Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12"

Transkript

1 Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård

2 2 (14) Inledning Detta material vänder sig till dig som skall ta emot en delegering. Att ta emot en delegering är att ta över en annans persons yrkesansvar och det är viktigt att delegeringar sker på ett säkert sätt. Här finns en del teoretiska fakta du behöver känna till innan du tar emot en delegering. Det handlar bl. a om hur delegering ska gå till och vilka regler som gäller vid delegering. Här hittar du också praktisk information om vad du måste tänka på när du fått delegering för att överlämna läkemedel till en kund. Sist finns tre kunskapstest. Ett gäller för själva delegeringen. Ett gäller för läkemedelsdelegering och det tredje kunskapstestet gäller för dig som skall ha delegering för att få ge insulin. Svaren på frågorna hittar du i materialet. Checklistan som finns med skall användas av sjuksköterskan som ett underlag till vad han/hon behöver gå igenom med dig inför delegeringen.

3 3 (14) Innehåll Innehåll... 3 Vad är en delegering?... 4 Formell - reell kompetens... 4 Lagar och författningar... 4 Varför delegera... 4 Krav vid delegering... 5 Dokumentation av delegeringsbeslut... 6 Uppföljning... 6 Då någon slutar sin anställning... 6 Läkemedelshantering... 6 Läkemedelsformer... 8 Om Diabetes... 9 Hypoglykemi lågt blodsocker Hyperglykemi högt blodsocker Insulindelegering Innan insulinet ges ska följande kontroller göras: Hur ska insulin injiceras? Var på kroppen ska insulinet injiceras? Förvaring av insulin Checklista vid delegering Kunskapstest vid delegering Kunskapstest vid läkemedelsdelegering Checklista vid delegering av insulingivning Kunskapstest vid insulindelegering... 14

4 4 (14) Vad är en delegering? Inom den kommunala hälso- och sjukvården har legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster, genom sin legitimation, det yrkesansvar som föreskrivs i patientsäkerhetslagen. Vissa uppgifter kan, om det är förenligt med säkerheten för kunden, delegeras till annan personal med reell kompetens. Medicinska arbetsuppgifter är bl.a. uppgifter som är relaterade till vård eller behandling samt till förebyggande av sjukdomar och skador. Medicinska arbetsuppgifter kräver kunskap både om människans normala funktioner och om den aktuella sjukdomen och dess behandling. Något som hör till medicinska arbetsuppgifter är specifik omvårdnad eftersom den kräver kunskap om den aktuella sjukdomen och dess behandling. Allmän omvårdnad räknas inte som medicinsk arbetsuppgift eftersom den bara kräver kunskap om normala funktioner. Innan en person delegeras en arbetsuppgift skall ansvarig sjuksköterska ge den teoretiska och praktiska utbildning som behövs och kontrollera att den som tar emot delegering har kunskap om och färdigheter för uppgiften. Den som tar emot delegering ansvarar för att delegerad uppgift utförs på ett korrekt sätt. Den vanligaste formen av delegering är när en sjuksköterska delegerar att överlämna en iordningsställd läkemedelsdos. En iordningställd läkemedelsdos är vanligen läkemedel som sjuksköterskan delat i en dosett eller som förpackats av ett dosapotek i dospåsar. Formell - reell kompetens I Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 1 997:14, menas med formell kompetens att en person har legitimation för yrket eller godkänd högskoleutbildning. I kommunal hälso- och sjukvård har sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster formell kompetens. Reel kompetens har en person som genom erfarenhet i sin praktiska yrkesverksamhet eller genom fortbildning ha visat sig ha blivit reellt kompetent för den uppgift som avses att delegeras. Lagar och författningar Flera lagar och författningar syr vad som gäller. Några av dessa är: - Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som brukar förkortas HSL. - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt genom 2001:17) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. - Patientsäkerhetslagen (2010:659) Varför delegera Situationer kan förekomma där det kan vara befogat att delegera en arbetsuppgift till någon som saknar formell men som förvärvat reell kompetens för uppgiften. Det kan ske när det utifrån ett helhetsperspektiv bättre svarar mot kundernas behov och under förutsättning att patientsäkerheten inte äventyras.

5 Krav vid delegering 5 (14) Delegering får göras bara om det är förenligt med en god och säker vård för den enskilde. Delegeringar av medicinska arbetsuppgifter inte får göras slentrianmässigt. Med hänsyn till kraven på vård av god kvalitet och hög säkerhet för kunderna ställer varje delegeringsbeslut mycket stora anspråk på gott omdöme, goda kunskaper och noggrannhet hos såväl den som delegerar som den som genom delegering tar emot en medicinsk arbetsuppgift. En arbetsuppgift får inte delegeras om det av en bestämmelse i en författning, en instruktion eller liknande framgår att uppgiften är förbehållen en viss yrkesgrupp eller om något liknande formellt eller praktiskt hinder föreligger. Om en person själv anser sig inte har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för uppgiften, får den inte delegeras. Huvudregeln är att delegering av en arbetsuppgift inte får göras mot någons vilja. I en akut nödsituation kan det dock bli nödvändigt att beordra utförandet av en viss arbetsuppgift. Detta är inte att betrakta som delegering. Delegeringen får endast avse en person som är namngiven och inte till en viss yrkesgrupp t ex enhetens undersköterskor Den som delegerar ska informera om: - vilken/vilka arbetsuppgifter delegeringen gäller - vilka teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att kunna utföra arbetsuppgiften på ett bra sätt - det juridiska ansvaret vid en delegering - viktiga delar i aktuella författningar och säkerställa sig om att den som tar emot delegeringen anser sig ha tillräcklig utbildning och erfarenhet för uppgiften. och bedöma om den som ska ta emot uppgiften kommer att klara uppgiften på ett säkert sätt. Den som delegerar överlämnar sitt ansvar för uppgiften till en person att göra den i sitt ställe. Den som tar emot delegeringen ska - tala om för den som delegerar uppgiften om hon/han själv tycker att hon/han klarar uppgiften som ska delegeras eller ej - ta emot information och undervisning för arbetsuppgiften - vara införstådd med att man under utförande av medicinska arbetsuppgifter tillhör hälsooch sjukvårdspersonalen och lyder under de bestämmelser som gäller för dessa. - själv bära det fulla ansvaret för den delegerade arbetsuppgiften - meddela i god tid när delegeringsbeslut går ut eller när uppföljning av dessa ska göras.

6 Dokumentation av delegeringsbeslut Delegeringsbeslutet ska vara skriftligt och det ska framgå: 6 (14) vilken arbetsuppgift som delegeras vem som delegerat uppgiften till vem uppgiften delegeras den tidsperiod som delegeringen gäller datum då beslutet fattades att både den som delegerar och den som mottar en arbetsuppgift har undertecknat delegeringsbeslutet. Den som tar emot en delegering ska få en kopia på delegeringsbeslutet. En delegering gäller högst ett år Ett beslut om delegering är personlig och kan ej vidaredelegeras. Beslut om ändrade delegeringar och om återkallelser av delegeringsbeslut ska också dokumenteras. En delegering sparas i minst tre år sedan delegeringen upphört att gälla. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ska underrättas om de delegeringar som sker inom verksamhetsområdet. Uppföljning Den som delegerat en uppgift ska bevaka att den arbetsuppgift som han eller hon delegerat utförs på ett sätt som är förenligt med en god och säker vård. Ett delegeringsbeslut ska omprövas när det behövs och ska omedelbart återkallas, om beslutet inte längre är förenligt med en god och säker vård. Visar det sig att den som tagit emot en delegering saknar förmåga att utföra uppgiften ska delegeringen omedelbart återkallas. Om uppgiftsmottagaren lämnat oriktiga besked om sin förmåga att fullgöra den delegerade arbetsuppgiften, bör detta medföra att delegeringsbeslutet omedelbart återkallas. Då någon slutar sin anställning Då den som delegerat en uppgift slutar, gäller inte delegeringen längre. Efterträdaren ska ta ställning till om delegeringsbeslutet fortfarande ska gälla och upprätta ett nytt skriftligt delegeringsbeslut. Delegeringsbeslutet upphör också att gälla då du som tagit emot delegeringen slutar. Läkemedelshantering Överlämnande av läkemedel är en sjuksköterskeuppgift. Sjuksköterskan kan genom delegering överlåta åt annan befattningshavare att överlämna: Doser av läkemedel t ex ur dosett som sjuksköterska iordningsställt. (Gäller ej doser avsedda för injektion)

7 7 (14) Läkemedel som iordningställts i kunddoser genom dosdispensering på apotek t ex dospåse Läkemedel av tillverkaren färdigställt att administrera direkt Exempel är: - Flaskor med ögondroppar - Nässpray - Klysma - Pulverinhalatorer - Suppositorier - Receptfritt tarmreglerande läkemedel - Brustabletter - Flytande läkemedel t ex hostmedicin - Insulininjektion med insulinpenna Den som överlämnar/administrerar läkemedel ansvarar för att: kontroll av läkemedelslista görs före överlämnandet kontroll av signeringslista görs före överlämnandet ordinerat antal tabletter stämmer rätt person får rätt läkemedel dosen ges vid rätt tidpunkt apodospåse öppnas i samband med överlämnandet överlämnandet signeras direkt efter att kunden intagit läkemedlet Alla avvikelser ska dokumenteras och rapporteras till tjänstgörande sjuksköterska, till exempel om: Kunden inte tar sin medicin. Kunden kräks. En läkemedelsdos inte blivit överlämnad. Det skett en förväxling av läkemedelsdoser. Man misstänker biverkan av läkemedel.. Den som signerar överlämnad dos ansvarar för att kunden har tagit läkemedlet. Läkemedel som inte ligger i dospåse måste uppmärksammas så att de inte glöms bort. Det kan vara t ex en antibiotikakur, Waran som är ett blodtunnande läkemedel, ögondroppar eller flytande läkemedel.

8 8 (14) Läkemedelsformer Ett läkemedel kan förekomma i många olika former som beror på hur man tillverkar det, tar det eller vill att det ska fungera. De vanligaste läkemedelsformerna är tabletter eller lösningar. Lösningarna kan vara gjorda för att drickas, som hostmedicin, eller injiceras, som insulin. Ögondroppar är lösningar som droppas i ögat. En tablett kan även tillverkas på olika sätt beroende på vad man vill uppnå med den. Man kan göra en lös tablett som löses upp redan i munnen eller en riktigt hård som inte går sönder förrän i tarmen, dvs. efter magsäckens syra. Vissa huvudvärksmedel eller vitaminpreparat är brustabletter För att undvika att kapslar och tabletter fastnar i matstrupen bör de intas med minst 1/2 glas vätska. Kunden ska om möjligt sitta eller stå. En klunk vätska innan omedelbart före att tabletten eller kapseln tas underlättar för kunden att ta sina läkemedel När man ger ögondroppar ska datum då flaskan bryts (öppnas första gången) skrivas på flaskan. Hållbarhet är en månad. Engångspipetter har annan hållbarhet. Om kunden har flera sorters ögondroppar ska de ges med fem minuters mellanrum. Inhalationssprayer/pulver som används t.ex. vid astma eller annan lungsjukdom finns i många olika utföranden. Brustabletter ska lösas upp i minst ett halvt glas vatten innan man tar dem. Läkemedel i kapselform ska sväljas hela, får inte delas. Flytande läkemedel som man tar via munnen kallas för oral vätska eller orala droppar (kallades tidigare mixturer eller droppar). Datum skall skrivas på flaskan när den öppnas. Läkemedel som ges via ändtarmen kallas suppositorier eller stolpiller, är det i flytande form kallas det rektal vätska (kallades tidigare klysma).

