Fordonstvättar i Skellefteå kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fordonstvättar i Skellefteå kommun"

Transkript

1 Fordonstvättar i Skellefteå kommun Tillsynsprojekt 2010 Gabriella Andersson och Anna Bodén

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Material och metod Allmänt Olje- och slamavskiljare Egenkontroll Resultat och diskussion Egenkontroll Information till kunder Kemikalieförvaring Produktval Reningsverk Provtagning Provtagning efter åtgärder Skillnader med och utan reningsverk Möjliga orsaker till höga utsläpp Provtagningsmetodik Tvätt utanför etablerad tvättanläggning Diskussion Fortsatt arbete Läshänvisningar Bilagor Bilaga 1: Tekniska nämndens riktlinjer för utsläpp av processvatten till spillvattennätet Bilaga 2: Lista på företag som ingått i projektet

3 1. Sammanfattning Under 2010 har bygg- och miljökontoret, miljöavdelningen, genomfört ett tillsynsprojekt riktat mot fordonstvättar i Skellefteå kommun. Tvättarna har varit både automattvättar och manuella tvättar. Totalt har 31 verksamheter fått två besök under året. Sammanfattningsvis har detta projekt lett till följande: Kunskapen har ökat hos verksamhetsutövarna om vilka krav och regler som gäller för fordonstvättar. Egenkontrollen har förbättrats markant efter den första inspektionen. Rutiner har tagits fram och kunskapsnivån har ökat. De flesta verksamheterna har en bra kemikalieförvaring som minimerar risken för spill till golvavlopp och rännor. De flesta verksamheter som använde avfettningsmedel med mikroemulsioner har bytt till andra kemikalier som inte stör oljeavskiljarens funktion. Säkerhetsdatablad och kemikalieförteckning finns i de flesta verksamheterna. Provtagningen har visat att det finns ett behov av bättre rutiner och kontroll över tvättverksamheten. Provtagningen har även gett en ökad förståelse hos verksamhetsutövarna om vad de släpper ut i vattnet. Några verksamheter har tagit ett extra prov efter genomförda åtgärder. Resultatet visar tydligt att man med enkla åtgärder kan minska föroreningshalterna i vattnet. Provresultaten har också visat att verksamheter med reningsverk släpper ut mindre föroreningar än de verksamheter som endast har oljeavskiljare. Det finns dock några undantag. Verksamheterna har fått en bättre möjlighet att snabbt agera på ett korrekt sätt vid en eventuell olycka. Genom projektet har vi ökat vår kunskap om fordonstvättar och möjliggjort en bättre framtida tillsyn. Tekniska kontoret kommer förhoppningsvis att kräva åtgärder vid de anläggningar som inte klarar kraven, vilket i sin tur är bra ur både miljösynpunkt och konkurrensmöjlighet. 2

4 2. Inledning Under 2010 har bygg- och miljökontoret, miljöavdelningen, i Skellefteå genomfört ett tillsynsprojekt riktat mot fordonstvättar. Huvudsyftet med projektet var att öka kunskapen om fordonstvättar för framtida tillsyn, att få en likvärdig syn på hur vi inspektörer ska bedöma tillsyn av fordonstvättar samt att öka kunskapen hos verksamhetsutövarna om vilka krav och regler som gäller för fordonstvättar. Syftet har även varit att tydliggöra vilka krav miljöavdelningen kan ställa och vilket ansvar tekniska nämnden har då de är huvudman för spillvattennätet i vår kommun. Gabriella Andersson och Anna Bodén från bygg- och miljökontoret i Skellefteå har arbetat med projektet. 2.1 Bakgrund Det fanns ett flertal faktorer som gjorde att vi bedömde att det fanns ett behov av ett projekt om biltvättar i Skellefteå. Dessa var; Tekniska nämnden i Skellefteå har antagit nya varningsvärden för utsläpp till det kommunala spillvattennätet, ett nät de är huvudman för. Utsläppskraven har blivit hårdare för krom, koppar, nickel och zink. De nya varningsvärderna började gälla från och med den 1 juli 2010 för nya anläggningar och från och med den 1 januari 2011 för befintliga anläggningar. Spillvattnet leds till kommunala reningsverk som bland annat har krav på föroreningsinnehållet i slammet som uppkommer vid reningen. Vidare är reningsverken inte utformade för att kunna ta emot vatten med mer föroreningar än från hushåll. Analysresultat från de verksamheter som tidigare tagit prov på utgående vatten från oljeavskiljaren har visat på höga halter av framförallt bly, olja och zink. Flertalet verksamheter som ingår i det här projektet har tidigare aldrig tagit prover. Naturvårdsverkets allmänna råd om fordonstvättar har upphört och de har i stället gett ut branschfakta om fordonstvättar. Faktabladet innehåller snabb och lättillgänglig information om branschen, miljöproblemen och tillgänglig teknik. Med denna bakgrund bedömde miljöavdelningen i sin verksamhetsplanering att det fanns ett behov att genomföra ett tillsynsprojekt riktat till den här branschen. 2.2 Material och metod Verksamheterna valdes utifrån de objekt vi tidigare har i vårt miljöregister samt genom Skellefteå kommuns företagsregister. Sammanlagt ingick 31 verksamheter i projektet. Vi har besökt automattvättar, Gör-det-själv-hallar och manuella tvättar. Verksamheterna har haft vida skilda huvudverksamheter allt från bensinförsäljning till lackering, biluthyrning, försäljning och bilreparationer. Vid ett företag lackerade de i 3

5 tvätthallen. Eftersom det inte är tillåtet att släppa ut färg och lack till spillvattnet kommer de inte att fortsätta att tvätta fordon i de hallarna. I resultaten nedan har vi därför uteslutit det företaget. En checklista speciellt anpassad till projektet togs fram som underlag till inspektionerna. Projektet inleddes med att vi skickade ut ett brev till verksamhetsutövarna med information om projektet, checklistan samt länkar till Naturvårdsverkets branschfakta om fordonstvättar och oljeavskiljare. Efter utskicket kontaktades verksamhetsutövarna och tid för inspektion bestämdes. Samtliga verksamheter besöktes första gången under mars till juni månad. Efter genomförd inspektion fick varje verksamhetsutövare en inspektionsrapport med resultatet från inspektionen. I denna beskrev vi både vad som varit bra och vilka brister som skulle åtgärdas till nästa besök. Vi krävde provtagning på utgående vatten från oljeavskiljaren av de verksamheter som inte tagit prov under 2009 eller senare. Uppföljande besök genomfördes under augusti till december Vi gick då igenom de brister som tidigare påtalats samt diskuterade resultatet från provtagningen. Några verksamheter kommer att få ytterligare ett besök under 2011 då de ännu inte åtgärdat alla brister. Denna rapport kommer att delges till samtliga verksamhetsutövare som ingått i projektet, Bygg- och miljönämnden i Skellefteå kommun samt Tekniska nämnden. 2.3 Allmänt Verksamheters miljöfarlighet klassas enligt förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Varje typ av verksamhet får då en särskild FMH-kod och en årlig tillsynsavgift. Verksamheter som tvättar mer än 5000 bilar eller 1000 lastbilar eller bussar per år kallas för C-verksamheter. Mindre tvättverksamheter klassas som U-verksamheter. Totalt har 31 verksamheter besökts inom projektet varav 6 stycken klassas som anmälningspliktiga C-verksamheter. Efter det första besöket klassades 14 företag om på grund av att de inte varit klassade tidigare eller för att de inte varit korrekt klassade. 2.4 Olje- och slamavskiljare Kontroll och tömning av oljeavskiljarna har en avgörande betydelse för avskiljningsgraden eftersom ökat slam och oljeskikt minskar den fria vattenfasen och därmed vattnets uppehållstid i avskiljaren. Rekommendationerna anger att avskiljaren behöver tömmas allra senast när uppehållstiden är två timmar. I praktiken uppger man ett mått på slam- respektive oljeskikt då tömning ska ske eller också tömmer man med en viss frekvens som bedömts tillräcklig. Samtliga tvättar utom en inom projektet hade traditionella oljeavskiljare av typen gravimetrisk oljeavskiljare. En gravimetrisk oljeavskiljare fungerar så att slammet som har högre densitet än vattnet sjunker till botten medan oljedroppar som är lättare än vatten stiger till ytan. I vissa fall finns en separat slamavskiljare innan oljeavskiljaren men det vanligaste är en kombinerad slam- och oljeavskiljare. 4

6 Bilden visar en enkel principskiss över en gravimetrisk oljeavskiljare Slamskiktet ska inte vara så tjockt att det når upp till T-röret eftersom det då hindrar vattnet från att rinna ut med översvämning av oljehaltigt vatten som följd. Om oljeskiktet i sin tur blir för tjockt innebär även det att oljan kan rinna in i T-röret. Endast en verksamhet hade den nyare typen av oljeavskiljare med coalescensfilter. Filtret i den gör det möjligt att avskilja små oljedroppar eftersom de klumpas samman och stiger till ytan. Dock kräver denna typ av oljeavskiljare mer skötsel än en traditionell gravimetrisk oljeavskiljare. Provtagning av det utgående vattnet samt rutiner för kontroll av oljeavskiljaren är viktigt för att bedöma om den är rätt dimensionerad och om tömning sker tillräckligt ofta. Som hjälp vid dimensionering av nya anläggningar finns Svensk standard SS-EN och SS-EN I dessa beskrivs bland annat produktutformning, provning, drift och underhåll. Standarden anger när en coalescensavskiljare (klass I) ska användas och när det räcker med en gravimetrisk avskiljare (klass II). 2.5 Egenkontroll Alla de verksamheter som inspekterats inom projektet omfattas av kravet på egenkontroll i 26 kapitlet 19 miljöbalken. De anmälningspliktiga verksamheterna omfattas dessutom av reglerna i förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Det innebär att C-verksamheter har högre krav på bland annat kontroll och dokumentation än vad de mindre U-verksamheterna har. Egenkontroll innebär att verksamhetsutövaren ska ha kontroll över den egna verksamheten för att skydda människors hälsa och miljön. Det betyder i praktiken att det ska finnas rutiner. Dessa ska vara nedskrivna på ett sådant sätt att all personal kan följa dem även om den ordinarie personen som sköter egenkontrollen inte finns på plats. De anmälningspliktiga anläggningarna har högre krav på skriftliga rutiner och journalföring vilket inte på samma sätt är tvingande för mindre anläggningar. Rutiner för de delar av verksamheten som är mest kopplat till hälsa och miljö har vi dock bedömt ska vara skriftliga även för de mindre verksamheterna. De rutiner vi efterfrågat är; 5

7 Drifts- och skötselinstruktioner för avskiljare och reningsanläggning. Dessa två bilder visar att det är viktigt att dokumentera vilket lock som hör till vad för att enklare kunna utföra de kontroller som behövs Rutiner för kontroll av avskiljare, reningsanläggning och larm. Bilden visar ett larm i en oljeavskiljare Det ska finnas ett tydligt fördelat ansvar. Det var ganska vanligt att flera verksamheter, oberoende av varandra, var kopplade till samma oljeavskiljare. I sådana fall är det ännu viktigare att det finns en klar ansvarsfördelning och ett bra samarbete verksamheterna emellan. Det ska finnas rutiner för eventuella driftsstörningar. Det ska även finnas en rutin för att underrätta tillsynsmyndigheten vid händelse som kan leda till olägenhet för hälsa eller miljö. På varje verksamhet ska det finnas dokumentation om vart dagvattenledningarna mynnar. Om en olycka inträffar på fastigheten och länsar behöver sättas ut är det viktigt att information om vart dagvattnet tar vägen finns lättillgängligt i verksamheten. Om ett utsläpp till omgivande mark, vatten eller till ledningsnätet sker ska det gå snabbt att få fram information om den produkt som läckt ut. Av den anledningen ska säkerhetsdatablad finnas tillgängliga vid verksamheten. I egenkontrollen ingår att det ska finnas en förteckning över de kemiska produkter som används i tvättverksamheten. 6

8 3. Resultat och diskussion 3.1 Egenkontroll Egenkontrollen har förbättrats markant efter den första inspektionen. Rutiner har tagits fram och kunskapsnivån har ökat. Diagrammen nedan visar att egenkontrollen har blivit klart förbättrad efter den första inspektionen. Inspektion 1 Inspektion 2 Bra Dålig Bra Dålig Bättre Det gröna fältet visar antalet verksamheter som uppfyller kraven på egenkontroll medan det vinröda fältet visar antalet verksamheter som helt eller delvis saknar egenkontroll. Det blå fältet visar antalet verksamheter som klart har förbättrat sin egenkontroll efter det första besöket men som fortfarande har ett mindre antal brister kvar att åtgärda Information till kunder I egenkontrollen ingår att information ska ges till kunder som själv tvättar sin bil i en GDS-hall eller i en automattvätt. I GDS-hallarna har skyltar satts upp för att informera kunderna om att vissa tvättkemikalier kan innehålla ämnen som kan störa oljeavskiljaren och att de kan kontakta personalen vid frågor. Vissa har valt att ge denna information muntligt vid bokningen av hallen, i sådana fall ska det finnas en skriftlig rutin för när denna information ska ges. Många stationer har även valt att ta bort avfettningsmedel innehållande mikroemulsioner från sitt sortiment för att på så vis minska risken för att kunderna ska använda sådana avfettningsmedel i GDS-hallen. Det är relativt vanligt att kunder sprutar avfettningsmedel på sin bil utanför tvätthallen. Avfettningsmedlet som hamnar på asfalten följer då med i dagvattnet vilket inte är bra för miljön. Flertalet stationer har satt upp skyltar som tydligt anger att det inte är tillåtet att spruta avfettning utanför hallen. Vissa stationer har kompletterat med ett extra program för avfettning. 7

9 Dessa två bilder visar förslag på skyltar med information om avfettningsmedel 3.2 Kemikalieförvaring Vid inspektionerna visade det sig att flertalet verksamhetsutövare ansåg att förvaring av kemikalier i direkt närhet av tvättrännan var lämpligt. Orsaken till det var vanligtvis att de antog att oljeavskiljaren även renar tvättkemikalier. Bilderna visar hur kemikalier förvarats i direkt närhet till tvättrännan eller golvavlopp Tvättkemikalier ska förvaras invallade så att oavsiktligt spill eller läckage inte kan nå tvättrännan eller annan typ av golvbrunn. Det är viktigt att personalen har kunskap om att oljeavskiljaren inte renar bort koncentrerade tvättkemikalier och att kemikalierna dessutom kan förstöra oljeavskiljarens funktion. 8

10 Bilderna visar en bra förvaring av kemikalier Genom att ställa kemikalierna på spilltråg har man minskat risken för spill till golvrännan eller avlopp. Andra lösningar har varit att skära av dunkar som fått bli uppsamlingskärl och därmed har risken för att koncentrerade tvättkemikalier ska hamna i oljeavskiljaren och sedan vidare ut till spillvattennätet minimerats. Diagrammen nedan visar vår bedömning av kemikalieförvaringen vid den första inspektionen och den uppföljande. Inspektion 1 Inspektion 2 Bra Dåligt Bra Dåligt Bättre Diagrammen visar att 14 av de 17 verksamheterna som hade en dålig kemikalieförvaring vid den första inspektionen har förbättrad eller bra kemikalieförvaring vid den uppföljande inspektionen. Kemikalierna har i vissa fall flyttats till rum utan golvavlopp, vanligast är dock någon typ av invallning. Fyra av de besökta verksamheterna har endast en GDS-hall vilket innebär att de inte har någon egen kemikaliehantering i tvättverksamheten. 9

11 3.3 Produktval Valet av kemikalier är viktigt ur flera aspekter. För verksamhetsutövaren har givetvis tvättförmågan stor betydelse. I vissa fall väljs kemikalierna utifrån de anvisningar som leverantören av automattvätten ger. Andra orsaker kan vara exempelvis lukt och pris. I Gör-det-själv-hallarna tar kunderna med sig egna tvättkemikalier, vilket utgör en större risk för att oljeavskiljarens funktion kan störas eftersom kunderna ofta saknar kunskap om vilka kemikalier som inte stör oljeavskiljarens funktion. Ur miljösynpunkt är valet av kemikalier mycket viktigt. För bästa möjliga reningseffekt av tvättvatten bör enbart miljömärkta produkter användas, om de inte innehåller mikroemulsioner. Mikroemulsioner är vanliga i vissa avfettningsmedel och har inget med miljömärkningen att göra. För att oljeavskiljaren ska fungera tillfredsställande är det viktigt att mikroemulsioner inte används i verksamheten. Mikroemulsioner gör att oljan löser sig i vattnet vilket i sin tur gör att oljan inte skiktar sig i oljeavskiljaren och därmed åker oljan ut tillsammans med vattnet. Mikroemulsioner kan användas i de fall det finns en reningsutrustning som är anpassad för att klara av mikroemulsioner. Totalt användes mikroemulsioner i hälften av verksamheterna. Vanligast var olika varianter av produkten Microl och Mac. I varje verksamhet ska det finnas ett säkerhetsdatablad för varje kemikalie som används. Vid den första inspektionen saknade endast 3 av 28 verksamheter alla eller delar av säkerhetsdatabladen. Vid den uppföljande inspektionen fanns kompletta säkerhetsdatablad i alla utom en verksamhet. Förutom säkerhetsdatablad ska det även finnas en förteckning över de kemikalier som används i tvättverksamheten. I förteckningen ska det framgå produktnamn, användningsområde, årsförbrukning och riskfraser. Riskfraserna anger kemikaliernas miljö- och hälsofarlighet. Vid den första inspektionen fanns en komplett kemikalieförteckning i 13 verksamheter. Vid den uppföljande inspektionen var ytterligare 1 komplett medan 7 verksamheter hade börjat på en förteckning eller förbättrat den de hade sedan tidigare. 3.4 Reningsverk I 25 verksamheter utgjorde oljeavskiljaren den enda reningen, det vill säga att det inte fanns något efterföljande reningssteg. Sex tvättar (OKQ8 Solbacken, OKQ8 Sörböle, Forslunds, Statoil Kågevägen, Skelleftebuss och Tekniska kontoret) hade någon typ av rening efter oljeavskiljaren. Följande reningstekniker förekom i detta projekt: biologisk rening och efterbehandling med ozon, sandfilter, UV och aktivt kol biologisk rening utan efterbehandling (två verksamheter) kemisk fällning och sandfilter bandfilter och cykloner elektrisk flockning genom tillförsel av salt Tvättanläggningar får inte användas då reningsanläggningen inte fungerar. Vid ett eventuellt haveri ska tvätten stängas. 10

12 Bilden visar ett reningsverk med biologisk rening och efterbehandling med ozon, sandfilter, UV och aktivt kol 3.5 Provtagning Vi har begärt provtagning på utgående vatten från oljeavskiljaren från samtliga anläggningar som inte nyligen tagit prov. Det visade sig dock att det inte var möjligt att ta prov på alla anläggningar. Orsaker till detta har varit att provtagningsbrunnar saknats eller att brunnslock varit placerade i trafikerade vägar. Med tiden har vi dock lärt oss att prov kan tas direkt i oljeavskiljaren enligt en välkänd metod. Det innebär att de verksamheter som inte behövt ta prov efter den första inspektionen kommer att få göra det under våren Av de 31 verksamheterna har hittills 23 stycken tagit prov (74%). De verksamheter som ännu inte tagit prov kommer att göra detta under våren Det är viktigt att poängtera att flera prover som tagits inom detta projekt är stickprov eller samlingsprov tagna under sex timmar. Provsvaret visar därmed endast en ögonblicksbild av verkligheten. Resultatet sammanfattas i tabellen nedan. Kraven som anges är de varningsvärden som finns i de nya riktlinjerna från tekniska nämnden och som började gälla den 1 januari 2011 för alla befintliga verksamheter. 11

13 Parameter Varningsvärden μg/l Antal godkända företag Antal icke godkända företag Max μg/l Min μg/l Bly ,8 Krom ,1 Kadmium 0, ,5 0,09 Koppar Nickel ,75 Zink Oljeindex mg/l Provsvar saknas från tre verksamheter Max- och min-värdet anger det högsta och lägsta resultatet av alla provtagningar som är tagna inom projektet. Max-värderna är extremt höga och visar tydligt att oljeavskiljaren har misskötts. Av resultatet framgår att mer än hälften av verksamheterna klarar kraven för krom och nickel. Det är störst problem med utsläpp av zink, bly och olja Provtagning efter åtgärder Nio verksamheter har valt att ta ett extra prov efter att ha åtgärdat påtalade brister eller vid misstänkta felaktigheter vid den första provtagningen Antal :a 2:a 0 Cr Pb Zn Cd Olja Ni Cu De mörkgröna staplarna visar på antalet verksamheter som klarat tekniska nämndens varningsvärden vid den första provtagningen. Ingen av dessa klarade varningsvärdena för bly och zink. De ljusgröna staplarna visar att betydligt fler klarat varningsvärdena efter vidtagna åtgärder. Åtgärderna har varit av enklare slag som till exempel utbyte av kemikalier och/eller rengöring och tömning av oljeavskiljaren. 12

14 3.5.2 Skillnader med och utan reningsverk Vi har jämfört provresultaten från anläggningar med och utan reningsverk. Resultatet av provtagningarna visar inte helt oväntat att det finns flest överskridna riktvärden vid anläggningar med enbart oljeavskiljare. Utan reningsverk Reningsverk Antal 10 8 Klarar Klarar inte Antal 4 3 Klarar Klarar inte Cr Pb Zn Cd Olja Ni Cu Cr Pb Zn Cd Olja Ni Cu De gröna staplarna visar antalet verksamheter som klarar tekniska nämndens varningsvärden för utsläpp till spillvattennätet. Reningsverken kan i vissa fall behöva justeras för att uppnå godtagbara resultat Möjliga orsaker till höga utsläpp Förutom egenkontrollens omfattning och typ av rening är orsaken till höga oljeutsläpp ofta kopplad till vilken typ av avfettningsmedel som används. Petroleumbaserade produkter och särskilt avfettningsmedel av mikroemulsionstyp är en vanlig orsak till detta problem. En förklaring till problemet med zink är att metallen är vanlig i fordon (tex i slitageprodukter från däck) och att det ofta finns galvat material i tvätthallar som lätt kan lösas ut i vatten genom bland annat korrosion. Andra orsaker till förhöjda utsläpp av olja och metaller kan också vara kopplat till utsläpp via verkstadsavlopp om dessa är anslutna till samma reningssystem som tvättanläggningen Provtagningsmetodik För att få ett representativt prov är det viktigt att provet inte tas direkt efter att oljeavskiljaren har tömts utan att provet visar att reningen fungerar även ett bra tag efter tömning. Prov ska inte tas på stillastående vatten utan det ska vara ett flöde genom oljeavskiljaren. För att kunna räkna ut hur stora halter föroreningar som följer med vattnet ut är det viktigt att även flödet under provtagningen mäts och anges i analysrapporten. Vid provtagningarna som ingått i detta projekt har flödet oftast inte mätts på grund av bristande information från oss. 13

15 4. Tvätt utanför etablerad tvättanläggning All tvätt av fordon, såväl privata fordon som fordon som används i yrkesmässig verksamhet, ska i största möjliga utsträckning ske i tvättanläggningar med tillräcklig rening av spillvattnet. När man tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten rinner tvättvattnet helt orenat ner i en dagvattenbrunn, som oftast inte är ansluten till något reningsverk. Det förorenade vattnet går då orenat ut i våra sjöar och vattendrag. Det finns i dagsläget inget uttalat förbud mot att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten. Däremot gäller miljöbalkens regler även denna typ av verksamhet. Av miljöbalkens allmänna hänsynsregler i 2 kapitlet framgår det bland annat att den som ska utföra någon form av verksamhet eller åtgärd, till exempel tvätta bilen, ska göra detta på en plats som är lämplig samt att åtgärden inte får vålla några olägenheter för människor eller miljön. Man ska också se till att man använder sådana kemikalier som inte vållar några skador vare sig på människa eller miljön. Om det finns olika kemikalier med samma användningsområde ska den mest miljövänliga väljas. Enligt 14 kapitlet miljöbalken ska den som använder en kemisk produkt vidta de åtgärder som krävs för att skydda människors hälsa och miljö. Det betyder i det här fallet att den som använder ett avfettningsmedel eller ett bilschampo ska se till att miljön inte tar skada av biltvätten. Endast undantagsvis är det acceptabelt att bedriva tvätt på annan plats än tvätthall och då ska fordonet stå på mark utan avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag, sjö eller liknande. Det får heller inte finnas risk för förorening av vattentäkt. Tvätten ska ske på en plan gräsbevuxen yta, alternativt en grusplan. 14

16 5. Diskussion Besöken ute hos verksamheterna har visat sig vara nödvändiga både för kontroll och för informationsspridning. Kunskapsnivån hos flera verksamhetsutövare var mycket låg vid det första besöket. Flera visste inte vart oljeavskiljaren låg, hur den fungerade och hur ofta den tömdes. Kunskap om oljeavskiljarens funktion är en förutsättning för att den ska skötas rätt och därmed fungera bra. Genom projektet har kunskapen om hur oljeavskiljarna fungerar, tömningsbehov, betydelsen av vilka kemikalier som används med mera ökat markant. Vi konstaterade även att tvättkemikalier i hög utsträckning förvarades direkt i tvätthallen utan spillkar/uppsamlingskärl. Detta berodde oftast på bristande kunskap om att ett läckage av koncentrerade tvättkemikalier till avloppet kan innebära att oljeavskiljarens funktion försämras. Ett flertal av verksamhetsutövarna har förbättrat sin förvaring genom att valla in och/eller skaffat spilltråg till sina kemikalier. Många har städat upp och rensat bort kemikalier som inte längre används. Sammantaget kommer den ökade kunskapen och den förbättrade förvaringen att minska utsläppen av oönskade ämnen till spillvattennnätet. Det är viktigt att minska utsläppen redan vid källan eftersom de kommunala reningsverken inte är anpassade för att rena vatten som är mer förorenat än det som kommer från hushållen. Provtagning på utgående vatten är en del av egenkontrollen. Som verksamhetsutövare ska man ha kontroll på att det man släpper ut inte överskrider de riktvärden som finns. Flera av de verksamheter som tagit prov inom projektet är sådana som inte haft regelbunden provtagning. Det behövs fler än ett prov för att dra slutsatser om tömningsfrekvens och om reningen är tillräcklig. Visar däremot en serie prover på att utsläppen överskrider de varningsvärden tekniska kontorets har antagit behöver krav om åtgärder ställas. Eftersom det är tekniska kontoret som är huvudman för spillvattennätet och det är den tekniska nämnden som antagit varningsvärderna, är det deras uppgift att ställa krav på åtgärder som gäller utsläpp till deras spillvattennät. Övriga brister kommer att följas upp av oss genom ytterligare tillsynsbesök. Många verksamheter har svårt att klara de utsläppskrav som ställs och det kan finnas en rad orsaker till detta. Vissa av dessa orsaker som tömningsfrekvens, dimensionering av oljeavskiljare och produktval har vi nämnt tidigare. Det finns också teorier om att fordon i Skellefteåtrakten har högre andelen tungmetaller i smutsen än bilar som körs i andra kommuner. Orsaken kan vara dammpartiklar från de många sligbilarna som körs från gruvorna i kommunen till Rönnskärsverket. En annan teori är påverkan från fyllnadsmaterial i mark som via inläckage i ledningar och oljeavskiljare påverkar metallhalterna. Om detta stämmer och hur stor påverkan det i så fall har kan inte miljöavdelningen bedöma. För att oljeavskiljaren ska fungera på ett bra sätt är det viktigt att de tvättkemikalier som används inte försämrar avskiljarens och anläggningens funktion. Kunderna som hyr Gör-Det-Själv-hallar ska informeras om vilka avfettningsmedel och andra kemikalier som är lämpliga att använda. Det är en fördel om produkterna som säljs i 15

17 butiken är anpassade till den reningsutrustning som är kopplad till tvätthallarna. Mikroemulsioner bör inte användas om inte anläggningen är utrustad med ett reningsverk som klarar av att avskilja emulgerad olja. Avfettning av fordon innan tvätt utanför tvätthall bör inte ske. Inom projektet har vi fört diskussioner om bland annat tömningsintervall, återfyllning av oljeavskiljare och provtagningar med de företag som främst anlitas för dessa uppdrag. Det är viktigt att verksamhetsutövarna, entreprenören och tillsynsmyndigheten har samma syn på de regler som gäller och på hur det praktiskt fungerar. Företagarna har gjort ett bra jobb när det gäller egenkontrollen vilket förhoppningsvis kommer att leda till mindre oönskade utsläpp till spillvattennätet och dagvattnet. 6. Fortsatt arbete Ytterligare besök där det behövs Granska de provsvar vi får in under våren Ta fram riktlinjer för nyetableringar och ombyggnationer av biltvättar Ta fram riktlinjer för oljeavskiljare Uppdatera hemsidan med information om biltvättar och oljeavskiljare Vi kommer att följa upp tekniska kontorets krav på åtgärder Besök på företag som inte ingått i detta projekt, det vill säga biltvättar vi missat 7. Läshänvisningar Naturvårdsverkets Faktablad om oljeavskiljare, rapport 8283 Naturvårdsverkets Branschfakta om fordonstvättar 16

18 Bilaga 1 Nya riktlinjer för utsläpp av processvatten till spillvattennätet Riktlinjerna gäller för nya verksamheter från och med samt för pågående verksamhet från och med De nya riktlinjerna ersätter den gamla gränsvärdeslistan daterad Parameter/ämne Varningsvärde ph min 6,5 ph max 10 Temperatur C Max 45 C Konduktivitet 500 ms/m Sulfat (summa sulfat SO42-, Sulfit SO mg/l och tiosulfat S2O32-) Magnesium, Mg mg/l Ammonium, NH4+ 60 mg/l Klorid 2500 mg/l Arsenik, As 0,07 mg/l Bly, Pb 0,04 mg/l Kadmium, Cd 0,0005 mg/l Koppar, Cu 0,2 mg/l Krom total, Cr 0,05 mg/l Kvicksilver, Hg 0,001 mg/l Nickel, Ni 0,05 mg/l Silver, Ag 0,05 mg/l Zink, Zn 0,2 mg/l Fett 50 mg/l Oljeindex 50 mg/l Kvoten BOD7/COD >0,5 Eventuella dispenser från ovanstående riktlinjer ska beslutas av tekniska nämnden. Gällande dispenser från tidigare gränsvärdeslista upphävs i och med beslutet om de nya riktlinjerna. 17

19 Bilaga 2 Företag som ingått i projektet Bil Dahl AB Bilvårdscenter i Skellefteå AB Burlin Motor AB Ditec Bilvård Forsbergs Bil AB Forslunds i Skellefteå AB, manuell tvätt Forslunds i Skellefteå AB, automattvätt Hertz Biluthyrning Josefssons Bilvård och Rostskydd Logarts Bil AB OK Q8 Boliden OK Q8 Burträsk OK Q8 Clemensnäs OK Q8 Kanalgatan OK Q8 Lövånger OK Q8 Solbacken OK Q8 Sörböle Preem Kåge/Kåge Bensin AB Shell E4 Norr Shell E4 Söder Skelleftebuss AB Skellefteå Bil Person och Transportbilar AB Skellefteå Billackering Skellefteå Bil Tunga Fordon AB Statoil Bureå/Bureå Bensin och Livs AB Statoil Detaljist AB (Kågevägen) Statoil Söder/Söderbensin i Skellefteå AB Swecon Anläggningsmaskiner AB Tekniska kontorets verkstad Tidy Bilvård och Hyrbil Tidy Lastbilstvätten WM Bil AB 18

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Tranås kommun

Policy för fordonstvättar i Tranås kommun Policy för fordonstvättar i Tranås kommun Antagen av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1998-03-26, 65 Reviderad av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1999-08-26, 180 Reviderad av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2008-02-27,

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Haninge

Policy för fordonstvättar i Haninge 1 (6) Policy för fordonstvättar i Haninge För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Haninge kommun antagit denna policy. Policyn

Läs mer

Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar. Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012

Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar. Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012 Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande aspekter

Läs mer

Inledning. Anmälningsplikt. Bakgrund

Inledning. Anmälningsplikt. Bakgrund Sida: 1 (5) Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller olika metaller, oljor och andra organiska och oorganiska ämnen som är skadliga för växter och djur. Vattnet behöver därför renas innan det

Läs mer

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Policy för fordonstvätt i Ängelholms kommun Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller en rad miljöfarliga ämnen, så som olja och tungmetaller. Dessa ämnen belastar

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0,

Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0, Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0, Nybro-logga Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Spillvatten från fordonstvättar innehåller

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Vi klarlägger anläggningsstorlek och fordonsstorlek under rubriken Ordförklaringar, i slutet av detta dokument

Vi klarlägger anläggningsstorlek och fordonsstorlek under rubriken Ordförklaringar, i slutet av detta dokument 1 (5) Fordonstvätt Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Miljö- och byggnämnden (2015-04-07 81 ) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-05-01 Dokumentansvarig: Mats Adolfsson, miljöinspektör

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar En fordonstvätt är en anläggning där den huvudsakliga verksamheten är att tvätta fordon. Det omfattar såväl manuella GDS-hallar

Läs mer

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjerna är en vägledning i tillsynsarbetet med syfte att nå ett gemensamt förhållningssätt i länet. Riktlinjerna är inte bindande. Omständigheterna

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Spillvatten från fordonstvättar innehåller olika sorters metaller, oljor och andra organiska och oorganiska ämnen. Spillvattnet behöver därför renas och behandlas

Läs mer

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Denna policy gäller för samtliga fordonstvättar i Tranemo kommun. För fordonstvättar som tvättar mer än 1000 personbilstvättar eller mer än 200 lastbilar, bussar

Läs mer

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Riktlinjer för tvätt av fordon Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Miljö- och hälsoskyddskontoret december 2015 Riktlinjer för tvätt av fordon Fordonstvättens avlopp efter oljeavskiljare

Läs mer

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1(5) Företag i fordonsbranschen skall lämna årsrapport över sin verksamhet.

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Riktlinjer Diarienummer KF2015-286 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Antagen av Ledningsgruppen 2015-11-19 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (10) Sammanfattning För att

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

Information om oljeavskiljare

Information om oljeavskiljare Information om oljeavskiljare Sammanfattning Grundprincipen för en oljeavskiljare är enkel. Den arbetar enligt gravimetrisk princip. Olja flyter upp till ytan och tyngre partiklar sjunker till botten.

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun

Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun 1(6) Januari 2012 MBN 2011/1317 Miljö- och byggnadsnämnd Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun Antagna av miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14, 19 Definitioner Fordon Fordon som används i yrkesmässig

Läs mer

Fordonstvättar. Anders Westerfors

Fordonstvättar. Anders Westerfors miljö RAPPORT 2002:2 MILJÖKONTORET Fordonstvättar Anders Westerfors Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 LULEÅ Besök oss: Stadshuset vån 4 Telefon: 0920-29 30 00 E-post: Miljokontoret@lulea.se

Läs mer

FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR

FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR Riktlinjer för FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR RIKTLINJER FÖR FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR Inledning Vatten från tvätt av fordon innehåller föroreningar i form av metaller, organiska ämnen (t.ex. olja)

Läs mer

Miljösäker hantering av oljeavfall

Miljösäker hantering av oljeavfall Miljösäker hantering av oljeavfall Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare Varför ska man ha en oljeavskiljare? Kommunala reningsverk är till för att ta emot och rena spillvatten

Läs mer

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun Beslutade av Miljönämnden 2011-03-16 Dnr: Mn 04/2011 1 (7) Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun Definitioner Fordon Fordon som används i yrkesmässig verksamhet: Lastbilar, taxibilar, tjänstebilar,

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15

Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15 Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15 Christian Sandholm Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelnings tillsyn Miljöbalken med förordningar, Allmänna hänsynsreglerna, förordning om miljöstörande

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1

Läs mer

Fordonstvätt. Riktlinjer inom Jönköpings län

Fordonstvätt. Riktlinjer inom Jönköpings län Fordonstvätt Riktlinjer inom Jönköpings län Innehåll Inledning... 3 Krav på utsläpp till vatten... 4 Spillvatten... 4 Stora anläggningar... 4 Små anläggningar... 5 Tvätt utanför anläggning... 5 Reningsteknik...

Läs mer

Miljökrav på fordonstvätt. Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09

Miljökrav på fordonstvätt. Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09 Miljökrav på fordonstvätt Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09 Dessa riktlinjer bygger till stora delar på den policy som Miljösamverkan Västra Götaland i oktober 2008 tog fram

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

www.svanen.se Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning

www.svanen.se Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning Agenda 1. Övergripande om Svanen 2. Vad är en Svanenmärkt tvätt? Och varför? Nordens officiella miljömärke Marknadskännedom Känner du igen denna symbol?

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare

Riktlinjer för oljeavskiljare Riktlinjer för oljeavskiljare i Skellefteå kommun Riktlinjerna är antagna i Skellefteå kommuns bygg- och miljönämnd 2012-02-06 Innehållsförteckning 1. VARFÖR RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE?... 2 2. FÖR

Läs mer

Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun

Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun Augusti 2010 Jörgen Jonasson Miljöinspektör B E S Ö K S A D R E S S Stadshuset P O S T A D R E S S 331 83 Värnamo T E L E F ON 0370-37 70 00 vx O

Läs mer

Miljökrav på Fordonstvätt

Miljökrav på Fordonstvätt 2009-03-05 Riktlinjer för Miljökrav på Fordonstvätt i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN POSTADRESS 542 86 MARIESTAD BESÖKSADRESS Stadshuset, Kyrkogatan 2, MARIESTAD

Läs mer

Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner

Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner Februari 2009 MN 2009-02-25 25 2 (9) Innehållsförteckning Definitioner... 3 Fordon... 3 Fordonstvätt... 3 Anläggningsstorlek...

Läs mer

Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång

Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2013-09-25 Datum: Dnr:2013.Ma0194 Sida: 2 (12) Innehållsförteckning Definitioner... 3 Fordon... 3 Fordonstvätt...

Läs mer

Miljökrav på Fordonstvätt

Miljökrav på Fordonstvätt 2003-12-11 Dnr 2003.1164 Policy för Miljökrav på Fordonstvätt i Mariestads kommun MILJÖKONTORET POSTADRESS 542 86 MARIESTAD BESÖKSADRESS Torghuset, Esplanaden 5, MARIESTAD TELEFON 0501-634 30 FAX 0501-633

Läs mer

Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150.

Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150. Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150. Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller många miljöfarliga ämnen. Dessa

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvätt

Riktlinjer för fordonstvätt Riktlinjer för fordonstvätt i Alvesta kommun Antagen av Nämnden för myndighetsutövning 2013-08-19 37 Riktlinjer för fordonstvätt i Alvesta kommun Antagen av Nämnden för myndighetsutövning, 2013-08-19,

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

riktlinjer för utsläpp från fordonstvättar Rent vatten. Ett jobb för livet.

riktlinjer för utsläpp från fordonstvättar Rent vatten. Ett jobb för livet. riktlinjer för utsläpp från fordonstvättar inom NSVA N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L O P P Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Rent vatten är en självklarhet i vårt samhälle - och

Läs mer

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Uppdaterad december 2008 Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Uppdaterad december 2008 Fastställd av MVG:s styrgrupp på sammanträde den 1 oktober

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

PROJEKT. Miljötillsyn av verksamheter som tvättar fordon

PROJEKT. Miljötillsyn av verksamheter som tvättar fordon PROJEKT Miljötillsyn av verksamheter som tvättar fordon 2017-05-31 ADRESS Hertig Johans torg 2 541 83 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

POLICY FÖR FORDONSTVÄTT

POLICY FÖR FORDONSTVÄTT POLICY FÖR FORDONSTVÄTT Antagen av direktionen för Söderåsens miljöförbund 2014-08-14 77 Ändrad av direktionen för Söderåsens miljöförbund 2014-09-30 88 2 Innehållsförteckning: INLEDNING... 4 FASTSTÄLLDA

Läs mer

Allmän information om oljeavskiljare till inspektörer

Allmän information om oljeavskiljare till inspektörer Allmän information om oljeavskiljare till inspektörer Varför behövs oljeavskiljare? Spill- och dagvatten från verksamheter som hanterar oljor, såsom verkstäder, bensinstationer, industrier med flera innehåller

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Vaggeryds kommun

Policy för fordonstvättar i Vaggeryds kommun Policy för fordonstvättar i Vaggeryds kommun Antagen av miljö- och byggnämnden 2012-11-27 Innehåll 2 INLEDNING 3 Miljökvalitetsmål 3 DEFINITIONER 4 Fordon 4 Fordonstvätt 4 Anläggningsstorlek 4 Om- och

Läs mer

Tillsyn över biltvättsanläggningar i Stockholms stad

Tillsyn över biltvättsanläggningar i Stockholms stad MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ Bilaga 1 SID 1 (6) 2009-09-14 Dnr: 2009-009894-206 Tillsyn över biltvättsanläggningar i Stockholms stad En Rapport från Miljöförvaltningen Mari Yoda September 2009 1 Beskrivning

Läs mer

Riktlinjer för olje-, slam- och fettavskiljare i Partille kommun

Riktlinjer för olje-, slam- och fettavskiljare i Partille kommun Riktlinjer för olje-, slam- och fettavskiljare i Partille kommun Fastställda i Bygg- och miljönämnden 2008-09-01 Reviderade 2011-06-20 Reviderade 2015-02-23 Reviderade 2015-10-19 1. Inledning Dessa riktlinjer

Läs mer

Så här fyller ni i blanketterna

Så här fyller ni i blanketterna Så här fyller ni i blanketterna Det finns två blanketter avsedda för ansvarig för avskiljaren, samt en bilaga avsedd för entreprenören. Blankett A - Information om avskiljare : här fyller ni i information

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER

Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER När krävs en oljeavskiljare? Verksamheter där det finns risk för att olja eller oljeförorenat vatten kan nå spilleller dagvattennätet

Läs mer

Inga utsläpp. Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser

Inga utsläpp. Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser Inga utsläpp Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser 1 Verksamheten vid bilvårdsanläggningar ger upphov till förorenat spillvatten. Vanliga föroreningar är olja och metaller från bilarna samt

Läs mer

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun Mjölby Kommun Miljönämnden Policy för miljökrav på fordonstvättar i Mjölby kommun Antagen av miljönämnden 2004-08-25, 93 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 4 Små... 4 Mellanstora... 4 Stora... 4 3. Övergripande

Läs mer

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt November 2003 Några mindre revideringar februari 2004 Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Miljösamverkan Västra Götaland november 2003 Med några

Läs mer

MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR

MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR Miljökontoret informerar om MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR Miljöråd och krav för verksamheter med fordonstvätt i Borlänge kommun Information från miljökontoret våren 2009, reviderad hösten 2011 Inledning

Läs mer

Bensinstationer i Stockholms stad Tillsynskampanj 2008

Bensinstationer i Stockholms stad Tillsynskampanj 2008 Dnr: 2008-010404-206 Bensinstationer i Stockholms stad Tillsynskampanj 2008 En rapport från miljöförvaltningen Lena Engberg November 2008 1. Bakgrund och syfte I Stockholms stad finns ungefär sjuttio bensinstationer.

Läs mer

HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1-2014-11-06

HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1-2014-11-06 HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1 - Allmänt Denna handledning finns som ett stöd för tillsyn av fordonstvättar. Varje avsnitt i checklistan följs av anvisningar och detaljerade förklaringar mm.

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun

Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun Rev 2015-10-21 Dessa riktlinjer bygger i stora delar på den policy som Miljösamverkan Västra Götaland i oktober 2008 tog fram för fordonstvättar. Innehållet

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) 2010-10-11 Sida 1 (7) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Kontrollen genomförd av: Närvarande vid kontrollen: Datum: Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Fordonstvättar Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll

Fordonstvättar Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll Bakgrund Tekniker och exempel för slutning Riktvärden Kemikalier Egenkontroll Bakgrund Bakgrund Tungmetaller från biltvättar i Karlstad Tekniker Slutning av vattendelen

Läs mer

Riktlinjer för miljökrav på fordonstvättar i Linköpings kommun.

Riktlinjer för miljökrav på fordonstvättar i Linköpings kommun. Riktlinjer för miljökrav på fordonstvättar i Linköpings kommun. 2017-06-29 Innehållsförteckning Riktlinjer för miljökrav på fordonstvättar i. 1 Inledning 3 Utsläpp till vatten 4 Avloppsanslutning 4 Utsläppskrav

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning: Verksamhetens namn: Adress, postnummer och ort: Organisationsnummer:

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun. Rev 2011-11-14

Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun. Rev 2011-11-14 Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun Rev 2011-11-14 Policy för miljökrav på fordonstvätt Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden på sammanträde den 22 dec 2011 Dessa riktlinjer bygger i stora delar

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Drivmedelsförsäljning Manuell station Automatstation Däck-/vulkservice. Fordonstvätt Billackering Bilplåtslageri

Drivmedelsförsäljning Manuell station Automatstation Däck-/vulkservice. Fordonstvätt Billackering Bilplåtslageri Miljö- och byggnämnden ÅRSRAPPORT FÖR FORDONSBRANSCHEN UB.10 Version 24/4-2014 1(4) Årsrapporten ska skickas före mars månads utgång till: Miljö- och byggnämnden,, 232 21 eller per epost, Verksamhetsår

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter 2 Förord Detta dokument har tagits fram genom ett samarbete mellan

Läs mer

MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR

MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR Miljökontoret Dnr 2009-0482 2009-05-25 Dpl 4268 MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR Projekt våren 2009 Projektet utfört och sammanställt av: Mattias Nolåkers och Anette Stångmyr Miljöinspektörer Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Vägledning- tillsyn fordonstvättar

Vägledning- tillsyn fordonstvättar Vägledning- tillsyn fordonstvättar Innehåll Inledning... 3 Mallar... 3 Krav på utsläpp till vatten... 4 Spillvatten... 4 Stora anläggningar... 4 Små anläggningar... 5 Tvätt utanför anläggning... 5 Reningsteknik...

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt 1. Inledning Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare, fettavskiljare samt fordonstvätt i Katrineholms kommun. Riktlinjerna är framtagna i

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Huddinge Botkyrka Salem

RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Huddinge Botkyrka Salem RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Huddinge Botkyrka Salem Foto: www.fotoakuten.se SYDVÄSTRA STOCKHOLMSREGIONENS VA-VERKSAKTIEBOLAG VARFÖR OLJEAVSKILJARE? Utsläpp av oljeprodukter orsakar

Läs mer

Fordonsbranschen - åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. www.miljosamverkanskane.se

Fordonsbranschen - åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. www.miljosamverkanskane.se Fordonsbranschen - åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar www.miljosamverkanskane.se Vad tittar vi på? Schema för dagen 9.30 Välkomna 9.45 Funktion och standard för oljeavskiljare Ulf Hellman, STOR

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada

Läs mer

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare Oljeavskiljare Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare November 2006 Varför behövs oljeavskiljare Olja som släpps ut via spillvattennätet

Läs mer

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken 2009-01-30 1 (6) om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll Den som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter

Läs mer

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning En verksamhet som hanterar spillvatten med olja och slam ska enligt miljöbalken tillse att det avskiljs/renas innan det släpps till kommunalt spill-

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND Förord 3 Allmänt 4 Lagar och bestämmelser 6 Olämpliga utsläpp 10 Dagvatten 12 Oönskade ämnen 14 Riktlinjer för utsläpp 16 Särskild reningsavgift

Läs mer

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar. ABVA 2009 Industri

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar. ABVA 2009 Industri Allmänna bestämmelser För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 Industri INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1-2. Avloppsvatten som är av annan typ än hushållsavlopp 3. Industrier måste samråda med Karlskoga Miljö

Läs mer

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun MILJÖFÖRVALTNINGENS RAPPORT NR 4/2011 1 Bakgrund Miljönämnden utövar tillsyn och kontrollerar att miljöbalkens mål följs vid miljöskyddsobjekten i Trelleborgs

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Reviderad 2012-11-01 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Käppalaförbundet

Läs mer

Utbildning oljeavskiljare Åke Stenqvist

Utbildning oljeavskiljare Åke Stenqvist Utbildning oljeavskiljare Åke Stenqvist Ett föreläggande måste vara så klart formulerat att adressaten har helt klart för sig det som tillsynsmyndigheten förväntar sig att denne ska göra. Rättspraxis är

Läs mer

Tillsynsprojekt fordonsverkstäder i Borlänge kommun

Tillsynsprojekt fordonsverkstäder i Borlänge kommun Miljökontoret Tillsynsprojekt fordonsverkstäder i Borlänge kommun Projekt år 2005-2007 Resultatet sammanställt av: Helen Ryberg Berntsson Miljöinspektör Sammanfattning Miljökontoret har under tiden mars

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER Lag/krav Vad innebär lagstiftningen för oss? Miljöbalken SFS 1998:808 De allmänna hänsynsreglerna (bevisbörderegeln, kunskapskravet, försiktighetsprincipen, principen om

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

Lyft produktionen med rätt vattenrening

Lyft produktionen med rätt vattenrening Lyft produktionen med rätt vattenrening ~ 1 ~ Kraven på rening av industriellt avloppsvatten Reningsverken är byggda för att ta emot hushållsspillvatten, som är biologiskt nedbrytbart samt reduktion av

Läs mer

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE Inledning Miljöinspektörer i Västernorrland har under 2015 gjort projektinriktad tillsyn på oljeavskiljare. Främsta syftet med projektet är

Läs mer

Projekt Tillsyn av fordonsverkstäder och fordonstvättar i Jönköpings kommun 2008

Projekt Tillsyn av fordonsverkstäder och fordonstvättar i Jönköpings kommun 2008 Projekt Tillsyn av fordonsverkstäder och fordonstvättar i Jönköpings kommun 2008 Utfört av Miljökontoret Jönköpings Kommun Skriven av Sofie Stråhle Sammanfattning I Jönköpings kommun finns ett stort antal

Läs mer

Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare

Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare 2014-12-15 Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare Innehållsförteckning Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare... 1 Innehållsförteckning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Svensk och Europeisk

Läs mer

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 11 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200, 701 35 Örebro

Läs mer

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Sida 1 Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Tillsynsprojekt inom målen Friska vatten och Giftfri miljö RAPPORT, 2012 Sida 1 Datum: 2012-12-17

Läs mer

Tillsyn 2008. Fordonstvättar. Miljökontoret 2008 Thom Rannemalm

Tillsyn 2008. Fordonstvättar. Miljökontoret 2008 Thom Rannemalm Tillsyn 2008 Fordonstvättar Miljökontoret 2008 Thom Rannemalm Inledning Miljökontoret i Ängelholm har under februari och mars genomfört ett tillsynsprojekt med inspektioner vid de verksamheter som bedriver

Läs mer

Bilvård och verkstad i Ulvsunda industriområde

Bilvård och verkstad i Ulvsunda industriområde Bilvård och verkstad i Ulvsunda industriområde Tillsynskampanj 2004 En rapport från Miljöförvaltningen Lena Engberg Januari 2007 www.stockholm.se/miljoforvaltningen Sammanfattning Inom bilvården hanteras

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt i Älvsborgs län

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt i Älvsborgs län Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt i Älvsborgs län juni 1997 (med bilaga reviderad mars 1999) Miljösamverkan Älvsborg I samverkan mellan Länsstyrelsen, kommunernas miljökontor, Älvsborgs Kommunförbund

Läs mer

Verksamhet Rundbergs Bil & Service/Station 1 Strandgatan 1 B Mariehamn

Verksamhet Rundbergs Bil & Service/Station 1 Strandgatan 1 B Mariehamn Vår referens: Linda Siltala Tel: (0)18-528 629 MYNDIGHETSBESLUT Ärende: 2013-736 Beslut: MB-2017-31 13.2.2017 Verksamhet Rundbergs Bil & Service/Station 1 Strandgatan 1 B Mariehamn Beslut om miljögranskning

Läs mer

Riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten

Riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten Riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten Syfte, tillämpning och erfarenheter Egna riktvärden - Varför då? Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten syfte: skydda vattendragen

Läs mer

Miljösäker hantering av oljeavfall

Miljösäker hantering av oljeavfall Miljösäker hantering av oljeavfall Verksamhetsutövares och fastighetsägares handbok Miljösäker hantering av oljeavfall Reningsverk är byggda för att ta emot och rena spillvatten (toalett-, tvätt- och diskvatten)

Läs mer