kaliforniens öknar samt Australien. Stadsvandring i Per Anders Fogelströms Stockholm En vandring med ciceron Ulf Bagge i gamla historiska kvarter från Fjällgatan till Mosebacke. Om Per Anders Fogelströms engagemang i stockholmarna och deras stad under fyra sekel. Text och foto: Ragnar Helin. Foto Victoriahuset: Bergianska trädgården Vill du bli föreningens informationsombud? Ω Det är roligt att vara ombud och dela ut föreningens material. Det har du Bengt Anstrins ord på, det berättade han om i förra numret av Synapsen. Du hjälper till att sprida kunskap och motarbeta fördomar och negativa attityder mot epilepsi. Bara i Stockholms län räknar man med att omkring personer, varav barn, har sjukdomen. Tyvärr är det så att bristen på kunskap ofta gör att människor blir rädda när de möter en medmänniska med epilepsi. Det är en viktig uppgift, men den är inte tung. Möjligen rent fysiskt om man, som Bengt, fyller väskor och påsar med hundratals tidningar och broschyrer. Men du behöver förstås inte ta så mycket material. Du gör en insats om du vill åta dig att dela ut den färska Synapsen som kommer ut fyra gånger om året. Kanske på vårdcentralen, skolan, biblioteket eller hos tandläkaren i ditt bostadsområde. Enligt vad Bengt Anstrin berättar blir de flesta tacksamma över att få material om man först bara frågar om det går bra att man lägger ut materialet. Det finns också en informationsbroschyr om föreningen samt en folder om Självhjälpkursen Att leva med epilepsi. De ska också spridas. Men var och en tar så mycket han eller hon orkar och har tid med. Är du intresserad? Ring då Teresa Janzon på föreningens kansli, tel eller direkt π 14 synapsen 2-3/2008

15 Injudan till självhjälpskurs: Är det mycket du undrar över när det gäller din epilepsi? Vill du lära dig mer om epilepsi? Har du behov av att träffa andra i liknande situation? Vill du få mer kontroll över dina anfall och din vardag? Funderar du på hur du ska kunna påverka din egen epilepsi? Har du kanske många andra frågor och funderingar? Ω I samarbete med neurologiska rehabiliteringskliniken på Stiftelsen Stora Sköndals erbjuder föreningen en självhjälpskurs som kombinerar kunskap med personlig utveckling och förhållningssätt till epilepsin. Tillsammans med andra, i en liten grupp, har du möjlighet att lära dig mer om din egen epilepsi. Utgångspunkten är att alla människor mår bättre av att öka sin kunskap, att använda sina resurser och att se möjligheter till förändring istället för mest problem. Läs mer på Epilepsin kan yttra sig på många olika sätt men innebär ofta en stor oro. Många har god anfallskontroll tack vare medicinering men långt ifrån alla. Och har man anfall går mycket tid och kraft åt till att tänka på om man kan göra något för att slippa anfall. En viktig fråga blir då - hur ska jag leva mellan anfallen? Att försöka hitta en balans för att i mesta möjliga mån undvika stress är ett bra sätt men det är lättare sagt än gjort. Om detta pratar vi en hel del. Det finns fler frågor som är gemensamma, oavsett vilken typ av anfall man har eller hur ofta de kommer. Allt ifrån självuppfattning, relationer, minne och koncentration till mediciner och biverkningar. Många skäms och vågar inte berätta på jobbet. Andra vågar knappt gå ut. Psykosociala faktorer kan påverka epilepsin, till exempel trötthet, stress, utmattning och stark upprördhet. Även fysisk ansträngning kan ibland innebära en svårighet. Kanske tror du att du inte kan göra så mycket åt din epilepsi. Vi menar tvärtom. Du kan göra mycket genom att lära dig mer om din egen epilepsi och vad som påverkar/utlöser dina anfall. En större insikt och fördjupad medvetenhet om vad som gäller för just dig är grunden till förändring. Och så din egen vilja förstås. Vad innehåller kursen? Sammanlagt åtta träffar om 2,5 timmar varje vecka Kunskap om hjärnans funktioner och vad epilepsi är Medicinsk föreläsning och samtal med en neurolog En neuropsykolog som berättar om anfallskontroll och krisreaktioner. Samtal och diskussioner i gruppen om olika teman som till exempel relationer, känslor, nedstämdhet, oro, rädsla, mediciner, fördomar, arbete, minnes- och koncentrationsproblem. Gruppen bestämmer. Möjlighet att genom andra personer få gemenskap, stöd och inspiration att finna nya vägar. Ingen talar om för dig vad du ska göra eller vad som är rätt eller fel. Dessutom kan du och de andra kursdeltagarna påverka kursens innehåll genom era önskemål och behov. Vi startar nya kurser allteftersom vi får in intresseanmälningar och vi försöker sätta ihop grupper där deltagarna ska ha mesta möjliga utbyte och stöd av varandra. Kursen har varit en del av Epilepsiföreningens verksamhet ända sedan år Vi samarbetar även med neurologmottagningarna på Karolinska Universitetssjukhuset, både i Solna och i Huddinge. Är du intresserad av att delta i en grupp eller har frågor så ring Teresa Janzon, verksamhets- och kursledare, tel eller direkt Du kan också använda dig av e-post till π Hundträff, höstens första aktivitet Söndagen den 31 augusti kl 14 träffas föreningens hundvänner i Rålambshovsparken på Kungsholmen. Vi möts vid en hundrastgård bredvid Västerbron. De som har egen hund tar naturligtvis med den, hundvänner utan hund är också välkomna. Berit Magaard, en av styrelsens två ordföranden, kommer med sin belgiska vallhund Akela och visar lite enkla övningar. Berit kan också svara på frågor om hund och hunduppfostran. Självklart kommer också Britta Blomqvist med epilepsihunden Atlas. Den som vill tar med sig picnic. Välkomna alla mattar och hussar, med flera! synapsen 2-3/

16 William, åtta månader, är sedan tre månader återförenad med sina föräldrar. Han är en glad kille som just lärt sig krypa. William hemma hos mamma och pappa Många personer i Sverige upprördes när det kom fram att Värnamo kommun fråntagit ett ungt par deras nyfödde son på grund av att mamman har epilepsi. Tack vare omfattande protester från sjukhuspersonal bland annat kvinnans barnmorska, neurolog, överläkaren på gynekologkliniken i Värnamo samt Epilepsiföreningen i Jönköpings län lyckades paret i kammarrätten få tillbaka sitt barn. Ω När domen kom den 26 maj åkte föräldrarna Ngoc Hue Diep och Duc Thai Pham direkt och hämtade hem sin son. Då hade lille William varit placerad i familjehem i drygt två månader. Socialtjänsten tyckte att vår son William skulle slussas långsamt hemåt, men vi ville ha hem honom direkt, säger pappa Thai på bruten svenska. När de tog William ifrån oss var det ju inte fråga om någon långsam utslussning. Då blev han direkt placerad i en helt främmande familj. Vi har i alla fall träffat vår son ett par gånger i veckan under tiden han varit familjehemsplacerad, så han kände sig trygg med oss. William har mest knutit an till sin pappa. Det var ju främst han som fick ta hand om William de tre första månader- 16 synapsen 2-3/2008

17 Kommuner som krånglar Det som hänt familjen i Värnamo är ett graverande och upprörande exempel på hur det inte få gå till. Hur en kommun inte tar sitt ansvar och stöttar människor på rätt sätt. Det finns flera aktuella exempel. Ω Efter en lång kamp mot omvårdnadsnämnden i Falun har en kvinna med epilepsi fått rätt till hjälp de nätter då hennes sambo arbetar på annan ort. Kvinnan har upprepade epilepsianfall och kan inte vistas i hemmet nattetid utan tillsyn. Kommunen hade tidigare avslagit kvinnans begäran om hjälp med motiveringen att sambon borde byta arbete eller utnyttja föräldrapenningen. Kvinnan överklagade till länsrätten som gav henne rätt. Då överklagade Falu kommun den domen i kammarrätten. Men kammarrätten gick på länsrättens linje och upphävde kommunens avslag. Kommunen fick alltså bakläxa. Detta processande kostade en hel del av allmänna medel och det v ar självklart påfrestande för kvinnan och hennes familj. Allt detta hade kunnat undvikas om kommunen haft kunskap nog att tillgodose kvinnans vårdbehov och känt till att föräldrapenningen är till för att en förälder ska kunna vara hemma och vårda sitt barn. Synapsens redaktion efterlyser fler exempel på kommuner som krånglar. Det kan vara i smått och i stort, det ska ändå tas upp. Du som har något att berätta för oss, skicka en e-post eller ring till kansliet. Telefon E-post π na då hela familjen var placerad på ett utredningshem i Alvesta. Ett omedelbart omhändertagande enligt LVU togs redan på BB, efter det att paret bett socialtjänsten om hjälp med att ta hand om barnet främst under de fyra timmar per dag som pappan gick på svenskundervisning. Mamma Hue klarade inte av att ta hand om barnet själv eftersom hon hade svår epilepsi med dagliga anfall. Hue och Thai gick efter stor tvekan med på att åka till utredningshemmet under tio veckor eftersom de trodde att de skulle få hjälp och stöd med att ta hand om sitt barn när de som förstagångsföräldrar kände sig osäkra. Tackar alla som stöttat Men när personalen bara tittade på dem och aldrig gav dem några råd blev de ännu mer osäkra. Det var också många språkliga och kulturella missförstånd. Tolk fanns bara med vid fyra tillfällen under hela utredningstiden. Jag läste svenska tidigare, men har varit tvungen att göra ett uppehåll när William föddes, säger Thai. Jag saknar min skola och känner att jag tappat mycket av vad jag lärt mig. Men när William fyller ett år får han börja på dagis och då ska jag ta upp mina studier igen. Hue och Thai är mycket tacksamma för alla som ställt upp för dem för att de skulle få tillbaka sin son. Ett par veckor efter att William kommit hem ställde de därför till en stor fest för alla som hjälp dem att få hem sitt barn igen. Glad William hemma igen Det har nu gått drygt två månader sedan William kom hem. Han är nu åtta månader gammal och har precis lärt sig att krypa. Han jollrar, ler och skrattar mycket. Det är sällan man ser honom gråta. Det syns klart och tydligt att han mår mycket väl tillsammans med sin mamma och pappa. Han får ju också ständig uppmärksamhet för både Hue och Thai finns alltid i hans närhet, ser till att han har det bra, leker med honom, matar honom och sjunger för honom. Vi har inte så mycket pengar att köpa saker till William, men vi har fått låna mycket leksaker och barnsaker av min syster. Och en medlem i epilepsiföreningen har lånat oss en bilbarnstol, säger Hue Socialtjänsten kontrollerar När vi fick hem William ville socialtjänsten komma hit och se till honom varje dag. Men vi tyckte att det räckte att de kom måndag till fredag. De senaste veckorna har de kommit tre dagar i veckan. De hjälper oss aldrig med något utan tittar bara på oss och frågar oss mycket, om vi varit ute med William, om vi badat honom, vem vi umgås med. De berömmer oss aldrig för att vi gör något bra. Vi är rädda för att berätta något eftersom vi inte litar på dem. Vi känner oss bundna till att alltid passa de tider då de kommer hit. Just vid pressläggningen kommer besked att socialtjänsten inte ska göra fler besök. Thai och Hue får istället höra av sig om dom behöver hjälp. Familjen upplever att dom fått ett bra stöd från barnavårdscentralen. Personalen där ger oss många goda råd och talar om för oss att William är frisk och stark, säger Hue. Nya vänner genom föreningen När socialtjänsten omhändertog William mådde Hue och Thai mycket dåligt. Hue fick anfall varje dag och ramlade ofta och slog sig. Nu när William är hos oss igen mår jag mycket bättre och jag har bara något enstaka stort anfall i månaden. Genom Epilepsiföreningen har familjen fått flera nya vänner och de har varit med på en resa som föreningen anordnade. Det var roligt att så många människor kom fram och pratade med oss. Det är vi inte vana vid. Nu ser familjen fram emot att vara med och fira Epilepsiföreningens 25-årsjubileum. Jag ser fram emot att träffa andra personer med epilepsi, säger Hue. π Text: Ingvor Aiha Foto: Sonja Ekerstam synapsen 2-3/

