ORGANISATION Årsmöte. Styrelse. PR & Samverkanskommittén. Utbildnings- och Rekryteringsverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORGANISATION 2015. Årsmöte. Styrelse. PR & Samverkanskommittén. Utbildnings- och Rekryteringsverksamhet"

Transkript

1 ORGANISATION 2015 Årsmöte Valberedning Revisor Styrelse Administrativa kommittén Ekonomiska kommittén Arrangemangskommittén Lokal & Anläggningskommittén Sportkommittén PR & Samverkanskommittén Ungdomsverksamhet Seniorverksamhet Utbildnings- och Rekryteringsverksamhet MÅL: MEDEL: EFFEKT: Effektiv och tydlig organisation som säkrar BK Ljungsbros sportsliga och ekonomiska frågor Tydliggörande av arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar genom föreningens olika kommittéer Barn- och ungdomsansvariga som deltar tillsammans med senioransvarig i sportkommittén för ökad förståelse mellan senior-, barn- och ungdomsverksamheten Många aktiva i varje kommitté för minskad enskild belastning och ökat engagemang Engagerade, nöjda ledare och styrelseledamöter som känner att det är värt att arbeta för fotbollens och BK Ljungsbros framtid

2 VERKSAMHETSIDÉ Syftet med BK Ljungsbros verksamhet är att: Främja medlemmars intressen och genom en breddverksamhet erbjuda barn, ungdomar, kvinnor och män i Ljungsbro med omnejd, möjlighet att träna och spela fotboll i en genomtänkt, inspirerande och utvecklande miljö. Varje individ kunna utvecklas långsiktigt som fotbollsspelare efter bästa förmåga och utifrån den nivå där man befinner sig Detta gör vi genom att ha en sund ekonomi, motiverade tränare och ledare som vill vara en del i människors utveckling och har utbildning för att bedriva fotbollsverksamhet samt att erbjuda bästa möjliga träningsmöjligheter året runt. VÄRDEGRUND BK Ljungsbro är en förening I barn- och ungdomsverksamheten får alla som vill vara med och träna och spela lika mycket, individens utveckling är viktigare än andelen matcher hans/hennes lag vinner Tävlings- och seniorverksamheten bygger i huvudsak på egna förmågor Alla medlemmar i föreningen, såväl spelare som ledare och föräldrar, har gemensamt ansvar för alla lag och anläggningar, och bidrar efter egen förmåga, möjlighet och sammanhang I föreningen är alla medlemmar också lagkamrater, som respekterar, stöttar och uppmuntrar varandra. Styrelsen BK Ljungsbro, fastställd (7)

3 STYRELSEN Den av årsmötet utsedde ordföranden skall omedelbart sammankalla styrelsen för konstituering där olika befattningar utses. I protokoll från konstitueringsmötet skall föreningens firmatecknare framgå med namn, adress, telefonnr samt personnummer. Föreningens firmatecknare är normalt ordförande och kassör var för sig. Från mötet skall det även framgå vem som har disposition (Bank och Post), även detta ordförande och kassör var för sig. Ordföranden i föreningen har personalansvar. BK Ljungsbros styrelse skall förvalta och utgå från BK Ljungsbros stadgar, demokratiskt fattade beslut vid årsmöten och andra uppdrag som vilar på styrelsen. BK Ljungsbros styrelse skall vara aktiv, vara effektiv och hela tiden arbeta och utveckla föreningen. Styrelsen skall ha minst 10 protokollförda sammanträden under tiden mellan 2 årsmöten. Prioriterade styrelseaktiviteter under Arbeta vidare med en enkel, effektiv kanslifunktion samt att slussa in flera nya styrelseledamöter. Få in fler företag och privatpersoner som är samarbetspartners till föreningen Hålla hårt i föreningens plånbok så att 2015 blir ett plusresultat. Stötta seniorlagen på såväl herr som damsidan. För detta krävs att ledningen och spelarna gör sitt allra bästa. Säkerställa att utbildningsfrekvensen bibehålls och ev. utökas. Bra föreläsningar. Underhålla våra fastigheter och planer, mycket gjordes under Behålla arbetsmodellen för lagen att arbeta in pengar till föreningen. Få lagen att arbeta mera över gränserna, årgångarna, utbyte i träningarna. Få till en ökad vinterträning och tider så att lagen kan spela fotboll även i lågsäsong. ADMINISTRATIVA KOMMITTÉN Kommittén skall svara för administrationen, fördela kiosktider, tilldela föreningsgemensamma projekt, ex. midsommarfirande, Ljungsbro Marknad, fotbollsavslutningar m.m. Ledarförteckningar skall kontinuerligt uppdateras liksom vad varje ledare har gått för utbildningar. Kommittén skall verka för en ständigt förbättrad medlemskommunikation. Sociala medier är naturligtvis viktig att underhålla men även personliga kontakter, träffar är viktiga. EKONOMISKA KOMMITTÉN Denna kommitté har det övergripande ansvaret 2015 för att följa föreningens ekonomiska utveckling. Information om läget rapporteras till styrelsen kontinuerligt. Alla inköp och försäljningar sker här. All bokföring, fakturering (inkl. medlemsavgifter) sköts här liksom penninghantering av såväl kioskerna, domararvoden m.m. Här utarbetas även budget och olika kontroller genomförs. För att materialinköpen skall fungera krävs rekvisition gentemot vår leverantör. Ordföranden har attesträtt på alla inköp i föreningen. Den ekonomiska kommittén skall svara för kontakten med redovisningsbyrån, Kooptima Östergötland som kommer att hantera föreningens bokföring, utbetalningar osv. 3 (7)

