Avtalet. Information inför anslutning Liv och Hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalet. Information inför anslutning Liv och Hälsa"

Transkript

1 Information inför anslutning Liv och Hälsa Här får du information som kan vara till nytta att känna till innan du köper din försäkring. Detta är endast en översiktlig sammanfattning av försäkringens innehåll. Det är viktigt att du även tar del av de fullständiga försäkringsvillkoren. Ångerrätt När du i egenskap av konsument tecknar ett avtal på distans (via telefon eller internet) omfattas avtalet av bestämmelserna i Distans- och hemförsäljningslagen. Det innebär att du har rätt att ångra köpet inom 30 dagar från det att du tecknat försäkringen. Om du vill utnyttja ångerrätten måste du underrätta oss skriftligen eller muntligen. Vi har rätt att kräva premie för den period som försäkringen varit gällande. Avtalet Genom ett avtal med Movestic har du möjlighet att teckna personförsäkringen Liv och Hälsa. Den innehåller olika slags försäkringar som kan tecknas var för sig eller i kombinationer. Personförsäkringen innehåller följande försäkringar: Livförsäkring Sjukinkomstförsäkring Olycksfallsförsäkring (vuxen heltid) Sjuk- och Olycksfallsförsäkring Barnförsäkring Försäkringsskyddets start Du kan omfattas av personförsäkringen på två olika sätt. Antingen så får du automatiskt ett visst försäkringsskydd genom att du tillhör en viss grupp eller så får du själv ansöka om att få försäkring. Om du får ett automatiskt försäkringsskydd genom din tillhörighet till en viss grupp så kan försäkringen tidigast börja gälla när gruppavtalet träder ikraft. Om du ansluter dig till gruppen senare så börjar försäkringen gälla tidigast när du ansluter dig. Om du kan teckna försäkring genom en egen ansökan så börjar försäkringen gälla tidigast dagen efter att ansökan postas till Movestic, under förutsättning att Movestic godtar ansökan. Om Movestic måste erbjuda dig försäkring på särskilda villkor börjar försäkringen gälla tidigast när ett sådant erbjudande har godtagits. För att kunna anslutas till försäkringen måste du uppfylla vissa villkor, se avsnittet om villkor för anslutning. Villkor för anslutning För att kunna anslutas till försäkringen måste du vara fullt arbetsför. Med fullt arbetsför menas att du inte till någon del uppbär sjuklön, sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning, skadelivränta, vårdbidrag, handikappersättning eller liknande ersättning samt kan fullgöra ditt vanliga arbete utan några inskränkningar eller särskilda anpassningar av hälsoskäl. Dessutom måste du vara inskriven vid svensk försäkringskassa och ha varit folkbokförd i Sverige under de senaste två åren. Om du har varit sjukskriven i mer än 30 dagar i följd under tolvmånadersperioden före anslutningen görs en individuell riskprövning innan anslutning kan ske. Detsamma gäller om anmälan sker efter längre tid än tre månader efter att anslutning först kunde ske. För sjukförsäkringen gäller särskilda villkor. Försäkringens upphörande Försäkringen upphör om avtalet slutar gälla eller om du lämnar gruppen av personer som omfattas av gruppavtalet av annan anledning än att en viss ålder uppnås. Om du har varit försäkrad i minst sex månader kan du ansöka om fortsättningsförsäkring inom tre månader efter att försäkringen upphörde under förutsättning att du inte har fått eller skulle kunna få motsvarande försäkring på annat håll. Om försäkringen upphör på grund av att du lämnar gruppen, av annan anledning än att en viss ålder har uppnåtts, så kan försäkringsskyddet gälla i ytterligare tre månader. Förutsättningarna för ef- 1

2 terskydd är att du har varit försäkrad i mer än sex månader och att du inte har fått eller skulle kunna få motsvarande försäkring på annat håll. Försäkringen upphör att gälla när du fyller 65 år (slutåldern). Premien Premien beräknas för ett år i taget och bestäms bl a med hänsyn till försäkringens innehåll, gruppens sammansättning (exempelvis ålder, yrke, skadeutfall i gruppen), gällande försäkringsbelopp och Movestics premietariffer och riskbedömningsregler vid de tidpunkter då premien skall bestämmas. Om den försäkrade ansluts till personförsäkringen eller någon del därav efter en individuell hälsoprövning så bestäms premien även med hänsyn till den försäkrades individuella förhållanden och försäkringsmässiga risk. Rätt tid för premiebetalning Den första premiebetalningen skall ske inom 14 dagar från det en premiefaktura har avsänts till försäkringstagaren. Fortsatta premiebetalningar under försäkringstiden skall ske senast på premieperiodens första dag. Om premieperioden är längre än en månad (d v s kvartal, halvår eller helår) så kan fortsatta premiebetalningar ske inom en månad efter att en premiefaktura har avsänts till försäkringstagaren. Dröjsmål med premien Om premien inte betalas i rätt tid har Movestic rätt att säga upp försäkringen. Uppsägningen skall ske skriftligt och får verkan 14 dagar efter att den har avsänts. Försäkringen kan återupplivas om den har upphört på grund av att en fortsättningspremie inte har betalats. Återupplivning sker genom att alla utestående premiebelopp betalas inom tre månader efter upphörandet. Återupplivning kan inte ske när dröjsmålet avser den första premien. Movestics ansvar inträder då dagen efter betalningen, men gäller inte för någon händelse under den period som försäkringen var uppsagd eller för senare följder därav. Beskattning Försäkringen faller under skattekategori K, vilket innebär att premien inte är avdragsgill medan ersättningen är skattefri. Livförsäkring Livförsäkringen kan lämna ersättning om den försäkrade avlider under försäkringstiden. Förmånstagare Ersättningen betalas i första hand ut till den försäkrades efterlevande enligt den allmänna förmånstagarordningen. Först i tur står den försäkrades make, registrerad partner eller sambo; därefter den försäkrades barn; eller om sådana saknas övriga arvingar enligt allmänna arvsordningen. Den försäkrade kan föreskriva att ersättningen skall betalas ut i en annan ordning eller till andra personer genom att registrera ett skriftligt förmånstagarförordnande hos Movestic. Sjukinkomstförsäkring Syftet med en sjukinkomstförsäkring är att lämna ersättning för en del av det inkomstbortfall som den försäkrade kan drabbas av vid sjukdom eller kroppsskada. Ersättningen består av ett i förväg bestämt månadsbelopp. Komplement till försäkringskassan En grundförutsättning för ersättning är att den försäkrade erhåller sjukpenning (rehabiliteringspenning) eller sjukersättning från försäkringskassan. Om den försäkrade är delvis sjukskriven så lämnas en andel av försäkringsbeloppet som motsvarar sjukskrivningsgraden. Befintliga åkommor Försäkringen gäller inte för sådana åkommor som har uppvisat symptom innan försäkringen började gälla, s k befintliga åkommor. Överförsäkring Om ersättningen från försäkringen skulle innebära att den försäkrades inkomst under sjukdom blir högre än den ordinarie arbetsinkomsten (överförsäkring) så kan ersättningen reduceras med den överskjutande delen. Olycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkringen gäller om du skulle drabbas av en kroppsskada på grund av olycksfall. Vad är olycksfall? Med olycksfall menas en plötslig och ofrivillig utifrån kommande händelse som innebär ett våld 2

3 mot kroppen. Vridvåld mot knä eller hälseneruptur jämställs med olycksfall, liksom förfrysning eller värmeslag och bevisad borreliainfektion genom fästingbett. Skador som har uppkommit genom förslitning, överansträngning, ensidiga rörelser eller åldersförändringar utgör inte olycksfall, inte heller smitta, förgiftning eller överkänslighetsreaktioner. Ersättning för kostnader Försäkringen kan lämna ersättning för vissa kostnader i samband med olycksfallet, såsom kostnader för läkarvård, tandvård, förstörda kläder och resor till och från vårdinrättningar. En grundförutsättning för ersättning är att vården utförs inom svensk allmän sjukvård. Vid tandskador ersätts endast behandlingar som omfattas av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Försäkringen täcker inte skador till följd av tuggning eller bitning. Vid olycksfall som inträffar utomlands kan vårdkostnader ersättas i samma omfattning som om vården hade ägt rum i Sverige. Rehabilitering och hjälpmedel Om en olycksfallsskada skulle medföra behov av rehabilitering eller hjälpmedel så kan försäkringen lämna viss begränsad ersättning för rehabiliteringskostnader och hjälpmedel. Krisförsäkring Krisförsäkringen gäller om du drabbas av ett traumatiskt tillstånd på grund av allvarlig olycksfallsskada, våldsbrott eller om barn, make, registrerad partner eller sambo avlider. Våldsbrott som utförs av en närstående omfattas inte. Försäkringen kan lämna ersättning för upp till tio besök för samtalsbehandling hos psykolog eller psykoterapeut. Ersättning lämnas med sammanlagt högst 0,25 prisbasbelopp. Behandlingen måste ske på remiss av läkare eller med Movestic godkännande. Bestående men Om en olycksfallsskada skulle medföra bestående men så kan den försäkrade få ersättning för medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet Med medicinsk invaliditet menas en varaktig nedsättning av den försäkrades fysiska eller psykiska funktionsförmåga utan hänsyn till yrke, arbetsförhållanden, fritidsintressen eller dylikt. Ersättningen för medicinsk invaliditet lämnas med den andel av försäkringsbeloppet som motsvarar graden av medicinsk invaliditet. Du kan även få ersättning för utseendemässiga följder av en olycksfallsskada, t ex om skadan läker med ett framträdande ärr. Sjuk- och Olycksfallsförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkringen har samma ersättningsposter som olycksfallsförsäkringen, se ovan. Därutöver lämnar försäkringen ersättning för medicinsk invaliditet på grund av sjukdom som kan uppkomma under försäkringstiden. Ersättningen för medicinsk invaliditet uppgår till den andel av försäkringsbeloppet som motsvarar graden av medicinsk invaliditet enligt försäkringsbranschens tabellverk. Försäkringsvillkoren anger förutsättningarna för rätt till ersättning. Ekonomisk invaliditet ersätts bara vid olycksfall. Barnförsäkring Med barnförsäkringen kan du försäkra dina arvsberättigade barn till och med det år som de fyller 25 år. Försäkringen gäller även för din makes, registrerade partners eller sambos arvsberättigade barn till 25 års ålder om de är folkbokförda hos dig. Om annat inte framgår av försäkringsbeskedet, är premien densamma oavsett antalet barn som omfattas av försäkringen. Kostnader Barnförsäkringen lämnar ersättning för kostnader i samband med olycksfall på samma sätt som olycksfallsförsäkringen, se ovan. Sjukhusvistelse Om barnet måste vårdas på sjukhus under längre tid än 2 dagar lämnas därefter ersättning med 300 kr om dagen i högst 180 dagar. Om barnet därefter också behöver vård i hemmet lämnas ersättning med 300 kr per dag i längst 30 dagar. Kostnadsbidrag Om försäkringskassan beviljar vårdbidrag för barnet till minst hälften och under minst 1 år så lämnar försäkringen ersättning med kostnadsbidrag under samma tid och till samma grad. Ersättningen beräknas till en andel av försäkringsbeloppet för kostnadsbidrag. 3

4 Krisförsäkring Barnförsäkringen innehåller en krisförsäkring som lämnar ersättning under samma förutsättningar som gäller för olycksfallsförsäkringen, se ovan. Medicinsk invaliditet Försäkringen lämnar ersättning om en olycksfallsskada eller sjukdom medför medicinsk invaliditet. Ersättningen bestäms till en andel av försäkringsbeloppet som motsvarar graden av medicinsk invaliditet enligt försäkringsbranschens tabeller. Om skadan läker med framträdande ärrbildning så kan barnet få ersättning för den utseendemässiga skadan enligt försäkringsbranschens tabell. Ekonomisk invaliditet Om den medicinska invaliditeten medför att barnet blir varaktigt arbetsoförmögen till minst hälften så lämnas ersättning för ekonomisk invaliditet. Ersättningen uppgår till 50 %, 75 % eller 100 % av försäkringsbeloppet efter graden av arbetsoförmåga. Ersättning lämnas när barnet har fyllt 18 år och den bestående arbetsoförmågan har pågått till minst hälften under 4 år eller längre. Ersättningarna för medicinsk och ekonomisk invaliditet samordnas enligt ovan. Dödsfallsersättning Om ett försäkrat barn skulle avlida inom ett år från olycksfallet eller insjuknandet betalas ersättning med 1,5 prisbasbelopp. Ersättningen betalas till dödsboet som begravningshjälp. Särskilda begränsningar Försäkringen gäller inte för sjukdom eller skada som visat symtom innan försäkringen trädde i kraft eller för sjukdom som visat sig inom 6 månader från det datumet. Den gäller inte heller för autism, dyslexi, inlärningshinder, Aspergers syndrom, ADHD, DAMP, MBD, Tourettes syndrom, psykomotorisk försening eller utvecklingsstörning. Till dess barnet fyllt 4 år och genomgått fyraårskontrollen, dock längst till dess barnet fyllt 8 år, finns även begränsningar för sjukdomar eller andra hälsobesvär som med övervägande sannolikhet har uppstått innan barnet blivit en månad eller som beror på ett anlag. Om barnet fyllt 12 år vid försäkringens ikraftträdande, gäller inte heller försäkringen för psykisk sjukdom som visat sig inom två år från ikraftträdandet. Gemensamma begränsningar De flesta försäkringar innehåller några slags begränsningar. Dessa begränsningar är ofta nödvändiga för att skydda alla försäkrade mot extraordinära risker som annars skulle fördyra försäkringen. Här presenteras vissa viktigare begränsningar i försäkringens giltighet. Dessa är exempel på viktigare begränsningar i försäkringsskyddet. Försäkringen gäller inte för sjukdom, kroppsskada eller annat hälsobesvär som har visat symptom innan försäkringen trädde ikraft. Om oriktig eller ofullständig uppgift har lämnats vid försäkringarnas tecknande, kan detta medföra att försäkringarna är ogiltiga eller att nedsättning av rätten ersättning kan ske. För skador i samband med yrkesarbete och kroppsskador i trafik gäller särskilda regler. Försäkringarna har begränsningar vid vistelser utom Norden. Begränsningar i försäkringsskyddet finns även vid missbruk av narkotika eller alkohol, brottslig handling, eget vållande, självmord eller till följd av krig, terrorism eller politiska oroligheter. Preskription Den som begär ersättning, ska göra detta snarast. Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning måste väcka talan inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i vart fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om ett anspråk har anmälts till försäkringsgivaren har försäkringstagaren eller annan berättigad alltid rätt att väcka talan inom sex månader från det att försäkringsgivaren meddelat att denne tagit slutlig ställning till anspråket. Hantering av personuppgifter De personuppgifter som du lämnar till Movestic eller Vardia kommer att behandlas av bolagen, samt av företag de anlitar för medicinsk riskbedömning eller skadereglering. De fullständiga ändamålen med behandlingen framgår av försäkringsvillkoren. Behandlingen sker dock främst för att administrera och fullgöra de avtal som ingåtts. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats beträffande dig. Sådan begäran ska framställas skriftligen till Movestics personuppgiftsombud. 4

5 GSR Movestic äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring. Omprövning av Movestics beslut Om den som har ansökt om ersättning från Movestic inte skulle vara nöjd med bolagets beslut i ersättningsfrågan så bör han eller hon i första hand kontakta den ansvarige handläggaren för en bedömning om det finns ytterligare uppgifter som kan påverka bolagets beslut. Om den berörda handläggaren saknar möjlighet att ändra ett beslut så kan den som har ansökt om ersättning överklaga beslutet genom att skriva till Movestics risk- och skadeprövningsinstans (adress under kontaktuppgifter). En sådan begäran om omprövning bör inkomma till Movestic inom sex månader efter att handläggaren har meddelat sitt beslut och ska ange den ändring som söks och grunderna därför. Om Movestics risk- och skadeprövningsinstans saknar möjlighet att ändra bolagets beslut kan den som har ansökt om ersättning begära omprövning i Personförsäkringsnämnden eller i Allmänna reklamationsnämnden. Medicinska frågor bör i första hand hänskjutas till Personförsäkringsnämnden och allmänna villkorsfrågor bör i första hand hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden. För prövning i Allmänna reklamationsnämnden måste ansökan inkomma till nämnden inom sex månader från det att Movestic meddelade sitt slutliga beslut. Personförsäkringsnämnden Box Stockholm Telefon: Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Box Stockholm Telefon: Ersättningsfrågor kan även prövas i allmän domstol med tingsrätt som första instans. Vid prövning i extern instans får Movestic delge den prövande instansen allt tillgängligt material angående den försäkrade inklusive fullständiga medicinska handlingar. Konsumenternas försäkringsbyrå kan lämna allmänna upplysningar om försäkringar och besked om möjligheter till omprövning av ersättningsbeslut: Konsumenternas Försäkringsbyrå Box 24215, Stockholm Telefon: Kontaktuppgifter Movestic Livförsäkring AB Box Norrköping Organisationsnummer Styrelsens säte Stockholm Telefonväxel Faxnummer Movestic Livförsäkring AB är ett svenskt försäkringsaktiebolag som bedriver livförsäkringsverksamhet med tillstånd av Finansinspektionen. Förmedlingsinformation Om förmedlaren Vardia Försäkring AB Box Luleå Organisationsnummer Telefon: E-post: Vardia Försäkring AB är anknuten försäkringsförmedlare till försäkringsgivaren Movestic. Försäkringsgivaren ska på begäran från en kund eller annan upplysa om vilka personer hos förmedlaren som har rätt att förmedla försäkringarna. Om du har några synpunkter på försäkringsförmedlingen är du välkommen att kontakta Vardia Försäkring ABs klagomålsansvarige, telefonnummer Tvist med Vardia Försäkring AB angående förmedlingen kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden. Det finns också möjlighet att få tvisten prövad av allmän domstol. 5

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2012-06-01

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2012-06-01 Vardia Försäkring Liv och Hälsa Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2012-06-01 1 Försäkringsvillkor 2012-06-01 Liv och Hälsa Försäkringsgivare är Movestic Livförsäkring AB, Org. nr. 516401-6718,

Läs mer

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m.

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m. Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01 Vardia Försäkring Liv och Hälsa Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m. 2014-06-01 1 Villkor Liv och hälsa - Vardia personförsäkring Gäller tills vidare

Läs mer

Villkor If Gruppförsäkring 2009

Villkor If Gruppförsäkring 2009 Villkor If Gruppförsäkring 2009 1 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...7 1 GRUPPAVTALET...7 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR...7 3 FÖRSÄKRINGSTAGARE/FÖRSÄKRAD...7 3.1 FÖRSÄKRINGSTAGARE... 7 3.2 FÖRSÄKRAD...

Läs mer

Gruppförsäkring i Bliwa

Gruppförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Gruppförsäkring i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig

Läs mer

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 Barnförsäkringen ger ett ekonomiskt

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01 BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008 Gäller från 2008-06-01 Innehåll Några ord om din försäkring...3 A. Barn- och ungdomsförsäkring...4 A.1 Försäkringsavtalet...4 A.2 Försäkrad...4 A.3 Självrisk...4 A.4

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Gruppförsäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från och med 2014-01-01 Försäkringsgivare Försäkringsgivare för olycksfallsförsäkringen är: Tre Kronor Försäkring AB (Tre Kronor), organisationsnummer

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Villkor frivillig gruppförsäkring - Olycksfallsförsäkring Hyresgästföreningen 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Försäkringsinformation 2006-06-01

Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Försäkringsinformation 2006-06-01 Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Som medlem och anställd har du genom denna försäkring möjlighet att komplettera det skydd som lag och eventuella

Läs mer

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Danske Bank 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Definitioner 1 1 Allmänna bestämmelser 1 1.1 Försäkringsavtalet 1 1.2 När försäkringen

Läs mer

Villkor för. gruppförsäkring Polisförbundet. Passiva medlemmar. Gäller från och med 1 april 2014. forenadeliv.se. Avtal 19302

Villkor för. gruppförsäkring Polisförbundet. Passiva medlemmar. Gäller från och med 1 april 2014. forenadeliv.se. Avtal 19302 Villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Passiva medlemmar Gäller från och med 1 april 2014 Avtal 19302 forenadeliv.se Innehåll 1 Ordlista 3 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 10 Livförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Edition 2 (2014-01-01) Allmänna villkor av år 2008 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget

Läs mer

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Frivillig Tjänstegruppliv (TGL) Gruppolycksfall Arbetstid (GOA) Olycksfall Fritid (OF) Gäller från 1 april 2012 Innehåll A Allmänna bestämmelser... 9 A.1

Läs mer

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring för medlemmar i Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Gäller från och med 1 januari 2014 Avtal 41 050 forenadeliv.se Innehåll 1 Ordlista 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Allmänna

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2008-01-01

Olycksfallsförsäkring 2008-01-01 VILLKOR Individuell försäkring Olycksfallsförsäkring 2008-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Försäkringsavtalet 1 1.1 Allmänt gällande försäkringen 1 1.2 När försäkringen träder ikraft 1

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Villkor GAR 100:1 Villkor GARANT Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma

Läs mer