9 9 (14) Underlivsbesvär hos kvinnor behandlas ibland med vaginal kräm, gel, vagitorier eller vagitorietabletter. Resoribletter är tabletter som ska smälta under tungan. Används ofta för att häva kärlkramp. Läkemedel som tas upp av huden kan finnas i plåsterform, depotplåster. Vid byte av plåster byt ställe på huden. OBS kasta inte gamla plåster i soporna eftersom de innehåller läkemedelsrester. Tabletter får aldrig krossas utan att sjuksköterska rådfrågats. Om en tablett får krossas är det viktigt att krossen torkas efter varje tillfälle. Doseringen kan annars bli felaktig. Tabletter ska inte beröras med bara, oskyddade händer. Man kan använda handskar, sked eller pincett för att lägga tabletten/tabletterna direkt i kundens hand eller i en kopp. Receptfria läkemedel får inte ges utan att sjuksköterska tillfrågats. Vid behovsläkemedel får inte ges utan att sjuksköterska tillfrågats Sjuksköterskan skall alltid kontaktas när personal inte känner till den läkemedelssort kunden har eller om personalen känner sig osäker hur läkemedlet skall ges. Om Diabetes Näringen i maten vi äter bryts ned till glukos eller i vanligt tal, socker. I en frisk kropp öppnar insulinet cellerna så att kroppen kan tillgodogöra sig näringen. Vid diabetes har man inget eller bara lite insulin och/eller insulinresistens (dvs. cellerna tar inte upp sockret fast de får insulin). Då stannar sockret kvar i blodet och skadar nerver och fina blodkärl, något som kan leda till allvarliga komplikationer. Diabetes (Diabetes Mellitus) är inte en utan flera olika sjukdomar med olika orsaker. Det som är gemensamt är att sockerhalten i blodet är för hög. De vanligaste formerna av diabetes är: Diabetes typ 1 där kroppens egen produktion av insulin helt eller nästan helt slutat att fungera. Typ 1-diabetes får man mer akut med tydligare symtom. Vid typ 1-diabetes är behandlingen alltid insulin Vid insulinbehandling försöker man efterlikna den friska bukspottskörtelns insulinbildning. Målet med insulinbehandling är att uppnå en så normal blodsockernivå som möjligt. Insulinbehandling delas in i olika grupper beroende på hur tidigt insulinet börjar verka, när insulinet har bäst verkan och hur länge insulinet verkar. Diabetes typ 2 där kroppen fortfarande kan producera lite insulin, men den mängd som produceras räcker inte för kroppens behov. Symtomen vid typ 2-diabetes är svaga. Därför kan man ha sjukdomen utan att känna av den. De flesta har inga symtom. Sjukdomen upptäcks ofta vid en hälsokontroll eller i samband med annan provtagning. Vid typ 2- diabetes kan man ofta få ett bra blodsocker genom att ändra sina mat- och motionsvanor. Efter en tid behöver man ofta sätta in tabletter för att efter ytterligare ett antal år komplettera med insulin. Behandlingen är individuellt avpassad och kan variera mycket mellan olika personer. Vid typ 2-diabetes är det vanligt att man förutom behandlingen för sitt blodsocker också behöver behandling för högt blodtryck och höga blodfetter.

10 10 (14) Oavsett diabetestyp är det främsta målet med behandlingen att försöka upprätthålla en så normal blodsockernivå som möjligt. Blodsockerkontroll är viktigt vid diabetes. Det är inte en garanti mot skador men minskar riskerna betydligt. Mycket viktigt är också blodtrycks-, blodfetts- och viktkontroll. All form av fysisk aktivitet är positiv och sänker blodsockret Hypoglykemi lågt blodsocker Insulinkänning lågt blodsocker, under 3,5 millimol Blodsockret går upp och ned hos människor både med och utan diabetes. Hos personer med diabetes är svängningarna större och får allvarligare konsekvenser. Hos en person med diabetes kan lågt blodsocker orsakas av att det finns för mycket insulin i blodet, att insulindosen eller tablettmedicineringen är felaktig eller att mer insulin och tabletter än nödvändigt har tagits av misstag. Mindre insulin behövs om personen har ätit mindre än vanligt, motionerat eller druckit alkohol. Om blodsockret blir för lågt får personen en insulinkänning, en hypoglykemi. En person som har lågt blodsocker kan bli blek, darrig, kallsvettig, förvirrad och är ofta omtöcknad. Personen tappar omdömet och kan bli medvetslös. Är personen vid medvetande behöver han/hon snabbt något sött, druvsocker eller söt saft till exempel, för att höja blodsockret. Sedan behöver han/hon oftast fylla på med riktig mat eller smörgås. Insulinkoma blodsockret har sjunkit till cirka 1 mmol/l En person som blivit medvetslös behöver genast komma till sjukhus. En medvetslös person ska aldrig ges något i munnen. Lägg personen på sidan i stabilt sidoläge så att andningsvägarna blir fria. Hyperglykemi högt blodsocker Högt blodsocker skadar kroppens kärl och nerver. Symtomen på högt blodsocker kan vara trötthet, viktnedgång, att man blir törstig och kissar mycket. Högt blodsocker påverkar tankeförmåga och skärpa negativt Syraförgiftning (ketoacidos) utvecklas mycket långsammare än en insulinchock och är betydligt ovanligare. Situationen är det motsatta: vid insulinchock är blodsockret för lågt, vid syraförgiftning är blodsockret mycket högt. Om en person med typ 1-daiebetes är utan insulin i mer än ett dygn fortsätter blodsockret att stiga och det läcker ut socker och ketoner (syror) i urinen. Insulinbristen resulterar först i syraförgiftning och till sist är medvetslöshet, koma, ett faktum. Typiska symtom vid syraförgiftning är trötthet, illamående, buksmärta, rödaktig hud, acetonlukt vid utandning, djup och kippande andning, i extrema fall sömnighet och medvetanderubbningar och till sist medvetslöshet, koma, som är ett livshotande tillstånd och alltid kräver akut sjukhusvård. Insulindelegering Uppgiften att ge insulin med penna kan delegeras av sjuksköterska när vårdtagare har ett stabilt blodsockerläge. Det är viktigt att den som får delegering för att ge insulin med insulinpenna känner till vilka risker och konsekvenser som hör till arbetsuppgiften samt vad man måste iaktta och

11 11 (14) rapportera till sjuksköterskan. Till person med instabilt blodsockerläge ska insulin endast ges av sjuksköterska. Personal som tar emot insulindelegering ska kunna utföra blodsockerkontroll När insulingivning förekommer ska det finnas en signeringslista som signeras vid varje tillfälle efter att insulin getts. Den som ska ge insulin ska kontrollera ordinationen på ordinationshandlingen samt kontrollera signeringslistan för att undvika att dubbel dos tillförs. Innan insulinet ges ska följande kontroller göras: Kontrollera personens allmäntillstånd. Om något avviker från det normala ska alltid sjuksköterska kontaktas innan insulinet ges om personen mår dåligt kan det bero att blodsockret är för högt eller för lågt. Ta helst också ett blodsocker innan sjuksköterska kontaktas. Kontrollera på signeringslistan och läkemedelslista vilken sorts insulin och dos som ska ges Kontrollera på signeringslistan att insulinet inte är givet av någon annan. Signera genast efter att dosen har getts. På morgonen är det viktigt att den som ger insulinet också ser till att personen får sin frukost. Det är viktigt att personer som har måltidsinsulin får insulinet i direkt anslutning till måltid Vid lågt blodsocker ska alltid sjuksköterska kontaktas innan insulin ges. Om det inte finns angivet för den enskilde kunden vid vilket blodsockervärde sjuksköterska ska kontaktas ska sjuksköterska kontaktas om blodsockervärdet är 5mmol/l eller lägre. Sjuksköterskan har alltid yttersta ansvaret för att den person som ordinerats insulin också får detta. Sjuksköterskans ansvar är att Signeringslista med injektionsställe och insulinsort finns. Ordinationslistan alltid stämmer med läkarens ordination Om blodsockret inte är stabilt ska delegeringen vara vilande och sjuksköterskan ska ge insulinet tills ansvarig läkare och sjuksköterskan bedömer att det åter kan delegeras. De insulin som används idag är: direktverkande, s.k. måltidsinsulin, med kort varaktighet. Måltidsinsulin tas i direkt anslutning till måltiderna. Måltidsinsulinets uppgift är att ta hand om den blodsockerstegring som följer när man har ätit. Effekten är snabb och varar inte längre än några timmar medellångverkande, tim. varaktighet långverkande, varaktighet minst 24 tim. mix av direktverkande och medellångverkande insulin Insulin ordineras i enheter E Hur ska insulin injiceras? För att ge insulin används numera nästan enbart förfyllda insulinpennor, som är engångspennor och slängs då insulinet är slut. Insulinpennorna är personbundna. Insulinet ska hamna i underhudsfettet,

12 12 (14) det område som är mellan huden och muskeln, där det tas upp i blodet i en jämn takt. Nål ska bytas vid varje injektionstillfälle. Var på kroppen ska insulinet injiceras? Injektionsområde som ska använda bestäms av sjuksköterska eller läkare. Det är viktigt att variera platsen för injektionerna inom området. Om man injicerar på samma plats under en längre tid kan det uppstå fettkuddar (lipohypertrofi) och det medför att det insulin som injiceras ger sämre effekt. Lämpliga injektionsområden Magen Man sticker i ett lyft hudveck. (Injektion utan hudlyft kan göras om det är uppenbart att fettjockleken överstiger nålens längd.) Fram och utsidan av låren Man sticker i ett lyft hudveck. (Injektion utan hudlyft kan göras om det är uppenbart att fettjockleken överstiger nålens längd.) Skinkornas övre del, yttre del Skinkorna har ett vanligtvis ett tjockt lager av underhudsfett och därför kan man sticka utan att lyfta hudveck. Förvaring av insulin Pågående insulinpenna förvaras i rumstemperatur. Det insulin som inte börjat användas förvaras alltid i kylskåp och helst i dörrfacket för att undvika att det fryser. Om insulinet fryser blir insulineffekten mycket sämre, och pennan ska därför kasseras. Insulin mår bäst av att förvaras i kylskåp vid 2-8 grader men det är hållbart upp till fyra veckor vid 25 grader. Datum ska skrivas på pennan när en ny ampull sätts in eller när man börjat med en ny förfylld insulinpenna för att hålla koll på hur länge pennan använts. Checklista vid delegering 1. Genomgång av författningar: - SOSFS 1997:14 (M) Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård.sosfs :1 (M) Läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. - Patientsäkerhetslag (2010:659). 2. Riktlinje för delegering. 3. Riktlinje för läkemedelshantering. 4. Dospåse/dosett. 5. Förvaring av läkemedel. 6. Olika beredningsformer av läkemedel. 7. Genomgång av delningsunderlag, signeringslista och övrig dokumentation;. 8. Avvikelserapportering 9. Kunskapstest Annat Annat

13 Kunskapstest vid delegering 13 (14) 1. Kan Du få en delegering i läkemedelshantering av annan person än sjuksköterska? 2. När Du fått en delegering för en arbetsuppgift är Du då ansvarig för hur den genomförs? 3. Har Du rätt att delegera uppgiften vidare till en arbetskamrat? 4. Är en delegering alltid tidsbegränsad? 5. Kan Du bli tvingad att ta på Dig en delegering? 6. Kan en delegering återkallas? 7. Hur skall du gå till väga om du gör något fel när du utför en delegeras arbetsuppgift? 8. Varför är det viktigt att du rapporterar till tjänstgörande sjuksköterska vid förändring i en vårdtagares hälsotillstånd Kunskapstest vid läkemedelsdelegering 1. Vilka kontroller skall du göra innan du lämnar över ett läkemedel till en vårdtagare? 2. Vilka kontroller/regler gäller angående signeringslistor? 3. När Du gett vårdtagaren läkemedel signerar du då alltid på aktuell lista? 4. Varför ska medicin överlämnas direkt efter uttagande av ur märkt dospåse /dosett/bubbla? 5. Är Du skyldig att se till att vårdtagaren svalt sin medicin? 6. Varför ska tabletter intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten? 7. Berätta vilka olika former av läkemedel du känner till? 8. Får Du krossa läkemedel utan att fråga sjuksköterskan? 9. Får Du dela kapsel utan att fråga sjuksköterskan? 10. Varför är det viktigt att datum för öppnande av en flaska med ögondroppar är skrivet på flaskan? 11. Vad är viktigt att komma ihåg när man hanterar ögondroppar 12. Är stolpiller och suppositorier samma sak? 13. Vid vilka besvär används vagitorier? 14. Används inhalationspulver vid behandling av astma? 15. Får Du ge vårdtagare receptfria läkemedel utan att fråga sjuksköterskan?

14 Checklista vid delegering av insulingivning 14 (14) 1. Genomgång av sjukdomen diabetes mellitus 2. Genomgång av symtom och åtgärder vid hypo- respektive hyperglykemi. 3. Insulin - förvaring, hållbarhet samt dosering. 4. Genomgång av injektionsteknik, injektionsställen, insulinpenna, blodsockermätare. 5. Praktisk injektionsgivning minst tre gånger under sjuksköterskans överinseende. 6. Genomgång av blodsockerkontroll. 7. Kunskapstest 8 Annat 9. Annat Kunskapstest vid insulindelegering. 1. Har man insulinbrist vid diabetes? 2. Är ökad törst och stora urinmängder tecken på lågt blodsocker? 3. Är vårdtagaren blek och kallsvettig vid insulinkänning? 4. Om du misstänker lågt blodsocker, kan du då ta en blodsockerkontroll? 5. Kan insulin ges i tablettform? 6. Får Du fylla i signeringslistan före injektion? 7. Ges insulin injektion i underhudsfettet? 8. Ska Du ge injektionen på samma ställe varje gång? 9. Är buken och lårens ovansida lämpliga injektionsställen för insulin? 10. Rapporterar Du till tjänstgörande sjuksköterska vid förändring i en vårdtagares hälsotillstånd 11. Ska den insulinpenna som används förvaras i kylskåp? 12. Får Du själv ge extra insulin om blodsockervärdet är högt? 13. Varför är det viktigt att du kontrollerar ordination/signeringslistan före injektionsgivning? 14. Varför är det viktigt att vårdtagare med måltidsinsulin får mat i anslutning till injektion? 15. Du kommer hem till Elsa 81 år. Din uppgift är att ge henne hennes eftermiddagsinsulin. Elsa har ätit dåligt de sista dagarna, hon är trött, hängig och irriterad. Hon är förändrad sedan du träffade henne senast. Vad gör du

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning Datum:. 1. Har man insulinbrist vid diabetes? Rätt Fel Vet Ej 2. Finns det tabletter som sänker blodsockret? Rätt Fel Vet Ej 3. Kan du kontrollera på signeringslistan

Läs mer

Kunskapstest inför delegering

Kunskapstest inför delegering Kunskapstest inför delegering Namn: Arbetsplats: Ringa in rätt svar 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du efter delegering handhar läkemedel. 2. En delegering är frivillig. 3. En delegering kan

Läs mer

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Utbildningskompendium för delegeringsutbildning Del 1 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Att

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för delegering av läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Godkänd av Monica Holmgren chef Vård-

Läs mer

Utbildningsmaterial kring delegering

Utbildningsmaterial kring delegering Utbildningsmaterial kring delegering Att användas vid undervisning inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Innehåller även overheadmaterial Framtagen av MAS gruppen i Jämtlands län 2005 Omvårdnad

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Region Stockholm Innerstad Sida 1 (7) Reviderad Sjuksköterskor 2014-05-16 REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Sida

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25 Sida 1 (7) 2015-08-25 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Delegering av läkemedelshantering enligt HSL

Delegering av läkemedelshantering enligt HSL Riktlinje Diarienr VON 198/15 Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Version 7 Dokumentansvarig Karin Paust MAS Gäller från 2015-10-29 Vård- och omsorgsförvaltningen Godkänd av Monica Holmgren chef

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7)

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) Sida 1 (7) 2016-11-15 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 2 Definitioner... 3

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

RUTIN FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA INSATSER I ÄLVSBYNS INNEHÅLL KOMMUN.

RUTIN FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA INSATSER I ÄLVSBYNS INNEHÅLL KOMMUN. RUTIN FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA INSATSER I ÄLVSBYNS KOMMUN. INNEHÅLL Rutin för delegering av medicinska insatser i Älvsbyns kommun.... 1 Syfte... 2 Målgrupp... 2 Bakgrund... 2 Ansvar och roller... 2

Läs mer

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:...

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:... Namn:......... Datum och tid för del:...... Plats:...... Allmän och Specifik omvårdnad Syftet med omvårdnad är att stärka och/eller återställa hälsa, förebygga sjukdom och minska lidande. Omvårdnaden utgår

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Sid 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinsk ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Hälso- och

Läs mer

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning Läkemedelsdelning Dospåsar Dosett Originalförpackning Vad innebär dosexpedition, Apodos? Läkemedlet delas upp i doser av apotek och levereras i regel för två veckor i taget Dosrecept ersätter recept och

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Denna delegeringsrutin används när någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter

Läs mer

Rutinbeskrivning för delegering inom kommunal hälsooch sjukvård.

Rutinbeskrivning för delegering inom kommunal hälsooch sjukvård. 1 (6) 2016-01-20 reviderad 2016-08-24 Rutinbeskrivning för delegering inom kommunal hälsooch sjukvård. Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal överlåter

Läs mer

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Vår ref: Ingrid Björkman medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum: justerat 2011-03-24 Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Gällande författningar Patientsäkerhetslag (SFS 2011:1)

Läs mer

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA HÄLSO- & SJUKVÅRD DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA Uppdaterad 2015-06-17 HÄLSO & SJUKVÅRDSUPPGIFTER 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 BEGREPPSFÖRKLARING... 4 FORMELL KOMPETENS...

Läs mer

Delegering av läkemedelsuppgifter, lathund

Delegering av läkemedelsuppgifter, lathund Delegering av läkemedelsuppgifter, lathund Rutin för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin i Borås Stad Lathund för delegering av läkemedelsuppgifter 1 Fastställt av: MAS/ MAR

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: DELEGERING

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: DELEGERING Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-02-15 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering på Sida 2

Läs mer

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Gällande Löpnr.: Dokumentklass Riktlinjer Anders Engelholm, Gurli Edlund, Markku Paanalahti. Version: 1.0 Datum: 2017-05-30 Sida 1(6)

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-08-06 Riktlinje angående delegering av arbetsuppgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Rutin delegering av läkemedel

Rutin delegering av läkemedel Ansvarig för rutin Avdelningschef Vård- och äldreomsorg Upprättad (av vem och datum) Victoria Azad, enhetschef, Beslutad (av vem och datum) Socialförvaltningens ledningsgrupp, Reviderad (av vem och datum)

Läs mer

7. Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

7. Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 1(8) Dnr 0187/11-014 7. Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter I 6 kap Patientsäkerhetslagen 1 om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen 2 regleras att hälsooch sjukvårdspersonalen

Läs mer

Delegering. Vem får delegera?

Delegering. Vem får delegera? Vem får delegera? Den som överlåter en arbetsuppgift för vilken det krävs formell kompetens till någon som saknar sådan kompetens svarar för att den som fått uppgiften har förutsättningar att fullgöra

Läs mer

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Riktlinjer utarbetade för: Socialtjänstens hälso- och sjukvård Kvalitetsområde: Delegering Framtagen av ansvariga tjänstemän: Medicinskt

Läs mer

7.1 Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

7.1 Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 1(10) 7.1 Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter I 6 kap Patientsäkerhetslagen 1 om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen 2 regleras att hälsooch sjukvårdspersonalen ska utföra

Läs mer

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård... 2

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOSFS 1997:14 (M) A. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård... 2 B. Inledning Formell Reell kompetens...

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

Generella rutiner gällande diabetes och delegering vid diabetesvård inom Katrineholms kommun

Generella rutiner gällande diabetes och delegering vid diabetesvård inom Katrineholms kommun RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (6) Generella rutiner gällande diabetes och delegering vid diabetesvård inom Katrineholms kommun Baskunskaper All personal som arbetar inom kommunens äldre- och handikappomsorg

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015-09-01 Delegering riktlinje Delegering får endast ske om det är förenat med god och säker vård. Delegering får inte ske slentrianmässigt eller för att lösa personalbrist

Läs mer

Utbildningsmaterial diabetes

Utbildningsmaterial diabetes Utbildningsmaterial diabetes Diabetes kallas en grupp ämnesomsättningssjukdomar som gör att blodet innehåller för mycket socker, glukos. Insulin bildas i bukspottkörteln För att kroppen ska fungera behövs

Läs mer

Till dig som får Tresiba (insulin degludek)

Till dig som får Tresiba (insulin degludek) Patientinformation från din vårdgivare för dig med TYP 2-DIABETES Till dig som får Tresiba (insulin degludek) En handbok för dig som ska påbörja behandling med Tresiba insulin degludek Inledning I den

Läs mer

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun 2015-09-29 Omsorgsförvaltningen Anette Claesson, MAS Rutin för Delegering i Värnamo Kommun HSL 1982:763 2 I hälso- och sjukvårdslagen står det att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller

Läs mer

Läkemedelshantering. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning. Del 2

Läkemedelshantering. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning. Del 2 Läkemedelshantering Utbildningskompendium för delegeringsutbildning Del 2 Läkemedel Att ta medicin när man är äldre eller har kognitiva begränsningar. Det kan vara svårt och det kan bli svårare att använda

Läs mer

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Ansvar för dokument Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Insulin skall endast delegeras efter en noga övervägd riskbedömning

Läs mer

1. Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjer om delegering.

1. Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjer om delegering. Dokumenttyp Rutin Delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Dokumentansvarig Gudrun Ek Särne Medicinskt ansvarig sjuksköterska Bilaga 3 Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälsooch sjukvård

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälsooch sjukvård Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälsooch sjukvård Riktlinjer utarbetade för: Socialtjänstens hälso- och sjukvård Kvalitetsområde: Delegering Framtagen av ansvariga tjänstemän: Medicinskt

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Delegeringspolicy; medicinsk delegering Fastställt av Eva Blomberg Regelverk HSL Verksamhet Särskilt boende Utarbetad av Eva Blomberg Skapat datum 090901 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014 Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Diabetes Faste P-glukos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes.

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Antagen av vård- och omsorgs nämnden 2016-09-06 Dokumentet gäller som längst fram till 2020-09-06 Dokumentägare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Dokumenttyp: Dokumentet gäller för, personalkategori: Fastställt av, befattning och namn: Riktlinje Fastställelsedatum: 2015-03-25 Dokumentansvarig, befattning och namn: Senast uppdaterat: All personal

Läs mer

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Delegering måste vara förenligt med god och säker vård I 6 kap Patientsäkerhetslagen 1 om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen 2 regleras

Läs mer

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET DELEGERING DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET GÅR HAND I HAND 1 Strängnäs kommun Ett utbildningskompendium sammanställt av: Cecilia Wineström sjuksköterska. & Katarina Thörne sjuksköterska på Riagården Antaget

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Till dig som ska utföra ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk arbetsuppgifter

Läs mer

Socialtjänsten Utbildningsmaterial inför Läkemedelsdelegering

Socialtjänsten Utbildningsmaterial inför Läkemedelsdelegering Socialtjänsten Utbildningsmaterial inför Läkemedelsdelegering Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660 Sida 2 (20) Inledning Detta

Läs mer

Rutin delegering, Falkenbergs kommun

Rutin delegering, Falkenbergs kommun Rutin delegering, Falkenbergs kommun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Hälso- och sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Innehåll RUTIN VID DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER... 2 ARBETSUPPGIFTER... 2 TIDSBEGRÄNSNING...

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård Ansvarig för rutin: Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) MAS Beslutad (datum och av vem): Förvaltningsledningen Version Version 2 Process: HSL Giltig till och med: 2016-03-15 Riktlinje för

Läs mer

Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter DIARIENUMMER DNR 2016.052 SIDA 1/11 GILTIGT INOM DOKUMENTANSVARIG SOCIALTJÄNSTEN, VALLENTUNA KOMMUN MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA ERSÄTTER DNR 2013.039 GODKÄNT DATUM GODKÄNT AV 2016-03-22 SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Dokumentnamn: Berörd verksamhet: Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Dokumentnamn: Berörd verksamhet: Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Dokumentnamn: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2015-05-25

Läs mer

Till dig som fått Lantus

Till dig som fått Lantus P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Lantus Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Lantus (insulin glargin)

Läs mer

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Ansvar för dokument Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Insulin skall endast delegeras efter en noga övervägd riskbedömning

Läs mer

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-06-01 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, medicinsk

Läs mer

Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering. Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13

Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering. Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13 Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13 Innehåll Utbildningsmaterial Insulindelegering... 2 Delegering... 2 Att ta emot och acceptera

Läs mer

Karlsborgs ~ kommun J

Karlsborgs ~ kommun J Karlsborgs ~ kommun J Rutin för delegering av medicinska arbetsuppgifter Dokumenttyp: Reviderad rutin Diarienummer: 2017-62 Beslutande: Socialchefen Gäller fr.o.m.: 2017-05-02 Reviderad: 2013-11-28, 2014-05-20,2016-01-18,

Läs mer

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 3 Grundutbildning läkemedelshantering och diabetes 4 Delegering

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR Patientinformation TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR (insulin detemir) Diabetes Diabetes är ett samlingsnamn för flera ämnesomsättningssjukdomar. Vanligtvis talar man om typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes

Läs mer

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Rutin Malmö Stad Upprättad Datum: Reviderad: Enhet: 2001-10-15 2016-05-27 Vård och Omsorg - Medicinskt Ansvariga Innehållsförteckning Delegering inom kommunal

Läs mer

Till dig som har fått Humulin NPH. Patientinformation

Till dig som har fått Humulin NPH. Patientinformation Till dig som har fått Humulin NPH Patientinformation Varför behöver du Humulin NPH? Typ 2-diabetes är en progressiv sjukdom. Efterhand kommer din bukspotts körtel att producera mindre och mindre insulin,

Läs mer

RIKTLINJE VID DELEGERING FÖR ARBETSTERAPI OCH SJUKGYMNASTIK/FYSIOTERAPI

RIKTLINJE VID DELEGERING FÖR ARBETSTERAPI OCH SJUKGYMNASTIK/FYSIOTERAPI RIKTLINJE VID DELEGERING FÖR ARBETSTERAPI OCH SJUKGYMNASTIK/FYSIOTERAPI -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

INSULIN- DELEGERING KUNSKAP

INSULIN- DELEGERING KUNSKAP INSULIN- DELEGERING KUNSKAP ANSVAR TRYGGHET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegering av uppgifter inom hälso- och sjukvård 3 Patientsäkerhetslagen 2010:659 4 Diabetes 5 - insulinbehandling 7 - förvaring - mäta

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Gäller från: 2012-06-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd

Läs mer

Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial om delegering riktat till personal som kommer att delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter

Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial om delegering riktat till personal som kommer att delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial om delegering riktat till personal som kommer att delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter Arbetsgrupp: Agneta Blomkvist, MAS Liljeholmens SDF Eeva Eriksson, MAS

Läs mer

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid).