18 tema försäkringar Finansinspektionen, FI, har under våren granskat barnförsäkringar ur ett konsumentperspektiv. Granskningen visar att såväl informationen som försäkringarnas konstruktion kan förbättras för att få ett starkare konsumentskydd. Kritisk granskning av barns försäkringar Text: Katarina Nyberg Foto: Carsten Larsen Ω Nära 1,6 miljoner barn och ungdomar har sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Sedan 2004 har antalet klagomål på sjukoch olycksfallsförsäkringar för barn ökat med 70 procent. Ökningen av klagomål och bolagens förhållningssätt till Försäkringskassans regler är anledningen till att FI har valt att granska konsumentskyddet vid denna typ av försäkring. De nio försäkringsbolag som granskats är Trygg-Hansa, If Försäkringsbolag, Länsförsäkringar, Folksam, Skandia Liv, Vesta Skadeförsäkring, Lantbrukarnas Riksförbund, Salus Ansvar och Dina Försäkringar. Onödigt lång väntan Av slutsatserna i FI:s rapport framgår att ungdomar får vänta onödigt länge på ersättning och att svårt sjuka barn kan förlora sin rätt till ersättning från sjuk- och olycksfallsförsäkringen. FI har nu föreslagit Konsumentverket att granska villkoren för sjuk- och olycksfallsförsäkringar för barn. Försäkringsbolagen uppmanas också att förbättra informationen om att ersättningsformen från Försäkringskassan kan påverka bolagens ersättningar. Försäkringskassan har två olika ersättningsformer för föräldrar till allvarligt sjuka barn: vårdbidrag eller tillfällig föräldrapenning. De skiljer sig åt i ersättningsnivå och i möjligheten att kunna vara ledig från arbetet för vård av barn. Alla de granskade försäkringsbolagen ger ett ekonomiskt skydd för föräldrarna, så kallad vårdersättning som ska täcka merkostnader för tillsynen av ett allvarligt sjukt barn. Men det är bara de föräldrar som beviljats vårdbidrag från Försäkringskassan som får vårdersättning. Ett försäkringsbolag uppger att vårdersättning beviljas även när föräldrarna får tillfällig föräldrapenning. Detta framgår dock inte av det bolagets försäkringsvillkor, skriver FI i sin rapport. Urholkat konsumentskydd FI kritiserar också bolagens prövning av ekonomisk invaliditet för ungdomar. Vi ser en risk att konsumentskyddet urholkas, eftersom bolagen skjuter sitt beslut om ersättning för ekonomisk invaliditet på framtiden, genom att göra frågan beroende av framtida intyg från Försäkringskassan skriver enhetschef Jan Sjödin i rapporten. Ersättning för ekonomisk invaliditet betalas ut till ungdomar som har nedsatt arbetsförmåga. Det krävs nästan alltid ett intyg från Försäkringskassan som bekräftar att arbetsförmågan är nedsatt för all framtid. Eftersom Försäkringskassan numera omprövar arbetsoförmågan vart tredje år, oavsett om den är permanent eller temporär, så går det inte att få ett sådant intyg. Många klagomål hos Konsumenternas försäkringsbolag handlar om att det är svårt att få ut ersättning för ekonomisk invaliditet. Bolagen vill inte ens påbörja en egen prövning utan intyg från Försäkringskassan. π EFTERLYSNING Synapsen kommer att fortsätta skriva om detta tema och vill ha in läsarnas erfarenheter av försäkringar. Har du något att tillföra? Skicka i så fall en e-post till redaktionen eller ring till kansliet. Telefon E-post 18 synapsen 2-3/2008

19 Försäkringsbolagens beslut är för beroende av Försäkringskassans intyg. Det är en av slutsatserna i Finansinspektionens rapport. Här enhetschef Jan Sjödin. VÅRDBIDRAG ELLER TILLFÄLLIG FÖRÄLDRAPENNING? Som förälder till ett allvarligt sjukt barn kan man välja om man vill ansöka om vårdbidrag eller ta ut tillfällig föräldrapenning. Försäkringsbolagen går på huruvida man beviljats vårdbidrag eller inte. Har man ett fullt vårdbidrag får man full ersättning från försäkringsbolaget, har man halvt vårdbidrag får man 50 procent och har man inget vårdbidrag får man ingenting, förutom ersättning (plus ev extra merkostnader) per dag vid sjukhusvistelse. Man ansöker om vårdbidrag hos Försäkringskassan i de fall barnet är sjukt, har en utvecklingsstörning eller annan funktionsnedsättning. Detta är en lång process som oftast kan ta över ett år. Om vårdbidrag beviljas innebär det att man inte kan ta ut tillfällig föräldrapenning för samma behov som man får vårdbidrag för. Vårdbidraget består av två delar. Dels en ersättning för den extra omvårdnad som barnet kräver, dels en merkostnadsdel som Försäkringskassan räknar fram. Om man får ett helt vårdbidrag kan man fortsätta arbeta och man kan också vabba (ta ledigt för vård av barn) om barnet blir tillfälligt försämrat eller får en ny sjukdom. Däremot så är antalet vab-dagar begränsade till 60 per år. Om man har särskilda skäl kan man få ytterligare 60 dagar. FAKTA OM VÅRDBIDRAG Vårdbidrag är en ersättning för förälderns merarbete för särskild tillsyn och vård och/eller för de merkostnader som barnets sjukdom eller funktionsnedsättning ger upphov till. Den förälder som vårdar ett sjukt barn eller ett barn med funktionsnedsättning kan få vårdbidrag. Ett krav är att barnet behöver särskild tillsyn och vård i minst sex månader eller att du har särskilda merkostnader på grund av barnets funktionsnedsättning. Man kan få vårdbidrag redan när barnet är nyfött och längst till och med juni månad det år barnet fyller 19 år. Ersättningen räknas som en skattepliktig inkomst och ger pensionsrätt men den räknas inte som sjukpenninggrundande inkomst. I vissa fall är merkostnaderna är inte skattepliktiga eller pensionsgrundande. Man kan få helt, tre fjärdedels, halvt eller en fjärdedels vårdbidrag. Ansökan om vårdbidrag görs hos Försäkringskassan. Källa: Försäkringskassan. INVALIDITETSGRAD VID EPILEPSI Försäkringsbolagen använder gemensamma s k invaliditetstabeller när de ska fastställa invaliditet på grund av sjukdom eller olycksfall. Den medicinska invaliditetsgraden för epilepsi ligger mellan 2 och 60 procent (enstaka anfall per månad 15 procent). Källa: Konsumenternas försäkringsbyrå. synapsen 2-3/

20 tema försäkringar Försäkring kan vara en trygghet Lisa och Fanny skilda bedömningar Ω När Lisa var 15 år fick hon diagnosen epilepsi. Hon hade Lisa då haft flera oprovocerade anfall av generell karaktär, det vill säga tonisk-kloniska anfall. Nio år senare klassade försäkringsbolaget Skandia epilepsin som en 20 procent medicinsk invaliditet, vilket innebär att man räknade med en kvarvarande skada/sjukdom av kronisk karaktär. Åren däremellan rymde förstås fler anfall och oro men också att Lisa slutade skolan och så småningom började plugga på universitetet. Trots bra medicinering fanns anfallen kvar, även om de glesades ut. Epilepsin fanns där hela tiden och störde. Till att börja med dröjde det länge innan vi förstod vad det var, säger pappa Lars om dotterns epilepsi. Men Lisa har haft en bra läkare under alla år. Och visst har det blivit mycket bättre med anfallen men nu finns det andra problem, av mer kognitiv karaktär, som vi tror hänger ihop med epilepsin. Ärendet sköttes bra Lisas föräldrar hade tecknat en barnförsäkring hos försäkringsbolaget Skandia redan när Lisa föddes. Efter samråd med Lisas neurolog bestämde sig Lars för att kontakta Skandia när anfallen inte upphörde. Jag tog det första samtalet i april 2005, fick fylla i en blankett och fick därefter en handläggare som jag hade kontakt med hela tiden. Lars tycker att ärendet sköttes bra från Skandias sida. Det var det vanliga; att de ville ha tillgång till Lisas sjukhusjournaler och neurologens aktuella bedömning. Jag minns att jag i samma veva tog en egen kopia av hennes journaler som jag sparat, säger Lars. Lisa hade då haft en konstaterad epilepsi i nio år så det ha- 20 synapsen 2-3/2008

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

Kristoffer tryggare med larm i mobilen

Kristoffer tryggare med larm i mobilen nr 4 2008 årgång 38 utgiven av svenska epilepsiförbundet Kristoffer tryggare med larm i mobilen Guldljuspriset till barnmorskan Sonja Ekerstam Kick Off i förbundet! Personligt med Chatrine Pålsson Ahlgren

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera!

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! RTP-S Nr 4. 2009 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP i STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! Vi önskar alla annonsörer God Jul & Gott Nytt År PS PRÄNTAB & SÄTTAB Alafors - Tel. 0303-74

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 2014 Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 1 Innehåll FSF:s styrelse 2014 Inger Wolf Sandahl, ordförande

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 4/2007 Samordnat brottsofferstöd sidan 4 Medierna spär på känslan av utsatthet sidan 6 Lite smällar får man tåla Den attityden möter många män

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2012 Hon överlevde - mot alla odds Hjärnkraft har träffat Camilla Westerdahl som efter olyckan ansågs vara icke rehabiliteringsbar. Nu

Läs mer

lär mig leva nu GUIDE HITTA RÄTT BARNFÖRSÄKRING Min son Ludvig SIDOR OM HJÄLPMEDEL 10 tips för en roligare fritid

lär mig leva nu GUIDE HITTA RÄTT BARNFÖRSÄKRING Min son Ludvig SIDOR OM HJÄLPMEDEL 10 tips för en roligare fritid kraft För dig med barn med funktionshinder IPOD KAN BLI DIN FRÅGETÄVLING SID 62 39 KR inkl moms Sunes pappa om hur hans liv förändrades: Min son Ludvig lär mig leva nu 60 minuter med socialministern December

Läs mer

Suzanne Reuter NR 1 2011. Men varje dag som hon fick Ingemar att le var en bra dag. Edna Alsterlund i boken om Ingmar Johansson

Suzanne Reuter NR 1 2011. Men varje dag som hon fick Ingemar att le var en bra dag. Edna Alsterlund i boken om Ingmar Johansson demens Demensförbundet - Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga, bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe. NR 1 2011 Suzanne Reuter spelade socialdemokraternas partiledare

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

Nr 3 2014 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Ett bra liv trots begränsad rörlighet Skratt är en allvarlig sak

Nr 3 2014 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Ett bra liv trots begränsad rörlighet Skratt är en allvarlig sak Nr 3 2014 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Ett bra liv trots begränsad rörlighet Skratt är en allvarlig sak 2 RTP-S Aktuellt Nr 3 2014 Innehåll Med mina ord... Med mina ord...... 3 Ett bra liv

Läs mer

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 DEMENS FORUM NR 1 2005 Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Inlåsning av demenssjuka Det är ett sjukt system när kommunpolitiker och chefer kan bryta

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Medlemsblad för de nordiska riksföreningarna för CYSTISK FIBROS 2 2004

Medlemsblad för de nordiska riksföreningarna för CYSTISK FIBROS 2 2004 Medlemsblad för de nordiska riksföreningarna för CYSTISK FIBROS 2 2004 1 Kunskaper ger färdighet sägs det Förbundet hade helgen 23-25 april en riktig arbetshelg. Först var det styrelsemöte fredag kväll,

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

I väntan på ett nytt kök

I väntan på ett nytt kök Nummer 2, 2014 personaltidningen för Norrbottens läns landsting I väntan på ett nytt kök sidorna 12 13 Tema: Forskningen som utvecklar vården sidorna 6 9 Lennart Nilssons bilder tillbaka i Arjeplog sidorna

Läs mer

Om barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd

Om barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd HUM_Barnpool_Föräldrakr_210x297utf_Layout 1 2011-11-17 09.58 Sida 1 Föräldrakraft NR 3, 2013 10 nya appar tema kärlek & relationer Tema föräldrastöd Ingela gardner sundström cissi wallin Olga rönnbäck

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Projektledarens viktigaste projekt. Läs om hur Erik Grenmarks projekt ändrade fokus.

HJÄRNKRAFT. Projektledarens viktigaste projekt. Läs om hur Erik Grenmarks projekt ändrade fokus. HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 3 2012 Projektledarens viktigaste projekt Läs om hur Erik Grenmarks projekt ändrade fokus. Debatt: Vem stödjer den som överklagar? 5 Rapport

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer