1 (2) LTV Landstingets revisorer. Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Västmanlands sjukhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (2) 2014 06 18 LTV 140457. Landstingets revisorer. Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Västmanlands sjukhus"

Transkript

1 1 (2) Datum Diarienr LTV Landstingets revisorer Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Västmanlands sjukhus Landstingets revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av styrning och ledning av Västmanlands sjukhus till Landstingsstyrelsen för yttrande. Revisorerna skriver i sin rapport att landstingsstyrelsens agerande och tydlighet gentemot Västmanlands sjukhus bedöms som tillräcklig; dock har detta tillsammans med sjukhusets kostnadssänkningsåtgärder inte varit tillräckligt för att uppfylla det ekonomiska kravet avseende sjukhusets resultat. Revisorerna anser att Landstingsstyrelsen måste vara tydligare gentemot förvaltningen när det gäller prioriteringar i vården för att underlätta verksamhetens arbete med besparingar. Landstingsstyrelsen har under flera år aktivt arbetat med att få balans mellan verksamhet och ekonomi inom Västmanlands sjukhus genom krav på framtagande av handlingsplaner, beslut om dessa samt kontinuerlig uppföljning av handlingsplanernas effekter. I de fall inte full effekt av åtgärderna har uppnåtts har krav på framtagande av ytterligare åtgärder beslutats. Landstingsstyrelsens presidium följer också månadsvis utvecklingen vid avstämningsmöten som protokollförs och återrapporteras till styrelsen. Landstingsstyrelsen och Landstingsfullmäktige har under de senaste åren tillfört Västmanlands sjukhus extra medel utöver ordinarie ram, för att på detta sätt möjliggöra en längre tid för att få verkställighet på beslutade åtgärder. Landstinget Västmanland lägger mer resurser till den specialiserade somatiska sjukvården än genomsnittet i riket, varför Landstingsstyrelsens strategi har varit att arbeta med åtgärder inom verksamheten för att uppnå en balans mellan verksamhetens kostnader och beslutad ram. Någon ytterligare ramförstärkning, utöver de 60 mkr som tillfördes 2013 samt de 60 mkr som finns för år 2015 i förslag till Landstingsplan , planeras ej. Enligt uppdrag från styrelsen i mars 2014 pågår genomlysning av Västmanlands sjukhus under ledning av hälso och sjukvårdsdirektören i syfte att se över åtgärder för en långsiktigt kostnadssänkningsnivå. Revisorerna bedömer att system och rutiner är tillräckliga för att stödja processerna i syfte att säkra måluppfyllelsen avseende verksamheten inom Postadress Besöksadress Telefon, vxl Org Nr E post Landstinget Västmanland Landstingshuset, ing Landstingshuset Telefax VAT nr Webbadress Västerås SE

2 2 (2) Datum Diarienr LTV Västmanlands sjukhus. Däremot bedöms att system och rutiner inte är tillräckliga för att säkerställa måluppfyllelsen avseende ekonomi. Västmanlands sjukhus har under flera år arbetat med att utveckla styrning och ledning inom förvaltningen, där följande aktiviteter kan nämnas: Utveckling av verksamhetsplaneringen inom förvaltningen. Utveckling av uppföljningsmöten, (mum= månadsuppföljningsmöten). Aktivitetsplaner per klinik för avvikelser mot målvärden. Utveckling av arbetet med Kostnad per patient(kpp), med tillhörande aktivitetsplaner. Produktionsplanering som en aktiv del av styrningen per klinik inom förvaltningen. Bemanningsgenomgångar på vårdavdelningarna. Den bakomliggande orsaken till att flera av de aktiviteter som planerats ej fått avsedd ekonomisk effekt är kvardröjande problem med sjuksköterskebemanningen i kombination med högt inflöde av remisser till sjukhuset samt besök på akuten. Stängda vårdplatser och därmed sammanhängande överbeläggningar på disponibla vårdplatser har också påverkat de ekonomiska effekterna av åtgärderna negativt. Revisorernas rapport kommer i övrigt att beaktas av Landstingsstyrelsen i den fortsatta utvecklingen av styrning och ledning av sjukhusvården i Västmanland. FÖR LANDSTINGET VÄSTMANLAND Denise Norström Landstingsstyrelsens ordförande Monica Berglund Landstingsdirektör

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 1 (2) Datum Diarienr LTV Landstingets revisorer Yttrande över Revisionsrapport: Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Landstingets revisorer har överlämnat revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner till Landstingsstyrelsen för yttrande. I rapporten framgår landstingets revisorer sedan 2001 genomfört granskningar av den interna kontrollen i administrativa system. Årets granskning har omfattat löpande bokföring (rättelser av fel), förråd/lager, kundfakturor och löner. Inom landstinget sker fortlöpande ett arbete med att förbättra den intern kontrollen. Revisorerna konstaterar att det är svårt att se några förbättringar på de rutiner/ områden som de granskat För flertalet av de rutiner som ingår i årets granskning har små eller inga förbättringar skett sedan föregående års granskning. Landstinget har efter revisionens granskning informerat berörda om gällande regler vad gäller rättelser av fel i den löpande bokföringen. Dessutom kommer ekonomiservice att göra en extra kontroll av de underlag som skickas till enheten och som avser rättelser av transaktioner. Inom landstinget pågår ett arbete med att kartlägga och dokumentera processflöden i vårt nya ledningssystem. I stödverksamheten ingår de processer som är kopplade till de administrativa systemen. Kartläggningen av extern kundfakturering har påbörjats. Processflödet har dokumenterats och arbete pågår med ta fram instruktioner och checklistor som ska kopplas till processflödet. De synpunkter som framkommit i rapporten kommer att beaktas i detta arbete. När det gäller lönehanteringen så pågår en översyn där vi kommer att beakta de synpunkter som framkommer i rapporten. De interna kontrollerna i de administrativa rutinerna hanteras fortlöpande under året ibland annat nätverket för ekonomi. Där är revisionens granskningsrapporter en viktig del för att förbättra den interna kontrollen. De synpunkter som framkommit i rapporten kommer även fortsättningsvis att vara vägledande i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Postadress Besöksadress Telefon, vxl Org Nr E post Landstinget Västmanland Landstingshuset, ing Landstingshuset Telefax VAT nr Webbadress Västerås SE

14 2 (2) Datum Diarienr LTV FÖR LANDSTINGET VÄSTMANLAND Denise Norström Landstingsstyrelsens ordförande Monica Berglund Landstingsdirektör

15

16

17

18

19 REMISSYTTRANDE 1 Datum Vår beteckning LTV Landstingets revisorer Yttrande över revisionsrapporten God ekonomisk hushållning Landstingets revisorer har överlämnat revisionsrapport God ekonomisk hushållning till landstingsstyrelsen för yttrande. Revisorerna konstaterar precis som tidigare att landstingets avrapportering av resultatmålen sker på tydligt sätt och att landstinget har en god ekonomisk uppföljning samt gör en bra ekonomisk analys i förvaltningsberättelsen. Revisorerna framhåller att styrmodellen inom landstinget börjar konkretiseras och bli tydligare samt att den förefaller ändamålsenlig, men påpekar att det viktigaste nu är att hålla kvar vid modellen och se till att den utvecklas med olika redskap för att förenkla för verksamheten. Landstingsstyrelsens ambition inom detta område är att utveckla styrprocessen ytterligare, med inriktning på att resultat uppnås som planeras, inte minst inom det ekonomiska området. Ytterligare steg i denna riktning tas inom målstrukturen i förslag till Landstingsplan och dess koppling till planeringsförutsättningarna och slutligen förvaltningsplanerna. Revisionen påpekar dock att den viktigaste delen är ledarskapet och vikten av att ledarskapet inom landstinget når en samsyn kring värdering, vision, ramar och åtagande. Det måste också bli tydligt vad som krävs av en ledare inom landstinget. Landstingsstyrelsen är väl medveten om vikten av ledarskapets betydelse. Inom detta område pågår för närvarande ett stort arbete med ledarutveckling, handledning för ledningsgrupper samt handledningsgrupper. Koncernledningen kommer också att koncentrera sig på detta det kommande året. Postadress Landstinget Västmanland VÄSTERÅS Besöksadress Landstingshuset Centrallasarettet, Ingång 4 Telefon Telefax Org.Nr VAT nr SE E post Hemsida

20 Revisorerna påtalar att landstingets budgeterade resultat för är för låga för att säkerställa en god ekonomisk hushållning. Det finns flera faktorer som innebär risk för den ekonomiska utvecklingen, som Den demografiska utvecklingen Kostnadsutvecklingen inom hälso och sjukvården Hur framgångsrika förvaltningarna är att genomföra de effektiviseringar och prioriteringar som beslutats Investeringar främst inom fastighet men även i nya tåg En förutsättning för att landstinget ska uppnå de budgeterade positiva resultaten är att effektiviseringar och kostnadsdämpande åtgärder ger beräknad effekt. Avgörande för detta är verksamheternas verkställighet av fattade beslut. Landstingsstyrelsen är väl medveten om den problematik som revisionen lyfter fram när det gäller att bedriva en verksamhet inom tillgängliga ekonomiska ramar. Därför har styrelsen gett landstingsdirektören och förvaltningscheferna i uppdrag att intensifiera åtgärderna för att reducera underskotten i verksamheterna för att möjliggöra en ekonomi i balans. Landstingsstyrelsen har uppdragit till styrelsens presidium ( 318 år 2012) att följa effekterna av programarbetet, vilket sker vid månatliga ägaruppföljningar med de sjukvårdande förvaltningarna och återrapporteras till landstingsstyrelsen. Då Västmanlands sjukhus i månadsrapporten för februari redovisar en helårsprognos för 2014 på minus 125 miljoner kronor krävs ytterligare intensifiering av arbetet för att uppnå balans mellan verksamhet och ekonomi. Landstingsstyrelsen har därför givit landstingsdirektören i uppdrag att ta fram förslag till ytterligare åtgärder (LS 79 år 2014). Detta arbete har startat och innebär bland annat att se över arbetsformer och att det finns rätt kompetens på rätt plats. För att uppnå en balans mellan verksamhet och ekonomi på längre sikt pågår ett arbete att erhålla vård på rätt vårdnivå och minska inflödet till sjukhuset genom inrättande av en primärvårdsakut. Ytterligare aktiviteter som pågår är en utveckling av inköpsverksamheten för att därigenom öka avtalstroheten och sänka kostnaden Det skall vara lätt att göra rätt.

21 I syfte att utveckla och förbättra landstingets styrning pågår ett arbete med att kartlägga och beskriva landstingets styrprocess. Med grund i de olika driftformer som förekommer inom landstingets ansvarsområden beskrivs hur färdriktning och uppdrag formuleras och sedan följs upp. Kort sammanfattat kan ambitionen beskrivas som att åstadkomma ökat fokus på stora utmaningar och hur dessa ska hanteras (styrning) för att västmanlänningarnas behov ska tillgodoses på bästa möjliga sätt. FÖR LANDSTINGET VÄSTMANLAND Denise Norström Landstingsstyrelsens ordförande Monica Berglund Landstingsdirektör

22

23

24

25

26

27

28

29

30 YTTRANDE 1 Datum Vår beteckning LTV Landstingets revisorer Yttrande över revisionsrapporten Landstingets investeringsprocess Revisionen har granskat landstinget investeringsprocess avseende byggnadsinvesteringar. Granskning har i huvudsak utfallit tillfredsställande. Det finns dock några områden där revisorerna vill se förbättringar. Beslutsunderlagen för planeringsskedet är enligt revisorerna tillräckliga och upphandlingen av investeringsprojekt sker på ett tillfredsställande sätt. Projektuppföljningen är tillfredsställande liksom kontrollen av leverantörer och underentreprenörer i anbud och under investeringens gång. Inom anläggningsredovisningen finns förbättringspotential gällande administration av projektnummer och IT systemets funktionalitet. Arbete med detta pågår dels inom Fastighet och dels inom objektsförvaltingen av systemet Agresso. Revisionen framför att styrdokumenten inom området bör kompetteras med principer för projektering och val av entreprenadform. Det bör också framgå hur slutredovisningen av investeringarna ska göras. Landstinget Västmanland kommer att se över behovet av att utveckla byggprocessbeskrivningen för att öka styreffekten när det gäller principer för projektering och val av entreprenadform. Investeringsrådet har uppmärksammat behovet av förtydligande av formen för slutredovisning av investeringsprojekt och kommer att komplettera landstingets styrdokument avseende detta. FÖR LANDSTINGET VÄSTMANLAND Denise Norström Landstingsstyrelsens ordförande Monica Berglund Landstingsdirektör Postadress Landstinget Västmanland VÄSTERÅS Besöksadress Landstingshuset Centrallasarettet, Ingång 4 Telefon Telefax Org.Nr VAT nr SE E post Hemsida

31

32

33

34

35

36 Finansrapport tertial Det övergripande målet med landstingets finansförvaltning är att hantera och utnyttja betalningsströmmarna på ett effektivt sätt. Detta uttrycks som mål att maximera finansnettot, vilket bryts ned i att utifrån prognostiserade betalningsflöden placera likvida medel till högsta möjliga avkastning och vid upplåningsbehov finansiera detta till lägsta möjliga kostnad, allt inom ramen för fastställda regler. Denna rapport beskriver utvecklingen av finansförvaltningen under januari till och med april Med finansförvaltningen avses främst förvaltningen av likvida medel samt eventuell skuldförvaltning. I likvida medel inräknas inte placerade pensionsmedel, utan den förvaltningen redovisas i separat rapport till Landstingsstyrelsen kvartalsvis. Sammanfattning Under perioden har amortering motsvarande 50,0 mkr skett och inga nya lån har tillkommit. Total lånesumma uppgår därmed till 300 mkr. Under delar av perioden har visst utrymme för placering av likvida medel funnits till följd av tillfälligt bättre likviditet. Det vänstra diagrammet nedan illustrerar utvecklingen av likvida medel. Likviditetsportföljens värde var den sista april 99,8 mkr (150,0 mkr vid periodens start). Den kortsiktiga betalningsberedskapen har förbättrats något sedan föregående finansrapport (131231), se diagram nedan till höger. Kapitalbindningen i låneportföljen var per den sista april 1,5 år. Räntebindningen var den sista april 2,3 år. Genomsnittlig skuldränta är 3,47 %. De senaste månaderna har räntan stigit något till följd av ökad räntebindning. Utvecklingen på de finansiella marknaderna har varit relativt stabil under perioden, även om krisen i Ukraina har skapat osäkerhet. Riksbanken har lämnat reporäntan oförändrad (f n 0,75 %). Förväntningarna är att Riksbanken ska sänka räntan ytterligare. De långa räntorna är fortsatt låga, till följd av obefintlig inflation. Förväntningarna är att de långa räntorna sakta ska stiga. Likviditeten fortsätter att vara ansträngd under resten av Eventuellt finns ett visst amorteringsutrymme under hösten beroende på investeringsutfall och resultatnivå. 1(4)

37 Marknadsförutsättningar Under perioden har det kommit allt fler tecken på att konjunkturen stärks. Den amerikanska ekonomin är sedan länge inne i en konjunkturuppgång och även från Europa kommer signaler om starkare konjunktur. Positivt är exempelvis att Irland och Portugal kunnat lämna de stöd/låneprogram som länderna fick för några år sedan. De klarar nu av att finansiera sig själva på kapitalmarknaderna. Svensk ekonomi utvecklas i rätt riktning och tillväxten förväntas bli relativt god under året. Ukraina-krisen utgör det största orosmolnet för närvarande. Viss oro finns även för skuldsättning och banksystemet, och därmed tillväxten, i Kina. Riksbanken har hållit reporäntan oförändrad under perioden. Den låga inflationen motiverar ytterligare räntesänkningar, men Riksbanken är orolig för hushållens höga skuldsättning och har därför avstått från ytterligare räntesänkningar. Återstår att se om räntan sänks i juli nu när Finansinspektionen fått ett större ansvar för den finansiella stabiliteten. De långa räntorna är fortsatt låga. De största orsakerna är avsaknad av inflation och fortsatt massiva stimulanser från centralbankerna. Likvid situation Med likvida medel avses banktillgodohavanden och kortsiktiga placeringar som är tänkta att möta kommande betalningsflöden på relativt kort sikt. Nivån på likvida medel har under perioden varit något högre än föregående period. Nedanstående diagram visar nivån på likvida medel dag för dag under tertialet. År Andel dagar likvida medel överstigande noll kronor % % % % % % % % % 2014 (prognos) 3 % Under tertialet har ett lån hos Kommuninvest (48648) lösts. Inga nya lån har tagits upp. Nettoamortering under perioden uppgår sålunda till 50,0 mkr och totala lån vid periodens slut uppgår till 300 mkr (exklusive leasingskuld och skuld till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Vid upplåning skiljer man på kredit- och ränteförfall. Enligt landstingets finanspolicy ska refinansieringsrisken (svårighet att till fördelaktiga villkor placera om stora volymer lån) begränsas genom att förfallen på låneavtalen sprids ut jämnt över åren. Andelen lån som förfaller till omförhandling under en 12 månaders period begränsas till 30 % av den totala upplåningen, såvida inte framtida likvid situation är gynnsam och behov av upplåning inte längre förväntas föreligga. Då är en större andel låneförfall under en 12 månaders period tillåten. Den sista april uppgick andelen till 33 %. Anledningen till detta är att ytterligare amorteringsutrymme inte kan uteslutas under resterande delen av Detta beror dock på investeringsutfallet och resultatnivå. Nedanstående tabell sammanfattar kapitalbindningen den 30/4: Lån Belopp (mkr) Slutdatum Återstår (år) Andel (%) Kommuninvest ,3 17 Kommuninvest ,2 17 Kommuninvest ,1 17 Kommuninvest ,3 17 Kommuninvest ,3 17 Kommuninvest ,9 17 Totalt 300 1,5 100% Diagrammet nedan visar hur kapitalbindningen utvecklats över tid. Som framgår har landstinget haft underskott (lånebehov som täcks via checkräkningskrediten och externa lån) nästan alla dagar under perioden. Tillfälliga perioder med bättre saldo har medfört möjlighet till korta likvida placeringar i syfte att skapa bättre ränteintäkter. Tabellen nedan visar andelen dagar de senaste åren som likvida medel överstigit noll kronor. 2(4)

38 Ambitionen är att förlänga kapitalbindningen i samband med lån via Kommuninvest (se tabell ovan) förfaller under andra halvåret. Den genomsnittliga räntan har stigit något till följd av ökad andel räntebindning (en större andel av lånen har bunden ränta), vilket i sin tur är en konsekvens av gjorda amorteringar. Målsättningen enligt landstingets policy är att skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid ska vara som kapitalbindningen, med en tillåten avvikelse inom intervallet -2 år till + 1 år. Den större avvikelsen nedåt motiveras av möjligheten att utnyttja rörliga räntor, som över tid tenderar att vara lägre än bundna. Vid periodens slut var den genomsnittliga räntebindningstiden 2,3 år, vilket innebär att räntebindningen är 0,8 år högre än kapitalbindningen, dvs. inom policyns gränser. I tabellen nedan framgår räntebindningen per sista april: Lån/swap Belopp (mkr) Räntebindn tom Återstår (år) Aktuell ränta Kommuninvest ,0 1,53% Kommuninvest ,2 1,58% Kommuninvest ,2 1,58% Kommuninvest ,0 1,46% Kommuninvest ,0 1,38% Kommuninvest ,1 1,60% Nordea Swap ,8 2,04%* Nordea Swap ,8 2,25%* Nordea Swap ,3 1,75%* Nordea Swap ,1 2,46%* Nordea Swap ,3 1,51%* Nordea Swap ,9 1,68%* Totalt lån 300 0,1 1,52% Totalt swap 300 2,3 1,95%* Tot lån +swap (netto) 300 2,3 3,47% *Aktuell ränta för swappar är nettoränta (dvs. betald fast ränta minus erhållen rörlig ränta (3 mån stibor). All upplåning sker till rörlig ränta (3 mån stibor) och önskad räntebindning sköts via swapavtal. Swappar är bankavtal om byte från rörlig ränta till fast ränta och medför inga andra pengaflöden förutom räntebetalningar. Under perioden har inga nya swap-avtal tecknats. Andel räntebindning understigande 1 år var per den sista april 17 %, det vill säga inom maximal tillåten nivå (50 %) enligt policyn. Av nedanstående diagram framgår genomsnittlig upplåningsränta och räntebindning över tid. Den kortsiktiga betalningsberedskapen kan beskrivas med hjälp av nyckeltalen rörelsekapitalets förändring och kassalikviditet. Den kortsiktiga betalningsberedskapen har förbättrats något under perioden. Landstingets rörelsekapital (omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder) uppgick den 30 april till mkr. Den sista december var siffran mkr. Kassalikviditeten (beräknas som omsättningstillgångar minus förråd i procent av kortfristiga skulder och är ett mått på den kortsiktiga betalningsförmågan. Ju högre värde desto bättre kortsiktig betalningsförmåga) var 221 % sista april. Det är en förbättring jämfört med 31/12 då kassalikviditeten uppgick till 209 %. Se även diagram sidan 1. Kassalikviditeten exklusive pensionsplaceringar är egentligen ett mer rättvisande mått på den kortsiktiga betalningsförmågan eftersom de placerade pensionsmedlen (som ingår i omsättningstillgångarna) inte är tillgängliga för löpande betalningar. Detta mått har försämrats, från 51 % den sista december till 42 %. Genomsnittet de senaste fem åren är 40 %. En bra kassalikviditet bör ligga på %. Transaktioner likvida medel Eftersom nivån på placeringsbara likvida medel har varit något högre under perioden (se diagram sid.1) så har det funnits utrymme för några likvida placeringar. Landstinget har per likvida placeringar till ett värde av 99,8 mkr, se tabell nedan. Placering Belopp (mkr) Slutdatum Återstår (år) Andel (%) Linköpings Statshus 49, ,0 50 Västerås Stad 49, ,0 50 Totalt 99,8 0,0 100% Bankbehållningen uppgår till -106,0 mkr. Extern upplåning uppgår till 300,0 mkr. Totalt uppgår därmed 3(4)

39 likvida medel till -306,2 mkr. Den sista december var motsvarande siffra -465,0 mkr. Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade i december 2011 att räntesäkra landstingets skuld till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF). Skulden till LÖF uppgår till 162 mkr. I december 2011 räntesäkrades 55 mkr av skulden. De bundna räntorna är fortsatt låga och det kan därför bli aktuellt med ytterligare räntesäkring (se även avsnittet placerings- och upplåningsverksamhet sist i denna rapport). Ingen ytterligare säkring har emellertid skett under inledningen av Resultat av transaktioner Resultatet av finansförvaltningen redovisas på två olika sätt enligt nedan. Periodens finansnetto (finansnetto för finansförvaltningen, se kommentar under tabell nedan) uppgår till 10,2 mkr (-248,2 mkr ifjol). Anledningen till det kraftigt förbättrade finansnettot under 2014 är att diskonteringsräntan avseende pensionsskulden (den s k RIPS-räntan) sänktes under inledningen av Effekten av sänkt ränta blev kraftigt stigande räntekostnad på pensionsskulden, vilket för landstinget motsvarade totalt 233 mkr i ökade finansiella kostnader. Under 2014 har högre utdelningar från pensionsmedelsportföljen erhållits. Nedan framgår utfall, budget och helårsprognos för finansnettot. (mkr) Finansiella Finansiella Finansnetto intäkter kostnader Tertial 1 29,3-19,1 10,2 Tertial 2 Tertial 3 Prognos ,6-61,9 6,7 Budget ,2-82,5-7,3 Avvik. mot budget -6,6 +20,6 14,0 Notera att tabellen avser finansnettot för finansförvaltningen, Landstingets totala finansnetto är något sämre än ovanstående till följd av finansiella kostnader hos förvaltningarna. Resultat av finansförvaltningen jämfört med bankkonto Landstinget bedriver en aktiv finansförvaltning, främst i syfte att hantera olika finansiella risker och därmed undvika oönskade utfall. En passiv finansförvaltning innebär att inga åtgärder vidtas i syfte att hantera olika risker (såsom exempelvis ränterisk). Den genomsnittliga kostnadsräntan på bankkontot var under perioden 1,07 %. Den genomsnittliga räntan i skuldportföljen var 3,31 %, vilket är en konsekvens av att större delen av skuldportföljen har bunden ränta. Endast en mindre del av lånen har rörlig ränta och en procents räntehöjning medför ca 0,5 mkr i stigande ränta på helårsbasis. Prognos kommande kvartal Marknad De flesta bedömare räknar med att konjunkturen fortsätter att förstärkas under året. Uppgången sker dock från låga nivåer och är utdragen. Därmed räknar de flesta med fortsatt låga räntor under lång tid framöver. Detta stödjs av att centralbankerna fortsätter med andra stimulerande åtgärder såsom exempelvis stödköp av obligationer. Vidare är inflationen i princip obefintlig och det är svårt att se vad, förutom räntehöjningar, som skulle få inflationen att ta fart. En risk som omnämns allt oftare är den tillgångsinflation som uppstår till följd av de extremt låga räntorna. Risken finns att de låga räntorna bidrar till bubblor inom vissa tillgångsslag, något som i sin tur riskerar att störa konjunkturuppgången. Riksbanken väntas sänka räntan i juli till följd av den låga inflationen. Placerings- och upplåningsverksamhet Landstingets likvida situation är ansträngd, se diagram sidan 1. Nuvarande prognos innebär en oförändrad låneskuld under resten av året, vilket är väsentligt lägre än den av landstingsfullmäktige beslutade ramen (landstingsplan ). Eventuellt finns ett visst amorteringsutrymme under hösten beroende på investeringsutfall och resultatnivå. 4(4)

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget.

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget. Bilaga 2002-10-16 1(5) Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget. 1 Grundläggande förutsättningar Avtalet

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

KS 9 10 SEPTEMBER 2014

KS 9 10 SEPTEMBER 2014 KS 9 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-08-17 KSN-2014-0941 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 2014 Förslag

Läs mer

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag:

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag: 2004-10-20 5.4 Ärendebeskrivning: Redovisning av finansrapport augusti 2004. Finansrapport augusti 2004 RS/040089 Ordförandens förslag: Regionstyrelsen beslutar att lägga redovisad finansrapport augusti

Läs mer

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 BILAGA 2 - FINANSPOLICY KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 EKONOMI ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen KS 5 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2014 Förslag

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 KS 12 26 NOV 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 Förslag

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1406-0797 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Föredragande

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

FINANSRAPPORT 2012-01-31

FINANSRAPPORT 2012-01-31 INTERNBANKEN 1(4) 2012-02-02 Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef Finanschef Ronald Rombrant 0522-69 6015 Finansekonom Liselott Häggström 0522-69 6114 FINANSRAPPORT 2012-01-31 Syfte

Läs mer

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 1 Innehåll... 1 2 Finansverksamhetens mål... 3 3 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3.1 Kommunfullmäktiges ansvar... 3 3.2

Läs mer

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-01-16 LS 1212-1659 Landstingsstyrelsen 7 3-07- 29 0000 7 Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

FINANSRAPPORT MARS 2015

FINANSRAPPORT MARS 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-04-07 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT MARS 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2013

Finansiell rapport tertial 1 2013 Tjänsteskrivelse 1(5) Datum 2013-05-15 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2013 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY Finanspolicy Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 Ånge kommuns Finanspolicy Innehåll 1 Omfattning av finanspolicyn...1 2 Övergripande

Läs mer

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Revisionsrapport Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Östersunds kommun 2010-01-15 Kjell Pettersson, Certifierad kommunal revisor Kjell Petterson, projektledare Anneth Nyqvist, kundansvarig Innehållsförteckning

Läs mer

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Nivå: Koncerngemensamt

Läs mer

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting Landstingskontoret Ekonomi 2002-01-07 Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1. Inledning och syfte 1.1 Syfte Syftet med detta dokument är att i enlighet med den av landstingsfullmäktige

Läs mer

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03668 Uppdnr 968 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Sidan 1 av 7 Kommunstyrelsen Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013. Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.0488 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Syfte 1 1.2 Mål och strategi 1 1.3 Omfattning

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos.

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos. SIGNERAD 2013-10-31 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-31 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Finansrapport September 2013 STK-2013-960 Sammanfattning I finansrapporten

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2014 samt en reviderad likviditetsprognos.

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2014 samt en reviderad likviditetsprognos. SIGNERAD 2014-05-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-05-28 Handläggare Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport april 2014 med likviditetsprognos STK-2014-657 Sammanfattning

Läs mer

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015.

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015. SIGNERAD 2015-06-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-06-03 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport april 2015 med likviditetsprognos STK-2015-726

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-08-31

Fördjupad finansrapportering 2015-08-31 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-08-31 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 707 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 1 323 miljoner kronor sedan

Läs mer

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten 1 av 8 1. Inledning 2. Tillgångar 2.1 Placering av överskottslikviditet

Läs mer

3.1. FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049

3.1. FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049 3.1 FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049 Entropi AB har inkommit med finansiell rapport per den 2013-01-31 för Lysekils kommun, Lysekil koncern, Lysekils stadshus AB, Lysekilsbostäder

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:7 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:35 av Vivianne Gunnarsson m fl (mp) om att införa en investeringsfond utifrån de årliga avskrivningarna Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Finanspolicy Högsby kommun

Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Högsby kommun. Styrelserna för Högsby Bostads AB, Högsby Energi AB samt Högsby Invest AB förutsätts fatta beslut om bolagets

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Finansiell månadsrapport för december månad år 2014

Finansiell månadsrapport för december månad år 2014 Ledningsstaben 2015-01-23 Dnr RS 2015-13 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för december

Läs mer

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-23 Dnr 1401713 1 (5) Regionstyrelsen Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) -

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Ärende 6 Finansiell rapport 2014

Ärende 6 Finansiell rapport 2014 Ärende 6 Finansiell rapport 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-21 KS 2014.0017 Handläggare: Erica Lindström Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2014-02-28 Sammanfattning Karlskoga kommun

Läs mer

Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015

Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 bllaga ls ~'i JAGrA ks 2015-06-01 c:w.arna Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 Utfall per april (mars) 2015 Likviditet Status osäkra poster Prognos 2015 Resultat Likviditet c:w.arna Ekonomi 2015 Läget

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras.

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras. Följande dokument är en sammanställning av de remissyttranden som inkommit med anledning av utkastet till rekommendation om redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder. Den vänstra kolumnen

Läs mer

Anmäls i arbetsutskottet den 9 juni 2015

Anmäls i arbetsutskottet den 9 juni 2015 Kommunledningskontoret FINANSRAPPORT APRIL 2015 Anmäls i arbetsutskottet den 9 juni 2015 Internbankens upplåning Internbankens genomsnittliga upplåning var 6,5 miljarder kronor perioden januari - april.

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsrapport. Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsrapport. Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos SIGNERAD 2015-09-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-09-22 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos STK-2015-961

Läs mer

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter 1 (5) Landstingsstyrelsen Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm Ärendet Principer för och utformning av kapitalstrukturen för Landstingsfastigheter Stockholm

Läs mer

Svar på 2013 års revisionsberättelse

Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsdirektörens stab 2014-05-12 Dnr 2014/0295 Ekonomienheten Maria Gotthardsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsstyrelsen har tagit del av 2013 års

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Innehåll. Protokoll 2015-11-05 2 av 2

Innehåll. Protokoll 2015-11-05 2 av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 51 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 52 Upphandling ärendehanteringssystem 4 53 Finansiell profil 2012-2014 5 54 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2015

Läs mer

Finansregler. Munkedals kommun

Finansregler. Munkedals kommun 2014-09-10 Finansregler Munkedals kommun Finansregler Dnr: 2014-442 91 Typ av dokument: Regler Handläggare: Hans Clausen Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Finanspolicy-Riktlinjer vid tillämpning

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Författningssamling Ändrad 2009-02-10 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Antagna

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

Den senaste utvecklingen på den korta interbankmarknaden

Den senaste utvecklingen på den korta interbankmarknaden 26 7 6 5 4 3 2 2 7 6 5 4 3 2 Diagram R1:1. Skillnaden mellan den korta interbankräntan och Riksbankens reporänta 3 4 Grå yta i detalj 5 6 jan apr jul okt jan apr jul Anm. Grafen illustrerar skillnaden

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Svar på revisionsrapport 7/2013 Granskning av finanspolicy och finansiella föreskrifter

Svar på revisionsrapport 7/2013 Granskning av finanspolicy och finansiella föreskrifter Kommunledningskontoret 2014-02-27 Magnus Åberg 08-590 972 42 magnus.aberg@upplandsvasby.se Svar på revisionsrapport 7/2013 Granskning av finanspolicy och finansiella föreskrifter Inledning Finansfunktionen

Läs mer