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation från din vårdgivare. Till dig som ska börja behandling med Victoza. Introduktion 3 Behandling med Victoza 4 Så verkar Victoza

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso-

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

Utbildningsmaterial Diabetes Diabetes - insulindelegering. 2015-09-03 Mölndals Stad Anna-Karin Sävemalm

Utbildningsmaterial Diabetes Diabetes - insulindelegering. 2015-09-03 Mölndals Stad Anna-Karin Sävemalm Utbildningsmaterial Diabetes Diabetes - insulindelegering 2015-09-03 Mölndals Stad Anna-Karin Sävemalm Innehåll Utbildningsmaterial... 2 Delegering i kommunal vård och omsorg... 2 Ditt ansvar när du tar

Läs mer

Utbildningsmaterial kring delegering riktat till personal som kommer att delegeras uppgifter

Utbildningsmaterial kring delegering riktat till personal som kommer att delegeras uppgifter Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial kring delegering riktat till personal som kommer att delegeras uppgifter Introduktion Omvårdnad Hälso- och Sjukvårdspersonal Delegering av uppgifter Patientsäkerhet

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering) Sid 1(10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering) Instuderingsmaterial

Läs mer

Till dig som fått Insuman Basal

Till dig som fått Insuman Basal P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Insuman Basal Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Insuman Basal

Läs mer

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Avsikten är inte att de som ska delegera ska kunna allt som finns i svaren, utan tanken är att det är information som ska kunna användas i samtalet

Läs mer

Patientinformation. Till dig som ska börja med Humulin NPH

Patientinformation. Till dig som ska börja med Humulin NPH Patientinformation Till dig som ska börja med Humulin NPH 2 Varför behöver du Humulin NPH? Typ 2-diabetes är en progressiv sjukdom. Efterhand kommer din bukspotts körtel att producera mindre och mindre

Läs mer

Typ 1 diabetes: För familjer och vänner. Ungdomar med diabetes. Vad är typ 1- diabetes? Vad orsakar typ 1- diabetes?

Typ 1 diabetes: För familjer och vänner. Ungdomar med diabetes. Vad är typ 1- diabetes? Vad orsakar typ 1- diabetes? Typ 1 diabetes: För familjer och vänner Ungdomar med diabetes Typ 1- diabetes är en väldigt svår sjukdom att hantera, speciellt när man är ung. Tyvärr är det ofta tonåringen som får skulden om något går

Läs mer

Till dig som fått Lantus

Till dig som fått Lantus P a t i e n t i n f o r m a t i o n Till dig som fått Lantus Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Lantus (insulin glargin) av din läkare. Det främsta målet

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter RIKTLINJE Gäller från Utfärdat av Godkänt 2015-09-25 Ingrid Olausson, Mas Ulrika Ström, Mar Anna Gröneberg, Utvecklingsledare HSL Ingrid Olausson, Mas Ulrika Ström, Mar Riktlinje för delegering av medicinska

Läs mer

INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL

INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL 2007-06-14 INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL Syftet är informationen ska ge teoretisk kunskap till vårdpersonal och utgöra grund för delegering av insulininjektioner. Personal som får delegering

Läs mer

Till dig som fått Toujeo

Till dig som fått Toujeo P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Toujeo Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Toujeo (insulin glargin) av din läkare. Det främsta målet

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Diarienummer: Socialförvaltningen Rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Gäller från: 2017-01-27 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: MAS Utarbetad av:

Läs mer

MINA KONTAKTPERSONER:

MINA KONTAKTPERSONER: MINA KONTAKTPERSONER: 2 1 1. FÖRBERED PENNAN Kontrollera att du har rätt insulinpenna och att insulinet ser klart och färglöst ut. Ta av skyddshatten på pennan och skruva på en ny nål. Ta sedan av nålskydden.

Läs mer

Direktiv. Delegering av hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård. Giltigt t.o.m. Framtagen av: Medicinskt ansvariga

Direktiv. Delegering av hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård. Giltigt t.o.m. Framtagen av: Medicinskt ansvariga Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Fastställd år: 2017 Sökord i diariet: Delegering Målgrupp: Diarienummer: VON F 2017/00357 Giltig fr.o.m. 2017-05-15 Giltigt

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Delegering måste vara förenligt med god och säker vård I 6 kap Patientsäkerhetslagen 1 om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen 2 regleras

Läs mer

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Rutin Malmö Stad Upprättad Datum: Reviderad: Enhet: 2001-10-15 2014-06-12 Vård och Omsorg - Medicinskt Ansvariga Innehållsförteckning Delegering inom kommunal

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjerna SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt i 2001:17 Läkemedelshantering inom hälso-

Läs mer

Delegering av Läkemedel

Delegering av Läkemedel RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Process/aktivitet: God Läkemedelsbehandling/hantering Processägare: MAS Version: 1 Giltig fr.o.m. 2016-02-01 Processledare/ansvarig för revidering: MAS Ersätter: Kompletterar

Läs mer

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse MAS 2011 Flik 9.1. Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse 1. Bakgrund Mot bakgrund av att allvarliga avvikelser i läkemedelshanteringen är relativt vanligt och det faktum

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola Dokumentet reviderat 2013-07-04/thefre001 Definition på egenvård Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso-

Läs mer

Inför delegering av insulin

Inför delegering av insulin GÄLLIVARE KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN RUTINER OCH RIKTLINJER FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD 2013 04 27 Inför delegering av insulin 2 Delegering av insulin Checklista vid delegering av insulingivning Diabetes Mellitus

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9. Delegering - medicinskrättslig.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9. Delegering - medicinskrättslig. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9 Delegering - medicinskrättslig. 2 SOCIALFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 9 Delegering - medicinskrättslig 3 9.1 Allmänt 3 9.2 Ansvar 3 9.2.1 Formell/reell

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Vers 20110531 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:X (M) Utkom från trycket den 2011 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

Läs mer

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24 Diabetes Britt Lundahl 2014-09-24 Vad är diabetes? Diabetes är en kronisk sjukdom, som karaktäriseras av för högt blodsocker. Orsaken är brist på hormonet insulin eller nedsatt känslighet för insulinet.

Läs mer