4 Budgetuppföljning kommer att ske på följande vis: Budgeten skall visa plusresultat och vara väl förankrad i styrelsen Budgeten följs upp kontinuerligt under året All ekonomi inom föreningen finns på ett ställe Inga svarta pengar får hanteras inom föreningen Inga ekonomiska äventyr tillåts inom föreningens ram SPORTKOMMITTÉN Denna kommitté har det övergripande ansvaret 2015 för att följa upp de riktlinjer och handlingsplaner för fotbollsverksamheten som styrelsen har fastställt i verksamhetsplanen. Sportkommittén svarar för att planera och genomföra tränar- och föräldraträffar, utbildning av spelare, ledare, domare. Man fördelar tränings- och matchtider samt tillsätter domare för matcherna. Man fördelar också inomhustider under vinterhalvåret. Sportkommittén bör satsa på att öka förutsättningarna för bra träning, även specialträning. Samarbetet över laggränserna är också en viktig fråga, alla kan lära av varandra. Föreningen deltar i ÖFF:s projekt Respekt i fotboll som handlar om att spelare, ledare alltid uppträder på ett föredömligt sätt. Vi arbetar efter Östergötlands Fotbollsförbunds riktlinjer. Vi vill ha en stark klubbkänsla i BK Ljungsbro och detta skall genomsyra alla lag i föreningen. Alla som vill spela fotboll och träna i ungdomslagen skall få möjlighet till detta. Varje år startar en ny årgång inom fotbollslek för alla barn i 5-7 årsåldern. Denna verksamhet är mycket viktig. Föreningen skall också se till att alla nyinflyttade föräldrar med unga barn tas om hand och blir nya medlemmar i föreningen. Sportkommittén svarar för att genomföra tränarträffar, olika teman med föreläsare utifrån. Inom ramen för idrottslyftet satsar vi på följande. Avspark, bas 1 och bas 2 kurser Domaransvarig Landslagets fotbollsskola Bli en bättre fotbollskompis Föräldragenomgångar Besök av olika fotbollsutvecklare Akut skadebehandling Kosttema Om det inte är effektivt att ordna allt själva tar vi hjälp av ÖFF, SISU m.fl. organisationer PR & SAMVERKANSKOMMITTÉN Denna kommitté har det övergripande ansvaret 2015 för att profilera BK Ljungsbro och utveckla föreningens varumärke. Här gäller det att dels samarbeta med de företag som varit med i föreningen sedan tidigare likaväl som att skaffa nya samarbetspartners. Ett antal nya företag har vi som målsättning att få in till föreningen. 4 (7)

5 ANLÄGGNINGSKOMMITTÉN Denna kommitté har det övergripande ansvaret för skötsel och löpande underhåll av föreningens anläggningar. Dessa är: Cloettavallen Tellbyvallen Brunnbyplan Grusplan vid fjärrvärmeverket Skolplan Underhållet både inom- och utomhus är mycket viktig. Våra vaktmästare gör ett gediget arbete och den löpande skötseln måste hela tiden fungera oavsett väder och vind. Planskötsel vad gäller gödning, luftning, vattning för att få bästa underlag måste skötas på allra bästa sätt. ARRANGEMANGSKOMMITTÉN Denna kommitté har det övergripande ansvaret för kioskförsäljningen(2 kiosker) som är viktiga inte minst ekonomiskt. Varje lag tilldelas egna matcher som sedan bemannar upp med fantastiska föräldrar. Andra stora viktiga aktiviteter som sköts på liknande vis är midsommarfirande, Ljungsbro Marknad samt fotbollens ungdomsavslutning. BK Ljungsbro är en förening som är lyhörd för nya aktiviteter i samhället och har generellt en positiv attityd till medverkan. Kommittén ansvarar för försäljning av träningsoveraller, träningskit, väskor m.m. Detta ihop med vår huvudleverantör Umbro/Intersport, Tornby. En mycket uppskattad del av verksamheten. REPRESENTATION Föreningen skall vara representerad på Bingoalliansen i Linköpings årsmöte, Östergötlands Fotbollförbunds årsmöte, representantskapsmöte och i olika seminarier i samband med dessa. Medlemskap BK Ljungsbro skall under året vara medlemmar i följande förbund och organisationer. Svenska Fotbollförbundet Svenska Riksidrottsförbundet Östergötlands Idrottsförbund Östergötlands Fotbollförbund Linköpings Idrottsförbund Linköpings Föreningsallians VALBEREDNING Valberedningens övergripande ansvar under säsongen 2015 är att i god tid utse lämpliga kandidater till föreningens styrelse samt att delta på årsmötet 2016 och föreslå utsedda kandidater för val att ingå i den nya styrelsen. REVISOR Revisorernas övergripande ansvar under 2015 är att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorerna skall granska 5 (7)

6 styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 10 dagar före årsmötet. POLICY ARBETSPLIKT Grundprincipen är att alla lag arbetar in pengar till BK Ljungsbros verksamhet genom att tjänstgöra vid föreningens planerade aktiviteter. Efter årsmötet fördelas projekten ut till lagen och vidare till föräldrarna som tar ansvar för projektets praktiska genomförande. Fördelningens huvudprincip är att arbetsplikten vid tjänstgöring skall om möjligt fördelas efter antalet spelare/lag. STYRELSE 2015 Styrelsen består av: Ordförande: V. Ordförande: Vakant Kassör: Tillsätts vid konstituerande styrelsemöte Sekreterare: Ledamöter: Vakant Kjell Ahldin Johan Gryvik Suppleant: REVISORER: Ordinarie: VALBEREDNING: Valberedning: MEDLEMSAVGIFTER: Kategori: Belopp Enskild medlem 500:-- Hel familj 800:-- Ständig medlem 4 000:-- Pensionär lägst 65 år 300:-- Stödmedlem 300:-- DELTAGARAVGIFTER: Lag: Belopp 5-manna 750:-- 7-manna 850:-- 9-manna 850:-- 11-manna 950:-- Fotbollslek 400:- Alla ledare, spelare i hela föreningen måste vara medlemmar i föreningen. Motion från styrelsen finns med nya medlemsavgifter samt träningsavgifter inför (7)

7 BUDGETRAM Beträffande föreningens detaljerade ekonomiska ställning i övrigt hänvisar vi till resultat- och balansräkningen för Intäkter Budget Kronor Statligt bidrag Kommunalt bidrag Medlems-och träningsavgifter Via arbete i kiosk, marknad Bingoallians, lotterier, entré m.m Samverkanpartners Idrottslyftet och fotbollsskolan Uthyrning av lokal/anläggning Bidrag arbetskraft Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Utbildning Personal, löner Arbetsgivaravgifter & försäkringar Redovisningstjänster Kontorsinventarier, förbrukning Telefon, data, tv m.m Blandat post, möten, uppvaktning Försäkringar Bankkostnader och ränta lån Fastigheter underhåll Planskötsel gödning, gräsklippare Hyra hallar, konstgräsplaner Domarekostnader Cuper, läger Förbund, inkl. licenser Resor Material Idrottslyftet, fotbollsskolan Inköp, kiosk, marknad Barn & ledaravslutningar Annonsering Avskrivningar Övrigt Summa kostnader Plus/Minus (7)

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift VI VILL En skrift om Åmåls Sportklubb Syftet med denna skrift Skall föreningar/klubbar som har ett stort utvecklingsansvar för många människor arbeta kortsiktigt utan medveten förankring? Säkert svarar

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Verksamhetsplan ÅR 2015

Verksamhetsplan ÅR 2015 ÅR 2015 Bromma KFUM Telefon 08-262750/51/52 Fax 08-262756 Box 14023, 16714 Bromma Besök: Gustavslundsvägen 168 A bromma.kfum.se bromma@kfum.se Innehållsförteckning Innehåll 1 Övergripande Verksamhetsidé

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004 Skriften Säkerhet

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga.

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga. Att bilda förening Varför bilda en förening Skälet till att bilda en förening bör i första hand vara ett gemensamt behov att samverka i organiserad form om ett gemensamt intresse. Att man önskar få bidrag

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer